Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod eller namn på alla blad du lämnar in.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod eller namn på alla blad du lämnar in."

Transkript

1 Externredovisning Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SEXB01 CE12 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: Tid: Hjälpmedel: FAR:s samlingsvolym redovisning och revision, IFRS/IAS, lagtexthäfte: Den nya affärsredovisningen, Liber lagtexter, Revisorslag samt övriga lagtexter (kopierade utdrag från t ex FAR komplett), och räknedosa. I lagtext tillåts lappar med hänvisning till resp. lag och kapitel, ej hänvisning till enskilda paragrafer och ord/stycken. I IAS/IFRS får ni hänvisa/markera resp. standard, ej text i övrigt. I texten är det tillåtet att skriva under, använda "märkningspenna". Ej tillåtet att ha ord/meningar i texten. Totalt antal poäng på tentamen: 40 För att få respektive betyg krävs: Betyg G 20 poäng, betyg VG 30 poäng Allmänna anvisningar: Resultat anslås senast den 24 februari Nästa omtentamenstillfälle ges den 15 augusti 2014 Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod eller namn på alla blad du lämnar in. Lycka till! Ansvarig lärare: Birgitta Påhlsson ( ), Jürgen Claussen ( ) gäller del 1 gäller del 2 1

2 Högskolan i Borås Tentamen HIT/Birgitta Påhlsson Externredovisning DEL 1 BP 7 uppgifter om sammanlagt 23 poäng OBS! Lämna, om möjligt, dina svar direkt i svarshäftet. Försök att begränsa dig till det utrymme som ges. 2

3 Uppgift 1 (1 p) (Teoriuppgift) Utgå från följande förenklade förutsättningar Ett mindre importföretag, som köper in och säljer vit tryffel från Italien, har vid 2013 års början likvida medel på 400 tkr som i sin helhet används för att köpa in 10 kg tryffelsvamp. Svampen lagras under året och hela partiet säljs kontant i slutet av året för 500 tkr. Inköpspriset för tryffelsvampen har under året stigit med 10%. (Bortse från övriga kostnader i företaget) Vad blir 2013 års resultat om monetärprincipen följs? Vad blir det reala resultatet som speglar ett kapitalbibehållande (bibehållande av fysisk kapacitet): 3

4 Uppgift 2 (2 p) Ett nystartat tillverkande företag har en enda produkt. Inför företagets första bokslut ( ) skall lagret, omfattande 100 produkter, värderas. Du får följande information: Förkalkylerade kostnader per produkt Materialkostnad (direkt material) 960 kr Personalkostnader tillverkningen (direkt lön) kr Tillverkningsomkostnader kr (i sin helhet fasta kostnader) Tillverkningskostnad kr Administrationskostnader 320 kr Försäljningskostnader 210 kr Självkostnad kr Försäljningspriset per produkt under året har varit kr per st, ett pris som också beräknas gälla fortsättningsvis. A/ Vilket värde ska lagret tas upp till i bokslutet 2013 enligt IAS (bortse således från svenska skatteregler)? Motivera dina ställningstaganden! B/ Vilken/vilka kostnader ovan matchas över perioden i stället för över produkten (i enlighet med synsättet Absorbtion costing )? C/ Anta att företaget under året har en faktisk tillverkningsvolym som väsentligt understiger normalvolym. Påverkar detta värderingen (ange ökar/minskar/oförändrad)? 4

5 Vilken redovisningsprincip är styrande? Uppgift 3 (2 p) Du har som redovisningsexpert fått följande värderingsfrågor att ta ställning till: A/ Ett färjebolag har år 2013 köpt en mindre bilfärja för sammanlagt 22 mkr med en beräknad nyttjandetid på 20 år (restvärde 0 mkr). Dock beräknas motorn, 2 mkr av de 22 mkr, kunna nyttjas i endast 10 år, varefter den behöver bytas ut (restvärde 0 kr). Vad blir det redovisade värdet sammanlagt för denna färja i bokslutet år 2013 om metoden komponentavskrivning används. Redovisa beräkningar. B/ Färjebolaget har också sedan tidigare en annan färja som inför 2012 års bokslut hade ett redovisat värde på 12 mkr: Anskaffningsvärde 20 mkr ack. avskrivning 8 mkr (årlig avskrivning på 1 mkr). Efter signaler om värdenedgång fastställdes återvinningsvärdet till 10 mkr och tillgången skrevs ned med 2 mkr i bokslutet. Inför bokslutet 2013 har en förnyad prövning gjorts och återvinningsvärdet har nu fastställts till 13 mkr. Vilket värde ska färjan tas upp till och vad blir resultateffekten (ange +/- och belopp)? 5

6 Uppgift 4 (2 p) Anta att företagen X och Y värderar sina likvärdiga anläggningstillgångar enligt två skilda värderingsprinciper; till anskaffningsvärdet i företag X och till nutida/verkligt värde i företag Y. Inga avskrivningar är aktuella. Båda företagen redovisade tillgångarna till anskaffningsvärdet 625 tkr i det första bokslutet år För gäller följande: Värdering till anskaffningsvärdet i X och värdering till nutida/verkligt värde i Y, 700 tkr. A/ Hur påverkas eget kapital av värderingen till nutida värde i företag Y jämfört med värderingen till anskaffningsvärdet i företag X? Ange +/-/oförändrat och ev. belopp. B/ Värdeökningen (vid värdering till nutida värde enl. förutsättningarna ovan) kan i olika värderingstillämpningar bokföras på två olika sätt, direkt mot eget kapital (1) eller via redovisning i resultaträkningen till eget kapital (2). Följs kongruensprincipen resp, realisationsprincipen vid resp. värderingstillämpning. Korta motiveringar! (1) (2) 6

7 Uppgift 5 (3 p) På kontot nedan ser du bokförda forsknings- och utvecklingskostnader under år Åskådliggör genom tillämpning av matchningsprincipen en aktivering av kostnader i bokslutet enligt gällande standard (IAS 38). Alla belopp i tkr. Kostnader hänförliga till utvecklingen av en produkt, totalt 1 800, fördelas enligt följande: - Kostnader kopplade till forskningsfasen: Identifierbara utvecklingskostnader som sannolikt ger framtida ekonomiska fördelar: Försäljningen av produkten beräknas fördelas jämnt över de följande fyra åren A/ Visa hur aktiveringen bokförs i bokslutet 2013 resp. effekten av denna aktivering på berörda konton i bokslutet D FOU-kostnader K D FOU-tillgång K 1 800* 2014 D FOU-kostnader K D FOU-tillgång K *löpande bokförda rörelsekostnader kopplade till FOU-projektet B/ Hur påverkas soliditeten av en aktivering jämfört med direkt kostnadsbokföring, kortsiktigt och långsiktigt? Ange ökar/minskar/oförändrad avseende år 2013 resp. år 2017 i exemplet ovan. 2013: 2017: C/ Är försiktighetskraven större eller mindre när det gäller internt upparbetade tillgångar jämfört med redovisning av andra tillgångar? Motivera ditt svar! 7

8 Uppgift 6 (5 p) Ett aktiebolag har i sin balansräkning följande maskinredovisning (tkr):... Maskiner Obeskattade reserver Anskaffningsvärde Ack överavskrivningar 100 Ack avskrivningar enl. plan Maskinerna har samtliga anskaffats år Nyttjandetid är 4 år. Under år 2013 köps en ny maskin in för tkr inkl. frakt 400 tkr. Denna maskin beräknas också ha en nyttjandetid på 4 år. A/ Företaget antas efterfråga lägsta möjliga skatt under Räkenskapsenlig avskrivning används. Fyll i BR nedan. Visa beräkningar. BR (utdrag)... Maskiner Obeskattade reserver Anskaffningsvärde. Ack överavskrivningar. Ack avskrivningar enl. plan

9 B/ Färdigställ resultaträkningen nedan. I rörelsens kostnader ingår skattemässigt ej avdragsgilla kostnader med 300 tkr. Anta skatt 25%. (C-uppgiften på nästa sida) RR 2013 (tkr) Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Avskrivning enligt plan.. Finansiella poster Resultat efter finansnetto. Bokslutsdispositioner. Resultat före skatt. Skatt..... Uträkning: Årets resultat.. C/ Anta att företaget i stället ingår i en koncern. Anta att den enda temporära differensen är skillnaden mellan redovisat och skattemässigt värde på maskinerna enligt redovisningen i A/. Hur hade resultatredovisningen ändrats? Fyll i efterfrågade poster nedan. Visa beräkningar. Resultat efter finansnetto Skatt (varav aktuell skatt = och uppskjuten skatt = ) Årets resultat 9

10 Uppgift 7 (8 poäng) Ett företag (handelsföretag) behöver din hjälp med att upprätta en kassaflödesanalys för år 2013 enligt direkt metod på bifogad analysblankett (inga krav på ifyllande av arbetsblad). Du får följande kompletterande upplysningar (belopp i tkr): - Under året har inventarier sålts till bokfört värde, belopp Inga försäljningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar i övrigt har skett under året. Redovisad immateriell tillgång i BR avser ett patent som godkänts och som företaget betalat ensamrätt för i slutet av året (ingen avskrivning under 2013). - En kombinerad ny- och fondemission har genomförts under året; en fondemission på 500 (kredit AK med 500 och debet balanserade vinster 500) samt en nyemission som gett totalt tkr i extern finansiering. Rekonstruera konton för anläggningstillgångar och eget kapital och visa beräkningar Resultaträkning tkr 2013 L-poster ILR-poster Rörelsens intäkter Fakturerad försäljning Rörelsens kostnader Diverse rörelsekostnader* Rörelseresultat före avskrivning Avskrivning enligt plan Byggnader

11 Inventarier Rörelseresultat efter avskrivningar Finansiella poster Ränteintäkter 554 Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Överavskrivningar - 74 Förändring periodiseringsfond Resultat före skatt Skatt Årets resultat *Varukostnader, kostnader för anställda, hyreskostnader mm Balansräkning tkr UB-IB Direkt Indirekt UB IB + - Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Inventarier Immateriella anläggningstillgångar Patent 300 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar och övriga rörelsefordringar Kassa och bank Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Aktiekapital Reservfond

12 Överkursfond Balanserade vinstmedel Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Ack. överavskrivningar Periodiseringsfond Summa obesk.. reserver Avsättningar Långfristiga skulder Banklån Summa långfristiga skulder o avsättn Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Löneskulder till anställda Summa rörelseskulder Skatteskulder Summa kortfristiga skulder, totalt Summa eget kapital och skulder Svarsblad -rekonstruktioner/beräkningar 12

13 DEL II Fråga 8 11 (17p) 13

14 NAMN: Personnummer 14

15 8. Revision, krishantering och eget kapital i Panaxiafallet (8p) Panaxia, uppstickaren i branschen som hanterar landets kontanter, gick i konkurs den 5 september Hålet i Panaxias konkursbo är gigantiskt. Enligt den preliminära konkursboupptäckningen saknas nästan en miljard kronor. Forex Bank (en av de bolagets två största ägare) har polisanmält Panaxias ledning för förskingring och konkursförvaltaren Lars- Henrik Andersson på advokatfirman Lindahl har larmat om att det saknas stora summor pengar på det kundkonto som fanns i Panaxia. Konkursförvaltaren behöver ytterligare ett år för att få utredningen klart. Upplägget att låna in kundernas pengar (cirka 0,6% av de pengar som hämtades hos kunderna) är enligt Panaxias revisor, Sten Håkansson vid PWC (Price Waterhouse Coopers) inget märkligt och påpekar att Panaxia redovisade skulden till kunderna helt öppet och hänvisar till ISA. Med hjälp av detta finansieringsupplägg lyckades Panaxia överleva flera år trots stora förluster och mycket begränsade möjligheter till banklån (se bilaga 1, koncernens balans- och resultaträkning samt sammanställning förändringar i eget kapital, samt revisionsberättelsen) a) När betraktas ett företag som konkursmässigt? Kunde en fondemission vara en lösning för Panaxia s situation? (1,5p) b) Innan konkursen ökade Panaxia s förluster och skulder vilka skyldigheter har bolagets styrelse när Panaxia s aktiekapital förbrukas? (1p) c) Diskutera samband mellan insolvens och insufficiens när det gäller situationen i Panaxia (se bilaga 1 Panaxia s balans- och resultaträkning). (1p) 15

16 d) Vilka uppgifter har en revisor i ett börsnoterat aktiebolag? Hur långt stäcker sig revisorns ansvar när det gäller revision av börsnoterade bolag? (1,5p) e) Kommentera revisorns agerande i Panaxia AB. Kan revisorn bli skadeståndsansvarig för en oren revisionsberättelse? Argumentera för ditt svar! (1,5p) f) Nyligen antog EU nya regler som syftar till att kvaliteten i den revision som genomförs i företag av allmänt intresse måste stärkas. Diskutera begreppet revisionskvalitet utifrån synsättet att göra saker rätt enligt ISA kontra att göra rätt saker. Exemplifiera gärna med Panaxia fallet! (1,5p) 16

17 9. Vad är syfte med Panaxia s bolagsstyrningsrapport? Diskutera möjliga brister och dina förväntningar särskild när det gäller rapportering kring bolagets interna kontroll och riskhantering. (se bilaga 1 Panaxia s bolagsstyrningsrapport). (2p) 10. Vilket syfte har en koncernredovisning? Varför finns det olika metoder för upprättande av en koncernredovisning? (2p) 17

18 11. Uppgifter kopplade till seminarieuppgiften och forskningsartiklar (5p) 1.Utgå från de formella redovisningsrapporterna för Panaxia i bilaga 1 (Balansräkning och resultaträkning koncernen) A/ Anta att Panaxia-koncernen blivit uppköpt av ett annat företag för tkr (=kkr) direkt efter bokslutet. I samband med övertagandet har verkliga värden på tillgångarna i balansräkningen (sammanlagt) konstaterats överstiga de redovisade totala tillgångarna med tkr. Vid köpet har också varumärket för Panaxia (det som upparbetats internt innan köpet) identifierats och kunnat beräknas, varför det brutits ut som separat tillgång. Belopp tkr. Vad uppgår värdet på goodwillposten till kopplad till köpet av Panaxia? Visa beräkningen. Ge också ett exempel på en oidentifierad tillgång som skulle kunna generera framtida positiva kassaflöden: B/ Titta på kassaflödesanalysen för det senaste året. Kommentera kort företagets självfinansieringsförmåga (se bilaga 1 kassaflödesanalys koncernen i Panaxia) 2. A/ Vad skiljer finansiell redovisning från hållbarhetsredovisning vad gäller 1/ syfte och 2/ användare/intressenter 18

19 B/ Nämn två exempel på vad som kännetecknar en bra hållbarhetsredovisning ( Environmental and Social Report ) enligt Gray (forskningsartikel) med kopplingar till kvalitativa redovisningskriterier i GRI och/eller föreställningsram? C/ För att få ett framgångsrikt hållbarhetsarbete i ett företag räcker det inte att ställa krav på en redovisning som uppfyller standardkrav i GRI, utan det behövs ytterligare åtgärder enligt bl.a. Frostensson m.fl. och aktuell mediadebatt. Resonera kort! 19

Externredovisning - omtentamen

Externredovisning - omtentamen Externredovisning - omtentamen Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SEXB01 CE12 och övriga Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2014-08-15 Tid: 09.00 13.00 Hjälpmedel: FAR:s samlingsvolym redovisning

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011, TRT011 BC12, DE12, IMIT12, TE12 och CE12 Namn: Personnummer: Tentamensdatum:

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

FAR Akademis Kunskapstest 4 december 2012 kl. 10.00 17.00

FAR Akademis Kunskapstest 4 december 2012 kl. 10.00 17.00 FAR Akademis Kunskapstest 4 december 2012 kl. 10.00 17.00 Hjälpmedel: Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten.

Läs mer

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar Juni 2010 Studentlitteratur AB Redovisning och budgetering Webbaserade och automaträttade Inlämningsuppgifter och övningar Nr 111 Balans- och resultaträkningar sid 2 Nr 112 Betalningar och resultatmätning

Läs mer

Far Akademis Kunskapstest 6 december 2011 kl. 10.00 17.00

Far Akademis Kunskapstest 6 december 2011 kl. 10.00 17.00 1 (6) Far Akademi Far Akademis Kunskapstest 6 december 2011 kl. 10.00 17.00 Hjälpmedel: Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 7,5p

Grundläggande företagsekonomi 7,5p Grundläggande företagsekonomi 7,5p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-08-15 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

4. Bokslut enligt K2 och K3 med skattekommentarer

4. Bokslut enligt K2 och K3 med skattekommentarer 1. Om boken 2. BAS-verksamheten 3. Förkortningar 4. Bokslut enligt K2 och K3 med skattekommentarer 5. Fördjupning 6. Sökordsregister Svensk Redovisning BOKSLUTSBOKEN 2014 Innehåll 1. Om boken 9 Bokens

Läs mer

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem Verkligt resultat och redovisat resultat Skatterätten ställer inte nu längre några

Läs mer

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Ekonomiska Institutionen Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13 Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr:

Läs mer

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Ekonomiska Institutionen Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13 Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr:

Läs mer

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Ekonomiska Institutionen Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13 Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr:

Läs mer

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll EKONOMISK INFORMATION CENTRALA FRÅGESTÄLLNINGAR EXEMPELVIS Tjänar

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 (fd

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 Lördag

Läs mer

Skatterätt 1, 15 hp. Provmoment: TEN, Omten. Ladokkod: JSK01G. Tentamen ges för: EK3/CE3, Skatt1, CE4. Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2013-08-22

Skatterätt 1, 15 hp. Provmoment: TEN, Omten. Ladokkod: JSK01G. Tentamen ges för: EK3/CE3, Skatt1, CE4. Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2013-08-22 Skatterätt 1, 15 hp Provmoment: TEN, Omten Ladokkod: JSK01G Tentamen ges för: EK3/CE3, Skatt1, CE4 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2013-08-22 Tid: 09.00-15.00 Hjälpmedel: Rabe, Skattelagstiftningen

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning

Läs mer

FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 15 april 2015

FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 15 april 2015 Exempelsvar Utvald del för offentliggörande FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 15 april 2015 Hjälpmedel: Svarssätt: Vid digital inlämning; dator inte uppkopplad mot internet Miniräknare Böcker t ex

Läs mer

Bild 1. Årsredovisningen En sanning med variation

Bild 1. Årsredovisningen En sanning med variation Bild 1 Årsredovisningen En sanning med variation Bild 2 Bokföringsnämndens K-projekt Sedan 2004 arbetar bokföringsnämnden med att ta fram fyra kategorier av samlade regelverk (K1, K2, K3 och K4). När regelpaketen

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Exempelsvar Utvald del för offentliggörande. SRFs och FARs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 30 september 2014

Exempelsvar Utvald del för offentliggörande. SRFs och FARs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 30 september 2014 Utvald del för offentliggörande SRFs och FARs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 30 september 2014 Hjälpmedel: Svarssätt: Vid digital inlämning; dator inte uppkopplad mot internet Miniräknare Böcker

Läs mer

» Industriell ekonomi FÖ5 Redovisning & bokföring. Linköping 2012-11-14 Magnus Moberg

» Industriell ekonomi FÖ5 Redovisning & bokföring. Linköping 2012-11-14 Magnus Moberg » Industriell ekonomi FÖ5 Redovisning & bokföring Linköping 2012-11-14 Magnus Moberg FÖ6 Redovisning & bokföring» Välkommen, syfte och tidsplan» Repetition Måns och Bill har startat ett företag sedan två

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum 2013-10-31 Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Tentamen Monika Kurkkio G 42; VG 56 58

Läs mer

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 Årsredovisning 2013 HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 1 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse med förslag till vinstdisposition...4 Rapport över totalresultat - koncernen... 12 Balansräkningar

Läs mer

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod 11.7 MARIK AB II MARIKAB expanderar sin verksamhet 0X9. Nedanstående balansräkning (IB o UB) och resultaträkning gäller för 0X9 och du ska upprätta en ny kassaflödesanalys för 0X9 - med hjälp av nedanstående

Läs mer

Likviditetskris och företagsrekonstruktion

Likviditetskris och företagsrekonstruktion Årsredovisning 2013 Likviditetskris och företagsrekonstruktion Sammanfattning helåret 2013 Försäljningen blev starkt påverkad av de stora problemen med den nya e- handelsplattformen för www.hedbergsguld.se

Läs mer