Årsredovisning Patent- och registreringsverket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014. Patent- och registreringsverket"

Transkript

1 Årsredovisning 2014 Patent- och registreringsverket

2 Vår verksamhetsidé PRV ska bygga, använda och tillgängliggöra kompetens för att handlägga, utbilda och informera med syfte att stärka innovationsförmåga och konkurrenskraft. Från vår Strategiska plan

3 AD /368 Innehållsförteckning 1 Viktiga händelser GD har ordet Ekonomisk sammanställning samt återrapportering m.m Kommentarer till resultatredovisningen Återrapportering Serviceåtagande Vissa förkortningar i årsredovisningen Medarbetare (Resultatredovisning) Kompetensförsörjning Personalomsättning Sjukfrånvaro Arbetsmiljö/jämställdhet och diskriminering Åldersstruktur och könsfördelning Övrigt Resultatredovisning (Verksamhet) Patent Effektmål Verksamhetsmål Efterfrågan och produktion Övrig utveckling Personal och intern organisation Ekonomi, finansiering och avgifter Varumärken, Design, Namn, Periodisk skrift Effektmål Verksamhetsmål Efterfrågan och produktion Övrig utveckling Personal och intern organisation Ekonomi, finansiering och avgifter Uppdrag, information och försäljning patent, varumärken, mönster, utbildning Effektmål Verksamhetsmål Efterfrågan och produktion (65)

4 5.3.4 Ekonomi, finansiering och avgifter Information och tillgänglighet Särskilda redovisningar Regeringsuppdrag Övrig verksövergripande verksamhet Information och kunskapsspridning till universitet och högskolor Åtgärder för att anpassa PRV:s verksamhet till kraven i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen ( PSI-lagen ) Kvalitetsarbete, ISO Upphandlings- och inköpsprocessen Internationellt Patent med enhetlig verkan Översynen av EU:s lagstiftning inom varumärkesområdet Sammanställning över väsentliga uppgifter Resultaträkning Balansräkning Anslagsredovisning Tilläggsupplysningar och noter Organisation Årsredovisningens undertecknande (65)

5 1 Viktiga händelser 2014 Under 2014 har ett antal viktiga händelser påverkat PRV och vår verksamhet både kortsiktigt och mera långsiktigt. Under senare delen av 2013 lade regeringen fram förslaget om svenska nationella patent på engelska. Lagförslaget innebär att PRV ska kunna, om sökande så önskar, handlägga och bevilja patentansökningar på engelska. Den förändrade lagen trädde ikraft den 1 juli Denna förändring arbetades in i våra IT-system under våren Under våren beslutade regeringen att en utredning skulle utreda immaterialrättens roll i innovationssystemet. I utredningen ingår också att titta på PRV:s roll och PRV:s finansiering liksom avgiftsstrukturen på patentsidan. Utredning kommer rapportera sina slutsatser den 27 februari Under hösten driftsattes varumärkesdelen av ärendesystemet edvard, med gott resultat. PRV kunde under 2014 fortsatt hålla en balanserad ekonomi (ackumulerat plus för 2014) trots minskade ärendevolymer och ett fokus på våra servicemål som innebar ökade kostnader i jämförelse med Hyresförhandlingar genomfördes 2014 där ett femårigt ( ) hyresavtal träffades på en oförändrad hyresnivå, för PRV:s lokaler i Stockholm. Under våren 2013 kom namnlagsutredningen med sitt förslag om en förändrad svensk namnlag. I förslaget ingår att PRV:s personnamnshantering ska övergå till Skatteverket från och med ikraftträdandet av den nya namnlagen. Under 2014 arbetade man vidare med förslaget men inget nytt inträffade som påverkar PRV. Under 2014 har PRV startat upp ett projekt finansierat av Vinnova mot rådgivare och små och medelstora företag (SMF). Arbetet har fungerat mycket bra och sträcker sig tre år framåt och är en direkt fortsättning på PRV:s och Vinnovas gemensamma regeringsuppdrag under 2012 och PRV har under året deltagit aktivt i arbetet med implementeringen av det enhetliga patentet och EU:s framtagande av ett nytt varumärkesdirektiv och varumärkesförordning (se under respektive avsnitt). I oktober var PRV värd för ett tvådagars besök av B. Battistelli, president för EPO. I samband med besöket genomfördes ett seminarium med användare som var både välbesökt och mycket uppskattat. Besöket fick också visst genomslag i media bland annat genom inslag på SVT. 5 (65)

6 2 GD har ordet Susanne Ås Sivborg Generaldirektör PRV:s utveckling mot vår vision att vara det självklara centret i Sverige för immaterialrätten fortsätter. Den handlar främst om att utveckla och anpassa PRV till den värld vi lever i idag och med de förutsättningar som vi har idag. Internationalisering och globalisering påverkar inte bara våra kunders förutsättningar och agerande utan även PRV:s förutsättningar och den omvärld vi verkar i. Den statistik PRV har tillgång till och internationella rapporter visar att svenska företag fortsätter att vara kreativa och skapa nya idéer. Som exempel kan nämnas att enlig WIPO:s statistik ligger Sverige på 10:e plats i världen vad gäller inlämnade PCT-ansökningar. Det var bara USA och Kina som ökade mer än Sverige (10,4 %) i världen Snittet för världen låg på 5,1 %. Det här och andra indikationer visar att den trend vi sett under många år fortsätter där antalet ansökningar inom framförallt patent och varumärkesskydd från svenska företag ökar internationellt samtidigt som antalet ansökningar nationellt fortsätter att minska något som klart visar att den svenska marknaden är för liten och svenska företag väljer att snabbt ge sig ut på den internationella arenan. Detta innebär en utmaning för PRV då balansen mellan intäkter och kostnader är en förutsättning för vår verksamhet. PRV gick in i 2014 med ett ackumulerat överskott på 4,2 miljoner kronor vilket under året minskat något till 1,7 miljoner kronor på grund av minskande intäkter. PRV:s utveckling handlar också om den roll som PRV har och skulle kunna ha i det svenska innovationssystemet. Arbetet har fortsatt under 2014 dels med medel från Vinnova, dels med egna medel och fokuserar mycket på att informera om och höja kunskapsnivån runt immaterialrättens och de immateriella tillgångarnas betydelse för innovation och tillväxt. Målgruppen i detta arbete är för närvarande fortsatt främst små och medelstora företag och andra aktörer i innovationssystemet såsom rådgivare men också universitet och högskolor, myndigheter och offentligt finansierade finansiärer. Under året har flera av våra informationsinsatser haft en inriktning mot kreativa och kulturella näringar och arbetet har här utförts i samarbete med bland annat andra offentliga aktörer. I maj 2014 tillsatte Regeringen en utredning runt immaterialrättens roll i innovationssystemet som också ska titta på PRV:s roll bland annat i innovationssystemet, PRV:s långsiktiga finansiering och avgiftsstrukturen för framförallt patent. Utredningen ska rapportera resultatet den 27 februari Den internationella europeiska utvecklingen fortsätter med implementeringen av patentskyddet med enhetlig verkan för länder inom EU. Under 2014 har reglerna för implementeringen och för EPO:s handläggning av patent med enhetlig verkan diskuterats och fastslagits. Diskussioner, där medarbetare från PRV deltagit som specialister, runt struktur och storlek på avgifterna liksom vilka kriterier som ska gälla för fördelning av intäkterna av årsavgifterna mellan de deltagande länderna har påbörjats. En hel del arbete kvarstår inte minst för det tillhörande domstolssystemet men man hoppas kunna vara klara vid årsskiftet 2015/2016. Arbetet med ett nytt direktiv och ny förordning för EU-varumärket fortsatte under 2014 med full fart. I slutet av året gick man in i den så kallade trilogen mellan parlamentet, ministerrådet och kommissionen. Medarbetare på PRV deltog i arbetet som specialister. 6 (65)

7 Den tredje delen av PRV:s utveckling innebär förändringar i vårt sätt att arbeta. Här är ITutvecklingen den viktigaste delen och arbetet med de nya ärendehanteringssystemen för patent respektive design och varumärke fortsatte under I november driftsattes varumärkesdelen av systemet med gott resultat. Den vidare effektiviseringen och moderniseringen av vårt sätt att arbeta innebär också fortsatt utveckling av e-verktyg och e- tjänster för kunder och användare. Här ligger också arbetet med en ny extern responsiv webbplats, som lanserades i slutet av januari Kundfokus och kundanpassad verksamhet och organisation ingår också i PRV:s utveckling och även detta arbete har fortsatt under 2014 med initiativ inom olika områden. De olika initiativen finns beskrivna under respektive avsnitt. Detta är ett viktigt arbete för att göra PRV till ett attraktivt alternativ för de som söker patent, varumärkes eller designskydd i Sverige men också för de som behöver lots och hjälp att hitta rätt i de allt mer komplicerade immaterialrättssystemen. PRV:s gemensamma affärsplan lanserades i början av 2014 och är ett viktigt verktyg för uppföljning och synliggörande av utvecklingen, hur verksamheten går och hur vi som organisation rör oss mot vårt önskade mål PRV:s vision. Susanne Ås Sivborg 7 (65)

8 3 Ekonomisk sammanställning samt återrapportering m.m. Jan Wernerson Chefscontroller PRV:s ekonomi har under 2014 utvecklat sig något sämre än budget för 2014, men trots detta uppvisas ett positivt ackumulerat resultat för 2014 på ca.1,8 miljoner kronor. Kundinbetalningar som betalats in försent har belastat resultatet med ca.1.7 miljoner kronor års resultat beror till stora delar på ett minskat ärendeinflöde inom verksamhetsområdena patent och varumärke/mönster. Under 2014 har PRV lyckats med att arbeta ner balanserna och avsevärt förbättra sina servicemål. Inom kostnadssidan har PRV utvecklats positivt och budgeten har hållits med råge. PRV uppvisar idag en solid ekonomi och i planeringen har höjd tagits för framtida investeringar. Samtidigt finns ett antal osäkerhetsfaktorer som PRV bevakar. Genomförandet av patent med enhetlig verkan respektive ett nytt varumärkesdirektiv kan komma att få betydande konsekvenser för finansieringen av PRV i framtiden. 8 (65)

9 Ekonomisk sammanställning Resultat 2014 (tkr) Verksamhetsgren Intäkt Varav intern fördelning Kostnad Varav intern fördelning Resultat 2014 Budget 2014 Resultat 2013 Patent Varumärken/ Mönster Periodisk skrift Personnamn Uppdragsverksamhet Delsumma Total Kommentarer till resultatredovisningen Årets underskott uppgår till -2,5 miljoner kronor, vilket är betydligt lägre än budgeterat resultat 7,1 miljoner kronor och föregående års överskott 15,3 miljoner kronor. Resultatförsämring mot budget finns främst inom verksamhetsområdena för patent och varumärken och beror på lägre intäkter än budget. Förbättrat resultat för personnamn beror på lägre driftkostnader än budget. Intäkter av avgifter och andra ersättningar blev totalt 3,3 % lägre än budgeterat och kostnaderna 0,7 % lägre än budgeterat. Verksamhetens intäkter 305 miljoner kronor är 17,4 miljoner kronor lägre än föregående års 322,4 miljoner kronor. Avgiftsintäkterna minskade med 15,4 miljoner kronor och bidragsintäkterna minskade med 1,9 miljoner kronor. De finansiella intäkterna har också minskat något mot föregående år. Årets verksamhetskostnader är i stort oförändrade mot föregående år. Avskrivningar på anläggningstillgångar har minskat med 0,9 miljoner kronor beroende på att pågående utvecklingsarbeten inte har tagits i bruk under perioden januari 2012 till oktober Pågående utvecklingskostnader som ännu inte driftsatts uppgår vid balansdagen till 17,3 miljoner kronor och kommer att på sikt ge avskrivningskostnader. Årets investeringar uppgår till 0,1 miljoner kronor (föregående år 4 miljoner kronor) i maskiner och 8,6 miljoner kronor (föregående år 8,9 miljoner kronor) i egenutvecklade datasystem. 9 (65)

10 3.2 Återrapportering I regleringsbrevet finns följande mål angivna för PRV:s verksamhet: PRV ska verka för en bättre service för medborgare och företag. I detta ingår att verket ska utforma och offentliggöra ett s.k. serviceåtagande, som ger tydlig, relevant och förpliktande information om myndighetens tjänster och service. Hur PRV arbetar med att uppnå ovanstående mål framgår av beskrivningen av verksamhetens utveckling och utfall som återfinns under 5.1, 5.2 samt 5.3. Serviceåtagandet finns publicerat på PRV:s hemsida, och anger bl.a. mål i form av leveranstider. En uppföljning av dessa leveranstidsmål återfinns under 5.1.2, samt Serviceåtagande PRV har även publicerat ett serviceåtagande som ger information om tjänster på PRV är en av få patent- och registreringsmyndigheter i världen som kvalitetscertifierat hela sin verksamhet (ISO-9001). Vi strävar efter att vara bland de främsta myndigheterna inom vårt område när det gäller korta leveranstider samt hög gransknings- och processkvalitet. PRV:s uppdrag är att tillhandahålla effektiva och ändamålsenliga system för registrering av industriella rättigheter samt att arbeta för att förbättra förutsättningarna för företagande och entreprenörskap genom ändamålsenlig och kvalitativ information och service i immaterialrättsliga frågor. PRV ska vidare verka för att den kompetens verket besitter och den information som finns i verkets olika register kommer samhället tillgodo på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Verksamhetsutveckling Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår verksamhet och våra tjänster ur ett kundperspektiv. Det innebär bland annat att vi håller korta leveranstider (se vidare nedan) är professionella och kompetenta i vår handläggning tillhandahåller effektiva interaktiva e-tjänster är hjälpsamma och serviceinriktade ger tydliga och begripliga besked för en dialog med våra kunder tillvaratar synpunkter på vår hantering Till detta är kopplat information om gällande verksamhetsmål samt aktuell leveranstid. De verksamhetsmål i form av leveranstider som gällt under 2014 är de som beskrivs under respektive verksamhet (se vidare 5.1.2, samt 5.3.2) 10 (65)

11 3.4 Vissa förkortningar i årsredovisningen EPC EPO IPR OHIM PCT WIPO European Patent Convention. Den europeiska patentkonventionen är en överenskommelse mellan 38 europeiska länder och reglerar hanteringen av europeiska patentansökningar, ingivna till det europeiska patentverket (EPO). European Patent Organisation eller European Patent Office. Det europeiska patentverket granskar, prövar och ger patent på en europeisk patentansökan. Ett godkänt europeiskt patent kan sedan fullföljas i var och en av medlemsstaterna. Industrial Property Rights eller industriellt rättsskydd. Samlingsbegrepp för patent-, varumärkes- och designskydd. Office for Harmonisation in the Internal Market. OHIM är EU:s registreringsmyndighet för varumärken och mönster (design). Ger skydd för hela EU. Kontoret är beläget i Alicante (Spanien). Patent Cooperation Treaty. PCT är en internationell överenskommelse inom patentområdet som innebär att en ansökan vid ingivning får ett datum som gäller för samtliga PCT:s medlemsländer. Den formella granskningen utförs centralt av ett antal särskilt utsedda internationella myndigheter, dvs. patentverk med särskilt goda resurser, däribland PRV. World Intellectual Property Organisation. WIPO är FN:s speciella immaterialrättsorgan (intellectual property). WIPO administrerar bl.a. PCT och Madridsystemet för internationell registrering av varumärken. 11 (65)

12 4 Medarbetare (Resultatredovisning) 4.1 Kompetensförsörjning Gunilla Ström HR-chef Mål: För att kunna fullgöra PRV:s åtaganden i verksamhetsplan och affärsplan krävs att myndigheten har rätt kompetens nu och framöver. Medarbetarnas kompetens är av central betydelse för PRV:s förmåga att fullgöra sina åtaganden. Kompetensförsörjningen ska följa och stödja verksamhetsutvecklingen varför kompetensbehov planeras i samband med verksamhetsplaneringen. Kompetensförsörjning sker både genom kompetensutveckling av anställda medarbetare samt genom nyrekrytering av kompetens. För att trygga kompetensförsörjningen bedrivs ett stort arbete med att marknadsföra PRV:s arbetsgivarvarumärke i syfte att på kort och lång sikt attrahera efterfrågad kompetens. Alla medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan som följs upp och revideras årligen. För nyanställda ingenjörer inom Patentavdelningen finns ett omfattande internt utbildningsprogram som ett krav för att bli patentingenjör. Likaså finns inom Design och varumärkesavdelningen kompetenskrav och kompetensutveckling för olika roller. Uppföljning: Under året har PRV deltagit i arbetsmarknadsmässor, varit aktiv i olika media med artiklar och intervjuer, genomfört föreläsningar på lärosäten m.m. i syfte att stärka arbetsgivarvarumärket och attrahera nya medarbetare. Vi får många kvalificerade sökande till våra utannonserade befattningar, dock något färre kandidater till vissa ingenjörsbefattningar inom motorteknik, telekommunikation och datorteknik på grund av stark konkurrens på arbetsmarknaden om den kompetensen. På grund av den hårda konkurrensen rekryterades det inte helt enligt våra behov av civilingenjörer. Vi fortsätter arbetet med att attrahera kompetens inom dessa områden. Kompetensutveckling av medarbetare sker i första hand genom linjechefernas försorg och ansvar, både att rätt kompetens finns inom enheten/funktionen samt för respektive roll. I PRV:s löneprocess ingår medarbetarsamtal som en del där individuella behov och åtgärder av kompetensutveckling diskuteras och fastställs. Nyanställda patentingenjörer har genomgått den interna patentingenjörsutbildningen. Chefsutveckling bedrivs huvudsakligen gemensamt på myndigheten. Under året har ett ledarutvecklingsprogram i förändringsledning för chefer och ledare genomförts. Ett utvecklingsprogram för PRV:s ledningsgrupp påbörjades 2013 och har fortsatt under året. En intern projektledarutbildning har genomförts under året. Introduktionsutbildning samt utbildning inom förvaltningsrätt har givits till nyanställda medarbetare. Medarbetare inom kundsupport har genomfört en kundserviceutbildning. Under året har en ny mall för mål- och utvecklingssamtal, inklusive individuell kompetensutvecklingsplan, tagits fram. 12 (65)

13 4.2 Personalomsättning Mål: Att ha en personalomsättning som ger förutsättningar för att upprätthålla och vidareutveckla strategiska kompetenser genom rekrytering och intern utveckling. Uppföljning: Personalomsättningen under året har minskat något till 7,0 % jämfört med 7,8 % föregående år. Omsättningen är på en acceptabel nivå även om den är något ojämnt fördelad mellan olika yrkesgrupper. För att minska omsättningen bland jurister i Söderhamn, som tidigare varit hög, fortsätter arbetet med att implementera olika karriär- och utvecklingssteg. Antal anställda (per ) Antal personer Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Marknadsavdelningen Patentavdelningen Övriga Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro ställd i förhållande till total ordinarie arbetstid samt andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer), fördelad på ålder och kön och angiven i procent Total sjukfrånvaro 3,8 2,9 2,6 Kvinnor 5,2 3,8 3,4 Män 2,1 1,8 1,7 Ålder 29 år 1,5 1,0 0,7 Ålder år 2,9 2,3 2,2 Ålder 50 år 5,3 4,1 3,4 varav andel långtidssjukskrivna i % (60 dagar eller mer) 45,0 34,2 23,7 Sjukfrånvaron har ökat under 2014 jämfört med Orsaken till ökningen på 0,9 % totalt behöver analyseras. Den största ökningen finns hos kvinnor (1,4 %) men även männens sjukfrånvaro har ökat något (0,3 %). Vi ser också en ökning av sjukfrånvaron inom samtliga åldersgrupperingar. Andelen långtidssjukskrivna över 60 dagar har ökat till 45 % från knappt 34 %. 13 (65)

14 4.4 Arbetsmiljö/jämställdhet och diskriminering Mål: Målet är att skapa en fysisk och psykisk arbetsmiljö som är tillfredsställande för alla anställda oavsett kön, etnisk tillhörighet, funktionshinder eller sexuell läggning. Uppföljning: Arbetsmiljön på myndigheten är god. En satsning på friskvård har genomförts genom en stegtävling som genomfördes vid två tillfällen med syfte att stimulera till rörelse och motion. Hälsokontroller har genomförts enligt beslutat program. Incidenter med upplevt hotfulla telefonsamtal har rapporterats. Åtgärder har vidtagits för att hantera detta. Inga incidenter av diskriminering har anmälts. Jämställdhetsplanen har under året utvecklats till en mångfaldsplan med ett bredare perspektiv. En medarbetarenkät har genomförts i februari och i september. Hjärtstartare har införskaffats samt utbildning av ett antal medarbetare i detta har genomförts. 4.5 Åldersstruktur och könsfördelning Mål: PRV strävar efter att åldersgrupper och kön skall vara tämligen jämt representerade vid myndigheten inom samtliga kompetenskategorier. Beträffande könsfördelning är målet satt till att ligga inom intervallet %. Uppföljning: Den största gruppen medarbetare finns i åldersintervallet år och i år även år. Vi kan också konstatera att 36 personer kommer att uppnå pensionsålder (65 år) under den närmaste 5-årsperioden. Planering för detta sker inom ramen för verksamhetsplaneringen. Medelåldern är densamma som 2013, 46 år. Beträffande fördelningen kvinnor/män är målet att ligga inom intervallet % uppfyllt. Målet är även uppfyllt vad gäller PRV:s ledningsgrupp och övriga chefer. 14 (65)

15 4.6 Övrigt Under året har en nulägesanalys samt utvärdering av telefoni i Söderhamn påbörjats. Hyresförhandlingar för lokalerna i Stockholm genomfördes där ett femårigt hyresavtal träffades med en hyresnivå på oförändrad nivå. 15 (65)

16 5 Resultatredovisning (Verksamhet) 5.1 Patent Frida Ekeberg Avdelningschef Patent Under verksamhetsgrenen patent redovisas PRV:s uppdrag att ansvara för ärenden rörande patent samt uppdraget att vara internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete. Rent organisatoriskt hanteras dessa ärenden inom PRV:s patentavdelning. Avdelningen ansvarar även för uppdragsverksamhet inom patentområdet. Se vidare under rubriken 5.3 Uppdrag, information och försäljning Effektmål Effektmålen i regleringsbrevet gör att verksamheten inom patentområdet inriktas mot att uppfylla verksamhetsmålen enligt serviceåtagandet ge ändamålsenlig nyhetsgranskning och patenterbarhetsprövning av hög internationell standard i internationella ärenden uppfylla åtagandena som internationell nyhetsgranskningsmyndighet och internationell myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning enligt avtal med WIPO på ett effektivt sätt tillhandahålla information om innehållet i verksamhetens olika register säkerställa ett svenskt inflytande på den internationella utvecklingen och föra en dialog med användarna om hur avdelningens verksamhet kan utvecklas Verksamhetsmål Enligt regleringsbrevet för år 2014 ska PRV utforma ett serviceåtagande. I serviceåtagandet anges de mål i form av leveranstider som ska gälla för verksamhetsgrenen patent. Målen tas fram bland annat efter dialog med kundkretsen. I denna dialog återkommer alltid följande två förväntningar; hög kvalitet och korta leveranstider (framför allt till tekniskt föreläggande). Med tanke på kundernas förväntningar på korta leveranstider anges också nedan under måluppfyllelse, i vissa fall, både antalet ärenden som hanterats i tid och antalet ärenden som varit försenade ett visst antal månader. Innehållet i de databaser som utgör den absolut väsentligaste grunden i granskningen är inte uppdaterat förrän cirka 5-6 månader efter ett givet datum. Det innebär att en nyhetsgranskning av hög kvalitet inte kan påbörjas före denna tidpunkt, vilket även sätter tiden för ett tekniskt föreläggande. Tidpunkten för slutligt beslut är framräknad utifrån de fristtider som finns för de olika momenten i handläggningen. 16 (65)

17 För patentverksamheten finns nedanstående fyra verksamhetsmål i form av leveranstider angivna i det serviceåtagande som varit publicerat på under I en internationell jämförelse är tiderna mycket korta. Det europeiska patentverket (EPO) har exempelvis betydligt längre leveranstider. De pressade tiderna ställer mycket stora krav på både tillgång till resurser och en effektiv produktionsplanering. Den tid som finns till förfogande för exempelvis en nyhetsgranskning uppgår i optimalfallet i praktiken till några enstaka veckor. Mål: I alla PCT-ärenden ska gällande frister hållas. Måluppfyllelse: Med detta mått förstås PRV:s verksamhet som internationell nyhetsgransknings (PCT 1) och prövningsmyndighet (PCT 2). Antal inom frist Andel inom frist Antal efter frist Antal mer än en månad efter frist Summa Kvarliggande försenade 64 Totalt % 282 Summa Kvarliggande försenade 96 Totalt % 711 Summa Kvarliggande försenade 0 Totalt % 358 Resurstillgången har under 2014 varit relativt bra anpassad för mängden inkommande ärenden. Dock fanns det vid årets början en stor mängd inneliggande ärenden av alla olika ärendekategorier som inte expedierats inom frist under 2013 och som medfört problem med fristhållningen även under Fördelningen av sena ärenden mellan olika teknikområden har jämnats ut under året och tillskott av resurser har lett till att trenden för fristhållning varit positiv under året. Vid årsskiftet (2013/14) fanns det 96 PCT-ärenden som inte expedierats inom frist, vilket var betydligt fler än de senaste två åren. Vid årsskiftet 2014/15 fanns det inga inneliggande PCT-ärenden som passerat svarsfrist. 131 ärenden expedierades under hela året mer än en månad sent, vilket var en klar förbättring i förhållande till 2013 då motsvarande siffra var 397. För 2014 innebär de 358 sena ärendena att måluppfyllelsen blir 81 %. Mål: I alla nationella patentansökningar ska ett tekniskt föreläggande vara expedierat inom nedan angivna leveranstider: i samtliga patentansökningar inlämnade utan prioritet, eller inlämnade senast fyra månader efter prioritetsdagen, ska ett tekniskt föreläggande vara expedierat inom 7 månader från ingivningsdagen. i samtliga fullföljda internationella patentansökningar enligt 31 Patentlagen (PL) ska ett tekniskt föreläggande vara expedierat inom 40 månader från prioritetsdagen eller den internationella ingivningsdagen. i samtliga patentansökningar inlämnade med prioritet enligt 6 PL ska ett tekniskt föreläggande vara expedierat inom 21 månader från prioritetsdagen. 17 (65)

18 Måluppfyllelse: Tabellen nedan innefattar alla typer av patentansökningar, utan och med begärd konventionsprioritet samt fullföljda internationella ansökningar. Antal inom frist Andel inom frist Antal efter frist Antal mer än tre månad efter frist Summa Kvarliggande försenade 27 Totalt % 207 Summa Kvarliggande försenade 150 Totalt % 881 Summa Kvarliggande försenade 108 Totalt % 806 Under 2014 har Patentavdelningen arbetat hårt för att expediera samtliga ärendetyper inom frist, och framför allt för att de som gick över frist inte skulle bli allt för gamla. Fristhållningen för de nationella patentansökningarna har påverkats negativt på grund av differensen mellan tillgängliga resurser och inneliggande mängd ansökningar, särskilt inom vissa få teknikområden. Ärenden utan prioritet har prioriterats högre än ärenden med konventionsprioritet och fullföljda internationella ansökningar. Tillskott av resurser har dock lett till att trenden för fristhållning är positiv vid utgången av året. 91 ärenden gick under hela året mer än tre månader sent. För 2014 var det sammanlagt 806 försenade ärenden och en måluppfyllelse på 63 % att jämföra med förra årets 881 respektive 59 %. Av de kvarliggande försenade 108 ärendena är 50 ärenden med konventionsprioritet och 33 fullföljda internationella ansökningar. Mål: I 85 % av alla nationella patentansökningar ska ett slutligt beslut föreligga inom 24 månader. I 100 % av alla ansökningar ska ett slutligt beslut föreligga inom 36 månader. Måluppfyllelse: Tabellen nedan innefattar alla typer av patentansökningar, utan och med begärd konventionsprioritet samt fullföljda internationella ansökningar. Antal inom målsatt tid (24 månader) Antal efter målsatt tid (24 månader) Antal inom målsatt tid (36 månader) Antal efter målsatt tid (36 månader) Summa Kvarliggande försenade Totalt Summa Kvarliggande försenade Totalt Summa Kvarliggande försenade Totalt (65)

19 Andel inom målsatt tid (24 månader) Andel inom målsatt tid (36 månader) Totalt % 95 % Totalt % 89 % Totalt % 83 % En försämring av uppfyllnad av verksamhetsmålen jämfört med 2013 har skett. Vid ojämn och för hög belastning under en kortare period, såsom under 2013 och 2014, prioriteras första utlåtanden (PCT-ansökningar och nationella ansökningar) högre än slutliga beslut, varför måluppfyllnaden för denna ärendekategori har påverkats negativt. Antalet ärenden som handlagts har dock ökat med cirka 450 stycken jämfört med 2013, och är i paritet med det som handlagts under Under hösten vändes den negativa trenden och antalet försenade slutliga beslut hölls konstant. För 2014 innebär de 939 respektive 366 sena ärendena, att måluppfyllelsen blir 58 % respektive 83 %. Mål: Alla invändningar mot meddelade patent ska avgöras inom 24 månader från invändningstidens utgång. Måluppfyllelse: Tabellen nedan innefattar alla typer av invändningar inkomna till PRV, där invändningstiden är 9 månader från datum för meddelat patent. Antal inom frist Andel inom frist Antal efter frist Antal mer än 24 månader efter frist Summa Kvarliggande försenade 19 Totalt % 26 Summa Kvarliggande försenade 20 Totalt % 29 Summa Kvarliggande försenade 24 Totalt % 40 En försämring av måluppfyllelse har skett under På grund av invändningarnas komplexa karaktär i förhållande till andra ärendekategorier handläggs dessa av ett mindre antal handläggare med specifik kompetens, vilket innebär att resurstillgången är än mer begränsad än för övriga ärendekategorier. Handläggningen innefattar ofta moment där parterna möts i muntlig förhandling, vilket även det förlänger processen. Jämfört med 2013 har antalet handlagda invändningar ökat med 8 stycken. För hela året innebär de 40 sena ärendena att måluppfyllelsen 2014 blir 15 %. 19 (65)

20 5.1.3 Efterfrågan och produktion År 2014 har efterfrågan varit något lägre än 2013 på grund av en nedgång av både nationella och internationella ansökningar under året. Trenden vid årets utgång är dock svagt positiv för nationella, vilket skulle kunna vara en effekt av möjliggörandet av meddelande av nationella patent på engelska. Trenden var fortsatt svagt negativ för internationella ansökningar, sannolikt på grund av globalisering av patentmarknaden för svenska företag. Stora svårigheter att anpassa produktion mot belastning rådde under 2013, vilket ledde till att även 2014 präglades av försenade leveranser och stort fokus på ärendeproduktion. I förhållande till 2013 har man under året lyckats utjämna den ojämna belastningsfördelningen mellan teknikområden något, bland annat genom internrekrytering och trenden för leveranstider är positiv för i stort sett samtliga ärendekategorier. Patent Utfall 2014 Budget 2014 Utfall 2013 Utfall Inkomna nationella patentansökningar (antal) 1.2 Beviljade nationella patentansökningar (antal) 1.3 Avslagna nationella Patentansökningar (antal) 1.4 Balanser nationella patentansökningar (antal) 1.5 Inkomna internationella patentansökningar (antal) 1.6 Expedierade internationella rapporter (antal) 1.7 Uppdragsgranskning (antal timmar) 1.8 Arbetsproduktivitet Ny Operativ kostnadsproduktivitet (kr/unit) 1.10 Medelbehandlingstid för 2,29-2,06 2,08 meddelade patent (år) 1.11 Personalresurser (årsarbetskrafter) 156,8 167,9 155,9 162,4 Kommentarer: 1.1 Efter en initialt svag trend under första halvåret stabiliserades nivån och viss uppgång skedde under hösten. Helårssiffran blev i nivå med det budgeterade. 1.2 Antalet beviljade nationella patentansökningar ligger kraftigt under det budgeterade, då ojämn och förhållandevis hög belastning gjort att den planerade nedarbetningen av balanser inte skett. 1.3 Antalet avslag är något högre än föregående år, men avsevärt högre i förhållande till det totala antalet avgjorda ärenden. En förklaring till det kan vara att det är fler äldre ärenden som avgjorts där det kan ha förekommit flera förelägganden med anledning av brister i ansökan. 20 (65)

STRATEGISK PLAN 2014-2016

STRATEGISK PLAN 2014-2016 Den strategiska planen är ett styrdokument som fungerar som en vägvisare för oss som arbetar inom PRV. Den är vårt direkta svar på regeringens regleringsbrev som styr vår verksamhet. Den strategiska planen

Läs mer

2013:13. Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering

2013:13. Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering 2013:13 Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2013-06-26 2012/278-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-12-13 N2012/6308/FIN Regeringen Näringsdepartementet 103

Läs mer

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket Med immaterialrätt i bagaget så lyckas du i internationella affärer Vid World Intellectual

Läs mer

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2 2 (2) Patentombudsnämndens årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 2 2.1 Intäkter och kostnader

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden. Regeringsbeslut 15 REGERINGEN 2003-12-18 Ju2003/10256 Justitiedepartementet Revisorsnämnden Box 24014 104 50 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden Riksdagen har beslutat

Läs mer

Handlingsplan för att hantera prövningsärenden

Handlingsplan för att hantera prövningsärenden Tillstånd och upplysning Agneta Westerberg Avdelningschef -. Handlingsplan för att hantera prövningsärenden Justitiekanslerns beslut Justitiekanslern (JK) har våren 2015 riktat allvarlig kritik mot Kemikalieinspektionen

Läs mer

Att svara på ett tekniskt föreläggande

Att svara på ett tekniskt föreläggande Att svara på ett tekniskt föreläggande Skydda dina idéer Att svara på ett tekniskt föreläggande Din patentansökan har granskats av en patentingenjör. Ett tekniskt föreläggande innebär att PRV vid nyhetsgranskningen

Läs mer

Kundmötesprotokoll 2014-11-13

Kundmötesprotokoll 2014-11-13 Kundmötesprotokoll 2014-11-13 Närvarande: Lennart Karlström, FICPI Jan Modin, SPOF Thorunn Grenmark SIPF Maria Necula, SUF Niklas Gardemark, SN Herman Phalén, PRV Marie Eriksson, PRV Johan Winther, PRV

Läs mer

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom DESIGN Design som inte är registrerad lever ofta en rättslös tillvaro, fri att kopiera och tillverka. Med den ensamrätt som en registrering innebär behåller du lättare kontrollen över din idé. Form och

Läs mer

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd Patentskydd - Vad är patent? Patent innebär en ensamrätt att utnyttja en uppfinning, en teknisk problemlösning, och gäller generellt i 20 år. Innebörden av patent är att ingen annan får använda uppfinningen

Läs mer

YTTRANDE 2011-05-12 AD 411-2011/1651. Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och Transporträtt 103 33 Stockholm

YTTRANDE 2011-05-12 AD 411-2011/1651. Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och Transporträtt 103 33 Stockholm YTTRANDE 2011-05-12 AD 411-2011/1651 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och Transporträtt 103 33 Stockholm Kommissionens förslag till genomförande av det fördjupade samarbetet avseende det

Läs mer

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 1(7) 2006-02-28 Dnr 2006-428 Till Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåret

Läs mer

Vem pantsätter sin immaterialrätt, och hur? SFIR, torsdagen den 5 mars 2015 Louise Jonshammar

Vem pantsätter sin immaterialrätt, och hur? SFIR, torsdagen den 5 mars 2015 Louise Jonshammar Vem pantsätter sin immaterialrätt, och hur? SFIR, torsdagen den 5 mars 2015 Louise Jonshammar Den rättsliga ramen för pantsättning av patent och varumärken i Sverige Panträtten uppstår genom registrering

Läs mer

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2008

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2008 1(7) 2007-02-27 Dnr 2007-456 Till Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2008 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåret

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie

Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie 14 september 2012 Lena Joelsson Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 4 Metod 5 Frågeställningar 6 Omvärldsanalys 7 Analys av kompetensbehov

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Skellefteå kommun. 71 966 invånare (06-12-31) Yta 7 217 km 2. 2 159 inflyttade 2006. 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter

Skellefteå kommun. 71 966 invånare (06-12-31) Yta 7 217 km 2. 2 159 inflyttade 2006. 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter Skellefteå kommun Skellefteå kommun 71 966 invånare (06-12-31) 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter Yta 7 217 km 2 1 500 sjöar 5 stora kustmynnande älvar 36 mil kust -5 medeltemperatur i januari +15

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering.

varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering. varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering. VARUMÄRKESSKYDD när du har något som ingen annan har Varumärket är

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

24-timmarsmyndigheten

24-timmarsmyndigheten DATUM RAPPORTNUMMER 11 februari 2004 PTS-ER-2004:7 ISSN 1650-9862 24-timmarsmyndigheten Innehåll Sammanfattning... 5 1 Uppdrag... 7 2 Genomförande... 7 2.1 Organisation och genomförande... 7 2.2 Huvudmål

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer Har du en idé? Vi hjälper dig vidare Skydda dina idéer Välkommen till PRV:s bibliotek PRV:s bibliotek är ett expertbibliotek inom immaterialrätt och patentinformation. Det fungerar som en kanal där allmänheten

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar 2013:3 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/673 Arbetslöshetskassornas eget

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård. Konkurrensverkets beslut

Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård. Konkurrensverkets beslut KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-11-24 Dnr 27/2010 1 (6) Räddningshälsan i Stockholm AB Idrottsvägen 4 134 40 Gustavsberg Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård Konkurrensverkets

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3 eworkbarometern HÖSTEN 2013 Innehåll Om eworkbarometern 3 Stigande optimism på konsultmarknaden tema för höstens eworkbarometer 2013 4 Resultat från höstens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Oktober 2010 Ove Axelsson Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING.........3 INLEDNING......4

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan.

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. En kartläggning av svenska it-projekt April 2007 Projectplace International AB www.projektplatsen.se Innehållsförteckning FÖRORD...3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG Kerstin Eriksson Näringspolitiskt ansvarig, Famna Tillväxtrapport för idéburen vård och social omsorg Detta är den andra tillväxtrapporten som Famna

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Revisionsrapport. Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige årsredovisning 2008. Sammanfattning

Revisionsrapport. Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige årsredovisning 2008. Sammanfattning Revisionsrapport Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige Box 47141 100 74 Stockholm Datum Dnr 2009-04-22 32-2008-0693 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige årsredovisning 2008 Riksrevisionen

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004

Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004 05-08-01 Adm-2001-00016 1 Landstingsstyrelsen Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004 Inledning Under år 2001 har arbetet med att utveckla AdmTjänst pågått utifrån de fem perspektiv som fastställts

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Revisionsrapport Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 2009-01-06 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Syfte och avgränsning...1

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 ATT GÄLLA FR O M 2005-03-01 Syfte Västerviks kommun vill tydliggöra förutsättningar

Läs mer

Remiss av delrapporten Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor

Remiss av delrapporten Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor YTTRANDE 2012-06-19 AD 411-2012/1081 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss av delrapporten Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Miljö och Byggnämnden Verksamheten har 2013 genomgått ett antal utmaningar där den största varit fortsatt personalomsättning med rekrytering och nyanställningar inklusive utbildning

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2011 Samrehabnämnden 1 Samrehabnämnden Brukar/medborgarperspektiv Grunduppdrag Samrehabnämnden ska bedriva och utveckla rehabilitering och habilitering avseende arbetsterapi, sjukgymnastik

Läs mer

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837)

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av kvartalet VD har ordet Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SAMMANFATTNING

Läs mer

Revisionsrapport. Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004. 1 Sammanfattning. 2 Avyttring av verksamheter

Revisionsrapport. Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004. 1 Sammanfattning. 2 Avyttring av verksamheter Revisionsrapport Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Box 27711 115 91 Stockholm Datum Dnr 2005-03-23 32-2004-0511 Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004 Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

Granskning av verksamheten i Lönesamverkan

Granskning av verksamheten i Lönesamverkan Revisionsrapport* Granskning av verksamheten i Lönesamverkan HUL 18 februari 2008 Eva Gustafsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Bakgrund, revisionsfråga och metod...3 2 Sammanfattning av den

Läs mer

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014 Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter Ekonomichefsrapport 2014 Inledning Att ta med det ekonomiska perspektivet och ekonomiska analyser vid verksamhetsförändringar borde vara

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Avvikelsehantering statistikproduktion

Avvikelsehantering statistikproduktion Avvikelsehantering statistikproduktion Denna processbeskrivning behandlar rutiner för hantering av avvikelser i verksamheten, som medfört eller skulle kunna ha medfört, fel eller förseningar i Trafikanalys

Läs mer

Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Personlig assistans Kvalitet i bemötande Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Det balanserade styrkortet - ett verktyg för verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning

Det balanserade styrkortet - ett verktyg för verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning Det balanserade styrkortet - ett verktyg för verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning Catarina Carlberg Tekniska fakultetskansliet Linköpings tekniska högskola Kvalitetsutvecklingsprojekt syftande

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2013

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2013 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2013 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394 SIGNERAD 2015-04-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-04-30 Vår referens Carina Funeskog Enhetschef carina.funeskog@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-01-14 Ansökningsomgång1] Reviderad 2014-12-15 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport Juni 2011 Hans Gåsste Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

Förenklad förstudie och samarbetsförslag

Förenklad förstudie och samarbetsförslag Tjänsteskrivelse -02-21 KFN 2013.0096 Handläggare: Annelie Henriksson Förenklad förstudie och samarbetsförslag Sammanfattning Arbetet med införande av e-arkiv i Karlskoga kommun har påbörjats under hösten

Läs mer

AWAPATENTS INNOVATIONSBAROMETER 2007

AWAPATENTS INNOVATIONSBAROMETER 2007 AWAPATENTS INNOVATIONSBAROMETER 2007 www.awapatent.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Om rapporten 3 2. Sammanfattning av resultat 4 3. Resultatet i detaljerade siffror 5 3.1 Forsknings- och utvecklingschefer

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader Granskning av aktiverade utvecklingskostnader inom ITT Genomförd på uppdrag av revisorerna i Region Skåne Oktober 2008 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte och metod...2 2 FÖREKOMSTEN

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer