Verksamhet 2009 K A S S A N

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhet 2009 K A S S A N"

Transkript

1 Verksamhet 2009 K A S S A N

2 Innehållsförteckning Alfa-kassan - en arbetslöshetskassa för alla 2 Förvaltningsberättelse 3 Verksamhetsområde 3 Organisation 3 Föreningsstämma 3 Styrelse 4 Ledning 4 Revisorer 4 Ekonomi 5 Fem år i sammandrag 6 Väsentliga händelser under räkenskapsåret 6 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 6 Anslutna 7 anslutna 7 Anslutna och icke anslutna 7 Framtida utveckling 7 Nyckeltal 8 Resultaträkning 1 januari - 31 december 9 Balansräkning per 31 december 10 Noter till resultat- och balansräkning 11 Revisionsberättelse 16 Uppgifter inom parentes avser föregående år. Omslag, layout och original: Per Jonebrink, Rådis AB Tryck: Alos 2010

3 Alfa-kassan - en arbetslöshetskassa för alla Alfa-kassan arbetslöshetskassan för alla Alfa-kassan är öppen för alla yrkesgrupper på arbetsmarknaden och fristående från fack för bund och andra intresseorganisationer. Alfa-kassan ska genom sin verksamhet stärka legitimi teten i den samlade arbetslöshetsförsäkringen och bidra till att stärka den enskildes ställning på arbetsmarknaden genom att vara den fristående kompletterande arbetslöshetskassan. Inriktningen är att motivera personer för medlemskap eller anslutning i en arbetslöshetskassa och därigenom göra inkomsttryggheten i försäkringen tillgänglig för alla som uppfyller villkoren. Anslutna till Alfa-kassan Den som är ansluten till Alfa-kassan har samma ersättnings rätt vid arbetslöshet som medlemmar i andra a-kassor, och har möjlighet att söka inkomstrelaterad ersättning vid arbetslöshet. Det innebär att man vid arbetslöshet kan få ersättning upp till 80 procent av sin tidigare inkomst, dock högst 680 kronor per dag. Både anställda och egna företagare har möjlighet att ansluta sig till Alfa-kassan. Villkoren för anslutning till Alfa-kassan är identiska med de villkor som gäller för att bli medlem i andra a-kassor. Arbetslösa som inte tillhör någon a-kassa Den som är arbetslös och inte är med i någon annan a-kassa (varken som ansluten till Alfa-kassan eller som medlem i en annan a-kassa) kan söka grundersättning hos Alfa-kassan. Den som är medlem i en annan a-kassa söker däremot grundersättning hos sin a-kassa. Ersättning och avgifter Alfa-kassan får, liksom övriga a-kassor, statsbidrag via Arbetsförmedlingen, för ersättning som betalas ut till arbetslösa. Den som är ansluten till Alfa-kassan betalar en månadsavgift. All verksamhet för anslutna finansieras genom denna avgift. När det gäller Alfa-kassans uppgift att betala ut ersättning till arbetslösa som inte tillhör någon a-kassa, finansieras administrationen genom en kombination av statsbidrag och en administrationsavgift som betalas av dem som får ersättning utan att vara anslutna. 2

4 Årsredovisning för Arbetslöshetskassan Alfa 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhetsområde Kassan är av regeringen utsedd att vara den i Lagen om arbetslöshetskassor (LAK 1997:239) angivna kompletterande arbetslöshetskassan. Kassans verksamhetsområde täcker hela arbetsmarknaden och omfattar därmed anställda, företagare och nytillträdande på arbetsmarknaden. De personer som uppfyller villkoren för anslutning till den frivilliga inkomstbortfallsförsäkringen i arbetslöshetsförsäkringen kan, via kassan, ansluta sig till denna. I detta fall har kassan hand om administrationen av både ersättningar med grundbelopp och inkomstrelaterade ersättningar. Kassan svarar också för att personer som inte är medlemmar i någon arbetslöshetskassa får del av arbetslöshetsförsäkringens obligatoriska (allmänna) grundförsäkring. Organisation Verksamheten för de till kassan anslutna respektive icke anslutna personerna bedrivs i en gemensam organisation. Denna är upp byggd med fyra kontor som finns i Borås, Hemse, Ljusdal och Sundbyberg. Kassans säte är Sundbyberg där huvudkontoret och kassans ledning är placerad. Föreningsstämma Extra föreningsstämma hölls i Sundbyberg den 27 mars 2009 för beslut om avgiften för anslutna. Detta med anledning av behovet av förändringar av avgifterna för anslutna och icke anslutna mot bakgrund av de stora volymökningar av ärenden som skett och som förväntades ske. Med anledning av att IAF avslog ovanstående begäran om avgiftshöjning hölls ytterligare en extra föreningsstämma i Sundbyberg den 28 april Kassans ordinarie fören ings stämma hölls i Sundbyberg den 2 juni Vidare hölls en extra föreningsstämma i Sundbyberg den 12 november 2009 för beslut om budget och avgifter för Ombud vid stämman utses av Arbetslöshetskassornas Samorganisation (SO), som formellt har bildat kassan och är dess ende medlem. Ordinarie föreningsstämma år 2010 hålls den 5 maj

5 Stående från vänster: Tommy Adamsson, Peter Schönefeld, Karin Bergh, Leif Håkansson, Alf Eriksson, Per Mårtensson, Ulf Björklund. Sittande från vänster: Inga-Lill Andersson, Ylva Simander, Madelene Syrén, Malin Eriksson, Lars Yngve. Saknas på bilden: Jaan Kolk. Styrelse Ledamöter valda av förenings stämman Hans Håkansson (t o m ), ordförande Peter Schönefeld (fr o m ), ordförande Tommy Adamsson, vice ord förande, Jaan Kolk, Leif Håkansson och Alf Eriksson Ledamot utsedd av staten Bjarne Almström (t o m ) och Per Mårtensson (fr o m ) Ledamöter utsedda av arbetstagarorganisationen ST Ylva Simander och Malin Eriksson Suppleanter valda av förenings stämman Lars Yngve och Madelene Syrén Suppleant utsedd av staten Mikael Ekelund (t o m ) och Karin Bergh (fr o m ) Suppleanter utsedda av arbetstagarorganisationen ST Mikael Udiljak (fr o m ) och Peter Karlsson (fr o m ) Styrelsen har genomfört 14 sam man trä den under året. I styrelsens arbetsutskott har ingått Hans Håkansson (t o m ), Peter Schönefeld (fr o m ), Tommy Adamsson, Leif Håkansson och Bjarne Almström (t o m ) och Per Mårtensson (fr o m ). Arbetsutskottet har sam man trätt 23 gånger under året. Ledning Inga-Lill Andersson är kassaföreståndare och Ulf Björklund är ställföreträdande kassaföreståndare. Revisorer Ordinarie Olle Svedman t o m och fr o m Sverker Rytterstedt, auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers Christer Johansson, Rigmor Eklind (t o m ) och Liv Silnes (fr o m ) Suppleanter Sune Johnsson, auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers Harriet Eriksson (t o m ) och Håkan Arnelid (t o m ) Lars Olof Holmgren (fr o m ) och Gun Haak (fr o m ) 4

6 Ekonomi Kassan har fått i uppdrag av staten att administrera grundersättning för de personer som inte är medlemmar i någon arbetslöshetskassa eller som inte har anslutit sig till kassan. Finansieringen av denna verksamhet regleras i lag och i avtal med staten. Staten har åtagit sig att, utöver administrationsavgiften, svara för nödvändiga administrationskost nader rörande verksamheten för icke anslutna i kassan. Intäkter Avgifter från de anslutna uppgick till 350,1 (284,3) Mkr, varav 128,2 (100,9) Mkr avser grundavgift och 221,9 (104,7) Mkr avser avgift som ska täcka arbetslöshetsavgiften. Månadsavgiften var för de anslutna under perioden januari april 305 kronor, från och med maj var den 450 kronor. Föregående år var den 365 under första och 305 kronor under andra halvåret. Den som var arbetslös betalade endast grundavgift på 115 kronor per månad under perioden januari april och därefter 150 kronor per månad. Föregående år var motsvarande avgift 115 kronor per månad. Ersättning från staten för administration av de icke anslutna uppgick till 50,5 (49,5) Mkr. Dessutom erhölls 34,4 (15,1) Mkr i avgifter från de icke anslutna. Avgiften för administration av de icke anslutna under perioden januari 27 maj var 12 kr per utbetald ersättningsdag. Från och med 28 maj till och med september var den 17 kr och resterande del av året var den 22 kronor per utbetald ersättningsdag. Föregående år var avgiften 10 kronor t o m 30 november och den 1 december höjdes avgiften till 12 kronor per utbetald ersättningsdag. Finansieringsavgift För 2009 har kassan betalat in 261,1 (229,0) Mkr i total finan sieringsavgift till staten, varav 57,7 (52,2) Mkr avser finansie ringsavgift och 203,4 (72,2) Mkr avser arbetslöshetsavgift och 0,0 (104,7) Mkr avser förhöjd finansieringsavgift. Administrationskostnader I den ekonomiska redovisningen fördelas administrationskostnader så att de två skilda verksamhetsområdena får bära sina egna kostnader. Fördelningen grundar sig på en identifiering av alla direkta kostnader som rör respektive verksamhetsområde samt på mätningar av tidsåtgången i ärendehanteringen rörande anslutna och icke anslutna som används som underlag för fördelning av gemensamma kostnader. Administrationskostnaderna uppgick till totalt 182,5 (127,1) Mkr, varav 79,6 ( 59,9) Mkr avser verksamheten för anslutna och 102,9 (67,3) Mkr avser verksamheten för icke anslutna. Kostnader för grundutbildning och kompetensutveckling av egen och inhyrd personal avseende försäkring m m har uppgått till 2,3 (0,6) Mkr. Resultat och Eget Kapital Årets resultat blev totalt -4,1 (2,1) Mkr, vilket har avräknats mot det egna kapitalet. Resultatet fördelar sig med 12,9 (4,4) Mkr avseende verksamheten med de anslutna och -17,0 (-2,3) Mkr avseende verksamheten med de icke anslutna. Det egna kapitalet uppgår vid utgången av året till 73,5 (77,7) Mkr. Av det upparbetade egna kapitalet kommer 94,1 Mkr från verksamheten med de anslutna och -20,6 Mkr från verksamheten med de icke anslutna. 5

7 Fem år i sammandrag Resultaträkning i tkr Grundavgifter från anslutna Förhöjd finansieringsavgift från anslutna Arbetslöshetsavgift från anslutna Administrationsavgift från icke anslutna Ersättning från staten för icke anslutna Utjämningsbidrag Statliga bidrag för arbetslöshetsersättning Övriga intäkter Summa intäkter Försäkringskostnader Administrationskostnader Resultat före finansiella poster Årets resultat Balansräkning i tkr Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Eget Kapital genererat från verksamhet, anslutna genererat från verksamhet, icke anslutna Kortfristiga skulder Balansomslutning Soliditet, % Väsentliga händelser under räkenskapsåret Under första delen av året ökade ärendeinströmningen kraftigt på grund av lågkonjunkturen. De icke anslutna svarade för den större andelen av detta inflöde. Långa köer uppstod med en kötid som uppgick till 17 veckor som mest och en genomströmningstid där medianvärdet låg som mest på 20 och 22 veckor för inkomstrelaterat respektive grundbelopp. Kassan genomförde därför en rad åtgärder för att minska köerna. Bland annat inhyrdes, utbildades och rekryterades ca 100 nya medarbetare under året. Åtgärderna har gett effekt, kötiderna har sänkts med 12 veckor och genomströmningstiderna har sänkts med 8 respektive 7 veckor. Kassan har infört ett system för fordringshantering, Collect samt bytt medlemssystem till Melos. Under 2009 skedde en del förändringar i arbetslöshetsförsäkringen. Räntedebitering infördes på återkrävd ersättning från den 2 mars Från den 1 juli infördes förenklade och förbättrade regler i arbetslöshetsförsäkringen. Nya medlemmar/anslutna fick tillfälligt räkna varje medlemsmånad dubbelt under 2009 och därmed kunde de kvalificera sig snabbare för inkomstbortfallsförsäkring. Det blev även enklare att bli medlem i eller ansluten till en a-kassa. Inträdesvillkoret förändras så att kravet på viss arbetad tid togs bort. Det betyder att även den som är föräldraledig, sjuk eller arbetslös kan bli medlem i en a-kassa. Vidare beslutades att från arbetslöshetsavgiften ska avdrag göras med 50 kr per medlem/ansluten som, under den månad som avgiften avser, inte definieras som arbetslös. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Den som fått sjukpenning under maximalt antal dagar eller tidsbegränsad sjukersättning under maximalt antal månader kan få inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning under vissa förutsättningar. Ny ersättningsperiod baseras på gammalt arbete. Den som inte kan återknyta till en gammal ersättningsperiod ska kunna få en ny ersättningsperiod baserad på samma arbete, om den sökande varit frånvarande från arbetsmarknaden på grund av sjukdom. Uppgiftsskyldigheten till andra myndigheter omfattar nu även Pensionsmyndigheten. 6

8 En tidsgräns om 12 månader har införts för korrigering av arbetslöshetsavgift till staten. Under maj 2010 införs de nya förordningarna inom EUområdet. EG-förordningarna har förenklats och moderniserats och syftar till samordning. Det är färre artiklar, bättre systematik och ett enklare språk. Avsikten är att förenkla vissa regler samt utöka tillämpligheten även till studenter och egna företagare. Anslutna För anslutna till kassan gäller samma regler som för medlemmar i andra arbetslöshetskassor. Personer som ansluter sig till kassan betalar en medlemsavgift och en arbetslöshetsavgift samt har samma ersätt nings rätt som medlemmar i övriga arbetslös hets kassor. Vid utgången av verksamhetsåret var (74 134) personer anslutna till Alfa-kassan. Detta innebär en nettoökning under året med 4 (-1) procent. De anslutnas fördelning mellan män och kvinnor var vid årets utgång 59 (58) respek tive 41 (42) procent. Under året har (13 942) personer utträtt, varav 53 (39) procent övergått till annan arbetslöshetskassa och 21 (29) procent utträtt på grund av bristande avgiftsbe talning. Av de anslutna fick (12 726) personer eller 22 (17) procent ersätt ning under året. Av dessa erhöll (9 926) personer eller 70 (78) procent ersättning med dagpenningbelopp (inkomst relaterad ersättning). Den genom snittliga dagpenningen för anslutna under verksamhetsåret var 571 (545) kronor. Under året fick (2 800) anslutna, som inte uppfyllde villkoren för inkomstrelaterad ersättning, ersättning med grund belopp. Ersättning som betalades ut till anslutna uppgick till 814 (546) Mkr, varav 691 (480) Mkr var inkomst relaterad ersättning. anslutna Under verksamhetsåret fick (23 978) personer som inte var anslutna till kassan ersättning med grundbelopp, vid ett eller flera tillfällen under året. Detta utgör 59 (65) procent av samtliga personer som fick ersättning, från Alfakassan. Arbetslöshetsersättning som betalades ut till icke anslutna uppgick till 460 (364) Mkr och antalet utbetalda ersättningsdagar var ( ). Anslutna och icke anslutna Under 2009 betalades totalt (910) Mkr ut i arbets löshets ersätt ning till (36 704) ersätt nings tagare. Antalet utbetalda ersättningsdagar under året var totalt ( ). Totalt utbetalda grundbelopp från kassan uppgick till 71 (75) procent av de grundbelopp som utbetala des av samtliga arbetslöshetskassor. Motsvarande andel avseen de inkomstrelaterad ersättning var 4 (4) procent. Under året tog kassan (38 858) beslut avseende an sök ningar om ersättning. Av dessa beslut var (22 966) eller 54 (59) procent avslag, varav 83 (85) procent avsåg icke anslutna. Framtida utveckling Arbetslösheten förväntas ligga på en fortsatt hög nivå under 2010 och antalet ersättningstagare hos kassan beräknas öka under året. Antalet varsel som läggs på arbetsmarknaden har däremot minskat jämfört med föregående år. Alfa-kassan berörs inte fullt ut av denna positiva trend men antalet personer som kommer att ansöka om arbetslöshetsersättning förväntas minska framöver. De åtgärder som är vidtagna kommer att leda till förbättrad kvalitet och service med hög tillgänglighet och kortare handläggningstider Antal anslutna 31 december 2009 fördelat på ålder och kön Kvinnor Män Antal anslutna år år år år år 7

9 Nyckeltal Antal årsarbetare varav anställda varav inhyrda ,5 0 Antal anslutna per 31 december varav kvinnor varav män Antal nytillkomna anslutna Antal anslutna som utträtt varav som begärt utträde varav utträde p g a bristande betalning Antal anslutna som gått till annan a-kassa Grundavgift, kr 115/ Förhöjd finansieringsavgift, kr Arbetslöshetsavgift, kr 190/ Antal ersättningsdagar varav icke anslutna varav anslutna Antal ersättningstagare varav icke anslutna varav anslutna Ersättningsdagar/ersättningstagare under året genomsnitt för icke anslutna genomsnitt för anslutna Ersättningsdagar / årsansluten Andel anslutna som erhållit ersättning, % Utbetald ersättning, Mkr varav icke anslutna, Mkr varav anslutna, grundbelopp Mkr varav anslutna, inkomstrelaterad Mkr Genomsnittlig dagpenning, anslutna, kr Antal omprövningar uppgift saknas varav ändrade beslut Underrättelser från arbetsförmedling uppgift saknas varav ej ersättningssökande Antal överklaganden till länsrätt Antal frånkännanden Antal uteslutningar Antal polisanmälningar Antal avslagsbeslut varav icke anslutna varav anslutna

10 Resultaträkning 1 januari - 31 december Belopp i tkr Intäkter Not Anslutnas avgifter Avgifter från icke anslutna Ersättning från staten för icke anslutna Utjämningsbidrag Statliga bidrag för arbetslöshetsersättning Övriga intäkter Summa intäkter Försäkringskostnader Utbetald arbetslöshetsersättning Utbetald ej statsbidragsberättigad ersättning Finansieringsavgift Förhöjd finansieringsavgift Arbetslöshetsavgift Summa försäkringskostnader Resultat före administrationskostnader Administrationskostnader Personalkostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar enligt plan Summa administrationskostnader Resultat före finansiella poster Finansiella intäkter Ränta på återkrav felaktig ersättning Finansiella kostnader Summa finansiella intäkter och kostnader Årets resultat

11 Balansräkning per den 31 december Belopp i tkr Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Ombyggnation annans fastighet Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar Fordran ersättning för administrationskostnader icke anslutna Fordringar statsbidrag Fordringar felaktig ersättning Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar i värdepapper Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Eget kapital vid årets början Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Skulder till Arbetsförmedlingen och IAF Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 10

12 Noter till resultat- och balansräkning Redovisningsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med lagen om arbetslöshetskassor, IAF:s föreskrifter samt årsredovisningen i tillämpliga delar, förutom en avvikelse från IAF:s föreskrifter avseende värdering av fordringar medlemsavgifter som avser att täcka den förhöjda finansieringsavgiften respektive arbetslöshetsavgiften, vilka enligt föreskriften skall upptas till nominellt belopp men som i kassans redovisning istället upptas till det belopp som räknas bli betalt. Effekten av denna avvikelse framgår av not 12. Alfa-kassans overheadkostnader fördelas till hälften lika på de anslutna respektive de icke anslutna, samt till hälften proportionellt efter fastställd nyckel. De anslutnas andel av de övriga kostnader 2009 som varken är direkt hänförliga till de anslutna eller till de icke anslutna, har fördelats enligt månadsvis fastställda procenttal. De fastställda procenttalen är grundade på tidmätning. Under året har denna andel för de anslutna i genomsnitt varit 38,2 % (39,6 %). Avskrivningsprinciper: De materiella anläggningstillgångarna avskrivs systematiskt över bedömd ekonomisk livslängd vilken för datorutrustning och övriga anläggningstillgångar uppskattats till 36 resp 60 månader samt för ombyggnadskostnader till 48 månader. Linjär avskrivning tillämpas. Not 1 Anslutnas avgifter, tkr Anslutna Anslutna Totalt Grundavgifter från anslutna Förhöjd finansieringsavgift från anslutna Arbetslöshetsavgift från anslutna Summa anslutnas avgifter Not 2 Statliga bidrag, tkr Anslutna Anslutna Totalt Bidrag till arbetslöshetsersättning Återbetald ersättning till Arbetsförmedl Summa statliga bidrag Not 3 Arbetslöshetsersättning, tkr Anslutna Anslutna Totalt Utbetald ersättning Återbetald ersättning Summa arbetslöshetsersättning

13 Not 4 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter samt könsfördelningen i ledningen och personalens sjukfrånvaro Medeltal anställda, årsarbetare Kvinnor Män Löner och andra ersättningar, styrelse och kassaföreståndare Löner och andra ersättningar, övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader, kassaföreståndare Pensionskostnader, övriga anställda Övriga personalkostnader Summa löner Fördelning mellan män och kvinnor i styrelsen inklusive suppleanter Kvinnor Män Fördelning mellan män och kvinnor i ledningen Kvinnor Män Personalens sjukfrånvaro (i procent) Total sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden 4,0 6,6 Därav andel total sjukfrånvaro i 60 dagar eller mer 32,3 56,2 Total sjukfrånvaro kvinnor 4,1 7,8 Total sjukfrånvaro män 3,7 3,2 Total sjukfrånvaro < 30 år 4,0 4,0 Total sjukfrånvaro år 2,6 7,0 Total sjukfrånvaro 50 år och äldre 6,3 6,5 12

14 Not 5 Övriga externa kostnader Revisionsarvode Öhrlings PricewaterhouseCoopers Andra uppdrag, Öhrlings PricewaterhouseCoopers Revisionsarvode förtroendevalda Inhyrd personal Övriga konsulter Förvaltningskostnad OAS, ÄGA Främmande tjänster Lokalkostnader Telekommunikation och postbefordran Årets nedskrivning av osäkra fordringar avseende grundavgift Återförda nedskrivningar grundavgift Nedskrivning av osäkra fordringar avseende förhöjd finansieringsavgift Årets nedskrivning av osäkra fordringar avseende arbetslöshetsavgift Återförda nedskrivningar arbetslöshetsavgift Nedskrivning av osäkra fordringar avseende KFM-ärenden Nedskrivning av fordran på staten Övrigt Summa Not 6 Inventarier Anskaffningsvärde vid årets början Årets inköp och försäljningar Årets utrangeringar Inventarier vid årets slut Ackumulerad avskrivningar vid årets början Årets avskrivningar inventarier Årets utrangeringar Ackumulerade avskrivningar vid årets slut Summa inventarier Ombyggnation annans fastighet 2 Anskaffningsvärde vid årets början Årets ombyggnationer på annans fastighet Inventarier vid årets slut Ackumulerad avskrivningar vid årets början Årets avskrivningar ombyggnation annans fastighet Ackumulerade avskrivningar vid årets slut Summa utgående restvärde enligt plan Avskrivningsprinciper: Avskrivning sker systematiskt över tillgångarnas ekonomiska livslängd som har uppskattats till 36, resp 60 månader. 2 Avskrivningsprinciper: Avskrivning sker systematiskt över 48 månader. Linjär avskrivningsmetod tillämpas. 13

15 Not 7 Fordran ersättning för administrationskostnader icke anslutna Kvarstående fordran på staten avseende administrationsbidrag för de icke anslutna, fastställd vid avräkning 31 december Fordran har skrivits ned 2009 och ingår i det ackumulerade underskottet för verksamheten med de icke anslutna, som redovisas i not 12. Summa fordran ersättning för administrationskostnader för icke anslutna Not 8 Specificering av fordringar felaktigt erhållen arbetslöshetsersättning Ingående fordringar Årets förändringar - under året tillkommande fordringar under året reglerade fordringar avskrivningar av fordringar Summa utgående fordringar Fordringar < 1 år Fordringar > 1 år < 5 år Fordringar > 5 år < 10 år Fordringar > 10 år Summa fordringar felaktig ersättning Av summan fordringar felaktig ersättning bedöms tkr ( tkr) av det nominella beloppet vara osäkra Not 9 Övriga fordringar Förskottsutbetalningar Fordran på anslutna avseende grundavgift Befarad förlust grundavgift Fordran på anslutna avseende förhöjd finansieringsavgift Befarad förlust förhöjd finansieringavgift Fordran på anslutna avseende arbetslöshetsavgift Befarad förlust arbetslöshetsavgift Fordringar ränta återkrav felaktig ersättning 5 - Övriga fordringar Summa övriga fordringar Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupen ränteintäkt Förutbetalda hyror Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 11 Kortfristiga placeringar i värdepapper Ingående bokförda värden Årets förändringar - Köp av värdepapper Inlösen av värdepapper Utgående bokförda värden Summa kortfristiga placeringar i värdepapper Marknadsvärde

16 Not 12 Eget kapital Anslutna Anslutna Totalt Ingående balans Årets resultat Summa eget kapital Den under redovisningsprinciper kommenterade avvikelsen mot IAF:s föreskrifter avseende medlemsavgifter som avser att täcka den förhöjda finansieringsavgiften respektive arbetslöshetsavgiften påverkar det egna kapitalet med 446 tkr (938 tkr) och förändringen mellan åren påverkar resultatet med 62 tkr (938 tkr). Not 13 Skulder till Arbetsförmedlingen och IAF Finansieringsavgift Förhöjd finansieringsavgift - - Arbetslöshetsavgift Skulder felaktig ersättning, ej återbetald Övriga skulder till Arbetsförmedlingen, återbetald felaktig ersättning Summa skulder till Arbetsförmedlingen och IAF Not 14 Övriga kortfristiga skulder Källskatt ersättning Källskatt anställda/personal Ej utkvitterad ersättning Särskild löneskatt på pensionskostnader Summa övriga kortfristiga skulder Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupen semesterlöneskuld Upplupen arbetsgivaravgift Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Sundbyberg den 18 mars 2010 Peter Schönefeld Tommy Adamsson Leif Håkansson Jaan Kolk ordförande vice ordförande Alf Eriksson Per Mårtensson Ylva Simander Malin Eriksson Inga-Lill Andersson Kassaföreståndare Vår revisionsberättelse har avgivits den 30 mars 2010 Sverker Rytterstedt Christer Johansson Liv Silnes Auktoriserad revisor 15

17 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Arbetslöshetskassan Alfa Organisationsnummer: Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och kassaföreståndarens förvaltning i Arbetslöshetskassan Alfa för år Det är styrelsen och kassaföreståndaren som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen och lagen om arbetslöshetskassor tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och kassaföreståndarens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och kassaföreståndaren gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i arbetslöshetskassan för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller kassaföreståndaren har handlat i strid med årsredovisningslagen, lagen om arbetslöshetskassor eller arbetslöshetskassans stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och lagen om arbetslöshetskassor och ger en rättvisande bild av arbetslöshetskassans resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Styrelsens ledamöter och kassaföreståndaren har enligt vår bedömning inte handlat i strid med arbetslöshetskassans stadgar. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för arbetslöshetskassan och beviljar styrelsens ledamöter och kassaföreståndaren ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 30 mars 2010 Liv Silnes Christer Johansson Sverker Rytterstedt Auktoriserad revisor 16

18 Arbetslöshetskassan Alfa Ljusdal Tel: Fax: K A S S A N

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 1 Styrelse 2 Verksamhet 4 Fem år i sammandrag 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 10 Nyckeltal 11

Läs mer

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899 Årsredovisning 213 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 825-4899 Arbetslöshetskassan Vision org nr 825-4899 Stämma Revisorer Styrelse Kassaföreståndare Ledningen Stockholm Göteborg Enhetschef (EC) Enhetschef

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. Org.nr 802005 5037

ÅRSREDOVISNING 2010. Org.nr 802005 5037 ÅRSREDOVISNING 2010 Org.nr 802005 5037 1 FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE 4 Inledning 4 Förslag till resultatdisposition 5 Information 8 Styrelse mm 10 RESULTATRÄKNING 12 BALANSRÄKNING 13 NOTER TILL RESULTAT-

Läs mer

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691. Medlemmarna ökade med 11 668. en ökning med 1,8% Årsredovisning

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691. Medlemmarna ökade med 11 668. en ökning med 1,8% Årsredovisning Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691 Medlemmarna ökade med 11 668 en ökning med 1,8% Årsredovisning 2013 Innehåll AEA årsredovisning 2013 Ordlista Arbetslöshetsavgift Avgift för delfinansiering

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 802005-4857

ÅRSREDOVISNING 2014 802005-4857 ÅRSREDOVISNING 2014 802005-4857 Vårt år 2014 802005-4857 År 2014 har vi gjort till vårt år! När vi nu sitter med facit i hand har vi utökat vår organisation med nästan åttatusen yrkesverksamma medlemmar.

Läs mer

Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa

Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Verksamhetens syfte, Arbetslöshetskassans organisation, Föreningsstämma, Styrelsen, Styrelsesammanträden,

Läs mer

BYGGNADSARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA ÅRSREDOVISNING 2011 1(18)

BYGGNADSARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA ÅRSREDOVISNING 2011 1(18) BYGGNADSARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA ÅRSREDOVISNING 2011 1(18) Innehållsförteckning Sid. Förvaltningsberättelse..2-9 Resultaträkning...10 Balansräkning 11-12 Noter till resultat- och balansräkning..3-18

Läs mer

Lärarnas A-kassa Årsredovisning 2011

Lärarnas A-kassa Årsredovisning 2011 Lärarnas A-kassa är med över 174 000 medlemmar den arbetslöshetskassa i Sverige som organiserar flest lärare. Vi har spetskompetens när det gäller frågor som rör lärare av skilda slag, skolledare och andra

Läs mer

SmåA. Småföretagarnas Arbetslöshetskassa. Småföretagarnas Arbetslöshetskassa ÅRSREDOVISNING 2012. Org nr 802005 5037

SmåA. Småföretagarnas Arbetslöshetskassa. Småföretagarnas Arbetslöshetskassa ÅRSREDOVISNING 2012. Org nr 802005 5037 SmåA ÅRSREDOVISNING 2012 Org nr 802005 5037 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 8 BALANSRÄKNING 9 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 10 RAPPORT FRÅN LEKMANNAREVISOR 14 REVISIONSBERÄTTELSE

Läs mer

VI GÖR DET SVÅRA ENKELT

VI GÖR DET SVÅRA ENKELT VI GÖR DET SVÅRA ENKELT ÅRSREDOVISNING 2014 Vi är till för lärare Innehåll Och den ljusnande framtid är vår 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 9 Balansräkning 11 Tilläggsupplysningar 12 Nyckeltal

Läs mer

Årsredovisning 2003. Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

Årsredovisning 2003. Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Årsredovisning 2003 Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Innehåll 03 Kassaföreståndarens kommentar 04 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Noter till resultat- och balansräkningar

Läs mer

GS ARBETSLÖSHETSKASSA VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

GS ARBETSLÖSHETSKASSA VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING GS ARBETSLÖSHETSKASSA VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL OM OSS 4 ORGANISATION 5 STYRELSEN 6 KASSAFÖRESTÅNDAREN HAR ORDET 8 GS A-KASSAS EKONOMI 9 VÄRDEGRUNDSARBETE 10 MEDLEMSFOKUS 12 MEDLEMSAVDELNINGEN

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi med våra kunders hjälp

Läs mer

ARSREDOVISNING 2006/2007

ARSREDOVISNING 2006/2007 o BOSTADSRATTSFORENINGEN TANDADALENS FJÄLLHOTELL ARSREDOVISNING 2006/2007 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tandådalens Fjällhotell får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 -- 2007-08-31.

Läs mer

Bodens energi nät årsredovisning

Bodens energi nät årsredovisning Bodens energi nät årsredovisning 2010 1 2 Årsredovisning 2010 Bodens Energi Nät AB 556526-8561 Innehåll sida Verksamheten 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Conpharm Aktiebolag (publ) Org.nr 556229-2820

Conpharm Aktiebolag (publ) Org.nr 556229-2820 Org.nr 556229-2820 Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Conpharm Aktiebolag (publ) avger härmed följande årsredovisning. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

VD har ordet... Lennart Näslund VD

VD har ordet... Lennart Näslund VD Årsredovisning 2009 2009 Innehåll 2009 VD har ordet... 5 Förvaltningsberättelse... 6-7 Resultaträkning... 8 Balansräkning... 9 Noter... 10-12 Revisionsberättelse... 13 Granskningsrapport... 14 2 2009 3

Läs mer

[2006] Årsredovisning. Den förmedlande länken [FORA ÅRSREDOVISNING 2006]

[2006] Årsredovisning. Den förmedlande länken [FORA ÅRSREDOVISNING 2006] [2006] Årsredovisning Den förmedlande länken [FORA ÅRSREDOVISNING 2006] Om Fora Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten HomeMaid Hemservice AB (publ), org.nr. 556543-8883, startade sin verksamhet under slutet av 1997. Bolaget har rörelsedrivande filialer på flera platser i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening VÄTTEN i Helsingborg Vätten i Helsingborg 1(14) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Vätten i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen sid I av 10 Styrelsens ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008-0 I-O I - 2008-12-3 I Bostadsrättsföreningen Iverson Orgnr. 71641 1-7447 Innehåll l-- Förvaltningsberättelse Verksamhetsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2004 2

Årsredovisning 2004 2 Årsredovisning 2004 2 Innehåll Resultatredovisning Generaldirektörens inledning...5 IAF: s uppdrag...6 Insynsrådet...6 Regeringens mål och IAF: s resultatredovisning...7 Utveckling av arbetslöshetsförsäkringen...8

Läs mer

PARTILLE ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

PARTILLE ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Partille Energi Nät AB bedriver elnätsverksamhet i Partille. Med nätverksamhet avses att ställa elektriska starkströmsanläggningar till förfogande för överföring av el. Till verksamheten hör också projektering,

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 NEHÅLL INNEHÅLL Nyckeltal 2 Förvaltningsberättelse 3 Finansiella

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar.

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar. Årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Nyckeltal

Läs mer

2 0 1 3 Å R S R E D O V I S N I N G

2 0 1 3 Å R S R E D O V I S N I N G 2013 ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4-5 VD HAR ORDET... 6 MODERFÖRENINGENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING...8-9 KONCERNENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING... 10-11 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...12

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881. foto Margareta Nilsson, Gustavsberg

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881. foto Margareta Nilsson, Gustavsberg ÅRSREDOVISNING 2012 BRF VÄNSKAPEN 47 Org nr 716416-6881 foto Margareta Nilsson, Gustavsberg Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att hållas Tisdagen den 16 april 2013 (separat kallelse utsänd)

Läs mer

Årsredovisning 2010 Bostadsrättsföreningen Trollglansen 1 Organisationsnr: 769613-3185

Årsredovisning 2010 Bostadsrättsföreningen Trollglansen 1 Organisationsnr: 769613-3185 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Trollglansen 1 Organisationsnr: 769613-3185 Bostadsrättsföreningen Trollglansen 1 i ett nötskal Byggår: Arkitekt: Kommun: Bostadsyta: Antal bostadslägenheter: - bostadsrätter:

Läs mer