från forskning till lönsamma affärer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "från forskning till lönsamma affärer"

Transkript

1 halvårsinformation 1 forskningsprogrammet fjärrsyn februari 2015 från forskning till lönsamma affärer

2 2 fjärrsyn vi är redo för förändring energibranschen är just nu i en dramatisk period av förändringar. När energisystemen går från centraliserad produktion till mer distribuerade lösningar som kunderna själva äger, ändras förutsättningarna för energibolagens affär och krav på framtidens tekniska energilösningar. Från att under mycket lång tid ha haft fokus på att få tillräcklig energitillförsel är utmaningen nu snarare att bli allt mer miljö- och kostnadseffektiv. Hela ramverket för energibolagen är i omvälvning! Detta är en av anledningarna till att vi nu har bildat den nya forsknings- och kunskapsorganisationen Energiforsk. Där samlas från den 1 januari i år stora delar av svensk forskning och utveckling inom energiområdet. Målet är att genom en helhetssyn på energisystemet öka effektiviteten och genomslaget av forskningsresultat inför framtida utmaningar på energiområdet och i energipolitiken. Energiforsk ägs av Svensk Energi, Svensk Fjärrvärme, Svenska kraftnät, Energigas Sverige och Swedegas. Jag tror att samverkan och dialog mellan de olika organisationernas forskningsområden kan höja kvalitén och möjligheterna till kunskapsuttag ur forskningen samtidigt som det ökar möjligheterna att exempelvis söka större forskningsanslag från EU. Det blir spännande och ger nya möjligheter med en bred kunskapsuppbyggnad inom energiområdet under samma tak. Det kommer också att krävas en omstöpning av själva energisystemet framöver. Så med ny kunskap om hur man kan värma byggnader med el och fjärrvärme och om hur man kan utnyttja kopplingarna mellan olika energislag kan forskningen hjälpa energibranschen att rusta för framtiden. Vi ska visa att det är möjligt att få ett uthålligt energisystem i samhället! Fjärrsyn ska finnas kvar, och även efter denna programperiod kommer det att behövas fjärrvärmeforskning, men möjligen blir det i en annan form. Det jag är mest stolt över i Fjärrsyn och som inte får tappas bort är det gemensamma lärandet. Att alla de som deltar i ett Fjärrsynsprojekt som forskare, referensgruppsmedlemmar och företrädare för myndigheter och företag engagerar sig i en och samma fråga. Det är därför spännande att se att regeringens nya energikommission kommer att arbeta just så genom att ägna ett helt år till kunskapsuppbyggnad och först därefter forma politiken. Det är positivt! Målet med Energiforsk är att genom en helhetssyn på energisystemet öka effektiviteten och genomslaget av resultat inför de förändrade utmaningarna på energiområdet och i energipolitiken. ulrika jardfelt Ordförande i Fjärrsyn och VD på Svensk Fjärrvärme Fjärrsynsberättelse, februari 2015 (totalt nr 11) Upplaga: 4000 ex Tryckeri: Trydells tryckeri Redaktör: Ann-Sofie Borglund, Mitt Ordval Projektledare: Catarina Jäderberg, Energiforsk Formgivning: Oxenstierna & Partners Skribenter: Ann-Sofie Borglund, Per Eriksson, Johan Granath och Morten Valestrand. Fotografer: Klas Andersson, Staffan Gustafsson, Jan Höglund, Sofia Sabel och Thomas Henrikson. Omslagsbild: Patrik Nyhlén och Kristina Lygnerud, Borås Energi och Miljö. Fotograf Sofia Sabel.

3 halvårsinformation 3 från vakuum till vardagsrör Forskningen runt vakuumisolerade hybridrör ledde Bijan Adl-Zarrabi in i framtiden. Nu undersöker han livslängden på alla typer av fjärrvärmerör. Målet är att veta hur de mår om femtio år. Varje morgon lämnar Bijan Adl-Zarrabi hemmet i realtid, men väl framme på Chalmers Tekniska Högskola visar kalendern år Där ute i framtiden försöker han bedöma statusen på dagens distributionsrör, en resa som började i ett vakuum. Genom sin tidigare forskning har Bijan Adl-Zarrabi visat att hybridrör med inbyggda isolerande vakuumpaneler kan reducera värmeförlusterna med upp mot 30 procent. Han undrar dock hur länge isoleringsförmågan kan räcka. Jämför nya och gamla rör Syftet med det aktuella projektet Livslängd och statusbedömning är därför tvådelat: dels följer Adl-Zarrabi upp hybridteknologin, och dels undersöker han hur andra rörsorter håller över en lång tidsperiod. På så vis kan forskningen stödja vardagens behov. Det finns idag inga bra sätt att fastställa fjärrvärmerörs prestanda över tid, så nya testmetoder kan vara guld värd för fjärrvärmeföretagen. Bijan Adl-Zarrabis forskning är ett samarbete mellan Chalmers och leverantören Powerpipe. Vi ska bland annat jämföra nya rör med existerande rör som finns i drift, säger han. Spännande färd Bijan Adl-Zarrabi reser med andra ord inte rakt in i framtiden. Han kryssar fram mellan olika dimensioner i ett mångfaldigt landskap av teknologiska generationer. Distributionsrören testas på kors och tvärs med hjälp av skilda metoder och tidsaspekter. När kartan inte stämmer med verkligheten blir färden extra spännande. För de hybridisolerade rören har Adl-Zarrabi testat en accelererande metod för åldring, baserad på det faktum att luft diffunderar (sprider sig) in i fjärrvärmeröret medan koldioxid diffunderar ut. Det innebär att isolervärdet och funktionen försämras med tiden. Nu visar emellertid Bijan Adl-Zarrabis tester på vanliga fjärrvärmerör ett annat resultat än den teorin hittills har påstått. Försämringen är långt större än vad man kunde räkna med, något som kan korta livslängden och ändra fjärrvärmeföretagens planering. Harald Andersson på EON Värme ingår projektets referensgrupp. Han tycker att Bijan Adl- Zarrabis forskning på ett utmärkt sätt för samman forskningens, tillverkningsindustrins och användarnas perspektiv. Det vi vet om livslängden på ett nät får stor betydning för planering och framtida investeringar, säger Harald Andersson. Tre metoder För statusbedömning av existerande rör har Bijan Adl-Zarrabi föreslagit tre ickeförstörande metoder, delvis hämtade från utvecklingen av hybridrör. Den första består av en RFID-sensor (radio frequency identification) som läser av temperaturen i röret. Den andra handlar om att avskilja en kilometer av ledningen som ett eget litet laboratorium. Den tredje metoden är att skicka in en elektrisk signal via rörets koppartråd, som är ingjuten i isoleringen för att larma vid fuktskador. Metoden kan användas på både nya och gamla rör. Bijan Adl-Zarrabi forskar både om hybridteknologi och fjärrvärmerörs isolerförmåga. Resultat som kan få stor betydelse för fjärrvärmebranschen.

4 4 fjärrsyn säkrare mätning med pasta i dykröret Temperaturmätningen kan bli både snabbare och noggrannare med pasta i dykrören. Det visar en ny Fjärrsynrapport skriven av forskare vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. hallå där ingrid nohlgren på wsp, som lett projektet Regionala fjärrvärmesamarbeten. Berätta kort vad ni gjort. Vi har i projektet kartlagt befintliga och planerade fjärrvärmesamarbeten i hela landet samt identifierat nya potentiella fjärrvärmekluster. Vi har också identifierat hinder och drivkrafter för regionala fjärrvärmesamarbeten. Vad är det viktigaste resultatet i projektet? Att ekonomisk lönsamhet är en förutsättning för att fler regionala fjärrvärmesamarbeten ska komma till stånd. Vi ser också att där det finns en tydlig potential för regionala sammankopplingar av fjärrvärmenäten så har dessa redan sammankopplats, utretts eller utreds just nu, vilket visar på att branschen arbetar aktivt med att reducera kostnader och är öppna för samarbeten där det är ekonomiskt gynnsamt. Detta är något som energibolagen kan använda i sin dialog och kommunikation med sina kunder för att visa på kostnads- och miljömedvetenheten som i förlängningen leder till att man kan hålla attraktiva priser på fjärrvärmen. Om det finns ekonomi i ett projekt, hur bör man gå vidare? Se till att avsätta tid, att arbeta gemensamt och på ett tidigt stadie involvera en tredje oberoende part som förhindrar eventuella målkonflikter mellan bolagen. Slutrapport från projektet publiceras under februari på Resultaten i projektet är intressanta och viktiga. Framförallt är det viktigt med korrekt mätning av energimängder, då det ligger till grund för debitering, säger Thomas Lummi, ansvarig för distribution på Svensk Fjärrvärme. I projektet har forskarna testat hur stor skillnad det gör för olika temperaturgivare om man har värmeledande pasta tillsammans med givaren i dykröret eller inte. Sex olika modeller för värmemätare har testats. Stora skillnader mellan fabrikat Resultatet visar att det är stor skillnad mellan olika fabrikat, framförallt vad gäller hur snabbt givaren reagerar på temperaturändringar, säger Sara Ljungblad, som lett projektet. Det är viktigt att man är medveten om att det gör skillnad i mätning om man använder pasta eller inte. Det gäller framförallt tiden det tar för att få rätt temperatur. Detta är problematiskt eftersom det kan handla om de värden som man utgår från när man debiterar sina kunder, säger Sara Ljungblad vidare. Thomas Lummi Ett problem är att det är svårt att göra en generell rekommendation att använda värmeledande pasta, för en del givare fungerar bra även utan pasta. Det är svårt att göra en sådan rekommendation, men vill man vara säker på att inte mäta fel så bör man använda värmeledande pasta när man använder givare i dykrör, säger Sara Ljungblad. Snabbast förändring i villor Värmemätare i villor är den del av fjärrvärmenätet som utsätts för snabbast förändringar i temperatur. Vid snabba mätförlopp, som när man tappar varmvatten i en villa, finns risk att avsaknad av värmeledande pasta leder till onödiga mätfel. Många fjärrvärmeföretag mäter dock direkt i vattnet hos villakunder, men för dem som använder dykrör är detta viktigt att tänka på. När det gäller fjärrvärmecentraler för villor kan det vara befogat att inte ha dykrör för att få en snabbare reglering. Man vill att det snabbt blir rätt temperatur och helst ska det inte svänga för mycket när temperaturen reglerar in sig, säger Thomas Lummi. Sara Ljungblad

5 halvårsinformation 5 samverkan ger intäkter Konvertering av industriprocesser till fjärrvärme eller storskalig tillverkning av biodrivmedel, kombinerat med fjärrvärmeproduktion. Det är två av flera strategiska framtidsområden för fjärrvärmebranschen. Det menar Danica Djuric Ilic som är forskare vid avdelningen för Energisystem vid Linköpings universitet. I sin avhandling With District Heating toward a Sustainable Future har hon bland annat tittat närmare på vad det skulle kunna betyda för branschen att förena storskalig tillverkning av biodrivmedel med fjärrvärmeproduktion. Resultaten visar att detta skulle kunna vara mycket lönsamt. Det kan ge ökade intäkter från biprodukter, till exempel el och biodrivmedel, vilket ger lägre produktionskostnader för själva fjärrvärmen. Det kan också innebära ökad konkurrenskraft för branschen, även om investeringarna är stora, säger Danica Djuric Ilic. Konvertera industriprocesser Hon har också undersökt möjligheterna att konvertera industriella processer till fjärrvärme. En av de stora fördelarna med detta är den utjämnande effekt det skulle ha på värmeproduktionen över året. Exempel på omställningar kan enligt avhandlingen vara inom livsmedelsindustri, träproduktion, textilindustri samt inom kemi- och medicinsk industri liksom gummi- och plastproduktion. I de senare fallen handlar det om absorptionskyla som kan ersätta eldriven kyla. Avhandlingen pekar på att konvertering till fjärrvärme i industriella processer även kan innebära lägre energikostnader för industrin, säger Danica Djuric Ilic. Daniel Jedfelt är distributionschef på Kalmar Energi. Han är en av flera näringslivsreferenser för avhandlingen, vilket innebär att han bidragit med praktisk kunskap och input inom olika områden. Det finns en hel del intressant i Danicas avhandling, till exempel det som handlar om kombinerad produktion av fjärrvärme och biodrivmedel. Där säger hon ju att det finns alternativ och möjligheter till annan produktion, även om värmebehovet minskar, säger Daniel Jedfelt. Lyfta blicken Han menar att slutsatserna framför allt bidrar till att branschen kan lyfta blicken. Det är sådant som gör att man breddar sitt synsätt och kanske sitt sätt att se på framtiden, så här skulle det också kunna se ut. Men det finns också konkreta idéer i avhandlingen, menar han. En sådan är konvertering till fjärrvärme inom industrin. Just Kalmar har få industrier men vi för samtal med Arla och har tidigare konverterat ett slakteri till fjärrvärme. Allmänt sett menar jag att det finns stora möjligheter med konvertering, till exempel inom livsmedelstillverkning. Daniel Jedfelt Det är bra och långsiktigt nödvändigt att fundera i nya banor, även om det inte har någon betydelse för nästa års budget. läs mer Läs den svenska sammanfattningen eller avhandlingen på Danica Djuric Ilic

6 6 fjärrsyn E.ON i Malmö är ett av få energibolag som satsar på solvärmeanläggningar på fastigheter. Patrik Nyhlén och Kristina Lygnerud är båda nöjda över effektiviseringsarbetet inom affärsområdet Hushåll. flera vinster med systematiskt riskarbete På Borås Energi och Miljö har Kristina Lygnerud, strateg och affärsutvecklare, startat ett arbete där hon kopplar ihop arbete med risk och effektivisering genom Lean-principer. Jag såg möjligheten att kombinera dessa områden under min tid som forskare på Handelshögskolan, säger Kristina Lygnerud. Hon disputerade 2010 med en avhandling om riskhantering i svenska fjärrvärmeföretag. Där framkom att fjärrvärmeföretagen överlag var duktiga på riskhantering vad gäller tekniska risker, men mindre medvetna om risker kring marknad och omvärldsfaktorer. Efter avhandlingen gjorde hon en djupstudie av hur fem fjärrvärmeföretag hanterar en ny marknadssituation där värmeunderlaget är vikande. Gemensamt för bolagen, som ingick i studien, var att det fanns ett behov att effektivisera för att klara nya utmaningar inom marknad och omvärld. Jag insåg att genom att på ett systematiskt sätt se över arbetssätt som ofta är gamla och ärvda snarare än effektiva skulle det finnas mycket att vinna för bolagen, säger Kristina Lygnerud. tegiskt verktyg för att företaget ska kunna uppnå sina målsättningar, berättar Kristina Lygnerud. För att identifiera risker gjorde Kristina Lygnerud en kartläggning av befintliga processer och en granskning av dessa utifrån ett riskperspektiv. I början var det bara hon som granskade processerna och då låg fokus på att finna risker som kan ha större operativ påverkan och påverkan på företagets långsiktiga målsättningar. Nästa steg var att säkerställa en bred granskning av processerna genom att flera olika Hantera risker systematiskt När hon började på Borås Energi och Miljö var det första uppdraget att bygga upp en struktur för att hantera risker på ett systematiskt sätt. För att kunna göra det krävs att man har stöd uppifrån och ner. Först genomförde jag utbildning i riskhantering med styrelsen och ledningsgruppen vid ett flertal tillfällen. Därefter tog jag fram ett förslag på riskarbetets struktur som styrelsen fattade beslut om. Riskhantering ska vara ett strafakta Kristina Lygneruds forskning på Handelshögskolan under åren finansierades av Fjärrsyn.

7 halvårsinformation 7 kompetenser var med och bedömde riskexponeringen utifrån sina områden. Sedan 2013 är även kvalitetschefen, miljöchefen, säkerhetschefen och den som arbetar med arbetsmiljöfrågor med och gör granskningen. Åtgärda risker Genom processkartläggningen med tillhörande riskgranskning får man fram inom vilka områden som verksamheten är stark respektive svag. När vi ska åtgärda riskerna/svagheterna har vi valt att arbeta med ett systematiskt förbättringsarbete där vi använder principer och idéer som återfinns inom Lean. Så arbetar även vår ägare Borås stad, säger Kristina Lygnerud. Vi har valt att åtgärda de risker vi hittar baserat på fakta och fakta får man från verkligheten, vilket gör att verksamheten görs delaktig. Bara genom att träffa människorna som arbetar med en viss process dagligen och diskutera problem med dem kan vi identifiera vilka åtgärder som är effektiva, säger Kristina Lygnerud. Hon anser också att det är viktigt att vara öppen med vad som pågår för verksamheten så att alla berörda är införstådda med vad man vill åstadkomma. Det handlar inte om att rationalisera bort någon utan om att arbeta smartare med de resurser som redan finns. När vi kommit fram till vilka åtgärder som bör genomföras informeras de berörda medarbetarna. För större förändringsåtgärder vill vi ha ett majoritetsbeslut med oss från gruppen, på det viset blir det allas ansvar att åtgärden genomförs och det blir lättare att genomföra förändringarna, säger Kristina Lygnerud. Hushåll först ut Affärsområde Hushåll, som arbetar med att samla in hushållsavfall, valdes 2013 ut som pilotområde för att för att testa det nya arbetssättet. Där jobbar 30 personer, som har arbetat på likartat sätt under lång tid. De träffar många kunder i sin vardag, vilket gjorde att det var ett bra affärsområde att börja med. Patrik Nyhlén är arbetsledare på affärsområdet Hushåll och han är nöjd med hur effektiviseringsarbetet går till. Det har hjälpt oss att strukturera arbetet. Förut sprang vi på alla bollar samtidigt, vilket innebar en onödigt hög arbetsbelastning, säger Patrik Nyhlén. Nu fokuserar de på att beta av förbättringar område för område. Bra katalysator Det gör att vi har full fokus på ett specifikt område under en period och verkligen tar tag i problem och det som uppfattas som problem. Exempelvis så har vi provat att köra vår sopsorteringsmaskin på olika sätt för att se vad som är mest optimalt. Innan hade vi en uppfattning vad som var bäst, men efter att ha provkört visade det sig att så inte var fallet. Nu tar vi beslut på fakta och inte på uppfattningar, säger Patrik Nyhlén. Kristina har varit katalysator i arbetet och också den som hjälpt oss att strukturera arbetet. Det krävs att det finns en sådan person i uppstartsfasen för att ett sådant här arbete ska bli bra, avslutar Patrik Nyhlén. Det handlar inte om att rationalisera bort någon utan om att arbeta smartare med de resurser som redan finns.

8 8 fjärrsyn nya projekt Här presenteras några av de nya projekt som nu pågår i Fjärrsyn. Läs mer om samtliga projekt på så kan fjärrvärme bidra till energi effektiva städer I Sverige kommer omkring 80 procent av den totala energiförbrukningen från aktiviteter i städer. Det finns nu höga mål och ambitioner att skapa mer resurseffektiva städer och där kan fjärrvärmen ha en viktig roll. I det tvärvetenskapliga projektet Resurseffektiva städer kommer forskare vid Luleå tekniska universitet att undersöka hur fjärrvärme kan bidra till den resurseffektiva staden. De ska bland annat ta reda på hur resurseffektiva fjärrvärmesamarbeten byggs upp och upprätthålls på lokal nivå. Forskarna kommer också att studera hur kommun och stat kan medverka till sådana samarbeten. hinder och möjligheter för expansion av fjärrkyla Behovet av komfortkyla i samhället växer och därmed finns det goda förutsättningar för fjärrkyla att öka. I projektet Hinder och möjligheter för expansion av fjärrkyla kommer forskare vid Linköpings universitet ha fokus på hur fastighetsägare, fastighetsorganisationer och hyresgäster av framförallt lokaler ser på möjligheter och hinder att installera och använda fjärrkyla. Genom en ökad kunskap om hur potentiella kunder ser och resonerar kring att införa fjärrkyla kan fjärrvärmeföretag se vilka hinder som behöver överbryggas för att fjärrkylan ska kunna expandera. öka acceptansen för energiåtervinning bestämma livslängden på fjärrvärmerör Underhållskostnaderna för fjärrvärmens distributionsnät står för procent av distributionskostnaderna. Idag finns dock inga tillförlitliga metoder hur fjärrvärmesystemet förändras med tiden. Detta gör det svårt att prognostisera framtida ekonomi liksom behovet av underhåll. I projektet Livslängd för fjärrvärmerör, som leds av forskare vid SP, kommer att man att kartlägga de komplicerade sambanden kring vilka nedbrytningsprocesser som dominerar under olika förhållanden. De kommer också att utveckla metoder för att livslängdsprediktering. Avfall utgör idag det näst största bränslet för svensk fjärrvärmeproduktion och prognoser pekar på att avfall som bränsle kommer att fortsätta växa. Detta samtidigt som det hos vissa kunder finns ett motstånd och en skepsis till avfallsbränsle. För fjärrvärmebranschen är det viktigt att ta denna oro på allvar. I projektet Ökad acceptans för energiåtervinning kommer forskare på Profu att arbeta för att öka kunskapen om avfall som energiresurs. En viktig del i detta arbete är att visa på energiåtervinningens roll i ett systemperspektiv.

9 halvårsinformation 9 kunskap på export En stark tillväxt i Kina har lett till ett ökat behov av värme och kyla. De senaste 15 åren har fjärrvärmen i landet vuxit med 13 procent sett till uppvärmd yta. En ny svensk forskningsstudie visar att det finns kunskap om fjärrvärme och fjärrkyla som kan överföras i både riktningarna mellan Kina och Sverige, vilket i sin tur skulle gynna utvecklingen av fjärrvärme och fjärrkyla. Studien District Heating Resarch in China har genomförts av Mei Gong och Sven Werner vid Högskolan i Halmstad och har haft fokus på forskningssamarbete mellan Sverige och Kina. Länderna har hittills inte haft något organiserat forskningssamarbete. Detta trots att Sverige har fjärrvärmekompetens i världsklass och dessutom bedriver en av världens största fjärrvärmeforskningsprogram. Studien visar att genom att ta vara på forskningsresultat och driftserfarenheter från Sverige skulle Kina kunna åstadkomma en mer uthållig värmeproduktion. Fjärrvärmesystemet i Kina är framförallt kolbaserat och är i behov att hitta mer miljöriktiga lösningar. Dessutom behöver fjärrvärmesystemen i Kina bli mer effektiva. Idag är relativ distributionsförlusterna i landet 2-3 gånger högre än i de svenska systemen. Intressant potential Men även Sverige skulle ha nytta av den forskning som bedrivs i Kina menar Mei Gong och Sven Werner. Forskningen bedrivs framförallt vid Tsinghuauniversitetet i Peking, Harbins tekniska institut, Harbins ingenjörsuniversitet och Tongij-universitetet i Shanghai. Det senare universitetet intresserar sig mest för fjärrkylefrågor, medan på de övriga tre universitet sker främst fjärrvärmeforskning. Det som Mei Gong och Sven Werner pekar ut om särskilt intressant för Sverige är den kinesiska forskningen kring långa transmissionsledningar och användning av absorptionsvärmepumpar i såväl kraftvärmeverk som i näten. Det är metoder som varken används i Sverige eller övriga Europa idag, men där det finns en intressant potential. Nytta för akademi och företag Studien District Heating Resarch in China har ett forskningsfokus, men Mei Gong menar att en ökad kunskap om kinesisk fjärrvärme även kan gynna svenska företag. Tanken bakom projektet är att bedöma möjligheterna för ett framtida forskningssamarbete kring fjärrvärme mellan Sverige och Kina. Det i sin tur kan starta ett teknikeller kunskapsutbyte, som kan innebära fler affärer för svenska fjärrvärmeföretag, avslutar Mei Gong. Teknik- och kunskapsutbyte kan också innebära fler affärer för svenska fjärrvärmeföretag.

10 10 fjärrsyn från teori till lönsam praktik Bara en av fyra fjärrvärmecentraler fungerar perfekt. Till den dystra slutsatsen kommer Henrik Gadd, som under fem år som industridoktorand utvecklat metoder för att få insamlade mätvärden att berätta om centralernas funktion. Efter att ha disputerat är han nu tillbaka hos Öresundskraft för att omsätta sina teorier till lönsam praktik. Fjärravlästa mätare öppnar inte bara för mer lättolkade och rättvisande fakturor som bygger på verklig förbrukning. Möjligheten att timme för timme läsa av energi, flöde samt fram- och returtemperatur ger också gyllene möjligheter att hålla koll på hur anläggningarna fungerar. Henrik Gadd, som i december krönte fem års forskning vid Högskolan i Halmstad med en teknologie doktorsexamen, beskriver mätvärdena som en guldgruva: De ger kunskap om fjärrvärmecentralerna och byggnadernas värmesystem, vilket är ett måste för att kunna optimera fjärrvämeförsörjningen. Problemet i sammanhanget är att en modern fjärrvärmecentral varje år kan lämna runt mätvärden. Kanske inte så konstigt att fjärrvärmebolagen hittills har varit rätt dåliga på att dra nytta av insamlad data. Syftet med Henrik Gadds forskning har varit att hitta smarta metoder för att från dessa enorma mängder rådata kunna utföra systematiska analyser. Svårigheten är att skilja normala förbrukningsvariationer från onormala avvikelser, säger han och berättar att mätvärden för värmeleveranser till 146 fjärrvärmecentraler i forskningen analyserades för hand. Sedan några månader är Henrik Gadd tillbaka hos sin gamla arbetsgivare Öresundskraft som tillsammans med Fjärrsyn finansierade hans tid som industridoktorand. Nu med utmaningen att omsätta forskningsrönen till verktyg som fungerar för praktiskt dagligt arbete. Finns mycket att tjäna Lars-Inge Persson är chef för det ungefär 150 medarbetare starka affärsområdet Kraft & Värme vid Öresundskraft. Han berättar att man som bäst håller på att bygga upp de databasstrukturer som krävs för att hantera och bearbeta stora mängder mätvärden. Entusiasmen går inte att ta miste på. Mätdataanalys gör det möjligt för oss att både sänka kostnaderna och öka servicen. Den som gör sig mödan att analysera får också veta, säger Lars-Inge Persson. Om ungefär ett år hoppas de att kunna skörda frukterna av det arbete som nu inletts med att skapa datalager och lättanvända datorbaserade verktyg. Här finns det mycket att tjäna för både våra kunder och för oss som producent, säger han. Analyserna hjälper till att tidigt identifiera anläggningar som inte fungerar optimalt. Det kan handla om allt från svagheter i konstruktion till slitage. Felaktig dimensionering och slarvigt injusterade styrsystem är andra fel som kan upptäckas. Henrik Gadd och Lars-Inge Persson

11 halvårsinformation 11 Att snabbt hitta och åtgärda svagheter har många fördelar. Behovsstyrd service är mer kostnadseffektiv än schemalagda besök. Att inte behöva kompensera fel med hög matningstemperatur stärker fjärrvärmens konkurrenskraft och position i energisystemet. Genom att analysera mätdata från Öresundskrafts nät i Helsingborg och Ängelholm har jag kommit fram till att tre av fyra fjärrvärmecentraler skulle kunna fungera bättre än de faktiskt gör, säger Henrik Gadd som med sin forskning inte bara förbättrar underlaget för proaktivt underhåll. Mätvärdesanalyser ger enligt Lars-Inge Persson förutsättningar för en rad nya affärer och intäktskällor: Jag ser goda möjligheter att utveckla nya tjänster som till exempel att skapa uttagsprofiler till hjälp vid bostadsbolags och industriers arbete med energieffektivisering. Vilken kund vill inte ha hjälp med att optimera sin anläggning och välja bästa taxan? Mätdataanalys gör det möjligt för oss att både sänka kostnaderna och öka servicen. fjärrsyns projekt inom marknad, omvärld och teknik PROJEKTNAMN UTFÖRARE PROJEKTLEDARE SUMMA KR SLUTRESULTAT MARKNAD OMVÄRLD TEKNIK Det reglerade fjärrvärmeavtalet, etapp tre Handelshögskolan i Jönköping Daniel Hult december 2015 Gröna IT-innovationer för fjärrvärme IMCG Sweden AB Magnus Andersson januari 2016 Hinder och möjligheter för expansion av fjärrkyla Linköpings universitet Jenny Palm januari 2017 Kundernas uppfattning av förändrade prismodeller Grontmij AB Henrik Gåverud januari 2016 Resurseffektiva städer Luleå tekniska universitet Linda Wårell juni 2017 Biomassa systemmodeller och målkonflikter Luleå tekniska universitet Anna Krook Riekkola januari 2017 Energieffektivisering i bostäder WSP Sverige AB Sirje Pädam november 2016 District Heating Research in China Högskolan i Halmstad Mei Gong/Sven Werner rapport 2014:3 Fjärrvärmens framtida roll i Europa Högskolan i Halmstad Sven Werner juni 2017 Framtida värmebehov, etapp två Högskolan i Halmstad Henrik Gadd februari 2015 Regionala fjärrvärmesamarbeten WSP Sverige AB Ingrid Nohlgren februari 2015 Storskalig styrning av fjärrvärme Linköpings universitet Louise Trygg juni 2017 Strategier för hållbar energieffektivisering IVL Svenska Miljöinstitutet Fredrik Martinsson mars 2017 Termodynamisk värdering av energianvändning Mälardalens högskola Björn Karlsson juni 2016 i byggnader Ökad acceptans för energiåtervinning Profu i Göteborg AB Johan Sundberg juni 2017 Fjärrkyla framtida design och standard SP Sveriges Tekniska Jan Henrik Sällström februari 2016 Forskningsinstitut AB Fjärrvärmedriven vattenrening i industrin Kungliga Tekniska Högskolan Andrew Martin februari 2016 Livslängd för fjärrvärmerör SP Sveriges Tekniska Nasdaneh Yarahmady augusti 2016 Forskningsinstitut AB Kombinerad fjärrvärme- och fjärrkyleanslutning Lunds universitet Svend Frederiksen april 2016 i byggnader Livslängd och statusbedömning av fjärrvärmenät Chalmers Tekniska Högskola Bijan Adl-Zarrabi juni 2017 Risk- och sårbarhetsbedömningar verktyg för Grontmij AB Mikael Jönsson oktober 2015 planering av underhåll och förnyelse Små värmekällor kunden som prosument Lunds universitet Patrik Lauenburg juni 2016 Värdering av energilösningar i byggnader IVL Svenska Miljöinstitutet Jenny Gode juni 2015 Värmedriven komfortkyla för mindre anläggningar FVB Sverige AB Håkan Walletun mars 2015

12 12 fjärrsyn frågor till fjärrsyns expertråd 1. Vilket forskningsprojekt inom Fjärrsyn hoppas du mest på? 2. Jobbar man i ditt råd med att öka användingen av resultat från forskningen i branschen? I så fall hur? Per Rosén, affärsutvecklare på E.ON och forskningsansvarig i Svensk Fjärrvärmes teknikråd. 1. Jag har förhoppningar om spännande resultat från flera av forskningsprojekten inom Fjärrsyn, dock inte speciellt projekt. 2. Inte specifikt mer än att rådet, via referensgrupperna, ser till att de kommunikationsplaner som finns beskrivna i kontrakten följs. AnnBritt Larsson, försäljningschef för fjärrvärme på Tekniska verken i Linköping och forskningsansvarig i Svensk Fjärrvärmes marknadsråd. 1. Projektet Analys av regelstyrd energi och miljövärdering av byggnader som leds av Björn Karlsson vid Mälardalens högskola. Det kan ge värdefull input till Boverkets arbete med byggreglerna (BBR) och NNE, Nära nollenergihus. 2. Nej, inte specifikt men vi ser gärna att resultaten sprids genom olika konferenser i branschen och som artiklar i Fjärrvärmetidningen med mera. Jonas Holmberg, kommunikationschef på Borås Energi och Miljö och forskningsansvarig i Svensk Fjärrvärmes kommunikationsråd. 1. Jag hoppas på projekt som har sin utgångspunkt i kundperspektivet som affärsutveckling, stärkta relationer och hur vi möter en ökande konkurrens och energibesparingar hos våra kunder. 2. Kommunikationsrådet har till uppgift att arbetar för att kommunicera forskningsresultat till branschen. Det kan handla om syntesrapporter, reportage i Fjärrvärmetidningen eller föredragningar på branschseminarier. Per Håkansson, marknadschef på Karlshamn Energi och forskningsansvarig i Svensk Fjärrvärmes teknikråd. 1. Det är många bra projekt som pågår, men det som jag tycker känns extra intressant är Från enkelhet till komplexitet där forskare vid Grontmij ska se hur fjärrvärmeföretagens nya prismodeller har slagit igenom och hur kunderna uppfattar detta. 2. Vi följer projektet och ser att de gör de kommunikationsinsatser som de lovat i sin ansökan, men vi i rådet kan bli vassare på att själva jobba med att kommunicera forskningsresultaten. forskning som stärker fjärrvärme och fjärrkyla, uppmuntrar konkurrenskraftig affärs- och teknikutveckling och skapar resurseffektiva lösningar för framtidens hållbara energisystem. Kunskap från Fjärrsyn är till nytta för fjärrvärmeföretagen, kunderna, miljön och samhället i stort. Programmet, som drivs av Energiforsk AB, finansieras av Energimyndigheten tillsammans med fjärrvärmebranschen och omsätter cirka 20 miljoner kronor om året. För mer information om projekt, resultat och ny kunskap från forskningen: Energiforsk AB Stockholm E-post

nu kan vi värdera grönt

nu kan vi värdera grönt halvårsinformation 1 forskningsprogrammet fjärrsyn september 2015 nu kan vi värdera grönt 2 fjärrsyn forskning gör att vi kan navigera rätt energiområdet är inne i en stor förändring. Gamla sanningar byts

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

smart energiapp och annat från forskningen

smart energiapp och annat från forskningen halvårsinformation 1 forskningsprogrammet fjärrsyn april 2014 smart energiapp och annat från forskningen 2 fjärrsyn strategiskt viktig forskning för framtiden fjärrvärme är ett mycket smart sätt att värma

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby Fjärrvärmedagarna 13-14 april 2011 Ronneby Brunn, Ronneby PROGRAM Tisdagen den 12 april Drop in 19.00-20.00 Mingelkväll med mat, dryck och aktivitet. PROGRAM Onsdagen den 13 april 09.05 Buss från tågstation

Läs mer

Nätverksträff för energieffektivisering och energitjänster

Nätverksträff för energieffektivisering och energitjänster Nätverksträff för energieffektivisering och energitjänster 17-18 november, 2015 Stallmästaregården, Stockholm Tisdagen den 17 november 11.00 Registreringen öppnar 12.00 Lunch 13.00 Presentationsrunda 14.15

Läs mer

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar.

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Mer än bara värme För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Fjärrvärmen ger kraft åt Göteborg. Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. I det arbetet

Läs mer

Strategidagarna. 8-9 februari 2012. Aronsborg Konferenshotell, Bålsta

Strategidagarna. 8-9 februari 2012. Aronsborg Konferenshotell, Bålsta Strategidagarna 8-9 februari 2012 Aronsborg Konferenshotell, Bålsta PROGRAM Onsdagen den 8 februari 09.30 Buss från centralstationen 10.00 Registrering 10.30 Välkomna till Strategidagarna! Christian Schwartz,

Läs mer

Tycker du om att spara?

Tycker du om att spara? E.ON Försäljning Tycker du om att spara? Då har vi rätt prismodell för dig. Jag kan inte direkt påverka mitt pris när jag snålar eftersom åtgärderna först slår igenom om några år. Du vet väl vilken fin

Läs mer

NODA Smart Heat Grid. Hur funkar det?

NODA Smart Heat Grid. Hur funkar det? NODA Smart Heat Grid Hur funkar det? Om NODA NODA grundades 2005 baserat på forskning på Blekinge Tekniska Högskola Bygger på en stark vetenskaplig grund inom datavetenskap, artificiell intelligens and

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 18-19 april 2012. First Hotel Billingehus, Skövde

Fjärrvärmedagarna. 18-19 april 2012. First Hotel Billingehus, Skövde Fjärrvärmedagarna 18-19 april 2012 First Hotel Billingehus, Skövde PROGRAM Tisdagen den 17 april Från kl. 19.00 Mingelkväll med mat och dryck i kåtan. PROGRAM Onsdagen den 18 april 08.00 Morgonaktivitet

Läs mer

Hur kan en kommun främja uthållig energiförsörjning? Optensys ENERGIANALYS. Dag Henning

Hur kan en kommun främja uthållig energiförsörjning? Optensys ENERGIANALYS. Dag Henning Hur kan en kommun främja uthållig energiförsörjning? Maria Danestig, Alemayehu Gebremedhin, Stig-Inge Gustafsson, Björn Karlsson, Louise Trygg, Henrik Bohlin, Wiktoria Glad, Robert Hrelja, Jenny Palm IEI

Läs mer

Basprogram 2008-2011 Systemteknik

Basprogram 2008-2011 Systemteknik Basprogram 2008-2011 Systemteknik Allmän inriktning Basprogrammet systemteknik har under programperioden 2008-2011 sin tyngdpunkt i en mer långsiktig utveckling av energisystemlösningar, som skall möta

Läs mer

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 1 Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 2 Tillsammans kan vi bidra till en hållbar stad. Och sänka dina energikostnader. I 150 år har vi jobbat nära dig. För du vet väl

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Partnerskap mellan energi- och fastighetsbolag för energieffektivising. Luleå 2015-10-27

Partnerskap mellan energi- och fastighetsbolag för energieffektivising. Luleå 2015-10-27 Partnerskap mellan energi- och fastighetsbolag för energieffektivising Luleå 2015-10-27 Marknadssituationen Nästan hälften av all energi som genereras i Europa används för värme och kyla. Enorma mängder

Läs mer

extra mycket kunskap från teknikforskningen

extra mycket kunskap från teknikforskningen halvårsinformation 1 forskningsprogrammet fjärrsyn februari 2011 extra mycket kunskap från teknikforskningen 2 fjärrsyn en fortsatt satsning på forskning är avgörande! någon har sagt att det svåra med

Läs mer

Kritiska faktorer för lönsam produktion i bioenergikombinat

Kritiska faktorer för lönsam produktion i bioenergikombinat Kritiska faktorer för lönsam produktion i bioenergikombinat Bränsle Kraftvärmeverk Material/ Energi Ny anläggning Råvara Ny produkt Andra produkter / Biprodukter El Värme Ingrid Nohlgren, Emma Gunnarsson,

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

Energilösningar - ett nytt sätt att agera. Sveriges Energiting 22 mars 2011

Energilösningar - ett nytt sätt att agera. Sveriges Energiting 22 mars 2011 Energilösningar - ett nytt sätt att agera Sveriges Energiting 22 mars 2011 Varför satsa på Energilösningar? Kundernas förtroende? Hur gör Lunds Energi? Utmaningar för energibranschen FÖRTROENDE MINSKAT

Läs mer

Strategidagarna 2014. 5-6 februari 2014. Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm

Strategidagarna 2014. 5-6 februari 2014. Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm Strategidagarna 2014 5-6 februari 2014 Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm PROGRAM Onsdagen den 5 februari 09.00 Buss avgår från centralstationen 09.30-10.00 Registrering och kaffe Nu regnar det regler

Läs mer

Sista anmälningsdag är 19 maj. Se anmälan och program i bifogat dokument.

Sista anmälningsdag är 19 maj. Se anmälan och program i bifogat dokument. Nr 15/2010 6 maj 101 53 Stockholm Besöksadress: Olof Palmes gata 31 www.svenskfjarrvarme.se Tel 08-677 25 50 Fax 08-677 25 55 Välkommen till Svensk Fjärrvärmes Vårfest 26 maj! Liksom tidigare år hålls

Läs mer

Bioenergikombinat Status och Framtid

Bioenergikombinat Status och Framtid Bioenergikombinat Status och Framtid Bränsle Kraftvärmeverk Material/ Energi Ny anläggning Råvara Ny produkt Andra produkter / Biprodukter Ingrid Nohlgren El Värme Värme- och Kraftkonferensen 2010-11-10

Läs mer

WSP Environmental Sverige. WSP Environmental Sverige WSP ENVIRONMENTAL FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE. Corporate Services. Soil and Water.

WSP Environmental Sverige. WSP Environmental Sverige WSP ENVIRONMENTAL FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE. Corporate Services. Soil and Water. WSP Environmental Sverige Corporate Services Acoustics Digital solutions Soil and Water Building Physics Asset Management WSP ENVIRONMENTAL FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE Verksamhetsområden: Miljömanagement

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 9-10 april 2014. Utsikten Meetings, Stockholm

Fjärrvärmedagarna. 9-10 april 2014. Utsikten Meetings, Stockholm Fjärrvärmedagarna 9-10 april 2014 Utsikten Meetings, Stockholm PROGRAM Tisdagen den 8 april Från kl. 19.00 Mingelkväll med mat och dryck Lokal: Cocktailbaren PROGRAM Onsdagen den 9 april Morgonaktivitet

Läs mer

Strategidagarna 2014. 5-6 februari 2014. Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm

Strategidagarna 2014. 5-6 februari 2014. Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm Strategidagarna 2014 5-6 februari 2014 Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm PROGRAM Onsdagen den 5 februari 09.00 Buss avgår från centralstationen 09.30-10.00 Registrering och kaffe Nu regnar det regler

Läs mer

Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler

Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler Strategidagarna 6-7 februari 2013 Yasuragi Hasseludden, Stockholm PROGRAM Onsdagen den 6 februari Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler

Läs mer

Fjärrvärmecentraler och energimätare. 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping

Fjärrvärmecentraler och energimätare. 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping Fjärrvärmecentraler och energimätare 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping PROGRAM Tisdagen den 30 september 10.00 11.00 Registrering Moderator Hans Lund, Fortum Värme och deltagare i Fjärrvärmecentralgruppen

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

Lönsam fjärrvärme. Nya möjligheter för bränsle och distribution. Säkra bränsletillgången! Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011

Lönsam fjärrvärme. Nya möjligheter för bränsle och distribution. Säkra bränsletillgången! Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 Lönsam fjärrvärme Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 TALARE EnaE Urban Eklund Profu Mattias Bisaillon Tidaholms Energi AB och Start-Up Johan Magnusson automation power process Nya

Läs mer

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart.

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. Nu sänker vi temperaturen i göteborg Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. 1 Allt för Göteborg Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. För att uttrycka det lite

Läs mer

Lönsam effektivisering av Katrineholms fjärrvärmesystem

Lönsam effektivisering av Katrineholms fjärrvärmesystem Lönsam effektivisering av Anna Axelsson Tekniska verken i Linköping Kraftvärmeverket i Katrineholm 1 Tekniska verken i Linköping Kraftvärmeverket i Katrineholm Systemeffektivisering Metod och resultat

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Sammanfattning: Fjärrvärme svarar idag för nära hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige.

Läs mer

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg Program Årsmöte 11-12 november, 2014 Elite Park Avenue Hotel, Göteborg PROGRAM Tisdagen den 11 november 11.00 Registrering 11.30 Lunch Göteborg Energi bjuder på lunch Moderator Annika Johannesson 13.00

Läs mer

Program. Strategidagarna. 4-5 februari, 2015. Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundavik

Program. Strategidagarna. 4-5 februari, 2015. Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundavik Program Strategidagarna 4-5 februari, 2015 Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundavik PROGRAM Onsdagen den 4 februari 09.00 Fika och registrering 10.00 Välkommen till Strategidagarna! Projektgruppen Svensk

Läs mer

Virker virkemidlene? Styr styrmedel rätt?

Virker virkemidlene? Styr styrmedel rätt? Virker virkemidlene? Styr styrmedel rätt? Ola Larsson WSP Environmental 3 december 2009 Disposition Information om WSP Bakgrunden till projektet Beskrivning av Fjärrsyn Beskrivning av projektet Analyser

Läs mer

Forskningsdialog och rådsdag

Forskningsdialog och rådsdag Inbjudan till Forskningsdialog och rådsdag 26-27 augusti, 2014 Almåsa konferens Västerhaninge, Stockholm Välkommen till Forskningsdialog och rådsdag Svensk Fjärrvärme bjuder in till möte för att planera

Läs mer

Hållbart byggande i kallt klimat. Thomas Olofsson

Hållbart byggande i kallt klimat. Thomas Olofsson Hållbart byggande i kallt klimat Thomas Olofsson Hållbart byggande i kallt klimat Lokalt och kulturellt influerat -Vernacular Västerbottensgård 3 Parstugan Vernacular i kallt klimat Konstruktion - Varm

Läs mer

Framtida Behov och System för Småskalig Värmeproduktion med Biobränslen

Framtida Behov och System för Småskalig Värmeproduktion med Biobränslen Framtida Behov och System för Småskalig Värmeproduktion med Biobränslen Åsa Jonsson, IVL Svenska Miljöinstitutet Susanne Paulrud, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Joakim Lundgren, Luleå Tekniska

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 22-23 april 2015. Scandic Star, Lund

Fjärrvärmedagarna. 22-23 april 2015. Scandic Star, Lund Fjärrvärmedagarna 22-23 april 2015 Scandic Star, Lund PROGRAM Tisdagen den 21 april Från kl. 18.30 Mingelkväll med mat och dryck PROGRAM Onsdagen den 22 april Morgonaktiviteter 08.00 Besök på Örtoftaverket

Läs mer

Potential för spillvärme - Spillvärmens omvärld Vad är på gång nationellt? Lösningar för utnyttjande av spillvärme Så gjorde vi

Potential för spillvärme - Spillvärmens omvärld Vad är på gång nationellt? Lösningar för utnyttjande av spillvärme Så gjorde vi Välkomna Potential för spillvärme - Länsstyrelsen Skåne och Ramböll Spillvärmens omvärld Vad är på gång nationellt? - Näringsdepartementet Lösningar för utnyttjande av spillvärme Så gjorde vi - Exempel

Läs mer

Nu måste vi bygga en hållbar

Nu måste vi bygga en hållbar Nu måste vi bygga en hållbar Mälarenergi har sedan starten för 150 år sedan varit med och format framtiden. I tidigare artiklar har vi kunnat följa utvecklingen från de första gaslyktorna i Västerås till

Läs mer

Erfarenheter från Sverige. Focus på effketopptimering i ett stadsdelsperspektiv 2015-02-03 Anders Rönneblad Cementa AB

Erfarenheter från Sverige. Focus på effketopptimering i ett stadsdelsperspektiv 2015-02-03 Anders Rönneblad Cementa AB Erfarenheter från Sverige Focus på effketopptimering i ett stadsdelsperspektiv 2015-02-03 Anders Rönneblad Cementa AB Traditionell passiv värmelagring Energibesparingarna mellan 0-12 % (köpt energi) för

Läs mer

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Följ med! ETT SAMARBETE MELLAN HÖGSKOLA, KOMMUN, REGION, BRANSCHORGANISATIONER OCH NÄRINGSLIV 1 Gör du som vi ser potentialen i 50 miljarder uppkopplade

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Vägen till ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:110) Systemperspektivet som en grundläggande princip

Vägen till ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:110) Systemperspektivet som en grundläggande princip Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE Vägen till ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:110) SABOs synpunkter Systemperspektivet som en grundläggande princip SABO håller med om att

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

Delba2050. Innovationsagenda baserad på en långsiktig och bred systemsyn. Den elbaserade ekonomin 2050 Jörgen Svensson, LTH 17/03/2015

Delba2050. Innovationsagenda baserad på en långsiktig och bred systemsyn. Den elbaserade ekonomin 2050 Jörgen Svensson, LTH 17/03/2015 Delba2050 www.delba2050.se Innovationsagenda baserad på en långsiktig och bred systemsyn 17/03/2015 Den elbaserade ekonomin 2050 Jörgen Svensson, LTH Delba2050 - Projekt www.delba2050.se Syf t e: öppna

Läs mer

Kundcentraler och energimätare

Kundcentraler och energimätare Kundcentraler och energimätare 16-17 oktober 2013 Sankt Gertrud, Malmö PROGRAM Onsdagen den 16 oktober 08.00-10.00 Studiebesök hos Öresundsverket Rundvandring i kraftverket med start i den gamla turbinhallen,

Läs mer

för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram

för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram Spara och bevara Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt

Läs mer

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402 Industrin och energin Peter Nygårds 20140402 1 Är industrins tid förbi? Tjänstesamhället är tyngdpunkten i samhällsekonomin och därmed för sysselsättning och välfärd. Industrin är på väg till låglöneländer.

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder

Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder PRESSMEDDELANDE 2014-07-07 Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder Ny solpark på universitetstaket kan tiodubbla produktionen av solenergi Pite Energi tar ett stort steg i arbetet mot hållbar

Läs mer

Klara. Färdiga. Gå! Kunskap. Workshops. Djupintervjuer Verkliga fall. Råd och strategier. Personlig utveckling. Nätverk

Klara. Färdiga. Gå! Kunskap. Workshops. Djupintervjuer Verkliga fall. Råd och strategier. Personlig utveckling. Nätverk Kunskap Workshops Klara. Djupintervjuer Verkliga fall Färdiga. Gå! Råd och strategier Program för att hantera framtidens utmaningar i fjärrvärmebranschen. Personlig utveckling Nätverk Program för Sveriges

Läs mer

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N/2013/5373/E

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N/2013/5373/E SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson 2014-01- 21 REMISSYTTRANDE N/2013/5373/E Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Energimyndighetens rapport Heltäckande bedömning av

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

Vattenfall Värme Uppsala

Vattenfall Värme Uppsala Vattenfall Värme Uppsala - dagsläget Johan Siilakka, chef anläggningsutveckling - utveckling Anna Karlsson, miljöspecialist - varför biobränslen? - tidplaner och delaktighet 2013-03-02 Foto: Hans Karlsson

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning Fjärrvärme från Feab bekväm och miljövänlig uppvärmning En trygg, bekväm och miljövänlig värmekälla När du väljer fjärrvärme som värmekälla gör du ett val för bekvämlighet, trygghet och för miljön. Det

Läs mer

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme är en effektiv och hållbar energilösning som ger dig en enkel och pålitlig vardag. Det är den vanligaste uppvärmningsformen i

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 892 Datum: 2014-05-22 Fastighetsbeteckning: Öringen 6 Adress: Augustivägen 12, 302 60 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av: Hanna

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

8 sidor om. Värmemarknaden i Sverige. Värmemarknad Sverige. Juni 2014

8 sidor om. Värmemarknaden i Sverige. Värmemarknad Sverige. Juni 2014 8 sidor om Värmemarknaden i Sverige Juni 2014 Värmemarknad Sverige Värmemarknaden är den största energimarknaden i Sverige, jämte elmarknaden. Behovet av uppvärmning och tappvarmvatten i bostäder, lokaler

Läs mer

För en bred energipolitik

För en bred energipolitik 2008-07-09 För en bred energipolitik 1 Socialdemokraterna ENERGISAMTAL Det behövs en bred energiuppgörelse Det är nu två år sedan centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande

Läs mer

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson Energismarta affärer 7 november 2013 Karlskrona Peter Karlsson Hinder för energieffektivisering Ogynnsamma avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst Ventilation belysning m.m. ingår i hyran Samfällighet

Läs mer

Energiseminarium i Skövde. Daniel Lundqvist Avd. Hållbar energianvändning Energimyndigheten

Energiseminarium i Skövde. Daniel Lundqvist Avd. Hållbar energianvändning Energimyndigheten Energiseminarium i Skövde Daniel Lundqvist Avd. Hållbar energianvändning Energimyndigheten Kommunal energiplanering Hållbar utveckling (från Väst till Öst..) Konsekventa åtgärder Angeläget för genomförarna

Läs mer

Energi & Villaforum 2013. Välkomna!

Energi & Villaforum 2013. Välkomna! Energi & Villaforum 2013 Välkomna! Program 08.00 Frukost 08.30 Välkomna! 08.45 Fjärrvärme Karl-Henrik Rognefjord 09.15 MEX (Helsingborgs Mark & Exploatering) Johan Cedergren Tomtsläpp 2013 och vad händer

Läs mer

NODA Smart Heat Building. Hur funkar det? - En teknisk översikt

NODA Smart Heat Building. Hur funkar det? - En teknisk översikt NODA Smart Heat Building Hur funkar det? - En teknisk översikt Vad är NODA? NODA grundades 2005 baserat på forskning på Blekinge Tekniska Högskola Bygger på en stark vetenskaplig grund inom datavetenskap,

Läs mer

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar. 2013-03-05 Karin Byman ÅF

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar. 2013-03-05 Karin Byman ÅF Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar 2013-03-05 Karin Byman ÅF Bakgrund Tydliggöra lönsamhetskriterier vid energieffektivisering. Brogården, Alingsåshem, Alingsås Backa Röd, Poseidon, Göteborg

Läs mer

Energiförsörjning Storsjö Strand

Energiförsörjning Storsjö Strand Farzad Mohseni, Sweco Energuide Stockholm 2012-05-23 Energiförsörjning Storsjö Strand 1 Sustainergy Energieffektivisering Energiplaner, klimatstrategier m.m. åt kommuner/län/regioner Energitillförsel ur

Läs mer

NYHETER I MILJÖLAGSTIFTNINGEN ENERGI, AVFALL, VÄXTHUSGASER

NYHETER I MILJÖLAGSTIFTNINGEN ENERGI, AVFALL, VÄXTHUSGASER NYHETER I MILJÖLAGSTIFTNINGEN ENERGI, AVFALL, VÄXTHUSGASER NYHETER I LAGSTIFTNINGEN LAG OCH FÖRORDNING OM ENERGIKARTLÄGGNING I STORA FÖRETAG 2014:266 OCH 2014:347 Alla stora företag ska göra en energikartläggning

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

TEMPERATURMÄTNING I VÄTSKEFLÖDEN. rapport 2015:118

TEMPERATURMÄTNING I VÄTSKEFLÖDEN. rapport 2015:118 TEMPERATURMÄTNING I VÄTSKEFLÖDEN rapport 2015:118 Temperaturmätning i vätskeflöden TEST AV TEMPERATURGIVARE I DYKRÖR MED OCH UTAN VÄRMELEDANDE PASTA SARA LJUNGBLAD THOMAS FRANZÉN MAGNUS HOLMSTEN ISBN

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

Plusenergi eller energineutral? Vilka är förutsättningarna för hållbar energianvändning i ett stadsförnyelseprojekt som H+?

Plusenergi eller energineutral? Vilka är förutsättningarna för hållbar energianvändning i ett stadsförnyelseprojekt som H+? Plusenergi eller energineutral? Vilka är förutsättningarna för hållbar energianvändning i ett stadsförnyelseprojekt som H+? Agneta Persson Affärsutvecklare WSP vill vara med och bidra till att framtidens

Läs mer

Kurspaketet Värmesystem

Kurspaketet Värmesystem Värmesystem Kurspaketet Värmesystem Hur förser vi våra byggnader med värme och hur effektivt används den? Hur kan vi minska energianvändningen i byggnader? Hur produceras, uppgraderas och utnyttjas biobränslen

Läs mer

Sol och frånluft värmer Promenaden

Sol och frånluft värmer Promenaden Sol och frånluft värmer Promenaden Sedan våren 2010 får brf Promenaden i Falun värme och tappvarm vatten från solfångare och värmepumpar. Investeringen mer än halverar behovet av fjärrvärme. Föreningen

Läs mer

Rock Energy Solutions

Rock Energy Solutions Rock Energy Solutions TM Ett samspel med Naturen Ledarna inom nyckelfärdiga Geoenergisystem Mot en hållbar, lönsam och trygg energiframtid för fastighetsägare Rock Rock Energy - ett samspel med Naturen

Läs mer

fjärrvärmen 2015 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa

fjärrvärmen 2015 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa fjärrvärmen 215 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa Svensk Fjärrvärme är en branschorganisation för företag i Sverige som producerar fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla. Föreningen har drygt 13

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Närområdets egna energibolag

Närområdets egna energibolag Närområdets egna energibolag Innehåll Om oss 3 Principen med fjärrvärme 4 Om kyla 8 Support för alla typer av frågor 10 Serviceavtal 12 Kampen om miljön 14 Socialt ansvar 15 Framtidens energikällor 16

Läs mer

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef SSABs klimatarbete mot 2050 Jonas Larsson, SSABs miljöchef en global och mycket specialiserad stålkoncern 17 300 anställda i mer än 50 länder SSABs produktionsorter Försäljning 2 SSABs verksamhet gör skillnad

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 883 Datum: 2014-04-15 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:50 Adress: Gräsvägen 20, 302 92 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av:

Läs mer

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process En essä i kursen Produktutveckling med formgivning, KN3060 Patrick Larsson, Mälardalens högskola, 2007-04-26 Inledning Kommunikation definieras som överföring

Läs mer

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt Jenny Miltell, 2012 Smarta elnät ABB gör det möjligt Innehåll Världen idag och dagens energi- och klimatutmaning EU:s och Sveriges klimatmål Integration av förnybar energi kräver en energiomställning Vi

Läs mer

Energi i industri Nuläge och framtid

Energi i industri Nuläge och framtid Energi i industri Nuläge och framtid Mats Söderström, Energisystem, Linköpings universitet Innehåll Svensk industri idag Krav från EU svensk industri Andra länders planer Trendbrott Hot Möjligheter Svensk

Läs mer

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden?

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Staffan Eriksson, IVA Huvudprojektledare Vägval energi 15 oktober 2009 IVAs uppdrag IVA ska till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska

Läs mer

Innehåll. Solstrålning i Europa. Att tänka på.. Varför solvärme i Sverige? Stor andel av energianvändning till värme

Innehåll. Solstrålning i Europa. Att tänka på.. Varför solvärme i Sverige? Stor andel av energianvändning till värme Innehåll Solvärme En mogen teknik med potential för nya marknader Dr Chris Bales Centrum för solenergiforskning SERC, Högskolan Dalarna Styrelsemedlem svenska solenergiföreningen Bakgrund Marknadsläget

Läs mer

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 Systematiskt energiarbete Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 1 ÅF i korthet Omsättning: ca 8 500 MSEK Medarbetare och nätverk: Med 7 500 medarbetare och 20 000

Läs mer

Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD

Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD Ett gemensamt bolag NSVA, Sydvatten och VA SYD har bildat ett gemensamt FoU bolag för vattentjänstsektorn. Projektet är unikt för Norden. 1 Varför göra detta

Läs mer

Gör. gemensam. sak med oss. Öka värdet på din fastighet.

Gör. gemensam. sak med oss. Öka värdet på din fastighet. Gör gemensam sak med oss. Öka värdet på din fastighet. Hur ofta ställer du kostnaden av ett problem mot värdet av en helhetslösning? Alla kan drabbas av det oförutsedda. Frågan är bara hur du tacklar risken.

Läs mer

1:7. Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen inom bebyggelsen

1:7. Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen inom bebyggelsen 1:7 Hur Sverige ska nå energi- och Vi står inför vår tids största utmaning att på kort tid ställa om vår energianvändning till en nivå som skapar förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Läs mer

Skånes Energiting 2008

Skånes Energiting 2008 Skånes Energiting 2008 Tid: 17 juni Plats: Stadionmässan, Malmö Arrangör: Energikontoret Skåne Förnybar energi Effektiv energianvändning Hållbara transporter Skånes Energiting är mötesplatsen för alla

Läs mer

Celsius - konkurrenskraftig och hållbar fjärrvärme och fjärrkyla till Europas städer.

Celsius - konkurrenskraftig och hållbar fjärrvärme och fjärrkyla till Europas städer. Celsius - konkurrenskraftig och hållbar fjärrvärme och fjärrkyla till Europas städer. GAME Dagen 2014 Klimatneutral konsumentmarknad 9 Oktober, Chalmers Jonas Cognell, Göteborg Energi AB Senior Program

Läs mer

Guide för små och medelstora företag. Enklaste vägen till energieffektivt företagande

Guide för små och medelstora företag. Enklaste vägen till energieffektivt företagande Guide för små och medelstora företag Enklaste vägen till energieffektivt företagande 2 Guide för små och medelstora företag vi vill hjälpa företag att minska sina kostnader och sin miljöbelastning genom

Läs mer

The Sustainable City. 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen

The Sustainable City. 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen The Sustainable City 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen E.ON möter de växande städernas miljöproblem med klimatsmarta och långsiktiga infrastrukturlösningar. Vi bygger morgondagens energisystem

Läs mer