från forskning till lönsamma affärer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "från forskning till lönsamma affärer"

Transkript

1 halvårsinformation 1 forskningsprogrammet fjärrsyn februari 2015 från forskning till lönsamma affärer

2 2 fjärrsyn vi är redo för förändring energibranschen är just nu i en dramatisk period av förändringar. När energisystemen går från centraliserad produktion till mer distribuerade lösningar som kunderna själva äger, ändras förutsättningarna för energibolagens affär och krav på framtidens tekniska energilösningar. Från att under mycket lång tid ha haft fokus på att få tillräcklig energitillförsel är utmaningen nu snarare att bli allt mer miljö- och kostnadseffektiv. Hela ramverket för energibolagen är i omvälvning! Detta är en av anledningarna till att vi nu har bildat den nya forsknings- och kunskapsorganisationen Energiforsk. Där samlas från den 1 januari i år stora delar av svensk forskning och utveckling inom energiområdet. Målet är att genom en helhetssyn på energisystemet öka effektiviteten och genomslaget av forskningsresultat inför framtida utmaningar på energiområdet och i energipolitiken. Energiforsk ägs av Svensk Energi, Svensk Fjärrvärme, Svenska kraftnät, Energigas Sverige och Swedegas. Jag tror att samverkan och dialog mellan de olika organisationernas forskningsområden kan höja kvalitén och möjligheterna till kunskapsuttag ur forskningen samtidigt som det ökar möjligheterna att exempelvis söka större forskningsanslag från EU. Det blir spännande och ger nya möjligheter med en bred kunskapsuppbyggnad inom energiområdet under samma tak. Det kommer också att krävas en omstöpning av själva energisystemet framöver. Så med ny kunskap om hur man kan värma byggnader med el och fjärrvärme och om hur man kan utnyttja kopplingarna mellan olika energislag kan forskningen hjälpa energibranschen att rusta för framtiden. Vi ska visa att det är möjligt att få ett uthålligt energisystem i samhället! Fjärrsyn ska finnas kvar, och även efter denna programperiod kommer det att behövas fjärrvärmeforskning, men möjligen blir det i en annan form. Det jag är mest stolt över i Fjärrsyn och som inte får tappas bort är det gemensamma lärandet. Att alla de som deltar i ett Fjärrsynsprojekt som forskare, referensgruppsmedlemmar och företrädare för myndigheter och företag engagerar sig i en och samma fråga. Det är därför spännande att se att regeringens nya energikommission kommer att arbeta just så genom att ägna ett helt år till kunskapsuppbyggnad och först därefter forma politiken. Det är positivt! Målet med Energiforsk är att genom en helhetssyn på energisystemet öka effektiviteten och genomslaget av resultat inför de förändrade utmaningarna på energiområdet och i energipolitiken. ulrika jardfelt Ordförande i Fjärrsyn och VD på Svensk Fjärrvärme Fjärrsynsberättelse, februari 2015 (totalt nr 11) Upplaga: 4000 ex Tryckeri: Trydells tryckeri Redaktör: Ann-Sofie Borglund, Mitt Ordval Projektledare: Catarina Jäderberg, Energiforsk Formgivning: Oxenstierna & Partners Skribenter: Ann-Sofie Borglund, Per Eriksson, Johan Granath och Morten Valestrand. Fotografer: Klas Andersson, Staffan Gustafsson, Jan Höglund, Sofia Sabel och Thomas Henrikson. Omslagsbild: Patrik Nyhlén och Kristina Lygnerud, Borås Energi och Miljö. Fotograf Sofia Sabel.

3 halvårsinformation 3 från vakuum till vardagsrör Forskningen runt vakuumisolerade hybridrör ledde Bijan Adl-Zarrabi in i framtiden. Nu undersöker han livslängden på alla typer av fjärrvärmerör. Målet är att veta hur de mår om femtio år. Varje morgon lämnar Bijan Adl-Zarrabi hemmet i realtid, men väl framme på Chalmers Tekniska Högskola visar kalendern år Där ute i framtiden försöker han bedöma statusen på dagens distributionsrör, en resa som började i ett vakuum. Genom sin tidigare forskning har Bijan Adl-Zarrabi visat att hybridrör med inbyggda isolerande vakuumpaneler kan reducera värmeförlusterna med upp mot 30 procent. Han undrar dock hur länge isoleringsförmågan kan räcka. Jämför nya och gamla rör Syftet med det aktuella projektet Livslängd och statusbedömning är därför tvådelat: dels följer Adl-Zarrabi upp hybridteknologin, och dels undersöker han hur andra rörsorter håller över en lång tidsperiod. På så vis kan forskningen stödja vardagens behov. Det finns idag inga bra sätt att fastställa fjärrvärmerörs prestanda över tid, så nya testmetoder kan vara guld värd för fjärrvärmeföretagen. Bijan Adl-Zarrabis forskning är ett samarbete mellan Chalmers och leverantören Powerpipe. Vi ska bland annat jämföra nya rör med existerande rör som finns i drift, säger han. Spännande färd Bijan Adl-Zarrabi reser med andra ord inte rakt in i framtiden. Han kryssar fram mellan olika dimensioner i ett mångfaldigt landskap av teknologiska generationer. Distributionsrören testas på kors och tvärs med hjälp av skilda metoder och tidsaspekter. När kartan inte stämmer med verkligheten blir färden extra spännande. För de hybridisolerade rören har Adl-Zarrabi testat en accelererande metod för åldring, baserad på det faktum att luft diffunderar (sprider sig) in i fjärrvärmeröret medan koldioxid diffunderar ut. Det innebär att isolervärdet och funktionen försämras med tiden. Nu visar emellertid Bijan Adl-Zarrabis tester på vanliga fjärrvärmerör ett annat resultat än den teorin hittills har påstått. Försämringen är långt större än vad man kunde räkna med, något som kan korta livslängden och ändra fjärrvärmeföretagens planering. Harald Andersson på EON Värme ingår projektets referensgrupp. Han tycker att Bijan Adl- Zarrabis forskning på ett utmärkt sätt för samman forskningens, tillverkningsindustrins och användarnas perspektiv. Det vi vet om livslängden på ett nät får stor betydning för planering och framtida investeringar, säger Harald Andersson. Tre metoder För statusbedömning av existerande rör har Bijan Adl-Zarrabi föreslagit tre ickeförstörande metoder, delvis hämtade från utvecklingen av hybridrör. Den första består av en RFID-sensor (radio frequency identification) som läser av temperaturen i röret. Den andra handlar om att avskilja en kilometer av ledningen som ett eget litet laboratorium. Den tredje metoden är att skicka in en elektrisk signal via rörets koppartråd, som är ingjuten i isoleringen för att larma vid fuktskador. Metoden kan användas på både nya och gamla rör. Bijan Adl-Zarrabi forskar både om hybridteknologi och fjärrvärmerörs isolerförmåga. Resultat som kan få stor betydelse för fjärrvärmebranschen.

4 4 fjärrsyn säkrare mätning med pasta i dykröret Temperaturmätningen kan bli både snabbare och noggrannare med pasta i dykrören. Det visar en ny Fjärrsynrapport skriven av forskare vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. hallå där ingrid nohlgren på wsp, som lett projektet Regionala fjärrvärmesamarbeten. Berätta kort vad ni gjort. Vi har i projektet kartlagt befintliga och planerade fjärrvärmesamarbeten i hela landet samt identifierat nya potentiella fjärrvärmekluster. Vi har också identifierat hinder och drivkrafter för regionala fjärrvärmesamarbeten. Vad är det viktigaste resultatet i projektet? Att ekonomisk lönsamhet är en förutsättning för att fler regionala fjärrvärmesamarbeten ska komma till stånd. Vi ser också att där det finns en tydlig potential för regionala sammankopplingar av fjärrvärmenäten så har dessa redan sammankopplats, utretts eller utreds just nu, vilket visar på att branschen arbetar aktivt med att reducera kostnader och är öppna för samarbeten där det är ekonomiskt gynnsamt. Detta är något som energibolagen kan använda i sin dialog och kommunikation med sina kunder för att visa på kostnads- och miljömedvetenheten som i förlängningen leder till att man kan hålla attraktiva priser på fjärrvärmen. Om det finns ekonomi i ett projekt, hur bör man gå vidare? Se till att avsätta tid, att arbeta gemensamt och på ett tidigt stadie involvera en tredje oberoende part som förhindrar eventuella målkonflikter mellan bolagen. Slutrapport från projektet publiceras under februari på Resultaten i projektet är intressanta och viktiga. Framförallt är det viktigt med korrekt mätning av energimängder, då det ligger till grund för debitering, säger Thomas Lummi, ansvarig för distribution på Svensk Fjärrvärme. I projektet har forskarna testat hur stor skillnad det gör för olika temperaturgivare om man har värmeledande pasta tillsammans med givaren i dykröret eller inte. Sex olika modeller för värmemätare har testats. Stora skillnader mellan fabrikat Resultatet visar att det är stor skillnad mellan olika fabrikat, framförallt vad gäller hur snabbt givaren reagerar på temperaturändringar, säger Sara Ljungblad, som lett projektet. Det är viktigt att man är medveten om att det gör skillnad i mätning om man använder pasta eller inte. Det gäller framförallt tiden det tar för att få rätt temperatur. Detta är problematiskt eftersom det kan handla om de värden som man utgår från när man debiterar sina kunder, säger Sara Ljungblad vidare. Thomas Lummi Ett problem är att det är svårt att göra en generell rekommendation att använda värmeledande pasta, för en del givare fungerar bra även utan pasta. Det är svårt att göra en sådan rekommendation, men vill man vara säker på att inte mäta fel så bör man använda värmeledande pasta när man använder givare i dykrör, säger Sara Ljungblad. Snabbast förändring i villor Värmemätare i villor är den del av fjärrvärmenätet som utsätts för snabbast förändringar i temperatur. Vid snabba mätförlopp, som när man tappar varmvatten i en villa, finns risk att avsaknad av värmeledande pasta leder till onödiga mätfel. Många fjärrvärmeföretag mäter dock direkt i vattnet hos villakunder, men för dem som använder dykrör är detta viktigt att tänka på. När det gäller fjärrvärmecentraler för villor kan det vara befogat att inte ha dykrör för att få en snabbare reglering. Man vill att det snabbt blir rätt temperatur och helst ska det inte svänga för mycket när temperaturen reglerar in sig, säger Thomas Lummi. Sara Ljungblad

5 halvårsinformation 5 samverkan ger intäkter Konvertering av industriprocesser till fjärrvärme eller storskalig tillverkning av biodrivmedel, kombinerat med fjärrvärmeproduktion. Det är två av flera strategiska framtidsområden för fjärrvärmebranschen. Det menar Danica Djuric Ilic som är forskare vid avdelningen för Energisystem vid Linköpings universitet. I sin avhandling With District Heating toward a Sustainable Future har hon bland annat tittat närmare på vad det skulle kunna betyda för branschen att förena storskalig tillverkning av biodrivmedel med fjärrvärmeproduktion. Resultaten visar att detta skulle kunna vara mycket lönsamt. Det kan ge ökade intäkter från biprodukter, till exempel el och biodrivmedel, vilket ger lägre produktionskostnader för själva fjärrvärmen. Det kan också innebära ökad konkurrenskraft för branschen, även om investeringarna är stora, säger Danica Djuric Ilic. Konvertera industriprocesser Hon har också undersökt möjligheterna att konvertera industriella processer till fjärrvärme. En av de stora fördelarna med detta är den utjämnande effekt det skulle ha på värmeproduktionen över året. Exempel på omställningar kan enligt avhandlingen vara inom livsmedelsindustri, träproduktion, textilindustri samt inom kemi- och medicinsk industri liksom gummi- och plastproduktion. I de senare fallen handlar det om absorptionskyla som kan ersätta eldriven kyla. Avhandlingen pekar på att konvertering till fjärrvärme i industriella processer även kan innebära lägre energikostnader för industrin, säger Danica Djuric Ilic. Daniel Jedfelt är distributionschef på Kalmar Energi. Han är en av flera näringslivsreferenser för avhandlingen, vilket innebär att han bidragit med praktisk kunskap och input inom olika områden. Det finns en hel del intressant i Danicas avhandling, till exempel det som handlar om kombinerad produktion av fjärrvärme och biodrivmedel. Där säger hon ju att det finns alternativ och möjligheter till annan produktion, även om värmebehovet minskar, säger Daniel Jedfelt. Lyfta blicken Han menar att slutsatserna framför allt bidrar till att branschen kan lyfta blicken. Det är sådant som gör att man breddar sitt synsätt och kanske sitt sätt att se på framtiden, så här skulle det också kunna se ut. Men det finns också konkreta idéer i avhandlingen, menar han. En sådan är konvertering till fjärrvärme inom industrin. Just Kalmar har få industrier men vi för samtal med Arla och har tidigare konverterat ett slakteri till fjärrvärme. Allmänt sett menar jag att det finns stora möjligheter med konvertering, till exempel inom livsmedelstillverkning. Daniel Jedfelt Det är bra och långsiktigt nödvändigt att fundera i nya banor, även om det inte har någon betydelse för nästa års budget. läs mer Läs den svenska sammanfattningen eller avhandlingen på Danica Djuric Ilic

6 6 fjärrsyn E.ON i Malmö är ett av få energibolag som satsar på solvärmeanläggningar på fastigheter. Patrik Nyhlén och Kristina Lygnerud är båda nöjda över effektiviseringsarbetet inom affärsområdet Hushåll. flera vinster med systematiskt riskarbete På Borås Energi och Miljö har Kristina Lygnerud, strateg och affärsutvecklare, startat ett arbete där hon kopplar ihop arbete med risk och effektivisering genom Lean-principer. Jag såg möjligheten att kombinera dessa områden under min tid som forskare på Handelshögskolan, säger Kristina Lygnerud. Hon disputerade 2010 med en avhandling om riskhantering i svenska fjärrvärmeföretag. Där framkom att fjärrvärmeföretagen överlag var duktiga på riskhantering vad gäller tekniska risker, men mindre medvetna om risker kring marknad och omvärldsfaktorer. Efter avhandlingen gjorde hon en djupstudie av hur fem fjärrvärmeföretag hanterar en ny marknadssituation där värmeunderlaget är vikande. Gemensamt för bolagen, som ingick i studien, var att det fanns ett behov att effektivisera för att klara nya utmaningar inom marknad och omvärld. Jag insåg att genom att på ett systematiskt sätt se över arbetssätt som ofta är gamla och ärvda snarare än effektiva skulle det finnas mycket att vinna för bolagen, säger Kristina Lygnerud. tegiskt verktyg för att företaget ska kunna uppnå sina målsättningar, berättar Kristina Lygnerud. För att identifiera risker gjorde Kristina Lygnerud en kartläggning av befintliga processer och en granskning av dessa utifrån ett riskperspektiv. I början var det bara hon som granskade processerna och då låg fokus på att finna risker som kan ha större operativ påverkan och påverkan på företagets långsiktiga målsättningar. Nästa steg var att säkerställa en bred granskning av processerna genom att flera olika Hantera risker systematiskt När hon började på Borås Energi och Miljö var det första uppdraget att bygga upp en struktur för att hantera risker på ett systematiskt sätt. För att kunna göra det krävs att man har stöd uppifrån och ner. Först genomförde jag utbildning i riskhantering med styrelsen och ledningsgruppen vid ett flertal tillfällen. Därefter tog jag fram ett förslag på riskarbetets struktur som styrelsen fattade beslut om. Riskhantering ska vara ett strafakta Kristina Lygneruds forskning på Handelshögskolan under åren finansierades av Fjärrsyn.

7 halvårsinformation 7 kompetenser var med och bedömde riskexponeringen utifrån sina områden. Sedan 2013 är även kvalitetschefen, miljöchefen, säkerhetschefen och den som arbetar med arbetsmiljöfrågor med och gör granskningen. Åtgärda risker Genom processkartläggningen med tillhörande riskgranskning får man fram inom vilka områden som verksamheten är stark respektive svag. När vi ska åtgärda riskerna/svagheterna har vi valt att arbeta med ett systematiskt förbättringsarbete där vi använder principer och idéer som återfinns inom Lean. Så arbetar även vår ägare Borås stad, säger Kristina Lygnerud. Vi har valt att åtgärda de risker vi hittar baserat på fakta och fakta får man från verkligheten, vilket gör att verksamheten görs delaktig. Bara genom att träffa människorna som arbetar med en viss process dagligen och diskutera problem med dem kan vi identifiera vilka åtgärder som är effektiva, säger Kristina Lygnerud. Hon anser också att det är viktigt att vara öppen med vad som pågår för verksamheten så att alla berörda är införstådda med vad man vill åstadkomma. Det handlar inte om att rationalisera bort någon utan om att arbeta smartare med de resurser som redan finns. När vi kommit fram till vilka åtgärder som bör genomföras informeras de berörda medarbetarna. För större förändringsåtgärder vill vi ha ett majoritetsbeslut med oss från gruppen, på det viset blir det allas ansvar att åtgärden genomförs och det blir lättare att genomföra förändringarna, säger Kristina Lygnerud. Hushåll först ut Affärsområde Hushåll, som arbetar med att samla in hushållsavfall, valdes 2013 ut som pilotområde för att för att testa det nya arbetssättet. Där jobbar 30 personer, som har arbetat på likartat sätt under lång tid. De träffar många kunder i sin vardag, vilket gjorde att det var ett bra affärsområde att börja med. Patrik Nyhlén är arbetsledare på affärsområdet Hushåll och han är nöjd med hur effektiviseringsarbetet går till. Det har hjälpt oss att strukturera arbetet. Förut sprang vi på alla bollar samtidigt, vilket innebar en onödigt hög arbetsbelastning, säger Patrik Nyhlén. Nu fokuserar de på att beta av förbättringar område för område. Bra katalysator Det gör att vi har full fokus på ett specifikt område under en period och verkligen tar tag i problem och det som uppfattas som problem. Exempelvis så har vi provat att köra vår sopsorteringsmaskin på olika sätt för att se vad som är mest optimalt. Innan hade vi en uppfattning vad som var bäst, men efter att ha provkört visade det sig att så inte var fallet. Nu tar vi beslut på fakta och inte på uppfattningar, säger Patrik Nyhlén. Kristina har varit katalysator i arbetet och också den som hjälpt oss att strukturera arbetet. Det krävs att det finns en sådan person i uppstartsfasen för att ett sådant här arbete ska bli bra, avslutar Patrik Nyhlén. Det handlar inte om att rationalisera bort någon utan om att arbeta smartare med de resurser som redan finns.

8 8 fjärrsyn nya projekt Här presenteras några av de nya projekt som nu pågår i Fjärrsyn. Läs mer om samtliga projekt på så kan fjärrvärme bidra till energi effektiva städer I Sverige kommer omkring 80 procent av den totala energiförbrukningen från aktiviteter i städer. Det finns nu höga mål och ambitioner att skapa mer resurseffektiva städer och där kan fjärrvärmen ha en viktig roll. I det tvärvetenskapliga projektet Resurseffektiva städer kommer forskare vid Luleå tekniska universitet att undersöka hur fjärrvärme kan bidra till den resurseffektiva staden. De ska bland annat ta reda på hur resurseffektiva fjärrvärmesamarbeten byggs upp och upprätthålls på lokal nivå. Forskarna kommer också att studera hur kommun och stat kan medverka till sådana samarbeten. hinder och möjligheter för expansion av fjärrkyla Behovet av komfortkyla i samhället växer och därmed finns det goda förutsättningar för fjärrkyla att öka. I projektet Hinder och möjligheter för expansion av fjärrkyla kommer forskare vid Linköpings universitet ha fokus på hur fastighetsägare, fastighetsorganisationer och hyresgäster av framförallt lokaler ser på möjligheter och hinder att installera och använda fjärrkyla. Genom en ökad kunskap om hur potentiella kunder ser och resonerar kring att införa fjärrkyla kan fjärrvärmeföretag se vilka hinder som behöver överbryggas för att fjärrkylan ska kunna expandera. öka acceptansen för energiåtervinning bestämma livslängden på fjärrvärmerör Underhållskostnaderna för fjärrvärmens distributionsnät står för procent av distributionskostnaderna. Idag finns dock inga tillförlitliga metoder hur fjärrvärmesystemet förändras med tiden. Detta gör det svårt att prognostisera framtida ekonomi liksom behovet av underhåll. I projektet Livslängd för fjärrvärmerör, som leds av forskare vid SP, kommer att man att kartlägga de komplicerade sambanden kring vilka nedbrytningsprocesser som dominerar under olika förhållanden. De kommer också att utveckla metoder för att livslängdsprediktering. Avfall utgör idag det näst största bränslet för svensk fjärrvärmeproduktion och prognoser pekar på att avfall som bränsle kommer att fortsätta växa. Detta samtidigt som det hos vissa kunder finns ett motstånd och en skepsis till avfallsbränsle. För fjärrvärmebranschen är det viktigt att ta denna oro på allvar. I projektet Ökad acceptans för energiåtervinning kommer forskare på Profu att arbeta för att öka kunskapen om avfall som energiresurs. En viktig del i detta arbete är att visa på energiåtervinningens roll i ett systemperspektiv.

9 halvårsinformation 9 kunskap på export En stark tillväxt i Kina har lett till ett ökat behov av värme och kyla. De senaste 15 åren har fjärrvärmen i landet vuxit med 13 procent sett till uppvärmd yta. En ny svensk forskningsstudie visar att det finns kunskap om fjärrvärme och fjärrkyla som kan överföras i både riktningarna mellan Kina och Sverige, vilket i sin tur skulle gynna utvecklingen av fjärrvärme och fjärrkyla. Studien District Heating Resarch in China har genomförts av Mei Gong och Sven Werner vid Högskolan i Halmstad och har haft fokus på forskningssamarbete mellan Sverige och Kina. Länderna har hittills inte haft något organiserat forskningssamarbete. Detta trots att Sverige har fjärrvärmekompetens i världsklass och dessutom bedriver en av världens största fjärrvärmeforskningsprogram. Studien visar att genom att ta vara på forskningsresultat och driftserfarenheter från Sverige skulle Kina kunna åstadkomma en mer uthållig värmeproduktion. Fjärrvärmesystemet i Kina är framförallt kolbaserat och är i behov att hitta mer miljöriktiga lösningar. Dessutom behöver fjärrvärmesystemen i Kina bli mer effektiva. Idag är relativ distributionsförlusterna i landet 2-3 gånger högre än i de svenska systemen. Intressant potential Men även Sverige skulle ha nytta av den forskning som bedrivs i Kina menar Mei Gong och Sven Werner. Forskningen bedrivs framförallt vid Tsinghuauniversitetet i Peking, Harbins tekniska institut, Harbins ingenjörsuniversitet och Tongij-universitetet i Shanghai. Det senare universitetet intresserar sig mest för fjärrkylefrågor, medan på de övriga tre universitet sker främst fjärrvärmeforskning. Det som Mei Gong och Sven Werner pekar ut om särskilt intressant för Sverige är den kinesiska forskningen kring långa transmissionsledningar och användning av absorptionsvärmepumpar i såväl kraftvärmeverk som i näten. Det är metoder som varken används i Sverige eller övriga Europa idag, men där det finns en intressant potential. Nytta för akademi och företag Studien District Heating Resarch in China har ett forskningsfokus, men Mei Gong menar att en ökad kunskap om kinesisk fjärrvärme även kan gynna svenska företag. Tanken bakom projektet är att bedöma möjligheterna för ett framtida forskningssamarbete kring fjärrvärme mellan Sverige och Kina. Det i sin tur kan starta ett teknikeller kunskapsutbyte, som kan innebära fler affärer för svenska fjärrvärmeföretag, avslutar Mei Gong. Teknik- och kunskapsutbyte kan också innebära fler affärer för svenska fjärrvärmeföretag.

10 10 fjärrsyn från teori till lönsam praktik Bara en av fyra fjärrvärmecentraler fungerar perfekt. Till den dystra slutsatsen kommer Henrik Gadd, som under fem år som industridoktorand utvecklat metoder för att få insamlade mätvärden att berätta om centralernas funktion. Efter att ha disputerat är han nu tillbaka hos Öresundskraft för att omsätta sina teorier till lönsam praktik. Fjärravlästa mätare öppnar inte bara för mer lättolkade och rättvisande fakturor som bygger på verklig förbrukning. Möjligheten att timme för timme läsa av energi, flöde samt fram- och returtemperatur ger också gyllene möjligheter att hålla koll på hur anläggningarna fungerar. Henrik Gadd, som i december krönte fem års forskning vid Högskolan i Halmstad med en teknologie doktorsexamen, beskriver mätvärdena som en guldgruva: De ger kunskap om fjärrvärmecentralerna och byggnadernas värmesystem, vilket är ett måste för att kunna optimera fjärrvämeförsörjningen. Problemet i sammanhanget är att en modern fjärrvärmecentral varje år kan lämna runt mätvärden. Kanske inte så konstigt att fjärrvärmebolagen hittills har varit rätt dåliga på att dra nytta av insamlad data. Syftet med Henrik Gadds forskning har varit att hitta smarta metoder för att från dessa enorma mängder rådata kunna utföra systematiska analyser. Svårigheten är att skilja normala förbrukningsvariationer från onormala avvikelser, säger han och berättar att mätvärden för värmeleveranser till 146 fjärrvärmecentraler i forskningen analyserades för hand. Sedan några månader är Henrik Gadd tillbaka hos sin gamla arbetsgivare Öresundskraft som tillsammans med Fjärrsyn finansierade hans tid som industridoktorand. Nu med utmaningen att omsätta forskningsrönen till verktyg som fungerar för praktiskt dagligt arbete. Finns mycket att tjäna Lars-Inge Persson är chef för det ungefär 150 medarbetare starka affärsområdet Kraft & Värme vid Öresundskraft. Han berättar att man som bäst håller på att bygga upp de databasstrukturer som krävs för att hantera och bearbeta stora mängder mätvärden. Entusiasmen går inte att ta miste på. Mätdataanalys gör det möjligt för oss att både sänka kostnaderna och öka servicen. Den som gör sig mödan att analysera får också veta, säger Lars-Inge Persson. Om ungefär ett år hoppas de att kunna skörda frukterna av det arbete som nu inletts med att skapa datalager och lättanvända datorbaserade verktyg. Här finns det mycket att tjäna för både våra kunder och för oss som producent, säger han. Analyserna hjälper till att tidigt identifiera anläggningar som inte fungerar optimalt. Det kan handla om allt från svagheter i konstruktion till slitage. Felaktig dimensionering och slarvigt injusterade styrsystem är andra fel som kan upptäckas. Henrik Gadd och Lars-Inge Persson

11 halvårsinformation 11 Att snabbt hitta och åtgärda svagheter har många fördelar. Behovsstyrd service är mer kostnadseffektiv än schemalagda besök. Att inte behöva kompensera fel med hög matningstemperatur stärker fjärrvärmens konkurrenskraft och position i energisystemet. Genom att analysera mätdata från Öresundskrafts nät i Helsingborg och Ängelholm har jag kommit fram till att tre av fyra fjärrvärmecentraler skulle kunna fungera bättre än de faktiskt gör, säger Henrik Gadd som med sin forskning inte bara förbättrar underlaget för proaktivt underhåll. Mätvärdesanalyser ger enligt Lars-Inge Persson förutsättningar för en rad nya affärer och intäktskällor: Jag ser goda möjligheter att utveckla nya tjänster som till exempel att skapa uttagsprofiler till hjälp vid bostadsbolags och industriers arbete med energieffektivisering. Vilken kund vill inte ha hjälp med att optimera sin anläggning och välja bästa taxan? Mätdataanalys gör det möjligt för oss att både sänka kostnaderna och öka servicen. fjärrsyns projekt inom marknad, omvärld och teknik PROJEKTNAMN UTFÖRARE PROJEKTLEDARE SUMMA KR SLUTRESULTAT MARKNAD OMVÄRLD TEKNIK Det reglerade fjärrvärmeavtalet, etapp tre Handelshögskolan i Jönköping Daniel Hult december 2015 Gröna IT-innovationer för fjärrvärme IMCG Sweden AB Magnus Andersson januari 2016 Hinder och möjligheter för expansion av fjärrkyla Linköpings universitet Jenny Palm januari 2017 Kundernas uppfattning av förändrade prismodeller Grontmij AB Henrik Gåverud januari 2016 Resurseffektiva städer Luleå tekniska universitet Linda Wårell juni 2017 Biomassa systemmodeller och målkonflikter Luleå tekniska universitet Anna Krook Riekkola januari 2017 Energieffektivisering i bostäder WSP Sverige AB Sirje Pädam november 2016 District Heating Research in China Högskolan i Halmstad Mei Gong/Sven Werner rapport 2014:3 Fjärrvärmens framtida roll i Europa Högskolan i Halmstad Sven Werner juni 2017 Framtida värmebehov, etapp två Högskolan i Halmstad Henrik Gadd februari 2015 Regionala fjärrvärmesamarbeten WSP Sverige AB Ingrid Nohlgren februari 2015 Storskalig styrning av fjärrvärme Linköpings universitet Louise Trygg juni 2017 Strategier för hållbar energieffektivisering IVL Svenska Miljöinstitutet Fredrik Martinsson mars 2017 Termodynamisk värdering av energianvändning Mälardalens högskola Björn Karlsson juni 2016 i byggnader Ökad acceptans för energiåtervinning Profu i Göteborg AB Johan Sundberg juni 2017 Fjärrkyla framtida design och standard SP Sveriges Tekniska Jan Henrik Sällström februari 2016 Forskningsinstitut AB Fjärrvärmedriven vattenrening i industrin Kungliga Tekniska Högskolan Andrew Martin februari 2016 Livslängd för fjärrvärmerör SP Sveriges Tekniska Nasdaneh Yarahmady augusti 2016 Forskningsinstitut AB Kombinerad fjärrvärme- och fjärrkyleanslutning Lunds universitet Svend Frederiksen april 2016 i byggnader Livslängd och statusbedömning av fjärrvärmenät Chalmers Tekniska Högskola Bijan Adl-Zarrabi juni 2017 Risk- och sårbarhetsbedömningar verktyg för Grontmij AB Mikael Jönsson oktober 2015 planering av underhåll och förnyelse Små värmekällor kunden som prosument Lunds universitet Patrik Lauenburg juni 2016 Värdering av energilösningar i byggnader IVL Svenska Miljöinstitutet Jenny Gode juni 2015 Värmedriven komfortkyla för mindre anläggningar FVB Sverige AB Håkan Walletun mars 2015

12 12 fjärrsyn frågor till fjärrsyns expertråd 1. Vilket forskningsprojekt inom Fjärrsyn hoppas du mest på? 2. Jobbar man i ditt råd med att öka användingen av resultat från forskningen i branschen? I så fall hur? Per Rosén, affärsutvecklare på E.ON och forskningsansvarig i Svensk Fjärrvärmes teknikråd. 1. Jag har förhoppningar om spännande resultat från flera av forskningsprojekten inom Fjärrsyn, dock inte speciellt projekt. 2. Inte specifikt mer än att rådet, via referensgrupperna, ser till att de kommunikationsplaner som finns beskrivna i kontrakten följs. AnnBritt Larsson, försäljningschef för fjärrvärme på Tekniska verken i Linköping och forskningsansvarig i Svensk Fjärrvärmes marknadsråd. 1. Projektet Analys av regelstyrd energi och miljövärdering av byggnader som leds av Björn Karlsson vid Mälardalens högskola. Det kan ge värdefull input till Boverkets arbete med byggreglerna (BBR) och NNE, Nära nollenergihus. 2. Nej, inte specifikt men vi ser gärna att resultaten sprids genom olika konferenser i branschen och som artiklar i Fjärrvärmetidningen med mera. Jonas Holmberg, kommunikationschef på Borås Energi och Miljö och forskningsansvarig i Svensk Fjärrvärmes kommunikationsråd. 1. Jag hoppas på projekt som har sin utgångspunkt i kundperspektivet som affärsutveckling, stärkta relationer och hur vi möter en ökande konkurrens och energibesparingar hos våra kunder. 2. Kommunikationsrådet har till uppgift att arbetar för att kommunicera forskningsresultat till branschen. Det kan handla om syntesrapporter, reportage i Fjärrvärmetidningen eller föredragningar på branschseminarier. Per Håkansson, marknadschef på Karlshamn Energi och forskningsansvarig i Svensk Fjärrvärmes teknikråd. 1. Det är många bra projekt som pågår, men det som jag tycker känns extra intressant är Från enkelhet till komplexitet där forskare vid Grontmij ska se hur fjärrvärmeföretagens nya prismodeller har slagit igenom och hur kunderna uppfattar detta. 2. Vi följer projektet och ser att de gör de kommunikationsinsatser som de lovat i sin ansökan, men vi i rådet kan bli vassare på att själva jobba med att kommunicera forskningsresultaten. forskning som stärker fjärrvärme och fjärrkyla, uppmuntrar konkurrenskraftig affärs- och teknikutveckling och skapar resurseffektiva lösningar för framtidens hållbara energisystem. Kunskap från Fjärrsyn är till nytta för fjärrvärmeföretagen, kunderna, miljön och samhället i stort. Programmet, som drivs av Energiforsk AB, finansieras av Energimyndigheten tillsammans med fjärrvärmebranschen och omsätter cirka 20 miljoner kronor om året. För mer information om projekt, resultat och ny kunskap från forskningen: Energiforsk AB Stockholm E-post

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

nu kan vi värdera grönt

nu kan vi värdera grönt halvårsinformation 1 forskningsprogrammet fjärrsyn september 2015 nu kan vi värdera grönt 2 fjärrsyn forskning gör att vi kan navigera rätt energiområdet är inne i en stor förändring. Gamla sanningar byts

Läs mer

smart energiapp och annat från forskningen

smart energiapp och annat från forskningen halvårsinformation 1 forskningsprogrammet fjärrsyn april 2014 smart energiapp och annat från forskningen 2 fjärrsyn strategiskt viktig forskning för framtiden fjärrvärme är ett mycket smart sätt att värma

Läs mer

Program. Strategidagarna. 3-4 februari, 2016. Stockholm, Rimbo - Johannesbergs slott

Program. Strategidagarna. 3-4 februari, 2016. Stockholm, Rimbo - Johannesbergs slott Program Strategidagarna 3-4 februari, 2016 Stockholm, Rimbo - Johannesbergs slott Program onsdagen den 3 februari Tema: Resurseffektivitet 08.45 Buss från Cityterminalen, ca 50 minuter 09.15 Buss från

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 17-18 april 2013. Quality Hotel Galaxen, Borlänge

Fjärrvärmedagarna. 17-18 april 2013. Quality Hotel Galaxen, Borlänge Fjärrvärmedagarna 17-18 april 2013 Quality Hotel Galaxen, Borlänge PROGRAM Tisdagen den 16 april Från kl. 19.00 Mingelkväll med mat och dryck PROGRAM Onsdagen den 17 april 08.00-09.00 Yoga Morgonaktivitet

Läs mer

Nätverksträff för energieffektivisering och energitjänster

Nätverksträff för energieffektivisering och energitjänster Nätverksträff för energieffektivisering och energitjänster 17-18 november, 2015 Stallmästaregården, Stockholm Tisdagen den 17 november 11.00 Registreringen öppnar 12.00 Lunch 13.00 Presentationsrunda 14.15

Läs mer

Smart Heat Grid. Hur funkar det? Noda Intelligent Systems Noda Smart Heat Grid

Smart Heat Grid. Hur funkar det? Noda Intelligent Systems Noda Smart Heat Grid Smart Heat Grid Hur funkar det? 1 Vad är Noda Intelligent Systems? Noda Intelligent Systems grundades 2005 och utvecklar intelligenta system för energieffektivisering och systemövergripande energioptimering

Läs mer

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar.

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Mer än bara värme För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Fjärrvärmen ger kraft åt Göteborg. Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. I det arbetet

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby Fjärrvärmedagarna 13-14 april 2011 Ronneby Brunn, Ronneby PROGRAM Tisdagen den 12 april Drop in 19.00-20.00 Mingelkväll med mat, dryck och aktivitet. PROGRAM Onsdagen den 13 april 09.05 Buss från tågstation

Läs mer

halvårsinformation 1 forskningsprogrammet fjärrsyn april 2017 katalysator för erfarenheter och nya idéer!

halvårsinformation 1 forskningsprogrammet fjärrsyn april 2017 katalysator för erfarenheter och nya idéer! halvårsinformation 1 forskningsprogrammet fjärrsyn april 2017 katalysator för erfarenheter och nya idéer! 2 fjärrsyn att förvalta och utveckla på en gång! som relativt ny på jobbet som programansvarig

Läs mer

Fjärrvärmen är en integrerad del av det hållbara energisystemet. Fjärrvärmens ambition är att bidra till de samhälleliga målen:

Fjärrvärmen är en integrerad del av det hållbara energisystemet. Fjärrvärmens ambition är att bidra till de samhälleliga målen: Fjärrvärmen Fjärrvärmen är en integrerad del av det hållbara energisystemet. Fjärrvärmens ambition är att bidra till de samhälleliga målen: låga utsläpp från uppvärmning, minskad användning av primärenergi

Läs mer

Tycker du om att spara?

Tycker du om att spara? E.ON Försäljning Tycker du om att spara? Då har vi rätt prismodell för dig. Jag kan inte direkt påverka mitt pris när jag snålar eftersom åtgärderna först slår igenom om några år. Du vet väl vilken fin

Läs mer

resultat som ger insikter utblickar och goda råd

resultat som ger insikter utblickar och goda råd halvårsinformation 1 forskningsprogrammet fjärrsyn oktober 2016 resultat som ger insikter utblickar och goda råd 2 fjärrsyn systemintegrering och smarta energilösningar fjärrsyn är en framgångsrik satsning

Läs mer

spillvärmesamarbete kräver lokal anpassning

spillvärmesamarbete kräver lokal anpassning halvårsinformation 1 forskningsprogrammet fjärrsyn februari 2013 spillvärmesamarbete kräver lokal anpassning 2 fjärrsyn fou villkor för ett hållbart energisystem Det pratas mycket om fjärrvärme just nu.

Läs mer

halvårsinformation 1 forskningsprogrammet fjärrsyn september 2017 vi ser in i framtiden

halvårsinformation 1 forskningsprogrammet fjärrsyn september 2017 vi ser in i framtiden halvårsinformation 1 forskningsprogrammet fjärrsyn september 2017 vi ser in i framtiden 2 fjärrsyn vi fortsätter att ta fram nya användbara resultat! den sista juni avslutades officiellt fjärrsyn och de

Läs mer

NODA Smart Heat Grid. Hur funkar det?

NODA Smart Heat Grid. Hur funkar det? NODA Smart Heat Grid Hur funkar det? Om NODA NODA grundades 2005 baserat på forskning på Blekinge Tekniska Högskola Bygger på en stark vetenskaplig grund inom datavetenskap, artificiell intelligens and

Läs mer

Samhällsekonomisk analys av fjärrvärme

Samhällsekonomisk analys av fjärrvärme Samhällsekonomisk analys av fjärrvärme Bidrar fjärrvärmen till den samhällsekonomiska nyttan? Sirje Pädam, WSP Analys & Strategi 2013-10-30 Forskningsprojekt inom fjärrsyn samarbete mellan WSP och Luleå

Läs mer

Lönsam effektivisering av Katrineholms fjärrvärmesystem

Lönsam effektivisering av Katrineholms fjärrvärmesystem Lönsam effektivisering av Anna Axelsson Tekniska verken i Linköping Kraftvärmeverket i Katrineholm 1 Tekniska verken i Linköping Kraftvärmeverket i Katrineholm Systemeffektivisering Metod och resultat

Läs mer

Hållbara städer i ett backcastingperspektiv

Hållbara städer i ett backcastingperspektiv Hållbara städer i ett backcastingperspektiv Göran Broman Maskinteknik Blekinge Tekniska Högskola Louise Trygg Energisystem Linköpings universitet Energisystemstudier om fjärrvärme + Backcasting från hållbarhetsprinciper

Läs mer

fjärrvärme är perfekt i energisystemet

fjärrvärme är perfekt i energisystemet halvårsinformation 1 forskningsprogrammet fjärrsyn juni 2013 fjärrvärme är perfekt i energisystemet 2 fjärrsyn fyra års forskning i hamn samtidigt som vi jobbar för fullt med att rigga och få igång en

Läs mer

Strategidagarna. 8-9 februari 2012. Aronsborg Konferenshotell, Bålsta

Strategidagarna. 8-9 februari 2012. Aronsborg Konferenshotell, Bålsta Strategidagarna 8-9 februari 2012 Aronsborg Konferenshotell, Bålsta PROGRAM Onsdagen den 8 februari 09.30 Buss från centralstationen 10.00 Registrering 10.30 Välkomna till Strategidagarna! Christian Schwartz,

Läs mer

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart.

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. Nu sänker vi temperaturen i göteborg Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. 1 Allt för Göteborg Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. För att uttrycka det lite

Läs mer

Till Näringsdepartementet och Socialdepartementet

Till Näringsdepartementet och Socialdepartementet 1 (2) Datum 2013-02-28 Till Näringsdepartementet och Socialdepartementet Angående införandet av energieffektiviseringsdirektivets artiklar 9-10 i svensk rätt I Europaparlamentets och Rådets direktiv, 2012/27/EU,

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Jenny Johansson (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd 2014:xx om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet.

Läs mer

Energilösningar - ett nytt sätt att agera. Sveriges Energiting 22 mars 2011

Energilösningar - ett nytt sätt att agera. Sveriges Energiting 22 mars 2011 Energilösningar - ett nytt sätt att agera Sveriges Energiting 22 mars 2011 Varför satsa på Energilösningar? Kundernas förtroende? Hur gör Lunds Energi? Utmaningar för energibranschen FÖRTROENDE MINSKAT

Läs mer

hur kan energiresursbehov och klimatpåverkan i befintlig bebyggelse minskas? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan

hur kan energiresursbehov och klimatpåverkan i befintlig bebyggelse minskas? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan hur kan energiresursbehov och klimatpåverkan i befintlig bebyggelse minskas? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan Vi måste bli mer energieffektiva På sikt är både vi i Sverige och resten

Läs mer

FORSKNINGSPROGRAMMET FJÄRRSYN

FORSKNINGSPROGRAMMET FJÄRRSYN FORSKNINGSPROGRAMMET FJÄRRSYN Forskningsprogrammet Fjärrsyn Sammanställning av projekt från etapp 3, 2013 2017 ISBN 978-91-7673-008-9 ENERGIFORSK juni 2017 Energiforsk AB Telefon: 08-677 25 30 E-post:

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Basprogram 2008-2011 Systemteknik

Basprogram 2008-2011 Systemteknik Basprogram 2008-2011 Systemteknik Allmän inriktning Basprogrammet systemteknik har under programperioden 2008-2011 sin tyngdpunkt i en mer långsiktig utveckling av energisystemlösningar, som skall möta

Läs mer

Kritiska faktorer för lönsam produktion i bioenergikombinat

Kritiska faktorer för lönsam produktion i bioenergikombinat Kritiska faktorer för lönsam produktion i bioenergikombinat Bränsle Kraftvärmeverk Material/ Energi Ny anläggning Råvara Ny produkt Andra produkter / Biprodukter El Värme Ingrid Nohlgren, Emma Gunnarsson,

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Jenny Johansson (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet;

Läs mer

Hur kan en kommun främja uthållig energiförsörjning? Optensys ENERGIANALYS. Dag Henning

Hur kan en kommun främja uthållig energiförsörjning? Optensys ENERGIANALYS. Dag Henning Hur kan en kommun främja uthållig energiförsörjning? Maria Danestig, Alemayehu Gebremedhin, Stig-Inge Gustafsson, Björn Karlsson, Louise Trygg, Henrik Bohlin, Wiktoria Glad, Robert Hrelja, Jenny Palm IEI

Läs mer

Fjärrvärmecentraler och energimätare. 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping

Fjärrvärmecentraler och energimätare. 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping Fjärrvärmecentraler och energimätare 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping PROGRAM Tisdagen den 30 september 10.00 11.00 Registrering Moderator Hans Lund, Fortum Värme och deltagare i Fjärrvärmecentralgruppen

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 9-10 april 2014. Utsikten Meetings, Stockholm

Fjärrvärmedagarna. 9-10 april 2014. Utsikten Meetings, Stockholm Fjärrvärmedagarna 9-10 april 2014 Utsikten Meetings, Stockholm PROGRAM Tisdagen den 8 april Från kl. 19.00 Mingelkväll med mat och dryck Lokal: Cocktailbaren PROGRAM Onsdagen den 9 april Morgonaktivitet

Läs mer

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 1 Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 2 Tillsammans kan vi bidra till en hållbar stad. Och sänka dina energikostnader. I 150 år har vi jobbat nära dig. För du vet väl

Läs mer

Ökad fjärrvärmeleverans till industrin

Ökad fjärrvärmeleverans till industrin Ökad fjärrvärmeleverans till industrin Danica Djuric Ilic a, Louise Trygg a a Division of Energy Systems, Department of Management and Engineering, Linköping University, SE-581 83 Linköping, Sweden Inledning

Läs mer

Potential för spillvärme - Spillvärmens omvärld Vad är på gång nationellt? Lösningar för utnyttjande av spillvärme Så gjorde vi

Potential för spillvärme - Spillvärmens omvärld Vad är på gång nationellt? Lösningar för utnyttjande av spillvärme Så gjorde vi Välkomna Potential för spillvärme - Länsstyrelsen Skåne och Ramböll Spillvärmens omvärld Vad är på gång nationellt? - Näringsdepartementet Lösningar för utnyttjande av spillvärme Så gjorde vi - Exempel

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

tryckfallets påverkan vid energimätning

tryckfallets påverkan vid energimätning tryckfallets påverkan vid energimätning rapport 2013:11 Figur 4. Montering av temperaturgivare. Mätningarna gjordes vid två olika temperatur mätningarna med tiogradigt vatten var testrig inte skulle påverkas

Läs mer

Klara. Färdiga. Gå! Kunskap. Workshops. Djupintervjuer Verkliga fall. Råd och strategier. Personlig utveckling. Nätverk

Klara. Färdiga. Gå! Kunskap. Workshops. Djupintervjuer Verkliga fall. Råd och strategier. Personlig utveckling. Nätverk Kunskap Workshops Klara. Djupintervjuer Verkliga fall Färdiga. Gå! Råd och strategier Program för att hantera framtidens utmaningar i fjärrvärmebranschen. Personlig utveckling Nätverk Program för Sveriges

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

Täbyinitiativet: Öppnar för fjärrvärme i konkurrens

Täbyinitiativet: Öppnar för fjärrvärme i konkurrens Täbyinitiativet: Öppnar för fjärrvärme i konkurrens fjarrvarme_folder.indd 1 09-03-30 14.19.27 Täbyinitiativet på en minut: I Täbyinitiativet gör vi tre saker: vi bygger ett öppet fjärrvärmenät i Täby

Läs mer

ELVÄGAR. För ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige Martin Gustavsson & Conny Börjesson 20 januari RISE IKT RISE Viktoria

ELVÄGAR. För ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige Martin Gustavsson & Conny Börjesson 20 januari RISE IKT RISE Viktoria ELVÄGAR För ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige Martin Gustavsson & Conny Börjesson 20 januari 2017 Research Institutes of Sweden RISE IKT RISE Viktoria RISE Viktoria 2 RISE Viktoria Forskningsinstitut

Läs mer

Partnerskap mellan energi- och fastighetsbolag för energieffektivising. Luleå 2015-10-27

Partnerskap mellan energi- och fastighetsbolag för energieffektivising. Luleå 2015-10-27 Partnerskap mellan energi- och fastighetsbolag för energieffektivising Luleå 2015-10-27 Marknadssituationen Nästan hälften av all energi som genereras i Europa används för värme och kyla. Enorma mängder

Läs mer

Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler

Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler Strategidagarna 6-7 februari 2013 Yasuragi Hasseludden, Stockholm PROGRAM Onsdagen den 6 februari Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

nytt om biobränsle, kunder och framtiden

nytt om biobränsle, kunder och framtiden halvårsinformation 1 forskningsprogrammet fjärrsyn oktober 2012 nytt om biobränsle, kunder och framtiden 2 fjärrsyn många guldkorn att hitta eller missa! vi har i fjärrsyn ett av världens största samlade

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 18-19 april 2012. First Hotel Billingehus, Skövde

Fjärrvärmedagarna. 18-19 april 2012. First Hotel Billingehus, Skövde Fjärrvärmedagarna 18-19 april 2012 First Hotel Billingehus, Skövde PROGRAM Tisdagen den 17 april Från kl. 19.00 Mingelkväll med mat och dryck i kåtan. PROGRAM Onsdagen den 18 april 08.00 Morgonaktivitet

Läs mer

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan Miljöpåverkan berör oss alla Att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser är ett övergripande samhällsmål

Läs mer

Program. Strategidagarna. 4-5 februari, 2015. Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundavik

Program. Strategidagarna. 4-5 februari, 2015. Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundavik Program Strategidagarna 4-5 februari, 2015 Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundavik PROGRAM Onsdagen den 4 februari 09.00 Fika och registrering 10.00 Välkommen till Strategidagarna! Projektgruppen Svensk

Läs mer

Lågenergihus för attraktivt boende

Lågenergihus för attraktivt boende Lågenergihus för attraktivt boende 09:00 Inledning 09:15 Därför bygger vi lågenergihus 09:40 Vad är lågenergihus? 11:00 Renovering och energieffektivisering av miljonprogrammet 11:30 Byggprocessen och

Läs mer

Bioenergikombinat Status och Framtid

Bioenergikombinat Status och Framtid Bioenergikombinat Status och Framtid Bränsle Kraftvärmeverk Material/ Energi Ny anläggning Råvara Ny produkt Andra produkter / Biprodukter Ingrid Nohlgren El Värme Värme- och Kraftkonferensen 2010-11-10

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

WSP Environmental Sverige. WSP Environmental Sverige WSP ENVIRONMENTAL FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE. Corporate Services. Soil and Water.

WSP Environmental Sverige. WSP Environmental Sverige WSP ENVIRONMENTAL FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE. Corporate Services. Soil and Water. WSP Environmental Sverige Corporate Services Acoustics Digital solutions Soil and Water Building Physics Asset Management WSP ENVIRONMENTAL FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE Verksamhetsområden: Miljömanagement

Läs mer

Strategidagarna 2014. 5-6 februari 2014. Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm

Strategidagarna 2014. 5-6 februari 2014. Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm Strategidagarna 2014 5-6 februari 2014 Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm PROGRAM Onsdagen den 5 februari 09.00 Buss avgår från centralstationen 09.30-10.00 Registrering och kaffe Nu regnar det regler

Läs mer

Kunder behöver en relevant miljöklassning av fjärrvärme i byggnader

Kunder behöver en relevant miljöklassning av fjärrvärme i byggnader Svensk Fjärrvärme AB 2015-01-08 Kunder behöver en relevant miljöklassning av fjärrvärme i byggnader Målsättning om hållbar energiproduktion och energianvändning Svensk Fjärrvärmes målsättning är att driva

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

Förnybar värme/el mängder idag och framöver

Förnybar värme/el mängder idag och framöver Förnybar värme/el mängder idag och framöver KSLA-seminarium 131029 om Marginalmarkernas roll vid genomförandet av Färdplan 2050 anna.lundborg@energimyndigheten.se Jag skulle vilja veta Hur mycket biobränslen

Läs mer

Kundcentraler och energimätare

Kundcentraler och energimätare Kundcentraler och energimätare 16-17 oktober 2013 Sankt Gertrud, Malmö PROGRAM Onsdagen den 16 oktober 08.00-10.00 Studiebesök hos Öresundsverket Rundvandring i kraftverket med start i den gamla turbinhallen,

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

Sista anmälningsdag är 19 maj. Se anmälan och program i bifogat dokument.

Sista anmälningsdag är 19 maj. Se anmälan och program i bifogat dokument. Nr 15/2010 6 maj 101 53 Stockholm Besöksadress: Olof Palmes gata 31 www.svenskfjarrvarme.se Tel 08-677 25 50 Fax 08-677 25 55 Välkommen till Svensk Fjärrvärmes Vårfest 26 maj! Liksom tidigare år hålls

Läs mer

Distributionsdagarna

Distributionsdagarna Program Distributionsdagarna 25-27 januari, 2016 Gävle, Konserthuset PROGRAM Måndag 25 januari 18.00 21.00 Mingelbuffé med dryck - på Elite Grand Hotel, Kyrkogatan 28 PROGRAM Tisdag 26 januari 08.00-10.00

Läs mer

Öppenhet, samverkan och konkurrens skapar framtidens fjärrvärme.

Öppenhet, samverkan och konkurrens skapar framtidens fjärrvärme. Öppen fjärrvärme Öppenhet, samverkan och konkurrens skapar framtidens fjärrvärme. Peter Sivengård AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Disposition Öppen Fjärrvärme Potential Inledning Erbjudande

Läs mer

Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder

Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder PRESSMEDDELANDE 2014-07-07 Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder Ny solpark på universitetstaket kan tiodubbla produktionen av solenergi Pite Energi tar ett stort steg i arbetet mot hållbar

Läs mer

NYHETER I MILJÖLAGSTIFTNINGEN ENERGI, AVFALL, VÄXTHUSGASER

NYHETER I MILJÖLAGSTIFTNINGEN ENERGI, AVFALL, VÄXTHUSGASER NYHETER I MILJÖLAGSTIFTNINGEN ENERGI, AVFALL, VÄXTHUSGASER NYHETER I LAGSTIFTNINGEN LAG OCH FÖRORDNING OM ENERGIKARTLÄGGNING I STORA FÖRETAG 2014:266 OCH 2014:347 Alla stora företag ska göra en energikartläggning

Läs mer

ENERGIFORSK FUTUREHEAT PROGRAMBESKRIVNING

ENERGIFORSK FUTUREHEAT PROGRAMBESKRIVNING ENERGIFORSK FUTUREHEAT PROGRAMBESKRIVNING F U T U R E H E AT 1 Futureheat forskning om fjärrvärme och fjärrkyla Futureheat är en utveckling av Fjärrsynprogrammet och ska ta fram den kunskap som behövs

Läs mer

Smart Heat Building Smart energitjänst för dig med fjärrvärme

Smart Heat Building Smart energitjänst för dig med fjärrvärme Smart Heat Building Smart energitjänst för dig med fjärrvärme Dagens verklighet Fjärrvärme är en bra investering Politiska beslut och snabb utveckling talat ibland emot stora investeringar Alla vill energieffektivisera,

Läs mer

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar. 2013-03-05 Karin Byman ÅF

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar. 2013-03-05 Karin Byman ÅF Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar 2013-03-05 Karin Byman ÅF Bakgrund Tydliggöra lönsamhetskriterier vid energieffektivisering. Brogården, Alingsåshem, Alingsås Backa Röd, Poseidon, Göteborg

Läs mer

Sol och frånluft värmer Promenaden

Sol och frånluft värmer Promenaden Sol och frånluft värmer Promenaden Sedan våren 2010 får brf Promenaden i Falun värme och tappvarm vatten från solfångare och värmepumpar. Investeringen mer än halverar behovet av fjärrvärme. Föreningen

Läs mer

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi vill att våra kunder inom offentlig sektor

Läs mer

för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram

för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram Spara och bevara Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt

Läs mer

extra mycket kunskap från teknikforskningen

extra mycket kunskap från teknikforskningen halvårsinformation 1 forskningsprogrammet fjärrsyn februari 2011 extra mycket kunskap från teknikforskningen 2 fjärrsyn en fortsatt satsning på forskning är avgörande! någon har sagt att det svåra med

Läs mer

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi

Läs mer

Infrastruktur för biogas

Infrastruktur för biogas Biogasting 1 dec 2010 Infrastruktur för biogas Jesper Engstrand, Marknads och affärsutveckling 1 2010-12-03 Swedegas AB Sedan 1976 Transport av ca 14 TWh (1 300 MNm 3 ) Säte i Göteborg Swedegas ägs av

Läs mer

Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende

Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende Kunskap, teknik, produkter och tjänster som bidrar till ett hållbart energisystem och effektiv energianvändning i bygg- och bebyggelsesektorn

Läs mer

Organisering för energieffektivitet i sjöfarten

Organisering för energieffektivitet i sjöfarten Organisering för energieffektivitet i sjöfarten Hannes Johnson, M.Sc. Sustainable Ship Propulsion, Chalmers hannes.johnson@chalmers.se Varför organisering? Energieffektivitet ur ett redarperspektiv Hur

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Strategidagarna 2014. 5-6 februari 2014. Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm

Strategidagarna 2014. 5-6 februari 2014. Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm Strategidagarna 2014 5-6 februari 2014 Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm PROGRAM Onsdagen den 5 februari 09.00 Buss avgår från centralstationen 09.30-10.00 Registrering och kaffe Nu regnar det regler

Läs mer

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg Program Årsmöte 11-12 november, 2014 Elite Park Avenue Hotel, Göteborg PROGRAM Tisdagen den 11 november 11.00 Registrering 11.30 Lunch Göteborg Energi bjuder på lunch Moderator Annika Johannesson 13.00

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg Företag juni 2016 Vill du veta mer? Om du har frågor och funderingar är du alltid välkommen att titta in på goteborgenergi.se eller kontakta vår kundservice på 031-62 62 62. Välkommen! Mer än bara värme

Läs mer

Mål och målkonflikter; hyresgäster - fastighetsbolag - leverantörer. Kjerstin Ludvig 2015-12-09

Mål och målkonflikter; hyresgäster - fastighetsbolag - leverantörer. Kjerstin Ludvig 2015-12-09 Mål och målkonflikter; hyresgäster - fastighetsbolag - leverantörer Kjerstin Ludvig 2015-12-09 Varför är målen intressanta? Målen representerar fokusområden Många aktörer är nära sammanlänkade (t.o.m.

Läs mer

VD Barometern Har vi råd med kortsiktigt ledarskap?

VD Barometern Har vi råd med kortsiktigt ledarskap? 2015 VD Barometern 2015 - Har vi råd med kortsiktigt ledarskap? Resultatet av VD Barometern påminner i vissa delar om förra årets. Tidsbrist är fortfarande ett problem, hållbarheten kommer lågt ner på

Läs mer

Etablering av nya arbetssätt och affärsmodeller för energieffektivisering och förnybar energi i små och medelstora företag.

Etablering av nya arbetssätt och affärsmodeller för energieffektivisering och förnybar energi i små och medelstora företag. 1 Etablering av nya arbetssätt och affärsmodeller för energieffektivisering och förnybar energi i små och medelstora företag. En pågående förstudie: Energieffektiva företag i Östra Mellansverige Syfte

Läs mer

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar utan direkta investeringar Christian Carlén: - Industrial Management AB www.condustria.se - Productivity Potential Assessment Sweden AB www.ppaonline.se Projekt : - Lidhs Verktyg AB - Automatlego AB Agenda

Läs mer

Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter. Jonas Kristiansson 2014-05-20

Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter. Jonas Kristiansson 2014-05-20 Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter Jonas Kristiansson 2014-05-20 Nuläge energieffektivisering Energianvändningen inom fastighetsbranschen är den mest betydande miljöaspekten

Läs mer

Forskningsdialog och rådsdag

Forskningsdialog och rådsdag Inbjudan till Forskningsdialog och rådsdag 26-27 augusti, 2014 Almåsa konferens Västerhaninge, Stockholm Välkommen till Forskningsdialog och rådsdag Svensk Fjärrvärme bjuder in till möte för att planera

Läs mer

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Syftet med att arbeta med Engagerade Medarbetare är att förtydliga mål hela vägen från organisationens ledning, via grupperna och slutligen individens

Läs mer

Forskningsområden. Energisystem och marknad. Energianvändning inkl. transporter

Forskningsområden. Energisystem och marknad. Energianvändning inkl. transporter Ägare Energiforsk AB kommer inledningsvis att ägas av: 1.Svensk Energi Swedenergy AB (30 %) 2.Affärsverket svenska kraftnät (20 %) 3.Svensk Fjärrvärme AB (20 %) 4.Energigas Sverige Service AB (15 %) 5.Swedegas

Läs mer

Nu måste vi bygga en hållbar

Nu måste vi bygga en hållbar Nu måste vi bygga en hållbar Mälarenergi har sedan starten för 150 år sedan varit med och format framtiden. I tidigare artiklar har vi kunnat följa utvecklingen från de första gaslyktorna i Västerås till

Läs mer

Gör. gemensam. sak med oss. Öka värdet på din fastighet.

Gör. gemensam. sak med oss. Öka värdet på din fastighet. Gör gemensam sak med oss. Öka värdet på din fastighet. Hur ofta ställer du kostnaden av ett problem mot värdet av en helhetslösning? Alla kan drabbas av det oförutsedda. Frågan är bara hur du tacklar risken.

Läs mer

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Sammanfattning: Fjärrvärme svarar idag för nära hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige.

Läs mer

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 Systematiskt energiarbete Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 1 ÅF i korthet Omsättning: ca 8 500 MSEK Medarbetare och nätverk: Med 7 500 medarbetare och 20 000

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402 Industrin och energin Peter Nygårds 20140402 1 Är industrins tid förbi? Tjänstesamhället är tyngdpunkten i samhällsekonomin och därmed för sysselsättning och välfärd. Industrin är på väg till låglöneländer.

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av energipolitiken. Dir. 2015:25. Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2015

Kommittédirektiv. Översyn av energipolitiken. Dir. 2015:25. Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2015 Kommittédirektiv Översyn av energipolitiken Dir. 2015:25 Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2015 Sammanfattning En kommitté i form av en parlamentariskt sammansatt kommission ska lämna underlag

Läs mer