Externredovisning - omtentamen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Externredovisning - omtentamen"

Transkript

1 Externredovisning - omtentamen Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SEXB01 CE12 och övriga Namn: Personnummer: Tentamensdatum: Tid: Hjälpmedel: FAR:s samlingsvolym redovisning och revision, IFRS/IAS, lagtexthäfte: Den nya affärsredovisningen, Liber lagte Revisorslag samt övriga lagtexter (kopierade utdrag från t ex FAR komplett), och räknedosa. I lagtext tillåts lappa hänvisning till resp. lag och kapitel, ej hänvisning till enskilda paragrafer och ord/stycken. I IAS/IFRS får ni hänv resp. standard, ej text i övrigt. I texten är det tillåtet att skriva under, använda "märkningspenna". Ej tillåtet att ha ord/meningar i texten. Totalt antal poäng på tentamen: 40 För att få respektive betyg krävs: Betyg G 20 poäng, betyg VG 30 poäng Allmänna anvisningar: Resultat anslås senast efter 20 arbetsdagar Nästa omtentamenstillfälle ges i början av oktober 2014 Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod eller namn på alla blad du lämnar in. Lycka till! Ansvarig lärare: Birgitta Påhlsson ( ), Jürgen Claussen ( ) gäller del 1 gäller del 2 1

2 Högskolan i Borås Omtentamen IDA/Birgitta Påhlsson Externredovisning DEL 1 BP 7 uppgifter om sammanlagt 25 poäng 2

3 Uppgift 1 (2,5 p) Ange om nedanstående påståenden är sanna eller falska (X-markera vald ruta). Varje rätt s poäng. Varje felaktigt svar ger 0,5 poäng i avdrag. Uppgiften kan som helhet dock inte resu minuspoäng. Du väljer själv om du vill svara på varje delfråga (tänk på att ett felaktigt svar effekten av ett rätt svar!). 1. Oavsett om tillgångar värderas till historiska värden, nutida värden eller framtida värden kommer det sammanlagda resultatet över tiden (långsiktigt) att bli detsamma. Sa 2. Att värdera tillgångar till verkliga värden med redovisning av alla värdeförändringar i resultaträkningen är i överensstämmelse med kongruensprincipen. 3. Marknadsföringskostnader för att stärka det egna varumärket kan aktiveras som tillgång. 4. Vid beräkning av anskaffningsvärdet på en maskin (AT) ska bl.a kostnader för frakt, transportförsäkringar, installation och provdrift av maskinen inräknas. 5. Att leasa tjänstebilar i stället för att köpa dessa (finansiering med lån) ger en lägre soliditet och en lägre kapitalomsättningshastighet. 3

4 Uppgift 2 (2,5 p) Ett handelsföretag (att mindre AB) behöver Din hjälp med att värdera sitt varulager i boks Företaget har följande redovisning av sitt varulager (en produkt). Bortse från frakt. Totalbelopp i tkr. IB lager 220 st à kr, totalt 660 tkr 1 april Inköp 260 st à kr, totalt 780 tkr 1 jan-30 juni Försäljning 240 st à kr, totalt tkr 1 sept Inköp 120 à kr, totalt 420 tkr 1 juli 31 dec Försäljning 200 st à kr, totalt tkr I bokslutet har det framtida nettoförsäljningsvärdet, efter avdrag för försäljningskostnader till kr per st. Antal produkter i UB lager är 160. Företaget använder sig av genomsnittsmetoden (bokslutsvarianten) för att beräkna anskaffning A/ Vad är det högsta resp. lägsta tillåtna värde lagret kan värderas till enligt svensk lagstiftning/normer? Visa uträkningar och ange värderingsprincip samt ställningstaganden B/ Vad blir 2013 års bruttovinst utifrån redovisningen ovan och utifrån antagandet att för redovisa ett så högt resultat som möjligt enligt lagar/normer? Visa beräkning. 4

5 C/ Anta att LIFO-metoden hade varit tillåten att använda vid fastställande av anskaffnings årets slut? Hur hade detta påverkat balans och resultat? Inga uträkningar krävs. Ange enda värdet på varulagret i BR resp. 2/resultatet hade ökat/minskat/blivit oförändrat! Uppgift 3 (1 p) Ett företag (noterad koncern), som värderar samtliga sina anläggningstillgångar till anskaffn har en industritomt som anskaffats i januari år 2011 för 1,3 mkr, vilket också är det redovi bokslutet 31/ Vid bokslutet år 2012 omprövades värderingen p g a indikationer om en värdenedgång. Återvinningsvärdet beräknades till 1 mkr och det gjordes därför en nedskrivning med 0,3 m års bokslut. I slutet av 2013 konstateras att förutsättningarna för nedskrivningen inte längre gäller. Vär stället gått upp och återvinningsvärdet har fastställts till 1,4 mkr vid 2013 års bokslut. Vilket värde skall tomten tas upp till i bokslutet 2013 och hur påverkas resultatet? BR AT/Tomt (ange belopp): RR 2013 (ange +/- och belopp): 5

6 Uppgift 4 (3 p) Teknikdesign AB har fått i uppdrag av en kund att designa en ny produktserie utifrån en te specifikation. Uppdraget sträcker sig över två räkenskapsår med start den 1 januari 2013 oc beräknat avslut efter 18 månader. Uppdraget som är på fast räkning faktureras och intäktsb uppdraget är klart 30/6 2014, till ett fastställt belopp på 1,8 mkr (vilket finns redovisat på intäktskontot 2014 nedan. Motkonto = kundfordringar). De löpande kostnaderna för projektet, totalt tkr, beräknas uppträda jämnt fördelade uppdragsperioden, dvs med 800 tkr år 2013 och med 400 tkr år 2014 (se kontona nedan). A/ Företaget redovisar denna typ av projekt enligt metoden för successiv vinstavräkning. Visa på kontona nedan den bokföringstransaktion som leder till en matchning av intäkter m redovisade kostnader för respektive år. Fyll även i ev. ingående balans D Kostnader K D Kostnader K Saldo 800 Saldo 400 D Intäkter K D Intäkter K 30/6 (KF) 180 D...K * D. K *Ange om det är en tillgång, skuld, intäkt eller kostnad samt kontoklassificering (ex OT/AT, KS/ rörelseintäkt/-kostnad ) B/ Hade redovisningen i A/ förändrats om kunden erlagt en förskottsbetalning på 900 tk Industridesign AB i december Kort motivering! 6

7 C/ I Smiths bok diskuteras metoden successiv vinstavräkning och om denna redovisning överensstämmelse med realisationsprincipen. Resonera och förklara kort! Uppgift 5 (4 poäng) Nedan redovisas ett utdrag ur balansräkningen (BR) för företaget Hållbar Utveckling AB 2 Alla belopp i tkr. Siffror inom parentes är IB-värden. BR Datorer och inventarier Obeskattade reserver Anskaffningsvärde 1 600* Ack. överavskr. 400 (280) Ack. avskr. enl. plan (1 400) *Anskaffade år Fastställd nyttjandetid är 8 år A/ Vad blir bokslutsdispositionsposten överavskrivning i 2012 års resultaträkning utifrån redovisningen i BR ovan. Ange påverkan på resultatet (+/- och belopp). B/ Anta att företaget under år 2013 (dvs. året därpå) inte köper in eller säljer några inven- Räkenskapsenlig avskrivning används. IB skattemässigt värde framgår av BR ovan. 1/ Vad är det högsta tillåtna värdet inventarierna kan tas upp till enligt redovisningsnorme lägsta tillåtna värdet inventarierna kan tas upp till skattemässigt i 2013 års bokslut? HTV:... LTV: 2/ Anta att företaget gått med en förlust (efter finansiella poster men före bokslutsdisposit 200 år 2013 och nu vill redovisa ett nollresultat före skatt med hjälp av en bokslutsdisposit 7

8 (kopplad till överavskrivningar). Fyll i BR nedan och ange resultatpåverkan av bokslutsdisp BR Datorer och inventarier Obeskattade reserver Anskaffningsvärde Ack. överavskr... Ack. avskr. enl. plan Resultatpåverkan/bokslutsdisposition (+/- och belopp): 5 C/ Anta att företaget (som ingår i en koncern) i stället för att redovisa någon boksluts-d 2013 års bokslut väljer att redovisa en nettoförlust på 200 år 2013, vilken antas kunna utn förlustavdrag året därpå. Vad uppgår den uppskjutna skatteskulden eller skattefordringen t till denna förlust? Ange skuld el. fordran och belopp. Skatt 25%. Uppgift 6 (4 poäng) Besvara följande fyra frågor som berör analys av en årsredovisning och hållbarhetsredovisn A/ Redovisa kort betydelsen av ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten för möjligheter att överleva resp. expandera. B/ I en marknadsnoterad koncern är ofta redovisat/bokfört värde per aktie i BR avsevär börskursen per aktie. Hur kan skillnaden mellan dessa belopp/värden förklaras utifrån ett 8

9 redovisningsperspektiv? C/ I GRI:s riktlinjer och i hållbarhetsdiskussioner (samt i forskningsartikeln; Adams m.fl. ) viktiga kvalitativa egenskaper för en bra hållbarhetsredovisning, bl.a. balans. Förklara kort i av denna egenskap. Förklara också kort intressentdialogens betydelse för att få fram en bra hållbarhetsredovisning. D/ CSR och Hållbar utveckling betonar företagens ansvar för företagens totala påverkan; socialt och ekologiskt/miljömässigt. I detta ligger en etisk dimension. Det kan ifrågasättas hållbarhetsredovisningar i de större företagen verkligen speglar en sådan etisk dimension. E med två andra förklaringar/syften till förekomsten av hållbarhetsredovisningar (koppling 9

10 Uppgift 7 (8 poäng) A) Ett handelsföretag behöver ha Din hjälp med att upprätta kassaflödesanalys för år 2013 indirekt metod på bifogat lösblad (inga krav på ifyllande av annat än detta blad). Du får följ kompletterande upplysningar (belopp i tkr): - Under året har inventarier sålts för 100 och nya har köpts in. Bokfört värde på såld uppgick till 50. (Reavinster/-förluster redovisas i posten diverse rörelsekostnader) - Under året har en hyresrätt förvärvats/köpts. Inga inköp eller försäljningar av anläggningstillgångar i övrigt har skett under året. - I bokslutet har en nedskrivning av byggnader (oväntad värdenedgång) bokförts, vil av resultaträkningen nedan. - Utdelning till aktieägarna har skett med totalt tkr. Någon fondemission har in genomförts. Rekonstruera konton för anläggningstillgångarna byggnader och datorer/inventarier samt eget kapital. Vi beräkningar B) Ange kassaflödet kopplat till årets redovisade försäljningsintäkter i RR nedan: Resultaträkning tkr 2013 L-poster ILR-po Rörelsens intäkter Fakturerad försäljning Rörelsens kostnader Diverse rörelsekostnader Rörelseresultat före avskrivning Avskrivning enligt plan Byggnader Datorer och inventarier Nedskrivning byggnad Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar

11 Finansiella poster Ränteintäkter 455 Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Överavskrivningar - 74 Förändring periodiseringsfond Resultat före skatt Skatt Årets resultat Balansräkning tkr UB-IB Direkt Indi UB IB + Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Datorer och inventarier Immateriella anläggningstillgångar Hyresrätt Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Kassa och bank Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Aktiekapital Reservfond Överkursfond Balanserade vinstmedel Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Ack. överavskrivningar Periodiseringsfond Summa obesk.. reserver

12 Avsättningar Långfristiga skulder Banklån Summa långfristiga skulder o avsättn Kortfristiga skulder Leverantörsskulder och övriga rörelseskulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Svarsblad A) rekonstruktioner/beräkningar 12

13 Glöm inte att svara på B-frågan! 13

14 DEL II Fråga 8 14 (15p) NAMN: Personnummer 8. Aktiebolaget Kansas-2 AB gör en kombinerad fond- och nyemission på följande villkor: (2p) nyemission fondemission 1:3 till kurs 650 kr 1:7 med deltagande av endast gamla aktier 14

15 Aktiekursen (börskursen) före emissionen uppgår till 850 kr. En akties kvotvärde är 100 kr. a) Vad är det teoretiska börsvärdet efter emissionerna? b) Hur kan differensen mellan den teoretiska börskursen och aktiekursen före emissionen förklaras? 15

16 9. Vad är syfte med Panaxia s bolagsstyrningsrapport? Diskutera möjliga brister och dina förväntningar!. (se bilaga 1 Panaxia s bolagsstyrningsrapport). (2p) 10. Borgenärsskyddsregler (2 p) Beskriv fyra skyddsregler och redogör för konsekvenser vid brott mot dessa regler! 11. Förvärv av egna aktier (2p) Beskriv motiven bakom regelverket för ett förbud att förvärva egna aktier? Vilka regler gäller idag för förvärv av egna aktier i börsnoterade aktiebolag? 16

17 12. Tre frågeställningar till koncernredovisning: (2p) Varför bildas koncerner? Vilka redovisningsproblem uppstår i en koncern? 13. Teori (2p) De flesta företag tillämpar ett finansiellt kapitalbegrepp vid upprättande av finansiella rapporter. Ett företags val av lämpligt kapitalbegrepp bör ske med utgångspunkt från de behov som finns hos användarna av de finansiella rapporterna. Under vilka omständigheter bör ett fysiskt kapitalbegrepp väljas? Hur definieras vinst vid användning av ett fysiskt kapitalbegrepp? 17

18 14. Revision och företaget i en krissituation (3p) Se utdrag från aktiebolaget Wienerkattens årsredovisning. Kommentera situationen nedan! I vilket förmögenhetsläge befinner sig företaget? Kan en fondemission underlätta situationen för Wienerkatten? Vilka uppgifter och vilket ansvar har företagets revisor idag (2014) i samband med revisionsprocessen i Wienerkatten AB? 18

19

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011, TRT011 BC12, DE12, IMIT12, TE12 och CE12 Namn: Personnummer: Tentamensdatum:

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 7,5p

Grundläggande företagsekonomi 7,5p Grundläggande företagsekonomi 7,5p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-08-15 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum 2013-10-31 Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Tentamen Monika Kurkkio G 42; VG 56 58

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem Verkligt resultat och redovisat resultat Skatterätten ställer inte nu längre några

Läs mer

4. Bokslut enligt K2 och K3 med skattekommentarer

4. Bokslut enligt K2 och K3 med skattekommentarer 1. Om boken 2. BAS-verksamheten 3. Förkortningar 4. Bokslut enligt K2 och K3 med skattekommentarer 5. Fördjupning 6. Sökordsregister Svensk Redovisning BOKSLUTSBOKEN 2014 Innehåll 1. Om boken 9 Bokens

Läs mer

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar Juni 2010 Studentlitteratur AB Redovisning och budgetering Webbaserade och automaträttade Inlämningsuppgifter och övningar Nr 111 Balans- och resultaträkningar sid 2 Nr 112 Betalningar och resultatmätning

Läs mer

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod 11.7 MARIK AB II MARIKAB expanderar sin verksamhet 0X9. Nedanstående balansräkning (IB o UB) och resultaträkning gäller för 0X9 och du ska upprätta en ny kassaflödesanalys för 0X9 - med hjälp av nedanstående

Läs mer

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Ekonomiska Institutionen Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13 Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr:

Läs mer

FAR Akademis Kunskapstest 4 december 2012 kl. 10.00 17.00

FAR Akademis Kunskapstest 4 december 2012 kl. 10.00 17.00 FAR Akademis Kunskapstest 4 december 2012 kl. 10.00 17.00 Hjälpmedel: Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten.

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll EKONOMISK INFORMATION CENTRALA FRÅGESTÄLLNINGAR EXEMPELVIS Tjänar

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan, Kalmar Skriftligt prov i delkurs

Läs mer

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Ekonomiska Institutionen Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13 Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr:

Läs mer

Bild 1. Årsredovisningen En sanning med variation

Bild 1. Årsredovisningen En sanning med variation Bild 1 Årsredovisningen En sanning med variation Bild 2 Bokföringsnämndens K-projekt Sedan 2004 arbetar bokföringsnämnden med att ta fram fyra kategorier av samlade regelverk (K1, K2, K3 och K4). När regelpaketen

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning Att ta med allt som kommer att påverka de likvida medlen nu eller i framtiden Med periodiserad redovisning (bokföringsmässiga grunder)

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 DE13, TE13,BC13,IMIT13 samt övriga Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-02-18 Tid: 14:00 16:00

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 (fd

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 Lördag

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

Skatterätt 1, 15 hp. Provmoment: TEN, Omten. Ladokkod: JSK01G. Tentamen ges för: EK3/CE3, Skatt1, CE4. Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2013-08-22

Skatterätt 1, 15 hp. Provmoment: TEN, Omten. Ladokkod: JSK01G. Tentamen ges för: EK3/CE3, Skatt1, CE4. Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2013-08-22 Skatterätt 1, 15 hp Provmoment: TEN, Omten Ladokkod: JSK01G Tentamen ges för: EK3/CE3, Skatt1, CE4 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2013-08-22 Tid: 09.00-15.00 Hjälpmedel: Rabe, Skattelagstiftningen

Läs mer