Förvaltningsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsberättelse"

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 1 Styrelse 2 Verksamhet 4 Fem år i sammandrag 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 10 Nyckeltal 11 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Noter till resultat- och balansräkning 15 Revisionsberättelse 22 Kontakt 24 Verksamhetsområde Kassan är av regeringen utsedd att vara den i lagen (LAK 1997:239) om arbetslöshets kassor angivna kompletterande arbetslöshetskassan. Kassans verksamhetsområde täcker hela arbetsmarknaden och omfattar därmed anställda, företagare och nytillträdande på arbetsmarknaden. De personer som uppfyller villkoren för anslutning till den frivilliga inkomstbortfallsförsäkringen i arbetslöshetsförsäkringen kan ansluta sig till kassan. I detta fall har kassan hand om administrationen av både ersättningar med grundbelopp och inkomstrelaterade ersättningar. Kassan svarar också för att personer som inte är medlemmar i någon arbetslöshetskassa får del av arbetslöshetsförsäkringens obligatoriska (allmänna) grundförsäkring. Organisation Uppdraget för de till kassan anslutna respektive icke anslutna personerna bedrivs i en gemensam organisation. Denna är uppbyggd med fyra kontor som finns i Borås, Hemse, Ljusdal och Sundbyberg. Kassans säte är Sundbyberg där huvudkontoret och kassans ledning är placerad. Föreningsstämma Kassans ordinarie föreningsstämma hölls i Stockholm den 18 juni Vidare hölls en extra föreningsstämma i Sundbyberg den 9 december 2013 för beslut om budget och avgifter för Arbetslöshetskassornas Samorganisation (SO), som formellt har bildat kassan och är dess ende medlem företräds av tre ombud vid stämman. 1

3 Styrelse Ledamöter valda av föreningsstämman Peter Schönefeld, ordförande Anna-Lena Bohm, vice ordförande Jaan Kolk Leif Håkansson Sven Andersson Ledamot utsedd av staten Per Mårtensson Ledamot utsedd av arbetstagarorganisationen ST Ylva Hoffman Ledamot utsedd av arbetstagarorganisationen Saco Arne Josefsson (t.o.m ) Helena Gunnarsson (fr.o.m ) Suppleanter valda av föreningsstämman Oscar Ernerot Louise Molin (t.o.m ) Adam Brånby (fr.o.m ) Suppleant utsedd av staten Birgitta Boström Suppleant utsedd av arbetstagarorganisationen ST Haide Eriksson Suppleant utsedd av arbetstagarorganisationen Saco Helena Gunnarsson (t.o.m ) Kristin Björnsdotter (fr.o.m ) Styrelsen har genomfört 11 sammanträden under året. I styrelsens arbetsutskott har ingått Peter Schönefeld, Anna-Lena Bohm, Leif Håkansson och Per Mårtensson. Arbetsutskottet har sammanträtt 11 gånger under året. I försäkringsutskottet ingår arbetsutskottets ordförande och ledamöter. Försäkringsutskottet har under året sammanträtt 11 gånger. Omprövningsbeslut i dessa ärenden tas i styrelsen. Ledning Inga-Lill Andersson är kassaföreståndare. Daniel Asker ekonomichef och t.f. chef för Utveckling & IT, Anette Lind avdelningschef för Kundservice & Försäkring, Ewa Modin personal chef, Margareta Ternell kommunikations chef. Revisorer Ordinarie Sverker Rytterstedt, auktoriserad revisor, PwC Christer Johansson (t.o.m ) och Liv Silnes (t.o.m ). Anita Lundberg (fr.o.m ) och Kristina Berger (fr.o.m ) Suppleanter Sune Johnsson, auktoriserad revisor, PwC Lars Olof Holmgren (fr.o.m ) Gun Haak (t.o.m ) Främre raden: Tina Söderberg, Inga-Lill Andersson, Peter Schönefeld, Anna-Lena Bohm, Leif Håkansson Bakre raden: Helena Gunnarsson, Inger Liliequist, Jaan Kolk, Sven Andersson, Per Mårtensson, Ylva Hoffman, Adam Brånby Saknas på bilden gör: Oscar Ernerot 2 3

4 Verksamheten Allmänt För anslutna till kassan gäller samma regler som för medlemmar i andra arbetslöshetskassor. Personer som ansluter sig till kassan betalar en anslutningsavgift och en arbetslöshetsavgift samt har samma ersättningsrätt som medlemmar i övriga arbetslöshetskassor. Under 2013 betalades totalt 953 (871) Mkr ut i arbetslöshetsersättning till (30 498) ersättningstagare. Antalet utbetalda ersättnings dagar under året var totalt ( ). Totalt utbetalt grundbelopp från kassan uppgick till 58 (58) procent av de grundbelopp som utbetalades av samtliga arbetslöshetskassor. Motsvarande andel avseende inkomstrelaterad ersättning var 4 (4) procent. Under året tog kassan (41 921) beslut avseende ansökningar om ersättning. Av dessa beslut var (24 878) eller 51 (59) procent avslag, varav 76 (71) procent avsåg icke anslutna. Vid utgången av verksamhetsåret var (81 851) personer anslutna till Alfa-kassan. Detta innebär en nettoökning under året med 2 (4) procent. Under verksamhetsåret fick (15 935) personer som inte var anslutna till kassan ersättning med grundbelopp, vid ett eller flera tillfällen under året. IAF har kommit med en rapport där de granskat a-kassornas genomströmningstider under Granskningen visar på stora skillnader. IAF konstaterar att genomströmningstiderna varit relativt konstanta under perioden Väntan är något längre för yngre ersättningstagare och något kortare för äldre ersättningstagare. Däremot finns inga påtagliga skillnader mellan kvinnor och män. Alfa-kassan tillhör en grupp på 14 kassor som har en median på 6 veckor för utbetalning av inkomstrelaterad ersättning. Median för alla 28 kassor är 7 veckor. Alfa-kassan som har hälften av alla grundbeloppsärenden tillhör en grupp på 5 kassor som har en median på 8 veckor för utbetalning av grundbelopp jämfört med en median på 9 veckor för alla kassor. 2 kassor har lägre mediantid (7 veckor) av 15 kassor totalt. Kassan har utökat öppettiderna i kundservice från den 16 september med lunchöppet och tiderna Under 2014 utökas öppettiderna ytterligare. Genomströmningstiden ska uppgå till max 6 veckor för inkomstrelaterad ersättning och 6 veckor för grundbelopp enligt IAF:s rapportering (medianvärde). Personal och administration Under verksamhetsåret 2013 har kassan haft 212 (193) årsarbetare. Personalomsättningen har under året uppgått till 11 (11) procent och medelåldern till 41 (41) år. Antalet nyanställda med arbetare är totalt 33 (40), varav 15 (15) personer rekryterats inför semesterperioden samt för inflödet av AF meddelanden som vi fick i samband med lagändringen som skedde 1 september. Kassans ambition är att vara en attraktiv arbetsplats. Kassan har därför arbetat med att utbilda personalen, förbättra arbetsmiljön såväl fysiskt som psykosocialt. Skyddsronder har genomförts på hela kassan, skyddskommittén har haft frekventa möten. Kassan har också i syfte att dels informera chefer och dels skapa bra relationer i och mellan chefer, genomfört en föreläsningsserie. Alla chefer har träffats vid 7 tillfällen under året och kombinerat olika föreläsningar med chefsmöte. All personal genomgår individanpassad utbildning som sker i överenskommelse med närmaste chef. Vid nyanställning genomgår personalen i kundservice en utbildning på 4-5 veckor och får en mentor. Vid rekrytering av handläggare rekryteras i första hand personal med kundserviceutbildning. Inför regeländringen 1 september utbildades 1:a handläggarna under våren och början av hösten. Därefter utbildades samtliga handläggare och delar av personalen på kundservice. Kassan har under året genomfört en lönekartläggning som är gjord i enlighet med jämställdhetsplanen. Kontoret på Gotland har flyttat till nya lokaler i Hemse. Anslutna Vid utgången av verksamhetsåret var (81 851) personer anslutna till Alfa-kassan. Detta innebär en nettoökning under året med 2 (4) procent. De anslutnas fördelning mellan män och kvinnor var vid årets utgång 58 (58) respektive 42 (42) procent. Under året har (14 951) personer utträtt, varav 42 (41) procent övergått till annan arbetslöshetskassa och 26 (33) procent utträtt på grund av bristande avgiftsbetalning. Av de anslutna fick (14 563) personer eller 18 (18) procent ersättning under året. Av dessa erhöll (10 710) personer eller 76 (74) procent ersättning med dagpenningbelopp (inkomstrelaterad ersättning). Den genomsnittliga dagpenningen för anslutna under verksamhetsåret var 583 (574) kronor. Under året fick (3 853) anslutna, som inte uppfyllde villkoren för inkomstrelaterad ersättning, ersättning med grundbelopp. Ersättning som betalades ut till anslutna uppgick till 703 (622) Mkr, varav 619 (535) Mkr var inkomstrelaterad ersättning. Icke anslutna Under verksamhetsåret fick (15 935) personer som inte var anslutna till kassan ersättning med grundbelopp, vid ett eller flera tillfällen under året. Detta utgör 51 (54) procent av samtliga personer som fick ersättning från Alfa-kassan. Arbetslöshetsersättning som betalades ut till icke anslutna uppgick till 250 (249) Mkr och antalet utbetalda ersättningsdagar var ( ). Lagstiftning Den största förändringen i arbetslöshetsförsäkringen under 2013 var nya bestämmelser om åtgärder som infördes den 1 september. Avsikten med ändringarna är bland annat att tydliggöra för ersättningstagarna vikten av att inte missköta sitt arbetssökande. Vidare har den tidigare åtgärden nedsättning tagits bort för att ersättas av avstängning under viss tid. Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat tre domar till stöd för tolkningen av lagstiftningen. Domstolen har prövat frågan om synnerliga skäl för att godkänna för sent inlämnade kassakort (HFD ) och bedömning av deltidsstudiers varaktighet (HFD och ) Högsta domstolen har i mål nr T tagit ställning till vilken preskriptionstid som bör gälla för obetalda medlemsavgifter. Intern styrning och kontroll Arbetslöshetskassan Alfas (Alfa-kassan) styrelse ansvarar för verksamheten och skall se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt, redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att Alfa-kassan hushåller väl med statens medel. Alfa-kassan har därför fastställt en instruktion som syftar till att styrelse och ledning har en tillfredställande internkontroll för att ge en rimlig försäkran om att Alfa-kassans mål uppnås inom följande kategorier: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Tillförlitlig finansiell rapportering och information Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter Väsentliga händelser under räkenskapsåret Alfa-kassan har genomfört ett stort antal kommunikationsprojekt under Ett grundligt arbete har genomförts i syfte att förenkla språket i all skriftlig kommunikation som går ut från kassan. Målsättningen är att få ett mer begripligt språkbruk och genom det undvika eventuella missförstånd och nå kortare handläggningstider. De som arbetar med telefonservice har också fått individuell samtalscoaching som stöd för bemötande och en bra struktur i samtalen. Mejlkommunikationen har kvalitetsgranskats för att se till att våra svar är tydliga, skrivna på ett enkelt språk och juridiskt korrekta. Alfa-kassans grafiska profil har gjorts om och en ny design har implementerats fullt ut i alla delar. Webbplatsen har översatts till engelska för att ytterligare öka tillgängligheten. Webbplatsen har också byggts om för att kunna läsas i smartphones och andra bärbara enheter. Arbetet med värdegrunden har fortsatt och ett 20-tal workshops har genomförts med medarbetarna under året. Ett internt nyhetsbrev har införts som skickas ut månadsvis till all personal. Nyhetsbrevet innehåller information om aktuella händelser i organisationen och nyheter om försäkringen. Kassan har också genomfört kundnöjdhet och medarbetarnöjdhetsmätning. Den interna nöjdheten/motivationen har stärkts för tredje året i rad vilket har en positiv effekt på Kundnöjdheten. 4 5

5 Ekonomi Kassan har fått i uppdrag av staten att administrera grundersättning för de personer som inte är medlemmar i någon arbetslöshetskassa eller som inte har anslutit sig till kassan. Finansieringen av denna verksamhet regleras i lag och i avtal med staten. Staten har åtagit sig att, utöver administrationsavgiften, svara för nödvändiga administrationskostnader rörande verksamheten för icke anslutna i kassan. Enligt avtal med staten från 2004 får kassan som ersättning ett årligt belopp som utbetalas med en tolftedel per månad. Utöver detta får kassan, enligt LAK, ta ut en avgift per ersättningsdag från dem som erhåller ersättning. Denna avgift beslutas av IAF baserat på underlag från kassan. Det fasta och det rörliga beloppet ska täcka nödvändiga administrationskostnader avseende verksamheten för icke anslutna. Beloppen har inte täckt de kostnader kassan haft för verksamheten för de icke anslutna och underskottet för verksamheten uppgår nu till 8,4 Mkr. Kassan har årligen i samband med att IAF anger sitt budgetyrkande påpekat att avtalet med staten bör göras om samt att det uppkomna underskottet ska regleras. Intäkter Avgifter från de anslutna uppgick till 281,3 (273,4) Mkr, varav 147,1 (142,6) Mkr avser grundavgift och 134,2 (130,9) Mkr avser avgift som ska täcka arbetslöshetsavgiften. Den sammanlagda månadsavgiften var för de anslutna 297 (297) kr. Den som var arbetslös betalade endast grundavgift på 147 (147) kr per månad. Ersättning från staten för administration av de icke anslutna uppgick till 53,3 (53,0) Mkr. Dessutom erhölls 25,1 (25,2) Mkr i administrationsavgifter från de icke anslutna. Avgiften för administration av de icke anslutna var 24 (24) kr per utbetald ersättningsdag. Administrationskostnader I den ekonomiska redovisningen fördelas administrationskostnader så att de två skilda uppdragen får bära sina egna kostnader. Fördelningen grundar sig på en identifiering av alla direkta kostnader som rör respektive uppdrag samt på mätningar av tidsåtgången i ärende hanteringen rörande anslutna och icke anslutna som används som underlag för fördelning av gemensamma kostnader. Administrationskostnaderna uppgick till totalt 157,0 (149,0) Mkr, varav 79,2 (75,7) Mkr avser uppdraget för anslutna och 77,8 (73,3) Mkr avser uppdraget för icke anslutna. Kostnader gällande grundutbildning och kompetensutveckling för personalen avseende försäkring m.m. har uppgått till 1,4 (1,2) Mkr. Resultat och Eget Kapital Årets resultat blev totalt -11,6 (13,9) Mkr, vilket balanseras i ny räkning. Resultatet fördelar sig med -15,3 (8,3) Mkr avseende verksamheten med de anslutna och 3,7 (5,6) Mkr avseende verksamheten med de icke anslutna. Årets resultat avseende de anslutna beror på ett underskott på arbetslöshetsavgiften om 25,3 Mkr. Det fanns ett upparbetat överskott på arbetslöshetsavgiften när vi gick in i 2013 om 58,2 Mkr och det ackumulerade överskottet uppgår nu till 32,9 Mkr. Det egna kapitalet uppgår vid utgången av året till 126,5 (138,1) Mkr. Av det upparbetade egna kapitalet kommer 134,9 (150,3) Mkr från verksamheten med de anslutna och -8,4 (-12,2) Mkr från verksamheten med de icke anslutna. Underskottet på det egna kapitalet för verksamheten med de icke anslutna har under året minskat med 3,8 Mkr. Kassan arbetar aktivt på olika sätt för att minska underskottet, bl. a. genom kostnadsanpassning och få till stånd ändrat avtal med staten. Målet är att egna kapitalet ska vara positivt även för den verksamheten. Avgift till staten För 2013 har kassan betalat in 223,2 (193,8) Mkr i total avgift till staten, varav 63,7 (60,8) Mkr avser finansieringsavgift och 159,5 (133,0) Mkr avser arbetslöshetsavgift. 6 7

6 Fem år i sammandrag Resultaträkning i tkr Grundavgifter från anslutna Förhöjd finansieringsavgift från anslutna Arbetslöshetsavgift från anslutna Avgifter från icke anslutna Ersättning från staten för icke anslutna Utjämningsbidrag Statliga bidrag för arbetslöshetsersättning Övriga intäkter Summa intäkter Administrationskostnader Finansieringsavgift Förhöjd finansieringsavgift Arbetslöshetsavgift Finansiella poster Övriga försäkringskostnader Årets resultat Balansräkning i tkr Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Eget Kapital genererat från verksamhet, anslutna genererat från verksamhet, icke anslutna Kortfristiga skulder Balansomslutning Soliditet 40% 46% 45% 38% 21% Redovisningsprinciper av arbetslöshetsersättning har förändrats vilket framgår av stycket redovisningsprinciper. Omräkning har skett av flerårsöversikten. 8 9

7 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Nyckeltal Regeringen har fattat ett beslut om en förordningsändring den 30 januari som möjliggör ett nytt arbetssätt hos a-kassorna när det gäller hantering av underrättelser från Arbetsförmedlingen. Sedan de nya åtgärdsreglerna inom arbetslöshetsförsäkringen trädde i kraft den 1 september 2013 har alla a-kassor fått hantera ett stort antal underrättelser. Arbetsförmedlingen har tillsammans med SO tagit fram en ny teknisk lösning som innebär att a-kassorna fortsättningsvis endast kommer behöva hantera underrättelser som avser personer som faktiskt får ersättning. Effekten ska bli en minskad administration hos kassorna. SO uppskattar att den nya lösningen innebär att a-kassorna fortsättningsvis kommer behöva hantera hälften så många underrättelser jämfört med i dag. Förordningsändringen träder i kraft den 1 mars Arbetslöshetsavgiften togs bort den 1 januari För kassans anslutna har det inneburit en minskning av den totala avgiften med 150 kr i månaden. De anslutna som var arbetslösa när arbetslöshetsavgiften togs bort berördes ej då de inte betalar arbetslöshetsavgift den period de är anmälda som arbetslösa. Grundavgiften för de anslutna höjdes den 1 januari 2014 med 4 kr och är nu 151 kr i månaden. SO:s styrelse har fattat om förlängning av ramavtal med Evry gällande drift av IT-system. Kassorna kan sen avropa drift ytterligare 2 år. Framtida utveckling Under årets första månad fortsatte arbetslösheten att minska. I slutet av januari uppgick antalet inskrivna arbetslösa till personer vilket motsvarar 8,6 procent av arbetskraften. Det är en minskning av personer på ett år enligt rapport från arbetsförmedlingen. Även SCB ser positivt på arbetsmarknadsläget och det svenska arbetsmarknadsläget. Förordningsändringen träder i kraft den 1 mars 2014 och den nya lösningen innebär förhoppningsvis att kassan kommer att få färre underrättelser jämfört med i dag. Antal årsarbetare varav anställda varav inhyrda Antal anslutna per 31 december varav kvinnor varav män Antal nytillkomna anslutna Antal anslutna som utträtt varav som begärt utträde varav utträde pga bristande betalning Antal anslutna som gått till annan a-kassa Grundavgift, kr / /150 Förhöjd finansieringsavgift, kr Arbetslöshetsavgift, kr / /300 Antal ersättningsdagar varav icke anslutna varav anslutna Antal ersättningstagare varav icke anslutna varav anslutna Ersättningsdagar/ersättningstagare under året genomsnitt för icke anslutna genomsnitt för anslutna Ersättningsdagar/årsansluten Andel anslutna som erhållit ersättning 18% 18% 18% 21% 45% Utbetald ersättning, Mkr varav icke anslutna, Mkr varav anslutna, grundbelopp Mkr varav anslutna, inkomstrelaterad Mkr Genomsnittlig dagpenning, anslutna, kr Antal överklaganden till förvaltningsrätt Antal domar Antal underrättelser Antal AF-meddelanden (fr. o. m ) Antal frånkännanden Antal återkrav Antal uteslutningar Antal polisanmälningar Totalt antal beslut varav icke anslutna varav anslutna

8 Resultaträkning Antal avslagsbeslut varav icke anslutna varav anslutna Antal omprövningsbeslut Antal handlagda aktivitetsstöd Besvarade telefonsamtal Besvarade mail Belopp i tkr Intäkter Ej anslutna Anslutna Totalt Ej anslutna Anslutna Totalt Anslutnas avgifter Not Avgifter från icke anslutna Ersättning från staten för icke anslutna Övriga intäkter Annat statligt bidrag Summa intäkter Administrationskostnader Personalkostnader Not Övriga externa kostnader Avskrivningar enligt plan Not Övriga rörelsekostnader Summa administrationskostnader Resultat före avgifter till staten Avgifter till staten Finansieringsavgift Arbetslöshetsavgift Summa avgifter till staten Resultat före finansiella poster Finansiella poster Finansiella intäkter Not Finansiella kostnader Summa finansiella poster Resultat före poster arbetslöshetsförsäkringen Poster arbetslöshetsförsäkringen Statliga bidrag till arbetslöshetsersättning Not Kostnad arbetslöshetsersättning Not Kostnad ej statsbidragsberättigad arbetslöshetsersättning Summa poster arbetslöshetsförsäkringen Årets resultat

9 Balansräkning Noter till resultat- och balansräkning Belopp i tkr Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Not Ombyggnation annans fastighet Not Konst Not Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga placeringar i värdepapper Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar Fordringar statligt bidrag till arbetslöshetsersättning Not Fordringar felaktig ersättning Not Fordringar ränta återkrav felaktig arbetslöshetsersättning Fordringar anslutningsavgifter Övriga fordringar Not Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar i värdepapper Not Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Redovisningsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med lagen om arbetslöshetskassor, IAF:s föreskrifter samt årsredovisningslagen i tillämpliga delar. Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade mot föregående år. Samtliga belopp är angivna i tkr om inte annat anges. Intäkter Anslutningsavgifter redovisas såsom intäkt i den period anslutningsavgiften avser. Avgifter från icke anslutna baseras på utbetald ersättningsdag och intäktsför då utbetalning sker. Ersättning från staten för icke anslutna redovisas såsom intäkt i den period ersättningen avser. Avgifter till staten Arbetslöshetskassan redovisar kostnad för finansieringsavgift och arbetslöshetsavgift enligt erhållen debitering från myndigheten för räkenskapsårets kalendermånader. Statligt bidrag till arbetslöshetsersättning och kostnad arbetslöshetsersättning Statligt bidrag till arbetslöshetsersättning och kostnad arbetslöshetsersättning som är hänförlig till räkenskapsåret redovisas som intäkt respektive kostnad oavsett tidpunkt för betalning i enlighet med IAFs föreskrifter. Fordringar Fordringar felaktig arbetslöshetsersättning redovisas till nominellt belopp. Övriga fordringar upptas till det belopp som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Overheadkostnader Alfa-kassans overheadkostnader fördelas till hälften lika på de anslutna respektive de icke anslutna, samt till hälften proportionellt efter fastställd nyckel. De anslutnas andel av de övriga kostnader 2013 som varken är direkt hänförliga till de anslutna eller till de icke anslutna, har fördelats enligt månadsvis fastställda procenttal. De fastställda procenttalen är grundade på tidmätning Under året har denna andel för de anslutna i genomsnitt varit 47 (47) procent. Avskrivningsprinciper De materiella anläggningstillgångarna avskrivs systematiskt över bedömd ekonomisk livslängd vilken för datorutrustning och övriga anläggningstillgångar uppskattats till 36 respektive 60 månader samt för ombyggnadskostnader till 48 månader. Linjär avskrivning tillämpas. Eget kapital och skulder Eget kapital Eget kapital vid årets början Årets resultat Summa eget kapital Not Kortfristiga skulder Skulder arbetslöshetsersättningen Not Skulder till Arbetsförmedlingen och IAF Not Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Not Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 14 15

10 Not 1 Not 2 Anslutnas avgifter Ej anslutna Anslutna Totalt Ej anslutna Anslutna Totalt Grundavgifter från anslutna Arbetslöshetsavgift från anslutna Summa anslutnas avgifter Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter samt könsfördelningen i ledningen och personalens sjukfrånvaro Medeltal anställda Kvinnor Män Ej anslutna Anslutna Totalt Ej anslutna Anslutna Totalt Omföring till annat konto - Årets utrangeringar Inventarier vid årets slut Ackumulerade avskrivningar vid årets början Årets försäljningar Årets avskrivningar inventarier Årets utrangeringar/justeringar Ackumulerade avskrivningar vid årets slut Summa inventarier Not 3 Löner och andra ersättningar, styrelse och kassaföreståndare Löner och andra ersättningar, övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader, kassaföreståndare Pensionskostnader, övriga anställda Övriga personalkostnader Summa Fördelning mellan män och kvinnor i styrelsen inkl suppleanter Kvinnor 6 4 Män 7 7 Fördelning mellan män och kvinnor i ledningen Kvinnor 3 4 Män 1 2 Personalens sjukfrånvaro i procent Total sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden Därav andel total sjukfrånvaro i 60 dagar eller mer 6,9 5,6 45,6 38,0 Total sjukfrånvaro kvinnor 8,6 6,7 Total sjukfrånvaro män 3,2 2,6 Total sjukfrånvaro < 30 år 6,8 4,3 Total sjukfrånvaro år 6,8 6,3 Total sjukfrånvaro 50 år och äldre 7,4 4,7 Inventarier Avskrivningsprinciper: Avskrivning sker systematiskt över tillgångarnas ekonomiska livslängd som har uppskattats till 36 respektive 60 månader Anskaffningsvärde vid årets början Årets inköp och försäljningar Not 4 Not 5 Ombyggnation annans fastighet Avskrivningsprinciper: Avskrivning sker systematiskt över 48 månader. Linjär avskrivningsmetod tillämpas. Anskaffningsvärde vid årets början Årets ombyggnationer på annans fastighet 153 Årets utrangeringar -539 Inventarier vid årets slut Ackumulerade avskrivningar vid årets början Årets avskrivningar ombyggnation annans fastighet Årets utrangeringar/justeringar 426 Ackumulerade avskrivningar vid årets slut Summa utgående restvärde enligt plan Konst Anskaffning vid årets början Omföring från annat konto Årets inköp och försäljningar Konst vid årets slut Summa konst Finansiella intäkter Ränta på återkrav felaktig ersättning Övriga ränteintäkter Summa finansiella intäkter Statligt bidrag till arbetslöshetsersättning Statligt bidrag till arbetslöshetsersättning Periodiserat statligt bidrag till arbetslöshetsersättning Återbetald ersättning till Arbetsförmedlingen Summa statliga bidrag

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Styrelse 2 Verksamhet 4 Fem år i sammandrag 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 10 Nyckeltal 11 Resultaträkning 13 Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Till oss är alla välkomna!

ÅRSREDOVISNING. Till oss är alla välkomna! ÅRSREDOVISNING 2011 Till oss är alla välkomna! 1 Innehållsförteckning Årsredovisning för Arbetslöshetskassan Alfa Verksamhetsåret 2011 Styrelsen och kassaföreståndaren för Arbetslöshetskassan Alfa avger

Läs mer

Alfa-kassan - en arbetslöshetskassa för alla 2. Årsredovisning 3. Förvaltningsberättelse 3

Alfa-kassan - en arbetslöshetskassa för alla 2. Årsredovisning 3. Förvaltningsberättelse 3 Innehållsförteckning Alfa-kassan - en arbetslöshetskassa för alla 2 Årsredovisning 3 Förvaltningsberättelse 3 Verksamhetsområde 3 Organisation 3 Föreningsstämma 3 Styrelse 4 Ledning 4 Revisorer 4 Ekonomi

Läs mer

Verksamhet 2009 K A S S A N

Verksamhet 2009 K A S S A N Verksamhet 2009 K A S S A N Innehållsförteckning Alfa-kassan - en arbetslöshetskassa för alla 2 Förvaltningsberättelse 3 Verksamhetsområde 3 Organisation 3 Föreningsstämma 3 Styrelse 4 Ledning 4 Revisorer

Läs mer

Styrelsen och kassaföreståndaren för Arbetslöshetskassan Alfa avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2010, kassans trettonde verksamhetsår.

Styrelsen och kassaföreståndaren för Arbetslöshetskassan Alfa avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2010, kassans trettonde verksamhetsår. ÅRSREDOVISNING 2010 Innehållsförteckning Årsredovisning för Arbetslöshetskassan Alfa Verksamhetsåret 2010 Styrelsen och kassaföreståndaren för Arbetslöshetskassan Alfa avger härmed årsredovisning för

Läs mer

Medlemmar medlemmar i GS a-kassa, tillsammans blir vi tryggare.

Medlemmar medlemmar i GS a-kassa, tillsammans blir vi tryggare. Stämman Kassastyrelsen Arbetsutskott För att våra medlemmar ska få bästa hjälp har vi stödfunktioner som stöttar kärnverksamheten. Kassaföreståndare & Kassans ledning Medlemmar 51 medlemmar i GS a-kassa,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2016 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Verksamhetsområde... 3 Organisation... 3 Föreningsstämma... 3 Styrelse... 4 Ledning... 4 Revisorer... 4 Verksamheten... 5 Allmänt... 5 Personal

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. IAFFS 2008:2 Utkom från trycket den Den 27 juni Beslutsordning

FÖRFATTNINGSSAMLING. IAFFS 2008:2 Utkom från trycket den Den 27 juni Beslutsordning FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Uno Ströberg Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2006:4) och inspektionens föreskrifter (IAFFS

Läs mer

Arbetslöshetskassan ALFA. Verksamhet 2006

Arbetslöshetskassan ALFA. Verksamhet 2006 K A S S A N Arbetslöshetskassan ALFA Verksamhet 2006 Innehållsförteckning sidan Alfa-kassan - en arbetslöshetskassa för alla 1 Alfa-kassan i förändring 2 Årsredovisning 3 Förvaltningsberättelse 3 Verksamhetsområde

Läs mer

INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER

INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER RESULTATRÄKNING Räken- Jämförelseskapsår år INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER ADMINISTRATIONSKOSTNADER Personalkostnader Övriga externa

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhet 2007 K A S S A N

Verksamhet 2007 K A S S A N Verksamhet 2007 K A S S A N Innehållsförteckning Alfa-kassan - en arbetslöshetskassa för alla 1 Alfa-kassan i fortsatt utveckling 2 Årsredovisning 3 Förvaltningsberättelse 3 Verksamhetsområde 3 Organisation

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2015 1 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Verksamhetsområde 3 Organisation 3 Föreningsstämma 3 Styrelse 4 Ledning 4 Revisorer 4 Verksamheten 5 Allmänt 5 Personal och administration 5 Anslutna

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

2 En ansökan om medlemskap ska vara skriftlig och undertecknad.

2 En ansökan om medlemskap ska vara skriftlig och undertecknad. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Lars Seger Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; beslutade den 15 november 2012. IAFFS 2012:2 Utkom från trycket den 28

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-06-18 223 Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för 2014 Elektrikernas Arbetslöshetskassa

Årsredovisning för 2014 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2014 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Verksamhetens syfte, Arbetslöshetskassans organisation, Föreningsstämma, Styrelsen 1 Styrelsesammanträden,

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Välkommen till Alfa-kassan

Välkommen till Alfa-kassan Välkommen till Alfa-kassan Alfa-kassan är fristående från fackförbund och intresseorganisationer och välkomnar alla oberoende av yrkesgrupp. Alfa-kassan i korthet Vi välkomnar alla som någon gång har arbetat

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning för 2012 Elektrikernas Arbetslöshetskassa

Årsredovisning för 2012 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2012 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Verksamhetens syfte, Arbetslöshetskassans organisation, Föreningsstämma, Styrelsen, Styrelsesammanträden,

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund ÅRSBOKSLUT för KFUK-KFUMs idrottsförbund RÄKENSKAPSÅRET 2015 Styrelsen för KFUK-KFUMs idrottsförbund avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsindelad

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Ekonomigranskning 2015

Ekonomigranskning 2015 2015:32 Ekonomigranskning 2015 Granskning initierad av IAF Ekonomigranskning 2015 Granskning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har granskat arbetslöshetskassornas årsredovisningar

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt.

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Lars Seger Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; beslutade den xx månad 2012. IAFFS 2012: Utkom från trycket den Inspektionen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899

ÅRSREDOVISNING 2014 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899 ÅRSREDOVISNING 214 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 825-4899 Arbetslöshetskassan Vision org nr 825-4899 Stämma Revisorer Styrelse Kassaföreståndare Ledningen Göteborg Stockholm Enhetschef (EC) Enhetschef

Läs mer

Årsredovisning. Brf Öbacka Strand 4, Umeå

Årsredovisning. Brf Öbacka Strand 4, Umeå Årsredovisning för Brf Öbacka Strand 4, Umeå 769625-2670 Räkenskapsåret 2014 Brf Öbacka Strand 4, Umeå 1 (8) Styrelsen för Brf Öbacka Strand 4, Umeå får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa

Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Verksamhetens syfte, Arbetslöshetskassans organisation, Föreningsstämma, Styrelsen, Styrelsesammanträden,

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012

Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012 Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012 Ändam Att genom gåvor, uppvaktningar etc. stödja eller uppmuntra lägmästate och anhöriga till a vlidna jågmästare och att stödja aktiviteter som ganar kåren

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Västerhejde Fiber Ekonomisk förening

Västerhejde Fiber Ekonomisk förening Årsredovisning för Västerhejde Fiber Ekonomisk förening 769626-4642 Räkenskapsåret 2014-01 -01-201 4-1 2-31 Innehålisförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning HUMANA People to People Sverige 2014 Organisationsnummer:

Årsredovisning HUMANA People to People Sverige 2014 Organisationsnummer: Årsredovisning HUMANA People to People Sverige 2014 Organisationsnummer: 802412-9408 Belopp anges i tusental kr Not RESULTATRÄKNING 1 2014-01- 01 2013-01- 01 Verksamhetens intäkter Medlemsavgifter 8 8

Läs mer

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 2 Balansräkning

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor...

Innehåll. Sammanfattning Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor... Innehåll Sammanfattning... 3 1 Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor...5 2 Inledning... 9 3 Gällande rätt... 13 3.1 Medlemsavgiften till en

Läs mer

Stiftelsen Henrik Superman Org nr 802477-6802

Stiftelsen Henrik Superman Org nr 802477-6802 r~~~ W øm Y 'C ~ C -Hjälper Cancerdrabbade barn och deras familier Å~sredov~sning 214 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Allmänt om Verksamheten Stiftelsen Henrik

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll 1 Medlemsantal... 3 1.1 Regelverk om medlemsantal... 3 2 Finansieringsavgifter... 4 2.1 Regelverk om finansieringsavgiften...

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702001-4135 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Resultaträkning 2014-04-30 2013-04-30 Nettoomsättning Not 1 7 863

Läs mer

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret Sida 1 av 10 Årsredovisning för 802016-1306 Räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - tilläggsupplysningar 6 - noter 8 - underskrifter

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Salong som stärker varumärket

Salong som stärker varumärket ÅRSREDOVISNING 2013 Salong som stärker varumärket VD HAR ORDET Att bygga om en salong utan att störa kunderna är svårt. Att bygga om och dessutom flytta salongen utan att behöva stänga är nästan omöjligt.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer