Betänkandet Nya påföljder (SOU 2012:34)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Betänkandet Nya påföljder (SOU 2012:34)"

Transkript

1 REMISSYTTRANDE 1 (10) Datum Diarienr AdmD Ert datum Ert diarienr Ju2012/4191/L5 Justitiedepartementet Stockholm Betänkandet Nya påföljder (SOU 2012:34) Kammarrätten har anmodats att yttra sig över rubricerade betänkande och får med anledning härav anföra följande. 1. Inledning Kammarrätten vill inledningsvis särskilt framhålla att betänkandet är synnerligen väl genomarbetat. Det allmänna intrycket är att utredningen på ett bra sätt har gått genom och tagit sig an de problem och brister som finns i det nuvarande påföljdssystemet. Utredningens förslag är välgrundade och leder enligt kammarrättens mening till ett tydligt, konsekvent och trovärdigt påföljdssystem för såväl vuxna som unga lagöverträdare. Det föreslagna systemet med villkorligt fängelse leder även till en minskning av antalet kortare fängelsestraff. Kammarrätten ställer sig därför bakom utredningens förslag. Nedan redovisas de synpunkter som kammarrätten utifrån sina utgångspunkter har funnit skäl att presentera särskilt. Kammarrätten har delat in sitt remissvar under ett antal rubriker. Övervaknings- och kontrollsanktion Hanteringen av bristande verkställighet av tilläggssanktioner Mellantvång Ungdomsövervakning Sekretess Särskilt om hemarrest Konsekvenser Enskilda författningsförslag Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box 2302 Birger Jarls Torg Stockholm E-post: Internet:

2 REMISSYTTRANDE 2 (10) 2. Övervaknings- och kontrollsanktion Kammarrätten har inga invändningar mot utredningens förslag att frågan om vilket förstärkande inslag en övervaknings- och kontrollsanktion ska innefatta, och hur det ska utformas i det enskilda fallet, ska avgöras av Kriminalvården. Kammarrätten tillstyrker att Kriminalvårdens beslut ska kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Kammarrätten efterfrågar emellertid en bedömning av om domstolsprövningen ska vara förenat med ett krav på skyndsamhet. Kammarrätten finner i likhet med utredningen att den föreslagna ordningen inte strider mot grundläggande principer i Europakonventionen (artikel 5) och regeringsformen (2 kap. 8 och 9 ). De beslut som kommer att fattas av Kriminalvården är förvaltningsbeslut. Huvudregeln för överklaganden av sådana beslut är att överprövningen ska ske hos allmän förvaltningsdomstol. De allmänna förvaltningsdomstolarna prövar redan i dag frågor om verkställighet. Kammarrätten tillstyrker därför att Kriminalvårdens beslut ska kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Genom möjligheten att överklaga ges den dömde en rätt till domstolsprövning av den alternativa inskränkningens ingripandegrad. Kammarrätten har sålunda inga invändningar mot den föreslagna ordningen. Mot bakgrund av att det rör sig om ett beslut om frihetsinskränkning anser kammarrätten emellertid även om beslutet grundar sig på domstols dom att det i ärendets fortsatta beredning åtminstone bör övervägas huruvida domstolsprövningen ska vara förenat med ett skyndsamhetskrav. 3. Hanteringen av bristande verkställighet av tilläggssanktioner Kammarrätten har inga invändningar mot utredningens förslag att Kriminalvården får besluta att den dömde omedelbart ska omhändertas, om det uppkommer en fråga om verkställighet i anstalt av ett villkorligt fängelsestraff som förenats med hemarrest eller kontraktsvård. Kammarrätten avstyrker emellertid att Kriminalvårdens beslut omprövas av övervakningsnämnd och förordar att beslutet omgående ska underställas domstol för prövning. Eftersom ett beslut om omedelbart omhändertagande innebär ett frihetsberövande, har den dömde rätt till omgående prövning av beslutet av ett organ som uppfyller Europakonventionens krav på domstol, se artikel 5:4 konventionen. Enligt utredningen bör det vara tillräckligt att Kriminalvårdens beslut omprövas av övervakningsnämnd, förutsatt att övervakningsnämndens beslut i sin tur kan överklagas till domstol och där bli föremål för snabb prövning. I detta sammanhang vill kammarrätten särskilt lyfta fram kravet på snabb domstolsprövning av frågor om frihetsberövande som följer av artikel 5:4 konventionen. Den av utredningen föreslagna ordningen, att övervakningsnämnden omprövar Kriminalvårdens beslut, innebär en

3 REMISSYTTRANDE 3 (10) fördröjning av domstolsprövningen. Kammarrätten anser att en sådan fördröjning inte kan anses godtagbar. Paralleller kan här dras till socialnämnds beslut om omedelbart omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. Sådana beslut underställs förvaltningsrätten utan mellanled. Mot bakgrund av det ovanstående avstyrker kammarrätten att Kriminalvårdens beslut omprövas av övervakningsnämnd. Kammarrätten förordar i stället att beslutet omgående ska underställas domstol för prövning. 4. Mellantvång Kammarrätten tillstyrker utredningens förslag att aktualitetskravet i 22 LVU tonas ned med avseende på dem som dömts till sluten ungdomsvård. Vissa av de ungdomar som döms till sluten ungdomsvård kommer att vara i behov av fortsatt vård när verkställigheten är över. Kammarrätten delar utredningens bedömning att det finns skäl att se på 22 LVU. Enligt kammarrätten kan det inte uteslutas att aktualitetskravet i 22 LVU ibland kan begränsa möjligheterna till förebyggande åtgärder för den aktuella gruppen unga, eftersom den unge genom frihetsberövandet varit förhindrad att genom sitt beteende påvisa behovet av vård. Kammarrätten anser därför att det finns skäl för att tona ned aktualitetskravet i 22 LVU för unga som dömts till sluten ungdomsvård. Kammarrätten vill dock i sammanhanget peka på följande. Ett ärende om mellantvång omfattas inte av rätten till offentligt biträde enligt 39 LVU. Mot bakgrund bl.a. av att det är socialnämnden som beslutar om mellantvång, och att domstolsprövning endast kommer till stånd om den unge överklagar beslutet, föreslår kammarrätten att det i ärendets fortsatta beredning övervägs om ärenden om mellantvång ska omfattas av rätt till offentligt biträde. 5. Ungdomsövervakning Byte av frihetsinskränkande inslag Kammarrätten har inget att invända mot utredningens förslag att frågan om byte av frihetsinskränkande inslag, och hur detta inslag ska utformas i det enskilda fallet, ska avgöras av Statens institutionsstyrelse (SiS). Kammarrätten tillstyrker att SiS beslut ska kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Kammarrätten efterfrågar emellertid en bedömning av huruvida domstolsprövningen ska vara förenat med ett krav på skyndsamhet. Se motsvarande motiveringar ovan i avsnittet om övervaknings- och kontrollsanktion.

4 REMISSYTTRANDE 4 (10) Nedtrappning m.m. Kammarrätten avstyrker utredningens förslag till utformning av bestämmelserna om nedtrappning och upphörande av frihetsinskränkande inslag (25 och 26 i förslaget till lag [20xx:xxx] om verkställighet av ungdomsövervakning). Kammarrätten förordar en annorlunda utformning av dessa bestämmelser. Enligt 25 i nämnda förslag till lag får de inskränkningar som anges i 22 eller 23 minskas efter halva verkställighetstiden, om den dömde i godtagbar omfattning medverkat vid upprättande av verkställighetsplan och därefter följer verkställighetsplanen på ett godtagbart sätt. Bestämmelsen om att inskränkningarna helt får upphöra (26 ) har en liknande lydelse. Enligt utredningen (band 1, s. 444) ska som huvudregel de frihetsinskränkande inslagen gälla under hela verkställighetstiden. Utredningen anför dock att kravet på godtagbar medverkan inte innebär att en förutsättning för nedtrappning är att verkställighetsplanen ska ha följts i alla delar. Möjligheten att trappa ned de ingripande inslagen bör enligt utredningen finnas även när inte alla inslag har efterlevts fullt ut. Enligt kammarrätten kan det, mot bakgrund av det ovanstående, förväntas att åtminstone majoriteten av de unga kommer att uppfylla kraven för nedtrappning. Huvudregeln i praktiken blir då inte att de frihetsinskränkande inslagen ska gälla under hela verkställigheten, utan i stället att de frihetsinskränkande inslagen ska trappas ned. Här bör nämnas att utredningen (band 3, s. 692) understryker att beslutet om nedtrappning inte bör vara föremål för någon diskretionär bedömning, samt att det alltid bör beslutas om nedtrappning om förutsättningarna för detta är uppfyllda. Kammarrätten förordar, mot bakgrund av det ovan nämnda, att bestämmelserna utformas så att de bättre speglar den i praktiken förväntade huvudregeln. 26 kap. 6 brottsbalken (om villkorlig frigivning) skulle då kunna tjäna som förebild, på så sätt att det föreskrivs att nedtrappning och upphörande av de frihetsinskränkande inslagen ska ske, om det inte finns särskilda skäl mot detta. Särskilda skäl skulle då kunna kopplas till hur den unge medverkar och följer verkställighetsplanen. Den av kammarrätten skisserade utformningen löser även andra problem som uppkommer av utredningens förslag. Enligt kammarrätten bör samtliga beslut under verkställigheten som påverkar påföljdens ingripandegrad vara möjliga att överklaga till domstol. Såsom utredningens förslag är utformade, följer ingen sådan möjlighet i nu aktuella fall. Enligt dem får SiS nämligen besluta om nedtrappning och upphörande. Men vad händer när SiS avstår från att besluta om nedtrappning och upphörande? Något beslut kommer då inte att fattas; huvudregeln är ju enligt utredningen att de frihetsinskränkande inslagen ska gälla under hela verkställighetstiden. Att SiS avstår från att besluta om nedtrappning utgör inte heller något överklagbart förvaltningsbeslut. Detta är viktigt att påpeka, eftersom ett avstående från nedtrappning i allra högsta grad

5 REMISSYTTRANDE 5 (10) påverkar påföljdens ingripandegrad. Den unge har således ingen möjlighet till domstolsprövning av om han eller hon uppfyller kraven för nedtrappning och upphörande av de frihetsinskränkande inslagen. Detta är ingen önskvärd effekt, eftersom avståendet till följd av att huvudregeln i praktiken kan förväntas bli att nedtrappning ska ske innebär ett ställningstagande till nackdel för den unge. Med den skisserade utformningen ovan kommer det alltid att fattas ett överklagbart beslut, när SiS beslutar att inte trappa ned de ingripande inslagen eller att inslagen inte ska upphöra. Möjligheterna till nedtrappning respektive upphörande av inslagen kvarstår dock med den skisserade utformningen, varför de av utredningen nämnda fördelarna med systemet inte kommer att påverkas. Mot bakgrund av det ovanstående avstyrker kammarrätten utredningens förslag till utformning av de aktuella bestämmelserna och förordar en annorlunda utformning av dem. 6. Sekretess Kammarrätten delar utredningens uppfattning att det inte bör införas en sekretessbrytande bestämmelse för hälso- och sjukvården avseende uppgifter av relevans vid utarbetande av verkställighetsplan inom ramen för påföljden ungdomsövervakning. Uppgifter som kan finnas om den unges hälsa hos hälso- och sjukvården är ofta av särskilt känslig natur och kan ha lämnats av den unge själv under ett särskilt förtroende. En avvägning mellan integritetshänsyn och det behov som finns för uppgiftslämnande i syfte att få till stånd en verkningsfull verkställighetsplan, leder enligt kammarrätten till slutsatsen att en sekretessbrytande regel i denna del inte skulle vara godtagbar. Ett helhetsperspektiv på den unges situation, med en för ändamålet tillräcklig skärpa, kan enligt kammarrätten uppnås genom de sekretessbrytande bestämmelser som föreslås för socialtjänst, skola och polis. Det bör därför inte införas någon sekretessbrytande bestämmelse för hälso- och sjukvården. 7. Särskilt om hemarrest Kammarrätten föreslår att tilläggssanktionen hemarrest får ett något utvidgat tillämpningsområde. En förstagångsförbrytare som bedöms inte ha behov av vård och som har begått ett brott för vilket samhällstjänst och övervaknings- och kontrollsanktion inte är en tillräckligt ingripande påföljd, måste enligt utredningens förslag dömas till fängelse eftersom hemarrest förutsätter att förbrytaren tidigare har begått brott. Kammarrätten föreslår att hemarrest borde kunna dömas ut i dessa fall.

6 REMISSYTTRANDE 6 (10) 8. Konsekvenser Kammarrätten anser att konsekvensanalysen innehåller vissa brister. Utredningen föreslår bl.a. två nya verkställighetslagar, enligt vilka beslut kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Införandet av dessa lagar, och då särskilt lagen (20xx:xxx) om villkorligt fängelse, kan antas leda till en ökad måltillströmning. Kammarrätten föreslår även i detta yttrande att det i vissa fall bör övervägas om domstolsprövningen ska vara förenat med ett skyndsamhetskrav, samt att beslut av Kriminalvården om omedelbart omhändertagande ska underställas domstol. För det fall dessa förslag går igenom kommer även detta att ta domstolsresurser i anspråk. Berörda domstolar kommer, om följderna blir de förväntade, att kräva ökade resurser. 9. Enskilda författningsförslag Förslag till lag om ändring i brottsbalken 34 kap. 4 Kammarrätten föreslår att paragrafen ändras enligt följande för större klarhet. Beslut om undanröjande enligt 2 2 får endast meddelas om dom för den tillkommande brottsligheten meddelas innan straffet helt har verkställts. Förslag till lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 3 andra stycket i dess nuvarande lydelse I bestämmelsens andra stycke hänvisas till 32 kap. 5 brottsbalken. I enlighet med utredningens förslag till ändring i brottsbalken, ska detta ändras till en hänvisning till 32 kap. 11 brottsbalken. 22 Kammarrätten tillstyrker utredningens förslag, se motivering ovan i avsnittet om mellantvång. Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap. 1 Kammarrätten tillstyrker utredningens förslag. Det är viktigt att det efter avslutad verkställighet av sluten ungdomsvård finns tillgång till en väl planerad och fungerande eftervård i de fall behov föreligger. Socialnämnden har det yttersta ansvaret för att alla som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Kammarrätten delar utredningens uppfattning

7 REMISSYTTRANDE 7 (10) att socialnämnden inte är delaktig i verkställigheterna i tillräcklig omfattning. Det finns därför ett behov av att på ett tydligare sätt påtala socialtjänstens ansvar gentemot den aktuella gruppen unga. Förslag till lag (20xx:xxx) om villkorligt fängelse 1 kap. 3 Kammarrätten föreslår ett tillägg till paragrafen enligt följande. Detta gäller även om åklagare eller målsägande har överklagat domen. I författningskommentaren anger utredningen att verkställighet får ske även om åklagare eller målsägande har överklagat domen. För större klarhet bör detta anges i lagtexten (jfr 2 första stycket lagen [1974:202] om beräkning av strafftid m.m.). 1 kap. 4 Kammarrätten föreslår att bestämmelsen får en lydelse liknande den som finns i lagen om beräkning av strafftid m.m. Enligt 4 andra stycket nyssnämnda lag gäller nöjdförklaring endast om den dömde haft betänketid samt att den dömde, om möjligt, ska beredas tillfälle att under betänketiden samråda med sin försvarare. Av tredje stycket samma bestämmelse framgår bl.a. att den som får ta emot nöjdförklaring så snart som möjligt ska erinra den dömde om hans rätt att avge nöjdförklaring. Kammarrätten kan inte se något skäl mot att liknande bestämmelser ska gälla även i lagen om villkorligt fängelse. Kammarrätten föreslår därför att 1 kap. 4 utformas med ovan nämnda bestämmelse som förebild. 1 kap. 8 Kammarrätten förordar ett tillägg till andra stycket i bestämmelsen enligt följande. Om en mindre ingripande åtgärd är tillräcklig ska den användas. Det kan finnas situationer där det finns flera åtgärder som bedöms stå i rimlig proportion till syftet med åtgärden. I författningskommentaren sägs att den minst ingripande åtgärden då ska väljas. Visserligen kan detta sägas framgå av proportionalitetsprincipen som sådan. För att lagtexten ska vara så klar och tydlig som möjligt, och för att undvika onödiga, eventuella frågeställningar, bör detta emellertid klart anges i bestämmelsen (jfr 1 kap. 6 fängelselagen [2010:610]). 7 kap. 8 Kammarrätten avstyrker att Kriminalvårdens beslut omprövas av övervakningsnämnd och förordar att beslutet omgående ska underställas

8 REMISSYTTRANDE 8 (10) domstol för prövning, se motivering ovan i avsnittet om hanteringen av bristande verkställighet av tilläggssanktioner. Förslag till lag (20xx:xxx) om verkställighet av ungdomsövervakning 4 Kammarrätten föreslår ett tillägg till paragrafen enligt följande. Detta gäller även om åklagare eller målsägande har överklagat domen. I författningskommentaren anger utredningen att det inte ska utgöra något hinder mot verkställighet att åklagare eller målsägande har överklagat domen. För större klarhet bör detta anges i lagtexten (jfr 5 lagen [1998:608] om verkställighet av sluten ungdomsvård). 5 Kammarrätten föreslår att första stycket ändras enligt följande. Verkställigheten får inledas omedelbart, om den dömde före överklagandetidens utgång förklarar att han eller hon avstår från att överklaga domen när det gäller påföljden. Enligt 4 får verkställigheten inledas om den dömde inte inom föreskriven tid har överklagat domen när det gäller påföljden. I författningskommentaren till 4 anges att om den dömde överklagar domen i andra delar än påföljden, t.ex. gällande skadestånd, utgör detta inget hinder mot verkställighet. Kammarrätten kan inte se något skäl mot att en liknande ordning ska gälla även vid nöjdförklaring. Kammarrätten föreslår vidare att bestämmelsen i övrigt får en innebörd liknande den som följer av bestämmelser i lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård. Nöjdförklaring avseende sluten ungdomsvård regleras i 6-8 lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård. Av dessa framgår bl.a. att nöjdförklaring endast gäller om den dömde haft betänketid samt att den dömde ska ges tillfälle att under betänketiden samråda med sin försvarare. Kammarrätten kan inte se något skäl för att en annan ordning ska gälla för verkställighet av ungdomsövervakning. Kammarrätten föreslår därför att 5 utformas så att ordningen blir densamma som den som gäller för verkställighet av sluten ungdomsvård. 7 Kammarrätten förordar ett tillägg till bestämmelsen enligt följande. Om en mindre ingripande åtgärd är tillräcklig ska den användas.

9 REMISSYTTRANDE 9 (10) Det kan finnas situationer där det finns flera åtgärder som bedöms stå i rimlig proportion till syftet med åtgärden. Visserligen kan proportionalitetsprincipen sägas innefatta att den minst ingripande åtgärden då ska väljas. Kammarrätten förordar dock att detta ska anges uttryckligen i bestämmelsen. 25 och 26 Kammarrätten avstyrker utredningens förslag till utformning av bestämmelserna, se motivering ovan i avsnittet om ungdomsövervakning. 27 Kammarrätten förordar ett tillägg till paragrafen enligt följande. Vad som sägs i 23 andra stycket gäller då i motsvarande utsträckning. Enligt utredningens förslag får de inskränkningar som anges i 23 första stycket inte vara mer ingripande än ett sådant förbud som avses i 22. För att ramarna avseende inskränkningar i rörelsefriheten av unga ska vara så klara som möjligt även vid upptrappning och återupptagande, bör det enligt kammarrätten uttryckligen anges att vad som stadgas i 23 andra stycket även gäller i nu aktuella fall. 28 Kammarrätten föreslår att ordet narkotika införs i tredje stycket, första meningen, efter orden av att han eller hon inte är påverkad av. Även om narkotika i de flesta fall kan anses falla under begreppen medel och vara, bör narkotika anges uttryckligen på sätt som här föreslås (jfr 17 a lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård). 35 Kammarrätten föreslår att orden i frågor stryks. 36 Kammarrätten förordar att bestämmelsen ändras på så sätt att det uttryckligen anges vilka beslut som får överklagas. Vad avses med i särskilda fall? Enligt kammarrätten är det viktigt för den enskilde, för beslutsfattare och för domstol att det noga övervägs vilka beslut under verkställigheten som ska få överklagas samt att dessa regler klart framgår av lagen. På så sätt uppnås tydlighet, och obehövligt arbete kan undvikas.

10 REMISSYTTRANDE 10 (10) Detta yttrande har beslutats av kammarrättspresidenten Thomas Rolén, kammarrättslagmannen Gunilla Svahn Lindström och kammarrättsfiskalen Omar Bembli, föredragande. Thomas Rolén Kopia till Omar Bembli Övriga kammarrätter Hovrätterna Förvaltningsrätterna under Kammarrätten i Stockholm Justitiedepartementet, expeditionschefen och enheten DOM Domstolsverket Kammarrättens intranät Tidningarnas telegrambyrå

REMISSYTTRANDE 1 (5) 2011-10-15 AdmD-277-2011 2011-05-27 S2011/4504/FST. Socialdepartementet 103 33 Stockholm

REMISSYTTRANDE 1 (5) 2011-10-15 AdmD-277-2011 2011-05-27 S2011/4504/FST. Socialdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2011-10-15 AdmD-277-2011 Ert datum Ert diarienr 2011-05-27 S2011/4504/FST Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Bättre insatser vid missbruk och beroende

Läs mer

Förhållandet till regeringsformens bestämmelser

Förhållandet till regeringsformens bestämmelser REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2015-10-29 AdmD-515-2015 Ert datum Ert diarienr 2015-09-04 Fi2015/4235 Promemorian Amorteringskrav Finansdepartementet 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Remiss av Nya påföljder (SOU 2012:34)

Remiss av Nya påföljder (SOU 2012:34) SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR INDI VID- OCH FAMILJOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2012-09-27 Handläggare: Carola Östling Telefon: 08-508 15 055 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2012-10-25

Läs mer

Betänkandet SOU 2017:29 Brottsdatalag

Betänkandet SOU 2017:29 Brottsdatalag REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2017-06-22 KST 2017/183 Ert datum Ert diarienr 2017-04-11 Ju2017/03283/L4 Justitiedepartementet Enheten för lagstiftning om allmän ordning och säkerhet och samhällets

Läs mer

Promemoria: Följdändringar till ny förvaltningslag (Ds 2017:42) Allmänna synpunkter som avser rena följdändringar och vissa återkommande hänvisningar

Promemoria: Följdändringar till ny förvaltningslag (Ds 2017:42) Allmänna synpunkter som avser rena följdändringar och vissa återkommande hänvisningar REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2017-11-22 KST 2017/415 Ert datum Ert diarienr 2017-09-26 Ju2017/07456/L6 Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm Promemoria: Följdändringar till ny

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box Birger Jarls Torg Stockholm

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box Birger Jarls Torg Stockholm REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2014-09-29 AdmD-357-2014 Ert datum Ert diarienr 2014-07-03 S2014/5303/RU Socialdepartementet 103 33 Stockholm Departementspromemorian och Genomförandeutredningens delbetänkande

Läs mer

Kammarrätten instämmer i förslaget om införande av särskilda lättnadsregler i 43 kap. 8 a första stycket OSL.

Kammarrätten instämmer i förslaget om införande av särskilda lättnadsregler i 43 kap. 8 a första stycket OSL. REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2011-08-25 AdmD-287-2011 Ert datum Ert diarienr 2011-06-14 Ju2011/4696/L6 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Promemoria med utkast till lagrådsremiss Skydd för enskilds

Läs mer

Bilaga. Ds 2017:25. Nya ungdomspåföljder. Justitiedepartementet

Bilaga. Ds 2017:25. Nya ungdomspåföljder. Justitiedepartementet Ds 2017:25 Bilaga Nya ungdomspåföljder Justitiedepartementet Förord Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Morgan Johansson, gav den 21 december 2016 numera hovrättsrådet Karin Sandahl i uppdrag

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 (6) AdmD S2009/8444/SF. Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Stockholm

REMISSYTTRANDE 1 (6) AdmD S2009/8444/SF. Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Stockholm REMISSYTTRANDE 1 (6) Datum Diarienr 2010-10-21 AdmD-291-2010 Ert datum Ert diarienr 2010-07-20 S2009/8444/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten 103 33 Stockholm Betänkandet Gränslandet mellan

Läs mer

Betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82) Kammarrätten lämnar följande synpunkter på det remitterade förslaget.

Betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82) Kammarrätten lämnar följande synpunkter på det remitterade förslaget. REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2019-04-05 KST 2019/09 Ert datum Ert diarienr 2018-12-20 Ju2018/05292/L4 Justitiedepartementet Betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82)

Läs mer

Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54)

Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54) 1 (5) 2013-05-08 Dnr SU FV-1.1.3-0628-13 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54) Juridiska fakultetsnämnden

Läs mer

Betänkandet Nämndemannauppdraget breddad rekrytering och kvalificerad medverkan (SOU 2013:49)

Betänkandet Nämndemannauppdraget breddad rekrytering och kvalificerad medverkan (SOU 2013:49) REMISSYTTRANDE 1 (7) Datum Diarienr 2013-10-07 AdmD-523-2013 Ert datum Ert diarienr 2013-07-03 Ju2013/4701/DOM Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm Betänkandet

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 (5) KST2016/ Fi2016/04014/K. Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Stockholm

REMISSYTTRANDE 1 (5) KST2016/ Fi2016/04014/K. Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Stockholm REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2017-02-17 KST2016/514 Ert datum Ert diarienr 2016-11-24 Fi2016/04014/K Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning 103 33 Stockholm Välfärdsutredningens

Läs mer

Styrelsen får en stärkt ställning i förhållande till övriga nämnder (5.5)

Styrelsen får en stärkt ställning i förhållande till övriga nämnder (5.5) REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2015-10-26 KST 2015/296 Ert datum Ert diarienr 2015-04-21 Fi2015/1581 Finansdepartementet 103 33 Stockholm En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Kammarrätten har

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 28 april 2011 SÖKANDE AA Ombud: Jur. kand. Pehr Amrén Försvarsadvokaterna Stockholm Box 12107 102 23 Stockholm KLANDRAT AVGÖRANDE Regeringens

Läs mer

EU-kommissionens förslag till reviderat mottagandedirektiv

EU-kommissionens förslag till reviderat mottagandedirektiv REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2016-09-30 KST 2016/381 Ert datum Ert diarienr 2016-08-31 Ju2016/05298/EMA Justitiedepartementet Enheten för migration och asylpolitik 103 33 Stockholm EU-kommissionens

Läs mer

8.6.2 Forskningsdatabaslagens territoriella tillämpningsområde (1 kap. 7 )

8.6.2 Forskningsdatabaslagens territoriella tillämpningsområde (1 kap. 7 ) REMISSYTTRANDE 1 (6) Datum Diarienr 2019-02-07 KST 2018/412 Ert datum Ert diarienr 2018-11-09 U2018/02557/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten Betänkandet Rätt att forska Långsiktig reglering

Läs mer

Remissvar gällande utkast till lagrådsremiss Ny påföljd efter tidigare dom Ju2012/4191/L5

Remissvar gällande utkast till lagrådsremiss Ny påföljd efter tidigare dom Ju2012/4191/L5 1(5) Datum Vårt diarienummer 2015-03-16 2015-3329 Justitiedepartementet Remissvar gällande utkast till lagrådsremiss Ny påföljd efter tidigare dom Ju2012/4191/L5 Kriminalvården är i huvudsak positiv till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i brottsbalken Utfärdad den 5 juni 2019 Publicerad den 18 juni 2019 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om brottsbalken dels att 26 kap. 24 ska upphöra

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i brottsbalken; SFS 2016:491 Utkom från trycket den 3 juni 2016 utfärdad den 26 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 förskrivs i fråga om brottsbalken 2 dels att

Läs mer

Djurskyddsutredningens betänkande Ny djurskyddslag (SOU 2011:75)

Djurskyddsutredningens betänkande Ny djurskyddslag (SOU 2011:75) REMISSYTTRANDE 1 (7) Datum Diarienr 2012-06-08 AdmD-98-2012 Ert datum Ert diarienr 2012-02-07 L2011/3138 Landsbygdsdepartementet 103 33 Stockholm Djurskyddsutredningens betänkande Ny djurskyddslag (SOU

Läs mer

Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet (Ds 2009:25)

Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet (Ds 2009:25) REMISSYTTRANDE 1(5) Datum Dnr 2009-09-28 AdmD 268-2009 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet (Ds 2009:25) Kammarrätten har anmodats att yttra sig

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 (8) AdmD JU2011/1340/EMA. Justitiedepartementet. Betänkandet Förvar (SOU 2011:17)

REMISSYTTRANDE 1 (8) AdmD JU2011/1340/EMA. Justitiedepartementet. Betänkandet Förvar (SOU 2011:17) REMISSYTTRANDE 1 (8) Datum Diarienr 2011-06-17 AdmD-124-2011 Ert diarienr JU2011/1340/EMA Justitiedepartementet Betänkandet Förvar (SOU 2011:17) Kammarrätten har anmodats att yttra sig över rubricerade

Läs mer

Yttrande över Påföljdsutredningens betänkande (SOU 2012:34) Nya Påföljder

Yttrande över Påföljdsutredningens betänkande (SOU 2012:34) Nya Påföljder Stockholm den 15 november 2012 Till Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Påföljdsutredningens betänkande (SOU 2012:34) Nya Påföljder Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm har beretts tillfälle

Läs mer

Avsnitt 4.3 beloppsgränser, dokumentationsplikt och riktlinjer vid direktupphandlingar

Avsnitt 4.3 beloppsgränser, dokumentationsplikt och riktlinjer vid direktupphandlingar REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2013-06-11 AdmD-268-2013 Ert datum Ert diarienr 2013-03-13 S2013/1826/RU Socialdepartementet 103 33 Stockholm Upphandlingsutredningens slutbetänkande Goda affärer en

Läs mer

YTTRANDE. Yttrande över betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) Justitieombudsmannen Lars Lindström

YTTRANDE. Yttrande över betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) Justitieombudsmannen Lars Lindström Justitieombudsmannen Lars Lindström YTTRANDE Datum 2017-05-23 Dnr R 10-2017 Regeringskansliet Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm Sid 1 (5) Yttrande

Läs mer

Yttrande över departementspromemorian En europeisk utredningsorder

Yttrande över departementspromemorian En europeisk utredningsorder YTTRANDE 1 (7) Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över departementspromemorian En europeisk utredningsorder (Ds 2015:57) Sammanfattning Hovrätten tillstyrker med de påpekanden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Strafftidslag Utfärdad den 20 juni 2018 Publicerad den 28 juni 2018 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelse 1 Denna lag innehåller bestämmelser

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förstärkta återfallsförebyggande åtgärder vid villkorlig frigivning

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förstärkta återfallsförebyggande åtgärder vid villkorlig frigivning LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2018-10-09 Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Ella Nyström samt justitierådet Dag Mattsson Förstärkta återfallsförebyggande åtgärder vid villkorlig

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 (5) AdmD Kulturdepartementet Stockholm

REMISSYTTRANDE 1 (5) AdmD Kulturdepartementet Stockholm REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Dnr 2009-03-12 AdmD-450-2008 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm AV-utredningens slutbetänkande En ny radio- och TV-lag (SOU 2008:116) och Radio- och TV-verkets rapport med

Läs mer

Remissyttrande avseende betänkandet Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52)

Remissyttrande avseende betänkandet Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52) MALMÖ TINGSRÄTT REMISSYTTRANDE 2016-12-01 Dnr 391-16 Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Remissyttrande avseende betänkandet Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52) Inledning

Läs mer

Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård och ändrade gallringsregler i belastningsregistret (Ds 2009:9) Remiss från Justitiedepartementet

Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård och ändrade gallringsregler i belastningsregistret (Ds 2009:9) Remiss från Justitiedepartementet PM 2009: RVII (Dnr 001-663/2009) Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård och ändrade gallringsregler i belastningsregistret (Ds 2009:9) Remiss från Justitiedepartementet Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i brottsbalken; SFS 2006:891 Utkom från trycket den 26 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om brottsbalken 2 dels

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 november 2017 Ö 1417-17 PARTER Klagande Kriminalvården 601 80 Norrköping Motpart KB Ombud och offentligt biträde: Advokat NP SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 april 2014 B 4080-13 KLAGANDE MP Ombud och offentlig försvarare: Advokat RT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Häleri

Läs mer

Svar på remiss Nya påföljder (SOU 2012:34)

Svar på remiss Nya påföljder (SOU 2012:34) SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (11) 2012-10-05 Handläggare: Gunilla Olofsson Telefon: 08-508 25 605 Till Socialnämnden Svar på remiss Nya påföljder

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2019-03-15 Närvarande: F.d. justitieråden Eskil Nord och Lena Moore samt justitierådet Dag Mattsson Omedelbart omhändertagande av barn i vissa internationella

Läs mer

Justitiedepartementet Stockholm

Justitiedepartementet Stockholm R2A DATUM 1 (6) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över delbetänkandet Dataskydd vid europeiskt polisiärt och straffrättsligt samarbete (SOU 2011:20) Hovrätten har granskat delbetänkandets

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 (6) AdmD Försvarsdepartementet Stockholm

REMISSYTTRANDE 1 (6) AdmD Försvarsdepartementet Stockholm REMISSYTTRANDE 1 (6) Datum Dnr 2009-03-03 AdmD 454-2008 Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm Promemorian Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning (Ds 2009:1) Kammarrätten har anmodats att yttra sig

Läs mer

Kammarrätten har anmodats att yttra sig över rubricerade rapport och vill med anledning härav anföra följande.

Kammarrätten har anmodats att yttra sig över rubricerade rapport och vill med anledning härav anföra följande. REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Dnr 2009-12-03 AdmD-414-2009 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Statens energimyndighets rapport (ER 2009:28) om ursprungsgarantier för förnybar energi (Ert dnr N2009/7486/E)

Läs mer

Kompletterande förslag till betänkandet En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket (SOU 2016:49)

Kompletterande förslag till betänkandet En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket (SOU 2016:49) Promemoria Kompletterande förslag till betänkandet En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket (SOU 2016:49) Promemorians huvudsakliga innehåll I beredningen av rubricerat betänkande har det uppstått

Läs mer

Yttrande över Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35)

Yttrande över Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35) REMISSYTTRANDE 1 (6) Socialdepartementett Enheten för familj och sociala tjänster, FST 103 33 Stockholm Yttrande över Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35) (Ert Dnr S2011/4504/FST) Hovrätten

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Gudmund Toijer och Olle Stenman.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Gudmund Toijer och Olle Stenman. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-06-25 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Gudmund Toijer och Olle Stenman. Tydligare reaktioner på ungas brottslighet Enligt

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-26 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Överlämnande från Sverige

Läs mer

Datainspektionen lämnar följande synpunkter.

Datainspektionen lämnar följande synpunkter. Yttrande Diarienr 1(7) 2017-10-11 1684-2017 Ert diarienr Ju2017/05728/L6 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remittering av promemorian Anpassning av lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter

Läs mer

Nya påföljder SOU 2012:34 Ju2012/4191/L5

Nya påföljder SOU 2012:34 Ju2012/4191/L5 1(5) Justitiedepartementet Straffrättsenheten att Eva Marie Hellstrand 103 33 Stockholm Nya påföljder SOU 2012:34 Ju2012/4191/L5 Kronofogdemyndigheten (KFM) lämnar synpunkter på den del i promemorian som

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Ingripanden mot unga lagöverträdare

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Ingripanden mot unga lagöverträdare 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Karin Almgren och f.d. kammarrättspresidenten Jan Francke. Ingripanden mot unga lagöverträdare

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2013-04-16 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 8345-12 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen, beslut den 28 augusti 2012 i mål

Läs mer

Kommittédirektiv. Skärpta regler för lagöverträdare år. Dir. 2017:122. Beslut vid regeringssammanträde den 13 december 2017

Kommittédirektiv. Skärpta regler för lagöverträdare år. Dir. 2017:122. Beslut vid regeringssammanträde den 13 december 2017 Kommittédirektiv Skärpta regler för lagöverträdare 18 20 år Beslut vid regeringssammanträde den 13 december 2017 Dir. 2017:122 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska överväga och föreslå

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-10-08 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Kristina Ståhl och Agneta Bäcklund. Erkännande och verkställighet av frihetsberövande

Läs mer

Nya ungdomspåföljder (Ds 2017:25)

Nya ungdomspåföljder (Ds 2017:25) REMISSVAR 2017-09-29 Dnr 3.9:0551/17 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Nya ungdomspåföljder (Ds 2017:25) (Ju2017/05546/L5) Inledning I promemorian lämnas förslag till nya påföljder för unga lagöverträdare.

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2011-01-25 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 8646-10 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen,

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 (5) 2016-01-29 AdmD-591-2015. 2015-10-19 Fi2015/03570/S1. Finansdepartementet

REMISSYTTRANDE 1 (5) 2016-01-29 AdmD-591-2015. 2015-10-19 Fi2015/03570/S1. Finansdepartementet REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2016-01-29 AdmD-591-2015 Ert datum Ert diarienr 2015-10-19 Fi2015/03570/S1 Finansdepartementet Remissyttrande över slutbetänkande av tjänstepensionsbeskattningsutredningen

Läs mer

Yttrande över betänkandet Nya påföljder (SOU 2012:34) (Ju 2012/4191/L5)

Yttrande över betänkandet Nya påföljder (SOU 2012:34) (Ju 2012/4191/L5) Justitieombudsmannen Lars Lindström YTTRANDE Datum 2012-11-23 Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Dnr R 51-2012 Sid 1 (8) Yttrande över betänkandet Nya påföljder (SOU 2012:34) (Ju

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om verkställighet av frivårdspåföljder; SFS 1998:642 Utkom från trycket den 24 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Villkorlig

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2018-03-28 Närvarande: F.d. justitieråden Ella Nyström och Olle Stenman samt justitierådet Per Classon En ny strafftidslag Enligt en lagrådsremiss den 8 mars

Läs mer

Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 30 november 2016

Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 30 november 2016 PM 2016:189 RI (Dnr 110-1310/2016) Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 30 november 2016 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Betänkandet Resolution en ny metod för att hantera banker i kris (2014:52)

Betänkandet Resolution en ny metod för att hantera banker i kris (2014:52) REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2014-10-30 AdmD-351-2014 Ert datum Ert diarienr 2014-07-03 Fi22014/2275 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm Betänkandet Resolution en ny metod

Läs mer

Betänkandet Mål och medel särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol (SOU 2010:44)

Betänkandet Mål och medel särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol (SOU 2010:44) REMISSYTTRANDE 1 (7) Datum Diarienr 2011-01-20 AdmD-363-2010 Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm Betänkandet Mål och medel särskilda åtgärder för vissa måltyper

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-08-29. Stärkt stöd och skydd för barn och unga

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-08-29. Stärkt stöd och skydd för barn och unga 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-08-29 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet Kerstin Calissendorff. Stärkt stöd och skydd för barn och

Läs mer

STK ASN

STK ASN Malmö stad Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 1 (7) Datum 2019-05-06 Vår referens Paulina Franzén Utvecklingssamordnare paulina.franzen@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Justitiedepartementet

Läs mer

Kommittédirektiv. Villkorlig frigivning. Dir. 2016:28. Beslut vid regeringssammanträde den 31 mars 2016

Kommittédirektiv. Villkorlig frigivning. Dir. 2016:28. Beslut vid regeringssammanträde den 31 mars 2016 Kommittédirektiv Villkorlig frigivning Dir. 2016:28 Beslut vid regeringssammanträde den 31 mars 2016 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska, i syfte att stärka möjligheterna att förebygga

Läs mer

Personer som ska vara folkbokförda

Personer som ska vara folkbokförda REMISSYTTRANDE 1(5) Datum Dnr 2010-03-18 AdmD-539-2009 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Folkbokföringsutredningens slutbetänkande Folkbokföringen (SOU 2009:75) Inledningsvis konstaterar kammarrätten

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förbättrat skydd mot stalkning

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förbättrat skydd mot stalkning 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-21 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Eskil Nord och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Förbättrat skydd mot stalkning

Läs mer

Departementspromemorian Brottmålsprocessen en konsekvensanalys (Ds 2015:4)

Departementspromemorian Brottmålsprocessen en konsekvensanalys (Ds 2015:4) YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Departementspromemorian Brottmålsprocessen en konsekvensanalys (Ds 2015:4) Departementets dnr Ju2015/1142/DOM Inledning Hovrätten har i tidigare remissvar

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 21 juni 2017 KLAGANDE Kriminalvården 601 80 Norrköping MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 8 juli 2016 i mål

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 mars 2014 Ö 4211-13 SÖKANDE SR Ombud: Advokat TA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 5 april 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet En ny strafftidslag (SOU 2016:18).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 5 april 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet En ny strafftidslag (SOU 2016:18). R-2016/0744 Stockholm den 29 juni 2016 Till Justitiedepartementet Ju2016/01870/KRIM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 5 april 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet En ny

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet Möjligt, tillåtet och tillgängligt (SOU 2018:44)

Remissyttrande över betänkandet Möjligt, tillåtet och tillgängligt (SOU 2018:44) REMISSYTTRANDE 1 (6) Datum Diarienr 2019-01-30 KST 2018/349 Ert datum Ert diarienr 2018-09-14 Fi2018/02531/OU Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Remissyttrande över betänkandet Möjligt,

Läs mer

Ds 2017:25. Nya ungdomspåföljder. Justitiedepartementet

Ds 2017:25. Nya ungdomspåföljder. Justitiedepartementet Ds 2017:25 Nya ungdomspåföljder Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2016-05-10 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 421-16 1 KLAGANDE A, Ombud och offentligt biträde: MOTPART Polismyndigheten ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmö; migrationsdomstolens dom

Läs mer

Kriminalvårdens författningssamling

Kriminalvårdens författningssamling Kriminalvårdens författningssamling ISSN 1653-6665 Utgivare: Elisabeth Lager FARK Strafftid Utkom från trycket den 21 mars 2019 Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om inledande av verkställighet

Läs mer

Barns rätt till information (S2006/5256/ST) Beslut om tillfällig placering

Barns rätt till information (S2006/5256/ST) Beslut om tillfällig placering REMISSYTTRANDE Sid 1 (8) 2006-09-22 AdmD 289-2006 318-2006 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Angående departementspromemorian Barns rätt till information m.m. (S2006/5256/ST), skrivelsen från Statens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i brottsbalken; SFS 1998:604 Utkom från trycket den 24 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om brottsbalken dels

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-12-18 Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Lennart Hamberg samt justitierådet Agneta Bäcklund. Ny påföljd efter tidigare dom Enligt en

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-02-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3616-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 25 april 2013 i mål

Läs mer

Hovrätten för Nedre Norrland REMISSYTTRANDE Kammarrätten i Sundsvall Datum Dnr /0386, Ju2006/8451/DOM

Hovrätten för Nedre Norrland REMISSYTTRANDE Kammarrätten i Sundsvall Datum Dnr /0386, Ju2006/8451/DOM Hovrätten för Nedre Norrland REMISSYTTRANDE Kammarrätten i Sundsvall Datum Dnr 2007-02-16 2006/0386, 51-2006-271 Ert datum Ert Dnr 2006-11-01 Ju2006/8451/DOM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-08 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. Samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet

Läs mer

Ny påföljd efter tidigare dom

Ny påföljd efter tidigare dom Justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU30 Ny påföljd efter tidigare dom Sammanfattning Regeringen föreslår en reform av regleringen om ny påföljdsbestämning efter tidigare dom. Syftet är att förenkla

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande angående Nya påföljder

Socialstyrelsens yttrande angående Nya påföljder 2012-11-23 Dnr 1.4 31600/2012 1(5) Avdelningen för kunskapsstyrning Håkan Aronsson håkan.aronsson@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Socialstyrelsens yttrande angående

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2000:460 Utkom från trycket den 19 juni 2000 utfärdad den 31 maj 2000.

Läs mer

Uppdrag om förutsättningar för omedelbart omhändertagande av barn och unga som saknar hemvist i Sverige

Uppdrag om förutsättningar för omedelbart omhändertagande av barn och unga som saknar hemvist i Sverige 2017-04-05 S2017/02154/FST Bilaga till protokoll 2017-04-05 206 Socialdepartementet Uppdrag om förutsättningar för omedelbart omhändertagande av barn och unga som saknar hemvist i Sverige Behov av utredning

Läs mer

Justering av en straffbestämmelse i utlänningslagen (2005:716)

Justering av en straffbestämmelse i utlänningslagen (2005:716) Lagrådsremiss Justering av en straffbestämmelse i utlänningslagen (2005:716) Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 25 september 2008 Beatrice Ask Ingela Fridström (Justitiedepartementet)

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

Sammanfattning. Återkallelse av svenskt medborgarskap

Sammanfattning. Återkallelse av svenskt medborgarskap REMISSYTTRANDE Sid 1 (5) 2006-09-28 AdmD 158-2006 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Omprövning av medborgarskap (SOU 2006:2), ärendenummer Ju 2006/643/IM Sammanfattning Kammarrätten instämmer

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-02-07. Lag om vård till asylsökande m.fl.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-02-07. Lag om vård till asylsökande m.fl. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-02-07 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist och justitierådet Lars Dahllöf. Lag om vård till asylsökande

Läs mer

Clara Ahlqvist (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Clara Ahlqvist (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ny påföljd efter tidigare dom Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 26 november 2015 Morgan Johansson Clara Ahlqvist (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-25 Närvarande: F.d. justitieråden Dag Victor och Per Virdesten samt justitierådet Olle Stenman. Åtgärder för att hantera stora brottmål och inställda

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1(7) 2009-10-20 AdmD-293-2009. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

REMISSYTTRANDE 1(7) 2009-10-20 AdmD-293-2009. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE 1(7) Datum Dnr 2009-10-20 AdmD-293-2009 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande av Förvarsutredningen Återvändandedirektivet och svensk rätt (SOU 2009:60) (dnr Ju2009/5250/EMA)

Läs mer

Kriminalvårdens författningssamling

Kriminalvårdens författningssamling Kriminalvårdens författningssamling ISSN 1653-6665 Utgivare: Elisabeth Lager Utkom från trycket den 28 november 2018 Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30)

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) Ert

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-02-20 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 620-13 1 KLAGANDE Polismyndigheten i Gävleborgs län Box 625 801 26 Gävle MOTPART Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 mars 2009 B 3843-08 KLAGANDE YAM Ombud och offentlig försvarare: Advokat PO MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Rån

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 december 2012 B 2224-11 KLAGANDE K Z Ombud och offentlig försvarare: Advokat L A MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom mord m.m.

Överklagande av en hovrättsdom mord m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (5) Byråchefen My Hedström 2017-01-19 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom mord m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

Yttrande över betänkandet Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81)

Yttrande över betänkandet Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81) SKOLVÄSENDETS ÖVERKLAGANDENÄMND YTTRANDE Ä 2016-02-29 Sida 1 (6) Dnr 2015:513 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm u.remissvar regeringskansliet.se Yttrande över betänkandet Mer tid för kunskap -

Läs mer

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande. PM 2013:160 RVII (Dnr 001-1132/2013) Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsägande (Ds 2013:30) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 3 oktober 2013 Borgarrådsberedningen

Läs mer

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 6 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (6) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART statslös ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Skåne län, migrationsdomstolen, dom den 1 augusti 2007 i mål nr

Läs mer

Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård och ändrade gallringsregler i belastningsregistret

Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård och ändrade gallringsregler i belastningsregistret SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR INDI VID- OCH FAMILJOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2009-04-23 Handläggare: Carola Östling Telefon: 08-508 15 055 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2009-05-14

Läs mer