Årsre dovisning 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsre dovisning 2012"

Transkript

1 Årsredovisning 2012 Bilaga 1 Kommunfullmäktigess mål

2 Den kommunala servicen till invånare och näringsidkare i Norrtälje kommun ska utvecklas så att den levereras mer rationellt, förutsägbart och kostnadseffektivt. INDIKATOR Nämndens mål: KOMMUNSTYRELSEN NKI Resultat Resultat Målvärde Resultat Förvaltning av byggnader Förvaltning av tomtmark Fritidsanläggningar Gata/Parkverksamhet VA-verksamhet Renhållningsverksamhet Växel och Kontaktcenter >80 Ingen mätning Kommentarer och analys Fastighetsavdelningens NKI resultat visar en klar förbättring jämfört med Förvaltning tomtmark når målvärdet. Byggnader och fritidsanläggningar når ej målet. Renhållningen når målet med ett index på 82 vilket är en förbättring med två enheter från Gata/park verksamheten når sitt mål med index 68 vilket är det högsta värdet sedan mätningen startade. Ökad nöjdhet med bla vinterväghållning och skötsel av parker och lekplatser. Försköning av tätorter med blommor har bidragit positivt till det ökade resultatet. Resultatet för VA-verksamhet har förbättrats med en enhet från 2011 dock är resultatet långt från målvärdet. För växel och kontaktcenter har ingen mätning genomförts för 2012 då svarsfrekvensen varit för låg tidigare år. Aktiviteter Aktivt arbete med företagsträffar och kontakter genomförs enligt plan. Kontaktcenter har rekryterarat nya medarbetare enligt ny kravprofil för en Kontakt Center medarbetare. Planbesked har lämnats inom 4 månader vid 7 tillfällen under perioden Förstärkning av webbresurser och förändringar av kommunens webbplats är genomförda, bl.a. kommenteringsfunktioner. Första e-tjänsten Mitt Bygge är införd. Regelbunden annonsering i Norrtelje Tidning och Roslagens Bo- och Motormarknad har genomförts. Införande av ny ärendehanteringsprocess med digitala utskick av handlingar har införts. Ca 50 % av fullmäktiges ledamöter har valt av avstå från pappershandlingar. En förstudie har genomförts under våren inom ramen för projekt Superservice. Målet med förstudien har varit att undersöka om Norrtälje Kommun kan arbeta annorlunda med webben för att förbättra servicen till våra medborgarna och samtidigt effektivisera våra interna processer.

3 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Bedömningsgrund för uppfyllelse av nämndens indikatorer 1. Resultatet i bygg- och miljökontorets årliga kundundersökning skall minst uppgå till index 88. Mäts och redovisas första halvåret Att e-tjänster införs enligt plan. Mäts och redovisas vid årets slut. 3. De tjänstegarantier som bygg- och miljökontoret har skall uppfyllas. Detta mäts och kommenteras i samtliga delårsbokslut 4. Resultatet av frågan Hur upplevde du kontakten med handläggaren på Bygg- och Miljökontoret i bygg- och miljökontorets årliga kundundersökning skall uppgå till minst index 85. Mäts och redovisas första halvåret Att en aktivitetsplan med anledning av resultatet i SBA-undersökningen har tagits fram. När ovanstående 5 pkt uppfyllts bedöms målet som uppnått. Aktiviteter för att nå målet: Bygg- och miljökontorets årliga kundundersökning skall genomföras. E-tjänster Mitt Bygge skall införas under året. En aktivitetsplan utifrån resultatet i Stockholm business alliance (SBA) -undersökningen skall tas fram under året. Kommentarer och analys Bygg- och miljökontorets årliga kundundersökning har genomförts som planerat. Det samlade resultatet uppgick till index 92 för VA och 90 för bygglov (mål 88), och resultatet för frågan Hur upplevde du kontakten med handläggaren på Bygg- och Miljökontoret uppgick till index 89 för VA och 88 för bygglov (mål 85). E- tjänster för bygglov Mitt Bygge har införts. Aktivitetsplan med anledning av resultatet i SBA-undersökningen har tagits fram. De åtgärderna som i handlingsplanen planerades för 2012 har genomförts.

4 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

5

6 SOCIALNÄMNDEN KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Den kommunala servicen till invånare och näringsidkare i Norrtälje kommunn ska utvecklas så att den levereras mer rationellt, förutsägbart och kostnadseffektivt. Indikator Medborgare som har kontakt med socialförvaltningen ska få en god service och o bli respektfullt och professionellt bemötta. Det ska vara lätt att kommaa i kontakt med socialförvaltningen. Socialnämndens mål för Kund Varje verksamhet ska ha tydliga rutiner för tillgänglighet. Samtliga avdelningar har ett system med mottagningstelefon med fasta telefontider då kunder kan komma i kontakt med de olika avdelningarnass verksamheter. Socialnämndens mål för Kund Varje verksamhet ska ha tidsgarantier. : Avdelningarna har olika tidsgarantier. Dels i formm av rutiner gällande bl.a. när en klient ska erbjudas tid för nybesök och rutiner för att kontakta en klient somm lämnat meddelande. Dels i form av rutiner för när ettt inkommet ärende senast ska delas utt till en handläggare. Vidare finns lagreglerade tidsgarantier såsom att a en s.k. skyddsbedömning ska göras samma dag eller senast dagen efter en anmälan om oro för barn inkommit, att en förhandsbedömning ska vara genomförd inom tvåå veckor från det att en anmälan om oro för barn inkommit samt att en barnutredning ska vara slutförd senast inomm fyra månader.

7 Socialnämndens mål för Kund Antalet e-tjänster ska öka. I december 2012 har förvaltningen inlett ett samarbete med Superservice för att utveckla e-tjänster inom förvaltningen. Arbetet kommer att fortsätta under 2013 i syfte att förbättra informationen till brukarna och utveckla e-tjänster. Socialnämndens mål för Kund Förvaltningen ska genomföra kundundersökningar med början På grund av hög arbetsbelastning samt oroligt budgetläge under 2012 har brukarundersökning inte kunnat genomföras. Brukarundersökningen kommer istället att genomföras under februari månad Kommentar måluppfyllelse Kund Förvaltningen har under året förbättrat rutinerna för tillgänglighet och information. Indikator Tillståndsenheten ska genom dialog, information och tillsyn arbeta för en trygg och säker restaurangmiljö i Norrtälje kommun då tillståndsinnehavarna bedriver verksamheten enligt alkohollagen. Handläggningen ska präglas av kompetens, effektivitet och rättssäkerhet. Socialnämndens mål för Tillståndsenheten Verksamhetens NKI ska uppgå till minst 75. Någon uppföljning gällande detta mål har inte varit möjlig, då resultat av verksamhetens NKI inte har rapporterats till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH). Socialnämndens mål för Tillståndsenheten Innehavare av serveringstillstånd ska årligen erhålla minst 4 informations- och tillsynsaktiviteter. Under 2012 har SRMH erbjudit samtliga innehavare med serveringstillstånd utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Information om bl.a. restaurangrapporteringen har skickats till samtliga verksamheter. Kontroll av ekonomisk skötsamhet har genomförts av såväl alkoholförsäljning samt tobaks- och folkölsförsäljning. Kontroll av förekomst i polisens belastningsregister har genomförts. Under året har ca 60 tillsynsbesök gjorts varav 19 på sen kvällstid. Socialnämndens mål för Tillståndsenheten Verksamhetsutövare som bedriver försäljning av folköl, tobak samt receptfria läkemedel ska årligen erhålla minst 1 tillsynsaktivitet. 27 av totalt 91 anmälda verksamheter med försäljning av folköl och tobak har haft tillsyn under året. Kontroll av ekonomisk skötsamhet har genomförts av såväl alkoholförsäljning som tobaks- och folkölsförsäljning. Samtliga verksamheter som säljer vissa receptfria läkemedel har haft kontroll. Kommentar måluppfyllelse Tillståndsenheten Avdelningschefen för tillståndsenheten bedömer att alla mål har uppfyllts med reservation för NKI.

8 BARN-OCH SKOLNÄMNDEN Tillgängligheten ska öka genom att den första kontakten med invånarna lämnas över till Kontaktcenter, KC. Förstakontakten med kommunen när det gäller val av förskola och skola sker sedan via KC. I samband med skolstarten höstterminen 2012 styrdes förstahandskontakten över till KC när det gällde frågor om skolskjuts. Fler vårdnadshavare ska använda e-tjänsten. 86 procent (84 procent 2011) av föräldrarna med barn som skulle börja i förskoleklass HT-12 använde kommunens e-tjänst för val av skola. 72 procent (74 procent 2011) av föräldrarna med barn som skulle börja årskurs 7 HT-12 använde kommunens e- tjänst för val av skola. Andelen föräldrar som anger att de är nöjda med verksamheten i sitt barns förskola ska öka.* 93 procent (92 procent 2011) angav i årets brukarundersökning att de var nöjda med sitt barns förskola. Genomsnittet i VÅGA VISA*) var 93procent. Andelen föräldrar som anger att de är nöjda med verksamheten i sitt barns fritidshem ska öka.* 78 procent (77 procent 2011) av föräldrarna med barn i förskoleklass angav att de var nöjda med sitt barns fritidshem. Genomsnittet i VÅGA VISA*) var 86 procent. 75 procent (72 procent 2011) av föräldrarna med barn i årskurs 2 angav att de var nöjda med sitt barns fritidshem. Genomsnittet i VÅGA VISA* var 84 procent. Andelen elever och föräldrar som anger att de är nöjda med verksamheten i sin/sitt barns skola ska öka.* FÖRÄLDRAR 91 procent (89 procent 2011) av föräldrarna med barn i förskoleklass angav att de var nöjda med sitt barns skola. Genomsnittet i VÅGA VISA*) var 92 procent. 89 procent (89 procent 2011) av föräldrarna med barn i årskurs 2 angav att de var nöjda med sitt barns skola. Genomsnittet i VÅGA VISA*) var 92 procent. 88 procent (77 procent 2011) av föräldrarna med barn i årskurs 5 angav att de var nöjda med sitt barns skola. Genomsnittet i VÅGA VISA*) var 87 procent. 75 procent (65 procent 2011) av föräldrarna med barn i årskurs 8 angav att de var nöjda med sitt barns skola. Genomsnittet i VÅGA VISA*) var 77 procent. ELEVER 85 procent (83procent 2011) av eleverna i årskurs 5 var nöjda med sin skola. Genomsnittet i VÅGA VISA*) var 85 procent. 65 procent (65 procent 2011) av eleverna i årskurs 8 var nöjda med sin skola. Genomsnittet i VÅGA VISA*) var 75 procent. SAMMANFATTNING: Förstahandskontakten med Norrtälje kommun sker i ökad utsträckning via Kontaktcenter, KC. Årets enkätundersökning indikerar att kundnöjdheten är fortsatt hög bland föräldrar med barn i förskolan, förskoleklass och årskurs 2. Däremot kan noteras att föräldrarna fortsatt har en mindre positiv bild av fritidshemmens verksamhet. Dock har en ganska stor andel föräldrar med barn på fritidshem svarat att de inte vet. Inställningen hos föräldrar med barn i årskurs 5 och 8 har avsevärt förbättrats från förra året. Elever i årskurs 5 ligger kvar på en hög nivå. Däremot skulle en förbättring av resultatet i årskurs 8 vara önskvärd. *Enkätundersökningen genomförs i ett samarbete mellan kommunerna i Danderyd, Ekerö, Nacka, Norrtälje, Sollentuna, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, Vallentuna och Värmdö.

9 UTBILDNINGSNÄMNDEN Nedan följer en redovisning av verksamheternas resultat utifrån de indikatorer som tagits fram för att mäta graden av måluppfyllelse gentemot kommunfullmäktiges kommunövergripande mål. Andelen elever som anger att de är nöjda med verksamheten i sin skola ska öka. 75 procent (81 procent 2011) av eleverna i årskurs två på gymnasiet var nöjda med sin skola. Genomsnittet i VÅGA VISA*) var 83 procent. I den länsgemensamma vuxenutbildningsenkäten svarade 74 procent av de studerande från Norrtälje, att de kunde rekommendera sin skola till andra. Genomsnittet låg på 73 procent. OBS, undersökningen tillämpade en femgradig skala och inte en fyrgradig vilket VÅGA VISA gjorde. Merparten av dem som svarade studerande vid Norrtälje kommunala vuxenutbildning, NKV. Några få läste hos andra anordnare. SAMMANFATTNING: Resultatet av årets enkätundersökning indikerar en lägre nöjdhet bland eleverna i gymnasieskolan än tidigare. Resultatet vid enskilda gymnasieprogram ligger dock över genomsnittet samtidigt som några gymnasieutbildningar visar kraftigt försämrade resultat. Resultatet på vuxenutbildningsenkäten låg väl i nivå med genomsnittet i undersökningen. *Enkätundersökningen genomförs i samarbete mellan kommunerna i Danderyd, Ekerö, Nacka, Norrtälje, Sollentuna, Upplands Väsby, Vallentuna och Värmdö. TIOHUNDRA-NÄMNDEN Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen Nöjda patienter/brukare/kunder Det övergripande och långsiktiga målet är utifrån befolknings behov ansvara för en kvalitativ god vård och omsorg ges till kommunens invånare, vilket också innefattar en säker och tillgänglig vård och omsorg. Beslut om verkställighet Målsättningen är att alla beslut kan verkställas inom tre månader. Målet har inte kunnat uppnås, se redovisning nedan för inrapportering till Socialstyrelsen av icke verkställda beslut. Orsak är att det saknas boendeplatser på särskilt boende för äldre samt i LSS-boende. Nämnden har tagit fram en boendeplan med prognostiserade behov och nybyggnationer, beslut om verkställighet av nybyggnationen är dock inte fattat. Risk för viten föreligger. SOL 31 mars 30 juni 30 sept 31 dec SÄBO, Särskilt boende Dagverksamhet Korttidsboende LSS 31 mars 30 juni 30 sept 31 dec Daglig verksamhet Korttidsvistelse Bostad med särskild service Ledsagarservice Kontaktperson Köerna till särskilt boende har under året 2012 varit långa. Väntetiden till ett boende på särskilt boende har medfört att flera personer än tidigare tvingats vara på korttidsboende i avvaktan på plats på särskilt boende. Detta leder i sin tur till att antalet disponibla korttidsplatser varit för få för att räcka till för de personer som har behov av en korttidsvistelse efter en sjukhusinläggning. Det har medfört att antalet utskrivningsklara på sjukhus under 2012 varit högt.

10 TioHundranämndens beslut för att efter översyn växla ut mindre enheter (höga dygnskostnader) genom nyproduktion enligt äldreboendeplanen har inte kunnat genomföras. Översynn samt förslagg om verkställandet (integrerad upphandling) har genomförts men beslut om verkställighet inte är fattat. NKI- Nöjd Brukare Index Resultatet från de nationella öppna jämförelserna gällande äldreomsorg och brukarenkätenb n om särskildaa boenden för äldre visar att Norrtälje kommun har förbättratt sin placering i länet från plats p 6 år 2009, till plats 1 år å 2011 när det gäller brukarnas samlade omdömen om särskilda boenden. Vårdbarometern Frågorna i vårdbarometern har till stor del förändrats mot tidigare. Därför redovisas endast de frågor vilka vi haft med tidigare och där samma frågeställningar ännuu finns. Framledes avser vi att komplettera redovisningen med en del nya frågor, dock i början utan jämförelsetal mot tidigare. Observera att svaren från Norrtäljes befolkning avser c:a 100 svarande personer. Vårdbarometern (andel i procent) Fråga/Årr Tillgång till den sjukvård de behöver (betyg 3-5) Har förtroende för sjukvården i SLL (betyg 4-5) Har ringt till Vårdguiden/sjukvårdsupp/-rådgivn Norrtälje Länett Allmänpsykiatrin uppvisar en lägree kö per den 31 nov 2012 jämfört med samma tidpunkt föra året. Av dessa har 3 (f.å 13) personer fått vänta över 30 dagar men ingen person har väntat över ö 90 dagar.

11 För Barn- och ungdomspsykiatrin har kösituationen förbättrats jämfört med läget för ett år sedan, totalt 20 (f.å 24) personer. Av dessa 20 personer har inga personer väntat över 30 eller 90 dagar. Väntande > 30 dgr > 90 dgr Psykiatrisk mottagning 50 (54) 3 (13) 0 (1) Barn- och ungdomspsykiatri 20 (24) 0 (12) 0 (0) Väntetider i specialiserad vård Vårdbolaget Tiohundra AB ska rapportera väntetider vid Norrtälje sjukhus till centralt väntetidsregister (CVR) för verksamhet inom det akutsomatiska avtalet. Läget per den 30 november 2012 redovisas nedan. Antal väntetider med väntetid dagar Vårdenhet CVR-kod Vg Tot 0-30 mer än Andel 0- Vg Tot NAT 0-90 mer än Andel 0- SLL Norrtälje sjukhus % % Ortopedisk mottagning % % Allmänkirurgisk mottagning % % Urologisk mottagning % % Internmedicinsk mottagning % % Lungmedicinsk mottagning % % Kardiologisk mottagning % % Endokrinologisk mottagning % % Hudmottagning % % Gynekologisk mottagning % % Ögonmottagning % % Öron-, näs- och halsmottagning % % Barnmedicinsk mottagning % % I december hade 61 % (438) väntat mindre än 30 dagar att jämföra med 71 % (508) förregående år. Mottsvarande siffra för länet är 56 %. När det gäller väntande mindre än 90 dagar hade 98 % (883) väntat mindre än 90 dagar att jämföra med 96 % (698) föregående år. Mottsvarande siffra för länet är 94 %. Vid bristande tillgänglighet på akutsjukhusen utgår viten från och med Väntetid husläkare SKL: Våren 2012 Andel patienter som fick komma på besök inom 7 dagar hos allmänläkare Husläkarmottagning Hösten 2011 Hösten 2012 Riket Stockholm Tidbokning HLM Bergshamra/Blidö HLM Hallstavik HLM Norrtälje Norra HLM Norrtälje Södra HLM Väddö Husläkarna i Rimbo/Edsbro Roslagshälsans Husläkarmottagning Snitt (ej vägt) räknat på vid respektive tillfälle deltagande HLM

12 Befolkningen i Norrtälje kommun ska kontinuerligt öka. KOMMUNSTYRELSE Aktiviteter/kommentarer Medarbetare har rekryterats på VA-avdelningen för att säkerställa genomförandet av VA-utvecklingsplanen. 454 st ny kunder har anslutits under 2012 och 70 mkr har inkommit i anläggningsavgifter. Det pågår arbete med 56 detaljplaner för olika utnyttjande i kommunen. En projektanställd planarkitekt arbetar enbart med utökade byggrätter i områden som får kommunalt vatten och avlopp. Fram till sista november har befolkningen ökat med 387 personer. Processen med samhällsbyggnad har utvecklats och inbegriper nu alla berörda förvaltningar och avdelningar. Alla större detaljplaner inleds med ett startpm där förutsättningarna för planen klarläggs. Marknadsföring av kommunens kommande bostad- och arbetsplatsområden genomförds genom annonsering i bl.a. Fastighetsvärlden Aktiviteter: Öka planberedskapen för bostäder i attraktiva livsmiljöer, marknära bostäder och möta ungdomars efterfrågan. Fortsatt utveckling av samhällsbyggnadsprocessen och införa gemensamma rutiner. Kommentar: Räddningstjänsten deltar vid Samhällsbyggnadsberedningens möten och är en inarbetad del i start- PM för detaljplaner. BYGG- OCH MILJÖNÄMND Bedömningsgrund för uppfyllelse av nämndens indikatorer Målet bedöms som uppnått om utlovade tjänstegarantier hålls och handlingsplanen för utökad kartproduktion är klar. Aktiviteter för att nå målet: Hantera ärenden snabbt och korrekt, enligt utlovade tjänstegarantier. Delta i översiktsplanearbetet. Hantera planremisser skyndsamt. Upprätta primärkartor som underlag till detaljplaner och inom verksamhetsområden för kommunalt VA. Ajourföra primärkartor som underlag till detaljplaner och inom verksamhetsområden för kommunalt VA. Handlingsplan kartproduktion. Upprätta grundkartor som underlag till detaljplaneändringar vid VA-anslutning. Kommentarer och analys Målet för ökad befolkning i verksamhetsplanen genom kartförsörjning inom tätorter med primärkarta har kunnat uppnås. En handlingsplan för kartförsörjning över områden med fritidsbebyggelse är upprättad samt flygfotografering och flygskanning genomförd där kommunal VA-anslutning ger möjlighet till utökad byggrätt. Tjänstegarantier för bygglov/förhandsbesked och avlopp bedöms som uppfyllda under perioden. Handlingsplanen för utökad kartproduktion har tagits fram. Bygg- och miljökontoret har dessutom nu fått flygbilderna från den stora flygfotograferingen levererade och ett ärende om produktion av primärkarta över stora delar av kommunen har hanterats.

13 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Nämndens bedömningsgrunder för måluppfyllelse Möjliggöra en aktiv fritid får alla kommuninvånare. Aktivitet A Förbättra och iordningställa kanotlederna i Norrtälje kommun. Aktivitet B Skapa en anpassad och attraktiv skate/spontanidrottsanläggning i Norrtälje. Kommentarer: Arbetet med att fårbättra och iordningställa kanotlederna i Norrtälje kommun har pågått och kanotleden Lommaren - Malstasjön öppnades i juli Utredningen om att skapa en anpassad skatepark i Norrtälje är slutförd och överlämnad till kommunstyrelsekontoret. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att ställa sig bakom byggandet även skatepark på Södra bergen, intill det nya badhuset och lp. Nämndens bedömningsgrunder för måluppfyllelse Uppmuntra till ett rikt föreningsliv. Aktivitet A Lämna bidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Aktivitet B Se över bidragsbestämmelserna får bidrag riktade till barn och ungdomar. Aktivitet C Erbjuda föreläsningar kring föreningsliv, värderingar och ledarskap. Kommentarer: Bidrag om ca 6 mnkr har betalats ut till barn - och ungdomsföreningar under En översyn av anläggningsbidraget har gjorts under Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram nya bestämmelser och ett fårslag till beslut får anläggningsbidrag Arbetet med föreningar sker i samverkan med SISU och under 2012 har utbildningar och föreläsningar erbjudits till framför allt unga ledare. TIOHUNDRANÄMND Äldreomsorg Norrtälje kommun Jämförelsegrupp ÖG Länets kommuner Rikets kommuner Befolkning 65 w år ,1% 20,5% 15,7% 21,3% Befolkning 80 w år ,0% 5,9% 3,8% 6,0% Norrtälje kommun har en hög andel äldre, 23 % av invånarna är 65 år eller äldre, att jämföra med liknande kommuner som ligger på ca 20 % och länets hösta. I gruppen över 80 år återfinns ca 6 procent av Norrtälje kommuns befolkning. Norrtälje kommun är en attraktiv kommun, under sommaren 2012 har cirka 80 sommargäster fått insatser via kundval under sin vistelse i Norrtälje, jämförd med total 2 personer från Norrtälje som har vistas i andra kommuner och fått insatser där. Fixarservice är en avgiftsfri tjänst som erbjuds i Norrtälje kommun för dem som har behov av praktisk hjälp med enkla vardagliga sysslor. Huvudsyftet är att förhindra fallolyckor. Inom Roslagsmodellens verksamhet finns sju träffpunkter som serverar hemlagade luncher tillagade av frivilliga någon dag i veckan till en låg kostnad. Luncherna ger matgästerna en god och näringsriktig lunch. De ger också social gemenskap och mindre ensamhet och förebygger på så sätt ohälsa. Flera av Träffpunkternas matserveringar är numera godkända av livsmedelsinspektörerna, efter inspektion. Kansliavdelningen har arrangerat en kurs i livsmedelshygien för de frivilliga som lagar maten samt i samråd med de frivilliga utarbetat ett egenkontrollsystem för detta. Vi har påbörjat ett arbete med att utveckla Träffpunkterna till en mötesplats för seniorer där man kan få information om olika verksamheter och utförare i kommunen, om hjälpmedel och annat som kan intressera våra seniorer i kommunen.

14 Utbildningsnivån i Norrtälje kommun ska öka KOMMUNSTYRELSE Aktiviteter/kommentar: Lokalförsörjningsplaner för samtliga skolformer har tagits fram. Tillsammans med Barn- och Utbildningsförvaltningen har projekt Digitalt Lärande i Norrtälje Skolor startats. Med utgångspunkt i pedagogiken och att långsiktigt förbättra resultaten i Norrtäljes skolor kommer alla elever i årskurs sju och åtta samt ettor på gymnasiet få egna datorer under hösten. Lärarna har fått nya datorer efter sommaren och en utbildningssatsning för pedagogerna har inletts eftersom målet är att etablera nya pedagogiska metoder. Projektet sträcker sig över tre år och inkluderar förutom elevdatorer även översyn av läroplattform, webbaserad portal, molntjänster, trådlösa nät på alla skolor mm. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Nämndens bedömningsgrunder för måluppfyllelse Biblioteken skall bidra till det livslånga lärandet. AktivitetA Biblioteken ska stödja vuxenstuderande i kommunen genom genomtänkt och anpassad service för vuxenstuderande. Aktivitet B Vara Barn- och skolnämndens samarbetspart i arbetet med att ta fram avtal gällande skolbibliotekservice. Kommentarer: Genom att anpassa kurslitteraturutbudet utifrån pågående utbildningar både lokalt och på distans, stödjer stadsbiblioteket och övriga bibliotek de vuxenstuderande i kommunen. På biblioteken finns också studieplatser i varierande miljöer att tillgå samt kompetent personal som kan vara behjälplig vid sökning efter, t ex vetenskapliga artiklar i särskilda databaser för de studerandes räkning. Stadsbiblioteket tar emot studiegrupper efter önskemål för visning av det fysiska och digitala biblioteket (e-tjänster), så att servicen till de studerande blir tydlig. Vid behov och efterfrågan kan studiebibliotekarien uppsöka lokal utbildningsanordnare och informera om bibliotekets tjänster för grupper på plats. På bibliotekets webbplats finns en särskild sida för studerande. Bibliotekschefhar deltagit i möten med barn- och utbildningskontoret där uppdrag och rollfördelning kring skolbibliotek har diskuterats och där fokus har varit att belysa skillnaden mellan folkbibliotek och skolbibliotek. Barn- och utbildningskontoret arbetar nu med att ta fram biblioteksplaner och kommer att återkoppla till Kulturoch fritidskontoret när de är klara med processen att beskriva vilka bibliotekstjänster de vill beställa. Nämndens bedömningsgrunder för måluppfyllelse Uppmuntra barn och ungdomar att välja en aktiv och hälsosam livsstil. Aktivitet A I samarbete med idrottsföreningar, erbjuda barn och ungdomar att prova på idrott, genom idrottsfritids på två skolor/år. Hälsodag på minst en skola/år. Camp Roslagen ska genomföras. Kommentarer: Idrottsfritids har genomförts på fem skolor i kommunen: Gottsta-, Lommar-, Grind-, Park- och Långsjöskolan Hälsodag har ej genomförts under Under en vecka i juni genomfördes Camp Roslagen där 400 barn från kommunen deltog. Veckan fokuserade på Rörelse - Glädje - Tillsammans. Kulturkollo är en nystartad verksamhet som riktar sig mot barn och unga under sommarlovets första veckor.

15 BARN-OCH SKOLNÄMND FÖRSKOLAN Förskoleenheterna ska kontinuerligt följa alla barns språkliga utveckling och utveckling av matematiska begrepp med hjälp av bedömningsinstrumenten TRAS och MIO. Förskoleenheterna har följt upp barnens språkliga utveckling och utveckling av matematiska begrepp. Enheterna redovisar att de genom barnens framsteg kan se att verksamheterna förbättrats när det gäller att möta barnens behov av stimulans. FÖRSKOLEKLASS Förskoleklasserna ska följa upp elevernas språkutveckling två gånger per år med hjälp av screening utifrån Bornholmsmodellen. Nästan alla enheter har genomfört screening av elevernas språkutveckling vid två tillfällen under läsåret 2011/12. Resultaten visar att en positiv utveckling skett i elevernas språkutveckling under året i förskoleklass. Särskilt stor har utveckling varit hos barn som visade låga resultat på hösten. GRUNDSKOLAN Andel som uppnår målen i alla ämnen i årskurs 9*) 71,2 procent (77,2 procent 2011) av eleverna i de kommunala skolorna nådde målen i alla ämnen. Resultatet kan jämföras med resultatet för samtliga skolor i kommunen, 72,1 procent och med riket 77,4 procent. Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9.*) Eleverna i egenregin nådde ett genomsnittligt meritvärde på 196,1 (203,9 år 2011). Resultatet kan jämföras med resultatet i samtliga skolor i kommunen, 199,9 och med riket, 211,4. Andel behöriga till gymnasieskolan.*) 84,3 procent (87,4 procent 2011) av eleverna i egenregin blev behöriga till något program i gymnasieskolan. Resultatet kan jämföras med resultatet för samtliga skolor i kommunen, 85,4 procent och med riket, 87,5 procent. Andel elever som uppnått minst G i ämnesprov i åk 9 i matematik, engelska och svenska*) År 2012 var eleverna i egenregin som nådde minst G på de nationella ämnesproven i: Svenska 95,4 procent (97,9 procent 2011) 79,1 procent, Matematik (79,5 procent 2011) 97,7 procent, Engelska (98,3 procent 2011) Resultaten skiljer sig inte särskilt jämfört med resultatet för samtliga skolor i Norrtälje. Jämfört med riket är resultatet sämre i svenska och matematik, men bättre i engelska. GRUNDSÄRSKOLAN Fler elever ska förbättra sina resultat utifrån kunskapsmålen Av skolenheternas kvalitetsredovisningar framgår att arbetet i grundsärskolan fortskrider när det gäller att arbeta med ett tydligare fokus på kunskapsuppdraget. SAMMANFATTNING: Trots att insatser sattes in för att särskilt stödja årets avgångselever sjönk betygsresultaten jämfört med de senaste fyra åren. Andelen elever som nådde målen i alla ämnen, andelen behöriga till gymnasieskolan och elevernas genomsnittliga meritvärde sjönk. Även elevernas resultat på de nationella ämnesproven blev något sämre än föregående år. Det fanns en tydlig skillnad mellan flickor och pojkars resultat. Flickorna lyckades bättre än pojkarna. Så såg det ut i hela landet, men i Norrtälje var skillnaden större än genomsnittet i riket. Det berodde på pojkarnas lägre resultat. Men den största skillnaden i resultat visade sig dock när resultaten fördelas på föräldrarnas utbildningsbakgrund. Barn till föräldrar med eftergymnasial utbildning hade generellt sätt mycket bättre resultat. I Norrtälje var andelen elever till föräldrar med eftergymnasial utbildning betydligt lägre än genomsnittet i riket. Dessutom hade dessa elever i Norrtälje relativt sätt lägre betyg än genomsnittet för motsvarande grupp elever i landet.

16 Resultaten följs numera upp även i de lägre åldrarna och eleverna, både årskurs 3 och 6 gör Nationella ämnesprov. Statistiken visar på goda resultat. I matematik lyckades eleverna bättre än genomsnittet i riket på samtliga delprov. Även i svenska lyckades eleverna lika bra eller bättre än riksgenomsnittet, med ett undantag för skrivandet. Resultaten visar att när aktiva insatser sätts in ger det resultat. *) Indikatorn hämtad från SKL:s formulering i Öppna Jämförelser UTBILDNINGSNÄMND GYMNASIESKOLAN Andel elever som fullgjort gymnasieutbildning inom tre år, exl IV. *) Enligt KSL:s Öppna jämförelser 2012 fullföljde 67, 4 procent av eleverna i Norrtälje en gymnasieutbildning inom tre år, exl IV, (OBS, avser avgångselever 2011). Det placerade Norrtälje på plats 281 i jämförelse med övriga kommuner i landet. Medelvärde i riket låg på 77,1 procent. Resultatet i Norrtälje utgjorde en försämring jämfört med Öppna jämförelser 2011, 70,9 procent. Andel elever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola.*) Enligt Skolverkets statistikdatabas SIRIS uppnådde 83,5 procent av de elever i Norrtälje som fick slutbetyg våren 2012 grundläggande behörighet till universitet och högskola. Det är en försämring jämfört med år 2011, (86,1 procent). Genomsnittet i riket år 2012 låg på 86,7 procent. Genomsnittliga betygspoängen*) Enligt Skolverkets betygsdatabas SIRIS blev den genomsnittliga betygspoängen för avgångseleverna i Norrtälje 13,6 våren Det är samma resultat om tidigare år. Riksgenomsnittet låg på 14,0. Andel elever som påbörjat studier på universitet och högskola inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning.*) Enligt KSL:s Öppna jämförelser 2012 påbörjade 32,1 procent av ungdomarna i Norrtälje studier på universitet och högskola inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning. (OBS, avser avgångselever 2011). Det placerade Norrtälje på plats 239 i jämförelse med övriga kommuner i landet. Resultatet var något bättre än i Öppna jämförelser 2011, 30 procent. GYMNASIESÄRSKOLAN Fler elever ska förbättra sina resultat utifrån kunskapsmålen Samtliga 16 elever i gymnasiesärskolans avgångsklasser på Rodengymnasiet våren 2012 fick slutbetyg. Andelen elever i gymnasiesärskolan sjönk, främst på grund av att allt färre elever tillhör personkretsens. Från hösten 2011 står dessutom gymnasieskolans studievägar Yrkesintroduktion öppna även för särskoleelever. VUXENUTBILDNINGEN Andelen elever som fullföljer sina kurser ska öka. Under läsåret beviljade Norrtälje kommunala vuxenutbildning studier på kursplatser. På 34 procent av platserna påbörjades aldrig studierna eller gjorde de studerande studieavbrott. Andelen som inte fullföljde har inte förändrats från föregående år. SAMMANFATTNING: Av resultaten i Öppna Jämförelser 2012 framgår att andelen ungdomar som fullföljer gymnasiet inom tre år är fortsatt lägre än genomsnittet i landet. Samtidigt redovisar Rodengymnasiet att andelen elever i avgångsklasserna, som lämnade gymnasieskolan med slutbetyg våren 2012 ökade från 81 procent till 88 procent, enligt skolans egen statistik. Enligt Skolverkets statistik låg andelen elever på Rodengymnasiet som nådde högskolebehörighet något lägre än förra året. Det genomsnittliga betygsvärdet var det samma som året innan, men lägre än genomsnittet i riket. Nedbrutet på programnivå visade resultaten att eleverna i stort sätt lyckades lika väl som elever på motsvarande program i andra kommuner. Skillnaden mot rikssnittet berodde på att fler elever i Norrtälje gick på yrkesförberedande program. Skillnaden mellan hur kvinnor och män klarade gymnasiestudierna var stor. Kvinnorna presterade bättre än männen. Statistiken för gymnasieantagningen 2012 visar att andelen elever som valde Rodengymnasiet fortsatte att sjunka, och det var främst kvinnorna som valde andra skolor. Männen är numera i klar majoritet på skolan. Andelen vuxenstuderande i Norrtälje sjönk. Det berodde dels på stramare intagningsregler, dels på att elevkullarna från gymnasiet minskade. Det var främst kvinnor som utnyttjade möjligheten att läsa vidare inom vuxenutbildningen. *) Indikatorn hämtad från SKL:s formulering i Öppna Jämförelser

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning År 2013 i korthet... 2 Kommunstyrelsens ordförande... 3 Förvaltningsberättelse Allmän översikt... 4 Målområden... 7 Ekonomiskt utfall och ställning i korthet...

Läs mer

Västerviks kommun årsredovisning 2014

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Intäkter Avgifter 14,4 % Reavinster 0,4 % Skatter och bidrag 85,2 % Så här används kommunens pengar gymnasieskola och vuxenutbildning 8,7

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1. 2011-05-26 Dnr 725-2011

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1. 2011-05-26 Dnr 725-2011 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1 2011-05-26 Dnr 725-2011 Bert-Olof Åkerström Christina Westman Kommunstyrelsen Budgetuppföljning och prognos för Östersunds kommun 2011 Kommunens styrelser/nämnder, bolag och kommunalförbund

Läs mer

Årsredovisning 2014. Nybro kommun 2014

Årsredovisning 2014. Nybro kommun 2014 Årsredovisning 2014 Nybro kommun 2014 Omvärldsanalys... 5 Målavstämning kommunfullmäktiges mål... 8 Kommunfullmäktiges uppdrag... 21 Finansiell analys... 22 Nämnder och bolags resultatredovisning... 33

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Socialnämnden

Verksamhetsberättelse 2014. Socialnämnden Verksamhetsberättelse 2014 Socialnämnden Innehållsförteckning 1 Organisation... 3 2 Viktiga händelser 2014... 5 3 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål... 17 4 Målredovisning -

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1

ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 SÄFFLE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2015-04-17 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 4 Omvärld, arbetsmarknad och befolkning 6 Kommunens

Läs mer

Norrmalms stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse VB 2013

Norrmalms stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse VB 2013 Sid 2 (59) Handläggare: Maria Cameron Telefon: Till Norrmalms stadsdelsnämnd Norrmalms stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse VB 2013 Stadsdelsnämndens beslut 6 februari 2014: 1. Stadsdelsnämnden godkänner

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. 2013 del 2

ÅRSREDOVISNING. 2013 del 2 ÅRSREDOVISNING 2013 del 2 Innehållsförteckning Kommunservice- och beslutsstödsavdelningen... 4 Inledning... 4 Viktiga händelser... 4 Resultat och analys av Avdelningens mål... 4 Brukare/Kunder... 4 Ekonomi...

Läs mer

Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2014

Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2014 SOLNA STAD Socialförvaltningen Björn Löfholm 2015-02-09 SID 1 (11) SN/2015:23 TJÄNSTESKRIVELSE Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2014 Förslag till beslut i socialnämnden Sammanfattning Den positiva

Läs mer

Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 1 Delaktighet och service med invånaren i fokus En hög kvalitet med en god ekonomi är kännetecknande för en framgångsrik kommun. De undersökningar och jämförelser vi deltar i visar

Läs mer

ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014. Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04

ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014. Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04 ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014 Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73)

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Kommunstyrelsen -10-01 286 Kommunfullmäktige -11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 3 1.1 Väsentliga händelser 3

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen ÅRSREDOVISNING Kommunstyrelsen Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent.

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 Delårsrapport -08-31 Fastställd av KF -10-24 1 Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589-870 00 Organisationsnummer: 212000-2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E-post: aboga.kommun@arboga.se

Läs mer

Kallelse till sammanträde 1(2)

Kallelse till sammanträde 1(2) DANDERYDS KOMMUN Kallelse till sammanträde 1(2) Nämnd/Styrelse: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Torsdag 29 augusti 2013 kl. 19:00 Sammanträdeslokal: Ebba Grips rum, Djursholms slott Förtäring serveras

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3 Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin Delrapport 3 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN Årsredovisning MORA KOMMUN INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande 4 Förvaltningsberättelse 5 Måluppfyllelse 7 Ekonomisk analys 12 Personalredovisning 17 Energi- och klimatplan 19

Läs mer

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010 Uddevalla kommun Årsredovisning 2010 3 Junicupen på Bodele. Foto: Maria Rasmusson ÅRSREDOVISNING 2010 Välkommen att ta del av Uddevalla kommuns årsredovisning för 2010. Årsredovisningen vänder sig i första

Läs mer