Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (18)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2008-05-29 1(18)"

Transkript

1 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (18) Plats och tid Beslutande Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Bengt-Åke Petersson (S) Martin Moberg (S) Stefan Österhof (S) t.o.m kl Birgitta Andersson (S) Saleh Sakhnini (C) Rickard Ådahl (M) Laila Andersson (FP) Lisbeth Beselin (FP) Ann-Christine Åstrand (V) Lillemor Parling (KD) t.o.m kl Övriga deltagare Tommy Ahlquist, verksamhetschef Martin Vang, utvecklingssamordnare RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare Jan-Olov Olsson (C) Johan Sjögren, Ekonomienheten Birgit Ryberg, Ekonomienheten Per Isaksson, rektor Naturbruksgymnasiet Bo Börjesson, driftschef Hoby Lant- och Skogsbruksenhet Ronny Mattsson, chefsrektor Gymnasieskolan Knut Hahn Lars-Eric Hjort, Lärarnas Riksförbund Utses att justera Laila Andersson Justeringens plats/tid Utbildningskansliet Sekreterare: Paragrafer: Ordförande: Justerande: ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats: Utbildningskansliet, Stadshuset, Ronneby Underskrift:

2 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (18) N Projekt Göholm. Information. Rektor Per Isaksson, Naturbruksgymnasiet, och driftschef Bo Börjesson från Hoby Lant- och Skogsbruksenhet, informerade kring Projekt Göholm. Diskussioner har sedan en tid förts med Stina Werners Stiftelse som förvaltas av Skogssällskapet. Skogssällskapet representeras Skogssällskapet, Handelsbanken och SLU Alnarp. Nämnda stiftelse har till syfte att främja forskning och utbildning inom skogsbruk, jordbruk samt naturvård. Vid föredragningen redogjorde rektor Per Isaksson för de visioner och idéer som finns kring Projekt Göholm. Naturbruksgymnasiet har erhållit stipendium på 70 Tkr. Ev samarbete kan komma att ske mellan Naturbruksgymnasiet och Alnarp, som bedriver landskapsforskning. Göholms Gård utgörs dels av den del som är naturvårdsområde, dels av den del av Göholms Gård som ev kan komma att beröra Naturbruksgymnasiets filial på ca 280 ha. Utöver det kustnära skogsbetet finns 65 hektar åker och vanligt betesmark, samt möjligheter till skogsbruksskötsel vid Göholms Gård. Därtill en engelsk park och en atriumträdgård tillhörande Göholms Gård. Rektor Per Isaksson ser möjligheter att genom Projekt Göholm bredda de kurser som erbjuds, att erbjuda högre kvalitet på kurser i miljövård och nya kurser med landskapsvård (natur och kulturmiljövård) samt inleda samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Då det gäller gymnasiesärskolan ses positiva effekter genom att ett breddat utbud fås för ökad anställningsbarhet, utbildning ges i natur och miljökunskap, djurkunskap, odling och trädgårdsanläggning (nyttoväxter och rekreations-trädgård). Den 17 juni kommer gymnasiesärskolans roll i projektet närmare att diskuteras. Vidare informerades kring framtida planer på att rusta upp tillhörande gårdskontor, ladugårdar samt ev nybyggnationer. En unik möjlighet ses för Naturbruksgymnasiet och gymnasiesärskolan att utvecklas till att bli några av Sveriges ledande skolor i landet

3 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (18) N Projekt Göholm. Information. (Forts) I diskussionen kring Projekt Göholm deltog ordförande Jan-Eric Wildros (S), nämndsledamot Rickard Ådahl (M), rektor Per Isaksson och driftschef Bo Börjesson. Verksamhetschef Tommy Ahlquist uppger att rektor Per Isaksson och driftschef Bo Börjesson i samarbete med utvecklingssamordnare Martin Vang, kommer att framta ett förslag för presentation vid Nämndens sammanträde i juni månad En kalkyl över finansieringen av projektet kommer även att framtas. Informationen tas till dagens protokoll. Exp; Ekonomikontoret

4 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (18) N Flygteknisk utbildning. Information. Chefsrektor Ronny Mattsson, Gymnasieskolan Knut Hahn, informerade inledningsvis kring bakgrunden/historiken i ärendet avseende en ev flygteknisk utbildning i Ronneby. De första diskussionerna inleddes i mars månad 2008 med Försvarsmakten och en förstudiegrupp sammanträde den 8 april Med anledning av det stora rekryteringsbehovet efterfrågas en flygteknisk utbildning förlagd till Ronneby, delvis pg a närheten till F17 Kallinge. Studiebesök har skett i Linköping och Uppsala samt har diskussioner förts med ACTEA Consulting AB. Kommunstyrelsen har informerats den 19 maj Mattsson anger två olika alternativ till utformning av nämnda utbildning; 1) flygteknik som inriktning på Fordonsprogrammet, samt 2) specialutformat program. I det senare alternativet som förespråkas, krävs certifiering enligt EASA. Under Utbildningsfas I erbjuds grundutbildning till flygmekaniker. Under Utbildningsfas II sker vidareutbildning till flygtekniker. Vidar redogjorde Mattsson för de kostnadsberäkningar som tagits fram, lokalanskaffning, utrustning och de högra krav som ställs på personalen. Ev finansiering kan till viss del även fås från Region Blekinge. Vid sk förenklad upphandling kommer kontakt att tas med KSau pg a tidsskäl. En ansökan kommer att framtas till Region Blekinge som därefter presenteras för Kommunalrådet. I diskussionen kring den flygtekniska utbildningen deltog ordförande Jan-Eric Wildros (S), nämndsledamöterna Laila Andersson (FP), Rickard Ådahl (M) och Saleh Sakhnini (C) samt utvecklingssamordnare Martin Vang. Efterfrågan på flygtekniker är stor i såväl Sverige som i norra Europa. Informationen tas till dagens protokoll.

5 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (18) N Budgetuppföljning Tertial I. Information och fastställande. Verksamhetschef Tommy Ahlquist redogjorde för genomförd Budgetuppföljning Tertial.I. I likhet med föreg år har frågedirektiv föranlett de diskussioner som förts i samband med budgetredovisningen och protokollförts. Samverkansgruppens ledamöter delgavs den ekonomiska redovisningen och de därtill hörande protokollförda kommentarerna. Det prognostiserade underskottet för GyV beräknas till ca -8 Mkr. Intäkter, Personal, Hyra/Städ kommenterades. Sammanställning av ekonomisk utfall och nettokostnad fördelad på verksamhet samt jämförelse budgetutfall GyV genomgicks och kommenterades. Då det gäller interkommunala kostnader på Gymnasieskolan Knut Hahn, innebär fler elever i populationen också fler elever som studerar i andra kommuner. De interkommunala kostnaderna på Naturbruksgymnasiet är något högre än budgeterat. Vidare påtalas en kostandsökning på 600 Tkr för BlekingeTrafiken. Kompensation har ej erhållits för de fördyrade skolskjutskostnaderna. Verksamhetschef Tommy Ahlquist uppger att det inte är möjligt att klara budget för 2008, då budgeten är för liten i relation till ökat elevantal och ökade kostnader. Antalet elever har ökat med ca 100 elever utan att kompensation erhållits för dessa. Därutöver har interkommunala kostnader för elever som studerar i annan kommun ökat. Större tilldelning borde skett i budgeten pg a ökat elevantal, enligt verksamhetschef Tommy Ahlquist. Det sparpaket som framtagits av ledningen på Gymnasieskolan Knut Hahn har tidigare delgivits Nämnden och prioriterats. Sparförslaget kan dock få allvarliga konsekvenser i form av bl a ökade interkommunala kostnader. Verksamhetschef Tommy Ahlquist uppger att åtgärder kommer att vidtas för att försöka nedbringa det uppkomna budgetunderskottet. Nämndens direktiv efterfrågas betr större insatser. Kommunstyrelsen har på ett tidigt stadie informerats om GyV:s budgetsituation.

6 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (18) N Budgetuppföljning Tertial I. Information och fastställande. I diskussionen kring budget och sparförslag deltog ordförande Jan-Eric Wildros (S), nämndsledamöterna Laila Andersson (FP), Rickard Ådahl (M) och Lisbeth Beselin (FP), utvecklingssamordnare Martin Vang och verksamhetschef Tommy Ahlquist. Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer ånyo att informeras om budgetsituationen, varefter Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden informeras på nytt. Redovisningen tas till dagens protokoll. Exp; Ekonomikontoret Budgetberedningen

7 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (18) N Budget Fortsatt arbete och inriktning. Verksamhetschef Tommy Ahlquist ref. till vad som tidigare behandlats i ärendet vid Nämndens sammanträde i april månad Ett förslag till preliminär internbudget för 2009 ska vara klar i september månad. Dessförinnan ska ramarna fastställas av Kommunfullmäktige inför det arbete som ska bedrivas. Genomgång av förändringar avseende disposition av budgetram 2009 kommenterades. Verksamhetschefen uppger att fram tills september månad då planeringsramar satts, måste två olika internbudgetar att arbeta efter framtas; en budget där allt läggs inom ram och en budget där det förutsetts att utökade ramar erhålls. Om utökad ram inte fås menar verksamhetschefen att omfattande förändringar inom gymnasiets budget måste ske. Verksamhetschef Tommy Ahlquist ser inte några möjligheter att klara verksamheten inom given ram; utan att medel tillskjuts. Verksamhetschefen efterfrågar riktlinjer och direktiv från Nämnden över det förestående budgetarbetet. Informationen tas till dagens protokoll. Exp: Ekonomienheten Budgetberedningen

8 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (18) N Kvalitetsredovisning 2007.Information. Utvecklingssamordnare Martin Vang informerade kring Utbildningsenhetens Kvalitetsredovisning I enlighet med nämndsbeslut (41:2008); godkändes och fastställdes kvalitetsredovisningen genom presidiebeslut Kvalitetsredovisning 2007 för Utbildningsverksamheterna inom Ronneby Kommun avseende GyV genomgicks och kommenterades. De övergripande mål som skolplanen anger uppgår totalt till fem olika mål. Organisationsbeskrivning över Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden delgavs. I Ronneby erbjuds 13 gymnasieprogram och 35 olika inriktningar. Statistik över gymnasieskolans elevantal samt resultatstatistik delgavs nämndsledamöterna. I diskussionen kring Kvalitetsredovisning 2007 deltog nämndsledamöterna Laila Andersson (FP) och Lisbeth Beselin (FP) samt utvecklingssamordnare Martin Vang. Informationen tas till dagens protokoll. Exp: Skolverket

9 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (18) N Utökat samarbete inom gymnasiesamverkan Sydost, Gemensam beräkningsgrund, Gemensam intagning, Samarbets/Samverkansavtal. Information och förslag. Inledningsvis informerade verksamhetschef Tommy Ahlquist kort kring Sydost-Samarbetet, som framfört gemensamma förslag vad gäller principer för prissättning/gemensam beräkningsgrund, gemensamt intag för hela Sydost med ett gemensamt intagningskansli samt ett gemensamt samverkansavtal. Avtalsparterna inom Region Sydost utgörs av följande kommuner; Kalmarsunds gymnasieförbund, Emmaboda, Oskarshamn, Nybro, Lessebo, Växjö, Karlshamn, Olofström, Ronneby, Tingsryd, Torsås och Karlskrona. En Sydost-Konferens kommer att anordnas i Ronneby kommun den 9-10 september 2008 på Gymnasieskolan Knut Hahn. Utvecklingssamordnare Martin Vang redogjorde för arbetsgruppens gemensamma förslag kring gemensam beräkningsgrund, intag och ny struktur på samverkan. Informationen tas till dagens protokoll.

10 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (18) N Principer för intag av elever inom KORt. Förslag.. Verksamhetschef Tommy Ahlquist redogjorde för förslag till principer för intag av elever inom KORt. Förslaget har framtagits av utvecklingssamordnare Martin Vang och projektledare Bo Skandevall, KORt. Framtaget förslag omfattar samtliga KORt-kommuner. Någon intagningsnämnd kommer inte att bildas utan intagningen ändras till att delegeras till verksamhetschef för ev vidaredelegation till tjänsteman. Vad avser Ronneby föreslås följande; - Ge elever ökat meritvärde vid omsök från grundskolan. - Att inte begränsa antalet platser inom frikvot. - Utse representant i gemensam beredningsnämnd. - Att vid behov ge möjlighet till ökat meritvärde vid intagning till Estetiskt program. I diskussionen kring förslag till principer för intag av elever inom KORt deltog ordförande Jan-Eric Wildros (S), nämndsledamöterna Rickard Ådahl (M) och Saleh Sakhnini (C), samt utvecklingssamordnare Martin Vang. Föreliggande förslag ang principer för intag av elever inom KORt antages av Nämnden. Exp: Bo Skandevall, KORt Ann-Christine Martinsson

11 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (18) N Revidering av programprislista. Ordförande Jan-Eric Wildros (S) redogjorde för den av ekonom Johan Sjögren framtagna förslag till revidering programprislista avseende kalenderåret 2008, vilken genomgicks och kommenterades. (Hänv N 4:2009) Föreliggande förslag till revidering av programprislista antages. Exp: Intagningsassistenten f v b till berörda kommuner Samtliga rektorer inom Gymnasie- och Vuxenutbildningen

12 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (18) N 61 Personal Arbetsmiljöfrågor. Några ärenden att föredra under punkten personal och arbetsmiljöfrågor fanns inte vid dagens nämndssammanträde.

13 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (18) N 62 Kurser och konferenser. Några inbjudningar till kurser och konferenser har inte inkommit till dagens nämndssammanträde. Informationen tas till dagens protokoll.

14 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (18) N 63 Ordförandens och Verksamhetschefens rapporter TeknikCollege - Lägesrapport Verksamhetschef Tommy Ahlquist informerade kring den regionala styrgrupp som bildats. Någon ordförande har ännu inte hunnit utses. Ingela Håkansson, regional projektledare, kommer under hösten att informera Nämnden kring den regionala styrgruppen. KORt - Lägesrapport Hänv till vad som tid. behandlats avseende KORt detta protokoll. Produktionsskogen Utvecklingssamordnare Martin Vang informerade kort övertagandet av kommunens produktionsskog. Nytt uppdrag har tilldelats från Kommunstyrelsen avseende framtagande av skogsbruksplan. Informationen tas till dagens protokoll.

15 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (18) N 64 Delgivningsärenden Granskningsrapport Kommunens energihantering Åklagarmyndigheten i Karlskrona (Dnr AM ): Underrättelse om beslut ang anmäld skadegörelse, Knut Hahnsskolan. (Anmälan 1000-K37-08) Protokollsutdrag Kommunstyrelsen , Stadshuset, Ronneby Kommun (KS 114:2008) Äskande om medel för en förstudie avseende etablering av en gymnasial flygteknisk utbildning i Ronneby kommun Redovisning med anledning av Miljö- och Hälsoskyddsnämnden inkommit ärende ang klagomål på kommunala verksamheters sopsortering Planprogram samt miljökonsekvensbeskrivning för Norra Kallinge Tillsynsmeddelande från Arbetsmiljöverket avseende glas i dörrar, fönster och väggar i skolan Ansökan från Drivkraft Värend AB om utökning av statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Karlshamns kommun Protokollsutdrag från Miljö och hälsoskyddsnämnden, Ronneby Kommun ( 92:2008) Ronneby 16:156 Bristande efterlevnad av tobakslagen vid Knut Hahnsskolan

16 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (18) N 64 Delgivningsärenden (Forts) Protokollsutdrag från Miljö och hälsoskyddsnämnden, Ronneby Kommun ( 103:2008) Klagomål på kommunala verksamheters sopsortering. Protokoll från Samverkansgruppen FoG/GYV, , Ronneby kommun. Protokoll från Samverkansgruppen FoG/GYV, , Ronneby kommun. Protokoll avseende presidiebeslut ang Skolverkets Utbildningsinspektion handlingsplan för åtgärdande av brister, GyV-Nämnden, Ronneby kommun. Protokoll avseende presidiebeslut ang Kvalitetsredovisning 2007, GyV-Nämnden, Ronneby kommun. Protokollsutdrag Kommunstyrelsen , Stadshuset, Ronneby Kommun (KS 133:2008) Information från Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden gällande befarade budgetavvikelser för Protokollsutdrag Kommunstyrelsen , Stadshuset, Ronneby Kommun (KS 137:2008) Anbudsförfrågan företags- och skolhälsovård. Protokollsutdrag Kommunstyrelsen , Stadshuset, Ronneby Kommun (KS 147:2008) Förlorad pensionsförmån, förtroendevalda. Inbjudan till rikskonferens i Arvidsjaur; Aktuell Skol Orientering Möjligheternas Skola.

17 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (18) N 64 Delgivningsärenden (Forts) Protokollsutdrag Kommunfullmäktige , Stadshuset, Ronneby Kommun (KF 120:2008) Utredningsuppdrag elektroniskt ärendehanteringssystem. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige , Stadshuset, Ronneby Kommun (KF 118:2008) Besvarande av motion från SD ang kristen tradition och svensk identitet.

18 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (18) N 65 Delegationsärenden Delegationsliggare över av verksamhetschefen tagna beslut , av chefsrektor/programrektorer tagna beslut vid Knut Hahnsskolans och Vuxenutbildningens utbildningsområden med stöd av erhållen delegationsrätt fattade beslut, cirkulerar under sammanträdet. Några delegationsärenden har inte inkommit från rektor vid Naturbruksgymnasiet i Blekinge. Ej heller från driftschefen vid Hoby Lant- och Skogsbruksenhet.

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson, M Ronny Pettersson,

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort.

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Sammanträdesprotokoll 1(129) 2012-06-20 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-20.05 Beslutande: Enligt sammanträdeslista Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits

Läs mer

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Sammanträdesprotokoll 1(44) 2008-11-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Beslutande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

Mikael Romanoff (fp) Barn- och utbildningskontoret, 2002-09-10 kl. 18.15. Mikael Romanoff (fp) ANSLAG/BEVIS

Mikael Romanoff (fp) Barn- och utbildningskontoret, 2002-09-10 kl. 18.15. Mikael Romanoff (fp) ANSLAG/BEVIS Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2002-09-10 1-60 Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Bergaholm, kl. 19.00 22.32 Beslutande Övriga deltagande Christian Öhlin (m)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

2012-01-16. Kenneth Michaelsson (c) Monika Lindkvist, (s) 1-4, 8, 12

2012-01-16. Kenneth Michaelsson (c) Monika Lindkvist, (s) 1-4, 8, 12 Sammanträdesprotokoll 1(22) 2012-01-16 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 30-16 00 ande Roger Fredriksson (m) Ersättare Kenneth Michaelsson (c) Monika Lindkvist,

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-17 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 17 juni 2010, kl 08:30-12:30. Beslutande Åke Ahl (M), ordförande Helene Axell (C), ersättare för Elisabeth Berglund (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-11-24 1-21 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-18.00 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Tommy Sjöström (C) Eva Petersson

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer BILDNINGSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan 13-16 Beslutande Anneli Hedberg (S), 1:e vice ordf., Carina Björk-Andersson (FP) 2:e vice ordf., Johan Söderberg

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby Stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby Stadshus 1(41) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08:30-15:06, ajournering kl 12:55-13:15 ande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning

Läs mer

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd)

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd) Sammanträdesprotokoll 1(25) 2012-04-12 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-12.30 Beslutande Nils Ingmar Thorell (fp) Claes Diurhuus-Gundersen (m) Håkan Robertsson

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 2 november 1999 kl 19.00-21.30 Lars Rundgren

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2003-10-07 1. Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, kl. 13.00-18.00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2003-10-07 1. Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, kl. 13.00-18.00 arbetsutskott 2003-10-07 1 Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, kl. 13.00-18.00 Beslutande (c) Gert Jonsson (m) ordförande Thomas Strand (s) 2:e vice ordförande David Isaksson (kd) Kristina

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL 49-67

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL 49-67 49-67 Plats och tid Ladviks kursgård kl. 18.00 19:35 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Pelle Dalhammar (FP), v. ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Anette Dahlgren

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Fågelviksgymnasiet, kl 17.30-19.35 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (FP) Lise-Lotte Abrahamsson Gröhn (FP) Tjänstgörande ersättare Annika Singleton

Läs mer

Bildningsnämnden 2013-10-24 1 (21)

Bildningsnämnden 2013-10-24 1 (21) Bildningsnämnden 2013-10-24 1 (21) Plats och tid Moberg, kommunhuset, torsdagen den 24 oktober kl. 15.00 18.00 Ajournering kl. 17.40 17.50 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2008-03-17 1 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Måndagen den 17 mars 2008, kl 08.00-12.05, 13.15-15.40 Beslutande Eva Isaksson Ribers (m) Kjell Fransson

Läs mer

Tina Johansson (M) och Tomas Töreland (S) Barn- och utbildningskontoret måndagen den 16 maj 2011, kl 13.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C)

Tina Johansson (M) och Tomas Töreland (S) Barn- och utbildningskontoret måndagen den 16 maj 2011, kl 13.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C) 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Tina Johansson (M) Kjell Claesson (M) Anders Martinsson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen (24) Tid och plats 204-04-02 - i Kommunhuset klockan 3.30-5.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande, 37-39, 4 klockan 3.30-4.40. Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer