Årsredovisning Patent- och registreringsverket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014. Patent- och registreringsverket"

Transkript

1 Årsredovisning 2014 Patent- och registreringsverket

2 Vår verksamhetsidé PRV ska bygga, använda och tillgängliggöra kompetens för att handlägga, utbilda och informera med syfte att stärka innovationsförmåga och konkurrenskraft. Från vår Strategiska plan

3 AD /368 Innehållsförteckning 1 Viktiga händelser GD har ordet Ekonomisk sammanställning samt återrapportering m.m Kommentarer till resultatredovisningen Återrapportering Serviceåtagande Vissa förkortningar i årsredovisningen Medarbetare (Resultatredovisning) Kompetensförsörjning Personalomsättning Sjukfrånvaro Arbetsmiljö/jämställdhet och diskriminering Åldersstruktur och könsfördelning Övrigt Resultatredovisning (Verksamhet) Patent Effektmål Verksamhetsmål Efterfrågan och produktion Övrig utveckling Personal och intern organisation Ekonomi, finansiering och avgifter Varumärken, Design, Namn, Periodisk skrift Effektmål Verksamhetsmål Efterfrågan och produktion Övrig utveckling Personal och intern organisation Ekonomi, finansiering och avgifter Uppdrag, information och försäljning patent, varumärken, mönster, utbildning Effektmål Verksamhetsmål Efterfrågan och produktion (65)

4 5.3.4 Ekonomi, finansiering och avgifter Information och tillgänglighet Särskilda redovisningar Regeringsuppdrag Övrig verksövergripande verksamhet Information och kunskapsspridning till universitet och högskolor Åtgärder för att anpassa PRV:s verksamhet till kraven i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen ( PSI-lagen ) Kvalitetsarbete, ISO Upphandlings- och inköpsprocessen Internationellt Patent med enhetlig verkan Översynen av EU:s lagstiftning inom varumärkesområdet Sammanställning över väsentliga uppgifter Resultaträkning Balansräkning Anslagsredovisning Tilläggsupplysningar och noter Organisation Årsredovisningens undertecknande (65)

5 1 Viktiga händelser 2014 Under 2014 har ett antal viktiga händelser påverkat PRV och vår verksamhet både kortsiktigt och mera långsiktigt. Under senare delen av 2013 lade regeringen fram förslaget om svenska nationella patent på engelska. Lagförslaget innebär att PRV ska kunna, om sökande så önskar, handlägga och bevilja patentansökningar på engelska. Den förändrade lagen trädde ikraft den 1 juli Denna förändring arbetades in i våra IT-system under våren Under våren beslutade regeringen att en utredning skulle utreda immaterialrättens roll i innovationssystemet. I utredningen ingår också att titta på PRV:s roll och PRV:s finansiering liksom avgiftsstrukturen på patentsidan. Utredning kommer rapportera sina slutsatser den 27 februari Under hösten driftsattes varumärkesdelen av ärendesystemet edvard, med gott resultat. PRV kunde under 2014 fortsatt hålla en balanserad ekonomi (ackumulerat plus för 2014) trots minskade ärendevolymer och ett fokus på våra servicemål som innebar ökade kostnader i jämförelse med Hyresförhandlingar genomfördes 2014 där ett femårigt ( ) hyresavtal träffades på en oförändrad hyresnivå, för PRV:s lokaler i Stockholm. Under våren 2013 kom namnlagsutredningen med sitt förslag om en förändrad svensk namnlag. I förslaget ingår att PRV:s personnamnshantering ska övergå till Skatteverket från och med ikraftträdandet av den nya namnlagen. Under 2014 arbetade man vidare med förslaget men inget nytt inträffade som påverkar PRV. Under 2014 har PRV startat upp ett projekt finansierat av Vinnova mot rådgivare och små och medelstora företag (SMF). Arbetet har fungerat mycket bra och sträcker sig tre år framåt och är en direkt fortsättning på PRV:s och Vinnovas gemensamma regeringsuppdrag under 2012 och PRV har under året deltagit aktivt i arbetet med implementeringen av det enhetliga patentet och EU:s framtagande av ett nytt varumärkesdirektiv och varumärkesförordning (se under respektive avsnitt). I oktober var PRV värd för ett tvådagars besök av B. Battistelli, president för EPO. I samband med besöket genomfördes ett seminarium med användare som var både välbesökt och mycket uppskattat. Besöket fick också visst genomslag i media bland annat genom inslag på SVT. 5 (65)

6 2 GD har ordet Susanne Ås Sivborg Generaldirektör PRV:s utveckling mot vår vision att vara det självklara centret i Sverige för immaterialrätten fortsätter. Den handlar främst om att utveckla och anpassa PRV till den värld vi lever i idag och med de förutsättningar som vi har idag. Internationalisering och globalisering påverkar inte bara våra kunders förutsättningar och agerande utan även PRV:s förutsättningar och den omvärld vi verkar i. Den statistik PRV har tillgång till och internationella rapporter visar att svenska företag fortsätter att vara kreativa och skapa nya idéer. Som exempel kan nämnas att enlig WIPO:s statistik ligger Sverige på 10:e plats i världen vad gäller inlämnade PCT-ansökningar. Det var bara USA och Kina som ökade mer än Sverige (10,4 %) i världen Snittet för världen låg på 5,1 %. Det här och andra indikationer visar att den trend vi sett under många år fortsätter där antalet ansökningar inom framförallt patent och varumärkesskydd från svenska företag ökar internationellt samtidigt som antalet ansökningar nationellt fortsätter att minska något som klart visar att den svenska marknaden är för liten och svenska företag väljer att snabbt ge sig ut på den internationella arenan. Detta innebär en utmaning för PRV då balansen mellan intäkter och kostnader är en förutsättning för vår verksamhet. PRV gick in i 2014 med ett ackumulerat överskott på 4,2 miljoner kronor vilket under året minskat något till 1,7 miljoner kronor på grund av minskande intäkter. PRV:s utveckling handlar också om den roll som PRV har och skulle kunna ha i det svenska innovationssystemet. Arbetet har fortsatt under 2014 dels med medel från Vinnova, dels med egna medel och fokuserar mycket på att informera om och höja kunskapsnivån runt immaterialrättens och de immateriella tillgångarnas betydelse för innovation och tillväxt. Målgruppen i detta arbete är för närvarande fortsatt främst små och medelstora företag och andra aktörer i innovationssystemet såsom rådgivare men också universitet och högskolor, myndigheter och offentligt finansierade finansiärer. Under året har flera av våra informationsinsatser haft en inriktning mot kreativa och kulturella näringar och arbetet har här utförts i samarbete med bland annat andra offentliga aktörer. I maj 2014 tillsatte Regeringen en utredning runt immaterialrättens roll i innovationssystemet som också ska titta på PRV:s roll bland annat i innovationssystemet, PRV:s långsiktiga finansiering och avgiftsstrukturen för framförallt patent. Utredningen ska rapportera resultatet den 27 februari Den internationella europeiska utvecklingen fortsätter med implementeringen av patentskyddet med enhetlig verkan för länder inom EU. Under 2014 har reglerna för implementeringen och för EPO:s handläggning av patent med enhetlig verkan diskuterats och fastslagits. Diskussioner, där medarbetare från PRV deltagit som specialister, runt struktur och storlek på avgifterna liksom vilka kriterier som ska gälla för fördelning av intäkterna av årsavgifterna mellan de deltagande länderna har påbörjats. En hel del arbete kvarstår inte minst för det tillhörande domstolssystemet men man hoppas kunna vara klara vid årsskiftet 2015/2016. Arbetet med ett nytt direktiv och ny förordning för EU-varumärket fortsatte under 2014 med full fart. I slutet av året gick man in i den så kallade trilogen mellan parlamentet, ministerrådet och kommissionen. Medarbetare på PRV deltog i arbetet som specialister. 6 (65)

7 Den tredje delen av PRV:s utveckling innebär förändringar i vårt sätt att arbeta. Här är ITutvecklingen den viktigaste delen och arbetet med de nya ärendehanteringssystemen för patent respektive design och varumärke fortsatte under I november driftsattes varumärkesdelen av systemet med gott resultat. Den vidare effektiviseringen och moderniseringen av vårt sätt att arbeta innebär också fortsatt utveckling av e-verktyg och e- tjänster för kunder och användare. Här ligger också arbetet med en ny extern responsiv webbplats, som lanserades i slutet av januari Kundfokus och kundanpassad verksamhet och organisation ingår också i PRV:s utveckling och även detta arbete har fortsatt under 2014 med initiativ inom olika områden. De olika initiativen finns beskrivna under respektive avsnitt. Detta är ett viktigt arbete för att göra PRV till ett attraktivt alternativ för de som söker patent, varumärkes eller designskydd i Sverige men också för de som behöver lots och hjälp att hitta rätt i de allt mer komplicerade immaterialrättssystemen. PRV:s gemensamma affärsplan lanserades i början av 2014 och är ett viktigt verktyg för uppföljning och synliggörande av utvecklingen, hur verksamheten går och hur vi som organisation rör oss mot vårt önskade mål PRV:s vision. Susanne Ås Sivborg 7 (65)

8 3 Ekonomisk sammanställning samt återrapportering m.m. Jan Wernerson Chefscontroller PRV:s ekonomi har under 2014 utvecklat sig något sämre än budget för 2014, men trots detta uppvisas ett positivt ackumulerat resultat för 2014 på ca.1,8 miljoner kronor. Kundinbetalningar som betalats in försent har belastat resultatet med ca.1.7 miljoner kronor års resultat beror till stora delar på ett minskat ärendeinflöde inom verksamhetsområdena patent och varumärke/mönster. Under 2014 har PRV lyckats med att arbeta ner balanserna och avsevärt förbättra sina servicemål. Inom kostnadssidan har PRV utvecklats positivt och budgeten har hållits med råge. PRV uppvisar idag en solid ekonomi och i planeringen har höjd tagits för framtida investeringar. Samtidigt finns ett antal osäkerhetsfaktorer som PRV bevakar. Genomförandet av patent med enhetlig verkan respektive ett nytt varumärkesdirektiv kan komma att få betydande konsekvenser för finansieringen av PRV i framtiden. 8 (65)

9 Ekonomisk sammanställning Resultat 2014 (tkr) Verksamhetsgren Intäkt Varav intern fördelning Kostnad Varav intern fördelning Resultat 2014 Budget 2014 Resultat 2013 Patent Varumärken/ Mönster Periodisk skrift Personnamn Uppdragsverksamhet Delsumma Total Kommentarer till resultatredovisningen Årets underskott uppgår till -2,5 miljoner kronor, vilket är betydligt lägre än budgeterat resultat 7,1 miljoner kronor och föregående års överskott 15,3 miljoner kronor. Resultatförsämring mot budget finns främst inom verksamhetsområdena för patent och varumärken och beror på lägre intäkter än budget. Förbättrat resultat för personnamn beror på lägre driftkostnader än budget. Intäkter av avgifter och andra ersättningar blev totalt 3,3 % lägre än budgeterat och kostnaderna 0,7 % lägre än budgeterat. Verksamhetens intäkter 305 miljoner kronor är 17,4 miljoner kronor lägre än föregående års 322,4 miljoner kronor. Avgiftsintäkterna minskade med 15,4 miljoner kronor och bidragsintäkterna minskade med 1,9 miljoner kronor. De finansiella intäkterna har också minskat något mot föregående år. Årets verksamhetskostnader är i stort oförändrade mot föregående år. Avskrivningar på anläggningstillgångar har minskat med 0,9 miljoner kronor beroende på att pågående utvecklingsarbeten inte har tagits i bruk under perioden januari 2012 till oktober Pågående utvecklingskostnader som ännu inte driftsatts uppgår vid balansdagen till 17,3 miljoner kronor och kommer att på sikt ge avskrivningskostnader. Årets investeringar uppgår till 0,1 miljoner kronor (föregående år 4 miljoner kronor) i maskiner och 8,6 miljoner kronor (föregående år 8,9 miljoner kronor) i egenutvecklade datasystem. 9 (65)

10 3.2 Återrapportering I regleringsbrevet finns följande mål angivna för PRV:s verksamhet: PRV ska verka för en bättre service för medborgare och företag. I detta ingår att verket ska utforma och offentliggöra ett s.k. serviceåtagande, som ger tydlig, relevant och förpliktande information om myndighetens tjänster och service. Hur PRV arbetar med att uppnå ovanstående mål framgår av beskrivningen av verksamhetens utveckling och utfall som återfinns under 5.1, 5.2 samt 5.3. Serviceåtagandet finns publicerat på PRV:s hemsida, och anger bl.a. mål i form av leveranstider. En uppföljning av dessa leveranstidsmål återfinns under 5.1.2, samt Serviceåtagande PRV har även publicerat ett serviceåtagande som ger information om tjänster på PRV är en av få patent- och registreringsmyndigheter i världen som kvalitetscertifierat hela sin verksamhet (ISO-9001). Vi strävar efter att vara bland de främsta myndigheterna inom vårt område när det gäller korta leveranstider samt hög gransknings- och processkvalitet. PRV:s uppdrag är att tillhandahålla effektiva och ändamålsenliga system för registrering av industriella rättigheter samt att arbeta för att förbättra förutsättningarna för företagande och entreprenörskap genom ändamålsenlig och kvalitativ information och service i immaterialrättsliga frågor. PRV ska vidare verka för att den kompetens verket besitter och den information som finns i verkets olika register kommer samhället tillgodo på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Verksamhetsutveckling Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår verksamhet och våra tjänster ur ett kundperspektiv. Det innebär bland annat att vi håller korta leveranstider (se vidare nedan) är professionella och kompetenta i vår handläggning tillhandahåller effektiva interaktiva e-tjänster är hjälpsamma och serviceinriktade ger tydliga och begripliga besked för en dialog med våra kunder tillvaratar synpunkter på vår hantering Till detta är kopplat information om gällande verksamhetsmål samt aktuell leveranstid. De verksamhetsmål i form av leveranstider som gällt under 2014 är de som beskrivs under respektive verksamhet (se vidare 5.1.2, samt 5.3.2) 10 (65)

11 3.4 Vissa förkortningar i årsredovisningen EPC EPO IPR OHIM PCT WIPO European Patent Convention. Den europeiska patentkonventionen är en överenskommelse mellan 38 europeiska länder och reglerar hanteringen av europeiska patentansökningar, ingivna till det europeiska patentverket (EPO). European Patent Organisation eller European Patent Office. Det europeiska patentverket granskar, prövar och ger patent på en europeisk patentansökan. Ett godkänt europeiskt patent kan sedan fullföljas i var och en av medlemsstaterna. Industrial Property Rights eller industriellt rättsskydd. Samlingsbegrepp för patent-, varumärkes- och designskydd. Office for Harmonisation in the Internal Market. OHIM är EU:s registreringsmyndighet för varumärken och mönster (design). Ger skydd för hela EU. Kontoret är beläget i Alicante (Spanien). Patent Cooperation Treaty. PCT är en internationell överenskommelse inom patentområdet som innebär att en ansökan vid ingivning får ett datum som gäller för samtliga PCT:s medlemsländer. Den formella granskningen utförs centralt av ett antal särskilt utsedda internationella myndigheter, dvs. patentverk med särskilt goda resurser, däribland PRV. World Intellectual Property Organisation. WIPO är FN:s speciella immaterialrättsorgan (intellectual property). WIPO administrerar bl.a. PCT och Madridsystemet för internationell registrering av varumärken. 11 (65)

12 4 Medarbetare (Resultatredovisning) 4.1 Kompetensförsörjning Gunilla Ström HR-chef Mål: För att kunna fullgöra PRV:s åtaganden i verksamhetsplan och affärsplan krävs att myndigheten har rätt kompetens nu och framöver. Medarbetarnas kompetens är av central betydelse för PRV:s förmåga att fullgöra sina åtaganden. Kompetensförsörjningen ska följa och stödja verksamhetsutvecklingen varför kompetensbehov planeras i samband med verksamhetsplaneringen. Kompetensförsörjning sker både genom kompetensutveckling av anställda medarbetare samt genom nyrekrytering av kompetens. För att trygga kompetensförsörjningen bedrivs ett stort arbete med att marknadsföra PRV:s arbetsgivarvarumärke i syfte att på kort och lång sikt attrahera efterfrågad kompetens. Alla medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan som följs upp och revideras årligen. För nyanställda ingenjörer inom Patentavdelningen finns ett omfattande internt utbildningsprogram som ett krav för att bli patentingenjör. Likaså finns inom Design och varumärkesavdelningen kompetenskrav och kompetensutveckling för olika roller. Uppföljning: Under året har PRV deltagit i arbetsmarknadsmässor, varit aktiv i olika media med artiklar och intervjuer, genomfört föreläsningar på lärosäten m.m. i syfte att stärka arbetsgivarvarumärket och attrahera nya medarbetare. Vi får många kvalificerade sökande till våra utannonserade befattningar, dock något färre kandidater till vissa ingenjörsbefattningar inom motorteknik, telekommunikation och datorteknik på grund av stark konkurrens på arbetsmarknaden om den kompetensen. På grund av den hårda konkurrensen rekryterades det inte helt enligt våra behov av civilingenjörer. Vi fortsätter arbetet med att attrahera kompetens inom dessa områden. Kompetensutveckling av medarbetare sker i första hand genom linjechefernas försorg och ansvar, både att rätt kompetens finns inom enheten/funktionen samt för respektive roll. I PRV:s löneprocess ingår medarbetarsamtal som en del där individuella behov och åtgärder av kompetensutveckling diskuteras och fastställs. Nyanställda patentingenjörer har genomgått den interna patentingenjörsutbildningen. Chefsutveckling bedrivs huvudsakligen gemensamt på myndigheten. Under året har ett ledarutvecklingsprogram i förändringsledning för chefer och ledare genomförts. Ett utvecklingsprogram för PRV:s ledningsgrupp påbörjades 2013 och har fortsatt under året. En intern projektledarutbildning har genomförts under året. Introduktionsutbildning samt utbildning inom förvaltningsrätt har givits till nyanställda medarbetare. Medarbetare inom kundsupport har genomfört en kundserviceutbildning. Under året har en ny mall för mål- och utvecklingssamtal, inklusive individuell kompetensutvecklingsplan, tagits fram. 12 (65)

13 4.2 Personalomsättning Mål: Att ha en personalomsättning som ger förutsättningar för att upprätthålla och vidareutveckla strategiska kompetenser genom rekrytering och intern utveckling. Uppföljning: Personalomsättningen under året har minskat något till 7,0 % jämfört med 7,8 % föregående år. Omsättningen är på en acceptabel nivå även om den är något ojämnt fördelad mellan olika yrkesgrupper. För att minska omsättningen bland jurister i Söderhamn, som tidigare varit hög, fortsätter arbetet med att implementera olika karriär- och utvecklingssteg. Antal anställda (per ) Antal personer Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Marknadsavdelningen Patentavdelningen Övriga Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro ställd i förhållande till total ordinarie arbetstid samt andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer), fördelad på ålder och kön och angiven i procent Total sjukfrånvaro 3,8 2,9 2,6 Kvinnor 5,2 3,8 3,4 Män 2,1 1,8 1,7 Ålder 29 år 1,5 1,0 0,7 Ålder år 2,9 2,3 2,2 Ålder 50 år 5,3 4,1 3,4 varav andel långtidssjukskrivna i % (60 dagar eller mer) 45,0 34,2 23,7 Sjukfrånvaron har ökat under 2014 jämfört med Orsaken till ökningen på 0,9 % totalt behöver analyseras. Den största ökningen finns hos kvinnor (1,4 %) men även männens sjukfrånvaro har ökat något (0,3 %). Vi ser också en ökning av sjukfrånvaron inom samtliga åldersgrupperingar. Andelen långtidssjukskrivna över 60 dagar har ökat till 45 % från knappt 34 %. 13 (65)

14 4.4 Arbetsmiljö/jämställdhet och diskriminering Mål: Målet är att skapa en fysisk och psykisk arbetsmiljö som är tillfredsställande för alla anställda oavsett kön, etnisk tillhörighet, funktionshinder eller sexuell läggning. Uppföljning: Arbetsmiljön på myndigheten är god. En satsning på friskvård har genomförts genom en stegtävling som genomfördes vid två tillfällen med syfte att stimulera till rörelse och motion. Hälsokontroller har genomförts enligt beslutat program. Incidenter med upplevt hotfulla telefonsamtal har rapporterats. Åtgärder har vidtagits för att hantera detta. Inga incidenter av diskriminering har anmälts. Jämställdhetsplanen har under året utvecklats till en mångfaldsplan med ett bredare perspektiv. En medarbetarenkät har genomförts i februari och i september. Hjärtstartare har införskaffats samt utbildning av ett antal medarbetare i detta har genomförts. 4.5 Åldersstruktur och könsfördelning Mål: PRV strävar efter att åldersgrupper och kön skall vara tämligen jämt representerade vid myndigheten inom samtliga kompetenskategorier. Beträffande könsfördelning är målet satt till att ligga inom intervallet %. Uppföljning: Den största gruppen medarbetare finns i åldersintervallet år och i år även år. Vi kan också konstatera att 36 personer kommer att uppnå pensionsålder (65 år) under den närmaste 5-årsperioden. Planering för detta sker inom ramen för verksamhetsplaneringen. Medelåldern är densamma som 2013, 46 år. Beträffande fördelningen kvinnor/män är målet att ligga inom intervallet % uppfyllt. Målet är även uppfyllt vad gäller PRV:s ledningsgrupp och övriga chefer. 14 (65)

15 4.6 Övrigt Under året har en nulägesanalys samt utvärdering av telefoni i Söderhamn påbörjats. Hyresförhandlingar för lokalerna i Stockholm genomfördes där ett femårigt hyresavtal träffades med en hyresnivå på oförändrad nivå. 15 (65)

16 5 Resultatredovisning (Verksamhet) 5.1 Patent Frida Ekeberg Avdelningschef Patent Under verksamhetsgrenen patent redovisas PRV:s uppdrag att ansvara för ärenden rörande patent samt uppdraget att vara internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete. Rent organisatoriskt hanteras dessa ärenden inom PRV:s patentavdelning. Avdelningen ansvarar även för uppdragsverksamhet inom patentområdet. Se vidare under rubriken 5.3 Uppdrag, information och försäljning Effektmål Effektmålen i regleringsbrevet gör att verksamheten inom patentområdet inriktas mot att uppfylla verksamhetsmålen enligt serviceåtagandet ge ändamålsenlig nyhetsgranskning och patenterbarhetsprövning av hög internationell standard i internationella ärenden uppfylla åtagandena som internationell nyhetsgranskningsmyndighet och internationell myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning enligt avtal med WIPO på ett effektivt sätt tillhandahålla information om innehållet i verksamhetens olika register säkerställa ett svenskt inflytande på den internationella utvecklingen och föra en dialog med användarna om hur avdelningens verksamhet kan utvecklas Verksamhetsmål Enligt regleringsbrevet för år 2014 ska PRV utforma ett serviceåtagande. I serviceåtagandet anges de mål i form av leveranstider som ska gälla för verksamhetsgrenen patent. Målen tas fram bland annat efter dialog med kundkretsen. I denna dialog återkommer alltid följande två förväntningar; hög kvalitet och korta leveranstider (framför allt till tekniskt föreläggande). Med tanke på kundernas förväntningar på korta leveranstider anges också nedan under måluppfyllelse, i vissa fall, både antalet ärenden som hanterats i tid och antalet ärenden som varit försenade ett visst antal månader. Innehållet i de databaser som utgör den absolut väsentligaste grunden i granskningen är inte uppdaterat förrän cirka 5-6 månader efter ett givet datum. Det innebär att en nyhetsgranskning av hög kvalitet inte kan påbörjas före denna tidpunkt, vilket även sätter tiden för ett tekniskt föreläggande. Tidpunkten för slutligt beslut är framräknad utifrån de fristtider som finns för de olika momenten i handläggningen. 16 (65)

17 För patentverksamheten finns nedanstående fyra verksamhetsmål i form av leveranstider angivna i det serviceåtagande som varit publicerat på under I en internationell jämförelse är tiderna mycket korta. Det europeiska patentverket (EPO) har exempelvis betydligt längre leveranstider. De pressade tiderna ställer mycket stora krav på både tillgång till resurser och en effektiv produktionsplanering. Den tid som finns till förfogande för exempelvis en nyhetsgranskning uppgår i optimalfallet i praktiken till några enstaka veckor. Mål: I alla PCT-ärenden ska gällande frister hållas. Måluppfyllelse: Med detta mått förstås PRV:s verksamhet som internationell nyhetsgransknings (PCT 1) och prövningsmyndighet (PCT 2). Antal inom frist Andel inom frist Antal efter frist Antal mer än en månad efter frist Summa Kvarliggande försenade 64 Totalt % 282 Summa Kvarliggande försenade 96 Totalt % 711 Summa Kvarliggande försenade 0 Totalt % 358 Resurstillgången har under 2014 varit relativt bra anpassad för mängden inkommande ärenden. Dock fanns det vid årets början en stor mängd inneliggande ärenden av alla olika ärendekategorier som inte expedierats inom frist under 2013 och som medfört problem med fristhållningen även under Fördelningen av sena ärenden mellan olika teknikområden har jämnats ut under året och tillskott av resurser har lett till att trenden för fristhållning varit positiv under året. Vid årsskiftet (2013/14) fanns det 96 PCT-ärenden som inte expedierats inom frist, vilket var betydligt fler än de senaste två åren. Vid årsskiftet 2014/15 fanns det inga inneliggande PCT-ärenden som passerat svarsfrist. 131 ärenden expedierades under hela året mer än en månad sent, vilket var en klar förbättring i förhållande till 2013 då motsvarande siffra var 397. För 2014 innebär de 358 sena ärendena att måluppfyllelsen blir 81 %. Mål: I alla nationella patentansökningar ska ett tekniskt föreläggande vara expedierat inom nedan angivna leveranstider: i samtliga patentansökningar inlämnade utan prioritet, eller inlämnade senast fyra månader efter prioritetsdagen, ska ett tekniskt föreläggande vara expedierat inom 7 månader från ingivningsdagen. i samtliga fullföljda internationella patentansökningar enligt 31 Patentlagen (PL) ska ett tekniskt föreläggande vara expedierat inom 40 månader från prioritetsdagen eller den internationella ingivningsdagen. i samtliga patentansökningar inlämnade med prioritet enligt 6 PL ska ett tekniskt föreläggande vara expedierat inom 21 månader från prioritetsdagen. 17 (65)

18 Måluppfyllelse: Tabellen nedan innefattar alla typer av patentansökningar, utan och med begärd konventionsprioritet samt fullföljda internationella ansökningar. Antal inom frist Andel inom frist Antal efter frist Antal mer än tre månad efter frist Summa Kvarliggande försenade 27 Totalt % 207 Summa Kvarliggande försenade 150 Totalt % 881 Summa Kvarliggande försenade 108 Totalt % 806 Under 2014 har Patentavdelningen arbetat hårt för att expediera samtliga ärendetyper inom frist, och framför allt för att de som gick över frist inte skulle bli allt för gamla. Fristhållningen för de nationella patentansökningarna har påverkats negativt på grund av differensen mellan tillgängliga resurser och inneliggande mängd ansökningar, särskilt inom vissa få teknikområden. Ärenden utan prioritet har prioriterats högre än ärenden med konventionsprioritet och fullföljda internationella ansökningar. Tillskott av resurser har dock lett till att trenden för fristhållning är positiv vid utgången av året. 91 ärenden gick under hela året mer än tre månader sent. För 2014 var det sammanlagt 806 försenade ärenden och en måluppfyllelse på 63 % att jämföra med förra årets 881 respektive 59 %. Av de kvarliggande försenade 108 ärendena är 50 ärenden med konventionsprioritet och 33 fullföljda internationella ansökningar. Mål: I 85 % av alla nationella patentansökningar ska ett slutligt beslut föreligga inom 24 månader. I 100 % av alla ansökningar ska ett slutligt beslut föreligga inom 36 månader. Måluppfyllelse: Tabellen nedan innefattar alla typer av patentansökningar, utan och med begärd konventionsprioritet samt fullföljda internationella ansökningar. Antal inom målsatt tid (24 månader) Antal efter målsatt tid (24 månader) Antal inom målsatt tid (36 månader) Antal efter målsatt tid (36 månader) Summa Kvarliggande försenade Totalt Summa Kvarliggande försenade Totalt Summa Kvarliggande försenade Totalt (65)

19 Andel inom målsatt tid (24 månader) Andel inom målsatt tid (36 månader) Totalt % 95 % Totalt % 89 % Totalt % 83 % En försämring av uppfyllnad av verksamhetsmålen jämfört med 2013 har skett. Vid ojämn och för hög belastning under en kortare period, såsom under 2013 och 2014, prioriteras första utlåtanden (PCT-ansökningar och nationella ansökningar) högre än slutliga beslut, varför måluppfyllnaden för denna ärendekategori har påverkats negativt. Antalet ärenden som handlagts har dock ökat med cirka 450 stycken jämfört med 2013, och är i paritet med det som handlagts under Under hösten vändes den negativa trenden och antalet försenade slutliga beslut hölls konstant. För 2014 innebär de 939 respektive 366 sena ärendena, att måluppfyllelsen blir 58 % respektive 83 %. Mål: Alla invändningar mot meddelade patent ska avgöras inom 24 månader från invändningstidens utgång. Måluppfyllelse: Tabellen nedan innefattar alla typer av invändningar inkomna till PRV, där invändningstiden är 9 månader från datum för meddelat patent. Antal inom frist Andel inom frist Antal efter frist Antal mer än 24 månader efter frist Summa Kvarliggande försenade 19 Totalt % 26 Summa Kvarliggande försenade 20 Totalt % 29 Summa Kvarliggande försenade 24 Totalt % 40 En försämring av måluppfyllelse har skett under På grund av invändningarnas komplexa karaktär i förhållande till andra ärendekategorier handläggs dessa av ett mindre antal handläggare med specifik kompetens, vilket innebär att resurstillgången är än mer begränsad än för övriga ärendekategorier. Handläggningen innefattar ofta moment där parterna möts i muntlig förhandling, vilket även det förlänger processen. Jämfört med 2013 har antalet handlagda invändningar ökat med 8 stycken. För hela året innebär de 40 sena ärendena att måluppfyllelsen 2014 blir 15 %. 19 (65)

20 5.1.3 Efterfrågan och produktion År 2014 har efterfrågan varit något lägre än 2013 på grund av en nedgång av både nationella och internationella ansökningar under året. Trenden vid årets utgång är dock svagt positiv för nationella, vilket skulle kunna vara en effekt av möjliggörandet av meddelande av nationella patent på engelska. Trenden var fortsatt svagt negativ för internationella ansökningar, sannolikt på grund av globalisering av patentmarknaden för svenska företag. Stora svårigheter att anpassa produktion mot belastning rådde under 2013, vilket ledde till att även 2014 präglades av försenade leveranser och stort fokus på ärendeproduktion. I förhållande till 2013 har man under året lyckats utjämna den ojämna belastningsfördelningen mellan teknikområden något, bland annat genom internrekrytering och trenden för leveranstider är positiv för i stort sett samtliga ärendekategorier. Patent Utfall 2014 Budget 2014 Utfall 2013 Utfall Inkomna nationella patentansökningar (antal) 1.2 Beviljade nationella patentansökningar (antal) 1.3 Avslagna nationella Patentansökningar (antal) 1.4 Balanser nationella patentansökningar (antal) 1.5 Inkomna internationella patentansökningar (antal) 1.6 Expedierade internationella rapporter (antal) 1.7 Uppdragsgranskning (antal timmar) 1.8 Arbetsproduktivitet Ny Operativ kostnadsproduktivitet (kr/unit) 1.10 Medelbehandlingstid för 2,29-2,06 2,08 meddelade patent (år) 1.11 Personalresurser (årsarbetskrafter) 156,8 167,9 155,9 162,4 Kommentarer: 1.1 Efter en initialt svag trend under första halvåret stabiliserades nivån och viss uppgång skedde under hösten. Helårssiffran blev i nivå med det budgeterade. 1.2 Antalet beviljade nationella patentansökningar ligger kraftigt under det budgeterade, då ojämn och förhållandevis hög belastning gjort att den planerade nedarbetningen av balanser inte skett. 1.3 Antalet avslag är något högre än föregående år, men avsevärt högre i förhållande till det totala antalet avgjorda ärenden. En förklaring till det kan vara att det är fler äldre ärenden som avgjorts där det kan ha förekommit flera förelägganden med anledning av brister i ansökan. 20 (65)

2013:13. Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering

2013:13. Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering 2013:13 Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2013-06-26 2012/278-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-12-13 N2012/6308/FIN Regeringen Näringsdepartementet 103

Läs mer

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 2013 DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING Redovisningens disposition Kronofogdens förutsättningar Kronofogdens samlade

Läs mer

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING...

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... Årsredovisning 2014 INNEHÅLL 2014 DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... 5 REDOVISNINGENS DISPOSITION... 5 KRONOFOGDENS FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

AD 12-176/2006 1(42) Bolagsverket. Årsredovisning 2005

AD 12-176/2006 1(42) Bolagsverket. Årsredovisning 2005 AD 12-176/2006 1(42) Bolagsverket Årsredovisning 2005 AD 12-176/2006 2(42) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 1. INLEDNING 4 1.1 REGISTRERINGS- OCH UPPDRAGSVERKSAMHETEN 4 1.2 KÖ- OCH HANDLÄGGNINGSTIDER

Läs mer

Årsredovisning SVERIGES DOMSTOLAR

Årsredovisning SVERIGES DOMSTOLAR Årsredovisning SVERIGES DOMSTOLAR Omslagsbild: Sedan invigningen 7 oktober 2005 så pågår Helsingborg tingsrätts verksamhet i nya lokaler. Foto Lars Lydig Detta uppslag: Domstolsväsendets programinslag

Läs mer

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Betänkande av Utredningen om immaterialrättens roll i innovationssystemet Stockholm 2015 SOU 2015:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

2 (57) Innehållsförteckning. 1 Verksamhetsresultat... 3 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 3 1.2 Bolagsverkets organisation 6

2 (57) Innehållsförteckning. 1 Verksamhetsresultat... 3 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 3 1.2 Bolagsverkets organisation 6 2 (57) Bolagsverkets årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 3 1.2 Bolagsverkets organisation 6 2 Resultatredovisning... 7 2.1

Läs mer

Kronofogdens Årsredovisning

Kronofogdens Årsredovisning Kronofogdens Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Det här är Kronofogden...2 Rikskronofogden sammanfattar myndighetens resultat...3 Resultatredovisning...5 Redovisningens disposition... 5 Kronofogdens

Läs mer

AD 263/2013. Årsredovisning 2012

AD 263/2013. Årsredovisning 2012 AD 263/2013 Årsredovisning 2012 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 2 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 2 1.2 Bolagsverkets organisation 5 2 Resultatredovisning... 6 2.1 Bolagsverkets

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Sida: 2 av 159 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 6 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 7 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Sida: 2 av 203 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 5 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 6 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

Innehållsförteckning. Rikskronofogden sammanfattar myndighetens resultat...2

Innehållsförteckning. Rikskronofogden sammanfattar myndighetens resultat...2 Innehållsförteckning Rikskronofogden sammanfattar myndighetens resultat...2 Resultatredovisning...4 Redovisningens disposition... 4 Organisation och styrning... 5 Samlad bedömning av årets resultat...

Läs mer

Verksamhetsåret 2007

Verksamhetsåret 2007 Verksamhetsåret 2007 Innehåll Förord 5 Översikt över myndigheten 7 Politikområde Finansiella system och tillsyn 7 Tillsyn av spelmarknaden 7 Organisationsstyrning 7 Måluppfyllelse 7 Uppdrag 8 Utvecklingen

Läs mer

Årsredovisning 2012 1

Årsredovisning 2012 1 Årsredovisning 2012 1 Innehåll INNEHÅLL 2 MYNDIGHETSCHEFENS FÖRORD 5 SAMMANFATTANDE RESULTATREDOVISNING 7 Effektiv registrering 7 Kontroll av formella krav 7 Aktiv och effektiv tillsyn 7 Lättillgänglig

Läs mer

Innehåll. Ärende LED 2011/23 Handling 1

Innehåll. Ärende LED 2011/23 Handling 1 Årsredovisning 2010 15424#4587215!5243 03742232!52430374 22324311347ా 613131632@jf8723]% %4551452/=4689378 9+4872339679811123 8()0+9? 49815424# 458215!52430374223 2!5243037422324311 347�

Läs mer

Försäkrings kassans årsredovisning 2010

Försäkrings kassans årsredovisning 2010 Försäkrings kassans årsredovisning 2010 Innehåll Generaldirektören har ordet...3 Styrelsens arbete 2010...4 Om Försäkringskassan...5 Resultaten för år 2010 i sammanfattning...6 Verksamhet... 13 Samlad

Läs mer

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(31) 2013-02-20 Dnr 2012-1667 Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed årsredovisningen för räkenskapsåret

Läs mer

Rapport 2001:01 Årsredovisning 2014

Rapport 2001:01 Årsredovisning 2014 Rapport 2001:01 Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Foto: Christina Fagergren Utgivningsår: 2015 ISBN: 978-91-7281-638-1 Besök också vår webbplats www.lansstyrelsen.se/stockholm LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS

Läs mer

Innehåll årsredovisning Skatteverket 2010

Innehåll årsredovisning Skatteverket 2010 Årsredovisning för Skatteverket 2010 Bollnäs NÄSSJÖ Helsingborg Landskrona TIERP SVEG Lund Sandviken Ulricehamn Stockholm Alingsås västerås Kristianstad Ludvika SOLLEFTEÅ VISBY Kristinehamn FALUN Mariestad

Läs mer

Innehåll SVERIGES DOMSTOLAR ÅR 2010 5

Innehåll SVERIGES DOMSTOLAR ÅR 2010 5 2010 Innehåll 1 Generaldirektören har ordet... 6 2 Detta är Sveriges Domstolar... 8 2.1 Organisation... 8 2.2 Genomförda och pågående förändringar... 11 3 Sammanfattning... 12 4 Resultatutveckling i

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Förord 2014-02-21 1 (60)

Förord 2014-02-21 1 (60) Datum Sida 2014-02-21 1 (60) Ert datum Dnr EBM A-2014/0070 Förord År 2013 var historiskt för Ekobrottsmyndigheten. Vi gick från att vara en myndighet i storstadsregionerna till att få ansvaret för ekobrottsbekämpningen

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Mapsec PÅ UPPDRAG AV Statskontoret. Analys av Läkemedelsverkets verksamhet, ekonomi, interna styrning och kontroll 2009-09- 05

Mapsec PÅ UPPDRAG AV Statskontoret. Analys av Läkemedelsverkets verksamhet, ekonomi, interna styrning och kontroll 2009-09- 05 Mapsec PÅ UPPDRAG AV Statskontoret Analys av Läkemedelsverkets verksamhet, ekonomi, interna styrning och kontroll 2009-09- 05 MAPSEC KB Box 70396 Telefon 08-506 361 50 Fax 08-506 362 10 info@mapsec.com

Läs mer

Årsredovisning 2014 Migrationsverket

Årsredovisning 2014 Migrationsverket Årsredovisning 2014 Migrationsverket Produktion: Migrationsverket www.migrationsverket.se Omslagsfoto: Tomislav Stjepic Diarienummer: 1.3.2-2015-7891 Foto: Tomislav Stjepic Människor flyr undan krig och

Läs mer

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård.

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård. Årsredovisning 2009 Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård. ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll GD HAR ORDET...

Läs mer

Ingen dramatik i vår butik

Ingen dramatik i vår butik Årsredovisning 2013 Ingen dramatik i vår butik Bilden på årsredovisningens framsida visar vår gata, Kungsholmstorg, i lugnt väder och får symbolisera verksamhetsåret som löpt på utan mankemang och överraskningar.

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN ÅRSREDOVISNING BROTTSOFFERMYNDIGHETEN

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN ÅRSREDOVISNING BROTTSOFFERMYNDIGHETEN BROTTSOFFERMYNDIGHETEN ÅRSREDOVISNING 2007 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN innehåll RESULTATREDOVISNING GENERALDIREKTÖRENS KOMMENTAR 2 BROTTSSKADEÄRENDEN 4 BROTTSOFFERFONDEN 8 KUNSKAPSCENTRUM 11 ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

2009:18. Analys av Läkemedelsverkets verksamhet och ekonomi

2009:18. Analys av Läkemedelsverkets verksamhet och ekonomi 2009:18 Analys av Läkemedelsverkets verksamhet och ekonomi MISSIV DATUM DIARIENR 2009-09-23 2009/122-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2009-05-07 S2009/3836/HS Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer