Årsredovisning SKTFs arbetslöshetskassa Org nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2009. SKTFs arbetslöshetskassa Org nr 802005-4899"

Transkript

1 Årsredovisning 2009 SKTFs arbetslöshetskassa Org nr

2 31 december medlemmar vid årets slut, ökning med stycken medlemmar har fått ersättning någon gång under året. 348,6 miljoner kronor har betalats ut i ersättning. 15,7 miljoner kronor blev det här årets resultat.

3 Innehåll 31 december Innehållsförteckning 3 Kommentarer till året som gått! 4 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Eget kapital, avsättningar och skulder 11 Noter 12 Revisionsberättelse 17 Faktauppgifter 18 SKTFs arbetslöshetskassa bildades 1969 på initiativ av SKTF Kassans verksamhetsområde är begränsat till i Sverige anställda som arbetar med administrativa funktioner i kommuner, landsting, regioner, bolag och stiftelser inom det kommunala området samt Svenska kyrkan, andra trossamfund och ekumeniska organisationer. För vård, skola och omsorg gäller detta även i privatägda verksamheter. Vidare ingår anställda vid SKTF, SKTF Media och SKTFs Akassa. 3

4 Kommentarer till året som gått! Vilka trevliga 40-årspresenter till SKTFs arbetslöshetskassa! Medlemsutvecklingen har vänt uppåt, vårt nya verksamhetsområde har godkänts, vi har fått en ny logga, grafisk profil och hemsida samt en sänkt arbetslöshetsavgift. Vi har haft en väl fungerande verksamhet med rimliga genomströmningstider trots nya försäkringsregler, införande av nya system, införande av egen skanning samt utveckling av vår informationssäkerhet med mera. Vi har tagit emot och börjat använda ett nytt system som kan hantera den kravhantering inklusive debitering av dröjsmålsränta som a-kassorna numera ska administrera själva. Vi har en fortsatt god ekonomi. Tack till all personal för ert engagemang och ett väl utfört arbete under Ove Jansson Styrelseordförande Christina Sundborg A-kassechef 4

5 Förvaltningsberättelse Styrelsen och a-kassechefen för SKTFs arbetslöshetskassa, avger härmed följande årsredovisning för verksamhetsåret Information om verksamheten SKTFs arbetslöshetskassas uppdrag är att erbjuda dem som tillhör vårt verksamhetsområde medlemskap i SKTFs arbetslöshetskassa och därmed rätt till arbetslöshetsersättning i enlighet med lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF). Verksamheten bedrivs i enlighet med lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK) och SKTFs arbetslöshetskassas stadgar. SKTFs arbetslöshetskassas ordinarie föreningsstämma hölls i Finlandshusets Konferens, Snickarbacken 4 i Stockholm, den 12 maj Stämman gästades av bland andra Anne-Marie Qvarfort, generaldirektör, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) och Melker Ödebrink, kanslichef, Arbetslöshetskassornas Samorganisation (SO). Organisation. Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret 1 januari 12 maj 2009 Ordinarie Ove Jansson, ordförande Anna-Lena Danielsson, vice ordförande Annica Skoglund, ledamot Anders Blom, ledamot Joakim Beck-Friis, statens representant Malin Adolfsson, personalens representant Suppleanter Ann-Mari Rydéll, 1e Bo Göran Johnsson, 2e Yvonne Lundén, 3e Camilla Frenzell, statens representant Anneli Håkansson, personalens representant 12 maj 31 december 2009 Ordinarie Ove Jansson, ordförande Anna-Lena Danielsson, vice ordförande Annica Skoglund, ledamot Anders Blom, ledamot Joakim Beck-Friis, statens representant Malin Adolfsson, personalens representant Suppleanter Carin Neanro, 1e Veronika Karlsson, 2e Sven-Erik Trulsson, 3e Karl-Gustav Forsberg, 4e Camilla Frenzell, statens representant Anneli Håkansson, personalens representant Revisorer under verksamhetsåret 1 januari 12 maj 2009 Ordinarie Sten Öberg, förtroendevald Barbro Svensson, förtroendevald Lena Svensson, auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Suppleanter Ulla Thunberg, förtroendevald Roy Ståhlgaard, förtroendevald Ulrika Granholm-Dahl, auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 12 maj 31 december 2009 Ordinarie Sten Öberg, förtroendevald Barbro Svensson, förtroendevald Lena Svensson, auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Suppleanter Ulla Thunberg, förtroendevald Barbro Ström, förtroendevald Ulrika Granholm-Dahl, auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 5

6 Styrelsen har under året haft fjorton sammanträden inklusive ett telefonsammanträde samt ett konstituerande sammanträde med anledning av nyval av styrelseledamöter. Styrelsen har fattat beslut om budget, medlemsavgift, verksamhetsberättelse och bokslut. Styrelsen har även fattat beslut i omprövningsärenden, två ärenden gällande frånkännande av ersättningsdagar, 10 uteslutningar ur arbetslöshetskassan, 12 polisanmälningar, betalningsbefrielser och rätt till fortsatt medlemskap på grund av särskilda skäl med mera. Styrelsen har följt den löpande verksamheten, medlemsutvecklingen och utvecklingen av arbetslösheten inom SKTFs arbetslöshetskassas verksamhetsområde. SKTFs arbetslöshetskassa har kontor i Stockholm och Göteborg. Ca 60 personer har varit anställda varav ca 17 personer i Göteborg. Vi har även köpt tjänster av SKTF, motsvarande ca sex årsarbetare, inom funktionerna SKTF Direkt, personalfunktionen, it-enheten, vaktmästeriet och växel/receptionen. Christina Sundborg har varit a-kassechef. Niclas Forsgren och Henrik Nordler har varit försäkringsansvariga. Den som är försäkringsansvarig är tillsammans med en omprövningshandläggare föredragande i styrelsen avseende försäkringsärenden och övriga försäkringsfrågor. Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp nedan i tusental kronor (kkr) samt att uppgifter inom parentes avser år Finansiering av verksamheten Medlemsavgiften består av två delar. En del är grundavgiften (99 kr och från 1 juli 102 kr) och den andra delen är arbetslöshetsavgiften (101 kr och från 1 juli 37 kr). Grundavgiften är den del som ska täcka alla kostnader för verksamheten samt kostnaden till IAF för finansieringsavgiften. Grundavgiften har tidigare varit oförändrad sedan Av grundavgiften har ca 65 (64) kronor per medlem och månad använts till att betala kostnaden för finansieringsavgiften till IAF under Storleken på finansieringsavgiften är beroende av antalet medlemmar den sista i varje kalendermånad och den genomsnittliga dagpenningen som betalats ut till dem som har fått arbetslöshetsersättning. Arbetslöshetsavgiften infördes 1 juli 2008 och den avgiften var 101 kr/månad fram till 1 juli Från 1 juli 2009 sänkte riksdagen arbetslöshetsavgiften med 50 kronor per betalande medlem. (1 januari 2007 till 30 juni 2008 benämndes avgiften förhöjd finansieringsavgift och den var 234 kr/månad under januari till juni 2008). Arbetslöshetsavgiften är 33 % av utbetald ersättning minus 50 kr x antalet medlemmar som inte är arbetslösa. Styrelsen beslutade att sänka arbetslöshetsavgiften till 37 kr/medlem som ska betala från 1 juli Arbetslöshetsavgiften (och tidigare den förhöjda finansieringsavgiften) har tillkommit för att respektive arbetslöshetskassa ska vara med och delfinansiera sina respektive arbetslöshetskostnader inom verksamhetsområdet Kostnad för administration och finansieringsavgift = grundavgift 99 kr för första halvåret och 102 kr för andra halvåret. Arbetslöshetsavgiften var 101 kr första halvåret respektive 37 kr andra halvåret. Ekonomi Arbetslöshetsavgift Finansieringsagift Kostnad för administration 1 jan 30 jun 200 kr 1 jul 31 dec 139 kr Den genomsnittliga dagpenningen för 2009 blev 597 (586) kronor. En ökning av den genomsnittliga dagpenningen innebär att våra medlemmar fått en högre genomsnittlig ersättning, vilket är mycket positivt. Det innebär också ca 2 miljoner kronor mer i kostnad för finansieringsavgiften. SKTFs arbetslöshetskassa har som ambition att bibehålla en förutsägbar medlemsavgift över tiden. Det kan uppnås genom att vi har en acceptabel nivå på vårt eget kapital vilket även årets resultat bidragit till. 6

7 Årets överskott blev kkr. Överskottet beror i huvudsak på ett överskott av arbetslöshetsavgiften och att sänkningen av avgiften från 1 juli inte givit förväntat resultat. Anledningen är att arbetslösheten under andra halvåret inte ökat i den omfattning som vi förutspådde och därmed att kostnaden för utbetald arbetslöshetsersättning inte ökat i den omfattning som vi utgått ifrån. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Under 2009 har medlemsutvecklingen vänt och nu ökar antalet medlemmar. För första gången på många år har vi fler medlemmar per 31 december än året innan. I september beslutade IAF att bevilja registrering av vårt nya verksamhetsområde. Det innebär att vårt verksamhetsområde nu bättre stämmer överens med SKTFs organisationsområde. Med anledning av resultatet av den medlemsenkät som genomfördes hösten 2008, har vi beslutat att satsa på att bli ännu bättre på all information. Vi har under året arbetat med att ta fram en ny grafisk profil, en ny och bättre hemsida samt beslutat om en ny logga med mera. Från 2 mars är vi skyldiga att debitera dröjsmålsränta på obetalda fordringar avseende felaktigt utbetald arbetslöshetsersättning. Vi är även skyldiga att själva sköta hela administrationen av våra fordringar fram till dess att ett ärende eventuellt blir överlämnat till Kronofogdemyndigheten (KFM). Från 1 juli förenklades villkoren för medlemsinträden och arbetslöshetsavgiften sänktes med 50 kronor per betalande medlem. I samband med vår stämma 12 maj hade vi ett seminarium, A-kassan i förändring lever den svenska modellen? På kvällen hade vi en tillställning för vår personal samt särskilt inbjudna gäster för att fira att SKTFs arbetslöshetskassa fyllde 40 år den 1 januari Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång På grund av ändringar i sjukförsäkringen upphör rätten till sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning för de som fått maximalt antal möjliga dagar med sjukpenning respektive tidsbegränsad sjukersättning, med början 1 januari 2010 och framåt. Personerna får möjlighet att delta i ett introduktionsprogram i Arbetsförmedlingens regi. Sedan kan de söka arbetslöshetsersättning. Regeringen har infört särskilda regler så att dessa personer ska få sin ersättning snabbt och enkelt. I slutet av januari hade ungefär personer över hela arbetsmarknaden påbörjat introduktionsprogrammet. Drygt 400 av våra medlemmar har vid samma tid påbörjat introduktionsprogrammet. Medlemmar och utbetalda ersättningar 31 december 2009 var det totala medlemsantalet ( ) personer, en ökning med (minskning 5 699) personer från året innan. Kvinnornas andel var i princip oförändrad i förhållande till året innan, 73,6% (73,9%). Antal medlemmar per region 31 dec Region väst Region Sydost Region Stockholm Region Västerås Region Syd Region Mitt Region Norr Under året har (5 999) medlemmar beviljats inträde (2 856) personer har utträtt på grund av bristande betalning. 10 (6) medlemmar har uteslutits. 690 (499) medlemmar har gått i pension (8 337) har beviljats utträde av andra skäl. Av vårt bokslut framgår att utbetald ersättning under året blev ( ) kkr vilket innebär en minskning med ( ) kkr, 1,8% (29%) (7 827) medlemmar har fått ersättning under året vilket är en minskning med 881 (2 005) personer. 7

8 Andel ersättningstagare fördelat på kön och dagpenning Dgp Dgp Dgp År Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Totalt % 4% 44% 16% 13% 7% % 5% 41% 14% 12% 6% % 7% 48% 18% % 5% 55% 21% % 5% 51% 22% Antalet utbetalade ersättningsdagar under året uppgick till ( ) dagar varav avseende grundbeloppet (7 431) dagar. Antalet utbetalda dagar har minskat med ( ). Däremot har antalet dagar avseende grundbeloppet ökat med (minskning 7 354) dagar från Genomsnittligt antal utbetalade dagar i snitt per ersättningstagare blev 84,0 (78,7) dagar. Framtida utveckling Den positiva trenden avseende det ökade antalet medlemmar kommer med all sannolikhet att fortsätta. Vi tror även att andelen arbetslösa kommer att öka under Vid förra medlemsenkäten fick vi ett högt betyg av våra medlemmar och vi tror att vi kommer att få ett ännu bättre betyg vid genomförandet av nästa enkät som planeras under hösten SKTFs arbetslöshetskassas ambition är att arbeta strukturerat med miljöfrågor, kvalitetssäkring och internkontroll samt informationssäkerhet utifrån att vi bedöms ha en samhällsviktig funktion och verksamhet. Vi har två kontor. Utifrån ett kontinuitetsplaneringsperspektiv ska vi teknikmässigt skapa två kontor som är helt oberoende av varandra för att verksamheten ska fungera. Om något inträffar som slår ut det ena kontorets teknik ska det andra kontoret kunna fortsätta fungera fullt ut. SKTFs arbetslöshetskassas ekonomi bedöms vara fortsatt stabil under Information Vår vision är att våra medlemmar känner trygghet. Våra inriktningsmål är att: Medlemmarna upplever SKTFs arbetslöshetskassa som den bästa a-kassan för dem och de känner förtroende och trygghet. Vår a-kassa är det självklara valet för akademiker, unga och nyanställda. Vi har nöjda medlemmar som upplever att de har en god dialog med oss. Vi är synliga på arbetsplatser, universitet och högskolor och i media. Våra servicetider för telefon är och Besökstider är vardagar och Vår svarspolicy per mail är svar inom 24 timmar på vardagar. Vår ambition är att möta våra medlemmars förväntningar på oss vad gäller bemötande, service, kvalitet och teknik. Välkommen in på vår hemsida; Där finns blanketter och anmälan till Internetkassan. 8

9 RESULTATRÄKNING Intäkter Medlemsavgifter Not Statliga bidrag Not Övriga Intäkter Summa Intäkter Försäkringskostnader Utbetald ersättning Not Ej statsbidragsberättigad ers/befrielse 5 6 Avskrivning medlemsavgifter Finansieringsavgift Förhöjd finansieringsavgift Not Arbetslöshetsavgift Övriga kostnader 18 - Summa försäkringskostnader Resultat före administrationskostnader Administrationskostnader Personalkostnader Not Övriga externa kostnader Not Avskrivningar enligt plan Not Summa administrationskostnader Resultat före finansiella poster Finansiella intäkter Not Finansiella kostnader Not Summa finansiella poster Årets överskott

10 BALANSRÄKNING Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Not Finansiella anläggningstillgångar Räntefond Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar Fordringar statsbidrag Fordringar felaktig ersättning Not Övriga fordringar Not Förutbetalda kostnader och upplupnaintäkter Not Kortfristig placering Not Kassa och bank Not Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

11 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Eget kapital vid räkenskapsårets början Årets överskott Summa eget kapital Kortfristiga skulder Skulder till af/iaf Not Skulder till närliggande organisation Sktf Leverantörsskulder Övriga skulder Not Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga 11

12 NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Redovisningsprinciper Räkenskaperna och bokslutet har upprättats i enlighet med god redovisningssed. Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med lagen om arbetslöshetskassor, IAF:s föreskrifter samt årsredovisningslagen i tillämpliga delar, förutom en avvikelse från IAF.s föreskrifter avseende värdering av fordringar medlemsavgifter som avser att täcka den förhöjda finansieringsavgiften respektive arbetslöshetsavgiften, vilka enligt föreskriften ska upptas till nominellt belopp men som i kassans redovisning istället upptas till det belopp som beräknas bli betalt. Effekten av denna avvikelse framgår av not 11. Arbetslöshetsersättning som avser 2009 och som utbetalats 2010 har bokförts enligt kontantprincipen. Intäktsredovisningen har bokförts enligt faktureringsprincipen. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och avskrivs linjärt över tiden. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider har tillämpats: Materiella anläggningstillgångar Inventarier Datainventarier 5 år 3 år Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är s k finansiella eller operationella, redovisas som operationell leasing, dvs. leasingavgifterna kostnadsförs löpande. Finansiella tillgångar och likvida placeringar Finansiella tillgångar och likvida placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkliga värdet. Fordringar Fordringar felaktig ersättning redovisas till nominellt belopp. Övriga fordringar upptas till det belopp som beräknas bli betalt. Samtliga belopp är angivna i kkr Not 1 Medlemsavgifter Grundavgift medlemmar Förhöjd finansieringsavgift Arbetslöshetsavgift Summa Not 2 Statliga bidrag Statsbidrag Återbetald ersättning (till AF) Statligt bidrag för kostnader i samband med införande av elektroniskt informationsutbyte Summa

13 Not 3 Utbetald ersättning Utbetald a-kasseersättning Återbet ersättning Summa Not 4 Förhöjd finansieringsavgift Korrigering av förhöjd finansieringsavgift i fakturor från IAF Not 5 Medelantal anställda, löner andra ersättningar och sociala avgifter Medeltal anställda (beräkning är gjord på årsarbetare) Kvinnor Män Löner och andra ersättningar, styrelse och kassaföreståndare Löner och andra ersättningar, övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader Övriga personalkostnader Summa För kassaföreståndaren görs avsättning till pensionsstiftelsen för pension enligt KPA-planen med pensionsålder 60 år. Arbetslöshetskassans behållning av stiftelsens förmögenhet uppgår till kkr ( kkr). Uppgift om sjukfrånvaro (%) Total sjukfrånvaro 3,84 3,06 Långtidssjukfrånvaro (andel av totala sjukfrånvaron) 25,80 18,01 Total sjukfrånvaro kvinnor 4,37 3,46 Total sjukfrånvaro män 2,04 1,74 Total sjufrånvaro < 30 år 1,75 1,45 Total sjukfrånvaro år 4,31 2,88 Total sjukfrånvaro 50 år och äldre 4,07 4,16 Not 6 Övriga externa kostnader Datakostnader/telefoni Portokostnader/information Lokalkostnader Förvaltningskostnad OAS Övrig Under år 2008 har ett operationellt leasingavtal ingåtts avseende nyttjande av PC-utrustning. Avtalet löper på 36 månader Summa Av beloppet avser kkr (2 765 kkr) kostnader för köp av tjänster från närliggande organisation, SKTF 13

14 Not 7 Inventarier Inventarier vid årets början Inköp under året Utrangering under året Inventarier vid årets slut Ackumulerade avskrivningar vid årets början Utrangering under året Årets avskrivningar inventarier Ackumulerade avskrivningar vid året slut Summa Not 8 Finansiella intäkter/kostnader Ränteintäkter Utdelning värdepapper Övriga finansiella kostnader Återförd nedskrivning/återföring Summa Not 9 Långfristiga värdepappersinnehav IB Inst, Räntefonden NB Årets inköp Utdelning/reinvesterad Återförd nedskrivning/återföring Ackumulerad nedsrivning för fonden 85 Ackumulerat anskaffningsvärde Utgående bokförda värden Marknadsvärde Not 10 Fordringar felaktig ersättning Ingående fordringar Årets förändringar Under året tillkommande fordringar Under året reglerade fordringar Avskrivningar av fordringar Summa utgående fordringar Fordringar < 1 år Fordringar > 1 år < 5år Fordringar > 5 år < 10 år Fordringar > 10 år Summa Av summan fordringar felaktig ersättning bedöms kkr (2 278 kkr) av det nominella beloppet vara osäkra 14

15 Not Övriga fordringar Fordringar medlemsavgifter (varav förhöjd finansieringsavgift och arbetslöshetsavgift 1 102) Fordringar förskott Övriga fordringar Särskild löneskatt Skattekonto Summa Av summan fordringar avseende medlemsavgifter bedöms 55 kkr av det nominella beloppet vara osäkra och fordringarna har skrivits ned med det osäkra beloppet. Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Interimsfordringar Upplupna ej förfallna räntor Summa Not 13 Kassa/bank och kortfristig placering Kortfristig fast ränteplacering Kassa/bank Summa Not 14 Skulder till AF/IAF Finansieringsavgift Förhöjd finansieringsavgift - 9 Arbetslöshetsavgift Skulder felaktig ersättning Övriga skulder till AF Summa Not 15 Övriga skulder Källskatt arbetslöshetsersättning Personalens källskatt Övriga skulder Summa

16 Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga interimsskulder Semesterlöneskuld Semesterlöneskuld arbetsgivaravg Arbetsgivaravgifter Förutbetalda medlemsavgifter Summa Stockholm 23 mars 2010 Ove Jansson Anna-Lena Danielsson Annica Skoglund Ordförande Vice ordförande Anders Blom Joakim Beck-Friis Malin Adolfsson Statens representant Personalens representant Christina Sundborg A-kassechef Vår revisionsberättelse avseende denna årsredovisning är avgiven den 26 mars 2010 Sten Öberg Barbro Svensson Lena Svensson Auktoriserad revisor

17 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i SKTFs Arbetslöshetskassa Org nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och kassaföreståndarens förvaltning i SKTFs Arbetslöshetskassa för år Det är styrelsen och kassaföreståndaren som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen och lagen om arbetslöshetskassor tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och kassaföreståndarens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och kassaföreståndaren gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i arbetslöshetskassan för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller kassaföreståndaren har handlat i strid med årsredovisningslagen, lagen om arbetslöshetskassor eller arbetslöshetskassans stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och lagen om arbetslöshetskassor och ger en rättvisande bild av arbetslöshetskassans resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Styrelsens ledamöter och kassaföreståndaren har enligt vår bedömning inte handlat i strid med arbetslöshetskassans stadgar. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för arbetslöshetskassan och beviljar styrelsens ledamöter och kassaföreståndaren ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 26 mars 2010 Barbro Svensson Sten Öberg Lena Svensson, Auktoriserad revisor 17

18 Faktauppgifter Nyckeltal Antal medlemmar Kvinnor Män Genomsnittlig dagpenning Antal ersättningsdagar Antal ersättningstagare Antal ersatta dagar i snitt , % , % , % Ekonomi Medlemsavgifter/intäkter Utbetald ersättning/kostnad Finansieringsavgift/kostnad Förhöjd finansieringsavgift/kostnad Arbetslöshetsavgift/kostnad Eget kapital Antal beslut vid omprövning av medlemsärenden Ej bifall Bifall Delvis bifall Avvisat mm % 14% 0% 5% % 15% 1% 14% % 48% 3% 21% Totalt * Antal beslut med anledning av meddelanden om ifrågasatt rätt Utan åtgärd Avslag Nedsättning 25% Nedsättning 50% Tillerkänt ersättning % 27% 31% 0% 12% % 25% 35% 4% 12% % 27% 42% 4% 10% Totalt *Utöver ovanstående antal kan ändring ha skett genom rättelse istället för omprövning då regelverket medger en sådan tolkning i syfte att påskynda ärendehanteringen för medlemmen. 18

19 Antal beslut vid omprövning av ersättningsärenden Ej bifall Bifall Delvis bifall Avvisat mm % 30% 5% 8% % 29% 6% 4% % 32% 5% 10% Totalt Antal inkomna överklaganden Antal inkomna domar rörande överklagade beslut Ej bifall Bifall Delvis bifall Avskrivning % 14% 4% 4% % 21% 4% 3% % 20% 3% Totalt

20

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899 Årsredovisning 213 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 825-4899 Arbetslöshetskassan Vision org nr 825-4899 Stämma Revisorer Styrelse Kassaföreståndare Ledningen Stockholm Göteborg Enhetschef (EC) Enhetschef

Läs mer

Verksamhet 2009 K A S S A N

Verksamhet 2009 K A S S A N Verksamhet 2009 K A S S A N Innehållsförteckning Alfa-kassan - en arbetslöshetskassa för alla 2 Förvaltningsberättelse 3 Verksamhetsområde 3 Organisation 3 Föreningsstämma 3 Styrelse 4 Ledning 4 Revisorer

Läs mer

BYGGNADSARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA ÅRSREDOVISNING 2011 1(18)

BYGGNADSARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA ÅRSREDOVISNING 2011 1(18) BYGGNADSARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA ÅRSREDOVISNING 2011 1(18) Innehållsförteckning Sid. Förvaltningsberättelse..2-9 Resultaträkning...10 Balansräkning 11-12 Noter till resultat- och balansräkning..3-18

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. Org.nr 802005 5037

ÅRSREDOVISNING 2010. Org.nr 802005 5037 ÅRSREDOVISNING 2010 Org.nr 802005 5037 1 FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE 4 Inledning 4 Förslag till resultatdisposition 5 Information 8 Styrelse mm 10 RESULTATRÄKNING 12 BALANSRÄKNING 13 NOTER TILL RESULTAT-

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 1 Styrelse 2 Verksamhet 4 Fem år i sammandrag 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 10 Nyckeltal 11

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 802005-4857

ÅRSREDOVISNING 2014 802005-4857 ÅRSREDOVISNING 2014 802005-4857 Vårt år 2014 802005-4857 År 2014 har vi gjort till vårt år! När vi nu sitter med facit i hand har vi utökat vår organisation med nästan åttatusen yrkesverksamma medlemmar.

Läs mer

Lärarnas A-kassa Årsredovisning 2011

Lärarnas A-kassa Årsredovisning 2011 Lärarnas A-kassa är med över 174 000 medlemmar den arbetslöshetskassa i Sverige som organiserar flest lärare. Vi har spetskompetens när det gäller frågor som rör lärare av skilda slag, skolledare och andra

Läs mer

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691. Medlemmarna ökade med 11 668. en ökning med 1,8% Årsredovisning

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691. Medlemmarna ökade med 11 668. en ökning med 1,8% Årsredovisning Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691 Medlemmarna ökade med 11 668 en ökning med 1,8% Årsredovisning 2013 Innehåll AEA årsredovisning 2013 Ordlista Arbetslöshetsavgift Avgift för delfinansiering

Läs mer

SmåA. Småföretagarnas Arbetslöshetskassa. Småföretagarnas Arbetslöshetskassa ÅRSREDOVISNING 2012. Org nr 802005 5037

SmåA. Småföretagarnas Arbetslöshetskassa. Småföretagarnas Arbetslöshetskassa ÅRSREDOVISNING 2012. Org nr 802005 5037 SmåA ÅRSREDOVISNING 2012 Org nr 802005 5037 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 8 BALANSRÄKNING 9 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 10 RAPPORT FRÅN LEKMANNAREVISOR 14 REVISIONSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa

Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Verksamhetens syfte, Arbetslöshetskassans organisation, Föreningsstämma, Styrelsen, Styrelsesammanträden,

Läs mer

VI GÖR DET SVÅRA ENKELT

VI GÖR DET SVÅRA ENKELT VI GÖR DET SVÅRA ENKELT ÅRSREDOVISNING 2014 Vi är till för lärare Innehåll Och den ljusnande framtid är vår 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 9 Balansräkning 11 Tilläggsupplysningar 12 Nyckeltal

Läs mer

GS ARBETSLÖSHETSKASSA VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

GS ARBETSLÖSHETSKASSA VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING GS ARBETSLÖSHETSKASSA VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL OM OSS 4 ORGANISATION 5 STYRELSEN 6 KASSAFÖRESTÅNDAREN HAR ORDET 8 GS A-KASSAS EKONOMI 9 VÄRDEGRUNDSARBETE 10 MEDLEMSFOKUS 12 MEDLEMSAVDELNINGEN

Läs mer

Årsredovisning 2003. Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

Årsredovisning 2003. Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Årsredovisning 2003 Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Innehåll 03 Kassaföreståndarens kommentar 04 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Noter till resultat- och balansräkningar

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi med våra kunders hjälp

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening RAMLÖSAGÅRDEN i Helsingborg Ramlösagården i Helsingborg 1(12) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning

Läs mer

visning 2011 Årsredo

visning 2011 Årsredo Årsredovisning 2011 Förvaltningsberättelse 2011 Svenska Kommunalarbetareförbundet är en ideell organisation bestående av medlemmar som är anställda hos kommuner, landsting, församlingar och andra arbetsgivare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening VÄTTEN i Helsingborg Vätten i Helsingborg 1(14) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Vätten i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL)

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) ValueTree Holdings AB (publ). Årsredovisning 2010. Sid 1 (49) AFFÄRSIDÉ Att för barnfamiljer erbjuda ett brett utbud av egna och licensierade produkter

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten HomeMaid Hemservice AB (publ), org.nr. 556543-8883, startade sin verksamhet under slutet av 1997. Bolaget har rörelsedrivande filialer på flera platser i

Läs mer

ARSREDOVISNING 2006/2007

ARSREDOVISNING 2006/2007 o BOSTADSRATTSFORENINGEN TANDADALENS FJÄLLHOTELL ARSREDOVISNING 2006/2007 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tandådalens Fjällhotell får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 -- 2007-08-31.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen sid I av 10 Styrelsens ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008-0 I-O I - 2008-12-3 I Bostadsrättsföreningen Iverson Orgnr. 71641 1-7447 Innehåll l-- Förvaltningsberättelse Verksamhetsberättelse Resultaträkning

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA ÅRSRedoviSning 213 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 NEHÅLL INNEHÅLL Nyckeltal 2 Förvaltningsberättelse 3 Finansiella

Läs mer

Mälarenergi Elnät AB, Årsredovisning 2009

Mälarenergi Elnät AB, Årsredovisning 2009 1 Mälarenergi Elnät AB, Årsredovisning 2009 Mälarenergi Elnät AB, Årsredovisning 2009 Mälarenergi Elnät AB arbetar ständigt med att förädla elnätet i västra Mälardalen. Vi vill skapa största möjliga leveranssäkerhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

[2006] Årsredovisning. Den förmedlande länken [FORA ÅRSREDOVISNING 2006]

[2006] Årsredovisning. Den förmedlande länken [FORA ÅRSREDOVISNING 2006] [2006] Årsredovisning Den förmedlande länken [FORA ÅRSREDOVISNING 2006] Om Fora Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter

Läs mer