godkänna och till kommunfullmäktige överlämna årsbokslut for år Anneli Andersson controller

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "godkänna och till kommunfullmäktige överlämna årsbokslut for år 2012. Anneli Andersson controller"

Transkript

1 NORRTÄLJE KOMMUN TJÄNTEUTLÅTANDE Handläggare: Anneli Andersson Dm-: Till Kultur- och fritidsnämnden Årsbokslut 2012 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna och till kommunfullmäktige överlämna årsbokslut for år Cecilia Möller Förvaltningschef Anneli Andersson controller ammanfattning Kultur- och fritidskontoret redovisar årsbokslut för år Bakgrund I enlighet med fastställd tidplan ska nämnderna lämna in ekonomiska rapporter till kommunstyrelsekontoret för att efter sammanställning överlämnas till kommunfullmäktige. Beskrivning av ärendet Kultur- och fritidskontoret redovisar årsbokslut Kultur- och fritidskontoret föreslår Kultur- och fritidsnämnden godkänna och till kommunfullmäktige överlämna årsbokslutet för år lut Bilagor Verksamhetsberättelse 2012 Bilaga Måluppfyllelse 2012 POTADRE Box 805, Norrtälje ORGANIATIONNUMMER BEÖKADRE TELEFON E-POT PLUGIRO Estunavägen TELEFAX WEBB BANKGIRO norrtalje.se norrtalje.se KULTUR- OCH FRITIDKONTORET

2 I

3 ROLAGEN Möjligheter Tillväxt Framtidstro KULTUR- OCH FRITIDNÄMND Verksamhetsberättelse Redovisning av nämndens verksamhet 2012

4 KULTUR- OCH FRITIDNÄMND INLEDNING Kultur- och fritidsnämnden ska verka för att alla invånare i Norrtälje kommun ska få möjlighet att bedriva kultur- och fritidsaktiviteter som ger upplevelser, personlig utveckling och god livskvalitet. Kultur- och fritidsverksamheterna måste anpassas utifrån trender, föreningars behov och den enskildes förutsättningar. Kultur- och fritidskontoret är indelat i följande avdelningar: Bad Norrtälje, Hallstavik och Rimbo badhus samt Hallstavik utomhusbad. «Idrott Idrotts- och fri lufts an läggningar, föreningsbidrag, lokalupplåtelse och lotter itilistånd. li i bl i o lek Norrtälje stadsbibliotek, bokbuss, biblioteksfilialer i Hallstavik, Rimbo, Väddö och Herräng, integrerade folk- och skolbibliotek i Bergshamra, Edsbro, Rånäs och kederid samt Rodengymnasiets bibliotek. Kultur Barn- och ungdomskultur, scenkonst, kulturarv, Norrtälje konsthall o Ungdom Fritidsgårdar, ungdomshus, verksamheter för unga VIKTIGA HÄNDELER Under 2012 antog Kultur- och fritidsnämnden ett kultur- och fritidspolitiskt program, ett program som kommer att vara vägledande inför beslut om kultur- och fritidsfrågor. Hallstavik utomhusbad liar haft över besökare under säsongen juni-augusti. f Rimbo bibliotek har flyttat och öppnade i början av augusti i de nya lokalerna i centrumhuset / Älmsta bibliotek har flyttat och öppnade i böljan av september i de nya lokalerna i Norrstmdsskolan. / Den nya skidliften i Kvisthamrabacken har invigts. Camp Roslagen genomfördes i juni med 400 barn som deltog. Ungdomsenheten har genomfört daglägeiverksamhet vid Lommarbadet under fem sommarveckor samt musik- och dansläger på U-huset. I maj arrangerades ett seminarium för kulturaktiva med tema "Att mäta det omätbara". Konsthallen har arrangerat 8 utställningar samt 12 mindre utställningar i Lilla K med tillhörande visningar, föreläsningar och pedagogisk verksamhet. Konsthallen har konsulterats av kommunens Gata/park-avdelning i frågan om konst inom bostadsområdet Flygfältet.

5 I syfte att stärka barnkulturen i kommunen genomfördes projekt Kulturkollo i juni. I samverkan med Roslagens kulturskola, stiftelserna Roslagsmuseet och Pythagoras industriminne samt studieförbunden ABF, ensus och Medborgarskolan genomfördes 10 kurser för sammanlagt 167 barn. Två dialogkvällar för kommunens ungdomar har genomförts - en om den nya fritidsgården i Rimbo och en om skatepark. V En ny fritidsgård har invägts i centrumhuset i Rimbo. CrossOver-festival har arrangerats på portcentrum med ca deltagande ungdomar. / Tre lunchkonserter har anordnats i kommunhusets cafeteria under våren. J Tillsammans med Näringsliv- och kommunikations avdelningen har Kultur- och fritidskontoret under året tagit fram ett nytt grafiskt manér för informationsmaterial, trycksaker, e-post utskick, annonser mm. MÅLUPPFYLLELE Av de 29 aktiviteter som finns i verksamhetsplanen har 26 stycken genomförts eller påbörjats, se separat bilaga "Måluppfyllelse 2012 Kultur- och fritidsnämnd". PERONAL Mot bakgrund av resultatet av medarbetarenkäten 2011 gjordes en handlingsplan för 2012 gällande arbetsmiljöarbete. Handlingsplanen utgår övergripande från perspektivet ledarskap - medarbetarskap. De aktiviteter som skett för all personal vid olika tillfällen under året är inom områdena: kyldigheter - rättigheter Våra olika roller ~ politiker/tjänstemän Information - kommunikation Eget ansvar Hälsa och friskvård Områden som fungerar bra och som genomgående far ett positivt resultat i medarbetarenkäten är stödet vilket innebär årliga medarbetatsamtal, feedback från chefer och medarbetare och att skapa delaktighet. Detta är områden som vill bibehållas men också vidareutvecklas. Även arbetets krav är ett område som far mer positiva svar och där ska kontoret fortsätta att uppmuntra kompetensutveckling. Resultatet av 2012 års medarbetarenkät visar att svarsfrekvensen är 87 % och nöjd medarbetarindex 64 %. Det är positiva siffror som visar att det psykosociala arbete som pågår inom kontoret ger resultat. iffrorna kan jämföras med kommunen totalt, där svarsfrekvensen är 75 % och nöjd medarbetarindex 57 %. För personalen inom biblioteksverksamheten i Norrtälje har även insatser gjorts med fokus på verksamheten. Representant från kommunens personalavdelning har tillsammans med extern konsult träffat personalgruppen vid fem tillfällen under våren och hösten där syftet har varit att genom dialog skapa förutsättningar för arbetsglädje, lust och motivation i arbetet samt ett gott samspel mellan kollegor.

6 Under hösten genomfördes en stegtävling under tolv veckor för alla anställda inom Kultur- och fritidskontoret. Tävlingen avslutades med en personaldag där temat var "Friskvård". Åldersfördelning Kof santal kvinnor Antal män Tabellen visar åldersfördelningen hos de tillsvidareanställda vid kultur- och fritidskontoret. Lodrät axel visar antal medarbetare, vågrät axel visar ålder. Kultur- och fritidskontorets personalstyrka 2012 var totalt 84 tillsvidareanställda (2011; 86 st). Av dessa är 57 kvinnor och 27 män. Jämfört med förra året så har antalet anställda i kategorin 0-29 år minskat med två st, kategorin år har minskat med sex st och kategorin 50 - uppåt har ökat med sex st. Bland de yngre medarbetarna är könsfördelningen jämnare men ju äldre medarbetare ju fler kvinnor. Vid framtida rekryteringar finns det anledning att ta hänsyn till både åldersfördelning och könsfördelning. EKONOMI Driftbudget Utfall Budget Avvikelse Utfall Driftbudget tkr utfall/budget 2011 Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommentarer och analys Kultur- och fritidskontoret visar ett nettounderskott med tkr för Prognosen har under hela 2012 varit att avvikelsen mellan budget och utfall skulle bli noll och att de ökade kostnaderna på grund av flytt av två bibliotek skulle täckas upp inom övriga verksamheter. I slutet av 2012 gjordes en inventering av anläggningstillgångar vilket medförde nedskrivningar med totalt ca 400 tkr fördelat på de olika verksamheterna. Detta har medfört en mindre negativ avvikelse mot budget.

7 Driftbudget per Utfall Budget Avvikelse Utfall verksamhet tkr utfall/budget 2011 Nämnd Förvaltningschef Bad Idrott Lokalupplåtelse Föreningsstöd Bibliotek Kultur Konsthall Ungdom Kommen tärer och analys amtliga bad har, precis som förra året, gått över förväntan och visar sammanlagt väsentligt högre intäkter än budgeterat. En del av dessa intäkter har använtsföratt göra förbättringar och kompletteringar inom bad verksamheten. Biblioteksverksamheten visar ett större underskott, som också har prognostiserats under året. Underskottet är framför allt hänförligt till flytt av bibliotek i Rimbo och Älmsta och här ingår fraktkostnader, iordningställande av lokaler samt utökad bemanning i Rimbo, Även Konsthallen visar ett större underskott. Detta beror bl. a på att vissa av utställningarna har blivit dyrare än budgeterat men också för att ytskiktsrenoveringar av lokal har gjorts. Invester J n gsbu dget Utfall Budget Investeringar tkr Inkomster Utgifter Nettoinvesteringar Kommentarer och analys Årets investeringar består av: inköp av konst, 110 tkr stolar till konsthallen, 90 tkr inköp av arkivskåp, 40 tkr komplettering av inredning till Norrtälje stadsbibliotek, 160 tkr / bokhyllor och inredning till Rimbo bibliotek, 530 tkr och Älmsta bibliotek, 350 tkr / Roslagsleden, 60 tkr material till rastplats vid Kvisthamrabacken, 50 tkr upprustning av friluftsbad med nymålade omklädningsrum, lekställningar och sand, 340 tkr nytt underlag i motionsspår, 160 tkr förbättring och iordningställande av kanotled, 100 tkr upprustning av scen i ocietetsparken där bl.a. scengolv liar bytts ut, fasaderna har målats och ett nytt system för publikavskärmning har köpts in, 230 tkr.

8 FRAMTID Kultur- och fritidsverksamheterna måste anpassas utifrån trender, föreningars behov och den enskildes förutsättningar. Idag är trenden att kultur- och fritidsverksamheter utvecklas från föreningsorganiserat till självorganiserat, från traditionella till nyskapande och gränsöverskridande verksamheter. För att följa med i tiden behöver systemet för bidrag till föreningar, amatörkultur, professionella utövare och ungdomar förändras och utvecklas. För att utveckla gemensamma aktiviteter för kommunens barn och ungdomar är ett genomgående mål inom Kultur- och fritidskontoret att samverka med övriga förvaltningar inom kommunen men också med externa aktörer. En viktig part i detta arbete är skolan och Kultur- och fritidsnämnd tillsammans med Kultur- och fritidskontor behöver etablera en tydligare och närmare samverkan med Barn- och skolnämnd och Barn- och utbildningskontor i en nära framtid. Genom att skapa möjligheter och förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat kulturutbud och en aktiv och meningsfull fritid kommer Kultur- och fritidsnämnden medverka till kommunens framtida utveckling och tillväxt. Arbetet med att förändra styrprocessen, där kommunfullmäktige kommer att besluta om kommunens verksamhetsplan där alla verksamheter kommer att ingå, kommer att pågå under Tidigare har respektive nämnd beslutat om sin verksamhetsplan. Verksamhetsplanen för nämnden har sedan ingått som en bilaga till kommunens verksamhetsplan. yftet med den förändrade processen är att tydliggöra helheten för både verksamhet och ekonomi och att kunna följa "den röda tråden" i målstruktur och aktiviteter - att vi arbetar i rätt riktning och i ett helhetsperspektiv. En viktig del i styrprocessen för Kultur- och fritidskontoret blir bland annat att inom nämndens verksamheter titta på olika nyckeltal och program för kvalitetssäkring.

9 ROLAGEN Möjligheter Tillväxt Framtidstro BILAGA MÅLUPPFYLLELE 2012 KULTUR- OCH FRITIDNÄMND

10 2 KOMMUNFULLMÄKTIGE MÅL Den kommunala servicen till invånare och näringsidkare i Norrtälje kommun ska utvecklas så att den levereras mer rationellt, förutsägbart och kostnads effektivt. Biblioteken ska nå flera av kommunens invånare så de använder och är nöjda med bibliotekets service och tjänster. Aktivitet B Revidera Norrtälje kommuns biblioteksplan med användarperspektiv och kvalitet som ledord Revidera bibliotekens öppettider kopplat till användargrupper och prioriterade gruppers behov. Arbetet med att revidera biblioteksplanen pågår. Arbetsgruppen har arbetat med att samla in kunskap och fakta om de prioriterade målgrupperna för att få ett så evidensbaserat underlag som möjligt när arbetet går vidare med analys av vad biblioteket kan erbjuda dessa grupper. Två dagar med workshops kring omvärldsbevakning har genomförts inom biblioteksverksamheten. amtlig personal deltog och många intressanta aspekter om verksamhetens framtid kom fram. Resultatet ska analyseras i förhållande till de prioriterade målgruppernas behov samt biblioteksverksamheten som helhet. Biblioteken har i sin verksamhetsplan för 2012 ett uppdrag att revidera öppettiderna i enlighet med prioriterade gruppers behov. I samband med flytt av bibliotek i Rimbo och av biblioteket på Väddö har en utökning av öppettiderna skett på dessa två bibliotek. I Rimbo har bland annat öppethållande på lördagarna utökats och på Väddö har en utökning av öppethållandet med totalt två eftermiddagstimmar i veckan skett. Ungdomsenheten ska nå fler av kommunens ungdomar så att de i större utsträckning känner till och använder sig av ungdomsenhetens verksamhet. Aktivitet B Genomföra en enkätundersökning riktad till målgruppen i samband med kommunens drogvaneundersökning våren 2012 och Genomföra minst tre diaiogkvällar och rådslag med utgångspunkt från kommunens bibliotek. Kommunens drogvaneundersökning har inte genomförts som planerat varför enkätundersökning inte heller har genomförts. Enkätundersökningen kommer istället att genomföras under våren 2013, Två (av tre) dialogkvällar har genomförts med utgångspunkt från kommunens bibliotek, dels i Centrumhuset i Rimbo och dels på stadsbiblioteket i Norrtälje.

11 3 Nämndens bedömningsgrunder for måluppfyllelse Etablera attraktiv och anpassad centrumverksamhet för tonåringar i Rimbo och Norrtälje. Aktivitet B Arbeta för en integrerad allakt ivitetsverksamhet med bibliotek- och badhusverksamheten i Rimbo. Tillsammans med bibliotek, prevention, socialtjänst, polis och näringsidkare utveckla verksamhet kring busstationen i Norrtälje. Aktivitet C I samverkan med skolan arbeta för att bättre nå målgruppen år genom att genomföra försök med klubbverksamhet på en eller flera platser i kommunen. En integrerad allaktivitetsverksamhet i Rimbo med bad, bibliotek och ungdomsverksamhet invigdes den 22 september I syfte att utveckla verksamheten kring busstationen i Norrtälje har ungdomsenhet samt bibliotek deltagit i flera samråds- och arbetsgrupper. Kompetensutveckling av stadsbibliotekets personal, i syfte att möta ungdomar, har genomförts med hjälp av ungdomsenhet, räddningstjänst samt polis. Behovet av en fysisk mötesplats för ungdomar är lyft i det s.k. TINK-rådet (Trygg i Norrtälje kommun), där chefer från flera av kommunens kontor ingår. En dialog med barn- och utbildningskontoret kring verksamhet för åringar är inledd och en försöksverksamhet ska genomföras under 2013 i Grind/Parkområdet i Norrtälje. En särskild satsning på åldersgruppen har gjorts under hösten i Hallstavik då en "onsdagsklubb" har startats och rekryteringsinsatser har gjorts i form av skolbesök och "Öppet Hus". Tjänstegarantier finns för alla verksamheter. Uppföljning och revidering av tjänstegarantierna ska ske varje år. Tjänstegarantier för Kultur- och fritidskontoret är antagna i Kultur- och fritidsnämnden den 12 februari De reviderades efter beslut i Kultur- och fritidsnämnden den 15 april och därefter den 1 mars 2012 efter beslut i Kultur- och fritidsnämnden den 23 februari De nu gällande garantierna finns publicerade på kommunens webbplats. Nämndens bedömningsgrunder for måluppfyllelse Kundnöjdheten ska mätas genom enkätundersökningar - Under hösten 2012 ska enkätundersökningar ske elektroniskt och i pappersform på badhusen och biblioteken. Hallstavik utomhusbad har under 2012 genomfört en enkätundersökning och redovisning av resultatet skedde till nämnd i september.

12 Vad gäller enkätundersökningar på inomhusbad samt bibliotek behövs verktyg för att lägga upp frågor på hemsidan och kommunens avdelning för Näringsliv och kommunikation är inkopplade för att hjälpa till med detta, yftet med att lägga enkäter på hemsidan är att nå "sällan-användama". 4 amarbetet över förvaltningsgränserna ska öka Genom ett utökat och intensifierat samarbete med Kulturskolan ska barnkulturverksamheten och verksamheter inom kapande skola samordnas och utvecklas. Barnkulturverksamhetens samarbete med Kulturskolan och verksamheter inom kapande skola är ett ständigt pågående förvaltningsövergripande arbete. I planarbetet samarbetar kontoret fortlöpande med planavdelningen. Inför nybyggnationen av Roslagens Museum finns ett etablerat samarbete med fastighetsavdelningen. Gata/parkavdelningen har inbjudit till samarbete i frågor om gestaltning och konst i offentlig miljö "Kulturkollo" är en ny aktivitet som har genomförts i ett nära internt samarbete mellan Konsthallen, Roslagens Kulturskola, ungdomsavdelningen, biblioteket, Roslagsmuseet och tre studieförbund.

13 5 KOMMUNFULLMÄKTIGE MÅL Befolkningen i Norrtälje kommun ska kontinuerligt öka. Möjliggöra en aktiv fritid for alla kommuninvånare. Förbättra och iordningställa kanotlederna i Norrtälje kommun. Aktivitet B kapa en anpassad och attraktiv skate/spontanidrottsanläggning i Norrtälje. Arbetet med att förbättra och iordningställa kanotlederna i Norrtälje kommun har pågått och kanotleden Lommaren Malstasjön öppnades i juli Utredningen om att skapa en anpassad skatepark i Norrtälje är slutförd och överlämnad till kommunstyrelsekontoret. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att ställa sig bakom byggandet av en skatepark på ödra bergen, intill det nya badhuset och IP. Uppmuntra till ett rikt föreningsliv. Aktivitet B Aktivitet C Lämna bidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. e över bidragsbestämmelserna för bidrag riktade till barn och ungdomar. Erbjuda föreläsningar kring föreningsliv, värderingar och ledarskap. Bidrag om ca 6 mnkr har betalats ut till barn - och ungdomsföreningar under En översyn av anläggningsbidraget har gjorts under Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram nya bestämmelser och ett förslag till beslut för anläggningsbidrag Arbetet med föreningar sker i samverkan med IU och under 2012 har utbildningar och föreläsningar erbjudits till framför allt unga ledare.

14 6 KOMMUNFULLMÄKTIGE MÅL Utbildningsnivån i Norrtälje kommun ska öka. Biblioteken skall bidra till det livslånga lärandet. Aktivitet B Biblioteken ska stödja vuxenstuderande i kommunen genom genomtänkt och anpassad service för vuxenstuderande. Vara Barn- och skolnämndens samarbetspart i arbetet med att ta fram avtal gällande skolbibliotekservice. Kommentarer; Genom att anpassa kursiitteraturutbudet utifrån pågående utbildningar både lokalt och på distans, stödjer stadsbiblioteket och övriga bibliotek de vuxenstuderande i kommunen. På biblioteken finns också studieplatser i varierande miljöer att tillgå samt kompetent personal som kan vara behjälplig vid sökning efter, t ex vetenskapliga artiklar i särskilda databaser for de studerandes räkning. tadsbiblioteket tar emot studiegrupper efter önskemål för visning av det fysiska och digitala biblioteket (e-tjänster), så att servicen till de studerande blir tydlig. Vid behov och efterfrågan kan studiebibliotekarien uppsöka lokal utbildningsanordnare och informera om bibliotekets tjänster för grupper på plats. På bibliotekets webbplats finns en särskild sida för studerande. Bibliotekschef har deltagit i möten med barn- och utbildningskontoret där uppdrag och rollfördelning kring skolbibliotek har diskuterats och där fokus har varit att belysa skillnaden mellan folkbibliotek och skolbibliotek. Barn- och utbildningskontoret arbetar nu med att ta fram biblioteksplaner och kommer att återkoppla till Kultur- och fritidskontoret när de är klara med processen att beskriva vilka bibliotekstjänster de vill beställa. Uppmuntra barn och ungdomar att välja en aktiv och hälsosam livsstil. I samarbete med idrottsföreningar, erbjuda barn och ungdomar att prova på idrott, genom idrottsfritids på två skolor/år. Hälsodag på minst en skola/år. Camp Roslagen ska genomföras, Idrottsfritids har genomförts på fem skolor i kommunen: Gottsta-, Lommar-, Grind-, Park- och Långsjöskolan Hälsodag har ej genomförts under Under en vecka i juni genomfördes Camp Roslagen där 400 barn från kommunen deltog. Veckan fokuserade på Rörelse - Glädje - Tillsammans. Kulturkollo är en nystartad verksamhet som riktar sig mot barn och unga under sommarlovets första veckor.

15 7 KOMMUNFULLMÄKTIGE MÅL Andelen av befolkningen som arbetar ska öka och utanförskapet på arbetsmarknaden ska minska. Ohälsotalet skall förbättras, dels jämfört med tidigare och dels jämfört med övriga tockholms län. Aktivitet B I samverkan med Tiohundra ska familjer som deltar i viktskolan erbjudas rabatterade klippkort på bad för hela familjen. Korten gäller på samtliga bad. Personer som fatt "fysisk aktivitet på recept" FAR, ska erbjudas möjlighet till personlig rådgivning och att köpa årskort till rabatterat pris på kommunens badhus. Aktivitet C I samverkan med Tiohundra ska gravida erbjudas möjlighet att motionssimma till ett rabatterat pris på kommunens badhus och utomhusbadet i Hallstavik. amtliga ovanstående aktiviteter är genomförda under Fyra familjer som deltar i viktskölan har utnyttjat erbjudandet om rabatterat klippkort på bad. 70 personer som fått FAR liar löst in sina recept och utnyttjat möjligheten till personlig rådgivning samt köpt årskort till rabatterat pris. Motionssim för gravida har haft 460 besök under 2012.

16 8 KOMMUNFULLMÄKTIGE MÅL Norrtälje stads attraktionskraft ska öka. Uppmuntra ideella föreningar att genomföra aktiviteter i Norrtälje stad. Prioritera att stödja minst två idrotts- och fri luftsaktiviteter som genomförs i Norrtälje stad med inriktning mot idrott/friluftsliv. Kultur- och fritidsnämnden har lämnat stöd till motions- och friluftsaktiviteterna Cykelturen, Hitta ut samt aktivitetsdagen i Kvisthamrabacken. Kulturutbudet i Norrtälje stad ska hålla en god kvalitet. Aktivitet B - Utveckla kvaliteten och kvantitet på kulturutbudet på friluftsscenen ocietetspaviljongen. - Kvalitetshöjning av verksamheten i Norrtälje konsthall genom underhåll och renovering av lokalerna. Aktivitet C - Genomföra en förstudie av möjligheterna att etablera en ny arena för scenkonst i Norrtälje stad. Aktivitet D Roslagsmuseet ska återuppstå med nytt verksamhetsinnehåll med stor attraktionskraft för såväl kommuninvånare som besökare. Upprustning av ocietetspaviljongen har genomförts och scenen har 2012 haft betydligt fler bokningar än föregående år. Den planerade omfattande renoveringen av konsthallens lokaler är inte längre aktuell, då beslut har fattats om att flytta verksamheten till ny byggnad. Ytskikten i utställningshallarna har dock renoverats under året. Arbetet med att genomföra en förstudie av möjligheterna att etablera en ny arena för scenkonst i Norrtälje stad kommer att påböijas först år 2013 i avvaktan på ny detaljplan för ocietetsparken. Roslagsmuseet kommer att återuppstå under nytt namn och i kommunal regi 2014.

17 9 PERONAL Eftersom personalen är en viktig resurs och en förutsättning för att Kultur- och fritidskontorets avdelningar ska fungera arbetar kontoret aktivt med arbetsmiljöfrågor. Grundvärden som kontoret arbetar utifrån när det gäller personalfrågor är dialog, delaktighet och samverkan. Till grund för det psykosociala arbetsmiljöarbetet ligger resultatet från den årliga medarbetarenkäten. Kultur- och fritidskontoret ska under 2012 arbeta med följande personalbefrämjande åtgärder. Aktivitet B Aktivitet C Resultatet på den årliga medarbetarenkäten ska följas upp och insatser för att förbättra de områden som far låga resultat. Personalens önskemål om kompetenshöjning ska uppmuntras och tillgodoses inom ramen för fastställd budget. Gemensamma friskvårdsaktiviteter ska erbjudas all personal inom förvaltningen under Mot bakgrund av resultatet av medarbetarenkäten 2011 har en handlingsplan för 2012 gällande arbetsmiljöarbetet tagits fram. Handlingsplanen utgår övergripande från perspektivet ledarskap - medarbetarskap. De aktiviteter som skett för all personal, men vid olika tillfällen under året, är inom områdena: skyldigheter - rättigheter våra olika roller - politiker/tjänstemän * information - kommunikation eget ansvar Personal vid samtliga badhus, inklusive sommarpersonal på Hallstavik utomhusbad, har genomgått en heldagsutbildning i livräddning, första hjälpen och HLR. Inom kontorets övriga verksamheter har olika individuella kompetenshöj ande utbildningsinsatser förekommit. Totalt har kontoret lagt 400 tkr på utbildning under Under hösten genomfördes en stegtävling under 12 veckor för alla anställda inom Kultur- och fritidskontoret. Tävlingen avslutades med en personaldag den 12 december där temat var "Friskvård".

18

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Aktiv Fritid Vallentuna

Aktiv Fritid Vallentuna Aktiv Fritid Vallentuna Föreningsmöte 14 april 2015 Fritidsnämnden Aktiv Fritid 14/4 2015 Kvällens hållpunkter 19.00 Fritidsnämnden ny mandatperiod Nämndens uppgift och planer för perioden 19.20 Kultur-

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun www.pwc.se Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Revisionsfråga...2 1.3.

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Minnesanteckningar Idrottsforum

Minnesanteckningar Idrottsforum Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-31 1 (6) Kultur- och fritidsförvaltningen Kommunikation och administration Åsa Karlsson, 016-710 18 27 Minnesanteckningar Idrottsforum Tid: Måndag 31 mars 2014, kl. 18.00-20.00

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Personalbokslut 2012

Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-11-01 Sidan 4 av 11 81/2011 Kultur- och fritidsnämndens IT-plan 2013-2015 I ärendet föreligger

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Riktlinjer för fritidsklubbar

Riktlinjer för fritidsklubbar Utlåtande 2006: RIV (Dnr 324-572/2006) Riktlinjer för fritidsklubbar Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Riktlinjer för fritidsklubbar för elever i skolår 4-6 i Stockholm fastställs

Läs mer

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325)

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) 1[12] Referens Lina Karlberg Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) Sammanfattning genomför vartannat år en brukarundersökning

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.

Läs mer

Upprop Val av justerande: I tur att justera står Anders Brännström. Ärende Beteckning Sidnr

Upprop Val av justerande: I tur att justera står Anders Brännström. Ärende Beteckning Sidnr Kultur och fritidsnämnden 2012-04-03 Plats: Skärfläckan Tid: 2012-04-10 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Hans-Åke Mårtensson Ordförande Agneta Jakobsson

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret

Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret 1(5) KFN 2009/0124 Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret mm Bakgrund En översyn av gjordes i början av år 2010 av två konsulter från Pricewaterhouse Coopers. Syftet

Läs mer

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008 Folkbiblioteken i Lund Årsberättelse 2008 Viktiga händelser 2008 Ny organisation Från 1 januari trädde en ny organisation i kraft. Biblioteksplan En plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun fastställdes

Läs mer

Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur-

Läs mer

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Birgitta Winlöf 2005-12-21 023-837 38 Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Projektets övergripande syften har varit: Förbättra bibliotekens möjligheter att bidra till den regionala viljan att

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Service och Löneenheten År 2014 ENHET/ BUDGETENHET Serviceenheten och löneenheten Enheterna ingår i två olika budgetenheter: Kultur & Fritid och Konsult & Administration GRUNDFAKTA

Läs mer

Bilaga 1 Verksamhetsbudget

Bilaga 1 Verksamhetsbudget 1 (11) Datum Bilaga 1 Verksamhetsbudget Kultur- och turismnämndens handling nr 10/2008. Antagen av kultur- och turismnämnden 2008-09-02 21. Bilaga 1 KTN 2008:89 1. Kultur- och turismnämndens övergripande

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Verksamhetsmål för 2001 Huvudmålet år 2000 var Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett högskolebibliotek av bra

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Verksamhet Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteken (ej Södermöre), Ung i Kalmar bestående av ungdomshus och fritidsgårdar (ej

Läs mer

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson Bokklubb och kulturklubb för barn Paper presenterat vid konferensen 10-11 oktober 2007 i Borås Klubbverksamhet på Borås Stadsbibliotek. Tänk att få överösa barn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program för Norrtälje kommun

Kultur- och fritidspolitiskt program för Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Kultur- och fritidspolitiskt program för Norrtälje kommun Antaget av kultur- och fritidsnämnden 2012-05-24, 40 1 Kultur- och fritidspolitiskt program 2012 2014 norrtalje.se KULTUR-

Läs mer

Södertörns nyckeltal för år 2011

Södertörns nyckeltal för år 2011 Södertörns nyckeltal för år 211 KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA MEN DET SER OLIKA UT ANALYSRAPPORT KULTUR OCH FRITID I KOMMUNERNA PÅ SÖDERTÖRN Innehåll sida Inledning 2 Sammanfattning 2 Befolkning 3 Kvalitet

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Bildningsnämnden Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Hammarö 20010 01 10 Solveig Hagström SÅ HAR VI ARBETAT MED KVALITETSRAPPORTEN Kvalitetsrapporten har tagits fram gemensamt av kulturchefen och

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 Innehåll Inledning 3 Bakgrund Organisation 4 Nuläge Utveckling av organisationen Bibliotekslagen 5 Så här ska vi arbeta Utmaningar 6 Verksamhet 2008-2011 Utvecklingsområden

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

Ett tryggare Tidaholm 2011-2014. Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete

Ett tryggare Tidaholm 2011-2014. Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete Ett tryggare Tidaholm 2011-2014 Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete Innehåll 1 Inledning... 3 Syfte... 3 Vision... 3 Övergripande mål... 3 Organisation... 3 Uppföljning...

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 2012-09-12 1 Plats och tid Beslutande Biblioteket, Malung Kl. 13.00-15.30 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M), vice ordförande Bente Mellqvist-Danielsson (V) Martina Henriksson (FP)

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Hemtjänsten 2013 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla med sina

Läs mer

Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen 2012.

Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen 2012. Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen. Inledning För att kunna utvärdera och utveckla verksamheten på skolbiblioteken i kommunen har vi genomfört en

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, Hallstaviksnätverket,

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10) Plats och tid Kronetorps Mölla, kl. 19:00 20:40 Beslutande Hans-Åke Mårtensson,(s) ordförande Margareta Abelsson(s) Håkan Harvigsson(alp)

Läs mer

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs MOTIONSUTLÅTANDE 2010-09-28 Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Sid 1 (5) Dnr 77936 Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars

Läs mer

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun Fritidspolitiska mål Fritidsnämnden Växjö kommun Fritidspolitiska mål 1. Stöd till fritidsverksamhet Föreningslivet i Växjö kommun stimuleras genom olika stödformer till verksamheter som ger kommuninnevånarna

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Socialnämnd. Socialtjänsten. Datum 2014-05-19 Diarienr:2014-01-704

Verksamhetsplan 2015. Socialnämnd. Socialtjänsten. Datum 2014-05-19 Diarienr:2014-01-704 Socialtjänsten Datum 2014-05-19 Diarienr:2014-01-704 Verksamhetsplan 2015 Socialnämnd Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Socialtjänsten, Besöksadress: Centrumgatan 17, Tibro E-post: kommun@tibro.se, www.tibro.se,

Läs mer

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park 2009-2011 Bakgrund I Gräfsnäsparken finns ett pågående arbete att utveckla parkens attraktionskraft. Det organiseras i den så kallade Gräfsnäsgruppen som består av representanter

Läs mer

Delprojekt Biblioteken som lärmiljöer

Delprojekt Biblioteken som lärmiljöer Delprojekt Biblioteken som lärmiljöer Kommun Idé/vision/mål Inriktning Förutsättningar Sökta Boxholm Utveckla. lärmiljö Flexibelt lärande Atterbomrummet, tre Stödja grundläggande stationära datorer, e-kom-

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, Hallstaviksnätverket,

Läs mer

Ungdomspolitiskt program. Skövde kommun 2011-2013

Ungdomspolitiskt program. Skövde kommun 2011-2013 Ungdomspolitiskt program Skövde kommun 2011-2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund och syfte... 3 2.1 Nationella utgångspunkter... 3 2.2 Kommunalt perspektiv... 4 2.3 Programmets utformning... 5 3.

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454 KALLELSE 2010-11-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012 2014

Jämställdhetsplan 2012 2014 REGION GOTLAND Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen Jämställdhetsplan 2012 2014 (Beslutad i GVN 2011 12 21) 1. Inledning Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningens jämställdhetsplan för 2012 till

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Resultat Invånardialog. Tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar

Resultat Invånardialog. Tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar Resultat Invånardialog Tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar 1 Panelfråga om tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar I Kungsbacka kommun arbetar vi aktivt med

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden Budgetuppföljning -03-31 Bygg- och miljönämnden 0 Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker...

Läs mer

Årsre dovisning 2012

Årsre dovisning 2012 Årsredovisning 2012 Bilaga 1 Kommunfullmäktigess mål Den kommunala servicen till invånare och näringsidkare i Norrtälje kommun ska utvecklas så att den levereras mer rationellt, förutsägbart och kostnadseffektivt.

Läs mer

En revidering av HKF 8120 där bl.a. en avgift för tre dagars lån av hyrfilm avskaffas

En revidering av HKF 8120 där bl.a. en avgift för tre dagars lån av hyrfilm avskaffas KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-04-23 KFN-2013/82.689 1 (3) HANDLÄGGARE Jones, Nick Kultur- och fritidsnämnden Nick.Jones@huddinge.se En revidering av HKF 8120 där bl.a. en avgift

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

Specifikation verksamhetsfo ra ndringar 2016-2018 per programomra de

Specifikation verksamhetsfo ra ndringar 2016-2018 per programomra de Specifikation verksamhetsfo ra ndringar 2016-2018 per programomra de Allmänt Koalitionens överenskommelse för mandatperioden visar på en ambition om ökat bostadsbyggande. Detta ställer krav på fortsatt

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Antagen av kommunfullmäktige: 2007-08-30. INLEDNING I handlingsplanen presenteras inriktningar och åtgärder för det drogförebyggande

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bibliotektplan för Piteå kommun 2012-2015 Plan/Program 2012-05-14, 74 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa i Upplands Väsby

Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa i Upplands Väsby Tjänsteutlåtande Projektledare 2015-10-07 Sofia Gullberg 08-590 974 79 Dnr: Sofia.gullberg@upplandsvasby.se SÄN/2015:186 34592 Social- och äldrenämnden Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Biblioteksplan 2012-2015 Plan/Program 2012-??-?? Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 POLICY Dnr KK13/167 Kommunikationspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 Dnr 2/10 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1

Läs mer