Arbetslöshetskassan ALFA. Verksamhet 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetslöshetskassan ALFA. Verksamhet 2006"

Transkript

1 K A S S A N Arbetslöshetskassan ALFA Verksamhet 2006

2 Innehållsförteckning sidan Alfa-kassan - en arbetslöshetskassa för alla 1 Alfa-kassan i förändring 2 Årsredovisning 3 Förvaltningsberättelse 3 Verksamhetsområde 3 Organisation 3 Föreningsstämma 3 Styrelse 4 Ledning 4 Revisorer 4 Ekonomi 5 Fem år i sammandrag 6 Väsentliga händelser under räkenskapsåret 6 Väsentliga händelser efter räkenskapsåret 7 Anslutna 7 anslutna 8 Anslutna och icke anslutna 8 Framtida utveckling 8 Nyckeltal 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Noter till resultat- och balansräkning 12 Revisionsberättelse 16 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor. Sifferuppgifter inom parentes avser föregående år. Omslag: Per Jonebrink, Rådis AB Tryck: Rotaform, maj 2007

3 Alfa-kassan - en arbetslöshetskassa för alla Alfa-kassan - arbetslöshetskassan för alla Alfa-kassan är öppen för alla yrkesgrupper på arbetsmarknaden och är fristående från fackförbund och andra intresseorganisationer. Anslutna till Alfa-kassan Den som är ansluten till Alfa-kassan har samma ersättningsrätt vid arbetslöshet som medlemmar i andra a-kassor, och har möjlighet att söka inkomstrelaterad ersättning vid arbetslöshet. Det innebär att man vid arbetslöshet kan få ersättning upp till 80 procent av sin tidigare inkomst. Både anställda och egna företagare har möjlighet att ansluta sig till Alfa-kassan. Villkoren för anslutning till Alfa-kassan är identiska med de villkor som gäller för att bli medlem i andra a-kassor. Arbetslösa som inte tillhör någon a-kassa Den som är arbetslös och inte är med i någon annan a-kassa (varken som ansluten till Alfa-kassan eller som medlem i en annan a-kassa) kan vid arbetslöshet söka grundersättning hos Alfa-kassan. Den som är medlem i en a-kassa söker däremot grundersättning hos sin a-kassa. Ersättning och avgifter Alfa-kassan får, liksom övriga a-kassor, statsbidrag via Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, för ersättning som betalas ut till arbetslösa. Den som är ansluten till Alfa-kassan betalar en månadsavgift. All verksamhet för anslutna finansieras genom denna avgift. När det gäller Alfa-kassans uppgift att betala ut ersättning till arbetslösa som inte tillhör någon a-kassa, finansieras administrationen genom en kombination av statsbidrag och en administrationsavgift som betalas av dem som får ersättning utan att vara anslutna.

4 Alfa-kassan i förändring Året som gått har varit väldigt dynamiskt och föränderligt på många sätt. Sedan Alfa-kassan startade 1998 har tillväxten i kassan av ersättningen med grundbelopp för de personer som inte är med i någon arbetslöshetskassa. Under verksamhetsåret varit stor och antalet anslutna har ökat med cirka varje år. Antalet anslutna ökade även under 2006 med tolv procent och vid utgången av 2006 var cirka personer anslutna till Alfa-kassan. Hans Håkansson, styrelseordförande och Inga-Lill Andersson, kassaföreståndare. Inga-Lill Andersson tillträdde sin tjänst i juni fick personer som inte var anslutna till kassan ersättning med grundbelopp vid ett eller flera tillfällen under året. Detta utgör 66 procent av samtliga personer som fick ersättning från Alfa-kassan. Den totala ärendemängden har också successivt ökat genom åren. Detta sammantaget har gjort att arbetsbelastningen i Alfa-kassan i perioder varit mycket hög, vilket lett till långa handläggningstider och sämre tillgänglighet. För att anpassa organisationen till kassans stadiga tillväxt, Totalt har personer fått ersättning under En förändring av inflödet av nyanmälningar om arbetslöshet inträffade under senare delen av Totalt under året minskade nyanmälningarna med 8 procent jämfört med påbörjades ett förändringsarbete under 2006 med att förbättra kvaliteten och se över Alfa-kassans organisation och bemanning. Ett antal åtgärder vidtogs för att effektivisera arbetet och förbättra handläggningstider och tillgänglighet. Under året rekryterades 25 personer för att arbeta med handläggning och tillgänglighet och tre nya tjänster inrättades till huvudkontoret; personalchef, verksamhetschef och IT-chef. En handläggarutbildning med syfte att stärka personalens kompetens genomfördes under året. Under andra halvåret av 2006 uppnåddes målen för handläggningstider och tillgänglighet. I december 2006 fattade riksdagen beslut att bland annat höja egenfinansieringen i försäkringen, ta bort studerandevillkoret och sänka ersättningsnivåerna vilket ledde till en ökad arbetsbelastning med att planera och införa de föreslagna förändringarna. Utbetalningssystemet har anpassats till nya försäkringsregler och medlemssystemet har byggts om för att anpassas till den förändrade avgiften. Nya rutiner har skapats, information har lämnats till anslutna och icke anslutna och utbildning har genomförts i nya försäkringsregler. Den för Alfa-kassans organisation största förändringen är att studerandevillkoret för nyanmälan om arbetslöshet togs bort den 1 mars Förändringen får störst effekt på uppdraget att administrera ansökningar och utbetalningar Framtida utveckling Arbetslösheten under 2007 har fortsatt att minska och därmed har även antalet nyanmälningar om arbetslöshetsersättning fortsatt att minska. Detta tillsammans med att studerandevillkoret successivt fasas ut gör att Alfa-kassans arbetsmängd minskar kraftigt. För att balansera detta pågår ett arbete med att minska och anpassa personalstyrkan och administrationskostnaderna. Höjningen av egenfinansieringen har lett till förändringar i verksamheten med att ansluta personer som önskar bli anslutna till Alfa-kassan och som uppfyller villkoren. Antalet anslutna till Alfa-kassan har minskat under första kvartalet Alfa-kassan kommer att fortsätta det arbete som påbörjats med att förbättra kvaliteten och öka produktiviteten utifrån ändrade förutsättningar. Ett omfattande förberedelsearbete kring kartläggning och införande av ett nytt arbetssätt samt byte av IT-system kommer att fortsätta under Vårt mål för 2007 och 2008 är att arbeta för att Alfa-kassan ska förändras med de nya förutsättningar som råder på arbetsmarknaden och de förändringar inom arbetslöshetsförsäkringen som nu sker. Hans Håkansson Styrelsens ordförande Inga-Lill Andersson Kassaföreståndare

5 Årsredovisning för Arbetslöshetskassan Alfa 2006 Förvaltningsberättelse Styrelsen och kassaföreståndaren för Arbetslöshetskassan Alfa avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006, kassans nionde verksamhetsår. Verksamhetsområde Kassan är av regeringen utsedd att vara den i Lagen om arbetslöshetskassor (LAK 1997:239) angivna kompletterande arbetslöshetskassan. Kassans verksamhetsområde täcker hela arbetsmarknaden och omfattar därmed anställda, företagare och nytillträdande på arbetsmarknaden. Kassan svarar för att personer som inte är medlemmar i någon arbetslöshetskassa får del av arbetslöshetsförsäkringens obligatoriska (allmänna) grundförsäkring. De personer som uppfyller villkoren för anslutning till den frivilliga inkomstbortfallsförsäkringen i arbetslöshetsförsäkringen kan också, via kassan, ansluta sig till denna. I detta fall har kassan hand om administrationen av både ersättningar med grundbelopp och inkomstrelaterade ersättningar Organisation Verksamheten för de till kassan anslutna respektive icke anslutna personerna bedrivs i en gemensam organisation. Denna är uppbyggd med fem kontor som finns i Borås, Hemse, Ljusdal, Olofström och Sundbyberg. Kassans säte är Sundbyberg där huvudkontoret och kassans ledning är placerad. Föreningsstämma Kassans ordinarie föreningsstämma hölls i Sundbyberg den 7 juni Extra föreningsstämma hölls i Sundbyberg den 1 december 2006 för beslut om förslag av höjning av administrationsavgiften, som tas ut per utbetald ersättningsdag för icke anslutna samt för ändring i stadgarna avseende avgift för anslutna. Ombud vid stämman utses av Arbetslöshetskassornas Samorganisation (SO), som formellt har bildat kassan och är dess ende medlem. Ordinarie föreningsstämma år 2007 hålls måndagen den 4 juni.

6 Styrelsen Stående från vänster: Bo Carlsson, Åke Myrberg, Tommy Adamsson, Bengt Malmgren, Jaan Kolk, Ulf Björklund. Sittande från vänster: Mikael Udiljak, Britt-Inger Wyöni, Hans Håkansson, Inga-Lill Andersson, Jenny Lindblad. Frånvarande på bilden: Lars Yngve och Bjarne Almström. Styrelse Ledamöter valda av föreningsstämman Hans Håkansson, ordförande Tommy Adamsson, vice ordförande Bo Carlsson, Jaan Kolk och Bengt Malmgren Ledamot utsedd av staten Bjarne Almström Ledamot utsedd av arbetstagarorganisationen ST Britt-Inger Wyöni Suppleanter valda av föreningsstämman Lars Yngve Jenny Lindblad Suppleant utsedd av staten Åke Myrberg Suppleant utsedd av arbetstagarorganisationen ST Mikael Udiljak Sammanträden Styrelsen har genomfört 13 sammanträden under året. I styrelsens arbetsutskott har ingått Hans Håkansson, Tommy Adamsson, Bo Carlsson och Bjarne Almström. Arbetsutskottet har sammanträtt 11 gånger. Ledning Inga-Lill Andersson är kassaföreståndare (tillträdde den 7 juni 2006) och Ulf Björklund är ställföreträdande kassaföreståndare. Hans Mattsson var kassaföreståndare fram till den 7 juni Revisorer Ordinarie Olle Svedman, auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers Christer Johansson Rigmor Eklind Suppleanter Carina Hansson, auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers Karl-Evert Oskarsson Harriet Eriksson

7 Ekonomi Kassan har fått i uppdrag av staten att administrera grundersättning för de personer som inte är medlemmar i någon arbetslöshetskassa eller har anslutit sig till kassan. Finansieringen av denna verksamhet regleras i avtal med staten. Staten har åtagit sig att svara för nödvändiga administrationskostnader rörande verksamheten för icke anslutna i kassan. Intäkter Avgifter från de anslutna uppgick till 114,2 (100,6) Mkr. Halvårsavgiften under 2006 var 690 (690) kronor per ansluten. Kassan erhöll utjämningsbidrag under verksamhetsåret med 4,1 (3,4) Mkr. Ersättning från staten för administration av de icke anslutna uppgick till 48,8 (48,1) Mkr. Dessutom erhölls 27,0 (26,4) Mkr i avgifter från de icke anslutna. Denna avgift var under året 7 kr per utbetald ersättningsdag. Finansierings- och utjämningsavgift För 2006 har kassan betalat in 60,1 (51,8) Mkr i finansieringsavgift till staten. Utjämningsavgift har erlagts med 1,6 (1,4) Mkr. Med beaktande av det erhållna utjämningsbidraget, enligt ovan, har kassan erhållit 2,5 (2,0) Mkr från utjämningssystemet. Administrationskostnader I den ekonomiska redovisningen fördelas alla administrationskostnader så att de två skilda verksamhetsområdena får bära sina egna kostnader. Fördelningen grundar sig dels på en identifiering av alla kostnader som enbart rör den ena gruppen av försäkrade dels på mätningar av tidsåtgången i ärendehanteringen rörande anslutna och icke anslutna. Administrationskostnaderna uppgick till totalt 125,0 (105,0) Mkr, en ökning med 19 procent. Kostnaderna för personal, 77,4 (64,1) Mkr, är den enskilt största kostnadsposten och den har ökat med 21 procent. Ökningen av administrationskostnaderna beror huvudsakligen på de extra satsningar som gjorts under året för att få till stånd kortare handläggningstider och en bättre tillgänglighet via telefon och e-post. Kompetensutveckling, effektivisering och rekrytering av personal har varit medel för att skapa kortare handläggningstider och en bra tillgänglighet. Ny personal har rekryterats och utbildats med stöd av mentorer. Även ökningen av antalet anslutna bidrar till ökade kostnader. Kostnader för grundutbildning och kompetensutveckling av egen personal avseende försäkring med mera har uppgått till 1,5 (1,0) Mkr. Resultat och Eget Kapital Årets resultat blev totalt 9,5 (21,5) Mkr, vilket tillförs det egna kapitalet. Resultatet fördelar sig med 15,7 (17,7) Mkr avseende verksamheten med de anslutna och -6,2 (3,8) Mkr avseende verksamheten med de icke anslutna. Det egna kapitalet uppgår vid utgången av året till 60,5 (51,0) Mkr. Av det upparbetade egna kapitalet kommer 62,9 Mkr från verksamheten med de anslutna och -2,4 Mkr från verksamheten med de icke anslutna.

8 Fem år i sammandrag Resultaträkning, belopp i tkr Avgifter från anslutna Avgifter från icke anslutna Ersättning från staten för icke anslutna Utjämningsbidrag Statliga bidrag för arbetslöshetsersättning Övriga intäkter Summa intäkter Försäkringskostnader Administrationskostnader Resultat före finansiella poster Årets resultat Balansräkning, belopp i tkr Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Eget Kapital genererat från verksamhet, anslutna genererat från verksamhet, icke anslutna Kortfristiga skulder Balansomslutning Soliditet, % Väsentliga händelser under räkenskapsåret Mot årets slut kom riksdagsbeslut om förändringar i arbetslöshetsförsäkringen. Beslut fattades att höja egenfinansieringen i försäkringen, att ta bort studerandevillkoret och att sänka ersättningsnivån. Dessa förändringar visade sig få stor påverkan på Alfa-kassan. Arbetsbelastningen ökade avsevärt under senare delen av 2006 och i början av 2007 på grund av planering och införande av de föreslagna förändringarna. Utbetalningssystemet har anpassats med anledning av de förslagna kompensationsnivåerna och perioderna, medlemssystemet har byggts om för att anpassas till den förändrade avgiften, nya rutiner har skapats, ny information har lämnats till ersättningstagare och anslutna, utbildning har genomförts i nya försäkringsregler. Inflödet av nya anmälningar om arbetslöshet till kassan ökade stadigt fram till Under 2006 fortsatte nyanmälningarna att öka i början av året men minskade sedan under senare delen. De icke anslutna svarade för 81 (81) procent av detta inflöde. Totalt under året minskade nya anmälningar om arbetslöshet med 8 procent jämfört med I samband med föreningsstämman, den 7 juni 2006, tillträdde Inga-Lill Andersson som ny kassaföreståndare i Alfa-kassan. Under 2006 har ett antal åtgärder vidtagits för att förbättra tillgänglighet och handläggningstider. Huvudkontoret har flyttats till större lokaler och en försäkringsgrupp har inrättats vid kontoret i Sundbyberg. 6

9 En organisationsöversyn och en bemanningsutredning är genomförd under året. Tre nya tjänster har inrättats vid huvudkontoret; personalchef, verksamhetschef och IT-chef. Under året nyanställdes och ersättningsrekryterades ytterligare 25 personer för att arbeta med handläggning, varav 9 av dessa varit inne tidigare och arbetat i kundjänst. Handläggarutbildning genomfördes under året i Alfa-kassans egen regi. Kortare handläggningstider och bra tillgänglighet via telefon och e-post har uppnåtts under året. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen från den 1 januari 2007 Egenfinansieringen i arbetslöshetsförsäkringen ökar genom att en förhöjd finansieringsavgift tas ut av arbetslöshetskassorna och att a-kassorna refinansierar sig genom att ta ut en förhöjd avgift av de anslutna/ medlemmarna. Den förhöjda dagpenningen upphör och högsta dagpenning blir 680 kronor. Arbetsvillkoret ändras till att minst 80 arbetade timmar krävs istället för 70 för att en månad ska få räknas med i kvalificeringstiden på sex månader. Studerandevillkoret tas bort, vilket innebär att arbete är det enda sättet att kvalificera sig för a-kassa. Möjligheten att få ersättning under ferieuppehåll vid studier upphör. Den som studerat måste ha av slutat eller avbrutit sina studier för att betraktas som arbetslös. Den överhoppningsbara tiden i arbetsvillkoret minskas till fem år mot tidigare sju år. Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen från den 5 mars 2007 Ersättningsnivån sänks i etapper. Under de 200 första dagarna är ersättningsnivån 80 procent av tidigare inkomst Från dag 201 sänks ersättningsnivån till 70 procent av tidigare inkomst Från dag 301 sänks ersättningsnivån till 65 procent av tidigare inkomst När studerandevillkoret successivt försvinner innebär det en minskning i arbetsvolymen för kassan med ca 30 procent. Neddragningar beräknas därför ske i personalstyrkan. Besparingar i storleksordningen 60 miljoner kronor beräknas ske under den kommande treårsperioden. Anslutna Anslutna i kassan motsvarar medlemmar i andra arbetslöshetskassor. Personer som ansluter sig till kassan betalar en avgift och har samma ersättningsrätt som medlemmar i övriga arbetslöshetskassor. Antalet anslutna har fortsatt att öka även under Vid utgången av verksamhetsåret var (76 981) personer anslutna. Detta innebär en nettoökning under året med (10 383) personer, vilket motsvarar 12 (16) procents nettoökning. De anslutnas fördelning mellan män och kvinnor var vid årets utgång 57 (57) respektive 43 (43) procent. Under året har (8 258) personer utträtt, varav 45 (50) procent övergått till annan arbetslöshetskassa och 39 (40) procent utträtt på grund av bristande avgiftsbetalning. Av de personer som utträtt är 68 (69) procent under 35 år.

10 Av de anslutna fick (23 385) personer eller 29 (30) procent ersättning under året. Av dessa erhöll (14 617) personer eller 66 (63) procent ersättning med dagpenningbelopp (inkomstrelaterad ersättning). Den genomsnittliga dagpenningen för anslutna under verksamhetsåret var 596 (594) kronor. Under året fick (8 768) anslutna, som inte uppfyllde villkoren för inkomstrelaterad ersättning, ersättning med grundbelopp. Ersättning som betalades ut till anslutna uppgick till (1 039) Mkr, varav 819 (835) Mkr var inkomstrelaterad ersättning. Anslutna och icke anslutna Under året betalades totalt (2 346) Mkr ut i ersättningar till (77 206) ersättningstagare. Antalet utbetalda ersättningsdagar under året var totalt ( ). Totalt utbetalda grundbelopp från kassan uppgick till 76 (76) procent av de grundbelopp som utbetalades av samtliga arbetslöshetskassor. Under året beslutade kassan om avslag på (31 673) ansökningar om ersättning, varav 87 (88) procent avsåg icke anslutna. anslutna Under verksamhetsåret fick (53 821) personer som inte var anslutna till kassan ersättning med grundbelopp, vid ett eller flera tillfällen under året. Detta utgör 66 (70) procent av samtliga personer som fick ersättning, från Alfakassan. Ersättning som betalades ut till icke anslutna uppgick till (1 311) Mkr. Framtida utveckling Antalet ärenden hittills under 2007 ligger på en lägre nivå än motsvarande period förra året. En mindre arbetsmängd och färre ersättningstagare än under föregående år beräknas för Borttagandet av studerandevillkoret i arbetslöshetsförsäkringen kommer att medföra att inflödet av nya anmälningar om arbetslöshet kommer att sjunka betydligt. Antalet anslutna beräknas inte öka i samma takt som tidigare år. Antal anslutna per den 31 december 2006 per ålder och kön Kvinnor Män Antal anslutna år år år år år Totalt var personer anslutna den 31 december 2006.

11 Nyckeltal Antal helårsarbetare Antal anslutna per 31 december varav kvinnor varav män Antal nytillkomna anslutna Antal anslutna som utträtt varav som begärt utträde varav utträde pga bristande betalning Antal anslutna som gått till annan a-kassa Halvårsavgift anslutna Antal ersättningsdagar varav icke anslutna varav anslutna Antal ersättningstagare varav icke anslutna varav anslutna Ersättningsdagar / ersättningstagare genomsnitt för icke anslutna genomsnitt för anslutna Ersättningsdagar / årsansluten Andel anslutna som erhållit ersättning, % Utbetald ersättning, Mkr varav icke anslutna, Mkr varav anslutna, grundbelopp Mkr varav anslutna, inkomstrelaterad Mkr Genomsnittlig dagpenning, anslutna Antal omprövningar varav ändrade beslut Inkomna underrättelser från arbetsförmedlingen varav ej ersättningssökande *) Antal överklaganden till länsrätt Antal frånkännanden Antal uteslutningar Antal polisanmälningar Antal avslagsbeslut varav icke anslutna varav anslutna *) uppgift saknas

12 Resultaträkning 1 januari - 31 december Belopp i tkr Not anslutna Anslutna Totalt anslutna Anslutna Totalt Intäkter Avgifter från anslutna Avgifter från icke anslutna Ersättning från staten för icke anslutna Utjämningsbidrag Statliga bidrag för arbetslöshetsersättning Övriga intäkter Summa intäkter Försäkringskostnader Utbetald arbetslöshetsersättning Utbetald ej statsbidragsberättigad ersättning Utjämningsavgift Finansieringsavgift Summa försäkringskostnader Resultat före administrationskostnader Administrationskostnader Personalkostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar enligt plan Summa administrationskostnader Resultat före finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa finansiella intäkter och kostnader Årets resultat

13 Balansräkning per den 31 december Belopp i tkr Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar Fordran ersättning för administrationskostnader icke anslutna Fordringar statsbidrag Fordringar felaktig ersättning Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar i värdepapper Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Eget kapital vid årets början Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Skulder till AMS och IAF Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 11

14 Noter till resultat- och balansräkning Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt Lagen om arbetslöshetskassor, Årsredovisningslagen, Bokföringslagen samt av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) utfärdade föreskrifter. Fordringar har upptagits till belopp, varmed de beräknas inflyta, skulder är upptagna till nominella belopp och periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. I posten fordringar felaktig ersättning redovisas beloppen i nominella värden. Alfa-kassans overheadkostnader fördelas till hälften lika på de anslutna respektive de icke anslutna, samt till hälften propor- tionellt efter fastställd nyckel. De anslutnas andel av de kostnader 2006 som varken är direkt hänförliga till de anslutna eller till de icke anslutna, har fördelats enligt månadsvis fastställda procenttal. De fastställda procenttalen är grundade på tidmätning samt tillgängliga statistik- och volymuppgifter. Under året har denna andel för de anslutna i genomsnitt varit 31,2 procent (29,1). Avskrivningsprinciper: De materiella anläggningstillgångarna avskrivs systematiskt över bedömd ekonomisk livslängd vilken för datorutrustning och övriga anläggningstillgångar uppskattats till 36 respektive 60 månader. Not 1 Statliga bidrag, tkr Anslutna Anslutna Totalt anslutna Anslutna Totalt Statliga bidrag, arbetslöshetsersättning Återbetald ersättning till AMS Summa statliga bidrag Not 2 Arbetslöshetsersättning, tkr Anslutna Anslutna Totalt anslutna Anslutna Totalt Utbetald ersättning Återbetald ersättning Summa arbetslöshetsersättning Not 3 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter samt könsfördelning i ledningen och personalens frånvaro Medeltal anställda, årsarbetare Kvinnor Män Löner Löner och andra ersättningar, styrelse och kassaföreståndare Löner och andra ersättningar, övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader, kassaföreståndare Pensionskostnader, övriga anställda Övriga personalkostnader Summa löner Fördelning mellan män och kvinnor i styrelsen inklusive suppleanter Kvinnor 2 2 Män 9 9 Fördelning mellan män och kvinnor i ledningen Kvinnor 3 3 Män

15 Not 3 Personalens sjukfrånvaro (i procent) (forts) Total sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden 7,5 6,3 Andel av total sjukfrånvaro som varat i 60 dagar eller mer (långtidssjukfrånvaro) 49,8 53,8 Sjukfrånvaro för kvinnor i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden för kvinnor 8,1 7,5 Sjukfrånvaro för män i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden för män 6,0 4,2 Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år och yngre i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden för den åldersgruppen 3,7 2,9 Sjukfrånvaro för åldersgruppen år i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden för den åldersgruppen 7,7 6,6 Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år och äldre i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden för den åldersgruppen 7,8 1, Not 4 Övriga externa kostnader anslutna Anslutna Totalt anslutna Anslutna Totalt Revisionsarvode Öhrlings PricewaterhouseCoopers Andra uppdrag, Öhrlings PricewaterhouseCoopers Revisionsarvode förtroendevalda Lokalkostnader Främmande tjänster Förvaltningskostnad OAS Telekommunikation och postbefordran Övrigt Summa övriga externa kostnader Not 5 Maskiner och inventarier anslutna Anslutna Totalt anslutna Anslutna Totalt Inventarier vid årets början Årets inköp Årets utrangeringar Inventarier vid årets slut Ackumulerade avskrivningar vid årets början Årets avskrivningar inventarier Årets utrangeringar Ackumulerade avskrivningar vid årets slut Summa maskiner och inventarier Not 6 Fordran ersättning för administrationskostnader icke anslutna* Fordran ersättning för administrationskostnader icke anslutna Summa fordran ersättning för administrationskostnader för icke anslutna * Fordran på staten avseende oreglerade upparbetade administrationskostnader för de icke anslutna vid det nya avtalets ingång Beloppet är godkänt av IAF. 13

16 Not 7 Specificering av fordringar felaktigt erhållen arbetslöshetsersättning Ingående fordringar Årets förändringar - under året tillkommande fordringar under året reglerade fordringar avskrivningar av fordringar Summa utgående fordringar Fordringar < 1 år Fordringar > 1 år < 5 år Fordringar > 5 år < 10 år Fordringar > 10 år saknas, kassan startade Summa fordringar felaktig ersättning Not 8 Övriga fordringar Förskottsutbetalningar Övriga fordringar Summa övriga fordringar Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupen ränteintäkt Förutbetalda hyror Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 10 Kortfristiga placeringar i värdepapper Ingående bokförda värden Årets förändringar - Köp av värdepapper Avyttring Utgående bokförda värden Summa kortfristiga placeringar i värdepapper Not 11 Eget kapital Anslutna Anslutna Totalt anslutna Anslutna Totalt Ingående balans Årets resultat Summa eget kapital Not 12 Skulder till AMS och IAF Finansieringsavgift Skulder felaktig ersättning, ej återbetald Övriga skulder till AMS, återbetald felaktig ersättning Summa skulder till AMS och IAF

17 Not 13 Övriga kortfristiga skulder Källskatt ersättning Källskatt anställda/personal Ej utkvitterad ersättning Löneskatt Summa övriga kortfristiga skulder Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupen semesterlöneskuld föregående år Upplupen semesterlöneskuld detta år Upplupen arbetsgivaravgift Övriga upplupna kostnader Förutbetalda anslutningsavgifter Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Sundbyberg den 14 mars 2007 Hans Håkansson Tommy Adamsson Bo Carlsson Ordförande vice ordförande Jaan Kolk Bengt Malmgren Britt-Inger Wyöni Bjarne Almström Inga-Lill Andersson Kassaföreståndare Vår revisionsberättelse har avgivits den 21 maj 2007 Olle Svedman Christer Johansson Rigmor Eklind Auktoriserad revisor 15

18 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Arbetslöshetskassan Alfa Organisationsnummer: Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och kassaföreståndarens förvaltning i Arbetslöshetskassan Alfa för år Det är styrelsen och kassaföreståndaren som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen och lagen om arbetslöshetskassor tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och kassaföreståndarens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och kassaföreståndaren gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i arbetslöshetskassan för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller kassaföreståndaren har handlat i strid med årsredovisningslagen, lagen om arbetslöshetskassor eller arbetslöshetskassans stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och lagen om arbetslöshetskassor och ger därmed en rättvisande bild av arbetslöshetskassans resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Styrelsens ledamöter och kassaföreståndaren har enligt vår bedömning inte handlat i strid med arbetslöshetskassans stadgar. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för arbetslöshetskassan och beviljar styrelsens ledamöter och kassaföreståndaren ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 21 maj 2007 Rigmor Eklind Christer Johansson Olle Svedman Auktoriserad revisor 16

19 Arbetslöshetskassan Alfa Ljusdal Tel: Fax: K A S S A N Arbetslöshetskassan ALFA

Verksamhet 2009 K A S S A N

Verksamhet 2009 K A S S A N Verksamhet 2009 K A S S A N Innehållsförteckning Alfa-kassan - en arbetslöshetskassa för alla 2 Förvaltningsberättelse 3 Verksamhetsområde 3 Organisation 3 Föreningsstämma 3 Styrelse 4 Ledning 4 Revisorer

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 1 Styrelse 2 Verksamhet 4 Fem år i sammandrag 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 10 Nyckeltal 11

Läs mer

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899 Årsredovisning 213 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 825-4899 Arbetslöshetskassan Vision org nr 825-4899 Stämma Revisorer Styrelse Kassaföreståndare Ledningen Stockholm Göteborg Enhetschef (EC) Enhetschef

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 802005-4857

ÅRSREDOVISNING 2014 802005-4857 ÅRSREDOVISNING 2014 802005-4857 Vårt år 2014 802005-4857 År 2014 har vi gjort till vårt år! När vi nu sitter med facit i hand har vi utökat vår organisation med nästan åttatusen yrkesverksamma medlemmar.

Läs mer

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691. Medlemmarna ökade med 11 668. en ökning med 1,8% Årsredovisning

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691. Medlemmarna ökade med 11 668. en ökning med 1,8% Årsredovisning Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691 Medlemmarna ökade med 11 668 en ökning med 1,8% Årsredovisning 2013 Innehåll AEA årsredovisning 2013 Ordlista Arbetslöshetsavgift Avgift för delfinansiering

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. Org.nr 802005 5037

ÅRSREDOVISNING 2010. Org.nr 802005 5037 ÅRSREDOVISNING 2010 Org.nr 802005 5037 1 FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE 4 Inledning 4 Förslag till resultatdisposition 5 Information 8 Styrelse mm 10 RESULTATRÄKNING 12 BALANSRÄKNING 13 NOTER TILL RESULTAT-

Läs mer

Lärarnas A-kassa Årsredovisning 2011

Lärarnas A-kassa Årsredovisning 2011 Lärarnas A-kassa är med över 174 000 medlemmar den arbetslöshetskassa i Sverige som organiserar flest lärare. Vi har spetskompetens när det gäller frågor som rör lärare av skilda slag, skolledare och andra

Läs mer

Årsredovisning 2003. Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

Årsredovisning 2003. Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Årsredovisning 2003 Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Innehåll 03 Kassaföreståndarens kommentar 04 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Noter till resultat- och balansräkningar

Läs mer

Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa

Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Verksamhetens syfte, Arbetslöshetskassans organisation, Föreningsstämma, Styrelsen, Styrelsesammanträden,

Läs mer

VI GÖR DET SVÅRA ENKELT

VI GÖR DET SVÅRA ENKELT VI GÖR DET SVÅRA ENKELT ÅRSREDOVISNING 2014 Vi är till för lärare Innehåll Och den ljusnande framtid är vår 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 9 Balansräkning 11 Tilläggsupplysningar 12 Nyckeltal

Läs mer

BYGGNADSARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA ÅRSREDOVISNING 2011 1(18)

BYGGNADSARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA ÅRSREDOVISNING 2011 1(18) BYGGNADSARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA ÅRSREDOVISNING 2011 1(18) Innehållsförteckning Sid. Förvaltningsberättelse..2-9 Resultaträkning...10 Balansräkning 11-12 Noter till resultat- och balansräkning..3-18

Läs mer

SmåA. Småföretagarnas Arbetslöshetskassa. Småföretagarnas Arbetslöshetskassa ÅRSREDOVISNING 2012. Org nr 802005 5037

SmåA. Småföretagarnas Arbetslöshetskassa. Småföretagarnas Arbetslöshetskassa ÅRSREDOVISNING 2012. Org nr 802005 5037 SmåA ÅRSREDOVISNING 2012 Org nr 802005 5037 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 8 BALANSRÄKNING 9 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 10 RAPPORT FRÅN LEKMANNAREVISOR 14 REVISIONSBERÄTTELSE

Läs mer

GS ARBETSLÖSHETSKASSA VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

GS ARBETSLÖSHETSKASSA VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING GS ARBETSLÖSHETSKASSA VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL OM OSS 4 ORGANISATION 5 STYRELSEN 6 KASSAFÖRESTÅNDAREN HAR ORDET 8 GS A-KASSAS EKONOMI 9 VÄRDEGRUNDSARBETE 10 MEDLEMSFOKUS 12 MEDLEMSAVDELNINGEN

Läs mer

Årsredovisning 2004 2

Årsredovisning 2004 2 Årsredovisning 2004 2 Innehåll Resultatredovisning Generaldirektörens inledning...5 IAF: s uppdrag...6 Insynsrådet...6 Regeringens mål och IAF: s resultatredovisning...7 Utveckling av arbetslöshetsförsäkringen...8

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi med våra kunders hjälp

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Conpharm Aktiebolag (publ) Org.nr 556229-2820

Conpharm Aktiebolag (publ) Org.nr 556229-2820 Org.nr 556229-2820 Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Conpharm Aktiebolag (publ) avger härmed följande årsredovisning. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2009

GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2009 Göteborg Energi GothNet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. GothNet äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud av tjänster

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 NEHÅLL INNEHÅLL Nyckeltal 2 Förvaltningsberättelse 3 Finansiella

Läs mer

Bodens energi nät årsredovisning

Bodens energi nät årsredovisning Bodens energi nät årsredovisning 2010 1 2 Årsredovisning 2010 Bodens Energi Nät AB 556526-8561 Innehåll sida Verksamheten 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

[2006] Årsredovisning. Den förmedlande länken [FORA ÅRSREDOVISNING 2006]

[2006] Årsredovisning. Den förmedlande länken [FORA ÅRSREDOVISNING 2006] [2006] Årsredovisning Den förmedlande länken [FORA ÅRSREDOVISNING 2006] Om Fora Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening VÄTTEN i Helsingborg Vätten i Helsingborg 1(14) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Vätten i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

ARSREDOVISNING 2006/2007

ARSREDOVISNING 2006/2007 o BOSTADSRATTSFORENINGEN TANDADALENS FJÄLLHOTELL ARSREDOVISNING 2006/2007 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tandådalens Fjällhotell får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 -- 2007-08-31.

Läs mer

Årsredovisning 2002 NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137

Årsredovisning 2002 NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137 Årsredovisning 2002 NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137 2 (32) NetOnNet AB (publ) Årsredovisning 2002 Styrelsen och verkställande direktören för NetOnNet Aktiebolag (publ), med säte i Borås, avger härmed

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar Årsredovisning 2010 2 innehållsförteckning BOLLNÄS ENERGI INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2006 31/12 2006

ÅRSREDOVISNING 1/1 2006 31/12 2006 ÅRSREDOVISNING 1/1 2006 31/12 2006 Dagordning till Brf Teles årsmöte 2007 Onsdagen den 11 april 2007, kl. 18:00 Plats: Restaurang Tellus, Dialoggatan 11 (LM-området). 1. Mötets öppnande 2. Godkännande

Läs mer