Arbetslöshetskassan ALFA. Verksamhet 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetslöshetskassan ALFA. Verksamhet 2006"

Transkript

1 K A S S A N Arbetslöshetskassan ALFA Verksamhet 2006

2 Innehållsförteckning sidan Alfa-kassan - en arbetslöshetskassa för alla 1 Alfa-kassan i förändring 2 Årsredovisning 3 Förvaltningsberättelse 3 Verksamhetsområde 3 Organisation 3 Föreningsstämma 3 Styrelse 4 Ledning 4 Revisorer 4 Ekonomi 5 Fem år i sammandrag 6 Väsentliga händelser under räkenskapsåret 6 Väsentliga händelser efter räkenskapsåret 7 Anslutna 7 anslutna 8 Anslutna och icke anslutna 8 Framtida utveckling 8 Nyckeltal 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Noter till resultat- och balansräkning 12 Revisionsberättelse 16 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor. Sifferuppgifter inom parentes avser föregående år. Omslag: Per Jonebrink, Rådis AB Tryck: Rotaform, maj 2007

3 Alfa-kassan - en arbetslöshetskassa för alla Alfa-kassan - arbetslöshetskassan för alla Alfa-kassan är öppen för alla yrkesgrupper på arbetsmarknaden och är fristående från fackförbund och andra intresseorganisationer. Anslutna till Alfa-kassan Den som är ansluten till Alfa-kassan har samma ersättningsrätt vid arbetslöshet som medlemmar i andra a-kassor, och har möjlighet att söka inkomstrelaterad ersättning vid arbetslöshet. Det innebär att man vid arbetslöshet kan få ersättning upp till 80 procent av sin tidigare inkomst. Både anställda och egna företagare har möjlighet att ansluta sig till Alfa-kassan. Villkoren för anslutning till Alfa-kassan är identiska med de villkor som gäller för att bli medlem i andra a-kassor. Arbetslösa som inte tillhör någon a-kassa Den som är arbetslös och inte är med i någon annan a-kassa (varken som ansluten till Alfa-kassan eller som medlem i en annan a-kassa) kan vid arbetslöshet söka grundersättning hos Alfa-kassan. Den som är medlem i en a-kassa söker däremot grundersättning hos sin a-kassa. Ersättning och avgifter Alfa-kassan får, liksom övriga a-kassor, statsbidrag via Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, för ersättning som betalas ut till arbetslösa. Den som är ansluten till Alfa-kassan betalar en månadsavgift. All verksamhet för anslutna finansieras genom denna avgift. När det gäller Alfa-kassans uppgift att betala ut ersättning till arbetslösa som inte tillhör någon a-kassa, finansieras administrationen genom en kombination av statsbidrag och en administrationsavgift som betalas av dem som får ersättning utan att vara anslutna.

4 Alfa-kassan i förändring Året som gått har varit väldigt dynamiskt och föränderligt på många sätt. Sedan Alfa-kassan startade 1998 har tillväxten i kassan av ersättningen med grundbelopp för de personer som inte är med i någon arbetslöshetskassa. Under verksamhetsåret varit stor och antalet anslutna har ökat med cirka varje år. Antalet anslutna ökade även under 2006 med tolv procent och vid utgången av 2006 var cirka personer anslutna till Alfa-kassan. Hans Håkansson, styrelseordförande och Inga-Lill Andersson, kassaföreståndare. Inga-Lill Andersson tillträdde sin tjänst i juni fick personer som inte var anslutna till kassan ersättning med grundbelopp vid ett eller flera tillfällen under året. Detta utgör 66 procent av samtliga personer som fick ersättning från Alfa-kassan. Den totala ärendemängden har också successivt ökat genom åren. Detta sammantaget har gjort att arbetsbelastningen i Alfa-kassan i perioder varit mycket hög, vilket lett till långa handläggningstider och sämre tillgänglighet. För att anpassa organisationen till kassans stadiga tillväxt, Totalt har personer fått ersättning under En förändring av inflödet av nyanmälningar om arbetslöshet inträffade under senare delen av Totalt under året minskade nyanmälningarna med 8 procent jämfört med påbörjades ett förändringsarbete under 2006 med att förbättra kvaliteten och se över Alfa-kassans organisation och bemanning. Ett antal åtgärder vidtogs för att effektivisera arbetet och förbättra handläggningstider och tillgänglighet. Under året rekryterades 25 personer för att arbeta med handläggning och tillgänglighet och tre nya tjänster inrättades till huvudkontoret; personalchef, verksamhetschef och IT-chef. En handläggarutbildning med syfte att stärka personalens kompetens genomfördes under året. Under andra halvåret av 2006 uppnåddes målen för handläggningstider och tillgänglighet. I december 2006 fattade riksdagen beslut att bland annat höja egenfinansieringen i försäkringen, ta bort studerandevillkoret och sänka ersättningsnivåerna vilket ledde till en ökad arbetsbelastning med att planera och införa de föreslagna förändringarna. Utbetalningssystemet har anpassats till nya försäkringsregler och medlemssystemet har byggts om för att anpassas till den förändrade avgiften. Nya rutiner har skapats, information har lämnats till anslutna och icke anslutna och utbildning har genomförts i nya försäkringsregler. Den för Alfa-kassans organisation största förändringen är att studerandevillkoret för nyanmälan om arbetslöshet togs bort den 1 mars Förändringen får störst effekt på uppdraget att administrera ansökningar och utbetalningar Framtida utveckling Arbetslösheten under 2007 har fortsatt att minska och därmed har även antalet nyanmälningar om arbetslöshetsersättning fortsatt att minska. Detta tillsammans med att studerandevillkoret successivt fasas ut gör att Alfa-kassans arbetsmängd minskar kraftigt. För att balansera detta pågår ett arbete med att minska och anpassa personalstyrkan och administrationskostnaderna. Höjningen av egenfinansieringen har lett till förändringar i verksamheten med att ansluta personer som önskar bli anslutna till Alfa-kassan och som uppfyller villkoren. Antalet anslutna till Alfa-kassan har minskat under första kvartalet Alfa-kassan kommer att fortsätta det arbete som påbörjats med att förbättra kvaliteten och öka produktiviteten utifrån ändrade förutsättningar. Ett omfattande förberedelsearbete kring kartläggning och införande av ett nytt arbetssätt samt byte av IT-system kommer att fortsätta under Vårt mål för 2007 och 2008 är att arbeta för att Alfa-kassan ska förändras med de nya förutsättningar som råder på arbetsmarknaden och de förändringar inom arbetslöshetsförsäkringen som nu sker. Hans Håkansson Styrelsens ordförande Inga-Lill Andersson Kassaföreståndare

5 Årsredovisning för Arbetslöshetskassan Alfa 2006 Förvaltningsberättelse Styrelsen och kassaföreståndaren för Arbetslöshetskassan Alfa avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006, kassans nionde verksamhetsår. Verksamhetsområde Kassan är av regeringen utsedd att vara den i Lagen om arbetslöshetskassor (LAK 1997:239) angivna kompletterande arbetslöshetskassan. Kassans verksamhetsområde täcker hela arbetsmarknaden och omfattar därmed anställda, företagare och nytillträdande på arbetsmarknaden. Kassan svarar för att personer som inte är medlemmar i någon arbetslöshetskassa får del av arbetslöshetsförsäkringens obligatoriska (allmänna) grundförsäkring. De personer som uppfyller villkoren för anslutning till den frivilliga inkomstbortfallsförsäkringen i arbetslöshetsförsäkringen kan också, via kassan, ansluta sig till denna. I detta fall har kassan hand om administrationen av både ersättningar med grundbelopp och inkomstrelaterade ersättningar Organisation Verksamheten för de till kassan anslutna respektive icke anslutna personerna bedrivs i en gemensam organisation. Denna är uppbyggd med fem kontor som finns i Borås, Hemse, Ljusdal, Olofström och Sundbyberg. Kassans säte är Sundbyberg där huvudkontoret och kassans ledning är placerad. Föreningsstämma Kassans ordinarie föreningsstämma hölls i Sundbyberg den 7 juni Extra föreningsstämma hölls i Sundbyberg den 1 december 2006 för beslut om förslag av höjning av administrationsavgiften, som tas ut per utbetald ersättningsdag för icke anslutna samt för ändring i stadgarna avseende avgift för anslutna. Ombud vid stämman utses av Arbetslöshetskassornas Samorganisation (SO), som formellt har bildat kassan och är dess ende medlem. Ordinarie föreningsstämma år 2007 hålls måndagen den 4 juni.

6 Styrelsen Stående från vänster: Bo Carlsson, Åke Myrberg, Tommy Adamsson, Bengt Malmgren, Jaan Kolk, Ulf Björklund. Sittande från vänster: Mikael Udiljak, Britt-Inger Wyöni, Hans Håkansson, Inga-Lill Andersson, Jenny Lindblad. Frånvarande på bilden: Lars Yngve och Bjarne Almström. Styrelse Ledamöter valda av föreningsstämman Hans Håkansson, ordförande Tommy Adamsson, vice ordförande Bo Carlsson, Jaan Kolk och Bengt Malmgren Ledamot utsedd av staten Bjarne Almström Ledamot utsedd av arbetstagarorganisationen ST Britt-Inger Wyöni Suppleanter valda av föreningsstämman Lars Yngve Jenny Lindblad Suppleant utsedd av staten Åke Myrberg Suppleant utsedd av arbetstagarorganisationen ST Mikael Udiljak Sammanträden Styrelsen har genomfört 13 sammanträden under året. I styrelsens arbetsutskott har ingått Hans Håkansson, Tommy Adamsson, Bo Carlsson och Bjarne Almström. Arbetsutskottet har sammanträtt 11 gånger. Ledning Inga-Lill Andersson är kassaföreståndare (tillträdde den 7 juni 2006) och Ulf Björklund är ställföreträdande kassaföreståndare. Hans Mattsson var kassaföreståndare fram till den 7 juni Revisorer Ordinarie Olle Svedman, auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers Christer Johansson Rigmor Eklind Suppleanter Carina Hansson, auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers Karl-Evert Oskarsson Harriet Eriksson

7 Ekonomi Kassan har fått i uppdrag av staten att administrera grundersättning för de personer som inte är medlemmar i någon arbetslöshetskassa eller har anslutit sig till kassan. Finansieringen av denna verksamhet regleras i avtal med staten. Staten har åtagit sig att svara för nödvändiga administrationskostnader rörande verksamheten för icke anslutna i kassan. Intäkter Avgifter från de anslutna uppgick till 114,2 (100,6) Mkr. Halvårsavgiften under 2006 var 690 (690) kronor per ansluten. Kassan erhöll utjämningsbidrag under verksamhetsåret med 4,1 (3,4) Mkr. Ersättning från staten för administration av de icke anslutna uppgick till 48,8 (48,1) Mkr. Dessutom erhölls 27,0 (26,4) Mkr i avgifter från de icke anslutna. Denna avgift var under året 7 kr per utbetald ersättningsdag. Finansierings- och utjämningsavgift För 2006 har kassan betalat in 60,1 (51,8) Mkr i finansieringsavgift till staten. Utjämningsavgift har erlagts med 1,6 (1,4) Mkr. Med beaktande av det erhållna utjämningsbidraget, enligt ovan, har kassan erhållit 2,5 (2,0) Mkr från utjämningssystemet. Administrationskostnader I den ekonomiska redovisningen fördelas alla administrationskostnader så att de två skilda verksamhetsområdena får bära sina egna kostnader. Fördelningen grundar sig dels på en identifiering av alla kostnader som enbart rör den ena gruppen av försäkrade dels på mätningar av tidsåtgången i ärendehanteringen rörande anslutna och icke anslutna. Administrationskostnaderna uppgick till totalt 125,0 (105,0) Mkr, en ökning med 19 procent. Kostnaderna för personal, 77,4 (64,1) Mkr, är den enskilt största kostnadsposten och den har ökat med 21 procent. Ökningen av administrationskostnaderna beror huvudsakligen på de extra satsningar som gjorts under året för att få till stånd kortare handläggningstider och en bättre tillgänglighet via telefon och e-post. Kompetensutveckling, effektivisering och rekrytering av personal har varit medel för att skapa kortare handläggningstider och en bra tillgänglighet. Ny personal har rekryterats och utbildats med stöd av mentorer. Även ökningen av antalet anslutna bidrar till ökade kostnader. Kostnader för grundutbildning och kompetensutveckling av egen personal avseende försäkring med mera har uppgått till 1,5 (1,0) Mkr. Resultat och Eget Kapital Årets resultat blev totalt 9,5 (21,5) Mkr, vilket tillförs det egna kapitalet. Resultatet fördelar sig med 15,7 (17,7) Mkr avseende verksamheten med de anslutna och -6,2 (3,8) Mkr avseende verksamheten med de icke anslutna. Det egna kapitalet uppgår vid utgången av året till 60,5 (51,0) Mkr. Av det upparbetade egna kapitalet kommer 62,9 Mkr från verksamheten med de anslutna och -2,4 Mkr från verksamheten med de icke anslutna.

8 Fem år i sammandrag Resultaträkning, belopp i tkr Avgifter från anslutna Avgifter från icke anslutna Ersättning från staten för icke anslutna Utjämningsbidrag Statliga bidrag för arbetslöshetsersättning Övriga intäkter Summa intäkter Försäkringskostnader Administrationskostnader Resultat före finansiella poster Årets resultat Balansräkning, belopp i tkr Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Eget Kapital genererat från verksamhet, anslutna genererat från verksamhet, icke anslutna Kortfristiga skulder Balansomslutning Soliditet, % Väsentliga händelser under räkenskapsåret Mot årets slut kom riksdagsbeslut om förändringar i arbetslöshetsförsäkringen. Beslut fattades att höja egenfinansieringen i försäkringen, att ta bort studerandevillkoret och att sänka ersättningsnivån. Dessa förändringar visade sig få stor påverkan på Alfa-kassan. Arbetsbelastningen ökade avsevärt under senare delen av 2006 och i början av 2007 på grund av planering och införande av de föreslagna förändringarna. Utbetalningssystemet har anpassats med anledning av de förslagna kompensationsnivåerna och perioderna, medlemssystemet har byggts om för att anpassas till den förändrade avgiften, nya rutiner har skapats, ny information har lämnats till ersättningstagare och anslutna, utbildning har genomförts i nya försäkringsregler. Inflödet av nya anmälningar om arbetslöshet till kassan ökade stadigt fram till Under 2006 fortsatte nyanmälningarna att öka i början av året men minskade sedan under senare delen. De icke anslutna svarade för 81 (81) procent av detta inflöde. Totalt under året minskade nya anmälningar om arbetslöshet med 8 procent jämfört med I samband med föreningsstämman, den 7 juni 2006, tillträdde Inga-Lill Andersson som ny kassaföreståndare i Alfa-kassan. Under 2006 har ett antal åtgärder vidtagits för att förbättra tillgänglighet och handläggningstider. Huvudkontoret har flyttats till större lokaler och en försäkringsgrupp har inrättats vid kontoret i Sundbyberg. 6

9 En organisationsöversyn och en bemanningsutredning är genomförd under året. Tre nya tjänster har inrättats vid huvudkontoret; personalchef, verksamhetschef och IT-chef. Under året nyanställdes och ersättningsrekryterades ytterligare 25 personer för att arbeta med handläggning, varav 9 av dessa varit inne tidigare och arbetat i kundjänst. Handläggarutbildning genomfördes under året i Alfa-kassans egen regi. Kortare handläggningstider och bra tillgänglighet via telefon och e-post har uppnåtts under året. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen från den 1 januari 2007 Egenfinansieringen i arbetslöshetsförsäkringen ökar genom att en förhöjd finansieringsavgift tas ut av arbetslöshetskassorna och att a-kassorna refinansierar sig genom att ta ut en förhöjd avgift av de anslutna/ medlemmarna. Den förhöjda dagpenningen upphör och högsta dagpenning blir 680 kronor. Arbetsvillkoret ändras till att minst 80 arbetade timmar krävs istället för 70 för att en månad ska få räknas med i kvalificeringstiden på sex månader. Studerandevillkoret tas bort, vilket innebär att arbete är det enda sättet att kvalificera sig för a-kassa. Möjligheten att få ersättning under ferieuppehåll vid studier upphör. Den som studerat måste ha av slutat eller avbrutit sina studier för att betraktas som arbetslös. Den överhoppningsbara tiden i arbetsvillkoret minskas till fem år mot tidigare sju år. Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen från den 5 mars 2007 Ersättningsnivån sänks i etapper. Under de 200 första dagarna är ersättningsnivån 80 procent av tidigare inkomst Från dag 201 sänks ersättningsnivån till 70 procent av tidigare inkomst Från dag 301 sänks ersättningsnivån till 65 procent av tidigare inkomst När studerandevillkoret successivt försvinner innebär det en minskning i arbetsvolymen för kassan med ca 30 procent. Neddragningar beräknas därför ske i personalstyrkan. Besparingar i storleksordningen 60 miljoner kronor beräknas ske under den kommande treårsperioden. Anslutna Anslutna i kassan motsvarar medlemmar i andra arbetslöshetskassor. Personer som ansluter sig till kassan betalar en avgift och har samma ersättningsrätt som medlemmar i övriga arbetslöshetskassor. Antalet anslutna har fortsatt att öka även under Vid utgången av verksamhetsåret var (76 981) personer anslutna. Detta innebär en nettoökning under året med (10 383) personer, vilket motsvarar 12 (16) procents nettoökning. De anslutnas fördelning mellan män och kvinnor var vid årets utgång 57 (57) respektive 43 (43) procent. Under året har (8 258) personer utträtt, varav 45 (50) procent övergått till annan arbetslöshetskassa och 39 (40) procent utträtt på grund av bristande avgiftsbetalning. Av de personer som utträtt är 68 (69) procent under 35 år.

10 Av de anslutna fick (23 385) personer eller 29 (30) procent ersättning under året. Av dessa erhöll (14 617) personer eller 66 (63) procent ersättning med dagpenningbelopp (inkomstrelaterad ersättning). Den genomsnittliga dagpenningen för anslutna under verksamhetsåret var 596 (594) kronor. Under året fick (8 768) anslutna, som inte uppfyllde villkoren för inkomstrelaterad ersättning, ersättning med grundbelopp. Ersättning som betalades ut till anslutna uppgick till (1 039) Mkr, varav 819 (835) Mkr var inkomstrelaterad ersättning. Anslutna och icke anslutna Under året betalades totalt (2 346) Mkr ut i ersättningar till (77 206) ersättningstagare. Antalet utbetalda ersättningsdagar under året var totalt ( ). Totalt utbetalda grundbelopp från kassan uppgick till 76 (76) procent av de grundbelopp som utbetalades av samtliga arbetslöshetskassor. Under året beslutade kassan om avslag på (31 673) ansökningar om ersättning, varav 87 (88) procent avsåg icke anslutna. anslutna Under verksamhetsåret fick (53 821) personer som inte var anslutna till kassan ersättning med grundbelopp, vid ett eller flera tillfällen under året. Detta utgör 66 (70) procent av samtliga personer som fick ersättning, från Alfakassan. Ersättning som betalades ut till icke anslutna uppgick till (1 311) Mkr. Framtida utveckling Antalet ärenden hittills under 2007 ligger på en lägre nivå än motsvarande period förra året. En mindre arbetsmängd och färre ersättningstagare än under föregående år beräknas för Borttagandet av studerandevillkoret i arbetslöshetsförsäkringen kommer att medföra att inflödet av nya anmälningar om arbetslöshet kommer att sjunka betydligt. Antalet anslutna beräknas inte öka i samma takt som tidigare år. Antal anslutna per den 31 december 2006 per ålder och kön Kvinnor Män Antal anslutna år år år år år Totalt var personer anslutna den 31 december 2006.

11 Nyckeltal Antal helårsarbetare Antal anslutna per 31 december varav kvinnor varav män Antal nytillkomna anslutna Antal anslutna som utträtt varav som begärt utträde varav utträde pga bristande betalning Antal anslutna som gått till annan a-kassa Halvårsavgift anslutna Antal ersättningsdagar varav icke anslutna varav anslutna Antal ersättningstagare varav icke anslutna varav anslutna Ersättningsdagar / ersättningstagare genomsnitt för icke anslutna genomsnitt för anslutna Ersättningsdagar / årsansluten Andel anslutna som erhållit ersättning, % Utbetald ersättning, Mkr varav icke anslutna, Mkr varav anslutna, grundbelopp Mkr varav anslutna, inkomstrelaterad Mkr Genomsnittlig dagpenning, anslutna Antal omprövningar varav ändrade beslut Inkomna underrättelser från arbetsförmedlingen varav ej ersättningssökande *) Antal överklaganden till länsrätt Antal frånkännanden Antal uteslutningar Antal polisanmälningar Antal avslagsbeslut varav icke anslutna varav anslutna *) uppgift saknas

12 Resultaträkning 1 januari - 31 december Belopp i tkr Not anslutna Anslutna Totalt anslutna Anslutna Totalt Intäkter Avgifter från anslutna Avgifter från icke anslutna Ersättning från staten för icke anslutna Utjämningsbidrag Statliga bidrag för arbetslöshetsersättning Övriga intäkter Summa intäkter Försäkringskostnader Utbetald arbetslöshetsersättning Utbetald ej statsbidragsberättigad ersättning Utjämningsavgift Finansieringsavgift Summa försäkringskostnader Resultat före administrationskostnader Administrationskostnader Personalkostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar enligt plan Summa administrationskostnader Resultat före finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa finansiella intäkter och kostnader Årets resultat

13 Balansräkning per den 31 december Belopp i tkr Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar Fordran ersättning för administrationskostnader icke anslutna Fordringar statsbidrag Fordringar felaktig ersättning Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar i värdepapper Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Eget kapital vid årets början Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Skulder till AMS och IAF Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 11

14 Noter till resultat- och balansräkning Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt Lagen om arbetslöshetskassor, Årsredovisningslagen, Bokföringslagen samt av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) utfärdade föreskrifter. Fordringar har upptagits till belopp, varmed de beräknas inflyta, skulder är upptagna till nominella belopp och periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. I posten fordringar felaktig ersättning redovisas beloppen i nominella värden. Alfa-kassans overheadkostnader fördelas till hälften lika på de anslutna respektive de icke anslutna, samt till hälften propor- tionellt efter fastställd nyckel. De anslutnas andel av de kostnader 2006 som varken är direkt hänförliga till de anslutna eller till de icke anslutna, har fördelats enligt månadsvis fastställda procenttal. De fastställda procenttalen är grundade på tidmätning samt tillgängliga statistik- och volymuppgifter. Under året har denna andel för de anslutna i genomsnitt varit 31,2 procent (29,1). Avskrivningsprinciper: De materiella anläggningstillgångarna avskrivs systematiskt över bedömd ekonomisk livslängd vilken för datorutrustning och övriga anläggningstillgångar uppskattats till 36 respektive 60 månader. Not 1 Statliga bidrag, tkr Anslutna Anslutna Totalt anslutna Anslutna Totalt Statliga bidrag, arbetslöshetsersättning Återbetald ersättning till AMS Summa statliga bidrag Not 2 Arbetslöshetsersättning, tkr Anslutna Anslutna Totalt anslutna Anslutna Totalt Utbetald ersättning Återbetald ersättning Summa arbetslöshetsersättning Not 3 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter samt könsfördelning i ledningen och personalens frånvaro Medeltal anställda, årsarbetare Kvinnor Män Löner Löner och andra ersättningar, styrelse och kassaföreståndare Löner och andra ersättningar, övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader, kassaföreståndare Pensionskostnader, övriga anställda Övriga personalkostnader Summa löner Fördelning mellan män och kvinnor i styrelsen inklusive suppleanter Kvinnor 2 2 Män 9 9 Fördelning mellan män och kvinnor i ledningen Kvinnor 3 3 Män

15 Not 3 Personalens sjukfrånvaro (i procent) (forts) Total sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden 7,5 6,3 Andel av total sjukfrånvaro som varat i 60 dagar eller mer (långtidssjukfrånvaro) 49,8 53,8 Sjukfrånvaro för kvinnor i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden för kvinnor 8,1 7,5 Sjukfrånvaro för män i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden för män 6,0 4,2 Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år och yngre i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden för den åldersgruppen 3,7 2,9 Sjukfrånvaro för åldersgruppen år i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden för den åldersgruppen 7,7 6,6 Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år och äldre i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden för den åldersgruppen 7,8 1, Not 4 Övriga externa kostnader anslutna Anslutna Totalt anslutna Anslutna Totalt Revisionsarvode Öhrlings PricewaterhouseCoopers Andra uppdrag, Öhrlings PricewaterhouseCoopers Revisionsarvode förtroendevalda Lokalkostnader Främmande tjänster Förvaltningskostnad OAS Telekommunikation och postbefordran Övrigt Summa övriga externa kostnader Not 5 Maskiner och inventarier anslutna Anslutna Totalt anslutna Anslutna Totalt Inventarier vid årets början Årets inköp Årets utrangeringar Inventarier vid årets slut Ackumulerade avskrivningar vid årets början Årets avskrivningar inventarier Årets utrangeringar Ackumulerade avskrivningar vid årets slut Summa maskiner och inventarier Not 6 Fordran ersättning för administrationskostnader icke anslutna* Fordran ersättning för administrationskostnader icke anslutna Summa fordran ersättning för administrationskostnader för icke anslutna * Fordran på staten avseende oreglerade upparbetade administrationskostnader för de icke anslutna vid det nya avtalets ingång Beloppet är godkänt av IAF. 13

16 Not 7 Specificering av fordringar felaktigt erhållen arbetslöshetsersättning Ingående fordringar Årets förändringar - under året tillkommande fordringar under året reglerade fordringar avskrivningar av fordringar Summa utgående fordringar Fordringar < 1 år Fordringar > 1 år < 5 år Fordringar > 5 år < 10 år Fordringar > 10 år saknas, kassan startade Summa fordringar felaktig ersättning Not 8 Övriga fordringar Förskottsutbetalningar Övriga fordringar Summa övriga fordringar Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupen ränteintäkt Förutbetalda hyror Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 10 Kortfristiga placeringar i värdepapper Ingående bokförda värden Årets förändringar - Köp av värdepapper Avyttring Utgående bokförda värden Summa kortfristiga placeringar i värdepapper Not 11 Eget kapital Anslutna Anslutna Totalt anslutna Anslutna Totalt Ingående balans Årets resultat Summa eget kapital Not 12 Skulder till AMS och IAF Finansieringsavgift Skulder felaktig ersättning, ej återbetald Övriga skulder till AMS, återbetald felaktig ersättning Summa skulder till AMS och IAF

17 Not 13 Övriga kortfristiga skulder Källskatt ersättning Källskatt anställda/personal Ej utkvitterad ersättning Löneskatt Summa övriga kortfristiga skulder Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupen semesterlöneskuld föregående år Upplupen semesterlöneskuld detta år Upplupen arbetsgivaravgift Övriga upplupna kostnader Förutbetalda anslutningsavgifter Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Sundbyberg den 14 mars 2007 Hans Håkansson Tommy Adamsson Bo Carlsson Ordförande vice ordförande Jaan Kolk Bengt Malmgren Britt-Inger Wyöni Bjarne Almström Inga-Lill Andersson Kassaföreståndare Vår revisionsberättelse har avgivits den 21 maj 2007 Olle Svedman Christer Johansson Rigmor Eklind Auktoriserad revisor 15

18 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Arbetslöshetskassan Alfa Organisationsnummer: Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och kassaföreståndarens förvaltning i Arbetslöshetskassan Alfa för år Det är styrelsen och kassaföreståndaren som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen och lagen om arbetslöshetskassor tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och kassaföreståndarens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och kassaföreståndaren gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i arbetslöshetskassan för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller kassaföreståndaren har handlat i strid med årsredovisningslagen, lagen om arbetslöshetskassor eller arbetslöshetskassans stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och lagen om arbetslöshetskassor och ger därmed en rättvisande bild av arbetslöshetskassans resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Styrelsens ledamöter och kassaföreståndaren har enligt vår bedömning inte handlat i strid med arbetslöshetskassans stadgar. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för arbetslöshetskassan och beviljar styrelsens ledamöter och kassaföreståndaren ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 21 maj 2007 Rigmor Eklind Christer Johansson Olle Svedman Auktoriserad revisor 16

19 Arbetslöshetskassan Alfa Ljusdal Tel: Fax: K A S S A N Arbetslöshetskassan ALFA

Alfa-kassan - en arbetslöshetskassa för alla 2. Årsredovisning 3. Förvaltningsberättelse 3

Alfa-kassan - en arbetslöshetskassa för alla 2. Årsredovisning 3. Förvaltningsberättelse 3 Innehållsförteckning Alfa-kassan - en arbetslöshetskassa för alla 2 Årsredovisning 3 Förvaltningsberättelse 3 Verksamhetsområde 3 Organisation 3 Föreningsstämma 3 Styrelse 4 Ledning 4 Revisorer 4 Ekonomi

Läs mer

Verksamhet 2007 K A S S A N

Verksamhet 2007 K A S S A N Verksamhet 2007 K A S S A N Innehållsförteckning Alfa-kassan - en arbetslöshetskassa för alla 1 Alfa-kassan i fortsatt utveckling 2 Årsredovisning 3 Förvaltningsberättelse 3 Verksamhetsområde 3 Organisation

Läs mer

Verksamhet 2009 K A S S A N

Verksamhet 2009 K A S S A N Verksamhet 2009 K A S S A N Innehållsförteckning Alfa-kassan - en arbetslöshetskassa för alla 2 Förvaltningsberättelse 3 Verksamhetsområde 3 Organisation 3 Föreningsstämma 3 Styrelse 4 Ledning 4 Revisorer

Läs mer

Styrelsen och kassaföreståndaren för Arbetslöshetskassan Alfa avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2010, kassans trettonde verksamhetsår.

Styrelsen och kassaföreståndaren för Arbetslöshetskassan Alfa avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2010, kassans trettonde verksamhetsår. ÅRSREDOVISNING 2010 Innehållsförteckning Årsredovisning för Arbetslöshetskassan Alfa Verksamhetsåret 2010 Styrelsen och kassaföreståndaren för Arbetslöshetskassan Alfa avger härmed årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 1 Styrelse 2 Verksamhet 4 Fem år i sammandrag 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 10 Nyckeltal 11

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. IAFFS 2008:2 Utkom från trycket den Den 27 juni Beslutsordning

FÖRFATTNINGSSAMLING. IAFFS 2008:2 Utkom från trycket den Den 27 juni Beslutsordning FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Uno Ströberg Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2006:4) och inspektionens föreskrifter (IAFFS

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Till oss är alla välkomna!

ÅRSREDOVISNING. Till oss är alla välkomna! ÅRSREDOVISNING 2011 Till oss är alla välkomna! 1 Innehållsförteckning Årsredovisning för Arbetslöshetskassan Alfa Verksamhetsåret 2011 Styrelsen och kassaföreståndaren för Arbetslöshetskassan Alfa avger

Läs mer

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret Årsredovisning för BRF Översten inom Kvibergs Terrass 769619-4013 Räkenskapsåret 2009-07-09 2010-12-31 1 769619-4013 Förvaltningsberättelse Styrelsen fi3r Bostadsrättsföreningen Översten inom Kvibergs

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Styrelse 2 Verksamhet 4 Fem år i sammandrag 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 10 Nyckeltal 11 Resultaträkning 13 Balansräkning

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER

INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER RESULTATRÄKNING Räken- Jämförelseskapsår år INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER ADMINISTRATIONSKOSTNADER Personalkostnader Övriga externa

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor...

Innehåll. Sammanfattning Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor... Innehåll Sammanfattning... 3 1 Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor...5 2 Inledning... 9 3 Gällande rätt... 13 3.1 Medlemsavgiften till en

Läs mer

Medlemmar medlemmar i GS a-kassa, tillsammans blir vi tryggare.

Medlemmar medlemmar i GS a-kassa, tillsammans blir vi tryggare. Stämman Kassastyrelsen Arbetsutskott För att våra medlemmar ska få bästa hjälp har vi stödfunktioner som stöttar kärnverksamheten. Kassaföreståndare & Kassans ledning Medlemmar 51 medlemmar i GS a-kassa,

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2016 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Verksamhetsområde... 3 Organisation... 3 Föreningsstämma... 3 Styrelse... 4 Ledning... 4 Revisorer... 4 Verksamheten... 5 Allmänt... 5 Personal

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

2 En ansökan om medlemskap ska vara skriftlig och undertecknad.

2 En ansökan om medlemskap ska vara skriftlig och undertecknad. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Lars Seger Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; beslutade den 15 november 2012. IAFFS 2012:2 Utkom från trycket den 28

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll 1 Medlemsantal... 3 1.1 Regelverk om medlemsantal... 3 2 Finansieringsavgifter... 4 2.1 Regelverk om finansieringsavgiften...

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt.

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Lars Seger Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; beslutade den xx månad 2012. IAFFS 2012: Utkom från trycket den Inspektionen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; 1

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Uno Ströberg Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; 1 beslutade den 13 augusti 2004. IAFFS 2004:2 Utkom från trycket den

Läs mer

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Årsredovisning för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Hammarlunds donationsfond 1(5) Styrelsen för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011.

Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011. ÅRSREDOVISNING FÖR SIVERS URBAN FONDER AB Org. nr 556725-7935 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Republikanska Föreningen

Republikanska Föreningen Sida 1 av 8 Årsredovisning för Republikanska Föreningen 802411-5654 Räkenskapsåret 2014-01-01 -- 2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 7 - underskrifter

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning BRF Trollbäcken 1

Årsredovisning BRF Trollbäcken 1 Årsredovisning BRF Trollbäcken 1 II 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Trollbäcken 1 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Bostadsrättsföreningen Trollbäcken 1 Årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Resultaträkning Not

Resultaträkning Not Resultaträkning Not 2016 2015 Föreningens Intäkter Nettoomsättning 1 4 503 197 4 517 408 Offentligrättsliga bidrag 2 21 597 29 945 Medlemsavgifter 400 000 382 865 Övriga föreningsintäkter 88 547 130 059

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation Sverige ek.för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf SEBOHUS nr 1 726000-1958 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Sida - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Org. nr. 716445-1440 Räkenskapsåret 2011 Org.nr 716445-1440 2 (8) Styrelsen för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening får härmed avge

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsredovisning HUMANA People to People Sverige 2014 Organisationsnummer:

Årsredovisning HUMANA People to People Sverige 2014 Organisationsnummer: Årsredovisning HUMANA People to People Sverige 2014 Organisationsnummer: 802412-9408 Belopp anges i tusental kr Not RESULTATRÄKNING 1 2014-01- 01 2013-01- 01 Verksamhetens intäkter Medlemsavgifter 8 8

Läs mer