Förskole- och Grundskolenämnden (16)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förskole- och Grundskolenämnden 1999-11-17 1(16)"

Transkript

1 Förskole- och Grundskolenämnden (16) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl Beslutande Anders P Petersson, ordförande (S) Annika Berglund (S) Rune Kronkvist (S) Thomas Gylling (S) Kjell Olsson (M) fr.o.m 112 Mikael Lundell (M) Hans Ingelgård (M) t.o.m 111 Birger Svensson (C) Nils-Ingmar Thorell (FP) fr.o.m 112 Carola Williams (FP) t.o.m 111 Jörgen Nilsson (V) Annelie Ekelin (V) Susanne Lundgren (RP) Övriga deltagare Tommy Ahlquist, verksamhetschef Inger Hjort, utvecklingssamordnare t.o.m 121 Birgitta Edvardsson (C) MonicaThordsson (KD) Gert Nilsson, rektor Skogsgårdsskolan Kaj Johansson, Lärarförbundet RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare Utses att justera Annelie Ekelin Justeringens plats/tid Skolkontoret Sekreterare: Paragrafer: Ordförande: Justerande: ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats. Underskrift:

2 Förskole- och Grundskolenämnden (16) N Projekt Vindmöllan, Skogsgårdsskolan. Rapport. Rektor Gert Nilsson, Skogsgårdens rektorsområde, föreläste betr projekt Vindmöllan, vilket i sitt inledningsskede i maj -96 beviljades medel från Socialstyrelsen. Projektets syfte var att utveckla gemensamma mål och förhållningssätt; normer och regler för verksamheten; en gemensam värdegrund. En fortsättning - projekt Vindmöllan 2 beviljades -97 av Skolverket, där tyngdpunkten låg på kvalitetsutveckling. Projekt Vindmöllan påvisar en framsynthet och framförhållning betr projektidéer hos ledning och personal på Skogsgårdens rektorsområde. För intresserade finns " Vindmöllan - Slutrapport " att tillgå på FoG:s centrala kansli. Rapporten tas till dagens protokoll. Exp. Skogsgårdens ro

3 Förskole- och Grundskolenämnden (16) N Förslag till ny rektorsområdesindelning/ledningsorganisation. Beslut. Förslaget har tidigare presenterats vid Nämndens sammanträde (N 99). Verksamhetschef Tommy Ahlquist redogjorde för förslag till beslut ang "Översyn av rektorsområden och ledningsorganisation". Verksamheten skall präglas av en lärande organisation. Utredning med förslag daterad har varit utsänt på remiss. Förhandling har skett i samverkansgrupp. Verksamhetschefen redogjorde för de remissvar som inkommit, samt de synpunkter som framkom vid Samverkansgruppens sammanträde. Vidare har samtliga fackliga organisationer och de berörda rektorsområden erbjudits information, varvid SKTF, LR, Lärarnas Riksförbund; samt Skogsgårdens och Espedalens Ro informerats betr omorganisationen. Vidare redogjorde verksamhetschefen för förändringar i den fria ledningsresursen, där Kallinge ro får 200 Kkr, Listerby-Kuggeboda-Johannishus ro 140 Kkr samt Skogsgården-Espedalens ro får 230 Kkr. Föreliggande förslag av den 14 oktober 1999 antages i sin helhet, med tillägget ang verksamhetschefens förändring gällande fördelningen utav den fria ledningsresursen. Nämnden önskade även få regelbundna uppföljningar och en utvärdering år 2000 enligt förslag.

4 Förskole- och Grundskolenämnden (16) N Röstförklaring: Huvudfrågan i detta ärende är hur många rektorsområden vi skall ha. Detta är enligt min mening en politisk fråga. Jag ställer mig bakom beslutet om åtta rektorsområden. I övrigt vad gäller biträdande rektorer, övrig ledningspersonal, kanslister och vaktmästare är enligt min mening detta en fråga för varje rektor att fatta beslut. Det är hög tid för kommunen att se till att vi har en organisation där vi fattar beslut om rätt frågor. Anställandet av personal måste handhas ute i organisationen. Lärare får rektorerna anställa, men de borde också ha rätten att anställa övrig personal. Nils Ingmar Thorell (FP) Exp. Kommunstyrelsen Samtl rektorer Fackliga organisationer Hem och Skola Skolråd Lokala Styrelsen med föräldramajoritet, Johannishus

5 Förskole- och Grundskolenämnden (16) N Besvarande av motion från förre fullmäktigeledamoten Jan Espenkrona ang översyn av skolskjutsregler. Verksamhetschef Tommy Ahlquist informerade betr motion ang översyn av skolskjutsregler, samt redogjorde för förslag till svar på motion till förre fullmäktigeledamoten Jan Espenkrona (rp), med förslag om översyn av skolskjutsregler daterad Verksamhetschefen påtalade vikten av att riktiga tillämpningsregler utformas, samt föreslog Nämnden att hemställa hos Kommunfullmäktige att en översyn görs under år Föreliggande förslag av den 3 november 1999 antages, samt att Nämnden hos Kommunfullmäktige hemställer om en översyn av skolskjutsregler under år Exp. Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

6 Förskole- och Grundskolenämnden (16) N Svar på motion ang Handlingsplan för att uppfylla Barnkonventionen. Nämndsordförande Anders P Pettersson redogjorde för det förslag till svar på motion ang Handlingsplan för att uppfylla Barnkonventionen som rektor Laila Andersson tagit fram. Vidare informerade ordföranden ang det pågående projektet tillsammans med Rädda Barnen. Föreliggande förslag av den 18 oktober 1999 till svar på motion antages. Exp. Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

7 Förskole- och Grundskolenämnden (16) N Skrivelse från Hallabro Taxi. Verksamhetschef Tommy Ahlquist redogjorde för historiken i ärendet, samt informerade betr de olika skrivelserna vilka sekretessbelagts. Vidare redogjorde Tommy Ahlquist för yttrande med anledning av skrivelse från Taxi Hallabro daterad där kraven från bussbolaget bestrides. Informationen lades till handlingarna, med tillägget att ärendet skall behandlas inom ramen för delegationen. Exp. Hallabro Taxi

8 Förskole- och Grundskolenämnden (16) N Läsårstider 2000/2001 Förslag - läsårstider för lå 2000/2001. Förslaget, vilket tagits fram i samarbete med gymnasiet, återkallat. Ärendet återremitteras till Nämndens sammanträde den 15 december 1999.

9 Förskole- och Grundskolenämnden (16) N Anhållan om entledigande från uppdrag vid Lokala Styrelsen, Johannishus. Verksamhetschef Tommy Ahlquist redogjorde för skrivelse daterad , i vilken tre ordinarie ledamöter vid Lokala styrelsen med föräldramajoritet har begärt entledigande från sina uppdrag. Nämnden ger sitt bifall till anhållan om entledigande för tre ordinarie ledamöter; från uppdrag vid Lokala styrelsen med föräldramajoritet, Johannishus. Exp. Lokala styrelsen med föräldramajoritet

10 Förskole- och Grundskolenämnden (16) N Ansökan om bidrag till ungdomsprojekt Föreningen Razzia Verksamhetschef Tommy Ahlquist redogjorde för inkommen skrivelse betr ungdomsprojektet. "Uttryck dig! - Media för ungdomar", samt föreslog att Nämnden hänskjuter frågan till den politiska ledningsgruppen för ungdomsstyrelsens samverkansgrupp. Föreliggande förslag att hänskjuta frågan till den politiska ledningsgruppen för ungdomsstyrelsens samverkansgrupp antages. Exp. Föreningen Razzia

11 Förskole- och Grundskolenämnden (16) N Kurser och konferenser Ordföranden Anders P Pettersson redogjorde kort för Aktualitetskonferensen kring Förskola, grund- och gymnasieskola som ägde rum den 12 november 1999 på Ron, Ronneby Brunn.

12 Förskole- och Grundskolenämnden (16) N Verksamhetschefens rapporter Verksamhetschefen rapporterade betr "Skolverkets Årsrapport, okt Barnomsorg och skola", där ett utdrag tillsänts nämndsledamöterna. Vidare upplyste verksamhetschefen mötesdeltagarna att Nämndssammanträdet den 14 april 2000 ändrats till den 19 april Rapporterna tas till dagens protokoll.

13 Förskole- och Grundskolenämnden (16) N 121 Delgivningsärenden Anmälan om inbrott Espedalsskolan, Ronneby Ang ombyggnad på Eringsbodaskolan. Investeringsönskemål Droppemåla - Risanäs. Fördjupad delöversiktsplan - Samrådshandling Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde betr "Anhållan om entledigande från uppdraget som ersättare i Förskole- och Grundskolenämnden, Rolf Larsson, V." Skrivelse från personalen på Johannishusskolan: "Argument mot hopslagning av Johannishus och Listerby Rektorsområde" Synpunkter från Skolledarna på förslaget till omorganisation Synpunkter ang översyn av rektorsområden och ledningsorganisation. Espedalens Ro. Skärpta direktiv - Budget Begäran om underlag för skolbidrag och fritidsgrupp från Hermine Plantin.

14 Förskole- och Grundskolenämnden (16) Slutdokumentation Fredriksbergsskolan Skolutvecklingsgruppen DOKUMENTATION Gullvivans Förskola, Kallinge Protokoll från konstituerande möte i Kroksjömåla Hem och Skola Protokoll från Kallinge Hem & Skolaförening, Eringsbodaskolan Skrivelse från föräldrar och barn på "Nattis" Examensarbete från Växjö Universitet; "Det finns bara ett jordklot" Protokoll från Projektmöte - Ombyggnad Kallingeskolan Protokoll från Sociala Samarbetsorganet, SSO, IT och lärande, Nr 16/18 okt Nyhetsbrev från KK-Stiftelsen Tilläggsavtal mellan IST Sverige AB - Ronneby Kommun Statistik AV-Centralen - Lån per Elev och kommun 98/99 Skolverkets Årsrapport okt Jämförelsetal för huvudmän. Barnomsorg och skola. Utvecklingsarbete ELEVENS VAL - RUT 97 A. Vägverket 1999:140 - Samverkan i trafiksäkerhetsarbetet. Nationell rapport Skolverket; Barnomsorg och skola under 1990-talet. Underlag till ett välfärdsbokslut.

15 Förskole- och Grundskolenämnden (16) Tackkort. Maivie Westein-Persson. N 122 Delegationsärenden Delegationsliggare över av verksamhetschefen; rektor Snäckebackens rektorsområde, rektor Espedalens rektorsområde, rektor Fredriksbergs rektorsområde, rektor Bräkne-Hoby rektorsområde, rektor Backaryds rektorsområde samt rektor Listerby rektorsområde med stöd av erhållen delegationsrätt fattade beslut, cirkulerar under sammanträdet.

16 Förskole- och Grundskolenämnden (16) N 123 Övrigt Ordföranden Anders P Pettersson tog upp möjligheten att vid enstaka tillfällen förlägga Nämndsammanträden i för ändamålet lämplig lokal ute i verksamheten. Nils-Ingmar Thorell framförde synpunkter på lista över observerande ersättare, vilka inkallas till Nämndens sammanträden enl rullande schema. Nytt förslag betr år 2000 efterfrågades. Verksamhetschefen tog upp sammansättningen av tjänstemannagrupp, som gemensamt med politikergrupp, kommer att utforma den nya skolplanen. Frågan kommer att tas upp vid Nämndens sammanträde den 15 december Inger Hjort, som deltagit i Skolverket i Växjö's kvalitetsseminarie i Stufvenäs, redogjorde kortfattat för sitt arbete betr kvalitetsredovisningen. Vidare presenterade Inger Hjort förslag till screeningmall, samt olika exempel på struktur till uppföljningssystem.

Förskole- och Grundskolenämnden 2000-01-19 1(17)

Förskole- och Grundskolenämnden 2000-01-19 1(17) Förskole- och Grundskolenämnden 2000-01-19 1(17) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 13.30 17.00 Beslutande Anders P Petersson, ordförande (S) Annika Berglund (S) Rune Kronkvist (S) Thomas

Läs mer

Förskole- och Grundskolenämnden 2004-02-11 1(16)

Förskole- och Grundskolenämnden 2004-02-11 1(16) Förskole- och Grundskolenämnden 2004-02-11 1(16) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 17.00 Beslutande Övriga deltagare Anders P Petersson, ordförande (S) Björn-Åke Petersson (S)

Läs mer

Förskole- och Grundskolenämnden 2002-01-16 1(13)

Förskole- och Grundskolenämnden 2002-01-16 1(13) Förskole- och Grundskolenämnden 2002-01-16 1(13) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 13.00 16.00 Beslutande Anders Petersson, ordförande (S) Rune Kronkvist (S) Björn-Åke Petersson (S) Thomas

Läs mer

Förskole- och Grundskolenämnden (13)

Förskole- och Grundskolenämnden (13) Förskole- och Grundskolenämnden 2001-01-17 1(13) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 13.30 16.35 Beslutande Övriga deltagare Anders P Petersson, ordförande (S) Rune Kronkvist (S) Thomas

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 9 TEKNISKA NÄMNDEN 2007-02-14

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 9 TEKNISKA NÄMNDEN 2007-02-14 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 9 Plats och tid Hoby-salen Stadshuset kl 13 30 13 50. Beslutande Bengt-Christer Nilsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Christer Svantesson S Lindis Olsson

Läs mer

Förskole- och Grundskolenämnden (17)

Förskole- och Grundskolenämnden (17) Förskole- och Grundskolenämnden 1999-12-15 1(17) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 13.30 16.20 Beslutande Anders P Petersson, ordförande (S) Annika Berglund (S) Rune Kronkvist (S) Thomas

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 1999-04-14 1. Knut Hahnsskolan, Sal A 2, kl 13.00 16.00

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 1999-04-14 1. Knut Hahnsskolan, Sal A 2, kl 13.00 16.00 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 1999-04-14 1 Plats och tid Knut Hahnsskolan, Sal A 2, kl 13.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Tommy Andersson

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2008-01-17 1(13)

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2008-01-17 1(13) Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2008-01-17 1(13) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.15 15.30 Beslutande Laila Andersson, 1:e vice ordförande (FP) Bengt-Christer Nilsson, (S)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-03-23 2005-03-23 1 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Plats och tid Stora konferensrummet, Knut Hahnsskolan, Ronneby kl 13.15 16.35 Beslutande Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Marie Ohlsson (S) Johnny Adolfsson

Läs mer

Förskole- och Grundskolenämnden (12)

Förskole- och Grundskolenämnden (12) Förskole- och Grundskolenämnden 2010-12-14 1(12) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset,-Ronneby, kl.13.15 14.00 Beslutande Nils-Ingmar Thorell (FP) ordförande Rune Kronkvist (S) Jan-Eric Wildros (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-01-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-01-26 2005-01-26 1 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Plats och tid Stora konferensrummet, Knut Hahnsskolan, Ronneby kl 13.15 16.20 Beslutande Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Marie Ohlsson (S) Kent Zickbauer

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2010-05-20 1(20)

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2010-05-20 1(20) Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2010-05-20 1(20) Plats och tid Beslutande Naturbruksgymnasiet i Blekinge, Ronneby kommun kl.13.15 16.50 Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Bengt-Christer Nilsson (S)

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2010-12-15 1(9)

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2010-12-15 1(9) Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2010-12-15 1(9) Plats och tid Beslutande Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby kommun kl.13.15 14.00 Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Martin Moberg (S) Stefan Österhof

Läs mer

Nils Ingmar Thorell. Claes Diurhuus-Gundersen (m) Håkan Robertsson 1(7) Sammanträdesprotokoll 2012-11-08. Fritid- och kulturnämndens presidium

Nils Ingmar Thorell. Claes Diurhuus-Gundersen (m) Håkan Robertsson 1(7) Sammanträdesprotokoll 2012-11-08. Fritid- och kulturnämndens presidium Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-11-08 Fritid- och kulturnämndens presidium Plats och tid: Kulturcentrum i Ronneby 15.15 16.15 Beslutande Nils Ingmar Thorell (fp) Claes Diurhuus-Gundersen (m) Håkan Robertsson

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 13.15 17.30

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 13.15 17.30 2004-01-21 1 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 13.15 17.30 Beslutande Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Marie Ohlsson (S) Johnny Adolfsson (S) Kent

Läs mer

Kallingesalen, Stadshuset kl 08.30-ca 09.20

Kallingesalen, Stadshuset kl 08.30-ca 09.20 ~~ RONNEBY... KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (6) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset kl 08.30-ca 09.20 Beslutande övriga närvarande Ledamöter Lennarth Förberg (M) Ordförande Kjell GG Johansson (M) Christer

Läs mer

Förskole- och Grundskolenämnden (12)

Förskole- och Grundskolenämnden (12) Förskole- och Grundskolenämnden 2003-03-12 1(12) Plats och tid Valje Herrgård, Valjeviken, kl 13.20 16.25 Beslutande Övriga deltagare Anders P Petersson, ordförande (S) Björn-Åke Petersson (S) Rune Kronkvist

Läs mer

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers.

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2011-05-24 Äldrenämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-18.00 ande Susanne Lundgren (M) ordf. 71-78 Sune Håkansson (RP) ordf. 79-84 Bo Johansson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 14 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 18.00-20.45 Beslutande Tommy Andersson, s, ordf. Anna Östergaard, fp, tjänstg. ersättare Jörgen Osbäck,

Läs mer

Förskole- och Grundskolenämnden (16)

Förskole- och Grundskolenämnden (16) Förskole- och Grundskolenämnden 2000-06-21 1(16) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 13.30 16.50 Beslutande Anders P Petersson, ordförande (S) Eva Robertsson (S) Thomas Gylling (S) Kjell

Läs mer

2010-05-06. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 15:10 Ajournering kl 14.40-14.55 för kaffe Beslutande Ledamöter.

2010-05-06. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 15:10 Ajournering kl 14.40-14.55 för kaffe Beslutande Ledamöter. Sammanträdesprotokoll 1(7) 2010-05-06 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 15:10 Ajournering kl 14.40-14.55 för kaffe ande Ledamöter Ledamöter Christer Hallberg (s) Knut Svensson (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 11 Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 09 00-11.50 Beslutande Tommy Andersson, s, ordf. Ann-Margret Olofsson, s Per Lundin, s Carina Nilsson,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-09 39. Plats och tid Kommunhuset Björken, 2014-04-09, kl 13.00 14,50

Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-09 39. Plats och tid Kommunhuset Björken, 2014-04-09, kl 13.00 14,50 Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-09 39 Plats och tid Kommunhuset Björken, 2014-04-09, kl 13.00 14,50 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Sarah Johansson (C) Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic

Läs mer

Tommy Ahlquist, förvaltningschef Inger Hjort, utvecklingssamordnare. RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare UN

Tommy Ahlquist, förvaltningschef Inger Hjort, utvecklingssamordnare. RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare UN Sammanträdesprotokoll 1(20) 2012-08-16 Utbildningsnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 08.30 15.45 Beslutande Lennarth Förberg (M) Kjell GG Johansson (M) Christer Stenström (M) Åsa

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-02-26

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-02-26 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl. 8.30 14.55 Beslutande JanAnders Palmqvist, s Margaretha Yngveson, s Ronny Pettersson, v Astrid Adholm, m

Läs mer

2008-11-24. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-12.30

2008-11-24. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-12.30 Sammanträdesprotokoll 1(10) 2008-11-24 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-12.30 ande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Roger Fredriksson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-04-08 1

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-04-08 1 2008-04-08 1 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.40 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Stellan Andersson (c) i st f Anne Sörqvist (c) Thomas Olson (fp) i st f Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt

Läs mer

Kristina Rydén (S) tjänstg. ersättare

Kristina Rydén (S) tjänstg. ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2013-03-13 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-17.15 ande Sune Håkansson (RP) ordförande Bo Johansson (S) 34-35 Anders Lund (M) Birger S Svensson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2000-09-12 1 (24) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.30.

Barn- och ungdomsnämnden 2000-09-12 1 (24) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.30. 1 (24) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.30. Beslutande Göte Eriksson Bror Sterner Elisabeth Lönnberg Mayvor Lundberg Solveig Mäkinen Kenneth Rosén Ingrid Karlsson Senja Peltonen Klas Lundbergh

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow (S) Christian Juntunen

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 92. Eira Bring, verksamhetschef Birgitta Ratcovich, sektionschef 74,75 Kerstin Rehn-Ivsjö, sekreterare

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 92. Eira Bring, verksamhetschef Birgitta Ratcovich, sektionschef 74,75 Kerstin Rehn-Ivsjö, sekreterare 92 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.00 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Ewa Svensson (s) Juhani Kujansivu (s) Theo Zickbauer

Läs mer

Förskole- och Grundskolenämnden 2001-04-18 1(18)

Förskole- och Grundskolenämnden 2001-04-18 1(18) Förskole- och Grundskolenämnden 2001-04-18 1(18) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 13.00 17.30 Beslutande Övriga deltagare Anders P Petersson, ordförande (S) Björn-Åke Pettersson (S)

Läs mer

Pär Edgren. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Pär Edgren. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden 1(11) Plats och tid Revelj, kommunhuset, Hultsfred kl. 09.00-11.30 ande Gunilla Abrahamsson, s Pär Edgren, m Arne Fäldt, s Gunilla Nilsson, c Carola Nilsson, s Lennart Eklund, c Runa Petersson, kd Benny

Läs mer

Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Marion Pelli (c) förvaltningsekonom, 13

Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Marion Pelli (c) förvaltningsekonom, 13 ) 2005-02-24 1 (15) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda, torsdagen den 24 februari 2005, kl 9.00 15.45. Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Justerande... Orvar Carlsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Justerande... Orvar Carlsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2008-11-18 1 (15) Plats Konferensrummet, Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 18 november 2008, kl 14.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-07-15 1-7

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-07-15 1-7 2008-07-15 1-7 Plats och Tid Stadshuset 13.30-14.35 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (kd) Gustav Wennberg

Läs mer

Förskole- och Grundskolenämnden (9)

Förskole- och Grundskolenämnden (9) Förskole- och Grundskolenämnden 2001-10-03 1(9) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 18.00 20.40 Beslutande Övriga deltagare Anders P Petersson, ordförande (S) Björn-Åke Pettersson (S) Teo

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-19 1 [9] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 21.25 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M),

Läs mer

Hillevi Lindström (KD) Stefan Gustavsson (C) Birgitta Sandgren (S) Berit Svensson (V) AnneMarie Grennhag

Hillevi Lindström (KD) Stefan Gustavsson (C) Birgitta Sandgren (S) Berit Svensson (V) AnneMarie Grennhag 1 (14) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 16.50 Beslutande Övriga närvarande AnneMarie Grennhag (M) ordförande Thomas Bäuml (M) Magnus Crona (M) närvarande t.o.m. kl.16.00

Läs mer

Förskole- och Grundskolenämnden (17)

Förskole- och Grundskolenämnden (17) Förskole- och Grundskolenämnden 2000-11-15 1(17) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 13.30 17.00 Beslutande Anders P Petersson, ordförande (S) Annika Berglund (S) Rune Kronkvist (S) Thomas

Läs mer

ia's~ib~~:;~~k(~::::,.

ia's~ib~~:;~~k(~::::,. 1 Plats och tid Stadshuset, kl 13.30-17.00 Besliutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Gert Franzen C), ordförande Anna Johansson M) Rune Larsson M) 63-del av 65, 66 74) Benkt-Eric Lindh FP) Roger Krona

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-14

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-14 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 17:00-21:20 Ordförande: Lars Johansson (M) 2:e vice ordförande: Ann-Margreth Olsson (S) Ledamöter: Lena Arnesen (M) John

Läs mer

2009-06-15. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 10.00, 15.00-17.00

2009-06-15. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 10.00, 15.00-17.00 Sammanträdesprotokoll 1( 6 ) 2009-06-15 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 10.00, 15.00-17.00 ande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Roger

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-03-11 1-16

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-03-11 1-16 2008-03-11 1-16 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.15 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Torbjörn Åberg (c) i st f Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer

Läs mer

Förskole- och Grundskolenämnden (19)

Förskole- och Grundskolenämnden (19) Förskole- och Grundskolenämnden 2000-12-20 1(19) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 13.30 18.20 Beslutande Anders P Petersson, ordförande (S) Rune Kronkvist (S) tom 115 Thomas Gylling

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2006-06-21 1

Barn- och utbildningsnämnden 2006-06-21 1 Barn- och utbildningsnämnden 2006-06-21 1 Plats och Tid Norrtull, kl 08.00-12.30 Beslutande Kjell Kaså (c), ordförande Anders Hansson (c) Tage Stahre (fp), ers f Emil Radanov Laila Andrén (s), ers f Ann-Louise

Läs mer

Grästorps barn- och ungdomsnämnd

Grästorps barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden 2008-12-09 1 (15) Plats och tid Centralskolan, kl 13.00 15.15 Beslutande Britt-Marie Hermansson (m), ordförande Jens Persson (s) Susann Bolgakov (m) Thomas Carlsson (c) Maria Toll

Läs mer

Datum. ... Yvonne Gustafsson. ... Roger Eklund. ... Stefan Lundborg. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

Datum. ... Yvonne Gustafsson. ... Roger Eklund. ... Stefan Lundborg. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Skogsbrynets förskoleenhet, Köping, kl 14.00 16.40 ande Övriga deltagande Roger Eklund (S), ordf. Viveca Sandberg (S) Gina Lisegran (S) Ivan Arancibia Silva (S)

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen

Barn- och ungdomsförvaltningen Sida Barn- och ungdomsnämnden 2003-10-20 1 ( 15) Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 21.30. Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Enligt närvarolista Utses att justera Andreas Vänerlöv (kd)

Läs mer

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP)

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP) KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Kompetenscentrum/ Klockan 17:00-20:30 ande Övriga närvarande Ledamöter Ulrika Landergren (L),

Läs mer

Anslås under tiden 2010-04-06 2010-05-01

Anslås under tiden 2010-04-06 2010-05-01 Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-25 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 08.00 11.00 Beslutande Monica Forsgren (S) v ordförande Thomas Björnhager (S) Andreas Boström (S) Jenny

Läs mer

PROTOKOLL 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26

PROTOKOLL 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 13.30-17.15 Beslutande Elena Fridfelt, ordförande (C) Klas Nordh (FP) 118-124

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-02-21. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson,

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-02-21. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson, RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 11.35 Beslutande JanAnders Palmqvist, Margareta Yngveson, Boo-Walter Eriksson, Thomas Håkansson, Ronny Pettersson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 18.00 18.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordf., S Margareta Yngveson, S Thomas Gylling, S Jan-Eric Wildros,

Läs mer

2012-05-15. Övriga deltagare, delvis: Nina Ilvell enhetschef, Jessica Bergqvist socialsekreterare, Anna Lindén ekonom

2012-05-15. Övriga deltagare, delvis: Nina Ilvell enhetschef, Jessica Bergqvist socialsekreterare, Anna Lindén ekonom Sammanträdesprotokoll 1(6) 2012-05-15 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30-15 10 ande Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid K Karlsson (s)

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2007-05-24 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2007-05-24 1 Vård- och omsorgsnämnden 2007-05-24 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2007-05-24 kl 08.00-12.00 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Gert Hovbratt (c) ersättare för Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2014-06-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2014-06-11 2014-06-11 Sida 1 (22) Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2014-06-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning

Läs mer

Barn- och skolnämnd Lund Öster Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-05-22

Barn- och skolnämnd Lund Öster Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-05-22 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Byskolans matsal, Södra Sandby, kl 18:30-19:30 Ordförande: Nordbeck Carolina (FP) Vice ordförande: Eriksson Inga-Kerstin (C) 2:e vice ordförande: Persson Tord (S)

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10) Plats och tid Öckerösalen, kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.55 Beslutande Ledamöter Kerstin Torsede (FP), ordförande Mia Thylander (M), Lars

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(17) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 16.30 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Anneli Björck-Andersson (S) Sven-Olov

Läs mer

Lennart E Johansson (s) Ersättare. Anders Härdelin (m) Ulla Svensson (kd) 1(8) Sammanträdesprotokoll Valnämnden

Lennart E Johansson (s) Ersättare. Anders Härdelin (m) Ulla Svensson (kd) 1(8) Sammanträdesprotokoll Valnämnden Sammanträdesprotokoll 1(8) 2010-03-04 Valnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-14.20 ande Monika Lindqvist (s) Christina Yngvesson (s) Birgitta Nilsson (c) Lennart E Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-04-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 13.50-16.40 Beslutande Gunilla Abrahamsson, s Gunilla Nilsson, c Arne Fäldt, s Lennart Eklund, c Carola Nilsson, s Eréne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2010-03-16 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.30-14.00 Ann S Pihlgren (M), ordförande Patrik Dahl (C) Mikael

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2001-05-16

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2001-05-16 1 Plats och tid Persborgsskolan, Ronneby kl 13.15 15.45 Beslutande Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Tommy Andersson (S) Johnny Adolfsson (S) Oskar Revoledo (S) Lillemor Parling (KD) Boo-Walter Eriksson

Läs mer

Förskole- och Grundskolenämnden (15) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl

Förskole- och Grundskolenämnden (15) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl Förskole- och Grundskolenämnden 2000-04-19 1(15) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 13.30 16.50 Beslutande Anders P Petersson, ordförande (S) Rune Kronkvist (S) Eva Robertsson (S) Mikael

Läs mer

Justeringens plats och tid: Stadshuset 2007-10-15 Kl 08.00 1(11) Sammanträdesprotokoll 2007-10-09. Fritids- och turistnämnden

Justeringens plats och tid: Stadshuset 2007-10-15 Kl 08.00 1(11) Sammanträdesprotokoll 2007-10-09. Fritids- och turistnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) 2007-10-09 Fritids- och turistnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 18.00-20.45 ande Tommy Andersson (s) Christer Stenström (m) tjänstgörande ersättare Roger

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 84. Birgitta Ratcovich, tf verksamhetschef Åsa Karlsson, socialsekreterare 63 ANSLAG/BEVIS

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 84. Birgitta Ratcovich, tf verksamhetschef Åsa Karlsson, socialsekreterare 63 ANSLAG/BEVIS 84 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.45 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-12 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesdatum 2009-05-12 Plats och tid Beslutande Motorstadion, Tibro Tisdagen den 12 maj 2009, kl. 17.30 20.00 Ann Ohlsson (fp) ordförande

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-03-19

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-03-19 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Listerby-salen, Stadshuset kl 09 00 15 00. Ajournering 12 30 13 30. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars Peter Karlsson

Läs mer

Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare

Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5) Kommunala Rådet för funktionshinder Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 19 20 Närvarande Ledamöter: Kristina Valtersson, (C) ordförande Birgitta

Läs mer

Gymnasienämnden 2006-01-24 1 (13)

Gymnasienämnden 2006-01-24 1 (13) Sammanträdesdatum 1 (13) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 15.00-19.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande

Läs mer

Omsorgsnämnden 2001-09-18

Omsorgsnämnden 2001-09-18 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl. 14.00 18.20 Beslutande S Bo Johansson, ordförande KD Göran Andersson S Karl-Erik Danielsson MP Birgitta Persson M Ingrid Burfelt C Aina Svensson 134-145

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2007-08-08 260

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2007-08-08 260 Utskottet Lärande och stöd 2007-08-08 260 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, klockan 08 30-14 15 Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (s) Lars-Ove Jansson (s) Lisbeth Öjstrand (fp) Ulf Westlund (s)

Läs mer

Bildningsnämnden 2011-03-17 1 (15)

Bildningsnämnden 2011-03-17 1 (15) Bildningsnämnden 2011-03-17 1 (15) Plats och tid Moberg torsdagen den 17 mars 2011 kl 15.00-15.45. Beslutande Jan-Olof Jäghagen (s), ordförande Ann Helene Jonsson (m) Mickael Fransson (s) Erik Fors (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-28 1 (8) Leif Höglund ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-28 1 (8) Leif Höglund ANSLAG/BEVIS 2007-08-28 1 (8) Plats Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7 Tid Tisdagen den 28 augusti 2007, kl 14.00-16.50. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

2010-11-04. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 15.25 Ajournering kl 14.45-15.00 för kaffe Beslutande Ledamöter.

2010-11-04. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 15.25 Ajournering kl 14.45-15.00 för kaffe Beslutande Ledamöter. Sammanträdesprotokoll 1(13) 2010-11-04 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 15.25 Ajournering kl 14.45-15.00 för kaffe ande Ledamöter Ledamöter Christer

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2002-04-03

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2002-04-03 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl 13.15 16.05 Beslutande Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Tommy Andersson (S) Bengt-Christer Nilsson (S) Johnny Adolfsson (S) Sune Johansson (M) Anders

Läs mer

Kommunledningskontoret, Nödinge. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunledningskontoret, Nödinge

Kommunledningskontoret, Nödinge. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunledningskontoret, Nödinge PROTOKOLL 1(12) Plats och tid: Ale rummet, kl 08:30 11.15 Närvarande ledamöter Lennarth Nilsson (m) ordf Irene Hellkant (s) Birgit Hansson (kd) Christer Damm (s) Bengt Englund (c) Daniel Höglund (fp) Victoria

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s) 60-67 Lars-Gunnar Andersson (s) Gabrielle Boström (kd)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s) 60-67 Lars-Gunnar Andersson (s) Gabrielle Boström (kd) Plats och tid Kommunkontoret 2015-05-11 kl 8.00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s) 60-67 Lars-Gunnar Andersson (s) Gabrielle Boström (kd) Övriga deltagare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 16.00-18.30 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Anna Moberg (m) Annika Sahlin (fp) Therese

Läs mer

2007-10-22. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2007-10-22. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(7) 2007-10-22 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-11.45 Beslutande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Kerstin Johansson

Läs mer

Socialnämnden 2010-10-19. Föredragningslista

Socialnämnden 2010-10-19. Föredragningslista 2 (31) Föredragningslista 178 Val av protokolljusterare 179 Anmälan av övriga ärenden 194 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Kvarteret

Läs mer

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2008-09-24 1 (25) Plats och tid Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-11-23 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.50. Thomas Uppman Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-11-23 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.50. Thomas Uppman Agneta Rönn 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.50. Beslutande Britta Bergström Thomas Uppman Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Fredrik Berg, fr o m 98 Lena Lundgren (s) (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2008-03-13 1(17)

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2008-03-13 1(17) Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2008-03-13 1(17) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.15 16.45 Beslutande Övriga deltagare Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Bengt-Christer Nilsson,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll 2012-10-09.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll 2012-10-09. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2012-10-09 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-20:55 ande: Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-08-19 1-14. JÖNKÖPINGS KOMMUN Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-08-19 1-14. JÖNKÖPINGS KOMMUN Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1-14 Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 15:50 Beslutande Carin Berggren (M), ordförande Albert Åhs (M) Priya Joshi (M), närvarande t.o.m. kl. 14:50 124 Kristoffer Rasmussen

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 17.20 18.30. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 17.20 18.30. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef 1 (20) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 17.20 18.30 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson (S) Övriga närvarande Martin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Beslutande Barn- och skolnämndens förvaltningskontor, Norrtäljesalen Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.00-16.00 Se förteckning Övriga deltagande Ulf Gustavsson, förvaltningschef Agneta Brus,

Läs mer

Klas Håkanson (M) Börje Wilsborn (C) Annika Nicklasson (S) 13.00-15.45 Lola Frödeberg (VF) Marie Johansson (KD)

Klas Håkanson (M) Börje Wilsborn (C) Annika Nicklasson (S) 13.00-15.45 Lola Frödeberg (VF) Marie Johansson (KD) Sammanträdesdatum 1 (12) Plats och tid Östanå Wärdshus kl. 13.00-17.20 Beslutande Klas Håkanson (M) Börje Wilsborn (C) Annika Nicklasson (S) 13.00-15.45 Lola Frödeberg (VF) Marie Johansson (KD) Ersättare

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-02-03

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-02-03 1(27) Plats och tid: Barnkammaren, kl 10.00 17.20 Beslutande och tjänstgörande ersättare Eje Engstrand, s, ordf Kajsa Nilsson, m Jessica Norberg, s Klas Nordh, fp Ann Jeanette Ferm, v Toni Andersson, s

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 26 januari 2009 kl. 08:30 16:00. Ulla Britt Hånell Sekreterare Per Nordgren (m) Ej tjänstg. ersättare.

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 26 januari 2009 kl. 08:30 16:00. Ulla Britt Hånell Sekreterare Per Nordgren (m) Ej tjänstg. ersättare. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 26 januari 2009 kl. 08:30 16:00 Beslutande Boerje Bohlin (s) Ordförande Pernilla Kardell

Läs mer

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2009-06-17 1 (25) Plats och tid Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Utbildningsnämnden 2001-02-20 1 (14) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-16.50. Bror Sterner

Utbildningsnämnden 2001-02-20 1 (14) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-16.50. Bror Sterner Utbildningsnämnden 2001-02-20 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-16.50. Beslutande Göte Eriksson Bror Sterner Agneta Rönn Mayvor Lundberg Kenneth Rosén Ingrid Karlsson Solveig Mäkinen Patrik

Läs mer