Årsredovisning Brottsförebyggande rådet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012. Brottsförebyggande rådet"

Transkript

1 Årsredovisning 2012 Brottsförebyggande rådet

2 Innehåll Resultatredovisning Generaldirektören om året som gått 1 Några händelser under året 3 Kunskapsmyndighet i rättsväsendet 5 Relevanta kunskapsunderlag på angelägna områden 7 Statistikverksamheten 9 Forsknings- och utvecklingsverksamheten 14 Verksamheten till stöd för lokalt brottsförebyggande arbete 19 Internationell verksamhet 21 Intern utveckling av stödfunktioner 23 Verksamheten i siffror 24 Personal och kompetens 25 Finansiell redovisning Sammanställning över väsentliga uppgifter 28 Resultaträkning 29 Balansräkning 30 Anslagsredovisning 31 Tilläggsupplysningar 33 Noter 35 Underskrift 39 Bilagor 40

3 BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET ÅRSREDOVISNING Generaldirektören om året som gått Brottsligheten är en av samtidens viktigaste samhällsfrågor, och hanteringen av den är en av statens mest centrala uppgifter och verksamheter. Brottsförebyggande rådet (Brå) är en av myndigheterna i rättsväsendet, den sfär inom statsförvaltningen som hanterar brottsligheten. Brå skiljer sig dock från sina närmaste grannar genom att inte bedriva operativ verksamhet, utan vara helt inriktat på kunskapsutveckling. Brås uppgift är att producera och utveckla kriminalstatistik av olika slag, att bedriva forskning om brott och om samhällets insatser på området, liksom att stå för kunskapsstöd till brottsförebyggande arbete. Så bidrar Brå med centrala underlag till regeringen och till att rättsväsendets arbete med att hantera brottsligheten kan utvecklas och bli effektivare och mer ändamålsenligt. På statistikområdet publicerades under det gångna året stora mängder statistik som spänner över allt från brottslighet och otrygghet till domslut och kriminalvård. Ett nytillskott var statistiken över återfall i brott som är betydligt mer avancerad än sin föregångare. En annan nyhet var uppgifter om politikers utsatthet för brott, som redovisades för första gången under Störst energi ägnade Brå åt det stora gemensamma arbetet med Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF). I första skedet säkerställer Brå att den befintliga statistiken kan leva vidare och lägger grunden för att de nya system och informationsmängder som byggs upp ska kunna omsättas i bättre statistik. I princip hela statistikproduktionen och tillhörande utvecklingsprojekt bedrevs på beställning av regeringen.

4 2 BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET ÅRSREDOVISNING 2012 Även en stor del av forsknings- och utvecklingsverksamheten mötte direkta beställningar från regeringen, som fick redovisningar om sådant som brottsligheten i landets storstäder, hanteringen av ungdomsärenden i rättskedjan och olika frivårdsverksamheter i kriminalvården. Därtill redovisade Brå många analyser som faller inom myndighetens bredare uppdrag på området, bland annat om de senare årens utveckling för ett tiotal olika brottskategorier och fördjupade studier om utpressningsbrottsligheten och polisens utredningar av hedersbrottsligheten. Brås generella uppdrag att ge stöd till lokalt brottsförebyggande arbete ledde även detta år till fördelning av ekonomiskt stöd till särskilda verksamheter samt insamling, bearbetning och spridning av användbar kunskap till målgrupperna via internet, skrifter och arrangemang. Brås verksamhet kräver särskilda kompetenser och skulle inte vara möjlig utan insatser från högt kvalificerade medarbetare. För att ytterligare vässa för mågan att attrahera och behålla högpresterande personer fortsatte satsningarna på den fysiska och sociala arbetsmiljön och på specialanpassad kompetensutveckling. Nu och i framtiden är personalens kompetens myndighetens mest värdefulla och unika resurs. Den myndighet jag haft förmånen att styra under nästan hela 2012 har ett minst sagt engagerande uppdrag, och mycket av det som behövs är på plats och fungerar väl. Produktionen är stor och håller hög kvalitet, och resultaten används av regeringen och myndigheterna. Det är bästa tänkbara utgångsposition nu när myndigheten tar sats inför de språng som framtiden kräver. Stockholm i februari 2013 Erik Wennerström

5 x +46 (0) e-post Urn: nrn: Se: bra 455 BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET ÅRSREDOVISNING Några händelser under året Januari Februari Mars April Maj Den 12 januari publicerades den samlade preliminära statistiken över anmälda brott för Den 22 februari publicerades årsrapporten från Nationella trygghets undersökningen (NTU) 2011 om utsatthet för brott, otrygghet, förtroende för och kontakter med rättsväsendet. Den 30 mars publicerades rapporten Rättsväsendets hantering av ungdomsärenden. Handläggningstid och personuppklaring. Den 31 mars publicerades den slutliga statistiken över anmälda brott, uppklarade brott och misstänkta personer för Den 2 april publicerades rapporten Lokala poliser. Hinder och möjlig heter med lokala poliskontor. Den 3 april publicerades rapporten Samhällstjänst. Dagens situation och framtidens möjligheter. Den 4 maj publicerades rapporten Polisens utredningar av hedersrelaterat våld. Rapport 2012:1 Rapport 2012:6 stecestrum nectatiis alibus eaquatiamus experro uamus cum haruptibus explautaque venis entium volestis non plab illorem qui dolut accus endit audam ullor adi de es nos ut et eatus conrferro occat. necep rorehenisqui sedis qui tore pratiosae. sequam id explace ptaqui utem non et, tem id e re, od utatistem sed que peribustis et offic to a natet ex et laut ut rest, et ut mo mo voluptaim velibus aut labores trupta et, cumquatem t eumquid quae prem lit, nulparu ntusam cus eveni ilignih illiquuntem. Ibus a nossit qui i odit quaepro videliam into estrum illorumet libus, eaque offictios cum labo. Nat earchicit i omnimo corerum eatem. Dis que labores iur sercias digenih ilibus ab ipsuntis esti et in nusa vollatur asimpor ehendem autate os ex et voluptas doluptaquam ipsam et ab ut eum si idunt maximpe repereh endebit polisens utredningar av hedersrelaterat våld rapport 2012:1 Ord står mot ord i utpressningsrättegång HACKARE pressar flera på pengar HÄMND 30-årig utpressad efter sexchatt Tre män åtalas för hot och utpressning ational Council fosr Crime Prevention STockholm, Sweden Polisens utredningar av hedersrelaterat våld Utpressning i Sverige Tvistelösning, bestraffning och affärsidé Den 12 maj publicerades rapporten Utpressning i Sverige. Tvistelösning, bestraffning och affärsidé. Den 31 maj publicerades den officiella statistiken över lagförda personer, kriminalvård och återfall i brott för år Juni Den juni arrangerade Brå den internationella konferensen the Stockholm Criminology Symposium med över 500 deltagare.

6 4 BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET ÅRSREDOVISNING 2012 Juni Juli September Den 12 juni publicerades rapporten School Bullying, Depression and Offending Behaviour Later in Life. Den 28 juni publicerades statistiken över hatbrott Den 3 juli publicerades rapporten Förebygga illegal utförsel av kulturföremål. Den 12 juli publicerades den preliminära statistiken över anmälda brott första halvåret Den 25 september publicerades rapporten Otillåten påverkan mot före tag. En undersökning om utpressning. Den 28 september publicerades årsboken Kriminalstatistik 2011 med ett urval av den slutliga officiella kriminalstatistiken. Rapport 2012:11 Rapport 2012:12 Kriminalstatistik Konkurs 2011 Otillåten påverkan mot företag En undersökning om utpressning Oktober November December Den 23 oktober publicerades idéskriften Lokala insatser mot återfall i brott. Den oktober arrangerades den nationella konferensen Råd för framtiden i Norrköping med cirka 500 deltagare. Den 6 november publicerades resultaten om utsatthet för brott från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) Den 10 december publicerades den första resultatredovisningen från Politikernas trygghetsundersökning (PTU). Den 14 december publiceras rapporten Brottsutvecklingen i Sverige

7 BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET ÅRSREDOVISNING Kunskapsmyndighet i rättsväsendet Brå är en myndighet under Justitiedepartementet och ett kunskapscentrum inom rättsväsendet. Myndigheten ska bidra till att utveckla kunskapen inom det kriminalpolitiska området och främja brottsförebyggande arbete. I uppdraget ingår att ansvara för både den officiella rättsstatistiken och annan kriminalstatistik, vilket innefattar att producera, följa, analysera och rapportera om statistiken. En viktig del i Brås uppdrag är också att initiera och bedriva forsknings- och utvecklingsarbete som ger regeringen och myndigheterna i rättsväsendet ett kvalificerat underlag för åtgärder och prioriteringar samt att löpande bistå regeringen i kriminalpolitiska frågor. I det ingår också att myndigheten följer och analyserar brottsligheten och samhällets reaktioner på brott och utvecklar nya kunskapskällor på området. På så sätt bidrar Brå till att utveckla och effektivisera verksamheterna vid myndigheterna i rättsväsendet, som myndigheten har ett nära och förtroendefullt samarbete med. Därutöver ger Brå aktivt stöd till lokalt brottsförebyggande arbete. Organisation Brå är en förhållandevis liten myndighet med ett stort och viktigt uppdrag. För att utföra sitt uppdrag var myndigheten under året organiserad i nio enheter enligt följande: enheten för rättsstatistik enheten för statistiska undersökningar enheten för forskning och utveckling enheten för utvärdering och polisforskning enheten för forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet enheten för lokalt brottsförebyggande arbete enheten för information och förlag enheten för IT enheten för administration. Vetenskapligt råd Generaldirektör Insynsråd Administration Information och förlag IT Personal Juridik Forskning och utveckling Utvärdering och polisforskning Forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet Rättsstatistik Statistiska undersökningar Lokalt brottsförebyggande arbete

8 6 BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET ÅRSREDOVISNING 2012 Vid myndigheten finns också en personalfunktion som ansvarar för att utveckla strategier, policyer och processer inom personal- och arbetsmiljöområdet och ger stöd till chefer och medarbetare i personalfrågor. Därtill finns ett juridiskt sekretariat som bistår generaldirektören och ger stöd till enheterna i juridiska frågor. Till organisationen hör även Brås insynsråd, där general direktören är ordförande och som i övrigt under året bestod av utomstående, av regeringen förordnade, ledamöter från rättsväsendet och universitet. Rådets uppgift är att stå för samhällets insyn i myndighetens organisation och verksamhet, och att bistå generaldirektören med råd för att verksamheten ska bedrivas effektivt och i överensstämmelse med målen. Under 2012 hade insynsrådet fyra protokollförda möten. Brå har också ett vetenskapligt råd med sex ledande företrädare från det akademiska fältet. Ledamöterna informeras om Brås produktion och engageras återkommande för att vetenskapligt granska rapporter och för att rekommendera andra experter som kan bistå myndigheten med granskning.

9 BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET ÅRSREDOVISNING Relevanta kunskapsunderlag på angelägna områden Brå har i uppgift att vara ett kunskapscentrum inom rättsväsendet. Det innebär att målområdet sträcker sig över nära nog hela det kriminalpolitiska sakområdet. Schematiskt kan det uttryckas som att myndigheten ska bistå med statistik och forsknings- och utvecklingsbaserad kunskap längs linjen brottsligheten otryggheten lagstiftningsförändringar polisverksamhet i allmänhet brottsutredande verksamhet åklagarverksamhet påföljdssystemet dömande verksamhet kriminalvård. Verksamheten vid Brå består på statistiksidan av en grund med löpande produkter och därutöver utveckling av nya produkter i projektform. Forskning och utveckling bedrivs nästan helt i projektform som främst redovisas i enskilda rapporter. Stödet till lokalt brottsförebyggande arbete består av en blandning av projekt och återkommande löpande arbete som ger upphov till olika produkter och aktiviteter. Rapport 2012:14 I flertalet av de delar som nämndes ovan har Brå många enskilda projekt och löpande verksamheter på gång under ett år som Enbart när det gäller sakområdet brottsligheten analyserade och redovisade Brå utvecklingen för ett tiotal enskilda brottskategorier i en rapport av typen antologi. Brå redovisade också en analys av återfall i brott, en genomgång av ungdomars brottslighet, en studie om utpressningsbrottet, en specialstudie om utpressning mot företag, en kartläggning av brottsligheten i storstäderna och en internationell forskningsgenomgång av relationen mellan tidig mobbning och senare brottslighet. Inom området statistik tog Brå fram helt nya sätt att mäta brott i nära relationer och brott mot politiker, och producerade stora mängder statistik om brottsligheten ned på detaljerad nivå, baserat såväl på frågeundersökningar riktade till tiotusentals personer som på omfattande registerbaserad statistik. Å ena sidan är behoven och de teoretiska möjligheterna att ta fram statistik och analyserad kunskap om, i det här fallet, brottsligheten i princip oändliga, och i det perspektivet är Brås insatser begränsade. Å andra sidan är mängden kvalificerad kunskap från Brå om exempelvis brottsligheten högst påtaglig, större än från andra kunskapsmiljöer på området och jämfört med vad som finns tillgängligt i de flesta andra länder. Det gör att Brås främsta målgrupper regeringen och myndigheterna i rättsväsendet har tillgång till och kan dra nytta av mycket omfattande statistik och mer fördjupad kunskap om brottsligheten. Kunskapen om brottsligheten används för att göra bedömningar och prioriteringar inom rättsväsendet och för att rikta in verksamheterna efter brottslighetens beskaffenhet. Kunskapen används vidare av regeringen, myndigheterna och forskningen för att följa upp och bedöma utfallet av genomförda insatser. Det finns inga möjligheter att kvantifiera den här typen av användning. Men enbart på området brottsligheten är materialen som Brå tar fram mycket använda och responsen och frågorna från användarna överväldigande i sin omfattning. Myndigheten är Politikernas trygghets undersökning 2012 Förtroendevaldas utsatthet och oro för hot, våld och trakasserier Sanna Wallin och Lisa Wallin har under året arbetat med att undersöka politikers trygghet och utsatthet för brott.

10 8 BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET ÅRSREDOVISNING 2012 i den lyckliga situationen att den har förmåga att ta fram produkter som det finns en stark efterfrågan på. Ändå är området brottsligheten bara ett i raden av sakområden där Brå är verksamt. På motsvarande sätt skulle det vara möjligt att tala om kunskapsbidragen och deras användning inom polisverksamhet, kriminalvårdsverksamhet och så vidare. I en årsredovisning som denna är det inte möjligt att närmare gå in på alla enskilda produkter och insatser som myndigheten bidragit med under året. I många fall omnämns omfattande produkter som kan ha haft stor inverkan på målgrupperna endast i någon enstaka mening. För att öka förståelsen av verksamheten följer redovisningen en särskild prioritering och ordning. I huvudsak är det nytillskott av fakta och kunskap som lyfts fram. En i och för sig omfattande, men årligen återkommande, produktion omnämns i liten utsträckning. De många regeringsuppdrag som myndigheten avslutar under ett år redovisas vanligtvis i fristående rapporter, vilket gör att årsredovisningen inte är platsen för att rapportera själva resultaten. Av utrymmesskäl kommenteras endast de projekt och verksamheter som redovisats genom en publicering under året. Därutöver bedrevs många projekt vilkas resultat publiceras under kommande år. I bilaga 3 redovisas dock samtliga projekt och verksamheter (inom statistik och forskning och utveckling) som bedrevs under året, uppdelat i om bakgrunden är regeringsuppdrag eller motsvarande, förfrågningar från andra aktörer eller eget initiativ av Brå. Ordningsföljden i den här årsredovisningen innebär att statistikverksamheten redovisas först, med betoning på nytillskott och förändringar. Därefter redovisas forsknings- och utvecklingsverksamheten, med start i studier om brottsligheten, fortsättning i polisforskning och avslutning i forskning om andra delar av det straffrättsliga systemet och rättsväsendet. Sedan redovisas stödet till lokalt brottsförebyggande arbete och internationell verksamhet och sist beskrivs de interna stödverksamheterna, vilket gäller information, IT, administration och ekonomi samt juridisk service. Som nämnts är det svårt och inte alltid meningsfullt att kvantitativt beskriva Brås verksamhet för att ta fram statistik och kunskap genom forskning. Men myndigheter förväntas redovisa sin verksamhet i termer av antalet produkter eller tjänster som lämnat myndigheten. I bilaga 4 redovisas därför ett antal prestationsindikatorer, trots att de endast ger en begränsad och inte särskilt upplysande bild av verksamhetens innehåll, omfattning och betydelse. Den nya webbplats som Brå introducerade under året innebär att flera tidigare indikatorer har fått bytas ut mot nya, vilket redogörs för i bilagan.

11 Brottsförebyggande rådet/national Council for Crime Prevention BOX 1386/TEGNÉRGATAN 23, SE STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 (0) FAX +46 (0) E-POST ISBN ISSN BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET ÅRSREDOVISNING Statistikverksamheten Statistik är ett stort verksamhetsområde för Brå. Relevant statistik av god kvalitet är central för att kunna följa och bedöma såväl brottsligheten som rättsväsendets verksamheter. Som ansvarig för den officiella kriminalstatistiken producerar myndigheten statistik avseende brottslighet och samhällets reaktioner på brott. I uppgiften ingår att utveckla innehållet och kvaliteten och att göra anpassningar till rättsväsendets och samhällets informationsbehov. Statistikverksamheten innebär i stor utsträckning löpande produktion och publicering av den officiella kriminalstatistiken samt en IT-intensiv förvaltning och utveckling av statistiksystemen. Till statistikprodukterna hör även Nationella trygghetsundersökningen (NTU), statistiken över hatbrott och numera även Den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) belyser frågeställningar som Hur vanligt är det att den som utsätts statistik över politikers utsatthet för brott, genom Politikernas trygghetsundersökning (PTU). brottsutsattas erfarenheter av kontakter med för misshandel känner gärningspersonen? Hur stor andel av brotten anmäls till polisen? Vilka grupper är mest utsatta för olika typer av brott? Är man olika trygg beroende på var i landet man bor? Ökar eller minskar svenska folkets förtroende för Polisen? I rapporten presenteras resultat om utsatt - het för brott, trygghet, förtroende för rättsväsendet och rättsväsendet, Underlaget utgörs av över personer som i telefonintervjuer svarat på frågor om utsatthet för brott, trygghetsupplevelse, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet. Rättsväsendets informationsförsörjning För den specialintresserade finns metodbeskrivning och frågeformulär samlade i NTU 2012 Teknisk rapport, som går att ladda ner på Brå:s webbplats (2013:2). Det enskilt största utvecklingsinriktade arbetet gällde även under 2012 samverkan inom Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF). Målet är att ärendena genom rättskedjan ska hanteras elektroniskt i ett strukturerat och gemensamt format. Det ska leda till effektivare ärendehantering med högre kvalitet och större möjligheter att följa ärenden genom rättskedjan, från det att polisen upprättar en anmälan, via förundersökning och åtal till avgörande i domstol och verkställighet i kriminalvård. RIF-arbetet innebär att man tar fram en gemensam struktur för informationen och bestämmer vilken information som ska ingå och att var och en av myndigheterna sedan bygger upp de IT-tekniska lösningar som gör hela hanteringen möjlig. Här ingår att anpassa och förändra ärendehanteringssystemen hos samtliga berörda myndigheter. Som ansvarig för kriminalstatistiken måste Brå se till att de uppgifter som behövs för nuvarande och framtida statistik finns i informationsmassan och kan översändas till och tas om hand av Brå. både på nationell och på regional nivå, med redovisningar för Sveriges län och vissa av landets kommuner. NTU är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning, och i denna publikation redovisas resultaten för den sjunde undersökningen, NTU 2012, tillsammans med jämförelser med resultaten från tidigare år. Under ett antal år har det gemensamma arbetet framför allt handlat om att specificera vilken information som ska ingå och hur den ska vara strukturerad. Det arbetet fortgår, och Brå är med i flera arbetsgrupper som tar fram lösningar. År 2012 har varit ett år där Brå och de övriga berörda myndigheterna ökat insatserna för att bygga systemen och också satt flera delar i drift. Det konkreta konstruktionsarbetet fortsätter under kommande år, och efterhand sätts fler delar i drift. Redan 2013 går arbetet in i nya och viktiga faser. Dels påbörjas arbetet med att komplettera systemet så att det täcker in fler delar av ärendehanteringen genom rättskedjan och så att mer förfinade uppgifter kan ligga till grund för statistik som tas fram av Brå, dels ska flera tekniska delar byggas klart och driftsättas. Brå ser stora möjligheter med de nya systemen och arbetar för att ta tillvara de möjligheter som de kommer att innebära. Ett övergripande mål som Brå NATIONELLA TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN 2012 RAPPORT 2013:1 Rapport 2013:1 NTU 2012 Om utsatthet, trygghet och förtroende Thomas Hvitfeldt och Åsa Irlander har arbetat med NTU.

12 10 BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET ÅRSREDOVISNING 2012 tar sikte på i RIF-samverkan är att kunna fortsätta att producera och leverera dagens statistikserier som ingår i den officiella kriminalstatistiken och som används mycket i samhället. Ett annat övergripande mål är att lägga grunden för helt ny och efterfrågad statistik som det tidigare inte har varit möjligt att ta fram. En risk som Brå ser inför de närmaste årens arbete är att de system som de enskilda myndigheterna bygger upp till följd av RIF kan visa sig vara svåra att synkronisera och därför måste justeras och att förseningar i tidigare led gör att Brås tid för att utveckla lösningar blir för kort eller måste skjutas upp. Förberedelser för framtida statistikutveckling Under 2012 har Brå i enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet arbetat med förberedelser för att kunna utveckla statistik som kan användas för styrning och uppföljning av verksamheterna i rättsväsendet. Mycket av förberedelsearbetet är integrerat i Brås pågående arbete inom RIF. Därutöver har Brå genomfört en målgruppsanalys av kriminalstatistiken (se nedan) och en utredning om de tekniska förutsättningarna för ny verksamhetsinriktad statistik, vilken redovisas i samband med den här årsredovisningen. För att så snabbt som möjligt få ut verksamhetsnytta är den nuvarande strategin att utveckla en sidodatabas med uppgifter från rättsväsendet enligt de nya formaten. Databasen ska användas för framställning av en ny löpande statistik över ärendeflödet inom rättsväsendet med mått på handläggningstider och andra utfall. Den ska även möjliggöra uttag av mikrodata, som kan användas för ingående analyser av rättsväsendets utrednings- och forskningsverksamhet inom och utanför Brå. En viktig avgränsning blir att den nya statistiken kommer att utgå från data med de nya formaten som utvecklas inom RIF och att ingen hänsyn initialt ska behöva tas till historiska data. Detta anses nödvändigt för att snabba upp utvecklingsarbetet, men innebär också att tidsserier kommer att få byggas upp successivt i takt med att den nya statistiken publiceras. Om det fortsatta utvecklingsarbetet faller väl ut är Brås bedömning att det ska vara möjligt att börja publicera den första nya verksamhetsinriktade statistiken inom ett par år. Utifrån ett återrapporteringskrav har Brå under 2012 gjort en målgruppsanalys och då analyserat ändamål och utvecklingsområden för den officiella kriminalstatistiken, med utgångspunkt i en granskning från Statskontoret. Arbetet redovisas i anslutning till denna årsredovisning (Målgruppsanpassning av kriminalstatistiken). Analysen kommer att bilda underlag för det fortsatta arbetet med att anpassa statistiken till användarnas behov. Den ska också ligga till grund för en handlingsplan för utvecklingen av kriminalstatistiken de kommande åren. Effektivisering av hatbrottsstatistiken I enlighet med ett återrapporteringskrav tog Brå fram statistiken över hatbrott (rapport 2012:7) och gjorde insatser för att effektivisera produktionen av denna statistik. I den statistik som publicerades under året utgick vissa uppgifter som tar stora resurser i anspråk utan att vara starkt efterfrågade, vilket främst gällde uppgifter om målsägare och misstänkta. Å andra sidan tillkom efterfrågade redovisningar av utvecklingen samt om det kristofobiska motivet. Fler frågor om hatbrott infördes också i de stora frågeundersökningar som Brå genomför, vilket inför framtiden förbättrar möjligheterna att rapportera om befolkningens utsatthet för hatbrott. Brå vidtog också åtgärder för att ef-

13 Brottsförebyggande rådet/national Council for Crime Prevention box 1386/tegnérgatan 23, se stockholm, sweden telefon +46 (0) fax +46 (0) e-post isbn issn BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET ÅRSREDOVISNING fektivisera produktionen av statistiken över anmälda hatbrott som publiceras från och med Från att ha varit en totalundersökning övergår den delen till att bli en urvalsundersökning, där 50 procent av alla aktuella anmälningar genomsöks. På så sätt reduceras antalet anmälningar som Brå behöver läsa Utanför mataffären hörde målsägande någon ropa jävla invandrare, stick tillbaka till ditt land, jag hatar er! Mannen var väldigt och detaljgranska från över till i storleksordningen Ändringar aggressiv och målsägande kände sig oerhört kränkt. Ovanstående citat är ett typiskt exempel på ett främlingsfientligt hatbrott hämtat ur Hatbrott Rapporten kan betraktas som en årsbok över hatbrottsstatistiken. Den utgörs främst av polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv, men även av i samband med övergången till urvalsundersökning får till följd uppgifter om att självrapporterad vissa utsatthet för hatbrott från Nationella Trygghetsundersökningen (NTU). Ett hatbrott kan vara allt tillläggsmetoder avvecklas, som att söka efter fall genom medierapporteringen, brott råder internationell enighet om att händelsen är ett resultat från kränkande klotter till mord det är motivet till brottet som avgör om det är ett hatbrott eller inte. Även om oenighet råder om vad som bör inkluderas i termen hat- av bristande respekt för mänskliga rättigheter och människors lika värde. Statistik om hatbrott i Sverige har redovisats årligen sedan I Hatbrott 2011 redovisas uppgifter ur polisanmälningar med att inhämta kompletterande information från utredningspersonal olika identifierade hatbrottsmotiv per samt utsatthet telefon för främlingsfientliga och homofobiska hatbrott utifrån NTU. I rapporten ges även information om hur stor andel av anmälningarna från föregående år som klarats upp, huruvida de anmälda hatbrotten är vit makt-ideologiskt motiverade samt hatbrottens regionala fördelning. och att granska alla anmälningar om hets mot folkgrupp och olaga diskriminering. Trots övergången till en urvalsundersökning kommer de övergripande resultaten att kunna presenteras som tidigare, inklusive uppdelningar på de centrala hatbrottsmotiven. En följd av förändringen blir dock att möjligheterna till mer finfördelade nedbrytningar begränsas. Men bedömningen är att det är försvarbart i ljuset av de stora effektiviseringsvinster som uppnås. En förändring som påverkar den statistik som publiceras under 2013, är att det inte kommer att vara möjligt att granska uppgifter från polisens hatbrottsmarkering. Det beror på pågående omläggningar i polisens ärendehanteringssystem. HATBROTT 2011 RAPPORT 2012:7 Rapport 2012:7 Hatbrott 2011 Statistik över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv Nytillskott av statistik Inom statistikverksamheten tar Brå återkommande fram ny statistik, såväl register- som surveybaserad. På uppdrag av regeringen har Brå utvecklat en ny, mer tillförlitlig och relevant återfallsstatistik, som under året publicerades för första gången. Förbättringar är bland annat att återfallet mäts från frigivning, att det korrigeras för dödsfall och att det redovisas detaljerade uppgifter om tid till återfall. Aktualiteten har förbättrats genom att den slutliga statistiken kompletteras med en betydligt snabbare producerad preliminär statistik. Förändringarna ökar påtagligt möjligheterna att följa och analysera återfallsutvecklingen. På uppdrag av regeringen genomförde Brå för första gången en stor statistisk undersökning som mäter omfattningen av och karaktären på politikers utsatthet för brott och som sedan kommer att följa utvecklingen över åren (rapport 2012:14). Det är starten på den första löpande undersökningen i sitt slag i världen. Resultaten kan ligga till grund för överväganden om hanteringen av utsatta och om förebyggande insatser. I enlighet med myndighetens instruktion fortsatte arbetet med att årligen genomföra och ytterligare utveckla den stora frågeundersökningen Nationella trygghetsundersökningen, NTU, (rapport 2012:2 och Utsatthet för brott 2012). På uppdrag av regeringen togs en ny frågemodul i NTU fram som ska mäta omfattningen och karaktären på brott i nära relationer. De första resultaten presenteras Likaså på uppdrag av regeringen tog Brå fram statistik över anmälda brott i stadsdelar som omfattas av det urbana utvecklingsarbetet (Brottsstatistik och resultat från NTU i URBAN15-områden). Därutöver producerades och publicerades den officiella kriminalstatistiken som Brå är ansvarig för enligt den fastställda publiceringsplanen, bland annat i Kriminalstatistik 2011 (rapport 2012:11). Det handlar i princip om sex Carina Djärv och Fredrik Aspling har arbetat med rapporten om hatbrott.

Årsredovisning 2013. Brottsförebyggande rådet

Årsredovisning 2013. Brottsförebyggande rådet Årsredovisning 2013 Brottsförebyggande rådet Innehåll Resultatredovisning Generaldirektören om året som gått 1 Några händelser under året 3 Kunskapsmyndighet för rättsväsendet 5 Årsredovisningens upplägg

Läs mer

Årsredovisning 2014. Brottsförebyggande rådet

Årsredovisning 2014. Brottsförebyggande rådet Årsredovisning 2014 Brottsförebyggande rådet Innehåll Resultatredovisning Generaldirektören om året som gått 1 Några händelser under året 2 Kunskapsmyndighet för rättsväsendet 4 Årsredovisningens upplägg

Läs mer

Brottsförebyggande rådet, 2014. URN: NBN: SE: BRA-538

Brottsförebyggande rådet, 2014. URN: NBN: SE: BRA-538 Verksamhetsplan 2014 Brottsförebyggande rådet, 2014. URN: NBN: SE: BRA-538 Innehåll Brås uppdrag... 5 Kunskapscentrum för rättsväsendet... 6 Brås mål och grundvärden... 7 Brås verksamhet... 8 Myndighetens

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet

för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet Budgetunderlag för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet Hemställan Utifrån denna redogörelse hemställer Brottsförebyggande rådet att regeringen beslutar att föreslå riksdagen att fastställa anslaget

Läs mer

Kortanalys. Alkohol- och drogpåverkan vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott

Kortanalys. Alkohol- och drogpåverkan vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott Kortanalys Alkohol- och drogpåverkan vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott URN:NBN:SE:BRA-590 Brottsförebyggande rådet 2015 Författare: Johanna Olseryd Omslagsillustration: Susanne Engman Produktion:

Läs mer

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Justitiedepartementet Regeringsbeslut 38 2004-12-16 Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten Regeringsbeslut I:11 Justitiedepartementet 2012-12-20 Ju2012/8171/Å Ju2012/8527/KRIM(delvis) Åklagarmyndigheten Box 5553 11485 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten Riksdagen

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Öppna jämförelser i socialtjänsten Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Innehåll Bakgrund 3 Syfte och mål 3 Avgränsningar 3 Målgrupper 3 Nuläge 4 Tillgång till data 4 Indikatorer och mått 4 Insamling,

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30)

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) Ert

Läs mer

Rättsväsendet Fakta i korthet

Rättsväsendet Fakta i korthet Polisen fick veta att jag har nedsatt hörsel när de ville ringa mig, så de sms:ar direkt istället, ibland via textförmedling och ibland via e-post. Kommunikationen fungerar utmärkt, men det är avgörande

Läs mer

RÅDGIVANDE KOMMITTÉN OM RAMKONVENTIONEN OM SKYDD FÖR NATIONELLA MINORITETER

RÅDGIVANDE KOMMITTÉN OM RAMKONVENTIONEN OM SKYDD FÖR NATIONELLA MINORITETER Strasbourg, 17 april 2008 GVT/COM/II(2008)001 RÅDGIVANDE KOMMITTÉN OM RAMKONVENTIONEN OM SKYDD FÖR NATIONELLA MINORITETER SVERIGES REGERINGS KOMMENTARER TILL RÅDGIVANDE KOMMITTÉNS ANDRA YTTRANDE OM GENOMFÖRANDET

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

Kortanalys 5/2015 Utvecklingen av sluten ungdomsvård 1999 2014

Kortanalys 5/2015 Utvecklingen av sluten ungdomsvård 1999 2014 Kortanalys 5/215 Utvecklingen av sluten ungdomsvård 214 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Syfte och frågeställningar... 6 Begränsningar... 6 Utvecklingen av sluten ungdomsvård... 7 Antalet domar

Läs mer

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel.

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fredrik Reinfeldts jultal 16 december 2013 Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet

Läs mer

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö HANDLINGSPLAN 2011

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö HANDLINGSPLAN 2011 Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö HANDLINGSPLAN 2011 1 Bakgrund Fem Fokus Våren 2010 antogs en ny samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö.

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Hantering av IT-brottsutredningar

Hantering av IT-brottsutredningar Hantering av IT-brottsutredningar Informationssäkerhet för offentlig sektor, 2014-08-26 27 Chatrine Rudström, Åklagarmyndigheten Ulrika Sundling, Polisen Innehåll Polisens organisation före och efter 2015

Läs mer

Personer misstänkta för brott

Personer misstänkta för brott Personer misstänkta för brott Slutlig statistik för 2014 Reviderad 2015-04-30 1 1 Uppgift om antalet misstänkta personer för stöld ur och från motordrivet fordon har korrigerats. Brottsförebyggande rådet

Läs mer

Anmälda brott. Slutlig statistik för 2012. Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra.

Anmälda brott. Slutlig statistik för 2012. Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra. Anmälda brott Slutlig statistik för 2012 Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra.se 2(23) Anmälda brott Sammanfattning Under 2012 anmäldes drygt 1,4 miljoner

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

Kortanalys. Utvecklingen för åtalsunderlåtelser under 2000-talet

Kortanalys. Utvecklingen för åtalsunderlåtelser under 2000-talet Kortanalys Utvecklingen för åtalsunderlåtelser under 2000-talet Utvecklingen för åtalsunderlåtelser under 2000-talet Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå)

Läs mer

Fakta: mäns våld mot kvinnor Så ser Det ut i dag

Fakta: mäns våld mot kvinnor Så ser Det ut i dag Så ser Det ut i dag mäns våld mot kvinnor I världen uppskattas var tredje kvinna någon gång har blivit utsatt för våld eller sexuella övergrepp. I Sverige anmäldes år 2006 runt 25 500 fall av misshandel

Läs mer

ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR 2010

ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR 2010 ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR 21 Anmälda brott, preliminär statistik för år 21 2(26) Statistiken över anmälda brott visar alla inrapporterade händelser som registrerats av polis, åklagare eller

Läs mer

Kortanalys Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2013

Kortanalys Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2013 Kortanalys Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2013 Brottutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2013 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer

Anmälda brott 2011. A. Allmänna uppgifter RV0102

Anmälda brott 2011. A. Allmänna uppgifter RV0102 Anmälda brott 2011 RV0102 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Rättsväsende A.2 Statistikområde Brott A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Statistiken över anmälda brott är en

Läs mer

Projektbeskrivning Skyddsnät

Projektbeskrivning Skyddsnät Projektbeskrivning Skyddsnät När barn och unga råkar illa ut talar man ofta om att samhällets skyddsnät brister. Genom det gemensamma projektet Skyddsnät vill vi arbeta för att förstärka skyddsnätet runt

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13 Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen

Läs mer

Dödligt våld i kriminalstatistiken 2003/4

Dödligt våld i kriminalstatistiken 2003/4 Dödligt våld i kriminalstatistiken 2003/4 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. Det

Läs mer

Rättsväsendets hantering av ungdomsärenden. Rapport 2012:5. Handläggningstid och personuppklaring

Rättsväsendets hantering av ungdomsärenden. Rapport 2012:5. Handläggningstid och personuppklaring Rapport 2012:5 I den föreliggande rapporten redovisas uppgifter från RUS-databasen, kompletterade med en fördjupande granskning av förundersökningsmaterial i fyra särskilt valda län. Förundersökningarna

Läs mer

NTU 2009. Om utsatthet, trygghet och förtroende. Rapport 2010:2

NTU 2009. Om utsatthet, trygghet och förtroende. Rapport 2010:2 NTU 2009 Om utsatthet, trygghet och förtroende Rapport 2010:2 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten

Läs mer

Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15

Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15 Datum 2015-06-29 Sida 1 (6) Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15 1. Sammanfattning RUBICON står för rutiner brottsutredningar i konkurs och har sedan mitten av 1990-talet varit

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling Från ord till handling ett nationellt brottsförebyggande program Angered 15 augusti, 2014 2014-03-23 MEDVERKANDE Magnus Lindgren, generalsekreterare Stiftelsen Tryggare Sverige Bengt-Olof Berggren, chef

Läs mer

Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten

Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten Projektdirektiv 2013-04-25 Ju 2012:16/2013/13 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten Den nya Polismyndigheten ska inleda sin verksamhet

Läs mer

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat Statistik 2008 År 2008 fick 78 056 personer hjälp av någon av Sveriges 104 aktiva brottsofferjourer. Det visar statistiken för stöd till brottsoffer och vittnen. Två jourer hade ingen verksamhet under

Läs mer

Rikspolisstyrelsen - Åklagarmyndigheten

Rikspolisstyrelsen - Åklagarmyndigheten Delrapport utredning och lagföring 2013 Rikspolisstyrelsens och Åklagarmyndighetens gemensamma redovisning av resultatet avseende utredning och lagföring enligt regleringsbrevets återrapporteringskrav

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 8 2014-12-18 Fi2014/4482 (delvis) Finansdepartementet Kronofogdemyndigheten Box 1050 17221 Sundbyberg Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR ÅR 2009

ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR ÅR 2009 ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR ÅR 29 2(25) Anmälda brott, slutlig statistik för år 29 Sammanfattning Under år 29 anmäldes totalt 1 41 brott. Det är en ökning med 27 8 brott eller 2 procent jämfört

Läs mer

Butiksrån var, när, hur och vem?

Butiksrån var, när, hur och vem? Butiksrån var, när, hur och vem? Butiksrån var, när, hur och vem? Butiksrån är ett allvarligt brott som har ökat under många år. År 2008 och 2009 nåddes de hittills högsta nivåerna med över 1 000 anmälda

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens problembeskrivning inför ändringar i polisdatalagen från den 1 januari 2015

Ekobrottsmyndighetens problembeskrivning inför ändringar i polisdatalagen från den 1 januari 2015 Bilaga 1 Datum Sida 2014-06-30 1 (8) Lena Lindgren Schelin Ert datum Dnr Chefsjurist, personuppgiftsombud EBM A-2014/0261 Ekobrottsmyndighetens problembeskrivning inför ändringar i polisdatalagen från

Läs mer

Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen

Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-09-04 Dnr 117-2012 Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen 1 SAMMANFATTNING Nämnden har granskat de 83 beställningar

Läs mer

Systemet för den officiella statistiken i Sverige

Systemet för den officiella statistiken i Sverige Systemet för den officiella i Sverige Elisabet Andersson, GD-stab Sekretariatet vid Rådet för den officiella E-mail : elisabet.andersson@scb.se ROSsekretariatet@scb.se Nordiska statistikermötet, Åbo 2004

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR 2010

ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR 2010 ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR 21 2(26) Anmälda brott Sammanfattning Under 21 anmäldes knappt 1,4 miljoner brott. Det är en minskning med 3 procent jämfört med året innan. De brottstyper som minskade

Läs mer

Kortanalys 6/2015. Polisanmälningar via internet. utveckling sedan 2006 och betydelse för anmälningsbenägenheten

Kortanalys 6/2015. Polisanmälningar via internet. utveckling sedan 2006 och betydelse för anmälningsbenägenheten Kortanalys 6/2015 Polisanmälningar via internet utveckling sedan 2006 och betydelse för anmälningsbenägenheten Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Syfte och frågeställningar... 6 Tillvägagångssätt...

Läs mer

Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning avseende grova brott år 2008

Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning avseende grova brott år 2008 ÅKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (5) Kammaråklagare Charlotta Tanner Datum Dnr 2009-09-28 ÅM-A 2009/0589 RIKSPOLISSTYRELSEN Ert datum Dnr Kriminalkommissarie Thomas Eriksson RKP A -102-963/09 Regeringen Justitiedepartementet

Läs mer

RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie

RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie Regeringen Justitiedepartementet Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning

Läs mer

Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport

Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten. 2 Brottsofferjourens

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde!

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! Kerstin Kristensen 2014-09-30 VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! SoL 5 kap11 - Brottsoffer 1978-2007 Lag (2007:225) Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för

Läs mer

24-timmarsmyndigheten

24-timmarsmyndigheten DATUM RAPPORTNUMMER 11 februari 2004 PTS-ER-2004:7 ISSN 1650-9862 24-timmarsmyndigheten Innehåll Sammanfattning... 5 1 Uppdrag... 7 2 Genomförande... 7 2.1 Organisation och genomförande... 7 2.2 Huvudmål

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

Rådet för den officiella statistiken. Riktlinjer för beslut om innehåll och omfattning av den officiella statistiken

Rådet för den officiella statistiken. Riktlinjer för beslut om innehåll och omfattning av den officiella statistiken Rådet för den officiella statistiken Riktlinjer för beslut om innehåll och omfattning av den officiella statistiken Rådet för den officiella statistiken Riktlinjer Riktlinjer för beslut om innehåll och

Läs mer

Sluten ungdomsvård år 2001 Redovisning och analys av domarna

Sluten ungdomsvård år 2001 Redovisning och analys av domarna Allmän SiS-rapport 2002:5 Sluten ungdomsvård år Redovisning och analys av domarna Av Anette Schierbeck ISSN 1404-2584 LSU 2002-06-25 Dnr 101-602-02 Juridikstaben Anette Schierbeck Sluten ungdomsvård Som

Läs mer

Rapport 2015:1. Nationella trygghetsundersökningen. Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2015:1. Nationella trygghetsundersökningen. Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2015:1 Nationella trygghetsundersökningen 2014 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Nationella trygghetsundersökningen 2014 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2015:1 Brå centrum

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag om uppgifter i tullbrottsdatabasen [3701] Lagens tillämpningsområde 1 [3701] Denna lag gäller vid Tullverkets behandling

Läs mer

Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport

Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten... 2 Brottsofferjourens

Läs mer

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi företräder närmare 70 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet

Läs mer

SKADEGÖRELSE. Sammanfattning. Skadegörelse. Per Alvant

SKADEGÖRELSE. Sammanfattning. Skadegörelse. Per Alvant SKADEGÖRELSE Per Alvant Sammanfattning Eftersom skadegörelse inte främst drabbar privatpersoner finns det inte som för många andra vanliga brott några uppgifter om utsatthet för skadegörelse från Brås

Läs mer

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt Handlingsplan 1 (7) 2013-02-04 Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten 1 Allmänt En stor del av den organiserade brottsligheten styrs i dag av strategiska personer och dess innersta

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009 2010-03-05 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Samarbetspartners: Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Malmö Trygg och säker stad

Malmö Trygg och säker stad Malmö Trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016 Malmö trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016

Läs mer

Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare

Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2014-11-06 Dnr 589-2013 Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare 1. SAMMANFATTNING Säkerhets-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 NTU 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Nationella trygghetsundersökningen 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Rapport 2014:17. Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring? Slutrapport i uppdraget Satsningen på fler poliser

Rapport 2014:17. Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring? Slutrapport i uppdraget Satsningen på fler poliser Rapport 2014:17 Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring? Slutrapport i uppdraget Satsningen på fler poliser Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring? Slutrapport i uppdraget Satsningen

Läs mer

Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen

Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av Polisorganisationskommitténs betänkande Tillsyn

Läs mer

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott Kortanalys Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott en beskrivning utifrån misstankestatistiken och Nationella trygghetsundersökningen Gärningspersoners kön och ålder vid

Läs mer

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Lars Forssted Artikelnummer: S2010.026 Strategi

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Brå rapport 2013:21. Enkäter. Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11

Brå rapport 2013:21. Enkäter. Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11 Enkäter Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11 1 Enkät till närpolischefer 1. a) Skriv ditt namn. b) Skriv din chefstitel. Till exempel närpolischef, områdeschef eller liknande.

Läs mer

Indikatorer på trygghet inom storstadsarbetet

Indikatorer på trygghet inom storstadsarbetet Indikatorer på trygghet inom storstadsarbetet BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken; SFS 2013:946 Utkom från trycket den 3 december 2013 utfärdad den 21 november 2013. Regeringen föreskriver

Läs mer

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Delmål för Domstolsverket... 2 3. Delmål 1 E-utbildning...

Läs mer

Har du utsatts för brott?

Har du utsatts för brott? Har du utsatts för brott? Kort information om stöd och ersättning Misshandel Hot Våld Särskilt sårbara brottsoffer Mordför Stalkning Ofredande sök Internetrelaterade brott Sexuella övergrepp Brott med

Läs mer

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 1 FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 S STRUKTUR K APITEL 5 FRÄMJANDE ARBETE K APITEL 6 FÖREBYGGANDE ARBETE K APITEL 7 UPPTÄCKA

Läs mer

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier SEFI-rådets anmälningspolicy Februari 2011 Datum Sida 2011-02-17 1 (3) Ert datum Dnr Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier Bakgrund Regeringen har

Läs mer

Stöld och snatteri i butik. Informationsfolder från Polismyndigheten i Jämtlands län

Stöld och snatteri i butik. Informationsfolder från Polismyndigheten i Jämtlands län Stöld och snatteri i butik Informationsfolder från Polismyndigheten i Jämtlands län Polismyndigheten i Jämtlands län Information om stöld och snatteri ur butik Birgitta Persson Brottsförebyggande arbetet

Läs mer

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 139-2011 Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens

Läs mer

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 5749-2014 Sid 1 (6) Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014 Deltagare från JO m.m. På uppdrag av justitieombudsmannen

Läs mer

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Sidan 1 av 6 Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Parter Lokalpolisområde Östhammar och Östhammars kommun. Trygg i Östhammars Kommun (TRÖ) Det lokala brottsförebyggande rådet, Trygg i Östhammars

Läs mer

Kriminella grupperingar - motverka rekrytering och underlätta avhopp

Kriminella grupperingar - motverka rekrytering och underlätta avhopp Kriminella grupperingar - motverka rekrytering och underlätta avhopp Betänkande av Utredningen mot kriminella grupperingar Stockholm 2010 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SÖU~2O1O:15 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om behandling av personuppgifter inom Kustbevakningen; SFS 2003:188 Utkom från trycket den 13 maj 2003 utfärdad den 30 april 2003. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet Kort om koncept Karin Invigdes 2008 permanent verksamhet 2010 Målgruppsanpassad polisstation Fokus på samverkan och bemötande Verksamhet även för utsatta barn och de anmälda männen Sprida erfarenheter

Läs mer

INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015. Underlag för diskussioner i arbetsgrupper

INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015. Underlag för diskussioner i arbetsgrupper INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015 Underlag för diskussioner i arbetsgrupper HÄR ÄR VI I ARBETET I och med att inriktningsbeslutet fattades i oktober 2013 är fas 3 och 4 avslutat. Ungefär

Läs mer

1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen (sid 9-11)

1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen (sid 9-11) Utdrag från den särskilde utredarens beslut om huvuddragen i den nya polismyndighetens detaljorganisation 2014-05-15 1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen (sid 9-11) Närmare medborgarna

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda 2014-09-28 Regeringskansliet Elin Almqvist Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100

Läs mer

Korruption i Myndighetssverige Otillåten påverkan mot insider

Korruption i Myndighetssverige Otillåten påverkan mot insider Korruption i Myndighetssverige Otillåten påverkan mot insider Brå i samverkan med Försvarsmakten, Säkerhetspolisen, Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket,

Läs mer

Värdegrundsdelegationen Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen (2013-2016)

Värdegrundsdelegationen Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen (2013-2016) Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen (2013-2016) nu med hemsida: www.värdegrundsdelegationen.se Robert Cloarec Huvudsekreterare robert.cloarec@regeringskansliet.se Lena Marcusson,

Läs mer

Analysmetod och bedömning

Analysmetod och bedömning Analysmetod och bedömning 1 Innehåll Vilka organisationer finns med i Givarguiden?... 3 Varifrån inhämtas informationen i Givarguiden?... 3 Hur granskar Givarguiden organisationerna?... 4 Demokrati...

Läs mer

Djurskyddspolisen i Stockholms län

Djurskyddspolisen i Stockholms län Djurskyddspolisen i Stockholms län Den här satsningen leder till mindre lidande för både människor och djur. Det går att använda flera mjuka instrument som förelägganden och tillsyn. Det gör att vi kan

Läs mer

Introduktion till regeringsuppdraget. automatiserad ärendehantering

Introduktion till regeringsuppdraget. automatiserad ärendehantering Introduktion till regeringsuppdraget automatiserad ärendehantering Innehåll 1. Inledning 1 Bakgrund 2 Syfte 3 2. Förberedelser 4 Intervjuer 5 Planera för processanalyser 6 Anlita seminarieledare 6 Rapportera

Läs mer

Lokala åtgärder mot organiserad brottslighet

Lokala åtgärder mot organiserad brottslighet Lokala åtgärder mot organiserad brottslighet Föreläsningens innehåll Vad är organiserad brottslighet? Lokalt arbete mot organiserad brottslighet- vad kan man göra? Lokala exempel Hur ska man göra? Att

Läs mer

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande 2013-06-18 Dnr 16-2013 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat

Läs mer