godkänna och till kommunfullmäktige överlämna årsbokslut for år Anneli Andersson controller

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "godkänna och till kommunfullmäktige överlämna årsbokslut for år 2012. Anneli Andersson controller"

Transkript

1 NORRTÄLJE KOMMUN TJÄNTEUTLÅTANDE Handläggare: Anneli Andersson Dm-: Till Kultur- och fritidsnämnden Årsbokslut 2012 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna och till kommunfullmäktige överlämna årsbokslut for år Cecilia Möller Förvaltningschef Anneli Andersson controller ammanfattning Kultur- och fritidskontoret redovisar årsbokslut för år Bakgrund I enlighet med fastställd tidplan ska nämnderna lämna in ekonomiska rapporter till kommunstyrelsekontoret för att efter sammanställning överlämnas till kommunfullmäktige. Beskrivning av ärendet Kultur- och fritidskontoret redovisar årsbokslut Kultur- och fritidskontoret föreslår Kultur- och fritidsnämnden godkänna och till kommunfullmäktige överlämna årsbokslutet för år lut Bilagor Verksamhetsberättelse 2012 Bilaga Måluppfyllelse 2012 POTADRE Box 805, Norrtälje ORGANIATIONNUMMER BEÖKADRE TELEFON E-POT PLUGIRO Estunavägen TELEFAX WEBB BANKGIRO norrtalje.se norrtalje.se KULTUR- OCH FRITIDKONTORET

2 I

3 ROLAGEN Möjligheter Tillväxt Framtidstro KULTUR- OCH FRITIDNÄMND Verksamhetsberättelse Redovisning av nämndens verksamhet 2012

4 KULTUR- OCH FRITIDNÄMND INLEDNING Kultur- och fritidsnämnden ska verka för att alla invånare i Norrtälje kommun ska få möjlighet att bedriva kultur- och fritidsaktiviteter som ger upplevelser, personlig utveckling och god livskvalitet. Kultur- och fritidsverksamheterna måste anpassas utifrån trender, föreningars behov och den enskildes förutsättningar. Kultur- och fritidskontoret är indelat i följande avdelningar: Bad Norrtälje, Hallstavik och Rimbo badhus samt Hallstavik utomhusbad. «Idrott Idrotts- och fri lufts an läggningar, föreningsbidrag, lokalupplåtelse och lotter itilistånd. li i bl i o lek Norrtälje stadsbibliotek, bokbuss, biblioteksfilialer i Hallstavik, Rimbo, Väddö och Herräng, integrerade folk- och skolbibliotek i Bergshamra, Edsbro, Rånäs och kederid samt Rodengymnasiets bibliotek. Kultur Barn- och ungdomskultur, scenkonst, kulturarv, Norrtälje konsthall o Ungdom Fritidsgårdar, ungdomshus, verksamheter för unga VIKTIGA HÄNDELER Under 2012 antog Kultur- och fritidsnämnden ett kultur- och fritidspolitiskt program, ett program som kommer att vara vägledande inför beslut om kultur- och fritidsfrågor. Hallstavik utomhusbad liar haft över besökare under säsongen juni-augusti. f Rimbo bibliotek har flyttat och öppnade i början av augusti i de nya lokalerna i centrumhuset / Älmsta bibliotek har flyttat och öppnade i böljan av september i de nya lokalerna i Norrstmdsskolan. / Den nya skidliften i Kvisthamrabacken har invigts. Camp Roslagen genomfördes i juni med 400 barn som deltog. Ungdomsenheten har genomfört daglägeiverksamhet vid Lommarbadet under fem sommarveckor samt musik- och dansläger på U-huset. I maj arrangerades ett seminarium för kulturaktiva med tema "Att mäta det omätbara". Konsthallen har arrangerat 8 utställningar samt 12 mindre utställningar i Lilla K med tillhörande visningar, föreläsningar och pedagogisk verksamhet. Konsthallen har konsulterats av kommunens Gata/park-avdelning i frågan om konst inom bostadsområdet Flygfältet.

5 I syfte att stärka barnkulturen i kommunen genomfördes projekt Kulturkollo i juni. I samverkan med Roslagens kulturskola, stiftelserna Roslagsmuseet och Pythagoras industriminne samt studieförbunden ABF, ensus och Medborgarskolan genomfördes 10 kurser för sammanlagt 167 barn. Två dialogkvällar för kommunens ungdomar har genomförts - en om den nya fritidsgården i Rimbo och en om skatepark. V En ny fritidsgård har invägts i centrumhuset i Rimbo. CrossOver-festival har arrangerats på portcentrum med ca deltagande ungdomar. / Tre lunchkonserter har anordnats i kommunhusets cafeteria under våren. J Tillsammans med Näringsliv- och kommunikations avdelningen har Kultur- och fritidskontoret under året tagit fram ett nytt grafiskt manér för informationsmaterial, trycksaker, e-post utskick, annonser mm. MÅLUPPFYLLELE Av de 29 aktiviteter som finns i verksamhetsplanen har 26 stycken genomförts eller påbörjats, se separat bilaga "Måluppfyllelse 2012 Kultur- och fritidsnämnd". PERONAL Mot bakgrund av resultatet av medarbetarenkäten 2011 gjordes en handlingsplan för 2012 gällande arbetsmiljöarbete. Handlingsplanen utgår övergripande från perspektivet ledarskap - medarbetarskap. De aktiviteter som skett för all personal vid olika tillfällen under året är inom områdena: kyldigheter - rättigheter Våra olika roller ~ politiker/tjänstemän Information - kommunikation Eget ansvar Hälsa och friskvård Områden som fungerar bra och som genomgående far ett positivt resultat i medarbetarenkäten är stödet vilket innebär årliga medarbetatsamtal, feedback från chefer och medarbetare och att skapa delaktighet. Detta är områden som vill bibehållas men också vidareutvecklas. Även arbetets krav är ett område som far mer positiva svar och där ska kontoret fortsätta att uppmuntra kompetensutveckling. Resultatet av 2012 års medarbetarenkät visar att svarsfrekvensen är 87 % och nöjd medarbetarindex 64 %. Det är positiva siffror som visar att det psykosociala arbete som pågår inom kontoret ger resultat. iffrorna kan jämföras med kommunen totalt, där svarsfrekvensen är 75 % och nöjd medarbetarindex 57 %. För personalen inom biblioteksverksamheten i Norrtälje har även insatser gjorts med fokus på verksamheten. Representant från kommunens personalavdelning har tillsammans med extern konsult träffat personalgruppen vid fem tillfällen under våren och hösten där syftet har varit att genom dialog skapa förutsättningar för arbetsglädje, lust och motivation i arbetet samt ett gott samspel mellan kollegor.

6 Under hösten genomfördes en stegtävling under tolv veckor för alla anställda inom Kultur- och fritidskontoret. Tävlingen avslutades med en personaldag där temat var "Friskvård". Åldersfördelning Kof santal kvinnor Antal män Tabellen visar åldersfördelningen hos de tillsvidareanställda vid kultur- och fritidskontoret. Lodrät axel visar antal medarbetare, vågrät axel visar ålder. Kultur- och fritidskontorets personalstyrka 2012 var totalt 84 tillsvidareanställda (2011; 86 st). Av dessa är 57 kvinnor och 27 män. Jämfört med förra året så har antalet anställda i kategorin 0-29 år minskat med två st, kategorin år har minskat med sex st och kategorin 50 - uppåt har ökat med sex st. Bland de yngre medarbetarna är könsfördelningen jämnare men ju äldre medarbetare ju fler kvinnor. Vid framtida rekryteringar finns det anledning att ta hänsyn till både åldersfördelning och könsfördelning. EKONOMI Driftbudget Utfall Budget Avvikelse Utfall Driftbudget tkr utfall/budget 2011 Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommentarer och analys Kultur- och fritidskontoret visar ett nettounderskott med tkr för Prognosen har under hela 2012 varit att avvikelsen mellan budget och utfall skulle bli noll och att de ökade kostnaderna på grund av flytt av två bibliotek skulle täckas upp inom övriga verksamheter. I slutet av 2012 gjordes en inventering av anläggningstillgångar vilket medförde nedskrivningar med totalt ca 400 tkr fördelat på de olika verksamheterna. Detta har medfört en mindre negativ avvikelse mot budget.

7 Driftbudget per Utfall Budget Avvikelse Utfall verksamhet tkr utfall/budget 2011 Nämnd Förvaltningschef Bad Idrott Lokalupplåtelse Föreningsstöd Bibliotek Kultur Konsthall Ungdom Kommen tärer och analys amtliga bad har, precis som förra året, gått över förväntan och visar sammanlagt väsentligt högre intäkter än budgeterat. En del av dessa intäkter har använtsföratt göra förbättringar och kompletteringar inom bad verksamheten. Biblioteksverksamheten visar ett större underskott, som också har prognostiserats under året. Underskottet är framför allt hänförligt till flytt av bibliotek i Rimbo och Älmsta och här ingår fraktkostnader, iordningställande av lokaler samt utökad bemanning i Rimbo, Även Konsthallen visar ett större underskott. Detta beror bl. a på att vissa av utställningarna har blivit dyrare än budgeterat men också för att ytskiktsrenoveringar av lokal har gjorts. Invester J n gsbu dget Utfall Budget Investeringar tkr Inkomster Utgifter Nettoinvesteringar Kommentarer och analys Årets investeringar består av: inköp av konst, 110 tkr stolar till konsthallen, 90 tkr inköp av arkivskåp, 40 tkr komplettering av inredning till Norrtälje stadsbibliotek, 160 tkr / bokhyllor och inredning till Rimbo bibliotek, 530 tkr och Älmsta bibliotek, 350 tkr / Roslagsleden, 60 tkr material till rastplats vid Kvisthamrabacken, 50 tkr upprustning av friluftsbad med nymålade omklädningsrum, lekställningar och sand, 340 tkr nytt underlag i motionsspår, 160 tkr förbättring och iordningställande av kanotled, 100 tkr upprustning av scen i ocietetsparken där bl.a. scengolv liar bytts ut, fasaderna har målats och ett nytt system för publikavskärmning har köpts in, 230 tkr.

8 FRAMTID Kultur- och fritidsverksamheterna måste anpassas utifrån trender, föreningars behov och den enskildes förutsättningar. Idag är trenden att kultur- och fritidsverksamheter utvecklas från föreningsorganiserat till självorganiserat, från traditionella till nyskapande och gränsöverskridande verksamheter. För att följa med i tiden behöver systemet för bidrag till föreningar, amatörkultur, professionella utövare och ungdomar förändras och utvecklas. För att utveckla gemensamma aktiviteter för kommunens barn och ungdomar är ett genomgående mål inom Kultur- och fritidskontoret att samverka med övriga förvaltningar inom kommunen men också med externa aktörer. En viktig part i detta arbete är skolan och Kultur- och fritidsnämnd tillsammans med Kultur- och fritidskontor behöver etablera en tydligare och närmare samverkan med Barn- och skolnämnd och Barn- och utbildningskontor i en nära framtid. Genom att skapa möjligheter och förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat kulturutbud och en aktiv och meningsfull fritid kommer Kultur- och fritidsnämnden medverka till kommunens framtida utveckling och tillväxt. Arbetet med att förändra styrprocessen, där kommunfullmäktige kommer att besluta om kommunens verksamhetsplan där alla verksamheter kommer att ingå, kommer att pågå under Tidigare har respektive nämnd beslutat om sin verksamhetsplan. Verksamhetsplanen för nämnden har sedan ingått som en bilaga till kommunens verksamhetsplan. yftet med den förändrade processen är att tydliggöra helheten för både verksamhet och ekonomi och att kunna följa "den röda tråden" i målstruktur och aktiviteter - att vi arbetar i rätt riktning och i ett helhetsperspektiv. En viktig del i styrprocessen för Kultur- och fritidskontoret blir bland annat att inom nämndens verksamheter titta på olika nyckeltal och program för kvalitetssäkring.

9 ROLAGEN Möjligheter Tillväxt Framtidstro BILAGA MÅLUPPFYLLELE 2012 KULTUR- OCH FRITIDNÄMND

10 2 KOMMUNFULLMÄKTIGE MÅL Den kommunala servicen till invånare och näringsidkare i Norrtälje kommun ska utvecklas så att den levereras mer rationellt, förutsägbart och kostnads effektivt. Biblioteken ska nå flera av kommunens invånare så de använder och är nöjda med bibliotekets service och tjänster. Aktivitet B Revidera Norrtälje kommuns biblioteksplan med användarperspektiv och kvalitet som ledord Revidera bibliotekens öppettider kopplat till användargrupper och prioriterade gruppers behov. Arbetet med att revidera biblioteksplanen pågår. Arbetsgruppen har arbetat med att samla in kunskap och fakta om de prioriterade målgrupperna för att få ett så evidensbaserat underlag som möjligt när arbetet går vidare med analys av vad biblioteket kan erbjuda dessa grupper. Två dagar med workshops kring omvärldsbevakning har genomförts inom biblioteksverksamheten. amtlig personal deltog och många intressanta aspekter om verksamhetens framtid kom fram. Resultatet ska analyseras i förhållande till de prioriterade målgruppernas behov samt biblioteksverksamheten som helhet. Biblioteken har i sin verksamhetsplan för 2012 ett uppdrag att revidera öppettiderna i enlighet med prioriterade gruppers behov. I samband med flytt av bibliotek i Rimbo och av biblioteket på Väddö har en utökning av öppettiderna skett på dessa två bibliotek. I Rimbo har bland annat öppethållande på lördagarna utökats och på Väddö har en utökning av öppethållandet med totalt två eftermiddagstimmar i veckan skett. Ungdomsenheten ska nå fler av kommunens ungdomar så att de i större utsträckning känner till och använder sig av ungdomsenhetens verksamhet. Aktivitet B Genomföra en enkätundersökning riktad till målgruppen i samband med kommunens drogvaneundersökning våren 2012 och Genomföra minst tre diaiogkvällar och rådslag med utgångspunkt från kommunens bibliotek. Kommunens drogvaneundersökning har inte genomförts som planerat varför enkätundersökning inte heller har genomförts. Enkätundersökningen kommer istället att genomföras under våren 2013, Två (av tre) dialogkvällar har genomförts med utgångspunkt från kommunens bibliotek, dels i Centrumhuset i Rimbo och dels på stadsbiblioteket i Norrtälje.

11 3 Nämndens bedömningsgrunder for måluppfyllelse Etablera attraktiv och anpassad centrumverksamhet för tonåringar i Rimbo och Norrtälje. Aktivitet B Arbeta för en integrerad allakt ivitetsverksamhet med bibliotek- och badhusverksamheten i Rimbo. Tillsammans med bibliotek, prevention, socialtjänst, polis och näringsidkare utveckla verksamhet kring busstationen i Norrtälje. Aktivitet C I samverkan med skolan arbeta för att bättre nå målgruppen år genom att genomföra försök med klubbverksamhet på en eller flera platser i kommunen. En integrerad allaktivitetsverksamhet i Rimbo med bad, bibliotek och ungdomsverksamhet invigdes den 22 september I syfte att utveckla verksamheten kring busstationen i Norrtälje har ungdomsenhet samt bibliotek deltagit i flera samråds- och arbetsgrupper. Kompetensutveckling av stadsbibliotekets personal, i syfte att möta ungdomar, har genomförts med hjälp av ungdomsenhet, räddningstjänst samt polis. Behovet av en fysisk mötesplats för ungdomar är lyft i det s.k. TINK-rådet (Trygg i Norrtälje kommun), där chefer från flera av kommunens kontor ingår. En dialog med barn- och utbildningskontoret kring verksamhet för åringar är inledd och en försöksverksamhet ska genomföras under 2013 i Grind/Parkområdet i Norrtälje. En särskild satsning på åldersgruppen har gjorts under hösten i Hallstavik då en "onsdagsklubb" har startats och rekryteringsinsatser har gjorts i form av skolbesök och "Öppet Hus". Tjänstegarantier finns för alla verksamheter. Uppföljning och revidering av tjänstegarantierna ska ske varje år. Tjänstegarantier för Kultur- och fritidskontoret är antagna i Kultur- och fritidsnämnden den 12 februari De reviderades efter beslut i Kultur- och fritidsnämnden den 15 april och därefter den 1 mars 2012 efter beslut i Kultur- och fritidsnämnden den 23 februari De nu gällande garantierna finns publicerade på kommunens webbplats. Nämndens bedömningsgrunder for måluppfyllelse Kundnöjdheten ska mätas genom enkätundersökningar - Under hösten 2012 ska enkätundersökningar ske elektroniskt och i pappersform på badhusen och biblioteken. Hallstavik utomhusbad har under 2012 genomfört en enkätundersökning och redovisning av resultatet skedde till nämnd i september.

12 Vad gäller enkätundersökningar på inomhusbad samt bibliotek behövs verktyg för att lägga upp frågor på hemsidan och kommunens avdelning för Näringsliv och kommunikation är inkopplade för att hjälpa till med detta, yftet med att lägga enkäter på hemsidan är att nå "sällan-användama". 4 amarbetet över förvaltningsgränserna ska öka Genom ett utökat och intensifierat samarbete med Kulturskolan ska barnkulturverksamheten och verksamheter inom kapande skola samordnas och utvecklas. Barnkulturverksamhetens samarbete med Kulturskolan och verksamheter inom kapande skola är ett ständigt pågående förvaltningsövergripande arbete. I planarbetet samarbetar kontoret fortlöpande med planavdelningen. Inför nybyggnationen av Roslagens Museum finns ett etablerat samarbete med fastighetsavdelningen. Gata/parkavdelningen har inbjudit till samarbete i frågor om gestaltning och konst i offentlig miljö "Kulturkollo" är en ny aktivitet som har genomförts i ett nära internt samarbete mellan Konsthallen, Roslagens Kulturskola, ungdomsavdelningen, biblioteket, Roslagsmuseet och tre studieförbund.

13 5 KOMMUNFULLMÄKTIGE MÅL Befolkningen i Norrtälje kommun ska kontinuerligt öka. Möjliggöra en aktiv fritid for alla kommuninvånare. Förbättra och iordningställa kanotlederna i Norrtälje kommun. Aktivitet B kapa en anpassad och attraktiv skate/spontanidrottsanläggning i Norrtälje. Arbetet med att förbättra och iordningställa kanotlederna i Norrtälje kommun har pågått och kanotleden Lommaren Malstasjön öppnades i juli Utredningen om att skapa en anpassad skatepark i Norrtälje är slutförd och överlämnad till kommunstyrelsekontoret. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att ställa sig bakom byggandet av en skatepark på ödra bergen, intill det nya badhuset och IP. Uppmuntra till ett rikt föreningsliv. Aktivitet B Aktivitet C Lämna bidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. e över bidragsbestämmelserna för bidrag riktade till barn och ungdomar. Erbjuda föreläsningar kring föreningsliv, värderingar och ledarskap. Bidrag om ca 6 mnkr har betalats ut till barn - och ungdomsföreningar under En översyn av anläggningsbidraget har gjorts under Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram nya bestämmelser och ett förslag till beslut för anläggningsbidrag Arbetet med föreningar sker i samverkan med IU och under 2012 har utbildningar och föreläsningar erbjudits till framför allt unga ledare.

14 6 KOMMUNFULLMÄKTIGE MÅL Utbildningsnivån i Norrtälje kommun ska öka. Biblioteken skall bidra till det livslånga lärandet. Aktivitet B Biblioteken ska stödja vuxenstuderande i kommunen genom genomtänkt och anpassad service för vuxenstuderande. Vara Barn- och skolnämndens samarbetspart i arbetet med att ta fram avtal gällande skolbibliotekservice. Kommentarer; Genom att anpassa kursiitteraturutbudet utifrån pågående utbildningar både lokalt och på distans, stödjer stadsbiblioteket och övriga bibliotek de vuxenstuderande i kommunen. På biblioteken finns också studieplatser i varierande miljöer att tillgå samt kompetent personal som kan vara behjälplig vid sökning efter, t ex vetenskapliga artiklar i särskilda databaser for de studerandes räkning. tadsbiblioteket tar emot studiegrupper efter önskemål för visning av det fysiska och digitala biblioteket (e-tjänster), så att servicen till de studerande blir tydlig. Vid behov och efterfrågan kan studiebibliotekarien uppsöka lokal utbildningsanordnare och informera om bibliotekets tjänster för grupper på plats. På bibliotekets webbplats finns en särskild sida för studerande. Bibliotekschef har deltagit i möten med barn- och utbildningskontoret där uppdrag och rollfördelning kring skolbibliotek har diskuterats och där fokus har varit att belysa skillnaden mellan folkbibliotek och skolbibliotek. Barn- och utbildningskontoret arbetar nu med att ta fram biblioteksplaner och kommer att återkoppla till Kultur- och fritidskontoret när de är klara med processen att beskriva vilka bibliotekstjänster de vill beställa. Uppmuntra barn och ungdomar att välja en aktiv och hälsosam livsstil. I samarbete med idrottsföreningar, erbjuda barn och ungdomar att prova på idrott, genom idrottsfritids på två skolor/år. Hälsodag på minst en skola/år. Camp Roslagen ska genomföras, Idrottsfritids har genomförts på fem skolor i kommunen: Gottsta-, Lommar-, Grind-, Park- och Långsjöskolan Hälsodag har ej genomförts under Under en vecka i juni genomfördes Camp Roslagen där 400 barn från kommunen deltog. Veckan fokuserade på Rörelse - Glädje - Tillsammans. Kulturkollo är en nystartad verksamhet som riktar sig mot barn och unga under sommarlovets första veckor.

15 7 KOMMUNFULLMÄKTIGE MÅL Andelen av befolkningen som arbetar ska öka och utanförskapet på arbetsmarknaden ska minska. Ohälsotalet skall förbättras, dels jämfört med tidigare och dels jämfört med övriga tockholms län. Aktivitet B I samverkan med Tiohundra ska familjer som deltar i viktskolan erbjudas rabatterade klippkort på bad för hela familjen. Korten gäller på samtliga bad. Personer som fatt "fysisk aktivitet på recept" FAR, ska erbjudas möjlighet till personlig rådgivning och att köpa årskort till rabatterat pris på kommunens badhus. Aktivitet C I samverkan med Tiohundra ska gravida erbjudas möjlighet att motionssimma till ett rabatterat pris på kommunens badhus och utomhusbadet i Hallstavik. amtliga ovanstående aktiviteter är genomförda under Fyra familjer som deltar i viktskölan har utnyttjat erbjudandet om rabatterat klippkort på bad. 70 personer som fått FAR liar löst in sina recept och utnyttjat möjligheten till personlig rådgivning samt köpt årskort till rabatterat pris. Motionssim för gravida har haft 460 besök under 2012.

16 8 KOMMUNFULLMÄKTIGE MÅL Norrtälje stads attraktionskraft ska öka. Uppmuntra ideella föreningar att genomföra aktiviteter i Norrtälje stad. Prioritera att stödja minst två idrotts- och fri luftsaktiviteter som genomförs i Norrtälje stad med inriktning mot idrott/friluftsliv. Kultur- och fritidsnämnden har lämnat stöd till motions- och friluftsaktiviteterna Cykelturen, Hitta ut samt aktivitetsdagen i Kvisthamrabacken. Kulturutbudet i Norrtälje stad ska hålla en god kvalitet. Aktivitet B - Utveckla kvaliteten och kvantitet på kulturutbudet på friluftsscenen ocietetspaviljongen. - Kvalitetshöjning av verksamheten i Norrtälje konsthall genom underhåll och renovering av lokalerna. Aktivitet C - Genomföra en förstudie av möjligheterna att etablera en ny arena för scenkonst i Norrtälje stad. Aktivitet D Roslagsmuseet ska återuppstå med nytt verksamhetsinnehåll med stor attraktionskraft för såväl kommuninvånare som besökare. Upprustning av ocietetspaviljongen har genomförts och scenen har 2012 haft betydligt fler bokningar än föregående år. Den planerade omfattande renoveringen av konsthallens lokaler är inte längre aktuell, då beslut har fattats om att flytta verksamheten till ny byggnad. Ytskikten i utställningshallarna har dock renoverats under året. Arbetet med att genomföra en förstudie av möjligheterna att etablera en ny arena för scenkonst i Norrtälje stad kommer att påböijas först år 2013 i avvaktan på ny detaljplan för ocietetsparken. Roslagsmuseet kommer att återuppstå under nytt namn och i kommunal regi 2014.

17 9 PERONAL Eftersom personalen är en viktig resurs och en förutsättning för att Kultur- och fritidskontorets avdelningar ska fungera arbetar kontoret aktivt med arbetsmiljöfrågor. Grundvärden som kontoret arbetar utifrån när det gäller personalfrågor är dialog, delaktighet och samverkan. Till grund för det psykosociala arbetsmiljöarbetet ligger resultatet från den årliga medarbetarenkäten. Kultur- och fritidskontoret ska under 2012 arbeta med följande personalbefrämjande åtgärder. Aktivitet B Aktivitet C Resultatet på den årliga medarbetarenkäten ska följas upp och insatser för att förbättra de områden som far låga resultat. Personalens önskemål om kompetenshöjning ska uppmuntras och tillgodoses inom ramen för fastställd budget. Gemensamma friskvårdsaktiviteter ska erbjudas all personal inom förvaltningen under Mot bakgrund av resultatet av medarbetarenkäten 2011 har en handlingsplan för 2012 gällande arbetsmiljöarbetet tagits fram. Handlingsplanen utgår övergripande från perspektivet ledarskap - medarbetarskap. De aktiviteter som skett för all personal, men vid olika tillfällen under året, är inom områdena: skyldigheter - rättigheter våra olika roller - politiker/tjänstemän * information - kommunikation eget ansvar Personal vid samtliga badhus, inklusive sommarpersonal på Hallstavik utomhusbad, har genomgått en heldagsutbildning i livräddning, första hjälpen och HLR. Inom kontorets övriga verksamheter har olika individuella kompetenshöj ande utbildningsinsatser förekommit. Totalt har kontoret lagt 400 tkr på utbildning under Under hösten genomfördes en stegtävling under 12 veckor för alla anställda inom Kultur- och fritidskontoret. Tävlingen avslutades med en personaldag den 12 december där temat var "Friskvård".

18

Årsre dovisning 2012

Årsre dovisning 2012 Årsredovisning 2012 Bilaga 1 Kommunfullmäktigess mål Den kommunala servicen till invånare och näringsidkare i Norrtälje kommun ska utvecklas så att den levereras mer rationellt, förutsägbart och kostnadseffektivt.

Läs mer

Årsredovisning 2011. Bilaga 2. Verksamhetsberättelse. Nämnder och Bolag. Projektplan kommunen

Årsredovisning 2011. Bilaga 2. Verksamhetsberättelse. Nämnder och Bolag. Projektplan kommunen Årsredovisning 2011 Bilaga 2 Verksamhetsberättelse Nämnder och Bolag Projektplan kommunen NÄMNDER ROSLAGEN Möjligheter Tillväxt Framtidstro KOMMUNSTYRELSEN Verksamhetsberättelse Redovisning av nämndens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden Tid Tisdag den 14 maj 2013, klockan 18:00 Plats Huddinge Folkets Hus, Folkes konferens, lilla salen, Sjödalstorget

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program för Norrtälje kommun

Kultur- och fritidspolitiskt program för Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Kultur- och fritidspolitiskt program för Norrtälje kommun Antaget av kultur- och fritidsnämnden 2012-05-24, 40 1 Kultur- och fritidspolitiskt program 2012 2014 norrtalje.se KULTUR-

Läs mer

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Nämndplan 2015 Upplevelsenämnden 2015 Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2013 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 13 november 2012 Innehåll Nuläge och prioriterade områden... 3 Ansvarsområde... 4 Verksamhetsidé... 5 Kommunens

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN, KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2015 Omslag: Bild från Kronoparkens parklek Fotograf: Claes Thimar KULTUR- OCH FRITIDSDIREKTÖREN

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009 KULTUR OCH FRITID

Verksamhetsberättelse 2009 KULTUR OCH FRITID Verksamhetsberättelse 2009 KULTUR OCH FRITID 2(15) Sammanfattande analys En bild: Den 10 juni på kvällen samlas 1200 ungdomar i Kungälv för att fira att sommarlovet börjar. Hög stämning, drogfritt, succé.

Läs mer

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014 Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller Februari 2015 Kdn 2015/53 2015-02-16 2 (44) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 4 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT... 6

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden föredragningslista 2015-04-15. Ärende Beteckning AUs förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föredragningslista 2015-04-15. Ärende Beteckning AUs förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden Kallelse och föredragningslista 2015-04-15 1 (1) KFN/2015:/582 Dag och tid 2015-04-21, klockan 13:00 Plats Sammanträdesrummet, Stadsmuséet Ärende Beteckning AUs förslag till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kultur- och fritidsnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Kultur- och fritidsnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2014 Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 4 Mål och indikatorer...

Läs mer

Bilaga. Nämnd. der och

Bilaga. Nämnd. der och Årsredovisning 2012 Bilaga 2 Nämnd der och bolag Sida 2 av 3 ROSLAGEN Möjligheter Tillväxt Framtidstro KOMMUNSTYRELSEN Verksamhetsberättelse 2012 VIKTIGA HÄNDELSER Arbetet med att centralisera stödfunktioner

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2015-01-28

Kulturnämndens handlingar 2015-01-28 Kulturnämndens handlingar 2015-01-28 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2015-01-15 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Varbergs Kurort, 2015-01-27--2015-01-28

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut 2014

Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Kultur- och fritidsnämnden Kdn 2015/51 2015-02-16 2015-02-16 1 (39) Innehåll SAMMANFATTNING... 4 Viktiga händelser under perioden... 4 Analys 4 Framtiden... 5 NÄMNDEN

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 2 2015 med uppföljning av åtgärdsplan

Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 2 2015 med uppföljning av åtgärdsplan Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (2) Datum 2015-09-16 Vår referens Jenny Ahlm Controller Jenny.Ahlm@malmo.se Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2015 med uppföljning av åtgärdsplan SOFS-2015-214

Läs mer

STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx. Kultur- och fritidsnämnden

STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx. Kultur- och fritidsnämnden STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx Kultur- och fritidsnämnden Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2014-12-09 Innehållsförteckning för kultur- och fritidsnämndens STRATEGI

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun

Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan Det här var uppdraget Kommunstyrelsen beslöt 2007-03-27 82 efter en motion

Läs mer

Mål och budget 2016-2017

Mål och budget 2016-2017 Mål och budget 2016-2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/94 2015-05-08 2015-05-08 1 (59) Innehåll INLEDNING... 5 Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet och kopplingen till demokratin...

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2013-02-15 1(3) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Stadsbiblioteket, Klarasalen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen ÅRSREDOVISNING Kommunstyrelsen Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent.

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013 Sundbybergs stad Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 TSN Torshälla stads nämnd 2012-02-14 beslut 11 Innehållsförteckning Inledning... 3 SAMMANFATTNING... 4 Viktiga händelser... 6 1. Delaktiga och engagerade invånare, hållbar utveckling...

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

Årsbokslut 2013. Kultur- och fritidsnämnden

Årsbokslut 2013. Kultur- och fritidsnämnden Årsbokslut Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Året som gått... 3 1.2 Uppföljning av uppdrag... 5 2 Måluppföljning... 7 2.1 Hållbara förutsättningar för boende och företagsamhet...

Läs mer

Bedömningsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2009

Bedömningsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2009 1 Bedömningsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2009 Uppgifter om sökande arbetsplats/enhet Enhet/arbetsplats: Östersund Städ & Hemservice - Serviceförvaltningen Enhetschef/kontaktperson:

Läs mer

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2013

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2013 Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2013 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller Februari 2014 Kun 2013/166 2014-02-10 2 (51) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 4 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015. Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsplan 2013-2015. Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2013-2015 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden, december 2012 Verksamhetsplan 2013 2015 Nämndens ordförande Karola Svensson 0500 49 13 62 karola.svensson@falkoping.se Förvaltningschef

Läs mer

Budgetanslag -259 448-255 858-245 400 Över/Underskott 235-1 450 6 300 Balanserat över/underskott 9 600 9 365 12 815

Budgetanslag -259 448-255 858-245 400 Över/Underskott 235-1 450 6 300 Balanserat över/underskott 9 600 9 365 12 815 Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Förvaltningschef: Ulf Genitz Gudrun Lidén Årets resultat/ekonomiskt utfall Tkr och löpande priser Text 2006 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Verksamhetens intäkter 56

Läs mer