ÅRSREDOVISNING 2014 Arbetslöshetskassan Vision Org nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2014 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 214 Arbetslöshetskassan Vision Org nr

2 Arbetslöshetskassan Vision org nr Stämma Revisorer Styrelse Kassaföreståndare Ledningen Göteborg Stockholm Enhetschef (EC) Enhetschef Enhetschef Biträd. EC Ekonomi controler Försäkringsansvarig Omprövare Controller intern styrning Verksamhetsstöd teknik Redovisings- Ansvarig Utredare Arbetslöshetsförsäkringen Kommunikatör kommunikationsansvarig Återkravsspecialister Gruppansvarig Medlemshandläggare 31 DECEMBER medlemmar vid årets slut, ökning med stycken medlemmar har fått ersättning någon gång under året. 267 miljoner kronor har betalats ut i ersättning miljoner kronor i underskott blev årets resultat, något mindre än beslutad budget.

3 Arbetslöshetskassan Vision org nr INNEHÅLL 31 DECEMBER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 KOMMENTARER TILL ÅRET SOM GÅTT! 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 5 RESULTATRÄKNING 14 BALANSRÄKNING 15 NOTER 17 REVISIONSBERÄTTELSE 23 Arbetslöshetskassan Vision bildades 1969 på initiativ av fackförbundet Vision. Vårt verksamhetsområde är begränsat till i Sverige anställda som arbetar med administrativa funktioner i kommuner, landsting, regioner, bolag och stiftelser inom det kommunala området samt Svenska kyrkan, andra trossamfund och ekumeniska organisationer. För vård, skola och omsorg gäller detta även i privatägda verksamheter. Vidare ingår anställda vid Vision, Allt om jobbet Media AB och Arbetslöshetskassan Vision. 3

4 Arbetslöshetskassan Vision org nr KOMMENTARER TILL ÅRET SOM GÅTT Vi har lagt ännu ett framgångsrikt år för Arbetslöshetskassan Vision bakom oss! Vårt medlemsantal ökar stadigt, vilket är positivt och något vi gläds över. Ju fler medlemmar vi är desto lägre avgift kan vi ha. Vi kommer därför att i ännu större utsträckning prioritera medlemsrekrytering i framtiden. Under ett antal år ökade vårt kapital eftersom det var svårt att beräkna arbetslöshetsavgiften. Den 1 januari 214 tog regeringen bort den delen av medlemsavgiften. Vi valde att sänka medlemsavgiften rejält i april 214 för att återföra pengar till våra medlemmar istället för att öka vårt eget kapital. Samarbetet med Vision är en betydelsefull framgångsfaktor i vårt arbete med att rekrytera medlemmar. Visions förtroendevalda är viktiga ambassadörer för oss. För att knyta kontakt med dem och informera om nominering och val till vår stämma, deltog vi vid Visions förbundsmöte i Gävle. Vi har även besökt arbetsplatser, regionkonferenser och Visions center för att informera såväl medlemmar, förtroendevalda och anställda i Vision om försäkringen. Vartannat år genomför Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO) en nöjd kund-undersökning. Vid den senaste undersökningen, våren 214, sjönk dessvärre vårt resultat jämfört med tidigare år. Vi ser mycket allvarligt på detta och kommer att göra allt vi kan för att bli och vara den ledande a-kassan. Som ett led i vårt förbättringsarbete har vi lanserat en ny följsam hemsida, det vill säga att sidan känner av om du öppnar den i en mobil, en surfplatta eller på en dator. Vi arbetar också med vår skriftliga kommunikation för att våra brev ska bli lättare att förstå och få en trevligare ton. Under 214 har vi även regelbundet skickat ett nyhetsbrev där vi tar upp aktuella händelser som rör oss och vår bransch. Eftersom Datainspektionen tidigare har haft synpunkter på säkerheten i Internetkassan lanserade SO den nya e-tjänsten Mina sidor i april. Mina sidor utvecklas och förbättras kontinuerligt och vi hoppas att alla medlemmar som söker ersättning ska använda tjänsten. Vi försöker att ha en dialog med politiker för att bidra med vår sakkunskap gällande arbetslöshetsförsäkringen. Därför deltog vi i Almedalen för tredje gången sommaren 214. Vi hade ett samtal med inbjudna deltagare i samarbete med STs arbetslöshetskassa. Frågeställningen för samtalet var Hör kassakorten hemma i en modern försäkring? Utöver detta samtal arrangerade vi tre event för allmänheten i samarbete med a-kassorna inom TCO. Särskilt inbjudna politiker spelade vårt a-kassespel samtidigt som vi grillade dem om försäkringen. Några av dessa politiker har senare besökt oss för att få mer kunskap om försäkringen och se hur komplex den är i praktiken. Som ytterligare ett led i vårt utvecklingsarbete har personalen varit på studiebesök under året för att se hur andra organisationer, exempelvis Arbetsförmedlingen, arbetar. Arbetet med att utveckla systematisk intern styrning och kontroll fortlöper och under året har vi fokuserat på ekonomiprocesserna. Under hösten gick vår kassaföreståndare Christina Sundborg i pension och vi hälsade vår nya kassaföreståndare Sophie Lundin Jansson välkommen till oss. Tack all personal för ert engagemang och ett väl utfört arbete under 214. Ove Jansson Styrelsens ordförande Sophie Lundin Jansson Kassaföreståndare 4

5 Arbetslöshetskassan Vision org nr FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och kassaföreståndaren för Arbetslöshetskassan Vision lämnar härmed följande årsredovisning för verksamhetsåret 214. INFORMATION OM VERKSAMHETEN Arbetslöshetskassan Visions ordinarie föreningsstämma hölls i Visionssalen, Förbundshuset Kungsgatan 28 A i Stockholm, den 13 maj 214. Jeanette Azinovic, från Arbetsförmedlingen, var gästföreläsare. Arbetslöshetskassornas Samorganisation (SO) representerades av kanslichef Melker Ödebrink. Arbetslöshetskassan Visions uppdrag och ansvar är att erbjuda dem som tillhör vårt verksamhetsområde medlemskap i Arbetslöshetskassan Vision och därmed rätt till arbetslöshetsersättning i enlighet med lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF). Verksamheten bedrivs i enlighet med lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK) och Arbetslöshetskassan Visions stadgar. ORGANISATION STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 1 JANUARI 31 DECEMBER 214: Ordinarie Ove Jansson Annica Skoglund Katarina Holmqvist Daniel Johansson Göran Lundahl Michaela Stener ordförande vice ordförande statens representant personalens representant Suppleanter Veronica Karlsson Mikael Koran Anders Blom Sven-Erik Trulsson Leif Tallskog Sofia Knuts 1e 2e 3e 4e statens representant personalens representant REVISORER UNDER VERKSAMHETSÅRET 1 JANUARI 31 DECEMBER 214: Ordinarie Sten Öberg Barbro Svensson Sverker Rytterstedt auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Suppleanter Ulla Thunberg Barbro Ström Lena Svensson auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 5

6 Arbetslöshetskassan Vision org nr Siffror inom parentes nedan avser 213 Styrelsen har under året haft 13 (14) sammanträden varav 1 (3) telefonsammanträde. Styrelsen har fattat beslut om budget, medlemsavgift, verksamhetsberättelse och årsbokslut. Styrelsen har även fattat beslut i omprövningsärenden, betalningsbefrielser och i ärenden om prövning av rätt till fortsatt medlemskap på grund av särskilda skäl, med mera. Styrelsen och kassaföreståndaren (enligt delegation) har fattat beslut om 3 (1) ärenden gällande frånkännande av ersättningsdagar, 22 (12) uteslutningar ur arbetslöshetskassan samt 1 (2) polisanmälning. Styrelsen har följt den löpande verksamheten, medlemsutvecklingen, utvecklingen av arbetslösheten och den ekonomiska utvecklingen inom Arbetslöshetskassan Visions verksamhetsområde samt medverkat i arbetet med omvärldsbevakning och verksamhetsplanering med mera. Christina Sundborg har varit kassaföreståndare fram till 1 oktober och därefter Sophie Lundin Jansson. Henrik Nordler har varit försäkringsansvarig och Niclas Forsgren har vikarierat som försäkringsansvarig när Henrik var föräldraledig. Försäkringsansvarig och/eller en omprövare har varit föredragande i försäkringsärenden samt i övriga försäkringsrelaterade sakfrågor i styrelsen. Arbetslöshetskassan Vision har kontor i Stockholm och Göteborg. Vi hyr kontorslokalerna i Stockholm av Vision. 57 (58) personer har varit anställda under året, varav 16 (16) personer i Göteborg. Vi har köpt tjänster av Vision, motsvarande cirka 2,5 (2,5) årsarbetare, inom funktionerna Vision Direkt, Visions personalfunktion, vaktmästeriet samt växel och reception. Visions personalfunktion har ansvarat för administrationen av personalens löner. FINANSIERING AV VERKSAMHETEN Vår grundavgift har varit lika för alla medlemmar, 18 kronor till den 1 april och därefter sänkte vi avgiften till 99 kronor för att kunna vara konkurrenskraftiga. Av grundavgiften har oförändrat cirka 68 (68) kr per medlem och månad använts till att betala kostnaden för finansieringsavgiften till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). Finansieringsavgiften är en kostnad som vi inte kan påverka och är den kostnad vi arbetslöshetskassor ska betala till staten för att bidra till finansieringen av den arbetslöshetsersättning vi betalar ut till våra arbetslösa medlemmar. Finansieringsavgiften fastställs varje månad. Den beräknas utifrån antalet medlemmar den sista i respektive kalendermånad och den genomsnittliga dagpenning som betalats ut till de som har fått arbetslöshetsersättning. Finansieringsavgiften är inte beroende av hur många medlemmar som är arbetslösa. Det räcker med att en medlem är arbetslös och har fått arbetslöshetsersättning för att den avgiften ska betalas. I kostnaden för administrationen av vår verksamhet ingår också de IT-kostnader vi har tillsammans med övriga arbetslöshetskassor som behöver utföras vid regelförändringar och som vi inte kan påverka. EKONOMI Den genomsnittliga dagpenningen för år 214 blev, liksom 213, 624 kronor. Arbetslöshetskassan Vision har som ambition att bibehålla en förutsägbar medlemsavgift över tid. Det kan vi uppnå genom att bland annat ha en fortsatt acceptabel nivå på vårt egna kapital. Årets underskott blev tkr och det beror i huvudsak, även i år, på att vi betalat tillbaka arbetslöshetsavgift till våra medlemmar under året vilket var planerat. Styrelsen har följaktligen beslutat att resultatet ska bli negativt. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET Den positiva trenden för vår medlemsutveckling de senaste åren har glädjande nog fortsatt även under år 214. Vår service till de medlemmar som ringer till oss fortsätter att vara hög. Under 214 besvarade vi samtal att jämföra med 213 som var samtal. Besvarade samtal inom 6 sekunder 214 är 73,5 % av samtalen och 76 % 213. Våra väntetider under år 214 var i genomsnitt 69 sekunder mot 62 sekunder 213 och den genomsnittliga samtalslängden höll sig på 4 minuter liksom året innan. Vi har under året börjat använda e-tjänsten Mina 6

7 Arbetslöshetskassan Vision org nr sidor och Internetkassan har fasats ut helt. Mina sidor uppfyller de säkerhetskrav som ställs på arbetslöshetskassorna. Det har inneburit att våra medlemmar nu loggar in med e-legitimation. Även i år har våra medarbetare genomgått ett antal försäkringsutbildningar och andra relevanta utbildningar som genomförs av SO med flera. Vi har fortsatt att utbyta erfarenheter med andra arbetslöshetskassor för att ge och få tips om hur bland annat vår kvalitet och våra genomströmningstider kan förbättras och bibehållas. Vår ambition är att fortsätta utveckla vårt arbete med kvalitetssäkring. Vi har fokuserat på att förbättra våra kontroller och säkra våra ekonomiprocesser. Vi har också utvecklat och säkrat våra handläggningsprocesser. Vår försäkringsansvarige och verksamhetsansvariga chefer har i uppdrag att varje år planera in olika uppföljningar för att säkra vår kvalitet i handläggningen. Vi har under året blivit granskade av IAF och deltagit i deras kartläggningar och enkätundersökningar bland annat inom följande områden: hantering av ärenden om uteslutning och frånkännande. beslut till följd av ofullständigt underlag vid förstagångsprövning av ersättning. betalning. hantering av årsanmälan. hantering av arbetslöshetsersättning under uppsägningstid. underrättelse från Arbetsförmedlingen. Rapporterna finns på IAF:s hemsida. Arbetet med att flytta över alla arbetslöshetskassor till en ny modernare IT-plattform fortgår. SO arbetar vidare med att utveckla en ny applikation som under nästa år kommer att vara i bruk och som kommer att kunna underlätta för våra ersättningssökande medlemmar och deras arbetsgivare. På stämman i maj beslutades om en stadgeändring. Beslutet innebär bland annat att stämmoombuden i fortsättningen ska väljas för två år istället för ett. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG IAF:s plan för tillsyn och uppföljning innehåller både regeringsuppdrag och egeninitierade uppdrag. Utöver det genomför IAF även granskningar och kartläggningar löpande, så kommer även att ske 215. Vi har inom Arbetslöshetskassan Vision påbörjat en genomlysning av verksamheten för att sänka våra kostnader och öka våra intäkter. Våra administrativa kostnader i förhållande till antalet arbetslösa ligger för högt. Vi måste förbättra vår effektivitet och ekonomi för att vi ska fortsätta att vara en konkurrenskraftig a-kassa. Genomlysningen har resulterat i att styrelsen har fattat beslut om en nedläggning av kontoret i Göteborg och en omorganisation i Stockholm. MEDLEMMAR OCH UTBETALDA ERSÄTTNINGAR Den 31 december 214 var det totala medlemsantalet ( ) personer, en ökning med (998) personer från året innan. Kvinnornas andel var i princip oförändrad i jämförelse med år 213, 72,3 % (72,6). Under året har (9 84) medlemmar beviljats inträde (8 86) personer har utträtt varav 91 (1 78) på grund av bristande betalning, 22 (12) på grund av att de uteslutits och (1 564) på grund av att de gått i pension. Av vårt bokslut framgår att den utbetalda ersättningen under året var (283 ) tkr vilket innebär en minskning med (12 597) tkr (5 588) medlemmar har fått ersättning under året vilket är en minskning med 462 (21) personer. Antalet utbetalade ersättningsdagar under året uppgick till ( ) dagar. Det är en minskning med (19 184) dagar. Antalet utbetalda ersättningsdagar med grundbelopp var (16 762) dagar och det är en ökning med 1 (minskat med 1 33) dagar. Genomsnittligt antal utbetalade dagar i snitt per ersättningstagare var 85 (81) dagar. 7

8 Arbetslöshetskassan Vision org nr FRAMTIDA UTVECKLING Den positiva trenden med ett ökande antal medlemmar kommer troligen att fortsätta även under år 215. Styrelsen och ledningen följer ständigt utvecklingen av andelen ersättningstagare inom vårt verksamhetsområde. Vår bedömning är att andelen ersättningstagare bland våra medlemmar kommer fortsätta ligga på samma nivå även under år 215, det vill säga ca 2,5 %. Arbetslöshetskassor har en samhällsviktig funktion och verksamhet. Vår ambition är att ständigt utveckla och strukturera vårt arbete utifrån ett systematiskt kvalitetssäkringsarbete, utveckla och förbättre vår interna och externa information samt ta ansvar för vår miljö. Vi fortsätter ständigt vårt arbete med att identifiera och minimera risker som hotar eller stör vår verksamhet. Arbetslöshetskassan Visions ekonomi bedöms vara fortsatt stabil. INFORMATION VÅR VISION MÅL Vi är och uppfattas som den ledande a-kassan! SERVICETIDER Telefon besök och samt på vardagar svarar vi på e-post inom 24 timmar. Välkommen in på vår hemsida akassanvision.se. Där finns information, blanketter och anmälan till Mina sidor. 8

9 9

10 Arbetslöshetskassan Vision org nr FAKTAUPPGIFTER Antal inträden i procent per ålderskategori och år ,98% 42,98% 43,% 4,93% 38,29% 38,5% 2,1% 18,73% 18,95% 2-35 år 36-5 år år Antal medlemmar per ålderskategori och år år 36-5 år år Andel ersättningstagare fördelat på kön och dagpenning (dgp) Dgp -58 Dgp År Kvinnor Män Kvinnor Män Totalt % 7 % 5 21 % % 7 % 51 % 21 % % 51 % 23 % % 6 % 52 % 24 % % 7 % 51 % 25 %

11 Arbetslöshetskassan Vision org nr Nyckeltal Antal medlemmar Kvinnor Män Genomsnittlig dagpenning Antal ersättningsdagar Antal ersättningstagare Antal ersatta dagar i genomsnitt , , , , , Ekonomi, tkr Medlemsavgifter/intäkter Utbetald ersättning/kostnad Finansieringsavgift/kostnad Arbetslöshetsavgift/kostnad Årets resultat Eget kapital Antal anställda Antal beslut vid omprövning av medlemsärenden Ej bifall Bifall Delvis bifall Avvisade mm % 25 % % 25 % 9 % % 49 % 1 % % 17 % 1 % 1 % % 18 % 7 % Totalt Antal beslut vid omprövning av ersättningsärenden Ej bifall Bifall Delvis bifall Avvisade mm % 27 % 1 % 6 % % 35 % 1 % 7 % % 39 % 2 % 2 % % 39 % 2 % 3 % % 4 % 4 % Totalt Antal inkomna överklaganden Antal inkomna domar rörande överklagade beslut Ej bifall Bifall Delvis bifall Avskrivna Återförvisade 27 6** 82 % 18 % 33*** % 6 % 3 % 29* 2** 2 88 % 6 % 6 % 39*** 6**** % 12 % 4 % 6 % % 13 % 2 % 6 % Totalt

12 Arbetslöshetskassan Vision org nr Antal beslut med anledning av meddelanden om ifrågasatt rätt enligt regler som gällde fram till och med 31 augusti 213 Utan åtgärd Avslag Nedsättning 25 % Nedsättning 5 Tillerkänd ersättning Avstängning 45 dgr % 17 % 25 % 2 % 25 % % 23 % 22 % 19 % % 24 % 27 % 14 % 2 % % 41 % 11 % Totalt Underrättelser AF-meddelanden enligt regler som gäller från och med 1 september 213 Utan åtgärd Avslag enligt 9 och 11 Åtgärder enligt 43 ¹ Åtgärder enligt 43 a ² Åtgärder enligt 43 b ³ Tillerkänd ersättning % 1 % 26 % 6 % % 1 % 16 % 2 Totalt Antal beslut om återkrav av felaktigt utbetald arbetslöshetsersättning Antal uteslutningar Frånkännande av ersättningsdagar Polisanmälningar * Varav tre domar där kammarrätten fastställde våra ursprungliga beslut. ** Varav en dom från Högsta förvaltningsdomstolen. *** Varav en dom där kammarrätten fastställde vårt ursprungliga beslut. **** Varav en dom från kammarrätt och en dom från Högsta förvaltningsdomstolen. ¹ Åtgärdstrappan för de som inte skött sitt arbetssökande. ² Åtgärdstrappan för de som förlängt sin arbetslöshet. ³ Åtgärdstrappan för de som orsakat sin arbetslöshet. Posten avser bara ärenden från Arbetsförmedlingen, inte andra avstängningar i samband med ansökan. 12

13 Arbetslöshetskassan Vision org nr RESULTATRÄKNING Belopp i tkr Intäkter Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga intäkter intäkter Administrationskostnader Personalkostnader Not 11 Övriga externa kostnader Not 13 Avskrivningar enligt plan Not 1 administrationskostnader Resultat före avgifter till staten Avgifter till staten Finansieringsavgift Arbetslöshetsavgift avgifter till staten Resultat före finansiella poster Finansiella poster Finansiella intäkter Not 2 Finansiella kostnader finansiella poster Resultat före poster arbetslöshetsförsäkringen Poster arbetslöshetsförsäkringen Statligt bidrag till arbetslöshetsersättning Not 3 Kostnad arbetslöshetsersättning Not 4 Kostnad ej statsbidragsberättigad arbetslöshetsersättning poster arbetslöshetsförsäkringen Årets resultat

14 Arbetslöshetskassan Vision org nr BALANSRÄKNING Belopp i tkr Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Not 14 Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Not 15 anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar Fordringar statligt bidrag till arbetslöshetsersättningen Not 5 Fordringar felaktig arbetslöshetsersättning Not 6 Fordringar medlemsavgift Övriga fordringar Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 12 Kortfristiga placeringar Övriga kortfristig placeringar Not 16 Kassa och bank omsättningstillgångar tillgångar

15 Arbetslöshetskassan Vision org nr EGET KAPITAL OCH SKULDER Belopp i tkr Eget kapital Eget kapital vid räkenskapsårets början Årets resultat eget kapital Skulder Skulder arbetslöshetsersättning Not 5 Skulder till Arbetsförmedlingen och IAF Not 8 Skulder till närliggande organisation Vision Leverantörsskulder Övriga skulder Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 1 skulder eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga 15

16 Arbetslöshetskassan Vision org nr TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING REDOVISNINGSPRINCIPER Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med lagen om arbetslöshetskassor, IAFs föreskrifter samt årsredovisningslagen i tillämpliga delar. Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäkter Medlemsavgifter redovisas såsom intäkt i den period medlemsavgiften avser. Övrig intäktsredovisning har bokförts enligt faktureringsprincipen. Avgifter till staten Arbetslöshetskassan redovisar kostnad för finansieringsavgift och arbetslöshetsavgift enligt erhållen debitering från myndigheten för räkenskapsårets kalendermånader. Statligt bidrag till arbetslöshetsersättning och kostnad arbetslöshetsersättning Arbetslöshetsersättning och statsbidrag till arbetslöshetsersättning som är hänförlig till räkenskapsåret redovisas som kostnad respektive intäkt oavsett tidpunkten för betalning i enlighet med IAFs föreskrifter. Fordringar Fordringar och skuld felaktig arbetslöshetsersättning I enlighet med IAF:s föreskrift regleras fordringar och skulder för felaktig arbetslöshetsersättning endast med stöd av Lagen om arbetslöshetsförsäkring och Lagen om arbetslöshetskassor. Övriga fordringar Övriga fordringar upptas till det belopp som beräknas bli betalt. Anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och avskrivs linjärt över tiden. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider har tillämpats för materiella anläggningstillgångar: Inventarier 5 år Datainventarier 3 år Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är så kallade finansiella eller operationella, redovisas som operationell leasing, det vill säga leasingavgifterna kostnadsförs löpande. Finansiella tillgångar och likvida placeringar Finansiella tillgångar och likvida placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkliga värdet. 16

17 Arbetslöshetskassan Vision org nr Samtliga belopp är angivna i tkr om inte annat anges Not 1 Medlemsavgifter Grundavgift Arbetslöshetsavgift Not 2 Finansiella intäkter Ränta på återkrav felaktig arbetslöshetsersättning Övriga ränteintäkter Not 3 Statliga bidrag till arbetslöshetsersättning Statligt bidrag till arbetslöshetsersättning Periodiserat statligt bidrag till arbetslöshetsersättning Återbetald arbetslöshetsersättning (till AF) Not 4 Kostnad arbetslöshetsersättning Arbetslöshetsersättning Periodiserad arbetslöshetsersättning Återbetald arbetslöshetsersättning (från ersättningstagare) Not 5 Fordringar statligt bidrag till arbetslöshetsersättning respektive skulder arbetslöshetsersättning Ingående periodiserade fordringar statligt bidrag till arbetslöshetsersättning respektive skulder arbetslöshetsersättning Årets förändring Utgående periodiserade fordringar statligt bidrag till arbetslöshetsersättning respektive skulder arbetslöshetsersättning Not 6 Fordringar ackumulerade felaktig arbetslöshetsersättning Ingående fordringar Årets förändringar Under året tillkommande fordringar Under året reglerade fordringar utgående ackumulerade fordringar Fordringar < 1 år Fordringar > 1 år < 5år Fordringar > 5 år < 1 år Fordringar > 1 år Av årets reglerade fordringar utgörs 118 tkr (134 tkr) av belopp som arbetslöshetskassan beslutat att efterge med stöd av 68 d lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsärking. Av summan fordringar felaktig arbetslöshetsersättning bedöms tkr (2 813 tkr) vara osäkert belopp. 17

18 Arbetslöshetskassan Vision org nr Not 7 Övriga fordringar Källskatt arbetslöshetsersättning Övriga fordringar Not 8 Skulder till Arbetsförmedlingen och IAF Finansieringsavgift Arbetslöshetsavgift Skulder felaktig arbetslöshetsersättning Övriga skulder till Arbetsförmedlingen Not 9 Övriga skulder Källskatt arbetslöshetsersättning Övriga skulder Not 1 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga interimsskulder Semesterlöneskuld Arbetsgivaravgifter Förutbetalda medlemsavgifter Not 11 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medeltal anställda Kvinnor Män Uppgifter om frisknärvaro (%) 96,19 96,87 Löner och andra ersättningar, styrelse och kassaföreståndare Löner och andra ersättningar, övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader Övriga personalkostnader Den totala behållningen av pensionsstiftelsens förmögenhet, exklusive övervärden på värdepapper, uppgår till ( tkr). 18

19 Arbetslöshetskassan Vision org nr Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Hyror Datorkostnader Övrigt Not 13 Övriga externa kostnader Befarade och konstaterade förluster medlemsavgifter Datakostnader/telefoni Portokostnader/information Lokalkostnader Förvaltningskostnad OAS Övrig T ex medlemsavgift SO, serviceavtal, tjänster från Vision, bankkostnader arkivkostnader etc Under år 214 har ett operationellt leasingavtal ingåtts avseende nyttjande av PC-utrustning. Avtalet löper på 36 månader Av beloppet avser (2 922) tkr kostnader för köp av tjänster från närliggande organisation, Vision Not 14 Inventarier Inventarier vid årets början Inköp under året Utrangering under året Inventarier vid årets slut Ackumulerade avskrivningar vid årets början Utrangering under året Årets avskrivningar inventarier Ackumulerade avskrivningar vid året slut Not 15 Långfristiga värdepappersinnehav IB Inst, Räntefonden NB Utdelning/reinvesterad Omklassificering till kortfristiga värdepapper Utgående anskaffningsvärde Marknadsvärde långfristiga värdepapper Not 16 Kortfristiga värdepappersinnehav Kortfristiga värdepapper Utgående anskaffningsvärde Marknadsvärde kortfristiga värdepapper

20 Arbetslöshetskassan Vision org nr Arbetslöshetskassan Vision org nr Stockholm den 17 mars 215 Ove Jansson Annica Skoglund Daniel Johansson Ordförande Vice ordförande Katarina Holmqvist Göran Lundahl Michaela Stener Statens representant Personalens representant Sophie Lundin Jansson Kassaföreståndare Vår revisionsberättelse har lämnats den 17 mars 215 Sten Öberg Barbro Svensson Sverker Rytterstedt Auktoriserad revisor 2

21 21

22 Arbetslöshetskassan Vision org nr REVISIONSBERÄTTELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMAN I ARBETSLÖSHETSKASSAN VISION, ORG.NR RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Arbetslöshetskassan Vision för år 214. Styrelsens och kassaföreståndarens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och kassaföreståndaren som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen, lag om arbetslöshetskassor samt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor och för den interna kontroll som styrelsen och kassaföreståndaren bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att denna utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur arbetslöshetskassan upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i arbetslöshetskassans interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och kassaföreståndarens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, lag om arbetslöshetskassor och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av arbetslöshetskassans finansiella ställning per den 31 december 214 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen, lag om arbetslöshetskassor samt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR SAMT STADGAR Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och kassaföreståndarens förvaltning för Arbetslöshetskassan Vision för år 214. Styrelsens och kassaföreståndarens ansvar Det är styrelsen och kassaföreståndaren som har ansvaret för förvaltningen. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i arbetslöshetskassan för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller kassaföreståndaren har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet gentemot arbetslöshetskassan. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller kassaföreståndaren på annat sätt har handlat i strid med årsredovisningslagen, lag om arbetslöshetskassor, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor eller stadgarna. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter och kassaföreståndaren ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 17 mars 215 Sten Öberg Barbro Svensson Sverker Rytterstedt Auktoriserad revisor

23 23

24

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899 Årsredovisning 213 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 825-4899 Arbetslöshetskassan Vision org nr 825-4899 Stämma Revisorer Styrelse Kassaföreståndare Ledningen Stockholm Göteborg Enhetschef (EC) Enhetschef

Läs mer

Årsredovisning 2009. SKTFs arbetslöshetskassa Org nr 802005-4899

Årsredovisning 2009. SKTFs arbetslöshetskassa Org nr 802005-4899 Årsredovisning 2009 SKTFs arbetslöshetskassa Org nr 802005-4899 31 december 2009 122 590 medlemmar vid årets slut, ökning med 1 490 stycken. 6 946 medlemmar har fått ersättning någon gång under året. 348,6

Läs mer

Årsredovisning 2014. Unionens arbetslöshetskassa

Årsredovisning 2014. Unionens arbetslöshetskassa Årsredovisning 2014 Unionens arbetslöshetskassa Innehåll Året som gått... 4 Förvaltningsberättelse - Verksamhet... 6 - Året i korthet... 12 - Medlemsutveckling... 14 - Finansieringsgrad... 18 - Fakta...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 802005-4857

ÅRSREDOVISNING 2014 802005-4857 ÅRSREDOVISNING 2014 802005-4857 Vårt år 2014 802005-4857 År 2014 har vi gjort till vårt år! När vi nu sitter med facit i hand har vi utökat vår organisation med nästan åttatusen yrkesverksamma medlemmar.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 1 Styrelse 2 Verksamhet 4 Fem år i sammandrag 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 10 Nyckeltal 11

Läs mer

Akademikernas a-kassa

Akademikernas a-kassa ÅRSREDOVISNING 214 0 1 Akademikernas a-kassa Box 3536 se-103 69 stockholm Besök: Klara norra kyrkogata 33, 7 tr Tel: +46 8 412 33 00 www.aea.se följ oss på twitter: @akademikernas Facebook: facebook.com/akademikernas

Läs mer

Kommunals a-kassa 2 - Årsredovisning 2012

Kommunals a-kassa 2 - Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 2 - Årsredovisning 2012 Kommunals a-kassa Innehåll Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...9 Medlemsstatistik...11 Administration...12 Försäkring...15 IT...17 Framtida utveckling...18

Läs mer

Kommunals a-kassa 2 - Årsredovisning 2012

Kommunals a-kassa 2 - Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2013 2 - Årsredovisning 2012 Kommunals a-kassa Innehåll Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...9 Väsentliga händelser...11 Medlemmar & utbetald ersättning...11 Administration...12 Försäkring...16

Läs mer

VI GÖR DET SVÅRA ENKELT

VI GÖR DET SVÅRA ENKELT VI GÖR DET SVÅRA ENKELT ÅRSREDOVISNING 2014 Vi är till för lärare Innehåll Och den ljusnande framtid är vår 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 9 Balansräkning 11 Tilläggsupplysningar 12 Nyckeltal

Läs mer

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691. Medlemmarna ökade med 11 668. en ökning med 1,8% Årsredovisning

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691. Medlemmarna ökade med 11 668. en ökning med 1,8% Årsredovisning Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691 Medlemmarna ökade med 11 668 en ökning med 1,8% Årsredovisning 2013 Innehåll AEA årsredovisning 2013 Ordlista Arbetslöshetsavgift Avgift för delfinansiering

Läs mer

Årsredovisning 2012. Unionens Arbetslöshetskassa

Årsredovisning 2012. Unionens Arbetslöshetskassa Årsredovisning 2012 Unionens Arbetslöshetskassa Innehåll Året som gått... 4 Förvaltningsberättelse - Verksamhet... 6 - Året i korthet... 12 - Medlemsutveckling... 16 - Finansieringsgrad... 18 - Fakta...

Läs mer

Årsredovisning 2014. Organisationsnummer: 802005-5037

Årsredovisning 2014. Organisationsnummer: 802005-5037 Årsredovisning 2014 Organisationsnummer: 802005-5037 Liten ordlista IAF Kkr SO Inspektionen för arbetslöshets försäkringen, utfärdar föreskrifter och är tillsynsmyndighet över arbetslöshetskassorna och

Läs mer

Årsredovisning för 2014 Elektrikernas Arbetslöshetskassa

Årsredovisning för 2014 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2014 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Verksamhetens syfte, Arbetslöshetskassans organisation, Föreningsstämma, Styrelsen 1 Styrelsesammanträden,

Läs mer

GS ARBETSLÖSHETSKASSA VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

GS ARBETSLÖSHETSKASSA VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING GS ARBETSLÖSHETSKASSA VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL OM OSS 4 ORGANISATION 5 STYRELSEN 6 KASSAFÖRESTÅNDAREN HAR ORDET 8 GS A-KASSAS EKONOMI 9 VÄRDEGRUNDSARBETE 10 MEDLEMSFOKUS 12 MEDLEMSAVDELNINGEN

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Styrelse 2 Verksamhet 4 Fem år i sammandrag 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 10 Nyckeltal 11 Resultaträkning 13 Balansräkning

Läs mer

Lärarnas A-kassa Årsredovisning 2011

Lärarnas A-kassa Årsredovisning 2011 Lärarnas A-kassa är med över 174 000 medlemmar den arbetslöshetskassa i Sverige som organiserar flest lärare. Vi har spetskompetens när det gäller frågor som rör lärare av skilda slag, skolledare och andra

Läs mer

Årsredovisning. Akademikernas a-kassa 802005-4691

Årsredovisning. Akademikernas a-kassa 802005-4691 Akademikernas a-kassa 2012 Årsredovisning Akademikernas a-kassa 802005-4691 2012 i korthet Antalet medlemmar var vid årets utgång 653 227 vilket innebär en ökning med ca 1,9 procent och betyder att vi

Läs mer

Årsredovisning för 2012 Elektrikernas Arbetslöshetskassa

Årsredovisning för 2012 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2012 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Verksamhetens syfte, Arbetslöshetskassans organisation, Föreningsstämma, Styrelsen, Styrelsesammanträden,

Läs mer

SmåA. Småföretagarnas Arbetslöshetskassa. Småföretagarnas Arbetslöshetskassa ÅRSREDOVISNING 2012. Org nr 802005 5037

SmåA. Småföretagarnas Arbetslöshetskassa. Småföretagarnas Arbetslöshetskassa ÅRSREDOVISNING 2012. Org nr 802005 5037 SmåA ÅRSREDOVISNING 2012 Org nr 802005 5037 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 8 BALANSRÄKNING 9 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 10 RAPPORT FRÅN LEKMANNAREVISOR 14 REVISIONSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen och kassaföreståndaren för Arbetslöshetskassan Alfa avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2010, kassans trettonde verksamhetsår.

Styrelsen och kassaföreståndaren för Arbetslöshetskassan Alfa avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2010, kassans trettonde verksamhetsår. ÅRSREDOVISNING 2010 Innehållsförteckning Årsredovisning för Arbetslöshetskassan Alfa Verksamhetsåret 2010 Styrelsen och kassaföreståndaren för Arbetslöshetskassan Alfa avger härmed årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa

Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Verksamhetens syfte, Arbetslöshetskassans organisation, Föreningsstämma, Styrelsen, Styrelsesammanträden,

Läs mer

Kommunals a-kassa 2 - Årsredovisning 2014

Kommunals a-kassa 2 - Årsredovisning 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 2 - Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse Ekonomi Väsentliga händelser Medlemsutveckling Produktionen Försäkringen IT Framtida utveckling Fem år i sammandrag Resultaträkning

Läs mer

Verksamhet 2009 K A S S A N

Verksamhet 2009 K A S S A N Verksamhet 2009 K A S S A N Innehållsförteckning Alfa-kassan - en arbetslöshetskassa för alla 2 Förvaltningsberättelse 3 Verksamhetsområde 3 Organisation 3 Föreningsstämma 3 Styrelse 4 Ledning 4 Revisorer

Läs mer

Årsredovisning 2009. Unionens Arbetslöshetskassa

Årsredovisning 2009. Unionens Arbetslöshetskassa Årsredovisning 2009 Unionens Arbetslöshetskassa Innehåll Unionens Arbetslöshetskassa Unionens Arbetslöshetskassas verksamhetsområde är begränsat till dem som i Sverige är verksamma inom de teknik- och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. Org.nr 802005 5037

ÅRSREDOVISNING 2010. Org.nr 802005 5037 ÅRSREDOVISNING 2010 Org.nr 802005 5037 1 FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE 4 Inledning 4 Förslag till resultatdisposition 5 Information 8 Styrelse mm 10 RESULTATRÄKNING 12 BALANSRÄKNING 13 NOTER TILL RESULTAT-

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2014 27 maj 2015 Innehållsförteckning BYGGNADSARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA... 2 Förvaltningsberättelse... 2 Styrelsens ledamöter, arbetsutskott och revisorer... 2 A-kassans ledning och

Läs mer

Årsredovisning 2009. Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691

Årsredovisning 2009. Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691 Årsredovisning 2009 Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691 2 Innehåll 5 Ordlista 7 Detta är AEA 8 Kassaföreståndaren har ordet Förvaltningsberättelse 9 Verksamheten 14 Framtid 15 Styrelse,

Läs mer