Ledningsgruppen, Patent- och registreringsverket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledningsgruppen, Patent- och registreringsverket"

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2 Ledningsgruppen, Patent- och registreringsverket Susanne Ås Sivborg, Patrik Rönnkvist, Per Holmstrand, Paula Lembke, Gunilla Ström, Jan Wernerson och Frida Ekeberg.

3 PRV AD /461 1 Innehållsförteckning 1. Viktiga händelser GD har ordet Ekonomisk sammanställning samt återrapportering m.m Ekonomisk sammanställning Återrapportering Serviceåtagande Vissa förkortningar i årsredovisningen Medarbetare Kompetensförsörjning Personalomsättning konkurrens Antal anställda Sjukfrånvaro Arbetsmiljö/jämställdhet och diskriminering Åldersstruktur och könsfördelning Telefoni Resultatredovisning (Verksamhet) Patent Effektmål Verksamhetsmål Efterfrågan och produktion Övrig utveckling Personal och intern organisation Ekonomi, finansiering och avgifter Varumärken, Design, Namn, Periodisk skrift Effektmål Verksamhetsmål Efterfrågan och produktion Övrig utveckling Personal och intern organisation Ekonomi, finansiering och avgifter Uppdrag, information och försäljning patent, varumärken, mönster, utbildning Effektmål Verksamhetsmål Efterfrågan och produktion Sida 3 (67)

4 5.3.4 Ekonomi, finansiering och avgifter Information och tillgänglighet Särskilda redovisningar Regeringsuppdrag Internationellt Sammanställning över väsentliga uppgifter Resultaträkning Balansräkning Anslagsredovisning Tilläggsupplysningar och noter Organisation Årsredovisningens undertecknande Sida 4 (67)

5 1. Viktiga händelser 2013 Under 2013 har ett antal viktiga händelser påverkat PRV och vår verksamhet både kortsiktigt och mera långsiktigt. Under våren 2013 kom namnlagsutredningen med sitt förslag om en förändrad svensk namnlagstiftning. I förslaget ingår att PRV:s personnamnshantering ska övergå till Skatteverket från och med ikraftträdandet av den nya namnlagen. Under senare delen av 2013 lade regeringens fram förslaget om svenska nationella patent på engelska, ett förslag som PRV starkt välkomnar och som verket arbetat för under lång tid. Lagförslaget innebär att PRV, från 1 juli 2014, ska kunna, om sökande så önskar, handlägga och bevilja patentansökningar på engelska. I slutet av 2012 fick Statskontoret i uppdrag att bedöma förutsättningarna för PRV:s framtida finansiering. Statskontorets rapport lämnades i slutet av juni till Näringsdepartementet och innehåller ett förslag om anslagsfinansiering för PRV samt att en utredning om PRV:s framtida roll bör göras. Under 2013 har arbetet fortsatt i det för PRV och Vinnova gemensamma regeringsuppdraget mot rådgivare och små och medelstora företag (SMF). Arbetet har fungerat mycket bra och är ett bra exempel på ett gott samverkansprojekt. Samarbetet har resulterat i att PRV och Vinnova nu kommer att, på eget initiativ och med pengar från Vinnova, fortsätta arbetet under de kommande tre åren. Under 2013 stabiliserades antalet inkommande nationella patentansökningar och PCTansökningar, efter en tidigare nedåtgående trend 2011 och 2012, vilket är mycket positivt. Dock har denna ökning av antalet ansökningar inneburit en ökad belastning på våra handläggare med ökade handläggningstider som resultat. Handlingsplaner har tagits fram och förväntas under första halvan av 2014 visa resultat. Ett fokuserat arbete för att minska handläggningstiderna på varumärkessidan resulterade i minskade handläggningstider under 2013 och servicemålen kommer att uppnås under blev året då underskottet som PRV fick under finanskrisen arbetades av och vid årsskiftet uppvisar PRV ett positivt ackumulerat resultat för första gången på flera år. Internationellt har arbetet med implementering av förordningarna om europeiskt patent med enhetlig verkan startat. PRV deltar aktivt i arbetet i det s.k. särskilda utskott som ska lägga fast förutsättningarna för Europeiska Patentverket (EPO) arbete med de enhetliga patenten.. PRV bidrar också med resurser till arbetet i den förberedande kommitté som arbetar med implementeringen av överenskommelsen om den enhetliga europeiska patentdomstolen. I början av 2013 presenterade EU-kommissionen ett förslag om ett reviderat varumärkesdirektiv och varumärkesförordning. PRV har deltagit aktivt i Sveriges arbete med detta, inte minst i arbetet i rådsarbetsgruppen i Bryssel I september var PRV värd för ett tvådagars besök António Campinos, president för EU:s varumärkes- och designmyndighet (OHIM). I besöket ingick ett seminarium med användare som var både välbesökt och mycket uppskattat. Under året har PRV förnyat sitt pilotsamarbete inom det s.k. Patent Prosecution Highway-konceptet med de japanska respektive amerikanska patentverken (JPO resp. USPTO). De pilotsamarbetena omfattar nu också nationella ansökningar med prioritet och inte som förut endast PCT-ansökningar. PRV har också startat ett liknande pilotsamarbete med det koreanska patentverket (KIPO) och diskuterar ett framtida samarbete med det kinesiska patentverket (SIPO). Sida 5 (67)

6 2. GD har ordet Susanne Ås Sivborg Generaldirektör PRV är ute på en lång resa, en resa som innefattar både ekonomi, resurser och roll. Under finanskrisen drabbades PRV av minskade intäkter, störst på patentsidan men också på varumärke och designsidan. Intäkterna från årsavgifter på godkända patent i Sverige minskade också då många patentinnehavare gjorde stora förändringar i sina patentportföljer och lät de mindre värdefulla patenten falla, eller dö om man så vill. Detta tillsammans med förändringar runt valideringen av europeiska patent i Sverige samt upphörande av samarbetsavtalen med EPO och OHIM ledde till att PRV:s ekonomiska situation förändrades dramatiskt. Ett stort överskott blev på kort tid ett underskott och kraftfulla besparingsåtgärder genomfördes. Ett underskott på 11,5 miljoner kronor hann dock uppkomma innan besparingarna fick fullt genomslag. PRV har fortsatt sin resa med stor återhållsamhet, hushållande av resurser och mindre justeringar av avgifterna. Det har lett till att underskottet har minskat år från år. Under 2013 tog vi det sista klivet och går nu in i 2014 med ett ackumulerat överskott på 4,2 miljoner och vi gör det ett år tidigare än vad vi trodde skulle vara möjligt. En otrolig resa där alla på PRV bidragit på ett alldeles enastående sätt. Jag vill ta tillfället i akt och lyfta fram alla medarbetare som på olika sätt och vis hjälp till att bidra till detta fantastiska arbete det är inte utan uppoffringar och hårt arbete från alla och det är absolut värt att nämnas. En annan del av PRV:s resa handlar också om den roll PRV spelar i dag och om den roll PRV skulle kunna spela i Sveriges innovationsprocess. PRV har under flera år arbetat för att företagare och andra, inte minst små och medelstora företag (SMF) i Sverige ska bli bättre på att använda immaterialrätten och sina immateriella tillgångar som affärsstrategiska verktyg för att skapa större möjligheter att lyckas med sina innovationer och affärsidéer. Det arbetet ledde ju till att PRV 2012 fick ett nytt uppdrag av regeringen som också föranledde en ändring av myndighetsinstruktionen för PRV. Detta och det regeringsuppdrag som PRV fick tillsammans med Vinnova i slutet av 2011 och som sträcker sig fram till och med december 2013 har fortsatt inneburit att vi PRV under 2013, tillsammans med allt det arbete vi gör för handläggningen av ansökningar för patent, varumärkes- och designskydd liksom de uppdrag våra kunder ger oss, allt tydligare rört sig mot vår vision att vara det självklara centret i Sverige för immaterialrätt. Resan dit är lång och det får den vara men vi ser mer och mer hur vi sakta men säkert rör oss mot vår vision. Genom det här arbetet, inte minst genom regeringsuppdraget, ingår PRV nu i den innovationskoordineringsgrupp som myndigheterna i innovationssystemet har bildat. Arbetet i gruppen har skapat större samverkan och samförstånd mellan de deltagande myndigheterna och bidragit till flera aktiviteter och handlingar där myndigheterna tillsammans bidrar till arbetet inom innovationsstrategin. PRV har dessutom nu också etablerat en kontakt med Tillväxtanalys, som är den myndighet som sammanställer uppföljningen och utvärderingen av innovationsstrategin. Syftet med samarbetet här är att stärka upp de indikatorer där PRV:s information och statistik, speciellt patent- resp. varumärkesinformation och statistik, kan hjälpa till att stärka utvärderingen av innovationsstrategin. I slutet av 2013 ansökte PRV om bidrag från Vinnova för att kunna fortsätta och utveckla arbetet med att höja kunskapen runt immaterialrätten och de immateriella tillgångarnas betydelse i innovationsprocessen. Vinnova har godkänt PRV:s ansökan som ett led i att säkerställa att förutsättningar för att uppnå tillväxt skapas som ett led i förverkligandet av innovationsstrategin. Sida 6 (67)

7 En tredje del av PRV:s resa innebär förändringar i vårt sätt att arbeta. Det handlar mycket om effektiviseringar av hantering av ärenden och processer och ett av de viktigaste verktygen för detta är utvecklingen inom IT. Investeringarna inom IT-området har fortsatt under 2013, främst vad gäller de interna handläggningssystem för patent respektive design- och varumärkeshandläggningen. Det handlar om att fortsätta arbetet för ett modernt och effektivt PRV och de är en förutsättning för utvecklandet av förbättrade e-verktyg för kunder och användare, ett arbete som pågår fortlöpande, inte minst i samarbetet med EU:s varumärkesmyndighet OHIM. Arbete mot en än mer kundfokuserad och kundanpassad verksamhet och organisation är en fjärde del av PRV:s resa och arbetet har fortsatt under 2013 med initiativ inom olika områden. De olika initiativen finns beskrivna under respektive avsnitt. Detta är ett viktigt arbete för att göra PRV till ett attraktivt alternativ för dem som söker patent, varumärke eller designskydd i Sverige men också för dem som behöver lots och hjälp att hitta rätt i den allt mer komplicerade immaterialrättsmarknaden. För att tydligare kunna följa, följa upp och dokumentera den här resan har PRV:s ledningsgrupp under 2013 tagit fram en gemensam affärsplan som på ett tydligare sätt synliggör hur det går för PRV och hur vi rör oss mot vårt önskade mål vår vision. Under 2014 kommer verksamheten att följas upp och synliggöras i ett gemensamt verktyg. Susanne Ås Sivborg Sida 7 (67)

8 3. Ekonomisk sammanställning samt återrapportering m.m. PRV:s ekonomi har utvecklats positivt under 2013 och uppvisar nu ett positivt ackumulerat resultat års överskott beror till stor del på avgiftshöjningen som skedde i december 2012, men också på att kostnadssidan utvecklats positivt. Jan Wernerson Chefscontroller PRV har i dag en solid ekonomi och i planeringen har höjd tagits för framtida investeringar. Samtidigt finns ett antal osäkerhetsfaktorer som PRV bevakar, som genomförandet av patent med enhetlig verkan resp. ett nytt varumärkesdirektiv. Dessa kan komma att få betydande konsekvenser för finansieringen av PRV i framtiden. PRV:s ekonomiska utfall t.o.m t.o.m Totalt PRV per år Totalt PRV ackumulerat Sida 8 (67)

9 3.1 Ekonomisk sammanställning Resultat 2013 (tkr) Verksamhetsgren Intäkt Varav intern fördelning Kostnad Varav intern fördelning Resultat 2013 Kommentarer till resultatredovisningen Årets överskott uppgår till 15,3 miljoner kr, vilket är betydligt bättre än budgeterat resultat 10,5 miljoner kr och föregående års underskott 3,5 miljoner kr. Resultatförbättring mot budget finns främst inom verksamhetsområdena för patent, personnamn och uppdragsverksamhet. Förbättrat resultat inom patent och personnamn beror på lägre driftkostnader än budget. Inom uppdragsverksamheten beror det bättre resultatet på ökade intäkter av uppdrag. Intäkter av avgifter och andra ersättningar blev totalt 1,1 % högre än budget och kostnaderna 0,5 % lägre än budget. Verksamhetens intäkter 322,4 miljoner kr är 15,8 miljoner kr högre än föregående års 306,6 miljoner kr. Avgiftsintäkterna ökade med 14,8 miljoner kr och bidragsintäkterna ökade med 1,1 miljoner kr medan ränteintäkterna har minskat något mot föregående år. Ökningen beror dels på avgiftsjusteringen inom patent och varumärken och dels på ökad uppdragsverksamhet. Årets verksamhetskostnader minskade med 3 miljoner kr mot föregående år. Minskningen finns främst inom personalkostnader. Budget 2013 Avskrivningar på anläggningstillgångar har minskat något beroende på att pågående utvecklingsarbeten inte driftsatts under åren Utvecklingskostnader som ännu inte driftsatts uppgår till 19 miljoner kr och kommer att på sikt ge avskrivningskostnader. Årets investeringar uppgår till 4 miljoner kr (föregående år 0,9 miljoner kr) i maskiner och 8,9 miljoner kr (föregående år 8,2 miljoner kr) i egenutvecklade datasystem. Resultat 2012 Patent Varumärken Mönster (design) Periodisk skrift Personnamn Uppdragsverksamhet Delsumma Total Sida 9 (67)

10 3.2 Återrapportering PRV:s uppgifter framgår av förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket. Där anges att PRV ansvarar för ärenden om patent, varumärken, mönster, efternamn och förnamn. Verket för register över periodiska skrifter med utgivningsbevis. Verket är internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete samt handlägger ärenden om registrering av kommunala vapen och om utgivning av periodisk skrift. Av instruktionen framgår även att PRV får bedriva uppdragsverksamhet samt tjänsteexport. Ovanstående beskrivning av PRV:s uppgifter går att inordna under följande verksamhetsindelning; patent, varumärken, mönster, personnamn, periodisk skrift samt uppdragsverksamhet. I regleringsbrevet för år 2013 finns ingen explicit indelning av verksamheten angiven. Av tabellen under rubriken Avgifter och bidrag i regleringsbrevet framgår dock följande indelning; patent, varumärke/mönster, namn, periodisk skrift samt uppdragsverksamhet, vilken således stämmer väl överens med ovan angivna indelning. PRV har valt att organisera verksamheten så att verksamheten patent (inklusive uppdragsverksamhet inom detta område) hanteras av patentavdelningen. Verksamheterna varumärken, mönster, personnamn samt periodisk skrift (samt uppdragsverksamhet inom dessa områden) hanteras av design- och varumärkesavdelningen. Den enda verksamhet som faller utanför denna uppdelning är kurs- och utbildningsverksamheten som organisatoriskt ligger under marknadsavdelningen. Eftersom vissa resurser samutnyttjas inom design- och varumärkesavdelningen redovisas alla verksamheter inom denna avdelning under en gemensam huvudrubrik. För att säkerställa kraven på redovisning enligt indelningen i regleringsbrevet redovisas verksamhetsutfall och resultat för varje verksamhetsgren även separat. Av samma skäl redovisas uppdragsverksamheten under separat huvudrubrik. Alla kostnader (och intäkter) inom PRV är antingen direkt eller indirekt fördelade på någon av verksamhetsgrenarna. Indirekt fördelning sker enligt fastställda fördelningsnycklar. Eftersom utförda prestationer mäts utifrån tidsåtgång innebär det samtidigt att kostnaden per ärende går att beräkna. I regleringsbrevet finns följande mål angivna för PRV:s verksamhet: PRV ska verka för en bättre service för medborgare och företag. I detta ingår att verket ska utforma och offentliggöra ett s.k. serviceåtagande, som ger tydlig, relevant och förpliktande information om myndighetens tjänster och service. Hur PRV arbetar med att uppnå ovanstående mål framgår av beskrivningen av verksamhetens utveckling och utfall som återfinns under 5.1, 5.2 samt 5.3. Serviceåtagandet finns publicerat på PRV:s hemsida ( och anger bl.a. mål i form av leveranstider. En uppföljning av dessa leveranstidsmål återfinns under 5.1.2, samt Sida 10 (67)

11 3.3 Serviceåtagande PRV har även publicerat ett serviceåtagande som ger information om tjänster på PRV är en av få patent- och registreringsmyndigheter i världen som kvalitetscertifierat hela sin verksamhet (ISO-9001). Vi strävar efter att vara bland de främsta myndigheterna inom vårt område när det gäller korta leveranstider samt hög gransknings- och processkvalitet. PRV:s uppdrag är att tillhandahålla effektiva och ändamålsenliga system för registrering av industriella rättigheter samt att arbeta för att förbättra förutsättningarna för företagande och entreprenörskap genom ändamålsenlig och kvalitativ information och service i immaterialrättsliga frågor. PRV ska vidare verka för att den kompetens verket besitter och den information som finns i verkets olika register kommer samhället tillgodo på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Verksamhetsutveckling Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår verksamhet och våra tjänster ur ett kundperspektiv. Det innebär bland annat att vi håller korta leveranstider (se vidare nedan) är professionella och kompetenta i vår handläggning tillhandahåller effektiva interaktiva e-tjänster är hjälpsamma och serviceinriktade ger tydliga och begripliga besked för en dialog med våra kunder tillvaratar synpunkter på vår hantering Till detta är kopplat information om gällande verksamhetsmål samt aktuell leveranstid. De verksamhetsmål i form av leveranstider som gällt under 2013 är de som beskrivs under respektive verksamhet (se vidare 5.1.2, ) Sida 11 (67)

12 3.4 Vissa förkortningar i årsredovisningen EPC European Patent Convention. Den europeiska patentkonventionen är en överenskommelse mellan 38 europeiska länder och reglerar hanteringen av europeiska patentansökningar, ingivna till det europeiska patentverket (EPO). EPO IPR OHIM PCT WIPO European Patent Organisation eller European Patent Office. Det europeiska patentverket granskar, prövar och ger patent på en europeisk patentansökan. Ett godkänt europeiskt patent kan sedan fullföljas i var och en av medlemsstaterna. Industrial Property Rights eller industriellt rättsskydd. Samlingsbegrepp för patent-, varumärkes- och designskydd. Office for Harmonisation in the Internal Market. OHIM är EU:s registreringsmyndighet för varumärken och mönster (design). Ger skydd för hela EU. Kontoret är beläget i Alicante (Spanien). Patent Cooperation Treaty. PCT är en internationell överenskommelse inom patentområdet som innebär att en ansökan vid ingivning får ett datum som gäller för samtliga PCT:s medlemsländer. Den formella granskningen utförs centralt av ett antal särskilt utsedda internationella myndigheter, dvs. patentverk med särskilt goda resurser, däribland PRV. World Intellectual Property Organisation. WIPO är FN:s speciella immaterialrättsorgan (intellectual property). WIPO administrerar bl.a. PCT och Madridsystemet för internationell registrering av varumärken. Sida 12 (67)

13 4. Medarbetare 4.1 Kompetensförsörjning Gunilla Ström Personaldirektör Mål: För att kunna fullgöra PRV:s åtaganden i verksamhetsplan och affärsplan krävs att myndigheten har rätt kompetens nu och framöver. Medarbetarnas kompetens är av central betydelse för PRV:s förmåga att fullgöra sina åtaganden. Kompetensförsörjningen ska följa och stödja verksamhetsutvecklingen varför kompetensbehov planeras i samband med verksamhetsplaneringen. Kompetensförsörjning sker både genom kompetensutveckling av anställda medarbetare samt genom nyrekrytering av kompetens. För att trygga kompetensförsörjningen bedrivs ett stort arbete med att marknadsföra PRV:s arbetsgivarvarumärke i syfte att på kort och lång sikt attrahera efterfrågad kompetens. Alla medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan som följs upp och revideras årligen. För nyanställda ingenjörer inom Patentavdelningen finns ett omfattande internt utbildningsprogram som ett krav för att bli patentingenjör. Likaså finns inom Design och varumärkesavdelningen kompetenskrav och kompetensutveckling för olika roller. Uppföljning: Under året har PRV deltagit i arbetsmarknadsmässor, varit aktiv i olika media med artiklar och intervjuer, genomfört föreläsningar på lärosäten m.m. i syfte att stärka arbetsgivarvarumärket och attrahera nya medarbetare. Vi får många kvalificerade sökande till våra utannonserade befattningar dock något färre kandidater till vissa ingenjörsbefattningar inom motorteknik, kommunikationselektronik och datorteknik p.g.a. stark konkurrens på arbetsmarkanden om den kompetensen. På grund av den hårda konkurrensen rekryterades inte helt enligt våra behov inom motorteknik. Vi fortsätter arbetet med att attrahera kompetens inom dessa områden. Kompetensutveckling av medarbetare sker i första hand genom linjechefernas försorg och ansvar, både att rätt kompetens finns inom enheten/funktionen samt för respektive roll. I PRV:s löneprocess ingår medarbetarsamtal som en del där individuella behov och åtgärder av kompetensutveckling diskuteras och fastställs. Chefsutveckling bedrivs huvudsakligen gemensamt på myndigheten. Under året har ett chefsutvecklingsprogram på 5 dagar för nya chefer genomförts samt ett utvecklingsprogram för PRV:s ledningsgrupp har påbörjats. En intern projektledarutbildning har startats och kommer att fortgå under Ett verktyg för skapande av e-utbildningar har köpts in till myndigheten. Verktyget har använts till flera utbildningar med gott resultat. Sida 13 (67)

14 4.2 Personalomsättning konkurrens Mål: Att ha en personalomsättning som ger förutsättningar för att upprätthålla och vidareutveckla strategiska kompetenser genom rekrytering och intern utveckling. Uppföljning: Personalomsättningen under året har minskat till 7,8 % jämfört med 9,7 % föregående år. Omsättningen är på en acceptabel nivå även om den är något ojämnt fördelat mellan olika yrkesgrupper. För att minska omsättningen bland jurister i Söderhamn, som tidigare varit hög, arbetas särskilt med dessa frågor genom att utveckla olika karriär- och utvecklingssteg. 4.3 Antal anställda Antal personer ( ) Patent- och registreringsverket totalt 347 Design- och varumärkesavdelningen 89 Marknadsavdelningen 17 Patentavdelningen 179 Övriga Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro ställd i förhållande till total ordinarie arbetstid samt andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer), fördelad på ålder och kön, och angiven i procent Total sjukfrånvaro 2,9 2,6 2,5 Kvinnor 3,8 3,4 3,0 Män 1,8 1,7 1,7 Ålder - 29 år 1,0 0,7 1,3 Ålder år 2,3 2,2 2,0 Ålder 50 år 4,1 3,4 3,3 varav andel långtidssjukskrivna (60 dagar eller mer) 34,2 23,7 28,8 Sjukfrånvaron har ökat något under 2013 jämfört med Ökningen på 0,3 % beror på en ökning av andelen långtidssjukskrivna över 60 dgr. Andelen har ökat till ca 34 % från knappt 25 %. 4.5 Arbetsmiljö/jämställdhet och diskriminering Mål: Målet är att skapa en fysisk och psykisk arbetsmiljö som är tillfredsställande för alla anställda oavsett kön, etnisk tillhörighet, funktionshinder eller sexuell läggning. Uppföljning: Arbetsmiljön på myndigheten är god. För att behålla goda siffror har det under årets satstas på förebyggande aktivitet med en genomgång av ergonomi vid kontorsarbetsplats. Sida 14 (67)

15 Hälsokontroller har genomförts enligt beslutat program. För att kunna följa incidenter av tillbud har ett incidentrapporeringssystem införts så uppföljning kan ske systematiskt. Inga incidenter av diskriminering har anmälts. 4.6 Åldersstruktur och könsfördelning Mål: PRV strävar efter att åldersgrupper och kön skall vara tämligen jämt representerade vid myndigheten inom samtliga kompetenskategorier Beträffande könsfördelning är målet satt till att ligga inom intervallet %. Uppföljning: Den största gruppen medarbetare finns i åldersintervallet år, vilket är samma förhållande som gällde föregående år.. Minskningen av antalet anställda i den yngre ålderskategorin (30-34 år) till följd av avvecklingen 2009 kan fortfarande urskiljas. Man kan också konstatera att relativt många, 40 personer, kommer att uppnå pensionsålder (65 år) under den närmaste 5-årsperioden. Planering för detta sker inom ramen för verksamhetsplaneringen.medelåldern är densamma som 2012, 46 år Tot Män Kv Beträffande fördelningen kvinnor/män inom de olika kompetenskategorierna är målet att ligga inom intervallet % nu uppfyllt inom samtliga kategorier. Målet är även uppfyllt vad gäller PRV:s ledningsgrupp och övriga chefer. 4.7 Telefoni Under året har telefonin setts över och vissa åtgärder har vidtagits. Växeln har bytts ut till en mer modern och funktionell växel och för verksamheten i Söderhamn har fast telefoni ersatts av mobiltelefoni för bättre funktionalitet. Sida 15 (67)

16 5. Resultatredovisning (Verksamhet) 5.1 Patent Under verksamhetsgrenen patent redovisas PRV:s uppdrag att ansvara för ärenden rörande patent samt uppdraget att vara internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete. Rent organisatoriskt hanteras dessa ärenden inom PRV:s patentavdelning. Avdelningen ansvarar även för uppdragsverksamhet inom patentområdet. Se vidare under rubriken 5.3 Uppdrag, information och försäljning. Frida Ekeberg Avdelningschef Patent Effektmål Effektmålen i regleringsbrevet gör att verksamheten inom patentområdet inriktas mot att uppfylla verksamhetsmålen enligt serviceåtagandet ge ändamålsenlig nyhetsgranskning och patenterbarhetsprövning av hög internationell standard i internationella ärenden uppfylla åtagandena som internationell nyhetsgranskningsmyndighet och internationell myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning enligt avtal med WIPO på ett effektivt sätt tillhandahålla information om innehållet i verksamhetens olika register säkerställa ett svenskt inflytande på den internationella utvecklingen och föra en dialog med användarna om hur avdelningens verksamhet kan utvecklas Verksamhetsmål Enligt regleringsbrevet för år 2013 ska PRV utforma ett serviceåtagande. I serviceåtagandet anges de mål i form av leveranstider som ska gälla för verksamhetsgrenen patent. Målen tas fram bland annat efter dialog med kundkretsen. I denna dialog återkommer alltid följande två förväntningar; hög kvalitet och korta leveranstider (framför allt till tekniskt föreläggande). Med tanke på kundernas förväntningar på korta leveranstider anges också nedan under måluppfyllelse, i vissa fall, både antalet ärenden som hanterats i tid och antalet ärenden som varit försenade ett visst antal månader. Innehållet i de databaser som utgör den absolut väsentligaste grunden i granskningen är inte uppdaterat förrän cirka 5-6 månader efter ett givet datum. Det innebär att en nyhetsgranskning av hög kvalitet inte kan påbörjas före denna tidpunkt, vilket även sätter tiden för ett tekniskt föreläggande. Tidpunkten för slutligt beslut är framräknad utifrån de fristtider som finns för de olika momenten i handläggningen. Sida 16 (67)

17 För patentverksamheten finns nedanstående fyra verksamhetsmål i form av leveranstider angivna i det serviceåtagande som varit publicerat på under I en internationell jämförelse är tiderna mycket korta. Det europeiska patentverket (EPO) har exempelvis betydligt längre leveranstider. De pressade tiderna ställer mycket stora krav på både tillgång till resurser och en effektiv produktionsplanering. Den tid som finns till förfogande för exempelvis en nyhetsgranskning uppgår i optimalfallet i praktiken till några enstaka veckor. Mål: I alla PCT-ärenden ska gällande frister hållas. Måluppfyllelse: Med detta mått förstås PRV:s verksamhet som internationell nyhetsgransknings (PCT 1) och prövningsmyndighet (PCT 2). Antal inom frist Andel inom frist Antal efter frist Antal mer än en månad efter frist Summa Kvarliggande försenade 4 Totalt % 89 Summa Kvarliggande försenade 64 Totalt % 282 Summa Kvarliggande försenade 96 Totalt % 711 Resurstillgången har varit för låg under 2013, och fördelningen mellan olika teknikområden har varit mycket ojämn. Ett snabbt trendbrott i inkommande mängd ansökningar under inledningen av året medförde stor diskrepans mellan tillgängliga resurser och arbetsmängd inom vissa teknikområden. Den låga resurstillgången har bland annat drabbat måluppfyllelsen för PCT-ärenden och en kraftig försämring av måluppfyllelsen har skett. Tillskott av resurser, bland annat i form av nyanställda handläggare, har lett till att trenden för fristhållning stabiliserats under sista tertialet av Vid årsskiftet (2012/13) fanns det 64 PCT-ärenden som inte expedierats inom frist, vilket var betydligt fler än de senaste två åren. 397 ärenden gick under hela året mer än en månad sent, vilket även det var en klar försämring. För 2013 innebär de 711 sena ärendena att måluppfyllelsen blir 63 %. Mål: I alla nationella patentansökningar ska ett tekniskt föreläggande vara expedierat inom nedan angivna leveranstider: i samtliga patentansökningar inlämnade utan prioritet, eller inlämnade senast fyra månader efter prioritetsdagen, ska ett tekniskt föreläggande vara expedierat inom 7 månader från ingivningsdagen. i samtliga fullföljda internationella patentansökningar enligt PL (Patentlagen) 31 ska ett tekniskt föreläggande vara expedierat inom 40 månader från prioritetsdagen eller den internationella ingivningsdagen. i samtliga patentansökningar inlämnade med prioritet enligt PL 6 ska ett tekniskt föreläggande vara expedierat inom 21 månader från prioritetsdagen. Sida 17 (67)

18 Måluppfyllelse: Tabellen nedan innefattar alla typer av patentansökningar, utan och med begärd konventionsprioritet samt fullföljda internationella ansökningar. Antal inom frist Andel inom frist Antal efter frist Antal mer än tre månad efter frist Summa Kvarliggande försenade 2 Totalt % 50 Summa Kvarliggande försenade 1 27 Totalt % 207 Summa Kvarliggande försenade 150 Totalt % 881 Under 2013 har Patentavdelningen arbetat hårt för att expediera samtliga ärendetyper inom frist, och framför allt för att de som gick över frist inte blev allt för gamla. Även fristhållningen för de nationella patentansökningarna har påverkats negativt på grund av differensen mellan tillgängliga resurser och inkommande mängd ansökningar inom vissa teknikområden. Den ojämna belastningen har gällt såväl mellan teknikområden som över tiden. Tillskott av resurser, bland annat i form av nyanställda handläggare, har lett till att trenden för fristhållning stabiliserats under sista tertialet av ärenden gick under hela året mer än tre månader sent. För 2013 innebär det 881 sena ärendena att måluppfyllelsen blir 59 %. Mål: I 85 % av alla nationella patentansökningar ska ett slutligt beslut föreligga inom 24 månader. I 100 % av alla ansökningar ska ett slutligt beslut föreligga inom 36 månader. Måluppfyllelse: Tabellen nedan innefattar alla typer av patentansökningar, utan och med begärd konventionsprioritet samt fullföljda internationella ansökningar. Antal inom målsatt tid (24 månader) Antal efter målsatt tid (24 månader) Antal inom målsatt tid (36 månader) Antal efter målsatt tid (36 månader) Summa Kvarliggande försenade Totalt Summa Kvarliggande försenade Totalt Summa Kvarliggande försenade Totalt Ett fel i sammanräkningen i Årsredovisningen för 2012 gjorde att antalet kvarliggande försenade angavs till 26 för år Korrekta antalet är 27 som anges här. Felskrivningen påverkade inte utfallsvärdet eller analysen. Sida 18 (67)

19 Andel inom målsatt tid (24 månader) Andel inom målsatt tid (36 månader) Totalt % 97 % Totalt % 95 % Totalt % 89 % En försämring av uppfyllnad av verksamhetsmålen jämfört med 2012 har skett. Vid ojämn och för hög belastning under en kortare period, såsom under 2013, prioriteras första utlåtanden (PCT-ansökningar och nationella ansökningar) högre än slutliga beslut, varför även måluppfyllnaden för denna ärendekategori har påverkats negativt. För 2013 innebär de 514 respektive 177 sena ärendena, att måluppfyllelsen blir 68 % respektive 89 %. Mål: Alla invändningar mot meddelade patent ska avgöras inom 24 månader från invändningstidens utgång. Måluppfyllelse: Tabellen nedan innefattar alla typer av invändningar inkomna till PRV, där invändningstiden är 9 månader från datum för meddelat patent. Antal inom frist Andel inom frist Antal efter frist Antal mer än 24 månader efter frist Summa % 14 9 Kvarliggande försenade 13 Totalt % 27 Summa % 7 4 Kvarliggande försenade 19 Totalt % 26 Summa % 9 3 Kvarliggande försenade 20 Totalt % 29 En försämring av måluppfyllelse har skett under 2013 på grund av nedprioritering av denna ärendekategori. På grund av invändningarnas komplexa karaktär i förhållande till andra ärendekategorier handläggs dessa av ett mindre antal handläggare med specifik kompetens, vilket innebär att resurstillgången är begränsad. Handläggningen innefattar ofta moment där parterna möts i muntlig förhandling, vilket förlänger processen. För hela året innebär de 29 sena ärendena att måluppfyllelsen 2013 blir 17 %, vilket är en kraftig försämring jämfört med 2012, främst på grund av låg produktion av ärendekategorin i fråga uppdaterades inte siffrorna i Årsredovisningen för år 2011, p. g..a. uppdateringar i mätmetod, och även ett fel för 2012 har korrigerats i denna redovisning. Sida 19 (67)

20 5.1.3 Efterfrågan och produktion År 2013 har efterfrågan varit något högre än 2012 på grund av en uppgång av både nationella och internationella ansökningar under inledningen av året. Trenden vid årets utgång är dock neutral för nationella och svagt negativ för internationella ansökningar, sannolikt på grund av globalisering av patentmarknaden för svenska företag. Stora svårigheter att anpassa produktion mot belastning har rått, vilket har gett ett något ogynnsamt produktionsläge med en ojämn belastning fördelad över organisationen. Patent Utfall 2013 Budget 2013 Utfall 2012 Utfall Inkomna nationella patentansökningar (antal) 1.2 Beviljade nationella patentansökningar (antal) 1.3 Avslagna nationella Patentansökningar (antal) 1.4 Balanser nationella patentansökningar (antal) 1.5 Inkomna internationella patentansökningar (antal) 1.6 Expedierade internationella rapporter (antal) 1.7 Uppdragsgranskning (antal timmar) 1.8 a Arbetsproduktivitet Ny b Arbetsproduktivitet Gammal tekniska enheter 1.9 Operativ kostnadsproduktivitet (kr/unit) 1.10 Medelbehandlingstid för 2,06-2,08 2,07 meddelade patent (år) 1.11 Personalresurser (årsarbetskrafter) 155, ,4 172,7 Kommentarer: 1.1 PRV hade oväntad en något svag uppgång av antalet inkomna nationella patentansökningar för år 2013, istället för en budgeterad nedgång. Dock stabiliserade sig nivån de sista månaderna. 1.2 Antalet beviljade nationella patentansökningar ligger kraftigt under det budgeterade, då ojämn och förhållandevis hög belastning gjort att den planerade nedarbetningen av balanser inte skett. 1.3 Antalet avslagna patentansökningar är något lägre än budget som en följd av att färre ansökningar avgjorts än det budgeterade. Relativt avgjorda ligger andelen snarare något över. Sida 20 (67)

21 1.4 Trots det ökade antalet är detta en förhållandevis liten balans och motsvarar en arbetsmängd betydligt under två års normal produktion. Balanserna har ökat på grund av att färre ansökningar avgjorts och att inkommande ökat något. 1.5 Efter en kraftig nedgång 2012 sågs en stabilisering under Till viss del beror det på att antalet prioritetsgrundande nationella patentansökningar, som dessa ofta bygger på med viss eftersläpning, har ökat under de senaste två åren 1.6 Antalet expedierade internationella rapporter ligger något fördröjt gentemot inkomna, varför effekten av upp- och nedgångar får dubbel effekt här. Först nedgången 2012 som sedan följdes av en stabilisering Varje inkommen ansökan kan leda till fler rapporter, varför det senare antalet kan vara högre. 1.7 Den positiva trenden från 2011 och 2012 förstärktes ytterligare. Vanliga uppdragskunder har efter en initial uppgång stabiliserats, medan marknadsaktiviteter mot utvalda myndigheter har gett en ytterligare ökning. 1.8a I och med att arbetsrapporten på patentavdelningen har förändrats i grunden och nu inte längre räknar fram ett produktivitetsvärde, har en alternativ beräkningsmetod tagits fram. Den bygger på antalet i våra datasystem registrerade avlämnade ärenden omräknat i units, utgående från tidsåtgång, i förhållande till nedlagd handläggningstid som registreras i arbetsrapporten. Historiska data har även kunnat estimeras fram. Utfallet på detta nyckeltal blir naturligt något lägre än motsvarande gamla, men jämförbart i relation. Under 2013 har arbetsproduktiviteten förbättrats något jämfört med 2012, men är fortfarande klart lägre än budget. Den största orsaken till detta är att ärendebelastningen har varit väldigt ojämn under året. Även relativt många nyanställningar under året har påverkat, då detta initialt drar ner produktiviteten. 1.8b Den gamla arbetsproduktiviteten redovisas för 2011 och 2012 för att säkerställa en jämförbar övergång från gammal och ny metod. 1.9 Utfallet är över budget, på grund av att färre units producerats än budget. Dock en förbättring mot föregående år genom såväl högre produktion och lägre kostnader Medelbehandlingstiden ligger på en nivå avpassad för de verksamhetsmål organisationen har. Utfallet ligger på en relativt stabil nivå Personalresurserna minskade jämfört med 2012 på grund av personalomsättning där PRV fick viss eftersläpning i återrekryteringen. Personalstyrkan ligger vid årsskiftet på en nivå som är anpassad till framtida arbetsbelastning. Dock är det fortfarande en något ojämn fördelning mellan olika teknikområden. Sida 21 (67)

22 Kostnad per prestation Den faktiska ärendehanteringen på patentavdelningen sker i den s.k. resursorganisationen. Hanteringen av nationella ansökningar står för ca 45 % av de totala resurserna. Hanteringen av PCT-ansökningar står för ca 35 % av de totala resurserna. Båda dessa ärendekategorier är underfinansierade sett till de egna intäkterna i form av avgifter. Den resterande finansieringen kommer framför allt från årsavgifter avseende europeiska patent. En intern målsättning har varit att erhålla kostnadstäckning för direkt lön samt databaskostnad, vilket samtidigt kan sägas vara den genomsnittliga marginalkostnaden för ytterligare ett ärende. Till följd av en lägre produktion de senaste åren samt en försiktig avgiftspolitik har målet inte kunnat nås. En förbättring har dock skett för 2013 jämfört med 2012 för såväl nationell Patentansökan som PCT-ansökan. Även kostnadstäckningsgraden har förbättrats för nationell Patentansökan och för PCT på grund av lägre kostnader totalt samtidigt som fler ärenden gjorts. Nationell patentansökan (kronor per ansökan) Total intäkt Direkt lönekostnad produktion Databaskostnad Täckningsbidrag direkt kostnad Utbildnings- och utvecklingskostnad Övrig operativ kostnad Avdelningsgemensam kostnad Verksgemensam kostnad Andel i Patentbesvärsrätten Total kostnad Täckningsbidrag totalt Kostnadstäckning 0,28 0,24 0,26 PCT-ansökan (kronor per ansökan) Total intäkt Direkt lönekostnad produktion Databaskostnad Täckningsbidrag direkt kostnad Utbildnings- och utvecklingskostnad Övrig operativ kostnad Avdelningsgemensam kostnad Verksgemensam kostnad Andel i Patentbesvärsrätten Total kostnad Täckningsbidrag totalt Kostnadstäckning 0,28 0,27 0,34 Sida 22 (67)

23 5.1.4 Övrig utveckling PRV har ett flertal gränssnitt mot kunderna genom vilka det kontinuerligt bedrivs en dialog rörande utvecklingen av verksamheten. Ett av de viktigaste gränssnitten utgörs av halvårsvisa mötena med representanter från de stora kundorganisationerna. Inom ramen för dessa möten har under 2013 diskussioner förts med kundgruppen om utvecklingen av för professionella användare. Vidare har utformningen av en ny produkt som PRV avser att införa under andra tertialen 2014 diskuterats. Produkten är en komplettering i form av sökrapport och sökhistorik till avrapporteringen av patenterbarhetsbedömningar. PRV har även hörsammat kunders önskemål om ett utvidgat deltagande i Patent Prosecution Highway, vilket kommer att ske genom ett anslutande till Global Patent Prosecution Highway den 6/ Regelutveckling Under 2013 fattades de formella besluten om införandet av ett enhetligt patent med tillhörande översättningsarrangemang och det hölls en diplomatkonferens angående överenskommelsen om införandet av en enhetlig europeisk patentdomstol. Det som återstår är ratificeringsprocessen av domstolsavtalet, nationellt. Hittills har endast Malta och Österrike ratificerat avtalet. Systemet kommer troligtvis inte att finnas på plats förrän tidigast inom en 2- till 3-årsperiod. En annan viktig fråga som ska lösas innan det hela kan sättas på plats är den om årsavgifternas storlek och fördelning som har en viktig finansiell inverkan på medlemsländernas patentmyndigheter. Kommittén som ansvarar för de frågorna har som ambition att fatta beslut under Under 2013 har regeringen lämnat en proposition om ändringar i patentlagen som möjliggör meddelande av nationella patent på engelska. Ändringarna föreslås träda i kraft 1 juli I andra länder där motsvarande regeländringar införts har antalet nationella ansökningar ökat. Kvalitetsledningssystem Under året har kvalitetsrevision (ISO-9001) skett av valda delar av patentavdelningens ansvarsområde. Några avvikelser i förhållande till standarden har inte uppdagats. Däremot har revisorerna givit oss värdefull återkoppling på förbättringsområden. Framförallt har Patentinformations- och Biblioteksprocess granskats internt gentemot standarden ISO- 9001:2008 utan avvikelser. Biblioteksverksamheten angavs vara ett föredöme ur ett kvalitetsledningsperspektiv, medan Patentinformationsprocessen inte anses tydliggjord på ett tillfredsställande sätt. Framförallt påtalades bristfälliga gränsytor mot ärendeprocessen. Handläggningskvalitet Under 2013 genomfördes ingen mätning av handläggningskvalitén, på grund av den stora arbetsbelastningen hos ingenjörskollektivet under årets början. Det har under året varit få klagomål (2 st) från kunder om kvalitén i handläggningen, vilket måste tolkas positivt. Under 2013 har ett underlag för redovisning av granskningsresultat och sökhistorik tagits fram. Tanken är att ge våra användare mer användbar information för strategiska beslut om ansökans vidarehantering. Underlaget ska biläggas det tekniska föreläggandet/pct rapport 210/237 och kommer att införas under T Övriga utvecklingsaktiviteter Under 2013 har det bedrivits omfattande utvecklingsaktiviteter på patentavdelningen. De viktigaste projekten är följande. Sida 23 (67)

24 Pandora Pandora är ett internt system för ärendehantering. Syftet med Pandora är att ersätta ett flertal gamla system med ett modernt och mer sammanhållet IT-stöd. Därigenom kommer effektiviteten, kvaliteten och säkerheten att öka i hela ärendehanteringsprocessen med en förbättring av arbetsmiljön för medarbetarna och bättre service gentemot kunderna som resultat. Projektet arbetar både med utveckling av själva IT-stödet och tillhörande arbetsprocesser. Fullt utbyggt beräknas systemet ge besparingar motsvarande 6-8 årsarbetskrafter administrativ personal, vilket motsvarar ca 2-3 miljoner kronor per år. Under 2013 har utveckling av den femte och sista delen av systemet pågått och Pandora beräknas vara klart till sommaren Elektronisk ingivning av patentansökningar, eolf Detta av EPO och PRV gemensamt utvecklade system underlättar patentprocessen både inom PRV och för de kunder som hanterar ansökningarna elektroniskt genom minskad manuell hantering. När systemet är fullt utbyggt beräknas besparingarna uppgå till ca 0,4 miljoner kronor per år. I februari 2013 driftsattes subsequent filing för nationella ansökningar vilken möjliggör kommunikation från kunderna under den senare handläggningen av en ansökan Personal och intern organisation Medeltalet anställda på patentavdelningen har under året varit 181 personer, motsvarande 155,9 årsarbetskrafter. Antalet årsarbetskrafter för 2012 uppgick till 162,4. Den totala sjukfrånvaron på avdelningen uppgick till 3,8 procent jämfört med 3,0 procent för år Personalomsättningen uppgick till 7,2 procent, vilket är en låg nivå. Motsvarande siffra för 2012 var 9,8 %, vilket innebär en sänkning på cirka 2,5 %. Detta bedöms bero på en svag konjunktur under Under 2013 anställdes 13 ingenjörer, 2 gick i pension och 4 avgick på egen begäran. Detta ger en nettoökning på 7 ingenjörer. Den minskning av personalstyrkan som har skett sedan senare delen av 2009, initialt som neddragningar och senare i form av naturlig avgång, har medfört att risken för kompetensluckor i organisationen har ökat. För att säkerställa tillgången till rätt kompetens har avdelningen aktivt arbetat med intern kompetensöverföring och kompetensbreddning. Speciellt när det gäller ingenjörerna har stort fokus lagts på att upprätthålla dubbla kompetenser per teknikområde. I vissa fall har det varit nödvändigt med extern utbildning för att klara detta. Sedan 2011 har rekryteringen återupptagits för att säkerställa produktionskapaciteten och för att förebygga kompetensluckor. Trots detta så har vi under 2013 haft en resursbrist på ingenjörssidan med anledning av oväntad hög belastning. Sida 24 (67)

25 5.1.6 Ekonomi, finansiering och avgifter Avgiftssystemet inom patentområdet bygger på relativt låga ansökningsavgifter och progressiva årsavgifter. Tanken är att den som upprätthåller sitt patent också har framgång med sin uppfinning och på så sätt även kan bära årsavgifter i en stigande skala. Kostnaderna för handläggning av nationella ansökningar överstiger vida intäkterna från de aktuella ansökningsavgifterna. Majoriteten av de internationella ansökningarna (PCT) kommer inte att generera årsavgifter, då de endast utgör första steget i en utlandspatentering. Önskemålet om låga initialavgifter måste därför vägas mot kravet på kostnadstäckning. De totala intäkterna 2013 uppgick till 230 miljoner kr mot budgeterade 229 miljoner kr. De största avvikelserna mot budget finns inom posterna Årsavgifter och PCT-avgifter. Vad det gäller årsavgifter har det skett en viss ökning av avförda ansökningar samtidigt som det blivit en större andel unga patent som initialt inte genererar så höga årsavgifter, vilket förklarar denna avvikelse. Avvikelserna vad gäller PCT-avgifter, beror på att nedgången för att välja PRV som internationell granskningsmyndighet inte blev så stor som det befarades i budget. Trots detta sjönk antalet PCT-ansökningar under 2013, och trenden är fortsatt att sökande i större omfattning väljer att vända sig dit den primära marknaden finns, och inte till den nationella myndigheten, om än något försvagad. De totala kostnaderna uppgick till 221 miljoner kr mot budgeterade 225 miljoner kr. Personalkostnader ligger över budget på grund av lägre avsättningar till Immaterialrättsliga tillgångar än budget. Detta borträknat ligger personalkostnader något under budget. Posten Övriga kostnader hamnade kraftigt under budget, på grund av att en ny prismodell på våra upphandlade största databaser gav en oväntad gynnsam effekt för PRV:s del. Övriga kostnadsposter ligger på eller under budget till följd av en genomgående och tydlig kostnadsmedvetenhet i hela organisationen. Avgiftsjusteringen i slutet av 2012 gav önskad effekt för verksamheten, den allmänna kostnadsmedvetenheten bidrog och till viss del även en gynnsam intäktsutveckling, detta bidrog till att Patentavdelningen vända ett negativt resultat 2012 till ett positivt resultat 2013 på knappt 9 miljoner kr. Sida 25 (67)

26 Ekonomiskt utfall patent (tkr) Utfall Budget Intäkter Ansökningsavgifter Årsavgifter Årsavgifter EP Meddelandeavgift EP PCT-avgifter Meddelandeavgifter SE Övriga intäkter Interna intäkter Finansiella intäkter Andel av Patentbesvärsrätten Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar Interna kostnader Finansiella kostnader Summa kostnader Resultat Sida 26 (67)

ÅRS REDOVISNING 2015

ÅRS REDOVISNING 2015 ÅRS REDOVISNING 2015 Dnr: AD-12-2016/437 Innehållsförteckning 1 Generaldirektören har ordet... 4 2 Ekonomisk översikt.... 7 2.1 Ekonomisk sammanställning per verksamhetsgren... 8 2.2 Återrapportering...

Läs mer

Årsredovisning 2014. Patent- och registreringsverket

Årsredovisning 2014. Patent- och registreringsverket Årsredovisning 2014 Patent- och registreringsverket Vår verksamhetsidé PRV ska bygga, använda och tillgängliggöra kompetens för att handlägga, utbilda och informera med syfte att stärka innovationsförmåga

Läs mer

Aktuell statistik för patent, design och varumärke från PRV

Aktuell statistik för patent, design och varumärke från PRV Aktuell statistik för patent, design och varumärke från PRV 29 präglades av en nedgång i ansökningar för såväl patent som för varumärkes- och designskydd. Inom patentområdet gäller nedgången olika typer

Läs mer

Hemställan för justerade avgifter m.m. inom Patent- och registreringsverkets verksamhetsområden.

Hemställan för justerade avgifter m.m. inom Patent- och registreringsverkets verksamhetsområden. HEMSTÄLLAN 2015-04-29 Dnr: 12-2015/1151 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Hemställan för justerade avgifter m.m. inom Patent- och registreringsverkets verksamhetsområden. Patent och registreringsverket

Läs mer

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16)

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16) Näringsdepartementet Enheten för innovation och forskning 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2015-06-08 Ulrica Dyrke N2015/2421/IF Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU

Läs mer

2013:13. Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering

2013:13. Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering 2013:13 Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2013-06-26 2012/278-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-12-13 N2012/6308/FIN Regeringen Näringsdepartementet 103

Läs mer

Hemställan för justerade avgifter m.m. inom Patent- och registreringsverkets verksamhetsområden.

Hemställan för justerade avgifter m.m. inom Patent- och registreringsverkets verksamhetsområden. HEMSTÄLLAN 2015-04-29 Dnr: 12-2015/1151 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Hemställan för justerade avgifter m.m. inom Patent- och registreringsverkets verksamhetsområden. Patent och registreringsverket

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2014-2016

STRATEGISK PLAN 2014-2016 Den strategiska planen är ett styrdokument som fungerar som en vägvisare för oss som arbetar inom PRV. Den är vårt direkta svar på regeringens regleringsbrev som styr vår verksamhet. Den strategiska planen

Läs mer

Delårsrapport AD /06 1(8)

Delårsrapport AD /06 1(8) Delårsrapport 2006 2006-01-01 2006-06-30 AD 12-744/06 1(8) AD 12-744/06 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDANDE KOMMENTARER...3 2 RESULTATRÄKNING...4 3 BALANSRÄKNING...5 4 ANSLAGSREDOVISNING...6 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...7

Läs mer

PRV./. Lettlands Patentverk PRV./. Demokratiska Folkrepubliken Koreas Patentverk

PRV./. Lettlands Patentverk PRV./. Demokratiska Folkrepubliken Koreas Patentverk Förteckning internationella överenskommelser Datum Titel Parter Giltighetstid 1993-01-26 Agreement between the Latvian Patent Office (LPO) and the Swedish Patent and Registration office (SPO) on cooperation

Läs mer

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2 2 (2) Patentombudsnämndens årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 2 2.1 Intäkter och kostnader

Läs mer

Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning

Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning KKV1004, v1.2, 2011-02-05 BESLUT 2012-03-07 Dnr 470/2011 1 (5) Patent- och Registreringsverket Box 5055 102 42 Stockholm Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden. Regeringsbeslut 15 REGERINGEN 2003-12-18 Ju2003/10256 Justitiedepartementet Revisorsnämnden Box 24014 104 50 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden Riksdagen har beslutat

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

PRV:s samlade avgifter

PRV:s samlade avgifter PRV:s samlade avgifter Här hittar du PRV:s samlade avgifter för alla våra områden patent, varumärke, design, periodisk skrift, personnamn samt andra förekommande avgifter. Version 2014-11-25 1 (14) 1 (14)

Läs mer

Befogenheter för avgiftsbelagd verksamhet

Befogenheter för avgiftsbelagd verksamhet 1 Befogenheter för avgiftsbelagd verksamhet Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Skogsstyrelsen (SKS) granskat myndighetens efterlevnad av de ekonomiska målen för den avgiftsbelagda

Läs mer

24-timmarsmyndigheten

24-timmarsmyndigheten DATUM RAPPORTNUMMER 11 februari 2004 PTS-ER-2004:7 ISSN 1650-9862 24-timmarsmyndigheten Innehåll Sammanfattning... 5 1 Uppdrag... 7 2 Genomförande... 7 2.1 Organisation och genomförande... 7 2.2 Huvudmål

Läs mer

Ändringar i patentlagen

Ändringar i patentlagen Lagutskottets betänkande 2005/06:LU32 Ändringar i patentlagen Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2005/06:189 Ändringar i patentlagen. Propositionen avser frågan om

Läs mer

De flesta framgångsrika uppfinningar och patent börjar med att en idérik person identifierar ett problem och tänker att det här borde gå att lösa på

De flesta framgångsrika uppfinningar och patent börjar med att en idérik person identifierar ett problem och tänker att det här borde gå att lösa på patent Meningen med patent är att stimulera vårt samhälles utveckling alla vinner på att vi kan ta del av och utveckla varandras uppfinningar. Samtidigt får uppfinnarna större möjlighet att tjäna pengar

Läs mer

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket Med immaterialrätt i bagaget så lyckas du i internationella affärer Vid World Intellectual

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838); SFS 2014:435 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga om patentkungörelsen

Läs mer

Årsredovisning 2012 POD 16/2013

Årsredovisning 2012 POD 16/2013 Årsredovisning 2012 POD 16/2013 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 2 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsresultat... 3 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel

Läs mer

Kundmötesprotokoll 19 november 2015

Kundmötesprotokoll 19 november 2015 Kundmötesprotokoll 19 november 2015 Närvarande: Lennart Karlström, FICPI Thorunn Grenmark, SIPF Maria Necula, SUF Niklas Gardemark, SN Joakim Wihlson, SPOF Herman Phalén, PRV Marie Eriksson, PRV Johan

Läs mer

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 1(7) 2006-02-28 Dnr 2006-428 Till Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåret

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Kundmötesprotokoll 7 maj 2015

Kundmötesprotokoll 7 maj 2015 Kundmötesprotokoll 7 maj 2015 Närvarande: Lennart Karlström, FICPI Jan Modin, SPOF Thorunn Grenmark, SIPF Maria Necula, SUF Niklas Gardemark, SN Joakim Wilson, SEPAF Herman Phalén, PRV Marie Eriksson,

Läs mer

Datoriseringen vid Patent- och registreringsverket

Datoriseringen vid Patent- och registreringsverket UTREDNINGAR FRÅN RIKSDAGEN 1997/98:URD5 NÄRINGSUTSKOTTET Datoriseringen vid Patent- och registreringsverket Rapport utarbetad på uppdrag av näringsutskottets arbetsgrupp för uppföljnings- och utvärderingsfrågor

Läs mer

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd Patentskydd - Vad är patent? Patent innebär en ensamrätt att utnyttja en uppfinning, en teknisk problemlösning, och gäller generellt i 20 år. Innebörden av patent är att ingen annan får använda uppfinningen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Betänkandet SOU 2015:39 Myndighetsdatalag (Dnr Ju2015/3364/L6)

Betänkandet SOU 2015:39 Myndighetsdatalag (Dnr Ju2015/3364/L6) YTTRANDE 2015-11-20 Dnr: 2015/1557 Regeringskansliet Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm Skickas också med e-post till: nils.sjoblom@regeringskansliet.se Betänkandet SOU 2015:39 Myndighetsdatalag

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap

Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap Kommunstyrelsen 2016-01-20 Kommunledningskontoret KLK HR KSKF/2015:297 Annika Tjernström 016-710 72 79 1 (1) Kommunstyrelsen Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap

Läs mer

Vem pantsätter sin immaterialrätt, och hur? SFIR, torsdagen den 5 mars 2015 Louise Jonshammar

Vem pantsätter sin immaterialrätt, och hur? SFIR, torsdagen den 5 mars 2015 Louise Jonshammar Vem pantsätter sin immaterialrätt, och hur? SFIR, torsdagen den 5 mars 2015 Louise Jonshammar Den rättsliga ramen för pantsättning av patent och varumärken i Sverige Panträtten uppstår genom registrering

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2016 Nerikes Brandkår 2016-09-07 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom DESIGN Design som inte är registrerad lever ofta en rättslös tillvaro, fri att kopiera och tillverka. Med den ensamrätt som en registrering innebär behåller du lättare kontrollen över din idé. Form och

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2008

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2008 1(7) 2007-02-27 Dnr 2007-456 Till Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2008 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåret

Läs mer

PATENTLAGEN. en kommentar och en jämförelse med EPC och PCT. Bengt G. Nilsson Catarina

PATENTLAGEN. en kommentar och en jämförelse med EPC och PCT. Bengt G. Nilsson Catarina PATENTLAGEN en kommentar och en jämförelse med EPC och PCT Bengt G. Nilsson Catarina Innehåll Förord Förkortningar Inledning - patentlagen i internationell inramning Internationella överenskommelser Pariskonventionen

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG Kerstin Eriksson Näringspolitiskt ansvarig, Famna December 2011 1 Tillväxtrapport för idéburen vård och social omsorg Famna presenterar med denna rapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Årsrapport Överförmyndarnämnden 2015

Årsrapport Överförmyndarnämnden 2015 Årsrapport Överförmyndarnämnden 1 Verksamhet 1.1 Uppföljning av uppdrag Kommunfullmäktige har fastställt grunduppdrag för varje nämnd/styrelse. Dessa följs upp utifrån hur nämnden/styrelsen bedömer att

Läs mer

Betänkandet Nationella patent på engelska? (SOU 2012:19)

Betänkandet Nationella patent på engelska? (SOU 2012:19) YTTRANDE 2012-09-03 Dnr: 2012/1276 Regeringskansliet Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 Stockholm Betänkandet Nationella patent på engelska? (SOU 2012:19) Sammanfattning

Läs mer

4 3 5 10 12 14 15 16 17 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 17 901 16 864 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 334 2 599

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Att svara på ett tekniskt föreläggande

Att svara på ett tekniskt föreläggande Att svara på ett tekniskt föreläggande Skydda dina idéer Att svara på ett tekniskt föreläggande Din patentansökan har granskats av en patentingenjör. Ett tekniskt föreläggande innebär att PRV vid nyhetsgranskningen

Läs mer

Ett enhetligt patentskydd i EU

Ett enhetligt patentskydd i EU Näringsutskottets betänkande 2013/14:NU21 Ett enhetligt patentskydd i EU Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:89 Ett enhetligt patentskydd i EU och en motion från den

Läs mer

Uppföljning verksamhetsplan för avdelningen för utbildningsstöd 2012 (per april)

Uppföljning verksamhetsplan för avdelningen för utbildningsstöd 2012 (per april) HÖGSKOLAN I BORÅS UPPFÖLJNING 1 (5) Gemensamma förvaltningen Avd för utbildningsstöd Jane Edström, tf avdelningschef -05-25 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning verksamhetsplan för avdelningen

Läs mer

Granskning av delårsrapport januari - juli 2006

Granskning av delårsrapport januari - juli 2006 Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport januari - juli 2006 Eslövs kommun Oktober 2006 Alf Wahlgren Roland Svensson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Innehåll och information

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Handlingsplan för att hantera prövningsärenden

Handlingsplan för att hantera prövningsärenden Tillstånd och upplysning Agneta Westerberg Avdelningschef -. Handlingsplan för att hantera prövningsärenden Justitiekanslerns beslut Justitiekanslern (JK) har våren 2015 riktat allvarlig kritik mot Kemikalieinspektionen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Datum Dnr Handlingsplan för ekonomi i balans Servicenämnden godkänner åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans.

Datum Dnr Handlingsplan för ekonomi i balans Servicenämnden godkänner åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans. Servicenämnden Susanne Björkman Nilsson Ekonomichef 040-675 38 79 Susanne.BjorkmanNilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-08-22 Dnr 1601578 1 (5) Servicenämnden Handlingsplan för ekonomi i balans 2016

Läs mer

Revisionsrapport. Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004. 1 Sammanfattning. 2 Avyttring av verksamheter

Revisionsrapport. Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004. 1 Sammanfattning. 2 Avyttring av verksamheter Revisionsrapport Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Box 27711 115 91 Stockholm Datum Dnr 2005-03-23 32-2004-0511 Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004 Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport aåê=mrjqvmnjnmm Delårsrapport 2005-06-30 2005-08-11 = 2 av 6 Väsentlig information Inom ramen för Finansinspektionens kompetensväxlingsprogram ersätts succesivt de som lämnat myndigheten och genom nyrekryteringen

Läs mer

Revisionsrapport. Marknadsföring. Skellefteå City Airport AB. Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman

Revisionsrapport. Marknadsföring. Skellefteå City Airport AB. Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionsrapport Marknadsföring Skellefteå City Airport AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 2.1. Bakgrund 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Prop. 1984/85: 34. Regeringens proposition 1984/85: 34. om ändring i patentlagen (1967:837); beslutad den 4 oktober 1984.

Prop. 1984/85: 34. Regeringens proposition 1984/85: 34. om ändring i patentlagen (1967:837); beslutad den 4 oktober 1984. Regeringens proposition 1984/85: 34 Prop. 1984/85: 34 om ändring i patentlagen (1967:837); beslutad den 4 oktober 1984. Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

YTTRANDE 2011-05-12 AD 411-2011/1651. Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och Transporträtt 103 33 Stockholm

YTTRANDE 2011-05-12 AD 411-2011/1651. Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och Transporträtt 103 33 Stockholm YTTRANDE 2011-05-12 AD 411-2011/1651 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och Transporträtt 103 33 Stockholm Kommissionens förslag till genomförande av det fördjupade samarbetet avseende det

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Internkontrollplan och systematiskt kvalitetsarbete 2017

Internkontrollplan och systematiskt kvalitetsarbete 2017 SKRIVELSE Anders Karlsson 160926 Vårt Dnr: 2015-G033 Kommunens revisorer Miljö- och byggen Internkontrollplan och systematiskt kvalitetsarbete 2017 Bakgrund Kommunfullmäktige har 2005-11-28 antagit ett

Läs mer

Redovisning av uppdrag om lärarlegitimation Dnr U2010/930/S

Redovisning av uppdrag om lärarlegitimation Dnr U2010/930/S Delredovisning av regeringsuppdrag Utbildningsdepartementet 1 (5) Redovisning av uppdrag om lärarlegitimation Dnr U2010/930/S Härmed redovisas de uppgifter som anges under Återrapportteringskrav när det

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014 Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning 2014 Överförmyndarnämnd 2014 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 Vision... 3 Kommunfullmäktiges mål... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Anvisningar för bidrag till utomstående organisationer

Anvisningar för bidrag till utomstående organisationer Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Anvisningar Sida 1 (6) 2016-09-19 Reviderade 2016-11-24 Område för bidragsgivning Av reglementet för utbildningsnämnden framgår det att nämnden:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 Verksamhetsplan 2014-01-20 Personalkontorets verksamhetsplan 2014 KS 2014/0044 012 Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 PERSONALKONTORET 2 (5) Inledning Personalkontoret är ett av kommunstyrelsens

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2)

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Emil Ring Oktober 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT

PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT WESTPATENT AB PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT Westpatent AB 2014-06-24 1 Innehållsförteckning 1 HUR BÖRJAR MAN OM MAN INTE ÄR VAN VID PATENT, OCH HAR EN UPPFINNING SOM MAN VILL PATENTSKYDDA?. 2 2

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. 1. Ansökningsavgifter antas enligt socialnämndens förslag:

Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. 1. Ansökningsavgifter antas enligt socialnämndens förslag: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2010-09-20 Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. Förslag till beslut Socialförvaltningens förslår att socialnämnden lämnar följande förslag till

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av kommunens övergripande planering av kompetensförsörjning

Granskning av kommunens övergripande planering av kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Anders Törnqvist Erik Wottrich Granskning av kommunens övergripande planering av kompetensförsörjning Ekerö kommun Granskning av kommunens övergripande planering av kompetensförsörjning

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av Karlskrona Kommuns förtroendevalda revisorer. Karlskrona kommun. Granskning av Överförmyndarnämnden

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av Karlskrona Kommuns förtroendevalda revisorer. Karlskrona kommun. Granskning av Överförmyndarnämnden Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av s förtroendevalda revisorer Karlskrona kommun Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Sammanfattning...3 1. Inledning...4 1.1 Uppdrag...4 1.1. Syfte

Läs mer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer Har du en idé? Vi hjälper dig vidare Skydda dina idéer Välkommen till PRV:s bibliotek PRV:s bibliotek är ett expertbibliotek inom immaterialrätt och patentinformation. Det fungerar som en kanal där allmänheten

Läs mer

Totalbudget för Lunds universitet 2011

Totalbudget för Lunds universitet 2011 BESLUT 1(6) 2011-02-15 Dnr EK 2010/41 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2011 Budgeterat underskott 2011 uppgår till 165 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 108 mnkr och forskningen

Läs mer

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun 1 2016-07-22 Dnr V 2016/881 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2016-06-30 1. Sammanfattning Utf 2015 Utf 2016 Bud 2016 Avvikelse bud-utfall Bud 2016 Prog 1 2016 helår

Läs mer

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors 2016 Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2017 04 28 17REV37 2(7) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte och övergripande revisionsfrågor... 3 3 Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av Malmö stads årsredovisning Mattias Haraldsson, PwC

Granskning av Malmö stads årsredovisning Mattias Haraldsson, PwC Granskning av Malmö stads årsredovisning 2010 Mattias Haraldsson, PwC 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Iakttagelser - Förvaltningsberättelsen... 4 Formellt innehåll... 4 God ekonomisk hushållning... 4 Verksamhetsmål...

Läs mer