Årsre dovisning 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsre dovisning 2012"

Transkript

1 Årsredovisning 2012 Bilaga 1 Kommunfullmäktigess mål

2 Den kommunala servicen till invånare och näringsidkare i Norrtälje kommun ska utvecklas så att den levereras mer rationellt, förutsägbart och kostnadseffektivt. INDIKATOR Nämndens mål: KOMMUNSTYRELSEN NKI Resultat Resultat Målvärde Resultat Förvaltning av byggnader Förvaltning av tomtmark Fritidsanläggningar Gata/Parkverksamhet VA-verksamhet Renhållningsverksamhet Växel och Kontaktcenter >80 Ingen mätning Kommentarer och analys Fastighetsavdelningens NKI resultat visar en klar förbättring jämfört med Förvaltning tomtmark når målvärdet. Byggnader och fritidsanläggningar når ej målet. Renhållningen når målet med ett index på 82 vilket är en förbättring med två enheter från Gata/park verksamheten når sitt mål med index 68 vilket är det högsta värdet sedan mätningen startade. Ökad nöjdhet med bla vinterväghållning och skötsel av parker och lekplatser. Försköning av tätorter med blommor har bidragit positivt till det ökade resultatet. Resultatet för VA-verksamhet har förbättrats med en enhet från 2011 dock är resultatet långt från målvärdet. För växel och kontaktcenter har ingen mätning genomförts för 2012 då svarsfrekvensen varit för låg tidigare år. Aktiviteter Aktivt arbete med företagsträffar och kontakter genomförs enligt plan. Kontaktcenter har rekryterarat nya medarbetare enligt ny kravprofil för en Kontakt Center medarbetare. Planbesked har lämnats inom 4 månader vid 7 tillfällen under perioden Förstärkning av webbresurser och förändringar av kommunens webbplats är genomförda, bl.a. kommenteringsfunktioner. Första e-tjänsten Mitt Bygge är införd. Regelbunden annonsering i Norrtelje Tidning och Roslagens Bo- och Motormarknad har genomförts. Införande av ny ärendehanteringsprocess med digitala utskick av handlingar har införts. Ca 50 % av fullmäktiges ledamöter har valt av avstå från pappershandlingar. En förstudie har genomförts under våren inom ramen för projekt Superservice. Målet med förstudien har varit att undersöka om Norrtälje Kommun kan arbeta annorlunda med webben för att förbättra servicen till våra medborgarna och samtidigt effektivisera våra interna processer.

3 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Bedömningsgrund för uppfyllelse av nämndens indikatorer 1. Resultatet i bygg- och miljökontorets årliga kundundersökning skall minst uppgå till index 88. Mäts och redovisas första halvåret Att e-tjänster införs enligt plan. Mäts och redovisas vid årets slut. 3. De tjänstegarantier som bygg- och miljökontoret har skall uppfyllas. Detta mäts och kommenteras i samtliga delårsbokslut 4. Resultatet av frågan Hur upplevde du kontakten med handläggaren på Bygg- och Miljökontoret i bygg- och miljökontorets årliga kundundersökning skall uppgå till minst index 85. Mäts och redovisas första halvåret Att en aktivitetsplan med anledning av resultatet i SBA-undersökningen har tagits fram. När ovanstående 5 pkt uppfyllts bedöms målet som uppnått. Aktiviteter för att nå målet: Bygg- och miljökontorets årliga kundundersökning skall genomföras. E-tjänster Mitt Bygge skall införas under året. En aktivitetsplan utifrån resultatet i Stockholm business alliance (SBA) -undersökningen skall tas fram under året. Kommentarer och analys Bygg- och miljökontorets årliga kundundersökning har genomförts som planerat. Det samlade resultatet uppgick till index 92 för VA och 90 för bygglov (mål 88), och resultatet för frågan Hur upplevde du kontakten med handläggaren på Bygg- och Miljökontoret uppgick till index 89 för VA och 88 för bygglov (mål 85). E- tjänster för bygglov Mitt Bygge har införts. Aktivitetsplan med anledning av resultatet i SBA-undersökningen har tagits fram. De åtgärderna som i handlingsplanen planerades för 2012 har genomförts.

4 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

5

6 SOCIALNÄMNDEN KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Den kommunala servicen till invånare och näringsidkare i Norrtälje kommunn ska utvecklas så att den levereras mer rationellt, förutsägbart och kostnadseffektivt. Indikator Medborgare som har kontakt med socialförvaltningen ska få en god service och o bli respektfullt och professionellt bemötta. Det ska vara lätt att kommaa i kontakt med socialförvaltningen. Socialnämndens mål för Kund Varje verksamhet ska ha tydliga rutiner för tillgänglighet. Samtliga avdelningar har ett system med mottagningstelefon med fasta telefontider då kunder kan komma i kontakt med de olika avdelningarnass verksamheter. Socialnämndens mål för Kund Varje verksamhet ska ha tidsgarantier. : Avdelningarna har olika tidsgarantier. Dels i formm av rutiner gällande bl.a. när en klient ska erbjudas tid för nybesök och rutiner för att kontakta en klient somm lämnat meddelande. Dels i form av rutiner för när ettt inkommet ärende senast ska delas utt till en handläggare. Vidare finns lagreglerade tidsgarantier såsom att a en s.k. skyddsbedömning ska göras samma dag eller senast dagen efter en anmälan om oro för barn inkommit, att en förhandsbedömning ska vara genomförd inom tvåå veckor från det att en anmälan om oro för barn inkommit samt att en barnutredning ska vara slutförd senast inomm fyra månader.

7 Socialnämndens mål för Kund Antalet e-tjänster ska öka. I december 2012 har förvaltningen inlett ett samarbete med Superservice för att utveckla e-tjänster inom förvaltningen. Arbetet kommer att fortsätta under 2013 i syfte att förbättra informationen till brukarna och utveckla e-tjänster. Socialnämndens mål för Kund Förvaltningen ska genomföra kundundersökningar med början På grund av hög arbetsbelastning samt oroligt budgetläge under 2012 har brukarundersökning inte kunnat genomföras. Brukarundersökningen kommer istället att genomföras under februari månad Kommentar måluppfyllelse Kund Förvaltningen har under året förbättrat rutinerna för tillgänglighet och information. Indikator Tillståndsenheten ska genom dialog, information och tillsyn arbeta för en trygg och säker restaurangmiljö i Norrtälje kommun då tillståndsinnehavarna bedriver verksamheten enligt alkohollagen. Handläggningen ska präglas av kompetens, effektivitet och rättssäkerhet. Socialnämndens mål för Tillståndsenheten Verksamhetens NKI ska uppgå till minst 75. Någon uppföljning gällande detta mål har inte varit möjlig, då resultat av verksamhetens NKI inte har rapporterats till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH). Socialnämndens mål för Tillståndsenheten Innehavare av serveringstillstånd ska årligen erhålla minst 4 informations- och tillsynsaktiviteter. Under 2012 har SRMH erbjudit samtliga innehavare med serveringstillstånd utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Information om bl.a. restaurangrapporteringen har skickats till samtliga verksamheter. Kontroll av ekonomisk skötsamhet har genomförts av såväl alkoholförsäljning samt tobaks- och folkölsförsäljning. Kontroll av förekomst i polisens belastningsregister har genomförts. Under året har ca 60 tillsynsbesök gjorts varav 19 på sen kvällstid. Socialnämndens mål för Tillståndsenheten Verksamhetsutövare som bedriver försäljning av folköl, tobak samt receptfria läkemedel ska årligen erhålla minst 1 tillsynsaktivitet. 27 av totalt 91 anmälda verksamheter med försäljning av folköl och tobak har haft tillsyn under året. Kontroll av ekonomisk skötsamhet har genomförts av såväl alkoholförsäljning som tobaks- och folkölsförsäljning. Samtliga verksamheter som säljer vissa receptfria läkemedel har haft kontroll. Kommentar måluppfyllelse Tillståndsenheten Avdelningschefen för tillståndsenheten bedömer att alla mål har uppfyllts med reservation för NKI.

8 BARN-OCH SKOLNÄMNDEN Tillgängligheten ska öka genom att den första kontakten med invånarna lämnas över till Kontaktcenter, KC. Förstakontakten med kommunen när det gäller val av förskola och skola sker sedan via KC. I samband med skolstarten höstterminen 2012 styrdes förstahandskontakten över till KC när det gällde frågor om skolskjuts. Fler vårdnadshavare ska använda e-tjänsten. 86 procent (84 procent 2011) av föräldrarna med barn som skulle börja i förskoleklass HT-12 använde kommunens e-tjänst för val av skola. 72 procent (74 procent 2011) av föräldrarna med barn som skulle börja årskurs 7 HT-12 använde kommunens e- tjänst för val av skola. Andelen föräldrar som anger att de är nöjda med verksamheten i sitt barns förskola ska öka.* 93 procent (92 procent 2011) angav i årets brukarundersökning att de var nöjda med sitt barns förskola. Genomsnittet i VÅGA VISA*) var 93procent. Andelen föräldrar som anger att de är nöjda med verksamheten i sitt barns fritidshem ska öka.* 78 procent (77 procent 2011) av föräldrarna med barn i förskoleklass angav att de var nöjda med sitt barns fritidshem. Genomsnittet i VÅGA VISA*) var 86 procent. 75 procent (72 procent 2011) av föräldrarna med barn i årskurs 2 angav att de var nöjda med sitt barns fritidshem. Genomsnittet i VÅGA VISA* var 84 procent. Andelen elever och föräldrar som anger att de är nöjda med verksamheten i sin/sitt barns skola ska öka.* FÖRÄLDRAR 91 procent (89 procent 2011) av föräldrarna med barn i förskoleklass angav att de var nöjda med sitt barns skola. Genomsnittet i VÅGA VISA*) var 92 procent. 89 procent (89 procent 2011) av föräldrarna med barn i årskurs 2 angav att de var nöjda med sitt barns skola. Genomsnittet i VÅGA VISA*) var 92 procent. 88 procent (77 procent 2011) av föräldrarna med barn i årskurs 5 angav att de var nöjda med sitt barns skola. Genomsnittet i VÅGA VISA*) var 87 procent. 75 procent (65 procent 2011) av föräldrarna med barn i årskurs 8 angav att de var nöjda med sitt barns skola. Genomsnittet i VÅGA VISA*) var 77 procent. ELEVER 85 procent (83procent 2011) av eleverna i årskurs 5 var nöjda med sin skola. Genomsnittet i VÅGA VISA*) var 85 procent. 65 procent (65 procent 2011) av eleverna i årskurs 8 var nöjda med sin skola. Genomsnittet i VÅGA VISA*) var 75 procent. SAMMANFATTNING: Förstahandskontakten med Norrtälje kommun sker i ökad utsträckning via Kontaktcenter, KC. Årets enkätundersökning indikerar att kundnöjdheten är fortsatt hög bland föräldrar med barn i förskolan, förskoleklass och årskurs 2. Däremot kan noteras att föräldrarna fortsatt har en mindre positiv bild av fritidshemmens verksamhet. Dock har en ganska stor andel föräldrar med barn på fritidshem svarat att de inte vet. Inställningen hos föräldrar med barn i årskurs 5 och 8 har avsevärt förbättrats från förra året. Elever i årskurs 5 ligger kvar på en hög nivå. Däremot skulle en förbättring av resultatet i årskurs 8 vara önskvärd. *Enkätundersökningen genomförs i ett samarbete mellan kommunerna i Danderyd, Ekerö, Nacka, Norrtälje, Sollentuna, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, Vallentuna och Värmdö.

9 UTBILDNINGSNÄMNDEN Nedan följer en redovisning av verksamheternas resultat utifrån de indikatorer som tagits fram för att mäta graden av måluppfyllelse gentemot kommunfullmäktiges kommunövergripande mål. Andelen elever som anger att de är nöjda med verksamheten i sin skola ska öka. 75 procent (81 procent 2011) av eleverna i årskurs två på gymnasiet var nöjda med sin skola. Genomsnittet i VÅGA VISA*) var 83 procent. I den länsgemensamma vuxenutbildningsenkäten svarade 74 procent av de studerande från Norrtälje, att de kunde rekommendera sin skola till andra. Genomsnittet låg på 73 procent. OBS, undersökningen tillämpade en femgradig skala och inte en fyrgradig vilket VÅGA VISA gjorde. Merparten av dem som svarade studerande vid Norrtälje kommunala vuxenutbildning, NKV. Några få läste hos andra anordnare. SAMMANFATTNING: Resultatet av årets enkätundersökning indikerar en lägre nöjdhet bland eleverna i gymnasieskolan än tidigare. Resultatet vid enskilda gymnasieprogram ligger dock över genomsnittet samtidigt som några gymnasieutbildningar visar kraftigt försämrade resultat. Resultatet på vuxenutbildningsenkäten låg väl i nivå med genomsnittet i undersökningen. *Enkätundersökningen genomförs i samarbete mellan kommunerna i Danderyd, Ekerö, Nacka, Norrtälje, Sollentuna, Upplands Väsby, Vallentuna och Värmdö. TIOHUNDRA-NÄMNDEN Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen Nöjda patienter/brukare/kunder Det övergripande och långsiktiga målet är utifrån befolknings behov ansvara för en kvalitativ god vård och omsorg ges till kommunens invånare, vilket också innefattar en säker och tillgänglig vård och omsorg. Beslut om verkställighet Målsättningen är att alla beslut kan verkställas inom tre månader. Målet har inte kunnat uppnås, se redovisning nedan för inrapportering till Socialstyrelsen av icke verkställda beslut. Orsak är att det saknas boendeplatser på särskilt boende för äldre samt i LSS-boende. Nämnden har tagit fram en boendeplan med prognostiserade behov och nybyggnationer, beslut om verkställighet av nybyggnationen är dock inte fattat. Risk för viten föreligger. SOL 31 mars 30 juni 30 sept 31 dec SÄBO, Särskilt boende Dagverksamhet Korttidsboende LSS 31 mars 30 juni 30 sept 31 dec Daglig verksamhet Korttidsvistelse Bostad med särskild service Ledsagarservice Kontaktperson Köerna till särskilt boende har under året 2012 varit långa. Väntetiden till ett boende på särskilt boende har medfört att flera personer än tidigare tvingats vara på korttidsboende i avvaktan på plats på särskilt boende. Detta leder i sin tur till att antalet disponibla korttidsplatser varit för få för att räcka till för de personer som har behov av en korttidsvistelse efter en sjukhusinläggning. Det har medfört att antalet utskrivningsklara på sjukhus under 2012 varit högt.

10 TioHundranämndens beslut för att efter översyn växla ut mindre enheter (höga dygnskostnader) genom nyproduktion enligt äldreboendeplanen har inte kunnat genomföras. Översynn samt förslagg om verkställandet (integrerad upphandling) har genomförts men beslut om verkställighet inte är fattat. NKI- Nöjd Brukare Index Resultatet från de nationella öppna jämförelserna gällande äldreomsorg och brukarenkätenb n om särskildaa boenden för äldre visar att Norrtälje kommun har förbättratt sin placering i länet från plats p 6 år 2009, till plats 1 år å 2011 när det gäller brukarnas samlade omdömen om särskilda boenden. Vårdbarometern Frågorna i vårdbarometern har till stor del förändrats mot tidigare. Därför redovisas endast de frågor vilka vi haft med tidigare och där samma frågeställningar ännuu finns. Framledes avser vi att komplettera redovisningen med en del nya frågor, dock i början utan jämförelsetal mot tidigare. Observera att svaren från Norrtäljes befolkning avser c:a 100 svarande personer. Vårdbarometern (andel i procent) Fråga/Årr Tillgång till den sjukvård de behöver (betyg 3-5) Har förtroende för sjukvården i SLL (betyg 4-5) Har ringt till Vårdguiden/sjukvårdsupp/-rådgivn Norrtälje Länett Allmänpsykiatrin uppvisar en lägree kö per den 31 nov 2012 jämfört med samma tidpunkt föra året. Av dessa har 3 (f.å 13) personer fått vänta över 30 dagar men ingen person har väntat över ö 90 dagar.

11 För Barn- och ungdomspsykiatrin har kösituationen förbättrats jämfört med läget för ett år sedan, totalt 20 (f.å 24) personer. Av dessa 20 personer har inga personer väntat över 30 eller 90 dagar. Väntande > 30 dgr > 90 dgr Psykiatrisk mottagning 50 (54) 3 (13) 0 (1) Barn- och ungdomspsykiatri 20 (24) 0 (12) 0 (0) Väntetider i specialiserad vård Vårdbolaget Tiohundra AB ska rapportera väntetider vid Norrtälje sjukhus till centralt väntetidsregister (CVR) för verksamhet inom det akutsomatiska avtalet. Läget per den 30 november 2012 redovisas nedan. Antal väntetider med väntetid dagar Vårdenhet CVR-kod Vg Tot 0-30 mer än Andel 0- Vg Tot NAT 0-90 mer än Andel 0- SLL Norrtälje sjukhus % % Ortopedisk mottagning % % Allmänkirurgisk mottagning % % Urologisk mottagning % % Internmedicinsk mottagning % % Lungmedicinsk mottagning % % Kardiologisk mottagning % % Endokrinologisk mottagning % % Hudmottagning % % Gynekologisk mottagning % % Ögonmottagning % % Öron-, näs- och halsmottagning % % Barnmedicinsk mottagning % % I december hade 61 % (438) väntat mindre än 30 dagar att jämföra med 71 % (508) förregående år. Mottsvarande siffra för länet är 56 %. När det gäller väntande mindre än 90 dagar hade 98 % (883) väntat mindre än 90 dagar att jämföra med 96 % (698) föregående år. Mottsvarande siffra för länet är 94 %. Vid bristande tillgänglighet på akutsjukhusen utgår viten från och med Väntetid husläkare SKL: Våren 2012 Andel patienter som fick komma på besök inom 7 dagar hos allmänläkare Husläkarmottagning Hösten 2011 Hösten 2012 Riket Stockholm Tidbokning HLM Bergshamra/Blidö HLM Hallstavik HLM Norrtälje Norra HLM Norrtälje Södra HLM Väddö Husläkarna i Rimbo/Edsbro Roslagshälsans Husläkarmottagning Snitt (ej vägt) räknat på vid respektive tillfälle deltagande HLM

12 Befolkningen i Norrtälje kommun ska kontinuerligt öka. KOMMUNSTYRELSE Aktiviteter/kommentarer Medarbetare har rekryterats på VA-avdelningen för att säkerställa genomförandet av VA-utvecklingsplanen. 454 st ny kunder har anslutits under 2012 och 70 mkr har inkommit i anläggningsavgifter. Det pågår arbete med 56 detaljplaner för olika utnyttjande i kommunen. En projektanställd planarkitekt arbetar enbart med utökade byggrätter i områden som får kommunalt vatten och avlopp. Fram till sista november har befolkningen ökat med 387 personer. Processen med samhällsbyggnad har utvecklats och inbegriper nu alla berörda förvaltningar och avdelningar. Alla större detaljplaner inleds med ett startpm där förutsättningarna för planen klarläggs. Marknadsföring av kommunens kommande bostad- och arbetsplatsområden genomförds genom annonsering i bl.a. Fastighetsvärlden Aktiviteter: Öka planberedskapen för bostäder i attraktiva livsmiljöer, marknära bostäder och möta ungdomars efterfrågan. Fortsatt utveckling av samhällsbyggnadsprocessen och införa gemensamma rutiner. Kommentar: Räddningstjänsten deltar vid Samhällsbyggnadsberedningens möten och är en inarbetad del i start- PM för detaljplaner. BYGG- OCH MILJÖNÄMND Bedömningsgrund för uppfyllelse av nämndens indikatorer Målet bedöms som uppnått om utlovade tjänstegarantier hålls och handlingsplanen för utökad kartproduktion är klar. Aktiviteter för att nå målet: Hantera ärenden snabbt och korrekt, enligt utlovade tjänstegarantier. Delta i översiktsplanearbetet. Hantera planremisser skyndsamt. Upprätta primärkartor som underlag till detaljplaner och inom verksamhetsområden för kommunalt VA. Ajourföra primärkartor som underlag till detaljplaner och inom verksamhetsområden för kommunalt VA. Handlingsplan kartproduktion. Upprätta grundkartor som underlag till detaljplaneändringar vid VA-anslutning. Kommentarer och analys Målet för ökad befolkning i verksamhetsplanen genom kartförsörjning inom tätorter med primärkarta har kunnat uppnås. En handlingsplan för kartförsörjning över områden med fritidsbebyggelse är upprättad samt flygfotografering och flygskanning genomförd där kommunal VA-anslutning ger möjlighet till utökad byggrätt. Tjänstegarantier för bygglov/förhandsbesked och avlopp bedöms som uppfyllda under perioden. Handlingsplanen för utökad kartproduktion har tagits fram. Bygg- och miljökontoret har dessutom nu fått flygbilderna från den stora flygfotograferingen levererade och ett ärende om produktion av primärkarta över stora delar av kommunen har hanterats.

13 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Nämndens bedömningsgrunder för måluppfyllelse Möjliggöra en aktiv fritid får alla kommuninvånare. Aktivitet A Förbättra och iordningställa kanotlederna i Norrtälje kommun. Aktivitet B Skapa en anpassad och attraktiv skate/spontanidrottsanläggning i Norrtälje. Kommentarer: Arbetet med att fårbättra och iordningställa kanotlederna i Norrtälje kommun har pågått och kanotleden Lommaren - Malstasjön öppnades i juli Utredningen om att skapa en anpassad skatepark i Norrtälje är slutförd och överlämnad till kommunstyrelsekontoret. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att ställa sig bakom byggandet även skatepark på Södra bergen, intill det nya badhuset och lp. Nämndens bedömningsgrunder för måluppfyllelse Uppmuntra till ett rikt föreningsliv. Aktivitet A Lämna bidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Aktivitet B Se över bidragsbestämmelserna får bidrag riktade till barn och ungdomar. Aktivitet C Erbjuda föreläsningar kring föreningsliv, värderingar och ledarskap. Kommentarer: Bidrag om ca 6 mnkr har betalats ut till barn - och ungdomsföreningar under En översyn av anläggningsbidraget har gjorts under Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram nya bestämmelser och ett fårslag till beslut får anläggningsbidrag Arbetet med föreningar sker i samverkan med SISU och under 2012 har utbildningar och föreläsningar erbjudits till framför allt unga ledare. TIOHUNDRANÄMND Äldreomsorg Norrtälje kommun Jämförelsegrupp ÖG Länets kommuner Rikets kommuner Befolkning 65 w år ,1% 20,5% 15,7% 21,3% Befolkning 80 w år ,0% 5,9% 3,8% 6,0% Norrtälje kommun har en hög andel äldre, 23 % av invånarna är 65 år eller äldre, att jämföra med liknande kommuner som ligger på ca 20 % och länets hösta. I gruppen över 80 år återfinns ca 6 procent av Norrtälje kommuns befolkning. Norrtälje kommun är en attraktiv kommun, under sommaren 2012 har cirka 80 sommargäster fått insatser via kundval under sin vistelse i Norrtälje, jämförd med total 2 personer från Norrtälje som har vistas i andra kommuner och fått insatser där. Fixarservice är en avgiftsfri tjänst som erbjuds i Norrtälje kommun för dem som har behov av praktisk hjälp med enkla vardagliga sysslor. Huvudsyftet är att förhindra fallolyckor. Inom Roslagsmodellens verksamhet finns sju träffpunkter som serverar hemlagade luncher tillagade av frivilliga någon dag i veckan till en låg kostnad. Luncherna ger matgästerna en god och näringsriktig lunch. De ger också social gemenskap och mindre ensamhet och förebygger på så sätt ohälsa. Flera av Träffpunkternas matserveringar är numera godkända av livsmedelsinspektörerna, efter inspektion. Kansliavdelningen har arrangerat en kurs i livsmedelshygien för de frivilliga som lagar maten samt i samråd med de frivilliga utarbetat ett egenkontrollsystem för detta. Vi har påbörjat ett arbete med att utveckla Träffpunkterna till en mötesplats för seniorer där man kan få information om olika verksamheter och utförare i kommunen, om hjälpmedel och annat som kan intressera våra seniorer i kommunen.

14 Utbildningsnivån i Norrtälje kommun ska öka KOMMUNSTYRELSE Aktiviteter/kommentar: Lokalförsörjningsplaner för samtliga skolformer har tagits fram. Tillsammans med Barn- och Utbildningsförvaltningen har projekt Digitalt Lärande i Norrtälje Skolor startats. Med utgångspunkt i pedagogiken och att långsiktigt förbättra resultaten i Norrtäljes skolor kommer alla elever i årskurs sju och åtta samt ettor på gymnasiet få egna datorer under hösten. Lärarna har fått nya datorer efter sommaren och en utbildningssatsning för pedagogerna har inletts eftersom målet är att etablera nya pedagogiska metoder. Projektet sträcker sig över tre år och inkluderar förutom elevdatorer även översyn av läroplattform, webbaserad portal, molntjänster, trådlösa nät på alla skolor mm. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Nämndens bedömningsgrunder för måluppfyllelse Biblioteken skall bidra till det livslånga lärandet. AktivitetA Biblioteken ska stödja vuxenstuderande i kommunen genom genomtänkt och anpassad service för vuxenstuderande. Aktivitet B Vara Barn- och skolnämndens samarbetspart i arbetet med att ta fram avtal gällande skolbibliotekservice. Kommentarer: Genom att anpassa kurslitteraturutbudet utifrån pågående utbildningar både lokalt och på distans, stödjer stadsbiblioteket och övriga bibliotek de vuxenstuderande i kommunen. På biblioteken finns också studieplatser i varierande miljöer att tillgå samt kompetent personal som kan vara behjälplig vid sökning efter, t ex vetenskapliga artiklar i särskilda databaser för de studerandes räkning. Stadsbiblioteket tar emot studiegrupper efter önskemål för visning av det fysiska och digitala biblioteket (e-tjänster), så att servicen till de studerande blir tydlig. Vid behov och efterfrågan kan studiebibliotekarien uppsöka lokal utbildningsanordnare och informera om bibliotekets tjänster för grupper på plats. På bibliotekets webbplats finns en särskild sida för studerande. Bibliotekschefhar deltagit i möten med barn- och utbildningskontoret där uppdrag och rollfördelning kring skolbibliotek har diskuterats och där fokus har varit att belysa skillnaden mellan folkbibliotek och skolbibliotek. Barn- och utbildningskontoret arbetar nu med att ta fram biblioteksplaner och kommer att återkoppla till Kulturoch fritidskontoret när de är klara med processen att beskriva vilka bibliotekstjänster de vill beställa. Nämndens bedömningsgrunder för måluppfyllelse Uppmuntra barn och ungdomar att välja en aktiv och hälsosam livsstil. Aktivitet A I samarbete med idrottsföreningar, erbjuda barn och ungdomar att prova på idrott, genom idrottsfritids på två skolor/år. Hälsodag på minst en skola/år. Camp Roslagen ska genomföras. Kommentarer: Idrottsfritids har genomförts på fem skolor i kommunen: Gottsta-, Lommar-, Grind-, Park- och Långsjöskolan Hälsodag har ej genomförts under Under en vecka i juni genomfördes Camp Roslagen där 400 barn från kommunen deltog. Veckan fokuserade på Rörelse - Glädje - Tillsammans. Kulturkollo är en nystartad verksamhet som riktar sig mot barn och unga under sommarlovets första veckor.

15 BARN-OCH SKOLNÄMND FÖRSKOLAN Förskoleenheterna ska kontinuerligt följa alla barns språkliga utveckling och utveckling av matematiska begrepp med hjälp av bedömningsinstrumenten TRAS och MIO. Förskoleenheterna har följt upp barnens språkliga utveckling och utveckling av matematiska begrepp. Enheterna redovisar att de genom barnens framsteg kan se att verksamheterna förbättrats när det gäller att möta barnens behov av stimulans. FÖRSKOLEKLASS Förskoleklasserna ska följa upp elevernas språkutveckling två gånger per år med hjälp av screening utifrån Bornholmsmodellen. Nästan alla enheter har genomfört screening av elevernas språkutveckling vid två tillfällen under läsåret 2011/12. Resultaten visar att en positiv utveckling skett i elevernas språkutveckling under året i förskoleklass. Särskilt stor har utveckling varit hos barn som visade låga resultat på hösten. GRUNDSKOLAN Andel som uppnår målen i alla ämnen i årskurs 9*) 71,2 procent (77,2 procent 2011) av eleverna i de kommunala skolorna nådde målen i alla ämnen. Resultatet kan jämföras med resultatet för samtliga skolor i kommunen, 72,1 procent och med riket 77,4 procent. Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9.*) Eleverna i egenregin nådde ett genomsnittligt meritvärde på 196,1 (203,9 år 2011). Resultatet kan jämföras med resultatet i samtliga skolor i kommunen, 199,9 och med riket, 211,4. Andel behöriga till gymnasieskolan.*) 84,3 procent (87,4 procent 2011) av eleverna i egenregin blev behöriga till något program i gymnasieskolan. Resultatet kan jämföras med resultatet för samtliga skolor i kommunen, 85,4 procent och med riket, 87,5 procent. Andel elever som uppnått minst G i ämnesprov i åk 9 i matematik, engelska och svenska*) År 2012 var eleverna i egenregin som nådde minst G på de nationella ämnesproven i: Svenska 95,4 procent (97,9 procent 2011) 79,1 procent, Matematik (79,5 procent 2011) 97,7 procent, Engelska (98,3 procent 2011) Resultaten skiljer sig inte särskilt jämfört med resultatet för samtliga skolor i Norrtälje. Jämfört med riket är resultatet sämre i svenska och matematik, men bättre i engelska. GRUNDSÄRSKOLAN Fler elever ska förbättra sina resultat utifrån kunskapsmålen Av skolenheternas kvalitetsredovisningar framgår att arbetet i grundsärskolan fortskrider när det gäller att arbeta med ett tydligare fokus på kunskapsuppdraget. SAMMANFATTNING: Trots att insatser sattes in för att särskilt stödja årets avgångselever sjönk betygsresultaten jämfört med de senaste fyra åren. Andelen elever som nådde målen i alla ämnen, andelen behöriga till gymnasieskolan och elevernas genomsnittliga meritvärde sjönk. Även elevernas resultat på de nationella ämnesproven blev något sämre än föregående år. Det fanns en tydlig skillnad mellan flickor och pojkars resultat. Flickorna lyckades bättre än pojkarna. Så såg det ut i hela landet, men i Norrtälje var skillnaden större än genomsnittet i riket. Det berodde på pojkarnas lägre resultat. Men den största skillnaden i resultat visade sig dock när resultaten fördelas på föräldrarnas utbildningsbakgrund. Barn till föräldrar med eftergymnasial utbildning hade generellt sätt mycket bättre resultat. I Norrtälje var andelen elever till föräldrar med eftergymnasial utbildning betydligt lägre än genomsnittet i riket. Dessutom hade dessa elever i Norrtälje relativt sätt lägre betyg än genomsnittet för motsvarande grupp elever i landet.

16 Resultaten följs numera upp även i de lägre åldrarna och eleverna, både årskurs 3 och 6 gör Nationella ämnesprov. Statistiken visar på goda resultat. I matematik lyckades eleverna bättre än genomsnittet i riket på samtliga delprov. Även i svenska lyckades eleverna lika bra eller bättre än riksgenomsnittet, med ett undantag för skrivandet. Resultaten visar att när aktiva insatser sätts in ger det resultat. *) Indikatorn hämtad från SKL:s formulering i Öppna Jämförelser UTBILDNINGSNÄMND GYMNASIESKOLAN Andel elever som fullgjort gymnasieutbildning inom tre år, exl IV. *) Enligt KSL:s Öppna jämförelser 2012 fullföljde 67, 4 procent av eleverna i Norrtälje en gymnasieutbildning inom tre år, exl IV, (OBS, avser avgångselever 2011). Det placerade Norrtälje på plats 281 i jämförelse med övriga kommuner i landet. Medelvärde i riket låg på 77,1 procent. Resultatet i Norrtälje utgjorde en försämring jämfört med Öppna jämförelser 2011, 70,9 procent. Andel elever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola.*) Enligt Skolverkets statistikdatabas SIRIS uppnådde 83,5 procent av de elever i Norrtälje som fick slutbetyg våren 2012 grundläggande behörighet till universitet och högskola. Det är en försämring jämfört med år 2011, (86,1 procent). Genomsnittet i riket år 2012 låg på 86,7 procent. Genomsnittliga betygspoängen*) Enligt Skolverkets betygsdatabas SIRIS blev den genomsnittliga betygspoängen för avgångseleverna i Norrtälje 13,6 våren Det är samma resultat om tidigare år. Riksgenomsnittet låg på 14,0. Andel elever som påbörjat studier på universitet och högskola inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning.*) Enligt KSL:s Öppna jämförelser 2012 påbörjade 32,1 procent av ungdomarna i Norrtälje studier på universitet och högskola inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning. (OBS, avser avgångselever 2011). Det placerade Norrtälje på plats 239 i jämförelse med övriga kommuner i landet. Resultatet var något bättre än i Öppna jämförelser 2011, 30 procent. GYMNASIESÄRSKOLAN Fler elever ska förbättra sina resultat utifrån kunskapsmålen Samtliga 16 elever i gymnasiesärskolans avgångsklasser på Rodengymnasiet våren 2012 fick slutbetyg. Andelen elever i gymnasiesärskolan sjönk, främst på grund av att allt färre elever tillhör personkretsens. Från hösten 2011 står dessutom gymnasieskolans studievägar Yrkesintroduktion öppna även för särskoleelever. VUXENUTBILDNINGEN Andelen elever som fullföljer sina kurser ska öka. Under läsåret beviljade Norrtälje kommunala vuxenutbildning studier på kursplatser. På 34 procent av platserna påbörjades aldrig studierna eller gjorde de studerande studieavbrott. Andelen som inte fullföljde har inte förändrats från föregående år. SAMMANFATTNING: Av resultaten i Öppna Jämförelser 2012 framgår att andelen ungdomar som fullföljer gymnasiet inom tre år är fortsatt lägre än genomsnittet i landet. Samtidigt redovisar Rodengymnasiet att andelen elever i avgångsklasserna, som lämnade gymnasieskolan med slutbetyg våren 2012 ökade från 81 procent till 88 procent, enligt skolans egen statistik. Enligt Skolverkets statistik låg andelen elever på Rodengymnasiet som nådde högskolebehörighet något lägre än förra året. Det genomsnittliga betygsvärdet var det samma som året innan, men lägre än genomsnittet i riket. Nedbrutet på programnivå visade resultaten att eleverna i stort sätt lyckades lika väl som elever på motsvarande program i andra kommuner. Skillnaden mot rikssnittet berodde på att fler elever i Norrtälje gick på yrkesförberedande program. Skillnaden mellan hur kvinnor och män klarade gymnasiestudierna var stor. Kvinnorna presterade bättre än männen. Statistiken för gymnasieantagningen 2012 visar att andelen elever som valde Rodengymnasiet fortsatte att sjunka, och det var främst kvinnorna som valde andra skolor. Männen är numera i klar majoritet på skolan. Andelen vuxenstuderande i Norrtälje sjönk. Det berodde dels på stramare intagningsregler, dels på att elevkullarna från gymnasiet minskade. Det var främst kvinnor som utnyttjade möjligheten att läsa vidare inom vuxenutbildningen. *) Indikatorn hämtad från SKL:s formulering i Öppna Jämförelser

17 TIOHUNDRANÄMND Liksom 2011 fick TioHundraförvaltningen under 2012 medel för deltagande i det av Socialstyrelsen finansierade utbildningssatsningen Omvårdnadslyftet. Intresset att delta i utbildningarna var även i år svagt från utförarnas sida. En del av de beviljade medel för 2011 fick betalas tillbaka 2012 och bedömningen är att det kommer även att betalas tillbaka av de medel som beviljades för år Det bristande intresset beror troligen på att satsningen inte innehåller någon ersättning för vikariekostnader. I avtalen med våra utförare ställer vi krav på kompetensnivåer. Med statliga medel för det så kallade Omvårdnadslyftet pågår utbildningsinsatser inom framför allt äldreomsorgen för vårdbiträden/undersköterskor.

18 Andelen av befolkningen som arbetar ska öka och utanförskapet på arbetsmarknaden ska minska. KOMMUNSTYRELSE Aktiviteter/kommentar: 11 detaljplaner pågår där markanvändningen är för verksamheter. Arbete med kontakter och företagsträffar genomförts enligt plan. Kommunen deltar i ett projekt för att utveckla besöksnäringen i Stockholms skärgård och därmed öka tillväxten och sysselsättningen i näringen. BYGG- OCH MILJÖNÄMND Bedömningsgrund för uppfyllelse av nämndens indikatorer Målet bedöms som uppnått när aktivitetsplanen är klar. Aktiviteter för att nå målet: För att förbättra förutsättningarna för ett ökat företagande i kommunen skall en aktivitetsplan utifrån resultatet i Stockholm business alliance (SBA) -undersökningen skall tas fram under året. Kommentarer och analys En aktivitetsplan har tagits fram. De åtgärder som planerades under 2012 har genomförts. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Nämndens bedömningsgrunder för måluppfyllelse Ohälsotalet skall förbättras, dels jämfört med tidigare och dels jämfört med övriga Stockholms län. Aktivitet A I samverkan med Tiohundra ska familjer som deltar i viktskolan erbjudas rabatterade klippkort på bad får hela familjen. Korten gäller på samtliga bad. Aktivitet B Personer som fått "fysisk aktivitet på recept" FAR, ska erbjudas möjlighet till personlig rådgivning och att köpa årskort till rabatterat pris på kommunens badhus. Aktivitet C I samverkan med Tiohundra ska gravida erbjudas möjlighet att motionssimma till ett rabatterat pris på kommunens badhus och utomhusbadet i Hallstavik. Kommentarer: Samtliga ovanstående aktiviteter är genomförda under Fyra familjer som deltar i viktskolan har utnyttjat erbjudandet om rabatterat klippkort på bad. 70 personer som fått FAR har löst in sina recept och utnyttjat möjligheten till personlig rådgivning samt köpt årskort till rabatterat pris. Motionssim får gravida har haft 460 besök under 2012.

19 SOCIALNÄMND Indikator Medborgare som har behov av stöd och hjälp för att komma ut i egen försörjning, i arbete eller i utbildning, ska få rätt insats i rätt tid och av rätt aktör. Socialnämndens mål för avdelningen Arbetsmarknad och integration En genomförandeplan avseende verksamhetsår 2013 upprättas för avdelningen för arbetsmarknad och integration. Under 2012 har avdelningen arbetat med genomförandeplanen och tagit fram mål för avdelningen till VP Socialnämndens mål för avdelningen Arbetsmarknad och integration Alla arbetslösa som uppbär försörjningsstöd, arbetslösa personer år under de första 90 dagarna av arbetslöshet samt flyktingar som genomgått introduktion ska erbjudas sysselsättning eller kompetenshöjande insatser (ev. med tidsgaranti). Arbetsmarknadsavdelningen arbetar framför allt på uppdrag av avdelningen försörjning, råd och stöd. De ungdomar mellan år som kommit till avdelningen är de som bedöms stå långt från arbetsmarknad och behöver andra insatser än arbetsförmedlingens. Övriga ungdomar som bedöms vara jobbfärdiga hänvisas direkt till AF. Därför har avdelningen inte kunnat arbeta med alla arbetslösa ungdomar år och därmed inte nått målet. Kommentar måluppfyllelse avdelningen Arbetsmarknad och integration Bedömningen är att de mål som fanns för avdelningen i VP 2012 i stor utsträckning har uppnåtts. Indikator Medborgare ska erbjudas möjlighet att leva ett liv utan missbruk genom att få rätt insats i rätt tid och av rätt aktör. Socialnämndens mål för avdelningen Missbruk och beroende Större andel av de personer som beviljas insats ska uppleva att de har en bättre livskvalitet 2013 jämfört med Någon mätning har inte skett under Kommentar måluppfyllelse avdelningen Missbruk och beroende Mot bakgrund av att avdelningen under året har bytt personal i hög utsträckning samt då ny personal ej har behörighet att utföra utredningar med ASI har någon siffra för 2012 inte varit möjlig att få fram. Under 2013 kommer denna mätning istället att ske i brukarundersökningen. Ett förbättrat samarbetsklimat vad gäller beroenderådgivningen och den psykiatriska öppenvården samt med sjukvårds- och omsorgskontoret gör att klienter erbjuds tillgång till bättre anpassade insatser. Öppenvården Garbo införde under hösten Slussen. Slussen är en öppen verksamhet som riktar sig till personer som är på väg in i den dagliga sysselsättningen på Fabriken och som behöver stöd i sin strävan att uppnå drogfrihet för att kunna skrivas in på Fabriken. Indikator Barn och ungdomar som har behov av stöd och hjälp ska få rätt insats i rätt tid och av rätt aktör. Socialnämndens mål för avdelningen Barn och unga myndighetsutövning utredningsenheten Samtliga utredningar ska vara genomförda inom 4 månader från beslut om utredning. Under perioden 1/ /8-12 har 336 utredningar öppnats. Av dessa var 96 ej avslutade inom fyra månader. Socialnämndens mål för avdelningen Barn och unga myndighetsutövning utredningsenheten Genomförandeplan ska finnas i samtliga ärenden där insats beviljats. Under 2012 har insats beviljats i 215 ärenden. I 65 av dessa ärenden saknades genomförandeplan. Kommentar måluppfyllelse barn och unga myndighetsutövning utredningsenheten Vad avser målet gällande utredningstid får anges att en stor del av de utredningar som inte har avslutats inom fyra månader avser ärenden där den praktiska ärendehandläggningen har avslutats inom fyra månader, men där

20 reglerna om kommunicering av utredningsmaterial med vårdnadshavare innebär att utredningen inte har kunnat avslutas inom fyra månader. Målet kvarstår för Vad avser målet gällande genomförandeplan har detta inte kunnat uppnås och även detta mål kvarstår för Den fördjupade analysen av Socialnämndens arbete med myndighetsutövning för barn och ungdom visar att en betydande andel av de insatser som verkställts under 2012 kan ha tillhört annan huvudmans ansvarsområde. Socialnämndens mål för avdelningen Barn och unga myndighetsutövning familjevårdsenheten Samtliga familjehemsplacerade barn ska klara skolan med godkända betyg. Vid uppföljningen inför delår 2 hade familjevårdsgruppen fastställt en rutin för att följa upp familjehemsplacerade barns skolgång. Rutinen har inte fungerat tillfredsställande varför någon uppföljning av målet gällande familjehemsplacerade barns betyg inte är möjlig. Kommentar måluppfyllelse barn och unga myndighetsutövning familjevårdsenheten En arbetsgrupp har nu tillsatts med uppgift att utifrån nyligen ikraftträdda bestämmelser i SoL och LVU, samt nya föreskrifter från Socialstyrelsen skapa tydliga rutiner kring uppföljning av placerade barns situation. Socialnämndens mål för avdelningen Barn och unga myndighetsutövning Ett lokalt samverkansavtal med BUP och TioHundra ska upprättas. Något avtal har ännu inte upprättats. Indikator Familjerättens verksamhet ska präglas av ett starkt barnperspektiv. Socialnämndens mål för avdelningen Barn och unga myndighetsutövning familjerättsenheten I samtliga vårdnadsutredningar som utförs på tingsrättens uppdrag ska barnets röst synliggöras i förvaltningens förslag till utgång i målet. Beskrivning av rutin: Enskilda samtal genomförs med alla barn från 6-7 års ålder under förutsättning att föräldrarna ger sitt samtycke. Yngre barn träffar familjerättssekreterarna hos föräldrarna och på förskolan. Det brukar totalt bli mellan 4 till 6 möten med barnet. När umgänget med en av föräldrarna sker med umgängesstöd, närvarar familjerättssekreterarna vid umgänget en stund för att få en uppfattning om samspelet mellan barn och förälder. Resultat 2012: Av 22 avslutade utredningar har enskilda samtal genomförts med 11 barn. En förälder lämnade inte samtycke till enskilt samtal. Möte med det barnet har skett vid hembesök. Övriga 11 barn är under 6 år och hembesök och besök på förskolan har gjorts som underlag till att framföra barnets röst. Kommentar måluppfyllelse avdelningen Barn och unga myndighetsutövning familjerättsenheten I samtliga utredningar har barnets röst framkommit men barnets åsikt kan synliggöras tydligare i analysen och bedömningen i utredningen. Arbete med detta fortsätter under Indikator De barn, ungdomar och deras föräldrar som har behov av stöd och hjälp ska få rätt insats i rätt tid och av rätt aktör där insatserna ska främja ett aktivt föräldraskap. Socialnämndens mål för avdelningen Barn och unga öppenvård Minst tre av fyra ska uppleva att det varit lätt att finna och få stöd och hjälp av avdelningen för barn och unga öppenvård. Någon mätning av detta har inte skett under En rutin för att mäta detta med hjälp av dokument i BBIC ska införas under Socialnämndens mål för avdelningen Barn och unga öppenvård Minst tre av fyra av dem som fått stödinsatser ska uppleva att de uppnått förbättring i sin livssituation. Någon mätning av detta har inte skett under En rutin för att mäta detta med hjälp av dokument i BBIC ska införas under 2013.

Utbildningsnämnden. Verksamhetsberättelse

Utbildningsnämnden. Verksamhetsberättelse 1 ROSLAGEN Möjligheter Tillväxt Framtidstro Utbildningsnämnden Verksamhetsberättelse Redovisning av nämndens verksamhet 2012 2013-02-05 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN VIKTIGA HÄNDELSER Nedan följer en redovisning

Läs mer

godkänna och till kommunfullmäktige överlämna årsbokslut for år 2012. Anneli Andersson controller

godkänna och till kommunfullmäktige överlämna årsbokslut for år 2012. Anneli Andersson controller NORRTÄLJE KOMMUN TJÄNTEUTLÅTANDE 2013-01-31 Handläggare: Anneli Andersson Dm-: 2013-000005 Till Kultur- och fritidsnämnden Årsbokslut 2012 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 27-6-1 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med övriga två storstadsregioner Stockholm och

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1 Kommunens kvalitet i korthet 211 sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 211 1 Kontaktpersoner Iren Johansson, iren.johansson@alvesta.se Ola Eknor, ola.eknor@markaryd.se Bo Dalesjö,

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Bakgrund till KKiK Fr om 2006 drivet projekt av Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla viktiga mått och mätetal, ur ett förtroendevald- / medborgarperspektiv

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens kvalitet i korthet 18 Mått 15 (VoO): Andel fullvärdiga särskilda boendeplatser 3 Mått 1 (Demokrati): Förutsättningar för medborgardialog 19

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se)

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att ta fram information som ger en god kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse

Läs mer

Så här är vi jämfört med andra kommuner

Så här är vi jämfört med andra kommuner Så här är vi jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommu - nernas kvalitet ur ett meborgarperspektiv.

Läs mer

Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2

Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2 Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2 i. Barn- och ungdom 2 ii. Utbildning, arbetsmarknad och integration 3 iii. Kultur och fritid 4 iv. Vård och omsorg 5 v. Social omsorg 6 vi. Bygg och

Läs mer

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067 -04-22 Rev -05-11 1(15) BUN /0067 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former

Läs mer

Tjänstegarantier Norsjö kommun

Tjänstegarantier Norsjö kommun Tjänstegarantier Norsjö kommun Vad innebär tjänstegarantier? För att stärka kvalitén på de tjänster vi erbjuder våra invånare har Norsjö kommun tagit fram tjänstegarantier inom en rad olika områden. En

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Som jämförelse finns de kommuner med högst respektive lägst resultat med i tabellerna. Medelvärdet gäller för hela riket. Vissa

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse

Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse Diarienummer: KS 2014/0271 Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse NORRKÖPINGS KOMMUN 2015-2018 2 MÅLOMRÅDEN, ÖVERGRIPANDE MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE Kommunfullmäktige tog den 26 januari 2015 beslut

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal Kommunens Kvalitet i Korthet 160 kommuner deltog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din kommuns tillgänglighet Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Definition

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden

Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-05-14 SN 2013/0667 0480-450885 Socialnämnden Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden Förslag till beslut Socialnämnden fattar

Läs mer

5s0. 1. Tjänsteskrivelse,2ol3-o5-2o 2. Tertial r, zor3 UN VALLENTUNA KOMMUN. Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Ärendet i korthet

5s0. 1. Tjänsteskrivelse,2ol3-o5-2o 2. Tertial r, zor3 UN VALLENTUNA KOMMUN. Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Ärendet i korthet VALLENTUNA KOMMUN Utbildni ngsnämndens arbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I -06-04 6 (17) 5s0 Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Utbildningsnämnden

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3: 2013 Brukarenkät visar positiva resultat avseende nöjdhet, handläggning, tillgänglighet samt delakaktighet i handläggningsprocessen Medarbetarindex

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Bokslutsdagen 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Omvårdnad Gävle ansvarar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i Gävle kommun. Verksamheten

Läs mer

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet ) Datum Sida 2014-03-24 1 (3) Kommunens Kvalitet i Korthet Ett resultat som är bättre eller lika med snittet i nätverket Ett resultat som är sämre än snittet i nätverket Mått 2014 TILLGÄNGLIGHET Andel

Läs mer

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Vår kvalitet jämfört med andra kommuner Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

Läs mer

KKiK med information (Gullspång)

KKiK med information (Gullspång) KKiK med information (Gullspång) Område Mått Syfte Metod Redovisning mått Enhet 1. Din kommuns tillgänglighet Mått 1. Hur stor andel medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Datum 2012-07-05 Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Kvalitetsdokument Redaktör Dokumentnamn Upprättat (dat.) 2011-11-24 Handlingsplan

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Mått 1. Tillgänglighet 2011. 117:a plats av 133. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar?

Mått 1. Tillgänglighet 2011. 117:a plats av 133. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Mått 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Tillgänglighet Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens tillgänglighet vad avser svarstider

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014 1 (12) s kommuns kvalitet i korthet Sedan deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca 40 mått som ska

Läs mer

Sveriges bästa skolkommun 2014

Sveriges bästa skolkommun 2014 2014-08-29 Lars Ullén Utredare Yrke och villkor Bakgrunds-PM Sveriges bästa skolkommun 2014 Att satsa på skolan är en oöverträffat god investering för framtiden. Genom att utse Sveriges bästa skolkommun

Läs mer

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015 Medborgarförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Invånare 16-64 år som är arbetslösa el. i konjunkturberoende program, andel (%) 7,2 8,7 6,9 7, 4,2 8, 7,3 9,2 8,3 29 21 Värnamo

Läs mer

Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409

Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409 Vård- och omsorgsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2014-12-01 1(5) Eva Henriksson 046-355365 eva.henriksson@lund.se Vård- och omsorgsnämnden Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per september 2014

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per september 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-10-08 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad

Läs mer

Kostnad per brukare 2013

Kostnad per brukare 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-05-14 SN 2013/0688 0480-45 09 50 Socialnämnden Kostnad per brukare 2013 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med

Läs mer

Verksamhetsplan 2011. Socialförvaltningen

Verksamhetsplan 2011. Socialförvaltningen Verksamhetsplan 2011 Socialförvaltningen 1 Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 11/SN 0027 Datum: 2011-03-18 Paragraf: 69 Verksamhetsplan 2011 Socialförvaltningen Inledning Kommunens modell för

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun Torsby kommun torsby.kommun@torsby.se efter tillsyn i Torsby kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Sammanfattning Positivt Särskilt boende Negativt -Särskilt boende Lägre kostnad i förhållande till strukturårsjusterad standardkostnad Vi har en svag negativ trend, vad

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Q. 6 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015 Inledning Socialnämndens nämndplan för 2015 utgör tillsammans med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande

Läs mer

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Beslut Gymnasieskolan Vipan Vipeholmsvägen 224 66 Lund 2010-03-09 1 (7) Utbildningsförvaltningen Box 138 221 00 Lund Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Skolinspektionens beslut

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011 2012-05-29 1 (13) Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011 Nedan följer en sammanställning av de mått som ingår i SKL:s Kommunens kvalitet i korthet. Måtten är uppdelade i fem grupper: 1. kommunens

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Justering av avgifter vid insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och familjerådgivning

Justering av avgifter vid insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och familjerådgivning 1 (6) Omsorgs och socialförvaltningen 2009-03-17 Dnr On 2009-37 Anders Peterson Ingalill Thor Inga-Lill Strand Eva Svensson Omsorgsnämnden Justering av avgifter vid insatser enligt Lag om stöd och service

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Verksamhetsplan 2015 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Innehållsförteckning Nämndens ansvar och uppgifter... 3 Utvecklingsområden... 3

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Välfärdsbokslut 2004. Inledning. Delaktighet och inflytande i samhället. Valdeltagande

Välfärdsbokslut 2004. Inledning. Delaktighet och inflytande i samhället. Valdeltagande Välfärdsbokslut 24 Inledning Alla kommuner vill skapa förutsättningar för god livsmiljö genom till exempel bra bostäder, möjligheter till fysisk aktivitet och rekreation, kommunikationer samt tillgång

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Antagen av kommunfullmäktige: 2007-08-30. INLEDNING I handlingsplanen presenteras inriktningar och åtgärder för det drogförebyggande

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan.

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan. Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer årligen undersökningar av kommunens kvalitet och effektivitet ur fem perspektiv. Tillgänglighet Trygghet Information och

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Tabellbilaga för bokslut 2014

Tabellbilaga för bokslut 2014 Tabellbilaga för bokslut 2014 Personal Tabell 1 Kostnader 2013* Kostnad per inskrivet barn/ elev/heltidsstuderande totalt år 2013 Hudiksvall %** Jämförbara kommuner *** %** Riket %** Förskola 120 700 (2)

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 PM Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-18 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 Allt fler får slutbetyg i gymnasieskolan. Stora elevkullar och något bättre studieresultat

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Beslut 2009-06-10 Dnr: 2008:376 1 (8) Laholms kommun Humlegången 6 312 80 Laholm Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Social- och utbildningsnämnden (SUN)

Social- och utbildningsnämnden (SUN) Social- och utbildningsnämnden (SUN) uttrycker i denna plan Ludvika kommuns ambitioner för utbildning och sociala insatser Social- och utbildningsnämnden ansvarar för: - utbildning av barn och ungdomar

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015

ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015 ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNERNAS MYNDIGHETSUTÖVNING Dagordning 09:30-09:40 Välkommen! Joakim Feldt, SKL 09:40-10:00 Resultat från ÖJ Företagsklimat, Jan Torége, SKL

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016 Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-07 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Rev. 2015-04-13 BUN/2015:156 Ledningsgruppen Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

KOMMUNS KVALITET I K ORTHET. Kompletterande mått. - mått till hjälp för analys. Kompletterande mått 1

KOMMUNS KVALITET I K ORTHET. Kompletterande mått. - mått till hjälp för analys. Kompletterande mått 1 KOMMUNS KVALITET I K ORTHET Kompletterande mått - mått till hjälp för analys 2015 Kompletterande mått 1 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET MÅTT 6 B Väntetid till förskoleplats, ytterfall Syftet med måttet är

Läs mer

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Agenda Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Observatörer Skola Föräldrar och elever Medarbetare Utvärderingssamarbetet

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Leif Johansson Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer