Årsredovisning SKTFs arbetslöshetskassa Org nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2009. SKTFs arbetslöshetskassa Org nr 802005-4899"

Transkript

1 Årsredovisning 2009 SKTFs arbetslöshetskassa Org nr

2 31 december medlemmar vid årets slut, ökning med stycken medlemmar har fått ersättning någon gång under året. 348,6 miljoner kronor har betalats ut i ersättning. 15,7 miljoner kronor blev det här årets resultat.

3 Innehåll 31 december Innehållsförteckning 3 Kommentarer till året som gått! 4 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Eget kapital, avsättningar och skulder 11 Noter 12 Revisionsberättelse 17 Faktauppgifter 18 SKTFs arbetslöshetskassa bildades 1969 på initiativ av SKTF Kassans verksamhetsområde är begränsat till i Sverige anställda som arbetar med administrativa funktioner i kommuner, landsting, regioner, bolag och stiftelser inom det kommunala området samt Svenska kyrkan, andra trossamfund och ekumeniska organisationer. För vård, skola och omsorg gäller detta även i privatägda verksamheter. Vidare ingår anställda vid SKTF, SKTF Media och SKTFs Akassa. 3

4 Kommentarer till året som gått! Vilka trevliga 40-årspresenter till SKTFs arbetslöshetskassa! Medlemsutvecklingen har vänt uppåt, vårt nya verksamhetsområde har godkänts, vi har fått en ny logga, grafisk profil och hemsida samt en sänkt arbetslöshetsavgift. Vi har haft en väl fungerande verksamhet med rimliga genomströmningstider trots nya försäkringsregler, införande av nya system, införande av egen skanning samt utveckling av vår informationssäkerhet med mera. Vi har tagit emot och börjat använda ett nytt system som kan hantera den kravhantering inklusive debitering av dröjsmålsränta som a-kassorna numera ska administrera själva. Vi har en fortsatt god ekonomi. Tack till all personal för ert engagemang och ett väl utfört arbete under Ove Jansson Styrelseordförande Christina Sundborg A-kassechef 4

5 Förvaltningsberättelse Styrelsen och a-kassechefen för SKTFs arbetslöshetskassa, avger härmed följande årsredovisning för verksamhetsåret Information om verksamheten SKTFs arbetslöshetskassas uppdrag är att erbjuda dem som tillhör vårt verksamhetsområde medlemskap i SKTFs arbetslöshetskassa och därmed rätt till arbetslöshetsersättning i enlighet med lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF). Verksamheten bedrivs i enlighet med lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK) och SKTFs arbetslöshetskassas stadgar. SKTFs arbetslöshetskassas ordinarie föreningsstämma hölls i Finlandshusets Konferens, Snickarbacken 4 i Stockholm, den 12 maj Stämman gästades av bland andra Anne-Marie Qvarfort, generaldirektör, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) och Melker Ödebrink, kanslichef, Arbetslöshetskassornas Samorganisation (SO). Organisation. Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret 1 januari 12 maj 2009 Ordinarie Ove Jansson, ordförande Anna-Lena Danielsson, vice ordförande Annica Skoglund, ledamot Anders Blom, ledamot Joakim Beck-Friis, statens representant Malin Adolfsson, personalens representant Suppleanter Ann-Mari Rydéll, 1e Bo Göran Johnsson, 2e Yvonne Lundén, 3e Camilla Frenzell, statens representant Anneli Håkansson, personalens representant 12 maj 31 december 2009 Ordinarie Ove Jansson, ordförande Anna-Lena Danielsson, vice ordförande Annica Skoglund, ledamot Anders Blom, ledamot Joakim Beck-Friis, statens representant Malin Adolfsson, personalens representant Suppleanter Carin Neanro, 1e Veronika Karlsson, 2e Sven-Erik Trulsson, 3e Karl-Gustav Forsberg, 4e Camilla Frenzell, statens representant Anneli Håkansson, personalens representant Revisorer under verksamhetsåret 1 januari 12 maj 2009 Ordinarie Sten Öberg, förtroendevald Barbro Svensson, förtroendevald Lena Svensson, auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Suppleanter Ulla Thunberg, förtroendevald Roy Ståhlgaard, förtroendevald Ulrika Granholm-Dahl, auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 12 maj 31 december 2009 Ordinarie Sten Öberg, förtroendevald Barbro Svensson, förtroendevald Lena Svensson, auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Suppleanter Ulla Thunberg, förtroendevald Barbro Ström, förtroendevald Ulrika Granholm-Dahl, auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 5

6 Styrelsen har under året haft fjorton sammanträden inklusive ett telefonsammanträde samt ett konstituerande sammanträde med anledning av nyval av styrelseledamöter. Styrelsen har fattat beslut om budget, medlemsavgift, verksamhetsberättelse och bokslut. Styrelsen har även fattat beslut i omprövningsärenden, två ärenden gällande frånkännande av ersättningsdagar, 10 uteslutningar ur arbetslöshetskassan, 12 polisanmälningar, betalningsbefrielser och rätt till fortsatt medlemskap på grund av särskilda skäl med mera. Styrelsen har följt den löpande verksamheten, medlemsutvecklingen och utvecklingen av arbetslösheten inom SKTFs arbetslöshetskassas verksamhetsområde. SKTFs arbetslöshetskassa har kontor i Stockholm och Göteborg. Ca 60 personer har varit anställda varav ca 17 personer i Göteborg. Vi har även köpt tjänster av SKTF, motsvarande ca sex årsarbetare, inom funktionerna SKTF Direkt, personalfunktionen, it-enheten, vaktmästeriet och växel/receptionen. Christina Sundborg har varit a-kassechef. Niclas Forsgren och Henrik Nordler har varit försäkringsansvariga. Den som är försäkringsansvarig är tillsammans med en omprövningshandläggare föredragande i styrelsen avseende försäkringsärenden och övriga försäkringsfrågor. Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp nedan i tusental kronor (kkr) samt att uppgifter inom parentes avser år Finansiering av verksamheten Medlemsavgiften består av två delar. En del är grundavgiften (99 kr och från 1 juli 102 kr) och den andra delen är arbetslöshetsavgiften (101 kr och från 1 juli 37 kr). Grundavgiften är den del som ska täcka alla kostnader för verksamheten samt kostnaden till IAF för finansieringsavgiften. Grundavgiften har tidigare varit oförändrad sedan Av grundavgiften har ca 65 (64) kronor per medlem och månad använts till att betala kostnaden för finansieringsavgiften till IAF under Storleken på finansieringsavgiften är beroende av antalet medlemmar den sista i varje kalendermånad och den genomsnittliga dagpenningen som betalats ut till dem som har fått arbetslöshetsersättning. Arbetslöshetsavgiften infördes 1 juli 2008 och den avgiften var 101 kr/månad fram till 1 juli Från 1 juli 2009 sänkte riksdagen arbetslöshetsavgiften med 50 kronor per betalande medlem. (1 januari 2007 till 30 juni 2008 benämndes avgiften förhöjd finansieringsavgift och den var 234 kr/månad under januari till juni 2008). Arbetslöshetsavgiften är 33 % av utbetald ersättning minus 50 kr x antalet medlemmar som inte är arbetslösa. Styrelsen beslutade att sänka arbetslöshetsavgiften till 37 kr/medlem som ska betala från 1 juli Arbetslöshetsavgiften (och tidigare den förhöjda finansieringsavgiften) har tillkommit för att respektive arbetslöshetskassa ska vara med och delfinansiera sina respektive arbetslöshetskostnader inom verksamhetsområdet Kostnad för administration och finansieringsavgift = grundavgift 99 kr för första halvåret och 102 kr för andra halvåret. Arbetslöshetsavgiften var 101 kr första halvåret respektive 37 kr andra halvåret. Ekonomi Arbetslöshetsavgift Finansieringsagift Kostnad för administration 1 jan 30 jun 200 kr 1 jul 31 dec 139 kr Den genomsnittliga dagpenningen för 2009 blev 597 (586) kronor. En ökning av den genomsnittliga dagpenningen innebär att våra medlemmar fått en högre genomsnittlig ersättning, vilket är mycket positivt. Det innebär också ca 2 miljoner kronor mer i kostnad för finansieringsavgiften. SKTFs arbetslöshetskassa har som ambition att bibehålla en förutsägbar medlemsavgift över tiden. Det kan uppnås genom att vi har en acceptabel nivå på vårt eget kapital vilket även årets resultat bidragit till. 6

7 Årets överskott blev kkr. Överskottet beror i huvudsak på ett överskott av arbetslöshetsavgiften och att sänkningen av avgiften från 1 juli inte givit förväntat resultat. Anledningen är att arbetslösheten under andra halvåret inte ökat i den omfattning som vi förutspådde och därmed att kostnaden för utbetald arbetslöshetsersättning inte ökat i den omfattning som vi utgått ifrån. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Under 2009 har medlemsutvecklingen vänt och nu ökar antalet medlemmar. För första gången på många år har vi fler medlemmar per 31 december än året innan. I september beslutade IAF att bevilja registrering av vårt nya verksamhetsområde. Det innebär att vårt verksamhetsområde nu bättre stämmer överens med SKTFs organisationsområde. Med anledning av resultatet av den medlemsenkät som genomfördes hösten 2008, har vi beslutat att satsa på att bli ännu bättre på all information. Vi har under året arbetat med att ta fram en ny grafisk profil, en ny och bättre hemsida samt beslutat om en ny logga med mera. Från 2 mars är vi skyldiga att debitera dröjsmålsränta på obetalda fordringar avseende felaktigt utbetald arbetslöshetsersättning. Vi är även skyldiga att själva sköta hela administrationen av våra fordringar fram till dess att ett ärende eventuellt blir överlämnat till Kronofogdemyndigheten (KFM). Från 1 juli förenklades villkoren för medlemsinträden och arbetslöshetsavgiften sänktes med 50 kronor per betalande medlem. I samband med vår stämma 12 maj hade vi ett seminarium, A-kassan i förändring lever den svenska modellen? På kvällen hade vi en tillställning för vår personal samt särskilt inbjudna gäster för att fira att SKTFs arbetslöshetskassa fyllde 40 år den 1 januari Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång På grund av ändringar i sjukförsäkringen upphör rätten till sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning för de som fått maximalt antal möjliga dagar med sjukpenning respektive tidsbegränsad sjukersättning, med början 1 januari 2010 och framåt. Personerna får möjlighet att delta i ett introduktionsprogram i Arbetsförmedlingens regi. Sedan kan de söka arbetslöshetsersättning. Regeringen har infört särskilda regler så att dessa personer ska få sin ersättning snabbt och enkelt. I slutet av januari hade ungefär personer över hela arbetsmarknaden påbörjat introduktionsprogrammet. Drygt 400 av våra medlemmar har vid samma tid påbörjat introduktionsprogrammet. Medlemmar och utbetalda ersättningar 31 december 2009 var det totala medlemsantalet ( ) personer, en ökning med (minskning 5 699) personer från året innan. Kvinnornas andel var i princip oförändrad i förhållande till året innan, 73,6% (73,9%). Antal medlemmar per region 31 dec Region väst Region Sydost Region Stockholm Region Västerås Region Syd Region Mitt Region Norr Under året har (5 999) medlemmar beviljats inträde (2 856) personer har utträtt på grund av bristande betalning. 10 (6) medlemmar har uteslutits. 690 (499) medlemmar har gått i pension (8 337) har beviljats utträde av andra skäl. Av vårt bokslut framgår att utbetald ersättning under året blev ( ) kkr vilket innebär en minskning med ( ) kkr, 1,8% (29%) (7 827) medlemmar har fått ersättning under året vilket är en minskning med 881 (2 005) personer. 7

8 Andel ersättningstagare fördelat på kön och dagpenning Dgp Dgp Dgp År Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Totalt % 4% 44% 16% 13% 7% % 5% 41% 14% 12% 6% % 7% 48% 18% % 5% 55% 21% % 5% 51% 22% Antalet utbetalade ersättningsdagar under året uppgick till ( ) dagar varav avseende grundbeloppet (7 431) dagar. Antalet utbetalda dagar har minskat med ( ). Däremot har antalet dagar avseende grundbeloppet ökat med (minskning 7 354) dagar från Genomsnittligt antal utbetalade dagar i snitt per ersättningstagare blev 84,0 (78,7) dagar. Framtida utveckling Den positiva trenden avseende det ökade antalet medlemmar kommer med all sannolikhet att fortsätta. Vi tror även att andelen arbetslösa kommer att öka under Vid förra medlemsenkäten fick vi ett högt betyg av våra medlemmar och vi tror att vi kommer att få ett ännu bättre betyg vid genomförandet av nästa enkät som planeras under hösten SKTFs arbetslöshetskassas ambition är att arbeta strukturerat med miljöfrågor, kvalitetssäkring och internkontroll samt informationssäkerhet utifrån att vi bedöms ha en samhällsviktig funktion och verksamhet. Vi har två kontor. Utifrån ett kontinuitetsplaneringsperspektiv ska vi teknikmässigt skapa två kontor som är helt oberoende av varandra för att verksamheten ska fungera. Om något inträffar som slår ut det ena kontorets teknik ska det andra kontoret kunna fortsätta fungera fullt ut. SKTFs arbetslöshetskassas ekonomi bedöms vara fortsatt stabil under Information Vår vision är att våra medlemmar känner trygghet. Våra inriktningsmål är att: Medlemmarna upplever SKTFs arbetslöshetskassa som den bästa a-kassan för dem och de känner förtroende och trygghet. Vår a-kassa är det självklara valet för akademiker, unga och nyanställda. Vi har nöjda medlemmar som upplever att de har en god dialog med oss. Vi är synliga på arbetsplatser, universitet och högskolor och i media. Våra servicetider för telefon är och Besökstider är vardagar och Vår svarspolicy per mail är svar inom 24 timmar på vardagar. Vår ambition är att möta våra medlemmars förväntningar på oss vad gäller bemötande, service, kvalitet och teknik. Välkommen in på vår hemsida; Där finns blanketter och anmälan till Internetkassan. 8

9 RESULTATRÄKNING Intäkter Medlemsavgifter Not Statliga bidrag Not Övriga Intäkter Summa Intäkter Försäkringskostnader Utbetald ersättning Not Ej statsbidragsberättigad ers/befrielse 5 6 Avskrivning medlemsavgifter Finansieringsavgift Förhöjd finansieringsavgift Not Arbetslöshetsavgift Övriga kostnader 18 - Summa försäkringskostnader Resultat före administrationskostnader Administrationskostnader Personalkostnader Not Övriga externa kostnader Not Avskrivningar enligt plan Not Summa administrationskostnader Resultat före finansiella poster Finansiella intäkter Not Finansiella kostnader Not Summa finansiella poster Årets överskott

10 BALANSRÄKNING Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Not Finansiella anläggningstillgångar Räntefond Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar Fordringar statsbidrag Fordringar felaktig ersättning Not Övriga fordringar Not Förutbetalda kostnader och upplupnaintäkter Not Kortfristig placering Not Kassa och bank Not Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

11 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Eget kapital vid räkenskapsårets början Årets överskott Summa eget kapital Kortfristiga skulder Skulder till af/iaf Not Skulder till närliggande organisation Sktf Leverantörsskulder Övriga skulder Not Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga 11

12 NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Redovisningsprinciper Räkenskaperna och bokslutet har upprättats i enlighet med god redovisningssed. Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med lagen om arbetslöshetskassor, IAF:s föreskrifter samt årsredovisningslagen i tillämpliga delar, förutom en avvikelse från IAF.s föreskrifter avseende värdering av fordringar medlemsavgifter som avser att täcka den förhöjda finansieringsavgiften respektive arbetslöshetsavgiften, vilka enligt föreskriften ska upptas till nominellt belopp men som i kassans redovisning istället upptas till det belopp som beräknas bli betalt. Effekten av denna avvikelse framgår av not 11. Arbetslöshetsersättning som avser 2009 och som utbetalats 2010 har bokförts enligt kontantprincipen. Intäktsredovisningen har bokförts enligt faktureringsprincipen. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och avskrivs linjärt över tiden. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider har tillämpats: Materiella anläggningstillgångar Inventarier Datainventarier 5 år 3 år Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är s k finansiella eller operationella, redovisas som operationell leasing, dvs. leasingavgifterna kostnadsförs löpande. Finansiella tillgångar och likvida placeringar Finansiella tillgångar och likvida placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkliga värdet. Fordringar Fordringar felaktig ersättning redovisas till nominellt belopp. Övriga fordringar upptas till det belopp som beräknas bli betalt. Samtliga belopp är angivna i kkr Not 1 Medlemsavgifter Grundavgift medlemmar Förhöjd finansieringsavgift Arbetslöshetsavgift Summa Not 2 Statliga bidrag Statsbidrag Återbetald ersättning (till AF) Statligt bidrag för kostnader i samband med införande av elektroniskt informationsutbyte Summa

13 Not 3 Utbetald ersättning Utbetald a-kasseersättning Återbet ersättning Summa Not 4 Förhöjd finansieringsavgift Korrigering av förhöjd finansieringsavgift i fakturor från IAF Not 5 Medelantal anställda, löner andra ersättningar och sociala avgifter Medeltal anställda (beräkning är gjord på årsarbetare) Kvinnor Män Löner och andra ersättningar, styrelse och kassaföreståndare Löner och andra ersättningar, övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader Övriga personalkostnader Summa För kassaföreståndaren görs avsättning till pensionsstiftelsen för pension enligt KPA-planen med pensionsålder 60 år. Arbetslöshetskassans behållning av stiftelsens förmögenhet uppgår till kkr ( kkr). Uppgift om sjukfrånvaro (%) Total sjukfrånvaro 3,84 3,06 Långtidssjukfrånvaro (andel av totala sjukfrånvaron) 25,80 18,01 Total sjukfrånvaro kvinnor 4,37 3,46 Total sjukfrånvaro män 2,04 1,74 Total sjufrånvaro < 30 år 1,75 1,45 Total sjukfrånvaro år 4,31 2,88 Total sjukfrånvaro 50 år och äldre 4,07 4,16 Not 6 Övriga externa kostnader Datakostnader/telefoni Portokostnader/information Lokalkostnader Förvaltningskostnad OAS Övrig Under år 2008 har ett operationellt leasingavtal ingåtts avseende nyttjande av PC-utrustning. Avtalet löper på 36 månader Summa Av beloppet avser kkr (2 765 kkr) kostnader för köp av tjänster från närliggande organisation, SKTF 13

14 Not 7 Inventarier Inventarier vid årets början Inköp under året Utrangering under året Inventarier vid årets slut Ackumulerade avskrivningar vid årets början Utrangering under året Årets avskrivningar inventarier Ackumulerade avskrivningar vid året slut Summa Not 8 Finansiella intäkter/kostnader Ränteintäkter Utdelning värdepapper Övriga finansiella kostnader Återförd nedskrivning/återföring Summa Not 9 Långfristiga värdepappersinnehav IB Inst, Räntefonden NB Årets inköp Utdelning/reinvesterad Återförd nedskrivning/återföring Ackumulerad nedsrivning för fonden 85 Ackumulerat anskaffningsvärde Utgående bokförda värden Marknadsvärde Not 10 Fordringar felaktig ersättning Ingående fordringar Årets förändringar Under året tillkommande fordringar Under året reglerade fordringar Avskrivningar av fordringar Summa utgående fordringar Fordringar < 1 år Fordringar > 1 år < 5år Fordringar > 5 år < 10 år Fordringar > 10 år Summa Av summan fordringar felaktig ersättning bedöms kkr (2 278 kkr) av det nominella beloppet vara osäkra 14

15 Not Övriga fordringar Fordringar medlemsavgifter (varav förhöjd finansieringsavgift och arbetslöshetsavgift 1 102) Fordringar förskott Övriga fordringar Särskild löneskatt Skattekonto Summa Av summan fordringar avseende medlemsavgifter bedöms 55 kkr av det nominella beloppet vara osäkra och fordringarna har skrivits ned med det osäkra beloppet. Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Interimsfordringar Upplupna ej förfallna räntor Summa Not 13 Kassa/bank och kortfristig placering Kortfristig fast ränteplacering Kassa/bank Summa Not 14 Skulder till AF/IAF Finansieringsavgift Förhöjd finansieringsavgift - 9 Arbetslöshetsavgift Skulder felaktig ersättning Övriga skulder till AF Summa Not 15 Övriga skulder Källskatt arbetslöshetsersättning Personalens källskatt Övriga skulder Summa

16 Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga interimsskulder Semesterlöneskuld Semesterlöneskuld arbetsgivaravg Arbetsgivaravgifter Förutbetalda medlemsavgifter Summa Stockholm 23 mars 2010 Ove Jansson Anna-Lena Danielsson Annica Skoglund Ordförande Vice ordförande Anders Blom Joakim Beck-Friis Malin Adolfsson Statens representant Personalens representant Christina Sundborg A-kassechef Vår revisionsberättelse avseende denna årsredovisning är avgiven den 26 mars 2010 Sten Öberg Barbro Svensson Lena Svensson Auktoriserad revisor

17 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i SKTFs Arbetslöshetskassa Org nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och kassaföreståndarens förvaltning i SKTFs Arbetslöshetskassa för år Det är styrelsen och kassaföreståndaren som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen och lagen om arbetslöshetskassor tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och kassaföreståndarens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och kassaföreståndaren gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i arbetslöshetskassan för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller kassaföreståndaren har handlat i strid med årsredovisningslagen, lagen om arbetslöshetskassor eller arbetslöshetskassans stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och lagen om arbetslöshetskassor och ger en rättvisande bild av arbetslöshetskassans resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Styrelsens ledamöter och kassaföreståndaren har enligt vår bedömning inte handlat i strid med arbetslöshetskassans stadgar. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för arbetslöshetskassan och beviljar styrelsens ledamöter och kassaföreståndaren ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 26 mars 2010 Barbro Svensson Sten Öberg Lena Svensson, Auktoriserad revisor 17

18 Faktauppgifter Nyckeltal Antal medlemmar Kvinnor Män Genomsnittlig dagpenning Antal ersättningsdagar Antal ersättningstagare Antal ersatta dagar i snitt , % , % , % Ekonomi Medlemsavgifter/intäkter Utbetald ersättning/kostnad Finansieringsavgift/kostnad Förhöjd finansieringsavgift/kostnad Arbetslöshetsavgift/kostnad Eget kapital Antal beslut vid omprövning av medlemsärenden Ej bifall Bifall Delvis bifall Avvisat mm % 14% 0% 5% % 15% 1% 14% % 48% 3% 21% Totalt * Antal beslut med anledning av meddelanden om ifrågasatt rätt Utan åtgärd Avslag Nedsättning 25% Nedsättning 50% Tillerkänt ersättning % 27% 31% 0% 12% % 25% 35% 4% 12% % 27% 42% 4% 10% Totalt *Utöver ovanstående antal kan ändring ha skett genom rättelse istället för omprövning då regelverket medger en sådan tolkning i syfte att påskynda ärendehanteringen för medlemmen. 18

19 Antal beslut vid omprövning av ersättningsärenden Ej bifall Bifall Delvis bifall Avvisat mm % 30% 5% 8% % 29% 6% 4% % 32% 5% 10% Totalt Antal inkomna överklaganden Antal inkomna domar rörande överklagade beslut Ej bifall Bifall Delvis bifall Avskrivning % 14% 4% 4% % 21% 4% 3% % 20% 3% Totalt

20

FÖRFATTNINGSSAMLING. IAFFS 2008:2 Utkom från trycket den Den 27 juni Beslutsordning

FÖRFATTNINGSSAMLING. IAFFS 2008:2 Utkom från trycket den Den 27 juni Beslutsordning FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Uno Ströberg Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2006:4) och inspektionens föreskrifter (IAFFS

Läs mer

Årsredovisning 2011. Arbetslöshetskassan Vision org nr 802005-4899

Årsredovisning 2011. Arbetslöshetskassan Vision org nr 802005-4899 Årsredovisning 211 Arbetslöshetskassan Vision org nr 825-4899 Stämma Revisorer Styrelse Kassaföreståndare Ledningen Stockholm Göteborg Enhetschef (EC) Enhetschef Enhetschef Biträd. EC Utredare Arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899

ÅRSREDOVISNING 2014 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899 ÅRSREDOVISNING 214 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 825-4899 Arbetslöshetskassan Vision org nr 825-4899 Stämma Revisorer Styrelse Kassaföreståndare Ledningen Göteborg Stockholm Enhetschef (EC) Enhetschef

Läs mer

INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER

INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER RESULTATRÄKNING Räken- Jämförelseskapsår år INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER ADMINISTRATIONSKOSTNADER Personalkostnader Övriga externa

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Medlemmar medlemmar i GS a-kassa, tillsammans blir vi tryggare.

Medlemmar medlemmar i GS a-kassa, tillsammans blir vi tryggare. Stämman Kassastyrelsen Arbetsutskott För att våra medlemmar ska få bästa hjälp har vi stödfunktioner som stöttar kärnverksamheten. Kassaföreståndare & Kassans ledning Medlemmar 51 medlemmar i GS a-kassa,

Läs mer

Årsredovisning 2015. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899

Årsredovisning 2015. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899 Årsredovisning 215 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 825-4899 Arbetslöshetskassan Vision org nr 825-4899 Stämma Styrelse Ledning Kassaföreståndere ALF Enhetschef Medlemsservice Enhetschef Staben Biträdande

Läs mer

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899 Årsredovisning 213 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 825-4899 Arbetslöshetskassan Vision org nr 825-4899 Stämma Revisorer Styrelse Kassaföreståndare Ledningen Stockholm Göteborg Enhetschef (EC) Enhetschef

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

2 En ansökan om medlemskap ska vara skriftlig och undertecknad.

2 En ansökan om medlemskap ska vara skriftlig och undertecknad. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Lars Seger Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; beslutade den 15 november 2012. IAFFS 2012:2 Utkom från trycket den 28

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; 1

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Uno Ströberg Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; 1 beslutade den 13 augusti 2004. IAFFS 2004:2 Utkom från trycket den

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt.

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Lars Seger Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; beslutade den xx månad 2012. IAFFS 2012: Utkom från trycket den Inspektionen

Läs mer

Alfa-kassan - en arbetslöshetskassa för alla 2. Årsredovisning 3. Förvaltningsberättelse 3

Alfa-kassan - en arbetslöshetskassa för alla 2. Årsredovisning 3. Förvaltningsberättelse 3 Innehållsförteckning Alfa-kassan - en arbetslöshetskassa för alla 2 Årsredovisning 3 Förvaltningsberättelse 3 Verksamhetsområde 3 Organisation 3 Föreningsstämma 3 Styrelse 4 Ledning 4 Revisorer 4 Ekonomi

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret Årsredovisning för BRF Översten inom Kvibergs Terrass 769619-4013 Räkenskapsåret 2009-07-09 2010-12-31 1 769619-4013 Förvaltningsberättelse Styrelsen fi3r Bostadsrättsföreningen Översten inom Kvibergs

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Verksamhet 2009 K A S S A N

Verksamhet 2009 K A S S A N Verksamhet 2009 K A S S A N Innehållsförteckning Alfa-kassan - en arbetslöshetskassa för alla 2 Förvaltningsberättelse 3 Verksamhetsområde 3 Organisation 3 Föreningsstämma 3 Styrelse 4 Ledning 4 Revisorer

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2013-01-01 - - 2013-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-8 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning för Svenska judoförbundet. ÅRSREDOVISNING Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 -- 2009-12-31 Styrelsen för Svenska Judoförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll: Förvaltningsberättelse

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Rädda Barnens Lokalförening i Lund Org.nr Räkenskapsåret

Å R S B O K S L U T. för Rädda Barnens Lokalförening i Lund Org.nr Räkenskapsåret Å R S B O K S L U T för Rädda Barnens Lokalförening i Lund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 - tilläggsupplysningar

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning noter Om inte

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret Sida 1 av 10 Årsredovisning för 802016-1306 Räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - tilläggsupplysningar 6 - noter 8 - underskrifter

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Styrelsen och kassaföreståndaren för Arbetslöshetskassan Alfa avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2010, kassans trettonde verksamhetsår.

Styrelsen och kassaföreståndaren för Arbetslöshetskassan Alfa avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2010, kassans trettonde verksamhetsår. ÅRSREDOVISNING 2010 Innehållsförteckning Årsredovisning för Arbetslöshetskassan Alfa Verksamhetsåret 2010 Styrelsen och kassaföreståndaren för Arbetslöshetskassan Alfa avger härmed årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Resultaträkning Not

Resultaträkning Not Resultaträkning Not 2016 2015 Föreningens Intäkter Nettoomsättning 1 4 503 197 4 517 408 Offentligrättsliga bidrag 2 21 597 29 945 Medlemsavgifter 400 000 382 865 Övriga föreningsintäkter 88 547 130 059

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm. Årsbokslut

Hörselskadades förening i Stockholm. Årsbokslut Org nr Årsbokslut för räkenskapsåret 2016 Styrelsen avger följande årsbokslut. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3, 4 - noter 5, 6 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Årsredovisning för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Hammarlunds donationsfond 1(5) Styrelsen för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

BYGGNADSARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA ÅRSREDOVISNING 2011 1(18)

BYGGNADSARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA ÅRSREDOVISNING 2011 1(18) BYGGNADSARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA ÅRSREDOVISNING 2011 1(18) Innehållsförteckning Sid. Förvaltningsberättelse..2-9 Resultaträkning...10 Balansräkning 11-12 Noter till resultat- och balansräkning..3-18

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

RESULTATRÄKNINGAR för år Noter

RESULTATRÄKNINGAR för år Noter RESULTATRÄKNINGAR för år 2012 2011 Noter Föreningsverksamheten 2 Medlemsavgifter 356 175 348 000 Avgår till ständiga ledamöters fond -15 000-15 000 Försäljning av publikationer 29 665 23 660 Övriga intäkter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll 1 Medlemsantal... 3 1.1 Regelverk om medlemsantal... 3 2 Finansieringsavgifter... 4 2.1 Regelverk om finansieringsavgiften...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Stockholms Handikappidrottsförbund ÅRSREDOVISNING

Stockholms Handikappidrottsförbund ÅRSREDOVISNING Stockholms Handikappidrottsförbund sid 1 (7) Stockholms Handikappidrottsförbund Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31 Stockholms Handikappidrottsförbund sid 2 (7) Styrelsen

Läs mer

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm Årsbokslut Socialdemokraterna i Stockholm 2008 1 Stockholms arbetarekommun Organisationsnummer 802000-1627 Årsbokslut för räkenskapsåret 2008 Styrelsen för Stockholms arbetarekommun avger härmed följande

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer