Betänkandet Resolution en ny metod för att hantera banker i kris (2014:52)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Betänkandet Resolution en ny metod för att hantera banker i kris (2014:52)"

Transkript

1 REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr AdmD Ert datum Ert diarienr Fi22014/2275 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Stockholm Betänkandet Resolution en ny metod för att hantera banker i kris (2014:52) Kammarrätten, som har anmodats att yttra sig över rubricerat betänkande, har inga principiella invändningar mot införande av den lagstiftning som krävs för att anpassa svensk rätt till EU-direktivet (2014/59/EU) om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (resolutionsdirektivet). Utifrån de aspekter domstolen har att beakta kan kammarrätten emellertid inte reservationslöst tillstyrka förslaget i dess nuvarande utformning. Kammarrätten vill särskilt framhålla följande. Allmänna synpunkter Inledningsvis noterar kammarrätten att förslaget innebär mycket omfattande förändringar bl.a. i den redan komplexa finansmarknadsregleringen och avser att tillskapa en helt ny rättsfigur resolution på insolvensrättens område. Förslaget berör ett flertal rättsområden och dess effekter är svåröverblickbara, även om tillämpning kan antas bli aktuell endast i ett begränsat antal fall. Det framgår av betänkandet (s. 235) att Finanskriskommitténs arbete har utförts under tidspress för att uppfylla direktivets implementeringskrav och att lagförslaget därför inte är genomarbetat med önskvärd noggrannhet. Betänkandet saknar bl.a. utförliga konsekvensanalyser (s f). Kommittén konstaterar att snabbhet prioriterats framför kvalitet även vad avser direktivets utformning (s. 236). Om det inte vore för den rådande tidspressen är det kammarrättens uppfattning att åtskilliga frågor är så oklara och otillräckligt utredda att förslaget inte borde genomföras. Som det nu är konstaterar kammarrätten att de före- Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box 2302 Birger Jarls Torg Stockholm E-post: Internet:

2 REMISSYTTRANDE 2 (5) slagna lagändringarna och deras effekter omgående behöver följas upp och utvärderas. Prövningsförfarandet i stort Resolution föreslås bli ett alternativ till konkurs och likvidation för systemviktiga finansiella företag, i första hand banker. Resolution är främst avsett för att hantera hot mot det finansiella systemets stabilitet, dvs. situationer där de vanliga förfarandena inte är lämpliga för att upprätthålla kritisk verksamhet och förhindra spridningseffekter. Förfarandet kan innebära mycket långtgående och ofta irreversibla ingripanden i en stor krets enskildas rättigheter. Kommittén föreslår att beslut om krisavvärjande åtgärder, beslut om resolution och beslut om resolutionsåtgärder inte ska behöva godkännas på förhand av domstol, även om resolutionsdirektivet i och för sig öppnar denna möjlighet. Kammarrätten finner inte kommitténs motivering övertygande i denna del och ifrågasätter lämpligheten i att beslut om resolution fattas av en myndighet och först i efterhand kan bli föremål för domstolsprövning. Kammarrätten är även tveksam till om förvaltningsbesvär enligt allmänna regler är den mest lämpliga besvärsordningen i fråga om främst resolution och resolutionsåtgärder. Av såväl systematiska skäl som av hänsyn till fri- och rättigheter vore det enligt kammarrättens mening önskvärt att beslut om resolution föregås av domstolsprövning genom ett ansökningsförfarande med möjlighet till interimistiska beslut. Det starka insolvensrättsliga inslaget och det förhållandet att resolutionsförfarandet liknar förfarandena vid konkurs och företagsrekonstruktion, samt kan förväntas leda till motsvarande följdprocesser, talar enligt kammarrättens mening för att det bör övervägas om en sådan ansökan ska prövas av allmän domstol snarare än allmän förvaltningsdomstol. Överprövning av beslut om resolutionsåtgärder aktualiserar flera frågeställningar som rör grundläggande civilrätt, insolvensrätt och associationsrätt vilka normalt inte hanteras av allmän förvaltningsdomstol. Det bör därför enligt kammarrättens mening övervägas om även överklaganden av beslut om resolutionsåtgärder istället bör prövas av allmän domstol. Med tanke på den korta tid som återstår kan kammarrätten acceptera att förslaget i dessa delar införs. Enligt kammarrättens mening behöver dock en fördjupad utredning av prövningsförfarandet och vilket domstolsslag som ska hantera prövningen omedelbart påbörjas. Processram och rättsverkningar Kammarrätten noterar beträffande processramen att formuleringen i artikel 85.3 i resolutionsdirektivet att de nationella domstolarna ska använda den komplexa ekonomiska bedömning som utförts av resolutionsmyndigheten som grund för sin egen bedömning kan uppfattas som att domstolen ska godta myndighetens ekonomiska bedömning utan att överpröva den. Detta krav vore i så fall

3 REMISSYTTRANDE 3 (5) betydligt mer långtgående än kommitténs förslag att resolutionsmyndighetens ekonomiska bedömning ska vara en del av rättens prövning (31 kap. 3 andra stycket förslaget till lag om resolution). I punkt 89 i preambeln till direktivet anges emellertid att domstolarna inte bör vara förhindrade att undersöka om de bevis som resolutionsmyndigheter åberopar är materiellt riktiga, tillförlitliga och samstämmiga, om dessa bevis utgör samtliga relevanta uppgifter som bör beaktas för att bedöma en komplicerad situation och om de styrker de slutsatser som dragits. Förslaget torde därför överensstämma med direktivet i denna del. Enligt betänkandet ska domstolens upphävande av resolutionsmyndighetens beslut inte påverka några efterföljande administrativa åtgärder eller transaktioner som resolutionsmyndigheten beslutat om baserade på det upphävda beslutet. Följden av ett upphävt beslut begränsas till en möjlighet att ansöka om ersättning för förlust. Kammarrätten noterar att direktivets bestämmelser i detta avseende inte har föranlett någon reglering i lagförslaget. Det är dock tveksamt om en sådan ordning följer av gällande rätt. Överklagbarhet Såvitt framgår av förslaget är, bortsett från beslut om värdering (31 kap. 2 förslaget till lag om resolution) och beslut fattade av en utländsk resolutionsmyndighet (26 kap.), samtliga beslut av resolutionsmyndigheten och Finansinspektionen enligt lagförslaget överklagbara. Detta innebär att en stor mängd olika beslut rörande krisavvärjning och resolution i princip kan bli föremål för prövning i allmän förvaltningsdomstol. Frånvaron av precisering av vilka beslut som kan överklagas gör förslagets konsekvenser för domstolen svåröverskådliga och kan befaras leda till tillämpningsproblem. Talerätt Enligt artikel 85.3 i direktivet ska alla personer som berörs av ett beslut att vidta en krishanteringsåtgärd ha rätt att överklaga beslutet. Rätt att överklaga ska enligt artikel 66.6 i vissa situationer även tillkomma aktieägare, borgenärer och tredjemän i en annan medlemsstat. Förslaget innehåller ingen särskild reglering i denna del. Det är enligt kammarrättens bedömning tveksamt om förvaltningsprocessuell talerätt enligt nu gällande lagstiftning och praxis tillkommer samtliga personer som enligt direktivet ska ha rätt att överklaga. Den stora kretsen taleberättigade medför praktiska svårigheter för domstolen, såsom att avgöra när beslut vinner laga kraft och vem som ska delges. Det bör i sammanhanget noteras att möjligheterna till internationell delgivning i förvaltningsrättsliga mål är begränsade. Verkställighet och inhibition Enligt artikel 85.4 b) i resolutionsdirektivet ska resolutionsmyndighetens beslut träda i kraft omedelbart och skapa en presumtion att skulle strida mot allmänintresset att skjuta upp verkställandet av beslutet. Förslaget innehåller ingen

4 REMISSYTTRANDE 4 (5) särskild reglering i denna del. Kammarrätten ifrågasätter dock om direktivets presumtion är förenlig med förvaltningsprocessens allmänna inhibitionsinstitut. Frågan om inhibition borde därför ha reglerats särskilt. Vilandeförklaring Om det krävs för att uppnå resolutionsändamålen ska en domstol eller motsvarande organ, på begäran av resolutionsmyndigheten, vilandeförklara en rättsprocess som företaget under resolution är delaktigt i (12 kap. 3 förslaget till lag om resolution). Det kan först noteras att det enligt vedertaget svenskt språkbruk är ett mål i domstol som vilandeförklaras. Det framgår inte av förslaget om beslut om vilandeförklaring ska kunna överklagas särskilt. Olika regler gäller i denna del i förvaltningsprocess respektive allmän process (se Wennergren & von Essen, Förvaltningsprocesslagen m.m., 6 uppl., 2013, s. 396). Särskilt med tanke på att det inte synes finnas någon tidsgräns för hur länge resolution kan pågå (jfr 25 kap. 1 förslaget till lag om resolution) kan en vilandeförklaring innebära ett ingrepp i motpartens rätt till prövning inom skälig tid och även medföra rättsförluster. Ur domstolens perspektiv är det olyckligt om mål blir liggande på obestämd tid. Konsekvenser Kommittén bedömer att konsekvenserna för domstolarna blir försumbara eftersom resolution kommer att vara sällsynt (s f). Kammarrätten kan inte instämma i denna bedömning. Det är kammarrättens bestämda uppfattning att införandet av den alltmer omfattande och komplexa regleringen på finansmarknadsområdet med ökade ingripandemöjligheter generellt har medfört ett ökat antal överklaganden till allmän förvaltningsdomstol, dvs. Förvaltningsrätten i Stockholm och Kammarrätten i Stockholm. Dessa mål rör ofta komplicerade finansiella förhållanden och innehåller tämligen vidlyftiga utredningar. Det uppkommer ofta frågor som inte tidigare varit föremål för domstolsprövning och där lagstiftaren överlämnat åt rättstillämpningen att besvara vissa problemställningar. Många av dessa mål förutsätter specialkunskaper, tillhör de mest arbetskrävande i kammarrätten och kräver därtill skyndsam handläggning. De föreslagna bestämmelserna innebär bl.a. kraftigt utökade möjligheter för Finansinspektionen och Riksgäldskontoret att ingripa i olika situationer. Sådana ingripanden kan få långtgående rättsverkningar för en stor krets enskilda. Flera av de föreslagna åtgärderna saknar motsvarigheter i nu gällande lagstiftning och framstår i väsentliga delar som svårtillämpade i såväl materiellt som processuellt hänseende. Såsom förslaget ser ut kan ett stort antal beslut i olika skeden av förfarandet överklagas till allmän förvaltningsdomstol. I centrala delar krävs dessutom skyndsam handläggning. Resolution ger upphov till ett stort antal frågeställningar som rör grundläggande civilrätt, insolvensrätt och associationsrätt, dvs. rättsområden där de allmänna förvaltningsdomstolarna har begränsad erfarenhet. Även om beslut om resolution i egentlig mening kan antas bli sällsynta kan det noteras att redan Finansinspektionens beslut om förberedande

5 REMISSYTTRANDE 5 (5) åtgärder kan vara mycket ingripande för de företag som omfattas av regelverket (jfr 3 kap. 26 förslaget till lag om resolution). Som kammarrätten tidigare har framhållit måste domstolarna därför garanteras nödvändiga medel för att kunna hantera den ständigt ökade regleringen på finansmarknadsområdet. Detta yttrande har beslutats av kammarrättslagmannen Jerry Eriksson och tf. assessorn Fredrik Stenhammar (föredragande). Jerry Eriksson Kopia till Fredrik Stenhammar Övriga kammarrätter Hovrätterna Förvaltningsrätterna under Kammarrätten i Stockholm Justitiedepartementet, expeditionschefen och enheten DOM Domstolsverket Kammarrättens intranät Tidningarnas telegrambyrå

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-01-19 Dnr 763/2011 1 (20) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga

Läs mer

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4)

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Yttrande Diarienr 2010-06-21 552-2010 Ert diarienr Ju2010/1020/L6 Regeringskansliet Justitiedepartementet Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Datainspektionen

Läs mer

Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. Slutbetänkande av utredningen om ett enklare aktiebolag (SOU 2009:34) (Ert dnr Ju2009/3395/L1)

Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. Slutbetänkande av utredningen om ett enklare aktiebolag (SOU 2009:34) (Ert dnr Ju2009/3395/L1) YTTRANDE 2009-09-25 Dnr 2009-730 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. Slutbetänkande av utredningen om ett enklare

Läs mer

Stockholm den 24 april 2012

Stockholm den 24 april 2012 R-2012/0506 Stockholm den 24 april 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/1349 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 mars 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Effektivare

Läs mer

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm 1 (5) 2015-02-02 Dnr SU FV-1.1.3-2916-15 Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Svensk kontanthantering (SOU 2014:61) Sammanfattande slutsatser Juridiska fakultetsnämnden tillstyrker

Läs mer

Departementspromemorian Brottmålsprocessen - en konsekvensanalys

Departementspromemorian Brottmålsprocessen - en konsekvensanalys YTTRANDE 1 (7) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Departementspromemorian Brottmålsprocessen - en konsekvensanalys 1. Allmänt Hovrätten har i tidigare yttrande över betänkandet Brottmålsprocessen tillstyrkt

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet

Läs mer

Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.

Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Arbetsmarknadsdepartementet Vår referens/dnr: Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 130/2014 Hedvig Forsselius Er referens/dnr: 103 33 Stockholm A2014/2170/ARM 2014-10-31 Remissvar Visselblåsare Stärkt

Läs mer

5 kap. En sammanhållen lagstiftning om domstolar och domare

5 kap. En sammanhållen lagstiftning om domstolar och domare R2A YTTRANDE 1 (11) Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm En reformerad domstolslagstiftning, betänkande av Domarlagsutredningen (SOU 2011:42, Ju2011/3644/DOM)

Läs mer

Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn

Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn Lagrådsremiss Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 15 februari 2010 Beatrice Ask Magnus Medin (Justitiedepartementet)

Läs mer

Stockholm den 28 november 2006

Stockholm den 28 november 2006 R-2006/1055 Stockholm den 28 november 2006 Till Jordbruksdepartementet Jo2006/2044/KO Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 augusti 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Otillbörliga

Läs mer

Överprövningsutredningen (S 2013:15) Göteborg den 23 april 2014

Överprövningsutredningen (S 2013:15) Göteborg den 23 april 2014 Överprövningsutredningen (S 2013:15) Göteborg den 23 april 2014 LINDAHLS FÖRSLAG Advokatfirman Lindahl arbetar för att föra rättsutvecklingen inom upphandlingsområdet framåt och redovisar i det syftet

Läs mer

Svenska Bankföreningen

Svenska Bankföreningen Svenska Bankföreningen REMISSYTTRANDE 2005-12-22 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Promemorian Konsumentskyddet inom det finansiella området Sammanfattning av Bankföreningens synpunkter Bankföreningen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (8) meddelat i Stockholm den 26 september 2013 KLAGANDE Effektiv Måleri i Mölndal AB, 556475-9917 Ombud: Advokat Jimmy Carnelind MAQS Law Firm Box 11918 404 39 Göteborg

Läs mer

Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension Del 1+2 SOU 2011:68

Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension Del 1+2 SOU 2011:68 YTTRANDE AD 1587/2011 851 81 Sundsvall 2012-01-24 1 (12) Tfn: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm

Läs mer

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys För mer information kontakta: Jörgen Mark-Nielsen 08-406 55 40 jorgen.mark-nielsen@sabo.se Lars Matton 08-406 55 32 lars.matton@sabo.se

Läs mer

Promemoria med utkast till lagrådsremiss

Promemoria med utkast till lagrådsremiss Promemoria med utkast till lagrådsremiss Bättre möjlighet till skuldsanering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den xx juni 2010 Beatrice Ask Magnus Medin (Justitiedepartementet)

Läs mer

Stockholm den 20 april 2009 R-2009/0188. Till Finansdepartementet. Fi2009/1477

Stockholm den 20 april 2009 R-2009/0188. Till Finansdepartementet. Fi2009/1477 R-2009/0188 Stockholm den 20 april 2009 Till Finansdepartementet Fi2009/1477 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 13 februari 2009, beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Ändringar

Läs mer

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm Mål nr 2416-12 1 KLAGANDE Accountor Sverige AB med bifirma PBK Inkasso, 556452-3560 Ombud: Advokat Claes Månsson Brunnsgränd 4 111 30 Stockholm

Läs mer

Yttrande över kompletterande svar rörande Patientrörlighet inom EES Ds2015:18

Yttrande över kompletterande svar rörande Patientrörlighet inom EES Ds2015:18 MISSIV 1(2) 2015-04-30 RJL 2015/784 Förvaltningsnamn Avsändare Nämnden för Folkhälsa och sjukvård Yttrande över kompletterande svar rörande Patientrörlighet inom EES Ds2015:18 Förslag till beslut Nämnden

Läs mer

Den nya migrationsprocessen

Den nya migrationsprocessen Den nya migrationsprocessen Slutbetänkande av Utvärderingsutredningen Stockholm 2009 SOU 2009:56 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Promemoria. Förstärkt insättningsgaranti

Promemoria. Förstärkt insättningsgaranti Promemoria Förstärkt insättningsgaranti Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Juni 2015 1 Innehållsförteckning 2 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 4 2 Lagförslag... 5 2.1 Förslag till lag

Läs mer

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19)

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19) SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2007-10-01 Stockholm Dnr 417/07 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 Stockholm Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande

Läs mer

Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64)

Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande Stockholm 2013-02-18 Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64) A. Sammanfattning Allmänt Utredningen har inte närmare berört betydelsen av livförsäkringssparande

Läs mer

Remissyttrande över slutbetänkandet En modernare rättegång (SOU 2001:103)

Remissyttrande över slutbetänkandet En modernare rättegång (SOU 2001:103) Datum Dnr 2002-05-21 354-2002 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över slutbetänkandet En modernare rättegång (SOU 2001:103) Domstolsverket (DV) anser att utredningens förslag till ändringar

Läs mer

DOM 2013-12-09 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-12-09 Meddelad i Stockholm ~ ~ KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 1 DOM 2013-12-09 Meddelad i Stockholm Sida 1 (16) KLAGANDE Migrationsverket MOTPARTER 1... 2. 3. Ombud för 1-7: Bedrettin Uzun Destanjuristfirma AB Södra

Läs mer

Stockholm den 3 september 2013

Stockholm den 3 september 2013 R-2013/0997 Stockholm den 3 september 2013 Till Finansinspektionen FI Dnr 11-5610 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 juni 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Förslag

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-04-24. Förstärkta kapitaltäckningsregler

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-04-24. Förstärkta kapitaltäckningsregler 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-04-24 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Peter Kindlund samt justitierådet Göran Lambertz. Förstärkta kapitaltäckningsregler Enligt

Läs mer

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/05/003 Er referens: Ju2015/3397/L2 1 (20) 2015-06-30 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm e-post: ju.l2@regeringskansliet.se

Läs mer

Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut. Sammanfattning 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 11-5610

Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut. Sammanfattning 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 11-5610 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut FI Dnr 11-5610 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer