godkänna och till kommunfullmäktige överlämna årsbokslut for år Anneli Andersson controller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "godkänna och till kommunfullmäktige överlämna årsbokslut for år 2012. Anneli Andersson controller"

Transkript

1 NORRTÄLJE KOMMUN TJÄNTEUTLÅTANDE Handläggare: Anneli Andersson Dm-: Till Kultur- och fritidsnämnden Årsbokslut 2012 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna och till kommunfullmäktige överlämna årsbokslut for år Cecilia Möller Förvaltningschef Anneli Andersson controller ammanfattning Kultur- och fritidskontoret redovisar årsbokslut för år Bakgrund I enlighet med fastställd tidplan ska nämnderna lämna in ekonomiska rapporter till kommunstyrelsekontoret för att efter sammanställning överlämnas till kommunfullmäktige. Beskrivning av ärendet Kultur- och fritidskontoret redovisar årsbokslut Kultur- och fritidskontoret föreslår Kultur- och fritidsnämnden godkänna och till kommunfullmäktige överlämna årsbokslutet för år lut Bilagor Verksamhetsberättelse 2012 Bilaga Måluppfyllelse 2012 POTADRE Box 805, Norrtälje ORGANIATIONNUMMER BEÖKADRE TELEFON E-POT PLUGIRO Estunavägen TELEFAX WEBB BANKGIRO norrtalje.se norrtalje.se KULTUR- OCH FRITIDKONTORET

2 I

3 ROLAGEN Möjligheter Tillväxt Framtidstro KULTUR- OCH FRITIDNÄMND Verksamhetsberättelse Redovisning av nämndens verksamhet 2012

4 KULTUR- OCH FRITIDNÄMND INLEDNING Kultur- och fritidsnämnden ska verka för att alla invånare i Norrtälje kommun ska få möjlighet att bedriva kultur- och fritidsaktiviteter som ger upplevelser, personlig utveckling och god livskvalitet. Kultur- och fritidsverksamheterna måste anpassas utifrån trender, föreningars behov och den enskildes förutsättningar. Kultur- och fritidskontoret är indelat i följande avdelningar: Bad Norrtälje, Hallstavik och Rimbo badhus samt Hallstavik utomhusbad. «Idrott Idrotts- och fri lufts an läggningar, föreningsbidrag, lokalupplåtelse och lotter itilistånd. li i bl i o lek Norrtälje stadsbibliotek, bokbuss, biblioteksfilialer i Hallstavik, Rimbo, Väddö och Herräng, integrerade folk- och skolbibliotek i Bergshamra, Edsbro, Rånäs och kederid samt Rodengymnasiets bibliotek. Kultur Barn- och ungdomskultur, scenkonst, kulturarv, Norrtälje konsthall o Ungdom Fritidsgårdar, ungdomshus, verksamheter för unga VIKTIGA HÄNDELER Under 2012 antog Kultur- och fritidsnämnden ett kultur- och fritidspolitiskt program, ett program som kommer att vara vägledande inför beslut om kultur- och fritidsfrågor. Hallstavik utomhusbad liar haft över besökare under säsongen juni-augusti. f Rimbo bibliotek har flyttat och öppnade i början av augusti i de nya lokalerna i centrumhuset / Älmsta bibliotek har flyttat och öppnade i böljan av september i de nya lokalerna i Norrstmdsskolan. / Den nya skidliften i Kvisthamrabacken har invigts. Camp Roslagen genomfördes i juni med 400 barn som deltog. Ungdomsenheten har genomfört daglägeiverksamhet vid Lommarbadet under fem sommarveckor samt musik- och dansläger på U-huset. I maj arrangerades ett seminarium för kulturaktiva med tema "Att mäta det omätbara". Konsthallen har arrangerat 8 utställningar samt 12 mindre utställningar i Lilla K med tillhörande visningar, föreläsningar och pedagogisk verksamhet. Konsthallen har konsulterats av kommunens Gata/park-avdelning i frågan om konst inom bostadsområdet Flygfältet.

5 I syfte att stärka barnkulturen i kommunen genomfördes projekt Kulturkollo i juni. I samverkan med Roslagens kulturskola, stiftelserna Roslagsmuseet och Pythagoras industriminne samt studieförbunden ABF, ensus och Medborgarskolan genomfördes 10 kurser för sammanlagt 167 barn. Två dialogkvällar för kommunens ungdomar har genomförts - en om den nya fritidsgården i Rimbo och en om skatepark. V En ny fritidsgård har invägts i centrumhuset i Rimbo. CrossOver-festival har arrangerats på portcentrum med ca deltagande ungdomar. / Tre lunchkonserter har anordnats i kommunhusets cafeteria under våren. J Tillsammans med Näringsliv- och kommunikations avdelningen har Kultur- och fritidskontoret under året tagit fram ett nytt grafiskt manér för informationsmaterial, trycksaker, e-post utskick, annonser mm. MÅLUPPFYLLELE Av de 29 aktiviteter som finns i verksamhetsplanen har 26 stycken genomförts eller påbörjats, se separat bilaga "Måluppfyllelse 2012 Kultur- och fritidsnämnd". PERONAL Mot bakgrund av resultatet av medarbetarenkäten 2011 gjordes en handlingsplan för 2012 gällande arbetsmiljöarbete. Handlingsplanen utgår övergripande från perspektivet ledarskap - medarbetarskap. De aktiviteter som skett för all personal vid olika tillfällen under året är inom områdena: kyldigheter - rättigheter Våra olika roller ~ politiker/tjänstemän Information - kommunikation Eget ansvar Hälsa och friskvård Områden som fungerar bra och som genomgående far ett positivt resultat i medarbetarenkäten är stödet vilket innebär årliga medarbetatsamtal, feedback från chefer och medarbetare och att skapa delaktighet. Detta är områden som vill bibehållas men också vidareutvecklas. Även arbetets krav är ett område som far mer positiva svar och där ska kontoret fortsätta att uppmuntra kompetensutveckling. Resultatet av 2012 års medarbetarenkät visar att svarsfrekvensen är 87 % och nöjd medarbetarindex 64 %. Det är positiva siffror som visar att det psykosociala arbete som pågår inom kontoret ger resultat. iffrorna kan jämföras med kommunen totalt, där svarsfrekvensen är 75 % och nöjd medarbetarindex 57 %. För personalen inom biblioteksverksamheten i Norrtälje har även insatser gjorts med fokus på verksamheten. Representant från kommunens personalavdelning har tillsammans med extern konsult träffat personalgruppen vid fem tillfällen under våren och hösten där syftet har varit att genom dialog skapa förutsättningar för arbetsglädje, lust och motivation i arbetet samt ett gott samspel mellan kollegor.

6 Under hösten genomfördes en stegtävling under tolv veckor för alla anställda inom Kultur- och fritidskontoret. Tävlingen avslutades med en personaldag där temat var "Friskvård". Åldersfördelning Kof santal kvinnor Antal män Tabellen visar åldersfördelningen hos de tillsvidareanställda vid kultur- och fritidskontoret. Lodrät axel visar antal medarbetare, vågrät axel visar ålder. Kultur- och fritidskontorets personalstyrka 2012 var totalt 84 tillsvidareanställda (2011; 86 st). Av dessa är 57 kvinnor och 27 män. Jämfört med förra året så har antalet anställda i kategorin 0-29 år minskat med två st, kategorin år har minskat med sex st och kategorin 50 - uppåt har ökat med sex st. Bland de yngre medarbetarna är könsfördelningen jämnare men ju äldre medarbetare ju fler kvinnor. Vid framtida rekryteringar finns det anledning att ta hänsyn till både åldersfördelning och könsfördelning. EKONOMI Driftbudget Utfall Budget Avvikelse Utfall Driftbudget tkr utfall/budget 2011 Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommentarer och analys Kultur- och fritidskontoret visar ett nettounderskott med tkr för Prognosen har under hela 2012 varit att avvikelsen mellan budget och utfall skulle bli noll och att de ökade kostnaderna på grund av flytt av två bibliotek skulle täckas upp inom övriga verksamheter. I slutet av 2012 gjordes en inventering av anläggningstillgångar vilket medförde nedskrivningar med totalt ca 400 tkr fördelat på de olika verksamheterna. Detta har medfört en mindre negativ avvikelse mot budget.

7 Driftbudget per Utfall Budget Avvikelse Utfall verksamhet tkr utfall/budget 2011 Nämnd Förvaltningschef Bad Idrott Lokalupplåtelse Föreningsstöd Bibliotek Kultur Konsthall Ungdom Kommen tärer och analys amtliga bad har, precis som förra året, gått över förväntan och visar sammanlagt väsentligt högre intäkter än budgeterat. En del av dessa intäkter har använtsföratt göra förbättringar och kompletteringar inom bad verksamheten. Biblioteksverksamheten visar ett större underskott, som också har prognostiserats under året. Underskottet är framför allt hänförligt till flytt av bibliotek i Rimbo och Älmsta och här ingår fraktkostnader, iordningställande av lokaler samt utökad bemanning i Rimbo, Även Konsthallen visar ett större underskott. Detta beror bl. a på att vissa av utställningarna har blivit dyrare än budgeterat men också för att ytskiktsrenoveringar av lokal har gjorts. Invester J n gsbu dget Utfall Budget Investeringar tkr Inkomster Utgifter Nettoinvesteringar Kommentarer och analys Årets investeringar består av: inköp av konst, 110 tkr stolar till konsthallen, 90 tkr inköp av arkivskåp, 40 tkr komplettering av inredning till Norrtälje stadsbibliotek, 160 tkr / bokhyllor och inredning till Rimbo bibliotek, 530 tkr och Älmsta bibliotek, 350 tkr / Roslagsleden, 60 tkr material till rastplats vid Kvisthamrabacken, 50 tkr upprustning av friluftsbad med nymålade omklädningsrum, lekställningar och sand, 340 tkr nytt underlag i motionsspår, 160 tkr förbättring och iordningställande av kanotled, 100 tkr upprustning av scen i ocietetsparken där bl.a. scengolv liar bytts ut, fasaderna har målats och ett nytt system för publikavskärmning har köpts in, 230 tkr.

8 FRAMTID Kultur- och fritidsverksamheterna måste anpassas utifrån trender, föreningars behov och den enskildes förutsättningar. Idag är trenden att kultur- och fritidsverksamheter utvecklas från föreningsorganiserat till självorganiserat, från traditionella till nyskapande och gränsöverskridande verksamheter. För att följa med i tiden behöver systemet för bidrag till föreningar, amatörkultur, professionella utövare och ungdomar förändras och utvecklas. För att utveckla gemensamma aktiviteter för kommunens barn och ungdomar är ett genomgående mål inom Kultur- och fritidskontoret att samverka med övriga förvaltningar inom kommunen men också med externa aktörer. En viktig part i detta arbete är skolan och Kultur- och fritidsnämnd tillsammans med Kultur- och fritidskontor behöver etablera en tydligare och närmare samverkan med Barn- och skolnämnd och Barn- och utbildningskontor i en nära framtid. Genom att skapa möjligheter och förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat kulturutbud och en aktiv och meningsfull fritid kommer Kultur- och fritidsnämnden medverka till kommunens framtida utveckling och tillväxt. Arbetet med att förändra styrprocessen, där kommunfullmäktige kommer att besluta om kommunens verksamhetsplan där alla verksamheter kommer att ingå, kommer att pågå under Tidigare har respektive nämnd beslutat om sin verksamhetsplan. Verksamhetsplanen för nämnden har sedan ingått som en bilaga till kommunens verksamhetsplan. yftet med den förändrade processen är att tydliggöra helheten för både verksamhet och ekonomi och att kunna följa "den röda tråden" i målstruktur och aktiviteter - att vi arbetar i rätt riktning och i ett helhetsperspektiv. En viktig del i styrprocessen för Kultur- och fritidskontoret blir bland annat att inom nämndens verksamheter titta på olika nyckeltal och program för kvalitetssäkring.

9 ROLAGEN Möjligheter Tillväxt Framtidstro BILAGA MÅLUPPFYLLELE 2012 KULTUR- OCH FRITIDNÄMND

10 2 KOMMUNFULLMÄKTIGE MÅL Den kommunala servicen till invånare och näringsidkare i Norrtälje kommun ska utvecklas så att den levereras mer rationellt, förutsägbart och kostnads effektivt. Biblioteken ska nå flera av kommunens invånare så de använder och är nöjda med bibliotekets service och tjänster. Aktivitet B Revidera Norrtälje kommuns biblioteksplan med användarperspektiv och kvalitet som ledord Revidera bibliotekens öppettider kopplat till användargrupper och prioriterade gruppers behov. Arbetet med att revidera biblioteksplanen pågår. Arbetsgruppen har arbetat med att samla in kunskap och fakta om de prioriterade målgrupperna för att få ett så evidensbaserat underlag som möjligt när arbetet går vidare med analys av vad biblioteket kan erbjuda dessa grupper. Två dagar med workshops kring omvärldsbevakning har genomförts inom biblioteksverksamheten. amtlig personal deltog och många intressanta aspekter om verksamhetens framtid kom fram. Resultatet ska analyseras i förhållande till de prioriterade målgruppernas behov samt biblioteksverksamheten som helhet. Biblioteken har i sin verksamhetsplan för 2012 ett uppdrag att revidera öppettiderna i enlighet med prioriterade gruppers behov. I samband med flytt av bibliotek i Rimbo och av biblioteket på Väddö har en utökning av öppettiderna skett på dessa två bibliotek. I Rimbo har bland annat öppethållande på lördagarna utökats och på Väddö har en utökning av öppethållandet med totalt två eftermiddagstimmar i veckan skett. Ungdomsenheten ska nå fler av kommunens ungdomar så att de i större utsträckning känner till och använder sig av ungdomsenhetens verksamhet. Aktivitet B Genomföra en enkätundersökning riktad till målgruppen i samband med kommunens drogvaneundersökning våren 2012 och Genomföra minst tre diaiogkvällar och rådslag med utgångspunkt från kommunens bibliotek. Kommunens drogvaneundersökning har inte genomförts som planerat varför enkätundersökning inte heller har genomförts. Enkätundersökningen kommer istället att genomföras under våren 2013, Två (av tre) dialogkvällar har genomförts med utgångspunkt från kommunens bibliotek, dels i Centrumhuset i Rimbo och dels på stadsbiblioteket i Norrtälje.

11 3 Nämndens bedömningsgrunder for måluppfyllelse Etablera attraktiv och anpassad centrumverksamhet för tonåringar i Rimbo och Norrtälje. Aktivitet B Arbeta för en integrerad allakt ivitetsverksamhet med bibliotek- och badhusverksamheten i Rimbo. Tillsammans med bibliotek, prevention, socialtjänst, polis och näringsidkare utveckla verksamhet kring busstationen i Norrtälje. Aktivitet C I samverkan med skolan arbeta för att bättre nå målgruppen år genom att genomföra försök med klubbverksamhet på en eller flera platser i kommunen. En integrerad allaktivitetsverksamhet i Rimbo med bad, bibliotek och ungdomsverksamhet invigdes den 22 september I syfte att utveckla verksamheten kring busstationen i Norrtälje har ungdomsenhet samt bibliotek deltagit i flera samråds- och arbetsgrupper. Kompetensutveckling av stadsbibliotekets personal, i syfte att möta ungdomar, har genomförts med hjälp av ungdomsenhet, räddningstjänst samt polis. Behovet av en fysisk mötesplats för ungdomar är lyft i det s.k. TINK-rådet (Trygg i Norrtälje kommun), där chefer från flera av kommunens kontor ingår. En dialog med barn- och utbildningskontoret kring verksamhet för åringar är inledd och en försöksverksamhet ska genomföras under 2013 i Grind/Parkområdet i Norrtälje. En särskild satsning på åldersgruppen har gjorts under hösten i Hallstavik då en "onsdagsklubb" har startats och rekryteringsinsatser har gjorts i form av skolbesök och "Öppet Hus". Tjänstegarantier finns för alla verksamheter. Uppföljning och revidering av tjänstegarantierna ska ske varje år. Tjänstegarantier för Kultur- och fritidskontoret är antagna i Kultur- och fritidsnämnden den 12 februari De reviderades efter beslut i Kultur- och fritidsnämnden den 15 april och därefter den 1 mars 2012 efter beslut i Kultur- och fritidsnämnden den 23 februari De nu gällande garantierna finns publicerade på kommunens webbplats. Nämndens bedömningsgrunder for måluppfyllelse Kundnöjdheten ska mätas genom enkätundersökningar - Under hösten 2012 ska enkätundersökningar ske elektroniskt och i pappersform på badhusen och biblioteken. Hallstavik utomhusbad har under 2012 genomfört en enkätundersökning och redovisning av resultatet skedde till nämnd i september.

12 Vad gäller enkätundersökningar på inomhusbad samt bibliotek behövs verktyg för att lägga upp frågor på hemsidan och kommunens avdelning för Näringsliv och kommunikation är inkopplade för att hjälpa till med detta, yftet med att lägga enkäter på hemsidan är att nå "sällan-användama". 4 amarbetet över förvaltningsgränserna ska öka Genom ett utökat och intensifierat samarbete med Kulturskolan ska barnkulturverksamheten och verksamheter inom kapande skola samordnas och utvecklas. Barnkulturverksamhetens samarbete med Kulturskolan och verksamheter inom kapande skola är ett ständigt pågående förvaltningsövergripande arbete. I planarbetet samarbetar kontoret fortlöpande med planavdelningen. Inför nybyggnationen av Roslagens Museum finns ett etablerat samarbete med fastighetsavdelningen. Gata/parkavdelningen har inbjudit till samarbete i frågor om gestaltning och konst i offentlig miljö "Kulturkollo" är en ny aktivitet som har genomförts i ett nära internt samarbete mellan Konsthallen, Roslagens Kulturskola, ungdomsavdelningen, biblioteket, Roslagsmuseet och tre studieförbund.

13 5 KOMMUNFULLMÄKTIGE MÅL Befolkningen i Norrtälje kommun ska kontinuerligt öka. Möjliggöra en aktiv fritid for alla kommuninvånare. Förbättra och iordningställa kanotlederna i Norrtälje kommun. Aktivitet B kapa en anpassad och attraktiv skate/spontanidrottsanläggning i Norrtälje. Arbetet med att förbättra och iordningställa kanotlederna i Norrtälje kommun har pågått och kanotleden Lommaren Malstasjön öppnades i juli Utredningen om att skapa en anpassad skatepark i Norrtälje är slutförd och överlämnad till kommunstyrelsekontoret. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att ställa sig bakom byggandet av en skatepark på ödra bergen, intill det nya badhuset och IP. Uppmuntra till ett rikt föreningsliv. Aktivitet B Aktivitet C Lämna bidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. e över bidragsbestämmelserna för bidrag riktade till barn och ungdomar. Erbjuda föreläsningar kring föreningsliv, värderingar och ledarskap. Bidrag om ca 6 mnkr har betalats ut till barn - och ungdomsföreningar under En översyn av anläggningsbidraget har gjorts under Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram nya bestämmelser och ett förslag till beslut för anläggningsbidrag Arbetet med föreningar sker i samverkan med IU och under 2012 har utbildningar och föreläsningar erbjudits till framför allt unga ledare.

14 6 KOMMUNFULLMÄKTIGE MÅL Utbildningsnivån i Norrtälje kommun ska öka. Biblioteken skall bidra till det livslånga lärandet. Aktivitet B Biblioteken ska stödja vuxenstuderande i kommunen genom genomtänkt och anpassad service för vuxenstuderande. Vara Barn- och skolnämndens samarbetspart i arbetet med att ta fram avtal gällande skolbibliotekservice. Kommentarer; Genom att anpassa kursiitteraturutbudet utifrån pågående utbildningar både lokalt och på distans, stödjer stadsbiblioteket och övriga bibliotek de vuxenstuderande i kommunen. På biblioteken finns också studieplatser i varierande miljöer att tillgå samt kompetent personal som kan vara behjälplig vid sökning efter, t ex vetenskapliga artiklar i särskilda databaser for de studerandes räkning. tadsbiblioteket tar emot studiegrupper efter önskemål för visning av det fysiska och digitala biblioteket (e-tjänster), så att servicen till de studerande blir tydlig. Vid behov och efterfrågan kan studiebibliotekarien uppsöka lokal utbildningsanordnare och informera om bibliotekets tjänster för grupper på plats. På bibliotekets webbplats finns en särskild sida för studerande. Bibliotekschef har deltagit i möten med barn- och utbildningskontoret där uppdrag och rollfördelning kring skolbibliotek har diskuterats och där fokus har varit att belysa skillnaden mellan folkbibliotek och skolbibliotek. Barn- och utbildningskontoret arbetar nu med att ta fram biblioteksplaner och kommer att återkoppla till Kultur- och fritidskontoret när de är klara med processen att beskriva vilka bibliotekstjänster de vill beställa. Uppmuntra barn och ungdomar att välja en aktiv och hälsosam livsstil. I samarbete med idrottsföreningar, erbjuda barn och ungdomar att prova på idrott, genom idrottsfritids på två skolor/år. Hälsodag på minst en skola/år. Camp Roslagen ska genomföras, Idrottsfritids har genomförts på fem skolor i kommunen: Gottsta-, Lommar-, Grind-, Park- och Långsjöskolan Hälsodag har ej genomförts under Under en vecka i juni genomfördes Camp Roslagen där 400 barn från kommunen deltog. Veckan fokuserade på Rörelse - Glädje - Tillsammans. Kulturkollo är en nystartad verksamhet som riktar sig mot barn och unga under sommarlovets första veckor.

15 7 KOMMUNFULLMÄKTIGE MÅL Andelen av befolkningen som arbetar ska öka och utanförskapet på arbetsmarknaden ska minska. Ohälsotalet skall förbättras, dels jämfört med tidigare och dels jämfört med övriga tockholms län. Aktivitet B I samverkan med Tiohundra ska familjer som deltar i viktskolan erbjudas rabatterade klippkort på bad för hela familjen. Korten gäller på samtliga bad. Personer som fatt "fysisk aktivitet på recept" FAR, ska erbjudas möjlighet till personlig rådgivning och att köpa årskort till rabatterat pris på kommunens badhus. Aktivitet C I samverkan med Tiohundra ska gravida erbjudas möjlighet att motionssimma till ett rabatterat pris på kommunens badhus och utomhusbadet i Hallstavik. amtliga ovanstående aktiviteter är genomförda under Fyra familjer som deltar i viktskölan har utnyttjat erbjudandet om rabatterat klippkort på bad. 70 personer som fått FAR liar löst in sina recept och utnyttjat möjligheten till personlig rådgivning samt köpt årskort till rabatterat pris. Motionssim för gravida har haft 460 besök under 2012.

16 8 KOMMUNFULLMÄKTIGE MÅL Norrtälje stads attraktionskraft ska öka. Uppmuntra ideella föreningar att genomföra aktiviteter i Norrtälje stad. Prioritera att stödja minst två idrotts- och fri luftsaktiviteter som genomförs i Norrtälje stad med inriktning mot idrott/friluftsliv. Kultur- och fritidsnämnden har lämnat stöd till motions- och friluftsaktiviteterna Cykelturen, Hitta ut samt aktivitetsdagen i Kvisthamrabacken. Kulturutbudet i Norrtälje stad ska hålla en god kvalitet. Aktivitet B - Utveckla kvaliteten och kvantitet på kulturutbudet på friluftsscenen ocietetspaviljongen. - Kvalitetshöjning av verksamheten i Norrtälje konsthall genom underhåll och renovering av lokalerna. Aktivitet C - Genomföra en förstudie av möjligheterna att etablera en ny arena för scenkonst i Norrtälje stad. Aktivitet D Roslagsmuseet ska återuppstå med nytt verksamhetsinnehåll med stor attraktionskraft för såväl kommuninvånare som besökare. Upprustning av ocietetspaviljongen har genomförts och scenen har 2012 haft betydligt fler bokningar än föregående år. Den planerade omfattande renoveringen av konsthallens lokaler är inte längre aktuell, då beslut har fattats om att flytta verksamheten till ny byggnad. Ytskikten i utställningshallarna har dock renoverats under året. Arbetet med att genomföra en förstudie av möjligheterna att etablera en ny arena för scenkonst i Norrtälje stad kommer att påböijas först år 2013 i avvaktan på ny detaljplan för ocietetsparken. Roslagsmuseet kommer att återuppstå under nytt namn och i kommunal regi 2014.

17 9 PERONAL Eftersom personalen är en viktig resurs och en förutsättning för att Kultur- och fritidskontorets avdelningar ska fungera arbetar kontoret aktivt med arbetsmiljöfrågor. Grundvärden som kontoret arbetar utifrån när det gäller personalfrågor är dialog, delaktighet och samverkan. Till grund för det psykosociala arbetsmiljöarbetet ligger resultatet från den årliga medarbetarenkäten. Kultur- och fritidskontoret ska under 2012 arbeta med följande personalbefrämjande åtgärder. Aktivitet B Aktivitet C Resultatet på den årliga medarbetarenkäten ska följas upp och insatser för att förbättra de områden som far låga resultat. Personalens önskemål om kompetenshöjning ska uppmuntras och tillgodoses inom ramen för fastställd budget. Gemensamma friskvårdsaktiviteter ska erbjudas all personal inom förvaltningen under Mot bakgrund av resultatet av medarbetarenkäten 2011 har en handlingsplan för 2012 gällande arbetsmiljöarbetet tagits fram. Handlingsplanen utgår övergripande från perspektivet ledarskap - medarbetarskap. De aktiviteter som skett för all personal, men vid olika tillfällen under året, är inom områdena: skyldigheter - rättigheter våra olika roller - politiker/tjänstemän * information - kommunikation eget ansvar Personal vid samtliga badhus, inklusive sommarpersonal på Hallstavik utomhusbad, har genomgått en heldagsutbildning i livräddning, första hjälpen och HLR. Inom kontorets övriga verksamheter har olika individuella kompetenshöj ande utbildningsinsatser förekommit. Totalt har kontoret lagt 400 tkr på utbildning under Under hösten genomfördes en stegtävling under 12 veckor för alla anställda inom Kultur- och fritidskontoret. Tävlingen avslutades med en personaldag den 12 december där temat var "Friskvård".

18

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. VISIONER... 3 3. NÄMNDSMÅL... 3 3.1 Nämndsmål 1, övergripande 4 3.2 Nämndsmål 2, fritidsgård och

Läs mer

Enhetsplan 2016. Biblioteket

Enhetsplan 2016. Biblioteket Enhetsplan 2016 Biblioteket 2 Innehållsförteckning 1 Biblioteket...3 1.1 Verksamhetsområde 9: Bibliotek, kultur och fritid (inklusive fritidsgårdar)...3 1.1.1 Verksamhet och syfte...3 1.1.2 Verksamhetens

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Målet är delvis uppnått

Målet är delvis uppnått Lärande- och kulturnämndens alla verksamheter visar genom sina resultat på att goda förutsättningar kombinerat med varierad undervisning, lärandeformer och förhållningssätt ger barn, elever och ungdomar

Läs mer

Aktiv Fritid Vallentuna

Aktiv Fritid Vallentuna Aktiv Fritid Vallentuna Föreningsmöte 14 april 2015 Fritidsnämnden Aktiv Fritid 14/4 2015 Kvällens hållpunkter 19.00 Fritidsnämnden ny mandatperiod Nämndens uppgift och planer för perioden 19.20 Kultur-

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska

Läs mer

Biblioteksplan för Solna

Biblioteksplan för Solna SOLNA STAD Kultur- och fritidsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2017-02-03 SID 1 (2) KFN/2016:57 Biblioteksplan för Solna 2017-2023 Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden gav 2016-04-21 förvaltningen i

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Fritidsgårdarnas utvecklingsarbete och nya organisation

Fritidsgårdarnas utvecklingsarbete och nya organisation Kultur- och fritidskontoret Fritidsgårdarnas utvecklingsarbete och nya organisation 10 maj 2010 Bakgrund I Kultur- och fritidskontorets verksamhetsplan för 2009 återfinns följande uppdrag: Fritidsgårdarna

Läs mer

1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget

1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget 1 (7) Datum Kultur- och turismnämndens handling nr 5/2007-09-04 Antagen av kultur- och turismnämnden 2007-09-04 26 Bilaga 1 Verksamhetsbudget 1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Framtidens mötesplatser för unga förslag på åtgärder

Framtidens mötesplatser för unga förslag på åtgärder 2016-02-17 Handläggare Jenny Lönngren Jenny Danielsson Kultur- och fritidsavdelningen 15KOFN/043 Framtidens mötesplatser för unga förslag på åtgärder Förslag till beslut 1. Kommunikations-, inflytande-

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

Biblioteksplan för Lerums kommun

Biblioteksplan för Lerums kommun 2016-03-17 Innehåll 1 Inledning 5 2 Bakgrund 6 2.1 Bibliotekets roll i samhället... 6 2.2 Folkbiblioteken i kommunen - Lerums bibliotek... 6 2.3 Skolbibliotek... 6 2.4 Organisation skolbibliotek... 7

Läs mer

Kultur- och fritid Bilaga 2 Avgifter 2016

Kultur- och fritid Bilaga 2 Avgifter 2016 Kultur- och fritid Bilaga 2 Avgifter Innehåll Avgifter bad Hallstavik badhus...1 Hallstavik utomhusbad 2 Norrtälje badhus..3 Rimbo badhus..4 Simundervisning..5 Avgifter lokalhyra Hyresavgift kommunala

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Foto: Angarnssjöängen, Fritidsförvaltningen 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Fritidsnämndens uppgift... 1 Förutsättningar för fritidsnämndens verksamhet

Läs mer

Verksamhetsidé Ung Fritid

Verksamhetsidé Ung Fritid Torshälla stads nämnd 2016-02-01 Torshälla stads förvaltning Ledning & administration TSN/2016:19 Rina Oord-Lundh 016-710 73 48 1 (5) Torshälla stads nämnd Verksamhetsidé Ung Fritid Förslag till beslut

Läs mer

Verksamhetsplan för Kulturnämnden

Verksamhetsplan för Kulturnämnden Verksamhetsplan 1 (8) Datum 2014-09-01 KN Dnr. 2014/74 Verksamhetsplan för Kulturnämnden Inledning Kulturnämndens uppdrag är att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Biblioteken, Kulturskolan,

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014 Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 (Omslaget- baksida) Norrköpings bibliotek Visionen för 2030 Det goda livet säger att Norrköping

Läs mer

Ärende Beteckning Sidnummer. 1. Internbudget 2013-2015 KFN/2012:43 041 2 2. Överföring av fältsekreterartjänst till fritidsenheten

Ärende Beteckning Sidnummer. 1. Internbudget 2013-2015 KFN/2012:43 041 2 2. Överföring av fältsekreterartjänst till fritidsenheten Kultur och fritidsnämnden 2013-01-08 Plats: Lilla Sess Tid: 2013-01-14 kl. 19:00 Kl. 18,00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 2010

Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 2010 RAPPORT 1 (7) DNR: HANDLÄGGARE Bibliotekschef Karin Ivarsson TELEFON 0522-69 65 23 karin.ivarsson@uddevalla.se Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 1. Bakgrund och syfte Uddevalla

Läs mer

2012-11-22. Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24.

2012-11-22. Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanfrådesdalum 1(19) Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24. enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande

Läs mer

Personalbokslut 2012

Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild

Läs mer

Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur-

Läs mer

Norrtälje ut? Hur ser framtidens 2O4O N R R T Ä L J E kommun

Norrtälje ut? Hur ser framtidens 2O4O N R R T Ä L J E kommun N 2O4O RRTÄLJE kommun Hur ser framtidens Norrtälje ut? N 2O4O RRTÄLJE kommun Att vara en del av en växande region skapar många möjligheter Norrtälje kommun ska ta fram en översiktsplan med sikte på år

Läs mer

PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET

PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET 1. Finns det en biblioteksplan i din kommun? 2. Ingår skolbiblioteksverksamheten i planen? 3. Hur lyder texten om kommunens skolbiblioteksverksamhet? Sedan var frågan Hur

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Årsbudget 2016. Fritidsnämnden. Bilaga 2 KFN 68/2015 Sidan 1 av 7

Årsbudget 2016. Fritidsnämnden. Bilaga 2 KFN 68/2015 Sidan 1 av 7 Sidan 1 av 7 Årsbud 2016 Fritidsnämnden Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Organisationsnummer Bankgiro Box 66 Stångörsgatan 10 Nat 0173-860 00 Nat 0173-175 37 212000-0290 233-1361 S-742

Läs mer

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete.

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete. BIBLIOTEKSPLAN BIBLIOTEKSPLAN INLEDNING Folkbiblioteken är en lagstadgad verksamhet som är en central del i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Den 1 januari 2014 träder den nya bibliotekslagen i kraft.

Läs mer

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016 Biblioteksplan Köpings kommun 2014-2016 Köpings kommun Rapporten skriven av: Kultur & Fritid 2013-10-16 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-01-27 5 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se.

Läs mer

Mål&Budget delårsrapport per den 30 april 2011

Mål&Budget delårsrapport per den 30 april 2011 1 (1) 2011-05-23 Tjänsteskrivelse Dnr KFN 11/51 Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Olle Lindström 08-523 031 10 olle.lindstrom@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Mål&Budget 2011 - delårsrapport

Läs mer

2014-12-09. Verksamhetsplan/Biblioteksplan

2014-12-09. Verksamhetsplan/Biblioteksplan Verksamhetsplan/Biblioteksplan 2015 I Sverige har vi tre huvudsakliga typer av bibliotek; forsknings-, folk- och skolbibliotek. För kommunens invånare är det främst folk- och skolbibliotek som är av betydelse.

Läs mer

Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014

Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014 Handläggare Anita Jönsson Tfn 0142-850 78 Kommunstyrelsens förvaltning 1(5) Tjänsteskrivelse 2015-08-31 KS/2015:28 Kommunstyrelsen Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014 Samtliga förvaltningar

Läs mer

BILAGA 2.4 PERSONALBERÄTTELSE 2013

BILAGA 2.4 PERSONALBERÄTTELSE 2013 Sida 1 (5) 2014-01-27 BILAGA 2.4 PERSONALBERÄTTELSE 2013 Personalberättelsen innehåller en beskrivning av personalstrukturen och en redogörelse och uppföljning av det personalstrategiska arbetet under

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Politiskt måldokument Kulturnämnden

Politiskt måldokument Kulturnämnden Politiskt måldokument Kulturnämnden Bakgrund Kulturnämnden tillsatte 2011 03 01 en arbetsgrupp för att arbeta fram nya mål för Kulturnämnden i Karlskrona. Gruppen bestod av Sophia Ahlin (m) (Sammankallande),

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-11-01 Sidan 4 av 11 81/2011 Kultur- och fritidsnämndens IT-plan 2013-2015 I ärendet föreligger

Läs mer

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Biblioteksplan för Uddevalla kommun 2016-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Innehåll Inledning... 3 1. Uddevallas vision... 4 2. Omvärldens påverkan... 4 Nationell och internationell påverkan...

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015

HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015 2015 10 01 HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET 2015 2025 antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015 Handlingsplan för Kulturprogram för Båstads kommun 2015 2025. Handlingsplanen utgår från

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-05-15 Handläggare: Håkan Wahlgren Telefon: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret

Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret 1(5) KFN 2009/0124 Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret mm Bakgrund En översyn av gjordes i början av år 2010 av två konsulter från Pricewaterhouse Coopers. Syftet

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse 2016

Nämndernas verksamhetsberättelse 2016 Sidan 1 av 7 Nämndernas verksamhetsberättelse 2016 Kultur- och fritidsnämnden Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Organisationsnummer Bankgiro Box 66 Stångörsgatan 10 Nat 0173-860 00 Nat

Läs mer

Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA. Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09

Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA. Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09 Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09 Sidan 2 av 14 Inledning Barn- och ungdomskulturen är

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.

Läs mer

HBTQ-handlingsplan för Kultur och Fritid i Osby 2017

HBTQ-handlingsplan för Kultur och Fritid i Osby 2017 HBTQ-HANDLINGSPLAN FÖR KULTUR OCH FRITID 2017 1(9) Samhällsbyggnad Helena Götesdotter, 0709-318 313 helena.gotesdotter@osby.se HBTQ-handlingsplan för Kultur och Fritid i Osby 2017 Alla medarbetare som

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Antagen av kultur- och fritidsnämnden , 81

FÖRFATTNINGSSAMLING. Antagen av kultur- och fritidsnämnden , 81 Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2016-12-08, 81 Norrtälje kommuns biblioteksplan 2016-18 har tagits fram genom omvärldsanalys och vilar samtidigt på den samlade yrkeserfarenheten hos personalen, Norrtälje

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen 2017-03-26 Sid 1 av 6 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Årsanalys 2014 Fritidsnämnden

Årsanalys 2014 Fritidsnämnden 1 (6) Datum 2015-02-03 Förvaltningschef Jörgen Flink Tel 0708-81 70 68 Jorgen.flink@trelleborg.se Årsanalys 2014 Fritidsnämnden Nämndens uppdrag Fritidsnämndens uppdrag är att erbjuda kommunens invånare

Läs mer

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden Vårbokslut Miljöskyddsnämnden -05-07 Vårbokslut, Ansvarsenhet 40-41 Anvisning Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Miljöskyddsnämnden har antagit en tillsyns- och verksamhetsplan för. Planen följs

Läs mer

Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014

Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014 2015-02-20 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 2014/8-869 Kulturnämnden Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014 Förslag till beslut Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Minnesanteckningar Idrottsforum

Minnesanteckningar Idrottsforum Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-31 1 (6) Kultur- och fritidsförvaltningen Kommunikation och administration Åsa Karlsson, 016-710 18 27 Minnesanteckningar Idrottsforum Tid: Måndag 31 mars 2014, kl. 18.00-20.00

Läs mer

62 KoF.2013.0241. Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget 2014-2018

62 KoF.2013.0241. Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget 2014-2018 ESLÖVS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 4 (11) Sammanträdesdatum 2013-09-04 Kultur- och fritidsnämnden 62 KoF.2013.0241 Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget 2014-2018 Ärendebeskrivning

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Biblioteksplan Alingsås kommun

Biblioteksplan Alingsås kommun Biblioteksplan 2017-2018 Alingsås kommun Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: Kommunfullmäktige 2016-12-14 283 Diarienummer: 2016.212.540 KFN, 2015.646.540 KS Dokumentansvarig, befattning och namn: Bibliotekschef,

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN NORRKÖPINGS STADSBIBLIOTEK www.norrkoping.se BIBLIOTEKSPLAN FÖR 1.Bibliotekslagen Av bibliotekslagen (2013:801) framgår att kommunerna ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2015-05-21 50 1 DELEGATIONSORDNING 2015-05-21 v. 1.1 Handläggare: Cecilia

Läs mer

KULTURPLAN. Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv

KULTURPLAN. Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv KULTURPLAN Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv 2011 FÖRORD Kulturen är näring för själen. Kulturen ger oss medel att lära känna oss själva, växa, utvecklas, förändra, öppnar våra sinnen, ger nya perspektiv

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Verksamhetsplan Kultur- och fritidskontorets verksamhetsplan 2016 KFN 2015/

Verksamhetsplan Kultur- och fritidskontorets verksamhetsplan 2016 KFN 2015/ Verksamhetsplan 2015-12-15 Kultur- och fritidskontorets verksamhetsplan KFN 2015/0440-1 012 Antagen av kultur- och fritidschefen 15 december 2015. Detta är kultur- och fritidskontorets verksamhetsplan

Läs mer

Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012

Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012 KYRKOGÅRDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-01-29 Handläggare: Carin Björnvall Telefon: 08-508 300 13 Till KN 2012-12-11 Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012 Förslag till beslut 1. Kyrkogårdsnämnden

Läs mer

Fördel Solna. En Biblioteksplan för

Fördel Solna. En Biblioteksplan för Fördel Solna En Biblioteksplan för 2012-2016 Inledning Solna stads biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för bibliotekens utveckling och verksamhet under perioden 2012-2016.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium Vimmerby gymnasium Skolan har en kompetent och engagerad personal som arbetar i lag med gemensamt fokus på elevernas studier. Målet är att eleven tillsammans med skolans lärare och övrig personal skall

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola 2005

Kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola 2005 Avdelningen förskola-skola Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning Handläggare: Katarina Höök Tfn: 508 14 021 Tjänsteutlåtande Sid 1 (6) 2006-05-30 Enskede-Årsta stadsdelsnämnd Kvalitetsredovisning för förskola,

Läs mer

Verksamhetsplan Finskt förvaltningsområde. Antaget av kommunstyrelsen. Mariestad

Verksamhetsplan Finskt förvaltningsområde. Antaget av kommunstyrelsen. Mariestad Verksamhetsplan 2017 Finskt förvaltningsområde Antaget av kommunstyrelsen Mariestad 2016-11-28 Datum: Dnr: Sida: 2 (7) Verksamhetsplan och budget 2017 Bakgrund Mariestads kommun ingår i förvaltningsområdet

Läs mer

Utställningshallen, Partille Kulturum 18:00 18:40

Utställningshallen, Partille Kulturum 18:00 18:40 1 Utställningshallen, Partille Kulturum 18:00 18:40 15-22 Plats och tid Paragrafer Lotten Winström Carlsson (FP) Eva Magnusson (S) Mikael Carlsson (M) Jan Norberg (S) Jannike Hallonqvist (MP) Ordförande

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLA OCH FRITID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-11-19 Handläggare: Agneta Stenborg Telefon: 076-12 90 199 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Kultur

Läs mer

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun www.pwc.se Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Revisionsfråga...2 1.3.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden Verksamhetsplan 1(13) VERKSAMHETSPLAN Kultur- och Fritidsnämnden Framtagen av: Annica Skog Datum: -11-25 Version: 1 Diarienummer: /ULN 067 Verksamhetsplan 2(13) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 Vision...

Läs mer

Riktlinjer för fritidsklubbar

Riktlinjer för fritidsklubbar Utlåtande 2006: RIV (Dnr 324-572/2006) Riktlinjer för fritidsklubbar Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Riktlinjer för fritidsklubbar för elever i skolår 4-6 i Stockholm fastställs

Läs mer

Tjörn Möjligheternas ö

Tjörn Möjligheternas ö Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola Myggenäs Förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Linda Markus 150708 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Enhetens namn 4

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2014-2018 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Innehåll Inledning... 3 Lagstiftning, mål och riktlinjer... 3

Läs mer

Nämndplan med budget 2013

Nämndplan med budget 2013 Kultur- och fritidsnämnden Nämndplan med budget 2013 www.ale.se Nämndplan och budget för Kultur och fritidsnämnden 2013 1. Nämndens uppdrag Kultur - och fritidsnämnden ansvarar enligt reglementet för:

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2015 juni 2016 Förskola Myggenäs Förskola Tjörn Möjligheternas ö

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2015 juni 2016 Förskola Myggenäs Förskola Tjörn Möjligheternas ö Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2015 juni 2016 Förskola Myggenäs Förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Linda Markus 160630 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Enhetens namn 4

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande.

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande. Tanums kommun Biblioteksplan Tanums bibliotek 2014-2016 Kommuner är skyldiga enligt bibliotekslagen att anta en plan för sin biblioteksverksamhet. I denna biblioteksplan finns strategier för kommunens

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer