Årsredovisning Brottsförebyggande rådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012. Brottsförebyggande rådet"

Transkript

1 Årsredovisning 2012 Brottsförebyggande rådet

2 Innehåll Resultatredovisning Generaldirektören om året som gått 1 Några händelser under året 3 Kunskapsmyndighet i rättsväsendet 5 Relevanta kunskapsunderlag på angelägna områden 7 Statistikverksamheten 9 Forsknings- och utvecklingsverksamheten 14 Verksamheten till stöd för lokalt brottsförebyggande arbete 19 Internationell verksamhet 21 Intern utveckling av stödfunktioner 23 Verksamheten i siffror 24 Personal och kompetens 25 Finansiell redovisning Sammanställning över väsentliga uppgifter 28 Resultaträkning 29 Balansräkning 30 Anslagsredovisning 31 Tilläggsupplysningar 33 Noter 35 Underskrift 39 Bilagor 40

3 BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET ÅRSREDOVISNING Generaldirektören om året som gått Brottsligheten är en av samtidens viktigaste samhällsfrågor, och hanteringen av den är en av statens mest centrala uppgifter och verksamheter. Brottsförebyggande rådet (Brå) är en av myndigheterna i rättsväsendet, den sfär inom statsförvaltningen som hanterar brottsligheten. Brå skiljer sig dock från sina närmaste grannar genom att inte bedriva operativ verksamhet, utan vara helt inriktat på kunskapsutveckling. Brås uppgift är att producera och utveckla kriminalstatistik av olika slag, att bedriva forskning om brott och om samhällets insatser på området, liksom att stå för kunskapsstöd till brottsförebyggande arbete. Så bidrar Brå med centrala underlag till regeringen och till att rättsväsendets arbete med att hantera brottsligheten kan utvecklas och bli effektivare och mer ändamålsenligt. På statistikområdet publicerades under det gångna året stora mängder statistik som spänner över allt från brottslighet och otrygghet till domslut och kriminalvård. Ett nytillskott var statistiken över återfall i brott som är betydligt mer avancerad än sin föregångare. En annan nyhet var uppgifter om politikers utsatthet för brott, som redovisades för första gången under Störst energi ägnade Brå åt det stora gemensamma arbetet med Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF). I första skedet säkerställer Brå att den befintliga statistiken kan leva vidare och lägger grunden för att de nya system och informationsmängder som byggs upp ska kunna omsättas i bättre statistik. I princip hela statistikproduktionen och tillhörande utvecklingsprojekt bedrevs på beställning av regeringen.

4 2 BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET ÅRSREDOVISNING 2012 Även en stor del av forsknings- och utvecklingsverksamheten mötte direkta beställningar från regeringen, som fick redovisningar om sådant som brottsligheten i landets storstäder, hanteringen av ungdomsärenden i rättskedjan och olika frivårdsverksamheter i kriminalvården. Därtill redovisade Brå många analyser som faller inom myndighetens bredare uppdrag på området, bland annat om de senare årens utveckling för ett tiotal olika brottskategorier och fördjupade studier om utpressningsbrottsligheten och polisens utredningar av hedersbrottsligheten. Brås generella uppdrag att ge stöd till lokalt brottsförebyggande arbete ledde även detta år till fördelning av ekonomiskt stöd till särskilda verksamheter samt insamling, bearbetning och spridning av användbar kunskap till målgrupperna via internet, skrifter och arrangemang. Brås verksamhet kräver särskilda kompetenser och skulle inte vara möjlig utan insatser från högt kvalificerade medarbetare. För att ytterligare vässa för mågan att attrahera och behålla högpresterande personer fortsatte satsningarna på den fysiska och sociala arbetsmiljön och på specialanpassad kompetensutveckling. Nu och i framtiden är personalens kompetens myndighetens mest värdefulla och unika resurs. Den myndighet jag haft förmånen att styra under nästan hela 2012 har ett minst sagt engagerande uppdrag, och mycket av det som behövs är på plats och fungerar väl. Produktionen är stor och håller hög kvalitet, och resultaten används av regeringen och myndigheterna. Det är bästa tänkbara utgångsposition nu när myndigheten tar sats inför de språng som framtiden kräver. Stockholm i februari 2013 Erik Wennerström

5 x +46 (0) e-post Urn: nrn: Se: bra 455 BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET ÅRSREDOVISNING Några händelser under året Januari Februari Mars April Maj Den 12 januari publicerades den samlade preliminära statistiken över anmälda brott för Den 22 februari publicerades årsrapporten från Nationella trygghets undersökningen (NTU) 2011 om utsatthet för brott, otrygghet, förtroende för och kontakter med rättsväsendet. Den 30 mars publicerades rapporten Rättsväsendets hantering av ungdomsärenden. Handläggningstid och personuppklaring. Den 31 mars publicerades den slutliga statistiken över anmälda brott, uppklarade brott och misstänkta personer för Den 2 april publicerades rapporten Lokala poliser. Hinder och möjlig heter med lokala poliskontor. Den 3 april publicerades rapporten Samhällstjänst. Dagens situation och framtidens möjligheter. Den 4 maj publicerades rapporten Polisens utredningar av hedersrelaterat våld. Rapport 2012:1 Rapport 2012:6 stecestrum nectatiis alibus eaquatiamus experro uamus cum haruptibus explautaque venis entium volestis non plab illorem qui dolut accus endit audam ullor adi de es nos ut et eatus conrferro occat. necep rorehenisqui sedis qui tore pratiosae. sequam id explace ptaqui utem non et, tem id e re, od utatistem sed que peribustis et offic to a natet ex et laut ut rest, et ut mo mo voluptaim velibus aut labores trupta et, cumquatem t eumquid quae prem lit, nulparu ntusam cus eveni ilignih illiquuntem. Ibus a nossit qui i odit quaepro videliam into estrum illorumet libus, eaque offictios cum labo. Nat earchicit i omnimo corerum eatem. Dis que labores iur sercias digenih ilibus ab ipsuntis esti et in nusa vollatur asimpor ehendem autate os ex et voluptas doluptaquam ipsam et ab ut eum si idunt maximpe repereh endebit polisens utredningar av hedersrelaterat våld rapport 2012:1 Ord står mot ord i utpressningsrättegång HACKARE pressar flera på pengar HÄMND 30-årig utpressad efter sexchatt Tre män åtalas för hot och utpressning ational Council fosr Crime Prevention STockholm, Sweden Polisens utredningar av hedersrelaterat våld Utpressning i Sverige Tvistelösning, bestraffning och affärsidé Den 12 maj publicerades rapporten Utpressning i Sverige. Tvistelösning, bestraffning och affärsidé. Den 31 maj publicerades den officiella statistiken över lagförda personer, kriminalvård och återfall i brott för år Juni Den juni arrangerade Brå den internationella konferensen the Stockholm Criminology Symposium med över 500 deltagare.

6 4 BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET ÅRSREDOVISNING 2012 Juni Juli September Den 12 juni publicerades rapporten School Bullying, Depression and Offending Behaviour Later in Life. Den 28 juni publicerades statistiken över hatbrott Den 3 juli publicerades rapporten Förebygga illegal utförsel av kulturföremål. Den 12 juli publicerades den preliminära statistiken över anmälda brott första halvåret Den 25 september publicerades rapporten Otillåten påverkan mot före tag. En undersökning om utpressning. Den 28 september publicerades årsboken Kriminalstatistik 2011 med ett urval av den slutliga officiella kriminalstatistiken. Rapport 2012:11 Rapport 2012:12 Kriminalstatistik Konkurs 2011 Otillåten påverkan mot företag En undersökning om utpressning Oktober November December Den 23 oktober publicerades idéskriften Lokala insatser mot återfall i brott. Den oktober arrangerades den nationella konferensen Råd för framtiden i Norrköping med cirka 500 deltagare. Den 6 november publicerades resultaten om utsatthet för brott från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) Den 10 december publicerades den första resultatredovisningen från Politikernas trygghetsundersökning (PTU). Den 14 december publiceras rapporten Brottsutvecklingen i Sverige

7 BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET ÅRSREDOVISNING Kunskapsmyndighet i rättsväsendet Brå är en myndighet under Justitiedepartementet och ett kunskapscentrum inom rättsväsendet. Myndigheten ska bidra till att utveckla kunskapen inom det kriminalpolitiska området och främja brottsförebyggande arbete. I uppdraget ingår att ansvara för både den officiella rättsstatistiken och annan kriminalstatistik, vilket innefattar att producera, följa, analysera och rapportera om statistiken. En viktig del i Brås uppdrag är också att initiera och bedriva forsknings- och utvecklingsarbete som ger regeringen och myndigheterna i rättsväsendet ett kvalificerat underlag för åtgärder och prioriteringar samt att löpande bistå regeringen i kriminalpolitiska frågor. I det ingår också att myndigheten följer och analyserar brottsligheten och samhällets reaktioner på brott och utvecklar nya kunskapskällor på området. På så sätt bidrar Brå till att utveckla och effektivisera verksamheterna vid myndigheterna i rättsväsendet, som myndigheten har ett nära och förtroendefullt samarbete med. Därutöver ger Brå aktivt stöd till lokalt brottsförebyggande arbete. Organisation Brå är en förhållandevis liten myndighet med ett stort och viktigt uppdrag. För att utföra sitt uppdrag var myndigheten under året organiserad i nio enheter enligt följande: enheten för rättsstatistik enheten för statistiska undersökningar enheten för forskning och utveckling enheten för utvärdering och polisforskning enheten för forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet enheten för lokalt brottsförebyggande arbete enheten för information och förlag enheten för IT enheten för administration. Vetenskapligt råd Generaldirektör Insynsråd Administration Information och förlag IT Personal Juridik Forskning och utveckling Utvärdering och polisforskning Forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet Rättsstatistik Statistiska undersökningar Lokalt brottsförebyggande arbete

8 6 BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET ÅRSREDOVISNING 2012 Vid myndigheten finns också en personalfunktion som ansvarar för att utveckla strategier, policyer och processer inom personal- och arbetsmiljöområdet och ger stöd till chefer och medarbetare i personalfrågor. Därtill finns ett juridiskt sekretariat som bistår generaldirektören och ger stöd till enheterna i juridiska frågor. Till organisationen hör även Brås insynsråd, där general direktören är ordförande och som i övrigt under året bestod av utomstående, av regeringen förordnade, ledamöter från rättsväsendet och universitet. Rådets uppgift är att stå för samhällets insyn i myndighetens organisation och verksamhet, och att bistå generaldirektören med råd för att verksamheten ska bedrivas effektivt och i överensstämmelse med målen. Under 2012 hade insynsrådet fyra protokollförda möten. Brå har också ett vetenskapligt råd med sex ledande företrädare från det akademiska fältet. Ledamöterna informeras om Brås produktion och engageras återkommande för att vetenskapligt granska rapporter och för att rekommendera andra experter som kan bistå myndigheten med granskning.

9 BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET ÅRSREDOVISNING Relevanta kunskapsunderlag på angelägna områden Brå har i uppgift att vara ett kunskapscentrum inom rättsväsendet. Det innebär att målområdet sträcker sig över nära nog hela det kriminalpolitiska sakområdet. Schematiskt kan det uttryckas som att myndigheten ska bistå med statistik och forsknings- och utvecklingsbaserad kunskap längs linjen brottsligheten otryggheten lagstiftningsförändringar polisverksamhet i allmänhet brottsutredande verksamhet åklagarverksamhet påföljdssystemet dömande verksamhet kriminalvård. Verksamheten vid Brå består på statistiksidan av en grund med löpande produkter och därutöver utveckling av nya produkter i projektform. Forskning och utveckling bedrivs nästan helt i projektform som främst redovisas i enskilda rapporter. Stödet till lokalt brottsförebyggande arbete består av en blandning av projekt och återkommande löpande arbete som ger upphov till olika produkter och aktiviteter. Rapport 2012:14 I flertalet av de delar som nämndes ovan har Brå många enskilda projekt och löpande verksamheter på gång under ett år som Enbart när det gäller sakområdet brottsligheten analyserade och redovisade Brå utvecklingen för ett tiotal enskilda brottskategorier i en rapport av typen antologi. Brå redovisade också en analys av återfall i brott, en genomgång av ungdomars brottslighet, en studie om utpressningsbrottet, en specialstudie om utpressning mot företag, en kartläggning av brottsligheten i storstäderna och en internationell forskningsgenomgång av relationen mellan tidig mobbning och senare brottslighet. Inom området statistik tog Brå fram helt nya sätt att mäta brott i nära relationer och brott mot politiker, och producerade stora mängder statistik om brottsligheten ned på detaljerad nivå, baserat såväl på frågeundersökningar riktade till tiotusentals personer som på omfattande registerbaserad statistik. Å ena sidan är behoven och de teoretiska möjligheterna att ta fram statistik och analyserad kunskap om, i det här fallet, brottsligheten i princip oändliga, och i det perspektivet är Brås insatser begränsade. Å andra sidan är mängden kvalificerad kunskap från Brå om exempelvis brottsligheten högst påtaglig, större än från andra kunskapsmiljöer på området och jämfört med vad som finns tillgängligt i de flesta andra länder. Det gör att Brås främsta målgrupper regeringen och myndigheterna i rättsväsendet har tillgång till och kan dra nytta av mycket omfattande statistik och mer fördjupad kunskap om brottsligheten. Kunskapen om brottsligheten används för att göra bedömningar och prioriteringar inom rättsväsendet och för att rikta in verksamheterna efter brottslighetens beskaffenhet. Kunskapen används vidare av regeringen, myndigheterna och forskningen för att följa upp och bedöma utfallet av genomförda insatser. Det finns inga möjligheter att kvantifiera den här typen av användning. Men enbart på området brottsligheten är materialen som Brå tar fram mycket använda och responsen och frågorna från användarna överväldigande i sin omfattning. Myndigheten är Politikernas trygghets undersökning 2012 Förtroendevaldas utsatthet och oro för hot, våld och trakasserier Sanna Wallin och Lisa Wallin har under året arbetat med att undersöka politikers trygghet och utsatthet för brott.

10 8 BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET ÅRSREDOVISNING 2012 i den lyckliga situationen att den har förmåga att ta fram produkter som det finns en stark efterfrågan på. Ändå är området brottsligheten bara ett i raden av sakområden där Brå är verksamt. På motsvarande sätt skulle det vara möjligt att tala om kunskapsbidragen och deras användning inom polisverksamhet, kriminalvårdsverksamhet och så vidare. I en årsredovisning som denna är det inte möjligt att närmare gå in på alla enskilda produkter och insatser som myndigheten bidragit med under året. I många fall omnämns omfattande produkter som kan ha haft stor inverkan på målgrupperna endast i någon enstaka mening. För att öka förståelsen av verksamheten följer redovisningen en särskild prioritering och ordning. I huvudsak är det nytillskott av fakta och kunskap som lyfts fram. En i och för sig omfattande, men årligen återkommande, produktion omnämns i liten utsträckning. De många regeringsuppdrag som myndigheten avslutar under ett år redovisas vanligtvis i fristående rapporter, vilket gör att årsredovisningen inte är platsen för att rapportera själva resultaten. Av utrymmesskäl kommenteras endast de projekt och verksamheter som redovisats genom en publicering under året. Därutöver bedrevs många projekt vilkas resultat publiceras under kommande år. I bilaga 3 redovisas dock samtliga projekt och verksamheter (inom statistik och forskning och utveckling) som bedrevs under året, uppdelat i om bakgrunden är regeringsuppdrag eller motsvarande, förfrågningar från andra aktörer eller eget initiativ av Brå. Ordningsföljden i den här årsredovisningen innebär att statistikverksamheten redovisas först, med betoning på nytillskott och förändringar. Därefter redovisas forsknings- och utvecklingsverksamheten, med start i studier om brottsligheten, fortsättning i polisforskning och avslutning i forskning om andra delar av det straffrättsliga systemet och rättsväsendet. Sedan redovisas stödet till lokalt brottsförebyggande arbete och internationell verksamhet och sist beskrivs de interna stödverksamheterna, vilket gäller information, IT, administration och ekonomi samt juridisk service. Som nämnts är det svårt och inte alltid meningsfullt att kvantitativt beskriva Brås verksamhet för att ta fram statistik och kunskap genom forskning. Men myndigheter förväntas redovisa sin verksamhet i termer av antalet produkter eller tjänster som lämnat myndigheten. I bilaga 4 redovisas därför ett antal prestationsindikatorer, trots att de endast ger en begränsad och inte särskilt upplysande bild av verksamhetens innehåll, omfattning och betydelse. Den nya webbplats som Brå introducerade under året innebär att flera tidigare indikatorer har fått bytas ut mot nya, vilket redogörs för i bilagan.

11 Brottsförebyggande rådet/national Council for Crime Prevention BOX 1386/TEGNÉRGATAN 23, SE STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 (0) FAX +46 (0) E-POST ISBN ISSN BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET ÅRSREDOVISNING Statistikverksamheten Statistik är ett stort verksamhetsområde för Brå. Relevant statistik av god kvalitet är central för att kunna följa och bedöma såväl brottsligheten som rättsväsendets verksamheter. Som ansvarig för den officiella kriminalstatistiken producerar myndigheten statistik avseende brottslighet och samhällets reaktioner på brott. I uppgiften ingår att utveckla innehållet och kvaliteten och att göra anpassningar till rättsväsendets och samhällets informationsbehov. Statistikverksamheten innebär i stor utsträckning löpande produktion och publicering av den officiella kriminalstatistiken samt en IT-intensiv förvaltning och utveckling av statistiksystemen. Till statistikprodukterna hör även Nationella trygghetsundersökningen (NTU), statistiken över hatbrott och numera även Den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) belyser frågeställningar som Hur vanligt är det att den som utsätts statistik över politikers utsatthet för brott, genom Politikernas trygghetsundersökning (PTU). brottsutsattas erfarenheter av kontakter med för misshandel känner gärningspersonen? Hur stor andel av brotten anmäls till polisen? Vilka grupper är mest utsatta för olika typer av brott? Är man olika trygg beroende på var i landet man bor? Ökar eller minskar svenska folkets förtroende för Polisen? I rapporten presenteras resultat om utsatt - het för brott, trygghet, förtroende för rättsväsendet och rättsväsendet, Underlaget utgörs av över personer som i telefonintervjuer svarat på frågor om utsatthet för brott, trygghetsupplevelse, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet. Rättsväsendets informationsförsörjning För den specialintresserade finns metodbeskrivning och frågeformulär samlade i NTU 2012 Teknisk rapport, som går att ladda ner på Brå:s webbplats (2013:2). Det enskilt största utvecklingsinriktade arbetet gällde även under 2012 samverkan inom Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF). Målet är att ärendena genom rättskedjan ska hanteras elektroniskt i ett strukturerat och gemensamt format. Det ska leda till effektivare ärendehantering med högre kvalitet och större möjligheter att följa ärenden genom rättskedjan, från det att polisen upprättar en anmälan, via förundersökning och åtal till avgörande i domstol och verkställighet i kriminalvård. RIF-arbetet innebär att man tar fram en gemensam struktur för informationen och bestämmer vilken information som ska ingå och att var och en av myndigheterna sedan bygger upp de IT-tekniska lösningar som gör hela hanteringen möjlig. Här ingår att anpassa och förändra ärendehanteringssystemen hos samtliga berörda myndigheter. Som ansvarig för kriminalstatistiken måste Brå se till att de uppgifter som behövs för nuvarande och framtida statistik finns i informationsmassan och kan översändas till och tas om hand av Brå. både på nationell och på regional nivå, med redovisningar för Sveriges län och vissa av landets kommuner. NTU är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning, och i denna publikation redovisas resultaten för den sjunde undersökningen, NTU 2012, tillsammans med jämförelser med resultaten från tidigare år. Under ett antal år har det gemensamma arbetet framför allt handlat om att specificera vilken information som ska ingå och hur den ska vara strukturerad. Det arbetet fortgår, och Brå är med i flera arbetsgrupper som tar fram lösningar. År 2012 har varit ett år där Brå och de övriga berörda myndigheterna ökat insatserna för att bygga systemen och också satt flera delar i drift. Det konkreta konstruktionsarbetet fortsätter under kommande år, och efterhand sätts fler delar i drift. Redan 2013 går arbetet in i nya och viktiga faser. Dels påbörjas arbetet med att komplettera systemet så att det täcker in fler delar av ärendehanteringen genom rättskedjan och så att mer förfinade uppgifter kan ligga till grund för statistik som tas fram av Brå, dels ska flera tekniska delar byggas klart och driftsättas. Brå ser stora möjligheter med de nya systemen och arbetar för att ta tillvara de möjligheter som de kommer att innebära. Ett övergripande mål som Brå NATIONELLA TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN 2012 RAPPORT 2013:1 Rapport 2013:1 NTU 2012 Om utsatthet, trygghet och förtroende Thomas Hvitfeldt och Åsa Irlander har arbetat med NTU.

12 10 BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET ÅRSREDOVISNING 2012 tar sikte på i RIF-samverkan är att kunna fortsätta att producera och leverera dagens statistikserier som ingår i den officiella kriminalstatistiken och som används mycket i samhället. Ett annat övergripande mål är att lägga grunden för helt ny och efterfrågad statistik som det tidigare inte har varit möjligt att ta fram. En risk som Brå ser inför de närmaste årens arbete är att de system som de enskilda myndigheterna bygger upp till följd av RIF kan visa sig vara svåra att synkronisera och därför måste justeras och att förseningar i tidigare led gör att Brås tid för att utveckla lösningar blir för kort eller måste skjutas upp. Förberedelser för framtida statistikutveckling Under 2012 har Brå i enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet arbetat med förberedelser för att kunna utveckla statistik som kan användas för styrning och uppföljning av verksamheterna i rättsväsendet. Mycket av förberedelsearbetet är integrerat i Brås pågående arbete inom RIF. Därutöver har Brå genomfört en målgruppsanalys av kriminalstatistiken (se nedan) och en utredning om de tekniska förutsättningarna för ny verksamhetsinriktad statistik, vilken redovisas i samband med den här årsredovisningen. För att så snabbt som möjligt få ut verksamhetsnytta är den nuvarande strategin att utveckla en sidodatabas med uppgifter från rättsväsendet enligt de nya formaten. Databasen ska användas för framställning av en ny löpande statistik över ärendeflödet inom rättsväsendet med mått på handläggningstider och andra utfall. Den ska även möjliggöra uttag av mikrodata, som kan användas för ingående analyser av rättsväsendets utrednings- och forskningsverksamhet inom och utanför Brå. En viktig avgränsning blir att den nya statistiken kommer att utgå från data med de nya formaten som utvecklas inom RIF och att ingen hänsyn initialt ska behöva tas till historiska data. Detta anses nödvändigt för att snabba upp utvecklingsarbetet, men innebär också att tidsserier kommer att få byggas upp successivt i takt med att den nya statistiken publiceras. Om det fortsatta utvecklingsarbetet faller väl ut är Brås bedömning att det ska vara möjligt att börja publicera den första nya verksamhetsinriktade statistiken inom ett par år. Utifrån ett återrapporteringskrav har Brå under 2012 gjort en målgruppsanalys och då analyserat ändamål och utvecklingsområden för den officiella kriminalstatistiken, med utgångspunkt i en granskning från Statskontoret. Arbetet redovisas i anslutning till denna årsredovisning (Målgruppsanpassning av kriminalstatistiken). Analysen kommer att bilda underlag för det fortsatta arbetet med att anpassa statistiken till användarnas behov. Den ska också ligga till grund för en handlingsplan för utvecklingen av kriminalstatistiken de kommande åren. Effektivisering av hatbrottsstatistiken I enlighet med ett återrapporteringskrav tog Brå fram statistiken över hatbrott (rapport 2012:7) och gjorde insatser för att effektivisera produktionen av denna statistik. I den statistik som publicerades under året utgick vissa uppgifter som tar stora resurser i anspråk utan att vara starkt efterfrågade, vilket främst gällde uppgifter om målsägare och misstänkta. Å andra sidan tillkom efterfrågade redovisningar av utvecklingen samt om det kristofobiska motivet. Fler frågor om hatbrott infördes också i de stora frågeundersökningar som Brå genomför, vilket inför framtiden förbättrar möjligheterna att rapportera om befolkningens utsatthet för hatbrott. Brå vidtog också åtgärder för att ef-

13 Brottsförebyggande rådet/national Council for Crime Prevention box 1386/tegnérgatan 23, se stockholm, sweden telefon +46 (0) fax +46 (0) e-post isbn issn BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET ÅRSREDOVISNING fektivisera produktionen av statistiken över anmälda hatbrott som publiceras från och med Från att ha varit en totalundersökning övergår den delen till att bli en urvalsundersökning, där 50 procent av alla aktuella anmälningar genomsöks. På så sätt reduceras antalet anmälningar som Brå behöver läsa Utanför mataffären hörde målsägande någon ropa jävla invandrare, stick tillbaka till ditt land, jag hatar er! Mannen var väldigt och detaljgranska från över till i storleksordningen Ändringar aggressiv och målsägande kände sig oerhört kränkt. Ovanstående citat är ett typiskt exempel på ett främlingsfientligt hatbrott hämtat ur Hatbrott Rapporten kan betraktas som en årsbok över hatbrottsstatistiken. Den utgörs främst av polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv, men även av i samband med övergången till urvalsundersökning får till följd uppgifter om att självrapporterad vissa utsatthet för hatbrott från Nationella Trygghetsundersökningen (NTU). Ett hatbrott kan vara allt tillläggsmetoder avvecklas, som att söka efter fall genom medierapporteringen, brott råder internationell enighet om att händelsen är ett resultat från kränkande klotter till mord det är motivet till brottet som avgör om det är ett hatbrott eller inte. Även om oenighet råder om vad som bör inkluderas i termen hat- av bristande respekt för mänskliga rättigheter och människors lika värde. Statistik om hatbrott i Sverige har redovisats årligen sedan I Hatbrott 2011 redovisas uppgifter ur polisanmälningar med att inhämta kompletterande information från utredningspersonal olika identifierade hatbrottsmotiv per samt utsatthet telefon för främlingsfientliga och homofobiska hatbrott utifrån NTU. I rapporten ges även information om hur stor andel av anmälningarna från föregående år som klarats upp, huruvida de anmälda hatbrotten är vit makt-ideologiskt motiverade samt hatbrottens regionala fördelning. och att granska alla anmälningar om hets mot folkgrupp och olaga diskriminering. Trots övergången till en urvalsundersökning kommer de övergripande resultaten att kunna presenteras som tidigare, inklusive uppdelningar på de centrala hatbrottsmotiven. En följd av förändringen blir dock att möjligheterna till mer finfördelade nedbrytningar begränsas. Men bedömningen är att det är försvarbart i ljuset av de stora effektiviseringsvinster som uppnås. En förändring som påverkar den statistik som publiceras under 2013, är att det inte kommer att vara möjligt att granska uppgifter från polisens hatbrottsmarkering. Det beror på pågående omläggningar i polisens ärendehanteringssystem. HATBROTT 2011 RAPPORT 2012:7 Rapport 2012:7 Hatbrott 2011 Statistik över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv Nytillskott av statistik Inom statistikverksamheten tar Brå återkommande fram ny statistik, såväl register- som surveybaserad. På uppdrag av regeringen har Brå utvecklat en ny, mer tillförlitlig och relevant återfallsstatistik, som under året publicerades för första gången. Förbättringar är bland annat att återfallet mäts från frigivning, att det korrigeras för dödsfall och att det redovisas detaljerade uppgifter om tid till återfall. Aktualiteten har förbättrats genom att den slutliga statistiken kompletteras med en betydligt snabbare producerad preliminär statistik. Förändringarna ökar påtagligt möjligheterna att följa och analysera återfallsutvecklingen. På uppdrag av regeringen genomförde Brå för första gången en stor statistisk undersökning som mäter omfattningen av och karaktären på politikers utsatthet för brott och som sedan kommer att följa utvecklingen över åren (rapport 2012:14). Det är starten på den första löpande undersökningen i sitt slag i världen. Resultaten kan ligga till grund för överväganden om hanteringen av utsatta och om förebyggande insatser. I enlighet med myndighetens instruktion fortsatte arbetet med att årligen genomföra och ytterligare utveckla den stora frågeundersökningen Nationella trygghetsundersökningen, NTU, (rapport 2012:2 och Utsatthet för brott 2012). På uppdrag av regeringen togs en ny frågemodul i NTU fram som ska mäta omfattningen och karaktären på brott i nära relationer. De första resultaten presenteras Likaså på uppdrag av regeringen tog Brå fram statistik över anmälda brott i stadsdelar som omfattas av det urbana utvecklingsarbetet (Brottsstatistik och resultat från NTU i URBAN15-områden). Därutöver producerades och publicerades den officiella kriminalstatistiken som Brå är ansvarig för enligt den fastställda publiceringsplanen, bland annat i Kriminalstatistik 2011 (rapport 2012:11). Det handlar i princip om sex Carina Djärv och Fredrik Aspling har arbetat med rapporten om hatbrott.

Årsredovisning 2013. Brottsförebyggande rådet

Årsredovisning 2013. Brottsförebyggande rådet Årsredovisning 2013 Brottsförebyggande rådet Innehåll Resultatredovisning Generaldirektören om året som gått 1 Några händelser under året 3 Kunskapsmyndighet för rättsväsendet 5 Årsredovisningens upplägg

Läs mer

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet Brottsstatistik och hur den kan användas Nationella trygghetsundersökningen Alla brott Kriminalstatistiken Statistikkällor Rättsstatistik Anmälda brott Uppklarade brott (Handlagda brott) Misstänkta personer

Läs mer

Vad säger kriminalstatistiken, egentligen?

Vad säger kriminalstatistiken, egentligen? Vad säger kriminalstatistiken, egentligen? Anton Färnström, statistiker, enheten för rättsstatistik Brås statistik Rättsstatistik Statistiska undersökningar * Anmälda brott * Uppklarade brott * Misstänkta

Läs mer

Brås uppdrag. Brås grundvärden

Brås uppdrag. Brås grundvärden Verksamhetsplan 2013 Brås uppdrag Brottsförebyggande rådet (Brå) är centrum för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom rättsväsendet och ska bidra till kunskapsutvecklingen inom det kriminalpolitiska

Läs mer

Rapport 2014:3. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat

Rapport 2014:3. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat Rapport 2014:3 Nationella trygghetsundersökningen 2006 2013 Regionala resultat Nationella trygghetsundersökningen 2006 2013 Regionala resultat Rapport 2014:3 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Årsredovisning 2014. Brottsförebyggande rådet

Årsredovisning 2014. Brottsförebyggande rådet Årsredovisning 2014 Brottsförebyggande rådet Innehåll Resultatredovisning Generaldirektören om året som gått 1 Några händelser under året 2 Kunskapsmyndighet för rättsväsendet 4 Årsredovisningens upplägg

Läs mer

En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan. Januari 2015

En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan. Januari 2015 En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan Januari 2015 Datum Sida 2015-01-21 1 (5) Ert datum Dnr En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan

Läs mer

Straff i proportion till brottets allvar

Straff i proportion till brottets allvar Straff i proportion till brottets allvar Slutbetänkande av Straffiiivåutredningen Stockholm 2008 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2008:85 Innehåll Förkortningar 13 Sammanfattning 15 Författningsförslag

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökari samhället. Det

Läs mer

Rättsväsen. Anmälda brott Statistiken över anmälda brott redovisar brottslighetens

Rättsväsen. Anmälda brott Statistiken över anmälda brott redovisar brottslighetens 20 Sedan den 1 juli 1994 ansvarar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för den officiella kriminalstatistiken. Tidigare hade Statistiska Centralbyrån, SCB, detta ansvar. Brottsstatistiken har förts sedan 1950.

Läs mer

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete Regeringsbeslut I:5 2017-02-16 Ju2017/01526/KRIM Justitiedepartementet Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten Regeringsbeslut II:12 Justitiedepartementet 2016-12-14 Ju2016/00882/Å Ju2016/08896/LP (delvis) Åklagarmyndigheten Box 5553 11485 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten

Läs mer

Konstaterade fall av dödligt våld

Konstaterade fall av dödligt våld Konstaterade fall av dödligt våld Statistik för 2012 Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra.se Konstaterade fall av dödligt våld Sammanfattning Omfattning

Läs mer

Rapport 2017:2. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat

Rapport 2017:2. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat Rapport 2017:2 Nationella trygghetsundersökningen 2006 2016 Regionala resultat Nationella trygghetsundersökningen 2006 2016 Regionala resultat Rapport 2017:2 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Aktuell brottsstatistik om mäns våld mot kvinnor

Aktuell brottsstatistik om mäns våld mot kvinnor Utdrag ur NCK-rapport 2010:04 / ISSN 1654-7195 ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN Aktuell brottsstatistik om mäns våld mot kvinnor Mattias Friström Aktuell brottsstatistik om mäns våld

Läs mer

Brottsförebyggande rådet, 2014. URN: NBN: SE: BRA-538

Brottsförebyggande rådet, 2014. URN: NBN: SE: BRA-538 Verksamhetsplan 2014 Brottsförebyggande rådet, 2014. URN: NBN: SE: BRA-538 Innehåll Brås uppdrag... 5 Kunskapscentrum för rättsväsendet... 6 Brås mål och grundvärden... 7 Brås verksamhet... 8 Myndighetens

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott. Dir. 2013:30. Beslut vid regeringssammanträde den 14 mars 2013

Kommittédirektiv. Översyn av straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott. Dir. 2013:30. Beslut vid regeringssammanträde den 14 mars 2013 Kommittédirektiv Översyn av straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott Dir. 2013:30 Beslut vid regeringssammanträde den 14 mars 2013 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska överväga och

Läs mer

Rättsväsen. Anmälda brott Statistiken över anmälda brott redovisar brottslighetens

Rättsväsen. Anmälda brott Statistiken över anmälda brott redovisar brottslighetens 20 Sedan den 1 juli 1994 ansvarar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för den officiella kriminalstatistiken. Tidigare hade Statistiska Centralbyrån, SCB, detta ansvar. Brottsstatistiken har förts sedan 1950.

Läs mer

Trygghetskommission - Direktiv

Trygghetskommission - Direktiv Trygghetskommission - Direktiv Sammanfattning Såväl brottsutvecklingen som medborgarnas trygghet har försämrats påtagligt under senare tid. Detta framgår tydligt av statistik från Brå. Statistiken visar

Läs mer

Brottsutvecklingen. KORTA FAKTA OM I SVERIGE

Brottsutvecklingen.  KORTA FAKTA OM I SVERIGE Brottsförebyggande rådet (Brå) är ett centrum för forskning och utveckling inom rättsväsendet. Vi arbetar med att ta fram kunskap om brottsutvecklingen, utvärdera kriminalpolitiska åtgärder och främja

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut II:4 Justitiedepartementet 2016-12-20 Ju2016/02312/Å Ju2016/07568/Å Ju2016/08896/LP (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 10422 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. 2016:43 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2016 Utvidgning

Läs mer

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11 Kommittédirektiv Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd Dir. 2013:11 Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2013 Sammanfattning Regeringen inrättar en kommitté

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Rättsväsen. Sedan den 1 juli 1994 ansvarar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för den officiella kriminalstatistiken.

Rättsväsen. Sedan den 1 juli 1994 ansvarar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för den officiella kriminalstatistiken. Rättsväsen Sedan den 1 juli 1994 ansvarar sförebyggande rådet (BRÅ) för den officiella kriminalstatistiken. Tidigare hade Statistiska Centralbyrån, SCB, detta ansvar. sstatistiken har förts sedan 1950.

Läs mer

Innehåll. Myndighetens roll och verksamhet. Verksamhetsåret 2016

Innehåll. Myndighetens roll och verksamhet. Verksamhetsåret 2016 Verksamhetsplan2016 Innehåll Myndighetens roll och verksamhet Brås uppdrag kunskapscentrum i rättsväsendet... 5 Angelägna utvecklingsområden för rättsväsendet och fokusområden för Brå... 6 Brås övergripande

Läs mer

för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet

för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet Budgetunderlag för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet Hemställan Utifrån denna redogörelse hemställer Brottsförebyggande rådet att regeringen beslutar att föreslå riksdagen att fastställa anslaget

Läs mer

Resultatmått för polisiär verksamhet. Brottsförebyggande rådet

Resultatmått för polisiär verksamhet. Brottsförebyggande rådet Resultatmått för polisiär verksamhet Antal personuppklarade brott Antal anmälda brott = Uppklaringsprocenten År 2012 och förändring jämfört med föregående år Antal personuppklarade brott: 234 000-13 700

Läs mer

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Justitiedepartementet Regeringsbeslut 38 2004-12-16 Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Öppna jämförelser i socialtjänsten Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Innehåll Bakgrund 3 Syfte och mål 3 Avgränsningar 3 Målgrupper 3 Nuläge 4 Tillgång till data 4 Indikatorer och mått 4 Insamling,

Läs mer

UTREDNINGSENHETEN BARN OCH UNGDOM

UTREDNINGSENHETEN BARN OCH UNGDOM FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING UTREDNINGSENHETEN BARN OCH UNGDOM TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-04-01 Jämförande statistik Som det tidigare är återgivet är tjänsten socialsekreterare unga lagöverträdare

Läs mer

2011:15. Brå och kriminalstatistiken

2011:15. Brå och kriminalstatistiken 2011:15 Brå och kriminalstatistiken MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/216-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-18 Ju2010/8620/KRIM Regeringen Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag till Statskontoret

Läs mer

AL /07. Brott mot äldre. - var finns riskerna?

AL /07. Brott mot äldre. - var finns riskerna? AL 480-6198/07 Brott mot äldre - var finns riskerna? Dokument Sida RAPPORT 1 (7) Upprättad av Datum Diarienr Version David Holtti 2007-08-07 AL 480 6198/07 01.00 Inledning Göteborgs-Posten har under våren

Läs mer

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel.

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fredrik Reinfeldts jultal 16 december 2013 Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30)

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) Ert

Läs mer

M115 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppdrag till

M115 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppdrag till Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3228 av Beatrice Ask m.fl. (M) Brott mot äldre Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppdrag till Åklagarmyndigheten

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekobrottsmyndigheten; SFS 2015:744 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Att göra en polisanmälan vad händer sen?

Att göra en polisanmälan vad händer sen? Att göra en polisanmälan vad händer sen? Sammanfattning av seminarium om rättsprocessen Plats: Scandic Crown i Göteborg, 7 november 2014 Arrangör: Social Resursförvaltning, Göteborgs Stad, i samarbete

Läs mer

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringsbeslut II:3 2014-08-21 S2012/275/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringens

Läs mer

Uppdrag att stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i kommuners och landstings verksamheter

Uppdrag att stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i kommuners och landstings verksamheter Regeringsbeslut II:14 2016-12-20 S2011/08293/FST S2016/07874/FST (delvis) Socialdepartementet Barnombudsmannen Box 22106 104 22 STOCKHOLM Uppdrag att stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun Bakgrund I februari 2007 beslutade Rikspolisstyrelsen om nationella direktiv angående samverkan mellan Polismyndigheter

Läs mer

Brottsstatistik och resultat från NTU i URBAN15-områden

Brottsstatistik och resultat från NTU i URBAN15-områden Brottsstatistik och resultat från NTU i URBAN15-områden Anmälda brott 2014 och resultat från Nationella trygghetsundersökningen 2007 2014 för län, kommuner och stadsdelar som omfattas av det urbana utvecklingsarbetet

Läs mer

Kriminalstatistik. Misstänkta personer. Slutlig statistik

Kriminalstatistik. Misstänkta personer. Slutlig statistik Kriminalstatistik 2016 Misstänkta personer Slutlig statistik Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott. Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten

Läs mer

Brottsstatistik och resultat från NTU i URBAN15-områden

Brottsstatistik och resultat från NTU i URBAN15-områden Brottsstatistik och resultat från NTU i URBAN15-områden Anmälda brott 2013 och resultat från den Nationella trygghetsundersökningen 2007 2013 i län, kommuner och stadsdelar som omfattas av det urbana utvecklingsarbetet.

Läs mer

NTU 2010. Om utsatthet, trygghet och förtroende. Rapport 2011:1

NTU 2010. Om utsatthet, trygghet och förtroende. Rapport 2011:1 NTU 2010 Om utsatthet, trygghet och förtroende Rapport 2011:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och trygghe ten

Läs mer

Hatbrott med främlingsfientliga och rasitiska motiv. Seminarium om utsatta grupper Stockholm den 7 mars

Hatbrott med främlingsfientliga och rasitiska motiv. Seminarium om utsatta grupper Stockholm den 7 mars Hatbrott med främlingsfientliga och rasitiska motiv Seminarium om utsatta grupper Stockholm den 7 mars www.delmi.se @Delmigram Ny kunskapsöversikt Hatbrott med främlingsfientliga och rasitiska motiv (Delmi

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten Regeringsbeslut I:11 Justitiedepartementet 2012-12-20 Ju2012/8171/Å Ju2012/8527/KRIM(delvis) Åklagarmyndigheten Box 5553 11485 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten Riksdagen

Läs mer

Samverkan mellan polis och kommun

Samverkan mellan polis och kommun Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser 1 Bakgrund samverkansöverenskommelser Nationell handlingsplan från RPS 2008 Överenskommelserna ska tydliggöra parternas

Läs mer

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Kommittédirektiv En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Sammanfattning En parlamentarisk kommitté ska analysera i vilken utsträckning polisens nuvarande

Läs mer

Rättsväsen. Sedan den 1 juli 1994 ansvarar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för den officiella kriminalstatistiken.

Rättsväsen. Sedan den 1 juli 1994 ansvarar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för den officiella kriminalstatistiken. 20 Rättsväsen Rättsväsen Sedan den 1 juli 1994 ansvarar sförebyggande rådet (BRÅ) för den officiella kriminalstatistiken. Tidigare hade Statistiska Centralbyrån, SCB, detta ansvar. sstatistiken har förts

Läs mer

Kortanalys. Alkohol- och drogpåverkan vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott

Kortanalys. Alkohol- och drogpåverkan vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott Kortanalys Alkohol- och drogpåverkan vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott URN:NBN:SE:BRA-590 Brottsförebyggande rådet 2015 Författare: Johanna Olseryd Omslagsillustration: Susanne Engman Produktion:

Läs mer

Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld. Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017

Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld. Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017 Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017 Agenda MYNDIGHETENS ROLL, UPPDRAG OCH ARBETSSÄTT UTMANINGAR ATT

Läs mer

DEN SVENSKA BROTTSUTVECKLINGEN

DEN SVENSKA BROTTSUTVECKLINGEN DEN SVENSKA BROTTSUTVECKLINGEN Lisa Wallin Sammanfattning Mellan 2005 och 2015 minskade andelen personer som uppgav att de under det senaste året utsatts för något brott, från 26 procent till 24 procent.

Läs mer

Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att fördela medel till forskning m.m.

Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att fördela medel till forskning m.m. Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att fördela medel till forskning m.m. Slutredovisning Ju2011/9162/KRIM 2 Bakgrund regeringens beslut Brottsoffermyndigheten fick genom regeringsbeslut den 16 juni 2011

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten Juni 2014 Reviderad juni 2016

Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten Juni 2014 Reviderad juni 2016 Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten 2015-2017 Juni 2014 Reviderad juni 2016 Datum 2014-06-27 2016-06-30 (uppdaterat) Ert datum Sida EKOBROTTSMYNDIGHETENS INRIKTNING 2015-2017 För att konkretisera

Läs mer

Kommittédirektiv. Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet. Dir. 2013:14

Kommittédirektiv. Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet. Dir. 2013:14 Kommittédirektiv Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet Dir. 2013:14 Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2013 Sammanfattning Sedan den 1 juli 2008 finns det

Läs mer

RÅDGIVANDE KOMMITTÉN OM RAMKONVENTIONEN OM SKYDD FÖR NATIONELLA MINORITETER

RÅDGIVANDE KOMMITTÉN OM RAMKONVENTIONEN OM SKYDD FÖR NATIONELLA MINORITETER Strasbourg, 17 april 2008 GVT/COM/II(2008)001 RÅDGIVANDE KOMMITTÉN OM RAMKONVENTIONEN OM SKYDD FÖR NATIONELLA MINORITETER SVERIGES REGERINGS KOMMENTARER TILL RÅDGIVANDE KOMMITTÉNS ANDRA YTTRANDE OM GENOMFÖRANDET

Läs mer

Kopia. Uppdrag till Polismyndigheten och andra berörda myndigheter att utveckla den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet

Kopia. Uppdrag till Polismyndigheten och andra berörda myndigheter att utveckla den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet Kopia Regeringsbeslut II:2 2015-12-01 Ju2015/09350/PO Justitiedepartementet Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm Uppdrag till Polismyndigheten och andra berörda myndigheter att utveckla den myndighetsgemensamma

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Åklagardatalag; utfärdad den 25 juni 2015. SFS 2015:433 Utkom från trycket den 7 juli 2015 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde

Läs mer

Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten

Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten Projektdirektiv 2013-04-25 Ju 2012:16/2013/13 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten Den nya Polismyndigheten ska inleda sin verksamhet

Läs mer

Statistik 2013 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren

Statistik 2013 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren Statistik 2013 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren En rapport från Brottsofferjourens förbundskansli Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Brottsofferjourens statistikföring... 2 Ärendemängd...

Läs mer

Budgetunderlag Brottförebyggande rådet

Budgetunderlag Brottförebyggande rådet Budgetunderlag 2018 2020 Brottförebyggande rådet Brå kunskapscentrum för rättsväsendet Myndigheten Brå verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. Det gör vi genom att ta fram

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 8 2014-12-18 Fi2014/4482 (delvis) Finansdepartementet Kronofogdemyndigheten Box 1050 17221 Sundbyberg Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne

Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne Polismyndigheten i Skåne Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne 2011-01-07 År 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering STRATEGI S2010:28 Dnr KUR 2010/1320 Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering Bakgrund Sverige har på många områden en tätposition i Europa när det gäller kultur. Vi ligger i topp

Läs mer

Riktlinje kring polisanmälningar i Lekebergs kommun

Riktlinje kring polisanmälningar i Lekebergs kommun Riktlinje kring polisanmälningar i Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2017-05-30 Ansvarig för revidering: Säkerhetsstrateg Diarienummer: KS 17-209 Policy Program Plan >Riktlinje Regler

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

En snabbare lagföring med särskilt fokus på unga som begår brott och personer som återfaller i brott

En snabbare lagföring med särskilt fokus på unga som begår brott och personer som återfaller i brott Bilaga 21 2017-01-17 Ju2017/00537/LP Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor En snabbare lagföring med särskilt fokus på unga som begår brott och personer som återfaller i brott

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

Brottsförebyggande program. för Ronneby kommun

Brottsförebyggande program. för Ronneby kommun Brottsförebyggande program för Ronneby kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från: 2012-04-26 Antagen: KF 121/2012 Innehållsförteckning Lokala brottsförebyggande rådets uppgift... 2 Ronneby

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:190 av Linda Snecker m.fl. (V) Hatbrott riktade mot hbtq-personer 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...1 3 Inledning...2

Läs mer

Brottsstatistik och resultat från NTU i URBAN15-områden

Brottsstatistik och resultat från NTU i URBAN15-områden Brottsstatistik och resultat från NTU i URBAN15-områden Anmälda brott 2012 och resultat från den Nationella trygghetsundersökningen 2007 2012 i län, kommuner och stadsdelar som omfattas av det urbana utvecklingsarbetet.

Läs mer

Yttrande över Påföljdsutredningens betänkande (SOU 2012:34) Nya Påföljder

Yttrande över Påföljdsutredningens betänkande (SOU 2012:34) Nya Påföljder Stockholm den 15 november 2012 Till Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Påföljdsutredningens betänkande (SOU 2012:34) Nya Påföljder Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm har beretts tillfälle

Läs mer

Brå rapport 2013:21. Enkäter. Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11

Brå rapport 2013:21. Enkäter. Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11 Enkäter Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11 1 Enkät till närpolischefer 1. a) Skriv ditt namn. b) Skriv din chefstitel. Till exempel närpolischef, områdeschef eller liknande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Åklagarmyndigheten; SFS 2015:743 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Alliansarbetsgrupp för. rättsväsende

Alliansarbetsgrupp för. rättsväsende Alliansarbetsgrupp för rättsväsende Innehåll Inledning 3 Arbetsgruppens uppgift 3 Utgångspunkter för gruppens arbete 4 Frågeställningar 5 Inledning Allians för Sverige bärs av en idé om Sverige. Vi tror

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling Från ord till handling ett nationellt brottsförebyggande program Angered 15 augusti, 2014 2014-03-23 MEDVERKANDE Magnus Lindgren, generalsekreterare Stiftelsen Tryggare Sverige Bengt-Olof Berggren, chef

Läs mer

Vad som kan vara ett brott hänger alltså nära samman med hur samhället utvecklas. Det uppkommer nya brott, som inte kunde finnas för länge sedan.

Vad som kan vara ett brott hänger alltså nära samman med hur samhället utvecklas. Det uppkommer nya brott, som inte kunde finnas för länge sedan. LAG & RÄTT VAD ÄR ETT BROTT? För att något ska vara ett brott måste det finnas en lag som beskriver den brottsliga handlingen. I lagen ska det också stå vilket straff man kan få om det bevisas i domstol

Läs mer

Överenskommelse mellan Uppsala kommun och Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta för 2015

Överenskommelse mellan Uppsala kommun och Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta för 2015 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Börjesdotter Carina Datum 2015-01-05 Diarienummer KSN-2014-1450 Kommunstyrelsen Överenskommelse mellan Uppsala kommun och Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta för 2015 Förslag

Läs mer

Kortanalys. Livstidsdomar utveckling och faktisk strafftid

Kortanalys. Livstidsdomar utveckling och faktisk strafftid Kortanalys Livstidsdomar utveckling och faktisk strafftid Innehåll Livstids fängelse och tidsomvandling av straffet... 3 Antalet livstidsdomar har ökat åren 1975 2004, därefter minskat... 4 Livstids fängelse

Läs mer

Diarienummer: 16Li700

Diarienummer: 16Li700 Rapport, Sammanställning polisanmälningar olagliga spelautomater 2014-2015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Kommentar till uppföljning... 1 1.2 Kommentar till statistik... 2 2 Sammanfattning...

Läs mer

Utdrag. Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen

Utdrag. Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen Utdrag Protokoll IV:10 vid regeringssammanträde 2012-12-20 S2012/9080/ESA Socialdepartementet Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen 1 bilaga Regeringens beslut Regeringen beslutar

Läs mer

Hantering av IT-brottsutredningar

Hantering av IT-brottsutredningar Hantering av IT-brottsutredningar Informationssäkerhet för offentlig sektor, 2014-08-26 27 Chatrine Rudström, Åklagarmyndigheten Ulrika Sundling, Polisen Innehåll Polisens organisation före och efter 2015

Läs mer

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kommun jan dec 2013 Kronobergs län Magnus Lundstedt, Taktisk ledning 2014 02 05

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kommun jan dec 2013 Kronobergs län Magnus Lundstedt, Taktisk ledning 2014 02 05 Polismyndigheterna i och KronoberK rgs län Anmälda brott per kommun jan dec 213 s län Magnuss Lundstedt, Taktisk ledning 214 2 5 Innehållsförteckning 1.Allmän beskrivning av rapporten... 2 2. Anmälda brott

Läs mer

Rapport 2012:7. Hatbrott 2011. Statistik över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv

Rapport 2012:7. Hatbrott 2011. Statistik över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv Rapport 2012:7 Hatbrott 2011 Statistik över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv Hatbrott 2011 Statistik över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv Rapport 2012:7 Brå centrum

Läs mer

Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen

Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-09-04 Dnr 117-2012 Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen 1 SAMMANFATTNING Nämnden har granskat de 83 beställningar

Läs mer

Kommittédirektiv. En polisutbildning för framtiden. Dir. 2006:139. Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006

Kommittédirektiv. En polisutbildning för framtiden. Dir. 2006:139. Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006 Kommittédirektiv En polisutbildning för framtiden Dir. 2006:139 Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall lämna förslag till hur den nuvarande

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2649 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Brott som begås på internet

Motion till riksdagen 2015/16:2649 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Brott som begås på internet Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2649 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Brott som begås på internet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om

Läs mer

Personer misstänkta för brott

Personer misstänkta för brott Personer misstänkta för brott Slutlig statistik för år 2012 Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra.se 2 Personer misstänkta för brott Sammanfattning År

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

Inneha ll MYNDIGHETENS ROLL OCH VERKSAMHET VERKSAMHETSÅRET 2017

Inneha ll MYNDIGHETENS ROLL OCH VERKSAMHET VERKSAMHETSÅRET 2017 Verksamhetsplan 2017 Inneha ll MYNDIGHETENS ROLL OCH VERKSAMHET Brås uppdrag kunskapscentrum i rättsväsendet...2 Angelägna utvecklingsområden för rättsväsendet...3 Fokusområden för Brå...3 Brås verksamhet...4

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2012

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2012 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2012 2013-03-01 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt Handlingsplan 1 (7) 2013-02-04 Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten 1 Allmänt En stor del av den organiserade brottsligheten styrs i dag av strategiska personer och dess innersta

Läs mer

Sida 1 av 7 Regeringsbeslut 54 Justitiedepartementet 2006-12-21 Ju2006/10134/Å Ju2006/9064/Å Ju2006/1823/Å m.fl. Se bilaga 1 Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Hatbrottsgruppen Stockholm

Hatbrottsgruppen Stockholm Hatbrottsgruppen Stockholm 1 De mänskliga rättigheterna Rätten att inte bli diskriminerad Alla människor är lika i värde och rättigheter. Det betyder att ingen får diskrimineras eller hindras från att

Läs mer

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö HANDLINGSPLAN 2011

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö HANDLINGSPLAN 2011 Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö HANDLINGSPLAN 2011 1 Bakgrund Fem Fokus Våren 2010 antogs en ny samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö.

Läs mer

24-timmarsmyndigheten

24-timmarsmyndigheten DATUM RAPPORTNUMMER 11 februari 2004 PTS-ER-2004:7 ISSN 1650-9862 24-timmarsmyndigheten Innehåll Sammanfattning... 5 1 Uppdrag... 7 2 Genomförande... 7 2.1 Organisation och genomförande... 7 2.2 Huvudmål

Läs mer