KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 18:00. Plats. Val av justerare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 18:00. Plats. Val av justerare"

Transkript

1 KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 18:00 Plats Stjerneskolans matsal Val av justerare Behörighet, upprop, tid Sammanträdet öppnas. Fråga om dess behörighet. Upprop. Val för justering av justerare. Förslag på tid för justering; kl Sammanträdet inleds med Kulturskolans elever underhåller Processledare Birgitta Barrefors Ivansson informerar om Ett Öppnare Värmland Sammanträdet fortsätter med Allmänhetens frågestund Ordet är fritt Ärendelista Nr Ärenden för beslut Diarienr Sid 1 Namnbyte Omsorgsnämnden och omsorgsförvaltningen 2 Försäljning av fastigheten Torsby N Stöllet 1:190 3 Försäljning av Torsby Tallen 7 4 Finansiering trygghetsbostäder Klarastrand Stöllet 5 Svar på medborgarförslag om utomhusmiljön för patienter på demensboendet Ängen Dalbygården 6 Svar på medborgarförslag från Curth Åsberg angående ombyggnad toalett Folktandvården 7 CamiIla Björn (S) avsäger sig uppdraget som ersättare i Barnoch utbildningsnämnden KST 2013/158 1 KST 2010/113 3 KST 2012/111 9 KST 2012/ KST 2011/ KST 2012/ KST 2013/ Kommunfullmäktige Torsby kommun sekr Besöksadress fax Nya Torget 8, Torsby Torsby

2 TORSBY KOMMUN sid 2 Kommunfullmäktige Kallelse/underrättelse Nr Ärenden för beslut Diarienr Sid Eventuellt nya motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag 8 Medborgarförslag - Naturum i Torsby Ärenden för kännedom KST 2013/ Information om kvalitetssäkringsprogram för familjehem KST 2007/ Revisionsrapport - granskning av omsorgsnämnden KST 2012/ Delårsbokslut 2012 för Värmlands läns Vårdförbund KST 2013/21 49 Välkommen! Eva-Lena Gustavsson ordförande Margot Enkvist sekreterare Om ordinarie ledamot inte kan närvara bör detta snarast anmälas till resp partiexpedition som senast dagen före sammanträdet meddelar kommunkansliet ev ersättare. Vad gäller återbud för s-gruppen meddelas detta till Eva-Lena Gustavsson på tel Kungörelse om sammanträdet anslås på Torsby kommuns anslagstavla Kontaktuppgifter tjänstemän Namn Titel E-post Telefon Anders Björck bitr kommunchef Angela Birnstein ekonomichef angela. Margot Enkvist sekreterare Thomas Stjerndorff kommunchef Ulf Johansson socialchef teknisk chef

3 Torsby kommun sid 7 Kommunstyrelsen PROTOKOLL Namnbyte Omsorgsförvaltningen och Omsorgsnämnden Dnr KST 2013/158 Sammanfattning av ärendet Omsorgsnämnden har beslutat om namnbyte av"äldreomsorgsavdelningen" till "Vård- och omsorgsavdelningen". Detta kan motiveras med att innehållet i de tjänster som utförs inte är inriktad enbart till den äldre befolkningen utan på medborgare som till följd av tillfälligt eller permanent behov av omsorg/omvårdnad och eller service enligt Social~änstlagen och eller vård enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Det anses därför vara missvisande med namnet"äldreomsorg" då det är även yngre människor som får omvårdnad och service av avdelningens personal. Namnfrågan i ett vidare perspektiv gör att fråga om namn på nämnden och på förvaltningen behöver värderas. Benämningen "socialnämnden" på nämnden och "socialförvaltningen" på förvalhungen är de mest vedertagna begreppen som namn på de verksamheter som ligger under Omsorgsnämndens ansvar eftersom det i Torsby rör den samlade kommunala verksamheten inom socialtjänstområdet. I kommuner med flera nämnder/förvaltningar inom social~änstområdet, kan namnet Omsorgs-nämnden förekomma med en del av ansvaret som till exempel i Kalmar; "ansvarar för de uppgifter som kommunen har när det gäller stöd, omsorg och vård... " eller som i Växjö; "Omsorg-nämnden ansvarar för stöd, omsorg och vård för äldre personer, för personer med utvecklingsstörning, för personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning samt för dem som är berättigade till hemsjukvårdsinsatser. Nämndens uppgifter utförs av omsorgsförvaltningen" eller som i Södertälje; "OmsOrgsnämnden har det övergripande ansvaret för verksamheten för funktionshindrade." Därför bedöms ändringar i namnfrågan medföra en större tydlighet och begriplighet. Handlingar i ärendet Omsorgsnämnden Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

4 Torsby kommun Kommunstyrelsen sid 8 PROTOKOLL forts ks 46, namnbyte Omsorgsförvaltningen och Omsorgsnämnden Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Socialnämnden blir det nya namnet på Omsorgsnämnden och Socialförvaltningen blir det nya namnet på Omsorgsförvaltningen. Beslutet skickas till Fullmäktige Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

5 Torsby kommun sid 10 Kommunstyrelsen PROTOKOLL Försäljning av fastigheten Torsby Norra Stöllet 1: 190 Dnr KST 2010/113 Sammanfattning av ärendet I samband med att Torsby kommun förvärvade Klarälvdalens folkhögskola från Landstinget Värmland så ingick tre s.k. lärarbostäder i fastigheten. Dessa tre lärarbostäder har varit avstyckade och ute på försäljning sedan 2010 enligt beslut i Samhällsutskottet ( 31). Försäljningspriset på rubricerad fastighet var då kr men det har sedan dess inte varit någon anbudsgivare som visat intresse för fastigheten till detta pris. I slutet av förra året kontaktades mäklaren Anders Mattson av Eva Åslund som lämnade ett bud på kr. Detta bud ansåg tekniska avdelningen vara godtagbart och mäklaren fick i uppdrag att gå vidare med försäljningen och han har nu upprättat ett villkorat köpekontrakt som är underskrivet av båda parter. Då dessa tre fastigheter har ingått i samma fastighet som folkhögskolan så är både fjärrvärme och V A gemensamt med folkhögskolan. Tekniska avdelningen anser att när det blir privata fastighetsägare till dessa fastigheter så ska de inte ingå i kommunens interna VA- och fjärrvärmenät. Man har därför påbörjat projektering för separata anslutningspunkter till nämnda fastigheter och kontakt har tagits med Värmevärden för att de ska få egen fjärrvärmeanslutning. Vidare så vill tekniska avdelningen kunna använda de nettomedel som blir efter fastighetsförsäljningen för att täcka upp de kostnader för separering av fjärrvärme och V A till dess fastigheter. Handlingar i ärendet Skrivelse från fastighetschef Mats Ågren daterad Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

6 Torsby kommun Kommunstyrelsen sid 11 PROTOKOLL forts ks 47, försäljning av fastigheten Torsby Norra, Stöllet 1 :190 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Fastigheten Torsby Norra Stöllet 1:190 säljs till Eva Åslund, Stöllet för en försäljningssumma på kr enl. upprättat kontrakt. 2. Tekniska avdelningen får möjlighet att disponera de nettomedel som uppstår vid försäljningen för separering av V A och fjärrvärme. Beslutet skickas till Fullmäktige Justerarens signatur Utdrags best yrkande

7 SVENSK I FASTIGHETSFÖRMEDLING Säljare Torsby Komm un Torsby Växel: Köpare Överlåtelseföl'klaring och I\öpeobje kt Köpeskilling Tillträdesdag 1 Köpeskillingens erläggande Eva Åslund II I-de l K larastrandsvägen 10, 68 0 S I Stöllet Bostadstel: OS , Mobiltel: Sä ljaren överlåter hänned ti ll köparen på nedanstående vill kor fö lj ande fasta egendom (nedan benämnd fastigheten): Fastigheten Torsby Norra Stöllet l : 190 Kyrkvägen Il a, 680 SI Stöllet Beloppet med boks(;iver med siffto r TV ÅHUNDRAFEMTIOTUSEN KRONOR 2S0 000: En ligt överenskommelse, efter at't kommunfullmähiges beslut vunnit laga kraft, dock senast l l, Betalar handpenning till Anders Mattsons kl ientmedelskonto i Nordea. Kontonummer Handpenningen skall i enlighet med villkoren i ett särskilt depositionsavtal omhändertas och förvaltas av fastighetsmälj aren : 2. Betalar kontant på till trädesdagen : På ti ll trädesdagen skalllikvidavräkning ske. Summa 2S0 000 : 2 Fastighetens skick Köpare och sälj are är medvetna om sin uodersöknings- respektive upplysni ngsplikt. Pal1ema har tagit del av Svensk Fastigbetsförmed Lings skriftliga in fonn ati on till köpare och sälj are för en trygg bostadsaffk Säljaren har för köparen lämnat fö ljanc\e uppgifter beträffande eventllella fe l el ler brister i fas tigheten, se bifogad frågeli sta. 3 Garanti Sälj aren garanterar: -att fastigheten på tillträdesdagen inte är intecknad till llögre belopp än O kr -att fastigheten inte belastas av några servitut, nyttjanc\erätler, lec\n ingsrätter, utmätningse ll er kvarstadsanteckningar. 1V1 16-AM MO? Copyright Svensk Fastighelsförmed!ing. Eftertryck fö rbjud es Sida 1 (~)

8 FORTS KOPEKONTRAKT - SF 4 Ansvar för skada, försäkringar Siwdas eller försämras fastigheten mellan kontraj,;tsdagen och tillträdesdagen ansvarar säljaren för skadan eller försämringen om han orsakar denna eller om den beror på en olyckshändelse eller på säljarens vanvård. Ansvaret övergår på köparen Jiån och med den avtalade tillträdesdagen, även om köparen vid den tidpunkten på grund av dröjsmål inte tillträder fastigheten. Säljaren garanterar att fastigheten fram till tillträdesdagen är [g] fullvärdesförsäkrad hos Länsfårsäkringar 5 Samfällighet, gemensamhetsanläggning, förmåner mm Nedanstående förmån, delaktighet i gemensamhetsanläggning eller delaktighet i samfällighet är inskriven i fastigheten: Officialservitut Väg Planbestämmelser: Byggnadsplan ( ) 6 Äganderättens övergång samt fördelning av inkomster, utgifter m In Parterna är överens om att äganderätten till fastigheten övergår först på tillträdesdagen. Skatter, räntor och andra periodiska utgifter för fasligheten, som avser tiden före tillträdesdagen, betalas av säljaren. Därefter betalas dc av köparen. Part har rätt till avkastning av fastigheten för samma tid som han svarar för utgiftema. På tillträdesdagen skall f6rutbetald så väl som ännu ej betald utgift (t ex fastighetsavgiftifastighetsskatt) och avkastning avräknas och fördelas mellan partema enligt ovan. Betalningsskyldig gentemot staten för fastighetsavgiftifastighetsskatt lir den som l januari respek.1:ive år är ägare till fastigheten. '7 Städning m m Säljaren svarar för att tomten vid tillträdet är avstädad och att byggnad eller lägenhet, som skall användas av köparen som bostad, är utrymd och väl rengjord. Övriga byggnader och utl)'lllil1en skall vara avstädade och tömda. Säljaren skall före köparens tillträde ta bort egendom som inte ingår i köpet. Gör inte säljaren detta skall köparen uppmana honom att göra det. Om säljaren inte har tagit bort egendomen senast 14 dagar efter köparens uppmaning har köparen - om inte annat överenskommits - rätt att göra sig av med egendomen på säljarens bekostnad eller övelia egendomen. 8 Lagfartskostnader m m 9 Överlämnande av handlingar 10 Pantförskrivning Alla inskrivnings- och inteckningskostnader som uppkommer vid köpet betalas av köparen. Eventuell kostnad får lösen av säljarens lån, som inte skall övertas av köparen enligt I, betalas av säljaren. Sedan köpeskillingen har betalats enligt de i l angivna villkoren, skall säljaren till köparen överlämna ett köpebrev avseende fastigheten. Köpebrevet skall vara konekt undeltecknat och bevittnat. Säljaren skall också överlämna övriga handlingar som krävs får att köparen skall beviljas lagfart för sitt köp. Säljaren skall vidare överlämna pantbrev, kartor och andra handlingar angående fastigheten som säljaren innehar och som är av betydelse för köparen som ägare av fastigheten. Om det krävs för köparens fmansiering av köpet, förbinder sig Säljaren att på köparens bekostnad ansöka om nya inteckningar och hjälpa till vid köparens pantförskrivning av pantbrev avseende fastigheten innan köparen har beviljats lagfart. M16-AM M Copyrighl Svensk Fastlgtletsförrnedling. Eftertryck förbjudes. Sida 2 (4)

9 FORTS KÖPEKONTRAKT - SF 11 Kontraktsbrott SImlle någon part inte fullgöra sina skyldigheter enligt detta kontrakt, har motparten rätt till skälig ersättning. Sh.'ulle kontraktsbrottet vara väsentligt, har motpal1en dessutom rätt att häva kontraktet. Vid bedömning av delllla ersättnings- och hävningsrätt skall dock hänsyn tas till extraordinära omständigheter, som avtalspmten inte kunnat råda över. Vid köparens kontraktsbrott regleras säljarens ersättning i första hand ur betald handpenning. Om handpenningen inte täcker säljarens skada, är köparen skyldig att genast betala mellanskillnaden. Är skadans storlek mindre än handpenningen, skall mellanskillnaden återbetalas till köparen. Partema är medvetna om att säljaren skall betala full mäklarprovision, även om hävtling skulle ske enligt denna paragraf. Vid köparens kontraktsbrott skall dennes ersättning till säljaren omfatta även provisionskostnaden. 12 Myndighets beslut Säljaren garanterar att något föreläggande fl ån myndighet, t ex skorstensfejam1ästare, miljö- och hälsoskyddsnämnd, som begränsar fastighetsägarens möjligheter att bestämma över fastigheten, inte finns denna dag. Säljaren garanterar också att det denna dag inte finns någon obetald skuld som avser (med kryss markerad): [gj Gatubyggnadskostnadlgatumarksersättning/gatukostnad l2<l Anslutningsavgift för el ~ Anslutningsavgift för VA ~ Anslutningsavgift för fjältvänne 13 Energideklaration Säljaren skall enligt 6 lagen om cnergiclekjaration för byggnader se till att det innan en byggnad säljs finns en energideklaration för byggnaden upprättad. En upprättad ~nereidpkl;jr8tion filr användas i tio år. Köparen har med stöd av 14 Jagen om energideklaration för byggnader, begärt att säljaren skall fullgöra sin skyldighet enligt ovan. Om någon energideklaration inte finns senast på tillträdesdagen skall säljaren till köparen utge kr, vilket motsvarar beräknad kostnad för utförande av energideklaration. Köparen avstår efter mottagen kompensation sin rätt att enligt 14 lagen om energideklaration för byggnader få göra en energideklaration på säljarens bekostnad. Regleringen skall framgå av likvidavräkningen. 14 Villkor 15 Vatten/avlopp 16 Fjärrvärme 17 Sotning att konununfullmäktige senast beslutar om försäljning och att beslutet villller laga kraft. Skulle det visa sig att villkoren ej uppfylls, ska detta köp återgå och alla prestationer återgå utan vederlag för någondera pmt. Vatten och avlopp tillhandahålls genom Torsby kommuns tekniska avdelnings försorg. Vid en anslutning till det kommunala V/A -nätet kommer denna kosh1ad att betalas av säljaren och inga kostnader för anslutningen påförs fastigheten Fjärrvänneförsörjningen sker idag genom Torsby konununs tekniska avdelnings försorg. Vid en direk1: anslutning till fjärrvärmenätet konuner denna kosh1ad att betalas av säljaren och inga kostnader för denna anslutning påföres fastigheten Säljaren tillser att brandskyddskontroll och sohling genomförs före tillträdet, och att eventuella brister som härvid framkommer åtgärdas. M 16-AM M Copyrighl Svensk Fastighetsfbrmedling. Eftertryck förbjudes. Sida 3 (4)

10 FORTS I<OPEI<ONTRAKT - SF 13 Skriftliga meddelanden Skriftliga meddelanden enligt detta avtal skall ske genom personligt överlämnande/överlänmande genom bud, brev, rekommenderat brev, E-post eller telefax till den/det adress/telefaxnr som angetts för motparten på avtalets första sida eller till mäklarens butiks uppgivna adress/telefaxnr. Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren ti llhanda: a) om avlämnats personligenlbud: vid överlämnandet; b) om avsänts med brev: vid mottagandet, c) OlD avsänts med rekol1u11enderat brev: två dagar efter avlämnande för postbefordran, d) om avsänts med E-post: vid avsändandet och e) 0111 avsänts med telefax: vid avsändandet. Utväxling av kontrakt Sä Ijarens underskrift Detta köpekontrakt är upprättat i tre likalydande exemplar. Säljare och köpare tar var sitt och ett behålls av Svensk Fastighctsfömledling som ark ivhand ling. 19 januari j anuari 2013 /'1./ r /" s:-'- ~,[ / //."Cc-?- c (,, Å : L...-:~~.._ Eva slund M 16-AM MO? Svensk Faslighelsförm edling. Eftertryck förbjudes. Sida 4 (4)

11 Torsby kommun sid 13 Kommunstyrelsen PROTOKOLL Försäljning av Torsby Tallen 7 Dnr KST 2012/111 Sammanfattning av ärendet GUPEX AB, genom Lars Ekström, har frågat kommunen om att få köpa fastigheten Torsby Tallen 7. Fastigheten ligger på motsatt gatusida från den adress där GUPEX AB bedriver verksamhet. GUPEX AB har för avsikt att på fastigheten förlägga sin nuvarande plåtverkstad samt att inrätta en måleriverksamhet. Måleriarbeten som idag köps och utförs i Karlstad. I två av de byggnader som finns på fastigheten har idag Räddningstjänsten med ett muntligt avtal med den förre ägaren, Fortifikationsverket, getts möjlighet att förvara förrådsmaterial. GUPEX AB har gett löfte om att Räddningstjänsten får hyra en byggnad för fortsatt förrådsverksamhet. Dessutom diskuteras om möjligheten att Räddningstjänsten kan få hyra en byggnad för invändig övningsverksamhet. Det fritids- och idrottsmateriel som av föreningar förvaras i en byggnad behöver avlägsnas och tekniska avdelning ser på alternativa förvaringsutrymmen. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse av teknisk chef Jan Esping, Kommunstyrelsens samhällsutskott Jäv Stanley Nilsson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Fastigheten Tallen 7 säljs till GUPEX AB för kronor, då fastigheten inköptes av kommunen för att möjliggöra utveckling av näringslivsverksamhet på fastigheten. 2. Tekniska avdelningen får i uppdrag att upprätta köpehandling. 3. Tekniska avdelningen får i uppdrag att tillsammans med Räddningstjänsten säkerställa lokal- och markbehov för Räddningstjänsten. Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

12 Torsby kommun Kommunstyrelsen sid 14 PROTOKOLL forts ks 48, försäljning av Torsby Tallen 7 Beslutet skickas till Tekniska avdelningen Ekonomiavdelningen Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

13 Köpekontrakt Fastighet Torsby Tallen 7. Bergebyvägen 5A. Fastigheten är belägen mellan Bergebyvägen och Fabriksgatan och omfattar 7272 m 2 Fastigheten är bebyggd med sex byggnader av mycket enkel standard. En byggnad är vanllisolerad med putsad fasad och betongplatta. Resterande byggnader utgörs av träbyggnader uppförda under 40- och 50-talet. Två byggnader uthyrs till Räddnings~änsten, Torsby kommun, och ny~as som förråd. Fastigheten saknar vatten- och avlopps anläggning. Hela fastigheten är staketinhägnad. Fastigheten är taxerad som Specialenhet, kommunikationsbyggnad (829) Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och får bebyggas med småindustri. Säljare Torsby kommun. Org nr: Torsby Köpare Gupex Industri AB. Org nr: Bergebyvägen Torsby Överenskommelse 1 Försäljning av fastighet Torsby kommun (säljaren) säljer fastigheten Torsby Tallen 7 till Gupex Industri AB (köparen). Tekniska avdelningen Torsby kommun växel Sida Besöksadress 10. Tekniska avdelningen fax 1 (3) Nya Torget 8, Torsby Torsby

14 2 Fastighetens skick Markområdet och byggnader som överlåts genom detta kontrakt överlåts i befintligt skick. Köparen har getts tillfälle att grundligt undersöka fastigheten. Köparen friskri ver säljaren från allt ansvar, och kan därmed inte göra några påföljder gälland~, för eventuella fel och brister i fastigheten av vad slag det än må vara, såväl synliga som dolda, inklusive miljömässiga brister, faktiska fel, rättsliga fel, rådighets fel och fysiska fel och brister. Köpeskillingen för fastigheten har fastställts med beaktande härav. 3 Köpeskilling Köpeskillingen för fastigheten uppgår till (fyrahundratjugotusen) kronor. Äganderätten till fastigheten ska övergå till köparen på tillträdesdagen när köpeskil lingen har erlagts till säljaren. Köparen ska erlägga köpeskillingen genom kontant inbetalning, senast på tillträdesda gen, till säljarens bankgironummer Tillträde Tillträdesdatum Inteckningar etc Säljaren garanterar gentemot köparen att fastigheten inte besväras av några penningin teckningar. 6 Servitut, arrende, nyttjanderättsavtal etc Säljaren garanterar gentemot köparen att fastigheten inte besväras av några andra be lastningar än de som framgår av fastighetsregistret. 7 Ansökan om lagfart m.m Ansökan om lagfart för att genomföra detta köpekontrakt skall inlämnas av köparen till Lantrnäterimyndigheten snarast efter tillträdesdagen och säljaren biträder ansökan genom underskrift av detta köpekontrakt. Kostnaden för lagfart betalas av köparen. 8 Köpebrev Köpebrev mellan säljare och köpare tecknas och utväxlas efter att 3 uppfyllts.

15 3 9 Giltighet Detta köpekontrakt skall för sin giltighet godkännas av kommunfullmäktige genom beslut, som vinner laga kraft. Kontraktet är upprättat i två exemplar, varav parterna tagit var sitt. Torsby den Torsby den.l./3.. ~-:..(:?..... För Torsby kommun För Gupex Industri AB Håkan Laack Lars Ekström Thomas StjerndorH Ovanstående säljares egenhändiga namnteckningar bevittnas:

16 Torsby kommun sid 26 Kommunstyrelsen PROTOKOLL Trygghetsboende Klarastrand Dnr KST 2012/538 Sammanfattning av ärendet För att utreda intresset för att tillskapa ett nytt trygghetsboende för äldre på Klarastrand Stöllet har en intresseförfrågan skickats ut och utvärderats. Intresseförfrågan och förutsättningarna för ett hygghetsboende behandlades av samhällsutskottet Sarnhällsutskottet beslutade att tekniska avdelningen får i uppdrag att projektera för ett byggprojekt. Tekniska avdelningen har tagit fram ett förslag på 7 lägenheter, enligt bilaga, och tagit fram en kostnadskalkyl för projektet på kr. Handlingar i ärendet KOlTLIlTunst-jl"elsens saj.1.whllsutskott Tjänsteskrivelse av teknisk chef Jan Esping, Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. KOllununfullrnäktige godkänner kostnadskalkylen kr anvisas till projektet genom upplåning. 2. Tekniska avdelningen tar fram hyreskostnad och redovisar till samhällsutskottet och genomför en marknadsföringskampanj med avsikt att få minst fyra tecknade hyreskontrakt inför byggstartsbeslut.. Beslutet skickas till Ekonomiavdehungen Tekniska avdelningen Konununfulhnäktige Justerarens signatur Utdragsbestyrkande "'dllj' ;\1"(\ r',!' : J?\'! \.J r', ' / \ " '10 \J - ;

17 ,,. ; ;r.; er..-\ 2 k I '" f ') -;-.-; i l ~ ~ } ~ u o ~. i... I!>:>

18 Datum Kommunstyrelsens samhällsutskott Trygghetsbostäder Bakgrund och syfte Denna utredning har sin grund i att kommunledningen i Torsby vill se på en eventuell möjlighet att skapa ett trygghetsboende för äldre personer på Klarastrand, Stöllet. Syftet med utredningen är att dels utreda vad begreppet trygghetsboende innebär och dels se på vilka koncept det finns på marknaden. Av utredningen kommer det även att framgå ett förslag avseende hur kommunen kan gå vidare i frågan och se på ett koncept för Klarastrand. Till utredningen har det varit knuten en arbetsgrupp som har bestått av Ulla-Lena Larsson äldreomsorgschef, Ulf Johansson socialchef, Jan Esping teknisk chef och Anders Björck bitr. kommunchef. Sammanfattning Det har skett en etablering av trygghetsbostäder i ett stort antal kommuner runt om i landet. Det finns privata så väl som kommunala trygghetsbostäder. Standarden och servicegraden på dessa boenden varierar, det finns även en variation på vilka regler som gäller för att man skall få flytta in på ett trygghetsboende. Det finns t.ex. boende som bara tillåter personer över en viss ålder, att man skall vara ensamstående eller ha en viss religiös övertygelse. Vad det gäller en eventuell etablering av ett trygghetsboende i Torsby kommun så finns det redan idag ett beslut om att etablera ett sådant boende i Torsby tätort. Efter genomförd enkät framgår det att det finns ett intresse av trygghetsboende utanför Torsby tätort varför arbetsgruppen föreslår att tekniska avdelningen skall få uppdrag att projektera för 4-6 lägenheter på Klarastrand. Arbetsgruppen anser att aktivitetsledarresursen skall resursmässigt samordnas mellan de bägge föreslagna trygghetsboendena, dvs Valbergsgården (tidigare utrett) och Klarastrand. Arbetsgruppen anser att villkoren för att få möjlighet att hyra en lägenhet på Klarastrands trygghetsboende blir behäftad med så få regler som möjligt. Dock så bör den grupp som boendet främst vänder sig till vara personer som är 65 år eller äldre. Anders Björck Torsby kommun direkt Sida biträdande kommunchef 1. Kommunkansliet mobil 1 (6) Besöksadress Torsby växe l Nya Torget 8, Torsby fax

19 Äldredelegationens utredning om bostäder för äldre Regeringen tillsatte en Äldredelegation 2008, delegationen fick i uppdrag att bland annat se på hur behoven och utvecklingen av bostäder för äldre kan komma att se ut i framtiden. Man konstaterar att andelen äldre i befolkningen kommer att öka och därmed också behovet av anpassade bostäder. Det befintliga bostadsbeståndet tillgodoser i alltför liten utsträckning denna typ av bostäder varför det måste byggas nya bostäder eller att delar av det befintliga bostadsbeståndet behöver byggas om. Vad är ett trygghetsboende? Det finns en mängd olika definitioner på vad ett trygghetsboende är, och det varierar från kommun till kommun. Av äldredelegationens utredning Bo bra hela livet (SOV. 2008:113) så skall ett trygghetsboende vara ett boende där "bostaden och dess omgivning är tillgänglig, där det är nära till service och det finns möjligheter till meningsfull tillvaro i gemenskap med andra". Närheten till personal med vård- och omsorgskompetens är också en viktig trygghetsskapande faktor för människor i detta skede av livet. Utredningen ser trygghetsboende som en mellanform av boende, dvs ett boende som man väljer då man flyttar från sitt "vanliga" boende men ännu inte är i behov av ett särskilt boende. Med erfarenhet från andra kommuner kan man säga att det som är generellt utmärkande för trygghetsboende är att det skall vara ett boende som är anpassad för enklare funktionshinder. Man skall ha tillgång till en gemensamhetslokal och/eller eventuellt en mats at det skall finnas en resurs som skall vara aktivitetsansvarig. Den aktivitetsansvarige skall arrangera några aktiviteter per vecka helst någon per dag och skall vara öppna för samtliga boende. Vissa aktörer väljer att avgiftsbelägga aktiviteterna samtidigt som de är gratis hos andra. Kommunernas betydelse för tillkomsten av trygghetsbostäder Äldredelegationen såg vikten av att kommunerna skulle ta ansvar för denna typ av boende. Man föreslog därför i sin utredning att de skulle tillskapas en särskild lag vilket tillät kommunerna att tillskapa och tillhandahålla trygghetsbostäder utan att de skulle krävas någon särskild behovsprövning. Av utredningen framgår det även att kommunerna skulle ha någon form av förmedlings~änst för dessa bostäder. Man ansåg att kommunerna själva skulle få bestämma huruvida man vill etablera denna typ av bostäder eller ej. Behov av fler äldrebostäder Av utredningen framgår det att den demografiska utvecklingen i landet kommer medföra att behovet av anpassade bostäder för äldre kommer öka. Den största ökni.ngen nationellt kommer ske från och med år 2020 fram till ungefär räknar man med att 2,5 miljoner av befolkningen kommer att vara 65 år eller äldre, den största ökningen kommer ske för personer som är 85 år och äldre. Statliga bidrag till äldreanpassade bostäder För att stimulera om- och nybyggnationen av trygghetsbostäder för äldre så har man öppnat möjligheten att söka investeringsstöd i de avsatt medel som redan finns vilka uppgår till totalt 2,5 miljarder fram till och

20 Hurhar man gjort i andra kommuner? Det har tillskapats trygghetsbostäder i ett antal kommuner i Sverige, dels genom kommunala bolag men även genom att privata företag har satsat på denna nya boendeform. Det finns tillgång till allmänna kommunikationer i närheten av boendet. Själva boendet har följande utformning, två eller tre rum och kök som är anpassade utifrån vissa funktionsnedsättningar. Det är normalt att man t.ex. har tillgång till ett större badrum än normalt, att det finns en större inglasad balkong med mera. Det finns tillgång till gemensamhetsutrymmen i form av aktivitetslokaler och någon form av gemensam trädgård inglasad eller utomhus. Det finns även i de flesta fall tillgång till personal som har någon form av aktivitets ansvar, dvs som skall erbjuda gemensamma aktiviteter för de boende. I vissa boende så finns tillgång till sjuksköterska under några timmar per vecka, det är dock relativt ovanligt. Vad det gäller hyra och avgifter för olika tjänster så ser det väldigt annorlunda ut på olika trygghetsboende. På vissa boende så ingår allt i hyran och man betalar därmed ganska hög hyra. I andra boenden så betalar den boende en hyra och sedan subventionerar kommunen både del av de gemensamma utrymmena och del av personalresursen. Kombinationen av upplägg är oärldlig mellan dessa bägge ovanstående exempel, de får ses som någon form av ytterligheter åt vardera håll. Andra skillnader som finns på de befintliga trygghetsboendena runt om i Sverige är vilka som har rätt att bo på dessa boenden. Det är dels ett ålderkrav, att man till exempel skall vara som yngst 65 år, den högsta ålder som har återfunnits hos någon kommun eller aktör är 80 år. Sedan finns det regler hos vissa aktörer att man inte får leva i parrelation utan måste vara ensamstående. Det är inte heller helt ovanligt att det ställs krav på att man redan skall vara mantalsskriven i kommunen för att ha möjlighet att få tillgång till denna boendeform. Storleken på boendena varierar från mellan 25 upp till ca 40 lägenheter per huskropp. Vad det gäller upplåtelseformen så varierar denna mellan hyresrätt, kooperativ hyresrätt och bostadsrätt. De vanligaste formerna som framkommit i kontakterna med olika aktörer i samband med derma utredning är hyresrätt eller bostadsrätt. Upplåtelseformen har en viss koppling till vad som är "normalt" på bostadsorten. Är hyresrätt det vanligaste då brukar även trygghetsboendet utgöras av hyresrätter och viceversa för bostadsrätter. Förslag på hur vi gör i Torsby För Torsby kommuns del så finns det olika vägar att gå. Den första frågan som man måste ställa är om det finns en efterfrågan på denna typ av bostäder i Torsby kommun. Ser man på befolkningsstatistiken och befolkningsprognosen för den närmsta IS-års perioden så kommer andelen som är 65 år och äldre ligga på ungefär samma nivå som idag. Vi får anta att utvecklingen på efterfrågan av anpassade bostäder kommer att följa den trend som äldredelegationen bedömer för landet i övrigt, vilket innebär att det bör etableras anpassade bostäder för denna åldersgrupp. Vad det gäller en etablering av ett trygghetsboende i Stöllet så finns det ett visst stöd för ett sådant boende utifrån den enkät som omsorgsnämnden har genomfört. Enkäten vände sig till personer som erhåller någon form av biståndsbedömd insats från 3

Samverkanskontoret Sysslebäck. Rum fördelas i Sysslebäck

Samverkanskontoret Sysslebäck. Rum fördelas i Sysslebäck KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 23 juni 2014 kl. 18:00 Plats Gruppmöten Samverkanskontoret Sysslebäck Rum fördelas i Sysslebäck Tid för justering 2014-06-27 klockan 09.00 Sammanträdet

Läs mer

Samverkanskontoret Sysslebäck

Samverkanskontoret Sysslebäck KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 20 maj 2013 kl. 18:00 Plats Samverkanskontoret Sysslebäck Gruppmöten Rum är bokade från 16:00 Val av justerare Behörighet, upprop, tid för justering

Läs mer

Stjerneskolans matsal. Rum 263 (S) Rum 260 (Borgerliga gruppen) Rum 258 (V)

Stjerneskolans matsal. Rum 263 (S) Rum 260 (Borgerliga gruppen) Rum 258 (V) KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 20 januari 2014 kl. 18:00 Plats Stjerneskolans matsal Val av justerare Gruppmöten: Rum finns reserverade från 16.00 Rum 263 (S) Rum 260 (Borgerliga gruppen)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Enligt överenskommelse, dock senast

KÖPEKONTRAKT. Enligt överenskommelse, dock senast KÖPEKONTRAKT Säljare Martti Luoma 441117-8470 Salme Luoma 441030-9282 Bjälkebräcka 110, 454 92 Brastad Mobiltel: 076-795 28 50 Köpare Lysekils Kommun 212000-1389 1/1-del 453 80 Lysekil E-post: mats.tilander@lysekil.se

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen KÖPEKONTRAKT Säljare NN Personnummer Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) fax Köpare NN Personnummer del Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) Fax Köpeobjekt Fastigheten XX

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Måndag 21 januari 2013 kl. 18:00. Plats. Gruppmöten Platser är bokade från 16.00. Fika finns från 17.00.

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Måndag 21 januari 2013 kl. 18:00. Plats. Gruppmöten Platser är bokade från 16.00. Fika finns från 17.00. KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 21 januari 2013 kl. 18:00 Plats Prostgårdslagårn Torsby Gruppmöten Platser är bokade från 16.00. Fika finns från 17.00 Val av justerare Behörighet, upprop,

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 22 augusti 2013 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 22 augusti 2013 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 22 augusti 2013 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE ANSLAG/BEVIS. S*rneskolan Torsby. Se bilaga. Se bilaga. Carina Nordqvist, Roger Ericsson PROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE ANSLAG/BEVIS. S*rneskolan Torsby. Se bilaga. Se bilaga. Carina Nordqvist, Roger Ericsson PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTGE Tid och plats Måndag 22 april 2013 kl. 18:00-20:00 S*rneskolan Torsby Beslutande Övriga deltagare Se bilaga Se bilaga Justerare Carina Nordqvist, Roger Ericsson Tid för justering 2013-05-29

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-12-18 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 12 april 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 12 april 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den april 0 kl 8.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden Val av justerande ledamöter Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och enkla frågor

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Entledigande som ersättare i kommunfullmäktige, Stig Sandberg (M) Dnr 2015-000025

Entledigande som ersättare i kommunfullmäktige, Stig Sandberg (M) Dnr 2015-000025 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-02-23 Kommunfullmäktige Ärende Försäljning av Granudden 1:2 Dnr 2013-000168 Redovisning av medborgarförslag 2014 Dnr 2015-000026 Redovisning av motioner 2014 Dnr 2015-000027

Läs mer

Stjerneskolans matsal. Rum 263 (S) Rum 260 (Borgerliga gruppen) Rum 258 (V)

Stjerneskolans matsal. Rum 263 (S) Rum 260 (Borgerliga gruppen) Rum 258 (V) KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 18 november 2013 kl. 18:00 Plats Stjerneskolans matsal Val av justerare Tid för justering 2013-11-28 kl 15:00 Gruppmöten: Rum finns reserverade från

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

5 Reviderad boendeplan för vård- och omsorgsnämnden

5 Reviderad boendeplan för vård- och omsorgsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-01-21 Tid 2014-01-21, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Information om brukarundersökningen

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

FAMILJEHEMSVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM

FAMILJEHEMSVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM FAMILJEHEMSVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM Riktlinjer för handläggning och dokumentation Beslutade av kommunfullmäktige 2014-01-27 Innehållsförteckning FAMILJEVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM... 1 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING

Läs mer

Måndag 3 februari 2014 kl. 10:00-15:30 Sammanträdesrummet, kommunhuset Torsby

Måndag 3 februari 2014 kl. 10:00-15:30 Sammanträdesrummet, kommunhuset Torsby KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Måndag 3 februari 2014 kl. 10:00-15:30 Sammanträdesrummet, kommunhuset Torsby Ann-Katrin Järåsen S), Ordförande Rune Mattsson S) Stanley Nilsson S) Birgit Dahlgren

Läs mer

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning 1(16) 2013-10-29 SN 2013/604 Socialnämnd Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning Antaget av socialnämnden 2013-11-25 88 Postadress

Läs mer

Rapport 2013:7. Utvärdering av investeringsstödet till äldrebostäder

Rapport 2013:7. Utvärdering av investeringsstödet till äldrebostäder Rapport 2013:7 Utvärdering av investeringsstödet till äldrebostäder Utvärdering av investeringsstödet till äldrebostäder Boverket februari 2013 Titel: Utvärdering av investeringsstödet för äldrebostäder

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut 2012-10-17 Ann-Christin

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kallelse/underrättelse Tid Tisdag 14 april2015 kl. 09:00 Plats Sammanträdesrummet, kommunkontoret Torsby Val av justerare Tid för justering Ärendelista Nr Inte offentliga

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer