Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (18)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2008-05-29 1(18)"

Transkript

1 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (18) Plats och tid Beslutande Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Bengt-Åke Petersson (S) Martin Moberg (S) Stefan Österhof (S) t.o.m kl Birgitta Andersson (S) Saleh Sakhnini (C) Rickard Ådahl (M) Laila Andersson (FP) Lisbeth Beselin (FP) Ann-Christine Åstrand (V) Lillemor Parling (KD) t.o.m kl Övriga deltagare Tommy Ahlquist, verksamhetschef Martin Vang, utvecklingssamordnare RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare Jan-Olov Olsson (C) Johan Sjögren, Ekonomienheten Birgit Ryberg, Ekonomienheten Per Isaksson, rektor Naturbruksgymnasiet Bo Börjesson, driftschef Hoby Lant- och Skogsbruksenhet Ronny Mattsson, chefsrektor Gymnasieskolan Knut Hahn Lars-Eric Hjort, Lärarnas Riksförbund Utses att justera Laila Andersson Justeringens plats/tid Utbildningskansliet Sekreterare: Paragrafer: Ordförande: Justerande: ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats: Utbildningskansliet, Stadshuset, Ronneby Underskrift:

2 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (18) N Projekt Göholm. Information. Rektor Per Isaksson, Naturbruksgymnasiet, och driftschef Bo Börjesson från Hoby Lant- och Skogsbruksenhet, informerade kring Projekt Göholm. Diskussioner har sedan en tid förts med Stina Werners Stiftelse som förvaltas av Skogssällskapet. Skogssällskapet representeras Skogssällskapet, Handelsbanken och SLU Alnarp. Nämnda stiftelse har till syfte att främja forskning och utbildning inom skogsbruk, jordbruk samt naturvård. Vid föredragningen redogjorde rektor Per Isaksson för de visioner och idéer som finns kring Projekt Göholm. Naturbruksgymnasiet har erhållit stipendium på 70 Tkr. Ev samarbete kan komma att ske mellan Naturbruksgymnasiet och Alnarp, som bedriver landskapsforskning. Göholms Gård utgörs dels av den del som är naturvårdsområde, dels av den del av Göholms Gård som ev kan komma att beröra Naturbruksgymnasiets filial på ca 280 ha. Utöver det kustnära skogsbetet finns 65 hektar åker och vanligt betesmark, samt möjligheter till skogsbruksskötsel vid Göholms Gård. Därtill en engelsk park och en atriumträdgård tillhörande Göholms Gård. Rektor Per Isaksson ser möjligheter att genom Projekt Göholm bredda de kurser som erbjuds, att erbjuda högre kvalitet på kurser i miljövård och nya kurser med landskapsvård (natur och kulturmiljövård) samt inleda samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Då det gäller gymnasiesärskolan ses positiva effekter genom att ett breddat utbud fås för ökad anställningsbarhet, utbildning ges i natur och miljökunskap, djurkunskap, odling och trädgårdsanläggning (nyttoväxter och rekreations-trädgård). Den 17 juni kommer gymnasiesärskolans roll i projektet närmare att diskuteras. Vidare informerades kring framtida planer på att rusta upp tillhörande gårdskontor, ladugårdar samt ev nybyggnationer. En unik möjlighet ses för Naturbruksgymnasiet och gymnasiesärskolan att utvecklas till att bli några av Sveriges ledande skolor i landet

3 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (18) N Projekt Göholm. Information. (Forts) I diskussionen kring Projekt Göholm deltog ordförande Jan-Eric Wildros (S), nämndsledamot Rickard Ådahl (M), rektor Per Isaksson och driftschef Bo Börjesson. Verksamhetschef Tommy Ahlquist uppger att rektor Per Isaksson och driftschef Bo Börjesson i samarbete med utvecklingssamordnare Martin Vang, kommer att framta ett förslag för presentation vid Nämndens sammanträde i juni månad En kalkyl över finansieringen av projektet kommer även att framtas. Informationen tas till dagens protokoll. Exp; Ekonomikontoret

4 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (18) N Flygteknisk utbildning. Information. Chefsrektor Ronny Mattsson, Gymnasieskolan Knut Hahn, informerade inledningsvis kring bakgrunden/historiken i ärendet avseende en ev flygteknisk utbildning i Ronneby. De första diskussionerna inleddes i mars månad 2008 med Försvarsmakten och en förstudiegrupp sammanträde den 8 april Med anledning av det stora rekryteringsbehovet efterfrågas en flygteknisk utbildning förlagd till Ronneby, delvis pg a närheten till F17 Kallinge. Studiebesök har skett i Linköping och Uppsala samt har diskussioner förts med ACTEA Consulting AB. Kommunstyrelsen har informerats den 19 maj Mattsson anger två olika alternativ till utformning av nämnda utbildning; 1) flygteknik som inriktning på Fordonsprogrammet, samt 2) specialutformat program. I det senare alternativet som förespråkas, krävs certifiering enligt EASA. Under Utbildningsfas I erbjuds grundutbildning till flygmekaniker. Under Utbildningsfas II sker vidareutbildning till flygtekniker. Vidar redogjorde Mattsson för de kostnadsberäkningar som tagits fram, lokalanskaffning, utrustning och de högra krav som ställs på personalen. Ev finansiering kan till viss del även fås från Region Blekinge. Vid sk förenklad upphandling kommer kontakt att tas med KSau pg a tidsskäl. En ansökan kommer att framtas till Region Blekinge som därefter presenteras för Kommunalrådet. I diskussionen kring den flygtekniska utbildningen deltog ordförande Jan-Eric Wildros (S), nämndsledamöterna Laila Andersson (FP), Rickard Ådahl (M) och Saleh Sakhnini (C) samt utvecklingssamordnare Martin Vang. Efterfrågan på flygtekniker är stor i såväl Sverige som i norra Europa. Informationen tas till dagens protokoll.

5 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (18) N Budgetuppföljning Tertial I. Information och fastställande. Verksamhetschef Tommy Ahlquist redogjorde för genomförd Budgetuppföljning Tertial.I. I likhet med föreg år har frågedirektiv föranlett de diskussioner som förts i samband med budgetredovisningen och protokollförts. Samverkansgruppens ledamöter delgavs den ekonomiska redovisningen och de därtill hörande protokollförda kommentarerna. Det prognostiserade underskottet för GyV beräknas till ca -8 Mkr. Intäkter, Personal, Hyra/Städ kommenterades. Sammanställning av ekonomisk utfall och nettokostnad fördelad på verksamhet samt jämförelse budgetutfall GyV genomgicks och kommenterades. Då det gäller interkommunala kostnader på Gymnasieskolan Knut Hahn, innebär fler elever i populationen också fler elever som studerar i andra kommuner. De interkommunala kostnaderna på Naturbruksgymnasiet är något högre än budgeterat. Vidare påtalas en kostandsökning på 600 Tkr för BlekingeTrafiken. Kompensation har ej erhållits för de fördyrade skolskjutskostnaderna. Verksamhetschef Tommy Ahlquist uppger att det inte är möjligt att klara budget för 2008, då budgeten är för liten i relation till ökat elevantal och ökade kostnader. Antalet elever har ökat med ca 100 elever utan att kompensation erhållits för dessa. Därutöver har interkommunala kostnader för elever som studerar i annan kommun ökat. Större tilldelning borde skett i budgeten pg a ökat elevantal, enligt verksamhetschef Tommy Ahlquist. Det sparpaket som framtagits av ledningen på Gymnasieskolan Knut Hahn har tidigare delgivits Nämnden och prioriterats. Sparförslaget kan dock få allvarliga konsekvenser i form av bl a ökade interkommunala kostnader. Verksamhetschef Tommy Ahlquist uppger att åtgärder kommer att vidtas för att försöka nedbringa det uppkomna budgetunderskottet. Nämndens direktiv efterfrågas betr större insatser. Kommunstyrelsen har på ett tidigt stadie informerats om GyV:s budgetsituation.

6 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (18) N Budgetuppföljning Tertial I. Information och fastställande. I diskussionen kring budget och sparförslag deltog ordförande Jan-Eric Wildros (S), nämndsledamöterna Laila Andersson (FP), Rickard Ådahl (M) och Lisbeth Beselin (FP), utvecklingssamordnare Martin Vang och verksamhetschef Tommy Ahlquist. Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer ånyo att informeras om budgetsituationen, varefter Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden informeras på nytt. Redovisningen tas till dagens protokoll. Exp; Ekonomikontoret Budgetberedningen

7 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (18) N Budget Fortsatt arbete och inriktning. Verksamhetschef Tommy Ahlquist ref. till vad som tidigare behandlats i ärendet vid Nämndens sammanträde i april månad Ett förslag till preliminär internbudget för 2009 ska vara klar i september månad. Dessförinnan ska ramarna fastställas av Kommunfullmäktige inför det arbete som ska bedrivas. Genomgång av förändringar avseende disposition av budgetram 2009 kommenterades. Verksamhetschefen uppger att fram tills september månad då planeringsramar satts, måste två olika internbudgetar att arbeta efter framtas; en budget där allt läggs inom ram och en budget där det förutsetts att utökade ramar erhålls. Om utökad ram inte fås menar verksamhetschefen att omfattande förändringar inom gymnasiets budget måste ske. Verksamhetschef Tommy Ahlquist ser inte några möjligheter att klara verksamheten inom given ram; utan att medel tillskjuts. Verksamhetschefen efterfrågar riktlinjer och direktiv från Nämnden över det förestående budgetarbetet. Informationen tas till dagens protokoll. Exp: Ekonomienheten Budgetberedningen

8 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (18) N Kvalitetsredovisning 2007.Information. Utvecklingssamordnare Martin Vang informerade kring Utbildningsenhetens Kvalitetsredovisning I enlighet med nämndsbeslut (41:2008); godkändes och fastställdes kvalitetsredovisningen genom presidiebeslut Kvalitetsredovisning 2007 för Utbildningsverksamheterna inom Ronneby Kommun avseende GyV genomgicks och kommenterades. De övergripande mål som skolplanen anger uppgår totalt till fem olika mål. Organisationsbeskrivning över Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden delgavs. I Ronneby erbjuds 13 gymnasieprogram och 35 olika inriktningar. Statistik över gymnasieskolans elevantal samt resultatstatistik delgavs nämndsledamöterna. I diskussionen kring Kvalitetsredovisning 2007 deltog nämndsledamöterna Laila Andersson (FP) och Lisbeth Beselin (FP) samt utvecklingssamordnare Martin Vang. Informationen tas till dagens protokoll. Exp: Skolverket

9 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (18) N Utökat samarbete inom gymnasiesamverkan Sydost, Gemensam beräkningsgrund, Gemensam intagning, Samarbets/Samverkansavtal. Information och förslag. Inledningsvis informerade verksamhetschef Tommy Ahlquist kort kring Sydost-Samarbetet, som framfört gemensamma förslag vad gäller principer för prissättning/gemensam beräkningsgrund, gemensamt intag för hela Sydost med ett gemensamt intagningskansli samt ett gemensamt samverkansavtal. Avtalsparterna inom Region Sydost utgörs av följande kommuner; Kalmarsunds gymnasieförbund, Emmaboda, Oskarshamn, Nybro, Lessebo, Växjö, Karlshamn, Olofström, Ronneby, Tingsryd, Torsås och Karlskrona. En Sydost-Konferens kommer att anordnas i Ronneby kommun den 9-10 september 2008 på Gymnasieskolan Knut Hahn. Utvecklingssamordnare Martin Vang redogjorde för arbetsgruppens gemensamma förslag kring gemensam beräkningsgrund, intag och ny struktur på samverkan. Informationen tas till dagens protokoll.

10 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (18) N Principer för intag av elever inom KORt. Förslag.. Verksamhetschef Tommy Ahlquist redogjorde för förslag till principer för intag av elever inom KORt. Förslaget har framtagits av utvecklingssamordnare Martin Vang och projektledare Bo Skandevall, KORt. Framtaget förslag omfattar samtliga KORt-kommuner. Någon intagningsnämnd kommer inte att bildas utan intagningen ändras till att delegeras till verksamhetschef för ev vidaredelegation till tjänsteman. Vad avser Ronneby föreslås följande; - Ge elever ökat meritvärde vid omsök från grundskolan. - Att inte begränsa antalet platser inom frikvot. - Utse representant i gemensam beredningsnämnd. - Att vid behov ge möjlighet till ökat meritvärde vid intagning till Estetiskt program. I diskussionen kring förslag till principer för intag av elever inom KORt deltog ordförande Jan-Eric Wildros (S), nämndsledamöterna Rickard Ådahl (M) och Saleh Sakhnini (C), samt utvecklingssamordnare Martin Vang. Föreliggande förslag ang principer för intag av elever inom KORt antages av Nämnden. Exp: Bo Skandevall, KORt Ann-Christine Martinsson

11 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (18) N Revidering av programprislista. Ordförande Jan-Eric Wildros (S) redogjorde för den av ekonom Johan Sjögren framtagna förslag till revidering programprislista avseende kalenderåret 2008, vilken genomgicks och kommenterades. (Hänv N 4:2009) Föreliggande förslag till revidering av programprislista antages. Exp: Intagningsassistenten f v b till berörda kommuner Samtliga rektorer inom Gymnasie- och Vuxenutbildningen

12 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (18) N 61 Personal Arbetsmiljöfrågor. Några ärenden att föredra under punkten personal och arbetsmiljöfrågor fanns inte vid dagens nämndssammanträde.

13 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (18) N 62 Kurser och konferenser. Några inbjudningar till kurser och konferenser har inte inkommit till dagens nämndssammanträde. Informationen tas till dagens protokoll.

14 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (18) N 63 Ordförandens och Verksamhetschefens rapporter TeknikCollege - Lägesrapport Verksamhetschef Tommy Ahlquist informerade kring den regionala styrgrupp som bildats. Någon ordförande har ännu inte hunnit utses. Ingela Håkansson, regional projektledare, kommer under hösten att informera Nämnden kring den regionala styrgruppen. KORt - Lägesrapport Hänv till vad som tid. behandlats avseende KORt detta protokoll. Produktionsskogen Utvecklingssamordnare Martin Vang informerade kort övertagandet av kommunens produktionsskog. Nytt uppdrag har tilldelats från Kommunstyrelsen avseende framtagande av skogsbruksplan. Informationen tas till dagens protokoll.

15 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (18) N 64 Delgivningsärenden Granskningsrapport Kommunens energihantering Åklagarmyndigheten i Karlskrona (Dnr AM ): Underrättelse om beslut ang anmäld skadegörelse, Knut Hahnsskolan. (Anmälan 1000-K37-08) Protokollsutdrag Kommunstyrelsen , Stadshuset, Ronneby Kommun (KS 114:2008) Äskande om medel för en förstudie avseende etablering av en gymnasial flygteknisk utbildning i Ronneby kommun Redovisning med anledning av Miljö- och Hälsoskyddsnämnden inkommit ärende ang klagomål på kommunala verksamheters sopsortering Planprogram samt miljökonsekvensbeskrivning för Norra Kallinge Tillsynsmeddelande från Arbetsmiljöverket avseende glas i dörrar, fönster och väggar i skolan Ansökan från Drivkraft Värend AB om utökning av statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Karlshamns kommun Protokollsutdrag från Miljö och hälsoskyddsnämnden, Ronneby Kommun ( 92:2008) Ronneby 16:156 Bristande efterlevnad av tobakslagen vid Knut Hahnsskolan

16 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (18) N 64 Delgivningsärenden (Forts) Protokollsutdrag från Miljö och hälsoskyddsnämnden, Ronneby Kommun ( 103:2008) Klagomål på kommunala verksamheters sopsortering. Protokoll från Samverkansgruppen FoG/GYV, , Ronneby kommun. Protokoll från Samverkansgruppen FoG/GYV, , Ronneby kommun. Protokoll avseende presidiebeslut ang Skolverkets Utbildningsinspektion handlingsplan för åtgärdande av brister, GyV-Nämnden, Ronneby kommun. Protokoll avseende presidiebeslut ang Kvalitetsredovisning 2007, GyV-Nämnden, Ronneby kommun. Protokollsutdrag Kommunstyrelsen , Stadshuset, Ronneby Kommun (KS 133:2008) Information från Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden gällande befarade budgetavvikelser för Protokollsutdrag Kommunstyrelsen , Stadshuset, Ronneby Kommun (KS 137:2008) Anbudsförfrågan företags- och skolhälsovård. Protokollsutdrag Kommunstyrelsen , Stadshuset, Ronneby Kommun (KS 147:2008) Förlorad pensionsförmån, förtroendevalda. Inbjudan till rikskonferens i Arvidsjaur; Aktuell Skol Orientering Möjligheternas Skola.

17 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (18) N 64 Delgivningsärenden (Forts) Protokollsutdrag Kommunfullmäktige , Stadshuset, Ronneby Kommun (KF 120:2008) Utredningsuppdrag elektroniskt ärendehanteringssystem. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige , Stadshuset, Ronneby Kommun (KF 118:2008) Besvarande av motion från SD ang kristen tradition och svensk identitet.

18 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (18) N 65 Delegationsärenden Delegationsliggare över av verksamhetschefen tagna beslut , av chefsrektor/programrektorer tagna beslut vid Knut Hahnsskolans och Vuxenutbildningens utbildningsområden med stöd av erhållen delegationsrätt fattade beslut, cirkulerar under sammanträdet. Några delegationsärenden har inte inkommit från rektor vid Naturbruksgymnasiet i Blekinge. Ej heller från driftschefen vid Hoby Lant- och Skogsbruksenhet.

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2008-01-17 1(13)

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2008-01-17 1(13) Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2008-01-17 1(13) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.15 15.30 Beslutande Laila Andersson, 1:e vice ordförande (FP) Bengt-Christer Nilsson, (S)

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2010-12-15 1(9)

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2010-12-15 1(9) Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2010-12-15 1(9) Plats och tid Beslutande Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby kommun kl.13.15 14.00 Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Martin Moberg (S) Stefan Österhof

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2010-03-17 1(14)

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2010-03-17 1(14) Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2010-03-17 1(14) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl.13.15 16.55 Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Bengt-Åke Pettersson

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2010-05-20 1(20)

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2010-05-20 1(20) Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2010-05-20 1(20) Plats och tid Beslutande Naturbruksgymnasiet i Blekinge, Ronneby kommun kl.13.15 16.50 Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Bengt-Christer Nilsson (S)

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2008-03-13 1(17)

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2008-03-13 1(17) Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2008-03-13 1(17) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.15 16.45 Beslutande Övriga deltagare Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Bengt-Christer Nilsson,

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (17)

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (17) Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2008-02-21 1(17) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.15 16.50 Beslutande Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Bengt-Christer Nilsson, (S) Martin Moberg

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2007-05-24 1(20)

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2007-05-24 1(20) Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2007-05-24 1(20) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.15 16.25 Beslutande Övriga deltagare Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Martin Moberg (S) Birgitta

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (16)

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (16) Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2009-08-20 1(16) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl.13.15 16.00 Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Bengt-Christer Nilsson

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2008-08-14 1(16)

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2008-08-14 1(16) Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2008-08-14 1(16) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl.13.15 15.55 Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Bengt-Christer Nilsson

Läs mer

Förskole- och Grundskolenämnden (12)

Förskole- och Grundskolenämnden (12) Förskole- och Grundskolenämnden 2010-12-14 1(12) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset,-Ronneby, kl.13.15 14.00 Beslutande Nils-Ingmar Thorell (FP) ordförande Rune Kronkvist (S) Jan-Eric Wildros (S)

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (14)

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (14) Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2010-10-21 1(14) Plats och tid Beslutande Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kommun kl.10.00 15.45 Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Stefan Österhof (S) Bengt-Christer

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (17)

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (17) Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2007-04-19 1(17) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.15 16.15 Beslutande Övriga deltagare Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Martin Moberg (S) Per

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-03-23 2005-03-23 1 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Plats och tid Stora konferensrummet, Knut Hahnsskolan, Ronneby kl 13.15 16.35 Beslutande Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Marie Ohlsson (S) Johnny Adolfsson

Läs mer

Tommy Ahlquist, förvaltningschef Inger Hjort, utvecklingssamordnare. RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare UN

Tommy Ahlquist, förvaltningschef Inger Hjort, utvecklingssamordnare. RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare UN Sammanträdesprotokoll 1(20) 2012-08-16 Utbildningsnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 08.30 15.45 Beslutande Lennarth Förberg (M) Kjell GG Johansson (M) Christer Stenström (M) Åsa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 2004-02-18 1 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 13.15 16.40 Beslutande Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Johnny Adolfsson (S) Bengt-Christer Nilsson

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2002-11-20 Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.15 14.40

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2002-11-20 Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.15 14.40 SAMMANTRÄDESP ROTOKOLL 1 Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.15 14.40 Beslutande Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Tommy Andersson (S) Bengt-Christer Nilsson (S) Hans Häll (S) Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-04-20 1 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Plats och tid Naturbruksgymnasiet i Bräkne-Hoby, kl 13.15 17.30 Beslutande Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Birgitta Andersson (S) Bengt-Christer Nilsson

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2002-04-03

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2002-04-03 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl 13.15 16.05 Beslutande Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Tommy Andersson (S) Bengt-Christer Nilsson (S) Johnny Adolfsson (S) Sune Johansson (M) Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-01-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-01-26 2005-01-26 1 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Plats och tid Stora konferensrummet, Knut Hahnsskolan, Ronneby kl 13.15 16.20 Beslutande Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Marie Ohlsson (S) Kent Zickbauer

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 13.15 17.30

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 13.15 17.30 2004-01-21 1 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 13.15 17.30 Beslutande Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Marie Ohlsson (S) Johnny Adolfsson (S) Kent

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 1 Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.15 15.00 Beslutande Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Tommy Andersson (S) 93-100 Bengt- Christer Nilsson (S) Hans Häll (S) Birgitta Andersson (S)

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (19)

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (19) Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2007-12-13 1(19) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.15 16.10 Beslutande Övriga deltagare Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Marie Ohlsson, (S) Martin

Läs mer

Förskole- och Grundskolenämnden 1999-11-17 1(16)

Förskole- och Grundskolenämnden 1999-11-17 1(16) Förskole- och Grundskolenämnden 1999-11-17 1(16) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 13.30 16.55 Beslutande Anders P Petersson, ordförande (S) Annika Berglund (S) Rune Kronkvist (S) Thomas

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 1 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 13.15 16.10 Beslutande Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Tommy Andersson (S) Johnny Adolfsson (S) Birgitta Andersson (S) Sune Johansson (M) t o m 60 Richard

Läs mer

Förskole- och Grundskolenämnden (9)

Förskole- och Grundskolenämnden (9) Förskole- och Grundskolenämnden 2001-10-03 1(9) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 18.00 20.40 Beslutande Övriga deltagare Anders P Petersson, ordförande (S) Björn-Åke Pettersson (S) Teo

Läs mer

Förskole- och Grundskolenämnden (12)

Förskole- och Grundskolenämnden (12) Förskole- och Grundskolenämnden 2003-03-12 1(12) Plats och tid Valje Herrgård, Valjeviken, kl 13.20 16.25 Beslutande Övriga deltagare Anders P Petersson, ordförande (S) Björn-Åke Petersson (S) Rune Kronkvist

Läs mer

Förskole- och Grundskolenämnden 2007-05-23 1(25)

Förskole- och Grundskolenämnden 2007-05-23 1(25) Förskole- och Grundskolenämnden 2007-05-23 1(25) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl.13.00 16.30 Nils Ingmar Thorell, ordförande (FP) Rune Kronkvist (S) Jan-Erik

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 1999-04-14 1. Knut Hahnsskolan, Sal A 2, kl 13.00 16.00

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 1999-04-14 1. Knut Hahnsskolan, Sal A 2, kl 13.00 16.00 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 1999-04-14 1 Plats och tid Knut Hahnsskolan, Sal A 2, kl 13.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Tommy Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-09-21 1 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Plats och tid Knut Hahnsskolan, stora konferenssalen, kl 13.15 15.15 Beslutande Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Mari Ohlsson (S) Bengt-Christer Nilsson

Läs mer

Förskole- och Grundskolenämnden (13)

Förskole- och Grundskolenämnden (13) Förskole- och Grundskolenämnden 2001-01-17 1(13) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 13.30 16.35 Beslutande Övriga deltagare Anders P Petersson, ordförande (S) Rune Kronkvist (S) Thomas

Läs mer

RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare UN

RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare UN Sammanträdesprotokoll 1(48) 2011-04-14 Utbildningsnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 17.00 ande Lennarth Förberg (M) ordförande Christer Stenström (M) Åsa Evaldsson (M) Tim

Läs mer

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll 1 (6) Plats och tid Beslutande Övriga, Sammanträdesrummet, övre våningen, Stadshuset i Hagfors, kl 09:00-11:45 Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Ola Ekblom (FP) Inge-Marie Byström

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämndens kansli

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämndens kansli 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl 13.15 15.30 Beslutande Jan-Eric Wildros, ordförande, (S) Marie Olsson (S) Johnny Adolfsson (S) Kent Zickbauer (S) Lennart Karlsson (V) Ann-Britt Svensson

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2001-05-16

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2001-05-16 1 Plats och tid Persborgsskolan, Ronneby kl 13.15 15.45 Beslutande Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Tommy Andersson (S) Johnny Adolfsson (S) Oskar Revoledo (S) Lillemor Parling (KD) Boo-Walter Eriksson

Läs mer

Förskole- och Grundskolenämnden 2002-01-16 1(13)

Förskole- och Grundskolenämnden 2002-01-16 1(13) Förskole- och Grundskolenämnden 2002-01-16 1(13) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 13.00 16.00 Beslutande Anders Petersson, ordförande (S) Rune Kronkvist (S) Björn-Åke Petersson (S) Thomas

Läs mer

Förskole- och Grundskolenämnden 2004-02-11 1(16)

Förskole- och Grundskolenämnden 2004-02-11 1(16) Förskole- och Grundskolenämnden 2004-02-11 1(16) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 17.00 Beslutande Övriga deltagare Anders P Petersson, ordförande (S) Björn-Åke Petersson (S)

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (23)

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (23) Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2007-09-20 1(23) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.15 17.00 Beslutande Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Martin Moberg (S) Bengt-Åke Pettersson

Läs mer

Personal- och löneenheten

Personal- och löneenheten RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-03-20 1 (10) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 11:05 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 84. Birgitta Ratcovich, tf verksamhetschef Åsa Karlsson, socialsekreterare 63 ANSLAG/BEVIS

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 84. Birgitta Ratcovich, tf verksamhetschef Åsa Karlsson, socialsekreterare 63 ANSLAG/BEVIS 84 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.45 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

Justeringens plats Kommunhuset och tid , kl Paragrafer 1 7 sekr 1 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:...

Justeringens plats Kommunhuset och tid , kl Paragrafer 1 7 sekr 1 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:... 2008-01-28 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.10 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Brita Edholm, (fp), ordförande Anna Palm, (m), 1:e vice ordförande Johan Svanberg, (m), tjg ersättare Gunilla

Läs mer

Förskole- och Grundskolenämnden 2000-01-19 1(17)

Förskole- och Grundskolenämnden 2000-01-19 1(17) Förskole- och Grundskolenämnden 2000-01-19 1(17) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 13.30 17.00 Beslutande Anders P Petersson, ordförande (S) Annika Berglund (S) Rune Kronkvist (S) Thomas

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (14) Paragrafer 139-149 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-22.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Tommy Cedervall (FP), ordförande

Läs mer

2013-10-29. Gilbert Nilsson (C) tjänstgörande ers

2013-10-29. Gilbert Nilsson (C) tjänstgörande ers Sammanträdesprotokoll 1(6) 2013-10-29 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00- Beslutande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson (C) Malin Norfall (S) Lena Karstensson

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden (13)

Barn- och Utbildningsnämnden (13) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-05-26 1 (13) Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndagen den 26 maj 2008 klockan 16.00 17.30, Tingshuset Leif Karlsson (c) Ingridh Anderén

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 1 Plats och tid Knut Hahnsskolan, sal P2 kl 13.00 16.00 Beslutande Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Tommy Andersson (S) Johnny Adolfsson (S) Hans Häll (S) Sune Johansson (M) Richard Ådahl (M) Åke Tärntoft

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

1(12) Sammanträdesprotokoll 2009-02-05. Miljö- och hälsoskyddsenheten

1(12) Sammanträdesprotokoll 2009-02-05. Miljö- och hälsoskyddsenheten Sammanträdesprotokoll 1(12) 2009-02-05 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 16.45. Ajournering kl 14.45-15.00 för kaffe Beslutande Ledamöter Ledamöter Christer Hallberg (s) Knut Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-12-07 1 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Plats och tid Knut Hahnsskolan, stora konferenssalen, kl 13.15 15.45 Beslutande Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Marie Ohlsson (S) Bengt-Christer Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL Gymnasienämnden

PROTOKOLL Gymnasienämnden sid 1 av 12 Plats och tid Rhone, klockan 13:15 15.45 Beslutande: Paul Hedlund Ordförande (L) Cecilia Holmberg Ledamot (M) Johnny Persson Vice Ordförande (S) Mona Wettergren Ledamot (SD) Torgny Lindqvist

Läs mer

TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-10 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesdatum 2009-12-08 Plats och tid Beslutande Kavelbron Event, Tibro Tisdagen den 8 december 2009, kl. 17.30 18.30 Ann Ohlsson (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl 2004-04-21 1 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl 13.15 16.10 Beslutande Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Marie Ohlsson (S) Bengt-Åke Petersson (S)

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl 13.15-15.15 Beslutande Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Tommy Andersson (S) Bengt-Christer Nilsson (S) Hans Häll (S) Sune Johansson (M) Boo-Walter

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) TEKNISKA NÄMNDEN

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) TEKNISKA NÄMNDEN RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset, kl 08 30 10 30. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars-Peter Karlsson S Bengt Backe S Kjell Hedlund

Läs mer

Förskole- och Grundskolenämnden (17)

Förskole- och Grundskolenämnden (17) Förskole- och Grundskolenämnden 2010-05-19 1(17) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset,-Ronneby, kl.13.15 --16.30 Beslutande Rune Kronkvist (S) ordförande Jan-Eric Wildros (S) Birger Svensson (C) Lennarth

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10) Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-16.00 Beslutande: Torbjörn Parling (s) Olle Engström (s) Lars Björklund (s) Ersätter Åsa Hååkman-Felth (s) Ann-Marie

Läs mer

Kansli-och utvecklingsenheten

Kansli-och utvecklingsenheten 1(15) Kommunstyrelsens utskott för Plats och tid Sammanträdesrummet i Vita huset, kl. 14.00 16.20 Beslutande Ledamöter Elisabeth Stenberg-Michalski (S), ordförande Mathias Gerdin (AltBr) Annika Molldén

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Grästorps barn- och ungdomsnämnd

Grästorps barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden 2007-02-16 1 (12) Plats och tid Centralskolan, kl 13.00 15.15 Beslutande Britt-Marie Hermansson (m), ordförande Jens Persson (s) Susann Paulsson (m) Bengt Svensson (c) Maria Toll

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-04-14 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Örskär (SR 2), Östhammar, kl. 08.30 14.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef Per-Åke

Läs mer

Ajournering kl för kaffe. Maria Passby (rp) Monika Oredsson, MoHchef

Ajournering kl för kaffe. Maria Passby (rp) Monika Oredsson, MoHchef Sammanträdesprotokoll 1(6) 2009-03-05 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 15.20. ande Ledamöter Christer Hallberg (s) Magnus Pettersson (s) Börje Hansson

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30-15.20 Beslutande ordförande Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson(s) Leif Johansson (s) Juhani Kujansivu (s) Kersti Rydelius

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Förbundsdirektionen Beslutande Ulrica Persson Shiro Biranvand Bengt Lindgren Jan Johansson Seija Ojala Stig Henriksson Marjatta Nurmi Lars Andersson Ordförande

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid Hassib. Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid Hassib. Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-01-13 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.15 Beslutande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2009-05-04 kl 16.30 Paragrafer 28-34 sekr 12-17 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:...

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2009-05-04 kl 16.30 Paragrafer 28-34 sekr 12-17 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:... 2009-04-27 35 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.28 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Brita Edholm, (fp), ordförande Anna Palm, (m), 1:e vice ordförande Johan Svanberg, (m), tjg ersättare Gunilla

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 14:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer

"[Förvaringsplats för protokollet]"

[Förvaringsplats för protokollet] 1(18) Sammanträdesdatum Plats och tid Hobysalen, kl. 13:30 16.30 ande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

2008-12-11. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 11.30-15.45

2008-12-11. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 11.30-15.45 Sammanträdesprotokoll 1 ( 8 ) 2008-12-11 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 11.30-15.45 ande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Roger Fredriksson

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2002-03-20

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2002-03-20 1 Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.15 15.55 Beslutande Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Tommy Andersson (S) Bengt-Christer Nilsson (S) Hans Häll (S) t o m 27 Johnny Adolfsson (S)

Läs mer

Övriga deltagare: Martin Moberg (s) obs ersättare 37-42, Eira Bring, verksamhetschef, Ann-Christin Berg, sekreterare

Övriga deltagare: Martin Moberg (s) obs ersättare 37-42, Eira Bring, verksamhetschef, Ann-Christin Berg, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2008-04-15 Socialnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) 37-42 Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-11-17 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-10:00 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Holger Jonasson

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-09-08 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Förskole- och Grundskolenämnden 2006-04-19 1(17)

Förskole- och Grundskolenämnden 2006-04-19 1(17) Förskole- och Grundskolenämnden 2006-04-19 1(17) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, kl 09.00 16.50 Beslutande Övriga deltagare Anders P Petersson, ordförande (S) Björn-Åke Petersson (S) fr.o.m 34

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9) RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Thomas Håkansson,

Läs mer

Datum. ... Annimoure Nilsson. ... Roger Eklund. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum för anslags nedtagande

Datum. ... Annimoure Nilsson. ... Roger Eklund. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum för anslags nedtagande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Köpings kommun, Ullvigymnasiet, kl. 14.00 16.20 ande Roger Eklund (S) Ulrik Larsson (S) Maria Larin (S) Marie Brohlin (S) Marie Forsberg (S) ers. Torbjörn Eriksson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 14 juni 2011 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.30-15.15

Barn- och utbildningsnämnden 14 juni 2011 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.30-15.15 Barn- och utbildningsnämnden 14 juni 2011 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.30-15.15 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s) Philip Botström (s) Patrik

Läs mer

Lennarth Förberg (M) och Jan-Eric Wildros (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer RosMarie Ronnehed

Lennarth Förberg (M) och Jan-Eric Wildros (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer RosMarie Ronnehed 1(19) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset kl 08.30-12.00 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Lennarth Förberg (M) Ordförande Kjell GG Johansson (M) Christer Stenström (M) Åsa Evaldsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Stadshuset, Barn och utbildning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Stadshuset, Barn och utbildning 2009-08-19 64 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Torsörummet, kl 13.00-15.50 Beslutande Tommy Pettersson s ordförande Charlotte Matsson m vice ordförande Bernt Ekström s ledamot Leif Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Teo Zickbauer. Kristina Valtersson

Teo Zickbauer. Kristina Valtersson Sammanträdesprotokoll 1(14) 2008-05-20 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu (s) Yvonne Skärheden (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-02 1-13 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum kl 13.30-17.30 ande: Övriga närvarande: Stefan Widerberg (C) ordförande Margaretha Fransson (M)

Läs mer

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17:50 Beslutande Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

2008-08-12. Övriga deltagare, delvis: Anneli Stenberg, socialsekreterare, Göran Fridh, sektionschef

2008-08-12. Övriga deltagare, delvis: Anneli Stenberg, socialsekreterare, Göran Fridh, sektionschef Sammanträdesprotokoll 1(7) 2008-08-12 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.30 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 10-12:00 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 87 Plats och tid Nya Konferensrummet, ABRI, Baxters lokaler, Ronneby, kl 13.30 15.30 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Lars-Magnus Ek, (c) ordförande Magnus Gabrielsson, (s) Anders Johansson, skolchef Ewa Engdahl, (c), 21

Lars-Magnus Ek, (c) ordförande Magnus Gabrielsson, (s) Anders Johansson, skolchef Ewa Engdahl, (c), 21 Högsby kommun Protokoll 1(7) Utbildningsutskottet Sammanträdesdatum 2007-04-11 Plats och tid Kommunhuset, kl 09.00-12.00 Beslutande Lars-Magnus Ek, (c) ordförande Magnus Gabrielsson, (s) Övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret

Kommunkontoret Sida 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret 09.00 12.10 Beslutande Leif Andersson, ordförande Ann-Christine Sandell, 2:e vice ordförande Catharina Tann, ledamot Marianne Zackrisson, ledamot Marie Gärdby,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 116. Ulla Sandegren (m) obs ersättare Ann-Margreth Pfeiffer (s)

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 116. Ulla Sandegren (m) obs ersättare Ann-Margreth Pfeiffer (s) 116 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.00 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu (s) Theo

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Förskole- och Grundskolenämnden 2005-12-14 1(15)

Förskole- och Grundskolenämnden 2005-12-14 1(15) Förskole- och Grundskolenämnden 2005-12-14 1(15) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, kl 13.00 16.35 Beslutande Övriga deltagare Anders P Petersson, ordförande (S) Thomas Gylling (S) Rune Kronkvist

Läs mer

Socialnämnden 1999-05-25

Socialnämnden 1999-05-25 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 08.30-11.55. Beslutande S Anders Johansson, ordförande C Kristina Valtersson S Ingrid Karlsson KD Ingegärd Axelsson S Juhani Kujansivu V Ally Karlsson

Läs mer

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S 2012-10-23 1(11) Plats och tid Christian Kruse- rummet, kommunhuset Ringsjöv. 4. Hörby kl. 13.00 16.30 Ajournering kl. 14.57 15.02 Beslutande Birgitta Andersson, M, ordförande 225-230 Per-Erik Andersson,

Läs mer