Montage- och driftsinstruktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Montage- och driftsinstruktion"

Transkript

1 Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 CMP00 CMPZ7 CMPZ00 Utgåva 07/ / SV

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Innehållsförteckning Allmänna anvisningar Användning av montage- och driftsinstruktionen Säkerhetsanvisningarnas uppbyggnad Åberopande av garanti Ansvarsbegränsning Angivelse av motortyper... 6 Säkerhetsanvisningar Allmänt Målgrupp Avsedd användning Transport, lagring Uppställning/montering Elektrisk anslutning Idrifttagning / drift Inspektion/underhåll Återvinning... 0 Leveransomfattning och apparatuppbyggnad.... Typskylt och typbeteckning..... Typskylt på servomotorn..... Typbeteckning för servomotor..... Tillverkningsnummer.... Uppbyggnad av synkron servomotor CMP... Mekanisk installation Nödvändiga verktyg och hjälpmedel Innan du börjar Förberedelser Långtidsförvaring av servomotorer Isolationsresistans för liten Installation av servomotorn Toleranser vid monteringsarbete Elektrisk installation Montering av kontaktdon Anvisningar för kabeldragning Skydd mot störningsinverkan från bromsstyrning Termiskt motorskydd Motor och givarsystem ansluts via kontaktdon SM. / SB Kontaktdon på kabelsidan Matningskablar och kontaktdon för CMP-motorer Matningskablar och kontaktdon för CMPZ-motorer Kabeldiameter och krimpområde beror på motstående kontaktdon Kabel för återkoppling och för separatdriven fläkt Färdigtillverkad kabel Kretsscheman för synkrona servomotorer CMP Principschema för bromsstyrning BP-broms kontaktdon Principschema för bromsstyrning BP-broms anslutningslåda Principschema för bromsstyrning BY-broms kontaktdon Principschema för bromsstyrning BY-broms anslutningslåda... 9 Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 00

4 Innehållsförteckning 5. Montering av kontaktdon, resolver/hiperface Leveransomfattning, signalkontaktdon Monteringsanvisningar, signalkontaktdon Montering av kraftkontaktdon Leveransomfattning, kraftkontaktdon SM./SB Monteringsanvisningar för kraftkontaktdon SM/SB Monteringsanvisningar för kraftkontaktdon SMB./SBB Anslutning av motor och givarsystem via anslutningslåda Anslutningar i anslutningslådan Anslutning CMP50 och CMP Anslutning CMP7 CMP Kraftanslutning i anslutningslådan CMP Termiskt motorskydd Separatdriven fläkt VR Anslutning av BP-broms Anslutning av BY-broms Idrifttagning Förutsättningar för idrifttagning Driftstörningar Störningar på servomotorn Störningar på servoomformare Bromsstörningar Inspektion/underhåll Allmänna anvisningar Anvisningar för BY-broms Byte av bromsbelägghållare Ändra bromsmomentet Byte av magnetstommen Handlyftdon Eftermontering av handlyftdon Tekniska data för servobromsmotorer CMP och CMPZ Förklaringar till datatabeller Tekniska data för synkrona servomotorer CMP /BP Tekniska data för synkrona servomotorer CMPZ /BY Index Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 00

5 Allmänna anvisningar Användning av montage- och driftsinstruktionen Allmänna anvisningar. Användning av montage- och driftsinstruktionen Montage- och driftsinstruktionen är en integrerad del av produkten och innehåller viktiga anvisningar för drift och underhåll. Montage- och driftsinstruktionen vänder sig till alla personer som arbetar med montering, installation, idrifttagning och service på produkten. Montage- och driftsinstruktionen måste hållas tillgänglig i läsligt skick. Anläggnings- och driftsansvariga, samt personer som under eget ansvar arbetar med apparaten, måste läsa montage- och driftsinstruktionen i sin helhet och förstå dess innehåll. Vid oklarheter eller behov av ytterligare information, kontakta SEW-EURODRIVE.. Säkerhetsanvisningarnas uppbyggnad Säkerhetsanvisningarna i denna montage- och driftsinstruktion är uppbyggda på följande sätt: Symbol SIGNALORD! Typ av fara samt farokälla. Möjliga konsekvenser om anvisningen inte följs. Åtgärder för avvärjande av fara. Symbol Signalord Betydelse Konsekvenser om anvisningen inte följs Exempel: FARA! Omedelbar livsfara Dödsfall eller svåra kroppsskador Allmän fara VARNING! Möjlig farlig situation Dödsfall eller svåra kroppsskador OBS! Möjlig farlig situation Lättare kroppsskador Specifik fara, t.ex. elektriska stötar STOPP! Möjliga skador på utrustning och material Skador på drivsystemet eller dess omgivning TIPS Nyttig information eller tips. Underlättar hanteringen av drivsystemet. Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 00 5

6 Allmänna anvisningar Åberopande av garanti. Åberopande av garanti Anvisningarna i montage- och driftsinstruktionen måste följas. Detta är en förutsättning för störningsfri drift och för att eventuella garantianspråk ska uppfyllas. Läs därför dessa anvisningar innan apparaten tas i drift!. Ansvarsbegränsning Att följa montage- och driftsinstruktionen är en grundläggande förutsättning för säker drift av elektriska motorer och för att angivna produktegenskaper och prestanda ska uppnås. SEW-EURODRIVE åtar sig inget ansvar för person-, sak- och förmögenhetsskador som beror på att montage- och driftsinstruktionen inte har följts. Inga garantianspråk kan göras gällande i sådana fall..5 Angivelse av motortyper I den här montage- och driftsinstruktionen beskrivs motortyperna CMP och CMPZ. Om uppgifterna gäller både CMP- och CMPZ-motorer anges de som CMP.-motorer. För uppgifter som bara gäller CMP- eller CMPZ-motorer anges alltid den exakta motortypen. 6 Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 00

7 Säkerhetsanvisningar Allmänt Säkerhetsanvisningar Följande grundläggande säkerhetsanvisningar har till syfte att förebygga person- och utrustningsskador. Användaren måste säkerställa att de grundläggande säkerhetsanvisningarna följs och respekteras. Anläggnings- och driftsansvariga, samt personer som under eget ansvar arbetar med apparaten, måste läsa montage- och driftsinstruktionen i sin helhet och förstå dess innehåll. Kontakta SEW-EURODRIVE vid oklarheter eller behov av ytterligare information.. Allmänt FARA! Under drift kan servomotorer, växelmotorer och växlar uppvisa åtkomliga spänningsförande delar (vid öppna anslutningslådor), liksom rörliga eller roterande delar, samt heta ytor. Dödsfall eller svåra skador. Allt arbete med transport, förvaring, uppställning/montering, anslutning, idrifttagning, underhåll och reparation måste utföras av kvalificerad och behörig fackpersonal och under beaktande av: Tillhörande utförliga montage- och driftsinstruktioner samt kopplingsschema(n) Varnings- och säkerhetsskyltar på motor/växelmotor Alla övriga projekteringsunderlag, idrifttagningsanvisningar och kopplingsscheman som hör till produkten För anläggningen gällande bestämmelser och krav Gällande nationella/lokala föreskrifter för säkerhet och förebyggande av olycksfall Installera aldrig skadade produkter Meddela omedelbart eventuella transportskador till transportföretaget Vid otillåten borttagning av nödvändiga skyddskåpor eller kapsling, felaktig användning, felaktig installation eller hantering föreligger risk för svåra personskador eller skador på utrustning och material. Ytterligare information finns i dokumentationen. Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 00 7

8 Säkerhetsanvisningar Målgrupp. Målgrupp Mekaniska arbeten får uteslutande utföras av utbildad och kompetent personal. Med utbildad och kompetent personal avses i denna montage- och driftsinstruktion personer som är förtrogna med uppbyggnad, mekanisk installation, åtgärdande av störningar samt underhåll av produkten, och som har följande kvalifikationer: Utbildning inom området mekanik (exempelvis som mekaniker eller mekatroniker). Kunskap om denna montage- och driftsinstruktion. Elektrotekniska arbeten får uteslutande utföras av utbildad elektriker. Med elektriker avses i denna montage- och driftsinstruktion personer som är förtrogna med elektrisk installation, idrifttagning, åtgärdande av störningar samt underhåll av produkten, och som har följande kvalifikationer: Utbildning inom området elektroteknik (exempelvis som elektriker eller mekatroniker). Kunskap om denna montage- och driftsinstruktion. Allt arbete med transport, lagring, drift och återvinning måste utföras av personer som har fått motsvarande instruktion.. Avsedd användning Avsedd användning innebär att montage- och driftsinstruktionen följs. Synkrona servomotorer CMP och CMPZ används som drivmotorer inom industri- och verkstadsanläggningar. Tillämpningar med motorbelastning utanför tillåtet område, eller i andra tillämpningar än inom industri- och verkstadsanläggningar, kräver föregående överenskommelse med SEW-EURODRIVE. Synkrona servomotorer CMP och CMPZ uppfyller kraven enligt lågspänningsdirektivet 006/95/EG. Inledning av normal drift är förbjuden innan det har fastställts att slutprodukten uppfyller maskindirektivet 98/7/EG. Tekniska data och anslutningsanvisningar finns på typskylten och i dokumentationen. Dessa anvisningar ska ovillkorligen följas. 8 Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 00

9 Säkerhetsanvisningar Transport, lagring. Transport, lagring Anvisningarna för transport, förvaring och korrekt hantering ska följas. Kontrollera omedelbart vid varje leverans om några transportskador har uppstått. Informera i så fall genast transportföretaget om detta. Ta inte motorn i drift mm transportskador konstateras. Kontakta SEW-EURODRIVE:s serviceavdelning. Ta bort alla transportsäkringar före idrifttagning. Dra åt de iskruvade ringskruvarna väl. Lyftöglorna är dimensionerade för motorns/ växelmotorns vikt. De får inte belastas med ytterligare vikt. De förmonterade ringskruvarna uppfyller DIN 580. Där angivna maximala belastningar och föreskrifter ska alltid följas. Om det finns två lyftöglor eller ringskruvar på växelmotorn ska båda användas vid transport. Lyftanordningens kraftriktning får enligt DIN 580 inte avvika mer än 5 från vertikallinjen. OBS! Skruva in lyftöglorna så långt det går. Observera att lyftöglornas kapacitet reduceras om lyftanordningens kraftriktning avviker mer än 5 från lodlinjen. Eftersom kraftriktningen ofta är vinklad är lyftöglorna överdimensionerade. Observera att lyftöglorna inte är dimensionerade för att bära växelns totala tyngd. Om servomotorn inte ska tas i drift omgående, ska den förvaras i torr och dammfri lokal. Servomotorn kan förvaras i upp till ett år utan att några speciella åtgärder behöver vidtas före idrifttagning..5 Uppställning/montering Följ anvisningarna i kapitel "Mekanisk installation" och kapitel 5 "Elektrisk installation". Uppställning och kylning av apparater måste ske i enlighet med gällande föreskrifter och tillhörande dokumentation. De synkrona servomotorerna ska skyddas mot otillåtna påkänningar. Framför allt vid transport och hantering är det viktigt att inga komponenter deformeras. Om inget annat uttryckligen föreskrivs är följande tillämpningar förbjudna: Användning i explosionsfarlig miljö Användning i omgivning med skadlig olja, syra, gas, ånga, damm, strålning etc. Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 00 9

10 Säkerhetsanvisningar Elektrisk anslutning.6 Elektrisk anslutning Den elektriska installationen ska utföras i enlighet med gällande föreskrifter (gällande t.ex. ledarareor, säkringar och skyddsledaranslutning). Mer detaljerad information finns i dokumentationen. Observera anslutningsinformationen och eventuella avvikande krav på typskylten. Följ anvisningarna i kapitel 5 "Elektrisk installation"..7 Idrifttagning / drift Vid avvikelser från normala förhållanden (t.ex. förhöjd temperatur, oljud och vibrationer), ta reda på orsaken och kontakta tillverkaren. Följ anvisningarna i kapitel 6 "Idrifttagning"..8 Inspektion/underhåll Följ anvisningarna i kapitel 8 "Inspektion och underhåll"..9 Återvinning Denna produkt består av Järn Aluminium Koppar Plast Elektronikkomponenter Ta hand om delarna enligt gällande föreskrifter. 0 Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 00

11 Leveransomfattning och apparatuppbyggnad Typskylt och typbeteckning Leveransomfattning och apparatuppbyggnad Se även katalogen "Synkrona servomotorer" med avseende på av leveransomfattning och projektering samt montage- och driftsinstruktionen för aktuell växel.. Typskylt och typbeteckning.. Typskylt på servomotorn Exempel: Typskylt på synkron servobromsmotor CMP7M/BP/KY/AK0H/SB BMV Bild : Typskylt på synkron servobromsmotor CMP 6585ade Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 00

12 Leveransomfattning och apparatuppbyggnad Typskylt och typbeteckning BMV Bild : Typskylt på synkron servobromsmotor CMP med godkännande UL, CSA 6585aen Bild : Montering av typskylten 5880axx Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 00

13 Leveransomfattning och apparatuppbyggnad Typskylt och typbeteckning.. Typbeteckning för servomotor CMP Z 7S /BY /HR /KY /RHM /VR /SB Motortillval vridbart vinkelkontaktdon/radiellt kontaktdon/anslutningslåda/anslutningslåda med signalkontaktdon SM.. (motor) se även sidan SB.. (bromsmotor) se även sidan KK (CMP50 6 ), 7 00) KKS (CMP7 00) Motortillval separatdriven fläkt (CMP50 00) Motoråterkoppling (resolver) RHM Motortillval absolutgivare AK0H EK0H (CMP0) ASH (CMP50/6) ESH (CMP50/6) AKH (CMP7 00) EKH (CMP7 00) Standardutrustning, temperaturgivare KTY Motortillval handlyftdon (endast vid BY-broms) Motortillval Hållbroms BP (CMP0 00) Driftbroms BY (CMPZ7 00) Byggstorlek 0S, 0M 50S, 50M, 50L 6S, 6M, 6L 7S, 7M, 7L 80S, 80M, 80L 00S, 00M, 00L S = short; M = medium; L = long Motortillval tung rotor (CMPZ7 00) Flänsmotor CMP ) under framtagning.. Tillverkningsnummer De sista siffrorna i tillverkningsåret ( siffror) Antal ( siffror) Orderposition ( siffror) Ordernummer (8 siffror) Försäljningsorganisation Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 00

14 Leveransomfattning och apparatuppbyggnad Uppbyggnad av synkron servomotor CMP. Uppbyggnad av synkron servomotor CMP OBS Följande illustrationer är principiella. Det kan förekomma skillnader mellan motorer av olika storlek och utförande. CMP0 CMP6 [] [] [] [] [] [05] [0] [05] [] [6] [06] [7] Bild : Principiell uppbyggnad, synkron servomotor CMP0-6 6AXX [] Rotor (kil som tillval) [7] Fläns [] Spårkullager [6] Stator [] Lagersköld [] Spårkullager [05] Utjämningsbricka [06] Axelpackning [0] Lock [05] Resolver [] Signalkontaktdon SM/SB [] Matningskontaktdon SM/SB Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 00

15 Leveransomfattning och apparatuppbyggnad Uppbyggnad av synkron servomotor CMP CMP7 CMP00 /BP [] [] [] [05] [] [] [05] [0] [550] [] [6] [06] [7] Bild 5: Principiell uppbyggnad, synkron servobromsmotor CMP axx [] Rotor (kil som tillval) [7] Fläns [] Spårkullager [6] Stator [] Bromslagersköld [] Spårkullager [05] Utjämningsbricka [06] Axelpackning [0] Lock [05] Resolver [] Signalkontaktdon SB [] Matningskontaktdon SB [550] Hållbroms BP Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 00 5

16 Leveransomfattning och apparatuppbyggnad Uppbyggnad av synkron servomotor CMP CMPZ7 CMPZ00 /BY /KK/VR [] [] [05] [0] [70] [5] [] [06] [7] [6] [6] [] [] Bild 6: Principiell uppbyggnad, synkron servobromsmotor CMPZ7 00 [] 65805axx [] Rotor (kil som tillval) [7] Fläns [] Spårkullager [6] Stator [6] Extra svängmassa [] Bromslagersköld [] Spårkullager [5] Magnetstomme komplett (komponenter i BY-bromsen) [06] Axelpackning [] Anslutningslådans underdel [] Anslutningslådans överdel [70] Separatdriven fläkt, komplett [0] Lock [05] Resolver 6 Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 00

17 Mekanisk installation Nödvändiga verktyg och hjälpmedel Mekanisk installation. Nödvändiga verktyg och hjälpmedel Standardverktyg. Krimptång för kontaktdon vid egentillverkning: Krimptång för ledararea upp till 0 mm Krimptång för ledararea från 6 mm Vid leverans fram till /008: Demonteringsverktyg för isolerande kapsling vid ombyggnad av kontaktdon. Vid leverans 0/009 och senare: För vinkelkontaktdon krävs inga verktyg.. Innan du börjar Montera bara drivenheten om följande villkor uppfylls: Drivenheten är oskadad (inga skador från transport eller förvaring). Uppgifterna på drivenhetens typskylt passar för användning av servoförstärkare. Omgivningstemperaturen ligger mellan -0 C och +0 C. Motorer för kylanläggningar kan användas ned till -0 C. Temperaturområdet -0 C till +0 C anges på typskylten. Installationshöjd max. 000 m över havet. Annars måste drivenheten utföras för speciella miljöförhållanden. Omgivningen är fri från oljor, syror, gaser, ånga, damm, strålning etc.. Förberedelser Axeländarna på motorn måste rengöras noga från rostskyddsmedel, smuts och liknande. Använd vanligt lösningsmedel. Lösningsmedlet får inte komma in i lager eller tätningar risk för materialskador. OBS! Lager och tätningar kan skadas vid kontakt med lösningsmedel. Risk för materialskador! Skydda lager och tätningar mot kontakt med lösningsmedel. Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 00 7

18 Mekanisk installation Förberedelser.. Långtidsförvaring av servomotorer Tänk på att kullagerfettets livslängd minskar om förvaringstiden överskrider ett år. Efter en längre tids lagring på år rekommenderar SEW-EURODRIVE att motorn undersöks av SEW-service med avseende på kullagerfettets åldring. Kontrollera om servomotorn har absorberat fukt under förvaringstiden. För detta ändamål ska isolationsresistansen mätas vid en mätspänning på 500 V DC. Isolationsmotståndet är starkt temperaturberoende! Isolationsresistansen kan mätas med en ohmmeter mellan anslutningsstiften och motorkapslingen. Om isolationsresistansen inte är tillräcklig måste motorn torkas. Följande bild visar isolationsresistansen som funktion av temperaturen. [MΩ] 00 0 [] 0, [ C] Bild 7: Isolationsresistans som funktion av temperaturen 575AXX [] Resistanstemperaturpunkt (RT-punkt).. Isolationsresistans för liten OBS För låg isolationsresistans: Servomotorn har absorberat fukt. Åtgärd: Skicka servomotorn med felbeskrivning till serviceavdelningen hos SEW- EURODRIVE. 8 Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 00

19 Mekanisk installation Installation av servomotorn. Installation av servomotorn OBS! Felaktig montering kan skada motorn. Risk för skador på utrustning och material! Placera motorn i den angivna byggformen på ett jämnt, vibrationsfritt och deformationsstyvt underlag. För att inte utsätta utgående axlar för otillåten belastning, rikta upp motorn och driven utrustning noggrant. Observera tillåtna tvär- och axialkrafter. Se katalogen "Synkrona servomotorer". Undvik stötar och slag mot axeländarna. VARNING! Servomotorn kan under drift ha en yttemperatur över 00 C. Risk för brand och brännskador. Vidrör under inga omständigheter den synkrona servomotorn CMP under drift eller under avsvalningsfasen efter avstängning. Uppriktning av motoraxel Rikta upp servomotorn och den drivna utrustningen noggrant, så att den utgående axeln inte belastas otillåtet mycket. Observera tillåtna tvär- och axialkrafter. Se katalogen "Synkrona servomotorer". Undvik stötar och slag mot axeländarna. Kyllufttillförsel OBS! Vertikalbyggformer med separatdriven fläkt VR kan skadas av främmande partiklar eller vätska. Risk för skador på utrustning och material! Vertikalbyggformer med separatdriven fläkt VR bör skyddas med kåpa. Säkerställ obehindrad kyllufttillförsel vid användning av separatdriven fläkt. Säkerställ att varm frånluft inte kan sugas in av andra aggregat. Avståndet mellan vägg och kapsling måste uppgå till minst 0 cm. Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 00 9

20 Mekanisk installation Toleranser vid monteringsarbete Installation i våtutrymmen eller utomhus Vänd i möjligaste mån motor- och givaranslutningar så att ledningarna inte riktas uppåt från kontaktdonet. Rengör tätningsytorna på motor- och givarkontaktdon före återmontering. Byt ut tätningar som förlorat sin elasticitet. Bättra vid behov den korrosionsskyddande målningen. Kontrollera att kapslingsklassen är korrekt. Täck över enheten vid behov (skyddstak)..5 Toleranser vid monteringsarbete Axelände (CMP0 00) Flänsar (CMP0 00) Diametertolerans enligt DIN 78 ISO k6 Centreringshål enligt DIN Centrertolerans enligt EN 507 ISO j6 0 Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 00

21 Elektrisk installation Montering av kontaktdon 5 5 Elektrisk installation FARA! Risk för personskador på grund av elektriska stötar. Dödsfall eller svåra skador! Vid installationen måste säkerhetsanvisningarna i kapitel ovillkorligen följas! Använd bara skyddskontakter av brukskategori AC- enligt EN för att koppla motor och broms. För manövrering av broms vid V DC måste kontakter i brukskategori DC- enligt EN användas. Vid omformarmatade motorer måste motsvarande kabeldragningsanvisningar från omformartillverkaren följas. Följ montage- och driftsinstruktionen för servoomformaren. Kretsschemat för motorn och bromsen ligger i en påse som är fäst på motorn. TIPS På motorn sitter en påse med följande dokument: Säkerhetsanvisningar Kretsschema Beakta följande anvisningar. 5. Montering av kontaktdon Kabelgenomföringarna för matnings- och signalkablar går via vridbara vinkelkontaktdon på motorutföranden med kontaktdon. När kontaktdonshalvorna har satts ihop kan vinkelkontaktdonet vridas för hand till önskat läge (ca 6 steg). För vridning krävs ett vridmoment över 8 Nm. STOPP! Risk för skador på vinkelkontaktdon vid vridning utan motstående kontaktdonshalva. Använd inte tång för att rikta upp vinkelkontaktdonet innan det är anslutet. Följder: Skador på gängor. Otäthet på grund av skadade tätningsytor. Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 00

22 5 Elektrisk installation Montering av kontaktdon Kontaktdonslägen För vinklade och vridbara kontaktdon [] har läget definierats som "vridbart". Detta läge är standard. För raka kontaktdon (radiell utgång) har läget definierats som "radiellt". Radiellt kontaktdon [] är tillval. [] [] Bild 8: Kontaktdonslägen 68axx [] Kontaktdonsläge "vridbart" [] Kontaktdonsläge "radiellt" OBS Observera tillåtna böjradier för kablar. Vid användning av lågkapacitiva kablar för släpförläggning är böjradien större än för tidigare använda standardkablar. Vi rekommenderar val av lågkapacitiva kablar från SEW-EURODRIVE. Med vinklade kontaktdon täcks alla önskade lägen genom att kontaktdonet vrids. OBS Vridmöjligheten ska endast utnyttjas för montering på och anslutning till motorn. Kontaktdonet får inte utsättas för regelbundna vridningsrörelser under drift. Exempel på lösning med vridbart kontaktdon Bild 9: Exempel på lösning med vridbart kontaktdon 606axx Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 00

23 Elektrisk installation Anvisningar för kabeldragning 5 5. Anvisningar för kabeldragning 5.. Skydd mot störningsinverkan från bromsstyrning För att undvika störningar från bromsstyrningen får oskärmade bromsledningar inte förläggas gemensamt med switchade kraftledare i en och samma kabel. Switchade kraftledare är framför allt: Utgående kablar från servoförstärkare, strömriktare, mjukstartare och bromsapparater. Matningsledare till bromsmotstånd och liknande. 5.. Termiskt motorskydd STOPP! Elektromagnetiska störningar på drivenheten. Förlägg anslutningen av KTY skild från andra kraftkablar med ett minsta avstånd på 00 mm. Gemensam kabelförläggning är endast tillåten när antingen KTY-ledningen eller kraftkabeln är skärmad. Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 00

24 5 Elektrisk installation Motor och givarsystem ansluts via kontaktdon SM. / SB. 5. Motor och givarsystem ansluts via kontaktdon SM. / SB. Servomotorer CMP. levereras med kontaktdonssystem SM./SB. Som standard levererar SEW-EURODRIVE synkrona servomotorer CMP. med vinkelkontaktdon på motorsidan och utan motstående kontaktdonshalva. Givarsystemet ansluts via ett separat -poligt rundkontaktdon. Motstående kontaktdonshalvor kan beställas separat eller tillsammans med motorn. STOPP! Risk för skador på vinkelkontaktdon! Undvik återkommande vridningsrörelser av vinkelkontaktdonet. Alla CMP.-motorer är utrustade med vinkelkontaktdon för snabbkoppling (SpeedTec). Om snabbkopplingskontaktdon inte används fungerar O-ringen som vibrationsdämpare. Kontaktdonet kan skruvas på endast upp till denna O-ring. Tätningen sker normalt mot kontaktdonets botten. Om egentillverkad kabel med snabbkoppling används ska O-ringen tas bort. 5.. Kontaktdon på kabelsidan Typbeteckning för kontaktdon S M Ledararea :,5 mm :,5 mm : mm 6: 6 mm 0: 0 mm 6: 6 mm : kontaktdonsstorl. B: kontaktdonsstorl.,5 (,5 mm ) (6 6 mm ) M: motor B: bromsmotor Kontaktdon Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 00

25 Elektrisk installation Motor och givarsystem ansluts via kontaktdon SM. / SB Matningskablar och kontaktdon för CMP-motorer Fast förläggning Kabeltyp Motorkabel Kontaktdonstyp Gängans storlek Ledararea Färdigtillverkad kabel Artikelnummer Alternativt kraftkontaktdon * SM x,5 mm SM M x,5 mm SM x mm SMB6 x 6 mm SMB0 M0 x 0 mm SMB6 x 6 mm SB x,5 mm + x mm SB M x,5 mm + x mm SB x mm + x mm SBB6 x 6 mm + x,5 mm SBB0 M0 x 0 mm + x,5 mm SBB6 x 6 mm + x,5 mm Bromsmotorkabel ) BPbroms Släpkedjeförläggning Motorkabel Bromsmotork abel ) BPbroms ) Broms BP: -ledarkabel, där endast ledare används SM x,5 mm SM M x,5 mm SM x mm SMB6 x 6 mm SMB0 M0 x 0 mm SMB6 x 6 mm SB x,5 mm + x mm SB M x,5 mm + x mm SB x mm + x mm SBB6 x 6 mm + x,5 mm SBB0 M0 x 0 mm + x,5 mm SBB6 x 6 mm + x,5 mm * En komplett underhållssats för ett kontaktdon innehåller alltid följande komponenter: Kraftkontaktdon Isolatorinsatser Hylskontakter Förlängningskablar för kraftkablar finns i katalogen "Synkrona servomotorer". Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 00 5

26 5 Elektrisk installation Motor och givarsystem ansluts via kontaktdon SM. / SB. Ersatt bromsmotorkabel En ersatt bromsmotorkabel har en bromsledarmärkning som avviker från dagens standard. Detta gäller följande kablar: Fast förläggning Kabeltyp Ledararea Färdigtillverkad kabel Artikelnummer Alternativt kraftkontaktdon * SB x,5 mm + x mm SB x,5 mm + x mm SB x mm + x mm Kontaktdonstyp Bromsmotorkabel ) BPbroms Släpkedjeförläggning ) Broms BP: -ledarkabel, där endast ledare används SB x,5 mm + x mm SB x,5 mm + x mm SB x mm + x mm Polariteten spelar ingen roll vid anslutning av BP-broms. De ersatta kablarna kan alltså användas som tidigare. 5.. Matningskablar och kontaktdon för CMPZ-motorer Fast förläggning Kabeltyp Motorkabel Bromsmotorkabel BYbroms Bromsmotorka bel ) BPbroms Kontaktdonstyp Gängans storlek Ledararea Färdigtillverkad kabel Artikelnummer Alternativt kraftkontaktdon * SM x,5 mm SM M x,5 mm SM x mm SMB6 x 6 mm SMB0 M0 x 0 mm SMB6 x 6 mm SB x,5 mm + x mm SB M x,5 mm + x mm SB x mm + x mm SBB6 x 6 mm + x,5 mm SBB0 M0 x 0 mm + x,5 mm SBB6 x 6 mm + x,5 mm Tabellen fortsätter på nästa sida 6 Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 00

27 Elektrisk installation Motor och givarsystem ansluts via kontaktdon SM. / SB. 5 Kabeltyp Motorkabel Släpkedjeförläggning Bromsmotorkabel BYbroms Kontaktdonstyp Gängans storlek Ledararea Färdigtillverkad kabel Artikelnummer Alternativt kraftkontaktdon * SM x,5 mm SM M x,5 mm SM x mm SMB6 x 6 mm SMB0 M0 x 0 mm SMB6 x 6 mm SB x,5 mm + x mm SB M x,5 mm + x mm SB x mm + x mm SBB6 x 6 mm + x,5 mm SBB0 M0 x 0 mm + x,5 mm SBB6 x 6 mm + x,5 mm * En komplett underhållssats för ett kontaktdon innehåller alltid följande komponenter: Kraftkontaktdon Isolatorinsatser Hylskontakter Förlängningskablar för kraftkablar finns i katalogen "Synkrona servomotorer". Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 00 7

28 5 Elektrisk installation Motor och givarsystem ansluts via kontaktdon SM. / SB. 5.. Kabeldiameter och krimpområde beror på motstående kontaktdon Kontaktdonstyp SM/SB Krimpområde U, V, W, PE [mm ] Kabelklämområde [mm] ,5, ,5, ,5 7 Kontaktdonstyp SMB/SBB Krimpområde U, V, W, PE [mm ] Kabelklämområde [mm] 9856, , Underhållssatsen för kontaktdon innehåller även bromsstift, så att samma sats kan användas för både motor och bromsmotor Kabel för återkoppling och för separatdriven fläkt Återkopplingskabel Fast förläggning Signalkontaktdon* Släpkedjeförläggning Resolverkabel 5 x x 0,5 mm Kabeltyp Ledararea Frekvensomformartyp Färdigtillverkad kabel MOVIDRIVE MOVIAXIS 79 MOVIDRIVE MOVIAXIS 77 Artikelnummer Fast förläggning HIPERFACE - Släpkedjeförläggning kabel 6 x x 0,5 mm MOVIDRIVE / MOVIAXIS 55 MOVIDRIVE / MOVIAXIS * En komplett underhållssats för ett kontaktdon innehåller alltid följande komponenter: Återkopplingskontaktdon Isolatorinsatser Hylskontakter Förlängningskablar för kraft- och återkopplingskablar finns i katalogen "Synkrona servomotorer". 8 Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 00

29 Elektrisk installation Motor och givarsystem ansluts via kontaktdon SM. / SB. 5 Kabel för separatdriven fläkt Kabeltyp Ledararea Artikelnummer Fast förläggning Kabel för separatdriven x mm Släpkedjeförläggning fläkt x mm X Förlängningskablar för kablar till separatdriven fläkt finns i katalogen "Synkrona servomotorer" Färdigtillverkad kabel För anslutning med kontaktdonssystem SM./SB. kan SEW-EURODRIVE leverera färdigtillverkade kablar. Information om färdigtillverkade kablar finns i katalogen "Synkrona servomotorer". För varje kontaktdon illustreras stifttilldelningen sett från anslutningssidan (baksidan). Observera följande aspekter vid egentillverkning av kabel: I avsnitt 5. beskrivs montering av signalkontaktdon och i avsnitt 5.5 av kraftkontaktdon SM./SB. Hylskontakterna för motoranslutning är utförda i form av krimpkontakter. Använd endast passande verktyg för krimpning. Avisolera ledarändarna i enlighet med avsnitt 5. och 5.5. Dra krympslang över anslutningarna. Felaktigt monterade hylskontakter kan demonteras utan demonteringsverktyg. Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 00 9

Montage- och driftsinstruktion

Montage- och driftsinstruktion Drivsystemsteknik \ Drivsystemsautomation \ Systemintegration \ Service *19484879_0115* Montage- och driftsinstruktion Decentral drivningsstyrning MOVIFIT -MC Indikering 01/2015 19484879/SV SEW-EURODRIVE

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8104.082/.181 Major Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet... 3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul)

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Driftinstruktion Montage, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service. Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP. Handbok.

Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service. Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP. Handbok. Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP Utgåva 04/2008 11637463 / SV Handbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innehållsförteckning

Läs mer

Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service. Operatörsterminaler DOP11B. Systemhandbok. Utgåva 11/2008 16666879/SV

Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service. Operatörsterminaler DOP11B. Systemhandbok. Utgåva 11/2008 16666879/SV Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service Operatörsterminaler DOP11B Utgåva 11/28 16666879/SV Systemhandbok SEW-EURODRVE Driving the world nnehållsförteckning 1 Allmänna

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 4.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8153.020/.190 Bravo 900 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Säkerhet...3 Säkerhetsterminologi

Läs mer

Handbok för montering, drift och underhåll

Handbok för montering, drift och underhåll Water & Wastewater Handbok för montering, drift och underhåll Flygt 3033 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Inspektera leveransen...3 Produktgaranti...3

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8122.211 Mini Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi och -symboler...3

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning AM 01.1/AM 02.1 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Instruktioner för installation och underhåll av oljeisolerade distributionstransformatorer

Instruktioner för installation och underhåll av oljeisolerade distributionstransformatorer Instruktioner för installation och underhåll av oljeisolerade distributionstransformatorer UNITRAFO Electric AB Askims Industriväg 1A 436 34 Askim Tel 031-68 56 20 Sidan 1 av 21 INNEHÅLL Viktig information!

Läs mer

Bruksanvisning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Bruksanvisning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Bruksanvisning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-sv-13 Version 1.3 SVENSKA Rättsliga bestämmelser SMA Solar Technology AG Rättsliga bestämmelser

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC Styrning Parallell Profibus DP Modbus Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning

Läs mer

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL Wilo-EMU KS / KS Ex D Einbau- und Betriebsanleitung HU Beépítési és üzemeltetési utasítás US Installation and operating instructions PL Instrukcja monta u i obs ugi F Notice de montage et de mise en service

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Sida 1. Generell information och referenser 4 1.1 Etikett 4 1.2 Användningsområden 5 2. Säkerhetsinstruktioner 5 2.1 Potentialla faror 5 2.1.1 Mekaniska risker 5 2.1.2 Elektriska

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare. Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS

Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare. Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS SK 700E med option parameter box T. Nr. 0603 7162 BU 0710 SE Last Update: Januari

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Typ MHIL S Monterings- och skötselanvisning 6263780/0505 1. Allmänt...3 1.1 Användningsändamål...3 1.2 Uppgifter om produkten...3 2. Säkerhet...4 2.1 Symboler i denna monterings- och skötselanvisning...4

Läs mer

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning

Läs mer

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar 1. Allmän information Montering och idrifttagning skall göras av fackpersonal. 1.1 Användningsområde Cirkulationspumparna i Star-Z-serien används till pumpning av dricksvatten, bruksvatten och flytande

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin

Bruksanvisning. Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen. M.-Nr. 06 996

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

1. Logo Leverantören fixar själva denna etikett (SPARK etc. ersätts med Do-it loggan).

1. Logo Leverantören fixar själva denna etikett (SPARK etc. ersätts med Do-it loggan). Purchasing Manager Christian Krichau Modell Workman EX D20, Mtrl nr 15636 Workman EX 2x10, Mtrl nr 800013 Svensk benämning Kompressor 20 l, oljesmord Symboler CE, Manual, Soptunna, Hörselskydd/Skyddsglasögon,

Läs mer

Handbok. Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT. Utgåva 05/2007 11571861 / SV

Handbok. Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT. Utgåva 05/2007 11571861 / SV Växelmotorer \ ndustriväxlar \ Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT Utgåva 5/27 11571861 / SV Handbok SEW-EURODRVE Driving the world nnehållsförteckning 1 Viktiga

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Bruksanvisning Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

Design Guide VLT HVAC Drive FC 102

Design Guide VLT HVAC Drive FC 102 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE VLT HVAC Drive FC 102 1,1-90 kw www.danfoss.com/drives Innehåll Innehåll 1 Så här använder du 6 2 Introduktion till VLT HVAC Frekvensomformare 11 2.1 Säkerhet 11 2.2 CE-märkning

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3253 sv - NDS Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI)

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) 1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) Innehållsförteckning 1. För Er säkerhet... 1 2. Förklaring av symboler på apparaten... 6 3. Installation av svärd

Läs mer