Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-03-21"

Transkript

1 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, måndagen den 21 mars 2011 klockan ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Mikael Erlandsson (KD), Lilian Sjöberg Wärn (M), Tobias Ståhlgren (M), Heidi Brumen Holmberg (M), Helene Petersson (S), Kerstin Hvirf (S), Christer Sjögren (S) Tjänstgörande ersättare: Erika Mallander Karlsson (KD) för Gunilla Andersson, Jan-Ove Fransson (M) för Lilian Sjöberg Wärn, Veronika Svärd (M) för Tobias Ståhlgren, John-Erik Malmström (M) för Heidi Brumen Holmberg, Bruno Poulsen (S) för Helene Petersson, Lina Johansson (S) för Kerstin Hvirf Övriga deltagare Per Thörnqvist, kommunchef, sekreterare Utses att justera Peter Grahn (FP) och Eva Johansson (S) Justeringens plats och tid Torsdagen den 24 mars 2011 klockan 9.00 Underskrifter Sekreterare... Paragrafer /Per Thörnqvist/... Ordförande... Justerande /Ingvar Jarfjord/... /Peter Grahn/ /Eva Johansson/

2 2 KF 27 Anmälningsärenden Inga anmälningsärenden finns vid dagens sammanträde. att lägga ärendet till handlingarna

3 3 KF 28 Allmänpolitisk debatt om tillväxt- och regionfrågan i Sävsjö kommun Efter kommunfullmäktiges ordförande Ingvar Jarfjords inledningsanförande debatterar ledamöterna om lämpliga tillväxtfrämjande åtgärder för att möta en framtid med positivt befolkningsnetto och ökad investerings- och konsumtionsvolym, liksom om vilken typ av storregion som medger bäst inflytande för att få stimulans för tillväxt av näringslivet i Sävsjö kommun. att lägga ärendet till handlingarna

4 4 KF 29 KS Utskottet 26 Taxa för tillstånd och tillsyn av brandfarliga och explosiva varor Föredragna handlingar Protokollsutdrag från myndighetsnämnden Förslag till taxa för tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor, LSO och lag om brandfarliga och explosiva varor, LBE, 2011 Förslag Riksdagen beslutade under hösten 2010 om ny lag avseende brandfarliga och explosiva varor. Lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion. Räddningstjänsten hanterar efter lagändring både tillstånd och tillsyn, därför måste taxan anpassas. Myndighetsnämnden har antagit taxan. Utskottet föreslår kommunstyrelsen yrka att kommunfullmäktige beslutar Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige att fastställa taxa för tillstånd och tillsyn av brandfarliga och explosiva varor. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt utskottets förslag. Myndighetsnämnden Räddningstjänsten att bifalla kommunstyrelsens förslag.

5 5 KF 30 KS Utskottet 27 Samverkan Polismyndigheten i Jönköpings län och Sävsjö kommun, handlingsplan Förslag till Handlingsplan , Samverkan Polismyndigheten i Jönköpings län och Sävsjö kommun. Protokollsutdrag från Välfärdsrådets sammanträde I januari 2008 presenterade Rikspolisstyrelsen en handlingsplan kallad Samverkan polis och kommun för en lokalt förankrad polisverksamhet i hela landet. Handlingsplanen är beslutad av Rikspolischefen och ska användas som stöd för att den lokala polisverksamheten långsiktigt ska kunna utvecklas i landets samtliga kommuner. Detta ska ske genom att utveckla samsyn kring den lokala problembilden, i syfte att stödja ett effektivare gemensamt arbete för ökad trygghet och minskad brottslighet. Kommunstyrelsen På uppdrag av Välfärdsrådet har plandokumentet reviderats inför Utskottet föreslår kommunstyrelsen yrka att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reviderad samverkansöverenskommelse med polismyndigheten i Jönköpings län. Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt utskottets förslag. Polismyndigheten Anders Åberg Välfärdsrådet att bifalla kommunstyrelsens förslag.

6 6 KF 31 KS Utskottet 35 Trygghetsboende i kvarteret Bryggaren Tjänsteskrivelse upprättad av Bo Widestadh, VD för Sävebo AB. Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att utreda det framtida fastighetsansvaret för Bryggaren 4. Skälet var socialnämndens beslut att flytta vårdboendet Gläntan från fastigheten till förhyrda lokaler vid vårdcentralen. Därmed får Bryggaren inte längre några vårdbostäder utan får istället karaktären av trygghetsboende. Därför föreslås att Bryggaren säljs till Sävebo AB för det bokförda värdet och Sävebo förvaltar därefter både Bryggaren 4 och Bryggaren 3 som trygghetsboenden. Utskottet beslutar Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 8 mars Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att per den 1 april 2011 överlåta fastigheten Bryggaren 4 till Sävebo för hos kommunen bokfört värde, att överlåtelsen finansieras genom ett kommunalt lån utan amortering till Sävebo på 21,6 Mkr med utgående ränta motsvarande kommunens genomsnittliga låneränta plus 0,3 %, att uppdra åt utskottet att inför kommunstyrelsens behandling av bokslut för verksamhetsåret 2010, i resultatfond för socialnämnden föreslå avsättning av kr för att täcka hyreskostnader för trygghetsboendets gemensamma ytor, samt att godkänna föreliggande avtal.

7 7 KF 31 forts Vid kommunfullmäktiges sammanträde meddelar Stefan Gustafsson (KD) att fastighetens bokförda värde idag uppgår till kr och yrkar att kommunstyrelsens förslag korrigeras med anledning härav. Kommunfullmäktiges ordförande ställer proposition på Gustafssons yrkande. Socialförvaltningen Sävebo AB Ekonomiavdelningen att per den 1 april 2011 överlåta fastigheten Bryggaren 4 till Sävebo för hos kommunen bokfört värde, att överlåtelsen finansieras genom ett kommunalt lån utan amortering till Sävebo på kr med utgående ränta motsvarande kommunens genomsnittliga låneränta plus 0,3 %, att uppdra åt utskottet att inför kommunstyrelsens behandling av bokslut för verksamhetsåret 2010, i resultatfond för Socialnämnden föreslå avsättning av kr för att täcka hyreskostnader för trygghetsboendets gemensamma ytor, samt att godkänna föreliggande avtal.

8 8 KF KS 43 Möjlighet till uppförande av visningshus vid Eksjöhovgårdssjön Tjänsteskrivelse upprättad av Kennert Gustafsson, samhällsbyggnadschef. Till Designers Saturday den 18 mars har Sävsjö kommuns husföretag getts möjligheten att på en av tomterna vid Eksjöhovgårdssjön rita ett passande hus. Tanken är att mässbesökarna ska rösta fram det bästa förslaget. I sammanhanget diskuteras om Sävsjö kommun ska erbjuda det husföretag som vinner att också uppföra huset på den aktuella tomten men med kraftigt reducerat pris. Det ordinarie tomtpriset för den aktuella tomten är kronor och arealen är m2. Förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att mot säkerställande av att berörd hustillverkare före 2011 års utgång påbörjar uppförandet av ett visningshus motsvarande det vinnande förslaget, sälja för ändamålet lämplig tomt vid Eksjöhovgårdsområdet för en köpeskilling om 1 krona. Kommunfullmäktige Göran Häll (V) och Johan Brogård (C) har ordet. Stefan Gustafsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Samhällsbyggnadsavdelningen att bifalla kommunstyrelsens förslag.

9 9 KF 33 KS Utskottet 34 Elevboende på Ripan 14 Föredragna handlingar Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden Tjänsteskrivelse upprättad av Tord du Rietz, barn- och utbildningschef. Ett anpassat elevboende behövs när Aleholmsskolan startar riksidrottsgymnasium i skytte. Enligt tidigare beslut fattat av kommunstyrelsen i samband med ansökan om riksidrottsgymnasium kommer fastigheten Ripan 14 att renoveras. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att betala hyra till fastighetsbolaget. Mellanskillnaden mellan hyran till fastighetsbolaget och hyran eleven betalar till barn- och utbildningsförvaltningen finns inte medtaget i förvaltningens budget för Utskottet beslutar Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 8 mars Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att med stöd av tidigare ställningstagande i frågan tillstyrka projektets igångsättning, samt att uppdra åt utskottet att inför kommunstyrelsens behandling av bokslut för verksamhetsåret 2010, i resultatfond för barn- och utbildningsnämnden föreslå avsättning av kr för att tillsammans med inflytande hyresintäkter täcka projektets driftkostnader för att bifalla kommunstyrelsens förslag. Barn- och utbildnings förvaltningen Ekonomiavdelningen

10 KF 34 Svar på enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande avseende det kostpolitiska programmet. Enkel fråga från Kristina Jönsson (V). Svar från kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson (KD). bilaga 1. Stefan Gustafsson (KD) och Kristina Jönsson (V) har ordet. att lägga ärendet till handlingarna

11 KF 35 Svar på enkel fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande avseende nämndens sammanträden Enkel fråga från Göran Häll (V). Svar från barn- och utbildningsnämndens ordförande Anna-Karin Yngvesson (KD) bilaga 2. Göran Häll (V) och Anna-Karin Yngvesson (KD) har ordet. att lägga ärendet till handlingarna

12 KF 36 Motion angående Par-bo-garanti Motion från socialdemokratiska fullmäktigegruppen bilaga 3. I motionen föreslås att Sävsjö kommun utverkar en Par-bo-garanti som garanterar att äldre par ska få fortsätta att bo tillsammans oavsett om den ene partnern har ett större vårdbehov än den andre. att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen

13 KF 37 Motion om nej till kärnkraft Motion från Centerpartiets fullmäktigegrupp..bilaga 4. Centerpartiet föreslår i motionen att Sävsjö kommun vid nästa upphandling enbart köper förnyelsebar el. att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen

14 KF 38 Motion om stöd för energibesparande åtgärder i föreningar Motion från Centerpartiets fullmäktigegrupp..bilaga 5. Centerpartiet föreslår i motionen att en fond inrättas ur vilken föreningar kan ansöka om stöd till energibesparande åtgärder. att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen

15 KF 39 Motion om skollunch för gymnasieelever Motion från Socialdemokraternas fullmäktigegrupp..bilaga 6. I motionen föreslås att budgetmedel reserveras för täckande av kostnader för skollunch i gymnasiet och att lunchen skall vara avgiftsfri för eleverna. att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen

16 KF 40 Motion om att minska pappersberoendet Motion från Hazze Eklöf (S)....bilaga 7. I motionen föreslås att en undersökning görs vad kostnaden är med pappersutskick i förhållande till eventuellt införande av läsplatta eller liknande. att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen

17 KF 41 Motion om mål och riktlinjer för trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Sävsjö kommun Motion från Moderaternas fullmäktigegrupp..bilaga 8. Moderata Samlingspartiet föreslår i motionen att mål, riktlinjer och delegationsordningar tas fram som reglerar den kommunala beslutsprocessen i arbetet med trafiksäkerhetshöjande åtgärder. att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 30 september 2013 kl 18.30-19.50 Beslutande Monica Haider (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) Gusten Mårtensson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 24 november 2010 kl. 18 00 23 10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden

KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden KOMMUNSTYRELSEN 2003-10-22 Beslutsärenden KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden KF 6 Undertecknande av handlingar 7 Alkohol- och drogpolitiskt

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-10-12 1 (33) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 12 oktober 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Kommunfullmäktige 2012-09-05 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-09-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg kl 18.00-19.55 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge. Kerstin Gustavsson,

Läs mer

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson 1 (22) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:45 Paragrafer Beslutande Se sid 2 1-17 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Plats och tid Kommunhuset, måndag 31 januari 2011, kl. 18.00 19.45 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Peter Friis (M) för Bengt Sjöberg, Karl-Johan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, ställföreträdande kommunchef Charlotte Dahlbom, socialchef. Astrid Dahl (v) och Dorrit Pade (kfl)

Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, ställföreträdande kommunchef Charlotte Dahlbom, socialchef. Astrid Dahl (v) och Dorrit Pade (kfl) LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid: 19.00 20.30 20.45 21.20 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragraf 51-69 Annika Funkqvist. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrifter Sekreterare Paragraf 51-69 Annika Funkqvist. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-05-08 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret, kl 18.30 20.45 Sida Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson, Kommunchef Annika

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (34) 2010-08-26 Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2010-08-26 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo Sida PROTOKOLL 1(52) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 14:00-16:25 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV)

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-10-29 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-10-29 1-21 2008-10-29 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-21.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Plats och tid Rådsalen Cupan, kl 17.00-21.30 Beslutande Mayvor Lundberg (S) Jan Widegren (M) Sten Nordlander (M) Bjarne Westerlund (S) Birger Svensson (S) Luiza Kaminska

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (24) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 25 januari 2010, klockan 18.30-20.20. ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Margareta

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30

Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30 1(18) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Anders Månsson (S) Christer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer