Blågröna Helsingborg Uppföljning av 100- dagarsprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Blågröna Helsingborg 2015-04- 13 Uppföljning av 100- dagarsprogram"

Transkript

1 Blågröna Helsingborg Uppföljning av 100- dagarsprogram Nu har de första 100 dagarna gått sedan Blågröna Helsingborg tog över ansvaret i stadens nämnder. Arbetet har startat upp bra. Vi har fattat beslut om eller påbörjat arbetet med samtliga 51 punkter i 100- dagarsprogrammet. I detta material redovisar vi kort vad som gjorts under respektive punkt.

2 Den skapande staden 1. Inför tjänstegarantier på de förvaltningar som erbjuder tjänster till företag Stadsbyggnadsnämnden har fattat beslut om tjänstegarantier inom bygglov för bland annat enkla fasadändringar. Garantin innebär att beslut ska kunna ges inom fem arbetsdagar. Socialnämnden har uppdragit åt tillståndsenheten att revidera sina riktlinjer. Miljönämnden har tagit beslut i mars om att se över de befintliga och även eventuellt införa ytterligare tjänstegarantier. Dessa skall rikta sig särskilt mot företag. Förslagen skall arbetas in i mål och ekonomi för Det innebär att miljönämnden kan börja tillämpa dessa från och med 1 januari Kommunstyrelsens kartläggning beräknas vara klar i april. I juni ska en sammanställning över förslag på utvecklingsbehov vara klar. 2. Ta fram förslag för att underlätta för små och medelstora företag att delta i upphandlingar Det pågår ett arbete med att analysera de leverantörsanbud som staden fått in för att se mönster i hur upphandlingar slår. Utbildningsinsatser för lokala företag, eventuellt tillsammans med Svenskt näringsliv och Företagarna, ska genomföras. Ett direktupphandlingsstöd för hur upphandlingar under kr ska göras håller på att tas fram. Där det är möjligt att ska upphandlingar delas upp så att mindre aktörer lättare kan delta. 3. Kartlägga onödiga hinder och byråkrati som hämmar människor och företag i Helsingborg Arbetet pågår. Administrativa krav och rutiner med svagt lagstöd ska ses över. Varje ny eller reviderad riktlinje eller regelverk ska prövas utifrån effekten för företagsamhet och näringslivsutveckling. En kartläggning av nuvarande rutiner och ärendehantering pågår. Förenklingar, effektiviseringsvinster, digitala stödsystem ska kartläggas. Kartläggningen ska vara klar i april. I juni ska en sammanställning över förslag på regelförenklingar vara klar. 4. Ta fram en plan för att stärka och skapa nya kreativa mötesplatser i anslutning till Campus Helsingborg, H+ och Söder Arbetet pågår med två olika perspektiv. Dels utveckling av befintlig verksamhet på Campus Helsingborg i anslutning till Think och Mindpark. Dels planering och etablering av en ny kreativ mötesplats. Planen ska beskriva mötesplatser för närings-, kultur- och samhällskreatörer. Magasin 405 pekas ut som en möjlig lokal för ny kreativ mötesplats och visionsverkstad. Syftet med den nya platsen är att stimulera till oväntade möten, som utmanar våra normer om entreprenörskap och företagsamhet. Den ska representera det annorlunda från arkitektur, miljö, kultur, ny kunskap och digitalisering. Parallellt med arbetet med en visionsverkstad tjänar Campus som testbänk för att utveckla funktioner, miljöer och processer. Nästa steg är att fråga stadens unga talanger,

3 innovatörer och kreatörer vilka behov de har. Detta genom att under våren anordna Gränslös Passion för Talanger under rubriken: Vad är en kreativ mötesplats för dig? Samt via ett samarbete med Campus Helsingborg inom ramen för Student Lab om entreprenörskap och företagsamhet. Enligt planen går startskottet för arbetet med den kreativa mötesplatsen på Campus i juni, medan målsättningen för Magasin 405 är att lansera en markanvisningstävling på Business Arena Stockholm i höst. 5. Öka användningen av digitala lärverktyg för att öka måluppfyllelsen Arbetet pågår. Barn och utbildningsnämnden förstärker tidigare påbörjade satsningar på IKT och digitala lärverktyg även under Uppdraget till samtliga förskolechefer och rektorer är att arbetet med digitala verktyg ska fortsätta att utvecklas och integreras i lärandet för att förverkliga de förändrade arbetssätt som påbörjats inom Kunskapsstaden Helsingborg. Nya arbetssätt och varierande lärmiljöer ska bidra till att öka elevernas motivation och lust att lära vilket i sin tur ger möjligheter för alla elever, oberoende av förutsättningar, att nå högre resultat. Med digitala lärverktyg som t ex läsplattor, har skolans lärande förändrats så att fler har förutsättningar att nå kunskapsmålen. Helsingborgs stads skola har under de senaste åren gjort flera satsningar för digitalisering för elevens lärande. Under 2014 möjliggjordes till exempel stora inköp av digitala verktyg. Dessutom tecknades avtal för att underlätta elevernas interaktiva lärmiljöer. Utmaningen inför 2015 är att det arbetet inte får tappa fart. Därför sätter vi nu fokus på att verksamheterna ska använda teknikmöjligheterna på bästa sätt. När fler har tillgång till tekniken blir nu nästa steg att använda den i pedagogiken. 6. Inventera den administrativa delen av lärarnas arbete Arbetet pågår. Lärartjänster är ett komplext uppdrag som innehåller olika delar. Huvuduppdraget är att få varje elev att få en god måluppfyllelse. Till detta huvuduppdrag kopplas många arbetsuppgifter i vardagen som handlar om allt från undervisning, elevsamtal, kollegialt arbete, dokumentation, föräldrasamtal till kompetensutveckling. PRIO är en modell, framtagen av SKL, som syftar till att hitta förklaringsmönster/underlag för att driva utvecklingsarbete/förändringsarbete på enhetsnivå. Som en del i detta verktyg finns också en kartläggningsdel som handlar om att se hur man på ett effektivt sätt använder lärares arbetstid vilket sker genom en kartläggning av lärares arbetstid. Skol- och fritidsförvaltningen kommer använda denna modell och genomföra en inventering på en eller två skolor inom Helsingborgs stads skolor. 7. Ta fram en plan för ökad aktivitet i skolan Arbetet pågår. Idag arbetar flera av Helsingborgs stads skolor med idrott och rörelse i relation till kunskapsutveckling. Det vill säga att rörelse kan främja bättre skolresultat. Målet är bland annat att få en effektivare inlärning under lektionerna och på det sättet förbättra elevernas studieresultat. Därför tar vi nu initiativ till en plan för fysisk aktivitet i skolan. Hur kan vi sprida de goda exemplen så att fler skolar får möjlighet att jobba så

4 här? Idag finns det olika sätt att arbeta på och vi vill veta hur fler skolor kan lära sig arbete med rörelse och idrott. Bättre studieresultat är det primära målet, men det finns en tanke att stimulera elever, personal, skolledning och beslutsfattare att integrera fysisk aktivitet som en naturlig del i skolan och vardagen. Arbetet med planen påbörjas inom kort. 8. Att inventera att varje elev vid behov ges möjlighet till extra studiestöd under eller i anslutning till skoldagen Arbetet är igång. Alla Helsingborgs elever ska nå kunskapsmålen, och alla elever har rätt till stöd i sitt arbete för att nå dit. Läxhjälp (studiestöd) är ett arbetssätt som kan ge alla elever oavsett bakgrund, det stöd och den hjälp de behöver. Inventera om hur Helsingborgs skolor jobbar med läxhjälp genomförs för att få koll på att alla skolor arbetar på bästa sätt med stöd. Idag skiljer sig arbetssätten åt mellan skolorna och en inventering kan visa på nya arbetssätt som skolorna kan lära av och ta till sig. Föräldrars utbildningsbakgrund och ekonomiska status ska inte få vara avgörande för en elevs möjlighet att få hjälp med läxor. Det är viktigt för den enskilde eleven som av olika anledningar behöver en extra stund för att förstå. Inventeringen påbörjades under februari. 9. Utred möjligheterna att använda staden som testbed inom vård- och omsorg Vård- och omsorgsnämnden har fattat beslut om att införa testmiljö i förvaltningen. Arbetet är påbörjat. En testbed eller testmiljö är en fysisk eller virtuell miljö där företag i samverkan med aktörer inom hälso- och sjukvård eller äldreomsorg kan utveckla, testa och införa nya produkter. Syftet är att öka de kundernas säkerhet vilket exempelvis kan göras genom test av nytt larmsystem. Förvaltningen ska kunna ge ett mervärde till sina kunder bland annat genom ett samarbete med andra aktörer än den kommunala. Vidareutvecklandet av testmiljön innebär att vård- och omsorgsförvaltningen kan hantera olika typer av idéer som kommer in men även aktivt söka sig till olika typer av lösningar. 10. Samverka med föreningslivet i staden för ökad fysisk aktivitet bland unga Arbetet är igång. Idrott- och fritidsnämnden, HISO och Skåneidrotten har tillsammans arbetat fram en samarbetsmodell för Spontanidrott med fokus på Helsingborgs barn och unga. Under tio veckor får unga i åldern år, utan kostnad och utan medlemstvång, möjlighet att testa fem olika idrotter. Start sker 18 mars på Dalhemsskolan, 25 mars på Tågborgsskolan och i Norrehedshallen. Samtliga unga i målgruppen i aktuella närområden har fått ett vykort hem till sig med information om aktiviteterna och hur man anmäler sig till dessa.

5 11. Väga in sociala dimensioner i upphandlingar, till exempel att företag erbjuder sommarjobb och praktikplatser till ungdomar Arbetet har påbörjats. Utgångspunkten är att arbetet ska göras på motsvarande sätt som etablerats med miljöförvaltningen inom miljöområdet, vilket nu är en naturlig och integrerad del i alla upphandlingar. För att möta den successivt ökade omfattningen framöver kommer arbetsmarknadsnämnden se över hur organisationen bäst ska förberedas. Ett uppföljningssystem behöver tas fram som följer företagens insatser. Till hösten beräknas ett systemstöd finnas till hands. 12. Utred hur staden kan stödja crowdfunding Utredningen är igång och ska vara klar i juni Arbetet samordnas med andra områden så som Visionsfonden och trend- och omvärldsanalys. Crowdfunding är ett sätt att vara medskapare i förverkligandet av idéer. Därför undersöks hur Visionsfondens koncept kan utvecklas i linje med definierat uppdrag. Samarbeten med representanter både inom och utanför stadens organisation sker. Projektet kan starta januari Ta fram en plan för att etablera Helsingborg som Sveriges främsta matstad, från innovation och produktion till förädling och konsumtion Arbetet är igång. En kartläggning över förutsättningarna genomförs just nu. Utvecklingsområden ska identifieras och en handlingsplan tas fram. Kommunfullmäktiges uppdrag från 24 mars om saluhall finns med inom ramen för förstudiens omfattning. Slutrapport ska presenteras i september. Rikard Nilsson har rekryterats som ansvarig för projektet. Fokus för projektet kommer vara mat och näringslivsutveckling, mat och destinationsutveckling, mat i det offentliga rummet, forskning, innovation, utbildning, mat i skola, omsorg eller annan offentlig verksamhet, regional samarbete samt samarbete med branschorganisationer. 14. Ta fram en plan för framtida försörjning av skollokaler Planen är framtagen och fattad beslut om i barn- och utbildningsnämnden samt fastighetsnämnden. Den blir föremål för beslut i kommunfullmäktige i juni. För att skapa nödvändiga byggrätter krävs ett nära samarbete mellan stadens olika förvaltningar. Arbetet omfattar såväl översiktlig planläggning som framtagande av detaljplaner. Stadens kommande mark- och boendeprogram förväntas bli ett stöd i det framtida arbetet. Det sammanlagda investeringsbeloppet för planperioden uppgår till tkr. Detta kan jämföras med tkr för närmas föregående planperioder. För att säkerställa ett effektivt lokalutnyttjande och att så stor del som möjligt av tillgängliga resurserna kan gå till personal och verksamhet arbetar Skol- och fritidsförvaltningen vid byggnation av nya skolor med en handlingsplan som omfattar tre steg. I steg ett utnyttjas lokalkapacitet vid befintliga skolor så långt detta är möjligt. I vissa fall behöver det befintliga lokalbeståndet i detta skede kompletteras med paviljonger. I steg två byggs en ny skola (etapp 1) som utrustas på ett sådant sätt att den möjliggör verksamhet från F- 9. Steg tre utgörs av en möjlig volymutbyggnad (etapp 2).

6 Skol- och fritidsförvaltningen har tillsammans med Fastighetsförvaltningen tagit fram en plan för vilka investeringar som behövs under kommande år Den pulserande staden 15. Ta fram en guide till förenklad tillståndsgivning som innehåller lämpliga platser för etablering av fler uteserveringar och så kallade food trucks Beslut om att ta fram en guide fattades i stadsbyggnadsnämnden i februari. Staden är redan idag positiv till etablering av uteserveringar och food trucks. Just nu pågår arbetet med guiden och med att utvärdera framtagna förslag på placeringar av food trucks. 16. Identifiera platser och tillfällen i staden där gatukonst kan användas Bearbetning av lämpliga platser sker just nu, efter beslut i stadsbyggnadsnämnden. Ett särskilt beslut i nämnd har fattats gällande att möjliggöra gatukonst vid stråket mellan Campus Helsingborg och Knutpunkten. En annan plats där gatukonst kommer användas är gångtunneln mot Campus Helsingborg från Furutorpsgatan. Det kommer ske redan under våren Etablera fler lekplatser och familjevänliga ytor i city där det råder rökförbud Beslut om att ta fram skyltar är fattat i stadsbyggnadsnämnden i februari. Skyltarna tas fram just nu och ska vara uppe på lekplatser innan sommaren. 18. Möjliggör en mer blågrön stadskärna genom fler gröna tak och väggar, fler grönområden samt mer inslag av vatten i stadskärnan Arbetet pågår succesivt. Ett par exempel är: En grön vägg kommer att etableras på Knutpunkten i samband med ombyggnationen. Det kommer bli mer gröna inslag i Kungsparken. En upphandling av väderskydden vid busshållplatserna genomförs nu. Den ger utrymme för att stadens centrala busshållplatser kan få väderskydd med gröna tak. I stadsutvecklingsprojektet Ångfärjan skapas en ny park i den centrala staden. I det nya området H+ kommer det etableras ett blågrönt stråk med vatten och gröna inslag. 19. Peka ut ett pilotområde där friare byggande tillåts Beslut fattades i stadsbyggnadsnämnden i mars. En typ av friare byggande som undersöks är möjligheten att inte behöva koppla upp sig på fjärrvärme utan kunna välja solcellsanläggning. Ett pilotområde för friare byggande ska pekas ut i en framtida detaljplan.

7 20. Inventera onödiga regleringar och hinder för byggande Arbetet är igång. Ett antal regleringar och hinder har identifierats. Det gäller anmälan om eldstad och enklare fasadförändringar. Om ansökningarna är korrekta och villkoren uppfyllda ska det vara möjligt att få beslut om eldstad och enklare fasadförändringar inom fem arbetsdagar. 21. Ta fram en förtätningsplan Staden arbetar redan idag med förtätning, men vi vill ta ett helhetsgrepp. Förtätningar kommer vara politiskt prioriterat, i enlighet med Blågröna Helsingborgs mandatprogram. Beslut om att ta fram en förtätningsplan fattades i stadsbyggnadsnämnden i mars. Staden har påbörjat ett omfattande arbete för att se hur och var det är möjligt att förtäta inom staden utan att förlora de värden och kvaliteter som finns. Förslag på hur stadens olika delområden kan utvecklas och förtätas kommer att presenteras i Stadsplan. 22. Ta fram en gemensam evenemangskalender för staden Arbetet är inlett och alla sakägare involveras nu. Det finns fortfarande inget samlat grepp för alla de evenemang som arrangeras i staden. Målet är dock att samtliga evenemang ska finnas i en gemensam databas den 31 december Arbetet med evenemangskalendern görs parallellt med andra uppgifter, bland annat framtagandet av Internetpolicy och att samordna stadens digitala kanaler. 23. Undersök parkeringsituationen i staden i syfte att ta ett helhetsgrepp om var det behövs parkeringar och vilka platser som kan göras bilfria Arbetet med att undersöka parkeringsituationen pågår. Beslut är fattat i stadsbyggnadsnämnden om en övergripande utredning. Parallellt pågår en utredning om den så kallade landborgskopplingen, innehållande garage för bilar och cyklar i landborgen. En landborgskoppling skulle avlasta biltrafiken i stadskärnan och möjliggöra för fler bilfria platser. Den gemensamma staden 24. Peka ut ett nytt område för stadsdelsutveckling med socioekonomiskt fokus Tillsammans med boende, föreningslivet och den idéburna sektorn ska Fredriksdal utvecklas till ett bättre område att bo och leva i. Utvecklingen av Fredriksdal ger staden möjligheter till nya erfarenheter vad gäller områdesutveckling. I Fredriksdal finns många externa aktörer, exempelvis en framgångsrik friskola och en mångfald av

8 fastighetsägare. Som ett första steg kommer staden ge möjligheter för invånare och aktörer i området att tycka till om hur Fredriksdal kan utvecklas. Projekt så som Unga i arbete ska kopplas till områdesutvecklingen och de goda erfarenheterna från PlantEraPlantÄra ska användas. För att hitta ett område som har socioekonomiska utmaningar samt goda förutsättningar för breda insatser med gemensamt fokus har en rad faktorer vägts in. Det handlar bland annat om socioekonomiska faktorer, fastighetsägarstruktur, pågående arbeten och insatser samt möjligheter att koppla till intilliggande projekt. 25. Utred möjligheterna till ideellt- offentligt partnerskap (IOP) som ett verktyg för att bland annat minska hemlösheten Arbetet är påbörjat. Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP, är ett samarbetsformat i form av ett särskilt tjänsteavtal mellan idéburna organisationer och offentlig sektor. När en offentlig instans och en idéburen organisation ingår ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP), definierar de tillsammans en samhällsutmaning. Genom att föra en dialog kring ett gemensamt mål, utifrån parternas olika utförarperspektiv, ökar möjligheten att förstå ett samhällsproblem och vad det är som behövs för att det ska lösas. Ett avtal om IOP kan handla om volontärer som stöttar äldreomsorgen genom sociala aktiviteter med de äldre, om läxläsning med barn, men också om idéburna organisationer som utförare av vård och omsorg. IOP- avtal skrivs ofta runt en speciell verksamhet, som ägs av den idéburna organisationen, men som den offentliga sektorn vill medverka i. I avtalet bestäms vad partnerskapet gäller, vilka resurser respektive part ska bidra med, hur länge avtalet ska gälla och andra särskilda förutsättningar. I Helsingborg börjar vi att testa IOP med särskilt inriktning mot hemlöshet. En utredning är genomförd. Socialnämnden har uppdragit åt socialdirektören att teckna avtal med lämplig organisation. 26. Ta ett samlat grepp kring åtgärder för trygghet för EU- migranter, gärna i samverkan med övriga kommuner i Skåne Nordväst Helsingborgs stad har gjort en rad insatser för EU- migranter. Det har bildats ett nätverk bestående av stadens verksamheter och frivilligorganisationer, bidragit med ekonomiskt bistånd till frivilligorganisationer, erbjudits lokaler med dusch- och hygienmöjligheter, erbjudits stöd i form av samordnare och tolk, erbjudits kortsiktigt akutboende vid behov samt getts ekonomiskt bidrag till hemresa. Nu pågår arbetet med att skapa gemensamt åtgärdsprogram för kommunerna i Familjen Helsingborg. Helsingborgs stad har också tagit fram ett handlingsprogram För att lösa problemet med att människor bor i stadens parker och naturområden. EU- migranterna erbjuds istället ett femtiotal platser på ett tillfälligt boende på Stenbrogårdens camping, strax söder om centrum. I samband med flytten tas de befintliga lägren bort.

9 27. Ta fram ett samverkansavtal mellan staden och föreningar likt modellen som används i Örebro kommun Arbetet är påbörjat. Det är ett omfattande arbete som kräver flera steg. Hösten 2008 presenterade regeringen en överenskommelse mellan staten och de idéburna organisationerna inom det sociala området om en gemensam värdegrund, principer för samverkan och åtaganden mellan parterna. På regional nivå slöts en överenskommelse mellan Region Skåne och den idéburna sektorn 2010, efter en flerårig gemensam dialog. Helsingborgs stad har på en stadsövergripande nivå inlett arbetet att få till en överenskommelse med den ideella sektorn i Helsingborg. 28. Utred modellen för de som är i slutet av sitt arbetsliv inom äldreomsorgen, vilket innebär att man jobbar 80 procent, får 90 procent lön och 100 procent tjänstepension En utredning är genomförd och beslut om att införa modellen har fattats av vård- och omsorgsnämnden. Under 2015 ska max 20 medarbetare omfattas. Därefter ska en utvärdering genomföras och förslag tas fram för hur modellen kan införas permanent. 29. Utred inom vilka av stadens verksamheter som valfrihetsmodeller kan införas Arbetet är påbörjat. Samtliga nämnder inventerar nu befintliga valfrihetsmodeller och möjligheterna att införa nya. Efter sommaren ska en lista vara klar över nya verksamheter där valfrihetsmodeller kan införas. 30. I samarbete med föreningslivet ta fram en lokal HBTQ- plan som en del i stadens plan för likabehandling Arbetet är påbörjat. En HBTQ- hearing genomförs den 7 maj. Staden har också skickat in en ansökan om stöd från Socialstyrelsen för hearing och genomförande av RFSL- konferens under hösten. Arbetet med plan för lika möjligheter har påbörjats. Planen är en del av stadens arbete med livskvalitetsprogrammet. 31. Utred hur staden tillsammans med bland annat frivilligcentralen kan arbeta för att minska ofrivillig ensamhet hos äldre Beslut om utredning har fattats i vård- och omsorgsnämnden. I Helsingborg finns 6980 personer över 80 år och av dessa är 71 procent ensamboende hushåll. Arbetet med ärendet handlar om att undersöka hur privata aktörer skulle kunna erbjuda dessa aktiviteter. Staden har redan en egen frivilligcentral som erbjuder de äldre exempelvis ett besök hemma. Förutom det stöd som staden ger till föreningar och organisationer som bedriver anhörigstöd ska förvaltningen nu ser över hur man kan arbeta med privata tjänsteföretag.

10 32. Utred hur staden tillsammans med föreningslivet kan få fler ungdomar att engagera sig i föreningar och få dem att stanna kvar högre upp i åldrarna Se punkt 10: Arbetet är igång. Idrott- och fritidsnämnden, HISO och Skåneidrotten har tillsammans arbetat fram en samarbetsmodell för Spontanidrott med fokus på Helsingborgs barn och unga. Under tio veckor får unga i åldern år, utan kostnad och utan medlemstvång, möjlighet att testa fem olika idrotter. Start sker 18 mars på Dalhemsskolan, 25 mars på Tågborgsskolan och i Norrehedshallen. Samtliga unga i målgruppen i aktuella närområden har fått ett vykort hem till sig med information om aktiviteterna och hur man anmäler sig till dessa. Den globala staden 33. Se över stadens skyltning på engelska Beslut fattades i stadsbyggnadsnämnden i mars. Skyltar finns redan i Stadsparken och i anslutning till landborgspromenaden. Fler skyltar är på väg fram. Dessutom pågår arbete med att ta fram interaktiva skyltar som även kommer kunna användas på engelska. 34. Påbörja arbetet med en ny cykelplan Den senaste cykelplanen togs fram 2007 och pekade ut viktiga punkter för att höja cykelns status i planeringen. Det handlade bland annat om huvudcykelstråk, vägvisning, drift av cykelvägar och framtida utbyggnader av cykelnätet. Arbetet med att ta fram den nya cykelplanen är igång. Den nya planen är en fortsättning på det arbetet. Planen kommer redovisa felande länkar i cykelnätet och visa på åtgärder för att förbättra cykelnätet. För att få fler att använda sin cykel kommer även cykelparkeringar, uppmuntrandekampanjer, cykelboxar, cykelräcken, cykelmätare och cykelkarta tas upp i planen. Dessa åtgärder bidrar till att cykeltrafiken prioriteras och det gör den förhoppningsvis till ett konkurrenskraftigt alternativ för dagliga resor i staden. Planen beräknas vara klar för antagande i nämnden under hösten Staden ska delta i internationellt hållbarhets- och utvecklingsarbete Staden har startat upp ett samarbete med Probolinggo i Indonesien som kommer att fortgå. Staden arbetar också med flera projektidéer för EUs programperiod.

11 36. Ta initiativ till ett aktivt arbete för ökad öppenhet och tolerans inom Skåne Nordväst Arbetet är igång. Helsingborgs stad har föreslagit att öppenhet och tolerans ska lyftas fram som ett prioriterat område i Skåne Nordvästs verksamhetsplan, som godkänns i höst. 37. Ta fram en plan för digital infrastruktur Arbetet är påbörjat. Under våren tas en plan för digital infrastruktur fram. Målsättningen är att planen beslutas i kommunfullmäktige hösten Syftet är att i detalj beskriva hur staden ska nå målet om 95 procent bredbandsanslutna företag och bostäder till Dessutom anställs en koordinator med uppgift att stödja bredbandsutbyggnad på landsbygden. 38. Verka för en fortsättning av 8 million city Arbetet pågår kontinuerligt. Helsingborgs stad har drivit och formulerat förslag till fortsatt samarbete med en tydlig målbild inom Den Skandinaviska Arenan. Förslaget har presenterats på tjänstemannagruppsmöte. Målet är att få till stånd ett tydligare projekt än tidigare. Nästa politiska styrgruppsmöte är den 4/6 i Köpenhamn. Den balanserade staden 39. Se över parkeringsnormen Att se över parkeringsnormen är en del av den större utredning om parkeringsituationen i staden som görs. Det arbetet pågår. Beslut om att se över parkeringsnormen är fattat i stadsbyggnadsnämnden. Det som bland annat undersöks är möjligheterna att vikta in bilpooler. 40. Utred möjligheterna att samordna stadens varutransporter Arbetet med att ta fram en projektplan pågår. Den beräknas vara klar i maj. Det som prioriteras i arbetet är minskade CO2- utsläpp, ekonomisk vinst, möjlighet för mindre aktörer att delta i upphandlingar, ökad kvalitet- och miljökontroll, upplevelse/trafikmiljö/trafiksäkerhet, ökad kontroll på transporter som genereras av staden.

12 41. Tillsammans med Citysamverkan ta fram en plan för klimatsmart citylogistik Arbetet med kartläggning och nulägesanalys pågår. Det som prioriteras i arbetet är minskade CO2- utsläpp, upplevelsen av stadskärnan, förtätning, utveckling av en effektiv stadskärna gällande distribution, returgods och kringtjänster samt minskade problem vid ombyggnad av Drottninggatan/Järnvägsgatan. En plan för genomförande ska vara klar i augusti Ta fram verktyg för att mäta och följa upp stadens ekologiska fotavtryck Miljönämnden har tagit beslut (februari) att ta fram verktyg för att mäta och följa upp stadens ekologiska fotavtryck. WWF har tagit fram det mest erkända och använda mätsystemet för ekologiskt fotavtryck. Just nu pågår ett arbete att ta fram de uppgifter som ingår i underlaget för att mäta fotavtrycket och hur staden på bästa pedagogiska sätt kan presentera fotavtrycket. Detta för att också visa på åtgärder som gör att vi tillsammans kan minska vårt gemensamma fotavtryck i Helsingborg. Arbetet skall återrapporteras till miljönämnden och kan eventuellt ingå i stadens styrsystem framöver. 43. Möjliggöra fler stadsodlingar Beslut om frågan har fattats i stadsbyggnadsnämnden och en person är projektanställd för att jobba med frågan. Fler aktörer ska lockas delta i projektet och de platser där det finns stadsodlingar utökas nu. 44. Bredda stadens klimatväxling till mer än flygresor Arbetet är påbörjat. En sammanställning över hur andra kommuner jobbar med frågan har gjorts. Kontakt med nätverket Klimatkommunerna kommer tas för omvärldsbevakning. Statistik och underlag samlas just nu in för att kunna genomföra en utredning. Den beräknas vara klar i april Identifiera och fasa ut miljögifter från barns miljö från stadens skol- och fritidsverksamheter Miljönämnden har tagit beslut i mars om att öka och förstärka de redan pågående aktiviteter som sker. Miljönämnden antog en kemikaliestrategi 2013 Vägen till en giftfri vardag denna håller på att revideras och utvärderas och kommer tas upp i miljönämnden för beslut efter sommaren. Tillsammans med fastighetsförvaltningen och skol- och fritidsförvaltningen sker det ett strukturerat arbete där nybyggnationen av Ödåkra Sporthall är ett pilotprojekt. Västra Berga förskola och Svensgårdskolan (en förskola och en skola) är pilotprojekt för genomförande av inventeringar och utbildningsinsatser för personalen. Detta skall ge metoder för ett stadsövergripande arbetssätt för att skapa en så kemikaliefri miljö som möjligt för barn och elever.

13 46. Succesivt öka stadens användning av kommersiella bilpooler Stadsbyggnadsförvaltningen är på väg att genomföra en rad upphandlingar som är relaterade till stadens befintliga fordonsflotta. Ett seminarium har genomförts där olika parter har fått ge sin syn. Det finns redan en del utredningar i ämnet som ska sammanställas. Omvärldsbevakning av hur andra kommuner har löst sin hantering pågår. En förstudie med olika inriktningsförslag beräknas vara klar 30 april. 47. Utred möjligheterna att använda staden som testbed inom miljöteknik Arbetet är påbörjat. EU- projektansökan tillsammans med Öresundskommittén om utveckling av regionen som testbed för cleantech arbetas fram. Cleantech handlar om miljöförbättrande tekniker inom energi, transport, jordbruk samt vatten och luft. Innovationstävlingen Blackwater & food waste challenge har fått in cirka 30 idéer. Vinnaren kommer utses i slutet av april Nästa steg blir att implementera dessa idéer och det kan i sin tur leda till innovationsupphandling för att ytterligare utveckla tekniken. NSVA är drivande i detta. 48. Utred möjligheterna till differentierade avgifter vid byggande för att skapa incitament för hållbart byggande Arbetet pågår. Just nu sker benchmarking med andra kommuner. Ett arbete med att se över vilka målsättningar som kan skärpas när det gäller de krav som ställs vid nybyggnation. Målsättningar om nollenergi och passivhus kan vara lämpligt. Ett sätt att stimulera energismart byggande kan vara en miljöbyggspremie. Det ska utredas vilka möjligheter som finns att vid nybyggnation av småhus ge premie som stimulerar energismart byggande. Det skulle i praktiken kunna innebär att nybyggda villor som är passivhus eller energiplushus befrias eller får reducerade avgifter för till exempel bygglov, bygganmälan, nybyggnadskartor eller för VA. 49. Inför tjänstegarantier vid bygglov Beslut är fattat i stadsbyggnadsnämnden och arbetet är igång. Två tjänstegarantier är redan föreslagna. Det gäller anmälan om eldstad och enklare fasadförändringar. Om ansökningarna är korrekta och villkoren uppfyllda ska det vara möjligt att få beslut om eldstad och enklare fasadförändringar inom fem arbetsdagar. 50. Ta initiativ till ett projekt på en av stadens skolor där eleverna får följa skolmaten från jord till bord Arbetet är påbörjat. Skol- och fritidsförvaltningen har via 100- dagarsprogrammet fått uppgiften att driva ett projekt där eleverna får följa skolmaten från jord till bord. I projektet ska en modell för hur en skola och en förskola kan arbeta med mat och odling utifrån temat från jord till bord tas fram. Projektet avgränsas till att omfatta en skola och en förskola som ska arbeta med mat och odling, resultatet av detta arbete ska

14 sammanfattas i en projektrapport som ska redovisas för barn- och utbildningsnämnden och spridas till stadens skolor och förskolor. Syftet med projektet är att ta fram en arbetsmodell i samverkan med en pilotskola och en pilotförskola att arbeta med mat. Syfte är också att genom projektet skapa förutsättningar för att barn och elever ska kunna följa livsmedlets väg från produktion till färdig produkt då den landar i affären. Projektet löper under läsåret 15/16 och avslutas vintern 2016 med en projektrapport. Drottninghögsskolan och Blidögatans förskola är pilotverksamheter i projektet och rektorn och förskolechefen planerar tillsammans med sin personal för genomförandet. 51. Ta fram en plan för elladningsstruktur inom Skåne Nordväst Arbetet är igång. Öresundskraft med partners arbetar mycket intensivt med att etablera den nödvändiga laddinfrastrukturen för elbilar. Ett bolag med arbetsnamnet Clever SE har bildats vars syfte är att tillhandahålla elbilsladdning. Clever SE kommer lanseras under våren Utbygganden av ett nätverk med 35 snabbladdare längs E4 och E6 har initierats. Intresset ifrån olika typer av kunder är stort. Uppbyggnaden av laddinfrastruktur kommer i första hand vara kunddriven. Arbetet med ta fram en plan för laddstolpar i Skåne nordväst pågår på tjänstemannanivå. Öresundskrafts styrelse informerades om det på styrelsemötet den 24 mars. Öresundskraft tar fram planen parallellt med övriga aktiviteter för laddinfrastruktur.

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

Mål och ekonomi för år 2016 samt plan för år 2017-2022. Helsingborgs stad

Mål och ekonomi för år 2016 samt plan för år 2017-2022. Helsingborgs stad Kommunfullmäktige Mål och ekonomi för år 2016 samt plan för år 2017-2022 Helsingborgs stad Dnr 251/2015 Rådhuset 251 89 HELSINGBORG Telefon 042-10 50 00 1(51) Förord mål och ekonomi 2016 Blågröna Helsingborg

Läs mer

Årsredovisning 2014. Helsingborgs stad. Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor

Årsredovisning 2014. Helsingborgs stad. Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor Årsredovisning 2014 Helsingborgs stad Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor 1 Inledning Årsredovisningen inleds med en kort introduktion som först av allt presenterar stadens vision

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till

Kommunstyrelsens förslag till Dnr KS07/373 Kommunstyrelsens förslag till Mål&Budget för Södertälje kommun 2008-2010 Detta dokument har uppdaterats i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 2 november 2007 om att inkludera den senaste

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan 2015 (VP 15)

Förslag till verksamhetsplan 2015 (VP 15) Förslag till verksamhetsplan 2015 (VP 15) 1 Innehållsförteckning I TÄBY... 5 Politiskt program för Moderaterna, Folkpartiet Liberalerna, Center-partiet och Kristdemokraterna under mandatperioden 2015-2018...

Läs mer

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Diarienummer 2015-02-11 RS130540 Claes Norell Regionkontoret, Analys och samordning 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Regionstyrelsen Rapport till Näringsdepartementet

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i jobb... 4 Sveriges bästa miljö- och klimatkommun... 6 En

Läs mer

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 2 INNEHÅLL 1 Majoritetens plattform... 7 1.1 Skola/Förskola... 7 1.2 Äldre och funktionshindrade... 7 1.3 Miljö/Energi... 7 1.4 Den offentliga maten...

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun INLEDNING... 3 STRUKTUR... 4 GENOMFÖRANDE... 4 ÖVERGRIPANDE VISION... 5 PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN OCH MÅL... 5 ORGANISATION... 6 STRATEGISKT ARBETE

Läs mer

Borås Stad Budget 2014

Borås Stad Budget 2014 Borås Stad Budget 2014 Budget Borås Stad 2014 Produktion: Stadskansliet, Borås Stad Tryck: Borås Stads Kommuntryckeri» Textile Fashion Center invigs våren 2014 Budget 2014 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Budget 2014. och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29

Budget 2014. och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 Budget 2014 och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 Innehållsförteckning Budget 2014 politikens förord 3 Budgetdokumentets funktion 5 Kalmar 2020

Läs mer

Verksamhetsplan. med budget. och ekonomisk planering för 2016 2017. Utkast 22 oktober

Verksamhetsplan. med budget. och ekonomisk planering för 2016 2017. Utkast 22 oktober Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för 2016 2017 Utkast 22 oktober 1 Så fungerar vår verksamhetsplanering Den här verksamhetsplaneringen innehåller de mål som vi vill nå, en del av

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsplaner för 2014. lägga informationen till handlingarna.

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsplaner för 2014. lägga informationen till handlingarna. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (2) Datum 2013-12-19 Vår referens Maria Hultin Controller Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Verksamhetsplaner för 2014 SOFS-2013-593 Sammanfattning Stadsområdesförvaltningen

Läs mer

Borås Stad budget 2010

Borås Stad budget 2010 Borås Stad budget 2010 Budget Borås Stad 2010 Produktion: Kommunledningskansliet, Borås Stad Tryck: Borås Stads Kommuntryckeri Barnen är vår framtid. För deras skull tar vi ansvar i en turbulent tid. Genom

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

Budget 2007 för Stockholms stad och inriktning för 2008 och 2009 samt ägardirektiv 2007-2009 för koncernen Stockholms Stadshus AB.

Budget 2007 för Stockholms stad och inriktning för 2008 och 2009 samt ägardirektiv 2007-2009 för koncernen Stockholms Stadshus AB. Inl:1 Budget 2007 för Stockholms stad och inriktning för 2008 och 2009 samt ägardirektiv 2007-2009 för koncernen Stockholms Stadshus AB. Ett friare Stockholm Moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer