Personer som ska vara folkbokförda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personer som ska vara folkbokförda"

Transkript

1 REMISSYTTRANDE 1(5) Datum Dnr AdmD Finansdepartementet Stockholm Folkbokföringsutredningens slutbetänkande Folkbokföringen (SOU 2009:75) Inledningsvis konstaterar kammarrätten att utredningen har lämnat ett välskrivet och gediget arbete. Utifrån de synpunkter som domstolen har att beakta, finns inget att erinra mot de förslag som läggs fram i utredningen. Förslagen föranleder dock följande kommentarer. I de fall författning inte anges särskilt avses folkbokföringslagen (1991:481). Personer som ska vara folkbokförda Genom förslaget undantas bl.a. utomlands födda barn till i Sverige folkbokförda kvinnor. Förslaget är väl motiverat, men det bör i sammanhanget beaktas att en folkbokföringsanmälan av barnet har utgjort ett incitament att kontrollera moderns korrekta folkbokföringsort vilket utredningen själv påpekar (s. 214). Denna kontrollmöjlighet skulle vid en lagändring gå förlorad. Ett alternativ skulle kunna vara att folkbokföra utomlands födda barn i Sverige endast i de fall modern eller den vårdnadshavande fadern rätteligen är folkbokförd i landet. Ett annat alternativ skulle kunna vara att endast registrera dessa i folkbokföringsdatabasen. Rätt folkbokföringsort Kammarrätten har inte några invändningar mot att enskilda inte längre ska folkbokföras i församling och inte heller mot att en ny indelning i form av distrikt ska registreras i folkbokföringsdatabasen. Utredningen har motiverat varför folkbokföring inte kan ske i distrikt (s. 294). Det framstår emellertid som oklart vad det är för skillnad mellan att folkbokföras i ett distrikt och att distriktet registreras i folkbokföringsdatabasen. 6 första och tredje stycket innehåller förklaringar av vad som utgör folkbokföringsort respektive födelsehemort. Eftersom begreppen inte har nämnts tidigare i bestämmelsen kan förslagsvis första styckets sista mening ersättas med (folkbokföringsort) och tredje styckets sista mening med (födelsehemort). Av tredje Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box 2302 Birger Jarls Torg Stockholm E-post: Internet:

2 REMISSYTTRANDE 2(5) stycket bör det vidare framgå att den enbart avser barn som enligt 2 ska folkbokföras i Sverige. Avsikten med den föreslagna lydelsen av 7 första stycket är bl.a. att ge möjlighet till en mer nyanserad bedömning (s. 336) i avsikt att få ett resultat som har större förankring i verkligheten. Tillämpningen av den nuvarande bestämmelsen om dubbel bosättning är dock i dag något oklar, vilket också exemplen i utredningen visar. Den nu föreslagna lydelsen innebär beträffande begreppet övriga omständigheter inte någon ändring i tidigare praxis (s. 177, 311). Det kan därför ifrågasättas om den nu föreslagna lydelsen ger någon ytterligare klarhet i var en person med dubbel bosättning ska folkbokföras. Den enda skillnaden är att anknytning till familjen inte tillmäts lika stor betydelse. För att underlätta framtida praxisbildning torde det behövas ytterligare vägledning. Genom förslaget införs i både 3 och 20 en definition av vad som utgör regelmässig dygnsvila i ett land. En motsvarande definition gällande regelmässig dygnsvila på en fastighet finns i dag i 7. En definition av begreppet skulle eventuellt kunna införas på endast en plats i lagtexten, förslagsvis bland de inledande bestämmelserna, eftersom repetitionen tynger lagtexten. Vad gäller 7 bör vidare av innehållsmässiga skäl övervägas om inte 12 borde införlivas som ett eget stycke i stället för 7 andra stycket samtidigt som 7 andra stycket i förslaget borde sammanföras med 7 a. En sådan struktur framstår som mer lättförståelig. I författningskommentaren till 7 andra stycket (s. 530) uppges att dubbel bosättning får anses föreligga när någon av föräldrarna påstår att barnet bor även hos denne även om den andre föräldern förnekar detta. En sådan tolkning går enligt kammarrättens mening inte att utläsa ur den föreslagna lagtexten. Föräldrarnas meningsskiljaktigheter i denna del borde däremot föranleda en utredning hos Skatteverket. Genom införandet av 7 a, såsom den nu är formulerad i utredningens förslag, frångår man principen om att den enskildes önskemål inte ska vägas in när folkbokföringsort ska bestämmas. Förslaget öppnar för att föräldrar anpassar sina utsagor efter ett önskat resultat i folkbokföringsfrågan även om uppgifterna inte är med sanningen överensstämmande. Vidare kan vissa tillämpningssvårigheter komma att uppstå vid bedömningen av lika mycket. Den föreslagna uppdelningen av olika personkategorier i 9 och 10 framstår som till viss del omotiverad, särskilt placeringen av vissa tjänstemän m.fl. i 9 1 som mer synes höra hemma under 10. Den föreslagna utformningen av 10 innehåller för övrigt upprepning av den avsedda personkategorin flera gånger, vilket tynger lagtexten. Bestämmelsen bör kunna omformuleras på lämpligt sätt. Genom den föreslagna lagstiftningen kommer vissa äldre som vistas på ett särskilt boende att folkbokföras på boendet istället för i ursprungsbostaden. Den äldre kan då komma att folkbokföras på annan adress än maken/sambon. I det fall att den äldre innan flytten har levt i samboskap bör det klargöras att detta samboskap utifrån juridisk synvinkel inte upphör enbart på grund av flytten till äldreboendet och den ändrade folkbokföringen. Sedan tidigare ska en nyanserad bedömning göras när en sambo vistas för långvarig vård på annan ort (se Karnovs kommentar

3 REMISSYTTRANDE 3(5) till 2 sambolagen [2003:376]). Motsvarande tillämpning av sambolagen vid vistelse på särskilda boenden framstår som lämplig. Vid införandet av tidsfristen på tre månader i 26 bör även första styckets sista mening justeras på lämpligt sätt. Såsom förslaget är utformat ska den som är avregistrerad som försvunnen och åter ska folkbokföras, anmäla detta till Skatteverket inom tre månader. Av bestämmelsen framgår dock inte från vilken tidpunkt denna frist ska räknas för den avregistrerade i det fall att denne inte lämnat landet och flyttar in. Den föreslagna formuleringen av 35 tredje stycket synes förutsätta en förhandsbedömning av om det finns anledning att ändra ett beslut innan beslutet kan tas upp till prövning. En sådan ordning framstår som mindre lämplig. Kammarrätten vill därför av innehållsmässiga skäl, men även av förenklingsskäl, föreslå följande formulering: Om ett beslut om folkbokföring omprövas eller överklagas ska beslutet prövas i sak även om ett nytt beslut om folkbokföring har fattats efter det klandrade beslutet. Skydd av person Kammarrätten välkomnar utredningens förslag att hanteringen av ärenden rörande skyddsbehovsmarkering ska kringgärdas av ökad kontroll, såsom inhämtande av yttrande från polismyndighet och socialnämnd, jämfört med vad som i vissa fall sker i dag när det gäller sekretessmarkering. Kammarrätten har nämligen haft erfarenhet av att det räckt med en ansökan från den enskilde tillsammans med en polisanmälan från denne att han eller hon känt sig hotad, vilket enligt kammarrättens mening inte kan anses vara tillräckligt. I förslaget till 3 kap. 2 c lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet föreslås att ett beslut om införande av skyddsbehovsmarkering ska omprövas senast inom tre år. Förslaget framstår som lämpligt mot bakgrund av den trygghet som markering är avsedd att ge. Den i relation till sekretessmarkering förlängda omprövningsfristen löser dock inte de problem som kan uppstå vid bedömning av om hotbilden upphört eller om skyddsbehovsmarkeringen enbart gett önskad effekt. Det bör påpekas att begreppet skyddsbehov ligger nära begreppet skyddsbehövande som används i utlänningslagen (2005:716). Det skulle kunna inträffa att en person som söker uppehållsstillstånd och åberopar att han eller hon är skyddsbehövande i utlänningslagens mening får en skyddsbehovsmarkering innan målet om uppehållstillstånd är klart. Även om denna situation torde uppstå tämligen sällan skulle det kunna få olämpliga följder. I avsnitt berörs frågan om båda vårdnadshavarna vid gemensam vårdnad ska samtycka vid en flyttanmälan avseende barnet i fråga, även i de fall där barnet och den ena vårdnadshavaren har en sekretess- eller skyddsbehovsmarkering till skydd mot den andra vårdnadshavaren. Frågan berörs främst i relation till sekretessfrågor. Enligt kammarrättens mening bör det dock övervägas om ett sam

4 REMISSYTTRANDE 4(5) tycke från den andra vårdnadshavaren inte kan avvaras med hänsyn till risken för att sekretessbelagda uppgifter kan röjas. Dessutom framstår samtycket inte som avgörande i frågan om barnet ska folkbokföras på den nya orten eller inte. Övriga bestämmelser I det fall att Skatteverket tar över utfärdandet av registreringsbevis för EES-medborgare samt även registrerar EES-medborgare och deras familjemedlemmar bör man överväga om det inte också finns anledning att överlåta åt Skatteverket att även utfärda uppehållskort för familjemedlemmar som inte är unionsmedborgare (s. 184 f.). Övriga kommentarer 2 kap. 3 första stycket andra meningen sista ledet i förslaget till lag om ändring i begravningslagen (1990:1144) bör formuleras den fastighet ligger på vilken han eller hon senast var folkbokförd. 9 kap. 2 andra meningen i förslaget till ändring av samma lag bör formuleras Den som är folkbokförd enbart i en kommun eftersom även de som är folkbokförda på en fastighet är folkbokförda i en kommun. Av formuleringen av 2 i förslaget till förordning om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet följer att uppgift om registrering av en person i folkbokföringsdatabasen med stöd av särskilda bestämmelser ska registreras i folkbokföringsdatabasen. En sådan upprepning torde inte vara avsedd varför bestämmelsen borde omformuleras på lämpligt sätt. Förslagen innehåller överklaganderätt av Skatteverkets beslut i fråga om registrering av personer med uppehållsrätt och registrering av skyddsbehov samt en överklaganderätt för en vårdnadshavare ensam när det gäller ett folkbokföringsbeslut avseende ett barn trots att det föreligger gemensam vårdnad. Ändringarna som föreslås i utredningen medför sammantaget ökade kostnader för förvaltningsdomstolarna. Detta yttrande har beslutats av kammarrättspresidenten Thomas Rolén, kammarrättsrådet Siiri Lewis och tf. kammarrättsassessorn Gustav Forsberg, föredragande. Thomas Rolén Gustav Forsberg

5 REMISSYTTRANDE 5(5) Kopia till Övriga kammarrätter Hovrätterna Länsrätterna under Kammarrätten i Stockholm Justitiedepartementet, expeditionschefen och enheten DOM Domstolsverket Kammarrättens intranät Tidningarnas telegrambyrå

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20. Nya regler om vårdnad m.m.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20. Nya regler om vårdnad m.m. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Leif Thorsson och f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist. Nya regler om vårdnad

Läs mer

Bosättningsbegreppets betydelse beträffande sociala trygghetsförmåner

Bosättningsbegreppets betydelse beträffande sociala trygghetsförmåner Juridiska Institutionen Programmet för juris kandidatexamen Tillämpade studier 30 hp Ht 2008 Bosättningsbegreppets betydelse beträffande sociala trygghetsförmåner Författare: Jessica Ambruson Handledare:

Läs mer

Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn

Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn Lagrådsremiss Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 15 februari 2010 Beatrice Ask Magnus Medin (Justitiedepartementet)

Läs mer

Departementspromemorian Brottmålsprocessen - en konsekvensanalys

Departementspromemorian Brottmålsprocessen - en konsekvensanalys YTTRANDE 1 (7) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Departementspromemorian Brottmålsprocessen - en konsekvensanalys 1. Allmänt Hovrätten har i tidigare yttrande över betänkandet Brottmålsprocessen tillstyrkt

Läs mer

Betänkandet Resolution en ny metod för att hantera banker i kris (2014:52)

Betänkandet Resolution en ny metod för att hantera banker i kris (2014:52) REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2014-10-30 AdmD-351-2014 Ert datum Ert diarienr 2014-07-03 Fi22014/2275 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm Betänkandet Resolution en ny metod

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (15) meddelad i Stockholm den 23 juni 2014 KLAGANDE Socialnämnden i Söderhamns kommun Ombud: AA KommunLex AB Box 3194 103 63 Stockholm MOTPARTER 1. BB Ombud och offentligt

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Gemensam vårdnad De rättliga ramarna vid gemensam vårdnad av barn

Gemensam vårdnad De rättliga ramarna vid gemensam vårdnad av barn JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Margareta Eberson Thulin Gemensam vårdnad De rättliga ramarna vid gemensam vårdnad av barn Examensarbete 20 poäng Handledare Eva Ryrstedt Ämnesområde Civilrätt

Läs mer

Rättsligt ställningstagande

Rättsligt ställningstagande Bfd22 080929 1 (21) Rättslig styrning 2014-10-01 RCI 15/2014 Rättsligt ställningstagande angående prövning och bedömning av barns ärenden om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 och 12 kap. 18 första stycket

Läs mer

Något om särskilt kvalificerade beslutsfattare

Något om särskilt kvalificerade beslutsfattare f r e d r i k bernd t & maria holme Något om särskilt kvalificerade beslutsfattare Den beslutsordning med särskilt kvalificerade beslutsfattare som infördes i och med införandet av skatteförfarandelagen

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:217

Regeringens proposition 2013/14:217 Regeringens proposition 2013/14:217 Enklare regler om uppehållstillstånd för vissa vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige Prop. 2013/14:217 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS Mål nr 3695-14 meddelad i Stockholm den 29 oktober 2014 KLAGANDE Accurate Care AS Ombud: Advokat Magnus Fridh och jur. kand. Erik Sandström Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050

Läs mer

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4)

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Yttrande Diarienr 2010-06-21 552-2010 Ert diarienr Ju2010/1020/L6 Regeringskansliet Justitiedepartementet Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Datainspektionen

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

Ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut

Ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut Socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU5 Ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut Sammanfattning I betänkandet föreslår utskottet att riksdagen beslutar om ändringar i nuvarande utlänningslag.

Läs mer

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm Mål nr 2416-12 1 KLAGANDE Accountor Sverige AB med bifirma PBK Inkasso, 556452-3560 Ombud: Advokat Claes Månsson Brunnsgränd 4 111 30 Stockholm

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:125

Regeringens proposition 2012/13:125 Regeringens proposition 2012/13:125 Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare Prop. 2012/13:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 april 2013 Fredrik

Läs mer

Beslutanderätt vid gemensam vårdnad m.m.

Beslutanderätt vid gemensam vårdnad m.m. Beslutanderätt vid gemensam vårdnad m.m. Betänkande av Utredningen om beslutanderätten vid gemensam vårdnad Stockholm 2007 SOU 2007:52 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-09-10

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-09-10 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-09-10 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 22 augusti

Läs mer

Synnerligen ömmande omständigheter och verkställighetshinder

Synnerligen ömmande omständigheter och verkställighetshinder Ds 2011:14 Synnerligen ömmande omständigheter och verkställighetshinder en kartläggning av tillämpningen Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU

Läs mer

Barnombudsmannen rapporterar br2005:06. Barnets bästa. Barnombudsmannens synpunkter på frågor om vårdnad, boende och umgänge

Barnombudsmannen rapporterar br2005:06. Barnets bästa. Barnombudsmannens synpunkter på frågor om vårdnad, boende och umgänge Barnombudsmannen rapporterar br2005:06 Barnets bästa Barnombudsmannens synpunkter på frågor om vårdnad, boende och umgänge Varje år upplever drygt 50 000 barn och unga att deras föräldrar separerar. De

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

Bestämmanderätt vid gemensam vårdnad

Bestämmanderätt vid gemensam vårdnad JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Bestämmanderätt vid gemensam vårdnad Jérémie Johansson Examensarbete i familjerätt, 30 hp Examinator: För- och efternamn Stockholm, Vårterminen 2014 1 Sammanfattning

Läs mer

Meddelandeblad. Nya vårdnadsregler. Några nyheter. Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006

Meddelandeblad. Nya vårdnadsregler. Några nyheter. Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006 Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006 Nya vårdnadsregler Från och med den 1 juli 2006 gäller nya regler rörande vårdnad, boende och umgänge. Meddelandebladet behandlar

Läs mer

Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64)

Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande Stockholm 2013-02-18 Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64) A. Sammanfattning Allmänt Utredningen har inte närmare berört betydelsen av livförsäkringssparande

Läs mer

Lagrådsremiss. Genomförande av återvändandedirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Genomförande av återvändandedirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Genomförande av återvändandedirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 17 november 2011 Tobias Billström Ingela Fridström (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

DOM 2013-09-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-09-18 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2013-09-18 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 795-12 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs, migrationsdomstolen,

Läs mer

2 Bouppteckningsskyldigheten

2 Bouppteckningsskyldigheten 15 2 Bouppteckningsskyldigheten 2.1 Allmänt När ett dödsfall inträffar ska bouppteckning förrättas inom tre månader från dödsfallet om inte anstånd med förrättningen dessförinnan beviljas. Efter förrättningstillfället

Läs mer

meddelad i Stockholm den 23 september 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Melleruds kommun 464 80 Mellerud SAKEN Bistånd enligt socialtjänstlagen

meddelad i Stockholm den 23 september 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Melleruds kommun 464 80 Mellerud SAKEN Bistånd enligt socialtjänstlagen 1 (12) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 23 september 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Melleruds kommun 464 80 Mellerud MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Göteborg dom den 2 oktober

Läs mer