Förvaltningsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsberättelse"

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 1 Styrelse 2 Verksamhet 4 Fem år i sammandrag 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 10 Nyckeltal 11 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Noter till resultat- och balansräkning 15 Revisionsberättelse 22 Kontakt 24 Verksamhetsområde Kassan är av regeringen utsedd att vara den i lagen (LAK 1997:239) om arbetslöshets kassor angivna kompletterande arbetslöshetskassan. Kassans verksamhetsområde täcker hela arbetsmarknaden och omfattar därmed anställda, företagare och nytillträdande på arbetsmarknaden. De personer som uppfyller villkoren för anslutning till den frivilliga inkomstbortfallsförsäkringen i arbetslöshetsförsäkringen kan ansluta sig till kassan. I detta fall har kassan hand om administrationen av både ersättningar med grundbelopp och inkomstrelaterade ersättningar. Kassan svarar också för att personer som inte är medlemmar i någon arbetslöshetskassa får del av arbetslöshetsförsäkringens obligatoriska (allmänna) grundförsäkring. Organisation Uppdraget för de till kassan anslutna respektive icke anslutna personerna bedrivs i en gemensam organisation. Denna är uppbyggd med fyra kontor som finns i Borås, Hemse, Ljusdal och Sundbyberg. Kassans säte är Sundbyberg där huvudkontoret och kassans ledning är placerad. Föreningsstämma Kassans ordinarie föreningsstämma hölls i Stockholm den 18 juni Vidare hölls en extra föreningsstämma i Sundbyberg den 9 december 2013 för beslut om budget och avgifter för Arbetslöshetskassornas Samorganisation (SO), som formellt har bildat kassan och är dess ende medlem företräds av tre ombud vid stämman. 1

3 Styrelse Ledamöter valda av föreningsstämman Peter Schönefeld, ordförande Anna-Lena Bohm, vice ordförande Jaan Kolk Leif Håkansson Sven Andersson Ledamot utsedd av staten Per Mårtensson Ledamot utsedd av arbetstagarorganisationen ST Ylva Hoffman Ledamot utsedd av arbetstagarorganisationen Saco Arne Josefsson (t.o.m ) Helena Gunnarsson (fr.o.m ) Suppleanter valda av föreningsstämman Oscar Ernerot Louise Molin (t.o.m ) Adam Brånby (fr.o.m ) Suppleant utsedd av staten Birgitta Boström Suppleant utsedd av arbetstagarorganisationen ST Haide Eriksson Suppleant utsedd av arbetstagarorganisationen Saco Helena Gunnarsson (t.o.m ) Kristin Björnsdotter (fr.o.m ) Styrelsen har genomfört 11 sammanträden under året. I styrelsens arbetsutskott har ingått Peter Schönefeld, Anna-Lena Bohm, Leif Håkansson och Per Mårtensson. Arbetsutskottet har sammanträtt 11 gånger under året. I försäkringsutskottet ingår arbetsutskottets ordförande och ledamöter. Försäkringsutskottet har under året sammanträtt 11 gånger. Omprövningsbeslut i dessa ärenden tas i styrelsen. Ledning Inga-Lill Andersson är kassaföreståndare. Daniel Asker ekonomichef och t.f. chef för Utveckling & IT, Anette Lind avdelningschef för Kundservice & Försäkring, Ewa Modin personal chef, Margareta Ternell kommunikations chef. Revisorer Ordinarie Sverker Rytterstedt, auktoriserad revisor, PwC Christer Johansson (t.o.m ) och Liv Silnes (t.o.m ). Anita Lundberg (fr.o.m ) och Kristina Berger (fr.o.m ) Suppleanter Sune Johnsson, auktoriserad revisor, PwC Lars Olof Holmgren (fr.o.m ) Gun Haak (t.o.m ) Främre raden: Tina Söderberg, Inga-Lill Andersson, Peter Schönefeld, Anna-Lena Bohm, Leif Håkansson Bakre raden: Helena Gunnarsson, Inger Liliequist, Jaan Kolk, Sven Andersson, Per Mårtensson, Ylva Hoffman, Adam Brånby Saknas på bilden gör: Oscar Ernerot 2 3

4 Verksamheten Allmänt För anslutna till kassan gäller samma regler som för medlemmar i andra arbetslöshetskassor. Personer som ansluter sig till kassan betalar en anslutningsavgift och en arbetslöshetsavgift samt har samma ersättningsrätt som medlemmar i övriga arbetslöshetskassor. Under 2013 betalades totalt 953 (871) Mkr ut i arbetslöshetsersättning till (30 498) ersättningstagare. Antalet utbetalda ersättnings dagar under året var totalt ( ). Totalt utbetalt grundbelopp från kassan uppgick till 58 (58) procent av de grundbelopp som utbetalades av samtliga arbetslöshetskassor. Motsvarande andel avseende inkomstrelaterad ersättning var 4 (4) procent. Under året tog kassan (41 921) beslut avseende ansökningar om ersättning. Av dessa beslut var (24 878) eller 51 (59) procent avslag, varav 76 (71) procent avsåg icke anslutna. Vid utgången av verksamhetsåret var (81 851) personer anslutna till Alfa-kassan. Detta innebär en nettoökning under året med 2 (4) procent. Under verksamhetsåret fick (15 935) personer som inte var anslutna till kassan ersättning med grundbelopp, vid ett eller flera tillfällen under året. IAF har kommit med en rapport där de granskat a-kassornas genomströmningstider under Granskningen visar på stora skillnader. IAF konstaterar att genomströmningstiderna varit relativt konstanta under perioden Väntan är något längre för yngre ersättningstagare och något kortare för äldre ersättningstagare. Däremot finns inga påtagliga skillnader mellan kvinnor och män. Alfa-kassan tillhör en grupp på 14 kassor som har en median på 6 veckor för utbetalning av inkomstrelaterad ersättning. Median för alla 28 kassor är 7 veckor. Alfa-kassan som har hälften av alla grundbeloppsärenden tillhör en grupp på 5 kassor som har en median på 8 veckor för utbetalning av grundbelopp jämfört med en median på 9 veckor för alla kassor. 2 kassor har lägre mediantid (7 veckor) av 15 kassor totalt. Kassan har utökat öppettiderna i kundservice från den 16 september med lunchöppet och tiderna Under 2014 utökas öppettiderna ytterligare. Genomströmningstiden ska uppgå till max 6 veckor för inkomstrelaterad ersättning och 6 veckor för grundbelopp enligt IAF:s rapportering (medianvärde). Personal och administration Under verksamhetsåret 2013 har kassan haft 212 (193) årsarbetare. Personalomsättningen har under året uppgått till 11 (11) procent och medelåldern till 41 (41) år. Antalet nyanställda med arbetare är totalt 33 (40), varav 15 (15) personer rekryterats inför semesterperioden samt för inflödet av AF meddelanden som vi fick i samband med lagändringen som skedde 1 september. Kassans ambition är att vara en attraktiv arbetsplats. Kassan har därför arbetat med att utbilda personalen, förbättra arbetsmiljön såväl fysiskt som psykosocialt. Skyddsronder har genomförts på hela kassan, skyddskommittén har haft frekventa möten. Kassan har också i syfte att dels informera chefer och dels skapa bra relationer i och mellan chefer, genomfört en föreläsningsserie. Alla chefer har träffats vid 7 tillfällen under året och kombinerat olika föreläsningar med chefsmöte. All personal genomgår individanpassad utbildning som sker i överenskommelse med närmaste chef. Vid nyanställning genomgår personalen i kundservice en utbildning på 4-5 veckor och får en mentor. Vid rekrytering av handläggare rekryteras i första hand personal med kundserviceutbildning. Inför regeländringen 1 september utbildades 1:a handläggarna under våren och början av hösten. Därefter utbildades samtliga handläggare och delar av personalen på kundservice. Kassan har under året genomfört en lönekartläggning som är gjord i enlighet med jämställdhetsplanen. Kontoret på Gotland har flyttat till nya lokaler i Hemse. Anslutna Vid utgången av verksamhetsåret var (81 851) personer anslutna till Alfa-kassan. Detta innebär en nettoökning under året med 2 (4) procent. De anslutnas fördelning mellan män och kvinnor var vid årets utgång 58 (58) respektive 42 (42) procent. Under året har (14 951) personer utträtt, varav 42 (41) procent övergått till annan arbetslöshetskassa och 26 (33) procent utträtt på grund av bristande avgiftsbetalning. Av de anslutna fick (14 563) personer eller 18 (18) procent ersättning under året. Av dessa erhöll (10 710) personer eller 76 (74) procent ersättning med dagpenningbelopp (inkomstrelaterad ersättning). Den genomsnittliga dagpenningen för anslutna under verksamhetsåret var 583 (574) kronor. Under året fick (3 853) anslutna, som inte uppfyllde villkoren för inkomstrelaterad ersättning, ersättning med grundbelopp. Ersättning som betalades ut till anslutna uppgick till 703 (622) Mkr, varav 619 (535) Mkr var inkomstrelaterad ersättning. Icke anslutna Under verksamhetsåret fick (15 935) personer som inte var anslutna till kassan ersättning med grundbelopp, vid ett eller flera tillfällen under året. Detta utgör 51 (54) procent av samtliga personer som fick ersättning från Alfa-kassan. Arbetslöshetsersättning som betalades ut till icke anslutna uppgick till 250 (249) Mkr och antalet utbetalda ersättningsdagar var ( ). Lagstiftning Den största förändringen i arbetslöshetsförsäkringen under 2013 var nya bestämmelser om åtgärder som infördes den 1 september. Avsikten med ändringarna är bland annat att tydliggöra för ersättningstagarna vikten av att inte missköta sitt arbetssökande. Vidare har den tidigare åtgärden nedsättning tagits bort för att ersättas av avstängning under viss tid. Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat tre domar till stöd för tolkningen av lagstiftningen. Domstolen har prövat frågan om synnerliga skäl för att godkänna för sent inlämnade kassakort (HFD ) och bedömning av deltidsstudiers varaktighet (HFD och ) Högsta domstolen har i mål nr T tagit ställning till vilken preskriptionstid som bör gälla för obetalda medlemsavgifter. Intern styrning och kontroll Arbetslöshetskassan Alfas (Alfa-kassan) styrelse ansvarar för verksamheten och skall se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt, redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att Alfa-kassan hushåller väl med statens medel. Alfa-kassan har därför fastställt en instruktion som syftar till att styrelse och ledning har en tillfredställande internkontroll för att ge en rimlig försäkran om att Alfa-kassans mål uppnås inom följande kategorier: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Tillförlitlig finansiell rapportering och information Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter Väsentliga händelser under räkenskapsåret Alfa-kassan har genomfört ett stort antal kommunikationsprojekt under Ett grundligt arbete har genomförts i syfte att förenkla språket i all skriftlig kommunikation som går ut från kassan. Målsättningen är att få ett mer begripligt språkbruk och genom det undvika eventuella missförstånd och nå kortare handläggningstider. De som arbetar med telefonservice har också fått individuell samtalscoaching som stöd för bemötande och en bra struktur i samtalen. Mejlkommunikationen har kvalitetsgranskats för att se till att våra svar är tydliga, skrivna på ett enkelt språk och juridiskt korrekta. Alfa-kassans grafiska profil har gjorts om och en ny design har implementerats fullt ut i alla delar. Webbplatsen har översatts till engelska för att ytterligare öka tillgängligheten. Webbplatsen har också byggts om för att kunna läsas i smartphones och andra bärbara enheter. Arbetet med värdegrunden har fortsatt och ett 20-tal workshops har genomförts med medarbetarna under året. Ett internt nyhetsbrev har införts som skickas ut månadsvis till all personal. Nyhetsbrevet innehåller information om aktuella händelser i organisationen och nyheter om försäkringen. Kassan har också genomfört kundnöjdhet och medarbetarnöjdhetsmätning. Den interna nöjdheten/motivationen har stärkts för tredje året i rad vilket har en positiv effekt på Kundnöjdheten. 4 5

5 Ekonomi Kassan har fått i uppdrag av staten att administrera grundersättning för de personer som inte är medlemmar i någon arbetslöshetskassa eller som inte har anslutit sig till kassan. Finansieringen av denna verksamhet regleras i lag och i avtal med staten. Staten har åtagit sig att, utöver administrationsavgiften, svara för nödvändiga administrationskostnader rörande verksamheten för icke anslutna i kassan. Enligt avtal med staten från 2004 får kassan som ersättning ett årligt belopp som utbetalas med en tolftedel per månad. Utöver detta får kassan, enligt LAK, ta ut en avgift per ersättningsdag från dem som erhåller ersättning. Denna avgift beslutas av IAF baserat på underlag från kassan. Det fasta och det rörliga beloppet ska täcka nödvändiga administrationskostnader avseende verksamheten för icke anslutna. Beloppen har inte täckt de kostnader kassan haft för verksamheten för de icke anslutna och underskottet för verksamheten uppgår nu till 8,4 Mkr. Kassan har årligen i samband med att IAF anger sitt budgetyrkande påpekat att avtalet med staten bör göras om samt att det uppkomna underskottet ska regleras. Intäkter Avgifter från de anslutna uppgick till 281,3 (273,4) Mkr, varav 147,1 (142,6) Mkr avser grundavgift och 134,2 (130,9) Mkr avser avgift som ska täcka arbetslöshetsavgiften. Den sammanlagda månadsavgiften var för de anslutna 297 (297) kr. Den som var arbetslös betalade endast grundavgift på 147 (147) kr per månad. Ersättning från staten för administration av de icke anslutna uppgick till 53,3 (53,0) Mkr. Dessutom erhölls 25,1 (25,2) Mkr i administrationsavgifter från de icke anslutna. Avgiften för administration av de icke anslutna var 24 (24) kr per utbetald ersättningsdag. Administrationskostnader I den ekonomiska redovisningen fördelas administrationskostnader så att de två skilda uppdragen får bära sina egna kostnader. Fördelningen grundar sig på en identifiering av alla direkta kostnader som rör respektive uppdrag samt på mätningar av tidsåtgången i ärende hanteringen rörande anslutna och icke anslutna som används som underlag för fördelning av gemensamma kostnader. Administrationskostnaderna uppgick till totalt 157,0 (149,0) Mkr, varav 79,2 (75,7) Mkr avser uppdraget för anslutna och 77,8 (73,3) Mkr avser uppdraget för icke anslutna. Kostnader gällande grundutbildning och kompetensutveckling för personalen avseende försäkring m.m. har uppgått till 1,4 (1,2) Mkr. Resultat och Eget Kapital Årets resultat blev totalt -11,6 (13,9) Mkr, vilket balanseras i ny räkning. Resultatet fördelar sig med -15,3 (8,3) Mkr avseende verksamheten med de anslutna och 3,7 (5,6) Mkr avseende verksamheten med de icke anslutna. Årets resultat avseende de anslutna beror på ett underskott på arbetslöshetsavgiften om 25,3 Mkr. Det fanns ett upparbetat överskott på arbetslöshetsavgiften när vi gick in i 2013 om 58,2 Mkr och det ackumulerade överskottet uppgår nu till 32,9 Mkr. Det egna kapitalet uppgår vid utgången av året till 126,5 (138,1) Mkr. Av det upparbetade egna kapitalet kommer 134,9 (150,3) Mkr från verksamheten med de anslutna och -8,4 (-12,2) Mkr från verksamheten med de icke anslutna. Underskottet på det egna kapitalet för verksamheten med de icke anslutna har under året minskat med 3,8 Mkr. Kassan arbetar aktivt på olika sätt för att minska underskottet, bl. a. genom kostnadsanpassning och få till stånd ändrat avtal med staten. Målet är att egna kapitalet ska vara positivt även för den verksamheten. Avgift till staten För 2013 har kassan betalat in 223,2 (193,8) Mkr i total avgift till staten, varav 63,7 (60,8) Mkr avser finansieringsavgift och 159,5 (133,0) Mkr avser arbetslöshetsavgift. 6 7

6 Fem år i sammandrag Resultaträkning i tkr Grundavgifter från anslutna Förhöjd finansieringsavgift från anslutna Arbetslöshetsavgift från anslutna Avgifter från icke anslutna Ersättning från staten för icke anslutna Utjämningsbidrag Statliga bidrag för arbetslöshetsersättning Övriga intäkter Summa intäkter Administrationskostnader Finansieringsavgift Förhöjd finansieringsavgift Arbetslöshetsavgift Finansiella poster Övriga försäkringskostnader Årets resultat Balansräkning i tkr Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Eget Kapital genererat från verksamhet, anslutna genererat från verksamhet, icke anslutna Kortfristiga skulder Balansomslutning Soliditet 40% 46% 45% 38% 21% Redovisningsprinciper av arbetslöshetsersättning har förändrats vilket framgår av stycket redovisningsprinciper. Omräkning har skett av flerårsöversikten. 8 9

7 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Nyckeltal Regeringen har fattat ett beslut om en förordningsändring den 30 januari som möjliggör ett nytt arbetssätt hos a-kassorna när det gäller hantering av underrättelser från Arbetsförmedlingen. Sedan de nya åtgärdsreglerna inom arbetslöshetsförsäkringen trädde i kraft den 1 september 2013 har alla a-kassor fått hantera ett stort antal underrättelser. Arbetsförmedlingen har tillsammans med SO tagit fram en ny teknisk lösning som innebär att a-kassorna fortsättningsvis endast kommer behöva hantera underrättelser som avser personer som faktiskt får ersättning. Effekten ska bli en minskad administration hos kassorna. SO uppskattar att den nya lösningen innebär att a-kassorna fortsättningsvis kommer behöva hantera hälften så många underrättelser jämfört med i dag. Förordningsändringen träder i kraft den 1 mars Arbetslöshetsavgiften togs bort den 1 januari För kassans anslutna har det inneburit en minskning av den totala avgiften med 150 kr i månaden. De anslutna som var arbetslösa när arbetslöshetsavgiften togs bort berördes ej då de inte betalar arbetslöshetsavgift den period de är anmälda som arbetslösa. Grundavgiften för de anslutna höjdes den 1 januari 2014 med 4 kr och är nu 151 kr i månaden. SO:s styrelse har fattat om förlängning av ramavtal med Evry gällande drift av IT-system. Kassorna kan sen avropa drift ytterligare 2 år. Framtida utveckling Under årets första månad fortsatte arbetslösheten att minska. I slutet av januari uppgick antalet inskrivna arbetslösa till personer vilket motsvarar 8,6 procent av arbetskraften. Det är en minskning av personer på ett år enligt rapport från arbetsförmedlingen. Även SCB ser positivt på arbetsmarknadsläget och det svenska arbetsmarknadsläget. Förordningsändringen träder i kraft den 1 mars 2014 och den nya lösningen innebär förhoppningsvis att kassan kommer att få färre underrättelser jämfört med i dag. Antal årsarbetare varav anställda varav inhyrda Antal anslutna per 31 december varav kvinnor varav män Antal nytillkomna anslutna Antal anslutna som utträtt varav som begärt utträde varav utträde pga bristande betalning Antal anslutna som gått till annan a-kassa Grundavgift, kr / /150 Förhöjd finansieringsavgift, kr Arbetslöshetsavgift, kr / /300 Antal ersättningsdagar varav icke anslutna varav anslutna Antal ersättningstagare varav icke anslutna varav anslutna Ersättningsdagar/ersättningstagare under året genomsnitt för icke anslutna genomsnitt för anslutna Ersättningsdagar/årsansluten Andel anslutna som erhållit ersättning 18% 18% 18% 21% 45% Utbetald ersättning, Mkr varav icke anslutna, Mkr varav anslutna, grundbelopp Mkr varav anslutna, inkomstrelaterad Mkr Genomsnittlig dagpenning, anslutna, kr Antal överklaganden till förvaltningsrätt Antal domar Antal underrättelser Antal AF-meddelanden (fr. o. m ) Antal frånkännanden Antal återkrav Antal uteslutningar Antal polisanmälningar Totalt antal beslut varav icke anslutna varav anslutna

8 Resultaträkning Antal avslagsbeslut varav icke anslutna varav anslutna Antal omprövningsbeslut Antal handlagda aktivitetsstöd Besvarade telefonsamtal Besvarade mail Belopp i tkr Intäkter Ej anslutna Anslutna Totalt Ej anslutna Anslutna Totalt Anslutnas avgifter Not Avgifter från icke anslutna Ersättning från staten för icke anslutna Övriga intäkter Annat statligt bidrag Summa intäkter Administrationskostnader Personalkostnader Not Övriga externa kostnader Avskrivningar enligt plan Not Övriga rörelsekostnader Summa administrationskostnader Resultat före avgifter till staten Avgifter till staten Finansieringsavgift Arbetslöshetsavgift Summa avgifter till staten Resultat före finansiella poster Finansiella poster Finansiella intäkter Not Finansiella kostnader Summa finansiella poster Resultat före poster arbetslöshetsförsäkringen Poster arbetslöshetsförsäkringen Statliga bidrag till arbetslöshetsersättning Not Kostnad arbetslöshetsersättning Not Kostnad ej statsbidragsberättigad arbetslöshetsersättning Summa poster arbetslöshetsförsäkringen Årets resultat

9 Balansräkning Noter till resultat- och balansräkning Belopp i tkr Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Not Ombyggnation annans fastighet Not Konst Not Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga placeringar i värdepapper Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar Fordringar statligt bidrag till arbetslöshetsersättning Not Fordringar felaktig ersättning Not Fordringar ränta återkrav felaktig arbetslöshetsersättning Fordringar anslutningsavgifter Övriga fordringar Not Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar i värdepapper Not Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Redovisningsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med lagen om arbetslöshetskassor, IAF:s föreskrifter samt årsredovisningslagen i tillämpliga delar. Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade mot föregående år. Samtliga belopp är angivna i tkr om inte annat anges. Intäkter Anslutningsavgifter redovisas såsom intäkt i den period anslutningsavgiften avser. Avgifter från icke anslutna baseras på utbetald ersättningsdag och intäktsför då utbetalning sker. Ersättning från staten för icke anslutna redovisas såsom intäkt i den period ersättningen avser. Avgifter till staten Arbetslöshetskassan redovisar kostnad för finansieringsavgift och arbetslöshetsavgift enligt erhållen debitering från myndigheten för räkenskapsårets kalendermånader. Statligt bidrag till arbetslöshetsersättning och kostnad arbetslöshetsersättning Statligt bidrag till arbetslöshetsersättning och kostnad arbetslöshetsersättning som är hänförlig till räkenskapsåret redovisas som intäkt respektive kostnad oavsett tidpunkt för betalning i enlighet med IAFs föreskrifter. Fordringar Fordringar felaktig arbetslöshetsersättning redovisas till nominellt belopp. Övriga fordringar upptas till det belopp som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Overheadkostnader Alfa-kassans overheadkostnader fördelas till hälften lika på de anslutna respektive de icke anslutna, samt till hälften proportionellt efter fastställd nyckel. De anslutnas andel av de övriga kostnader 2013 som varken är direkt hänförliga till de anslutna eller till de icke anslutna, har fördelats enligt månadsvis fastställda procenttal. De fastställda procenttalen är grundade på tidmätning Under året har denna andel för de anslutna i genomsnitt varit 47 (47) procent. Avskrivningsprinciper De materiella anläggningstillgångarna avskrivs systematiskt över bedömd ekonomisk livslängd vilken för datorutrustning och övriga anläggningstillgångar uppskattats till 36 respektive 60 månader samt för ombyggnadskostnader till 48 månader. Linjär avskrivning tillämpas. Eget kapital och skulder Eget kapital Eget kapital vid årets början Årets resultat Summa eget kapital Not Kortfristiga skulder Skulder arbetslöshetsersättningen Not Skulder till Arbetsförmedlingen och IAF Not Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Not Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 14 15

10 Not 1 Not 2 Anslutnas avgifter Ej anslutna Anslutna Totalt Ej anslutna Anslutna Totalt Grundavgifter från anslutna Arbetslöshetsavgift från anslutna Summa anslutnas avgifter Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter samt könsfördelningen i ledningen och personalens sjukfrånvaro Medeltal anställda Kvinnor Män Ej anslutna Anslutna Totalt Ej anslutna Anslutna Totalt Omföring till annat konto - Årets utrangeringar Inventarier vid årets slut Ackumulerade avskrivningar vid årets början Årets försäljningar Årets avskrivningar inventarier Årets utrangeringar/justeringar Ackumulerade avskrivningar vid årets slut Summa inventarier Not 3 Löner och andra ersättningar, styrelse och kassaföreståndare Löner och andra ersättningar, övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader, kassaföreståndare Pensionskostnader, övriga anställda Övriga personalkostnader Summa Fördelning mellan män och kvinnor i styrelsen inkl suppleanter Kvinnor 6 4 Män 7 7 Fördelning mellan män och kvinnor i ledningen Kvinnor 3 4 Män 1 2 Personalens sjukfrånvaro i procent Total sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden Därav andel total sjukfrånvaro i 60 dagar eller mer 6,9 5,6 45,6 38,0 Total sjukfrånvaro kvinnor 8,6 6,7 Total sjukfrånvaro män 3,2 2,6 Total sjukfrånvaro < 30 år 6,8 4,3 Total sjukfrånvaro år 6,8 6,3 Total sjukfrånvaro 50 år och äldre 7,4 4,7 Inventarier Avskrivningsprinciper: Avskrivning sker systematiskt över tillgångarnas ekonomiska livslängd som har uppskattats till 36 respektive 60 månader Anskaffningsvärde vid årets början Årets inköp och försäljningar Not 4 Not 5 Ombyggnation annans fastighet Avskrivningsprinciper: Avskrivning sker systematiskt över 48 månader. Linjär avskrivningsmetod tillämpas. Anskaffningsvärde vid årets början Årets ombyggnationer på annans fastighet 153 Årets utrangeringar -539 Inventarier vid årets slut Ackumulerade avskrivningar vid årets början Årets avskrivningar ombyggnation annans fastighet Årets utrangeringar/justeringar 426 Ackumulerade avskrivningar vid årets slut Summa utgående restvärde enligt plan Konst Anskaffning vid årets början Omföring från annat konto Årets inköp och försäljningar Konst vid årets slut Summa konst Finansiella intäkter Ränta på återkrav felaktig ersättning Övriga ränteintäkter Summa finansiella intäkter Statligt bidrag till arbetslöshetsersättning Statligt bidrag till arbetslöshetsersättning Periodiserat statligt bidrag till arbetslöshetsersättning Återbetald ersättning till Arbetsförmedlingen Summa statliga bidrag

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899 Årsredovisning 213 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 825-4899 Arbetslöshetskassan Vision org nr 825-4899 Stämma Revisorer Styrelse Kassaföreståndare Ledningen Stockholm Göteborg Enhetschef (EC) Enhetschef

Läs mer

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691. Medlemmarna ökade med 11 668. en ökning med 1,8% Årsredovisning

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691. Medlemmarna ökade med 11 668. en ökning med 1,8% Årsredovisning Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691 Medlemmarna ökade med 11 668 en ökning med 1,8% Årsredovisning 2013 Innehåll AEA årsredovisning 2013 Ordlista Arbetslöshetsavgift Avgift för delfinansiering

Läs mer

VI GÖR DET SVÅRA ENKELT

VI GÖR DET SVÅRA ENKELT VI GÖR DET SVÅRA ENKELT ÅRSREDOVISNING 2014 Vi är till för lärare Innehåll Och den ljusnande framtid är vår 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 9 Balansräkning 11 Tilläggsupplysningar 12 Nyckeltal

Läs mer

Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa

Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Verksamhetens syfte, Arbetslöshetskassans organisation, Föreningsstämma, Styrelsen, Styrelsesammanträden,

Läs mer

SmåA. Småföretagarnas Arbetslöshetskassa. Småföretagarnas Arbetslöshetskassa ÅRSREDOVISNING 2012. Org nr 802005 5037

SmåA. Småföretagarnas Arbetslöshetskassa. Småföretagarnas Arbetslöshetskassa ÅRSREDOVISNING 2012. Org nr 802005 5037 SmåA ÅRSREDOVISNING 2012 Org nr 802005 5037 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 8 BALANSRÄKNING 9 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 10 RAPPORT FRÅN LEKMANNAREVISOR 14 REVISIONSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. Org.nr 802005 5037

ÅRSREDOVISNING 2010. Org.nr 802005 5037 ÅRSREDOVISNING 2010 Org.nr 802005 5037 1 FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE 4 Inledning 4 Förslag till resultatdisposition 5 Information 8 Styrelse mm 10 RESULTATRÄKNING 12 BALANSRÄKNING 13 NOTER TILL RESULTAT-

Läs mer

Årsredovisning 2003. Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

Årsredovisning 2003. Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Årsredovisning 2003 Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Innehåll 03 Kassaföreståndarens kommentar 04 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Noter till resultat- och balansräkningar

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse 2011 verksamhetsberättelse trafikförsäkringsföreningen 2011 Innehåll Vd har ordet Året i korthet Ledning och styrelse Årsredovisning och koncernredovisning Revisionsberättelse 2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN FÖR IF FRISKIS&SVETTIS STOCKHOLM ORG NR 802008-2254 FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 STOCKHOLM Styrelsen och verksamhetschefen

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning O-Ringen AB

Årsredovisning O-Ringen AB Årsredovisning O-Ringen AB 2014 Kort om O-Ringen AB O-RINGEN AB, org. nr 556937-4084, ägs till 100 % av Svenska Orienteringsförbundet och driver arrangemanget O-Ringen samt från och med verksamhetsår 2015

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Årsredovisning. Radiotjänst i Kiruna AB

Årsredovisning. Radiotjänst i Kiruna AB Årsredovisning Radiotjänst i Kiruna AB 2011 1 Framsida: Detaljer 2 av tygtryck, efter original av Astrid Sylwan. Foto: Carl-Johan Söder, Kent Tunlind, Tina Benson, Anna Persson, Anita Svensson Innehåll

Läs mer

PARTILLE ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

PARTILLE ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Partille Energi Nät AB bedriver elnätsverksamhet i Partille. Med nätverksamhet avses att ställa elektriska starkströmsanläggningar till förfogande för överföring av el. Till verksamheten hör också projektering,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Skogsfrun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Skogsfrun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Skogsfrun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Nettoomsättning (kkr) VERKSAMHET

Nettoomsättning (kkr) VERKSAMHET ÅRSREDOVISNING 2013 Nettoomsättning (kkr) 1 500 1 200 900 600 300 0-300 -600 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2013 omfattar 16 månader VERKSAMHET

Läs mer

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA ÅRSRedoviSning 213 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

2 0 1 3 Å R S R E D O V I S N I N G

2 0 1 3 Å R S R E D O V I S N I N G 2013 ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4-5 VD HAR ORDET... 6 MODERFÖRENINGENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING...8-9 KONCERNENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING... 10-11 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...12

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Neptun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

visning 2011 Årsredo

visning 2011 Årsredo Årsredovisning 2011 Förvaltningsberättelse 2011 Svenska Kommunalarbetareförbundet är en ideell organisation bestående av medlemmar som är anställda hos kommuner, landsting, församlingar och andra arbetsgivare

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

INNEHÅLL FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE. Allmänt. Uppfyllelse av ägarens uppdrag. Resandeutveckling

INNEHÅLL FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE. Allmänt. Uppfyllelse av ägarens uppdrag. Resandeutveckling Årsredovisning 2013 INNEHÅLL FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Länstrafiken i Västerbotten AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer