Blågröna Helsingborg Uppföljning av 100- dagarsprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Blågröna Helsingborg 2015-04- 13 Uppföljning av 100- dagarsprogram"

Transkript

1 Blågröna Helsingborg Uppföljning av 100- dagarsprogram Nu har de första 100 dagarna gått sedan Blågröna Helsingborg tog över ansvaret i stadens nämnder. Arbetet har startat upp bra. Vi har fattat beslut om eller påbörjat arbetet med samtliga 51 punkter i 100- dagarsprogrammet. I detta material redovisar vi kort vad som gjorts under respektive punkt.

2 Den skapande staden 1. Inför tjänstegarantier på de förvaltningar som erbjuder tjänster till företag Stadsbyggnadsnämnden har fattat beslut om tjänstegarantier inom bygglov för bland annat enkla fasadändringar. Garantin innebär att beslut ska kunna ges inom fem arbetsdagar. Socialnämnden har uppdragit åt tillståndsenheten att revidera sina riktlinjer. Miljönämnden har tagit beslut i mars om att se över de befintliga och även eventuellt införa ytterligare tjänstegarantier. Dessa skall rikta sig särskilt mot företag. Förslagen skall arbetas in i mål och ekonomi för Det innebär att miljönämnden kan börja tillämpa dessa från och med 1 januari Kommunstyrelsens kartläggning beräknas vara klar i april. I juni ska en sammanställning över förslag på utvecklingsbehov vara klar. 2. Ta fram förslag för att underlätta för små och medelstora företag att delta i upphandlingar Det pågår ett arbete med att analysera de leverantörsanbud som staden fått in för att se mönster i hur upphandlingar slår. Utbildningsinsatser för lokala företag, eventuellt tillsammans med Svenskt näringsliv och Företagarna, ska genomföras. Ett direktupphandlingsstöd för hur upphandlingar under kr ska göras håller på att tas fram. Där det är möjligt att ska upphandlingar delas upp så att mindre aktörer lättare kan delta. 3. Kartlägga onödiga hinder och byråkrati som hämmar människor och företag i Helsingborg Arbetet pågår. Administrativa krav och rutiner med svagt lagstöd ska ses över. Varje ny eller reviderad riktlinje eller regelverk ska prövas utifrån effekten för företagsamhet och näringslivsutveckling. En kartläggning av nuvarande rutiner och ärendehantering pågår. Förenklingar, effektiviseringsvinster, digitala stödsystem ska kartläggas. Kartläggningen ska vara klar i april. I juni ska en sammanställning över förslag på regelförenklingar vara klar. 4. Ta fram en plan för att stärka och skapa nya kreativa mötesplatser i anslutning till Campus Helsingborg, H+ och Söder Arbetet pågår med två olika perspektiv. Dels utveckling av befintlig verksamhet på Campus Helsingborg i anslutning till Think och Mindpark. Dels planering och etablering av en ny kreativ mötesplats. Planen ska beskriva mötesplatser för närings-, kultur- och samhällskreatörer. Magasin 405 pekas ut som en möjlig lokal för ny kreativ mötesplats och visionsverkstad. Syftet med den nya platsen är att stimulera till oväntade möten, som utmanar våra normer om entreprenörskap och företagsamhet. Den ska representera det annorlunda från arkitektur, miljö, kultur, ny kunskap och digitalisering. Parallellt med arbetet med en visionsverkstad tjänar Campus som testbänk för att utveckla funktioner, miljöer och processer. Nästa steg är att fråga stadens unga talanger,

3 innovatörer och kreatörer vilka behov de har. Detta genom att under våren anordna Gränslös Passion för Talanger under rubriken: Vad är en kreativ mötesplats för dig? Samt via ett samarbete med Campus Helsingborg inom ramen för Student Lab om entreprenörskap och företagsamhet. Enligt planen går startskottet för arbetet med den kreativa mötesplatsen på Campus i juni, medan målsättningen för Magasin 405 är att lansera en markanvisningstävling på Business Arena Stockholm i höst. 5. Öka användningen av digitala lärverktyg för att öka måluppfyllelsen Arbetet pågår. Barn och utbildningsnämnden förstärker tidigare påbörjade satsningar på IKT och digitala lärverktyg även under Uppdraget till samtliga förskolechefer och rektorer är att arbetet med digitala verktyg ska fortsätta att utvecklas och integreras i lärandet för att förverkliga de förändrade arbetssätt som påbörjats inom Kunskapsstaden Helsingborg. Nya arbetssätt och varierande lärmiljöer ska bidra till att öka elevernas motivation och lust att lära vilket i sin tur ger möjligheter för alla elever, oberoende av förutsättningar, att nå högre resultat. Med digitala lärverktyg som t ex läsplattor, har skolans lärande förändrats så att fler har förutsättningar att nå kunskapsmålen. Helsingborgs stads skola har under de senaste åren gjort flera satsningar för digitalisering för elevens lärande. Under 2014 möjliggjordes till exempel stora inköp av digitala verktyg. Dessutom tecknades avtal för att underlätta elevernas interaktiva lärmiljöer. Utmaningen inför 2015 är att det arbetet inte får tappa fart. Därför sätter vi nu fokus på att verksamheterna ska använda teknikmöjligheterna på bästa sätt. När fler har tillgång till tekniken blir nu nästa steg att använda den i pedagogiken. 6. Inventera den administrativa delen av lärarnas arbete Arbetet pågår. Lärartjänster är ett komplext uppdrag som innehåller olika delar. Huvuduppdraget är att få varje elev att få en god måluppfyllelse. Till detta huvuduppdrag kopplas många arbetsuppgifter i vardagen som handlar om allt från undervisning, elevsamtal, kollegialt arbete, dokumentation, föräldrasamtal till kompetensutveckling. PRIO är en modell, framtagen av SKL, som syftar till att hitta förklaringsmönster/underlag för att driva utvecklingsarbete/förändringsarbete på enhetsnivå. Som en del i detta verktyg finns också en kartläggningsdel som handlar om att se hur man på ett effektivt sätt använder lärares arbetstid vilket sker genom en kartläggning av lärares arbetstid. Skol- och fritidsförvaltningen kommer använda denna modell och genomföra en inventering på en eller två skolor inom Helsingborgs stads skolor. 7. Ta fram en plan för ökad aktivitet i skolan Arbetet pågår. Idag arbetar flera av Helsingborgs stads skolor med idrott och rörelse i relation till kunskapsutveckling. Det vill säga att rörelse kan främja bättre skolresultat. Målet är bland annat att få en effektivare inlärning under lektionerna och på det sättet förbättra elevernas studieresultat. Därför tar vi nu initiativ till en plan för fysisk aktivitet i skolan. Hur kan vi sprida de goda exemplen så att fler skolar får möjlighet att jobba så

4 här? Idag finns det olika sätt att arbeta på och vi vill veta hur fler skolor kan lära sig arbete med rörelse och idrott. Bättre studieresultat är det primära målet, men det finns en tanke att stimulera elever, personal, skolledning och beslutsfattare att integrera fysisk aktivitet som en naturlig del i skolan och vardagen. Arbetet med planen påbörjas inom kort. 8. Att inventera att varje elev vid behov ges möjlighet till extra studiestöd under eller i anslutning till skoldagen Arbetet är igång. Alla Helsingborgs elever ska nå kunskapsmålen, och alla elever har rätt till stöd i sitt arbete för att nå dit. Läxhjälp (studiestöd) är ett arbetssätt som kan ge alla elever oavsett bakgrund, det stöd och den hjälp de behöver. Inventera om hur Helsingborgs skolor jobbar med läxhjälp genomförs för att få koll på att alla skolor arbetar på bästa sätt med stöd. Idag skiljer sig arbetssätten åt mellan skolorna och en inventering kan visa på nya arbetssätt som skolorna kan lära av och ta till sig. Föräldrars utbildningsbakgrund och ekonomiska status ska inte få vara avgörande för en elevs möjlighet att få hjälp med läxor. Det är viktigt för den enskilde eleven som av olika anledningar behöver en extra stund för att förstå. Inventeringen påbörjades under februari. 9. Utred möjligheterna att använda staden som testbed inom vård- och omsorg Vård- och omsorgsnämnden har fattat beslut om att införa testmiljö i förvaltningen. Arbetet är påbörjat. En testbed eller testmiljö är en fysisk eller virtuell miljö där företag i samverkan med aktörer inom hälso- och sjukvård eller äldreomsorg kan utveckla, testa och införa nya produkter. Syftet är att öka de kundernas säkerhet vilket exempelvis kan göras genom test av nytt larmsystem. Förvaltningen ska kunna ge ett mervärde till sina kunder bland annat genom ett samarbete med andra aktörer än den kommunala. Vidareutvecklandet av testmiljön innebär att vård- och omsorgsförvaltningen kan hantera olika typer av idéer som kommer in men även aktivt söka sig till olika typer av lösningar. 10. Samverka med föreningslivet i staden för ökad fysisk aktivitet bland unga Arbetet är igång. Idrott- och fritidsnämnden, HISO och Skåneidrotten har tillsammans arbetat fram en samarbetsmodell för Spontanidrott med fokus på Helsingborgs barn och unga. Under tio veckor får unga i åldern år, utan kostnad och utan medlemstvång, möjlighet att testa fem olika idrotter. Start sker 18 mars på Dalhemsskolan, 25 mars på Tågborgsskolan och i Norrehedshallen. Samtliga unga i målgruppen i aktuella närområden har fått ett vykort hem till sig med information om aktiviteterna och hur man anmäler sig till dessa.

5 11. Väga in sociala dimensioner i upphandlingar, till exempel att företag erbjuder sommarjobb och praktikplatser till ungdomar Arbetet har påbörjats. Utgångspunkten är att arbetet ska göras på motsvarande sätt som etablerats med miljöförvaltningen inom miljöområdet, vilket nu är en naturlig och integrerad del i alla upphandlingar. För att möta den successivt ökade omfattningen framöver kommer arbetsmarknadsnämnden se över hur organisationen bäst ska förberedas. Ett uppföljningssystem behöver tas fram som följer företagens insatser. Till hösten beräknas ett systemstöd finnas till hands. 12. Utred hur staden kan stödja crowdfunding Utredningen är igång och ska vara klar i juni Arbetet samordnas med andra områden så som Visionsfonden och trend- och omvärldsanalys. Crowdfunding är ett sätt att vara medskapare i förverkligandet av idéer. Därför undersöks hur Visionsfondens koncept kan utvecklas i linje med definierat uppdrag. Samarbeten med representanter både inom och utanför stadens organisation sker. Projektet kan starta januari Ta fram en plan för att etablera Helsingborg som Sveriges främsta matstad, från innovation och produktion till förädling och konsumtion Arbetet är igång. En kartläggning över förutsättningarna genomförs just nu. Utvecklingsområden ska identifieras och en handlingsplan tas fram. Kommunfullmäktiges uppdrag från 24 mars om saluhall finns med inom ramen för förstudiens omfattning. Slutrapport ska presenteras i september. Rikard Nilsson har rekryterats som ansvarig för projektet. Fokus för projektet kommer vara mat och näringslivsutveckling, mat och destinationsutveckling, mat i det offentliga rummet, forskning, innovation, utbildning, mat i skola, omsorg eller annan offentlig verksamhet, regional samarbete samt samarbete med branschorganisationer. 14. Ta fram en plan för framtida försörjning av skollokaler Planen är framtagen och fattad beslut om i barn- och utbildningsnämnden samt fastighetsnämnden. Den blir föremål för beslut i kommunfullmäktige i juni. För att skapa nödvändiga byggrätter krävs ett nära samarbete mellan stadens olika förvaltningar. Arbetet omfattar såväl översiktlig planläggning som framtagande av detaljplaner. Stadens kommande mark- och boendeprogram förväntas bli ett stöd i det framtida arbetet. Det sammanlagda investeringsbeloppet för planperioden uppgår till tkr. Detta kan jämföras med tkr för närmas föregående planperioder. För att säkerställa ett effektivt lokalutnyttjande och att så stor del som möjligt av tillgängliga resurserna kan gå till personal och verksamhet arbetar Skol- och fritidsförvaltningen vid byggnation av nya skolor med en handlingsplan som omfattar tre steg. I steg ett utnyttjas lokalkapacitet vid befintliga skolor så långt detta är möjligt. I vissa fall behöver det befintliga lokalbeståndet i detta skede kompletteras med paviljonger. I steg två byggs en ny skola (etapp 1) som utrustas på ett sådant sätt att den möjliggör verksamhet från F- 9. Steg tre utgörs av en möjlig volymutbyggnad (etapp 2).

6 Skol- och fritidsförvaltningen har tillsammans med Fastighetsförvaltningen tagit fram en plan för vilka investeringar som behövs under kommande år Den pulserande staden 15. Ta fram en guide till förenklad tillståndsgivning som innehåller lämpliga platser för etablering av fler uteserveringar och så kallade food trucks Beslut om att ta fram en guide fattades i stadsbyggnadsnämnden i februari. Staden är redan idag positiv till etablering av uteserveringar och food trucks. Just nu pågår arbetet med guiden och med att utvärdera framtagna förslag på placeringar av food trucks. 16. Identifiera platser och tillfällen i staden där gatukonst kan användas Bearbetning av lämpliga platser sker just nu, efter beslut i stadsbyggnadsnämnden. Ett särskilt beslut i nämnd har fattats gällande att möjliggöra gatukonst vid stråket mellan Campus Helsingborg och Knutpunkten. En annan plats där gatukonst kommer användas är gångtunneln mot Campus Helsingborg från Furutorpsgatan. Det kommer ske redan under våren Etablera fler lekplatser och familjevänliga ytor i city där det råder rökförbud Beslut om att ta fram skyltar är fattat i stadsbyggnadsnämnden i februari. Skyltarna tas fram just nu och ska vara uppe på lekplatser innan sommaren. 18. Möjliggör en mer blågrön stadskärna genom fler gröna tak och väggar, fler grönområden samt mer inslag av vatten i stadskärnan Arbetet pågår succesivt. Ett par exempel är: En grön vägg kommer att etableras på Knutpunkten i samband med ombyggnationen. Det kommer bli mer gröna inslag i Kungsparken. En upphandling av väderskydden vid busshållplatserna genomförs nu. Den ger utrymme för att stadens centrala busshållplatser kan få väderskydd med gröna tak. I stadsutvecklingsprojektet Ångfärjan skapas en ny park i den centrala staden. I det nya området H+ kommer det etableras ett blågrönt stråk med vatten och gröna inslag. 19. Peka ut ett pilotområde där friare byggande tillåts Beslut fattades i stadsbyggnadsnämnden i mars. En typ av friare byggande som undersöks är möjligheten att inte behöva koppla upp sig på fjärrvärme utan kunna välja solcellsanläggning. Ett pilotområde för friare byggande ska pekas ut i en framtida detaljplan.

7 20. Inventera onödiga regleringar och hinder för byggande Arbetet är igång. Ett antal regleringar och hinder har identifierats. Det gäller anmälan om eldstad och enklare fasadförändringar. Om ansökningarna är korrekta och villkoren uppfyllda ska det vara möjligt att få beslut om eldstad och enklare fasadförändringar inom fem arbetsdagar. 21. Ta fram en förtätningsplan Staden arbetar redan idag med förtätning, men vi vill ta ett helhetsgrepp. Förtätningar kommer vara politiskt prioriterat, i enlighet med Blågröna Helsingborgs mandatprogram. Beslut om att ta fram en förtätningsplan fattades i stadsbyggnadsnämnden i mars. Staden har påbörjat ett omfattande arbete för att se hur och var det är möjligt att förtäta inom staden utan att förlora de värden och kvaliteter som finns. Förslag på hur stadens olika delområden kan utvecklas och förtätas kommer att presenteras i Stadsplan. 22. Ta fram en gemensam evenemangskalender för staden Arbetet är inlett och alla sakägare involveras nu. Det finns fortfarande inget samlat grepp för alla de evenemang som arrangeras i staden. Målet är dock att samtliga evenemang ska finnas i en gemensam databas den 31 december Arbetet med evenemangskalendern görs parallellt med andra uppgifter, bland annat framtagandet av Internetpolicy och att samordna stadens digitala kanaler. 23. Undersök parkeringsituationen i staden i syfte att ta ett helhetsgrepp om var det behövs parkeringar och vilka platser som kan göras bilfria Arbetet med att undersöka parkeringsituationen pågår. Beslut är fattat i stadsbyggnadsnämnden om en övergripande utredning. Parallellt pågår en utredning om den så kallade landborgskopplingen, innehållande garage för bilar och cyklar i landborgen. En landborgskoppling skulle avlasta biltrafiken i stadskärnan och möjliggöra för fler bilfria platser. Den gemensamma staden 24. Peka ut ett nytt område för stadsdelsutveckling med socioekonomiskt fokus Tillsammans med boende, föreningslivet och den idéburna sektorn ska Fredriksdal utvecklas till ett bättre område att bo och leva i. Utvecklingen av Fredriksdal ger staden möjligheter till nya erfarenheter vad gäller områdesutveckling. I Fredriksdal finns många externa aktörer, exempelvis en framgångsrik friskola och en mångfald av

8 fastighetsägare. Som ett första steg kommer staden ge möjligheter för invånare och aktörer i området att tycka till om hur Fredriksdal kan utvecklas. Projekt så som Unga i arbete ska kopplas till områdesutvecklingen och de goda erfarenheterna från PlantEraPlantÄra ska användas. För att hitta ett område som har socioekonomiska utmaningar samt goda förutsättningar för breda insatser med gemensamt fokus har en rad faktorer vägts in. Det handlar bland annat om socioekonomiska faktorer, fastighetsägarstruktur, pågående arbeten och insatser samt möjligheter att koppla till intilliggande projekt. 25. Utred möjligheterna till ideellt- offentligt partnerskap (IOP) som ett verktyg för att bland annat minska hemlösheten Arbetet är påbörjat. Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP, är ett samarbetsformat i form av ett särskilt tjänsteavtal mellan idéburna organisationer och offentlig sektor. När en offentlig instans och en idéburen organisation ingår ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP), definierar de tillsammans en samhällsutmaning. Genom att föra en dialog kring ett gemensamt mål, utifrån parternas olika utförarperspektiv, ökar möjligheten att förstå ett samhällsproblem och vad det är som behövs för att det ska lösas. Ett avtal om IOP kan handla om volontärer som stöttar äldreomsorgen genom sociala aktiviteter med de äldre, om läxläsning med barn, men också om idéburna organisationer som utförare av vård och omsorg. IOP- avtal skrivs ofta runt en speciell verksamhet, som ägs av den idéburna organisationen, men som den offentliga sektorn vill medverka i. I avtalet bestäms vad partnerskapet gäller, vilka resurser respektive part ska bidra med, hur länge avtalet ska gälla och andra särskilda förutsättningar. I Helsingborg börjar vi att testa IOP med särskilt inriktning mot hemlöshet. En utredning är genomförd. Socialnämnden har uppdragit åt socialdirektören att teckna avtal med lämplig organisation. 26. Ta ett samlat grepp kring åtgärder för trygghet för EU- migranter, gärna i samverkan med övriga kommuner i Skåne Nordväst Helsingborgs stad har gjort en rad insatser för EU- migranter. Det har bildats ett nätverk bestående av stadens verksamheter och frivilligorganisationer, bidragit med ekonomiskt bistånd till frivilligorganisationer, erbjudits lokaler med dusch- och hygienmöjligheter, erbjudits stöd i form av samordnare och tolk, erbjudits kortsiktigt akutboende vid behov samt getts ekonomiskt bidrag till hemresa. Nu pågår arbetet med att skapa gemensamt åtgärdsprogram för kommunerna i Familjen Helsingborg. Helsingborgs stad har också tagit fram ett handlingsprogram För att lösa problemet med att människor bor i stadens parker och naturområden. EU- migranterna erbjuds istället ett femtiotal platser på ett tillfälligt boende på Stenbrogårdens camping, strax söder om centrum. I samband med flytten tas de befintliga lägren bort.

9 27. Ta fram ett samverkansavtal mellan staden och föreningar likt modellen som används i Örebro kommun Arbetet är påbörjat. Det är ett omfattande arbete som kräver flera steg. Hösten 2008 presenterade regeringen en överenskommelse mellan staten och de idéburna organisationerna inom det sociala området om en gemensam värdegrund, principer för samverkan och åtaganden mellan parterna. På regional nivå slöts en överenskommelse mellan Region Skåne och den idéburna sektorn 2010, efter en flerårig gemensam dialog. Helsingborgs stad har på en stadsövergripande nivå inlett arbetet att få till en överenskommelse med den ideella sektorn i Helsingborg. 28. Utred modellen för de som är i slutet av sitt arbetsliv inom äldreomsorgen, vilket innebär att man jobbar 80 procent, får 90 procent lön och 100 procent tjänstepension En utredning är genomförd och beslut om att införa modellen har fattats av vård- och omsorgsnämnden. Under 2015 ska max 20 medarbetare omfattas. Därefter ska en utvärdering genomföras och förslag tas fram för hur modellen kan införas permanent. 29. Utred inom vilka av stadens verksamheter som valfrihetsmodeller kan införas Arbetet är påbörjat. Samtliga nämnder inventerar nu befintliga valfrihetsmodeller och möjligheterna att införa nya. Efter sommaren ska en lista vara klar över nya verksamheter där valfrihetsmodeller kan införas. 30. I samarbete med föreningslivet ta fram en lokal HBTQ- plan som en del i stadens plan för likabehandling Arbetet är påbörjat. En HBTQ- hearing genomförs den 7 maj. Staden har också skickat in en ansökan om stöd från Socialstyrelsen för hearing och genomförande av RFSL- konferens under hösten. Arbetet med plan för lika möjligheter har påbörjats. Planen är en del av stadens arbete med livskvalitetsprogrammet. 31. Utred hur staden tillsammans med bland annat frivilligcentralen kan arbeta för att minska ofrivillig ensamhet hos äldre Beslut om utredning har fattats i vård- och omsorgsnämnden. I Helsingborg finns 6980 personer över 80 år och av dessa är 71 procent ensamboende hushåll. Arbetet med ärendet handlar om att undersöka hur privata aktörer skulle kunna erbjuda dessa aktiviteter. Staden har redan en egen frivilligcentral som erbjuder de äldre exempelvis ett besök hemma. Förutom det stöd som staden ger till föreningar och organisationer som bedriver anhörigstöd ska förvaltningen nu ser över hur man kan arbeta med privata tjänsteföretag.

10 32. Utred hur staden tillsammans med föreningslivet kan få fler ungdomar att engagera sig i föreningar och få dem att stanna kvar högre upp i åldrarna Se punkt 10: Arbetet är igång. Idrott- och fritidsnämnden, HISO och Skåneidrotten har tillsammans arbetat fram en samarbetsmodell för Spontanidrott med fokus på Helsingborgs barn och unga. Under tio veckor får unga i åldern år, utan kostnad och utan medlemstvång, möjlighet att testa fem olika idrotter. Start sker 18 mars på Dalhemsskolan, 25 mars på Tågborgsskolan och i Norrehedshallen. Samtliga unga i målgruppen i aktuella närområden har fått ett vykort hem till sig med information om aktiviteterna och hur man anmäler sig till dessa. Den globala staden 33. Se över stadens skyltning på engelska Beslut fattades i stadsbyggnadsnämnden i mars. Skyltar finns redan i Stadsparken och i anslutning till landborgspromenaden. Fler skyltar är på väg fram. Dessutom pågår arbete med att ta fram interaktiva skyltar som även kommer kunna användas på engelska. 34. Påbörja arbetet med en ny cykelplan Den senaste cykelplanen togs fram 2007 och pekade ut viktiga punkter för att höja cykelns status i planeringen. Det handlade bland annat om huvudcykelstråk, vägvisning, drift av cykelvägar och framtida utbyggnader av cykelnätet. Arbetet med att ta fram den nya cykelplanen är igång. Den nya planen är en fortsättning på det arbetet. Planen kommer redovisa felande länkar i cykelnätet och visa på åtgärder för att förbättra cykelnätet. För att få fler att använda sin cykel kommer även cykelparkeringar, uppmuntrandekampanjer, cykelboxar, cykelräcken, cykelmätare och cykelkarta tas upp i planen. Dessa åtgärder bidrar till att cykeltrafiken prioriteras och det gör den förhoppningsvis till ett konkurrenskraftigt alternativ för dagliga resor i staden. Planen beräknas vara klar för antagande i nämnden under hösten Staden ska delta i internationellt hållbarhets- och utvecklingsarbete Staden har startat upp ett samarbete med Probolinggo i Indonesien som kommer att fortgå. Staden arbetar också med flera projektidéer för EUs programperiod.

11 36. Ta initiativ till ett aktivt arbete för ökad öppenhet och tolerans inom Skåne Nordväst Arbetet är igång. Helsingborgs stad har föreslagit att öppenhet och tolerans ska lyftas fram som ett prioriterat område i Skåne Nordvästs verksamhetsplan, som godkänns i höst. 37. Ta fram en plan för digital infrastruktur Arbetet är påbörjat. Under våren tas en plan för digital infrastruktur fram. Målsättningen är att planen beslutas i kommunfullmäktige hösten Syftet är att i detalj beskriva hur staden ska nå målet om 95 procent bredbandsanslutna företag och bostäder till Dessutom anställs en koordinator med uppgift att stödja bredbandsutbyggnad på landsbygden. 38. Verka för en fortsättning av 8 million city Arbetet pågår kontinuerligt. Helsingborgs stad har drivit och formulerat förslag till fortsatt samarbete med en tydlig målbild inom Den Skandinaviska Arenan. Förslaget har presenterats på tjänstemannagruppsmöte. Målet är att få till stånd ett tydligare projekt än tidigare. Nästa politiska styrgruppsmöte är den 4/6 i Köpenhamn. Den balanserade staden 39. Se över parkeringsnormen Att se över parkeringsnormen är en del av den större utredning om parkeringsituationen i staden som görs. Det arbetet pågår. Beslut om att se över parkeringsnormen är fattat i stadsbyggnadsnämnden. Det som bland annat undersöks är möjligheterna att vikta in bilpooler. 40. Utred möjligheterna att samordna stadens varutransporter Arbetet med att ta fram en projektplan pågår. Den beräknas vara klar i maj. Det som prioriteras i arbetet är minskade CO2- utsläpp, ekonomisk vinst, möjlighet för mindre aktörer att delta i upphandlingar, ökad kvalitet- och miljökontroll, upplevelse/trafikmiljö/trafiksäkerhet, ökad kontroll på transporter som genereras av staden.

12 41. Tillsammans med Citysamverkan ta fram en plan för klimatsmart citylogistik Arbetet med kartläggning och nulägesanalys pågår. Det som prioriteras i arbetet är minskade CO2- utsläpp, upplevelsen av stadskärnan, förtätning, utveckling av en effektiv stadskärna gällande distribution, returgods och kringtjänster samt minskade problem vid ombyggnad av Drottninggatan/Järnvägsgatan. En plan för genomförande ska vara klar i augusti Ta fram verktyg för att mäta och följa upp stadens ekologiska fotavtryck Miljönämnden har tagit beslut (februari) att ta fram verktyg för att mäta och följa upp stadens ekologiska fotavtryck. WWF har tagit fram det mest erkända och använda mätsystemet för ekologiskt fotavtryck. Just nu pågår ett arbete att ta fram de uppgifter som ingår i underlaget för att mäta fotavtrycket och hur staden på bästa pedagogiska sätt kan presentera fotavtrycket. Detta för att också visa på åtgärder som gör att vi tillsammans kan minska vårt gemensamma fotavtryck i Helsingborg. Arbetet skall återrapporteras till miljönämnden och kan eventuellt ingå i stadens styrsystem framöver. 43. Möjliggöra fler stadsodlingar Beslut om frågan har fattats i stadsbyggnadsnämnden och en person är projektanställd för att jobba med frågan. Fler aktörer ska lockas delta i projektet och de platser där det finns stadsodlingar utökas nu. 44. Bredda stadens klimatväxling till mer än flygresor Arbetet är påbörjat. En sammanställning över hur andra kommuner jobbar med frågan har gjorts. Kontakt med nätverket Klimatkommunerna kommer tas för omvärldsbevakning. Statistik och underlag samlas just nu in för att kunna genomföra en utredning. Den beräknas vara klar i april Identifiera och fasa ut miljögifter från barns miljö från stadens skol- och fritidsverksamheter Miljönämnden har tagit beslut i mars om att öka och förstärka de redan pågående aktiviteter som sker. Miljönämnden antog en kemikaliestrategi 2013 Vägen till en giftfri vardag denna håller på att revideras och utvärderas och kommer tas upp i miljönämnden för beslut efter sommaren. Tillsammans med fastighetsförvaltningen och skol- och fritidsförvaltningen sker det ett strukturerat arbete där nybyggnationen av Ödåkra Sporthall är ett pilotprojekt. Västra Berga förskola och Svensgårdskolan (en förskola och en skola) är pilotprojekt för genomförande av inventeringar och utbildningsinsatser för personalen. Detta skall ge metoder för ett stadsövergripande arbetssätt för att skapa en så kemikaliefri miljö som möjligt för barn och elever.

13 46. Succesivt öka stadens användning av kommersiella bilpooler Stadsbyggnadsförvaltningen är på väg att genomföra en rad upphandlingar som är relaterade till stadens befintliga fordonsflotta. Ett seminarium har genomförts där olika parter har fått ge sin syn. Det finns redan en del utredningar i ämnet som ska sammanställas. Omvärldsbevakning av hur andra kommuner har löst sin hantering pågår. En förstudie med olika inriktningsförslag beräknas vara klar 30 april. 47. Utred möjligheterna att använda staden som testbed inom miljöteknik Arbetet är påbörjat. EU- projektansökan tillsammans med Öresundskommittén om utveckling av regionen som testbed för cleantech arbetas fram. Cleantech handlar om miljöförbättrande tekniker inom energi, transport, jordbruk samt vatten och luft. Innovationstävlingen Blackwater & food waste challenge har fått in cirka 30 idéer. Vinnaren kommer utses i slutet av april Nästa steg blir att implementera dessa idéer och det kan i sin tur leda till innovationsupphandling för att ytterligare utveckla tekniken. NSVA är drivande i detta. 48. Utred möjligheterna till differentierade avgifter vid byggande för att skapa incitament för hållbart byggande Arbetet pågår. Just nu sker benchmarking med andra kommuner. Ett arbete med att se över vilka målsättningar som kan skärpas när det gäller de krav som ställs vid nybyggnation. Målsättningar om nollenergi och passivhus kan vara lämpligt. Ett sätt att stimulera energismart byggande kan vara en miljöbyggspremie. Det ska utredas vilka möjligheter som finns att vid nybyggnation av småhus ge premie som stimulerar energismart byggande. Det skulle i praktiken kunna innebär att nybyggda villor som är passivhus eller energiplushus befrias eller får reducerade avgifter för till exempel bygglov, bygganmälan, nybyggnadskartor eller för VA. 49. Inför tjänstegarantier vid bygglov Beslut är fattat i stadsbyggnadsnämnden och arbetet är igång. Två tjänstegarantier är redan föreslagna. Det gäller anmälan om eldstad och enklare fasadförändringar. Om ansökningarna är korrekta och villkoren uppfyllda ska det vara möjligt att få beslut om eldstad och enklare fasadförändringar inom fem arbetsdagar. 50. Ta initiativ till ett projekt på en av stadens skolor där eleverna får följa skolmaten från jord till bord Arbetet är påbörjat. Skol- och fritidsförvaltningen har via 100- dagarsprogrammet fått uppgiften att driva ett projekt där eleverna får följa skolmaten från jord till bord. I projektet ska en modell för hur en skola och en förskola kan arbeta med mat och odling utifrån temat från jord till bord tas fram. Projektet avgränsas till att omfatta en skola och en förskola som ska arbeta med mat och odling, resultatet av detta arbete ska

14 sammanfattas i en projektrapport som ska redovisas för barn- och utbildningsnämnden och spridas till stadens skolor och förskolor. Syftet med projektet är att ta fram en arbetsmodell i samverkan med en pilotskola och en pilotförskola att arbeta med mat. Syfte är också att genom projektet skapa förutsättningar för att barn och elever ska kunna följa livsmedlets väg från produktion till färdig produkt då den landar i affären. Projektet löper under läsåret 15/16 och avslutas vintern 2016 med en projektrapport. Drottninghögsskolan och Blidögatans förskola är pilotverksamheter i projektet och rektorn och förskolechefen planerar tillsammans med sin personal för genomförandet. 51. Ta fram en plan för elladningsstruktur inom Skåne Nordväst Arbetet är igång. Öresundskraft med partners arbetar mycket intensivt med att etablera den nödvändiga laddinfrastrukturen för elbilar. Ett bolag med arbetsnamnet Clever SE har bildats vars syfte är att tillhandahålla elbilsladdning. Clever SE kommer lanseras under våren Utbygganden av ett nätverk med 35 snabbladdare längs E4 och E6 har initierats. Intresset ifrån olika typer av kunder är stort. Uppbyggnaden av laddinfrastruktur kommer i första hand vara kunddriven. Arbetet med ta fram en plan för laddstolpar i Skåne nordväst pågår på tjänstemannanivå. Öresundskrafts styrelse informerades om det på styrelsemötet den 24 mars. Öresundskraft tar fram planen parallellt med övriga aktiviteter för laddinfrastruktur.

Helsingborg den skapande staden

Helsingborg den skapande staden 100- dagarsprogram Punkterna i detta program ska vi i Blågröna Helsingborg ha påbörjat arbetet med eller fattat beslut om de första 100 dagarna från den 1 januari 2015 när nämnder och styrelser tillträder.

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2016 2018 Dialog Långsiktighet Kvalitet Öppenhet och insyn Självständighet och oberoende Mångfald

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Akademi Näringsliv En förändrad omvärld med flera aktörer Offentlig sektor Engagerade medborgare Idéburen sektor Den idéburna sektorn omfattar organiserade

Läs mer

Vintern 2013/2014 ansökningar från Frälsningsarmén och Stockholms Stadsmission

Vintern 2013/2014 ansökningar från Frälsningsarmén och Stockholms Stadsmission Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-10-09 Handläggare Ariane Andersson Telefon: 08-508 25 031 Till Socialnämnden Vintern 2013/2014 ansökningar

Läs mer

Elbilsstrategi. helsingborg.se. Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.

Elbilsstrategi. helsingborg.se. Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg. SID 1(5) Elbilsstrategi Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(5) Helsingborgs stads styrdokument Aktiverande syftar

Läs mer

Vi samverkar i en hållbar stad

Vi samverkar i en hållbar stad Vi samverkar i en hållbar stad Kommunal handlingsplan för implementering av överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överskådlig version Handlingsplan för implementering

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Program för mandatperioden 2015-2018 i riktning mot Helsingborg 2035

Program för mandatperioden 2015-2018 i riktning mot Helsingborg 2035 Program för mandatperioden 2015-2018 i riktning mot Helsingborg 2035 1 Program för mandatperioden 2015-2018 Helsingborgs stad antog den 21 november 2012 en vision för Helsingborg Helsingborg 2035. För

Läs mer

Styrgruppsmöte överenskommelsen

Styrgruppsmöte överenskommelsen Styrgruppsmöte Överenskommelsen Minnesanteckningar 1 (8) Styrgruppsmöte överenskommelsen Plats och tid Knutsalen, Rådhuset, Lund, klockan 10:00-11:45 Ledamöter Övriga Elin Gustafsson (S) ordf. Philip Sandberg

Läs mer

Stockholms stads riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Stockholms stads riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP) Socialförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.7.1-393/2017 Sida 1 (6) 2017-09-19 Handläggare Eva Sandberg Telefon: 08-508 25091 Till Socialnämnden 2017-09-19 Stockholms stads riktlinjer

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne OMSLAGSBILD: GUSTAF EMANUELSSON/FOLIO Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 1 ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Som första region i Sverige undertecknade

Läs mer

Yttrande över remiss av Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Yttrande över remiss av Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP) Arbetsmarknadsförvaltningen Enheten för flyktingsamordning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2017-10-05 Handläggare Annika Rosbring Telefon: 08 508 35 480 Till Arbetsmarknadsnämnden den 17 oktober 2017 Ärende

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Partnerskap Ung Företagsamhet i Uppsala län

Partnerskap Ung Företagsamhet i Uppsala län KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Andreas Christoffersson 2014-05-22 UAN-2014-0274 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Partnerskap Ung Företagsamhet i Uppsala

Läs mer

Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP) inom Socialnämndens verksamhetsområde. Socialnämnden, Motala kommun

Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP) inom Socialnämndens verksamhetsområde. Socialnämnden, Motala kommun Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP) inom Socialnämndens verksamhetsområde i Motala kommun Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 17/SN 0047 Datum: 2017-03-15

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Guide till HELSINGBORG

Guide till HELSINGBORG Guide till HELSINGBORG 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-6148/2016 Sida 1 (7) 2016-08-31 Handläggare Somia Frej Telefon: 08-508 33 027 Till Utbildningsnämnden 2016-09-22

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

DIARIENUMMER UN VALLENTUNA GYMNASIUM. IT-plan Antagen av utbildningsnämnden

DIARIENUMMER UN VALLENTUNA GYMNASIUM. IT-plan Antagen av utbildningsnämnden DIARIENUMMER UN 2016.040 VALLENTUNA GYMNASIUM IT-plan 2017-2020 Antagen av utbildningsnämnden 2016-12-08 87 IT-plan 2017-2020 Innehåll IT-plan Vallentuna gymnasium 2017-2020... 1 1 Inledande ord... 1 2

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Riktlinjer för Stockholms stads sociala investeringsfond

Riktlinjer för Stockholms stads sociala investeringsfond Östermalms stadsdelsförvaltning Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-01-08 Handläggare Anne Menes Telefon: 08 508 10 320 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2016-02-04 Riktlinjer för Stockholms

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

Vinternatt - Vintern 2014/ nattlogiplatser för fattiga EU-medborgare

Vinternatt - Vintern 2014/ nattlogiplatser för fattiga EU-medborgare Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-09-19 Handläggare Veronica Wolgast Karlberg Telefon: 08-508 25 081 Till Socialnämnden 2014-10-21 Vinternatt

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Jobben först i möjligheternas Skåne

Jobben först i möjligheternas Skåne J O B B P R O G R A M F Ö R S K Å N E Jobben först i möjligheternas Skåne Socialdemokraterna i Region Skåne www.socialdemokratena.se/skane Vi socialdemokrater sätter jobben först. Jobb skapas genom att

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Dagverksamheter för utsatta EU-medborgare 2017 ansökningar om bidrag från Frälsningsarmén, Ny Gemenskap, samt Stockholms stadsmission

Dagverksamheter för utsatta EU-medborgare 2017 ansökningar om bidrag från Frälsningsarmén, Ny Gemenskap, samt Stockholms stadsmission Socialförvaltningen Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-09-28 Handläggare Jonas Zackrisson Telefon: 08-508 25 169 Till Socialnämnden 2016-10-25 Dagverksamheter för utsatta EU-medborgare

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott Utbildningsnämnden godkänner förslaget till IT-plan för Vallentuna gymnasium

Utbildningsnämndens arbetsutskott Utbildningsnämnden godkänner förslaget till IT-plan för Vallentuna gymnasium VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-12-01 80 IT-plan Vallentuna gymnasium 2017-2020 (UN 2016.040) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Utbildningsnämnden

Läs mer

ÖK Idé. Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla kommun

ÖK Idé. Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla kommun ÖK Idé Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla kommun VILL DU VARA MED OCH GÖRA UDDEVALLA TILL EN PLATS FÖR ALLA? Samverkan med idéburna sektorn mycket viktig för både anställda

Läs mer

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Arbetsgruppen för projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad 2005-03-09 Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Förord... 3 2 Syfte,

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Strategi för internationellt arbete

Strategi för internationellt arbete SID 1(6) Strategi för internationellt arbete Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se Beslutat av: Kommunfullmäktige Datum: 28 mars 2012

Läs mer

Kommunalt och idéburet medskapande Dokumentation från konferensen i Eslöv 2014-03-11

Kommunalt och idéburet medskapande Dokumentation från konferensen i Eslöv 2014-03-11 Kommunalt och idéburet medskapande Dokumentation från konferensen i Eslöv 2014-03-11 Den 11 mars möttes nära 130 personer i Eslövs medborgarhus för att under en dag fokusera på hur samverkan kan vara ett

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Handlingsplan för digitalisering av grundskolan för åren

Handlingsplan för digitalisering av grundskolan för åren SID 1 (7) Handlingsplan för digitalisering av grundskolan för åren 2016-2018 Innehåll Vision... 2 Solna stads vision... 2 Barn och utbildningsförvaltningens vision... 2 Barn och utbildningsförvaltningens

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Vill du vara med och skapa historia? Sedan juni 2012 pågår ett arbete som ska ge invånarna i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Idrottens framtida finansiering är säkrad Fortsatt verka för ett starkt och ökat samhällsstöd till svensk(skånsk) idrott på såväl nationell som regional och kommunnal

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället Förord Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta förändrade förutsättningar. Genom att ta

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Revidering 2016 Dnr SO 2016/0093

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Revidering 2016 Dnr SO 2016/0093 Socialförvaltningen Verksamhetsområde Vuxen Tjänsteskrivelse 1(5) Christina Schoug 046 359 44 47 Christina.schoug@lund.se Socialnämnden Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Socialförvaltningen Verksamhetsområde vuxenstöd och socialpsykiatri Tjänsteskrivelse 1(8) Karin Säfström 046 35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten

Läs mer

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs?

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs? 2012-02-17 1 (5) En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs? Världen förändras, och det måste skolan också göra. Utan ett väl fungerande utbildningsväsen riskerar vi stagnation

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Kunskapsstråket. En unik position

Kunskapsstråket. En unik position Visionsbild för Kunskapsstråket, SBK Lund och visualisering Arrow Kunskapsstråket En unik position Global trend, lokal vision Omvandlingen från industri- till kunskapssamhälle har skapat en efterfrågan

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI AL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2013-03-11 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Susanne Forss-Gustafsson Telefon: 08-508

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

IKT- och mediepedagogisk plan

IKT- och mediepedagogisk plan IKT- och mediepedagogisk plan Barn och unga Ödeshögs kommun 2014-2016 Bakgrund Vi lever i en digital värld. En värld som förändras hela tiden och där allting finns inom räckhåll. Överallt. Hela tiden.

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Nominering Årets Leader

Nominering Årets Leader Nominering Årets Leader Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: 321:an Journalnummer: 20093696 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och epostadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. EN AV VÅR TIDS STÖRSTA UTMANINGAR För att bromsa växthuseffekten och klimatförändringarna krävs omfattande

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap PSYKOSOCIAL ARBETSORIENTERAD REHABILITERING

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap PSYKOSOCIAL ARBETSORIENTERAD REHABILITERING Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap PSYKOSOCIAL ARBETSORIENTERAD REHABILITERING 1 Bakgrund... 3 2 Parter... 3 3 Period för partnerskapet... 3 4 Den idéburna organisationens investering i

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer

Styrgruppsmöte Överenskommelsen

Styrgruppsmöte Överenskommelsen Styrgruppsmöte Överenskommelsen Minnesanteckningar 1 (5) Styrgruppsmöte Överenskommelsen Plats och tid Knutsalen, Rådhuset, Lund, klockan 10:00-11:15 Ledamöter Övriga Elin Gustafsson (S) ordf. Philip Sandberg

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Avtal. Idéburet Offentligt Partnerskap. Upplands Väsby kommmun. mellan. och

Avtal. Idéburet Offentligt Partnerskap. Upplands Väsby kommmun. mellan. och Avtal om Idéburet Offentligt Partnerskap mellan Upplands Väsby kommmun och Samarbetsavtal mellan parterna Detta samarbetsavtal om idéburet offentligt partnerskap, IOP-avtal, är upprättat mellan Upplands

Läs mer

Idéburen sektor, social hänsyn och lokal utveckling genom upphandling. SOI:s årskonferens 2015 Helsingborg

Idéburen sektor, social hänsyn och lokal utveckling genom upphandling. SOI:s årskonferens 2015 Helsingborg Idéburen sektor, social hänsyn och lokal utveckling genom upphandling SOI:s årskonferens 2015 Helsingborg THEOPPORTUNITYISNOWHERE Några samhällsutmaningar 2015 Ungas arbetslöshet Urbanisering vs levande

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) Remiss från Kulturdepartementet Remisstid den 13 juli 2016

Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) Remiss från Kulturdepartementet Remisstid den 13 juli 2016 PM 2016:116 RI (Dnr 110-658/2016) Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) Remiss från Kulturdepartementet Remisstid den 13 juli 2016 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet 2015-2020 Pedagogik av högsta kvalitet Utveckling av den universitetspedagogiska verksamheten är en viktig strategisk fråga för Linnéuniversitetet. Verksamheten ska

Läs mer