Årsredovisning Arbetslöshetskassan Vision Org nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899"

Transkript

1 Årsredovisning 213 Arbetslöshetskassan Vision Org nr

2 Arbetslöshetskassan Vision org nr Stämma Revisorer Styrelse Kassaföreståndare Ledningen Stockholm Göteborg Enhetschef (EC) Enhetschef Enhetschef Biträd. EC Utredare Arbetslöshetsförsäkringen Omprövare Webbansvarig Försäkringsansvarig Återkravsspecialister Ekonomicontroller Redovisningsansvarig Verksamhetsutvecklare Medlemshandläggare Verksamhetsstöd teknik Gruppansvarig 31 december medlemmar vid årets slut, ökning med 998 stycken medlemmar har fått ersättning någon gång under året. 283 miljoner kronor har betalats ut i ersättning. 11,7 miljoner kronor i underskott blev det här årets resultat, något mindre än beslutad budget.

3 Arbetslöshetskassan Vision org nr Innehåll 31 december Innehållsförteckning 3 Kommentarer till året som gått! 4 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Noter 16 Revisionsberättelse 22 Arbetslöshetskassan Vision bildades 1969 på initiativ av fackförbundet Vision. Vårt verksamhetsområde är begränsat till i Sverige anställda som arbetar med administrativa funktioner i kommuner, landsting, regioner, bolag och stiftelser inom det kommunala området samt Svenska kyrkan, andra trossamfund och ekumeniska organisationer. För vård, skola och omsorg gäller detta även i privatägda verksamheter. Vidare ingår anställda vid Vision, Allt om jobbet Media AB och Arbetslöshetskassan Vision. 3

4 Arbetslöshetskassan Vision org nr Kommentarer till året som gått Första kvartalet hade vi stora och rigorösa förberedelser inför vårt tekniklyft till en modernare teknisk plattform. Lyftet genomfördes av och hos den leverantör som bland annat driftar vårt medlems- och utbetalningssystem. På stämman i maj 213 hade vi för första gången stämmoombud som nominerats och valts via vår hemsida. På hösten genomfördes nomineringar igen och vi fick återigen, glädjande nog, tillräckligt många nomineringar och nominerade. Även i år deltog vi i Almedalen och den här gången med två olika event. Precis som i fjol genomförde vi ett slutet samtal i samarbete med STs arbetslöshetskassa. Årets tema var regler som motverkar sitt syfte med fokus på deltidsbegränsningen. Att få fördjupa sig på det här sättet är mycket givande både för oss och för de politiker som deltog. Det andra eventet var ett a-kassetorg i samarbete med alla a-kassor inom TCO. Besökarna i TCO-parken hade möjlighet att lära sig mer om försäkringen och på scen fick våra inbjudna gäster spela ett klassiskt brädspel där de agerade arbetssökande. Spelet illustrerar några av svårigheterna i försäkringen och hur regelverket påverkar den enskilda individen. Vårt arbete i Almedalen handlar inte om att ta ställning politiskt utan snarare om att, utifrån vår sakkunskap, visa på arbetslöshetsförsäkringens komplexitet. Från september genomfördes stora förändringar av regelverket för arbetssökande. Dess genomförande och förändringarna har inneburit ett omfattande arbete för oss och många arga medlemmar som har varit i kontakt med oss. Förändringen har betytt tydligare krav på motprestation för att få ersättning, och att regelverket blivit mildare där konsekvensen först inte är stor men sedan trappas upp. Regeländringen har inneburit att a-kassorna hanterat stora mängder meddelanden från Arbetsförmedlingen. Ett stort antal av dessa avser personer som inte har fått eller söker ersättning från a-kassan. Det har nu kommit ett beslut om att den tekniska lösningen vid överföring av ärenden från Arbetsförmedlingen ska förändras vilket kommer att innebära en lägre arbetsbörda framöver samt att färre meddelanden skickas till medlemmarna. Under hösten flaggade regeringen för att de skulle ta bort arbetslöshetsavgiften från år 214 vilket sedan också genomfördes. Med anledning av det beslutade styrelsen att ta bort vår arbetslöshetsavgift redan från november. Tack till all personal för ert engagemang och ett väl utfört arbete under 213. Ove Jansson Styrelseordförande christina Sundborg Kassaföreståndare 4

5 Arbetslöshetskassan Vision org nr Förvaltningsberättelse Styrelsen och kassaföreståndaren för Arbetslöshetskassan Vision lämnar härmed följande årsredovisning för verksamhetsåret 213. Information om verksamheten Arbetslöshetskassan Visions ordinarie föreningsstämma hölls på Finlandshuset, Snickarbacken 4 i Stockholm, den 14 maj 213. Gunnar Axén, ordförande i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen, var gästföreläsare. Arbetslöshetskassornas Samorganisation (SO) representerades av styrelseledamot Karin Pettersson. Arbetslöshetskassan Visions uppdrag och ansvar är att erbjuda dem som tillhör vårt verksamhetsområde medlemskap i Arbetslöshetskassan Vision och därmed rätt till arbetslöshetsersättning i enlighet med lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF). Verksamheten bedrivs i enlighet med lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK) och Arbetslöshetskassan Visions stadgar. OrganisatioN Styrelsens sammansättning 1 januari 14 maj 213: Ordinarie Ove Jansson ordförande Suppleanter Carin Neanro Anna-Lena Danielsson vice ordförande Annica Skoglund Anders Blom Veronica Karlsson Sven-Erik Trulsson Karl-Gustav Forsberg Göran Lundahl statens representant Leif Tallskog Jenny Lantz personalens representant 1e 2e 3e 4e statens representant Styrelsens sammansättning 14 maj 31 december 213: Ordinarie Ove Jansson Annica Skoglund Katarina Holmqvist Daniel Johansson Göran Lundahl Jenny Lantz ordförande vice ordförande statens representant personalens representant Suppleanter Veronica Karlsson Mikael Koran Anders Blom Sven-Erik Trulsson Leif Tallskog Michaela Stener 1e 2e 3e 4e statens representant personalens representant Revisorer under verksamhetsåret 1 januari 31 december 213: Ordinarie Sten Öberg Barbro Svensson Sverker Rytterstedt auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Suppleanter Ulla Thunberg Barbro Ström Lena Svensson auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 5

6 Arbetslöshetskassan Vision org nr Siffror inom parentes nedan avser 212 Styrelsen har under året haft 14 (12) sammanträden inklusive 3 (1) telefonsammanträden. Styrelsen har fattat beslut om budget, medlemsavgift, verksamhetsberättelse och årsbokslut. Styrelsen har även fattat beslut i omprövningsärenden, betalningsbefrielser och i ärenden om prövning av rätt till fortsatt medlemskap på grund av särskilda skäl, med mera. Styrelsen samt kassaföreståndaren (enligt delegation) har fattat beslut om 1 (1) ärenden gällande frånkännande av ersättningsdagar, 12 (8) uteslutningar ur arbetslöshetskassan samt 2 (2) polisanmälningar. Styrelsen har följt den löpande verksamheten, medlemsutvecklingen, utvecklingen av arbetslösheten och den ekonomiska utvecklingen inom Arbetslöshetskassan Visions verksamhetsområde samt medverkat i arbetet med omvärldsbevakning och verksamhetsplanering med mera. Under 213 har Christina Sundborg varit kassaföreståndare och Henrik Nordler har varit försäkringsansvarig. Försäkringsansvarig och/eller en omprövningshandläggare har varit föredragande i försäkringsärenden samt i övriga försäkringsrelaterade sakfrågor i styrelsen. Arbetslöshetskassan Vision har kontor i Stockholm och Göteborg. Våra kontorslokaler i Stockholm hyr vi av Vision som äger fastigheten. Cirka 58 (64) personer har varit anställda under året, varav cirka 16 (16) personer i Göteborg. Vi har köpt tjänster av Vision, motsvarande cirka 2,5 (2,5) årsarbetare, inom funktionerna Vision Direkt, Visions personalfunktion, IT-enhet, vaktmästeriet samt växel och reception. Visions personalfunktion har ansvarat för administrationen av personalens löner. Visions IT-enhet har ansvarat för och förvaltat vårt gemensamma nätverk fram till oktober 213. Finansiering av verksamheten Vår medlemsavgift har under året bestått av två delar. En del är grundavgiften (18 kr) och den andra delen är arbetslöshetsavgiften (11 kr). Styrelsen beslutade att fastställa arbetslöshetsavgiften till kronor från 1 november 213 för att betala tillbaka till våra medlemmar från den del av vårt egna kapital som nu härrör från felaktigt uppskattad kostnad för arbetslöshetsavgift till staten. Det innebär bland annat att styrelsen aktivt beslutat att resultatet för år 213 förväntas bli negativt. I kostnaden för administrationen av vår verksamhet ingår även bland annat de IT-kostnader vi har tillsammans med övriga arbetslöshetskassor samt de kostnader vi har för den finansieringsavgift vi är skyldiga att betala till staten. Våra IT-kostnader påverkas bland annat av de regelförändringar som genomförs och det är kostnader vi inte kan påverka. Kostnaden för finansieringsavgiften är den kostnad vi arbetslöshetskassor ska betala till staten för att bidra till finansieringen av den arbetslöshetsersättning vi betalar ut till våra arbetslösa medlemmar. Av grundavgiften har oförändrat cirka 68 (68) kronor per medlem och månad använts till att betala kostnaden för finansieringsavgiften till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). Finansieringsavgiften fastställs varje månad. Den beräknas utifrån antalet medlemmar den sista i respektive kalendermånad och den genomsnittliga dagpenning som betalats ut till de som har fått arbetslöshetsersättning. Finansieringsavgiften är inte beroende av hur många medlemmar som är arbetslösa. Det räcker med att en medlem är arbetslös och har fått arbetslöshetsersättning för att den avgiften ska betalas. Arbetslöshetsavgiften har varit 33 % av utbetald ersättning minus 5 kronor x antalet medlemmar som inte är arbetslösa. Fler arbetslösa har lett till högre utbetald arbetslöshetsersättning - som lett till ännu högre kostnad för arbetslöshetsavgiften - som sedan skulle fördelas på färre icke arbetslösa medlemmar! En förändring av andelen arbetslösa har således snabbt förändrat kostnaden för arbetslöshetsavgiften. Ekonomi Den genomsnittliga dagpenningen för år 213 blev 624 (622) kronor. En ökning av den genomsnittliga dagpenningen innebär att våra medlemmar, även detta år, fått en högre genomsnittlig ersättning vilket är mycket positivt. Ökad genomsnittlig dagpenning innebär dock också en ökad kostnad i finansieringsavgift som ska finansieras med grundavgiften. Arbetslöshetskassan Vision har som ambition att bibehålla en förutsägbar medlemsavgift över tid. Det kan vi uppnå genom att bland annat ha en fortsatt acceptabel nivå på vårt egna kapital. Årets underskott blev tkr och det beror i huvudsak, även i år, på att vi betalat tillbaka arbetslöshetsavgift till våra medlemmar under året. 6

7 Arbetslöshetskassan Vision org nr Väsentliga händelser under räkenskapsåret Den positiva trenden för vår medlemsutveckling de senaste åren har glädjande nog fortsatt även under år 213. Vår service till medlemmar som ringer till oss fortsätter att vara hög. För några år sedan valde vi att använda en ny teknisk lösning för vår telefoni och den ger oss nu även en bättre statistik än tidigare. Under år 213 har vi besvarat (51 12) samtal. Vi har besvarat 76 (78) % av samtalen inom 6 sekunder. Våra väntetider under år 213 var i genomsnitt 62 (57) sekunder och den genomsnittliga samtalslängden höll sig på knappt 4 minuter liksom året innan. Även i år har våra medarbetare genomgått ett antal traditionella försäkringsutbildningar och andra relevanta utbildningar som genomförs av SO med flera. Vi har fortsatt att utbyta erfarenheter med andra arbetslöshetskassor för att ge och få tips om hur bland annat vår kvalitet och våra genomströmningstider kan förbättras och bibehållas. Vår ambition är att fortsätta utveckla vårt arbete med kvalitetssäkring. Vi har fortsatt fokusera på att förbättra våra kontroller och säkra våra ekonomiprocesser. Vi har också fortsatt utveckla och säkra våra handläggningsprocesser. Vår försäkringsansvarige och verksamhetsansvariga chefer har i uppdrag att varje år planera in olika uppföljningar för att säkra vår kvalitet i handläggningen. IAF har under år 213 bland annat granskat arbetslöshetskassornas: genomströmningstider under år 212, eget kapital och finansiella placeringar, tillämpning av reglerna om avstängning från rätt till ersättning, sanktioner efter underrättelser från Arbetsförmedlingen (AF) under första halvåret 212, förstagångsprövade ersättningsärenden, årsredovisningar 212, och AF:s implementering av regeländringarna från 1 september 213. Rapporterna finns på IAF:s hemsida. I september ändrades arbetslöshetsförsäkringen. Bland annat infördes åtgärdstrappor för de som inte sköter sitt arbetssökande, de som förlänger sin arbetslöshet och de som orsakat sin arbetslöshet. Nytt är att alla som söker ersättning ska rapportera sina genomförda aktiviteter varje månad till AF. En renodling har därmed skett där AF i långt fler fall än tidigare rapporterar till arbetslöshetskassorna i sådana fall där arbetslöshetskassorna ska ta ställning till medlemmens ersättningsrätt. Det nya uppdraget innebär mycket mer arbete för oss än tidigare och implementeringen har varit besvärlig bland annat på grund av de underlag som initialt sänts till oss från AF. Datainspektionen har under året granskat några andra arbetslöshetskassor samt SO. Överlag så anser de att arbetslöshetskassorna hanterar våra medlemmars uppgifter på ett korrekt sätt men det finns en del områden där det finns förbättringsområden. Arbete pågår därför i SO:s regi för att ta fram tekniska lösningar, bland annat i våra gemensamma system, för att på sikt uppfylla Datainspektionens krav. Vår arbetslöshetskassa har beslutat att kräva in obetalda medlemsavgifter från våra medlemmar. Skälet till det är att våra nuvarande medlemmar inte ska behöva stå för den kostnaden. Under 213 har Högsta domstolen (HD) fastslagit i en dom att preskriptionstiden för sådana fordringar ska betraktas som konsumentfordringar vilket innebär tre års preskription och inte tio års preskription som vi tidigare utgått från. Med anledning av den domen har vi blivit tvungna att avskriva ett antal fordringar på grund av den nu fastslagna kortare preskriptionstiden. Under året har SO och vår driftsleverantör flyttat över alla arbetslöshetskassor till en ny och modernare IT-plattform. Vi har även byggt och implementerat ett eget nätverk för att bland annat kunna uppfylla de informationssäkerhetskrav som ställs på arbetslöshetskassor. Under år 213 har vi haft en ny ordinarie statlig styrelserepresentant samt suppleant. IAF utser de statliga representanterna. På stämman i maj var det omval av förtroendevalda styrelseledamöter och suppleanter. Valresultatet innebar att tre nya ledamöter och suppleanter valdes. 214 års verksamhetsplaneringsarbete startade tillsammans med styrelsen i september för att sedan fortsätta på lednings- och gruppnivå. 7

8 Arbetslöshetskassan Vision org nr Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Riksdagen har beslutat att helt ta bort arbetslöshetsavgiften från 1 januari 214. Den kommer dock att påverka vår ekonomi även under år 214, dock marginellt, eftersom korrigeringar av avgiften kommer att ske retroaktivt ett år tillbaka i tiden. Styrelsen har beslutat att sänka medlemsavgiften till 99 kronor/medlem och månad från 1 april. Syftet med sänkningen är att betala tillbaka pengar till våra medlemmar för den arbetslöshetsavgift som våra medlemmar betalat in till oss mer än vad vi betalat till staten. Vi har anmält oss till att under våren börja använda den nya e-tjänsten Mina sidor. Den tjänsten ska ersätta Internetkassan som ska fasas ut. Internetkassan är gammal och uppfyller inte alla säkerhetskrav som ställs vilket däremot Mina sidor kommer att göra. Det kommer också att bli möjligt för våra medlemmar att logga in med e-legitimation. Styrelsen har beslutat att föreslå stämman besluta om stadgeändring. Förslag till stadgeändring innebär bland annat att stämmoombuden i fortsättningen ska väljas för två år i stället för ett år. IAF:s plan för tillsyn och uppföljning innehåller både regeringsuppdrag och egeninitierade uppdrag. Utöver det så genomför IAF även granskningar och kartläggningar löpande. IAF planerar att bland annat granska arbetslöshetskassornas beslut om bisyssla, beslut efter inkomna underrättelser från AF, beslut om uteslutning och frånkännande samt ekonomigranskning 214. IAF planerar också att bland annat kartlägga arbetslöshetskassornas avslagsbeslut tillföljd av ofullständigt underlag, återbetalning av felaktigt utbetalt statsbidrag, handläggning av underrättelser från AF samt arbetslöshetskassornas ekonomi i siffror, en jämförelsekartläggning. Kassaföreståndare Christina Sundborg har beslutat att lämna sitt uppdrag från 1 oktober 214 vilket innebär att rekrytering av ny kassaföreståndare kommer att påbörjas under våren. Medlemmar och utbetalda ersättningar 31 december 213 var det totala medlemsantalet (125 97) personer, en ökning med 998 (757) personer från året innan. Kvinnornas andel var i princip oförändrad i jämförelse med år 212, 72,6 (72,9) %. Under året har 9 84 (9 239) medlemmar beviljats inträde (8 482) personer har utträtt varav 1 78 (986) på grund av bristande betalning, 12 (7) på grund av att de uteslutits och (1 449) på grund av att de gått i pension. Av vårt bokslut framgår att utbetald ersättning under året blev 283 ( ) tkr vilket innebär en minskning med (ökning med 4 95) tkr (5 789) medlemmar har fått ersättning under året vilket är en minskning med 21 (135) personer. Antalet utbetalade ersättningsdagar under året uppgick till ( ) dagar varav grundbeloppet (17 795) dagar. Antalet utbetalda dagar har minskat med (ökat med 1 434) dagar. Även antalet dagar avseende grundbeloppet har minskat med 1 33 (ökat med 469) dagar. Genomsnittligt antal utbetalade dagar i snitt per ersättningstagare var 81 (84) dagar. Framtida utveckling Den positiva trenden med ett ökande antal medlemmar kommer troligen att fortsätta även under år 214. Styrelsen och ledningen följer ständigt utvecklingen av andelen ersättningstagare inom vårt verksamhetsområde. Vår bedömning är att andelen ersättningstagare bland våra medlemmar kommer fortsätta ligga på samma nivå även under år 214, det vill säga ca 2,7 %. Arbetslöshetskassor har en samhällsviktig funktion och verksamhet. Vår ambition är att ständigt utveckla och strukturera vårt arbete utifrån ett systematiskt kvalitetssäkringsarbete, utveckla och förbättra vår interna och externa information samt ta ansvar för vår miljö. Genom att ha två kontor som till stor del är tekniskt oberoende av varandra, har vi minskat risken för avbrott i vår verksamhet. Vi fortsätter ständigt vårt arbete med att identifiera och minimera risker som hotar eller stör vår verksamhet. Arbetslöshetskassan Visions ekonomi bedöms vara fortsatt stabil. 8

9 Arbetslöshetskassan Vision org nr Information Vår vision Din trygghet vårt jobb Mål Vi är och uppfattas som den ledande a-kassan! Servicetider Telefon besök och samt på vardagar svarar vi på e-post inom 24 timmar. Välkommen in på vår hemsida akassanvision.se. Där finns information, blanketter och anmälan till Internetkassan. 9

10 Arbetslöshetskassan Vision org nr Faktauppgifter Total andel av antal inträden per ålderskategori och år ,17% 38,98% 42,98% 4,63% 4,92% 38,29% 2,2% 2,1% 18,73% 2-35 år 36-5 år år Totalt antal medlemmar indelat i ålderskategori per år år 36-5 år år Andel ersättningstagare fördelat på kön och dagpenning (dgp) Dgp -58 Dgp År Kvinnor Män Kvinnor Män Totalt % 5 % 51 % 22 % % 7 % 5 % 21 % % 7 % 51 % 21 % % 6 % 51 % 23 % % 6% 52% 24%

11 Arbetslöshetskassan Vision org nr Nyckeltal Antal medlemmar Kvinnor Män Genomsnittlig dagpenning Antal ersättningsdagar Antal ersättningstagare Antal ersatta dagar i snitt , , , , , Ekonomi, tkr Medlemsavgifter/intäkter Utbetald ersättning/kostnad Finansieringsavgift/kostnad Arbetslöshetsavgift/kostnad Årets resultat Eget kapital Antal anställda Antal beslut vid omprövning av medlemsärenden Ej bifall Bifall Delvis bifall Avvisat mm % 25 % % 9 % % 49 % 1 % % % 17 % 1 % 1 % % 18 % % 7 % % 14 % % 5 % Totalt Antal beslut vid omprövning av ersättningsärenden Ej bifall Bifall Delvis bifall Avvisat mm % 35 % 1 % 7 % % 39 % 2 % 2 % % 39 % 2 % 3 % % 32 % 4 % 4 % % 3 % 5 % 8 % Totalt Antal inkomna överklaganden Antal inkomna domar rörande överklagade beslut Ej bifall Bifall Delvis bifall Avskrivning Återförvisning 33*** % 6% 3% % % 29* 2** 2 88% 6% % 6% % 39*** 6**** % 12% 4% % 6% % 13% 2% 6% % % 14% 4% 4% % Totalt

12 Arbetslöshetskassan Vision org nr Antal beslut med anledning av meddelanden om ifrågasatt rätt enligt regler som gällde fram till och med 31 augusti 213 Utan åtgärd Avslag Nedsättning 25% Nedsättning 5% Tillerkänd ersättning Avstängning 45 dgr % 17 % 25 % 2 % 25 % % % % 23 % % 22 % 19 % % 24 % 27 % % 14 % 2 % % 28 % 41 % % 11 % % % 27 % 31 % % 12 % % Totalt Underrättelser AF-meddelanden enligt regler som gäller från och med 1 september 213 Utan åtgärd Avslag enligt 9 och 11 Åtgärder enligt 43 ¹ Åtgärder enligt 43 a ² Åtgärder enligt 43 b ³ Tillerkänd ersättning % 1% 16% % % 2% Totalt Antal beslut om återkrav av felaktigt utbetald arbetslöshetsersättning Antal uteslutningar Frånkännande av ersättningsdagar Polisanmälningar * Varav tre domar där kammarrätten fastställde våra ursprungliga beslut. ** Varav en dom från Högsta förvaltningsdomstolen. *** Varav en dom där kammarrätten fastställde vårt ursprungliga beslut. **** Varav en dom från kammarrätt och en dom från Högsta förvaltningsdomstolen. ¹ Åtgärdstrappan för de som inte skött sitt arbetssökande ² Åtgärdstrappan för de som förlängt sin arbetslöshet ³ Åtgärdstrappan för de som orsakat sin arbetslöshet. Posten avser bara ärenden från Arbetsförmedlingen, inte andra avstängningar i samband med ansökan. 12

13 Arbetslöshetskassan Vision org nr RESULTATRÄKNING Belopp i tkr Intäkter Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga intäkter Summa intäkter Administrationskostnader Personalkostnader Not 7 Övriga externa kostnader Not 8 Övriga kostnader Avskrivningar enligt plan Not 9 Summa administrationskostnader Resultat före avgifter till staten Avgifter till staten Finansieringsavgift Arbetslöshetsavgift Summa avgifter till staten Resultat före finansiella poster Finansiella poster Finansiella intäkter Not 2 Finansiella kostnader Summa finansiella poster Resultat före poster arbetslöshetsförsäkringen Poster arbetslöshetsförsäkringen Statliga bidrag till arbetslöshetsersättning Not 3 Kostnad arbetslöshetsersättning Not 4 Kostnad ej statsbidragsberättigad arbetslöshetsersättning Summa poster arbetslöshetsförsäkringen Årets underskott/överskott

14 Arbetslöshetskassan Vision org nr BALANSRÄKNING Belopp i tkr Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Not 9 Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Not 1 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar Fordringar statliga bidrag till arbetslöshetsersättningen Not 5 Fordringar felaktig arbetslöshetsersättning Not 6 Fordringar medlemsavgift Övriga fordringar Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 12 Kortfristiga placeringar Kortfristig placering Not 11 Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

15 Arbetslöshetskassan Vision org nr EGET KAPITAL OCH SKULDER Belopp i tkr Eget kapital Eget kapital vid räkenskapsårets början Årets underskott/överskott Summa eget kapital Skulder Skulder arbetslöshetsersättning Not 5 Skulder till Arbetsförmedlingen och IAF Not 14 Skulder till närliggande organisation Vision Leverantörsskulder Övriga skulder Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 16 Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga 15

16 Arbetslöshetskassan Vision org nr NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Redovisningsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med lagen om arbetslöshetskassor, IAFs föreskrifter samt årsredovisningslagen i tillämpliga delar. Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäkter Medlemsavgifter redovisas såsom intäkt i den period medlemsavgiften avser. Övrig intäktsredovisning har bokförts enligt faktureringsprincipen. Avgifter till staten Arbetslöshetskassan redovisar kostnad för finansieringsavgift och arbetslöshetsavgift enligt erhållen debitering från myndigheten för räkenskapsårets kalendermånader. Statligt bidrag till arbetslöshetsersättning och kostnad arbetslöshetsersättning Arbetslöshetsersättning och statsbidrag till arbetslöshetsersättning som är hänförlig till räkenskapsåret redovisas som kostnad respektive intäkt oavsett tidpunkten för betalning i enlighet med IAFs föreskrifter. Fordringar Fordringar felaktig arbetslöshetsersättning redovisas till nominellt belopp. Övriga fordringar upptas till det belopp som beräknas bli betalt. Anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och avskrivs linjärt över tiden. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider har tillämpats Materiella anläggningstillgångar Inventarier Datainventarier 5 år 3 år Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är så kallade finansiella eller operationella, redovisas som operationell leasing, det vill säga leasingavgifterna kostnadsförs löpande. Finansiella tillgångar och likvida placeringar Finansiella tillgångar och likvida placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkliga värdet. 16

17 Arbetslöshetskassan Vision org nr Samtliga belopp är angivna i tkr om inte annat anges Not 1 Medlemsavgifter Grundavgift Arbetslöshetsavgift Summa Not 2 Finansiella intäkter Ränta på återkrav felaktig arbetslöshetsersättning Övriga ränteintäkter Summa finansiella intäkter Not 3 Statliga bidrag till arbetslöshetsersättning Statligt bidrag till arbetslöshetsersättning Periodiserat statligt bidrag till arbetslöshetsersättning Återbetald arbetslöshetsersättning (till AF) Summa Not 4 Kostnad arbetslöshetsersättning Arbetslöshetsersättning Periodiserad arbetslöshetsersättning Återbetald arbetslöshetsersättning (från ersättningstagare) Summa Not 5 Fordringar statligt bidrag till arbetslöshetsersättning respektive skulder arbetslöshetsersättning Ingående periodiserade fordringar statligt bidrag till arbetslöshetsersättning respektive skulder arbetslöshetsersättning Årets förändring Utgående periodiserade fordringar statligt bidrag till arbetslöshetsersättning respektive skulder arbetslöshetsersättning Not 6 Fordringar felaktig arbetslöshetsersättning Ingående fordringar Årets förändringar Under året tillkommande fordringar Under året reglerade fordringar Avskrivningar av fordringar Summa utgående fordringar Fordringar < 1 år Fordringar > 1 år < 5år Fordringar > 5 år < 1 år Fordringar > 1 år Summa 5 35 Av summan fordringar felaktig ersättning bedöms tkr (2 955 tkr) av det nominella beloppet vara osäkra

18 Arbetslöshetskassan Vision org nr Not 7 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medeltal anställda Kvinnor Män Löner och andra ersättningar, styrelse och kassaföreståndare Löner och andra ersättningar, övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader Övriga personalkostnader Summa För kassaföreståndaren görs avsättning till pensionsstiftelsen för pension enligt KPA-planen med pensionsålder 6 år. Stiftelsens pensionsåtagande uppgår till tkr och den totala behållningen av stiftelsens förmögenhet, exklusive övervärden på värdepapper, uppgår till tkr ( tkr) och ska finansiera pensionsersättning till all personal som är berättigad enligt KPA-planen. Under året har byte av pensionsplan från KPA-planen till ITP-planen skett. Det gäller anställda som har mer än 3 år kvar till avtalad pensionsålder. Uppgift om frisknärvaro (%) 96,87 95,37 Not 8 Övriga externa kostnader Datakostnader/telefoni Portokostnader/information Lokalkostnader Förvaltningskostnad OAS Övrig T ex medlemsavgift SO, serviceavtal, tjänster från Vision, bankkostnader arkivkostnader etc Under år 213 har ett operationellt leasingavtal ingåtts avseende nyttjande av PC-utrustning. Avtalet löper på 36 månader Summa Av beloppet avser tkr (3 647 tkr) kostnader för köp av tjänster från närliggande organisation, Vision. 18

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse 2011 verksamhetsberättelse trafikförsäkringsföreningen 2011 Innehåll Vd har ordet Året i korthet Ledning och styrelse Årsredovisning och koncernredovisning Revisionsberättelse 2

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET

INNEHÅLL VD HAR ORDET Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 3 5 9 10 11 12 12 14 16 17 22 VD har ordet Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Snabba fakta om verksamheten Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning Resultaträkning

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

ARSREDOVISNING 1/9 2011-31/8 2012

ARSREDOVISNING 1/9 2011-31/8 2012 Riksbyggens Brf Stockholmshus nr 17 rg nr ARSREDVISNING 1/9 2011-31/8 2012 g Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med banken. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK

KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK VÄRMLANDSTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING 2011 1 ÅRSREDOVISNING 2011 KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK ÅRSREDOVISNING 2011 Värmlandstrafik AB Organisationsnummer 55 62 06-4641. TEXT: Johnny Albenius, Lars Bull, Torbjörn

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Neptun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning

Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning 2012 Foto: Maja Brand sid 1 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012 SOS Barnbyar Sverige i korthet Verksamhetsintäkter 209 662 220 020 255 564 263 866 Tkr 08 09 10 11

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fredriksdal i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer