Årsre dovisning 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsre dovisning 2012"

Transkript

1 Årsredovisning 2012 Bilaga 1 Kommunfullmäktigess mål

2 Den kommunala servicen till invånare och näringsidkare i Norrtälje kommun ska utvecklas så att den levereras mer rationellt, förutsägbart och kostnadseffektivt. INDIKATOR Nämndens mål: KOMMUNSTYRELSEN NKI Resultat Resultat Målvärde Resultat Förvaltning av byggnader Förvaltning av tomtmark Fritidsanläggningar Gata/Parkverksamhet VA-verksamhet Renhållningsverksamhet Växel och Kontaktcenter >80 Ingen mätning Kommentarer och analys Fastighetsavdelningens NKI resultat visar en klar förbättring jämfört med Förvaltning tomtmark når målvärdet. Byggnader och fritidsanläggningar når ej målet. Renhållningen når målet med ett index på 82 vilket är en förbättring med två enheter från Gata/park verksamheten når sitt mål med index 68 vilket är det högsta värdet sedan mätningen startade. Ökad nöjdhet med bla vinterväghållning och skötsel av parker och lekplatser. Försköning av tätorter med blommor har bidragit positivt till det ökade resultatet. Resultatet för VA-verksamhet har förbättrats med en enhet från 2011 dock är resultatet långt från målvärdet. För växel och kontaktcenter har ingen mätning genomförts för 2012 då svarsfrekvensen varit för låg tidigare år. Aktiviteter Aktivt arbete med företagsträffar och kontakter genomförs enligt plan. Kontaktcenter har rekryterarat nya medarbetare enligt ny kravprofil för en Kontakt Center medarbetare. Planbesked har lämnats inom 4 månader vid 7 tillfällen under perioden Förstärkning av webbresurser och förändringar av kommunens webbplats är genomförda, bl.a. kommenteringsfunktioner. Första e-tjänsten Mitt Bygge är införd. Regelbunden annonsering i Norrtelje Tidning och Roslagens Bo- och Motormarknad har genomförts. Införande av ny ärendehanteringsprocess med digitala utskick av handlingar har införts. Ca 50 % av fullmäktiges ledamöter har valt av avstå från pappershandlingar. En förstudie har genomförts under våren inom ramen för projekt Superservice. Målet med förstudien har varit att undersöka om Norrtälje Kommun kan arbeta annorlunda med webben för att förbättra servicen till våra medborgarna och samtidigt effektivisera våra interna processer.

3 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Bedömningsgrund för uppfyllelse av nämndens indikatorer 1. Resultatet i bygg- och miljökontorets årliga kundundersökning skall minst uppgå till index 88. Mäts och redovisas första halvåret Att e-tjänster införs enligt plan. Mäts och redovisas vid årets slut. 3. De tjänstegarantier som bygg- och miljökontoret har skall uppfyllas. Detta mäts och kommenteras i samtliga delårsbokslut 4. Resultatet av frågan Hur upplevde du kontakten med handläggaren på Bygg- och Miljökontoret i bygg- och miljökontorets årliga kundundersökning skall uppgå till minst index 85. Mäts och redovisas första halvåret Att en aktivitetsplan med anledning av resultatet i SBA-undersökningen har tagits fram. När ovanstående 5 pkt uppfyllts bedöms målet som uppnått. Aktiviteter för att nå målet: Bygg- och miljökontorets årliga kundundersökning skall genomföras. E-tjänster Mitt Bygge skall införas under året. En aktivitetsplan utifrån resultatet i Stockholm business alliance (SBA) -undersökningen skall tas fram under året. Kommentarer och analys Bygg- och miljökontorets årliga kundundersökning har genomförts som planerat. Det samlade resultatet uppgick till index 92 för VA och 90 för bygglov (mål 88), och resultatet för frågan Hur upplevde du kontakten med handläggaren på Bygg- och Miljökontoret uppgick till index 89 för VA och 88 för bygglov (mål 85). E- tjänster för bygglov Mitt Bygge har införts. Aktivitetsplan med anledning av resultatet i SBA-undersökningen har tagits fram. De åtgärderna som i handlingsplanen planerades för 2012 har genomförts.

4 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

5

6 SOCIALNÄMNDEN KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Den kommunala servicen till invånare och näringsidkare i Norrtälje kommunn ska utvecklas så att den levereras mer rationellt, förutsägbart och kostnadseffektivt. Indikator Medborgare som har kontakt med socialförvaltningen ska få en god service och o bli respektfullt och professionellt bemötta. Det ska vara lätt att kommaa i kontakt med socialförvaltningen. Socialnämndens mål för Kund Varje verksamhet ska ha tydliga rutiner för tillgänglighet. Samtliga avdelningar har ett system med mottagningstelefon med fasta telefontider då kunder kan komma i kontakt med de olika avdelningarnass verksamheter. Socialnämndens mål för Kund Varje verksamhet ska ha tidsgarantier. : Avdelningarna har olika tidsgarantier. Dels i formm av rutiner gällande bl.a. när en klient ska erbjudas tid för nybesök och rutiner för att kontakta en klient somm lämnat meddelande. Dels i form av rutiner för när ettt inkommet ärende senast ska delas utt till en handläggare. Vidare finns lagreglerade tidsgarantier såsom att a en s.k. skyddsbedömning ska göras samma dag eller senast dagen efter en anmälan om oro för barn inkommit, att en förhandsbedömning ska vara genomförd inom tvåå veckor från det att en anmälan om oro för barn inkommit samt att en barnutredning ska vara slutförd senast inomm fyra månader.

7 Socialnämndens mål för Kund Antalet e-tjänster ska öka. I december 2012 har förvaltningen inlett ett samarbete med Superservice för att utveckla e-tjänster inom förvaltningen. Arbetet kommer att fortsätta under 2013 i syfte att förbättra informationen till brukarna och utveckla e-tjänster. Socialnämndens mål för Kund Förvaltningen ska genomföra kundundersökningar med början På grund av hög arbetsbelastning samt oroligt budgetläge under 2012 har brukarundersökning inte kunnat genomföras. Brukarundersökningen kommer istället att genomföras under februari månad Kommentar måluppfyllelse Kund Förvaltningen har under året förbättrat rutinerna för tillgänglighet och information. Indikator Tillståndsenheten ska genom dialog, information och tillsyn arbeta för en trygg och säker restaurangmiljö i Norrtälje kommun då tillståndsinnehavarna bedriver verksamheten enligt alkohollagen. Handläggningen ska präglas av kompetens, effektivitet och rättssäkerhet. Socialnämndens mål för Tillståndsenheten Verksamhetens NKI ska uppgå till minst 75. Någon uppföljning gällande detta mål har inte varit möjlig, då resultat av verksamhetens NKI inte har rapporterats till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH). Socialnämndens mål för Tillståndsenheten Innehavare av serveringstillstånd ska årligen erhålla minst 4 informations- och tillsynsaktiviteter. Under 2012 har SRMH erbjudit samtliga innehavare med serveringstillstånd utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Information om bl.a. restaurangrapporteringen har skickats till samtliga verksamheter. Kontroll av ekonomisk skötsamhet har genomförts av såväl alkoholförsäljning samt tobaks- och folkölsförsäljning. Kontroll av förekomst i polisens belastningsregister har genomförts. Under året har ca 60 tillsynsbesök gjorts varav 19 på sen kvällstid. Socialnämndens mål för Tillståndsenheten Verksamhetsutövare som bedriver försäljning av folköl, tobak samt receptfria läkemedel ska årligen erhålla minst 1 tillsynsaktivitet. 27 av totalt 91 anmälda verksamheter med försäljning av folköl och tobak har haft tillsyn under året. Kontroll av ekonomisk skötsamhet har genomförts av såväl alkoholförsäljning som tobaks- och folkölsförsäljning. Samtliga verksamheter som säljer vissa receptfria läkemedel har haft kontroll. Kommentar måluppfyllelse Tillståndsenheten Avdelningschefen för tillståndsenheten bedömer att alla mål har uppfyllts med reservation för NKI.

8 BARN-OCH SKOLNÄMNDEN Tillgängligheten ska öka genom att den första kontakten med invånarna lämnas över till Kontaktcenter, KC. Förstakontakten med kommunen när det gäller val av förskola och skola sker sedan via KC. I samband med skolstarten höstterminen 2012 styrdes förstahandskontakten över till KC när det gällde frågor om skolskjuts. Fler vårdnadshavare ska använda e-tjänsten. 86 procent (84 procent 2011) av föräldrarna med barn som skulle börja i förskoleklass HT-12 använde kommunens e-tjänst för val av skola. 72 procent (74 procent 2011) av föräldrarna med barn som skulle börja årskurs 7 HT-12 använde kommunens e- tjänst för val av skola. Andelen föräldrar som anger att de är nöjda med verksamheten i sitt barns förskola ska öka.* 93 procent (92 procent 2011) angav i årets brukarundersökning att de var nöjda med sitt barns förskola. Genomsnittet i VÅGA VISA*) var 93procent. Andelen föräldrar som anger att de är nöjda med verksamheten i sitt barns fritidshem ska öka.* 78 procent (77 procent 2011) av föräldrarna med barn i förskoleklass angav att de var nöjda med sitt barns fritidshem. Genomsnittet i VÅGA VISA*) var 86 procent. 75 procent (72 procent 2011) av föräldrarna med barn i årskurs 2 angav att de var nöjda med sitt barns fritidshem. Genomsnittet i VÅGA VISA* var 84 procent. Andelen elever och föräldrar som anger att de är nöjda med verksamheten i sin/sitt barns skola ska öka.* FÖRÄLDRAR 91 procent (89 procent 2011) av föräldrarna med barn i förskoleklass angav att de var nöjda med sitt barns skola. Genomsnittet i VÅGA VISA*) var 92 procent. 89 procent (89 procent 2011) av föräldrarna med barn i årskurs 2 angav att de var nöjda med sitt barns skola. Genomsnittet i VÅGA VISA*) var 92 procent. 88 procent (77 procent 2011) av föräldrarna med barn i årskurs 5 angav att de var nöjda med sitt barns skola. Genomsnittet i VÅGA VISA*) var 87 procent. 75 procent (65 procent 2011) av föräldrarna med barn i årskurs 8 angav att de var nöjda med sitt barns skola. Genomsnittet i VÅGA VISA*) var 77 procent. ELEVER 85 procent (83procent 2011) av eleverna i årskurs 5 var nöjda med sin skola. Genomsnittet i VÅGA VISA*) var 85 procent. 65 procent (65 procent 2011) av eleverna i årskurs 8 var nöjda med sin skola. Genomsnittet i VÅGA VISA*) var 75 procent. SAMMANFATTNING: Förstahandskontakten med Norrtälje kommun sker i ökad utsträckning via Kontaktcenter, KC. Årets enkätundersökning indikerar att kundnöjdheten är fortsatt hög bland föräldrar med barn i förskolan, förskoleklass och årskurs 2. Däremot kan noteras att föräldrarna fortsatt har en mindre positiv bild av fritidshemmens verksamhet. Dock har en ganska stor andel föräldrar med barn på fritidshem svarat att de inte vet. Inställningen hos föräldrar med barn i årskurs 5 och 8 har avsevärt förbättrats från förra året. Elever i årskurs 5 ligger kvar på en hög nivå. Däremot skulle en förbättring av resultatet i årskurs 8 vara önskvärd. *Enkätundersökningen genomförs i ett samarbete mellan kommunerna i Danderyd, Ekerö, Nacka, Norrtälje, Sollentuna, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, Vallentuna och Värmdö.

9 UTBILDNINGSNÄMNDEN Nedan följer en redovisning av verksamheternas resultat utifrån de indikatorer som tagits fram för att mäta graden av måluppfyllelse gentemot kommunfullmäktiges kommunövergripande mål. Andelen elever som anger att de är nöjda med verksamheten i sin skola ska öka. 75 procent (81 procent 2011) av eleverna i årskurs två på gymnasiet var nöjda med sin skola. Genomsnittet i VÅGA VISA*) var 83 procent. I den länsgemensamma vuxenutbildningsenkäten svarade 74 procent av de studerande från Norrtälje, att de kunde rekommendera sin skola till andra. Genomsnittet låg på 73 procent. OBS, undersökningen tillämpade en femgradig skala och inte en fyrgradig vilket VÅGA VISA gjorde. Merparten av dem som svarade studerande vid Norrtälje kommunala vuxenutbildning, NKV. Några få läste hos andra anordnare. SAMMANFATTNING: Resultatet av årets enkätundersökning indikerar en lägre nöjdhet bland eleverna i gymnasieskolan än tidigare. Resultatet vid enskilda gymnasieprogram ligger dock över genomsnittet samtidigt som några gymnasieutbildningar visar kraftigt försämrade resultat. Resultatet på vuxenutbildningsenkäten låg väl i nivå med genomsnittet i undersökningen. *Enkätundersökningen genomförs i samarbete mellan kommunerna i Danderyd, Ekerö, Nacka, Norrtälje, Sollentuna, Upplands Väsby, Vallentuna och Värmdö. TIOHUNDRA-NÄMNDEN Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen Nöjda patienter/brukare/kunder Det övergripande och långsiktiga målet är utifrån befolknings behov ansvara för en kvalitativ god vård och omsorg ges till kommunens invånare, vilket också innefattar en säker och tillgänglig vård och omsorg. Beslut om verkställighet Målsättningen är att alla beslut kan verkställas inom tre månader. Målet har inte kunnat uppnås, se redovisning nedan för inrapportering till Socialstyrelsen av icke verkställda beslut. Orsak är att det saknas boendeplatser på särskilt boende för äldre samt i LSS-boende. Nämnden har tagit fram en boendeplan med prognostiserade behov och nybyggnationer, beslut om verkställighet av nybyggnationen är dock inte fattat. Risk för viten föreligger. SOL 31 mars 30 juni 30 sept 31 dec SÄBO, Särskilt boende Dagverksamhet Korttidsboende LSS 31 mars 30 juni 30 sept 31 dec Daglig verksamhet Korttidsvistelse Bostad med särskild service Ledsagarservice Kontaktperson Köerna till särskilt boende har under året 2012 varit långa. Väntetiden till ett boende på särskilt boende har medfört att flera personer än tidigare tvingats vara på korttidsboende i avvaktan på plats på särskilt boende. Detta leder i sin tur till att antalet disponibla korttidsplatser varit för få för att räcka till för de personer som har behov av en korttidsvistelse efter en sjukhusinläggning. Det har medfört att antalet utskrivningsklara på sjukhus under 2012 varit högt.

10 TioHundranämndens beslut för att efter översyn växla ut mindre enheter (höga dygnskostnader) genom nyproduktion enligt äldreboendeplanen har inte kunnat genomföras. Översynn samt förslagg om verkställandet (integrerad upphandling) har genomförts men beslut om verkställighet inte är fattat. NKI- Nöjd Brukare Index Resultatet från de nationella öppna jämförelserna gällande äldreomsorg och brukarenkätenb n om särskildaa boenden för äldre visar att Norrtälje kommun har förbättratt sin placering i länet från plats p 6 år 2009, till plats 1 år å 2011 när det gäller brukarnas samlade omdömen om särskilda boenden. Vårdbarometern Frågorna i vårdbarometern har till stor del förändrats mot tidigare. Därför redovisas endast de frågor vilka vi haft med tidigare och där samma frågeställningar ännuu finns. Framledes avser vi att komplettera redovisningen med en del nya frågor, dock i början utan jämförelsetal mot tidigare. Observera att svaren från Norrtäljes befolkning avser c:a 100 svarande personer. Vårdbarometern (andel i procent) Fråga/Årr Tillgång till den sjukvård de behöver (betyg 3-5) Har förtroende för sjukvården i SLL (betyg 4-5) Har ringt till Vårdguiden/sjukvårdsupp/-rådgivn Norrtälje Länett Allmänpsykiatrin uppvisar en lägree kö per den 31 nov 2012 jämfört med samma tidpunkt föra året. Av dessa har 3 (f.å 13) personer fått vänta över 30 dagar men ingen person har väntat över ö 90 dagar.

11 För Barn- och ungdomspsykiatrin har kösituationen förbättrats jämfört med läget för ett år sedan, totalt 20 (f.å 24) personer. Av dessa 20 personer har inga personer väntat över 30 eller 90 dagar. Väntande > 30 dgr > 90 dgr Psykiatrisk mottagning 50 (54) 3 (13) 0 (1) Barn- och ungdomspsykiatri 20 (24) 0 (12) 0 (0) Väntetider i specialiserad vård Vårdbolaget Tiohundra AB ska rapportera väntetider vid Norrtälje sjukhus till centralt väntetidsregister (CVR) för verksamhet inom det akutsomatiska avtalet. Läget per den 30 november 2012 redovisas nedan. Antal väntetider med väntetid dagar Vårdenhet CVR-kod Vg Tot 0-30 mer än Andel 0- Vg Tot NAT 0-90 mer än Andel 0- SLL Norrtälje sjukhus % % Ortopedisk mottagning % % Allmänkirurgisk mottagning % % Urologisk mottagning % % Internmedicinsk mottagning % % Lungmedicinsk mottagning % % Kardiologisk mottagning % % Endokrinologisk mottagning % % Hudmottagning % % Gynekologisk mottagning % % Ögonmottagning % % Öron-, näs- och halsmottagning % % Barnmedicinsk mottagning % % I december hade 61 % (438) väntat mindre än 30 dagar att jämföra med 71 % (508) förregående år. Mottsvarande siffra för länet är 56 %. När det gäller väntande mindre än 90 dagar hade 98 % (883) väntat mindre än 90 dagar att jämföra med 96 % (698) föregående år. Mottsvarande siffra för länet är 94 %. Vid bristande tillgänglighet på akutsjukhusen utgår viten från och med Väntetid husläkare SKL: Våren 2012 Andel patienter som fick komma på besök inom 7 dagar hos allmänläkare Husläkarmottagning Hösten 2011 Hösten 2012 Riket Stockholm Tidbokning HLM Bergshamra/Blidö HLM Hallstavik HLM Norrtälje Norra HLM Norrtälje Södra HLM Väddö Husläkarna i Rimbo/Edsbro Roslagshälsans Husläkarmottagning Snitt (ej vägt) räknat på vid respektive tillfälle deltagande HLM

12 Befolkningen i Norrtälje kommun ska kontinuerligt öka. KOMMUNSTYRELSE Aktiviteter/kommentarer Medarbetare har rekryterats på VA-avdelningen för att säkerställa genomförandet av VA-utvecklingsplanen. 454 st ny kunder har anslutits under 2012 och 70 mkr har inkommit i anläggningsavgifter. Det pågår arbete med 56 detaljplaner för olika utnyttjande i kommunen. En projektanställd planarkitekt arbetar enbart med utökade byggrätter i områden som får kommunalt vatten och avlopp. Fram till sista november har befolkningen ökat med 387 personer. Processen med samhällsbyggnad har utvecklats och inbegriper nu alla berörda förvaltningar och avdelningar. Alla större detaljplaner inleds med ett startpm där förutsättningarna för planen klarläggs. Marknadsföring av kommunens kommande bostad- och arbetsplatsområden genomförds genom annonsering i bl.a. Fastighetsvärlden Aktiviteter: Öka planberedskapen för bostäder i attraktiva livsmiljöer, marknära bostäder och möta ungdomars efterfrågan. Fortsatt utveckling av samhällsbyggnadsprocessen och införa gemensamma rutiner. Kommentar: Räddningstjänsten deltar vid Samhällsbyggnadsberedningens möten och är en inarbetad del i start- PM för detaljplaner. BYGG- OCH MILJÖNÄMND Bedömningsgrund för uppfyllelse av nämndens indikatorer Målet bedöms som uppnått om utlovade tjänstegarantier hålls och handlingsplanen för utökad kartproduktion är klar. Aktiviteter för att nå målet: Hantera ärenden snabbt och korrekt, enligt utlovade tjänstegarantier. Delta i översiktsplanearbetet. Hantera planremisser skyndsamt. Upprätta primärkartor som underlag till detaljplaner och inom verksamhetsområden för kommunalt VA. Ajourföra primärkartor som underlag till detaljplaner och inom verksamhetsområden för kommunalt VA. Handlingsplan kartproduktion. Upprätta grundkartor som underlag till detaljplaneändringar vid VA-anslutning. Kommentarer och analys Målet för ökad befolkning i verksamhetsplanen genom kartförsörjning inom tätorter med primärkarta har kunnat uppnås. En handlingsplan för kartförsörjning över områden med fritidsbebyggelse är upprättad samt flygfotografering och flygskanning genomförd där kommunal VA-anslutning ger möjlighet till utökad byggrätt. Tjänstegarantier för bygglov/förhandsbesked och avlopp bedöms som uppfyllda under perioden. Handlingsplanen för utökad kartproduktion har tagits fram. Bygg- och miljökontoret har dessutom nu fått flygbilderna från den stora flygfotograferingen levererade och ett ärende om produktion av primärkarta över stora delar av kommunen har hanterats.

13 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Nämndens bedömningsgrunder för måluppfyllelse Möjliggöra en aktiv fritid får alla kommuninvånare. Aktivitet A Förbättra och iordningställa kanotlederna i Norrtälje kommun. Aktivitet B Skapa en anpassad och attraktiv skate/spontanidrottsanläggning i Norrtälje. Kommentarer: Arbetet med att fårbättra och iordningställa kanotlederna i Norrtälje kommun har pågått och kanotleden Lommaren - Malstasjön öppnades i juli Utredningen om att skapa en anpassad skatepark i Norrtälje är slutförd och överlämnad till kommunstyrelsekontoret. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att ställa sig bakom byggandet även skatepark på Södra bergen, intill det nya badhuset och lp. Nämndens bedömningsgrunder för måluppfyllelse Uppmuntra till ett rikt föreningsliv. Aktivitet A Lämna bidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Aktivitet B Se över bidragsbestämmelserna får bidrag riktade till barn och ungdomar. Aktivitet C Erbjuda föreläsningar kring föreningsliv, värderingar och ledarskap. Kommentarer: Bidrag om ca 6 mnkr har betalats ut till barn - och ungdomsföreningar under En översyn av anläggningsbidraget har gjorts under Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram nya bestämmelser och ett fårslag till beslut får anläggningsbidrag Arbetet med föreningar sker i samverkan med SISU och under 2012 har utbildningar och föreläsningar erbjudits till framför allt unga ledare. TIOHUNDRANÄMND Äldreomsorg Norrtälje kommun Jämförelsegrupp ÖG Länets kommuner Rikets kommuner Befolkning 65 w år ,1% 20,5% 15,7% 21,3% Befolkning 80 w år ,0% 5,9% 3,8% 6,0% Norrtälje kommun har en hög andel äldre, 23 % av invånarna är 65 år eller äldre, att jämföra med liknande kommuner som ligger på ca 20 % och länets hösta. I gruppen över 80 år återfinns ca 6 procent av Norrtälje kommuns befolkning. Norrtälje kommun är en attraktiv kommun, under sommaren 2012 har cirka 80 sommargäster fått insatser via kundval under sin vistelse i Norrtälje, jämförd med total 2 personer från Norrtälje som har vistas i andra kommuner och fått insatser där. Fixarservice är en avgiftsfri tjänst som erbjuds i Norrtälje kommun för dem som har behov av praktisk hjälp med enkla vardagliga sysslor. Huvudsyftet är att förhindra fallolyckor. Inom Roslagsmodellens verksamhet finns sju träffpunkter som serverar hemlagade luncher tillagade av frivilliga någon dag i veckan till en låg kostnad. Luncherna ger matgästerna en god och näringsriktig lunch. De ger också social gemenskap och mindre ensamhet och förebygger på så sätt ohälsa. Flera av Träffpunkternas matserveringar är numera godkända av livsmedelsinspektörerna, efter inspektion. Kansliavdelningen har arrangerat en kurs i livsmedelshygien för de frivilliga som lagar maten samt i samråd med de frivilliga utarbetat ett egenkontrollsystem för detta. Vi har påbörjat ett arbete med att utveckla Träffpunkterna till en mötesplats för seniorer där man kan få information om olika verksamheter och utförare i kommunen, om hjälpmedel och annat som kan intressera våra seniorer i kommunen.

14 Utbildningsnivån i Norrtälje kommun ska öka KOMMUNSTYRELSE Aktiviteter/kommentar: Lokalförsörjningsplaner för samtliga skolformer har tagits fram. Tillsammans med Barn- och Utbildningsförvaltningen har projekt Digitalt Lärande i Norrtälje Skolor startats. Med utgångspunkt i pedagogiken och att långsiktigt förbättra resultaten i Norrtäljes skolor kommer alla elever i årskurs sju och åtta samt ettor på gymnasiet få egna datorer under hösten. Lärarna har fått nya datorer efter sommaren och en utbildningssatsning för pedagogerna har inletts eftersom målet är att etablera nya pedagogiska metoder. Projektet sträcker sig över tre år och inkluderar förutom elevdatorer även översyn av läroplattform, webbaserad portal, molntjänster, trådlösa nät på alla skolor mm. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Nämndens bedömningsgrunder för måluppfyllelse Biblioteken skall bidra till det livslånga lärandet. AktivitetA Biblioteken ska stödja vuxenstuderande i kommunen genom genomtänkt och anpassad service för vuxenstuderande. Aktivitet B Vara Barn- och skolnämndens samarbetspart i arbetet med att ta fram avtal gällande skolbibliotekservice. Kommentarer: Genom att anpassa kurslitteraturutbudet utifrån pågående utbildningar både lokalt och på distans, stödjer stadsbiblioteket och övriga bibliotek de vuxenstuderande i kommunen. På biblioteken finns också studieplatser i varierande miljöer att tillgå samt kompetent personal som kan vara behjälplig vid sökning efter, t ex vetenskapliga artiklar i särskilda databaser för de studerandes räkning. Stadsbiblioteket tar emot studiegrupper efter önskemål för visning av det fysiska och digitala biblioteket (e-tjänster), så att servicen till de studerande blir tydlig. Vid behov och efterfrågan kan studiebibliotekarien uppsöka lokal utbildningsanordnare och informera om bibliotekets tjänster för grupper på plats. På bibliotekets webbplats finns en särskild sida för studerande. Bibliotekschefhar deltagit i möten med barn- och utbildningskontoret där uppdrag och rollfördelning kring skolbibliotek har diskuterats och där fokus har varit att belysa skillnaden mellan folkbibliotek och skolbibliotek. Barn- och utbildningskontoret arbetar nu med att ta fram biblioteksplaner och kommer att återkoppla till Kulturoch fritidskontoret när de är klara med processen att beskriva vilka bibliotekstjänster de vill beställa. Nämndens bedömningsgrunder för måluppfyllelse Uppmuntra barn och ungdomar att välja en aktiv och hälsosam livsstil. Aktivitet A I samarbete med idrottsföreningar, erbjuda barn och ungdomar att prova på idrott, genom idrottsfritids på två skolor/år. Hälsodag på minst en skola/år. Camp Roslagen ska genomföras. Kommentarer: Idrottsfritids har genomförts på fem skolor i kommunen: Gottsta-, Lommar-, Grind-, Park- och Långsjöskolan Hälsodag har ej genomförts under Under en vecka i juni genomfördes Camp Roslagen där 400 barn från kommunen deltog. Veckan fokuserade på Rörelse - Glädje - Tillsammans. Kulturkollo är en nystartad verksamhet som riktar sig mot barn och unga under sommarlovets första veckor.

15 BARN-OCH SKOLNÄMND FÖRSKOLAN Förskoleenheterna ska kontinuerligt följa alla barns språkliga utveckling och utveckling av matematiska begrepp med hjälp av bedömningsinstrumenten TRAS och MIO. Förskoleenheterna har följt upp barnens språkliga utveckling och utveckling av matematiska begrepp. Enheterna redovisar att de genom barnens framsteg kan se att verksamheterna förbättrats när det gäller att möta barnens behov av stimulans. FÖRSKOLEKLASS Förskoleklasserna ska följa upp elevernas språkutveckling två gånger per år med hjälp av screening utifrån Bornholmsmodellen. Nästan alla enheter har genomfört screening av elevernas språkutveckling vid två tillfällen under läsåret 2011/12. Resultaten visar att en positiv utveckling skett i elevernas språkutveckling under året i förskoleklass. Särskilt stor har utveckling varit hos barn som visade låga resultat på hösten. GRUNDSKOLAN Andel som uppnår målen i alla ämnen i årskurs 9*) 71,2 procent (77,2 procent 2011) av eleverna i de kommunala skolorna nådde målen i alla ämnen. Resultatet kan jämföras med resultatet för samtliga skolor i kommunen, 72,1 procent och med riket 77,4 procent. Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9.*) Eleverna i egenregin nådde ett genomsnittligt meritvärde på 196,1 (203,9 år 2011). Resultatet kan jämföras med resultatet i samtliga skolor i kommunen, 199,9 och med riket, 211,4. Andel behöriga till gymnasieskolan.*) 84,3 procent (87,4 procent 2011) av eleverna i egenregin blev behöriga till något program i gymnasieskolan. Resultatet kan jämföras med resultatet för samtliga skolor i kommunen, 85,4 procent och med riket, 87,5 procent. Andel elever som uppnått minst G i ämnesprov i åk 9 i matematik, engelska och svenska*) År 2012 var eleverna i egenregin som nådde minst G på de nationella ämnesproven i: Svenska 95,4 procent (97,9 procent 2011) 79,1 procent, Matematik (79,5 procent 2011) 97,7 procent, Engelska (98,3 procent 2011) Resultaten skiljer sig inte särskilt jämfört med resultatet för samtliga skolor i Norrtälje. Jämfört med riket är resultatet sämre i svenska och matematik, men bättre i engelska. GRUNDSÄRSKOLAN Fler elever ska förbättra sina resultat utifrån kunskapsmålen Av skolenheternas kvalitetsredovisningar framgår att arbetet i grundsärskolan fortskrider när det gäller att arbeta med ett tydligare fokus på kunskapsuppdraget. SAMMANFATTNING: Trots att insatser sattes in för att särskilt stödja årets avgångselever sjönk betygsresultaten jämfört med de senaste fyra åren. Andelen elever som nådde målen i alla ämnen, andelen behöriga till gymnasieskolan och elevernas genomsnittliga meritvärde sjönk. Även elevernas resultat på de nationella ämnesproven blev något sämre än föregående år. Det fanns en tydlig skillnad mellan flickor och pojkars resultat. Flickorna lyckades bättre än pojkarna. Så såg det ut i hela landet, men i Norrtälje var skillnaden större än genomsnittet i riket. Det berodde på pojkarnas lägre resultat. Men den största skillnaden i resultat visade sig dock när resultaten fördelas på föräldrarnas utbildningsbakgrund. Barn till föräldrar med eftergymnasial utbildning hade generellt sätt mycket bättre resultat. I Norrtälje var andelen elever till föräldrar med eftergymnasial utbildning betydligt lägre än genomsnittet i riket. Dessutom hade dessa elever i Norrtälje relativt sätt lägre betyg än genomsnittet för motsvarande grupp elever i landet.

16 Resultaten följs numera upp även i de lägre åldrarna och eleverna, både årskurs 3 och 6 gör Nationella ämnesprov. Statistiken visar på goda resultat. I matematik lyckades eleverna bättre än genomsnittet i riket på samtliga delprov. Även i svenska lyckades eleverna lika bra eller bättre än riksgenomsnittet, med ett undantag för skrivandet. Resultaten visar att när aktiva insatser sätts in ger det resultat. *) Indikatorn hämtad från SKL:s formulering i Öppna Jämförelser UTBILDNINGSNÄMND GYMNASIESKOLAN Andel elever som fullgjort gymnasieutbildning inom tre år, exl IV. *) Enligt KSL:s Öppna jämförelser 2012 fullföljde 67, 4 procent av eleverna i Norrtälje en gymnasieutbildning inom tre år, exl IV, (OBS, avser avgångselever 2011). Det placerade Norrtälje på plats 281 i jämförelse med övriga kommuner i landet. Medelvärde i riket låg på 77,1 procent. Resultatet i Norrtälje utgjorde en försämring jämfört med Öppna jämförelser 2011, 70,9 procent. Andel elever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola.*) Enligt Skolverkets statistikdatabas SIRIS uppnådde 83,5 procent av de elever i Norrtälje som fick slutbetyg våren 2012 grundläggande behörighet till universitet och högskola. Det är en försämring jämfört med år 2011, (86,1 procent). Genomsnittet i riket år 2012 låg på 86,7 procent. Genomsnittliga betygspoängen*) Enligt Skolverkets betygsdatabas SIRIS blev den genomsnittliga betygspoängen för avgångseleverna i Norrtälje 13,6 våren Det är samma resultat om tidigare år. Riksgenomsnittet låg på 14,0. Andel elever som påbörjat studier på universitet och högskola inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning.*) Enligt KSL:s Öppna jämförelser 2012 påbörjade 32,1 procent av ungdomarna i Norrtälje studier på universitet och högskola inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning. (OBS, avser avgångselever 2011). Det placerade Norrtälje på plats 239 i jämförelse med övriga kommuner i landet. Resultatet var något bättre än i Öppna jämförelser 2011, 30 procent. GYMNASIESÄRSKOLAN Fler elever ska förbättra sina resultat utifrån kunskapsmålen Samtliga 16 elever i gymnasiesärskolans avgångsklasser på Rodengymnasiet våren 2012 fick slutbetyg. Andelen elever i gymnasiesärskolan sjönk, främst på grund av att allt färre elever tillhör personkretsens. Från hösten 2011 står dessutom gymnasieskolans studievägar Yrkesintroduktion öppna även för särskoleelever. VUXENUTBILDNINGEN Andelen elever som fullföljer sina kurser ska öka. Under läsåret beviljade Norrtälje kommunala vuxenutbildning studier på kursplatser. På 34 procent av platserna påbörjades aldrig studierna eller gjorde de studerande studieavbrott. Andelen som inte fullföljde har inte förändrats från föregående år. SAMMANFATTNING: Av resultaten i Öppna Jämförelser 2012 framgår att andelen ungdomar som fullföljer gymnasiet inom tre år är fortsatt lägre än genomsnittet i landet. Samtidigt redovisar Rodengymnasiet att andelen elever i avgångsklasserna, som lämnade gymnasieskolan med slutbetyg våren 2012 ökade från 81 procent till 88 procent, enligt skolans egen statistik. Enligt Skolverkets statistik låg andelen elever på Rodengymnasiet som nådde högskolebehörighet något lägre än förra året. Det genomsnittliga betygsvärdet var det samma som året innan, men lägre än genomsnittet i riket. Nedbrutet på programnivå visade resultaten att eleverna i stort sätt lyckades lika väl som elever på motsvarande program i andra kommuner. Skillnaden mot rikssnittet berodde på att fler elever i Norrtälje gick på yrkesförberedande program. Skillnaden mellan hur kvinnor och män klarade gymnasiestudierna var stor. Kvinnorna presterade bättre än männen. Statistiken för gymnasieantagningen 2012 visar att andelen elever som valde Rodengymnasiet fortsatte att sjunka, och det var främst kvinnorna som valde andra skolor. Männen är numera i klar majoritet på skolan. Andelen vuxenstuderande i Norrtälje sjönk. Det berodde dels på stramare intagningsregler, dels på att elevkullarna från gymnasiet minskade. Det var främst kvinnor som utnyttjade möjligheten att läsa vidare inom vuxenutbildningen. *) Indikatorn hämtad från SKL:s formulering i Öppna Jämförelser

17 TIOHUNDRANÄMND Liksom 2011 fick TioHundraförvaltningen under 2012 medel för deltagande i det av Socialstyrelsen finansierade utbildningssatsningen Omvårdnadslyftet. Intresset att delta i utbildningarna var även i år svagt från utförarnas sida. En del av de beviljade medel för 2011 fick betalas tillbaka 2012 och bedömningen är att det kommer även att betalas tillbaka av de medel som beviljades för år Det bristande intresset beror troligen på att satsningen inte innehåller någon ersättning för vikariekostnader. I avtalen med våra utförare ställer vi krav på kompetensnivåer. Med statliga medel för det så kallade Omvårdnadslyftet pågår utbildningsinsatser inom framför allt äldreomsorgen för vårdbiträden/undersköterskor.

18 Andelen av befolkningen som arbetar ska öka och utanförskapet på arbetsmarknaden ska minska. KOMMUNSTYRELSE Aktiviteter/kommentar: 11 detaljplaner pågår där markanvändningen är för verksamheter. Arbete med kontakter och företagsträffar genomförts enligt plan. Kommunen deltar i ett projekt för att utveckla besöksnäringen i Stockholms skärgård och därmed öka tillväxten och sysselsättningen i näringen. BYGG- OCH MILJÖNÄMND Bedömningsgrund för uppfyllelse av nämndens indikatorer Målet bedöms som uppnått när aktivitetsplanen är klar. Aktiviteter för att nå målet: För att förbättra förutsättningarna för ett ökat företagande i kommunen skall en aktivitetsplan utifrån resultatet i Stockholm business alliance (SBA) -undersökningen skall tas fram under året. Kommentarer och analys En aktivitetsplan har tagits fram. De åtgärder som planerades under 2012 har genomförts. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Nämndens bedömningsgrunder för måluppfyllelse Ohälsotalet skall förbättras, dels jämfört med tidigare och dels jämfört med övriga Stockholms län. Aktivitet A I samverkan med Tiohundra ska familjer som deltar i viktskolan erbjudas rabatterade klippkort på bad får hela familjen. Korten gäller på samtliga bad. Aktivitet B Personer som fått "fysisk aktivitet på recept" FAR, ska erbjudas möjlighet till personlig rådgivning och att köpa årskort till rabatterat pris på kommunens badhus. Aktivitet C I samverkan med Tiohundra ska gravida erbjudas möjlighet att motionssimma till ett rabatterat pris på kommunens badhus och utomhusbadet i Hallstavik. Kommentarer: Samtliga ovanstående aktiviteter är genomförda under Fyra familjer som deltar i viktskolan har utnyttjat erbjudandet om rabatterat klippkort på bad. 70 personer som fått FAR har löst in sina recept och utnyttjat möjligheten till personlig rådgivning samt köpt årskort till rabatterat pris. Motionssim får gravida har haft 460 besök under 2012.

19 SOCIALNÄMND Indikator Medborgare som har behov av stöd och hjälp för att komma ut i egen försörjning, i arbete eller i utbildning, ska få rätt insats i rätt tid och av rätt aktör. Socialnämndens mål för avdelningen Arbetsmarknad och integration En genomförandeplan avseende verksamhetsår 2013 upprättas för avdelningen för arbetsmarknad och integration. Under 2012 har avdelningen arbetat med genomförandeplanen och tagit fram mål för avdelningen till VP Socialnämndens mål för avdelningen Arbetsmarknad och integration Alla arbetslösa som uppbär försörjningsstöd, arbetslösa personer år under de första 90 dagarna av arbetslöshet samt flyktingar som genomgått introduktion ska erbjudas sysselsättning eller kompetenshöjande insatser (ev. med tidsgaranti). Arbetsmarknadsavdelningen arbetar framför allt på uppdrag av avdelningen försörjning, råd och stöd. De ungdomar mellan år som kommit till avdelningen är de som bedöms stå långt från arbetsmarknad och behöver andra insatser än arbetsförmedlingens. Övriga ungdomar som bedöms vara jobbfärdiga hänvisas direkt till AF. Därför har avdelningen inte kunnat arbeta med alla arbetslösa ungdomar år och därmed inte nått målet. Kommentar måluppfyllelse avdelningen Arbetsmarknad och integration Bedömningen är att de mål som fanns för avdelningen i VP 2012 i stor utsträckning har uppnåtts. Indikator Medborgare ska erbjudas möjlighet att leva ett liv utan missbruk genom att få rätt insats i rätt tid och av rätt aktör. Socialnämndens mål för avdelningen Missbruk och beroende Större andel av de personer som beviljas insats ska uppleva att de har en bättre livskvalitet 2013 jämfört med Någon mätning har inte skett under Kommentar måluppfyllelse avdelningen Missbruk och beroende Mot bakgrund av att avdelningen under året har bytt personal i hög utsträckning samt då ny personal ej har behörighet att utföra utredningar med ASI har någon siffra för 2012 inte varit möjlig att få fram. Under 2013 kommer denna mätning istället att ske i brukarundersökningen. Ett förbättrat samarbetsklimat vad gäller beroenderådgivningen och den psykiatriska öppenvården samt med sjukvårds- och omsorgskontoret gör att klienter erbjuds tillgång till bättre anpassade insatser. Öppenvården Garbo införde under hösten Slussen. Slussen är en öppen verksamhet som riktar sig till personer som är på väg in i den dagliga sysselsättningen på Fabriken och som behöver stöd i sin strävan att uppnå drogfrihet för att kunna skrivas in på Fabriken. Indikator Barn och ungdomar som har behov av stöd och hjälp ska få rätt insats i rätt tid och av rätt aktör. Socialnämndens mål för avdelningen Barn och unga myndighetsutövning utredningsenheten Samtliga utredningar ska vara genomförda inom 4 månader från beslut om utredning. Under perioden 1/ /8-12 har 336 utredningar öppnats. Av dessa var 96 ej avslutade inom fyra månader. Socialnämndens mål för avdelningen Barn och unga myndighetsutövning utredningsenheten Genomförandeplan ska finnas i samtliga ärenden där insats beviljats. Under 2012 har insats beviljats i 215 ärenden. I 65 av dessa ärenden saknades genomförandeplan. Kommentar måluppfyllelse barn och unga myndighetsutövning utredningsenheten Vad avser målet gällande utredningstid får anges att en stor del av de utredningar som inte har avslutats inom fyra månader avser ärenden där den praktiska ärendehandläggningen har avslutats inom fyra månader, men där

20 reglerna om kommunicering av utredningsmaterial med vårdnadshavare innebär att utredningen inte har kunnat avslutas inom fyra månader. Målet kvarstår för Vad avser målet gällande genomförandeplan har detta inte kunnat uppnås och även detta mål kvarstår för Den fördjupade analysen av Socialnämndens arbete med myndighetsutövning för barn och ungdom visar att en betydande andel av de insatser som verkställts under 2012 kan ha tillhört annan huvudmans ansvarsområde. Socialnämndens mål för avdelningen Barn och unga myndighetsutövning familjevårdsenheten Samtliga familjehemsplacerade barn ska klara skolan med godkända betyg. Vid uppföljningen inför delår 2 hade familjevårdsgruppen fastställt en rutin för att följa upp familjehemsplacerade barns skolgång. Rutinen har inte fungerat tillfredsställande varför någon uppföljning av målet gällande familjehemsplacerade barns betyg inte är möjlig. Kommentar måluppfyllelse barn och unga myndighetsutövning familjevårdsenheten En arbetsgrupp har nu tillsatts med uppgift att utifrån nyligen ikraftträdda bestämmelser i SoL och LVU, samt nya föreskrifter från Socialstyrelsen skapa tydliga rutiner kring uppföljning av placerade barns situation. Socialnämndens mål för avdelningen Barn och unga myndighetsutövning Ett lokalt samverkansavtal med BUP och TioHundra ska upprättas. Något avtal har ännu inte upprättats. Indikator Familjerättens verksamhet ska präglas av ett starkt barnperspektiv. Socialnämndens mål för avdelningen Barn och unga myndighetsutövning familjerättsenheten I samtliga vårdnadsutredningar som utförs på tingsrättens uppdrag ska barnets röst synliggöras i förvaltningens förslag till utgång i målet. Beskrivning av rutin: Enskilda samtal genomförs med alla barn från 6-7 års ålder under förutsättning att föräldrarna ger sitt samtycke. Yngre barn träffar familjerättssekreterarna hos föräldrarna och på förskolan. Det brukar totalt bli mellan 4 till 6 möten med barnet. När umgänget med en av föräldrarna sker med umgängesstöd, närvarar familjerättssekreterarna vid umgänget en stund för att få en uppfattning om samspelet mellan barn och förälder. Resultat 2012: Av 22 avslutade utredningar har enskilda samtal genomförts med 11 barn. En förälder lämnade inte samtycke till enskilt samtal. Möte med det barnet har skett vid hembesök. Övriga 11 barn är under 6 år och hembesök och besök på förskolan har gjorts som underlag till att framföra barnets röst. Kommentar måluppfyllelse avdelningen Barn och unga myndighetsutövning familjerättsenheten I samtliga utredningar har barnets röst framkommit men barnets åsikt kan synliggöras tydligare i analysen och bedömningen i utredningen. Arbete med detta fortsätter under Indikator De barn, ungdomar och deras föräldrar som har behov av stöd och hjälp ska få rätt insats i rätt tid och av rätt aktör där insatserna ska främja ett aktivt föräldraskap. Socialnämndens mål för avdelningen Barn och unga öppenvård Minst tre av fyra ska uppleva att det varit lätt att finna och få stöd och hjälp av avdelningen för barn och unga öppenvård. Någon mätning av detta har inte skett under En rutin för att mäta detta med hjälp av dokument i BBIC ska införas under Socialnämndens mål för avdelningen Barn och unga öppenvård Minst tre av fyra av dem som fått stödinsatser ska uppleva att de uppnått förbättring i sin livssituation. Någon mätning av detta har inte skett under En rutin för att mäta detta med hjälp av dokument i BBIC ska införas under 2013.

Utbildningsnämnden. Verksamhetsberättelse

Utbildningsnämnden. Verksamhetsberättelse 1 ROSLAGEN Möjligheter Tillväxt Framtidstro Utbildningsnämnden Verksamhetsberättelse Redovisning av nämndens verksamhet 2012 2013-02-05 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN VIKTIGA HÄNDELSER Nedan följer en redovisning

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-21 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (9) Marika Lyman Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Diarienummer 2013/BUN

Läs mer

Uppdrag, nuläge och mål

Uppdrag, nuläge och mål Uppdrag, nuläge och mål Nämndens uppdrag utgör kommunens styrelse för det offentliga skolväsendet för barn och ungdom avseende förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Vidare ansvarar man för den förskoleverksamhet

Läs mer

Måluppföljning av tertialbokslut 2013 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Måluppföljning av tertialbokslut 2013 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-23 Utvecklingsförvaltningen 1 (8) Britt-Marie Lundberg Björk Förvaltningschef Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Måluppföljning av tertialbokslut 2013 för gymnasie-

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Barn och utbildningsförvaltningennyckeltal

Barn och utbildningsförvaltningennyckeltal Barn och utbildningsförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 Analysgruppen 215-4-8 Förskola 7 6 5 4 3 2 1 Inskrivna barn/årsarbetare kommunal förskola, antal 5,9 5,5 5,3 6, 5,1 5,2 5,3 5,5 5,4

Läs mer

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Bästa förskola Bästa skola Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande,

Läs mer

Trollhättan tål att jämföras

Trollhättan tål att jämföras 2012-06-25 Trollhättan tål att jämföras Här kan du se hur Trollhättan står sig jämfört med andra kommuner! Vi deltar sedan 2011 i en årlig undersökning kallad Kommunens Kvalitet i Korthet, där kommuner

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem spektiv;

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 1 (10) Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 I följande PM redovisas officiell statistik om elever och personal på fritidshemmen för läsåret 2016/17. Statistiken om fritidshem ingår i Sveriges

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se)

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv;

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag

Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag En summarisk redovisning av ett antal faktorer som belyser och jämför kommunens kvalitet ur medborgarperspektiv Bästa Säfflebo, Din kommun bedriver varje dag

Läs mer

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011 kommuns kvalitet i korthet 2011 Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. I tabellerna nedan redovisas resultat. Undersökningen

Läs mer

godkänna och till kommunfullmäktige överlämna årsbokslut for år 2012. Anneli Andersson controller

godkänna och till kommunfullmäktige överlämna årsbokslut for år 2012. Anneli Andersson controller NORRTÄLJE KOMMUN TJÄNTEUTLÅTANDE 2013-01-31 Handläggare: Anneli Andersson Dm-: 2013-000005 Till Kultur- och fritidsnämnden Årsbokslut 2012 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Lomma kommun Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN

Lomma kommun Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN NÄMNDSPLAN Barn och utbildningsnämnden Lomma kommun 2016 1. INLEDNING Nämndsplanen uttrycker den politiska viljan för nämndens verksamheter. Nämndsplanen avser

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 KKIK Kommunens Kvalitet I Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen

Läs mer

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 1 Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 2 Årsberättelse 2014 SKOLOMRÅDE VÄST Beskriv kortfattat vilken typ av verksamhet och service ni har till kommuninnevånarna Skolområde VÄST bedriver verksamhet i Rumskulla.

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067 -04-22 Rev -05-11 1(15) BUN /0067 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap Socialnämnden Verksamhetsplan 2017 Gemenskap - inte utanförskap Verksamhetsplan Socialt ansvar för våra medmänniskor Det medmänskliga ansvaret i Eskilstuna ska vara starkt. De viktigaste förpliktelserna

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9595 Vittraskolorna AB Org.nr. 556458-6716 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vittra Gerdsken belägen i Alingsås kommun 2 (7) Tillsyn i Vittra Gerdsken har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8255 Norrtälje kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Norrtälje kommun 2 (9) Tillsyn i Norrtälje kommun har genomfört tillsyn av Norrtälje kommun under våren 2015. Tillsynen har

Läs mer

Öppna jämförelser: grundskolan 2016

Öppna jämförelser: grundskolan 2016 2016-05-10 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE Utbildningsnämnden Öppna jämförelser: grundskolan 2016 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Skolorna i Nacka kommun

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

NÄMNDENS EFFEKTMÅL FÖR ÅR 2015

NÄMNDENS EFFEKTMÅL FÖR ÅR 2015 NÄMNDENS EFFEKTMÅL FÖR ÅR 2015 Nya kommungemensamma mål (inriktningsmål) utarbetades av den nytillträdda politiska koalitionen i samband med att beslut om mål och budget 2015 beslutades i kommunfullmäktige

Läs mer

Tjänstegarantier Norsjö kommun

Tjänstegarantier Norsjö kommun Tjänstegarantier Norsjö kommun Vad innebär tjänstegarantier? För att stärka kvalitén på de tjänster vi erbjuder våra invånare har Norsjö kommun tagit fram tjänstegarantier inom en rad olika områden. En

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Mölndal Län: Västra Götalands län (ovägt medel) Kommungruppering: Förortskommuner till storstäderna (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 27-6-1 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med övriga två storstadsregioner Stockholm och

Läs mer

Nacka gymnasium. Skolan erbjuder

Nacka gymnasium. Skolan erbjuder Nacka gymnasium Skolan erbjuder Nacka gymnasium har i många år varit den klart populäraste gymnasieskolan i hela Stockholms län. 900 elever hade någon av våra 26 utbildningar som sitt förstahandsval år

Läs mer

Kompletterande mått till Kommunens Kvalitet i Korthet

Kompletterande mått till Kommunens Kvalitet i Korthet Kompletterande mått till Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

utvärderingsavdelningen 2015-03-17 Dnr 2014:01149 1 (40)

utvärderingsavdelningen 2015-03-17 Dnr 2014:01149 1 (40) PM utvärderingsavdelningen Dnr 2014:01149 1 (40) Beskrivande statistik om elever i försöksverksamhet med riksrekyterande gymnasial spetsutbildning. Förstaårselever i årskullarna 2011/2012, 2012/2013 och

Läs mer

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011 1 kommuns kvalitet i korthet (KKiK) = Bra för kommun 1) = Medel för kommun 2) = Förbättringsområde för kommun 3) Tillgänglighet i kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två

Läs mer

Arne Öberg och Sara Kukka-Salam Oppositionsråd för Socialdemokraterna i Solna

Arne Öberg och Sara Kukka-Salam Oppositionsråd för Socialdemokraterna i Solna Utvecklingen i Solnas skolor går åt fel håll. Var fjärde elev lämnar grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen. Det är en oacceptabelt hög andel som placerar Solna i botten i Stockholm län (placering

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rn Beslut Dnr 43-2014:8427 Skinnskattebergs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Klockarbergsskolan belägen i Skinnskatteberg kommun 2 (8) Tillsyn i Klockarbergsskolan

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick

Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick Rev 2010-09-01 Sid 1 (6) Dnr Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick 2012-2014 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt kommunövergripande mål

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens kvalitet i korthet 18 Mått 15 (VoO): Andel fullvärdiga särskilda boendeplatser 3 Mått 1 (Demokrati): Förutsättningar för medborgardialog 19

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013 1 (5) 2014-01-20 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) = Bra för kommun (tillhör de 25 % som har bäst ) = Medel för kommun = Förbättringsområde för kommun (tillhör de 25 % som har sämst ) Tillgänglighet

Läs mer

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan Barn- och Utbildningsnämnden Bilaga BoU-nämnden 2009-03-05 13 Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 2009-03-05 1 och riktlinjer för förskoleverksamheten Nulägesbeskrivning i förhållande

Läs mer

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012 s kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) Mätningen innehåller 40 mått. 200 kommuner deltog i undersökningen. Kommunens kvalitet i Korthet omfattar fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola 2005

Kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola 2005 Avdelningen förskola-skola Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning Handläggare: Katarina Höök Tfn: 508 14 021 Tjänsteutlåtande Sid 1 (6) 2006-05-30 Enskede-Årsta stadsdelsnämnd Kvalitetsredovisning för förskola,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Resultat Kommunens Kvalitet i Korthet Bra OK Under medel

Resultat Kommunens Kvalitet i Korthet Bra OK Under medel Kommunens tillgänglighet Hur stor andel av medbogarna som skickar in en enkel fråga via e-post 78% 79% 100% 42% får svar inom två arbetsdagar Hur stor del av medborgarna som tar kontakt med kommunen via

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Dnr KK13/232 STRATEGI. Strategi för integration och social sammanhållning. Antagen av Kommunfullmäktige

Dnr KK13/232 STRATEGI. Strategi för integration och social sammanhållning. Antagen av Kommunfullmäktige Dnr KK13/232 STRATEGI Strategi för integration och social sammanhållning Antagen av Kommunfullmäktige 2013-06-11 144 Dnr KK13/232 2/10 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrundsanalys

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan våren 2013

Slutbetyg i grundskolan våren 2013 Utbildningsstatistik 2013-09-30 1 (13) Slutbetyg i grundskolan våren 2013 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 2013. Syftet är att ge en beskrivning av

Läs mer

Målbilaga 2013 Barn- och utbildningsnämnden datum 2014-02-13

Målbilaga 2013 Barn- och utbildningsnämnden datum 2014-02-13 bilaga 0 Barn och utbildningsnämnden datum 040 uppfyllelse et är uppfyllt. en uppnår eller överträffar fastställda målnivåer. Jämfört med föregående år: et är delvis uppfyllt. en har mindre avvikelser

Läs mer

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nationella prov åk 3, 6 och 9 Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nämndens mål: All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever

Läs mer

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal Kommunens Kvalitet i Korthet 160 kommuner deltog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din kommuns tillgänglighet Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Definition

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9517 Pysslingen förskolor och skolor AB Org.nr. 556035-4309 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Atheneskolan belägen i Gotlands kommun 2 (8) Tillsyn i Atheneskolan har genomfört

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8149 Melleruds kommun kommun@mellerud.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Melleruds kommun 2(12) Ti syn av skolformerna inom vuxenutbildningen i Melleruds kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Utredningar & rapporter

Utredningar & rapporter Utredningar & rapporter 2016-06-21 Skolenkät 2016 Rapport för förskolan Barn och föräldrar [Skriv text], Utredning och Statistik 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Karolina Öjemalm, 021-39 14

Läs mer

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Anette Christoffersson Utvecklingsledare Sid 1 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Nationella och lokala styrdokument...

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Bakgrund till KKiK Fr om 2006 drivet projekt av Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla viktiga mått och mätetal, ur ett förtroendevald- / medborgarperspektiv

Läs mer

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1 Kommunens kvalitet i korthet 211 sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 211 1 Kontaktpersoner Iren Johansson, iren.johansson@alvesta.se Ola Eknor, ola.eknor@markaryd.se Bo Dalesjö,

Läs mer

Arne Öberg och Sara Kukka-Salam Oppositionsråd för Socialdemokraterna i Solna

Arne Öberg och Sara Kukka-Salam Oppositionsråd för Socialdemokraterna i Solna Utvecklingen i Solnas skolor går åt fel håll. Var fjärde elev lämnar grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen. Det är en oacceptabelt hög andel som placerar Solna i botten i Stockholm län (placering

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever och studerande har möjlighet att nå de nationella målen. (Nybro vs.

All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever och studerande har möjlighet att nå de nationella målen. (Nybro vs. Under vårterminen 2014 genomfördes nationella prov i grundskolans åk 3, 6 och 9 liksom betygssättning i grundskolans åk 6 och 9, gymnasieskolan. Här redovisas skolkommunens resultat på nämnds- och verksamhetsnivå

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 För att ge en snabb och enkel överblick över hur Vadstena kommun står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i fyra grupper:

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund.

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Skolplan 2012-2015 Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. VISION 2020: Ljusnarsbergs kommun verkar aktivt för en attraktiv livsmiljö

Läs mer

2015/16 Verksamhetsplan För Förskolan Trumpeten i Flens kommun

2015/16 Verksamhetsplan För Förskolan Trumpeten i Flens kommun 2015/16 Verksamhetsplan För Förskolan Trumpeten i Flens kommun Flens Kommun 2015-01-01 Innehållsförteckning Inledning... 2 Styrdokument... 2 Nationella mål... 2 Färdplan Flen 2014-17... 2 Strategidokumentet...

Läs mer

Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409

Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409 Vård- och omsorgsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2014-12-01 1(5) Eva Henriksson 046-355365 eva.henriksson@lund.se Vård- och omsorgsnämnden Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

När får jag mitt bistånd (V)?

När får jag mitt bistånd (V)? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR När får jag mitt bistånd (V)? Beslut och domar enligt SoL och LSS som inte har verkställts i Kalmar län 31 december 2004 Meddelande 2005:26 När får jag mitt bistånd

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13 Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014 Betygsresultat läsåret 2012/13 Kundvalskontoret Upplands Väsby kommun 2014 1 PM Utredare Gunnar Högberg 2014-04-22 08-590 978 22 Dnr:

Läs mer

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011 kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) Mätningen innehåller totalt 39 mått. 161 kommuner deltog i mätningen. Kommunens Kvalitet i Korthet omfattar fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2012

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2012 1 s kommuns kvalitet i korthet () = Bra resultat för s kommun 1) = Medelresultat för s kommun 2) = Förbättringsområde för s kommun 3) Tillgänglighet i s kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium Vimmerby gymnasium Skolan har en kompetent och engagerad personal som arbetar i lag med gemensamt fokus på elevernas studier. Målet är att eleven tillsammans med skolans lärare och övrig personal skall

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2015-03-16 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun irn Beslut Dnr 44-2015:9774 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun 2(7) Dnr 44-2015:9774

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att ta fram information som ger en god kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9854 Södermalmskyrkan Org.nr. 802003-3687 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södermalmskyrkans Kristna skola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Södermalmskyrkans

Läs mer

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Så här är vi jämfört med andra kommuner

Så här är vi jämfört med andra kommuner Så här är vi jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommu - nernas kvalitet ur ett meborgarperspektiv.

Läs mer

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 1, 2014

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 1, 2014 MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 1, 2014 En måluppföljning ska göras per första tertialet i april. Samtliga mål som ska mätas under 2014 och finns i Kommunplanen ska följas upp och kommenteras. Samtliga

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014 MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014 En måluppföljning ska göras per tertial 2 augusti 2014. Samtliga mål som ska mätas under 2014 och finns i Kommunplanen ska följas upp och kommenteras. Samtliga

Läs mer