VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011

2 Utgiven av: Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund Box 9090, Srockholm Tryckeri. ExaktaPrinting Upplaga: 650 ex. 2

3 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 4 INLEDNING 5 FORSKNING OCH UTVECKLING 6 HJÄRTEMÅNADEN- INTRESSEPOLITISKT FOKUS 10 HJÄRT-LUNGRÄDDNING (HLR) 11 EFTERVÅRDSOMBUDEN 12 STUDIER OCH ORGANISATION 12 EXTERN OCH INTERN KOMMUNIKATION 13 HÄLSANS STIG 16 INTERNATIONELLT OCH NORDISKT SAMARBETE 18 ARBETSGRUPPER 19 SAMVERKAN - GRUPPER OCH ORGANISATIONER 19 FÖRBUNDSSTYRELSEN OCH KANSLIPERSONALEN 20 EXTERNA MÖTEN OCH KONFERENSER 21 FÖRBUNDETS ÅRLIGA STÖD TILL PATIENTNÄRA FORSKNING 22 REPRESENTATION 23 STATISTIK 25 ÅRSREDOVISNING REVISIONSBERÄTTELSE 40 3

4 SAMMANFATTNING Exempel på områden och aktiviteter under året till nytta för de hjärt- och lungsjuka, våra medlemmar och funktionärer. Förbundet är aktivt inom områden som opinionsbildning, forskning, och internationellt engagemang. Forskning, Hälsa och sjukvård Förbundet satsar på att utveckla forskningen som fokusområde i högre grad än tidigare. Det innebär bland annat aktivitet inom brukarmedverkan och att stärka förbundets roll när det gäller stöd till forskningsprojekt och uppföljning och kommunikation. Förbundet är även delaktigt i diskussionerna och den fortsatta utvecklingen av kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården. Intressepolitik Förbundet har under året varit särskilt aktivt för att nå ut med strategiska budskap till politiker på riks-, landstings- och kommunal nivå. Medverkan vid partidagar och kongresser och vid särskilda så kallade rundabordssamtal har varit betydelsfulla inslag i det intressepolitiska arbetet. Förbundet understödjer genom medlemskap och aktivt deltagande i det viktiga intressepolitiska arbetet inom EU, vilket bedrivs av Europeiska paraplyorganisationer. Information - kommunikation - marknadsföring Förbundet har på en rad sätt genomlyst förbundets behov av information, kommunikation och marknadsföring. Ett stort antal åtgärder har lyfts fram och inleddes med början Förbundsordföranden har varit aktiv både internt och externt. Ökad synlighet i media bland annat genom medverkan i fler debattartiklar och fler externa aktiviteter och ökad samverkan med medlemsorganisationer och andra aktörer. Utbildning Förbundet utbildar funktionärer vid läns- och lokalföreningar och föreningarna har kurser och seminarier för sina medlemmar. Detta redovisas i avsnittet statistik. Dessutom bjuds allmänheten in till föreläsningar i specifika ämnen. Medlemsutveckling Att få nya medlemmar är betydelsefullt, att behålla dem ännu viktigare och att uppmuntra till engagemang och delaktighet en nödvändighet. Förbundet har under året uppmärksammat en rad medlemsfrågor och startat processer för en gynnsam medlemsutveckling. 4

5 INLEDNING 2011 års verksamhet för förbundet ska summeras och det ger vid handen en fantastisk mångfald av olika aktiviteter för och av förbundets medlemmar. Verksamhetsberättelsen visar på ett stort engagemang och många både interna och externa aktiviteter för att förbättra situationen för alla våra medlemmar. Förbundets relativt starka ekonomi ska förvaltas väl och resurserna ska användas på ett klokt sätt för utveckling av vårt arbete till medlemmarnas bästa års verksamhet har präglats av några viktiga hörnstenar. Medlemsutveckling, opinionsbildning, marknadsföring, utbildning är några exempel. Vår egen forskningsfond och utvecklingen av patientnära forskning har lyfts fram under året. Tyvärr ser vi en liten nedåtgående trend i medlemsutvecklingen. Självklart måste vi lägga stort fokus på att behålla våra medlemmar men vi måste också hitta arenor för att bli fler medlemmar. Verksamhetutbudet och framförallt mer utbud på kvällar behövs för att rektyrera och attrahera yngre medlemmar och människor som fortfarande är i yrkesverksam ålder. Att sätta Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund mer än idag på kartan kräver ett långsiktigt och strategiskt arbete med information, kommunikation och marknadsföring. Förbundsstyrelsen har därför tillsatt en marknadsföringsgrupp som ska ta fram både kortsiktiga och långsiktiga förslag. Samverkan med andra patientorganisationer och andra aktörer, media och deltagande i utåtriktade arrangemang har förstärkts. Opinionsbildning för att strategiskt påverka beslutsfattare har intensifierats. I likhet med många andra folkrörelser finns svårigheter att rekrytera medlemmar till förtroendeuppdrag. En satsning på utbildning och organisatoriskt stöd har påbörjats. Förbundskansliet har genomgått en organisatorisk förändring för att vara ett gott stöd i denna utveckling. Förbundet har också vässat sig i den tekniska utvecklingen för ökad tillgänglighet och stöd i arbetet. Till sist ett varmt tack till alla medlemmar och funktionärer för det ovärderliga arbete som läggs ner. Utan allas insats finns vi inte och 2011 års verksamhetsberättelse hade inte varit så fyllig. Inger Ros. Förbundsordförande. Foto: Magnus Östnäs. 5

6 verksamheten 2011 FORSKNING OCH UTVECKLING SPICI-STUDIEN SPICI - Secondary Prevention and Information about Clinical and lifestyle changes after percutaneous coronary intervention. Länsstatistik 2011 Ögonblicksbild :03:12 4% 1% 2% 7% 35% kvinnor % Andel medlemmar fördelade på ålder och kön. kvinnor kvinnor över 65 män 0-54 män män över 65 Riksförbundet har startat en forskningsstudie med syfte att kartlägga hur patienter som behandlats med ballongvidgning uppfattar informationen de får på sjukhusen, hur de ser på orsaken till sin sjukdom och hur de förhåller sig till livsstilförändringar. Studien har fått namnet SPICI (Secondary Prevention and Information about Clinical and lifestyle changes after percutaneous coronary intervention). Syftet med studien är att det finns omfattande forskning som visar att patienter med kranskärlssjukdom behöver ändra sin livsstil i syfte att minska risken att återinsjukna. Insatser som medicin och ballongvidgning påverkar symtomen, men påverkar inte orsaken till förträningar i hjärtats kranskärl. Det saknas forskning om varför över 60 procent av alla hjärtpatienter, med behov av livsstilsförändringar, väljer att avstå från den rehabilitering som sjukhusen erbjuder. En forskningsgrupp bestående av tre hjärtläkare, två beteendevetare, två forskningspartner och en handläggare från förbundskansliet har under året tagit fram en enkät omfattande 42 frågor som delats ut till berörda patienter på 28 utvalda sjukhus via hjärtsköterskorna. I december hade patienter besvarat frågeenkäten. Studieresultatet, som kommer att påverka framtidens hjärtsjukvård, presenteras i samband med Kardiovaskulära vårmötet i april S-STUDIEN Riksförbundet driver ett eget forskningsprojekt, 3S-studien (Sekundärprevention, Skellefteå, Sollefteå). Syftet är att kartlägga om deltagande i Hjärt & Lungskolan kan påvisa några medicinskt mätbara skillnader i form av biologiska markörer, i förhållande till hjärtpatienter som väljer att inte delta i organiserade gruppaktiviteter. Professor Jan Lisspers från Mittuniversitetet i Östersund har under 2011 samlat in patientuppgifter från de 100 hjärtpatienter som valt att gå med i Hjärt & Lungskolans aktiviteter och jämfört dem med 100 patienter som valt att inte delta i organiserad gruppaktivitet. Studieresultatet beräknas vara klart andra kvartalet Bakgrunden till studien är kunskapen om att livsstilsförändringar tar tid om det ska bli bestående och den rehabilitering som sjukhusen erbjuder är för de flesta inte tillräcklig. Patienterna behöver oftast stöd för att fortsätta med sunda motionsoch kostvanor efter sjukhusrehabiliteringen. Studien kommer också att ge svar på orsaken till varför hjärtpatienter väljer att inte delta i föreningens gruppaktiviteter. En kunskap som blir viktig i förbundets kommande strategiarbete. 6

7 BRUKARMEDVERKAN OCH BRUKARINFLYTANDE I FORSKNINGEN Brukarinflytande i forskningen Förbundet samarbetar med Reumatikerförbundet, Astmaoch Allergiförbundet för att utveckla brukarinflytandet i forskningen. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund har hittills utbildat 19 forskningspartner som är aktiva i ett eller flera forskningsprojekt. Fortbildningsdag för forskningspartner på förbundskansliet Slutkonferens för projektet Brukarmedverkan i forskningen på World Trade Center Grundutbildning för forskningspartner på Långholmens konferenscenter Möte med Vetenskapsrådet om brukarmedverkan i forskningen x x Grundutbildning för forskningspartner En slutkonferens för projektet Brukarmedverkan i forskningen med representanter från berörda förbund har genomförts, med föreläsare från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) och Vetenskapsrådet samt medverkan av ett antal forskare med erfarenhet från brukarmedverkan. Fokus under verksamhetsåret har legat på att utbilda forskningspartner, som efter utbildning slussas ut i olika forskningsprojekt. Under året har åtta nya forskningspartner inom riksförbundet genomgått en grundutbildning. Riksförbundets projekt Brukarmedverkan i forskningen, tillsammans med Reumatikerförbundet, Astma- och Allergiförbundet och Psoriasisförbundet, genomfördes under åren med stöd från Allmänna arvsfonden. Från årsskiftet har verksamheten för riksförbundets del fortsatt som ordinarie verksamhet. Syftet med brukarmedverkan är att öka inflytandet inom den medicinska forskningen bland annat genom medverkan av brukare i forskningsprojekt. Totalt har riksförbundet 19 utbildade forskningspartner där majoriteten är engagerade i ett eller flera forskningsprojekt. En styrgrupp bestående av två representanter från Reumatikerförbundet, Astma- och Allergiförbundet och riksförbundet har träffats vid två tillfällen för att diskutera gemensamma frågor som berör brukarmedverkan inom forskningen. Tjänstemän i berörda förbund har träffats kontinuerligt under året för att utbyta erfarenheter, planera gemensamma kurser och diskutera hur brukarmedverkan inom den medicinska forskningen kan utvecklas. Medverkan som forskningspartner har påverkat information och enkäter som skickats ut till deltagare i forskningsprojekten samt att de har förbättrat kontakten mellan förbundet som bidragsgivare och forskare som beviljat forskningsmedel. KVALITETSREGISTER TILL NYTTA FÖR PATIENTEN Sverige är det land som har kommit längst i världen med att utveckla kvalitetsregister i hälso- och sjukvården. Mycket har byggt på intresse och engagemang från registerhållare och att hälso- och sjukvårdspersonal rapporterat in data till registren. Kvalitetsregistren har stor betydelse för forskning och utveckling. Samtidigt har finansieringen av registren varit otillräcklig och användningen av registerdata för uppföljning och förbättring av hälso- och sjukvården för liten. Riksförbundet har sedan några år varit representerat i styrgruppen för kvalitetsregistret Luftvägsregistren där Riks- KOL och Nationella Astmaregistret (NAR) ingår. Den första kompletta årsrapporten för det nationella KOL-registret pre- 7

8 verksamheten 2011 Luftvägsregistren Förbundet medverkade i möte med styrgruppen för Luftvägsregistren. senterades vid Luftvägsregistrens årsmöte Närmare 25 procent av landets primärvårdsmottagningar och 60 procent av de lungmedicinska mottagningarna hade då anslutit sig till registret. Den blygsamma täckningsgraden gör att det inte ännu är möjligt att göra några stora jämförelser. De data som finns visar på att det finns utrymme för förbättringsarbete exempelvis avseende rökavvänjning och sjukgymnast- och dietistkontakter. Styrgruppens ordförande Ann Ekberg Jansson medverkade vid riksförbundets länsordförandekonferens med en föreläsning om Luftvägsregistren. Reportage om registret för KOL-sjuka har också varit infört i Status. Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting SKL släppte Måns Roséns översyn Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning för remissbehandling och till vilken Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund inbjöds som remissinstans. Riksförbundet medverkade vid Socialdepartementets och SKL:s dialogmöte med patientorganisationer i maj som tog upp frågor kring hur de Nationella Kvalitetsregistren kan utvecklas. Under Almedalsveckan genomförde regeringens nationella samordnare för utveckling av kvalitetsregister ett seminarium med temat Nationella Kvalitetsregister ett verktyg för patienten där riksförbundet medverkade i panelen Gymnastik Gymnastik för lungsjuka Deltog även på årsmöte och utbildning Akutbehandling av astma och KOL med Luftvägsregistren. Vattengymnastik Antal deltagare i gymnastikprogram Övrig motion Övrig motion HJÄRTREHABILITERING VID LANDETS SJUKHUS Rehabiliteringsinsatser på sjukhus är viktiga för patienter som behandlats för hjärtsjukdom. Insatser som rökavvänjning har fått högsta prioritet i Socialstyrelsens riktlinjer och fysisk träning har fått näst högsta prioritet av alla insatser som sjukvården har skyldighet att utföra. Trots detta är det många sjukhus som inte anser att de ska erbjuda dessa för hjärtpatienter viktiga vårdinsatser. Riksförbundet har sedan 1996 kartlagt och uppmärksammat hjärtrehabiliteringen på landets 74 sjukhus. Detta har enligt förbundets uppfattning bidragit till att rehabiliteringsutbudet har förbättrats med över 40 procent sedan första mätningen. Kartläggningen, som sker via frågeformulär genom våra lokala eftervårdsombud två gånger per år, visar att utbudet av hjärtrehabilitering på många sjukhus de senaste åren varit föremål för neddragningar. Förbundets kongress 2010 beslutade att återinföra betygsättning på sjukhusens utbud av hjärtrehabilitering, parallellt med att sjukhusenkätens innehåll skulle ses över. Sedan årsskiftet 2011 har en arbetsgrupp omfattande fyra styrelseledamöter och en tjänsteman som arbetar med att ta fram en omarbetad version av enkäten. Gruppen har träffats vid fem tillfällen under året. I uppdraget har också ingått att diskutera hjärtrehabilite- 8

9 Övrig verksamhet lungor Under året har verksamheten för lungsjuka inriktats på att införa resultaten från projektet Lugna Lungor som avslutades Studiehandledningar har tagits fram till de tre studiematerialen och ett 20-tal studiecirklar har genomförts i föreningars regi. Cirka 75 exemplar av träningsfilmen har sålts. Länsstatistik 2011 Ögonblicksbild :03: Antal medlemmar per kategori/diagnos Lungsjuka Hjärtsjuka Hjärt- och lungsjuka Anhöriga Stödjande Ej angivet Fördelning av förbundets medlemskategorier. 856 ring med professionen. Möten har genomförts med bland annat styrelsen för kvalitetsregistret SEPHIA, Socialstyrelsen och styrelsen för Vårdpersonal inom Cardiologi. Dessutom har frågeenkäten diskuterats med vårdpersonal på flera av landets hjärtkliniker. Arbetsgruppens arbete fortsätter under TOBAKSAVVÄNJNING PÅ LANDETS MEDICINKLINIKER Riksförbundet har under året, genom projektmedel från Folkhälsoinstitutet, kartlagt sjukhusens utbud av rökavvänjning. En enkätundersökning omfattade frågor om hjärtpatienter erbjöds rökavvänjning, vilka program som användes och om sjukhuset hade personal som utbildats till rökavvänjare. Resultatet visar att endast 43 procent av landets sjukhus uppfyllde villkoren att erbjuda ett strukturerat rökavvänjningsprogram där vårdpersonalen hade adekvat utbildning för vårdinsatsen. Resultatet av studien presenterades på en nationell tobakskonferens i Visby i september. Resultatet presenterades även i ett pressmeddelande. Över en miljon personer är dagligrökare i Sverige. Kvalitetsregistret SEPHIA:s årliga rapport visar att hälften av alla rökande hjärtinfarktpatienter fortfarande röker vid uppföljningen tolv månader efter infarkten. Undersökningar visar att de flesta rökare har försökt sluta på egen hand men misslyckas och majoriteten av rökarna uppger att de vill ha hjälp att bli rökfria. Bristerna i tobaksavvänjning har även diskuterats i möte med socialminister Göran Hägglund, som instämde att denna insats ska erbjudas inom svensk sjukvård. 9

10 verksamheten 2011 Hjärtemånaden Under februari 2011 genomfördes fyra Rundabordssamtal med hälsooch sjukvårdspolitiker i Göteborg, Kalmar, Luleå samt Sundsvall. Tidningen Barometern i samband med Hjärtemånaden. HJÄRTEMÅNADEN - INTRESSEPOLITISKT FOKUS Hjärt- och Lungsjukas Riksförbunds Hjärtemånaden hölls i februari för 5:e året. Förbundets lokal- och länsföreningar genomförde cirka 100 aktiviteter runt om i landet. Under månaden har föreningarna erbjudit blodtrycksmätning, kolesterolmätning, spirometri, mätning av blodfetter, demonstration av hjärtlungräddning/hjärtstartare och mycket annat. För tredje året genomfördes Rundabordssamtal med ledande landstingspolitiker, där en moderator leder diskussionen och allmänheten har möjlighet att ställa frågor. Det övergripande temat har varit hur hjärtvården fungerar. Dessa möten har varit framgångsrika och uppmärksammade, särskilt i de aktuella regionerna. Hjärt-och Lungsjukas medlemmar och allmänheten fick på detta vis chansen att träffa och ställa frågor direkt till sina landstingspolitiker, vilket man också gjorde. Under samtalen har publiken ställt frågor om vårdens kvalitet och fördelning. På flera platser gav politikerna löften och utfästelser som också uppmärksammades av lokalpressen. Bland de frågor som togs upp återfanns missnöjet med rehabilitering, behovet av införandet av en hjärtjournal, behovet av inköp av modernare PCI-utrustning, samt att patientsäkerheten ibland inte kunnat garanteras. En återkommande fråga har varit om landstingspolitikerna har för avsikt att följa Socialstyrelsens nationella hjärtriktlinjer. Genom lokalmedias tidningsartiklar samt tv- och radioinslag har diskussionerna skapat tryck i debatten. På så sätt har frågorna lyfts till allmänheten som framöver kan ställa krav på politikerna och professionen. Våra Rundabordssamtal gör skillnad! Hjärtemånaden har nu etablerats som begrepp. Hjärtemånaden i media Genomslaget i media blev stort, med både TV, radio samt bra täckning i pressen. Bäst lyckades det i Kalmar där tidningen Barometern på förstasidan skrev att För få med infarkt får hjälp i tid samt ett dubbeluppslag med bilder där rubriken var paneldebatt om varför så många hjärtinfarktpatienter dör i förtid i Kalmar Län. Även Smålandsbladet och Ölandsbladet uppmärksammade problematiken. Radio Kalmar hade flera radioinslag och även SVT Smålandsnytt. På mötet gav majoriteten ett halvt löfte om att tillsätta resurser för att utreda frågan om varför jämförelsevis så många dör i hjärtinfarkt innan de ens hunnit till sjukhus. Ett uppdrag man tidigare gett, men inte tillsatt resurser för. 10

11 D-HLR, Defibrillering Hjärt- LungRäddning Insats när det finns en halvautomatisk hjärtstartare tillgänglig genomfördes 179 kurser i D-HLR med 553 deltagare. Totalt finns 91 aktiva D-HLRinstruktörer. HJÄRT-LUNGRÄDDNING (HLR) Riksförbundet står för utbildning av huvudinstruktörer i hjärtlungräddning i länsföreningarna. I övrigt tillämpas kaskadutbildningsprincipen, det vill säga; ute i organisationen står föreningarna för utbildning genom att huvudinstruktörerna utbildar instruktörer som i sin tur utbildar livräddare (anhöriga, medlemmar, motionsledare och allmänhet) i hjärt-lungräddning. Förbundet följer Svenska rådets för hjärt-lungräddning (HLR-rådet) riktlinjer om utförande och utbildning i hjärtlungräddning. I samband med HLR-rådets kongress i oktober 2011 presenterade man nya riktlinjer för HLR. Ett HLR-info har sänts ut till organisationen. HLR-teamet För att ta tillvara på kompetensen i organisationen, hålla huvudinstruktörsutbildningar oftare och mer lokalt, har riksförbundet tillsatt en arbetsgrupp: HLR-teamet, bestående av en handfull D-HLR-huvudinstruktörer från länsföreningarna. HLR-teamet har träffats en gång där man fick information om de nya riktlinjerna för HLR samt information om förbundets mål och verksamhet. HLR-teamet är även tänkt som bollplank för riksförbundet om att utveckla sin HLR-verksamhet. Reportage i Status nr 6 om årets hjärt-lungräddare. Årets hjärt-lungräddare Det nyinstiftade priset Årets hjärt-lungräddare 2011 delades ut för första gången på HLR-kongressen i Göteborg den 11 oktober, prisutdelare var förbundsordförande Inger Ros. Priset delas ut i samarbete mellan riksförbundet, Svenska rådet för hjärt-lungräddning och Stiftelsen för HLR i Sverige. Priset är tänkt att vara en återkommande händelse. Ett tjugotal personer nominerades. Till årets hjärt-lungräddare utsågs Bengt Helgesson, Kungshamn, som fick motta ett pris för sin insats. Företaget där livräddningsinsatsen skedde erhöll en hjärtstartare som stimulans för att ytterligare utveckla hjärt-lungräddningsberedskapen på företaget. En snabb insats vid plötsligt hjärtstopp kan utgöra skillnaden mellan liv och död. Med det här nya priset vill parterna rikta fokus på hur viktigt det är med kunskap i hjärtlungräddning samt lyfta fram den livsavgörande insatsen som görs av allmänheten i väntan på ambulans. Kriterier för nominering: Den nominerade ska ha utfört hjärt-lungräddning på en livlös person och som räddats till livet. Insatsen ska ha genomförts utanför sjukhus. Priset riktar sig till allmänheten. 11

12 verksamheten 2011 EFTERVÅRDSOMBUDEN Den årliga konferensen för landets 21 eftervårdsombud; Deltagarna fick bland annat ta del av nyheter inom riksförbundet, senaste rönen om hjärt-lungräddning, ny version av sjukhusenkäten samt förslag till nya stadgar. Dessutom diskuterades studiecirkeln Vän med ditt hjärta, blankett på sjukhusen där patienterna godkänner att föreningen ringer upp efter tre veckor samt senaste rönen inom hjärtforskningen. Eftervårdsombuden har en viktig roll i våra läns- och lokalföreningar. Deras uppgift är bland annat att besöka sjukhus och vårdcentraler, genomföra enkätundersökningar om sjukhusens rehabiliteringsutbud och allmänt verka för utveckling av föreningarnas gruppaktiviteter i Hjärt & Lungskolan. Riksförbundet genomförde under våren en kurs för nyvalda eftervårdsombud och studieorganisatörer i länsföreningarna. I september genomfördes en konferens för länsföreningarnas lung-eftervårdsombud på Almåsa Konferens i Västerhaninge. Konferensen diskuterade verksamhet, status inom lungområdet samt kvalitetsregister och familjerätt. Sammanlagt fyra eftervårdscirkulär har skickats ut till eftervårdsombuden i läns- och lokalföreningarna. STUDIER OCH ORGANISATION Annons och text i tidskriften Incitament. I slutet av året tillsattes en handläggartjänst kring studier och organisation. Ett av de första uppdragen var ett möte i Eskilstuna med WDUST-regionen. En värdefull dag med informationsutbyte mellan länen och förbundet, framtidsfrågor, medlemsvärvning och en genomgång av de studiematerial som finns. I november hölls årets Studieorganisatörskonferens i Handen utanför Stockholm. Temat för helgen var Att rekrytera, behålla och aktivera medlemmar. Under dagen gjordes en interaktiv workshop med fokus på medlemsvärvning. Studieorganisatörerna fick under passet närmare diskutera typmedlemmar, nya medlemsgrupper och hur man når/bemöter nya medlemmar. Genom rollspel, grupparbeten och bikupor fick konferensdeltagarna vrida på argument och motargument till medlemskapet. Workshopen blev ett mycket uppskattat inslag. ABF höll ett pass om studieorganisatörsrollen och presenterade det nya materialet Ta plats på arenan, som är en utveckling av Handikappolitisk grundutbildning. I slutet av året hölls också en träff i Stockholm för nya ordföranden på läns- och lokalnivå. Dagen innehöll förbundsinformation och frågelåda samt ett grupparbete och diskussioner kring de utmaningar en ordförande kan möta, utvecklingsområden och nya möjligheter för styrelserna. Förbundsordförande Inger Ros medverkade och berättade om sitt uppdrag som ordförande och hennes tankar inför framtiden. Inger poängterade att det är viktigt att organisationen försöker överbygga den, som ofta framhålls vi och dem känsla mellan organisationens olika nivåer. 12

13 Foto: Elisabeth Ohlson Wallin Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett rikare och hälsosammare liv. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder. HJL_ _roll-up.indd EXTERN OCH INTERN KOMMUNIKATION Hjärtemånaden i Riksdagshuset Återkommande aktivitet som uppskattas. Förbundet möter politiker och anställda. De erbjuds provtagning och representanter från förbundet diskuterar och skapar kontakt. Noterat om Hjärtemånaden i media GT Barometern Kalmar Länstidning Ölandsbladet NSD Kuriren Haparandabladet Sundsvall Tidning Dagbladet TV4 Sundsvall, Kalmar SVT Nordnytt SR Kalmar Visste du att Mellan och människor i Sverige har KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom. KOL kan förebyggas och behandlas. Om antalet lungfunktionstester på vårdcentralerna ökar kan KOL upptäckas och behandlas mycket tidigare. Många vårdcentraler saknar en astma/kol-mottagning. Om fler astma/kol-mottagningar etableras och Socialstyrelsens riktlinjer för astma/kol-vården följs så får vi en bättre och mer jämlik vård! Ny roll-up. ARTIKLAR, BREV, UTTALANDEN EXTERNA ARRANG- EMANG MED MERA Uppvaktning av Socialminister Göran Hägglund, jan 2011 med förbundsordföranden och kanslipersonal. HÖRTS OCH SYNTS I MEDIA Radio P1, förbundsordföranden medverkar i debatt om problemen med att nyexaminerade läkare saknar handledare. Ekoredaktionen i Sveriges Radio gjorde intervju med kansliet om behovet av stresshantering efter en hjärtinfarkt. TV SVT Smålandsnytt hade ett inslag i februari om stor dödlighet i hjärtinfarkt, föranlett av Rundabordssamtal med landstingspolitiker i Kalmar län i samband med Hjärtemånaden. Artiklar Debattartikel införd i Dagens Medicin: Sjukvården borde lära av bilprovningen och införa checklista när människor söker vård för andfåddhet Debattartikel införd i Göteborgs-Posten: Vården borde jobba som bilprovningen. Båda undertecknade av Inger Ros, professor Kjell Larsson och överläkare Ann Ekberg-Jansson. Hjärtsjuka måste få självtesta sig, artikel i SvD Brännpunkt, webbtidning. Artikel i SvD om oron för de dubbla budskapen om kolesterol och statinbehandling ur ett patientperspektiv där förbundet kom till tals. Artikel om brukarinflytande i forskningen i Vetenskapsrådets tidskrift Forskning och Medicin. Pressmeddelanden Han är årets Hjärt-lungräddare. Pressmeddelande om årets pristagare publicerades i Göteborgs-Posten, Bohuslänningen och ett reportage gjordes i TV4. KOL kan bromsas låt rökstopp kosta Pressmeddelande att endast en tredjedel av de rökande KOL-patienter erbjuds rökavvänjning av sjukvården, infört i en rad landsortstidningar. Tre av fyra vårdcentraler använder inte checklista Pressmeddelande på världs-kol-dagen som togs in av en rad landsortstidningar samt inslag i TV4 Norrbotten. 13

14 verksamheten 2011 Världs-KOL-dagen Världs-KOL-dagen inföll den 16 november. Bakom dagen står GOLD, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease och syftet är att öka medvetenheten om kroniskt obstruktiv lungsjukdom runt om i världen. Ett 50-tal lokalföreningar arrangerade aktiviteter och möten i anslutning till dagen. Riksförbundet bidrog med ett mötes-kit och underlag till insändare som resulterade i flera publicerade inlägg i lokalpressen. Sjukhus brister i rökstopp Knappt hälften av landets sjukhus erbjuder hjärtpatienter ett strukturerat program för tobaksavvänjning med utbildade tobaksavvänjare, trots att rökstopp har högsta prioritet i riktlinjerna för hjärtsjukvården. Varför så stort mörkertal vid KOL, pressinbjudan till föreläsningar och utställning på Bok- och Bilioteksmässan i Göteborg, i samarbete med Netdoktor.se och KIUP, Karolinska Institutet University Press. Fyra av fem vet inte om att de har KOL, pressmeddelande i samarbete med Netdoktor.se och KIUP. Hemsida och Sociala medier Under 2011 har sociala medier i form av riksförbundets facebook-sida integrerats i den dagliga verksamheten med rapportering från intressepolitiska arrangemang, länkar till ny forskning och nyheter från förbundet. Uttalande på förbundets hemsida om oron för försämrad ambulanssjukvård. Uttalande om ökade insatser mot rökning på Tobaksfria dagen i maj. Övrigt I samband med aktiviteter i riksdagshuset under Hjärtemånaden intervjuades EU-minister Birgitta Ohlsson. UTSTÄLLNINGAR OCH AKTIVITETER Socialdemokraternas kongress i Stockholm 25-26/3 Moderaternas partistämma i Örebro 20-23/10 Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg 22-25/9 Poster på Folkhälsoinstitutets tobakskonferens LUFT i Visby. Bokmässan i Göteborg. Professor Kjell Larsson i samspråk med monterbesökare. Foto: Magnus Östnäs. BREV, REMISSER OCH YTTRANDEN Brev och skrivelse till socialminister Göran Hägglund i samband med möte på Socialdepartementet i januari Brev till Göran Hägglund, dec 2011: Dags att se över statsbidraget till funktionshindersorganisationer Brev i samarbete med European Heart Network angående betydelsen av ministermedverkan vid FN:s högnivåmöte om icke smittsamma sjukdomar Underlag till TV4: Bingolotto där riksförbundet medverkade Brev till SJ och SJ Academy angående osmaklig annons i nedia som skojade om hjärtsjukdom Riksförbundet har lämnat yttrande till vårdprogramgruppen vid Onkologiskt Centrum Stockholm Gotland över Nationellt vårdprogram för palliativ vård Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning Översyn av de Nationella kvalitetsregistrens fortsatta utveckling 14

15 Förbundet gav stöd till Föreningen för Klinisk fysiologi, som arbetar med olika undersökningsmetoder, genom en skrivelse till Socialstyrelsen där vi påtalade fördelarna med att klinisk fysiologi åter ska bli en egen basspecialitet som specialistutbildning och inte som nu ingå som grenspecialitet till bild- och funktionsmedicin Brev till Finansdepartementet med anledning av framtidens momshantering för ideella organisationer. Remissyttrande departementspromeroria Remiss angående Departementspromemoria Uppdaterade högkostnadsskydd öppen hälso- och sjukvård samt läkemedel (Ds 2011:23). Ett nytt gymnastikprogram togs fram ANNONSER Tidskriften Incitament Kongresstidningen för Kardiologiskt vårmöte 10 stycken pluggannonser Minnesgåva i SvD under december x x Aftonbladets bilaga Hjärta & Kärl Annonsering i fyra tidskrifter om förbundets forskningsfond Annonsering i lokalpress om att uppmärksamma möten med politiker under Hjärtemånaden Annonsbilagan Bättre hälsa i ICA-kuriren med artikel och pluggannons. STATUS Under 2011 har Status kommit ut med sju nummer. Temaartiklarna har behandlat: Hjärtsvikt Kost och lungsjukdom Fysisk aktivitet på recept Kvinnohjärtat Sluta röka Väntetider i hjärtvården Blodfettsänkande medicin statiner. I övrigt har artiklarna behandlat ny forskning, Kroppens egen medicin kan bli läkemedel mot KOL. Så blir sexet efter en hjärtinfarkt. Snusare oftare i vård för hjärtsvikt än icke-snusare. Status har berättat om Lungventiler som ny behandlingsmetod vid lungemfysem. Om hjärt- och lungsjukdomen PAH. Om mobilt KOL-team som ger slutenvård i hemmet för patienter med KOL. Om hur det kan vara att bli hjärtpatient från en dag till en annan i Sju dagar från frisk till bypass. Om en 57-årig kvinna som drabbades av ett vanligt virus och räddades av en hjärttransplantation. Om kvinnan som gått samtliga Stockholms läns 33 Hälsans Stig och om projektet med SMS-livräddare som larmas när någon drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus. 15

Redovisning av projektet Hjärt- och Lungsjuka minskar tobaksbruket (2008/323)

Redovisning av projektet Hjärt- och Lungsjuka minskar tobaksbruket (2008/323) 2011-01-26 Statens Folkhälsoinstitut 831 40 Östersund Redovisning av projektet Hjärt- och Lungsjuka minskar tobaksbruket (2008/323) Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund redovisar här projektet Hjärt- och

Läs mer

Lugna Lungor delrapport 2 projekt 2007/080

Lugna Lungor delrapport 2 projekt 2007/080 HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND 2009-11-09 Christina Fjellström Lugna Lungor delrapport 2 projekt 2007/080 INLEDNING Hösten 2007 startade Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund projektet Lugna Lungor med

Läs mer

SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM

SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM REVIDERAT INFÖR KONGRESSEN 2013 SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM Patientens rätt till vård och rehabilitering Alla hjärt- och lungsjuka patienter ska erbjudas

Läs mer

Deltagarförteckning Rådslagsmötet Marknadsföring av förbundet 16 november 2006 Förbundsstyrelsen Berndt Nilsson Birgitta Eriksson

Deltagarförteckning Rådslagsmötet Marknadsföring av förbundet 16 november 2006 Förbundsstyrelsen Berndt Nilsson Birgitta Eriksson Bilaga nr 1 till Förbundsinfo nr 7/2006 Deltagarförteckning Rådslagsmötet Marknadsföring av förbundet 16 november 2006 Förbundsstyrelsen Berndt Nilsson Birgitta Eriksson Christer Olsson Eivor Åkerström

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

Aktuellt från Hjärt- och Lungsjukas länsförening i Västra Götaland

Aktuellt från Hjärt- och Lungsjukas länsförening i Västra Götaland - 1 - Aktuellt från Hjärt- och Lungsjukas länsförening i Västra Götaland Ordförande har ordet N u är det dags att dra igång verksamheten i föreningarna, efter en förhoppningsvis skön semestervila. Det

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM. hjart-lung.se

VARUMÄRKESPLATTFORM. hjart-lung.se VARUMÄRKESPLATTFORM Grundtanken i förbundets verksamhet är att alla människor har rätt att efter behov få den bästa möjliga hälso- och sjukvård, rehabilitering och socialt stöd. 1 hjart-lung.se Varumärkesplattform

Läs mer

Förbundsinfo nr 4. Måndagen den 15 september 2014. Förändringar på förbundskansliet I föregående förbundsinfo. I detta nummer:

Förbundsinfo nr 4. Måndagen den 15 september 2014. Förändringar på förbundskansliet I föregående förbundsinfo. I detta nummer: Förbundsinfo nr 4 Måndagen den 15 september 2014 I detta nummer: Förändringar på förbundskansliet? Extrakongressen 2014, 75- årsjubileum och planeringskonferens genomförd Konferens nyvalda ordförande Riksförbundet

Läs mer

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium 2009-06-12 Svensk sjukvård i världsklass med medicinska resultat Hur ofta inträffar vårdskador? Sverige 8,6% Australien 10,6 16,6% Storbritannien

Läs mer

Kongressen 2013. Kongresscirkulär nr 2/2 2013 Så gick det till på kongressen

Kongressen 2013. Kongresscirkulär nr 2/2 2013 Så gick det till på kongressen Kongressen 2013 Kongresscirkulär nr 2/2 2013 Så gick det till på kongressen Kongressen 2013 Så gick det till Tack vare den ideella kraft som finns ute i landet är förbundet en utav de största patientorganisationerna

Läs mer

Vi räddar liv. Hjart-lung.se. Riksförbundet HjärtLungs verksamhet och värderingar. Foto: MELKER DAHLSTRAND

Vi räddar liv. Hjart-lung.se. Riksförbundet HjärtLungs verksamhet och värderingar. Foto: MELKER DAHLSTRAND Vi räddar liv Riksförbundet HjärtLungs verksamhet och värderingar Foto: MELKER DAHLSTRAND Hjart-lung.se Vi räddar liv. Riksförbundet HjärtLung räddar liv på olika sätt. I den här foldern presenterar vi

Läs mer

Våra ställningstaganden:

Våra ställningstaganden: SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM 2013-2016 PATIENTENS RÄTT TILL VÅRD OCH REHABILITERING Alla hjärt- och lungsjuka patienter ska erbjudas bästa möjliga vård, medicinering och sjukdomsförebyggande livsstilsinsatser.

Läs mer

Aktuellt från Hjärt- och Lungsjukas länsförening i Västra Götaland

Aktuellt från Hjärt- och Lungsjukas länsförening i Västra Götaland - 1 - Aktuellt från Hjärt- och Lungsjukas länsförening i Västra Götaland Ordförande har ordet Hej! Ja, då var det dags att för sista gången skriva ledaren i länsinfot. Jag hoppas att vi hörs och ses i

Läs mer

Informationsmaterial 2006-10-16

Informationsmaterial 2006-10-16 Produkt Beskrivning - Diagnosbroschyrer m m Liten folder om Hjärt- & Lungskolan En kort presentation av Hjärt & Lungskolan i fickformat. Lär dig rädda liv Hos Hjärt- och Lungsjukas förening lär du dig

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 Förbundsstyrelse 1 januari 31 december 2011 Ordförande

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Krister Björkegren Patientsäkerhet Barometern 9 nov 2012 Trycksår 2008: Landstingets första trycksårsmätning - var femte patient har trycksår 2009-2012:

Läs mer

S2009/9762/HS. Remissinstanserna

S2009/9762/HS. Remissinstanserna Remiss 2009-12-10 S2009/9762/HS Socialdepartementet Remissinstanserna Förslag på en oberoende granskningsfunktion för hälso- och sjukvården I mars 2009 beslutade statsrådet Göran Hägglund att inrätta en

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Grundfakta om oss. Föreningen har haft en stadig medlemsökning de senaste 5-6 åren.

Grundfakta om oss. Föreningen har haft en stadig medlemsökning de senaste 5-6 åren. Så här arbetar vi i Ordf. Lennart Larsson Grundfakta om oss Hjärt- och Lungsjukas förening I Huddinge är en förening för hjärt- och lungsjuka i Huddinge, deras anhöriga och stödjande medlemmar. Föreningen

Läs mer

Hur kan hjärtsjukvården i Stockholms läns landsting nå bättre resultat?

Hur kan hjärtsjukvården i Stockholms läns landsting nå bättre resultat? Hur kan hjärtsjukvården i Stockholms läns landsting nå bättre resultat? Sammanfattning av seminarium om Stockholms hjärtsjukvård, den 6 mars 2013, som arrangerades av AstraZeneca och Hjärt-Lungfonden 1

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

BESTÄLLNINGSKATALOG. Välkommen in med din beställning!

BESTÄLLNINGSKATALOG. Välkommen in med din beställning! BESTÄLLNINGSKATALOG INFORMATIONSMATERIAL MOTIONS- & STUDIEMATERIAL PROFILPRODUKTER FÖRENINGSSTÖD material att använda i föreningens arbete Katalogen innehåller en presentation av Hjärt- och Lungsjukas

Läs mer

Vägen till ny livskvalitet

Vägen till ny livskvalitet Vägen till ny livskvalitet INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND När livet tar en ny och oväntad vändning Att drabbas av en hjärt- eller lungsjukdom är att bli påmind om livets

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Hjärt- och Lungsjukas förening i Östhammars kommun, org.nr 802429 3352, får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2016. Styrelsen har under året haft

Läs mer

BESTÄLLNINGSKATALOG. Välkommen in med din beställning!

BESTÄLLNINGSKATALOG. Välkommen in med din beställning! BESTÄLLNINGSKATALOG INFORMATIONSMATERIAL MOTIONS- & STUDIEMATERIAL PROFILPRODUKTER FÖRENINGSSTÖD material att använda i föreningens arbete Katalogen innehåller en presentation av Hjärt- och Lungsjukas

Läs mer

Brukarmedverkan. i forskningen. För dig som forskar. Ett samarbete mellan

Brukarmedverkan. i forskningen. För dig som forskar. Ett samarbete mellan Brukarmedverkan i forskningen För dig som forskar Ett samarbete mellan Reumatikerförbundet Astma- och Allergiförbundet Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund Psoriasisförbundet Vad är en forskningspartner?

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Rapport Datum: 2016-01-29 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q4. Preliminära resultat för 2015 Version: 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning av registrerade

Läs mer

Strategi för hälsa. Skola Hälso- och sjukvård Socialtjänst Vård och omsorg

Strategi för hälsa. Skola Hälso- och sjukvård Socialtjänst Vård och omsorg Strategi för hälsa Skola Hälso- och sjukvård Socialtjänst Vård och omsorg Visste du att Fyra i varje klass av en årskull hamnar i utanförskap. Fem i varje klass saknade behörighet till gymnasieskolan 2015/2016.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/1-31/12 2008.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/1-31/12 2008. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/1-31/12 2008. HJÄRT-OCH LUNGSJUKAS FÖRENING I DAL-VÄNERSBORG 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HJÄRT- LUNGSJUKAS FÖRENING DAL-VÄNERSBORG 1/1-31/12 2008. Medlemsantal: Den 1 jan 2008 hade

Läs mer

Utgiven av: Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund Tryckeri. Exakta Upplaga: 650 ex.

Utgiven av: Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund Tryckeri. Exakta Upplaga: 650 ex. VERKSAMHETEN 2008 Utgiven av: Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund Tryckeri. Exakta Upplaga: 650 ex. Innehåll FÖRORD 4 HJÄRT- & LUNGREHABILITERING 5 STUDIER OCH HJÄRT-LUNGRÄDDING 12 NYA FOLDRAR - BROSCHYRER

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans

Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans 1 För dig som upplevt depression, mani eller växlande perioder - och för närstående Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans Innehåll Inledning... 2 Styrelse... 2 Årsmötet 2014... 2 Administration...

Läs mer

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Datum: 1 december 2008 Plats: Ledamöter: Anmält förhinder: Sekreterare: Medverkande: Hälsoverket, Oxelösund Britta Bergström, (S)

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen

Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen 16 mars 2016 Uppsala Science Park, MTC Dag Hammarskjölds väg 14B 752 37 UPPSALA http://www.ucr.uu.se 1 UNDERBEHANDLING MED... INNEHÅLL

Läs mer

BILAGA 5. täckningsgrad. kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret

BILAGA 5. täckningsgrad. kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret BILAGA 5 täckningsgrad kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret Öppna jämförelser och utvärdering 2009 HJÄRTSJUKVÅRD Bilaga till Öppna jämförelser och utvärdering 2009, hjärtsjukvård, med artikelnummer

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

BESTÄLLNINGSKATALOG. Välkommen in med din beställning!

BESTÄLLNINGSKATALOG. Välkommen in med din beställning! BESTÄLLNINGSKATALOG INFORMATIONSMATERIAL MOTIONS- & STUDIEMATERIAL PROFILPRODUKTER FÖRENINGSSTÖD material att använda i föreningens arbete Katalogen innehåller en presentation av Hjärt- och Lungsjukas

Läs mer

HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND augusti 2008 Christina Fjellström

HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND augusti 2008 Christina Fjellström HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND augusti 2008 Christina Fjellström Lugna Lungor delrapport 1 projektnummer 2007/080 INLEDNING Under hösten 2007 startade Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund projektet Lugna

Läs mer

Länsföreningen Västra Götaland HjärtLung

Länsföreningen Västra Götaland HjärtLung Länsföreningen Västra Götaland HjärtLung Protokoll Styrelsemöte 8 Tid 2014-11-29 kl. 9.00 Plats Kvänum Närvarande Bengt Hagstedt Ordförande Olle Flodin Rolf Sundberg Christer Johnsson Yvonne Jansson Monica

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsplan 2014 Blodcancerföreningen i Stockholms Län Blodcancerföreningen i Stockholm Län har för närvarande 526 medlemmar. Medlemmar är blodcancersjuka och deras anhöriga och närstående. Sedan hösten

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Projekt "En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar"

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Projekt En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar HANDIKAPP FÖRBUNDEN 2014-01-17 Vår kontaktperson: Maryanne Rönnersten Roger Molin Enheten för folkhälsa och sjukvård Socialdepartementet Projekt "En väl fungerande primärvård för personer med kroniska

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 för RME Västernorrland

Verksamhetsberättelse 2015 för RME Västernorrland Verksamhetsberättelse 2015 för RME Västernorrland Styrelse Ordförande Gertie Gladnikoff Sekreterare LiseLotte Olsson Kassör Richard Lundgren Ledamöter Cecilia Ekhem Inger Almgren (till 25/11) Suppleanter

Läs mer

Praktiskt exempel från Swedeheart

Praktiskt exempel från Swedeheart Stort värde av internationella jämförelser Praktiskt exempel från Swedeheart Tomas Jernberg Registerhållare SWEDEHEART Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Cath based. Valve Intervention

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede Helena Adlitzer Utbildning

Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede Helena Adlitzer Utbildning Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede 2017-03-29 Helena Adlitzer Utbildning 1. Information om grunden för VP 2. Revideringen 3. Arbetsprocessen 4. Innehållet 5. Axplock ur VP ---------------------------------------------------

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ekonomi och resultat 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ekonomi och resultat 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ekonomi och resultat 2012 Årsredovisningen i sin helhet finns på förbundets hemsida www.hjart-lung.se eller kan beställas på info@hjart-lung.se alt. tel. 08-55 606 200 Utgiven av:

Läs mer

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Irene Nilsson Carlsson 2013-11-22 Huvuddragen i riktlinjerna De nationella riktlinjerna 2013-11-22 3 Varför riktlinjer

Läs mer

GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING

GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING NI N G GÖTEBORG SH LD TBI SU GRÄD D -LUN NI NG RT JÄ WW E W.GBG-HLR.S GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING Det händer plötsligt men med rätt kunskap kan du rädda liv! Du eller Jag? Presentation Syftet

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Datum: 2017-01-20 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q4. Preliminära resultat för 2016 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning av registrerade individer...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2016

RSV-rapport för vecka 13, 2016 RSV-rapport för vecka 13, 2016 Denna rapport publicerades den 7 april 2016 och redovisar RSV-läget vecka 13 (28 mars 3 april). Lägesbeskrivning Under vecka 13 diagnosticerades färre fall av respiratory

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Anm ra 5 be en o s 0 kr c

Anm ra 5 be en o s 0 kr c Anmäl dig senast 24 oktober och spara 500 kr! KOL & Astma Senaste nytt inom forskning och aktuell behandling! Spirometri utförande, tolkning och diagnostisering! Så bygger du upp en fungerande Astma- och

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt Eva Sjödahl

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012 Styrelse: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ordinarie ledamöter Webbmaster Inger Kull (teckningsrätt) Åsa Persson (omval 2 år) Pia Kalm Stephens Margareta Eriksson

Läs mer

Rapport Datum: Författare: Tove Elvin. Kvalitetsregister ECT

Rapport Datum: Författare: Tove Elvin. Kvalitetsregister ECT Rapport Datum: 2016-10-17 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q3. Preliminära resultat för de tre första kvartalen 2016 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning

Läs mer

Tomelilla och Simrishamn i januari 2012

Tomelilla och Simrishamn i januari 2012 PROGRAM VÅREN 2012 Tomelilla och Simrishamn i januari 2012 Bästa medlemmar. Nytt år och nya förväntningar och förändringar. Åren går verkligen fort speciellt sedan man blev pensionär. När jag tittar tillbaka

Läs mer

REGERINGSKANSLIET 2015-10-23 S2015/0557O/FS

REGERINGSKANSLIET 2015-10-23 S2015/0557O/FS W Remiss REGERINGSKANSLIET 2015-10-23 S2015/0557O/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård SOU 2015:76 (S2015/05570/FS) Ett tandvårdsstöd för alla - fler och starkare patienter samt Tandvårds-

Läs mer

Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december, 2011

Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december, 2011 Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december, 2011 Föreningen hade den 31/12 2011 totalt 1620 medlemmar, att jämföra med föregående år 1747. Det är oroväckande att vi tappat så många medlemmar. Men vi är

Läs mer

Procent Enkätundersökning kring insulinbehandling 2009 - Resultat

Procent Enkätundersökning kring insulinbehandling 2009 - Resultat Enkätundersökning kring insulinbehandling 2009 - Resultat 1. Kön 10 9 8 7 6 52,3 % 47,7 % 1 Aktuell 474 Kvinna Man 2. Ålder 10 9 1-40 år 2 41-50 år 3 51-60 år 4 61-70 år 5 71 år - 8 7 6 39,0 % 24,9 % 16,2

Läs mer

65% AV DEM SOM FÅR CANCER LEVER OM 10 ÅR HUR HJÄLPER VI PATIENTER MED KRONISK CANCER?

65% AV DEM SOM FÅR CANCER LEVER OM 10 ÅR HUR HJÄLPER VI PATIENTER MED KRONISK CANCER? 65% AV DEM SOM FÅR CANCER LEVER OM 10 ÅR HUR HJÄLPER VI PATIENTER MED KRONISK CANCER? CANCER HAR BLIVIT EN KRONISK SJUKDOM Politikerveckan i Almedalen är en viktig del av Nätverket mot cancers arbete för

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder och

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder och Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder och Levnadsvaneprojektet Stockholm 2014-11-18 Raija Lenné Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Evidensbaserade metoder som stöd

Läs mer

Planeringskonferens 18-19 april 2012. Livsstilsförändring. Christina Kicki Fjellström

Planeringskonferens 18-19 april 2012. Livsstilsförändring. Christina Kicki Fjellström Planeringskonferens 18-19 april 2012 Livsstilsförändring Christina Kicki Fjellström christina.fjellstrom@hjart-lung.se 08-55 606 205 www.hjart-lung.se Livsstilsförändring Mänskliga behov Energi och näring

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Patientnämnden. Region Östergötland

Patientnämnden. Region Östergötland Patientnämnden Patientnämnden Enligt lag om patientnämndsverksamhet m.m. (1998:1656) ska varje landsting/region och kommun ha en eller flera patientnämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter.

Läs mer

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, %

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus med täckningsgrad < 75% (och därför osäkra data) har markerats med # och gråmarkerats. Sjukhus

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Reumatikerförbundet Publicitetsanalys. 1 januari 11 december 2012

Reumatikerförbundet Publicitetsanalys. 1 januari 11 december 2012 Reumatikerförbundet Publicitetsanalys 1 januari 11 december 2012 Reumatikerförbundet i medierna 2012 Den mediala rapporteringen om Reumatikerförbundet ligger kvar på i stort sett samma nivå som för 2011

Läs mer

Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret. Johan Herlitz. Professor i prehospital akutsjukvård

Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret. Johan Herlitz. Professor i prehospital akutsjukvård Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret Johan Herlitz Professor i prehospital akutsjukvård Västa Götalands Center för utveckling av prehospital akutsjukvård Högskolan i Borås och Sahlgrenska

Läs mer

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svensk sjukvård i världsklass Finland Spanien Sverige ~180 miljarder årligen Hur ofta inträffar vårdskador? USA 3,2 5,4% Australien 10,6

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg Verksamhetens namn Ort Län Vävnad Tillstånd Enheter t.o.m. Vävnadsinrättningen för ben vid laboratoriemedicin Norrbottens s landsting, Luleå, SE001495 Luleå Norrbottens Ben, Amnion 2019-05-22 Gällivare,

Läs mer

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i. och ansluten till läns-/regionföreningen i.. län/region och därigenom är den

Läs mer

Bilaga 46 a 2013-03-01 Dnr HSS 2013-0021 Dnr CK 2012-0369 Bodil Aksén 018-611 62 24 Bodil.aksen@lul.se Landstingsstyrelsen Yttrande över motion Ta sjukdomen KOL på allvar Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Procent Enkätundersökning kring insulinbehandling 2009 - Resultat

Procent Enkätundersökning kring insulinbehandling 2009 - Resultat Enkätundersökning kring insulinbehandling 2009 - Resultat 1. Kön 10 9 8 7 6 52,3 % 47,7 % 3 Aktuell 474 Kvinna Man 2. Ålder 10 9 1-40 år 2 41-50 år 3 51-60 år 4 61-70 år 5 71 år - 8 7 6 39,0 % 3 24,9 %

Läs mer

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016 RMPG KIRURGI Årsrapport 2016 FOKUSFRÅGOR - Nivåstruktureringen effekter på utbildning, akutverksamhet och möjligheter till jämlik vård - SVF resurser och undanträngningseffekter - Utbildning i kirurgi

Läs mer

Nationellt tobaksarbete

Nationellt tobaksarbete Nationellt tobaksarbete Cecilia Birgersson Utredare tobaksprevention 2011-04-05 Sid 1 Konsekvenser Nikotin är en drog med snabb tillvänjning som ger ett starkt beroende i klass med heroin Tobaksrökningen

Läs mer

Varma hälsningar. september Till alla Klippan-sektioner. Hej alla!

Varma hälsningar. september Till alla Klippan-sektioner. Hej alla! september 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla! brev Hoppas ni haft en fin sommar! Ta med nyhetsbrevet till ert nästa möte. Använd det ni har nytta av. Ni får bland annat en fin film den här gången.

Läs mer

Länsföreningen har identifierat följande prioriterade utmaningar att särskilt ta sig an under 2017

Länsföreningen har identifierat följande prioriterade utmaningar att särskilt ta sig an under 2017 VERKSAMHETSPLAN 2017 Inledning. Verksamhetsplanen är såväl vägledande som styrande för Länsföreningens arbete med aktiviteter, projekt och andra insatser som ska utföras inom föreningen. Syftet är att

Läs mer

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar RSV-läget vecka 18-19 (1 14 maj). Lägesbeskrivning Aktiviteten för RSV ligger på en mycket låg nivå och passerade

Läs mer

RSV-rapport för vecka 6, 2017

RSV-rapport för vecka 6, 2017 RSV-rapport för vecka 6, 2017 Denna rapport publicerades den 16 februari 2017 och redovisar RSV-läget vecka 6 (6-12 februari). Lägesbeskrivning Rapporteringen av respiratory syncytial virus (RSV) visar

Läs mer

Stadgar. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund

Stadgar. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund et HjärtLung Stadgar Hjärt- och Lungsjukas 1 Hjärt- och Lungsjukas Hjärt- och Lungsjukas är en sammanslutning av hjärt och lungsjukas organisationer i Sverige. et har sitt säte i Stockholm. et är partipolitiskt

Läs mer

Arne Westerberg vice ordförande Bertil Alm kassör Barbro Mattsson sekreterare John Arekrantz Reeli Bendiksen Siv Westerberg

Arne Westerberg vice ordförande Bertil Alm kassör Barbro Mattsson sekreterare John Arekrantz Reeli Bendiksen Siv Westerberg Protokoll fört vid styrelsemöte. Datum 5 december 2014 Tid klockan 13.30-15.30 Plats SKB Lokalkontor i Östhammar Före styrelsemötet fick vi information av Lars-Rune Öhlund om den verksamhet SKB bedriver

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

RSV-rapport för vecka 9, 2017

RSV-rapport för vecka 9, 2017 RSV-rapport för vecka 9, 2017 Denna rapport publicerades den 9 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 9 (27 februari 5 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade

Läs mer

ECT-verksamhet i Sverige

ECT-verksamhet i Sverige Datum: 2015-11-13 Författare: Tove Elvin och Axel Nordenskjöld ECT-verksamhet i Sverige Verksamhetsåret 2014 Nationell sammanställning Inledning Kvalitetsregister ECT skickar årligen en verksamhetsenkät

Läs mer