Verksamhetsberättelse Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2010. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2010 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

2 Verksamhetsberättelse 2010 Härmed översändes verksamhetsberättelsen för CKF Dalarna. CKF Dalarna ett samarbete mellan Uppsala universitet och Landstinget Dalarna. CKFs uppdrag är att stödja den kliniska forskningen inom medicinsk vetenskap och vårdvetenskap inom hälso-och sjukvården i Dalarna. Mars 2011 Peter Nygren Professor Ordförande i Centrumrådet Marianne Omne-Pontén Föreståndare CKF

3 CKF i Landstinget Dalarna CKF har uppdraget att stödja en patientnära klinisk forskning inom vårdvetenskap och medicinsk vetenskap. Arbetet sker inom ramen för det avtal som år 2000 skrevs mellan Landstinget Dalarna och den medicinska fakulteten vid Uppsala universitet. Avtalet syftar till att förutom en aktiv forskningsverksamhet också medverka i utvecklingen av vården relaterat till såväl kunskapsstyrning som kraven på en evidensbaserad vård. Vid CKF finns idag cirka 50 forskningsaktiva landstingsanställda varav merparten bedriver sin forskning i samarbete med Uppsala universitet. Sedan CKF startades har 32 personer disputerat och drygt 330 vetenskapliga artiklar publicerats i vilka LD bidragit med finansiellt stöd. För att utöka dialogen mellan den kliniska verksamheten etablerades år 2009 en referensgrupp med verksamhetschefer och där bl.a. frågor relaterat till behovet av utbildningsinsatser på olika nivåer diskuteras. För att bistå LD i det utbildningsansvar som finns relaterat till ST-läkarnas utbildning och krav på ett vetenskapligt arbete har tjänster som lektorer och FoU-handledare inrättats. Vid CKF arbetar vi med följande aktiviteter: Utbildning och undervisning på olika nivåer Seminarier Föreläsningar Erfarenhetsutbyte Handledning Statistisk rådgivning Bedömning av ansökningar Hantering av beviljade anslag Disputerade distriktsläkare vid Jakobsgårdarnas vårdcentral, Borlänge

4 Innehållsförteckning CKFs organisation...1 Centrumrådet vid CKF...1 Referensgrupp vid CKF...2 Disputationer vid CKF...3 Doktorandtjänster vid CKF...5 Anslag vid CKF...6 Post doc månader vid CKF...8 Seminarier vid CKF...9 Utbildning vid CKF...10 Vetenskapliga artiklar och presentationer vid CKF...12 Internationella/nationella föredrag/poster...19 Referee-uppdrag för vetenskapliga tidskrifter...25

5 CKFs organisation CKF har redan från början haft en uttalad ambition att ha en liten administrativ stab och därmed frigöra medel för anslag till angelägen patientnära, klinisk forskning. Anställda idag vid CKF är en föreståndare, en sekreterare, personer med deltidsanställning som handledare samt två lektorer. Som extra resurs finns vid CKF dessutom en statistiker. November 2010 anställdes sex disputerade personer med uppdraget att bemanna Projektmottagning och utbildningssatsningen SWEPET. Tjänsten som FoUhandledare är tidsbegränsad och omfattar 10-20%. Innehavaren erhåller dessutom en post doc månad (vid 20% tjänstgöring) utan krav på ansökan. Följande personer har en anställning vid CKF: Marianne Omne-Pontén 50% Maria Pilawa 100% Peter Fritzell 20% (samt 40% egen forskning) Monica Löfvander 20% (samt 40% egen forskning) Lars Englund 10% Dan Hellberg 30% Lena von Koch timanställd Jan Ifver timanställd FoU-handledare: Distriktsläkare Karin Lisspers 20% Distriktsläkare Nicke Rodhe 20% Distriktsläkare Björn Ställberg 20% Barnmorska Erica Schytt 10% Gynekolog Eva-Britta Råssjö 20% Kirurg Helgi Örn-Johannsson 10% Centrumrådet vid CKF Verksamheten vid CKF leds av Centrumrådet CR. Avtalet föreskriver att Uppsala universitet utser tre ledamöter med vetenskaplig kompetens. Den av LD tillsatta referensgruppen utser de fyra kliniskt verksamma ledamöter med vetenskaplig kompetens som representerar hälso- och sjukvårdsverksamheten i LD. CR huvudsakliga uppgift är att fatta beslut om forskningsanslag. Dessutom fattar CR beslut om verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budget och andra frågor som rör verksamheten. Eftersom verksamheten vid CKF berör både medicinsk vetenskap och vårdvetenskap finns sedan starten ett samarbete med Högskolan Dalarna och ämnena medicinsk vetenskap och omvårdnad. I CR finns därför även adjungerad ledamot från Högskolan Dalarna. CR har under 2010 haft två sammanträden. 1

6 Följande ledamöter ingår i CR Uppsala universitet Peter Nygren, professor, Inst för onkologi, radiologi och klinisk immunologi, Enheten för onkologi Karin Nordin, professor, Inst för folkhälso- och vårdvetenskap Ingvar Lundberg, professor, Inst för medicinska vetenskaper, Arbets- och miljömedicin Landstinget Dalarna Barbro Hedin Skogman, överläkare, med dr, Barn- och ungdomskliniken, Falun Lars Jerdén, distriktsläkare, med dr, Vårdcentral Jakobsgårdarna, Borlänge Helena Laurell, överläkare, med dr, Kirurgkliniken, Mora Per Söderberg, psykolog, fil dr, Psykiatrin, Säter Adjungerande Helena Lindgren, lektor, Högskolan Dalarna Leif Hernefalk, chefsläkare, Ledningskontoret, Landstinget Dalarna Kansli Marianne Omne-Pontén, föreståndare Maria Pilawa, sekreterare Referensgrupp vid CKF Ledamöter i referensgruppen är: Ulf Börjesson, distriktsläkare, Gagnefs vårdcentral Sören Kerslow, distriktsläkare, Mora vårdcentral Jörgen Lysholm, reumatolog, Reumatologen, Falu lasarett Asbjörn Österberg, kirurg, Kirurgkliniken, Falu lasarett Hanne Hedin, ortoped, Ortopedkliniken, Falu lasarett Lisbeth Isacsson, v-chef, Svärdsjö vårdcentral Leif Hernefalk, chefsläkare, representerar förvaltningsledningen. Referensgruppen har under 2010 träffats två gånger och då diskuterat följande frågor: o beslutsordningen vid CKF o verksamhetsplan för CKF o CKFs roll i utbildningssammanhang - tjänster som FoU-handledare - ämnesbank - SWEPET och Projektmottagning o CKFs roll vad gäller vetenskaplig handledning av ST-arbeten o Riktlinjer i samband med kliniska prövningar och forskningsförfrågningar o Doktorandtjänster o Ansvarsfördelning mellan klinikerna och CKF. 2

7 Disputationer vid CKF I avtalet med Uppsala Universitet finns inskrivet att CKF äger rättigheten att genomföra disputationer. Eftersom CKF arbetar med att stödja doktorander i ett avhandlingsarbete och stödja disputerade till en fortsatt vetenskaplig verksamhet utgör både disputationer och vetenskapliga artiklar väsentliga mått på verksamheten. I verksamhetsplanen för CKF anges som mål att årligen ha 2-3 disputationer. Följande disputationer genomfördes under år 2010 Sjuksköterska Lena Olai disputerade den 6 mars 2010 i Falun. Opponent: Mai-Lis Hellénius, professor, Karolinska Institutet Life after Stroke Event. With Special Reference to Aspects on Prognosis, Health and Municipality Care Utilization, and Life Satisfaction Among Patients and Their Informal Caregivers Opponent Mai-Lis Hellénius och Lena Olai vid disputationen i Falun mars 2010 Sjuksköterska Karolina Krakau disputerade den 25 mars 2010 i Uppsala Opponent: Folke Hammarqvist, professor, Karolinska Institutet Energy Balance out of Balance after Severe Traumatik Brain Injury Läkare Corinne Pedroletti disputerade den 8 juni 2010 i Uppsala. Opponent: Christian Falconer, professor, Danderyds sjukhus Tension-free Vaginal Tape at a Medium Sized Hospital in Sweden: Short- and Long-term Results in Different Patient Groups 3

8 Läkare Annika Lindström disputerade den 12 juni 2010 i Umeå Opponent: Sonia Andersson, docent, Kvinnokliniken, Karolinska universitetssjukhuset Prognostic factors for squamous cell cervical cancer: tumor markers, hormones, smoking, and S-phase fraction Susanne Römsing disputerade den 16 november 2010, Högskolan Dalarna, Borlänge Opponent: Åsa Emmer, docent, KTH, Avdelningen för Analytisk kemi Development and Validation of Bioanalytical Methods: Application to Melatonin and Selected Anti-Infective Drugs Överläkare Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin disputerade den 19 november 2010 i Lund Opponent: Solveig Wållberg-Jonsson, docent, Umeå universitet Extra-articular Rheumatoid Arthritis Risk Factors and Consequences Sjuksköterska Eva Österlund Efraimsson disputerade den 17 december 2010 i Stockholm Opponent: Hans Gilljam, professor, Inst för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet Communication in Smoking Cessation and Self-management. A Study at Nurseled COPD-clinics in Primary Health Care Karolina Krakau disputerade mars 2010 i Uppsala Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin disputerade november

9 Doktorandtjänster vid CKF Landstinget Dalarna har idag tio doktorandtjänster med placering vid CKF. I de flesta fall är doktoranden inskriven vid en institution vid Uppsala universitet. Tjänsterna syftar till att ytterligare stärka den patientnära kliniska forskning inom LD och skall ses som ett av många led i det pågående arbetet med att systematiskt och brett utveckla kvaliteten inom hälso- och sjukvården. Tjänsten medger en forskarutbildning på halvtid och klinisk tjänstgöring på den andra halvtiden fram till en doktorsexamen (maximalt halvtid 8 år). Lön och andra förmåner under studierna motsvarar ordinarie lön. Doktoranderna ges under tiden med avhandlingsarbetet en tillfällig arbetsplats på CKF. CR fattar beslut om tillsättning samt bedömer doktorandernas progress genom årlig uppföljning. Uppföljningen följer de kriterier som tillämpas vid Uppsala Universitet. Följande personer har en doktorandtjänst vid CKF: Doktorand/arbetsenhet/yrke Institution Ämne Annerbo, Maria Kirurg Kirurgkliniken, Falu las Inst för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet Calciumomsättning hos giftstrumapatienter Carlsson, Lars Distriktsläkare Solsidans vc, Ludvika Gustavsson, Catharina Sjukgymnast Primärvårdsrehab, Borlänge Inst för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet Inst för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet Studier av faktorer som påverkar sjukskrivning i primärvård Smärt- och stresshantering som gruppbehandling vid muskuloskeletal nacksmärta Hagman, Carina Sjukgymnast Sjukgymnastiken, Falu las. Hambraeus, Kristina Kardiolog Kardiologen, Falu las Iggman, David ST-läkare Vc Svärdsjö Inst för neurovetenskap och Inst för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet Inst för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet Inst för folkhälso- och Vårdvetenskap/Klinisk Nutrition och metabolism, Uppsala universitet Beskrivning och behandling av patienter med dysfunktionell andning Effekter av och kostnader för tidiga interventioner vid hjärtinfarkt i den kliniska verkligheten Kostbehandling av det metabola syndromet och fetmarelaterade sjukdomar Källman, Hans-Erik Sjukhusfysiker Röntgenkliniken, Falu las Inst för onkologi, radiologi, klinisk immunologi, Uppsala universitet Optimering av bildkvalitet och stråldos inom diagnostisk radiologi Svärd, Anna Reumatolog Reumatologkliniken. Falu las Wesström, Jan Gynekolog Kvinnokliniken, Falu las Inst för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet Inst för kvinnors och barn hälsa, Uppsala universitet Betydelsen av auto-antikroppar vid ledgångsreumatism Kvinnors sömn i Dalarna 5

10 Anslag vid CKF CKF delar årligen ut forskningsanslag i storleksordningen 3 miljoner kronor/år. Beviljade anslag har en dispositionstid på 2 år och årlig avrapportering sker till Centrumrådet (CR). Ansvarig forskningsledare och dennes verksamhet undertecknar de kontrakt som upprättas då anslag beviljas. Då forskningsprojekt är en aktivitet som regleras via ett flertal förordningar (ex. Etikprövningslagen) bedöms att ett avhandlingsarbete idag kräver en tid av fyra års heltidsarbete/-studier. Då CKFs uppgift är att ge stöd till verksamma kliniker, som har sin dagliga gärning inom vården, måste också projekttiden regleras i förhållande till de behov som sjukvården och respektive verksamhet har av sin personal. Detta gör att CKF har en skyldighet gentemot pågående forskning att trygga en långsiktighet i finansieringen av beslutade forskningsprojekt. Under 2010 beviljades kr av CR i forskningsanslag. 7,0 6,0 Miljoner kronor 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Sökta medel Beviljade medel 0, År Sökta och beviljade medel år

11 Under 2010 har CKF beviljat följande anslag: Projektledare Titel på projektet Beslutade medel Byrskog, Ulrika Barnmorska Nyhäll-Wåhlin, B-M Läkare Janeslätt, Gunnel Arbetsterapeut Hedin-Skogman, Barbro Läkare Tejde, Mattias Läkare Hedin, Göran Läkare Lisspers, Karin Svensjö, Sverker Läkare Sennerby, Ulf Läkare Hårdstedt, Maria Läkare Källberg, Ann-Sofie Sjuksköterska Nilsson, Kenneth Läkare Lindström, Annika Läkare Johan Ärnlöv Läkare, docent Elfving, Karin Molekylärbiolog Hellberg, Dan Läkare Iggman, David Läkare Health care utilization among female refugees in Sweden with experience of war trauma Svår reumatoid artrit prognostiska faktorer för allvarlig sjukdomsutveckling och komplikationer Utveckling av nytt självskattningsformulär för barn år med bristande tidshantering i sin vardag Fästingburna infektioner hos svenska barn etiologi och diagnostik Kalk, fosfat och bisköldkörtelhormon som riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom vid njursvikt Smittspridning på sjukhus via patienternas händer och tagytor i miljön Vilka faktorer påverkar symtomkontroll, akuta försämringsepisoder, livskvalitet och mortalitet hos patienter med astma och KOL i regionen? Screening av 70-åriga kvinnor för bukaortaaneurysm i Dalarna och Uppland Kardiovaskulär sjukdom och samband med benskörhet och fraktur Akut immunrespons vid allogen cellötransplantation - koppling mellan naturlig (innate) och specifik (aquired) alloimmunitet. Emergency Department work environment and its impact on patient safety. Studie av spotted fever rickettsios i Sverige.. Betydelse av tumörmarkör LRIG1,2,3 vid CIN och LRIG3 Cathepsiner och utvecklingen av hjärt-kärlsjukdomar Rickettsia, reservoar och bakteriologisk studie Påverkan av rökning, p-piller och endogena könshormoner Dietära fettsyrors inverkan på leverfett, insulinresistens

12 Post doc månader vid CKF Avtalet föreskriver att CKF även har i uppdrag att stimulera disputerade till en fortsatt vetenskaplig meritering. LD har därför avsatt totalt 24 månader post doc för att möjliggöra en sådan verksamhet. Utlysning av post doc sker 1 gång per år (hösten) och maximalt 3 månader kan beviljas per individ/ansökan. Beslut om post doc månader baseras på ansökan och fattas av CR. Beviljade post doc månader för år 2010: Forskare Klinik Ämne Antal månader Hedin Skogman, Barbro Barnläkare Lindquist, David AT-läkare Janeslätt, Gunnel Arbetsterapeut Jerdén, Lars Distriktsläkare Lisspers, Karin Distriktsläkare Rodhe, Nils Distriktsläkare Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Falu lasarett AT-centrum, Falu lasarett Habiliteringen i Dalarna Vårdcentralen Jakobsgårdarna, Borlänge Neuroeborrelios hos barn och ungdomar kliniska, immunologiska och diagnostiska aspekter Molekylära skillnader mellan cancer i mellansvalget. Tidshantering i vardagen hos barn år utan funktionshinder. Status, makt och skam: epidemiologiska och kvalitativa studier av ungdomars hälsa. Gagnefs vårdcentral Vilka faktorer påverkar symtomkontroll, exacerbationer, livskvalitet och mortalitet hos pat med asta i regionen. En 5-års uppföljning. Svärdsjö vårdcentral, Falun RCT för att utvärdera effekten av antibiotikabehandling vid ospecifika symtom hos äldre med bakteriuri. 3 månader 3 månader 1 månad 2 månader 1 månad 1 månad Antal post doc månader år

13 Seminarier vid CKF Seminarieverksamheten utgör en central del i CKFs ambition att bygga upp en livaktig FoU-miljö. Under året har ett flertal seminarier genomförts oftast på initiativ av doktorander eller forskare vid CKF. Samtliga seminarier anslås på hemsidan. Seminarierna är öppna för alla FoU-intresserade men vänder sig primärt till de som arbetar med vetenskapligt upplagda studier. Inom ramen för tjänsten som doktorand åligger att årligen genomföra ett metodseminarium vid CKF gärna i samverkan med aktuell huvudhandledare. Högskolan Dalarna och CKF erbjuder båda seminarier som är öppna för alla. Samtliga seminarier registreras för att möjliggöra tillgodoräknande av poäng i forskarutbildningen. Under året har vi genomfört följande seminarier: Datum Ämne Ansvarig forskare 27/1 Analys vid obalanserad longitudinell design Jakob Bergström, statistiker. LIME, KI 17/2 Predisputation Lena Olai, doktorand, sjuksköterska 11/2 Självskattad hälsa Kristina Orth Gomér, professor KI 15/2 Forskningsfusk Mats G Hansson, professor Uppsala universitet och Peter Fritzell, lektor CKF 19/3 Statistikprogram R Maj-Britt Felleki 25/3 När resultatet blir nästan signifikant Lars Carlsson, doktorand, distriktsläkare fast tvärt om 4/5 Att utforska amning i två kulturer Renée Flacking, RN, Dr Med Sci samt göra ett post doc projekt i England 22/4 Somatoforma smärtsyndrom: Exemplet halva kroppen fem år senare Monica Löfvander, lektor CKF 25/5 Predisputation Annika Lindström, doktorand, gynekolog 27/5 The power of personality: Prediction of important life outcomes. Petter Gustavsson, professor KI 14/9 Från ax till limpa Holger Theobald, docent CEFAM, KI 29/9 Hur kommer man fram till kliniska riktlinjer? Ulf Risérus, professor, Uppsala universitet 19/10 Metodseminarium Johannes Lindh, allergolog, Medicinklin, Falun 20/10 Introduktion till sex sigma, ett stöd för Peter Hammersberg projektarbete med fokus på såväl organisation som statistiska hjälpmedel 26/10 Seminarium EPN, videoutsändning Erik Lempert, domare och Bengt Simonsson, professor, Etikprövningsnämnden Uppsala 9

14 5/11 Registerhantering Peter Fritzell, lektor CKF och Kristina Hambraeus, doktorand, kardiolog 9/11 Predisputation Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin, doktorand, reumatolog 9/11 "Vad får vi ut av longitudinella studier vid astma och KOL? 10/11 Hälsoekonomi - ett sätt att förbättra vården? Christer Jansson, professor UAS Björn Ställberg och Karin Lisspers, med dr, distriktsläkare Peter Fritzell, lektor CKF 25/11 Presentation av avhandlingen Extra-articular Rheumatoid Arthritis Risk Factors and Consequences Britt-Marie Nyhälll Wåhlin, med dr, reumatolog Utbildning vid CKF Grundläggande forskningsmetodik I samverkan med studierektorsorganisationen ansvarar CKF för kursen Grundläggande utbildning i forskningsmetodik för 25 ST-läkare. Följande föreläsare medverkade: Hans Stenlund, PhD, statistiker Helena Laurell, kirurg, PhD Johan Ärnlöv doc, MD Kristina Hambraeus, doktorand vid CKF Monica Löfvander, distriktsläkare, doc, lektor Marianne Omne-Pontén, föreståndare CKF, PhD Peter Fritzell, ortoped, doc, lektor Carina Blom, assistent 10

15 SWEPET en utbildningsverksamhet som inrättades hösten 2010 i syfte att i första hand stödja de ST-läkare som arbetar med sitt vetenskapliga arbete. Utbildningen innefattar följande områden: Statistik/Sökning i databaser, Webban (= att skriva PM/ansökan), EndNote, PowerPoint/Poster, Excel och Test (= eg instrument). Parallellt genomförs möten av karaktären work-shop och under namnet Projektmottagning. Den erbjuds var 3:e vecka på CKF och är ett Öppet Hus och öppen för alla som bedriver FoU-arbete och har behov av handledning i metodinriktade frågor. Ansvariga för SWEPET och Projektmottagningen är FoU-handledare samt de som erhållit post doc månader. Evidensbaserad vård Under 2010 har CKF genomfört fyra utbildningar i Evidensbaserad vård för grupperna sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Utbildningen som löper under 3 dagar ges i samverkan med bl.a. Örebro universitet och innehåller följande moment: Genomgång av forskningsrelaterade begrepp inklusive evidens och risk, kritisk granskning, litteratursökning, PowerPoint samt hur skriva ett PM baserat på en klinisk frågställning hämtad från den egna arbetsenheten. Utbildningen genomförs i samverkan med personal från Falu lasarettsbibliotek. Tillsammans med läkemedelskommittén har CKF medverkat till utbildning av läkemedelsansvariga läkare. Medverkande föreläsare har hämtas bl.a. från forskarna vid CKF. Följande café-gäster besökte Falun under 2010 Onsdagen den 10 februari Sociala nätverkets betydelse för hälsan Professor Kristina Orth-Gomér Tisdagen den 11 maj Före och efter influensaepidemin. Professor Sven Britton Torsdagen den 23 september Epigenitik Professor Fredrik Öberg Cafégäst Sven Britton och föreståndare Marianne Omne-Pontén 11

16 Vetenskapliga artiklar och presentationer vid CKF En central del i all forskningsverksamhet är publicering av studier i internationella tidskrifter. Eftersom CKF har en bred forskningsverksamhet, som även inbegriper nyare kunskapsområden såsom rehabilitering och omvårdnad, utgör de tidskrifter i vilka forskare vid CKF publicerar sig en mångfald och med en varierande vetenskaplig tyngd. I verksamhetsberättelsen redovisar vi endast den kunskapsöverföring som sker i form av den traditionella vetenskapliga avrapporteringen. I princip samtliga forskare och doktorander som återfinnes nedan har dessutom medverkat med en omfattande verksamhet vad gäller utbildning, erfarenhetsutbyte och information till kollegor, arbetsenheter, professionella nätverk och föreningar samt till andra intressegrupper i det omgivande samhället. För mer specifik information om detta hänvisas till presentationen av enskilda forskare på CKFs hemsida. Dessutom har enstaka forskare medverkat som ledamot i betygsnämnder i samband med disputationer vid andra universitet. I verksamhetsplanen för CKF anges som mål att årligen ha 2-3 disputationer samt att 30-talet vetenskapliga artiklar produceras. På följande sidor redovisas den vetenskapliga produktion som förevarit vid CKF under 2010 inbegripet posterpresentationer och föredrag i samband med konferenser/kongresser Antal publicerade artiklar

17 Publicerade artiklar Andén A, André M, Rudebeck CE. What happened? GPs' perceptions of consultation outcomes and a comparison with the experiences of their patients. Eur J Gen Pract Jun;16(2):80-4. Andre M et al. A survey of public knowledge and awareness related to antibiotic use and resistance in SwedenJ Antimicrob Chemother Jun;65(6): Epub 2010 Apr 1. André M et al, Cohort differences in personality in middle-aged women during a 36-year period. Results from the Population Study of Women in Gothenburg. Scand J Public Health : Arvidsson E, André M, Borgquist L, Carlsson P. Priority setting in primary health care - dilemmas and opportunities: a focus group study. BMC Fam Pract Sep 23;11:71. Arne M, Lisspers K, Ställberg B, Boman G, Hedenström H, Janson C, Emtner M. How often is diagnosis of COPD confirmed with spirometry? Respir Med Apr;104(4): Bernhardt J, von Koch L, Kwakkel G. Physiotherapists should ensure their representation in measures of the quality of patient care. J Physiother. 2010;56(4): Blessborn D, Susanne Römsing S, Bergqvist Y,Lindegardh N Assay for screening for six antimalarial drugs and one metabolite using dried blood spot sampling, sequential extraction and ion-trap detection. Bioanalysis (2010) 2(11), Bruce M, Omne-Pontén M, Gustavsson P (2010). "Active- and emotional student engagement. A nationwide, prospective, longitudinal study of Swedish nursing students." Health behaviour, nursing self-efficacy and egagement among nursing students : A longitudinal cohort study International Journal of Nursing Education Scholarship 11 Chavannes N, Ställberg B, Lisspers K, Roman M, Moran A, Langhammer A, Crockett A, Cave A, Williams S, Jones R, Tsiligianni I, van der Molen T, Price D. UNLOCK: Uncovering and Noting Long-term Outcomes in COPD to enhance Knowledge. Prim Care Respir J Dec;19(4):408. Cunningham A, Gottberg K, von Koch L, Hillert J. Non-adherence to interferon-beta therapy in Swedish patients with multiple sclerosis. Acta Neurol Scand Mar;121(3): Epub 2010 Jan 6. 13

18 Darj E, Mirembe FM, Råssjö E-B. STI-prevalence and differences in social background and sexual behavior among urban and rural young women in Uganda. Sex Reprod Healthc Aug;1(3): Epub 2010 Apr 1. Dykes F, Flacking R. Encouraging breastfeeding: a relational perspective. Early Hum Dev 2010; 86: Elfving K., et al. Dissemination of Spotted fever rickettsia agents in Europe by migrating birds. PLoS One, (1):e8572. Flacking R, Dykes F, Ewald U. The influence of fathers socioeconomic status and paternity leave on breastfeeding duration: a population based cohort study. Scand J of Publ Health 2010;38: Fritzell P, Berg S, Borgström F, Tullberg T, Tropp H. Cost effectiveness of disc prosthesis versus lumbar fusion in patients with chronic low back pain: randomized controlled trial with 2-year follow-up. Eur Spine J Nov 5. Gustavsson C, Denison E, von Koch L. Self-management of persistent neck pain: A randomized controlled trial of a multicomponent group intervention in primary health care. Eur J Pain. 2010;14(6):630.e1-630.e11. Guidetti S, Andersson K, Andersson M, Tham K, von Koch L. Client-centred self-care intervention after stroke: a feasibility study. Scand J Occup Ther Dec;17(4): Epub 2010 Feb 27. Hedman H. Lindström AK. Tot T. Stendahl U. Henriksson R. Hellberg D. LRIG2 in contrast to LRIG1 predicts poor survival in early-stage squamous cell carcinoma of the uterine cervix. Acta Oncologica. 49:812-5, Hedin K, Andre M, Håkansson A, Mölstad S, Rodhe N, Petersson C. Infectious morbidity in 18-month-old children with and without older siblings. Fam Pract Oct;27(5): Epub 2010 Jun 17. Henricson A et al. The AES total ankle replacement: A mid-term analysis of 93 cases. Foot Ankle Surg 2010;16: Henricson A, Rydholm U. Use of trabecular metal implant in ankle arthrodesis after failed total ankle replacement. A short-term follow-up of 13 patients. Acta Orthop 2010;81:

19 Holmberg L, Hellberg D. Sexually abused children. Characterization of these girls when adolescents. Int J Adolesc Med Health Apr-Jun;22(2): Iggman, D et al Adipose tissue fatty acids and insulin sensitivity in elderly men. Diabetologia 2010; May;53(5): Janeslätt, G., Granlund, M., Kottorp, A. & Almqvist, L. (2010). Patterns of Time Processing Ability in Children with and without Developmental Disabilities. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 23(3), Lerdal A, Johansson S, Kottorp A, von Koch L. Psychometric properties of the Fatigue Severity Scale: Rasch analyses of responses in a Norwegian and a Swedish MS cohort. Mult Scler Jun;16(6): Lindblom A. Severinsson K, Nilsson K. Rickettsia felis infection in Sweden: Report of two cases with subacute meningitis and review of the literature. Scand J Infect Dis Aug 25. Lisspers K, Ställberg B, Hasselgren M, Johansson G, Svärdsudd K. Primary health care centres with asthma clinics effects on patients knowledge and asthma control. Prim Care Respir J Mar;19(1): Magnusson N, Hedberg M, Österberg J, Sandblom G. Sensory disturbances and neuropathic pain after inguinal hernia surgery. Scandinavian Journal of Pain 2010:1: Magnusson N, Nordin P, Hedberg M, Gunnarsson U, Sandblom G. The time profile of groin hernia recurrences. Hernia 2010:14: Nilsson K, Elfving K, Påhlson C. Rickettsia helvetica in patient with meningitis, Sweden, Emerg Inf Dis March : Peterson E, Kielhofner G, Tham K, von Koch L. Falls Self-Efficacy among adults with Multiple Sclerosis: A Phenomenological Study. OTJR: Occupation, Participation and Health 2010;30: Pinnock H, Thomas M, Tsiligianni I, Lisspers K, Ostrem A, Ställberg B et al. The International Primary Care Respiratory Group s (IPCRG) Research Needs Statement Prim Care Respir J Jun;19 Suppl 1:S

20 Rudman A, Omne-Pontén M, Wallin L, Gustavsson P J Monitoring the Newly Qualified Nurses in Sweden; the Longitudinal Analysis of Nursing Education (the Lane) Study. Human Resources for Health 2010, 8:10 Råssjö E-B, Kiwanuka R Views on social and cultural influence on sexuality and sexual health in groups of Ugandan adolescents Sexual & Reproductive Healthcare 2010, 1(4): Samir R, Tot T, Asplund A, Pekar G, Hellberg D. Increased levels of serum progesterone and estradiol correlate to increased Cox-2 tissue expression in CIN and some pitfalls in evaluation of expression of other tumor markers. Anticancer Research 30(4): , Samir R, Asplund A, Tot T, Pekar G, Hellberg D. Tissue tumor marker expression in smokers, including serum cotinine concentrations, in women with cervical intraepithelial neoplasia (CIN) or normal squamous cervical epithelium. Am J Obstet Gyn 2010;202:579e1-e7. Severinsson K, Jaenson T, Petterson J, Falk K, Nilsson K. Detection and prevalence of Anaplasma phagocytophilum and Rickettsia helvetica in Ixodes ricinus ticks in seven study areas in Sweden. Parasite Vectors Aug 4;4:66. Skogman Hedin B, Ekerfelt C, Ludvigsson J, Forsberg P. Seroprevalence of Borrelia IgG antibodies among young Swedish children in relation to reported tick bites, symptoms and previous treatment for Lyme borreliosis: a populationbased survey. Arch Dis Child 2010: 95: Strömberg R, Backlund LG, Löfvander M. A comparison between the Beck's Depression Inventory and the Gotland Male Depression Scale in detecting depression among men visiting a drop-in clinic in primary care. Nord J Psychiatry. 2010;64(4): Klint M, Hadad R, Christersson L, Loré B, Anagrius C et al Prevalence trend in Sweden for the new variant of Chlamydia trachomatis. Clin. Microb. Inf. July Schytt E, Waldenström U. Epidural analgesia for labor pain: whose choice? Acta Obstet Gynecol Scand. 2010;89(2):

21 Schytt E, Draper-Pedersen C, Halvarsson A, Mårtensson L. Local clinical guidelines for acupuncture treatment in Swedish labour and postnatal wards. Acta Obstet Gynaecol Scand On-line publication December Tot T, Pekár G, Hofmeyer S, Gere M, Tarján M, Hellberg D, Lindquist D Molecular phenotypes of unifocal, multifocal and diffuse invasive breast carcinomas. Patholog Res Int Nov 3;2011: Tot T, Pekár G. Multifocality in "Basal-Like" Breast Carcinomas and its Influence on Lymph Node Status. Ann Surg Oncol Dec 16. [Epub ahead of print] Tot T, Tabár L. The role of radiologic - pathologic correlation in diagnosing early breast cancer: the pathologist s perspective. Virchows Archive, Published online, e pub ahead, DOI /s Tot T The origins of early breast carcinoma. Semin Diagn Pathol 27:62-8, Tot T. Towards a renaissance of subgross breast morphology. Editorial. Eur J Cancer, 46(11): , Tot T Cost-benefit analysis of using large-format histology sections in routine diagnostic breast care. Invited article. The Breast 19(4): , Ytterberg C, Thorsén AM, Liljedahl M, Holmqvist LW, von Koch L. Changes in perceived health between one and five years after stroke: a randomized controlled trial of early supported discharge with continued rehabilitation at home versus conventional rehabilitation. J Neurol Sci Jul 15;294(1-2):86-8. Epub 2010 May 5. Östlund Å, Nordström M, Dykes F, Flacking R. Breastfeeding in preterm and term twins maternal factors associated with early cessation: a population based study. J Hum Lact 2010; 26(3): Accepterade artiklar Andren M, Löfvander M. Pain intensity measured by immigrant patients and professionals (Submitted) Bruce M, Gustavsson P, Omne-Pontén M (2010). "Health and differences in health behaviour among first-year nursing students a nationwide study." (Submitted) 17

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM?

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? Lena von Koch Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Keele StarT Back Screening Tool

Keele StarT Back Screening Tool Keele StarT Back Screening Tool Svensk version Carola Be)en, Leg. Sjukgymnast, MSc, Specialist OMT Ins>tu>onen för Samhällsmedicin och rehabilitering Sjukgymnas>k Ländryggssmärta Vanligt problem i befolkningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Verksamhetsberättelse 2012. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2012 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna 1 Verksamhetsberättelse 2012 Härmed översändes verksamhetsberättelsen för CKF Dalarna. CKF Dalarna ett samarbete mellan Uppsala universitet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Verksamhetsberättelse 2011. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2011 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2011 Härmed översändes verksamhetsberättelsen för CKF Dalarna. CKF Dalarna ett samarbete mellan Uppsala universitet

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

"Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna?" Lars-Eric Olsson Fil. Dr

Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna? Lars-Eric Olsson Fil. Dr "Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna?" Lars-Eric Olsson Fil. Dr Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, centrum för personcentrerad vård Personer är vi

Läs mer

Riskfaktorer för och konsekvenser av sjukskrivning/aktivitets- och sjukersättning: en prospektiv tvillingstudie (STODS)

Riskfaktorer för och konsekvenser av sjukskrivning/aktivitets- och sjukersättning: en prospektiv tvillingstudie (STODS) Uppdaterad 2015-08-27 1 / 5 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Riskfaktorer för och konsekvenser av sjukskrivning/aktivitets- och sjukersättning: en prospektiv tvillingstudie

Läs mer

Barnkliniker Universitetskliniker

Barnkliniker Universitetskliniker Vi har aldrig varit så många Vi representerar idag 57 registrerande enheter! 32 21 4 BUMMAR Barnkliniker Universitetskliniker BORIS Styrgrupp 2014 Jovanna Dahlgren läkare Göteborg Pernilla Danielsson ssk

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Verksamhetsberättelse 2008. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2008 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2008 Härmed översändes verksamhetsberättelsen för CKF Dalarna. CKF Dalarna ett samarbete mellan Uppsala universitet

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Verksamhetsberättelse 2007. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2007 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna 1 Året som gått en sammanfattande text om år 2007 CKF har i och med år 2007 påbörjat sin andra avtalsperiod. Under den första avtalsperioden

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta

Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta Karin Kjellgren, Hälsouniversitetet, Linköping Resultat från två avhandlingar Margaretha Jerlock Annika Janson Fagring Sahlgrenska Akademin, Göteborg Oförklarad

Läs mer

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 Ulf Samuelsson HbA1c, mmol/mol HbA1c år 2010 för pojkar resp.flickor med insulinbehov >0,5 E/kg 75 70 65 60 Flickor Pojkar 55 50 1 2 3 4 5 6 7

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Björn Kadesjö.Glädje och utmaningar generellt föräldrastöd

Björn Kadesjö.Glädje och utmaningar generellt föräldrastöd Abstract till presentationerna den 22 oktober. Björn Kadesjö.Glädje och utmaningar generellt föräldrastöd Många föräldrar i stadsdelen Angered i Göteborg har i kontakt med förskolan uttryckt osäkerhet

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511 Mikael Nilsson ST-läkare, doktorand Akutkliniken, Solna Karolinska Universitetssjukhuset Institutionen för medicin, Solna Mikael.Nilsson@karolinska.se 0733-589910 Webbaserad utbildning frälsningen för

Läs mer

CHILD INJURIES AT HOME

CHILD INJURIES AT HOME CHILD INJURIES AT HOME -Prevention, Precautions and Intervention with focus on scalds Anna Carlsson Basprogrammet, BHV Föräldrar till 7-87 8 månader m gamla barn får f information (skriftlig och muntlig)

Läs mer

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014 Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR Pågående Forsknings projekt 1. Vilken roll spelar kön för vårdprocessen av intensivvårdspatienter och

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag Prioriteringsprocess Beslutsstödsdokument Kvalitetsindikatorer Populärversion Skolhälsovården Patient- och närstående Vetenskapligt underlag Kartläggning av nuläget Mårten Gerle, med. sakkunnig, ordf.

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Från ax till limpa: Att arbeta evidensbaserat

Från ax till limpa: Att arbeta evidensbaserat Från ax till limpa: de första stegen mot en systematisk översikt Evidensbasering Masterprogram Göteborgs Universitet 2014-01-19 Annika Strandell Jenny Kindblom HTA-centrum E B M Att arbeta evidensbaserat

Läs mer

Internetbaserad psykologisk behandling

Internetbaserad psykologisk behandling Internetbaserad psykologisk behandling Föreläsning vid Psykiatrins dag, Eskilstuna 3 november 2014 Gerhard Andersson, professor Linköpings Universitet och Karolinska Institutet www.gerhardandersson.se

Läs mer

Infectious Diseases - a global challenge

Infectious Diseases - a global challenge Infectious Diseases - a global challenge Clas Ahlm Department of Clinical Microbiology, Division of Infectious Diseases, Umeå University Swedish Conference on Infection Prevention and Control, Umeå April

Läs mer

Övergripande syfte med avhandlingen: Att studera effekter av fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil på överlevnad och vanliga sjukdomar.

Övergripande syfte med avhandlingen: Att studera effekter av fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil på överlevnad och vanliga sjukdomar. Övergripande syfte med avhandlingen: Att studera effekter av fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil på överlevnad och vanliga sjukdomar. Five papers I Farahmand B, Hållmarker U, Brobert GP, Ahlbom A

Läs mer

The Nursing Delirium Screening Scale (Nu-DESC) Hjärtcentrum Thoraxkliniken Norrlandsuniversitets sjukhus

The Nursing Delirium Screening Scale (Nu-DESC) Hjärtcentrum Thoraxkliniken Norrlandsuniversitets sjukhus The Nursing Delirium Screening Scale (Nu-DESC) Helena Claesson Lingehall Nina Smulter Hjärtcentrum Thoraxkliniken Norrlandsuniversitets sjukhus Delirium Diagnoskriterier enligt DSM-IV-TR Grumlat medvetande

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Patologi Robbins Basic Pathology

Patologi Robbins Basic Pathology Patologi Robbins Basic Pathology with Student Consult Online Access Kumar V, Abbas A.K, Aster J Saunders, 2013, 9 th ed. 923 sidor, 983 ill. 2014-01-19 En lärobok i allmän och systematisk patologi som

Läs mer

Att mäta är att veta...

Att mäta är att veta... Du är inbjuden till symposium Att mäta är att veta... arrangerat av Syftet med symposiet är att belysa möjligheterna och fördelarna med att följa upp hypoventilerade patienter. 1000-tals patienter behandlas

Läs mer

Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund

Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund OBESITAS OCH KNÄPROTESKIRURGI Extremt ökad risk för artros i knäled vid högre grader av obesitas.

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Sten Anttila

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

Ett samhälle i förändring

Ett samhälle i förändring IT Forum 2014-03-21 Ett samhälle i förändring Nya värden för en bättre sjukvård Mobilitet inom vård & omsorg Legala spörsmål Ägande Integritet/PUL SLAs Ansvarsbegränsing Gällande lag Utlämnande av data

Läs mer

När ändrar jag till en ny behandlingsform?

När ändrar jag till en ny behandlingsform? Varför använder vi i Göteborg sällan HDF? SVAR: I Göteborg använder vi nya tekniker och metoder om: Vi deltar/utför egen forskningsstudie för att utvärdera om tekniken är bättre och säkrare än redan etablerad

Läs mer

Lars Agréus Kristina Aggeborn från 7 och delar av 6 Christer Andersson endast 6 Anders Ehnberg Anna Falk Elin Khokhar Lisa Månsson Rydén

Lars Agréus Kristina Aggeborn från 7 och delar av 6 Christer Andersson endast 6 Anders Ehnberg Anna Falk Elin Khokhar Lisa Månsson Rydén Svensk Förening för Glesbygdsmedicin Styrelsen Protokoll nr 2/2011 2011-02-07 Tid: Måndagen den 7 februari 2011 kl. 16.00 17.15 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Telefonmöte Lars Agréus Kristina Aggeborn

Läs mer

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER SOD 2013 Joanna Uddén Hemmingsson Överläkare / Med Dr Capio St Görans sjukhus och Karolinska Institutet Stockholm 1 Olika siluetter men SAMMA PERSON Obesitas

Läs mer

Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt

Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt Årsrapport 2014 Robin Hofmann VO Kardiologi, Södersjukhuset OXYGEN in suspected acute myocardial infarction Friend? Foe X? O₂ vs air DETermination of the role of

Läs mer

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering?

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Kardiovaskulära Vårmötet XIVSvenska 25-27 april, 2012, Stockholm Maria Bäck, Göteborg Rörelserädsla Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Sahlgrenska Akademin, Institutionen för Medicin, Göteborgs

Läs mer

Hur det började. Hantering av hjärt-kärlsjukdom präglas av manligt perspektiv. Kvinnor får felaktiga omhändertaganden, diagnoser och behandlingar

Hur det började. Hantering av hjärt-kärlsjukdom präglas av manligt perspektiv. Kvinnor får felaktiga omhändertaganden, diagnoser och behandlingar Hur det började Hantering av hjärt-kärlsjukdom präglas av manligt perspektiv Kvinnor får felaktiga omhändertaganden, diagnoser och behandlingar Läkartidnigen 30-31 2001 Cecilia Björkelund, professor, distriktsläkare

Läs mer

10-årsuppföljningen i en populationsbaserad kohortstudie av osteoporos. Hans Lundin

10-årsuppföljningen i en populationsbaserad kohortstudie av osteoporos. Hans Lundin 10-årsuppföljningen i en populationsbaserad kohortstudie av osteoporos. Specialist i Allmänmedicin Doktorand vid Centrum för Allmänmedicin (CeFAM) Karolinska Institutet Innehåll dagens föreläsning: Osteoporosprojektet

Läs mer

Nacksmärta efter olycka

Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Varje år drabbas 10.000-30.000 personer i Sverige av olyckor som kan ge nacksmärta. Vanligast är s.k. whiplash våld som uppkommer när man sitter i en bil

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Verksamhetsberättelse 2013. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2013 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2013 CKF Dalarna ett samarbete mellan Uppsala universitet och Landstinget Dalarna. CKFs uppdrag är att stödja den

Läs mer

Publikationslista Karin Blomberg

Publikationslista Karin Blomberg Publikationslista Karin Blomberg Refereebedömda artiklar i vetenskapliga tidskrifter Odencrants S, Bjurström T, Wiklund N, Blomberg K. (2013). Nutritional status, gender and marital status in patients

Läs mer

Miniprojektet. Catarina Almqvist Malmros

Miniprojektet. Catarina Almqvist Malmros Miniprojektet Catarina Almqvist Malmros Barnläkare och docent Astrid Lindgrens barnsjukhus och Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) Mini project "Upptakten" VetU te 1 Läkarprogrammet

Läs mer

Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan. Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21

Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan. Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21 Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21 Agenda Hur mäter vi psykisk hälsa bland barn med intellektuella funktionsnedsättningar? Hur mår barn och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Verksamhetsberättelse 2006. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2006 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2006 Härmed översändes verksamhetsberättelsen för CKF Dalarna. CKF Dalarna ett samarbete mellan Uppsala universitet

Läs mer

Fysisk Aktivitet och KOL

Fysisk Aktivitet och KOL Fysisk Aktivitet och KOL Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS Solna Specialist i Allmänmedicin, CityPraktiken, Västerås Västerås 2012-04-19 Samarbete Öka självupplevd hälsa

Läs mer

Forskningsläget nationell och internationell utblick

Forskningsläget nationell och internationell utblick Forskningsläget nationell och internationell utblick Monica Eriksson, PD, Docent Centrum för Salutogenes Institutionen för Omvårdnad, hälsa och kultur Högskolan Väst monica.eriksson@hv.se Handbook on

Läs mer

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

Schema Förebygga och behandla sjukdom och funktionsnedsättning: Design och utvärdering av anpassad fysisk aktivitet och träning, 15 hp

Schema Förebygga och behandla sjukdom och funktionsnedsättning: Design och utvärdering av anpassad fysisk aktivitet och träning, 15 hp Schema Förebygga och behandla sjukdom och funktionsnedsättning: Design och utvärdering av anpassad fysisk aktivitet och träning, 15 hp Rev Nov 2013 SCHEMA vt 2014 Vecka 4-6 * Kolla att Cambro fungerar

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2014 CKF Dalarna ett samarbete mellan Uppsala universitet och Landstinget Dalarna. CKFs uppdrag är att stödja den

Läs mer

Kursplan. Medicinsk vetenskap psykiatri, obstetrik, pediatrik, geriatrik. Medical Science psychiatry, obstetrics, paediatrics, geriatrics

Kursplan. Medicinsk vetenskap psykiatri, obstetrik, pediatrik, geriatrik. Medical Science psychiatry, obstetrics, paediatrics, geriatrics Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VOA441 Dnr 14/2001-510 146/2003-510 Beslutsdatum 2001-01-24 2003-06-23 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Medicinsk vetenskap psykiatri,

Läs mer

33:e Svenska perinatalmötet

33:e Svenska perinatalmötet Svensk Förening för Perinatalmedicin 33:e Svenska perinatalmötet 24-25 oktober, 2013 Svenska Läkaresällskapet Klara Östra Kyrkogata 10 Stockholm Preliminärt program Onsdag 24 oktober, kl 17-19 Årsmöte

Läs mer

Faktablad om ektopisk graviditet

Faktablad om ektopisk graviditet Faktablad om ektopisk graviditet Syfte Syftet med det här faktabladet är att informera om följande: Jaydess (13,5 mg levonorgestrel) effektivitet som preventivmedel. De absoluta och relativa riskerna för

Läs mer

Glukosmätning. vid typ 2. evidens och erfarenhet?

Glukosmätning. vid typ 2. evidens och erfarenhet? Glukosmätning vid typ 2 Vad sägers evidens och erfarenhet? Första bärbarab blodsockermätaren Ames,, 1969, ca 17 cm långl Stickan ca 7,5 cm långl Vad vet vi om nyttan av att ha bra glykemisk kontroll? UK

Läs mer

NIKOLA. Aktiviteter under senaste året vad har hänt?

NIKOLA. Aktiviteter under senaste året vad har hänt? NIKOLA Aktiviteter under senaste året vad har hänt? KlaraKrav Stöd vid upphandling Förståelse Samsyn Klassificering Egenskaper Innehåll Kvalitetsprogram Filmer Nyheter Instruktioner Blanketter Läs mer

Läs mer

Evidensbaserad medicin (EBM)

Evidensbaserad medicin (EBM) Evidensbaserad medicin (EBM) En guide för brukare Inge Axelsson november 2007 Östersunds sjukhus och Mittuniversitetet www.peditop.com EBM - en guide för brukare 1 Definition av evidensbaserad medicin

Läs mer

Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014

Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014 1 Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014 Den nationella GH-rådsgruppen för vuxna bildades på 1990 talet för att främja vetenskaplig forskning och kunskapsutveckling inom området tillväxthormon och tillväxtfaktorer

Läs mer

Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI

Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI ehälsa Möjlighet till patientinflytande eller Hot mot patientintegritet? Health Informatics Centre, Dept. of LIME and Dept.

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI 30, or ~ 30 lbs overweight for 5 4 person) No Data

Läs mer

Bilaga 1 Premiepriser Ärende: Frisktandvård, Folktandvården Skåne Diarienummer: 1200962 Premiepriser i frisktandvård nuvarande treårspremie, nuvarande premiepris per månad, nytt förslag på treårspremie

Läs mer

Preliminärt program Svensk Allmänmedicinsk Kongress 2014 Västerås

Preliminärt program Svensk Allmänmedicinsk Kongress 2014 Västerås Preliminärt program Svensk Allmänmedicinsk Kongress 2014 Västerås Onsdag 14 maj 09:00 09:00 Registreringen öppnas 10:00 10:00-17:00 10:00-11:30 Anala besvär Johan Carlander och Birger Thorell Barnmagar

Läs mer

Utmattningssyndrom; identifikation, karakteristika och sjukdomsförlopp. Samlad, delvis ny kunskap om utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom; identifikation, karakteristika och sjukdomsförlopp. Samlad, delvis ny kunskap om utmattningssyndrom Utmattningssyndrom; identifikation, karakteristika och sjukdomsförlopp. Samlad, delvis ny kunskap om utmattningssyndrom Kristina Glise, med dr, överläkare, enhetschef behandling Institutet för stressmedicin

Läs mer

Bilaga 2. Att handla. att fånga det specifika i situationen, genom ingivelser. Att inte se. Hög

Bilaga 2. Att handla. att fånga det specifika i situationen, genom ingivelser. Att inte se. Hög Bilaga 2 Författare: Häggblom, A. & Dreyer Fredriksen, S-T. Der bliver ofte stille - sygeplejerskers möde med kvinder, som har vaeret udsat for vold Tidsskrift: Klinisk Sygeplejer Årtal: 2011 Författare:

Läs mer

Sjukdomsspecifika PROM i kvalitetsregister

Sjukdomsspecifika PROM i kvalitetsregister Sjukdomsspecifika PROM i kvalitetsregister Mats Lundström EyeNet Sweden Karlskrona, Sverige Innehåll Bruk av sjukdomsspecifika PROM hos svenska kvalitetsregister Vad kan ett sjukdomsspecifikt PROM tillföra

Läs mer

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd 1(6) Forsknings/forskarutbildningsnämnden Närvarande Ledamöter: Lars Matsson Professor, dekanus Ordförande Krister Nilner Professor Ing-Mari Redmo Emanuelsson Forskarassistent Björn Söderfeldt Professor

Läs mer

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet Projektorganisation Projektledning Helena Brändström Ola Ghatnekar Lars Holmberg Jan Nyman Hans Starkhammar Sverre Sörenson Arvid Widenlou Nordmark Göran Zetterström Andra medverkande Kristina Eklund projektledare,

Läs mer

AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study)

AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study) AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study) Carl-Erik Flodmark Barnöverviktsenheten Region Skåne Stockholm 18 mars 213 Vad var AMOS? Kirugisk interventionsstudie med svår fetma Syfte Finns det några

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR 6 februari 2013 Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR NDR utveckling sedan 1996 Verktyg i förbättringsarbetet Mer än 1200 enheter online 2012 Nationella riktlinjer 100% av sjukhusklinikerna Kvalitetskontroll

Läs mer

Långvarig smärta hos barn och ungdom

Långvarig smärta hos barn och ungdom Långvarig smärta hos barn och ungdom Beskrivning av nuläge, resurser och organisatoriska behov Officiellt dokument för Arbetsgruppen för Återkommande Smärta hos Barn inom Svensk Barnsmärtförening (våren

Läs mer

Hälsoinriktade insatser avseende alkohol

Hälsoinriktade insatser avseende alkohol Hälsoinriktade insatser avseende alkohol Vad säger socialstyrelsen Vad säger forskningen? Hur gör vi i praktiken? Known unknown As we know, There are known knowns. There are things we know we know. We

Läs mer

Sophiahemmet Högskola. Ingela Rådestad

Sophiahemmet Högskola. Ingela Rådestad Sophiahemmet Högskola Ingela Rådestad Malm, M-C., Lindgren, H., Rådestad, I. (accepted). To lose contact with one s unborn baby Mothers experiences prior to receiving news that her baby has died in utero.

Läs mer

Är det nyttigt med fet mat?

Är det nyttigt med fet mat? Är det nyttigt med fet mat? Forskningens dag Falun 151008 David Iggman ST-läkare Norslund/Svärdsjö VC Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, Falun Klinisk Nutrition och Metabolism, Uppsala Universitet

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Personlig återkoppling är nödvändig. Sven Engström Distr.läk Primärvårdens FoU enhet

Personlig återkoppling är nödvändig. Sven Engström Distr.läk Primärvårdens FoU enhet Personlig återkoppling är nödvändig Sven Engström Distr.läk Primärvårdens FoU enhet Kan läkares insatser i svensk primärvård bli annat än perfekta? Överambitiösa och högpresterande, oftast bäst i klassen

Läs mer

Söndag 3 maj. SNSF accessgrupp och BARD. Registrering. Förmöten. Hur kan ultraljud förbättra/underlätta. arbete på dialysavdelningen?

Söndag 3 maj. SNSF accessgrupp och BARD. Registrering. Förmöten. Hur kan ultraljud förbättra/underlätta. arbete på dialysavdelningen? Söndag 3 maj 15.00-18.00 16.00 16.15 17.30 18.00 19.00 20.30 Sjuksköterskor (Alla) PROM/RAND 36 Föreläsare: Agneta Aspegren - Pagels, Forskningssjukskötersk a/med.lic, Karolinska sjukhuset, Solna Dietister

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

Hälsoproblem. Graviditetsstörning 2014-02-24. Hälsoproblem hos skiftarbetare

Hälsoproblem. Graviditetsstörning 2014-02-24. Hälsoproblem hos skiftarbetare Hälsoproblem hos skiftarbetare Anders Knutsson Arbets- och miljömedicin, Sundsvall Umeå 17 februari 2014 Hälsoproblem Sömnproblem, trötthet, olycksfall Graviditetsstörning Magtarmbesvär Hjärt-kärl sjukdom

Läs mer

Svenska Hypofysregistret. Verksamhetsberättelse 2007

Svenska Hypofysregistret. Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Hypofysregistret Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Hypofysregistret drivs av Stiftelsen för forskning och utveckling inom hypofysområdet (Svenska Hypofysgruppen). Ordförande i gruppen och registerhållare

Läs mer

När behöver vi antibiotika?

När behöver vi antibiotika? När behöver vi antibiotika? och när är det onödigt Christer Norman, familjeläkare Strama, Stockholm Effekt av antibiotika utvärderas i randomiserade kontrollerade studier Randomise ring =Slumpmässig fördelning

Läs mer

Bo Selander Neonatalkliniken, Lund Bo.Selander@skane.se

Bo Selander Neonatalkliniken, Lund Bo.Selander@skane.se Bo Selander Neonatalkliniken, Lund Bo.Selander@skane.se EXPRESS Extremely Preterm Infant Study in Sweden Samtliga levande födda barn < graviditetsvecka 27 Dödfödda graviditetsvecka 22+0 26+6 1 april 2004

Läs mer

Måltidersättning och viktreduktion

Måltidersättning och viktreduktion Stockholms Obesitasdagar 12-13 maj 2011 Måltidersättning och viktreduktion Anna Hägg Leg. Dietist Överviktscentrum Definitoner av och regler kring Livsmedel för viktminskning Studier om måltidsersättning

Läs mer

Hot Topics in paediatric endocrinology. vårmötet för BLF s delförening för endokrinologi och diabetes

Hot Topics in paediatric endocrinology. vårmötet för BLF s delförening för endokrinologi och diabetes Mars 2015 Inbjudan till vetenskaplig sammankomst Hot Topics in paediatric endocrinology och vårmötet för BLF s delförening för endokrinologi och diabetes 7 maj: Radisson Blu Royal Viking Hotel Stockholm

Läs mer

Att förebygga smittspridning Hur gör jag? Helene Andersson Infektionskliniken Danderyds sjukhus AB

Att förebygga smittspridning Hur gör jag? Helene Andersson Infektionskliniken Danderyds sjukhus AB Att förebygga smittspridning Hur gör jag? Helene Andersson Infektionskliniken Danderyds sjukhus AB Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso och sjukvården m.m. SOSFS 2007:19 Föreskrifter

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande

Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande Leg.sjukgymnast,MSc, doktorand Centrum för Allmänmedicin Karolinska Instiutet Ökad fysisk aktivitet efter 50 lönar sig! 2 205 50-åriga män, följdes

Läs mer

The Cochrane Library. Vad är The Cochrane Library? Allmänna databaser

The Cochrane Library. Vad är The Cochrane Library? Allmänna databaser The Cochrane Library Vad är The Cochrane Library? Cochrane-bibliotekets syfte är att samla in, kvalitetsvärdera och sammanfatta kliniska studier om effekterna av olika behandlingar. Cochrane-biblioteket

Läs mer

Hälsoeffekter av luftföroreningar

Hälsoeffekter av luftföroreningar Hälsoeffekter av luftföroreningar Anna Lindgren, doktorand Avdelningen för Arbets- och miljömedicin Lunds Universitet anna.lindgren@med.lu.se Hälsoeffekter av luftföroreningar Epidemiologiska studier -

Läs mer

Preliminärt Schema Nutritionsepidemiologi 7,5 hp 04/11-4/12 2013

Preliminärt Schema Nutritionsepidemiologi 7,5 hp 04/11-4/12 2013 2013-10-25 Institutionen för biovetenskaper och näringslära Avdelningen för medicinsk näringslära Kursledare: och Magdalena Rosell Preliminärt Schema Nutritionsepidemiologi 7,5 hp 04/11-4/12 2013 Kursledare:

Läs mer

Diagnostik av förlossningsskador

Diagnostik av förlossningsskador Diagnostik av förlossningsskador Eva Uustal MD, PhD Division of Obstetrics and Gynecology Department of Molecular and Clinical Medicine University Hospital of Linköping, Sweden 2014-08-27 2014-08-27 Vad

Läs mer

Känslomässig tillgänglighet hos traumatiserade flyktingfamiljer

Känslomässig tillgänglighet hos traumatiserade flyktingfamiljer Känslomässig tillgänglighet hos traumatiserade flyktingfamiljer Monica Brendler Lindqvist, socionom, leg.psykoterapeut, handledare, verksamhetschef, Röda Korsets Center för torterade flyktingar, Stockholm

Läs mer