KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 18:00. Plats. Val av justerare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 18:00. Plats. Val av justerare"

Transkript

1 KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 18:00 Plats Stjerneskolans matsal Val av justerare Behörighet, upprop, tid Sammanträdet öppnas. Fråga om dess behörighet. Upprop. Val för justering av justerare. Förslag på tid för justering; kl Sammanträdet inleds med Kulturskolans elever underhåller Processledare Birgitta Barrefors Ivansson informerar om Ett Öppnare Värmland Sammanträdet fortsätter med Allmänhetens frågestund Ordet är fritt Ärendelista Nr Ärenden för beslut Diarienr Sid 1 Namnbyte Omsorgsnämnden och omsorgsförvaltningen 2 Försäljning av fastigheten Torsby N Stöllet 1:190 3 Försäljning av Torsby Tallen 7 4 Finansiering trygghetsbostäder Klarastrand Stöllet 5 Svar på medborgarförslag om utomhusmiljön för patienter på demensboendet Ängen Dalbygården 6 Svar på medborgarförslag från Curth Åsberg angående ombyggnad toalett Folktandvården 7 CamiIla Björn (S) avsäger sig uppdraget som ersättare i Barnoch utbildningsnämnden KST 2013/158 1 KST 2010/113 3 KST 2012/111 9 KST 2012/ KST 2011/ KST 2012/ KST 2013/ Kommunfullmäktige Torsby kommun sekr Besöksadress fax Nya Torget 8, Torsby Torsby

2 TORSBY KOMMUN sid 2 Kommunfullmäktige Kallelse/underrättelse Nr Ärenden för beslut Diarienr Sid Eventuellt nya motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag 8 Medborgarförslag - Naturum i Torsby Ärenden för kännedom KST 2013/ Information om kvalitetssäkringsprogram för familjehem KST 2007/ Revisionsrapport - granskning av omsorgsnämnden KST 2012/ Delårsbokslut 2012 för Värmlands läns Vårdförbund KST 2013/21 49 Välkommen! Eva-Lena Gustavsson ordförande Margot Enkvist sekreterare Om ordinarie ledamot inte kan närvara bör detta snarast anmälas till resp partiexpedition som senast dagen före sammanträdet meddelar kommunkansliet ev ersättare. Vad gäller återbud för s-gruppen meddelas detta till Eva-Lena Gustavsson på tel Kungörelse om sammanträdet anslås på Torsby kommuns anslagstavla Kontaktuppgifter tjänstemän Namn Titel E-post Telefon Anders Björck bitr kommunchef Angela Birnstein ekonomichef angela. Margot Enkvist sekreterare Thomas Stjerndorff kommunchef Ulf Johansson socialchef teknisk chef

3 Torsby kommun sid 7 Kommunstyrelsen PROTOKOLL Namnbyte Omsorgsförvaltningen och Omsorgsnämnden Dnr KST 2013/158 Sammanfattning av ärendet Omsorgsnämnden har beslutat om namnbyte av"äldreomsorgsavdelningen" till "Vård- och omsorgsavdelningen". Detta kan motiveras med att innehållet i de tjänster som utförs inte är inriktad enbart till den äldre befolkningen utan på medborgare som till följd av tillfälligt eller permanent behov av omsorg/omvårdnad och eller service enligt Social~änstlagen och eller vård enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Det anses därför vara missvisande med namnet"äldreomsorg" då det är även yngre människor som får omvårdnad och service av avdelningens personal. Namnfrågan i ett vidare perspektiv gör att fråga om namn på nämnden och på förvaltningen behöver värderas. Benämningen "socialnämnden" på nämnden och "socialförvaltningen" på förvalhungen är de mest vedertagna begreppen som namn på de verksamheter som ligger under Omsorgsnämndens ansvar eftersom det i Torsby rör den samlade kommunala verksamheten inom socialtjänstområdet. I kommuner med flera nämnder/förvaltningar inom social~änstområdet, kan namnet Omsorgs-nämnden förekomma med en del av ansvaret som till exempel i Kalmar; "ansvarar för de uppgifter som kommunen har när det gäller stöd, omsorg och vård... " eller som i Växjö; "Omsorg-nämnden ansvarar för stöd, omsorg och vård för äldre personer, för personer med utvecklingsstörning, för personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning samt för dem som är berättigade till hemsjukvårdsinsatser. Nämndens uppgifter utförs av omsorgsförvaltningen" eller som i Södertälje; "OmsOrgsnämnden har det övergripande ansvaret för verksamheten för funktionshindrade." Därför bedöms ändringar i namnfrågan medföra en större tydlighet och begriplighet. Handlingar i ärendet Omsorgsnämnden Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

4 Torsby kommun Kommunstyrelsen sid 8 PROTOKOLL forts ks 46, namnbyte Omsorgsförvaltningen och Omsorgsnämnden Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Socialnämnden blir det nya namnet på Omsorgsnämnden och Socialförvaltningen blir det nya namnet på Omsorgsförvaltningen. Beslutet skickas till Fullmäktige Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

5 Torsby kommun sid 10 Kommunstyrelsen PROTOKOLL Försäljning av fastigheten Torsby Norra Stöllet 1: 190 Dnr KST 2010/113 Sammanfattning av ärendet I samband med att Torsby kommun förvärvade Klarälvdalens folkhögskola från Landstinget Värmland så ingick tre s.k. lärarbostäder i fastigheten. Dessa tre lärarbostäder har varit avstyckade och ute på försäljning sedan 2010 enligt beslut i Samhällsutskottet ( 31). Försäljningspriset på rubricerad fastighet var då kr men det har sedan dess inte varit någon anbudsgivare som visat intresse för fastigheten till detta pris. I slutet av förra året kontaktades mäklaren Anders Mattson av Eva Åslund som lämnade ett bud på kr. Detta bud ansåg tekniska avdelningen vara godtagbart och mäklaren fick i uppdrag att gå vidare med försäljningen och han har nu upprättat ett villkorat köpekontrakt som är underskrivet av båda parter. Då dessa tre fastigheter har ingått i samma fastighet som folkhögskolan så är både fjärrvärme och V A gemensamt med folkhögskolan. Tekniska avdelningen anser att när det blir privata fastighetsägare till dessa fastigheter så ska de inte ingå i kommunens interna VA- och fjärrvärmenät. Man har därför påbörjat projektering för separata anslutningspunkter till nämnda fastigheter och kontakt har tagits med Värmevärden för att de ska få egen fjärrvärmeanslutning. Vidare så vill tekniska avdelningen kunna använda de nettomedel som blir efter fastighetsförsäljningen för att täcka upp de kostnader för separering av fjärrvärme och V A till dess fastigheter. Handlingar i ärendet Skrivelse från fastighetschef Mats Ågren daterad Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

6 Torsby kommun Kommunstyrelsen sid 11 PROTOKOLL forts ks 47, försäljning av fastigheten Torsby Norra, Stöllet 1 :190 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Fastigheten Torsby Norra Stöllet 1:190 säljs till Eva Åslund, Stöllet för en försäljningssumma på kr enl. upprättat kontrakt. 2. Tekniska avdelningen får möjlighet att disponera de nettomedel som uppstår vid försäljningen för separering av V A och fjärrvärme. Beslutet skickas till Fullmäktige Justerarens signatur Utdrags best yrkande

7 SVENSK I FASTIGHETSFÖRMEDLING Säljare Torsby Komm un Torsby Växel: Köpare Överlåtelseföl'klaring och I\öpeobje kt Köpeskilling Tillträdesdag 1 Köpeskillingens erläggande Eva Åslund II I-de l K larastrandsvägen 10, 68 0 S I Stöllet Bostadstel: OS , Mobiltel: Sä ljaren överlåter hänned ti ll köparen på nedanstående vill kor fö lj ande fasta egendom (nedan benämnd fastigheten): Fastigheten Torsby Norra Stöllet l : 190 Kyrkvägen Il a, 680 SI Stöllet Beloppet med boks(;iver med siffto r TV ÅHUNDRAFEMTIOTUSEN KRONOR 2S0 000: En ligt överenskommelse, efter at't kommunfullmähiges beslut vunnit laga kraft, dock senast l l, Betalar handpenning till Anders Mattsons kl ientmedelskonto i Nordea. Kontonummer Handpenningen skall i enlighet med villkoren i ett särskilt depositionsavtal omhändertas och förvaltas av fastighetsmälj aren : 2. Betalar kontant på till trädesdagen : På ti ll trädesdagen skalllikvidavräkning ske. Summa 2S0 000 : 2 Fastighetens skick Köpare och sälj are är medvetna om sin uodersöknings- respektive upplysni ngsplikt. Pal1ema har tagit del av Svensk Fastigbetsförmed Lings skriftliga in fonn ati on till köpare och sälj are för en trygg bostadsaffk Säljaren har för köparen lämnat fö ljanc\e uppgifter beträffande eventllella fe l el ler brister i fas tigheten, se bifogad frågeli sta. 3 Garanti Sälj aren garanterar: -att fastigheten på tillträdesdagen inte är intecknad till llögre belopp än O kr -att fastigheten inte belastas av några servitut, nyttjanc\erätler, lec\n ingsrätter, utmätningse ll er kvarstadsanteckningar. 1V1 16-AM MO? Copyright Svensk Fastighelsförmed!ing. Eftertryck fö rbjud es Sida 1 (~)

8 FORTS KOPEKONTRAKT - SF 4 Ansvar för skada, försäkringar Siwdas eller försämras fastigheten mellan kontraj,;tsdagen och tillträdesdagen ansvarar säljaren för skadan eller försämringen om han orsakar denna eller om den beror på en olyckshändelse eller på säljarens vanvård. Ansvaret övergår på köparen Jiån och med den avtalade tillträdesdagen, även om köparen vid den tidpunkten på grund av dröjsmål inte tillträder fastigheten. Säljaren garanterar att fastigheten fram till tillträdesdagen är [g] fullvärdesförsäkrad hos Länsfårsäkringar 5 Samfällighet, gemensamhetsanläggning, förmåner mm Nedanstående förmån, delaktighet i gemensamhetsanläggning eller delaktighet i samfällighet är inskriven i fastigheten: Officialservitut Väg Planbestämmelser: Byggnadsplan ( ) 6 Äganderättens övergång samt fördelning av inkomster, utgifter m In Parterna är överens om att äganderätten till fastigheten övergår först på tillträdesdagen. Skatter, räntor och andra periodiska utgifter för fasligheten, som avser tiden före tillträdesdagen, betalas av säljaren. Därefter betalas dc av köparen. Part har rätt till avkastning av fastigheten för samma tid som han svarar för utgiftema. På tillträdesdagen skall f6rutbetald så väl som ännu ej betald utgift (t ex fastighetsavgiftifastighetsskatt) och avkastning avräknas och fördelas mellan partema enligt ovan. Betalningsskyldig gentemot staten för fastighetsavgiftifastighetsskatt lir den som l januari respek.1:ive år är ägare till fastigheten. '7 Städning m m Säljaren svarar för att tomten vid tillträdet är avstädad och att byggnad eller lägenhet, som skall användas av köparen som bostad, är utrymd och väl rengjord. Övriga byggnader och utl)'lllil1en skall vara avstädade och tömda. Säljaren skall före köparens tillträde ta bort egendom som inte ingår i köpet. Gör inte säljaren detta skall köparen uppmana honom att göra det. Om säljaren inte har tagit bort egendomen senast 14 dagar efter köparens uppmaning har köparen - om inte annat överenskommits - rätt att göra sig av med egendomen på säljarens bekostnad eller övelia egendomen. 8 Lagfartskostnader m m 9 Överlämnande av handlingar 10 Pantförskrivning Alla inskrivnings- och inteckningskostnader som uppkommer vid köpet betalas av köparen. Eventuell kostnad får lösen av säljarens lån, som inte skall övertas av köparen enligt I, betalas av säljaren. Sedan köpeskillingen har betalats enligt de i l angivna villkoren, skall säljaren till köparen överlämna ett köpebrev avseende fastigheten. Köpebrevet skall vara konekt undeltecknat och bevittnat. Säljaren skall också överlämna övriga handlingar som krävs får att köparen skall beviljas lagfart för sitt köp. Säljaren skall vidare överlämna pantbrev, kartor och andra handlingar angående fastigheten som säljaren innehar och som är av betydelse för köparen som ägare av fastigheten. Om det krävs för köparens fmansiering av köpet, förbinder sig Säljaren att på köparens bekostnad ansöka om nya inteckningar och hjälpa till vid köparens pantförskrivning av pantbrev avseende fastigheten innan köparen har beviljats lagfart. M16-AM M Copyrighl Svensk Fastlgtletsförrnedling. Eftertryck förbjudes. Sida 2 (4)

9 FORTS KÖPEKONTRAKT - SF 11 Kontraktsbrott SImlle någon part inte fullgöra sina skyldigheter enligt detta kontrakt, har motparten rätt till skälig ersättning. Sh.'ulle kontraktsbrottet vara väsentligt, har motpal1en dessutom rätt att häva kontraktet. Vid bedömning av delllla ersättnings- och hävningsrätt skall dock hänsyn tas till extraordinära omständigheter, som avtalspmten inte kunnat råda över. Vid köparens kontraktsbrott regleras säljarens ersättning i första hand ur betald handpenning. Om handpenningen inte täcker säljarens skada, är köparen skyldig att genast betala mellanskillnaden. Är skadans storlek mindre än handpenningen, skall mellanskillnaden återbetalas till köparen. Partema är medvetna om att säljaren skall betala full mäklarprovision, även om hävtling skulle ske enligt denna paragraf. Vid köparens kontraktsbrott skall dennes ersättning till säljaren omfatta även provisionskostnaden. 12 Myndighets beslut Säljaren garanterar att något föreläggande fl ån myndighet, t ex skorstensfejam1ästare, miljö- och hälsoskyddsnämnd, som begränsar fastighetsägarens möjligheter att bestämma över fastigheten, inte finns denna dag. Säljaren garanterar också att det denna dag inte finns någon obetald skuld som avser (med kryss markerad): [gj Gatubyggnadskostnadlgatumarksersättning/gatukostnad l2<l Anslutningsavgift för el ~ Anslutningsavgift för VA ~ Anslutningsavgift för fjältvänne 13 Energideklaration Säljaren skall enligt 6 lagen om cnergiclekjaration för byggnader se till att det innan en byggnad säljs finns en energideklaration för byggnaden upprättad. En upprättad ~nereidpkl;jr8tion filr användas i tio år. Köparen har med stöd av 14 Jagen om energideklaration för byggnader, begärt att säljaren skall fullgöra sin skyldighet enligt ovan. Om någon energideklaration inte finns senast på tillträdesdagen skall säljaren till köparen utge kr, vilket motsvarar beräknad kostnad för utförande av energideklaration. Köparen avstår efter mottagen kompensation sin rätt att enligt 14 lagen om energideklaration för byggnader få göra en energideklaration på säljarens bekostnad. Regleringen skall framgå av likvidavräkningen. 14 Villkor 15 Vatten/avlopp 16 Fjärrvärme 17 Sotning att konununfullmäktige senast beslutar om försäljning och att beslutet villller laga kraft. Skulle det visa sig att villkoren ej uppfylls, ska detta köp återgå och alla prestationer återgå utan vederlag för någondera pmt. Vatten och avlopp tillhandahålls genom Torsby kommuns tekniska avdelnings försorg. Vid en anslutning till det kommunala V/A -nätet kommer denna kosh1ad att betalas av säljaren och inga kostnader för anslutningen påförs fastigheten Fjärrvänneförsörjningen sker idag genom Torsby konununs tekniska avdelnings försorg. Vid en direk1: anslutning till fjärrvärmenätet konuner denna kosh1ad att betalas av säljaren och inga kostnader för denna anslutning påföres fastigheten Säljaren tillser att brandskyddskontroll och sohling genomförs före tillträdet, och att eventuella brister som härvid framkommer åtgärdas. M 16-AM M Copyrighl Svensk Fastighetsfbrmedling. Eftertryck förbjudes. Sida 3 (4)

10 FORTS I<OPEI<ONTRAKT - SF 13 Skriftliga meddelanden Skriftliga meddelanden enligt detta avtal skall ske genom personligt överlämnande/överlänmande genom bud, brev, rekommenderat brev, E-post eller telefax till den/det adress/telefaxnr som angetts för motparten på avtalets första sida eller till mäklarens butiks uppgivna adress/telefaxnr. Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren ti llhanda: a) om avlämnats personligenlbud: vid överlämnandet; b) om avsänts med brev: vid mottagandet, c) OlD avsänts med rekol1u11enderat brev: två dagar efter avlämnande för postbefordran, d) om avsänts med E-post: vid avsändandet och e) 0111 avsänts med telefax: vid avsändandet. Utväxling av kontrakt Sä Ijarens underskrift Detta köpekontrakt är upprättat i tre likalydande exemplar. Säljare och köpare tar var sitt och ett behålls av Svensk Fastighctsfömledling som ark ivhand ling. 19 januari j anuari 2013 /'1./ r /" s:-'- ~,[ / //."Cc-?- c (,, Å : L...-:~~.._ Eva slund M 16-AM MO? Svensk Faslighelsförm edling. Eftertryck förbjudes. Sida 4 (4)

11 Torsby kommun sid 13 Kommunstyrelsen PROTOKOLL Försäljning av Torsby Tallen 7 Dnr KST 2012/111 Sammanfattning av ärendet GUPEX AB, genom Lars Ekström, har frågat kommunen om att få köpa fastigheten Torsby Tallen 7. Fastigheten ligger på motsatt gatusida från den adress där GUPEX AB bedriver verksamhet. GUPEX AB har för avsikt att på fastigheten förlägga sin nuvarande plåtverkstad samt att inrätta en måleriverksamhet. Måleriarbeten som idag köps och utförs i Karlstad. I två av de byggnader som finns på fastigheten har idag Räddningstjänsten med ett muntligt avtal med den förre ägaren, Fortifikationsverket, getts möjlighet att förvara förrådsmaterial. GUPEX AB har gett löfte om att Räddningstjänsten får hyra en byggnad för fortsatt förrådsverksamhet. Dessutom diskuteras om möjligheten att Räddningstjänsten kan få hyra en byggnad för invändig övningsverksamhet. Det fritids- och idrottsmateriel som av föreningar förvaras i en byggnad behöver avlägsnas och tekniska avdelning ser på alternativa förvaringsutrymmen. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse av teknisk chef Jan Esping, Kommunstyrelsens samhällsutskott Jäv Stanley Nilsson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Fastigheten Tallen 7 säljs till GUPEX AB för kronor, då fastigheten inköptes av kommunen för att möjliggöra utveckling av näringslivsverksamhet på fastigheten. 2. Tekniska avdelningen får i uppdrag att upprätta köpehandling. 3. Tekniska avdelningen får i uppdrag att tillsammans med Räddningstjänsten säkerställa lokal- och markbehov för Räddningstjänsten. Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

12 Torsby kommun Kommunstyrelsen sid 14 PROTOKOLL forts ks 48, försäljning av Torsby Tallen 7 Beslutet skickas till Tekniska avdelningen Ekonomiavdelningen Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

13 Köpekontrakt Fastighet Torsby Tallen 7. Bergebyvägen 5A. Fastigheten är belägen mellan Bergebyvägen och Fabriksgatan och omfattar 7272 m 2 Fastigheten är bebyggd med sex byggnader av mycket enkel standard. En byggnad är vanllisolerad med putsad fasad och betongplatta. Resterande byggnader utgörs av träbyggnader uppförda under 40- och 50-talet. Två byggnader uthyrs till Räddnings~änsten, Torsby kommun, och ny~as som förråd. Fastigheten saknar vatten- och avlopps anläggning. Hela fastigheten är staketinhägnad. Fastigheten är taxerad som Specialenhet, kommunikationsbyggnad (829) Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och får bebyggas med småindustri. Säljare Torsby kommun. Org nr: Torsby Köpare Gupex Industri AB. Org nr: Bergebyvägen Torsby Överenskommelse 1 Försäljning av fastighet Torsby kommun (säljaren) säljer fastigheten Torsby Tallen 7 till Gupex Industri AB (köparen). Tekniska avdelningen Torsby kommun växel Sida Besöksadress 10. Tekniska avdelningen fax 1 (3) Nya Torget 8, Torsby Torsby

14 2 Fastighetens skick Markområdet och byggnader som överlåts genom detta kontrakt överlåts i befintligt skick. Köparen har getts tillfälle att grundligt undersöka fastigheten. Köparen friskri ver säljaren från allt ansvar, och kan därmed inte göra några påföljder gälland~, för eventuella fel och brister i fastigheten av vad slag det än må vara, såväl synliga som dolda, inklusive miljömässiga brister, faktiska fel, rättsliga fel, rådighets fel och fysiska fel och brister. Köpeskillingen för fastigheten har fastställts med beaktande härav. 3 Köpeskilling Köpeskillingen för fastigheten uppgår till (fyrahundratjugotusen) kronor. Äganderätten till fastigheten ska övergå till köparen på tillträdesdagen när köpeskil lingen har erlagts till säljaren. Köparen ska erlägga köpeskillingen genom kontant inbetalning, senast på tillträdesda gen, till säljarens bankgironummer Tillträde Tillträdesdatum Inteckningar etc Säljaren garanterar gentemot köparen att fastigheten inte besväras av några penningin teckningar. 6 Servitut, arrende, nyttjanderättsavtal etc Säljaren garanterar gentemot köparen att fastigheten inte besväras av några andra be lastningar än de som framgår av fastighetsregistret. 7 Ansökan om lagfart m.m Ansökan om lagfart för att genomföra detta köpekontrakt skall inlämnas av köparen till Lantrnäterimyndigheten snarast efter tillträdesdagen och säljaren biträder ansökan genom underskrift av detta köpekontrakt. Kostnaden för lagfart betalas av köparen. 8 Köpebrev Köpebrev mellan säljare och köpare tecknas och utväxlas efter att 3 uppfyllts.

15 3 9 Giltighet Detta köpekontrakt skall för sin giltighet godkännas av kommunfullmäktige genom beslut, som vinner laga kraft. Kontraktet är upprättat i två exemplar, varav parterna tagit var sitt. Torsby den Torsby den.l./3.. ~-:..(:?..... För Torsby kommun För Gupex Industri AB Håkan Laack Lars Ekström Thomas StjerndorH Ovanstående säljares egenhändiga namnteckningar bevittnas:

16 Torsby kommun sid 26 Kommunstyrelsen PROTOKOLL Trygghetsboende Klarastrand Dnr KST 2012/538 Sammanfattning av ärendet För att utreda intresset för att tillskapa ett nytt trygghetsboende för äldre på Klarastrand Stöllet har en intresseförfrågan skickats ut och utvärderats. Intresseförfrågan och förutsättningarna för ett hygghetsboende behandlades av samhällsutskottet Sarnhällsutskottet beslutade att tekniska avdelningen får i uppdrag att projektera för ett byggprojekt. Tekniska avdelningen har tagit fram ett förslag på 7 lägenheter, enligt bilaga, och tagit fram en kostnadskalkyl för projektet på kr. Handlingar i ärendet KOlTLIlTunst-jl"elsens saj.1.whllsutskott Tjänsteskrivelse av teknisk chef Jan Esping, Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. KOllununfullrnäktige godkänner kostnadskalkylen kr anvisas till projektet genom upplåning. 2. Tekniska avdelningen tar fram hyreskostnad och redovisar till samhällsutskottet och genomför en marknadsföringskampanj med avsikt att få minst fyra tecknade hyreskontrakt inför byggstartsbeslut.. Beslutet skickas till Ekonomiavdehungen Tekniska avdelningen Konununfulhnäktige Justerarens signatur Utdragsbestyrkande "'dllj' ;\1"(\ r',!' : J?\'! \.J r', ' / \ " '10 \J - ;

17 ,,. ; ;r.; er..-\ 2 k I '" f ') -;-.-; i l ~ ~ } ~ u o ~. i... I!>:>

18 Datum Kommunstyrelsens samhällsutskott Trygghetsbostäder Bakgrund och syfte Denna utredning har sin grund i att kommunledningen i Torsby vill se på en eventuell möjlighet att skapa ett trygghetsboende för äldre personer på Klarastrand, Stöllet. Syftet med utredningen är att dels utreda vad begreppet trygghetsboende innebär och dels se på vilka koncept det finns på marknaden. Av utredningen kommer det även att framgå ett förslag avseende hur kommunen kan gå vidare i frågan och se på ett koncept för Klarastrand. Till utredningen har det varit knuten en arbetsgrupp som har bestått av Ulla-Lena Larsson äldreomsorgschef, Ulf Johansson socialchef, Jan Esping teknisk chef och Anders Björck bitr. kommunchef. Sammanfattning Det har skett en etablering av trygghetsbostäder i ett stort antal kommuner runt om i landet. Det finns privata så väl som kommunala trygghetsbostäder. Standarden och servicegraden på dessa boenden varierar, det finns även en variation på vilka regler som gäller för att man skall få flytta in på ett trygghetsboende. Det finns t.ex. boende som bara tillåter personer över en viss ålder, att man skall vara ensamstående eller ha en viss religiös övertygelse. Vad det gäller en eventuell etablering av ett trygghetsboende i Torsby kommun så finns det redan idag ett beslut om att etablera ett sådant boende i Torsby tätort. Efter genomförd enkät framgår det att det finns ett intresse av trygghetsboende utanför Torsby tätort varför arbetsgruppen föreslår att tekniska avdelningen skall få uppdrag att projektera för 4-6 lägenheter på Klarastrand. Arbetsgruppen anser att aktivitetsledarresursen skall resursmässigt samordnas mellan de bägge föreslagna trygghetsboendena, dvs Valbergsgården (tidigare utrett) och Klarastrand. Arbetsgruppen anser att villkoren för att få möjlighet att hyra en lägenhet på Klarastrands trygghetsboende blir behäftad med så få regler som möjligt. Dock så bör den grupp som boendet främst vänder sig till vara personer som är 65 år eller äldre. Anders Björck Torsby kommun direkt Sida biträdande kommunchef 1. Kommunkansliet mobil 1 (6) Besöksadress Torsby växe l Nya Torget 8, Torsby fax

19 Äldredelegationens utredning om bostäder för äldre Regeringen tillsatte en Äldredelegation 2008, delegationen fick i uppdrag att bland annat se på hur behoven och utvecklingen av bostäder för äldre kan komma att se ut i framtiden. Man konstaterar att andelen äldre i befolkningen kommer att öka och därmed också behovet av anpassade bostäder. Det befintliga bostadsbeståndet tillgodoser i alltför liten utsträckning denna typ av bostäder varför det måste byggas nya bostäder eller att delar av det befintliga bostadsbeståndet behöver byggas om. Vad är ett trygghetsboende? Det finns en mängd olika definitioner på vad ett trygghetsboende är, och det varierar från kommun till kommun. Av äldredelegationens utredning Bo bra hela livet (SOV. 2008:113) så skall ett trygghetsboende vara ett boende där "bostaden och dess omgivning är tillgänglig, där det är nära till service och det finns möjligheter till meningsfull tillvaro i gemenskap med andra". Närheten till personal med vård- och omsorgskompetens är också en viktig trygghetsskapande faktor för människor i detta skede av livet. Utredningen ser trygghetsboende som en mellanform av boende, dvs ett boende som man väljer då man flyttar från sitt "vanliga" boende men ännu inte är i behov av ett särskilt boende. Med erfarenhet från andra kommuner kan man säga att det som är generellt utmärkande för trygghetsboende är att det skall vara ett boende som är anpassad för enklare funktionshinder. Man skall ha tillgång till en gemensamhetslokal och/eller eventuellt en mats at det skall finnas en resurs som skall vara aktivitetsansvarig. Den aktivitetsansvarige skall arrangera några aktiviteter per vecka helst någon per dag och skall vara öppna för samtliga boende. Vissa aktörer väljer att avgiftsbelägga aktiviteterna samtidigt som de är gratis hos andra. Kommunernas betydelse för tillkomsten av trygghetsbostäder Äldredelegationen såg vikten av att kommunerna skulle ta ansvar för denna typ av boende. Man föreslog därför i sin utredning att de skulle tillskapas en särskild lag vilket tillät kommunerna att tillskapa och tillhandahålla trygghetsbostäder utan att de skulle krävas någon särskild behovsprövning. Av utredningen framgår det även att kommunerna skulle ha någon form av förmedlings~änst för dessa bostäder. Man ansåg att kommunerna själva skulle få bestämma huruvida man vill etablera denna typ av bostäder eller ej. Behov av fler äldrebostäder Av utredningen framgår det att den demografiska utvecklingen i landet kommer medföra att behovet av anpassade bostäder för äldre kommer öka. Den största ökni.ngen nationellt kommer ske från och med år 2020 fram till ungefär räknar man med att 2,5 miljoner av befolkningen kommer att vara 65 år eller äldre, den största ökningen kommer ske för personer som är 85 år och äldre. Statliga bidrag till äldreanpassade bostäder För att stimulera om- och nybyggnationen av trygghetsbostäder för äldre så har man öppnat möjligheten att söka investeringsstöd i de avsatt medel som redan finns vilka uppgår till totalt 2,5 miljarder fram till och

20 Hurhar man gjort i andra kommuner? Det har tillskapats trygghetsbostäder i ett antal kommuner i Sverige, dels genom kommunala bolag men även genom att privata företag har satsat på denna nya boendeform. Det finns tillgång till allmänna kommunikationer i närheten av boendet. Själva boendet har följande utformning, två eller tre rum och kök som är anpassade utifrån vissa funktionsnedsättningar. Det är normalt att man t.ex. har tillgång till ett större badrum än normalt, att det finns en större inglasad balkong med mera. Det finns tillgång till gemensamhetsutrymmen i form av aktivitetslokaler och någon form av gemensam trädgård inglasad eller utomhus. Det finns även i de flesta fall tillgång till personal som har någon form av aktivitets ansvar, dvs som skall erbjuda gemensamma aktiviteter för de boende. I vissa boende så finns tillgång till sjuksköterska under några timmar per vecka, det är dock relativt ovanligt. Vad det gäller hyra och avgifter för olika tjänster så ser det väldigt annorlunda ut på olika trygghetsboende. På vissa boende så ingår allt i hyran och man betalar därmed ganska hög hyra. I andra boenden så betalar den boende en hyra och sedan subventionerar kommunen både del av de gemensamma utrymmena och del av personalresursen. Kombinationen av upplägg är oärldlig mellan dessa bägge ovanstående exempel, de får ses som någon form av ytterligheter åt vardera håll. Andra skillnader som finns på de befintliga trygghetsboendena runt om i Sverige är vilka som har rätt att bo på dessa boenden. Det är dels ett ålderkrav, att man till exempel skall vara som yngst 65 år, den högsta ålder som har återfunnits hos någon kommun eller aktör är 80 år. Sedan finns det regler hos vissa aktörer att man inte får leva i parrelation utan måste vara ensamstående. Det är inte heller helt ovanligt att det ställs krav på att man redan skall vara mantalsskriven i kommunen för att ha möjlighet att få tillgång till denna boendeform. Storleken på boendena varierar från mellan 25 upp till ca 40 lägenheter per huskropp. Vad det gäller upplåtelseformen så varierar denna mellan hyresrätt, kooperativ hyresrätt och bostadsrätt. De vanligaste formerna som framkommit i kontakterna med olika aktörer i samband med derma utredning är hyresrätt eller bostadsrätt. Upplåtelseformen har en viss koppling till vad som är "normalt" på bostadsorten. Är hyresrätt det vanligaste då brukar även trygghetsboendet utgöras av hyresrätter och viceversa för bostadsrätter. Förslag på hur vi gör i Torsby För Torsby kommuns del så finns det olika vägar att gå. Den första frågan som man måste ställa är om det finns en efterfrågan på denna typ av bostäder i Torsby kommun. Ser man på befolkningsstatistiken och befolkningsprognosen för den närmsta IS-års perioden så kommer andelen som är 65 år och äldre ligga på ungefär samma nivå som idag. Vi får anta att utvecklingen på efterfrågan av anpassade bostäder kommer att följa den trend som äldredelegationen bedömer för landet i övrigt, vilket innebär att det bör etableras anpassade bostäder för denna åldersgrupp. Vad det gäller en etablering av ett trygghetsboende i Stöllet så finns det ett visst stöd för ett sådant boende utifrån den enkät som omsorgsnämnden har genomfört. Enkäten vände sig till personer som erhåller någon form av biståndsbedömd insats från 3

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att besluta försälja del av Prästgärdet 2:1, Karlsdal för 560 000 kronor.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att besluta försälja del av Prästgärdet 2:1, Karlsdal för 560 000 kronor. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-10 Blad 15 Ks63 Au 65 Dnr 115/253-2010 Försäljning av del av Prästgärdet 2:1, Karisdal Från tekniska nämnden har den 19 april

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Enligt överenskommelse, dock senast

KÖPEKONTRAKT. Enligt överenskommelse, dock senast KÖPEKONTRAKT Säljare Martti Luoma 441117-8470 Salme Luoma 441030-9282 Bjälkebräcka 110, 454 92 Brastad Mobiltel: 076-795 28 50 Köpare Lysekils Kommun 212000-1389 1/1-del 453 80 Lysekil E-post: mats.tilander@lysekil.se

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen KÖPEKONTRAKT Säljare NN Personnummer Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) fax Köpare NN Personnummer del Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) Fax Köpeobjekt Fastigheten XX

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3 Tjänsteskrivelse 09TEK3 Förslag till beslut Att godkänna upprättat köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten Öjebyn 3:459 i Piteå kommun, till 661102-8900, Annica Rönnqvist, Arnemark. Ärendebeskrivning

Läs mer

med 1/2-del med adress Matrossträddet 5, 276 60 Skillinge Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt:

med 1/2-del med adress Matrossträddet 5, 276 60 Skillinge Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt: Köpekontrakt Säljare Irene Ludvigsson Köpenhamnsvägen 6 D Lgh 1401 217 43 Malmö med 1/2-del 19390331-4304 Mobil 0760-097580 irene.ludde@lsn.se Lars Ludvigsson DB Köpenhamnsvägen 6 D Lgh 1401 217 43 Malmö

Läs mer

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN. Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 17:30. Plats Stjerneskolan rum 263. Nr Ärenden för beslut Diarienr Sid. Välkommen! Kallelse/underrättelse

KOMMUNSTYRELSEN. Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 17:30. Plats Stjerneskolan rum 263. Nr Ärenden för beslut Diarienr Sid. Välkommen! Kallelse/underrättelse KOMMUNSTYRELSEN Kallelse/underrättelse Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 17:30 Plats Stjerneskolan rum 263 Nr Ärenden för beslut Diarienr Sid 1 Finansiering ombyggnad av Valbergsgården till trygghetsboende KST

Läs mer

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av ÄRENDEBESKRIVNING 2012 09 10 1(1 ) STAFFANSTORPS KOMMUN / KOMMUNSTYRELSEN Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av Sammanfattning av ärendet: Ärendet avser sådant markförvärv som föranleds av kommunstyrelsens

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera. Ksau

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera. Ksau KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Ksau Tid och plats: Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 2014-06-09, 8.30 Kommunhuset 291. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Komplettering till tidigare utskick

Komplettering till tidigare utskick KOMMUNFULLMÄKTGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 18:00 Plats S~erneskolans matsal Gruppmöten: Rum finns reserverade från 16.00 Rum 263 (S) Rum 260 (Borgerliga gruppen) Rum 258 (V) Rum

Läs mer

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun 1(1) 2013-10-25 LJ 2013/1491 Landstingets kansli Avsändare Landstingsstyrelsen Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun Inledning På fastigheten finns en byggnad med lokaler

Läs mer

Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby

Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby OMSORGSNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 19 februari 2013 kl. 10:00 Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S)

Läs mer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer Sida. 1/5 KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE KÖPARE 1. KÖPEOBJEKT Säljaren överlåter till köparen på nedan angivna villkor Fastigheten: 2. KÖPESKILLING Belopp (med siffror) 000.000 Kr 3. TILLTRÄDESDAG Sida.

Läs mer

Förslag till KÖPEKONTRAKT

Förslag till KÖPEKONTRAKT Förslag till KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 SURAHAMMAR (nedan kallad Säljaren) KÖPARE: Elpartner Norrort AB org.nr 556646-9598 Aprilvägen

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor.

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor. KÖPEKONTRAKT Parter Fastighetens/tomträttens beteckning nedan kallad fastigheten Kommun och län (i Stockholm även församling) n försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel:

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 1 Överlåtare/Säljare 2 Överlåtare/Säljare 2 Förvärvare/Köpare 1 Förvärvare/Köpare 2 Förvärvare/Köpare 3 Bostadsrättsförening Namn: Bostadsrättsföreningen Norra Gubberogatan 9-11 1/5

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-14

Sammanträdesdatum 2011-04-14 SALA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-04-14 KF:s HANDLING NR 23 2011 23 (29) 77 Försäljning av fastigheten Mamre 10 Dnr 2011/52 INLEDNING Sala Industrifastigheter AB har 2011-02-17, 663, beslutat

Läs mer

ÖVERLÅTELSEAVTAL. Bostadsrätten till lägenhet nr x i Brf X Organisationsnummer [bostadsrättsförening] Adress I det följande kallad bostadsrätten

ÖVERLÅTELSEAVTAL. Bostadsrätten till lägenhet nr x i Brf X Organisationsnummer [bostadsrättsförening] Adress I det följande kallad bostadsrätten ÖVERLÅTELSEAVTAL Säljare NN Personnummer Adress (valbart) E-post (valbart) Fax Köpare NN Personnummer del Adress (valbart) E-post (valbart) Fax Köpeobjekt Kommentar Bostadsrätten till lägenhet nr x i Brf

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL Mellan Trelleborgs Hamn AB org.nr 556008-2413 (Överlåtaren), och Trelleborgs kommun org.nr 212000-1199 (Förvärvaren), har träffats följande 1 Bakgrund FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL 1.1 Trelleborgs centralstation

Läs mer

Köp av fastigheten Eldaren 6

Köp av fastigheten Eldaren 6 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 204-03-20 KS 204/0242 Rev 204-04-02 Kommunfullmäktige Köp av fastigheten Eldaren 6 Förslag till beslut Kommunstyrelsen får köpa fastigheten

Läs mer

Protokollsutdrag dokument till Landstingsfullmäktige Akten

Protokollsutdrag dokument till Landstingsfullmäktige Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-11-10 LS-LED09-715 165 Fastigheterna Predikanten 2, Fagerhult 2:213 och Lånesta 4:8, försäljning. Godkännande av köpekontrakt. LF Landstingsstyrelsens

Läs mer

ÖVERLÅTELSEAVTAL. Nuvarande adress. Personnr Tel nr dagtid Personnr Tel nr dagtid. Personnr Tel nr dagtid Personnr Tel nr dagtid. Kr: Kr: Kr: Kr: Kr:

ÖVERLÅTELSEAVTAL. Nuvarande adress. Personnr Tel nr dagtid Personnr Tel nr dagtid. Personnr Tel nr dagtid Personnr Tel nr dagtid. Kr: Kr: Kr: Kr: Kr: ÖVERLÅTELSEAVTAL AVTALSPARTER: ÖVERLÅTARE: Överlåten andel i %: Överlåten andel i %: FÖRVÄRVARE: Förvärvad andel i %: Förvärvad andel i %: OBJEKTET AVSER: Bostadsrättsförening: Lägenhetsnr: MED ADRESS:

Läs mer

FM-enheten 1(1) D A T U M D I A R I E N R H A N D L Ä G G A R E 2013-03-28 LS-LED13-260 Magnus Andersson, tfn 016-10 38 08, SJ LS-FM13-062 Fastighet Härberget 10, Thulegården, Eskilstuna försäljning Komplettering

Läs mer

'l:: \:) ) l \. i..---"\,

'l:: \:) ) l \. i..---\, Kommunstyrelsens handling nr 12/2011 _1)-'".I'" "" ~.. IZatrineholms kommun " j) /.- /' /ll~j1 -j i 1 l t - r:j.: i,j 'l:: \:) ) l \. i..---"\, Sid 1(4) Mellan Katrineholms kommun, 212000-0340, 641 80

Läs mer

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor.

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor. Ekerö Tennisklubb arrenderar i dag mark vid Ekebyhovsdalen för sin verksamhet. Anläggningen har två inomhusbanor och två utomhusbanor. Ekerö Tennisklubb avser nu genomföra en utökning av verksamheten genom

Läs mer

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-10-07 0480-45 34 10 Kommunfullmäktige Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL Version 2014-10-22 Mellan Landstinget Västmanland, org nr 232100-0172, nedan kallat Säljaren och Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB, org nr 556634-1367, nedan kallat Köparen, har denna dag träffats

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 131-150

Regionstyrelsens arbetsutskott 131-150 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 131-150 Tid: 2015-09-07, kl 13:00-16:35 Plats: Regionens Hus, sal A 136 RJL2015 /1609 Försäljning av del av fastigheten Bykvarn 1:2, Eksjö kommun Beslut

Läs mer

Försäljning av fastigheten Kristina 4:261, Mellandammen

Försäljning av fastigheten Kristina 4:261, Mellandammen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-10-13 pn ii. I' : S llandlli':g,\(1{ 56 2011 10 (44) 186 Försäljning av fastigheten Kristina 4:261, Mellandammen Dnr 2 O 11/243 INLEDNING Fastigheten

Läs mer

KÖPESKILLING: Säljaren överlåter till köparen Fastigheten mot en överenskommen köpeskilling om etthundrafyratusentrehundrasextio (104 360) kronor.

KÖPESKILLING: Säljaren överlåter till köparen Fastigheten mot en överenskommen köpeskilling om etthundrafyratusentrehundrasextio (104 360) kronor. KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 Surahammar (nedan kallad Säljaren ) KÖPARE: Netto Marknad Sverige AB org.nr 556615-2269 311 84 Falkenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-04-15. Försäljning av fastigheten Sala Katrinelund 1:155

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-04-15. Försäljning av fastigheten Sala Katrinelund 1:155 il sala rt;1l KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 20140415 28 (43) 89 Försäljning av fastigheten Sala Katrinelund 1:155 Dnr 2014/597 INLEDNING Sala kommuns fastighet Katrinelund

Läs mer

K Ö P E K O N T R A K T

K Ö P E K O N T R A K T K Ö P E K O N T R A K T Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81 Linköping Telefon växel: 013-20 60 00 nedan kallad säljaren Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 4 Ks 73 Au 85 Dnr 281/2010-048 Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk Från tekniska nämnden

Läs mer

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL Bakgrund 1.(5) DSV i Sverige hade år 2007 en omsättning på ca 6,5 miljarder kronor inom sina tre divisioner Road, Air&Sea och Solutions. Bolaget önskar uppföra en ny anläggning i Landskrona för att ersätta

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011 Meddelandeblad Mottagare: Kommun: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, MAS/ MAR Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 13. 00 16.00 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Ersättare: Peter Friberg (M) Josette Rask (C) Berit Sörman

Läs mer

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-07-06 KS 2014.0399 Handläggare Christian Westas Till Kommunfullmäktige Överlåtelse av aktier i Örebroregionens Science

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 17 juni 2014 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan Eric

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

66 Försäljning av mark, del av Väpnaren 6, vid Kungsgatan i Eskilstuna. Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls.

66 Försäljning av mark, del av Väpnaren 6, vid Kungsgatan i Eskilstuna. Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-09-11 LS-LED07-442 66 Försäljning av mark, del av Väpnaren 6, vid Kungsgatan i Eskilstuna. Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Landstingsstyrelsens förslag

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1 Bilaga 2 1 (7) Mellan Danderyds kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen, och NYAB UNÄT Stocksunds Fastighetsutveckling AB (org.nr. 556990-9715), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Bohusrummet, stadshuset, klockan 13:00-16:15 Beslutande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda Åshamre (S) Sekreterare

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01. Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen. INLEDNING Förslag på markanvisningsavtal mellan Sala kommun och Cazel AB.

Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01. Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen. INLEDNING Förslag på markanvisningsavtal mellan Sala kommun och Cazel AB. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRElSEN Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01 5 (23) KF : s rand L :i G :JR 75 20 1 1 235 Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen NLEDNNG Förslag på markanvisningsavtal

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information På länsstyrelsens webbplats finns Riktlinjer för länsstyrelsens

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014 Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014 Ärende 3 Redovisning av kommuninvånarnas postlåda Dnr. Ks 2014.528 2.7.3 Svar från tf Gata/park chef. Ärende 4 - Anmälan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 8(14) 5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 28 Övergång från leasing till köp av elev- och personaldatorer (2015-BUN-44) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att vid utgången

Läs mer

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 1 (11) Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Britt-Louise Åberg (M) Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-04-23, kl 18.00-20.10 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Gunnar Parment (v) ingen ersättare Kenneth Isaksson (m) ingen ersättare Moritz Isaksson

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-08-19 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 26 augusti 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för

Läs mer

Fastighet med träförråd Gotland

Fastighet med träförråd Gotland Projektnr. 12053855 Diarienr. 2042/2014 Fastighet med träförråd Gotland E-bud Fastigheten säljs genom e-bud. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Budgivningen startar den 2014-08-19 och är öppen minst

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar

Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar 2010-01-19 9 8-24 Tid 14.00-16.00 Plats Beslutande Närvarande ersättare Närvarande tjänstemän Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar Christina Magnusson (S) Karl-Gustav Kyrk (KD) Ann-Christin

Läs mer

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7. (ansökan från anhörig)

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7. (ansökan från anhörig) ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 (ansökan från anhörig) Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap är uppfyllda

Läs mer

1. Sökande/huvudmannen (den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer

1. Sökande/huvudmannen (den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt FB 11 kap 4 respektive 7 får göras av den ansökan avser. Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden

Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2014-02-27 Sida 10(23) Socialnämnden SN Punkt 9 SNau 22 Sn/2014:55/021 Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden Förslag till beslut Socialnämndens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 april 2012 kl. 8:30 09:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 45-49 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Tisdag 27 januari 2015 kl. 18:00. Plats. Gruppmöten. Tid för justering. Sammanträdet inleds med. Sammanträdet fortsätter med

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Tisdag 27 januari 2015 kl. 18:00. Plats. Gruppmöten. Tid för justering. Sammanträdet inleds med. Sammanträdet fortsätter med KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Tisdag 27 januari 2015 kl. 18:00 Plats Gruppmöten Tid för justering Stjerneskolans matsal, Torsby Från klockan 16:00 i salarna 258, 260, 262 och 263 Tisdagen

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn TILLSYNSRAPPORT 1 (8) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-08-29 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1

Sammanträdesprotokoll 2013-08-29 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1 Plats och tid: Bostadsbolagets kontor kl. 09.00 12.00 Sammanträde nr 7 ande: Lars Björling, ordf Håkan Olovsson Ingegerd Karlsson Kajsa Andersson Ann-Katrin

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2009-01-08 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 09.00-10.30. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Tycko Johansson (s) Ylva Stråhle Andersson (s)

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av hanteringen av ensamkommande flyktingbarn Habo kommun Johan Bokinge 2012-02-2 Johan Bokinge Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL

RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL REGION SKÅNE och FOLKTANDVÅRDEN SKÅNE AB har träffat följande RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL Moll Wendén Advokatbyrå Stortorget 8 211 34 Malmö Telefon (46-40) 665 65 00 Telefax (46-40) 97 19 17 Detta RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL

Läs mer