Verksamhet 2009 K A S S A N

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhet 2009 K A S S A N"

Transkript

1 Verksamhet 2009 K A S S A N

2 Innehållsförteckning Alfa-kassan - en arbetslöshetskassa för alla 2 Förvaltningsberättelse 3 Verksamhetsområde 3 Organisation 3 Föreningsstämma 3 Styrelse 4 Ledning 4 Revisorer 4 Ekonomi 5 Fem år i sammandrag 6 Väsentliga händelser under räkenskapsåret 6 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 6 Anslutna 7 anslutna 7 Anslutna och icke anslutna 7 Framtida utveckling 7 Nyckeltal 8 Resultaträkning 1 januari - 31 december 9 Balansräkning per 31 december 10 Noter till resultat- och balansräkning 11 Revisionsberättelse 16 Uppgifter inom parentes avser föregående år. Omslag, layout och original: Per Jonebrink, Rådis AB Tryck: Alos 2010

3 Alfa-kassan - en arbetslöshetskassa för alla Alfa-kassan arbetslöshetskassan för alla Alfa-kassan är öppen för alla yrkesgrupper på arbetsmarknaden och fristående från fack för bund och andra intresseorganisationer. Alfa-kassan ska genom sin verksamhet stärka legitimi teten i den samlade arbetslöshetsförsäkringen och bidra till att stärka den enskildes ställning på arbetsmarknaden genom att vara den fristående kompletterande arbetslöshetskassan. Inriktningen är att motivera personer för medlemskap eller anslutning i en arbetslöshetskassa och därigenom göra inkomsttryggheten i försäkringen tillgänglig för alla som uppfyller villkoren. Anslutna till Alfa-kassan Den som är ansluten till Alfa-kassan har samma ersättnings rätt vid arbetslöshet som medlemmar i andra a-kassor, och har möjlighet att söka inkomstrelaterad ersättning vid arbetslöshet. Det innebär att man vid arbetslöshet kan få ersättning upp till 80 procent av sin tidigare inkomst, dock högst 680 kronor per dag. Både anställda och egna företagare har möjlighet att ansluta sig till Alfa-kassan. Villkoren för anslutning till Alfa-kassan är identiska med de villkor som gäller för att bli medlem i andra a-kassor. Arbetslösa som inte tillhör någon a-kassa Den som är arbetslös och inte är med i någon annan a-kassa (varken som ansluten till Alfa-kassan eller som medlem i en annan a-kassa) kan söka grundersättning hos Alfa-kassan. Den som är medlem i en annan a-kassa söker däremot grundersättning hos sin a-kassa. Ersättning och avgifter Alfa-kassan får, liksom övriga a-kassor, statsbidrag via Arbetsförmedlingen, för ersättning som betalas ut till arbetslösa. Den som är ansluten till Alfa-kassan betalar en månadsavgift. All verksamhet för anslutna finansieras genom denna avgift. När det gäller Alfa-kassans uppgift att betala ut ersättning till arbetslösa som inte tillhör någon a-kassa, finansieras administrationen genom en kombination av statsbidrag och en administrationsavgift som betalas av dem som får ersättning utan att vara anslutna. 2

4 Årsredovisning för Arbetslöshetskassan Alfa 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhetsområde Kassan är av regeringen utsedd att vara den i Lagen om arbetslöshetskassor (LAK 1997:239) angivna kompletterande arbetslöshetskassan. Kassans verksamhetsområde täcker hela arbetsmarknaden och omfattar därmed anställda, företagare och nytillträdande på arbetsmarknaden. De personer som uppfyller villkoren för anslutning till den frivilliga inkomstbortfallsförsäkringen i arbetslöshetsförsäkringen kan, via kassan, ansluta sig till denna. I detta fall har kassan hand om administrationen av både ersättningar med grundbelopp och inkomstrelaterade ersättningar. Kassan svarar också för att personer som inte är medlemmar i någon arbetslöshetskassa får del av arbetslöshetsförsäkringens obligatoriska (allmänna) grundförsäkring. Organisation Verksamheten för de till kassan anslutna respektive icke anslutna personerna bedrivs i en gemensam organisation. Denna är upp byggd med fyra kontor som finns i Borås, Hemse, Ljusdal och Sundbyberg. Kassans säte är Sundbyberg där huvudkontoret och kassans ledning är placerad. Föreningsstämma Extra föreningsstämma hölls i Sundbyberg den 27 mars 2009 för beslut om avgiften för anslutna. Detta med anledning av behovet av förändringar av avgifterna för anslutna och icke anslutna mot bakgrund av de stora volymökningar av ärenden som skett och som förväntades ske. Med anledning av att IAF avslog ovanstående begäran om avgiftshöjning hölls ytterligare en extra föreningsstämma i Sundbyberg den 28 april Kassans ordinarie fören ings stämma hölls i Sundbyberg den 2 juni Vidare hölls en extra föreningsstämma i Sundbyberg den 12 november 2009 för beslut om budget och avgifter för Ombud vid stämman utses av Arbetslöshetskassornas Samorganisation (SO), som formellt har bildat kassan och är dess ende medlem. Ordinarie föreningsstämma år 2010 hålls den 5 maj

5 Stående från vänster: Tommy Adamsson, Peter Schönefeld, Karin Bergh, Leif Håkansson, Alf Eriksson, Per Mårtensson, Ulf Björklund. Sittande från vänster: Inga-Lill Andersson, Ylva Simander, Madelene Syrén, Malin Eriksson, Lars Yngve. Saknas på bilden: Jaan Kolk. Styrelse Ledamöter valda av förenings stämman Hans Håkansson (t o m ), ordförande Peter Schönefeld (fr o m ), ordförande Tommy Adamsson, vice ord förande, Jaan Kolk, Leif Håkansson och Alf Eriksson Ledamot utsedd av staten Bjarne Almström (t o m ) och Per Mårtensson (fr o m ) Ledamöter utsedda av arbetstagarorganisationen ST Ylva Simander och Malin Eriksson Suppleanter valda av förenings stämman Lars Yngve och Madelene Syrén Suppleant utsedd av staten Mikael Ekelund (t o m ) och Karin Bergh (fr o m ) Suppleanter utsedda av arbetstagarorganisationen ST Mikael Udiljak (fr o m ) och Peter Karlsson (fr o m ) Styrelsen har genomfört 14 sam man trä den under året. I styrelsens arbetsutskott har ingått Hans Håkansson (t o m ), Peter Schönefeld (fr o m ), Tommy Adamsson, Leif Håkansson och Bjarne Almström (t o m ) och Per Mårtensson (fr o m ). Arbetsutskottet har sam man trätt 23 gånger under året. Ledning Inga-Lill Andersson är kassaföreståndare och Ulf Björklund är ställföreträdande kassaföreståndare. Revisorer Ordinarie Olle Svedman t o m och fr o m Sverker Rytterstedt, auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers Christer Johansson, Rigmor Eklind (t o m ) och Liv Silnes (fr o m ) Suppleanter Sune Johnsson, auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers Harriet Eriksson (t o m ) och Håkan Arnelid (t o m ) Lars Olof Holmgren (fr o m ) och Gun Haak (fr o m ) 4

6 Ekonomi Kassan har fått i uppdrag av staten att administrera grundersättning för de personer som inte är medlemmar i någon arbetslöshetskassa eller som inte har anslutit sig till kassan. Finansieringen av denna verksamhet regleras i lag och i avtal med staten. Staten har åtagit sig att, utöver administrationsavgiften, svara för nödvändiga administrationskost nader rörande verksamheten för icke anslutna i kassan. Intäkter Avgifter från de anslutna uppgick till 350,1 (284,3) Mkr, varav 128,2 (100,9) Mkr avser grundavgift och 221,9 (104,7) Mkr avser avgift som ska täcka arbetslöshetsavgiften. Månadsavgiften var för de anslutna under perioden januari april 305 kronor, från och med maj var den 450 kronor. Föregående år var den 365 under första och 305 kronor under andra halvåret. Den som var arbetslös betalade endast grundavgift på 115 kronor per månad under perioden januari april och därefter 150 kronor per månad. Föregående år var motsvarande avgift 115 kronor per månad. Ersättning från staten för administration av de icke anslutna uppgick till 50,5 (49,5) Mkr. Dessutom erhölls 34,4 (15,1) Mkr i avgifter från de icke anslutna. Avgiften för administration av de icke anslutna under perioden januari 27 maj var 12 kr per utbetald ersättningsdag. Från och med 28 maj till och med september var den 17 kr och resterande del av året var den 22 kronor per utbetald ersättningsdag. Föregående år var avgiften 10 kronor t o m 30 november och den 1 december höjdes avgiften till 12 kronor per utbetald ersättningsdag. Finansieringsavgift För 2009 har kassan betalat in 261,1 (229,0) Mkr i total finan sieringsavgift till staten, varav 57,7 (52,2) Mkr avser finansie ringsavgift och 203,4 (72,2) Mkr avser arbetslöshetsavgift och 0,0 (104,7) Mkr avser förhöjd finansieringsavgift. Administrationskostnader I den ekonomiska redovisningen fördelas administrationskostnader så att de två skilda verksamhetsområdena får bära sina egna kostnader. Fördelningen grundar sig på en identifiering av alla direkta kostnader som rör respektive verksamhetsområde samt på mätningar av tidsåtgången i ärendehanteringen rörande anslutna och icke anslutna som används som underlag för fördelning av gemensamma kostnader. Administrationskostnaderna uppgick till totalt 182,5 (127,1) Mkr, varav 79,6 ( 59,9) Mkr avser verksamheten för anslutna och 102,9 (67,3) Mkr avser verksamheten för icke anslutna. Kostnader för grundutbildning och kompetensutveckling av egen och inhyrd personal avseende försäkring m m har uppgått till 2,3 (0,6) Mkr. Resultat och Eget Kapital Årets resultat blev totalt -4,1 (2,1) Mkr, vilket har avräknats mot det egna kapitalet. Resultatet fördelar sig med 12,9 (4,4) Mkr avseende verksamheten med de anslutna och -17,0 (-2,3) Mkr avseende verksamheten med de icke anslutna. Det egna kapitalet uppgår vid utgången av året till 73,5 (77,7) Mkr. Av det upparbetade egna kapitalet kommer 94,1 Mkr från verksamheten med de anslutna och -20,6 Mkr från verksamheten med de icke anslutna. 5

7 Fem år i sammandrag Resultaträkning i tkr Grundavgifter från anslutna Förhöjd finansieringsavgift från anslutna Arbetslöshetsavgift från anslutna Administrationsavgift från icke anslutna Ersättning från staten för icke anslutna Utjämningsbidrag Statliga bidrag för arbetslöshetsersättning Övriga intäkter Summa intäkter Försäkringskostnader Administrationskostnader Resultat före finansiella poster Årets resultat Balansräkning i tkr Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Eget Kapital genererat från verksamhet, anslutna genererat från verksamhet, icke anslutna Kortfristiga skulder Balansomslutning Soliditet, % Väsentliga händelser under räkenskapsåret Under första delen av året ökade ärendeinströmningen kraftigt på grund av lågkonjunkturen. De icke anslutna svarade för den större andelen av detta inflöde. Långa köer uppstod med en kötid som uppgick till 17 veckor som mest och en genomströmningstid där medianvärdet låg som mest på 20 och 22 veckor för inkomstrelaterat respektive grundbelopp. Kassan genomförde därför en rad åtgärder för att minska köerna. Bland annat inhyrdes, utbildades och rekryterades ca 100 nya medarbetare under året. Åtgärderna har gett effekt, kötiderna har sänkts med 12 veckor och genomströmningstiderna har sänkts med 8 respektive 7 veckor. Kassan har infört ett system för fordringshantering, Collect samt bytt medlemssystem till Melos. Under 2009 skedde en del förändringar i arbetslöshetsförsäkringen. Räntedebitering infördes på återkrävd ersättning från den 2 mars Från den 1 juli infördes förenklade och förbättrade regler i arbetslöshetsförsäkringen. Nya medlemmar/anslutna fick tillfälligt räkna varje medlemsmånad dubbelt under 2009 och därmed kunde de kvalificera sig snabbare för inkomstbortfallsförsäkring. Det blev även enklare att bli medlem i eller ansluten till en a-kassa. Inträdesvillkoret förändras så att kravet på viss arbetad tid togs bort. Det betyder att även den som är föräldraledig, sjuk eller arbetslös kan bli medlem i en a-kassa. Vidare beslutades att från arbetslöshetsavgiften ska avdrag göras med 50 kr per medlem/ansluten som, under den månad som avgiften avser, inte definieras som arbetslös. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Den som fått sjukpenning under maximalt antal dagar eller tidsbegränsad sjukersättning under maximalt antal månader kan få inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning under vissa förutsättningar. Ny ersättningsperiod baseras på gammalt arbete. Den som inte kan återknyta till en gammal ersättningsperiod ska kunna få en ny ersättningsperiod baserad på samma arbete, om den sökande varit frånvarande från arbetsmarknaden på grund av sjukdom. Uppgiftsskyldigheten till andra myndigheter omfattar nu även Pensionsmyndigheten. 6

8 En tidsgräns om 12 månader har införts för korrigering av arbetslöshetsavgift till staten. Under maj 2010 införs de nya förordningarna inom EUområdet. EG-förordningarna har förenklats och moderniserats och syftar till samordning. Det är färre artiklar, bättre systematik och ett enklare språk. Avsikten är att förenkla vissa regler samt utöka tillämpligheten även till studenter och egna företagare. Anslutna För anslutna till kassan gäller samma regler som för medlemmar i andra arbetslöshetskassor. Personer som ansluter sig till kassan betalar en medlemsavgift och en arbetslöshetsavgift samt har samma ersätt nings rätt som medlemmar i övriga arbetslös hets kassor. Vid utgången av verksamhetsåret var (74 134) personer anslutna till Alfa-kassan. Detta innebär en nettoökning under året med 4 (-1) procent. De anslutnas fördelning mellan män och kvinnor var vid årets utgång 59 (58) respek tive 41 (42) procent. Under året har (13 942) personer utträtt, varav 53 (39) procent övergått till annan arbetslöshetskassa och 21 (29) procent utträtt på grund av bristande avgiftsbe talning. Av de anslutna fick (12 726) personer eller 22 (17) procent ersätt ning under året. Av dessa erhöll (9 926) personer eller 70 (78) procent ersättning med dagpenningbelopp (inkomst relaterad ersättning). Den genom snittliga dagpenningen för anslutna under verksamhetsåret var 571 (545) kronor. Under året fick (2 800) anslutna, som inte uppfyllde villkoren för inkomstrelaterad ersättning, ersättning med grund belopp. Ersättning som betalades ut till anslutna uppgick till 814 (546) Mkr, varav 691 (480) Mkr var inkomst relaterad ersättning. anslutna Under verksamhetsåret fick (23 978) personer som inte var anslutna till kassan ersättning med grundbelopp, vid ett eller flera tillfällen under året. Detta utgör 59 (65) procent av samtliga personer som fick ersättning, från Alfakassan. Arbetslöshetsersättning som betalades ut till icke anslutna uppgick till 460 (364) Mkr och antalet utbetalda ersättningsdagar var ( ). Anslutna och icke anslutna Under 2009 betalades totalt (910) Mkr ut i arbets löshets ersätt ning till (36 704) ersätt nings tagare. Antalet utbetalda ersättningsdagar under året var totalt ( ). Totalt utbetalda grundbelopp från kassan uppgick till 71 (75) procent av de grundbelopp som utbetala des av samtliga arbetslöshetskassor. Motsvarande andel avseen de inkomstrelaterad ersättning var 4 (4) procent. Under året tog kassan (38 858) beslut avseende an sök ningar om ersättning. Av dessa beslut var (22 966) eller 54 (59) procent avslag, varav 83 (85) procent avsåg icke anslutna. Framtida utveckling Arbetslösheten förväntas ligga på en fortsatt hög nivå under 2010 och antalet ersättningstagare hos kassan beräknas öka under året. Antalet varsel som läggs på arbetsmarknaden har däremot minskat jämfört med föregående år. Alfa-kassan berörs inte fullt ut av denna positiva trend men antalet personer som kommer att ansöka om arbetslöshetsersättning förväntas minska framöver. De åtgärder som är vidtagna kommer att leda till förbättrad kvalitet och service med hög tillgänglighet och kortare handläggningstider Antal anslutna 31 december 2009 fördelat på ålder och kön Kvinnor Män Antal anslutna år år år år år 7

9 Nyckeltal Antal årsarbetare varav anställda varav inhyrda ,5 0 Antal anslutna per 31 december varav kvinnor varav män Antal nytillkomna anslutna Antal anslutna som utträtt varav som begärt utträde varav utträde p g a bristande betalning Antal anslutna som gått till annan a-kassa Grundavgift, kr 115/ Förhöjd finansieringsavgift, kr Arbetslöshetsavgift, kr 190/ Antal ersättningsdagar varav icke anslutna varav anslutna Antal ersättningstagare varav icke anslutna varav anslutna Ersättningsdagar/ersättningstagare under året genomsnitt för icke anslutna genomsnitt för anslutna Ersättningsdagar / årsansluten Andel anslutna som erhållit ersättning, % Utbetald ersättning, Mkr varav icke anslutna, Mkr varav anslutna, grundbelopp Mkr varav anslutna, inkomstrelaterad Mkr Genomsnittlig dagpenning, anslutna, kr Antal omprövningar uppgift saknas varav ändrade beslut Underrättelser från arbetsförmedling uppgift saknas varav ej ersättningssökande Antal överklaganden till länsrätt Antal frånkännanden Antal uteslutningar Antal polisanmälningar Antal avslagsbeslut varav icke anslutna varav anslutna

10 Resultaträkning 1 januari - 31 december Belopp i tkr Intäkter Not Anslutnas avgifter Avgifter från icke anslutna Ersättning från staten för icke anslutna Utjämningsbidrag Statliga bidrag för arbetslöshetsersättning Övriga intäkter Summa intäkter Försäkringskostnader Utbetald arbetslöshetsersättning Utbetald ej statsbidragsberättigad ersättning Finansieringsavgift Förhöjd finansieringsavgift Arbetslöshetsavgift Summa försäkringskostnader Resultat före administrationskostnader Administrationskostnader Personalkostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar enligt plan Summa administrationskostnader Resultat före finansiella poster Finansiella intäkter Ränta på återkrav felaktig ersättning Finansiella kostnader Summa finansiella intäkter och kostnader Årets resultat

11 Balansräkning per den 31 december Belopp i tkr Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Ombyggnation annans fastighet Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar Fordran ersättning för administrationskostnader icke anslutna Fordringar statsbidrag Fordringar felaktig ersättning Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar i värdepapper Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Eget kapital vid årets början Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Skulder till Arbetsförmedlingen och IAF Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 10

12 Noter till resultat- och balansräkning Redovisningsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med lagen om arbetslöshetskassor, IAF:s föreskrifter samt årsredovisningen i tillämpliga delar, förutom en avvikelse från IAF:s föreskrifter avseende värdering av fordringar medlemsavgifter som avser att täcka den förhöjda finansieringsavgiften respektive arbetslöshetsavgiften, vilka enligt föreskriften skall upptas till nominellt belopp men som i kassans redovisning istället upptas till det belopp som räknas bli betalt. Effekten av denna avvikelse framgår av not 12. Alfa-kassans overheadkostnader fördelas till hälften lika på de anslutna respektive de icke anslutna, samt till hälften proportionellt efter fastställd nyckel. De anslutnas andel av de övriga kostnader 2009 som varken är direkt hänförliga till de anslutna eller till de icke anslutna, har fördelats enligt månadsvis fastställda procenttal. De fastställda procenttalen är grundade på tidmätning. Under året har denna andel för de anslutna i genomsnitt varit 38,2 % (39,6 %). Avskrivningsprinciper: De materiella anläggningstillgångarna avskrivs systematiskt över bedömd ekonomisk livslängd vilken för datorutrustning och övriga anläggningstillgångar uppskattats till 36 resp 60 månader samt för ombyggnadskostnader till 48 månader. Linjär avskrivning tillämpas. Not 1 Anslutnas avgifter, tkr Anslutna Anslutna Totalt Grundavgifter från anslutna Förhöjd finansieringsavgift från anslutna Arbetslöshetsavgift från anslutna Summa anslutnas avgifter Not 2 Statliga bidrag, tkr Anslutna Anslutna Totalt Bidrag till arbetslöshetsersättning Återbetald ersättning till Arbetsförmedl Summa statliga bidrag Not 3 Arbetslöshetsersättning, tkr Anslutna Anslutna Totalt Utbetald ersättning Återbetald ersättning Summa arbetslöshetsersättning

13 Not 4 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter samt könsfördelningen i ledningen och personalens sjukfrånvaro Medeltal anställda, årsarbetare Kvinnor Män Löner och andra ersättningar, styrelse och kassaföreståndare Löner och andra ersättningar, övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader, kassaföreståndare Pensionskostnader, övriga anställda Övriga personalkostnader Summa löner Fördelning mellan män och kvinnor i styrelsen inklusive suppleanter Kvinnor Män Fördelning mellan män och kvinnor i ledningen Kvinnor Män Personalens sjukfrånvaro (i procent) Total sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden 4,0 6,6 Därav andel total sjukfrånvaro i 60 dagar eller mer 32,3 56,2 Total sjukfrånvaro kvinnor 4,1 7,8 Total sjukfrånvaro män 3,7 3,2 Total sjukfrånvaro < 30 år 4,0 4,0 Total sjukfrånvaro år 2,6 7,0 Total sjukfrånvaro 50 år och äldre 6,3 6,5 12

14 Not 5 Övriga externa kostnader Revisionsarvode Öhrlings PricewaterhouseCoopers Andra uppdrag, Öhrlings PricewaterhouseCoopers Revisionsarvode förtroendevalda Inhyrd personal Övriga konsulter Förvaltningskostnad OAS, ÄGA Främmande tjänster Lokalkostnader Telekommunikation och postbefordran Årets nedskrivning av osäkra fordringar avseende grundavgift Återförda nedskrivningar grundavgift Nedskrivning av osäkra fordringar avseende förhöjd finansieringsavgift Årets nedskrivning av osäkra fordringar avseende arbetslöshetsavgift Återförda nedskrivningar arbetslöshetsavgift Nedskrivning av osäkra fordringar avseende KFM-ärenden Nedskrivning av fordran på staten Övrigt Summa Not 6 Inventarier Anskaffningsvärde vid årets början Årets inköp och försäljningar Årets utrangeringar Inventarier vid årets slut Ackumulerad avskrivningar vid årets början Årets avskrivningar inventarier Årets utrangeringar Ackumulerade avskrivningar vid årets slut Summa inventarier Ombyggnation annans fastighet 2 Anskaffningsvärde vid årets början Årets ombyggnationer på annans fastighet Inventarier vid årets slut Ackumulerad avskrivningar vid årets början Årets avskrivningar ombyggnation annans fastighet Ackumulerade avskrivningar vid årets slut Summa utgående restvärde enligt plan Avskrivningsprinciper: Avskrivning sker systematiskt över tillgångarnas ekonomiska livslängd som har uppskattats till 36, resp 60 månader. 2 Avskrivningsprinciper: Avskrivning sker systematiskt över 48 månader. Linjär avskrivningsmetod tillämpas. 13

15 Not 7 Fordran ersättning för administrationskostnader icke anslutna Kvarstående fordran på staten avseende administrationsbidrag för de icke anslutna, fastställd vid avräkning 31 december Fordran har skrivits ned 2009 och ingår i det ackumulerade underskottet för verksamheten med de icke anslutna, som redovisas i not 12. Summa fordran ersättning för administrationskostnader för icke anslutna Not 8 Specificering av fordringar felaktigt erhållen arbetslöshetsersättning Ingående fordringar Årets förändringar - under året tillkommande fordringar under året reglerade fordringar avskrivningar av fordringar Summa utgående fordringar Fordringar < 1 år Fordringar > 1 år < 5 år Fordringar > 5 år < 10 år Fordringar > 10 år Summa fordringar felaktig ersättning Av summan fordringar felaktig ersättning bedöms tkr ( tkr) av det nominella beloppet vara osäkra Not 9 Övriga fordringar Förskottsutbetalningar Fordran på anslutna avseende grundavgift Befarad förlust grundavgift Fordran på anslutna avseende förhöjd finansieringsavgift Befarad förlust förhöjd finansieringavgift Fordran på anslutna avseende arbetslöshetsavgift Befarad förlust arbetslöshetsavgift Fordringar ränta återkrav felaktig ersättning 5 - Övriga fordringar Summa övriga fordringar Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupen ränteintäkt Förutbetalda hyror Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 11 Kortfristiga placeringar i värdepapper Ingående bokförda värden Årets förändringar - Köp av värdepapper Inlösen av värdepapper Utgående bokförda värden Summa kortfristiga placeringar i värdepapper Marknadsvärde

16 Not 12 Eget kapital Anslutna Anslutna Totalt Ingående balans Årets resultat Summa eget kapital Den under redovisningsprinciper kommenterade avvikelsen mot IAF:s föreskrifter avseende medlemsavgifter som avser att täcka den förhöjda finansieringsavgiften respektive arbetslöshetsavgiften påverkar det egna kapitalet med 446 tkr (938 tkr) och förändringen mellan åren påverkar resultatet med 62 tkr (938 tkr). Not 13 Skulder till Arbetsförmedlingen och IAF Finansieringsavgift Förhöjd finansieringsavgift - - Arbetslöshetsavgift Skulder felaktig ersättning, ej återbetald Övriga skulder till Arbetsförmedlingen, återbetald felaktig ersättning Summa skulder till Arbetsförmedlingen och IAF Not 14 Övriga kortfristiga skulder Källskatt ersättning Källskatt anställda/personal Ej utkvitterad ersättning Särskild löneskatt på pensionskostnader Summa övriga kortfristiga skulder Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupen semesterlöneskuld Upplupen arbetsgivaravgift Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Sundbyberg den 18 mars 2010 Peter Schönefeld Tommy Adamsson Leif Håkansson Jaan Kolk ordförande vice ordförande Alf Eriksson Per Mårtensson Ylva Simander Malin Eriksson Inga-Lill Andersson Kassaföreståndare Vår revisionsberättelse har avgivits den 30 mars 2010 Sverker Rytterstedt Christer Johansson Liv Silnes Auktoriserad revisor 15

17 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Arbetslöshetskassan Alfa Organisationsnummer: Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och kassaföreståndarens förvaltning i Arbetslöshetskassan Alfa för år Det är styrelsen och kassaföreståndaren som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen och lagen om arbetslöshetskassor tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och kassaföreståndarens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och kassaföreståndaren gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i arbetslöshetskassan för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller kassaföreståndaren har handlat i strid med årsredovisningslagen, lagen om arbetslöshetskassor eller arbetslöshetskassans stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och lagen om arbetslöshetskassor och ger en rättvisande bild av arbetslöshetskassans resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Styrelsens ledamöter och kassaföreståndaren har enligt vår bedömning inte handlat i strid med arbetslöshetskassans stadgar. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för arbetslöshetskassan och beviljar styrelsens ledamöter och kassaföreståndaren ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 30 mars 2010 Liv Silnes Christer Johansson Sverker Rytterstedt Auktoriserad revisor 16

18 Arbetslöshetskassan Alfa Ljusdal Tel: Fax: K A S S A N

Alfa-kassan - en arbetslöshetskassa för alla 2. Årsredovisning 3. Förvaltningsberättelse 3

Alfa-kassan - en arbetslöshetskassa för alla 2. Årsredovisning 3. Förvaltningsberättelse 3 Innehållsförteckning Alfa-kassan - en arbetslöshetskassa för alla 2 Årsredovisning 3 Förvaltningsberättelse 3 Verksamhetsområde 3 Organisation 3 Föreningsstämma 3 Styrelse 4 Ledning 4 Revisorer 4 Ekonomi

Läs mer

Styrelsen och kassaföreståndaren för Arbetslöshetskassan Alfa avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2010, kassans trettonde verksamhetsår.

Styrelsen och kassaföreståndaren för Arbetslöshetskassan Alfa avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2010, kassans trettonde verksamhetsår. ÅRSREDOVISNING 2010 Innehållsförteckning Årsredovisning för Arbetslöshetskassan Alfa Verksamhetsåret 2010 Styrelsen och kassaföreståndaren för Arbetslöshetskassan Alfa avger härmed årsredovisning för

Läs mer

Arbetslöshetskassan ALFA. Verksamhet 2006

Arbetslöshetskassan ALFA. Verksamhet 2006 K A S S A N Arbetslöshetskassan ALFA Verksamhet 2006 Innehållsförteckning sidan Alfa-kassan - en arbetslöshetskassa för alla 1 Alfa-kassan i förändring 2 Årsredovisning 3 Förvaltningsberättelse 3 Verksamhetsområde

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 1 Styrelse 2 Verksamhet 4 Fem år i sammandrag 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 10 Nyckeltal 11

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Styrelse 2 Verksamhet 4 Fem år i sammandrag 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 10 Nyckeltal 11 Resultaträkning 13 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll 1 Medlemsantal... 3 1.1 Regelverk om medlemsantal... 3 2 Finansieringsavgifter... 4 2.1 Regelverk om finansieringsavgiften...

Läs mer

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt.

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Lars Seger Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; beslutade den xx månad 2012. IAFFS 2012: Utkom från trycket den Inspektionen

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; 1

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Uno Ströberg Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; 1 beslutade den 13 augusti 2004. IAFFS 2004:2 Utkom från trycket den

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning 2009. SKTFs arbetslöshetskassa Org nr 802005-4899

Årsredovisning 2009. SKTFs arbetslöshetskassa Org nr 802005-4899 Årsredovisning 2009 SKTFs arbetslöshetskassa Org nr 802005-4899 31 december 2009 122 590 medlemmar vid årets slut, ökning med 1 490 stycken. 6 946 medlemmar har fått ersättning någon gång under året. 348,6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret Årsredovisning för BRF Översten inom Kvibergs Terrass 769619-4013 Räkenskapsåret 2009-07-09 2010-12-31 1 769619-4013 Förvaltningsberättelse Styrelsen fi3r Bostadsrättsföreningen Översten inom Kvibergs

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Årsredovisning för 2012 Elektrikernas Arbetslöshetskassa

Årsredovisning för 2012 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2012 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Verksamhetens syfte, Arbetslöshetskassans organisation, Föreningsstämma, Styrelsen, Styrelsesammanträden,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Årsredovisning för 2014 Elektrikernas Arbetslöshetskassa

Årsredovisning för 2014 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2014 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Verksamhetens syfte, Arbetslöshetskassans organisation, Föreningsstämma, Styrelsen 1 Styrelsesammanträden,

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899

ÅRSREDOVISNING 2014 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899 ÅRSREDOVISNING 214 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 825-4899 Arbetslöshetskassan Vision org nr 825-4899 Stämma Revisorer Styrelse Kassaföreståndare Ledningen Göteborg Stockholm Enhetschef (EC) Enhetschef

Läs mer

Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa

Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Verksamhetens syfte, Arbetslöshetskassans organisation, Föreningsstämma, Styrelsen, Styrelsesammanträden,

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar 2013:3 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/673 Arbetslöshetskassornas eget

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(10) Nordkroken Bredband Ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 Stockholm Organisationsnummer 716421-8955 Räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4,

Läs mer

- Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar. - Underskrifter. Årsredovisning ftir räkenskapsåret 2010-(E41 - i I

- Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar. - Underskrifter. Årsredovisning ftir räkenskapsåret 2010-(E41 - i I Ors m 55678-818 Årsredovisning ftir räkenskapsåret 21-(E41-211 {4-3 Styrelsen avger följande årsredovisning. Redovisningen omfattar - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

BYGGNADSARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA ÅRSREDOVISNING 2011 1(18)

BYGGNADSARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA ÅRSREDOVISNING 2011 1(18) BYGGNADSARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA ÅRSREDOVISNING 2011 1(18) Innehållsförteckning Sid. Förvaltningsberättelse..2-9 Resultaträkning...10 Balansräkning 11-12 Noter till resultat- och balansräkning..3-18

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr 769620-1172. Styrelsen avger följande årsredovisning.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr 769620-1172. Styrelsen avger följande årsredovisning. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - noter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2014 Hsb Brf Alströmer i Alingsås Sid 2 INTÄKTER INTÄKTER 2014 5% 4% 4% 17% Årsavgifter Hyror Vattenintäkter Övriga intäkter El intäkter 2014 2013 Årsavgifter 5 081 076 5 082

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 19 maj 215 Sid 1 Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 214 214 Hsb 214 Hsb Brf Brf Vinga Vinga i i Göteborg Hsb Brf Vinga i Göteborg Göteborg HSB 19 maj Ekonomisk 215 redovisning Sid 192 maj 215 Sid 2 Sid 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Årsredovisning för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Hammarlunds donationsfond 1(5) Styrelsen för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Arsredovisning för. Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen 816000-2203. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31

Arsredovisning för. Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen 816000-2203. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Arsredovisning för Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförtecknlng: Sida Förvaltningsberältelse 1 Resultaträkning 3 N~er 7 Balansräkning 4 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer