Verksamhetsberättelse Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2010. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2010 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

2 Verksamhetsberättelse 2010 Härmed översändes verksamhetsberättelsen för CKF Dalarna. CKF Dalarna ett samarbete mellan Uppsala universitet och Landstinget Dalarna. CKFs uppdrag är att stödja den kliniska forskningen inom medicinsk vetenskap och vårdvetenskap inom hälso-och sjukvården i Dalarna. Mars 2011 Peter Nygren Professor Ordförande i Centrumrådet Marianne Omne-Pontén Föreståndare CKF

3 CKF i Landstinget Dalarna CKF har uppdraget att stödja en patientnära klinisk forskning inom vårdvetenskap och medicinsk vetenskap. Arbetet sker inom ramen för det avtal som år 2000 skrevs mellan Landstinget Dalarna och den medicinska fakulteten vid Uppsala universitet. Avtalet syftar till att förutom en aktiv forskningsverksamhet också medverka i utvecklingen av vården relaterat till såväl kunskapsstyrning som kraven på en evidensbaserad vård. Vid CKF finns idag cirka 50 forskningsaktiva landstingsanställda varav merparten bedriver sin forskning i samarbete med Uppsala universitet. Sedan CKF startades har 32 personer disputerat och drygt 330 vetenskapliga artiklar publicerats i vilka LD bidragit med finansiellt stöd. För att utöka dialogen mellan den kliniska verksamheten etablerades år 2009 en referensgrupp med verksamhetschefer och där bl.a. frågor relaterat till behovet av utbildningsinsatser på olika nivåer diskuteras. För att bistå LD i det utbildningsansvar som finns relaterat till ST-läkarnas utbildning och krav på ett vetenskapligt arbete har tjänster som lektorer och FoU-handledare inrättats. Vid CKF arbetar vi med följande aktiviteter: Utbildning och undervisning på olika nivåer Seminarier Föreläsningar Erfarenhetsutbyte Handledning Statistisk rådgivning Bedömning av ansökningar Hantering av beviljade anslag Disputerade distriktsläkare vid Jakobsgårdarnas vårdcentral, Borlänge

4 Innehållsförteckning CKFs organisation...1 Centrumrådet vid CKF...1 Referensgrupp vid CKF...2 Disputationer vid CKF...3 Doktorandtjänster vid CKF...5 Anslag vid CKF...6 Post doc månader vid CKF...8 Seminarier vid CKF...9 Utbildning vid CKF...10 Vetenskapliga artiklar och presentationer vid CKF...12 Internationella/nationella föredrag/poster...19 Referee-uppdrag för vetenskapliga tidskrifter...25

5 CKFs organisation CKF har redan från början haft en uttalad ambition att ha en liten administrativ stab och därmed frigöra medel för anslag till angelägen patientnära, klinisk forskning. Anställda idag vid CKF är en föreståndare, en sekreterare, personer med deltidsanställning som handledare samt två lektorer. Som extra resurs finns vid CKF dessutom en statistiker. November 2010 anställdes sex disputerade personer med uppdraget att bemanna Projektmottagning och utbildningssatsningen SWEPET. Tjänsten som FoUhandledare är tidsbegränsad och omfattar 10-20%. Innehavaren erhåller dessutom en post doc månad (vid 20% tjänstgöring) utan krav på ansökan. Följande personer har en anställning vid CKF: Marianne Omne-Pontén 50% Maria Pilawa 100% Peter Fritzell 20% (samt 40% egen forskning) Monica Löfvander 20% (samt 40% egen forskning) Lars Englund 10% Dan Hellberg 30% Lena von Koch timanställd Jan Ifver timanställd FoU-handledare: Distriktsläkare Karin Lisspers 20% Distriktsläkare Nicke Rodhe 20% Distriktsläkare Björn Ställberg 20% Barnmorska Erica Schytt 10% Gynekolog Eva-Britta Råssjö 20% Kirurg Helgi Örn-Johannsson 10% Centrumrådet vid CKF Verksamheten vid CKF leds av Centrumrådet CR. Avtalet föreskriver att Uppsala universitet utser tre ledamöter med vetenskaplig kompetens. Den av LD tillsatta referensgruppen utser de fyra kliniskt verksamma ledamöter med vetenskaplig kompetens som representerar hälso- och sjukvårdsverksamheten i LD. CR huvudsakliga uppgift är att fatta beslut om forskningsanslag. Dessutom fattar CR beslut om verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budget och andra frågor som rör verksamheten. Eftersom verksamheten vid CKF berör både medicinsk vetenskap och vårdvetenskap finns sedan starten ett samarbete med Högskolan Dalarna och ämnena medicinsk vetenskap och omvårdnad. I CR finns därför även adjungerad ledamot från Högskolan Dalarna. CR har under 2010 haft två sammanträden. 1

6 Följande ledamöter ingår i CR Uppsala universitet Peter Nygren, professor, Inst för onkologi, radiologi och klinisk immunologi, Enheten för onkologi Karin Nordin, professor, Inst för folkhälso- och vårdvetenskap Ingvar Lundberg, professor, Inst för medicinska vetenskaper, Arbets- och miljömedicin Landstinget Dalarna Barbro Hedin Skogman, överläkare, med dr, Barn- och ungdomskliniken, Falun Lars Jerdén, distriktsläkare, med dr, Vårdcentral Jakobsgårdarna, Borlänge Helena Laurell, överläkare, med dr, Kirurgkliniken, Mora Per Söderberg, psykolog, fil dr, Psykiatrin, Säter Adjungerande Helena Lindgren, lektor, Högskolan Dalarna Leif Hernefalk, chefsläkare, Ledningskontoret, Landstinget Dalarna Kansli Marianne Omne-Pontén, föreståndare Maria Pilawa, sekreterare Referensgrupp vid CKF Ledamöter i referensgruppen är: Ulf Börjesson, distriktsläkare, Gagnefs vårdcentral Sören Kerslow, distriktsläkare, Mora vårdcentral Jörgen Lysholm, reumatolog, Reumatologen, Falu lasarett Asbjörn Österberg, kirurg, Kirurgkliniken, Falu lasarett Hanne Hedin, ortoped, Ortopedkliniken, Falu lasarett Lisbeth Isacsson, v-chef, Svärdsjö vårdcentral Leif Hernefalk, chefsläkare, representerar förvaltningsledningen. Referensgruppen har under 2010 träffats två gånger och då diskuterat följande frågor: o beslutsordningen vid CKF o verksamhetsplan för CKF o CKFs roll i utbildningssammanhang - tjänster som FoU-handledare - ämnesbank - SWEPET och Projektmottagning o CKFs roll vad gäller vetenskaplig handledning av ST-arbeten o Riktlinjer i samband med kliniska prövningar och forskningsförfrågningar o Doktorandtjänster o Ansvarsfördelning mellan klinikerna och CKF. 2

7 Disputationer vid CKF I avtalet med Uppsala Universitet finns inskrivet att CKF äger rättigheten att genomföra disputationer. Eftersom CKF arbetar med att stödja doktorander i ett avhandlingsarbete och stödja disputerade till en fortsatt vetenskaplig verksamhet utgör både disputationer och vetenskapliga artiklar väsentliga mått på verksamheten. I verksamhetsplanen för CKF anges som mål att årligen ha 2-3 disputationer. Följande disputationer genomfördes under år 2010 Sjuksköterska Lena Olai disputerade den 6 mars 2010 i Falun. Opponent: Mai-Lis Hellénius, professor, Karolinska Institutet Life after Stroke Event. With Special Reference to Aspects on Prognosis, Health and Municipality Care Utilization, and Life Satisfaction Among Patients and Their Informal Caregivers Opponent Mai-Lis Hellénius och Lena Olai vid disputationen i Falun mars 2010 Sjuksköterska Karolina Krakau disputerade den 25 mars 2010 i Uppsala Opponent: Folke Hammarqvist, professor, Karolinska Institutet Energy Balance out of Balance after Severe Traumatik Brain Injury Läkare Corinne Pedroletti disputerade den 8 juni 2010 i Uppsala. Opponent: Christian Falconer, professor, Danderyds sjukhus Tension-free Vaginal Tape at a Medium Sized Hospital in Sweden: Short- and Long-term Results in Different Patient Groups 3

8 Läkare Annika Lindström disputerade den 12 juni 2010 i Umeå Opponent: Sonia Andersson, docent, Kvinnokliniken, Karolinska universitetssjukhuset Prognostic factors for squamous cell cervical cancer: tumor markers, hormones, smoking, and S-phase fraction Susanne Römsing disputerade den 16 november 2010, Högskolan Dalarna, Borlänge Opponent: Åsa Emmer, docent, KTH, Avdelningen för Analytisk kemi Development and Validation of Bioanalytical Methods: Application to Melatonin and Selected Anti-Infective Drugs Överläkare Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin disputerade den 19 november 2010 i Lund Opponent: Solveig Wållberg-Jonsson, docent, Umeå universitet Extra-articular Rheumatoid Arthritis Risk Factors and Consequences Sjuksköterska Eva Österlund Efraimsson disputerade den 17 december 2010 i Stockholm Opponent: Hans Gilljam, professor, Inst för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet Communication in Smoking Cessation and Self-management. A Study at Nurseled COPD-clinics in Primary Health Care Karolina Krakau disputerade mars 2010 i Uppsala Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin disputerade november

9 Doktorandtjänster vid CKF Landstinget Dalarna har idag tio doktorandtjänster med placering vid CKF. I de flesta fall är doktoranden inskriven vid en institution vid Uppsala universitet. Tjänsterna syftar till att ytterligare stärka den patientnära kliniska forskning inom LD och skall ses som ett av många led i det pågående arbetet med att systematiskt och brett utveckla kvaliteten inom hälso- och sjukvården. Tjänsten medger en forskarutbildning på halvtid och klinisk tjänstgöring på den andra halvtiden fram till en doktorsexamen (maximalt halvtid 8 år). Lön och andra förmåner under studierna motsvarar ordinarie lön. Doktoranderna ges under tiden med avhandlingsarbetet en tillfällig arbetsplats på CKF. CR fattar beslut om tillsättning samt bedömer doktorandernas progress genom årlig uppföljning. Uppföljningen följer de kriterier som tillämpas vid Uppsala Universitet. Följande personer har en doktorandtjänst vid CKF: Doktorand/arbetsenhet/yrke Institution Ämne Annerbo, Maria Kirurg Kirurgkliniken, Falu las Inst för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet Calciumomsättning hos giftstrumapatienter Carlsson, Lars Distriktsläkare Solsidans vc, Ludvika Gustavsson, Catharina Sjukgymnast Primärvårdsrehab, Borlänge Inst för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet Inst för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet Studier av faktorer som påverkar sjukskrivning i primärvård Smärt- och stresshantering som gruppbehandling vid muskuloskeletal nacksmärta Hagman, Carina Sjukgymnast Sjukgymnastiken, Falu las. Hambraeus, Kristina Kardiolog Kardiologen, Falu las Iggman, David ST-läkare Vc Svärdsjö Inst för neurovetenskap och Inst för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet Inst för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet Inst för folkhälso- och Vårdvetenskap/Klinisk Nutrition och metabolism, Uppsala universitet Beskrivning och behandling av patienter med dysfunktionell andning Effekter av och kostnader för tidiga interventioner vid hjärtinfarkt i den kliniska verkligheten Kostbehandling av det metabola syndromet och fetmarelaterade sjukdomar Källman, Hans-Erik Sjukhusfysiker Röntgenkliniken, Falu las Inst för onkologi, radiologi, klinisk immunologi, Uppsala universitet Optimering av bildkvalitet och stråldos inom diagnostisk radiologi Svärd, Anna Reumatolog Reumatologkliniken. Falu las Wesström, Jan Gynekolog Kvinnokliniken, Falu las Inst för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet Inst för kvinnors och barn hälsa, Uppsala universitet Betydelsen av auto-antikroppar vid ledgångsreumatism Kvinnors sömn i Dalarna 5

10 Anslag vid CKF CKF delar årligen ut forskningsanslag i storleksordningen 3 miljoner kronor/år. Beviljade anslag har en dispositionstid på 2 år och årlig avrapportering sker till Centrumrådet (CR). Ansvarig forskningsledare och dennes verksamhet undertecknar de kontrakt som upprättas då anslag beviljas. Då forskningsprojekt är en aktivitet som regleras via ett flertal förordningar (ex. Etikprövningslagen) bedöms att ett avhandlingsarbete idag kräver en tid av fyra års heltidsarbete/-studier. Då CKFs uppgift är att ge stöd till verksamma kliniker, som har sin dagliga gärning inom vården, måste också projekttiden regleras i förhållande till de behov som sjukvården och respektive verksamhet har av sin personal. Detta gör att CKF har en skyldighet gentemot pågående forskning att trygga en långsiktighet i finansieringen av beslutade forskningsprojekt. Under 2010 beviljades kr av CR i forskningsanslag. 7,0 6,0 Miljoner kronor 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Sökta medel Beviljade medel 0, År Sökta och beviljade medel år

11 Under 2010 har CKF beviljat följande anslag: Projektledare Titel på projektet Beslutade medel Byrskog, Ulrika Barnmorska Nyhäll-Wåhlin, B-M Läkare Janeslätt, Gunnel Arbetsterapeut Hedin-Skogman, Barbro Läkare Tejde, Mattias Läkare Hedin, Göran Läkare Lisspers, Karin Svensjö, Sverker Läkare Sennerby, Ulf Läkare Hårdstedt, Maria Läkare Källberg, Ann-Sofie Sjuksköterska Nilsson, Kenneth Läkare Lindström, Annika Läkare Johan Ärnlöv Läkare, docent Elfving, Karin Molekylärbiolog Hellberg, Dan Läkare Iggman, David Läkare Health care utilization among female refugees in Sweden with experience of war trauma Svår reumatoid artrit prognostiska faktorer för allvarlig sjukdomsutveckling och komplikationer Utveckling av nytt självskattningsformulär för barn år med bristande tidshantering i sin vardag Fästingburna infektioner hos svenska barn etiologi och diagnostik Kalk, fosfat och bisköldkörtelhormon som riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom vid njursvikt Smittspridning på sjukhus via patienternas händer och tagytor i miljön Vilka faktorer påverkar symtomkontroll, akuta försämringsepisoder, livskvalitet och mortalitet hos patienter med astma och KOL i regionen? Screening av 70-åriga kvinnor för bukaortaaneurysm i Dalarna och Uppland Kardiovaskulär sjukdom och samband med benskörhet och fraktur Akut immunrespons vid allogen cellötransplantation - koppling mellan naturlig (innate) och specifik (aquired) alloimmunitet. Emergency Department work environment and its impact on patient safety. Studie av spotted fever rickettsios i Sverige.. Betydelse av tumörmarkör LRIG1,2,3 vid CIN och LRIG3 Cathepsiner och utvecklingen av hjärt-kärlsjukdomar Rickettsia, reservoar och bakteriologisk studie Påverkan av rökning, p-piller och endogena könshormoner Dietära fettsyrors inverkan på leverfett, insulinresistens

12 Post doc månader vid CKF Avtalet föreskriver att CKF även har i uppdrag att stimulera disputerade till en fortsatt vetenskaplig meritering. LD har därför avsatt totalt 24 månader post doc för att möjliggöra en sådan verksamhet. Utlysning av post doc sker 1 gång per år (hösten) och maximalt 3 månader kan beviljas per individ/ansökan. Beslut om post doc månader baseras på ansökan och fattas av CR. Beviljade post doc månader för år 2010: Forskare Klinik Ämne Antal månader Hedin Skogman, Barbro Barnläkare Lindquist, David AT-läkare Janeslätt, Gunnel Arbetsterapeut Jerdén, Lars Distriktsläkare Lisspers, Karin Distriktsläkare Rodhe, Nils Distriktsläkare Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Falu lasarett AT-centrum, Falu lasarett Habiliteringen i Dalarna Vårdcentralen Jakobsgårdarna, Borlänge Neuroeborrelios hos barn och ungdomar kliniska, immunologiska och diagnostiska aspekter Molekylära skillnader mellan cancer i mellansvalget. Tidshantering i vardagen hos barn år utan funktionshinder. Status, makt och skam: epidemiologiska och kvalitativa studier av ungdomars hälsa. Gagnefs vårdcentral Vilka faktorer påverkar symtomkontroll, exacerbationer, livskvalitet och mortalitet hos pat med asta i regionen. En 5-års uppföljning. Svärdsjö vårdcentral, Falun RCT för att utvärdera effekten av antibiotikabehandling vid ospecifika symtom hos äldre med bakteriuri. 3 månader 3 månader 1 månad 2 månader 1 månad 1 månad Antal post doc månader år

13 Seminarier vid CKF Seminarieverksamheten utgör en central del i CKFs ambition att bygga upp en livaktig FoU-miljö. Under året har ett flertal seminarier genomförts oftast på initiativ av doktorander eller forskare vid CKF. Samtliga seminarier anslås på hemsidan. Seminarierna är öppna för alla FoU-intresserade men vänder sig primärt till de som arbetar med vetenskapligt upplagda studier. Inom ramen för tjänsten som doktorand åligger att årligen genomföra ett metodseminarium vid CKF gärna i samverkan med aktuell huvudhandledare. Högskolan Dalarna och CKF erbjuder båda seminarier som är öppna för alla. Samtliga seminarier registreras för att möjliggöra tillgodoräknande av poäng i forskarutbildningen. Under året har vi genomfört följande seminarier: Datum Ämne Ansvarig forskare 27/1 Analys vid obalanserad longitudinell design Jakob Bergström, statistiker. LIME, KI 17/2 Predisputation Lena Olai, doktorand, sjuksköterska 11/2 Självskattad hälsa Kristina Orth Gomér, professor KI 15/2 Forskningsfusk Mats G Hansson, professor Uppsala universitet och Peter Fritzell, lektor CKF 19/3 Statistikprogram R Maj-Britt Felleki 25/3 När resultatet blir nästan signifikant Lars Carlsson, doktorand, distriktsläkare fast tvärt om 4/5 Att utforska amning i två kulturer Renée Flacking, RN, Dr Med Sci samt göra ett post doc projekt i England 22/4 Somatoforma smärtsyndrom: Exemplet halva kroppen fem år senare Monica Löfvander, lektor CKF 25/5 Predisputation Annika Lindström, doktorand, gynekolog 27/5 The power of personality: Prediction of important life outcomes. Petter Gustavsson, professor KI 14/9 Från ax till limpa Holger Theobald, docent CEFAM, KI 29/9 Hur kommer man fram till kliniska riktlinjer? Ulf Risérus, professor, Uppsala universitet 19/10 Metodseminarium Johannes Lindh, allergolog, Medicinklin, Falun 20/10 Introduktion till sex sigma, ett stöd för Peter Hammersberg projektarbete med fokus på såväl organisation som statistiska hjälpmedel 26/10 Seminarium EPN, videoutsändning Erik Lempert, domare och Bengt Simonsson, professor, Etikprövningsnämnden Uppsala 9

14 5/11 Registerhantering Peter Fritzell, lektor CKF och Kristina Hambraeus, doktorand, kardiolog 9/11 Predisputation Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin, doktorand, reumatolog 9/11 "Vad får vi ut av longitudinella studier vid astma och KOL? 10/11 Hälsoekonomi - ett sätt att förbättra vården? Christer Jansson, professor UAS Björn Ställberg och Karin Lisspers, med dr, distriktsläkare Peter Fritzell, lektor CKF 25/11 Presentation av avhandlingen Extra-articular Rheumatoid Arthritis Risk Factors and Consequences Britt-Marie Nyhälll Wåhlin, med dr, reumatolog Utbildning vid CKF Grundläggande forskningsmetodik I samverkan med studierektorsorganisationen ansvarar CKF för kursen Grundläggande utbildning i forskningsmetodik för 25 ST-läkare. Följande föreläsare medverkade: Hans Stenlund, PhD, statistiker Helena Laurell, kirurg, PhD Johan Ärnlöv doc, MD Kristina Hambraeus, doktorand vid CKF Monica Löfvander, distriktsläkare, doc, lektor Marianne Omne-Pontén, föreståndare CKF, PhD Peter Fritzell, ortoped, doc, lektor Carina Blom, assistent 10

15 SWEPET en utbildningsverksamhet som inrättades hösten 2010 i syfte att i första hand stödja de ST-läkare som arbetar med sitt vetenskapliga arbete. Utbildningen innefattar följande områden: Statistik/Sökning i databaser, Webban (= att skriva PM/ansökan), EndNote, PowerPoint/Poster, Excel och Test (= eg instrument). Parallellt genomförs möten av karaktären work-shop och under namnet Projektmottagning. Den erbjuds var 3:e vecka på CKF och är ett Öppet Hus och öppen för alla som bedriver FoU-arbete och har behov av handledning i metodinriktade frågor. Ansvariga för SWEPET och Projektmottagningen är FoU-handledare samt de som erhållit post doc månader. Evidensbaserad vård Under 2010 har CKF genomfört fyra utbildningar i Evidensbaserad vård för grupperna sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Utbildningen som löper under 3 dagar ges i samverkan med bl.a. Örebro universitet och innehåller följande moment: Genomgång av forskningsrelaterade begrepp inklusive evidens och risk, kritisk granskning, litteratursökning, PowerPoint samt hur skriva ett PM baserat på en klinisk frågställning hämtad från den egna arbetsenheten. Utbildningen genomförs i samverkan med personal från Falu lasarettsbibliotek. Tillsammans med läkemedelskommittén har CKF medverkat till utbildning av läkemedelsansvariga läkare. Medverkande föreläsare har hämtas bl.a. från forskarna vid CKF. Följande café-gäster besökte Falun under 2010 Onsdagen den 10 februari Sociala nätverkets betydelse för hälsan Professor Kristina Orth-Gomér Tisdagen den 11 maj Före och efter influensaepidemin. Professor Sven Britton Torsdagen den 23 september Epigenitik Professor Fredrik Öberg Cafégäst Sven Britton och föreståndare Marianne Omne-Pontén 11

16 Vetenskapliga artiklar och presentationer vid CKF En central del i all forskningsverksamhet är publicering av studier i internationella tidskrifter. Eftersom CKF har en bred forskningsverksamhet, som även inbegriper nyare kunskapsområden såsom rehabilitering och omvårdnad, utgör de tidskrifter i vilka forskare vid CKF publicerar sig en mångfald och med en varierande vetenskaplig tyngd. I verksamhetsberättelsen redovisar vi endast den kunskapsöverföring som sker i form av den traditionella vetenskapliga avrapporteringen. I princip samtliga forskare och doktorander som återfinnes nedan har dessutom medverkat med en omfattande verksamhet vad gäller utbildning, erfarenhetsutbyte och information till kollegor, arbetsenheter, professionella nätverk och föreningar samt till andra intressegrupper i det omgivande samhället. För mer specifik information om detta hänvisas till presentationen av enskilda forskare på CKFs hemsida. Dessutom har enstaka forskare medverkat som ledamot i betygsnämnder i samband med disputationer vid andra universitet. I verksamhetsplanen för CKF anges som mål att årligen ha 2-3 disputationer samt att 30-talet vetenskapliga artiklar produceras. På följande sidor redovisas den vetenskapliga produktion som förevarit vid CKF under 2010 inbegripet posterpresentationer och föredrag i samband med konferenser/kongresser Antal publicerade artiklar

17 Publicerade artiklar Andén A, André M, Rudebeck CE. What happened? GPs' perceptions of consultation outcomes and a comparison with the experiences of their patients. Eur J Gen Pract Jun;16(2):80-4. Andre M et al. A survey of public knowledge and awareness related to antibiotic use and resistance in SwedenJ Antimicrob Chemother Jun;65(6): Epub 2010 Apr 1. André M et al, Cohort differences in personality in middle-aged women during a 36-year period. Results from the Population Study of Women in Gothenburg. Scand J Public Health : Arvidsson E, André M, Borgquist L, Carlsson P. Priority setting in primary health care - dilemmas and opportunities: a focus group study. BMC Fam Pract Sep 23;11:71. Arne M, Lisspers K, Ställberg B, Boman G, Hedenström H, Janson C, Emtner M. How often is diagnosis of COPD confirmed with spirometry? Respir Med Apr;104(4): Bernhardt J, von Koch L, Kwakkel G. Physiotherapists should ensure their representation in measures of the quality of patient care. J Physiother. 2010;56(4): Blessborn D, Susanne Römsing S, Bergqvist Y,Lindegardh N Assay for screening for six antimalarial drugs and one metabolite using dried blood spot sampling, sequential extraction and ion-trap detection. Bioanalysis (2010) 2(11), Bruce M, Omne-Pontén M, Gustavsson P (2010). "Active- and emotional student engagement. A nationwide, prospective, longitudinal study of Swedish nursing students." Health behaviour, nursing self-efficacy and egagement among nursing students : A longitudinal cohort study International Journal of Nursing Education Scholarship 11 Chavannes N, Ställberg B, Lisspers K, Roman M, Moran A, Langhammer A, Crockett A, Cave A, Williams S, Jones R, Tsiligianni I, van der Molen T, Price D. UNLOCK: Uncovering and Noting Long-term Outcomes in COPD to enhance Knowledge. Prim Care Respir J Dec;19(4):408. Cunningham A, Gottberg K, von Koch L, Hillert J. Non-adherence to interferon-beta therapy in Swedish patients with multiple sclerosis. Acta Neurol Scand Mar;121(3): Epub 2010 Jan 6. 13

18 Darj E, Mirembe FM, Råssjö E-B. STI-prevalence and differences in social background and sexual behavior among urban and rural young women in Uganda. Sex Reprod Healthc Aug;1(3): Epub 2010 Apr 1. Dykes F, Flacking R. Encouraging breastfeeding: a relational perspective. Early Hum Dev 2010; 86: Elfving K., et al. Dissemination of Spotted fever rickettsia agents in Europe by migrating birds. PLoS One, (1):e8572. Flacking R, Dykes F, Ewald U. The influence of fathers socioeconomic status and paternity leave on breastfeeding duration: a population based cohort study. Scand J of Publ Health 2010;38: Fritzell P, Berg S, Borgström F, Tullberg T, Tropp H. Cost effectiveness of disc prosthesis versus lumbar fusion in patients with chronic low back pain: randomized controlled trial with 2-year follow-up. Eur Spine J Nov 5. Gustavsson C, Denison E, von Koch L. Self-management of persistent neck pain: A randomized controlled trial of a multicomponent group intervention in primary health care. Eur J Pain. 2010;14(6):630.e1-630.e11. Guidetti S, Andersson K, Andersson M, Tham K, von Koch L. Client-centred self-care intervention after stroke: a feasibility study. Scand J Occup Ther Dec;17(4): Epub 2010 Feb 27. Hedman H. Lindström AK. Tot T. Stendahl U. Henriksson R. Hellberg D. LRIG2 in contrast to LRIG1 predicts poor survival in early-stage squamous cell carcinoma of the uterine cervix. Acta Oncologica. 49:812-5, Hedin K, Andre M, Håkansson A, Mölstad S, Rodhe N, Petersson C. Infectious morbidity in 18-month-old children with and without older siblings. Fam Pract Oct;27(5): Epub 2010 Jun 17. Henricson A et al. The AES total ankle replacement: A mid-term analysis of 93 cases. Foot Ankle Surg 2010;16: Henricson A, Rydholm U. Use of trabecular metal implant in ankle arthrodesis after failed total ankle replacement. A short-term follow-up of 13 patients. Acta Orthop 2010;81:

19 Holmberg L, Hellberg D. Sexually abused children. Characterization of these girls when adolescents. Int J Adolesc Med Health Apr-Jun;22(2): Iggman, D et al Adipose tissue fatty acids and insulin sensitivity in elderly men. Diabetologia 2010; May;53(5): Janeslätt, G., Granlund, M., Kottorp, A. & Almqvist, L. (2010). Patterns of Time Processing Ability in Children with and without Developmental Disabilities. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 23(3), Lerdal A, Johansson S, Kottorp A, von Koch L. Psychometric properties of the Fatigue Severity Scale: Rasch analyses of responses in a Norwegian and a Swedish MS cohort. Mult Scler Jun;16(6): Lindblom A. Severinsson K, Nilsson K. Rickettsia felis infection in Sweden: Report of two cases with subacute meningitis and review of the literature. Scand J Infect Dis Aug 25. Lisspers K, Ställberg B, Hasselgren M, Johansson G, Svärdsudd K. Primary health care centres with asthma clinics effects on patients knowledge and asthma control. Prim Care Respir J Mar;19(1): Magnusson N, Hedberg M, Österberg J, Sandblom G. Sensory disturbances and neuropathic pain after inguinal hernia surgery. Scandinavian Journal of Pain 2010:1: Magnusson N, Nordin P, Hedberg M, Gunnarsson U, Sandblom G. The time profile of groin hernia recurrences. Hernia 2010:14: Nilsson K, Elfving K, Påhlson C. Rickettsia helvetica in patient with meningitis, Sweden, Emerg Inf Dis March : Peterson E, Kielhofner G, Tham K, von Koch L. Falls Self-Efficacy among adults with Multiple Sclerosis: A Phenomenological Study. OTJR: Occupation, Participation and Health 2010;30: Pinnock H, Thomas M, Tsiligianni I, Lisspers K, Ostrem A, Ställberg B et al. The International Primary Care Respiratory Group s (IPCRG) Research Needs Statement Prim Care Respir J Jun;19 Suppl 1:S

20 Rudman A, Omne-Pontén M, Wallin L, Gustavsson P J Monitoring the Newly Qualified Nurses in Sweden; the Longitudinal Analysis of Nursing Education (the Lane) Study. Human Resources for Health 2010, 8:10 Råssjö E-B, Kiwanuka R Views on social and cultural influence on sexuality and sexual health in groups of Ugandan adolescents Sexual & Reproductive Healthcare 2010, 1(4): Samir R, Tot T, Asplund A, Pekar G, Hellberg D. Increased levels of serum progesterone and estradiol correlate to increased Cox-2 tissue expression in CIN and some pitfalls in evaluation of expression of other tumor markers. Anticancer Research 30(4): , Samir R, Asplund A, Tot T, Pekar G, Hellberg D. Tissue tumor marker expression in smokers, including serum cotinine concentrations, in women with cervical intraepithelial neoplasia (CIN) or normal squamous cervical epithelium. Am J Obstet Gyn 2010;202:579e1-e7. Severinsson K, Jaenson T, Petterson J, Falk K, Nilsson K. Detection and prevalence of Anaplasma phagocytophilum and Rickettsia helvetica in Ixodes ricinus ticks in seven study areas in Sweden. Parasite Vectors Aug 4;4:66. Skogman Hedin B, Ekerfelt C, Ludvigsson J, Forsberg P. Seroprevalence of Borrelia IgG antibodies among young Swedish children in relation to reported tick bites, symptoms and previous treatment for Lyme borreliosis: a populationbased survey. Arch Dis Child 2010: 95: Strömberg R, Backlund LG, Löfvander M. A comparison between the Beck's Depression Inventory and the Gotland Male Depression Scale in detecting depression among men visiting a drop-in clinic in primary care. Nord J Psychiatry. 2010;64(4): Klint M, Hadad R, Christersson L, Loré B, Anagrius C et al Prevalence trend in Sweden for the new variant of Chlamydia trachomatis. Clin. Microb. Inf. July Schytt E, Waldenström U. Epidural analgesia for labor pain: whose choice? Acta Obstet Gynecol Scand. 2010;89(2):

21 Schytt E, Draper-Pedersen C, Halvarsson A, Mårtensson L. Local clinical guidelines for acupuncture treatment in Swedish labour and postnatal wards. Acta Obstet Gynaecol Scand On-line publication December Tot T, Pekár G, Hofmeyer S, Gere M, Tarján M, Hellberg D, Lindquist D Molecular phenotypes of unifocal, multifocal and diffuse invasive breast carcinomas. Patholog Res Int Nov 3;2011: Tot T, Pekár G. Multifocality in "Basal-Like" Breast Carcinomas and its Influence on Lymph Node Status. Ann Surg Oncol Dec 16. [Epub ahead of print] Tot T, Tabár L. The role of radiologic - pathologic correlation in diagnosing early breast cancer: the pathologist s perspective. Virchows Archive, Published online, e pub ahead, DOI /s Tot T The origins of early breast carcinoma. Semin Diagn Pathol 27:62-8, Tot T. Towards a renaissance of subgross breast morphology. Editorial. Eur J Cancer, 46(11): , Tot T Cost-benefit analysis of using large-format histology sections in routine diagnostic breast care. Invited article. The Breast 19(4): , Ytterberg C, Thorsén AM, Liljedahl M, Holmqvist LW, von Koch L. Changes in perceived health between one and five years after stroke: a randomized controlled trial of early supported discharge with continued rehabilitation at home versus conventional rehabilitation. J Neurol Sci Jul 15;294(1-2):86-8. Epub 2010 May 5. Östlund Å, Nordström M, Dykes F, Flacking R. Breastfeeding in preterm and term twins maternal factors associated with early cessation: a population based study. J Hum Lact 2010; 26(3): Accepterade artiklar Andren M, Löfvander M. Pain intensity measured by immigrant patients and professionals (Submitted) Bruce M, Gustavsson P, Omne-Pontén M (2010). "Health and differences in health behaviour among first-year nursing students a nationwide study." (Submitted) 17

Verksamhetsberättelse 2006. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Verksamhetsberättelse 2006. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2006 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2006 Härmed översändes verksamhetsberättelsen för CKF Dalarna. CKF Dalarna ett samarbete mellan Uppsala universitet

Läs mer

Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum

Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 4 VISION OCH MÅL VISION MÅL 2013 MÅL 2013-2017 4 4 4 4 ANSTÄLLDA 5 UTMÄRKELSER OCH NOMINERINGAR 6 FÖLJANDE AKTÖRER HAR

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 FoUU-enheten primärvården Göteborg och Södra Bohuslän Verksamhetsberättelse 2012 FoUU-enheten Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän, Kungsgatan 12, vån 6, 411 18 Göteborg Tel: 031 346 0667 Mob: 0767

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 FoUU-enheten Verksamhetsberättelse 2011 FoUU-enheten Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän, Kungsgatan 12, vån 6, 411 18 Göteborg Tel: 031 346 0667 Mob: 0767 904800 Fax: 031 711 1804 fouu.goteborg.pv@vgregion.se,

Läs mer

September 2010- augusti 2011

September 2010- augusti 2011 Årsrapport Svenska Multipel Skleros registret (SMSreg) Svenska Neurologiregister September 2010- augusti 2011 1 / 45 1. Bakgrund och syfte; SMSreg och Svenskt Neurologiregister Från MS-register till Neurologiregister

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Svenska Multipel Skleros registret (SMSreg) Svenska Neuroregister (SNR) September 2011 - augusti 2012 Inledning och viktigaste utvecklingssteg År 2012 är SMSregs tolfte officiella

Läs mer

År 2012 Årgång 25 Nr 4-5

År 2012 Årgång 25 Nr 4-5 År 2012 Årgång 25 Nr 4-5 DIABETOLOGNYTT Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi År 2012 Årgång 25 Nr 4-5 Sommarnumret Ordföranden har ordet... 72 Redaktörns spalt... 74 NDR-Nytt... 75 European

Läs mer

sektionen för neurorehabilitering division for neurorehabilitation

sektionen för neurorehabilitering division for neurorehabilitation sektionen för neurorehabilitering division for neurorehabilitation 2008 Lust for life! Lust for life! Medicinsk vetenskap syftar till att bota sjukdom och läka skador. Olyckligtvis är vår kunskap och färdighet

Läs mer

kompetenscentrum Blekinge Forskningsrapport 2009 kartläggning av forskningsaktiviteter inom Landstinget Blekinge Populärutgåva 2010:1

kompetenscentrum Blekinge Forskningsrapport 2009 kartläggning av forskningsaktiviteter inom Landstinget Blekinge Populärutgåva 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Forskningsrapport 2009 kartläggning av forskningsaktiviteter inom Landstinget

Läs mer

FoU verksamhet - bokslut 2003

FoU verksamhet - bokslut 2003 FoU verksamhet - bokslut 2003 Innehåll 4 4 8 10 11 14 19 20 23 27 29 34 36 38 40 43 46 48 50 51 63 66 71 74 Klinisk forskning Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Forskningsprojekt finansierade via

Läs mer

Definitioner, modeller, perspektiv, prediktorer, riskfaktorer

Definitioner, modeller, perspektiv, prediktorer, riskfaktorer FORSKNING PÅGÅR Redaktör: Birgit Rösblad birgit.rosblad@lsr.se SAMMANFATTNING Arbetsförmåga har blivit högaktuellt i samhället, såväl politiskt som för den enskilde. Begreppet är komplext och kan sammanfattas

Läs mer

Forskning. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Sahlgrenska universitetssjukhuset. Foto: Tove Phillips Bearb: A-K Larsson

Forskning. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Sahlgrenska universitetssjukhuset. Foto: Tove Phillips Bearb: A-K Larsson Forskning Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Sahlgrenska universitetssjukhuset Foto: Tove Phillips Bearb: A-K Larsson 2007 Klinisk forskning 2007 Klinisk forskning vid Drottning Silvias barn- och

Läs mer

Sjukhusfysikern Nr 1 Mars 2003

Sjukhusfysikern Nr 1 Mars 2003 Sjukhusfysikern Nr 1 Mars 2003 Årgång 26 ISSN 0281-7659 Upplaga: 260 Redaktör: Åsa Ärlig Ansvarig utgivare: Hans-Erik Källman Information från SSFF Svenska Sjukhusfysikerförbundet Sektion inom Naturvetareförbundet

Läs mer

CHESS 10 år. Centre for Health Equity Studies

CHESS 10 år. Centre for Health Equity Studies CHESS 10 år Centre for Health Equity Studies Förord Forskningsinstitut och centra finns av en anledning, nämligen att kraftsamla forskning kring ett tema eller område. Detta gäller i allra högsta grad

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap. Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap 2014

Institutionen för vårdvetenskap. Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap 2014 Institutionen för vårdvetenskap Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap 2014 Innehåll FORSKARE OCH DOKTORANDER... 1 Forskare... 1 Doktorander *... 1 INTRODUKTION... 2 VÅRDVETENSKAPLIG FORSKNING... 2

Läs mer

De ska va gôtt å leva

De ska va gôtt å leva De ska va gôtt å leva Vårdforskningens dag 16 oktober 2014 Innehåll Program 4 Utställare 5 Anhörigcentrum, Örebro kommun Nationellt kompetenscentrum Anhöriga Frivillig och hälsofrämjande enheten, Örebro

Läs mer

Förebyggande av livmoderhalscancer i Sverige

Förebyggande av livmoderhalscancer i Sverige Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention(NKCx) Förebyggande av livmoderhalscancer i Sverige Verksamhetsberättelse och Årsrapport 2015 med data till och med 2014 Citera gärna rapporten,

Läs mer

Brev från ordförande. Tomas Bremell. och sekreterare i rådet (utan rösträtt) är vetenskaplige sekreteraren.

Brev från ordförande. Tomas Bremell. och sekreterare i rådet (utan rösträtt) är vetenskaplige sekreteraren. Brev från ordförande Tomas Bremell Styrelsen 2004 På årsmötet 27/11-2003 omvaldes större delen av styrelsen. Jag, och övriga styrelseledamöter, tackar för ert förtroende. Styrelsen har förnyats på några

Läs mer

Lägesrapport över projektet SNAC-Kungsholmen per den 15 mars 2015

Lägesrapport över projektet SNAC-Kungsholmen per den 15 mars 2015 Lägesrapport över projektet SNAC-Kungsholmen per den 15 mars 2015 Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum beviljades år 2014 genom regeringsbeslut (regeringsbeslut 2014-01-30) ett stimulansbidrag på 5

Läs mer

Sjukhusfysikern. Nr 1. Body scanners påp. flygplatser. lsäkerhetsproblem? www.sjukhusfysiker.se

Sjukhusfysikern. Nr 1. Body scanners påp. flygplatser. lsäkerhetsproblem? www.sjukhusfysiker.se Sjukhusfysikern Information från Svenska Sjukhusfysikerförbundet (SSFF) Sektion inom Naturvetarna Medlem i EFOMP Nr 1 MARS 2010 Body scanners påp flygplatser Stråls lsäkerhetsproblem? 5 2 Lönestatistik

Läs mer

Kompletta publikationsförteckningar för möjliga handledare 10 år bakåt

Kompletta publikationsförteckningar för möjliga handledare 10 år bakåt Bilaga 11 Kompletta publikationsförteckningar för möjliga handledare 10 år bakåt Barbro Arvidsson, gästprofessor Publicerade och accepterade refereegranskade artiklar Arvidsson, S., Bergman, S., Arvidsson,

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning för år 2013

Verksamhetsbeskrivning för år 2013 FoU-centrum Skaraborg Närhälsan FoU primärvård Tandvården område Öster Verksamhetsbeskrivning för år 2013 Verksamhetsplan för år 2014 På FoU-centrums hemsida www.vgregion.se/fouskaraborg finns Verksamhetsbeskrivningen

Läs mer

Sjukhusfysikern. Nr 3. SSM: Rekommendationer om ultraljud för gravida 9. www.sjukhusfysiker.se

Sjukhusfysikern. Nr 3. SSM: Rekommendationer om ultraljud för gravida 9. www.sjukhusfysiker.se Sjukhusfysikern Information från Svenska Sjukhusfysikerförbundet (SSFF) Sektion inom Naturvetarna Medlem i EFOMP Nr 3 SEPTEMBER 2010 SSM: Rekommendationer om ultraljud för gravida 9 2 3 4 5 7 8 9 10 11

Läs mer

Lägesrapport över projektet SNAC-Kungsholmen per den 15 mars 2014

Lägesrapport över projektet SNAC-Kungsholmen per den 15 mars 2014 1 STIFTELSEN STOCKHOLMS LÄNS ÄLDRECENTRUM Lägesrapport över projektet SNAC-Kungsholmen per den 15 mars 2014 Genom regeringsbeslut (2009-03-26/III:3) beviljades Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum för

Läs mer

Forskning, Utbildning & Samverkan i Sjuksköterskeutbildningen (FUSS)

Forskning, Utbildning & Samverkan i Sjuksköterskeutbildningen (FUSS) PRO-CARE (Clinical Assessment Research & Education) Rapport 31, (ISSN:1654-1421) Forskning, Utbildning & Samverkan i Sjuksköterskeutbildningen (FUSS) studentmedverkan i forskning under verksamhetsförlagd

Läs mer

SVEPET. Medlemstidning för Svensk Epidemiologisk Förening (SVEP) Årgång 28, Nr 2010-3. Höstnummer

SVEPET. Medlemstidning för Svensk Epidemiologisk Förening (SVEP) Årgång 28, Nr 2010-3. Höstnummer SVEPET Medlemstidning för Svensk Epidemiologisk Förening (SVEP) Årgång 28, Nr 2010-3 Höstnummer SIMSAM i Umeå Society of Epidemiological Research 2010, Seattle Aktuell biostatistik inom medicinsk forskning

Läs mer

Innehåll. Ledare: Socialmedicinsk tidskrift 3/2013 303

Innehåll. Ledare: Socialmedicinsk tidskrift 3/2013 303 Innehåll Ledare: Tema: Förord: Perspektiv på utredning och diagnos vid ADHD Hanna Edebol och Torsten Norlander Vuxna med ADHD begick färre brott när de fick medicin Henrik Larsson och Paul Lichtenstein

Läs mer

Kultur för hälsa En exempelsamling från forskning och praktik

Kultur för hälsa En exempelsamling från forskning och praktik Kultur för hälsa En exempelsamling från forskning och praktik statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Kultur för hälsa En exempelsamling från forskning och praktik statens folkhälsoinstitut www.fhi.se statens

Läs mer

4 Vetenskap & Utveckling Fetmadiagnostik och behandling inom primärvården i Västerbotten Marina Holmström, Olov Rolandsson, Herbert Sandström.

4 Vetenskap & Utveckling Fetmadiagnostik och behandling inom primärvården i Västerbotten Marina Holmström, Olov Rolandsson, Herbert Sandström. Innehåll 1 2010 Skriv i AllmänMedicin! Många känner sig kallade och fler välkomnas. Allmänmedicin är ett brett område och det finns mycket att skriva om. Läs våra författaranvisningar på SFAMs hemsida:

Läs mer

Välkomna till Forskningens dag den 13 maj 2011

Välkomna till Forskningens dag den 13 maj 2011 FORSKNINGENS DAG Forskning vid Öron-, Näs- och Halskliniken Karolinska Universitetssjukhuset Program: Välkomna till Forskningens dag den 13 maj 2011 Kl. 8.00 Kl. 8.30 Kl. 9.00 Kl. 9.30 Kl. 10.00 Kl. 11.00

Läs mer