Innehåll. Förvaltningsberättelse. Ekonomiska tabeller. Inledning. Årsredovisning Övrig ekonomisk information

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Förvaltningsberättelse. Ekonomiska tabeller. Inledning. Årsredovisning 2009. Övrig ekonomisk information"

Transkript

1 Årsredovisning 2009

2 Inledning Innehåll Inledning 2009 i sammandrag 3 Fem år i sammandrag 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Kommunstyrelsens ledamöter 5 Förvaltningsberättelse Kommunkoncernen 6 Styrkort Året som gått 10 Åren som kommer 14 Medborgare/kund 19 Utveckling/tillväxt 23 Ekonomi 29 Medarbetare 37 Nämnder och kommunägda bolag Ledning och samordning 44 Utbildning 46 Vård och omsorg 50 Fritid och kultur 53 Infrastruktur 57 Energi och miljö 65 Ekonomiska tabeller Driftredovisning 70 Investeringsredovisning 72 Större investeringar 73 Resultaträkning 74 Balansräkning 74 Finansieringsanalys 75 Noter 76 Leasingredovisning 84 Redovisningsprinciper 85 Revisionsberättelse 86 Årsredovisning 2009 Vår förhoppning är att du finner denna årsredovis ning intressant, oavsett om du är kommun medborgare eller någon annan intressent. Vi hoppas också att den bidrar till ett ökat intresse för kommunens utveckling. För att skapa ett helhetsperspektiv över hela den kommunala verksamheten har årsredovisningen en gemensam förvaltningsberättelse för hela kommunkoncernen. Den beskriver på vilket sätt verksam heten uppfyllt de av kommunfullmäktige ställda inriktningsmålen. Årsredovisningen är en kommunstyrelse produkt. Kom munstyrelsen ansvarar för ledning och samordning av all kommunal verksamhet, oavsett den bedrivs i förvaltnings- eller bolagsform. Bekanta dig gärna med kommunstyrelsens ledamöter på sidan 4 och 5. Övrig ekonomisk information Förutom årsredovisningen lämnar kommun styrelsen två delårsrapporter (april och augusti) till kommunfullmäktige. Den ekonomiska informationen till kommun fullmäktige hittar du på kommunens hemsida: På hemsidan hittar du också kommunfullmäktiges årsbudget och plan. Ordlista och begrepp 87 Korta fakta om Skellefteå 88 Produktion: Krux & Co, Skellefteå Tryck: GTC, Luleå, april 2010 Omslagsbild: Johnér bildbyrå Övriga bilder: Patrick Degerman/Synk: sid 10, 15, 16, 18, 22, 38, 42, 51, 55, 64 Carina Wallin: sid 2, 3, 28, 40, 43, 67, 69 Emma Söderlund: sid 47 2 Flytande restaurang på Skellefteälven

3 Inledning 2009 i sammandrag Årets resultat för Skellefteå kommunkoncernen uppgår till 266 mnkr (467). Minskningen beror främst på resultatutvecklingen i Skellefteå Kraft AB. Elpriserna har varit låga under året och resultatet har belastats med engångsavskrivningar på optofibernätet. Resultatet för kommunen inklusive elförsörjning uppgår till 173 mnkr (320). Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett resultat på 93 mnkr (53). Affärsverksamheterna redovisar ett resultat på 80 mnkr (267) varav elförsörjningen utgör 81 mnkr (288). Den kraftiga minskningen i elförsörjningens resultat beror på lägre räntenivåer och en förändrad låneportfölj. De största avvikelserna i förhållande till av kommunfullmäktige beslutad budget är kommunstyrelsen + 40,6 mnkr, fastighetsnämnden +27,8 mnkr, fritidsnämnden +13,5 mnkr, socialnämnden -16,0 mnkr och gymnasienämnden -10,1 mnkr. Årets skatteintäkter inklusive generella statsbidrag uppgick till mnkr (3 361), vilket är en ökning med 113 mnkr eller 3,4 procent. Antal anställda uppgick till (exklusive kommunägda bolag). Kommunens anställda har därmed minskat med 159 personer. Befolkningen låg vid årets slut på invånare, en minskning med 92 personer. Den öppna arbetslösheten var vid utgången av 2009 totalt 9,8 procent i Skellefteå, jämfört med rikets 8,3 procent. För gruppen ungdomar var motsvarande siffror, totalt arbetslösa 20,5 procent i Skellefteå respektive 11,7 procent i riket. Årets nettoinvsteringar uppgick till mnkr, varav kommunen 281 mnkr och de kommunägda bolagen 768 mnkr. Nettoinvesteringarna var totalt 71 mnkr lägre än Fem år i sammandrag Belopp i mnkr där inte annat anges Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Årets resultat Tillgångar Skulder pensionsavsättning Eget kapital därav rörelsekapital därav anläggningskapital Total pensionsskuld (inkl. ansvarsförbindelse 1 ) Soliditet, % Soliditet, kommunen, % Nettoinvesteringar Nettoinvesteringar, kommunen Självfinansieringsgrad, investeringar, % Utdebitering, kronor per skattekrona 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40 Antal invånare I ansvarsförbindelsen ingår pensioner inklusive löneskatt som intjänats före För att ge en rättvis bild av den långsiktiga betalningsförmågan ingår vid beräkning av soliditeten hela pensionsskulden, inklusive ansvarsförbindelse. 3

4 Inledning Kommunstyrelsens ordförande Konjunktur Året har präglats av lågkonjunktur och minskad sysselsättning i såväl Sverige som Skellefteå. BNP visade under 2009 den svagaste utvecklingen i modern tid. Det stora antalet varsel om uppsägningar har däremot avtagit och prognoserna för svensk ekonomi ser ljusare ut än tidigare. Effekterna av den världsomspännande lågkonjunkturen fick inte heller full effekt under 2009, vilket tillsammans med statliga stimulanser sammantaget medförde ett relativt gott år för kommunernas ekonomi. Det kvarstående problemet är dock den höga arbetslösheten bland främst ungdomar som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Situationen på arbetsmarknaden medför att kommunen måste fortsätta med målmedvetna satsningar på tillväxt i form av näringslivs- och befolkningsutveckling. Skellefteå kommun kommer bland annat att erbjuda 85 unga människor traineeanställningar i kommunen under Kommunernas intäkter brukar ha vissa eftersläpningseffekter jämfört med rådande konjunkturcykel. Företagen har i dag lågt kapacitetsutnyttjande, vilket innebär att de i många fall kan möta efterfrågeökningar utan att i första hand behöva nyanställa. Utväxlingen på skatteintäkter kommer därför att vara svag de kommande åren trots att konjunkturen börjar vända uppåt. Resultat och investeringar Skellefteå kommun redovisar ett förhållandevis gott ekonomiskt resultat. De övergripande finansiella målsättningarna har klarats och åtstramningsåtgärder som vidtagits i verksamheterna har fått bra effekter under året. Under året har kommunen utfört investeringar för motsvarande 281 mnkr och kommunkoncernen för motsvarande mnkr. Bland investeringsobjekten kan nämnas ombyggnationer i Stadshuset och Ursviksskolan, nybyggnation av äldreboendet Ömheten samt den nya bollhallen. Skelleftebostäder har bland annat byggt sex nya boenden med totalt 45 lägenheter och Skellefteå Kraft fortsätter med sin vindkraftssatsning. Strukturella omställningar nödvändiga Befolkningens sammansättning förändras i Skellefteå med fler äldre och färre barn i skolåldrarna. I en framtid där den arbetsföra befolkningen minskar kommer det att krävas kloka lösningar för att klara de kommunala uppdragen med bibehållen eller förbättrad kvalitet. För närvarande arbetas det med olika former av samordningslösningar och vid nyinvesteringar förordas lösningar som på sikt spar driftkostnader. Inom äldreomsorgen kommer fler moderna äldreboenden att skapas som är anpassade för de krav som ställs i framtiden och som dessutom möjliggör effektivare resursnyttjande. Inom för-, grund-, och gymnasieskola kommer strukturen att anpassas till framtidens efterfrågan, även här är samordningslösningar inom de olika utbildningsområdena ofta aktuella. Ett annat område som kräver resurser är energisparåtgärder. Kommunen har startat ett energieffektiviseringsprojekt med uppdrag att kartlägga energiåtgång och att komma med förslag på effektiviseringar. Energieffektiviseringar aktualiseras i både nya och befintliga anläggningar. Hållbara lösningar Skellefteå satsar på hållbara lösningar genom investeringar i biopellets, biogas, träbyggande och vindkraft. I kommande års investeringsplan ligger dessutom byggande av en ny grundvattentäkt som ska förse centrala Skellefteå med ett bättre dricksvatten samt en minskad förbrukning av kemikalier. Infrastruktur Under våren 2010 övergår Skellefteå flygplats i kommunal ägo. I och med att flygplatsen blir kommunens egen, ger det stora möjligheter att utveckla och påverka flygtrafiken på ett helt annat sätt än tidigare. En annan aktuell fråga är finansiering och byggnation av den så kallade Norrbottniabanan som kommer att sträcka sig mellan Umeå och Luleå. Skellefteå kommun kommer att med all kraft driva frågan om Norrbottniabanan. Basnäringarna är väldigt viktiga för näringslivet och en infrastrukturell satsning på en modern järnväg är nödvändigt för näringslivets fortsatta utveckling. Dessutom medför naturligtvis banans tillkomst miljömässiga vinster och arbetstillfällen. Bert Öhlund Kommunstyrelsens ordförande 4

5 Inledning Kommunstyrelsens ledamöter Kommunstyrelsen ansvarar för ledning och styrning av all kommunal verksamhet. Styrelsens uppdrag förstärks av kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning och krav på ekonomiska och verksamhetsmässiga treårsplaner. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att följa hur ekonomi och verksamhet utvecklas för hela kommunkoncernen. Styrelsen har också ett särskilt ansvar för tillväxt och sysselsättning i kommunen. Kommunstyrelsen ansvar för styrning i strategiska frågor gäller bland annat: Lång och kortsiktig ekonomisk planering Uppföljning (ekonomi och verksamhet) Intern kontroll Finansiell koncernsamordning Sysselsättningsfrämjande åtgärder Näringspolitiska åtgärder Omvärldsbevakning/internationella frågor Civilförsvarsfrågor Samhällsfrågor Stående från vänster: Andreas Löwenhöök (M) Lars Åhman (FP) Anders Hård (MP) Hans-Eric Wallin, vice ordf. (V) Torvald Stefansson (S) Bert Öhlund, ordförande (S) Bengt Markstedt (S) Rickard Carstedt (S) Sittande från vänster: Lena Håkansson (S) Harriet Classon (S) Maria Wiksten (KD) Helena Lindahl (C) Sonja Persson (S) Ann Åström (S) Saknas: Håkan Lindh, oppositionsråd (FP) För information om de olika partierna Socialdemokraterna Folkpartiet folkpartiet.skelleftea.org Vänsterpartiet vansterpartiet.skelleftea.org Centerpartiet centerpartiet.se/skelleftea Kristdemokraterna Moderaterna Miljöpartiet Politisk representation i kommunfullmäktige Socialdemokraterna 35 Folkpartiet-Liberalerna 8 Vänsterpartiet 6 Centern 6 Kristdemokraterna 4 Moderata Samlingspartiet 4 Miljöpartiet 2 5

6 Kommunkoncernen Valberedning Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Revision Personalnämnd, valnämnd Kommunledningskontor Byggnadsnämnd, miljönämnd, konsumentnämnd, överförmyndarnämnd Fastighetsnämnd Teknisk nämnd Kommunhälsan Bygg- och miljökontor Fastighetskontor Tekniskt kontor Räddningstjänst Fritidsnämnd Kulturnämnd, barn- och grundskolenämnd Gymnasienämnd Socialnämnd Fritidskontor Skol- och kulturkontor Gymnasiekontor Socialkontor Styrelser för respektive bolag Länstrafiken i Västerbotten AB Bottenvikens Stuveri AB Skellefteå kommun äger 15 procent, ej konsoliderat i koncernredovisning. Skellefteå Vattenregleringsföretag Ett av kraftverksintressenterna i Skellefte - älven bild at företag för gemensam drift av vattenregleringar na i älven, ej konsoliderat i koncernredovisning. Skellefteå Stadshus AB 100% Skelleftebostäder AB 100% Fastighets AB Polaris 100% BPark AB 25% Skelleftebuss AB 100% AB Continentbus 100% Lövångers Trafik AB 100% Skellefteå Kraft AB 100% Skellefteå Kraft Elnät AB 100% norrlands Etanolkraft AB 49% skellefteå Kraft Energihandel AB 100% skellefteå Kraft Service AB 100% greenwind AB 100% AB Continentflytt 100% skellefteå EnergiUnderhåll HB 50% nordsvenska Kraft AB 28% oy Alholmens Kraft AB 25% Bisov Energi AB 100% ACRA Invest AB 50% BPark AB 25% Skeria Utveckling AB 100% Skellefteå museum AB 60% Västerbottensteatern AB 40% 6

7 Kommunkoncernen Kommunfullmäktige Genom fria val ger medborgarna kommunfullmäktige mandat att utforma den kommunala verksamheten. Kommunfullmäktige har politiskt och ekonomiskt ansvar för all verksamhet och ger styrelser och nämnder i uppdrag att ansvara för att de olika verksamheterna blir utförda enligt den inriktning och det uppdrag som fastställts. Mandatfördelningen mellan de olika politiska partierna ser ut enligt följande: Socialdemokraterna Folkpartiet 8 10 Vänsterpartiet 6 6 Centerpartiet 6 6 Kristdemokraterna 4 5 Moderaterna 4 4 Miljöpartiet 2 2 Skellefteå kommunkoncern omfattar tio kommunala förvaltningar och tre aktiebolag med tillhörande dotterbolag. Två av aktiebolagen är fristående bolag och det tredje, Skellefteå Stadshus AB, är organiserat som en koncern med ett antal dotterbolag. Samägda bolag ingår i koncernen med motsvarande ägd andel. Ägarinflytandet över de kommunägda bolagen konkretiseras genom att kommunfullmäktige väljer styrelse, fastställer bolagsordning, aktiekapital, ekonomiska grundkrav m m. Bolagens styrelser ansvarar för att av ägaren uppsatta mål infrias. Kommunen har även medverkat i bildandet av ett antal stiftelser. Kommunfullmäktige utser styrelseledamöter i stiftelserna. Tre olika styrenheter Skellefteå kommunkoncern är indelad i tre olika typer av decentraliserade styrenheter; skattefinansierad verksamhet, affärsverksamhet och kommunägda bolag. Samtliga enheter utgör instrument för politisk verksamhet. Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Skattefinansierad Affärs- Kommunägda verksamhet verksamhet bolag De skattefinansierade enheterna finansieras i huvudsak genom skatter och statsbidrag och är anslagsstyrda, det vill säga bedriver verksamhet inom ett av kommunfullmäktige anvisat anslag. Några exempel på skattefinansierade områden är utbildning, gator och vägar samt vård och omsorg. Vissa tjänster finansieras till viss del genom avgifter, t ex inom barn- och äldreomsorg. Affärsverksamheterna finansieras helt genom intäkter från taxor, avgifter och försäljning. Verksamheten bedrivs utifrån ett av kommunfullmäktige anvisat resultatkrav. Till skillnad från skattefinansierade verksamheter ränteberäknas affärsverksamheternas löpande betalningsströmmar och belastas med kostnader för centraladministration. Några exempel på affärsverksamheter är vatten och avlopp, renhållning och hamn. Den tredje typen av styrenhet är de kommunägda bolagen som också bedriver sin verksamhet utifrån ett av kommunfullmäktige anvisat resultatkrav. Verksamhetsområden I den senare delen av förvaltningsberättelsen är samtliga nämnder och bolag uppdelade i olika verksamhetsområden. Områden där medborgarna i Skellefteå kommun på olika sätt tar del av tjänster som erbjuds. Utbildning Fritid och kultur Medborgare Ledning och samordning Kommunkoncern Energi och miljö Vård och omsorg Inom samtliga områden återfinns olika typer av styrenheter. Exempelvis inom infrastruktur tillhandahålls tjänster genom skattefinansierad verksamhet, affärsverksamhet och kommunägda bolag. Området ledning och samordning omfattar olika former av stödjande verksamhet, exempelvis den centrala ekonomi- och personalfunktionen. God ekonomisk hushållning Kommunallagen reglerar kommunernas ekonomiska förvaltning genom att krav ställs på god ekonomisk hushållning. Ett av grundkraven är att budget ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Motiven till detta är bland annat: Långsiktig konsolidering av ekonomin Skapa utrymme för investeringar Täcka ökningen av hela pensionsåtagandet Riskexponering och osäkerhetsfaktorer Infrastruktur 7

8 Kommunkoncernen Vision Önskat läge Kommunvisionen Skellefteå en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i Medborgare/ kund Utveckling/ tillväxt Ekonomi Medarbetare Önskat läge har samma syfte men är mer konkret och påtagligt. visionen nås inte utan att det önskade läget passeras. Nyckelfaktorer (NF) Nyckelfaktorer (NF) Nyckelfaktorer (NF) Nyckelfaktorer (NF) Mål Mål Mål Mål Mått Mått Mått Mått Aktiviteter / handlingsprogram För att säkra en god ekonomisk hushållning behövs finansiella mål som tydligt markerar att de ekonomiska förutsättningarna är vad som ytterst begränsar verksamheternas omfattning. Det behövs också tydliga verksamhetsmål som klargör uppdraget. Målen ska ange vad som kan uppnås med befintliga resurser. Nyckelfaktorerna pekar på vilka faktorer inom respektive perspektiv som är avgörande för att uppnå önskat läge och vision. Målen stödjer en eller flera nyckelfaktorer och reglerar vilken inriktning verksamheten har inom det aktuella perspektivet. Förvaltningar och bolag tar löpande fram aktiviteter och handlingsplaner som stödjer de framtagna målen i styrkorten. Uppföljning av styrkorten sker vid delårsrapporter och årsredovisning. Tillsammans med kommentarer och redovisning av mätresultat används färger för att visualisera graden av måluppfyllelse. För en kommun, där verksamheten är målet och pengarna medlet, innebär god ekonomisk hushållning mycket mer än en balanserad ekonomi. Skellefteå kommun vill i denna årsredovisning visa en helhetsbild som visar samspelet mellan insatta resurser och uppnådda resultat. För att leva upp till kommunvisionen tillhandahåller kommunen service/tjänster inom olika verksamhetsområden. Målet är att utveckla en levande demokrati med öppet debattklimat. Verksamheten ska bedrivas i dialog med medborgarna. Röd färg signalerar om att verksamheten inte uppnår målen Gul färg betyder att verksamheten delvis uppnår målen Grön färg betyder att verksamheten uppnår målen Politiken fastställer ambitionsnivån och anvisar resurser och verksamheterna utför tjänsteproduktionen. Mål- och resultatstyrning Kommunens styrmodell bygger på teorin om balanserad styrning som innebär att planering, genomförande och uppföljning sker ur flera perspektiv. Kommunfullmäktige beslutar årligen om ett övergripande styrkort för hela kommunkoncernen samt ett styrkort för varje nämnd/ bolag. Styrkorten omfattar mål inom 4 olika perspektiv. Medborgare/kund Utveckling/tillväxt Ekonomi Medarbetare Den huvudsakliga inriktningen är att oavsett var man befinner sig i organisationen är vision, önskat läge och de olika perspektiven gemensamma delar för alla. Givet kommunens uppdrag svarar visionen på vart kommunen vill föra organisationen. 8

9 Styrkort 2009 Vision Vision Skellefteå en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i Önskat läge Skellefteå årets tillväxtkommun! Medborgare/kund Utveckling/ tillväxt Ekonomi Medarbetare Nöjda medborgare Befolkningstillväxt (1) God ekonomisk hushållning Motiverade medarbetare och kunder (1) Fler arbetstillfällen (2) (1) med rätt kompetens (1) Attraktiv livsmiljö (2) Hög utbildnings nivå (3) Strategiska investeringar (2) Attraktiva och hälso samma Nära, enkelt och öppet (3) Strategiskt utbyte med arbetsplatser (2) om världen (4) Gemensam värdegrund (3) Bra företagsklimat (5) NF NF NF NF Förbättrat medborgar index (1,2,4) Förbättrad livsmiljö (1,2) Attraktiv barn- och ungdomsmiljö (1,2) Utveckla verksamhetsprocesserna (1,3) Mål Befolkningsökning med 250 invånare (1) 200 nya arbetstillfällen per år (1,2) Öka utbildningsnivån med minst 1 % enhet per år (1,3) Aktiv part i regionens utveckling (1,2,3,4) Utvecklad infrastruktur (1,2,3,4) Öka förvärvsfrekvensen bland utlandsfödda med minst 1 % enhet Topp 80 i företagsklimat (5) Finansiell styrka (1,2) Effektivt resursnyttjande (1,2) Utveckla och stärka kommunens tillgångar (1,2) Medarbetarindex högre än 3,9 (5-gradig skala) Ledarskapsindex högre än 3,9 (5-gradig skala) Sjukfrånvaron lägre än 6 % Alla medarbetare har en individuell utvecklingsplan senast år 2009 (1,2) Alla anställda har önskad sysselsättningsgrad (1,2) Gemensam värdegrund känd och förankrad (3) Mål Mål Mål Under året har uppföljning av kommunkoncernens styrkort skett vid två tidigare tillfällen, 30 april och 31 augusti. Perspektiven medborgare/ kund och ekonomi redovisar måluppfyllelse. Medarbetarperspektivet redovisar delvis måluppfyllelse och perspektivet utveckling/tillväxt redovisar ej måluppfyllelse. April -09 Aug -09 Dec -09 Medborgare/ Utveckling/ Ekonomi Medarbetare kund tillväxt faktorer. Förbättringsområden finns när det gäller kommunikationer, kommersiellt utbud, gator och vägar, miljöarbete samt frågor som handlar om bostäder, kommersiellt utbud, gator och vägar samt frågor som handlar om förtroende och påverkansmöjligheter. Inom utvecklingsperspektivet har målen om befolkningsökning, företagsklimat och sysselsättning inte uppnåtts under året. Konjunkturen spelar naturligtvis en roll för utvecklingen. Under 2010 kommer ett förnyat och intensifierat strategi- och planeringsarbete att genomföras med syfte att skapa tydliga målsättningar och ge underlag för prioriteringar. Medarbetare Ekonomi Medborgare/kund Utveckling/tillväxt Ekonomiperspektivet redovisar måluppfyllelse. De övergripande finansiella målen har uppnåtts. Arbetet med ökad effektivitet i kommunens resursutnyttjande fortsätter och det nödvändiga strukturella omställningsarbetet har påbörjats inom bland annat barn- och grundskola och gymnasieskola. Nämnderna har överlag hanterat verksamheterna inom befintliga anslag. Inom medborgarperspektivet visar resultatet av årets medborgarundersökning att Nöjd medborgarindex har förbättrats jämfört med fjolåret. Trygghet, natur och fritidsaktiviteter betonas som positiva Medarbetarperspektivet redovisar delvis måluppfyllelse. Kritiska områden är fortfarande andelen tillgodosedda önskemål vad avser sysselsättningsgrader och individuella utvecklingsplaner. Sjukfrånvaron har fortsatt att sjunka och utfallet blev betydligt bättre än målsättningen för kommunen som helhet. 9

10 Året som gått Samhällsekonomi/arbetsmarknad Den kollaps som inträffade på de finansiella marknaderna under hösten 2008 har fått långtgående effekter på samhällsekonomin under Sveriges BNP minskade med 4,3 procent under 2009, vilket är den största nedgången i modern tid. Den finansiella oron har under senare delen av 2009 dämpats något och vissa tendenser till återhämtning har kunnat skönjas. Detta visas också av att Sveriges BNP-tillväxt var positiv under sista kvartalet. Arbetsmarknaden har utvecklats mycket svagt under Arbetslösheten i Sverige har under året stigit drastiskt, från 6,2 procent vid årets början till 8,3 procent vid årets slut. Det motsvarar en ökning av antalet arbetslösa med personer. Antalet varsel har dock minskat från de historiskt höga nivåerna som rådde hösten Ungdomsarbetslösheten i riket uppgick till 11,7 procent i slutet av året. I Skellefteå kommun steg arbetslösheten med 5,5 procentenheter i november 2009 jämfört med motsvarande period Totalt uppgick arbetslösheten i Skellefteå kommun till 9,8 procent. Motsvarande siffra för ungdomar var 20,5 procent. Kapacitetsutnyttjandet i den svenska ekonomin har varit mycket lågt under Det innebär att en förbättring av efterfrågan inte direkt kommer att få effekt på sysselsättningen. Efterfrågeökningen kommer i första hand att mötas med ledig kapacitet i näringslivet. Styrräntan har under året legat på historiskt låga nivåer. I juli 2009 sänkte riksbanken den viktigaste styrräntan, reporäntan, till 0,25 procent. Riksbanken har sedan juli lämnat reporäntan oförändrad. I kombination med andra åtgärder är syftet med den historiskt låga räntan att öka kreditutbudet och därmed underlätta återhämtningen i ekonomin. Inflationen mätt som konsumentprisindex har varit negativ 2009, till största delen beroende på den svaga utvecklingen på arbetsmarknaden samt den låga styrräntan. Den så kallade svininfluensan som drabbade Sverige under hösten fick inte den effekt på samhällsekonomin som först befarades. Den initiala bedömningen var att den skulle ha en betydande effekt på hushållens konsumtion. Eftersom smittspridningen tog fart först i slutet på året kunde en stor del av riskgrupperna vaccineras, vilket gjorde att effekterna av influensan mildrades. Demografi Skellefteå kommun är till ytan Sveriges tolfte största kommun. Storleken tillsammans med förändringar i befolkningsstruktur präglar de utmaningar som Skellefteå kommun står inför. Andelen äldre i Skellefteå är större än snittet i riket och den tendensen kommer att förstärkas de kommande åren. Skellefteå kommun har en relativt stor andel av befolkningen i grupperna år, år och 80 w år. 10

11 BEFOLKNINGSSTRUKTUR % Kommun Riket w Källa: SCB Den negativa befolkningstrend som inleddes 2008 efter ett antal år med positiva siffror har fortsatt Kommunens befolkning minskade med 98 personer Både flyttningsnetto och födelsenetto var negativa. Infrastruktur Regeringen har beslutat att Skellefteå flygplats inte längre ska drivas av Luftfartsverket. Under 2009 har en utredning genomförs i syfte att överföra flygplatsen i kommunal regi, vilket kommer att ske under våren Under året har ett intensivt arbete genomförts med översiktsplanen för Skelleftedalen, tätortsområdet i och kring centralorten 2030, där bland annat framtida sträckning av Norrbotniabanan och förbifart för E4 har utretts. Bredbandsutbyggnaden fortsätter inom Skellefteå kommun. Externa medel som tillskjutits bredbandsutbyggnaden har ökat möjligheterna att bygga ut bredbandsnätet även i glesbefolkade delar av kommunen. Som ett komplement till fiberoptik ökar nu också möjligheterna att erbjuda trådlösa alternativ i mindre tätbebyggda områden. Flertalet strategiskt viktiga investeringar pågår. En utbyggnad av hamnen har påbörjats med hjälp av EU-medel. Andra viktiga infrastruktursatsningar som utförts är bland annat byggande av gång- och cykelbana längs Boviksvägen, Brännavägen och Stråkvägen samt färdigställande av nya Burviksvägen och Sundbrogatan i Burträsk. Antalet inkomna bygglovsansökningar har inte minskat i den omfattning som först befarades på grund av den rådande lågkonjunkturen. Jämfört med 2008 uppgår minskningen till 6 procent. Kommunens kundtjänst är sedan februari 2009 fullt utbyggd där nu samtliga förvaltningar ingår. Syftet med kundtjänst är att den ska fungera som en förlängd del av kommunens förvaltningar. Målsättningen är att utveckla information och service till kommunmedborgarna samt att öka tillgängligheten till kommunens tjänster. Skellefteå kommuns nya webbplats startades upp i mars Den nya strukturen är testad och utvecklad tillsammans med andra kommuner i ett nationellt projekt. Den nya hemsidan har kompletterats med funktionen Mina sidor, vilket är en portal för webbtjänster. Initialt har områdena bygglov, barnomsorg och kontakta kundtjänst anslutits till portalen. 11

12 Året som gått Barn- och vuxenutbildning På nationell nivå har demografiska förändringar tillsammans med den rådande lågkonjunkturen fått stora effekter. Andelen varsel inom skola och förskola har aldrig varit högre och antalet skolor som läggs ner stiger. Tendensen är att omflyttning inom landet främst sker från mindre kommuner till större vilket påverkar mindre kommuners möjligheter att erbjuda en god service. Andelen barn och unga från andra länder har minskat och inflyttning sker främst till redan invandrartäta kommuner. Skellefteå kommun har två åtgärdsplaner upprättats för att hantera de besparingskrav som lagts på skol- och kulturkontoret. Den strukturplan/lokalplan som tagits fram har i barn- och grundskolenämnden resulterat i beslut om avveckling av tre skolenheter samt ytterligare samordning av verksamheter inom skola och förskola. På grund av den rådande situationen har personalminskningar blivit nödvändiga. Personalminskningen omfattar cirka 80 heltidstjänster. De största grupperna som varslats är barnskötare, barn och ungdomsassistenter, 4 9 lärare och 1 7 lärare. Inom barn- och grundskolan pågår projektet Skola 2.0. Projektet syftar till att förstärka tillgången till datorer inom grundskolan. Inom förskola grundskola och fritidshem har samtliga hemsidor byggts om under året. Skellefteås första yrkeshögskoleutbildning har etablerats under året i och med att utbildningen TRAC, diplomerad resekonsult, har startats. Skol- och kulturkontoret har anslutits till kundtjänst. Uppdrag som hanteras av kundtjänst underlättar delar av det administrativa arbetet inom förvaltningen. Uppdrag som ska behandlas av kundtjänst rör bland annat barnomsorg. Vård och omsorg Socialnämnden har beslutat om en reviderad boendeplan för året Boendeplanen har även legat till grund för den lokalplan som utarbetats av fastighetsnämnden. Framtida lokal- och verksamhetsplanering inom socialkontoret kommer att utgå från den fastställda boendeplanen. I början av 2009 anslöts socialkontoret till kommunens gemensamma kundtjänst. Ett utvecklingsarbete pågår för att hitta ytterligare områden som kan hanteras av kundtjänst. Socialkontoret har inrättat ett kvalitetsråd vars syfte är att säkerställa att de rutiner som ledningssystemet ställer krav på, finns tillgängliga för berörda parter. I rådet finns representanter från olika verksamheter vilka har ansvar och erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete. Inom handikappomsorgen har intraprenaden Utisam upphört. Verksamheten har i stället blivit en del av Solkraft. Förändringen innebär ett ökat utbud av sysselsättningsplatser för både LSS-verksamheten och Solkraft. Inom handikappomsorgen pågår ett kompetensutvecklingsprojekt, KOMP. Under året har mer än 400 medarbetare deltagit i utbildningsaktiviteter. I september färdigställdes äldreboendet Ömheten på Moröbacke. Äldreboendet består av sex boendeenheter med tio lägenheter vardera. I samband med Ömhetens öppnande stängdes det mindre äldreboendet Vidar och de boende flyttade in på Ömheten. Ett antal äldreboenden har också renoverats och anpassats till förändrade behov. De största anpassningarna har skett på Dammen, Trivseln och Höken. Planeringsarbetet för byggandet av nästa äldreboende har påbörjats. Målet är att ett nytt äldreboende på Moröbacke ska stå färdigt år Antalet hemtjänsttimmar har minskat med cirka en procent jämfört med Den största minskningen hänförs till omvårdnadstimmar dagtid och servicetimmar. Minskningen har skett samtidigt som antalet äldre i kommunen har ökat. Det försämrade läget på arbetsmarknaden har medfört konsekvenser för socialkontoret i form av större efterfrågan på insatser. En tydlig effekt kan ses i att andelen som ansökt om försörjningsstöd har ökat. Under året har kommunen tagit emot 155 nya flyktingar, varav 31 är ensamkommande flyktingbarn. Eftersom det i dag är svårt att få tillgång till centralt belägna lägenheter hänvisas flyktingar till stor del till yttre delar av kommunen. Fritid och kultur Under våren anordnades Berättarfestivalen i Skellefteå. Festivalen hade cirka besökare fördelat på 110 olika aktiviteter. Ett arbete pågår för att göra festivalen till en årligt återkommande aktivitet i Skellefteå. En organisationsöversyn av biblioteken pågår inom Skellefteå kommun. Anledningen är det ökade behovet av förändring och förnyelse där biblioteken behöver rustas för att kunna hantera utvecklingen mot framtidens bibliotek. Under året har arbetet fortgått med att färdigställa den nya bollhallen på Norvallaområdet. Från och med hösten 2009 har Scandic Hotel övertagit Expolaris Kongresscenters kongressverksamhet som tidigare har bedrivits i fritidskontorets regi. För fjärde året i rad genomfördes Matfesten på Nordanåområdet. Såväl god mat som kompetenshöjande föreläsningar genomfördes under den fyra dagar långa festivalen. Uppskattningsvis personer besökte årets matfest. 12

Budget 2015 och plan 2016-2017

Budget 2015 och plan 2016-2017 Budget 2015 och plan 2016-2017 Sida 0 Innehållsförteckning Budget 2015 och plan 2016-2017 Förutsättningar 3 Utvecklingstendenser 4 Budget och plan 5 Investeringsbudget/-plan 7 Driftbudget/-plan 8 Resultatbudget

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Skellefteå kommun

Delårsrapport augusti 2013 Skellefteå kommun Delårsrapport augusti 2013 Skellefteå kommun INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SAMHÄLLSEKONOMINS UTVECKLING... 3 LOKAL UTVECKLING... 5 SKELLEFTEÅ KOMMUNS VERKSAMHET OCH MEDARBETARE... 8 EKONOMISK UPPFÖLJNING... 10

Läs mer

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86 ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning 3-8 Årsredovisningens olika avsnitt 4 Förord kommunstyrelsens ordförande 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Kommunens och koncernens

Läs mer

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Ansvarig utgivare : Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Erik Roman, Johanna Wahlberg, Lena Mattsson Mårtensson (sid

Läs mer

Skellefteå kommun Delårsrapport april 2012

Skellefteå kommun Delårsrapport april 2012 Skellefteå kommun Delårsrapport april 2012 1 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Samhällsekonomins utveckling 3 Lokal utveckling 5 Uppföljning mål- och resultatstyrning 8 Nämnds- och bolagsrapporter

Läs mer

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07 Årsredovisning I N N E H Å L L Året i korthet........................................... 04 Ordförande har ordet................................... 06 Kommundirektören har ordet.........................

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

I N N E H Å L L. Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07

I N N E H Å L L. Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07 Årsredovisning foto: Michael Folmer I N N E H Å L L Året i korthet........................................... 04 Ordförande har ordet.................................. 06 Kommundirektören har ordet.........................

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Delårsrapport 1 2012

Delårsrapport 1 2012 Delårsrapport 1 2012 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 15 Ekonomi 20 Personalresursen

Läs mer

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för Årsredovisning för 2009 +, INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 2009 - ett år under lågkonjunktur 3 Övergripande mål för Arvidsjaurs kommun 2008-2010 5 Förvaltningsberättelse 6 Kommunkoncernens organisation 6 Omvärld

Läs mer

Årsredovisning 2009. Lomma kommun

Årsredovisning 2009. Lomma kommun Årsredovisning 2009 Lomma kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Organisationsöversikt 5 Vart gick skattepengarna? 6 Fem år i sammandrag 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN Årsredovisning MORA KOMMUN INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande 4 Förvaltningsberättelse 5 Måluppfyllelse 7 Ekonomisk analys 12 Personalredovisning 17 Energi- och klimatplan 19

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2012 INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 11 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder, förbund och bolag

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Årsredovisning 2009. Hjo kommun. Årsredovisning. Hjo kommun

Årsredovisning 2009. Hjo kommun. Årsredovisning. Hjo kommun Årsredovisning Hjo kommun Årsredovisning Hjo kommun Organisationsskiss Kommunfullmäktige Miljö och bygglovnämnd Valnämnd Överförmyndare i samverkan¹ Revsion Kollektivtrafiknämnd² Kommunstyrelsen Barn och

Läs mer

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Årsplan 2015 med budget 2016-2017 Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Innehållsförteckning Förord... 3 Majoritetsförklaring

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN OCH BOLAGEN

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN OCH BOLAGEN ÅRSREDOVISNING 2014 INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo och dess omvärld 6 Hushållning och kvalitet 11 Kommunstyrelsens uppsikt 18 Ekonomi 21 Personalresursen

Läs mer

Söderhamns Kommun Årsredovisning

Söderhamns Kommun Årsredovisning Söderhamns Kommun Årsredovisning 2011 3 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Organisationschema 2011 5 Ekonomi i sammanfattning 7 Drift- och investeringsredovisning 9 Förvaltningsberättelse 13 Inriktningsmål,

Läs mer

Årsredovisning 2004 UDDEVALLA KOMMUN. Årsredovisningen är producerad av Ekonomiavdelningen och TH Tryck AB

Årsredovisning 2004 UDDEVALLA KOMMUN. Årsredovisningen är producerad av Ekonomiavdelningen och TH Tryck AB Årsredovisningen är producerad av Ekonomiavdelningen och TH Tryck AB UDDEVALLA KOMMUN Årsredovisning 2004 Omslagsbilder: VM i motocross på Glimminge Motorstadion Hingstutsläpp på Bassholmen Wakeboard SM

Läs mer

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 Söderhamns Kommun BUDGET 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 3 INLEDNING 4 FÖRORD 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 6 Arbetsmodell för Söderhamns kommun 9 Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2012 2015 1 4 Strategiska

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Inledning och struktur

Inledning och struktur Årsredovisning 2 1 Inledning och struktur Inledning och struktur I detta block finns bland annat kommunens organisation och mandatfördelning beskrivet. Här finns även Mariestads vision 2030 och arbetet

Läs mer

ÅRSPLAN 2016. Utblick 2017-2018. Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17

ÅRSPLAN 2016. Utblick 2017-2018. Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17 ÅRSPLAN 2016 Utblick 2017-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17 Innehåll Inledning... 3 Stadsledningskontorets sammanfattning... 3 Styrning för ett hållbart Västerås... 5 Arbete mot hållbar utveckling...

Läs mer