Montage- och driftsinstruktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Montage- och driftsinstruktion"

Transkript

1 Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 CMP00 CMPZ7 CMPZ00 Utgåva 07/ / SV

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Innehållsförteckning Allmänna anvisningar Användning av montage- och driftsinstruktionen Säkerhetsanvisningarnas uppbyggnad Åberopande av garanti Ansvarsbegränsning Angivelse av motortyper... 6 Säkerhetsanvisningar Allmänt Målgrupp Avsedd användning Transport, lagring Uppställning/montering Elektrisk anslutning Idrifttagning / drift Inspektion/underhåll Återvinning... 0 Leveransomfattning och apparatuppbyggnad.... Typskylt och typbeteckning..... Typskylt på servomotorn..... Typbeteckning för servomotor..... Tillverkningsnummer.... Uppbyggnad av synkron servomotor CMP... Mekanisk installation Nödvändiga verktyg och hjälpmedel Innan du börjar Förberedelser Långtidsförvaring av servomotorer Isolationsresistans för liten Installation av servomotorn Toleranser vid monteringsarbete Elektrisk installation Montering av kontaktdon Anvisningar för kabeldragning Skydd mot störningsinverkan från bromsstyrning Termiskt motorskydd Motor och givarsystem ansluts via kontaktdon SM. / SB Kontaktdon på kabelsidan Matningskablar och kontaktdon för CMP-motorer Matningskablar och kontaktdon för CMPZ-motorer Kabeldiameter och krimpområde beror på motstående kontaktdon Kabel för återkoppling och för separatdriven fläkt Färdigtillverkad kabel Kretsscheman för synkrona servomotorer CMP Principschema för bromsstyrning BP-broms kontaktdon Principschema för bromsstyrning BP-broms anslutningslåda Principschema för bromsstyrning BY-broms kontaktdon Principschema för bromsstyrning BY-broms anslutningslåda... 9 Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 00

4 Innehållsförteckning 5. Montering av kontaktdon, resolver/hiperface Leveransomfattning, signalkontaktdon Monteringsanvisningar, signalkontaktdon Montering av kraftkontaktdon Leveransomfattning, kraftkontaktdon SM./SB Monteringsanvisningar för kraftkontaktdon SM/SB Monteringsanvisningar för kraftkontaktdon SMB./SBB Anslutning av motor och givarsystem via anslutningslåda Anslutningar i anslutningslådan Anslutning CMP50 och CMP Anslutning CMP7 CMP Kraftanslutning i anslutningslådan CMP Termiskt motorskydd Separatdriven fläkt VR Anslutning av BP-broms Anslutning av BY-broms Idrifttagning Förutsättningar för idrifttagning Driftstörningar Störningar på servomotorn Störningar på servoomformare Bromsstörningar Inspektion/underhåll Allmänna anvisningar Anvisningar för BY-broms Byte av bromsbelägghållare Ändra bromsmomentet Byte av magnetstommen Handlyftdon Eftermontering av handlyftdon Tekniska data för servobromsmotorer CMP och CMPZ Förklaringar till datatabeller Tekniska data för synkrona servomotorer CMP /BP Tekniska data för synkrona servomotorer CMPZ /BY Index Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 00

5 Allmänna anvisningar Användning av montage- och driftsinstruktionen Allmänna anvisningar. Användning av montage- och driftsinstruktionen Montage- och driftsinstruktionen är en integrerad del av produkten och innehåller viktiga anvisningar för drift och underhåll. Montage- och driftsinstruktionen vänder sig till alla personer som arbetar med montering, installation, idrifttagning och service på produkten. Montage- och driftsinstruktionen måste hållas tillgänglig i läsligt skick. Anläggnings- och driftsansvariga, samt personer som under eget ansvar arbetar med apparaten, måste läsa montage- och driftsinstruktionen i sin helhet och förstå dess innehåll. Vid oklarheter eller behov av ytterligare information, kontakta SEW-EURODRIVE.. Säkerhetsanvisningarnas uppbyggnad Säkerhetsanvisningarna i denna montage- och driftsinstruktion är uppbyggda på följande sätt: Symbol SIGNALORD! Typ av fara samt farokälla. Möjliga konsekvenser om anvisningen inte följs. Åtgärder för avvärjande av fara. Symbol Signalord Betydelse Konsekvenser om anvisningen inte följs Exempel: FARA! Omedelbar livsfara Dödsfall eller svåra kroppsskador Allmän fara VARNING! Möjlig farlig situation Dödsfall eller svåra kroppsskador OBS! Möjlig farlig situation Lättare kroppsskador Specifik fara, t.ex. elektriska stötar STOPP! Möjliga skador på utrustning och material Skador på drivsystemet eller dess omgivning TIPS Nyttig information eller tips. Underlättar hanteringen av drivsystemet. Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 00 5

6 Allmänna anvisningar Åberopande av garanti. Åberopande av garanti Anvisningarna i montage- och driftsinstruktionen måste följas. Detta är en förutsättning för störningsfri drift och för att eventuella garantianspråk ska uppfyllas. Läs därför dessa anvisningar innan apparaten tas i drift!. Ansvarsbegränsning Att följa montage- och driftsinstruktionen är en grundläggande förutsättning för säker drift av elektriska motorer och för att angivna produktegenskaper och prestanda ska uppnås. SEW-EURODRIVE åtar sig inget ansvar för person-, sak- och förmögenhetsskador som beror på att montage- och driftsinstruktionen inte har följts. Inga garantianspråk kan göras gällande i sådana fall..5 Angivelse av motortyper I den här montage- och driftsinstruktionen beskrivs motortyperna CMP och CMPZ. Om uppgifterna gäller både CMP- och CMPZ-motorer anges de som CMP.-motorer. För uppgifter som bara gäller CMP- eller CMPZ-motorer anges alltid den exakta motortypen. 6 Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 00

7 Säkerhetsanvisningar Allmänt Säkerhetsanvisningar Följande grundläggande säkerhetsanvisningar har till syfte att förebygga person- och utrustningsskador. Användaren måste säkerställa att de grundläggande säkerhetsanvisningarna följs och respekteras. Anläggnings- och driftsansvariga, samt personer som under eget ansvar arbetar med apparaten, måste läsa montage- och driftsinstruktionen i sin helhet och förstå dess innehåll. Kontakta SEW-EURODRIVE vid oklarheter eller behov av ytterligare information.. Allmänt FARA! Under drift kan servomotorer, växelmotorer och växlar uppvisa åtkomliga spänningsförande delar (vid öppna anslutningslådor), liksom rörliga eller roterande delar, samt heta ytor. Dödsfall eller svåra skador. Allt arbete med transport, förvaring, uppställning/montering, anslutning, idrifttagning, underhåll och reparation måste utföras av kvalificerad och behörig fackpersonal och under beaktande av: Tillhörande utförliga montage- och driftsinstruktioner samt kopplingsschema(n) Varnings- och säkerhetsskyltar på motor/växelmotor Alla övriga projekteringsunderlag, idrifttagningsanvisningar och kopplingsscheman som hör till produkten För anläggningen gällande bestämmelser och krav Gällande nationella/lokala föreskrifter för säkerhet och förebyggande av olycksfall Installera aldrig skadade produkter Meddela omedelbart eventuella transportskador till transportföretaget Vid otillåten borttagning av nödvändiga skyddskåpor eller kapsling, felaktig användning, felaktig installation eller hantering föreligger risk för svåra personskador eller skador på utrustning och material. Ytterligare information finns i dokumentationen. Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 00 7

8 Säkerhetsanvisningar Målgrupp. Målgrupp Mekaniska arbeten får uteslutande utföras av utbildad och kompetent personal. Med utbildad och kompetent personal avses i denna montage- och driftsinstruktion personer som är förtrogna med uppbyggnad, mekanisk installation, åtgärdande av störningar samt underhåll av produkten, och som har följande kvalifikationer: Utbildning inom området mekanik (exempelvis som mekaniker eller mekatroniker). Kunskap om denna montage- och driftsinstruktion. Elektrotekniska arbeten får uteslutande utföras av utbildad elektriker. Med elektriker avses i denna montage- och driftsinstruktion personer som är förtrogna med elektrisk installation, idrifttagning, åtgärdande av störningar samt underhåll av produkten, och som har följande kvalifikationer: Utbildning inom området elektroteknik (exempelvis som elektriker eller mekatroniker). Kunskap om denna montage- och driftsinstruktion. Allt arbete med transport, lagring, drift och återvinning måste utföras av personer som har fått motsvarande instruktion.. Avsedd användning Avsedd användning innebär att montage- och driftsinstruktionen följs. Synkrona servomotorer CMP och CMPZ används som drivmotorer inom industri- och verkstadsanläggningar. Tillämpningar med motorbelastning utanför tillåtet område, eller i andra tillämpningar än inom industri- och verkstadsanläggningar, kräver föregående överenskommelse med SEW-EURODRIVE. Synkrona servomotorer CMP och CMPZ uppfyller kraven enligt lågspänningsdirektivet 006/95/EG. Inledning av normal drift är förbjuden innan det har fastställts att slutprodukten uppfyller maskindirektivet 98/7/EG. Tekniska data och anslutningsanvisningar finns på typskylten och i dokumentationen. Dessa anvisningar ska ovillkorligen följas. 8 Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 00

9 Säkerhetsanvisningar Transport, lagring. Transport, lagring Anvisningarna för transport, förvaring och korrekt hantering ska följas. Kontrollera omedelbart vid varje leverans om några transportskador har uppstått. Informera i så fall genast transportföretaget om detta. Ta inte motorn i drift mm transportskador konstateras. Kontakta SEW-EURODRIVE:s serviceavdelning. Ta bort alla transportsäkringar före idrifttagning. Dra åt de iskruvade ringskruvarna väl. Lyftöglorna är dimensionerade för motorns/ växelmotorns vikt. De får inte belastas med ytterligare vikt. De förmonterade ringskruvarna uppfyller DIN 580. Där angivna maximala belastningar och föreskrifter ska alltid följas. Om det finns två lyftöglor eller ringskruvar på växelmotorn ska båda användas vid transport. Lyftanordningens kraftriktning får enligt DIN 580 inte avvika mer än 5 från vertikallinjen. OBS! Skruva in lyftöglorna så långt det går. Observera att lyftöglornas kapacitet reduceras om lyftanordningens kraftriktning avviker mer än 5 från lodlinjen. Eftersom kraftriktningen ofta är vinklad är lyftöglorna överdimensionerade. Observera att lyftöglorna inte är dimensionerade för att bära växelns totala tyngd. Om servomotorn inte ska tas i drift omgående, ska den förvaras i torr och dammfri lokal. Servomotorn kan förvaras i upp till ett år utan att några speciella åtgärder behöver vidtas före idrifttagning..5 Uppställning/montering Följ anvisningarna i kapitel "Mekanisk installation" och kapitel 5 "Elektrisk installation". Uppställning och kylning av apparater måste ske i enlighet med gällande föreskrifter och tillhörande dokumentation. De synkrona servomotorerna ska skyddas mot otillåtna påkänningar. Framför allt vid transport och hantering är det viktigt att inga komponenter deformeras. Om inget annat uttryckligen föreskrivs är följande tillämpningar förbjudna: Användning i explosionsfarlig miljö Användning i omgivning med skadlig olja, syra, gas, ånga, damm, strålning etc. Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 00 9

10 Säkerhetsanvisningar Elektrisk anslutning.6 Elektrisk anslutning Den elektriska installationen ska utföras i enlighet med gällande föreskrifter (gällande t.ex. ledarareor, säkringar och skyddsledaranslutning). Mer detaljerad information finns i dokumentationen. Observera anslutningsinformationen och eventuella avvikande krav på typskylten. Följ anvisningarna i kapitel 5 "Elektrisk installation"..7 Idrifttagning / drift Vid avvikelser från normala förhållanden (t.ex. förhöjd temperatur, oljud och vibrationer), ta reda på orsaken och kontakta tillverkaren. Följ anvisningarna i kapitel 6 "Idrifttagning"..8 Inspektion/underhåll Följ anvisningarna i kapitel 8 "Inspektion och underhåll"..9 Återvinning Denna produkt består av Järn Aluminium Koppar Plast Elektronikkomponenter Ta hand om delarna enligt gällande föreskrifter. 0 Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 00

11 Leveransomfattning och apparatuppbyggnad Typskylt och typbeteckning Leveransomfattning och apparatuppbyggnad Se även katalogen "Synkrona servomotorer" med avseende på av leveransomfattning och projektering samt montage- och driftsinstruktionen för aktuell växel.. Typskylt och typbeteckning.. Typskylt på servomotorn Exempel: Typskylt på synkron servobromsmotor CMP7M/BP/KY/AK0H/SB BMV Bild : Typskylt på synkron servobromsmotor CMP 6585ade Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 00

12 Leveransomfattning och apparatuppbyggnad Typskylt och typbeteckning BMV Bild : Typskylt på synkron servobromsmotor CMP med godkännande UL, CSA 6585aen Bild : Montering av typskylten 5880axx Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 00

13 Leveransomfattning och apparatuppbyggnad Typskylt och typbeteckning.. Typbeteckning för servomotor CMP Z 7S /BY /HR /KY /RHM /VR /SB Motortillval vridbart vinkelkontaktdon/radiellt kontaktdon/anslutningslåda/anslutningslåda med signalkontaktdon SM.. (motor) se även sidan SB.. (bromsmotor) se även sidan KK (CMP50 6 ), 7 00) KKS (CMP7 00) Motortillval separatdriven fläkt (CMP50 00) Motoråterkoppling (resolver) RHM Motortillval absolutgivare AK0H EK0H (CMP0) ASH (CMP50/6) ESH (CMP50/6) AKH (CMP7 00) EKH (CMP7 00) Standardutrustning, temperaturgivare KTY Motortillval handlyftdon (endast vid BY-broms) Motortillval Hållbroms BP (CMP0 00) Driftbroms BY (CMPZ7 00) Byggstorlek 0S, 0M 50S, 50M, 50L 6S, 6M, 6L 7S, 7M, 7L 80S, 80M, 80L 00S, 00M, 00L S = short; M = medium; L = long Motortillval tung rotor (CMPZ7 00) Flänsmotor CMP ) under framtagning.. Tillverkningsnummer De sista siffrorna i tillverkningsåret ( siffror) Antal ( siffror) Orderposition ( siffror) Ordernummer (8 siffror) Försäljningsorganisation Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 00

14 Leveransomfattning och apparatuppbyggnad Uppbyggnad av synkron servomotor CMP. Uppbyggnad av synkron servomotor CMP OBS Följande illustrationer är principiella. Det kan förekomma skillnader mellan motorer av olika storlek och utförande. CMP0 CMP6 [] [] [] [] [] [05] [0] [05] [] [6] [06] [7] Bild : Principiell uppbyggnad, synkron servomotor CMP0-6 6AXX [] Rotor (kil som tillval) [7] Fläns [] Spårkullager [6] Stator [] Lagersköld [] Spårkullager [05] Utjämningsbricka [06] Axelpackning [0] Lock [05] Resolver [] Signalkontaktdon SM/SB [] Matningskontaktdon SM/SB Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 00

15 Leveransomfattning och apparatuppbyggnad Uppbyggnad av synkron servomotor CMP CMP7 CMP00 /BP [] [] [] [05] [] [] [05] [0] [550] [] [6] [06] [7] Bild 5: Principiell uppbyggnad, synkron servobromsmotor CMP axx [] Rotor (kil som tillval) [7] Fläns [] Spårkullager [6] Stator [] Bromslagersköld [] Spårkullager [05] Utjämningsbricka [06] Axelpackning [0] Lock [05] Resolver [] Signalkontaktdon SB [] Matningskontaktdon SB [550] Hållbroms BP Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 00 5

16 Leveransomfattning och apparatuppbyggnad Uppbyggnad av synkron servomotor CMP CMPZ7 CMPZ00 /BY /KK/VR [] [] [05] [0] [70] [5] [] [06] [7] [6] [6] [] [] Bild 6: Principiell uppbyggnad, synkron servobromsmotor CMPZ7 00 [] 65805axx [] Rotor (kil som tillval) [7] Fläns [] Spårkullager [6] Stator [6] Extra svängmassa [] Bromslagersköld [] Spårkullager [5] Magnetstomme komplett (komponenter i BY-bromsen) [06] Axelpackning [] Anslutningslådans underdel [] Anslutningslådans överdel [70] Separatdriven fläkt, komplett [0] Lock [05] Resolver 6 Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 00

17 Mekanisk installation Nödvändiga verktyg och hjälpmedel Mekanisk installation. Nödvändiga verktyg och hjälpmedel Standardverktyg. Krimptång för kontaktdon vid egentillverkning: Krimptång för ledararea upp till 0 mm Krimptång för ledararea från 6 mm Vid leverans fram till /008: Demonteringsverktyg för isolerande kapsling vid ombyggnad av kontaktdon. Vid leverans 0/009 och senare: För vinkelkontaktdon krävs inga verktyg.. Innan du börjar Montera bara drivenheten om följande villkor uppfylls: Drivenheten är oskadad (inga skador från transport eller förvaring). Uppgifterna på drivenhetens typskylt passar för användning av servoförstärkare. Omgivningstemperaturen ligger mellan -0 C och +0 C. Motorer för kylanläggningar kan användas ned till -0 C. Temperaturområdet -0 C till +0 C anges på typskylten. Installationshöjd max. 000 m över havet. Annars måste drivenheten utföras för speciella miljöförhållanden. Omgivningen är fri från oljor, syror, gaser, ånga, damm, strålning etc.. Förberedelser Axeländarna på motorn måste rengöras noga från rostskyddsmedel, smuts och liknande. Använd vanligt lösningsmedel. Lösningsmedlet får inte komma in i lager eller tätningar risk för materialskador. OBS! Lager och tätningar kan skadas vid kontakt med lösningsmedel. Risk för materialskador! Skydda lager och tätningar mot kontakt med lösningsmedel. Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 00 7

18 Mekanisk installation Förberedelser.. Långtidsförvaring av servomotorer Tänk på att kullagerfettets livslängd minskar om förvaringstiden överskrider ett år. Efter en längre tids lagring på år rekommenderar SEW-EURODRIVE att motorn undersöks av SEW-service med avseende på kullagerfettets åldring. Kontrollera om servomotorn har absorberat fukt under förvaringstiden. För detta ändamål ska isolationsresistansen mätas vid en mätspänning på 500 V DC. Isolationsmotståndet är starkt temperaturberoende! Isolationsresistansen kan mätas med en ohmmeter mellan anslutningsstiften och motorkapslingen. Om isolationsresistansen inte är tillräcklig måste motorn torkas. Följande bild visar isolationsresistansen som funktion av temperaturen. [MΩ] 00 0 [] 0, [ C] Bild 7: Isolationsresistans som funktion av temperaturen 575AXX [] Resistanstemperaturpunkt (RT-punkt).. Isolationsresistans för liten OBS För låg isolationsresistans: Servomotorn har absorberat fukt. Åtgärd: Skicka servomotorn med felbeskrivning till serviceavdelningen hos SEW- EURODRIVE. 8 Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 00

19 Mekanisk installation Installation av servomotorn. Installation av servomotorn OBS! Felaktig montering kan skada motorn. Risk för skador på utrustning och material! Placera motorn i den angivna byggformen på ett jämnt, vibrationsfritt och deformationsstyvt underlag. För att inte utsätta utgående axlar för otillåten belastning, rikta upp motorn och driven utrustning noggrant. Observera tillåtna tvär- och axialkrafter. Se katalogen "Synkrona servomotorer". Undvik stötar och slag mot axeländarna. VARNING! Servomotorn kan under drift ha en yttemperatur över 00 C. Risk för brand och brännskador. Vidrör under inga omständigheter den synkrona servomotorn CMP under drift eller under avsvalningsfasen efter avstängning. Uppriktning av motoraxel Rikta upp servomotorn och den drivna utrustningen noggrant, så att den utgående axeln inte belastas otillåtet mycket. Observera tillåtna tvär- och axialkrafter. Se katalogen "Synkrona servomotorer". Undvik stötar och slag mot axeländarna. Kyllufttillförsel OBS! Vertikalbyggformer med separatdriven fläkt VR kan skadas av främmande partiklar eller vätska. Risk för skador på utrustning och material! Vertikalbyggformer med separatdriven fläkt VR bör skyddas med kåpa. Säkerställ obehindrad kyllufttillförsel vid användning av separatdriven fläkt. Säkerställ att varm frånluft inte kan sugas in av andra aggregat. Avståndet mellan vägg och kapsling måste uppgå till minst 0 cm. Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 00 9

20 Mekanisk installation Toleranser vid monteringsarbete Installation i våtutrymmen eller utomhus Vänd i möjligaste mån motor- och givaranslutningar så att ledningarna inte riktas uppåt från kontaktdonet. Rengör tätningsytorna på motor- och givarkontaktdon före återmontering. Byt ut tätningar som förlorat sin elasticitet. Bättra vid behov den korrosionsskyddande målningen. Kontrollera att kapslingsklassen är korrekt. Täck över enheten vid behov (skyddstak)..5 Toleranser vid monteringsarbete Axelände (CMP0 00) Flänsar (CMP0 00) Diametertolerans enligt DIN 78 ISO k6 Centreringshål enligt DIN Centrertolerans enligt EN 507 ISO j6 0 Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 00

21 Elektrisk installation Montering av kontaktdon 5 5 Elektrisk installation FARA! Risk för personskador på grund av elektriska stötar. Dödsfall eller svåra skador! Vid installationen måste säkerhetsanvisningarna i kapitel ovillkorligen följas! Använd bara skyddskontakter av brukskategori AC- enligt EN för att koppla motor och broms. För manövrering av broms vid V DC måste kontakter i brukskategori DC- enligt EN användas. Vid omformarmatade motorer måste motsvarande kabeldragningsanvisningar från omformartillverkaren följas. Följ montage- och driftsinstruktionen för servoomformaren. Kretsschemat för motorn och bromsen ligger i en påse som är fäst på motorn. TIPS På motorn sitter en påse med följande dokument: Säkerhetsanvisningar Kretsschema Beakta följande anvisningar. 5. Montering av kontaktdon Kabelgenomföringarna för matnings- och signalkablar går via vridbara vinkelkontaktdon på motorutföranden med kontaktdon. När kontaktdonshalvorna har satts ihop kan vinkelkontaktdonet vridas för hand till önskat läge (ca 6 steg). För vridning krävs ett vridmoment över 8 Nm. STOPP! Risk för skador på vinkelkontaktdon vid vridning utan motstående kontaktdonshalva. Använd inte tång för att rikta upp vinkelkontaktdonet innan det är anslutet. Följder: Skador på gängor. Otäthet på grund av skadade tätningsytor. Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 00

22 5 Elektrisk installation Montering av kontaktdon Kontaktdonslägen För vinklade och vridbara kontaktdon [] har läget definierats som "vridbart". Detta läge är standard. För raka kontaktdon (radiell utgång) har läget definierats som "radiellt". Radiellt kontaktdon [] är tillval. [] [] Bild 8: Kontaktdonslägen 68axx [] Kontaktdonsläge "vridbart" [] Kontaktdonsläge "radiellt" OBS Observera tillåtna böjradier för kablar. Vid användning av lågkapacitiva kablar för släpförläggning är böjradien större än för tidigare använda standardkablar. Vi rekommenderar val av lågkapacitiva kablar från SEW-EURODRIVE. Med vinklade kontaktdon täcks alla önskade lägen genom att kontaktdonet vrids. OBS Vridmöjligheten ska endast utnyttjas för montering på och anslutning till motorn. Kontaktdonet får inte utsättas för regelbundna vridningsrörelser under drift. Exempel på lösning med vridbart kontaktdon Bild 9: Exempel på lösning med vridbart kontaktdon 606axx Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 00

23 Elektrisk installation Anvisningar för kabeldragning 5 5. Anvisningar för kabeldragning 5.. Skydd mot störningsinverkan från bromsstyrning För att undvika störningar från bromsstyrningen får oskärmade bromsledningar inte förläggas gemensamt med switchade kraftledare i en och samma kabel. Switchade kraftledare är framför allt: Utgående kablar från servoförstärkare, strömriktare, mjukstartare och bromsapparater. Matningsledare till bromsmotstånd och liknande. 5.. Termiskt motorskydd STOPP! Elektromagnetiska störningar på drivenheten. Förlägg anslutningen av KTY skild från andra kraftkablar med ett minsta avstånd på 00 mm. Gemensam kabelförläggning är endast tillåten när antingen KTY-ledningen eller kraftkabeln är skärmad. Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 00

24 5 Elektrisk installation Motor och givarsystem ansluts via kontaktdon SM. / SB. 5. Motor och givarsystem ansluts via kontaktdon SM. / SB. Servomotorer CMP. levereras med kontaktdonssystem SM./SB. Som standard levererar SEW-EURODRIVE synkrona servomotorer CMP. med vinkelkontaktdon på motorsidan och utan motstående kontaktdonshalva. Givarsystemet ansluts via ett separat -poligt rundkontaktdon. Motstående kontaktdonshalvor kan beställas separat eller tillsammans med motorn. STOPP! Risk för skador på vinkelkontaktdon! Undvik återkommande vridningsrörelser av vinkelkontaktdonet. Alla CMP.-motorer är utrustade med vinkelkontaktdon för snabbkoppling (SpeedTec). Om snabbkopplingskontaktdon inte används fungerar O-ringen som vibrationsdämpare. Kontaktdonet kan skruvas på endast upp till denna O-ring. Tätningen sker normalt mot kontaktdonets botten. Om egentillverkad kabel med snabbkoppling används ska O-ringen tas bort. 5.. Kontaktdon på kabelsidan Typbeteckning för kontaktdon S M Ledararea :,5 mm :,5 mm : mm 6: 6 mm 0: 0 mm 6: 6 mm : kontaktdonsstorl. B: kontaktdonsstorl.,5 (,5 mm ) (6 6 mm ) M: motor B: bromsmotor Kontaktdon Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 00

25 Elektrisk installation Motor och givarsystem ansluts via kontaktdon SM. / SB Matningskablar och kontaktdon för CMP-motorer Fast förläggning Kabeltyp Motorkabel Kontaktdonstyp Gängans storlek Ledararea Färdigtillverkad kabel Artikelnummer Alternativt kraftkontaktdon * SM x,5 mm SM M x,5 mm SM x mm SMB6 x 6 mm SMB0 M0 x 0 mm SMB6 x 6 mm SB x,5 mm + x mm SB M x,5 mm + x mm SB x mm + x mm SBB6 x 6 mm + x,5 mm SBB0 M0 x 0 mm + x,5 mm SBB6 x 6 mm + x,5 mm Bromsmotorkabel ) BPbroms Släpkedjeförläggning Motorkabel Bromsmotork abel ) BPbroms ) Broms BP: -ledarkabel, där endast ledare används SM x,5 mm SM M x,5 mm SM x mm SMB6 x 6 mm SMB0 M0 x 0 mm SMB6 x 6 mm SB x,5 mm + x mm SB M x,5 mm + x mm SB x mm + x mm SBB6 x 6 mm + x,5 mm SBB0 M0 x 0 mm + x,5 mm SBB6 x 6 mm + x,5 mm * En komplett underhållssats för ett kontaktdon innehåller alltid följande komponenter: Kraftkontaktdon Isolatorinsatser Hylskontakter Förlängningskablar för kraftkablar finns i katalogen "Synkrona servomotorer". Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 00 5

26 5 Elektrisk installation Motor och givarsystem ansluts via kontaktdon SM. / SB. Ersatt bromsmotorkabel En ersatt bromsmotorkabel har en bromsledarmärkning som avviker från dagens standard. Detta gäller följande kablar: Fast förläggning Kabeltyp Ledararea Färdigtillverkad kabel Artikelnummer Alternativt kraftkontaktdon * SB x,5 mm + x mm SB x,5 mm + x mm SB x mm + x mm Kontaktdonstyp Bromsmotorkabel ) BPbroms Släpkedjeförläggning ) Broms BP: -ledarkabel, där endast ledare används SB x,5 mm + x mm SB x,5 mm + x mm SB x mm + x mm Polariteten spelar ingen roll vid anslutning av BP-broms. De ersatta kablarna kan alltså användas som tidigare. 5.. Matningskablar och kontaktdon för CMPZ-motorer Fast förläggning Kabeltyp Motorkabel Bromsmotorkabel BYbroms Bromsmotorka bel ) BPbroms Kontaktdonstyp Gängans storlek Ledararea Färdigtillverkad kabel Artikelnummer Alternativt kraftkontaktdon * SM x,5 mm SM M x,5 mm SM x mm SMB6 x 6 mm SMB0 M0 x 0 mm SMB6 x 6 mm SB x,5 mm + x mm SB M x,5 mm + x mm SB x mm + x mm SBB6 x 6 mm + x,5 mm SBB0 M0 x 0 mm + x,5 mm SBB6 x 6 mm + x,5 mm Tabellen fortsätter på nästa sida 6 Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 00

27 Elektrisk installation Motor och givarsystem ansluts via kontaktdon SM. / SB. 5 Kabeltyp Motorkabel Släpkedjeförläggning Bromsmotorkabel BYbroms Kontaktdonstyp Gängans storlek Ledararea Färdigtillverkad kabel Artikelnummer Alternativt kraftkontaktdon * SM x,5 mm SM M x,5 mm SM x mm SMB6 x 6 mm SMB0 M0 x 0 mm SMB6 x 6 mm SB x,5 mm + x mm SB M x,5 mm + x mm SB x mm + x mm SBB6 x 6 mm + x,5 mm SBB0 M0 x 0 mm + x,5 mm SBB6 x 6 mm + x,5 mm * En komplett underhållssats för ett kontaktdon innehåller alltid följande komponenter: Kraftkontaktdon Isolatorinsatser Hylskontakter Förlängningskablar för kraftkablar finns i katalogen "Synkrona servomotorer". Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 00 7

28 5 Elektrisk installation Motor och givarsystem ansluts via kontaktdon SM. / SB. 5.. Kabeldiameter och krimpområde beror på motstående kontaktdon Kontaktdonstyp SM/SB Krimpområde U, V, W, PE [mm ] Kabelklämområde [mm] ,5, ,5, ,5 7 Kontaktdonstyp SMB/SBB Krimpområde U, V, W, PE [mm ] Kabelklämområde [mm] 9856, , Underhållssatsen för kontaktdon innehåller även bromsstift, så att samma sats kan användas för både motor och bromsmotor Kabel för återkoppling och för separatdriven fläkt Återkopplingskabel Fast förläggning Signalkontaktdon* Släpkedjeförläggning Resolverkabel 5 x x 0,5 mm Kabeltyp Ledararea Frekvensomformartyp Färdigtillverkad kabel MOVIDRIVE MOVIAXIS 79 MOVIDRIVE MOVIAXIS 77 Artikelnummer Fast förläggning HIPERFACE - Släpkedjeförläggning kabel 6 x x 0,5 mm MOVIDRIVE / MOVIAXIS 55 MOVIDRIVE / MOVIAXIS * En komplett underhållssats för ett kontaktdon innehåller alltid följande komponenter: Återkopplingskontaktdon Isolatorinsatser Hylskontakter Förlängningskablar för kraft- och återkopplingskablar finns i katalogen "Synkrona servomotorer". 8 Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 00

29 Elektrisk installation Motor och givarsystem ansluts via kontaktdon SM. / SB. 5 Kabel för separatdriven fläkt Kabeltyp Ledararea Artikelnummer Fast förläggning Kabel för separatdriven x mm Släpkedjeförläggning fläkt x mm X Förlängningskablar för kablar till separatdriven fläkt finns i katalogen "Synkrona servomotorer" Färdigtillverkad kabel För anslutning med kontaktdonssystem SM./SB. kan SEW-EURODRIVE leverera färdigtillverkade kablar. Information om färdigtillverkade kablar finns i katalogen "Synkrona servomotorer". För varje kontaktdon illustreras stifttilldelningen sett från anslutningssidan (baksidan). Observera följande aspekter vid egentillverkning av kabel: I avsnitt 5. beskrivs montering av signalkontaktdon och i avsnitt 5.5 av kraftkontaktdon SM./SB. Hylskontakterna för motoranslutning är utförda i form av krimpkontakter. Använd endast passande verktyg för krimpning. Avisolera ledarändarna i enlighet med avsnitt 5. och 5.5. Dra krympslang över anslutningarna. Felaktigt monterade hylskontakter kan demonteras utan demonteringsverktyg. Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 00 9

Tillägg till montage- och driftsinstruktionen

Tillägg till montage- och driftsinstruktionen Drivsystemsteknik \ Drivsystemsautomation \ Systemintegration \ Service *22141464_0615* Tillägg till montage och driftsinstruktionen SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls!

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls! Skjutdrivning 2SB5 Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Utgåva 03.13 Ändringar förbehålls! Innehåll Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Innehåll Innehåll 1 Grunder... 3 1.1 Anvisningar beträffande

Läs mer

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar 1. Allmän information Montering och idrifttagning skall göras av fackpersonal. 1.1 Användningsområde Cirkulationspumparna i Star-Z-serien används till pumpning av dricksvatten, bruksvatten och flytande

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 GESTRA GESTRA Steam Systems BK 46 Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 1 Innehåll Viktig information Sidan Avsedd användning... 7 Säkerhetsanvisningar... 7 Information om risker... 7 Kommentarer

Läs mer

Montage- och driftsinstruktion

Montage- och driftsinstruktion Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Montage- och driftsinstruktion Stationär energiförsörjning MOVITRANS installationsmaterial TCS, TVS, TLS, TIS Utgåva 04/2011 17074479 /

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011 Service Monteringsanvisning Audi A Limousine (4G) 2011 Audi Original Tillbehör Lasthållare 4G5.071. Utgåva 01.2011 Kundtjänst. Teknisk information Service Innehållsförteckning 1 Allmänna instruktioner.............................................................................

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation. Nordela V04.10

EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation. Nordela V04.10 EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation Vid installation av elektriska motorer bör nedan angivna regler följas. Detta för att minimera de problem som kan uppstå

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Manual SE ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 Manual SE Anvisning för UV-system, 18W inklusive specialbehållare Artikelnummer 1604 Komplett UV-system för

Läs mer

EMOTEC L 09 Relay IPX4 D. Monterings- och bruksanvisning MADE IN GERMANY. DruckNr.: 29344292sw / -28.12

EMOTEC L 09 Relay IPX4 D. Monterings- och bruksanvisning MADE IN GERMANY. DruckNr.: 29344292sw / -28.12 EMOTEC L 09 Relay S Monterings- och bruksanvisning MADE IN GERMANY IPX4 D DruckNr.: 29344292sw / -28.12 1 Monteringsanvisning för effektbrytare EMOTEC L09 Relay Som standard levereras effektbrytaren för

Läs mer

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 6 Installation ADR-Variant. Service only

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 6 Installation ADR-Variant. Service only Kapitel 6 Installation ADR-Variant Utgivning 06/2006 Innehållsförteckning Installation ADR-Variant Innehållsförteckning Kapitel 6 Installation ADR-Variant 6.1 DTCO 1381 i fordon med transport av farlig

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev.nr Sidor EL120P Tillfällig 2013-06-19 0 16 1 2 Innehållsförteckning Tillverkardeklaration

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄNT... 3 BESKRIVNING AV ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 SYMBOLER...

Läs mer

Så här är den elektromagnetiska bromsen konstruerad: Inkoppling 230 VD och 400 VY för motorer upp t.o.m. 3 kw W2 U2 V2. Spole Matning 3x230V U1 V1 W1

Så här är den elektromagnetiska bromsen konstruerad: Inkoppling 230 VD och 400 VY för motorer upp t.o.m. 3 kw W2 U2 V2. Spole Matning 3x230V U1 V1 W1 61 TEKNISKA DATA BROMSMOTORER TYP FE Så här är den elektromagnetiska bromsen konstruerad: a) När motorn inkopplas och elektromagneten (8) får spänning, attraheras ankaret (4). Trycket från fjädern (5)

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv GOLVVÄRMESYSTEM Installationsmanual Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv Thermopads Pvt Ltd. #28, Nagarjuna Hills

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

OTTERBINE Areator. Bruksanvisning

OTTERBINE Areator. Bruksanvisning OTTERBINE Areator Bruksanvisning Areatorns serie nr:... Leveransdatum:... Märkström:... A o o 1-fas 3-fas Tillverkare OTTERBINE BAREBO INC. 3840 Main Rd. East Emmaus, PA 18049 USA 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Digital Clamp Meter. Operating manual

Digital Clamp Meter. Operating manual Digital Clamp Meter 20 Operating manual Fig 1. Voltage measurement DC and AC Illustrations Fig 2. Current measurement AC Fig 3. Diode test Continuity test Resistance Fig 4. Replacing battery 1 Voltage

Läs mer

Handbok. MOVIDRIVE MDX61B Tillval säkerhetsmodul DCS21B/31B. Utgåva 03/2008 11648678 / SV

Handbok. MOVIDRIVE MDX61B Tillval säkerhetsmodul DCS21B/31B. Utgåva 03/2008 11648678 / SV Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ MOVIDRIVE MDX61B Tillval säkerhetsmodul DCS21B/31B Utgåva 03/2008 11648678 / SV Handbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innehållsförteckning

Läs mer

SERVO-DRIVE Monteringsanvisning

SERVO-DRIVE Monteringsanvisning SERVO-DRIVE Monteringsanvisning Transformatorhållare för bottenmontering Transformatorhållare för väggmontering Julius Blum GmbH Beslagsfabrik 697 Höchst, Österrike Tel.: +4 5578 705-0 Fax: +4 5578 705-44

Läs mer

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning,

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook INNEHÅLL 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Sensorboxen... 4 5. Transformator... 4 6. Sensorer... 5 7. Skruvinfästningar... 5 8. Montering av handstyrd IR-sensor...

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

SERVO-DRIVE. Monteringsanvisning

SERVO-DRIVE. Monteringsanvisning SERVO-DRIVE Monteringsanvisning Översikt Handhavande av monteringsanvisningen Säkerhet Förutsättningar Avsett användningsområde Säkerhetsinstruktioner Ingrepp/ändringar och reservdelar Återvinning Standardskåp

Läs mer

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser SK102 ANVÄNDARMANUAL Självnivellerande krysslaser SK102Z VARNING: För din personliga säkerhet, LÄS igenom alla instruktioner innan användning. SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning Styrmodul för värmepump VWZ AI VWL X/2 A SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation 3. Installation 4. Driftsättning 5. Drift

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

ELDRIVNA MOMENTDRAGARE

ELDRIVNA MOMENTDRAGARE SIDAN 55 ELDRIVNA MOMENTDRAGARE ANVÄNDARHANDBOK (ARTIKELNUMMER 34131) Detta verktyg har testats enligt nedanstående EEC-direktiv och standarder. EMC direktiv Lågspänningsdirektiv 89/336/EEC och tillägg

Läs mer

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550 Serviceinstruktion för Disperator Glaskross 500 EXCELLENT Serien Modell GKF550 Disperator AB Mälarvägen 9 SE-141 71 Segeltorp SWEDEN Tel : +46 8 724 01 60 Fax: +46 8 724 60 70 E-mail: info@disperator.se

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730 Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning Neutraliseringsenhet utan tömningspump art.nr 009730 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om dokumentationen...3 1.1 Förvaring

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Vid beställning av växelmotorer behöver vi följande uppgifter:

Vid beställning av växelmotorer behöver vi följande uppgifter: Beställning av produkter Beställningen skickas till : kundservice@sew.se Vid beställning av växelmotorer behöver vi följande uppgifter: Kompletta växelmotorer Typbeteckning Info Växelvarvtal eller utväxling

Läs mer

Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA

Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA DAN 0133 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen Kära kund För adekvat användning

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

easy&cosy heat mat 150 Installationsguide

easy&cosy heat mat 150 Installationsguide easy&cosy heat mat 150 Installationsguide SE Fig. 1 Fig. 2 Fig. 4b Fig. 5 Fig. 8a Fig. 8b Fig. 3 Fig. 4a Fig. 6 Fig. 7 Fig. 9 Fig. 10 0,5 m Room : Date : Produktspecifikationer easy&cosy heat mat 150 W/m²

Läs mer

SGA och SG doserare. för SKF tvåledarsystem. Modulära och justerbara SGA och SG doserare används i SKF centralsmörjsystem av tvåledarmodell.

SGA och SG doserare. för SKF tvåledarsystem. Modulära och justerbara SGA och SG doserare används i SKF centralsmörjsystem av tvåledarmodell. SGA och SG doserare för SKF tvåledarsystem Modulära och justerbara SGA och SG doserare används i SKF centralsmörjsystem av tvåledarmodell. SGA och SG doserare Doserarna är modulära och installeras på bottenplattor.

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. Damm- & Bossavskiljare

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. Damm- & Bossavskiljare MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING L- & I-line Damm- & Bossavskiljare ZMA0405SE 2013-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget

Läs mer

Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V. Bruksanvisning 810777-01. S v e n s k a

Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V. Bruksanvisning 810777-01. S v e n s k a Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V S v e n s k a Bruksanvisning 810777-01 Innehåll Sidan Viktiga anvisningar Ändamålsenlig användning... 3 Säkerhetsanvisning... 3 Fara... 3 Observera... 3 Direktiv

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING SPILLTRANSPORTÖR

HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING SPILLTRANSPORTÖR Anvisningar Följande anvisningar är uppdelade i två avsnitt. Spilltransportören kan levereras antingen helt omonterad i lösa delar eller i förmonterade sektioner färdiga för installation på plats. Första

Läs mer

Växelriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-6-1 utg 4 VAR BETECKNING TR02-09-6-1

Växelriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-6-1 utg 4 VAR BETECKNING TR02-09-6-1 SVENSKA KRAFTNÄT ENHET, VERKSAM HETSOMRÅDE NK, JCpntrollanläggning VAR BETECKNING TR02-09-6-1 DATUM SAMRAD 2014-08-14 APS,NS, DP TEKNISK RIKTLINJE tyira (pr* UTGÅVA 4 TD FASTSTÄLLD Växelriktare Uppdateringar

Läs mer

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

SUPERBOLT åtdragningssystem

SUPERBOLT åtdragningssystem SE P&S Vorspannsysteme AG Rickenstrasse 55 CH-8735 St.Gallenkappel Switzerland Tel. +41-(0)55 284 64 64 Fax +41-(0)55 284 64 69 Internet: www.p-s.ch E-Mail: info@p-s.ch SUPERBOLT åtdragningssystem Anvisningar

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning Solenergisystem Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning sv Monteringsanvisning: MSE 210 Monteringsställning Art.nr. 273 129 Version 04 Printed in Germany, Copyright by Schüco International

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE. MicroMax180. Artikelnr. F21018201. IBC control Made in Sweden

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE. MicroMax180. Artikelnr. F21018201. IBC control Made in Sweden MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MicroMax180 Artikelnr. F21018201 IBC control Made in Sweden INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installationshänvisning 2 Montering 2 Säkerhetshänvisning 3 Tillverkardeklaration

Läs mer

Radio-fönsterkontakt Bruksanvisning

Radio-fönsterkontakt Bruksanvisning Art. Nr.: 2256 xx Apparatens komponenter Översikt (fig. 1) (1) Radiosändare (2) Sensorytor (3) Magnet 1 (2) (1) (3) Säkerhetsanvisningar Inbyggnad och montering av elektriska apparater får endast utföras

Läs mer

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA 1 Glydea TM Mått Montering skena 1. Märk ut var hållarna skall sitta 2. Borra i taket eller på väggen där fästena skall sitta 3. Montera fästena 4.

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Monteringsanvisning MAFA Mini

Monteringsanvisning MAFA Mini Monteringsanvisning MAFA Mini Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor Manual_Mini_SE_rev3 100-33 2014-02-24 3 12 Garanti: MAFA Mini silo

Läs mer

Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option

Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Bruksanvisning Svensk Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Bruksanvisning - Svensk Dokumentnummer: 01-5920-00 Utgåva: r0 Utgivningsdatum: 01-03-2012 Copyright CG Drives

Läs mer

Isolationsprovning (så kallad megger)

Isolationsprovning (så kallad megger) Isolationsprovning (så kallad megger) Varför bör man testa isolationen? Att testa isolationsresistansen rekommenderas starkt för att förebygga och förhindra elektriska stötar. Det ger ökad säkerhet för

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (6) TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Beteckning Tekniska Bestämmelser för mönsterkort och kretskort TBE 105 Utgåva 4 (S) Innehåll 1 ALLMÄNT...2 2 DEFINITIONER...2 3 PRODUKTKRAV...2

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

MOTORTESTER COMPACT TR-1000

MOTORTESTER COMPACT TR-1000 MOTORTESTER COMPACT TR-1000 BRUKSANVISNING ALLMÄNT MOTORTESTER COMPACT TR 1000 är ett instrument för säker och snabb felsökning av elmotorer, stator och rotor. Mätprincipen är enkel och fel identifieras

Läs mer

WaterFuse - Byggarbetsplats

WaterFuse - Byggarbetsplats WaterFuse - Byggarbetsplats Användarmanual & Installationsmanual 1 Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

AUTOMIX KONSTANT-TEMPERATUREGULATOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX KONSTANT-TEMPERATUREGULATOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING UTOMIX TR UTOMIX TR (SE) 06.10 KONSTNT-TEMPERTUREGULTOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OH RUKSNVISNING utomix TR är en kompakt, elektronisk reglerautomatik med fjärrkontroll för konstant temperaturhållning

Läs mer

Sensorer Tryckvakter Serie PE6. Katalogbroschyr

Sensorer Tryckvakter Serie PE6. Katalogbroschyr Sensorer Tryckvakter Katalogbroschyr 2 Sensorer Tryckvakter Trycksensor, Tryckområde: -1-10 bar Elektronisk Elektr. anslutning: Hankontakt, M8x1, 4-polig Tryckluftsanslutning: Fläns med O-ring, Ø 1,2x1

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Transformatorer och drivers

Transformatorer och drivers Transformatorer och drivers Skyddstransformatorer för halogenbelysning, allmänt 12V-armaturer är i regel alltid av Klass III-typ. Det innebär att de inte är beröringsskyddade utan att säkerheten till stor

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Sense

MONTERINGSANVISNING. System Rada Sense Rada duschhuvud Rada Sense Dusch sensor Rada Sense Dusch-dusch sensor INNEHÅLL Monteringsanvisning... 2 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Transformator... 4 5.

Läs mer

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Allmän beskrivning HygroFlex3-seriens enheter är universella transmitters för överföring av luftfuktighet och temperatur mätningar. Dessa korta instruktioner är begränsade till en beskrivning

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer

PRODUKTINFORMATION OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR KABA DELTA ECO

PRODUKTINFORMATION OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR KABA DELTA ECO PRODUKTINFORMATION OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR KABA DELTA ECO SIDA 2 3 4 5-7 8 9 10 11 INNEHÅLL KORTFATTAD PRODUKTBESKRIVNING INSTALLATION MED ANSLUTNINGSCENTRAL INSTALLATION UTAN ANSLUTNINGSCENTRAL MEKANISK

Läs mer