Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling"

Transkript

1 Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling -En En Överenskommelse - En uppföljningsdag ljningsdag,, från n den 7 okt

2 Program Fika och registrering Syftet med dagen Genomgång ng av anteckningarna ifrån n nätverkstrn tverksträffen den 7 okt Påminnelse om syftet med satsningen och arbetet med registren Vad har jag gjort sedan sist? Benstreckare Vad är r i fokus i eran verksamhet? Nuläget i kvalitetsregistret Senior alert, i Sjuhärad Lunch Nuläget i kvalitetsregistret Palliativregistret, i Sjuhärad Genomgång ng av den nya överenskommelsen Vad är r påp gång i denna satsning? Hur resonerar ni kring den nya satsningen och det som är r påp gång? Fika Gruppdiskussioner- vilka är r våra v mål m l till nästa n gång? g

3 Syftet med dagen Skapa en delaktighet Dialog Skapa motivation, inspiration och stöd Uppdateringar och information av nuläget Skapa en bra planering, utifrån önskemål, i det fortsatta arbetet Skapa möjligheter m att träffas inom Sjuhärad

4 Anteckningarna från n 7 oktober Presentation av mig och om Kommunalförbundet Stärka arbetet med ehälsa lsa,, 28 nov. Vi ska ställa krav påp IT. Michael pratade Genomgång ng av registren och att statistik kommer att skickas ut Genomgång ng av det evidensbaserade arbetet En fråga som uppkom var: Kan vi ha ett utvecklingsråd, för f r kvalitetsregister inom Närvårdssamverkan? Vi gick laget runt bland kommunerna, alla var påp gång Viktigt att fåf med biståndsbed ndsbedömarna och enhetscheferna, gärna g infoträff ff tillsammans Stressmoment, höga h ambitioner Viktigt att man involverar HSL Förstår r vi vad siffrorna säger s i registret? Vi ska se socialtjänsten som en överrock för f r det goda livet Nyttan- gemensamt tänk, t trygghet för f r brukare och personal, kvalitetssäkring, kring, proffessionalisering, evidensbegreppet klargörs, rs, samverkan, den här h r gruppen får f r en arena för f r kommunikation och delaktighet, stöd, bra att kommunalförbundet informerar om detta Illustrera den röda r tråden, i allt de arbete som görsg Vi använder nder oss av varandra i en för f r liten utsträckning Höja statusen, genom ett evidensbaserat arbete Vägen till målet m är r inte sås enkel Vi ska inte skapa någonting n nytt, mycket gör g r vi idag, det handlar om att skapa en struktur och systematik i det 17 februari uppföljning

5 Syftet med satsningen- Sjuhärads kommunalförbund Stärkta strukturer för f r kunskapsutveckling inom socialtjänsten nsten,, inkl. HSL, SoL och LSS Bakgrund Det ska vara lätt l att göra g rättr tt Syftar till att skapa skillnad för f r den enskilde Nya former för f r statens styrning Kunskap brukare profession - forskning Nationella överenskommelser Kommunalförbundets avsiktsförklaring och planer

6 Evidensbaserad praktik Ett förhf rhållningssätt,, där d r man inför r ett systematiskt lärande. l Det handlar om att leda för f resultat, att systematisera och tydliggöra den kunskap som redan finns. Arbetet utgår r från tre kunskapskällor llor; individen, praktikern och forskningen. Verksamheten har inte ett evidensbaserat arbete, det är r något n som personalen gör och skapar. Förändring tar tid.

7 Den verkliga upptäcktsresan består inte av att söka efter nya vyer och platser utan att se det gamla invanda med nya ögon. Marcel Proust

8 Hur många passningar gör det vita laget?

9

10 Idag är det en bra dag! Lilly, 95

11 Är det här vi lär oss? Eller är det här?

12 Poängen är r att lyfta det förebyggande arbetet Projekt Uthållighet Ombud Teamarbete Tro Veta Tillfälligt lligt Struktur och rutin

13 Nationella kvalitetsregister- vinsten med ett evidensbaserat arbete Människor får f r bättre b hjälp/h lp/högre kvalitet. Lika och god bedömning, vård v och omsorg. Ökat brukarinflytande. Färre problem påp grund av tro och tyckande. Resurser tas till vara och används nds mer effektivt. Personalen kompetensutvecklas. Ger stöd d till chefskapet. Verksamhetsutveckling.

14 Vad har hänt h sedan sist? Informationsspridning, är r ute och informerar Informationsträff ff EC och biståndsbed ndsbedömare 1 dec EBP dag- brukarmedverkan Enkäten Enkäten ny.pps Turné palliativregistret- uppföljning resultat Samverkan FoU, Högskolan H och Närvårdssamverkanrdssamverkan (utvecklingsråd) Varit ute i verksamheternas ledningsgrupper Möte med pensionärer Möte Bollebygd, nyttan för f r brukarna Skrivit en lägesrapport l till SKL Planerat in många m konferenser för f r 2012 och gör g r förberedelserf Lagt upp en plan för f r Senior alert och Johanna Illustration av den röda r tråden Hemsidan BoU och ehälsa Senior alert konferens Statistik skickas ut för f r Senior alert Projektplace- hur vill ni ha det? Inera,, socialtjänstbibliotek

15 Bensträckare

16 Vad har varit i fokus och vad har varit bra, respektive mindre bra?

17 Nuläget i Sjuhärad för f r Senior alert Senior alert

18 Lunch till kl 13.00

19 Nuläge i Sjuhärad rad- Täckningsgraden 2011

20 Täckningsgraden VGR

21 Vårdresultatet Sjuhärads kommuner n=650 registreringar Väntade dödsfall

22 Brytpunktssamtal Mål M l 50 % 2011

23 Munhälsa bedömd Mål M l 50 %

24 Syftet Tankar? Film palliativregistret Palliativregistret

25 Överenskommelse med staten Bättre liv för f r sjuka äldre Treårig rig överenskommelse Omfattning miljoner kronor 2012 Långsiktig intention - Bygger vidare påp tidigare ök k 2010 och 2011, kring nationella kvalitetsregister och att skapa det goda livet Prestationsbaserade statsbidrag till huvudmännen Kommuner och landsting måste m samarbeta påp länsnivå för r att lyckas Framgång förutsf rutsätter tter verklig förändringf BRÅTTOM! Mätperioden M har redan börjatb

26 Innehåll ök k 2012 Prestationsersättning ttning till kommuner och landsting 860 miljoner Stöd d till långsiktigt, l strukturerat förbf rbättringsarbete 71 miljoner Lokalt analysarbete av undvikbar slutenvård 86 miljoner Stöd d till kvalitetsregister 30 miljoner Försöksverksamheter 70 miljoner Nationell samordning 9 miljoner Ledningskraft 23 miljoner Kvalitetssäkrad välfv lfärd 12 miljoner

27 Prestationsersättning ttning 1. Kvalitetsregister 2. Läkemedel till äldre 3. Undvikbar slutenvård och återinläggningar 30 dagar Fördelas mellan kommun/ landsting: 70/30 Mätperiod 1/ / Utbetalning från n Kammarkollegiet i december miljoner kronor totalt att fördelaf Socialstyrelsen bedömer måluppfyllelsen. m

28 Svenska Palliativregistret Prestationsersättning ttning miljoner kronor fördelas till de kommuner och landsting vars utförare oavsett driftsform sammantaget registrerar 70 procent eller fler av dödsfallendsfallen i Svenska Palliativregistret. Mätt som andel registreringar per kommun i förhållande till antalet dödsfalldsfall i kommunen. De kommuner och landsting vars utförare oavsett driftsform sammantaget uppnått 70 procents täckningsgrad i Palliativregistret får vara med och dela på ytterligare 20 miljoner kronor om de i 60 procent eller fler av de förväntade dödsfallendsfallen genomfört ett brytpunktsamtal.

29 Senior alert Prestationsersättning ttning miljoner kronor fördelas mellan de kommuner och landsting där samtliga relevanta verksamheter, oavsett driftsform, har påbörjat registrering i Senior Alert. 20 miljoner kronor fördelas till de kommuner, där 90 procent eller fler av äldre som bor i SÄBOS BO, oavsett driftsform, erhållit en riskbedömning med registrering i Senior Alert.

30 Demensregistren Prestationsersättning ttning miljoner kronor fördelas till landsting i relation till antalet personer som nyinsjuknat i demenssjukdom och erhållit utredning med registrering i SveDem via primärv rvårdenrden (vårdcentralerna), oavsett driftsform. 20 miljoner kronor fördelas till de kommuner, vars utförare oavsett driftsform inför ett standardiserat arbetssätt tt vid BPSD-symptom och registrerar i BPSD-registret registret. Prestationsersättningen ttningen utbetalas till kommunerna i relation till antalet utförda nyregistreringar i BPSD-registret registret.

31 SveDem,, BPSD- Starta registrering nu SveDem- Registret startade 1 maj 2007 och målet m är r att skapa ett rikstäckande register. Den deltagande vårdenheten v registrerar patienter som får f r en fastställd demensdiagnos. Styrelsen för f r Karolinska Universitetssjukhuset har det centrala personuppgiftsansvaret. Syftet med SveDem är r att förbf rbättra kvaliteten av demensvården i Sverige genom att samla in data för f r att kunna följa f upp förändringar f i patientpopulationer, diagnoser och behandling vid demenssjukdomar. Målet M är r en likvärdig, optimerad behandling av patienter med demenssjukdomar. Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD)- Den omfattar en rad olika symtom som har en sak gemensamt: de är ofta särskilt svåra att möta för anhöriga och vårdpersonal. Det kan handla om psykiatriska symtom som hallucinationer och vanföreställningar eller rent beteendemässiga som skrik, rop eller störd dygnsrytm. För BPSD finns ingen generell behandlingsmetod. Som vid all annan behandling måste symtomen identifieras, tolkas och ses i sitt sammanhang innan olika åtgärder sätts in. Behandlingen kan omfatta bemötande och omvårdnads strategier och i vissa fall läkemedel.

32 BPSD Registret kan med hjälp av struktur i vårdarbetet v minska BPSD och kan bidra till; implementering av de nationella riktlinjerna personcentrerad vård v gemensamt språk k för f r personalen tydliga mål m teamarbete verksamhetsutveckling kvalitetssäkring kring genom ständiga uppföljningar vårdtyngdsmätningtning Fråga: Hur ska vi praktiskt fåf till detta i Sjuhärad? Utbildare osv? Utbildning i Göteborg G mars. Stockholm.

33 Läkemedel till äldre Prestationsersättning ttning miljoner kronor fördelas till de län som minskar indikatorerna Olämpliga läkemedel, Olämpliga läkemedelskombinationer och Läkemedel mot psykos i särskilda boenden för äldre med minst 10 procent tom september 2012 jämfört med nivån i september 2011 sammanvägt som medelvärde för de tre indikatorerna. -LÄR UT?

34 Olämpliga läkemedelskombinationer Syfte: Undvika olämpliga läkemedelskombinationer som kan ge svåra biverkningar, utebliven effekt eller i övrigt vara svåra att bemästra med individuell dosering.

35 Olämpliga läkemedell Syfte: Undvika läkemedel l med betydande risk för f biverkningar hos äldre Bensodiazepiner med lång l halveringstid Läkemedel med antikolinerga effekter Smärtstillande medlet tramadol (Nobligan, Tiparol, Tradolan) Sömnmedlet propiomazin (Propavan)

36 Undvikbar slutenvård och återinläggningar 30 dagar Prestationsersättning ttning miljoner kronor fördelas till de län som minskar indikatorerna Undvikbar sluten vård och Återinläggningar inom 30 dagar med 10 procent den 1 september 2012 jämfört med nivån den 1 september Indikatorerna mäts länsvis. Medel utbetalas till de län som uppfyller uppsatta mål för dessa indikatorer sammanvägt i ett index.

37 Undvikbar slutenvård Syfte: Spegla den öppna vårdens v insatser vid kroniska eller mer långvariga l åkommor. Anemi Astma Diabetes Hjärtsvikt Högt blodtryck KOL Kärlkramp Diarré

38 86 miljoner till analysarbete Medel för att utveckla ett lokalt och gemensamt analysarbete av undvikbar slutenvård rd. Analyser ska kunna besvara frågorna varför och när patienter i målgruppen har behandlats i slutenvård rd, vilka diagnoser och patientgrupper som har varit aktuella samt på vilket sätt slutenvård hade kunnat undvikas i de enskilda fallen. För detta ändamål avsätts 86 miljoner kronor för 2012 som fördelas länsvis efter befolkningsstorlek.

39 Kvalitetssäkrad välfv lfärd Syfte: : att öka kunskapsnivån n och utveckla metoder och instrument för f r upphandling, kravställande, uppföljning och kontroll Mål: : Kommuner och landsting ska tillsammans med utförarna utveckla system, rutiner och arbetssätt tt för f r att kvalitetssäkra kra utförda tjänster oavsett vem som är r leverantör Fokus mot äldreomsorg och primärv rvårdrd

40 Ledningskraft Team med chefer från n sjukhus, primärv rvård rd och kommunal vård v och omsorg Stöd d i systematiskt förbf rbättringsarbete för f att omsätta sin handlingsplan i praktiskt genomförande Erfarenhetsutbyte Inspiration

41 Vad är r påp gång? 8 mars i datasalen statistik palliativregistret 15 mars patientsäkerhet 16 april nätverk n verksamhetschefer Äldreomsorg och Funktionshinder 3 maj uppföljning palliativregistret 14 maj brukarmedverkan Turné Senior alert, 1 mars Johanna Upplagda telefonkonferenser i Senior alert Omvårdnadspersonal Biståndsbed ndsbedömare Informationssökningskonferens Bollebygd- nyttan för f r individen Fackliga representanter Privata utförare Spridning av den nya överenskommelsen, vara ute i verksamheterna Planering kring arbetet gällande g ledning och styrning och en sammanhållen vård v och omsorg, primärv rvårdenrden Ansöka om stimulansbidrag, främst primärv rvården rden för f r att nån läkarna Värdegrundsarbete

42 Bensträckare?

43 Vad är r era tankar kring den nya satsningen?

44 Fika

45 Gruppsamtal- fortsättningen ttningen Vilka ska våra v mål m l vara till nästa n gång g vi ses, om vi ska ha några n mål? m Vad ska vara i fokus i vårt v arbete? Vad ska kommunalförbundet lägga l fokus på? Behövs stöd? Övrigt?

46 Ny tid? Avslutning Frågor Tack och återkom om det är r något. n Charlotte Bliesener nr eller Lycka till!

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Anna Larsson, Äldrecentrum Ann-Kristin Andersson, Äldrecentrum Britten Askestad, Äldrecentrum

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Hälso- och sjukvårdsavdelningen TU/Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Anneth Lundahl, Lars Björkman, 2012-04-11 xxx-2012 Lena Gustafsson, Peter Amundin Det goda livet för sjuka äldre i Västra

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Ta del av goda exempel, framgångsfaktorer och värdefulla tips! Dokumentation från Kvalitetsregisterkonferensen 10 april 2014 på Parken i Härnösand. 1 INNEHÅLL Innehåll Om satsningen

Läs mer

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Tryck: Elanders, november 2014 Artikelnr: S2014.026 Foto: sid 5 Pawel Flato, Bildbyrån Folio: omslag Maskot, sid 2 Maskot, sid 12 Stefan Berg,

Läs mer

Följer demensvården i Gävle Socialstyrelsens nationella riktlinjer?

Följer demensvården i Gävle Socialstyrelsens nationella riktlinjer? REVISIONSRAPPORT 2013-08-27 Sid 1 (2) Dnr: 12REK19 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Följer demensvården i Gävle Socialstyrelsens nationella riktlinjer? Bakgrund Demenssjukas vård och omsorg kostar årligen

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30 KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2013-08-14 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 20 augusti 2013, kl 08.15 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl.

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Slutrapport 2015 Innehåll Inledning Sammanfattning Analys Kvalitetsregister Senior Alert Kvalitetsregister SveDem Kvalitetsregister Svenska Palliativregistret Läkemedel Kvalitetsregister

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Sektor Omsorg Patientsäkerhetsberättelse för Götene Kommun 2014 Götene 20150227 Ansvarig för innehållet Angela Olausson Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska/ Verksamhetschef HSL 1 Innehåll Patientsäkerhetsberättelse...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder 1(10) Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder År 2012 2(10) Innehållsförteckning Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Läs mer

Vård och omsorg för personer med demenssjukdom Diarienummer: VON 2015/0293 739

Vård och omsorg för personer med demenssjukdom Diarienummer: VON 2015/0293 739 Riktlinje 2015-03-18 Vård och omsorg för personer med demenssjukdom Diarienummer: VON 2015/0293 739 Riktlinjen har antagits av vård- och omsorgsnämnden 2015-03-18 Dokumentet ersätter Riktlinjer för vård-

Läs mer

Politisk inriktning Nya perspektiv Underlag för seminarium 9, 8-9 maj 2014.

Politisk inriktning Nya perspektiv Underlag för seminarium 9, 8-9 maj 2014. 24 april 2014 Politisk inriktning Nya perspektiv Underlag för seminarium 9, 8-9 maj 2014. Nya perspektiv Nya Perspektiv är gemensam arena för kommunerna i Värmland och Landstinget i Värmland för dialog

Läs mer

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012. Analysrapport1 1

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012. Analysrapport1 1 BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012 Analysrapport1 1 Förord Sveriges Kommuner och Landsting har tecknat en överenskommelse med regeringen avseende prestationsbaserade

Läs mer

Baslinjemätning och förslag till kvalitetsindikatorer i samband med huvudmannaskifte för hemsjukvården i Jönköpings län 2012/-13

Baslinjemätning och förslag till kvalitetsindikatorer i samband med huvudmannaskifte för hemsjukvården i Jönköpings län 2012/-13 Baslinjemätning och förslag till kvalitetsindikatorer i samband med huvudmannaskifte för hemsjukvården i Jönköpings län 2012/-13 Rapport från KomHem Arbetsgrupp Kvalitetsindikatorer. Författare: Marie

Läs mer

Delrapport Äldreomsorgens demensteam

Delrapport Äldreomsorgens demensteam Delrapport Äldreomsorgens demensteam Juli 2012 Några kommentarer från personal Det har blivit lugnare både hos brukaren och jag har blivit tryggare Mot kaos hjälper struktur Värdefullt med bemötandeplan

Läs mer

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Stöd Utveckling Hälsa, SUH År 2013

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Stöd Utveckling Hälsa, SUH År 2013 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Stöd Utveckling Hälsa, SUH År 2013 Ansvarig: Karl-Axel Nordin Mas Helena Albinsson Verksamhetsutvecklare SUH Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Organisatoriskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2013 2014-03-10 Marie Eriksson, Utvecklingsledare/MAS Kommunstyrelsens förvaltning 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023 Foto: Andreas Hillerborg Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Begrepp 5 3 Vad styr äldreomsorgen - nationella och lokala styrdokument

Läs mer

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister NYTTAN #2014 En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister INTERVJU De psykiatriska kvalitetsregistren är på väg att bli användbara verktyg för största patientnytta. Det säger

Läs mer

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun Lokala riktlinjer för Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun 2013 INNEHÅLL: Sidnr 1.0 INLEDNING 1-3 1.1 Bakgrund 1.2 Arbetsgrupp 1.3 Nationella riktlinjer 1.4 Vård och omsorgsfilosofi

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Äldreomsorgsnämnden. Social- och omsorgskontoret. Kerstin Pettersson. Gilda Johansson. Nämnd: Kontor: Nämndens ordförande:

Verksamhetsplan 2014. Äldreomsorgsnämnden. Social- och omsorgskontoret. Kerstin Pettersson. Gilda Johansson. Nämnd: Kontor: Nämndens ordförande: Verksamhetsplan 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Kontor: Social- och omsorgskontoret Nämndens ordförande: Kerstin Pettersson Ansvarig kontorschef: Gilda Johansson Datum: 2014-01-30 Sid 1 av 25 Innehållsförteckning

Läs mer

Biståndsbedömning och bemanning i särskilt boende efter 31 mars 2015

Biståndsbedömning och bemanning i särskilt boende efter 31 mars 2015 FoU Fyrbodal Biståndsbedömning och bemanning i särskilt boende efter 31 mars 2015 2014-02-28 Fyrbodals arbetsgrupp: Sölvie Linder, sektorchef/biståndschef Melleruds kommun Helena Mårdstam, områdeschef

Läs mer

Information och statistik II

Information och statistik II jan-sep Information och statistik II Vårdsamverkan Fyrbodal - Ett underlag för strategiska frågor. Information och statistik II Innehåll Förord Vårdsamverkan Fyrbodals Information och statistik - En sammanställning

Läs mer

öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län

öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län Öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län Öppna jämförelser 2013 Vård och

Läs mer

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS Slutenvård - Hallands sjukhus På väg in till sjukhus Anna och Lars - mest sjuka äldre personer På väg ut från sjukhus Öppenvård - Närsjukvård och kommunal vård

Läs mer

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER 1 2 VISION Nationella Kvalitetsregistren används integrerat och aktivt för löpande lärande, förbättring, forskning samt ledning och

Läs mer

KVALITETSBERAÄTTELSE 2012. Vård- och omsorgsförvaltningen

KVALITETSBERAÄTTELSE 2012. Vård- och omsorgsförvaltningen KVALITETSBERAÄTTELSE 2012 Vård- och omsorgsförvaltningen 1 2 INLEDNING Kvalitet kan beskrivas som värdet av de egenskaper som saker, personer eller aktiviteter kan ha. Kvalitet kan utvärderas, mätas och

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015 Årsredovisning 2014 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Artikelnummer 2015-2-46

Läs mer

FoUU-chefen har ordet

FoUU-chefen har ordet Nr 3 december 2012 I det här numret 1 FoUU-chefen har ordet 2 Konferensinbjudan 3 Temaåret 2012 5 Ippi-projektet 9 Fortsatt satsning på teknik för äldre 11 Bättre liv för de mest sjuka äldre - Norrtäljes

Läs mer

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 "kvalitet" = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 kvalitet = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet NORRKÖPINGS KOMMUN PM Vård- och omsorgskontoret 212-1-17 Bo Jönsson Öppna Jämförelser (ÖJ) hösten 211 Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har givit ut den andra rapporten med indikatorbaserade

Läs mer