Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa"

Transkript

1 Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa

2 Årsredovisning för 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Verksamhetens syfte, Arbetslöshetskassans organisation, Föreningsstämma, Styrelsen, Styrelsesammanträden, Arbetsutskott 1 Revisorer, Medlemsavgiften, Medlemsutveckling, Arbetslöshetens omfattning, Utbetald ersättning 2 Utbetald ersättning, Dagpenning, Antal medlemmar som uppburit arbetslöshetsersättning, Underrättelser från Arbetsförmedlingen 3 Beslut om återbetalningsskyldighet och polisanmälningar, Omprövningar, Överklaganden till förvaltningsdomstol, Personal, Avtal av betydelse, Förslag till resultatdisposition 4 Förväntad framtida utveckling 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Redovisnings- och värderingsprinciper 9 Noter 10 Revisionsberättelse Bilaga

3 1 (14) Förvaltningsberättelse Styrelsen och kassaföreståndaren för Elektrikernas arbetslöshetskassa får härmed avlämna följande berättelse för 2013, kassans 71:a verksamhetsår. Verksamhetens syfte Elektrikernas arbetslöshetskassas syfte är att i enlighet med bestämmelserna i lagen om arbetslöshetsförsäkring utge ersättning till medlemmarna vid arbetslöshet. Arbetslöshetskassans organisation Elektrikernas arbetslöshetskassa har sitt säte i Stockholm, där kassans kansli också är beläget. Kassans medlemmar tillhör elva valdistrikt, som geografiskt motsvarar Svenska Elektrikerförbundets indelning av verksamhetskretsar. Vilket valdistrikt en medlem tillhör är avgörande i fråga om val av stämmoombud, men saknar betydelse därutöver. Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma ska hållas före den 1 juli varje år på tid och plats som styrelsen bestämmer. Stämma hölls den 11 juni 2013 på Runö kursgård i Åkersberga. Styrelsen Mellan stämmorna har styrelsen det yttersta ansvaret för verksamheten. Styrelsen har under 2013 haft följande sammansättning: Styrelseledamöter Thomas Sandgren, ordförande Ulf Carlsson, sekreterare och vice ordförande Kjell Drotz Thomas Persson Ronny Wenngren Niklas Enström Peter Sindahl, statens ledamot Styrelsesuppleanter Peter Mårtensson Peter Hjortskog Elisabeth Lane, statens suppleant Styrelsesammanträden Under året har styrelsen hållit fyra protokollförda sammanträden. Arbetsutskott Styrelsens arbetsutskott (AU) utgjordes under året av Thomas Sandgren, ordförande, Ulf Carlsson och Alexander Augst. AU har under 2013 hållit fem protokollförda sammanträden.

4 2 (14) Revisorer Följande personer var revisorer under 2013: Revisorer Lennart Albinsson Åke Persson Robert Wallin Stefan Eriksson, auktoriserad revisor, Ernst & Young AB Revisorssuppleanter Karl-Evert Andersson Roland Ilemark Mikael Lundholm Jonathan Bexelius, auktoriserad revisor, Ernst & Young AB Medlemsavgiften Medlemsavgiften har under året varit 105 kronor per månad och medlem, såväl för arbetslösa som icke arbetslösa medlemmar. Vem som är att betrakta som arbetslös framgår av 41 a lagen om arbetslöshetskassor. Medlemsutveckling Vid årets början hade arbetslöshetskassan medlemmar. Vid årets slut hade kassan medlemmar, varav 411 (1,6 %) var kvinnor. Under året har nya medlemmar tillkommit medlemmar har begärt utträde, 352 har ansetts utträtt på grund av bristande betalning och 6 har uteslutits ur arbetslöshetskassan. 170 medlemmar har utträtt på grund av pension och 35 har avlidit. Arbetslöshetens omfattning Vid Arbetsförmedlingen anmälda medlemmar, registrerade som öppet arbetslösa vid slutet av varje månad. Föregående år inom parentes. Månad Antal Procent Månad Antal Procent Januari 670 (557) 2,7 (2,3) Juli 542 (493) 2,1 (2,0) Februari 634 (556) 2,5 (2,3) Augusti 528 (464) 2,1 (1,9) Mars 634 (580) 2,5 (2,3) September 529 (470) 2,1 (1,9) April 584 (516) 2,3 (2,1) Oktober 506 (486) 2,0 (1,9) Maj 554 (473) 2,2 (1,9) November 486 (519) 1,9 (2,1) Juni 508 (468) 2,0 (1,9) December 565 (637) 2,2 (2,5) Utbetald ersättning Arbetslöshetskassan betalar ut grundersättning till medlemmar som uppfyller villkoret för rätt till ersättning, men inte det så kallade medlemsvillkoret. Antalet utbetalda ersättningsdagar med grundbelopp uppgick till (5 516 dagar under 2012). Arbetslöshetskassan betalar ut inkomstrelaterad ersättning till medlemmar som uppfyller villkoret för rätt till ersättning, samt medlemsvillkoret. Antalet utbetalda ersättningsdagar med ersättning med inkomstrelaterad ersättning uppgick till ( dagar under 2012). Arbetslöshetskassan har betalat ut kronor ( kronor under 2012) i ersättning till sina arbetslösa medlemmar. Därav har ersättning med grundbelopp utbetalats med kronor ( kronor under 2012).

5 3 (14) Inkrel Grblp Inkrel Grblp Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning (inkrel) Arbetslöshetsersättning med grundbelopp (grblp) Dagpenning Högsta dagpenning har under 2013 varit 680 kronor. Den totala genomsnittliga dagpenningen för kassans medlemmar år 2013 har varit 641 kronor (632 kronor under 2012). Genomsnittlig Genomsnittlig dagpenning dagpenning januari 635 juli 650 februari 639 augusti 641 mars 636 september 648 april 647 oktober 641 maj 633 november 638 juni 648 december 643 Antal medlemmar som uppburit arbetslöshetsersättning medlemmar fick ersättning under året. Det innebär att 5,34 procent (4,35 procent under 2012) av det genomsnittliga antalet medlemmar under året har uppburit ersättning från arbetslöshetskassan. Underrättelser från Arbetsförmedlingen I de fall en medlems rätt till ersättning ifrågasätts av Arbetsförmedlingen skickas en underrättelse till arbetslöshetskassan som leder till att medlemmens ersättningsrätt blir föremål för särskild prövning. Elektrikernas arbetslöshetskassa har, fram till och med den 31 augusti 2013, mottagit 13 underrättelser (13 underrättelser under helåret 2012). I två ärenden har ersättning tillerkänts. I tre ärenden har underrättelserna lämnats utan åtgärd mot bakgrund av att berörda medlemmar inte ansökt om

6 4 (14) arbetslöshetsersättning. I övriga åtta fall har arbetslöshetskassan fattat någon sorts sanktionsbeslut, varav ersättningen nedsatts med 25 procent på grund av avvisat erbjudande om lämpligt arbete i fyra fall. I de återstående fyra fallen har ansökan om ersättning avslagits med hänvisning till 9 lagen om arbetslöshetsförsäkring, i den lydelse som gällde före den 1 september Sedan den 1 september 2013 gäller ett sanktionssystem i arbetslöshetsförsäkringen som omfattar fler åtgärdsgrunder än tidigare. Den följd detta fått är att Arbetsförmedlingens underrättelser till arbetslöshetskassan ökat. Dessa underrättelser särredovisas därför nedan. Under perioden 1 september 31 december 2013 har arbetslöshetskassan erhållit 698 meddelanden från Arbetsförmedlingen. Av dessa har 585 ärenden avgjorts. Av dessa har 60 ärenden lett till någon form av sanktion; 59 ledde till sanktion enligt 43 lagen om arbetslöshetsförsäkring och 1 ledde till sanktion enligt 43 b lagen om arbetslöshetsförsäkring. Beslut om återbetalningsskyldighet och polisanmälningar Under året har arbetslöshetskassan fattat beslut om återbetalningsskyldighet i 95 fall (67 fall under 2012). I de fall en medlem lämnat oriktiga uppgifter, och därigenom orsakat fara för att arbetslöshetsersättning felaktigt betalas ut eller betalas ut med ett för högt belopp, är arbetslöshetskassan skyldig att anmäla dessa i enlighet med bidragsbrottslagen (2007:612). Under 2013 har inga sådana anmälningar gjorts av kassan till polismyndigheterna (8 anmälningar under 2012). Omprövningar Arbetslöshetskassan har i därför avsett diarium registrerat 55 omprövningsärenden såsom ankomna under 2013 (76 ärenden under 2012). Av dessa har det ursprungliga beslutet ändrats helt eller delvis i 29 fall. Överklaganden till förvaltningsdomstol Av arbetslöshetskassans beslut som kan överklagas till förvaltningsdomstol har 5 överklagats till förvaltningsrätterna (7 överklaganden under 2012). Kassan har mottagit 10 domar (exkl. beslut om prövningstillstånd m.m.) från förvaltningsdomstolarna under Personal Alexander Augst har varit kassans föreståndare under Biträdande kassaföreståndare har varit Karin Kindahl. Under året har sex personer varit heltidsanställda på kassan, kassaföreståndare och biträdande kassaföreståndare inkluderade. Avtal av betydelse Arbetslöshetskassan har löpande avtal av ekonomisk betydelse med Arbetslöshetskassornas Samorganisation, Evry AB, KPA/Folksam, Mirror Accounting AB, SEKO AB Folkets Hus i Stockholm, Posten Meddelande AB, Facklig administration i samverkan 6F AB, Camelonta AB och Ernst & Young AB. Förslag till resultatdisposition Vid ingången av år 2013 uppgick kassans kapital till tusen kronor. Det ekonomiska utfallet för året visar ett underskott med tusen kronor (372 tusen kronors underskott under 2012) vilket

7 5 (14) innebär att kapitalbehållningen vid årets slut är tusen kronor. Kapitalets storlek utgör därmed kronor (1 989 kronor vid utgången av år 2012) per medlem vid utgången av år Kassans styrelse budgeterade för ett underskott under 2013, med anledning av det egna kapitalets storlek. Den faktiska medelavgiften, det vill säga den avgiftsnivå som varken hade inneburit ett överskott eller ett underskott, har för icke arbetslösa under året varit 121 kronor (109 kronor under 2012), och för arbetslösa 103 kronor (100 kronor under 2012). Arbetslöshetskassans styrelse och kassaföreståndaren föreslår att balanserade vinster disponeras på följande sätt: Eget kapital vid räkenskapsårets början Årets underskott Summa Disponeras så att i ny räkning överförs Förväntad framtida utveckling Under 2014 förväntas den svenska arbetsmarknaden förstärkas, vilket leder till att arbetslösheten 2014 minskar från 8 till 7,8 procent. Minskningen sker till följd av sysselsättningstillväxten, men bromsas av det fortsatt mycket stora tillskottet av arbetskraft. Om uppgången i arbetskraftsutbudet inte dämpas under året finns risk för att arbetslösheten består i 8 procent under Med hänsyn tagen till läget på arbetsmarknaden, förväntas arbetslösheten bland arbetslöshetskassans medlemmar bestå under året. Ett årsgenomsnitt för den öppna arbetslösheten på mellan 2 och 2,5 procent av medlemmarna anses utgöra en realistisk prognos. Antalet medlemmar förväntas stiga något. En ökning av antalet medlemmar med mellan 1 och 2 procent anses utgöra en realistisk prognos. Mot bakgrund av att arbetslöshetsavgiften avskaffats från och med den 1 januari 2014 fattade kassastyrelsen i november 2013 beslut om att sänka medlemsavgiften till 100 kronor per månad. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen beslutade den 11 december 2013 att godkänna medlemsavgiften.

8 6 (14) Resultaträkning Not Belopp TSEK Intäkter Medlemsavgifter Annat statligt bidrag Övriga intäkter Summa intäkter Administrationskostnader Personalkostnader Övriga externa kostnader Avskrivning enligt plan Summa administrationskostnader Resultat före avgifter till staten Avgifter till staten Finansieringsavgifter Arbetslöshetsavgifter Summa avgifter till staten Resultat före finansiella poster Finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader -2-1 Summa finansiella poster Resultat före poster arbetslöshetsförsäkringen Poster arbetslöshetsförsäkringen Statligt bidrag till arbetslöshetsersättning Kostnad arbetslöshetsersättning Kostnad ej statsbidragsberättigad arbetslöshetsersättning 0-4 Summa poster arbetslöshetsförsäkringen -4-6 Årets resultat

9 7 (14) Balansräkning Belopp TSEK TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar Fordringar statsbidrag Fordringar statligt bidrag till arbetslöshetsersättning Fordran felaktig ersättning Fordringar medlemsavgift Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa fordringar Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR

10 8 (14) EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Not Eget kapital Eget kapital vid årets början Årets resultat Eget kapital Summa eget kapital Skulder Skulder arbetslöhetsersättning Skulder till Arbetsförmedlingen och IAF Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

11 9 (14) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med lag om arbetslöshetskassor, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter samt årsredovisningslagen i tillämpliga delar. Arbetslöshetsersättning och statsbidrag till arbetslöshetsersättning som är hänförlig till räkenskapsåret redovisas som kostnad respektive intäkt oavsett tidpunkten för betalning i enlighet med IAF:s föreskrifter. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Redovisningsprinciper överensstämmer med de principer som tillämpades föregående år. Fordringar Enligt Inspektionen för arbetslöshetsersättningens föreskrifter redovisas fordringar felaktig ersättning till nominellt belopp. Övriga fordringar har upptagits till de belopp som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Samtliga fordringar avseende medlemsavgifter redovisas till nominellt belopp då samtliga fordringar förväntas bli betalda. Medlemsavgift och finansieringsavgift Medlemsavgifter och finansieringsavgift redovisas enligt god redovisningssed. Arbetslöshetsavgift Arbetslöshetsavgiften, vars storlek har sin grund i utbetald arbetslöshetsersättning, redovisas enligt bokföringsmässiga grunder. Någon reservation för upplupen arbetslöshetsavgift för ej utbetald transferering har inte gjorts. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Avskrivning sker med 20 procent per år, på maskiner och inventarier.

12 10 (14) Noter Belopp i TSEK Not 1 Medlemsavgifter Medlemsavgifter Avgift som avser täcka 0 0 arbetslöshetsavgiften Not 2 Övriga intäkter Övriga sidointäkter (avgifter) Övriga rörelseintäkter (vidarefakturering) Not 3 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Kvinnor 5 5 Män Löner och andra ersättningar Styrelse och kassaföreståndare Löner och arvoden, övriga anställda Sociala kostnader Pensionskostnader för styrelse och kassaföreståndare Pensionskostnader för övriga anställda Arbetsgivaravgifter Löneskatt Övriga personalkostnader Summa personalkostnader

13 11 (14) Not 4 Övriga externa kostnader Portokostnader / information Lokalkostnader Förvaltningskostnad OAS, SO IT-kostnader Övriga kostnader Not 5 Finansiella intäkter Ränta på återkrav felaktig arbetslöshetsersättning 9 11 Övriga ränteintäkter Utdelningar på värdepapper Not 6 Statliga bidrag Statliga bidrag till arbetslöshetsersättning Periodiserat statligt bidrag till arbetslöshetsersättning Återbetald ersättning (till Arbetsförmedlingen) Not 7 Kostnad arbetslöshetsersättning Arbetslöshetsersättning Periodiserad arbetslöshetsersättning Återbetald arbetslöshetsersättning (från ersättningstagare)

14 12 (14) Not 8 Inventarier, verktyg och installationer Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Inköp 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 9 Fordringar statligt bidrag till arbetslöshetsersättning respektive skulder arbetslöshetsersättning Ingående periodiserade fordringar statligt bidrag till arbets löshetsersättning respektive skulder arbetslöshetsersättning Årets förändring Utgående periodiserade fordringar statligt bidrag till arbetslöshetsersättning respektive skulder arbetslöshets ersättning Not 10 Fordran felaktig ersättning Fordringar felaktig ersättning Ingående ackumulerade fordringar Under året tillkommande fordringar Under året reglerade fordringar Åldersfördelning Fordringar < 1 år Fordringar > 1 år < 5 år Fordringar > 5 år < 10 år Fordringar > 10 år Av summan fordringar felaktig ersättning bedöms 243 tkr av det nominella beloppet vara osäkert.

15 13 (14) Not 11 Övriga fordringar Fordran medlemsavgifter varav avser att täcka arbetslöshetsuppgift 0 0 Lunchkuponger Skattefordran Övriga kortfristiga fordringar 0 3 Kundfordringar Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränteintäkter Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 13 Kortfristiga placeringar Nordea räntefond Nordea bostadsobligation Aktiefond Stabil Nordea värdepapper Nordea Swedish Stars Fonden Camelot Marknadsvärde Not 14 Skulder till Arbetsförmedlingen och IAF Finansieringsavgift Arbetslöshetsavgift 8 94 Skulder felaktig arbetslöshetsersättning Not 15 Övriga skulder Källskatt arbetslöshetsförsäkring Övriga skulder

16 Organisationsnurnmer (14) Not 16 Upplupna kostnader och forut betalda intäkter Personalkostnader Övriga upplupna kostnader Stockholm den 26 mars 2014 ijc4 Thomas Sandgren Ordfl)rande Kjell Drotz Thomas Persson Niklas Enströrn ftwz tc&k Peter Sindahi nder Augsi Kassaföreståndare Vår revisionsberättelse har lämnats den 26 mars // St n J. Eriksson A uktoriserad revisor Lennart Albinsson Z Åke Persson Robert Wallin

17 Revsonsberätte1se Till föreningsstämman Elektrikemas arbetslöshetskassa, org.nr Rapport om rsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Elektrikernas arbetslöshetskassa för år Styrelsens ansvar för drsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisn ing som ger en rättvisande bild enligt årsredo visningslagen, lag om arbetslöshetskassor samt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisn ing som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. frevtsorcrnas at ts var Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att han eller hon har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn föijer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovis ningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn vä!jer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsent liga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma gransknings åtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omstän digheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effek tiviteten i föreningens interna kontroll. En revision inne fattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvär dering av den övergripande presentationen i årsredo visningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Rapport om forfattningar samt stadgar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Elektrikernas arbetslöshetskassa för år Styt-elsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättn ingsskyldighet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Ut ta ian det Vi tillstyrker att föreningsstämman bevi!jar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den Stksso Auktoriserad revisor ke Persson Förtroendevald revisor anda krav eniiqt lagar och andra Z.OVi Lennart Albinsson Förtroendevald revisor Robert Wallin Förtroendevald revisor Lit taiatin ori Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, lag om arbetslöshetskassor samt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen, lag om arbetslöshetskassor samt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkri ngens föreskrifter. Förvaltningsberättelsen är förenhig med årsredovisningens övriga delar.

18 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Box Stockholm Elektrikernasakassa.se

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTARBERÄTTELSE K 7198-12

FÖRVALTARBERÄTTELSE K 7198-12 FÖRVALTARBERÄTTELSE K 7198-12 Konkursgäldenär: Styrelse: Gävleborgs Kyl och 55641-4111 c/o Panaxia Security AB Linta Gårdsväg 5 168 74 Bromma Monica Hallin Gustafsson Huddungegränd 23 194 55 Upplands Väsby

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

2 0 1 3 Å R S R E D O V I S N I N G

2 0 1 3 Å R S R E D O V I S N I N G 2013 ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4-5 VD HAR ORDET... 6 MODERFÖRENINGENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING...8-9 KONCERNENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING... 10-11 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...12

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2798 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Kallelse till a rssta mma

Kallelse till a rssta mma Bilaga Ärende nr Branäs Samfällighetsförening Kallelse till a rssta mma Medlemmar i Branäs Samfällighetsförening kallas till årsstämma den 1 november 2014, kl 11 13, i Branäs Fritidscenters lokaler Ski

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014 HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 214 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET

INNEHÅLL VD HAR ORDET Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 3 5 9 10 11 12 12 14 16 17 22 VD har ordet Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Snabba fakta om verksamheten Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning Resultaträkning

Läs mer