Ten SEXB01 DE12, TE12 och IMIT12. Nästa omtentamenstillfälle ges i samband med ordinarie kursen den 5 mars 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ten SEXB01 DE12, TE12 och IMIT12. Nästa omtentamenstillfälle ges i samband med ordinarie kursen den 5 mars 2015"

Transkript

1 Externredovisning Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SEXB01 DE12, TE12 och IMIT12 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: Tid: Hjälpmedel: FAR:s samlingsvolym redovisning och revision, IFRS/IAS, lagtexthäfte: Den nya affärsredovisningen, Liber lagtexter, Revisorslag samt övriga lagtexter (kopierade utdrag från t ex FAR komplett), och räknedosa. I lagtext tillåts lappar med hänvisning till resp. lag och kapitel, ej hänvisning till enskilda paragrafer och ord/stycken. I IAS/IFRS får ni hänvisa/markera resp. standard, ej text i övrigt. I texten är det tillåtet att skriva under, använda "märkningspenna". Ej tillåtet att ha ord/meningar i texten. Totalt antal poäng på tentamen: 40 För att få respektive betyg krävs: Betyg G 20 poäng, betyg VG 30 poäng Allmänna anvisningar: Resultat anslås senast efter 20 arbetsdagar Nästa omtentamenstillfälle ges i samband med ordinarie kursen den 5 mars 2015 Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod eller namn på alla blad du lämnar in. Lycka till! Ansvarig lärare: Birgitta Påhlsson ( ), Jürgen Claussen ( ) gäller del 1 gäller del 2 1

2 Högskolan i Borås Tentamen HIT/Birgitta Påhlsson Externredovisning DEL 1 BP 7 uppgifter om sammanlagt 23 poäng OBS! Lämna, om möjligt, dina svar direkt i svarshäftet. Försök att begränsa dig till det utrymme som ges. 2

3 Uppgift 1 (2 poäng) Ett nystartat mindre tillverkande företag (AB) har en enda produkt. Inför företagets första bokslut ( ) skall lagret, omfattande 200 produkter, värderas. Du får följande information: Förkalkylerade kostnader per produkt (kr): Materialkostnad (direkt material) Personalkostnader tillverkningen (direkt lön) Tillverkningsomkostnader 1 600* (i sin helhet fasta kostnader) Tillverkningskostnad Administrationskostnader 560 Försäljningskostnader 740 Självkostnad *Beräkning utifrån en normal tillverkningsvolym på produkter Försäljningspriset per produkt under året har varit kr per st, ett pris som också beräknas gälla fortsättningsvis. a) Anta att förkalkylens kostnader stämmer med de faktiska kostnaderna och att tillverkningsvolymen under året varit normal. Vad är det högsta värde lagret kan tas upp till vid årets slut? Redovisa dina ställningstaganden. b) Anta att företagets faktiska tillverkningsvolym i stället uppgick till 800 produkter. Påverkas lagervärdet av detta? Svara ja/nej och ange berörd grundläggande redovisningsprincip. 3

4 Uppgift 2 (3,5 p) Du har som anlitad redovisningskonsult fått i uppdrag att svara på följande frågor från ett företag inför bokslutet 2014 (belopp i tkr): A/ Anläggningstillgångar värderas enligt huvudprincipen. I det preliminära bokslutet 2014 har en anläggningstillgång (inköpt år 2013) redovisats till anskaffningsvärdet minus ack. avskrivningar 600 (inkl års avskrivning 300) = Dock finns indikationer på en värdenedgång och såväl nyttjandevärdet som marknadsvärdet har därför beräknats; nyttjandevärde = och marknadsvärde = Vilket värde skall tillgångsposten redovisas till i balansräkningen och hur påverkas resultatet? Balansräkningspost: Resultatpåverkan (+/- och belopp): Ange också om angivna värden är historiskt värde (H), hypotetiskt nutida värde (N) eller ett framtida värde (diskonterat till nuvärde) (F). Ange endast bokstäver. Askaffningsvärdet: Nyttjandevärdet: Marknadsvärdet: B/ Hur påverkas soliditeten resp. kapitalomsättningshastigheten om ett företag väljer att leasa en maskin i stället för att ta ett banklån och köpa maskinen? Ange endast om nyckeltalen blir högre//mindre/oförändrade vid leasing (jämfört med köp) Soliditeten: Kapitalomsättningshastigheten: C/ Företaget har under år 2014 haft höga kostnader för programutveckling (1 mkr) och marknadsföringsinsatser (2 mkr) som företaget bedömer kommer att generera framtida ekonomiska fördelar för företaget under de kommande fem åren (från 2015 och framåt). 1. Kan dessa poster aktiveras som tillgångar i 2014 års bokslut? Motivera med hänvisning till de krav/möjligheter som IAS 38 anger för aktivering. 4

5 2. Hur påverkas 2014 resp års resultat av en aktivering (jämfört med direkt kostnadsbokföring)? Ange ökar/minskar/oförändrat 2014: 2015: Uppgift 3 (2 p) Förklara kortfattat riskerna/konsekvenserna för ett företag som delar ut hela årets vinst till aktieägarna. Utgå från följande två perspektiv: 1. Utifrån gällande monetärprincip. Anta stigande priser över tiden. 2. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv (överlevnad långsiktigt och krav på socialt ansvarstagande). I detta fall kan du bortse från stigande priser. (Du får gärna exemplifiera utifrån ditt företag i seminarieuppgiften)

6 Uppgift 4 (2 p) Ett företag har åtagit sig ett designprojekt (i fast räkning), med start 1 juli 2013, som kommer att faktureras kunden och inkomstbokföras till ett totalbelopp av 800 tkr när projektet är klart 1 år senare, den 30 juni Projektkostnaderna beräknas fördelas jämnt under projekttiden. Kostnader för år 2013 har bokförts och belastat resultatet, se saldot nedan. A/ Hur ska projektet redovisas i bokslutet 2013 enligt metoden för successiv vinstavräkning? Visa på kontona nedan. Ange också typ av konto (tillgång/ skuld/intäkt/kostnad) på berört motkonto (till höger) och berörd redovisningsprincip för denna redovisningsåtgärd D RR Projektintäkter K D K D RR Projektkostnader Saldo 250 K Redovisningsprincip = : B/ Följs realisationsprincipen enligt traditionell syn? Motivera! 6

7 Uppgift 5 (4 poäng) Ett aktiebolag har i sin balansräkning följande maskinredovisning (tkr):... Maskiner Obeskattade reserver Anskaffningsvärde Ack överavskrivningar Ack avskrivningar enl. plan Maskinerna har samtliga anskaffats år Nyttjandetid är 6 år. Under år 2014 köps en ny maskin in för 3 600, inklusive installationskostnad 100. Denna maskin beräknas också ha en nyttjandetid på 6 år. Räkenskapsenlig avskrivning tillämpas. Endast 30-regeln behöver beräknas. Skattemässigt restvärde vid ingången av året framgår av balansräkningen ovan. A/ Fyll i balansräkningsposterna nedan avseende BR Anta att företaget vill redovisa ett så lågt skattemässigt resultat som möjligt år Visa beräkningar nedan.. Maskiner Obeskattade reserver Anskaffningsvärde Ack överavskrivningar Ack avskrivningar enl. plan B/ Vad uppgår uppskjuten skattekostnad till avseende år 2014 (utifrån tillgänglig information och förutsättningar ovan)? Skatt = 25%. 7

8 C/ Anta nu i stället att företaget hade valt att redovisa ett så högt resultat före skatt som möjligt år Ange följande: Posten obeskattade reserver i BR : Posten bokslutsdispositioner i RR 2014 (ange +/- och belopp): Uppgift 6 (8 poäng) A/ (7,5 p) Ett företag behöver din hjälp med att upprätta en kassaflödesanalys för år 2013 enligt indirekt metod på bifogad analysblankett (inga krav på ifyllande av arbetsblad). Du får följande kompletterande upplysningar (belopp i tkr): - Under året har inventarier till ett bokfört värde av 250 sålts för En av byggnaderna har under året skrivits ned med (se RR nedan) - En kombinerad ny- och fondemission har genomförts under året; nyemissionen har gett i finansiering och fondemissionen på har skett genom omföring från fritt eget kapital till aktiekapitalet. Rekonstruera konton för anläggningstillgångar och eget kapital och visa beräkningar B-uppgift på nästa sida Resultaträkning tkr 2013 L-poster ILR-poster Rörelsens intäkter Fakturerad försäljning Rörelsens kostnader Diverse rörelsekostnader Rörelseresultat före avskrivning och nedskrivnng Avskrivning enligt plan Byggnader - 80 Inventarier Nedskrivning byggnad Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar Finansiella poster Ränteintäkter 554 Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner 8

9 Överavskrivningar - 74 Förändring periodiseringsfond Resultat före skatt Skatt Årets resultat

10 Balansräkning tkr UB-IB Direkt Indirekt UB IB + - Anläggningstillgångar Materiella Byggnader Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar och övriga rörelsefordringar Kassa och bank Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Aktiekapital/AK Reservfond Överkursfond/ÖF Balanserade vinstmedel Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Ack. överavskrivningar Periodiseringsfond Summa obesk.. reserver Avsättningar Långfristiga skulder Banklån Summa långfristiga skulder o avsättn Kortfristiga skulder Leverantörsskulder o. övr rörelseskulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

11 Svarsblad A) rekonstruktioner/beräkningar B/ (0,5 p) Utifrån kassaflödesanalysen/analysbladet, vilken post visar företagets självfinansiering/internfinansiering i pengar? 11

12 Nämn också en betydelsefull extern finansieringskälla vid större investeringar: Uppgift 7 (1,5 p) A/ Företag A har köpt företaget B för 8,5 mkr. Företag B uppvisade vid köpet följande BR: Balansräkning i sammandrag (tkr) Tillgångar Eget kapital Skulder Totala tillgångar Totala skulder och EK Tillgångarna har i BR värderats till anskaffningsvärden. Verkliga värden på dessa uppgick vid köpet till sammanlagt 11 mkr. Varumärke har identifierats som tillgång i samband med köpet och fastställts till 1,5 mkr. Vad uppgår goodwillvärdet till? Visa beräkning. B/ Hur kan en badwill/negativ goodwill förklaras i ett företag som inte ligger i riskzonen för att gå i konkurs/likvidation (och som uppfattas ha vinstförmåga). Kort motivering utifrån ett redovisningsperspektiv! 12

13 DEL II Fråga 8 13 (17p) NAMN: Personnummer 8. Revision (5p) 13

14 Fredagen den 5 september 2014 gick Eniros styrelse ut med att felaktigheter upptäckts i bolagets redovisning. Intäkter har periodiserats felaktigt vilket höjt omsättningen med 58 Mkr för 2013 och med 28 Mkr för första halvåret i år. Trots felaktigheterna förra året är revisionsberättelsen i Eniros årsredovisning ren. En nyckelfråga är om revisorn Bo Hjalmarsson som var huvudansvarig för Eniros revisionsberättelse för 2013, borde ha genomskådat Eniro-ledningens sätt att blåsa upp intäkterna i samband med kursrallyt. Eniros aktie rasade med nästan 30 procent och har därmed kollapsat med hela 72 procent sedan årsskiftet. Beskedet att Eniros sparkade vd Johan Lindgren polisanmäls kommer inte ensamt. Nu meddelar Revisorsnämnden att man står i begrepp att öppna ett disciplinärende för att syna revisorerna som inte upptäckte bristerna i Eniro. Vad menas med en oren revisionsberättelse? (1p) Hur skall revisorn agerar i samband med misstänkt brottslighet inom ramen för bolagets verksamhet? (1p) Det finns en förväntan från allmänheten att revisorn skall upptäcka brister och felaktigheter i bolagets räkenskaper. Hur bedömer du denna förväntning? Kommentera revisorns situation! Hur bedöma du Eniro s situation i samband med en oren revisionsberättelse och en anmälan till Ekobrottmyndigheten genom revisorn? (3p) 14

15 9. Företaget i en krissituation (4p) Se utdrag från Strömstad Ridhus AB s årsredovisning. Kommentera situationen nedan! Diskutera företagets förmögenhetsläge! Hur skall styrelsen konkret agera och vilka konsekvenser har ett brott mot regelsystemet? 15

16

17

18

19 10. Borgenärsskyddsregler (2 p) Vad menas med värdeöverföring i ett aktiebolag och hur kopplas begreppet värdeöverföring till begreppet försiktighet? Exemplifiera ditt svar!. 11. Två frågeställningar till koncernredovisning: (2p) Är en koncern skatteskyldig och hur hanteras obeskattade reserver i en koncernredovisning? Vilket regelsystem gäller för börsnoterade företag och deras koncernförhållande när det gäller redovisning och rapportering? 19

20 12. Denna uppgift berör hållbarhetsredovisning (HR) i börsnoterade företag (2p) A/ (1 p) Är HR enligt lagen obligatorisk för dessa företag (svara ja/nej)? Finns lagkrav på extern granskning/revision av (en separat/fristående) HR i dessa företag (svara ja/nej)? Den fjärde versionen av GRI skiljer sig från den tidigare (GRI3) i ett par väsentliga aspekter. Ange en av dessa: B/ (1 p) Frostenson m.fl. resonerar i sin bok Hållbarhetsredovisning och sin forskningsrapport kring sambandet mellan hållbarhetsredovisningens ökade användning/kvalitet och det faktiska hållbarhetsarbetet i organisationen. Reflektera lite kort/övergripande utifrån slutsatser/resonemang i bok/rapport. 13. Förvärv av egna aktier i börsnoterade företag (2p) Förvärv av egna aktier regleras i lagen mycket restriktiv. Vilka begränsningar finns för ett börsnoterat företag? Varför finns dessa begränsningar och varför kan återköp av egna aktier vara attraktiv för företaget och dess ägare samt för samhället i övrigt? 20

Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod eller namn på alla blad du lämnar in.

Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod eller namn på alla blad du lämnar in. Externredovisning Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SEXB01 CE12 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2014-06-05 Tid: 09.00 13.00 Hjälpmedel: FAR:s samlingsvolym redovisning och revision, IFRS/IAS,

Läs mer

Externredovisning - omtentamen

Externredovisning - omtentamen Externredovisning - omtentamen Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SEXB01 CE12 och övriga Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2014-08-15 Tid: 09.00 13.00 Hjälpmedel: FAR:s samlingsvolym redovisning

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011 DE13, TE13, IMIT13,BC13 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2014-03-26 Tid: 9:00 12:00 Hjälpmedel: Lagtexthäfte

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011, TRT011 BC12, DE12, IMIT12, TE12 och CE12 Namn: Personnummer: Tentamensdatum:

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

FAR Akademis Kunskapstest 4 december 2012 kl. 10.00 17.00

FAR Akademis Kunskapstest 4 december 2012 kl. 10.00 17.00 FAR Akademis Kunskapstest 4 december 2012 kl. 10.00 17.00 Hjälpmedel: Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten.

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 7,5p

Grundläggande företagsekonomi 7,5p Grundläggande företagsekonomi 7,5p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-08-15 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar Juni 2010 Studentlitteratur AB Redovisning och budgetering Webbaserade och automaträttade Inlämningsuppgifter och övningar Nr 111 Balans- och resultaträkningar sid 2 Nr 112 Betalningar och resultatmätning

Läs mer

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Ekonomiska Institutionen Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13 Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr:

Läs mer

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Ekonomiska Institutionen Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13 Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr:

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Ekonomiska Institutionen Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13 Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr:

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum 2013-10-31 Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Tentamen Monika Kurkkio G 42; VG 56 58

Läs mer

4. Bokslut enligt K2 och K3 med skattekommentarer

4. Bokslut enligt K2 och K3 med skattekommentarer 1. Om boken 2. BAS-verksamheten 3. Förkortningar 4. Bokslut enligt K2 och K3 med skattekommentarer 5. Fördjupning 6. Sökordsregister Svensk Redovisning BOKSLUTSBOKEN 2014 Innehåll 1. Om boken 9 Bokens

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

Far Akademis Kunskapstest 6 december 2011 kl. 10.00 17.00

Far Akademis Kunskapstest 6 december 2011 kl. 10.00 17.00 1 (6) Far Akademi Far Akademis Kunskapstest 6 december 2011 kl. 10.00 17.00 Hjälpmedel: Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 (fd

Läs mer

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem Verkligt resultat och redovisat resultat Skatterätten ställer inte nu längre några

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning

Läs mer

Exempelsvar Utvald del för offentliggörande. SRFs och FARs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 30 september 2014

Exempelsvar Utvald del för offentliggörande. SRFs och FARs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 30 september 2014 Utvald del för offentliggörande SRFs och FARs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 30 september 2014 Hjälpmedel: Svarssätt: Vid digital inlämning; dator inte uppkopplad mot internet Miniräknare Böcker

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 Lördag

Läs mer

Skatterätt 1, 15 hp. Provmoment: TEN, Omten. Ladokkod: JSK01G. Tentamen ges för: EK3/CE3, Skatt1, CE4. Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2013-08-22

Skatterätt 1, 15 hp. Provmoment: TEN, Omten. Ladokkod: JSK01G. Tentamen ges för: EK3/CE3, Skatt1, CE4. Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2013-08-22 Skatterätt 1, 15 hp Provmoment: TEN, Omten Ladokkod: JSK01G Tentamen ges för: EK3/CE3, Skatt1, CE4 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2013-08-22 Tid: 09.00-15.00 Hjälpmedel: Rabe, Skattelagstiftningen

Läs mer

Bild 1. Årsredovisningen En sanning med variation

Bild 1. Årsredovisningen En sanning med variation Bild 1 Årsredovisningen En sanning med variation Bild 2 Bokföringsnämndens K-projekt Sedan 2004 arbetar bokföringsnämnden med att ta fram fyra kategorier av samlade regelverk (K1, K2, K3 och K4). När regelpaketen

Läs mer

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll EKONOMISK INFORMATION CENTRALA FRÅGESTÄLLNINGAR EXEMPELVIS Tjänar

Läs mer

Skatterätt 1, 15 hp. Lycka till! Provmoment: TEN, Omten. Ladokkod: JSK01G. Tentamen ges för: EK3/CE3, Skatt1, CE4. Namn: Personnummer:

Skatterätt 1, 15 hp. Lycka till! Provmoment: TEN, Omten. Ladokkod: JSK01G. Tentamen ges för: EK3/CE3, Skatt1, CE4. Namn: Personnummer: Skatterätt 1, 15 hp Provmoment: TEN, Omten Ladokkod: JSK01G Tentamen ges för: EK3/CE3, Skatt1, CE4 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-08-21 Tid: 09.00-15.00 Hjälpmedel: Rabe, Skattelagstiftningen

Läs mer

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Ekonomiska Institutionen Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13 Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr:

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II November 2012 Revisorsnämnden 2012 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 28 november 2012 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100

Läs mer

Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten.

Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten. 1 FAR AKADEMIS KUNSKAPSTEST 4 DECEMBER 2014 KL. 10.00 17.00 Hjälpmedel: Svarssätt: Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation

Läs mer