Verksamhetsberättelse Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna 1

2 Verksamhetsberättelse 2012 Härmed översändes verksamhetsberättelsen för CKF Dalarna. CKF Dalarna ett samarbete mellan Uppsala universitet och Landstinget Dalarna. CKFs uppdrag är att stödja den kliniska forskningen inom medicinsk vetenskap och vårdvetenskap inom hälso- och sjukvården i Dalarna. Mars 2013 Peter Nygren Professor Ordförande i Centrumrådet Marianne Omne-Pontén Föreståndare CKF

3 CKF i Landstinget Dalarna CKF har uppdraget att inom Landstinget Dalarna (LD) stödja en patientnära klinisk forskning inom vårdvetenskap och medicinsk vetenskap. CKF har därför utvecklat en verksamhet som ger stöd för landstingsanställda att genomföra en forskarutbildning och ett avhandlingsarbete. CKFs verksamhet sker inom ramen för det avtal som år 2000 skrevs mellan LD och den medicinska fakulteten vid Uppsala universitet. Avtalet syftar till att förutom en aktiv forskningsverksamhet också medverka i utvecklingen av vården relaterat till såväl kunskapsstyrning som kraven på en evidensbaserad vård. Inom LD finns idag cirka 50 forskningsaktiva landstingsanställda varav merparten bedriver sin forskning i samarbete med olika institutioner vid Uppsala universitet. Sedan CKF startades har 35 personer disputerat och under 2012 har 55 vetenskapliga artiklar publicerats till vilka LD bidragit med finansiellt stöd. Överläkare Kenneth Nilsson har under året utnämnts till docent i ämnet klinisk mikrobiologi och infektionsmedicin vid Uppsala universitet. Såväl forskare som doktorander vid CKF medverkar i genomförandet av utbildning, inom olika specialområde, både internationellt och nationellt samt deltar i vetenskapliga kommittéer /redaktioner i samband med kongresser/konferenser. För att bistå LD i det utbildningsansvar som finns relaterat till ST-läkarnas utbildning och krav på ett vetenskapligt arbete har deltidstjänster om fem FoU-handledare inrättats. CKF bedriver även utbildning i grundläggande vetenskaplig metodik för i första hand STläkare. Under året har utlysning av tjänsten som föreståndare vid CKF genomförts. LD har dessutom anställt en forskningschef på halvtid och som ingår i direktörens stab. Under 2013 kommer en forskningsberedning att inrättas. LD genomförde även åren en FoU-utredning som bl.a. resulterade i tillsättningen av den nya funktionen forskningschef. Vid CKF arbetar vi med följande aktiviteter: Utbildning och undervisning på olika nivåer Seminarier Föreläsningar Erfarenhetsutbyte Handledning Statistisk rådgivning Bedömning av ansökningar Hantering av beviljade anslag

4 Innehållsförteckning CKFs organisation...1 Centrumrådet vid CKF...1 Referensgrupp vid CKF...2 Doktorandtjänster vid CKF...2 Anslag vid CKF..4 Externa anslag.6 Post doc månader vid CKF 7 Seminarier vid CKF...8 Utbildning vid CKF 8 Vetenskapliga artiklar vid CKF...10 Internationella/nationella föredrag/poster. 17 Kunskapsöverföring.23 Referee-uppdrag för vetenskapliga tidskrifter.25

5 CKFs organisation CKF har redan från början haft en uttalad ambition att ha en liten administrativ stab och därmed frigöra medel för anslag till angelägen patientnära, klinisk forskning. Anställda idag vid CKF är en föreståndare, en sekreterare, personer med deltidsanställning som FoU-handledare. Som extra resurs finns vid CKF dessutom en statistiker. Uppdraget som FoU-handledare är tidsbegränsad och omfattar 10-20%. Innehavaren erhåller dessutom en post doc månad (vid 20% tjänstgöring) utan krav på ansökan. Följande personer har en anställning vid CKF: Marianne Omne-Pontén 50% Maria Pilawa 100% Lars Englund 10% Dan Hellberg 30% Jan Ifver timanställd FoU-handledare: Distriktsläkare Björn Ställberg 30% Distriktsläkare Karin Lisspers 20% Distriktsläkare Nicke Rodhe 10% Barnmorska Erica Schytt 10% Kirurg Helgi Örn-Johannsson 10% Centrumrådet vid CKF Verksamheten vid CKF leds av Centrumrådet CR. Avtalet föreskriver att Uppsala universitet utser tre ledamöter med vetenskaplig kompetens. CR huvudsakliga uppgift är att fatta beslut om forskningsanslag. Dessutom fattar CR beslut om verksamhetsplan, budget och andra frågor som rör verksamheten. Eftersom verksamheten vid CKF berör både medicinsk vetenskap och vårdvetenskap finns sedan starten ett samarbete med Högskolan Dalarna och ämnena medicinsk vetenskap och omvårdnad. I CR finns därför även adjungerad ledamot från Högskolan Dalarna. CR har under 2012 haft tre sammanträden.

6 Följande ledamöter ingår i CR Uppsala universitet Peter Nygren, professor, Inst för radiologi, onkologi och biomedicinsk strålningsvetenskap, Enheten för onkologi Karin Nordin, professor, Inst för folkhälso- och vårdvetenskap Ingvar Lundberg, professor, Inst för medicinska vetenskaper, Arbets- och miljömedicin, avgick dec Landstinget Dalarna Barbro Hedin Skogman, överläkare, med dr, Barn- och ungdomskliniken, Falun Lars Jerdén, distriktsläkare, med dr, Jakobsgårdarnas vårdcentral, Borlänge Helena Laurell, överläkare, med dr, Kirurgkliniken, Mora Cecilia Rastad, sjukgymnast, med dr, Psykiatrin Adjungerande Renée Flacking, bitr universitetslektor, Högskolan Dalarna Leif Hernefalk, medicinsk rådgivare, Hälso- och Sjukvårdens ledningsgrupp, Dalarna. LH lämnade sitt uppdrag augusti Kansli Marianne Omne-Pontén, föreståndare (50%) Maria Pilawa, sekreterare (100%) Referensgrupp vid CKF En referensgrupp finns inrättad vid CKF bestående av vetenskapligt meriterade- /intresserade verksamhetschefer. Under år 2012 har gruppen p g a av få ärenden kommunicerat med hjälp av telefon och e-post. Ledamöter i referensgruppen är: Ulf Börjesson, distriktsläkare, Gagnefs vårdcentral Sören Kerslow, distriktsläkare, Mora vårdcentral Jörgen Lysholm, reumatolog, Reumatologkliniken, Falu lasarett Asbjörn Österberg, kirurg, Kirurgkliniken, Mora lasarett Hanne Hedin, ortoped, Ortopedkliniken, Falu lasarett Lisbeth Isacsson, v-chef, Britsarvet/Grycksbo vårdcentral Leif Hernefalk, chefsläkare, representerar förvaltningsledningen. Doktorandtjänster vid CKF I Landstinget Dalarna finns tio doktorandtjänster med placering vid CKF. I de flesta fall är doktoranden inskriven vid en institution vid Uppsala universitet. Tjänsterna syftar till att ytterligare stärka den patientnära kliniska forskning inom LD och skall ses som ett av många led i det pågående arbetet med att systematiskt och brett utveckla kvaliteten inom hälso- och sjukvården.

7 Tjänsten medger en forskarutbildning på halvtid och klinisk tjänstgöring på den andra halvtiden fram till en doktorsexamen (maximalt halvtid 8 år). Lön och andra förmåner under studierna motsvarar ordinarie lön. Doktoranderna ges under tiden med avhandlingsarbetet en tillfällig arbetsplats på CKF. CR fattar beslut om tillsättning samt bedömer doktorandernas progress genom årlig uppföljning via den avrapportering som används av Uppsala universitet. Innehavare av doktorandtjänst vid CKF: Doktorand/arbetsenhet/yrke Institution Ämne Annerbo, Maria Kirurg Kirurgkliniken, Falu las Inst för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet Calciumomsättning hos giftstrumapatienter Carlsson, Lars Distriktsläkare Solsidans vc, Ludvika Folke, Fredrik Psykolog, psykoterapeut Psykiatrin Dalarna Inst för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet Inst för Neurovetenskap, Uppsala universitet Studier av faktorer som påverkar sjukskrivning i primärvård Beteendeterapi vid depression effektivitet och verksamma mekanismer Hagman, Carina Sjukgymnast Sjukgymnastiken, Falu las Hambraeus, Kristina Kardiolog Kardiologen, Falu las Iggman, David ST-läkare Vc Svärdsjö Källman, Hans-Erik Sjukhusfysiker Röntgenkliniken, Falu las Sjöberg, Daniel Överläkare Medicinkliniken, Falu las Svärd, Anna Reumatolog Reumatologkliniken. Falu las Wesström, Jan Gynekolog Kvinnokliniken, Falu las Inst för neurovetenskap och Inst för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet Inst för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet Halvtid februari 2012 Inst för folkhälso- och Vårdvetenskap/Klinisk Nutrition och metabolism, Uppsala universitet Halvtid september 2012 Inst för onkologi, radiologi, klinisk immunologi, Uppsala universitet Inst för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet Inst för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet Halvtid januari 2012 Inst för kvinnors och barn hälsa, Uppsala universitet Halvtid maj 2012 Beskrivning och behandling av patienter med dysfunktionell andning Effekter av och kostnader för tidiga interventioner vid hjärtinfarkt i den kliniska verkligheten Kostbehandling av det metabola syndromet och fetmarelaterade sjukdomar Optimering av bildkvalitet och stråldos inom diagnostisk radiologi Inflammatorisk tarmsjukdom. Epidemiologi, hematologiska konsekvenser och hepatobiliära komplikationer Betydelsen av auto-antikroppar vid ledgångsreumatism Kvinnors sömn i Dalarna

8 Anslag vid CKF Anslag kan sökas vid CKF vid två tillfällen per år (mars/oktober). Beviljade anslag har en dispositionstid på 2 år och årlig avrapportering sker till Centrumrådet (CR). Ansvarig forskningsledare och dennes verksamhet undertecknar de kontrakt som upprättas då anslag beviljas. Då forskningsprojekt är en aktivitet som regleras via ett flertal förordningar (t ex Etikprövningslagen) bedöms att ett avhandlingsarbete idag kräver en tid av fyra års heltidsarbete/-studier. Då CKFs uppgift är att ge stöd till verksamma kliniker, som har sin dagliga gärning inom vården, måste också projekttiden regleras i förhållande till de behov som sjukvården och respektive verksamhet har av sin personal. Detta gör att CKF har en skyldighet gentemot pågående forskning att trygga en långsiktighet i finansieringen av beslutade forskningsprojekt. Under 2012 beviljades kr av CR i forskningsanslag. Beviljade anslag 4 Miljoner kr År Beviljade anslag år Några av doktorander/forskare som erhållit anslag under 2012

9 Under 2012 har CKF beviljat följande anslag: Projektledare Titel på projektet Beslutade medel Pousette Lundgren, Gunilla, tandläkare Wesström, Jan Läkare Janeslätt, Gunnel Arbetsterapeut Edman, Kristina Tandhygienist Gustavsson Catharina Sjukgymnast Carlsson, Lars Läkare Schytt, Erica Barnmorska Svensjö, Sverker Läkare Gesar, Berit Sjuksköterska Olsson, Karl Wilhelm Läkare Källberg, Ann-Sofie Sjuksköterska Svärd, Anna Läkare Lisspers, Karin Läkare Ställberg, Björn Läkare Ericsson, Jenny Barnsjuksköterska Hesselman, Susanne Läkare Lindblom, Anders Läkare Byrskog, Ulrika Barnmorska Early restorativa rehabilitation of children and adolescents with Amelogenesis imperfecta Sömnstörning under graviditet del av BASIC-studien Utvärdering av intervention som inkl tidshjälpmedel för barn med funktionsnedsättningar. Validering av självskattningsformuläret Tid-S för barn med funktionsnedsättningar The impact of socio-and demographic factors on dental caries in an adult popultation year of age Aktivitets- och livsrollsinriktad arbetsrehabilitering (ALAR) inom primärvård: en randomiserad kontrollerad inervention för återgång i arbete Distriktsläkares syn på sjukskrivning efter förändringarna i det svenska sjukförsäkringssystemet Postponing parenthood. Health during pregnancy and 3 years after childbirth in first-time mothers of advanced age Screening för bukaortaaneurysm en populationsbaserad longitudinell kohort studie av äldre män Äldre patienters upplevelser av sin livssituation, vårdtid och hälsa efter att ha drabbats av höftfraktur Study of Ductus Arteriosus and Pulmonary circulation in Preterm infants (DAPPR-studien) Contributing factors to medical errors in Swedish emergency department care Antikroppar i saliv hos patienter med RA Vilka faktorer påverkar sjukdomskontroll, exacerbationer, livskvalitet och mortalitet hos pat med astma och KOL? En sexårs uppföljning Vilka faktorer påverkar sjukdomskontroll, exacerbationer, livskvalitet och mortalitet hos pat med astma och KOL? En sexårs uppföljning A randomized trial on proactive breastfeeding telephone support for mothers of preterm infants Riskfaktorer för uterusruptur efter tidigare kejsarsnitt Studie i samband mellan ricketsiaförekomst hos vector, serokonversion och symptom hos fästingbiten pat med hänsyn tagen till ev co-infektioner Experiences of violence and related reproductive health care needs among refugees in Sweden - perspectives from Somali refugee women and midwives

10 Hagman, Carina Sjukgymnast Stehlik, Romana Läkare Folke, Fredrik Psykolog Andningsträning för vuxna pat med dysfunktionell andning en randomiserad kontrollerad studie Förekomst av Restless legs bland kvinnor med fibromyalgi hos befolkning i Dalarna Kognitiv beteendeterapi en metod för att förbättra den psykiatriska vårdkedjan Externa anslag Följande forskare erhöll externa anslag under 2012: Från Regionala Forskningsrådet (RFR) Österlund-Efraimsson Eva Hållmarker Ulf Wiberg Åsa Hedin-Skogman Barbro Rastad Cecilia Gustavsson Catharina Iggman David Hellberg Dan Börjesson Susanne Lisspers Karin kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Övriga Karin Lisspers kr Astma och Allergiförbundet Björn Ställberg Johan Ärnlöv kr/år i 3 år Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse Johan Ärnlöv kr/år i 6 år Vetenskapsrådet Johan Ärnlöv kr/år i 3 år Hjärt- lungfonden Gunnel Janeslätt kr Stiftelsen Sävstaholm Carina Hagman kr Bror Hjerpstedts stiftelse Carina Hagman kr Uppsala läns förening mot Hjärtlungsjukdomar Ann-Sofie Källberg kr Svensk Sjuksköterskeförening Lars Carlsson kr Distriksläkareföreningens Samfond

11 Post doc månader vid CKF Avtalet föreskriver att CKF även har i uppdrag att stimulera disputerade till en fortsatt vetenskaplig meritering. LD har därför avsatt totalt 24 månader post doc för att möjliggöra en sådan verksamhet. Utlysning av post doc sker 1 gång per år (hösten) och maximalt 3 månader kan beviljas per individ/ansökan. Beslut om post doc månader baseras på ansökan och fattas av CR. Beviljade post doc månader för år 2012 Forskare Klinik Ämne Antal månader Adolfsson, Margareta Sjukgymnast Ställberg, Björn Distriktsläkare Lisspers, Karin Distriktsläkare Jerdén, Lars Distriktsläkare Habiliteringen i Dalarna Gagnefs vårdcentral Gagnefs vårdcentral Jakobsgårdarnas vårdcentral Utveckling av ICF-CY code sets för barns delaktighet i vardagssituationer Vilka faktorer påverkar sjukdomskontroll, exacerbationer, livskvalitet och mortalitet hos pat med astma och KOL. En 6-års uppföljning. Vilka faktorer påverkar sjukdomskontroll, exacerbationer, livskvalitet och mortalitet hos pat med astma och KOL. En 6-års uppföljning. Status, makt och skam: Epidemiologiska och kvalitativa studier av ungdomars hälsa 1 månad 1 månad 1 månad 3 månader Lindström Annika Läkare Gyn-mottagning, Bjursås Utvärdering av ny behandlingsmodell med lokal instillation av extra stark cortisonkräm i ureta hos kvinnor med ickeinfektiös uretrit 1 månad Nyhäll- Wåhlin, Britt- Marie Läkare Reumatologkliniken Falu lasarett Studie av höftfrakturer vid tidigt diagnostiserad reumatoid artrit 3 månader Antal post doc månader år

12 Seminarier vid CKF Seminarieverksamheten utgör en central del i CKFs ambition att bygga upp en livaktig FoU-miljö. Under året har seminarier genomförts oftast på initiativ av doktorander eller forskare vid CKF. Samtliga seminarier anslås på hemsidan. Seminarierna är öppna för alla FoU-intresserade men vänder sig primärt till de som arbetar med vetenskapligt upplagda studier. Inom ramen för tjänsten som doktorand åligger att årligen genomföra ett metodseminarium vid CKF gärna i samverkan med aktuell huvudhandledare. Högskolan Dalarna och CKF erbjuder båda seminarier som är öppna för alla. Samtliga seminarier registreras för att möjliggöra tillgodoräknande av poäng i forskarutbildningen. CKF lånar ut lokaler till grupper som på olika sätt har en anknytning till forskning och utbildning. Några som återkommande lånar lokaler är HTA-gruppen (Health Technology Assessment) vid LD, nätverket för forskningssjuksköterskor, ST-utbildning i olika former samt distriktsläkargruppen i Falun. Utbildning vid CKF Under våren har studenter på grundutbildningen till läkare tagit kontakt med CKF för att undersöka möjligheten av att genomföra sitt vetenskapliga arbete tillsammans med forskare här på CKF. I möjligaste mån försöker vi hjälpa studenterna att hitta ett ämnesområde som intresserar dem och ett arbete som även kan utgöra ett bidrag i den enskilda forskarens pågående studier. Reumatolog Anna Swärd har varit handledare för student Karin Roos från Uppsala som genomfört en laborativ studie kopplat till frågställningen inom reumatologi. Doktorand David Iggman föreläste om sitt forskningsprojekt Kostbehandling av det metabola syndromet och fetmarelaterade sjukdomar vid en s.k Iggmanafton på CKF

13 Grundläggande forskningsmetodik I samverkan med studierektorsorganisationen ansvarar CKF för kursen Grundläggande utbildning i forskningsmetodik för ST-läkare. Under 2012 har tre utbildningstillfällen genomförts med sammanlagt 48 deltagare. Utbildningen förläggs omväxlande i Falun och Mora och kursansvariga är FoU-handledarna. I utbildningen engageras olika forskare knutna till CKF, landstinget och Högskolan Dalarna samt även enstaka STläkare som genomfört sitt vetenskapliga arbete. Tillsammans med läkemedelskommittén har CKF medverkat till utbildning av läkemedelsansvariga läkare. Medverkande föreläsare har hämtas bl.a. från forskarna vid CKF. Deltagare i forskningsmetodikkurs hösten 2012

14 Vetenskapliga artiklar och presentationer vid CKF En central del i all forskningsverksamhet är publicering av studier i internationella tidskrifter. Eftersom CKF har en bred forskningsverksamhet, som även inbegriper nyare kunskapsområden såsom rehabilitering och omvårdnad, utgör de tidskrifter i vilka forskare vid CKF publicerar sig en mångfald och med en varierande vetenskaplig tyngd. I verksamhetsberättelsen redovisar vi på personbasis endast den kunskapsöverföring som sker i form av den traditionella vetenskapliga avrapporteringen. I princip samtliga forskare och doktorander som återfinnes nedan har dessutom medverkat med en omfattande verksamhet vad gäller kunskapsöverföring och utbildning, erfarenhetsutbyte och information till kollegor, arbetsenheter, professionella nätverk och föreningar samt till andra intressegrupper i det omgivande samhället. Samtliga aktiviteter inom detta fält finns redovisade längre fram. För mer specifik information om detta hänvisas till presentationen av den enskilda forskaren på CKFs hemsida. Dessutom har enstaka forskare medverkat som opponent eller ledamot i betygsnämnder i samband med disputationer vid andra universitet. I verksamhetsplanen för CKF anges som mål att årligen ha 2-3 disputationer samt att 30-talet vetenskapliga artiklar produceras. På följande sidor redovisas den vetenskapliga produktion som förevarit vid CKF under 2012 inbegripet posterpresentationer och föredrag i samband med konferenser/kongresser Antal publicerade artiklar

15 Publicerade artiklar (CKF forskare markerad med fetstil) Aasheim V, Waldenström U, Hjelmstedt A, Rasmussen S, Schytt E. High maternal age as a predictor of psychological distress in primiparous mothers during pregnancy and the first 18 months of motherhood. Published online 18 June Adolfsson, M. Applying the ICF-CY to Identify Children s Everyday Life Situations: A step towards participation-focused code sets. Int J Social Welfare. Adolfsson, M, Granlund, M & Pless, M. Professionals views of children s everyday life situations and the relation to participation. Disability and Rehabilitation, 34 (7), Aldrimer M, Ridefelt P, Rödöö Peo, Niklasson F, Gustafsson J, Hellberg D. Reference intervals on the Abbot Architect for serum thyroid hormones, lipids and prolactin in healthy children in a population-based study. Scand J Clin Lab Invest 2012;72: Annerbo M et al. Management of Graves disease is improved by total thyroidectomy. World J Surg Aug;36(8): doi: /s x. Bjermo H, Iggman D, Kullberg J, et al. Effects of n-6 polyunsaturated fat compared with saturated fat on liver fat, lipoproteins and inflammation in abdominal obesity: a ranomized controlled trial. American Journal of Clinical Nutrition May;95(5): Bjermo H, Iggman D, Riserus U. Reply to FAJ Muskiet and MHA Muskiet. American Journal of Clincal Nutrition, 2012 Oct; 96(4): Edman K, Öhrn K, Holmlund A, Nordström B, Hedin M, Hellberg D. Comparison of oral status in an adult population year of age in the county of Dalarna, Sweden in 1983 and Swedish Dental J 2012;36: Ericson J, Flacking R. Estimated Breastfeeding to Support Breastfeeding in the Neonatal Intensive Care Unit. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs Jan;42(1): doi: /j x. Epub 2012 Nov 26. Fall T, Ärnlöv J, Berne C, Ingelsson, E. The role of obesity-related genetic loci in insulin sensitivity. Diabetic Medicine, 2012 Mar 24 [Epub ahead of print] Fall T, Shiue I, Bergeå af Geijerstam P, Sundström J, Ärnlöv J, Larsson A, Melhus H, Lind L, Ingelsson. Relations of circulating vitamin D concentrations with left ventricular geometry and function. Eur J Heart Fail Sep;14(9): doi: /eurjhf/hfs091. Epub 2012 Jun 21.

16 Granlund, M. Arvidsson, P., Niia, A., Björck-Åkesson, E., Simeonsson, R. J., Maxwell, G., Adolfsson M et al. Differentiating activity and participation of children and youth with disability in Sweden: A third qualifier in ICF-CY? American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, 91(13), S84-S96. Helmersson-Karlqvist J, Ärnlöv J, Larsson A. Day-to-day variation of urinary NGAL and rational for creatinine correction. Clin Biochem Jan;46(1-2):70-2. doi: /j.clinbiochem Epub 2012 Oct 3. Hofmeyer S, Pekar G, Gere M, Tarjan M, Hellberg D, Tot T. Comparison of the subgross distribution of the lesions in invasive ductal and lobular carcinomas of the breast: A large-format histology study. Int J Breast Cancer 2012;2012:ID m, 7 p. Huang X, Sjögren, P, Cederholm T, Ärnlöv J, Lindholm B, Risérus U, Carrero JJ Serum and adipose tissue fatty acid composition as biomarkers of habitual dietary fat intake in elderly men with chronic kidney disease. Nephrol Dial Transplant Dec 9. [Epub ahead of print] Hållmarker U, Michaelsson K, Ärnlöv J, James S. Cardiac Arrest in a Long Distance Ski Race (Vasaloppet) in Sweden. JACC, 2012 September 12. Janeslätt, G. Validity in assessing time processing ability, test equating of KaTid-Child and KaTid- Youth. Child Care Health and Development (3): Jobs E, Risérus U, Ingelsson E, Sundström J, Jobs M, Nerpin E, Iggman D, Basu S, Larsson A, Lind L, Arnlöv J. Serum Cathepsin S Is Associated With Decreased Insulin Sensitivity and the Development of Diabetes Type 2 in a Community-Based Cohort of Elderly Men. Serum Cathepsin S Is Associated With Decreased Insulin Sensitivity and the Development of Diabetes Type 2 in a Community-Based Cohort of Elderly Men. Diabetes Care 2013 Jan;36(1): Epub 2012 Aug 24. Kiotseridis H, Bjermer L, Pilman E, Ställberg B, Svensson K, Romberg K, Tunsäter A. ALMA a new questionnaire for management of asthma patients in clinical practice - Development, validation and initial clinical findings. Prim Care Respir J Jun;21(2): Lindblom, A., K. Wallmenius, et al. Seroreactivity for spotted fever rickettsiae and co-infections with other tick-borne agents among habitants in central and southern Sweden. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. (published online 09 sept 2012). Lindqvist O, Lundquist G et al. Complexity in Non-Pharmacological Caregiving Activities The End of Life: An International Qualitative Study PLoS Med Feb; 9(2):e

17 Lindqvist O, Lundquist G et al. Four Essential Drugs Needed for Quality Care of the Dying: A Delphi-Study Based International Expert Concensus Opinion. J Palliat Med 2013 Jan; 16(1): Epub 2012 Dec 12. Lindquist D, Ahrlund-Richter A, Tarján M, Tot T, Dalianis T. Intense CD44 Expression Is a Negative Prognostic Factor in Tonsillar and Base of Tongue Cancer. Anticancer Res Jan;32(1): Manconi M, Ulfberg J, Berger K, I Ghorayeb I, Wesström J, Stephany Fulda et al. When Gender Matters: Restless Legs Syndrome. Report of the RLS and Woman Workshop endorsed by the European RLS Society. Sleep Med Rev Aug;16(4): Nerpin E, Ingelsson E, Risérus U, Helmersson-Karlqvist J, Sundström J, Jobs E, Larsson A, Lind L, Ärnlöv J. Association between glomerular filtration rate and endothelial function in an elderly community cohort. Atherosclerosis July 20, [Epub ahead of print] Nerpin E, Helmersson-Karlqvist J, Riserus U, Sundström J, Larsson A, Jobs E, Basu S, Ingelsson E, Ärnlöv J. Inflammation, oxidative stress, glomerular filtration rate, and albuminuria in elderly men: a cross-sectional study. BMC Res Notes Sep 27; 5(1): [Epub ahead of print] Nordin K, Rissanen R, Ahlgren J, Burell G, Fjällskog M-L, Börjesson S, Cecilia Arving C. How can health care help female breast cancer patients reduce their stress symptoms? A randomized intervention study with stepped-care. BMC Cancer 2012, 12:167 doi: / Pekar G, Hofmeyer S, Tabár L, Tarján M, Chen TH, Yen AM, Chiu SY, Hellberg D, Gere M, Tot T. Multifocal breast cancer documented in large-format histology sections: Long-term follow-up results by molecular phenotypes. Cancer Dec 27. doi: /cncr Pinnock H, Ostrem A, Román Rodríguez M, Ryan D, Ställberg B, Thomas M, Tsiligianni I, Williams S, Yusuf O. Prioritising the respiratory research needs of primary care: the International Primary Care Respiratory Group (IPCRG) e-delphi exercise. Prim Care Respir J Mar;21(1): Ridefelt P, Aldrimer M, Rödöö Peo, Niklasson F, Jansson L, Gustafsson J, Hellberg D. Population-based pediatric reference intervals for general clinical chemistry analytes on the Abbott Architect ci8200 instrument. Clin Chem Lab Med 2012;50: Samir R, Asplund A, Tot T, Pekar G, Hellberg D. Changes in tissue tumor marker expressions in hormonal intrauterine device and oral contraceptive users, in women with cervical intraepithelial neoplasia (CIN) or normal squamous cervical epithelium. Contraception 2012;85:

18 Schytt E, Waldenström U. How well does midwifery education prepare for clinical practice? Exploring the views of Swedish students, midwives and obstetricians. Midwifery Jan 18. (E-pub ahead of print). Skogman, B.H, et al. Long-term Clinical Outcome After Lyme Neuroborreliosis in Childhood. Pediatrics, (2): p Skogman, B.H, et al. Adaptive and innate immune responsiveness to Borrelia burgdorferi sensu lato in exposed asymptomatic children and children with previous clinical Lyme borreliosis. Clin Dev Immunol, : p Stenberg R, Dahle C, Magnuson A, Hellberg D, Tysk C. Increased Prevalence of Antibodies Against Dietary Proteins In Children And Young Adults With Cerebral Palsy. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2012 Sep 13. [Epub ahead of print]. Stjärne P, Odebäck P, Ställberg B, Lundberg J, Olsson P. High costs and burden of illness in acute rhinosinusitis- real life treatment patterns and outcomes in Swedish primary care. Prim Care Respir J Jun;21(2): Sundh J, Janson C, Lisspers K, Ställberg B. Montgomery S. The Dyspnea, Obstruction, Smoking and Exacerbation (DOSE) index is predictive of mortality in COPD. Prim Care Respir J Sep;21(3): Sundh J, Janson C, Lisspers K, Montgomery S, Ställberg B. Clinical COPD score (CCQ) and mortality. International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. International Journal of COPD 2012: Svärd, A et al. Salivary IgA antibodies to cyclic citrullinated peptides (CCP) in rheumatoid arthritis. Immunobiology Feb;218(2): doi: /j.imbio Epub 2012 May 4. Tarján M, Chen HH, Tot T, Wu W, Lenngren A, Dean PB, Tabár L. Improved differentiation between ductal and acinar prostate cancer using threedimensional histology and biomarkers. Scand J Urol Nephrol 2012, 46(4): Tarjan M, Lenngren A, Hellberg D, Tot T. Immunohistological verification of ductal differentiation in prostate cancer. APMIS 2012;120: Thorn J, Tilling B, Lisspers K, Jörgensen L, Stenling A, Stratelis G. Improved prediction of COPD in at-risk patients using lung function pre-screening in primary care: a real-life study and cost-effectiveness analysis. Prim Care Respir J Jun;21(2):

19 Tot T. Axillary lymph node status in unifocal, multifocal, and diffuse breast carcinomas: Differences are related to macrometastatic disease. Ann Surg Oncol 19: , Tot T. The role of large-format histopathology in assessing subgross morphological prognostic parameters: a single institution report of 1000 consecutive breast cancer cases. Int J Breast Cancer. 2012;2012: doi: /2012/ Tot T, Eusebi E, Ibarra J. Large-Format Histology in Diagnosing Breast Carcinoma. Editorial. Int J Breast Cancer 2012, Article ID Vika-Nilsen A-B, Waldenström U, Hjelmstedt A, Rasmussen S, Schytt E. Characteristics of women who are pregnant with their first baby at an advanced age. Acta Obstet Gynecol Scand 2012 Mar;91(3): x. Vixner L, Mårtensson L, Schytt E. Acupuncture for labour pain. Design of a randomized controlled trial. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. Volume 2012, Article ID , 9 pages. Wennberg P, Rolandsson O, Jerdén L et al. Self-rated health and mortality in individuals with diabetes mellitus: prospective cohort study. BMJ Open 2012 Feb 15;2(1):e doi: /bmjopen Print Wikström A-K, Bergman L et al. Plasma levels of S100B during pregnancy in women developing pre-eclampsia Hypertension in pregnancy 2012;2(4): Ärnlöv J. Cathepsin S as a biomarker: Where are we now and what are the future challenges. Biomark Med Feb;6(1):9-11. Ärnlöv J. Chronic Kidney Disease Prognosis Consortium. Comparison of risk prediction using the CKD-EPI equation and the MDRD study equation for estimated glomerular filtration rate. JAMA May 9;307(18): (listed as a collaborator). Ärnlöv J, Carlsson AC, Sundström J, Ingelsson E, Larsson A, Lind L, Larsson TE, Circulating Fibroblast Growth Factor- 23 (FGF23) and Risk of Cardiovascular and All- Cause Mortality in the Community. Kidney International, 2012 September 5 Ärnlöv J. Chronic Kidney Disease Prognosis Consortium. Associations Between Indices of Kidney Function and Mortality and End-Stage Renal Disease in Individuals With and Without Diabetes: A Meta-analysis of 1,024,977 Individuals. Lancet, in press 2012 (listed as collaborator).

20 Ärnlöv J. Chronic Kidney Disease Prognosis Consortium. Effect modification by hypertension status of the association of chronic kidney disease markers with mortality and end-stage renal disease: meta-analysis of 45 cohorts. Lancet, in press 2012 (listed as collaborator). Ärnlöv J. Chronic Kidney Disease Prognosis Consortium. Age and Association of Kidney Measures With Mortality and End-stage Renal Disease. JAMA Oct 30:1-12. (listed collaborator). Accepterade artiklar Adolfsson, M, Björck-Åkesson, E. & Lim, C-I Code sets for everyday life situations of children aged 0-6: Sleeping, mealtimes, and play. A pilot study based on the ICF-CY. British Journal of Occupational Therapy. Carlsson AC, Larsson A, Helmersson-Karlqvist J, Lind L, Ingelsson E, Larsson TE, Sundstrom J and Ärnlöv J (2012). Urinary kidney injury molecule 1 and incidence of heart failure in elderly men. Eur J Heart Fail In press Gustavsson C, Bergström J, Denison E, von Koch L. Predictive factors for disability outcome at 20 weeks and 2 years following a pain selfmanagement group intervention in patients with persistent neck pain in primary health care. Journal of Rehabilitation Medicine In press. (doi: / ). Kallberg AS, Goransson KE, Ostergren J, Florin J, Ehrenberg A. Medical errors and complaints in emergency department care in Sweden as reported by care providers, healthcare staff, and patients - a national review. Eur J Emerg Med. Råssjö, E-B et al. Somali women s use of maternity health services and the outcome of their pregnancies: a descriptive study comparing Somali immigrants with native-born Swedish women. Sexual and Reproductive Healthcare. Uusitupa, Matti; Hermansen, Kjeld; Savolainen, Markku; Schwab, Ursula; Kolehmainen, Marjukka; Brader, Lea; Mortensen, Lene; Cloetens, Lieselotte; Johansson-Persson, Anna; Önning, Gunilla; Landin-Olsson, Mona; Herzig, Karl-Heinz; Hukkanen, Janne; Rosqvist, Fredrik; Iggman, David et al Effects of an isocaloric healthy Nordic diet on insulin sensitivity, lipid profile and inflammation markers in metabolic syndrome - A randomized study (SYSDIET). Journal of Internal Medicine. Accepted 2012 Dec 6.

21 Facklitteratur/Läroböcker Böcker/Kapitel Hellberg D. Cervical neoplasia and sex steroid hormones (78 refs). Anticancer Res 2012;32: Jerdén L. Empowerment som grund. Kapitel i Hertting et al Hälsofrämjande möten i vården. Studentlitteratur. MacGrogan G, Tot T, Rakha E, Morrow M. Bilateral breast carcinoma and nonsynchronous breast carcinoma. In Lakhani s et al. editors WHO Classification of Tumours of the Breast, International Agancy for Research on cancer, Lyon, 2012, pp Samir R, Hellberg D. Cervical Intraepithelial Neoplasia (80 refs).in Intraepithelial Neoplasia, ed. Srivasrava A, INTECH Publishers, Tot T Medförfattare i Nationella riktlinjer för bröst-, prostata, tjocktarms- och ändtarmscancer (arbetsmaterial). Socialstyrelsen Internationella föredrag/poster Adolfsson, M ICF-CY based code sets focusing on participation for pre-schoolers. Early Childhood Intervention Australia Conference, 9-11 August 2012, Perth, Western Australia. Carlsson L Poster: Early multidisciplinary assessment resulted in longer periods of sick leave - a randomized controlled trial in a primary health care centre. Andra Nordiska kongressen i arbetslivsinriktad rehabilitering, Grenå september Ericson J Poster: Supporting breastfeeding in NICU evaluation of estimated breastfeeding 16 th ISRHML (International society for research in human milk and lactation) Conference 27 September 1 oktober 2012, Trieste, Italien. Hellberg D, Billström E, Stålberg K, Sundström-Poromaa I Föredrag: Socioeconomic characteristics and criminal behavior in women with CIN a 40 year follow up. The World Congress on Buliding Consensus in Gynecology, Infertility and Perinatology (BCGIP), Barcelona, Spain, 2012 Henricson A Föredrag: Revision of total ankle replacement. Norsk reumakirurgisk Förening, Haugesund, april 2012.

22 Henricson A Föredrag: What can we learn from the Swedish Ankle Register? Nordisk Ortopedisk Förening, Tallin, 2-5 maj Henricson A Föredrag: What s the stack of evidence of total ankle replacement? European Foot & Ankle Society, Noordwijk Aan Zee 6-8 sept Iggman D Muntlig presentation (10 min): Overfeeding with n-6 fatty acids in humans: effects on inflammation. 10th Nordic nutrition conference, Reykjavik, 4 juni Iggman D Muntlig presentation (10 min): Overfeeding with n-6 PUFA and SFA causes distinct effects on liver- and body fat. DNSG Athens, 29 juni Lindström A Poster: Prevention of Cervical Cancer in Ethiopia Global Academic Programs 2012 Conference Oslo, Norway May 14 16, Lisspers K, Ställberg B et al Poster: Pneumonia in COPD patients treated with fixed ICS/LABA combinations. Eur Respir J 2012; 40: Suppl. 56. Abstract ERS Lisspers K, Ställberg B et al Poster: Cost effectiveness of budesonide/formoterol vs fluticasone/salmeterol based on real world effectiveness in patients with COPD. ISPOR 15th Annual European Congress Berlin Lisspers K Symposieföredrag: Effective asthma reviews. IPCRG-kongress (International Primary Care Respiratory Group) i Edinburg. Lisspers K, Ställberg B. Föredrag: Structured management of COPD in primary care. Prim Care Respir J 2012; 21: A1-A35. Abstract IPCRG Lisspers K, Ställberg B et al Föredrag: COPD in primary care in Sweden An 11 years epidemiological register study. Eur Respir J 2012; 40: Suppl. 56. Abstract ERS Lisspers K, Stallberg B et al Föredrag: Assessment of critical inhaler errors: preliminary UK data from the iharp review service. Abstract IPCRG Sjöberg D. Poster: Anemia in a population based IBD cohort - still high prevalence after one year. European Crohn and Colitis Organization i Barcelona

23 Ställberg B Föredrag: The prevalence of undiagnosed COPD in a primary care population with respiratory tract infections: a case finding study. Prim Care Respir J 2012; 21: A1-A35. Abstract IPCRG Ställberg B Symposieföredrag: What comorbidities have a clinically relevant impact on mortality in primary care respiratory disease patients, and how to cope with them? ERS-kongressen i Wien 2012 (European Respiratory Society). Ställberg B, Lisspers K, Österlund Efraimsson E et al Poster: Asthma in elderly - what is the difference? Eur Respir J 2012; 40: Suppl. 56. Abstract ERS Ställberg B, Lisspers K. Föredrag: Older adults with asthma - what is the difference? Prim Care Respir J 2012; 21: A1-A35. Abstract IPCRG Ställberg B,, Lisspers K et al Poster: Effectiveness of fixed ICS/LABA combinations in COPD A population based register linkage study. Eur Respir J 2012; 40: Suppl. 56. Abstract ERS Ställberg B, Lisspers K, Österlund Efraimsson E et al Föredrag: Can the organisation of COPD care in primary care health centres help preventing exacerbations in COPD patients? Eur Respir J 2012; 40: Suppl. 56. Abstract ERS Tot T Course in Radiological pathological correlation of breast lesions. Munster, Germany , (key-note) inbjuden föreläsare Tot T Interdisciplinary Conference on diagnosing and treating early breast carcinomas. Florence, Italy, , inbjuden föreläsare. Tot T IX National Congress of Mastology of Mexico. illahermosa, Tabasco, Mexico, , inbjuden föreläsare. Tot T 24 th Congress of the European Society of Pathology, Prague, föreläsare. Tot T European School of Radiology, Asklepios Course. Bucharest Romania, , inbjuden föreläsare. Tot T V Congress of the Senologic Society of Croatia. Sibenik , inbjuden föreläsare. Tot T IMPAKT Breast Cancer Conference. Brussels Belgium, , invited session chair.

24 Tot T Edukativni kurs Imidzing dojke I interventne procedure- Novi Sad, Serbia Apr 2012, inbjuden föreläsare. Wesström J Föredrag: Study of the circulation in the lower extremities in female primary restless legs syndrome patients and healthy controls by using non-invasive and invasive. European Retless Legs Syndrome Study Society Group, München december. Wesström J Föredrag: Hur välja kontrollgrupp. Seminarievecka Institutionen för Kvinnor och Barns Hälsa, Uppsala Universitet, Vamos Grekland, sep. Nationella föredrag/poster Adolfsson, M Identifying children s everyday life situations using an ICF-CY perspective. Social Work and Social Development 2012: Action and Impact conference. Stockholm 8-12 July, Adolfsson M, Pless, M & Bickenbach, J ICF och ICF-CY för barn och vuxna. Workshop. Örerokonferensen HAB april Adolfsson M Vad barn med funktionsnedsättningar behöver få berätta för habiliterare. Kvalitetsdagar för Barn- och Ungdomshabilitering. Umeå Holmberg L Presentation vid symposium om ungdomars hälsa: Global försämring av ungdomars hälsa. Sophiahemmet, Stockholm, 18 april Iggman D Muntlig presentation (15 min): LIPOGAIN-studien Regional FoU-dag i Västerås 14 maj Iggman D Föreläsning på internationell kurs (25 min): Adipose tissue fatty acid composition as biomarkers of dietary fat quality: link to insulin resistance and type 2 diabetes. SYSDIET-course: Fatty acids as biomarkers in clinical nutrition & metabolic research. BMC, Uppsala, 23 okt Iggman D Föreläsning på nationellt diabetesmöte (30 min): Kostråd vid diabetes. AN-dagen, Uppsala Akademiska sjukhus. 25 okt 2012.

25 Janeslätt G Presentation: Utvärdering av komplex intervention med tidshjälpmedel i en randomiserad studie. Konferens Hab 2012 Örebro, april Janeslätt G Presentation: Självskattning av tidshantering i vardagen med Tid-S. Konferens Hab 2012 Örebro, april Janeslätt G Presentation: Utvärdering av ny metod att träna tidsuppfattning hos barn med utvecklingsstörning i särskola. Konferens Hab 2012 Örebro, april Janeslätt G Presentation: Evaluating intervention including time aids in children with disabilities, 9 th COTEC Congress of Occupational Therapists in Stockholm, May Janeslätt G Poster: Evaluation of a new method to remediate time processing ability in children with disability in special schools. 9 th COTEC Congress of Occupational Therapists in Stockholm, May Janeslätt G Poster: Environmental help or hindrances? The environmental s impact on the use of electronic planning devices for people with mental disability., 9 th COTEC Congress of Occupational Therapists in Stockholm, 26 May Janeslätt G Moderator på Session Th123, 9 th COTEC Congress of Occupational Therapists in Stockholm, 24 May Jerdén L Seminarier, föreläsning, utbildningar, workshops kring levnandsvanor, Hälsofrämjande möten, Nationella riktlinjer. Aktiviteterna har skett i samband med Socialstyrelsen, SFAM, Riksförbund, SKL, Dagens Medicin och Medicinska Riksstämman. Lindström A Poster: Prevention of Cervical Cancer in Ethiopia SFOG Årsmöte Kristianstad Augusti 23, Lindström A Föredrag: Diagnos och behandling av Urethral Pain Syndrome (UPS) För gynekologer, urologer, allmänläkare, geriatriker, barnmorskor Odenplan, Stockholm 27 september Lindström A Föredrag: Cervixdysplasi, HPV och tumörmarkörer en uppdatering För Privatpraktiserande gynekologer i Stockholm Nationalmuseum, Stockholm 6 september Lisspers K, Ställberg B et al Poster:Jämförelse av behandling med kombinationsläkemedel (ICS/LABA) vid KOL en populationsbaserad och matchad observationsstudie. Abstract Riksstämman 2012.

26 Lisspers K, Österlund Efraimsson E, Ställberg B. Föredrag: Organisationen för astma och KOL i primärvården, en jämförelse mellan 2005 och 2012 resultat från PRAXIS-studien astma/kol. Abstract Riksstämman Lundquist G Brytpunktssamtal vid palliativ vård i livets slutskede - Initiativ, tidpunkt, kontext och konsekvenser. Presentation på Riksstämman, sekt Palliativ medicin. Lundquist G Sessionsledare: Liverpool Care Pathway Ett strukturerat arbetssätt i vården av dönde Erfarenheter- Nuläge-Framtid 2dra Nationella konferensen palliativ vård Stockholm 13-14/3. Sjöberg D Föredrag: Svår ulcerös kolit - epidemiologi, klinik, behandling och utfall. Svenska Gastrodagarna i Malmö Ställberg B et al Poster: Strukturerat omhändertagande av riskpatienter för njursjukdom i primärvården. Abstract Riksstämman Ställberg B, Österlund Efraimsson E, Lisspers K et al Poster: Astma hos äldre - vad är skillnaden? - Resultat från PRAXIS-studien astma/kol. Abstract Riksstämman Tot T Breast Imaging Course, Södersjukhuset, Stockholm October 4-5, 2012, inbjuden föreläsare. Tot T Föredrag: The first TASTE international workshop. Histological techniques: quality and impact on diagnosis. Falun, Tot T Svensk Förening för Radiologisk Bröstdiagnostik, årsmöte. Stockholm , inbjuden föreläsare. Wesström J Poster: Periodic limb movements are associated with vasomotor symptoms and reduces quality of life in women Årsmöte Svensk förening för Sömnforskning och Sömnmedicin, Tällberg maj.

27 Övrigt - publikationer Adolfsson, M., Simeonsson, R.J., Lee, A. & Ellingsen, K. (2012). CHAPTER 27: Major life areas: Play and Education (d810-d880, ICF-CY). In: Majnemer, A. (ed) Measures for Children with Developmental Disability: An ICF-CY approach. London: Mac Keith Press 1st edition. pp Gustavsson C Att hantera långvarig smärta - Sjukgymnastiska insatser för ökad förmåga till egenvård. Fysioterapi 2012;2: Holmberg Lars I Död och sjuklighet bland unga inger oro nationellt och globalt. Läkartidningen, vol. 109, nr 16, Holmberg Lars I Ungdomars hälsa internationellt och i Sverige. Elevhälsa, nr 2, Iggman D Video pubcast på American Society for Nutrition: (se May 2012 Author Videos). Lisspers K, Odebäck P Nya svenska riktlinjer för behandling av allergisk rinit och samtidig astma. Läkartidningen 2012 Mar 21-27;109(112):615. Tot T European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening and Diagnosis, 4th Edition. 2012, IARC and WHO. Group of authors: S2 Pathology update Quality assurance guidelines for pathology in the Supplements. Kunskapsöverföring översiktlig presentation av medverkan från forskare vid CKF Processledare inom Habiliteringen ang evidensbaserade metoder Föredrag: Nyinsjuknade IBD-patienter i Uppsalaregionen och Dalarna, Dala Gastro i Tällberg Föredrag: Svår ulcerös kolit - epidemiologi, klinik, behandling och utfall, Regionmöte i Västerås Föredrag: Kolit för ST-läkare Dalarna, Arbetsplatsträff Kvinnokliniken Falun dec 2012 Föredrag Kvinnokliniken Mora dec 2012 Föreläsning halvdag barnmorskeprogrammet jan 2012 samt dec 2012 Seminarium barnmorskeutbildningen Högskolan Dalarna: Klimakteriet.

28 Seminarium barnmorskeutbildningen Högskolan Dalarna: Premenstruellt dysforiskt syndrom. Föreläsning om amning för regionmöte inom neonatologi Föreläsningar på Högskolan Dalarna på avancerad nivå, inom neonatal omvårdnad Föredrag: Cytostatikautlöst smärta vid adjuvant behandling mot bröstcancer Hälso- och sjukvårdstämman, onkologi sektionen, Föredrag om rehabilitering vid långvarig smärta vid vårdcentralen Jakobsgårdarnas (Borlänge) personaldag. November 2012 Föreläsare vid Akademin Hälsa och samhälle, Högskolan Dalarna, hösten 2012 Kurs Smärta och sensorisk behandling Föreläsningsämnen: Smärta i rygg och nacke, Multimodal smärtrehabilitering Seminarieledare: Akut och långvarig smärta Handledare magisteruppsats (sjukgymnastik), Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens Högskola: Framtagandet av ett självskattningsformulär för self-efficacy hos personer med yrsel och ostadighetssymtom Föreläsare vid Allergistämman i Göteborg 2012 Föreläsning om Brytpunktssamtal för läkare på Äldrecentrum, Stockholm Föreläsning RCC-sem, palliativ vård Seminarium: Handstyrka, fysisk prestation och D-vitaminnivåer hos gravida och nyligen gravida Dala Sports Academy/LIVI, Högskolan Dalarna Föredrag: D-vitaminnivåer hos gravida och nyligen gravida i Borlänge. Mödra hälsovårdens läkarträff, Falu lasarett Föredrag: Resultat i D-vitaminstudien DVITOS 2 av gravida och nyligen gravida i Borlänge. Lokala fallbeskrivningar av Rakit och Osteomalaci. Föredrag för vårdpersonal VC Jakobsgårdarna Föreläsning om sjukskrivning för ST-läkare i allmänmedicin Föreläsning om palliativ vård för personal inom kommunal vård (Ludvika), Mora och hjärtsvikt i samarbete med hjärtsviktsmott Ludvika

29 Referee-uppdrag för vetenskapliga tidskrifter Flertalet av forskarna vid CKF har under året bidragit med kritisk granskning av vetenskapliga artiklar. Uppdraget som referee, vilket kan vara ganska omfattande, sker på ideell basis men utgör ett viktigt inslag i den egna vetenskapliga kompetensutvecklingen. I följande tidskrifter har verksamma vid CKF åtagit sig referee-uppdrag under 2012: Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica Acta Orthopedica APMIS Archives of Gynecology and Obstetrics Archives of Physical Medicine and Rehabilitation Breast Cancer: Basic and Clinical Research Breast Cancer Management / Future Science Group Breast Disease British Journal of Cancer British Journal of Surgery BMC Public Health Case Reports in Pathology Child: care, health and development Circulation Clinical Breast Cancer Clinical Oncology and Cancer Research Diabetes Care Disability and Rehabilitation European Heart journal European Journal of Pain F100 Medicine Reports journal Foot and Ankle Surgery Global Health Action Health and Quality of Life Outcomes Human Pathology Indian Journal of Orthopedics Infant & Child Development International Journal of Breast Cancer International Journal of Medicine and Medical Science Journal of Aging Research Journal of Assisted Reproduction and Genetics Journal of Cancer Research and Therapeutics Journal of Mid-life Health Journal of pain and symptom management Journal School Health Pathology Research and Practice Primary Care Respiratory Journal Respiratory Medicine Scandinavial Journal of Occupational Therapy Scandinavian journal of Rheumatology Scand Journal Public Health Sexual and Reproductive Healthcare Social Science and Medicine The Breast Virchows Arch

Verksamhetsberättelse 2010. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Verksamhetsberättelse 2010. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2010 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2010 Härmed översändes verksamhetsberättelsen för CKF Dalarna. CKF Dalarna ett samarbete mellan Uppsala universitet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Verksamhetsberättelse 2006. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2006 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2006 Härmed översändes verksamhetsberättelsen för CKF Dalarna. CKF Dalarna ett samarbete mellan Uppsala universitet

Läs mer

Verksamheten 2014 Vårdvetenskapligt forskningscentrum

Verksamheten 2014 Vårdvetenskapligt forskningscentrum Verksamheten 2014 Vårdvetenskapligt forskningscentrum Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION OCH MÅL... 3 VISION... 3 MÅL 2014... 3 MÅL 2013-2017... 3 ANSTÄLLDA... 4 FÖLJANDE AKTÖRER HAR ENHETEN HAFT

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 FoUU-enheten primärvården Göteborg och Södra Bohuslän Verksamhetsberättelse 2012 FoUU-enheten Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän, Kungsgatan 12, vån 6, 411 18 Göteborg Tel: 031 346 0667 Mob: 0767

Läs mer

Verksamhetsberättelsen är ett försök att beskriva läget för den kliniska forskningen inom LiV så som den såg ut 31/12 2014.

Verksamhetsberättelsen är ett försök att beskriva läget för den kliniska forskningen inom LiV så som den såg ut 31/12 2014. Verksamhetsberättelse Klinisk forskning inom Landstinget i Värmland 2014 Inledning Det hinner hända mycket under ett år! Vi får nya doktorander, några disputerar, det avslutas projekt och nya startas.

Läs mer

Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum

Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 4 VISION OCH MÅL VISION MÅL 2013 MÅL 2013-2017 4 4 4 4 ANSTÄLLDA 5 UTMÄRKELSER OCH NOMINERINGAR 6 FÖLJANDE AKTÖRER HAR

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 FoUU-enheten Verksamhetsberättelse 2011 FoUU-enheten Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän, Kungsgatan 12, vån 6, 411 18 Göteborg Tel: 031 346 0667 Mob: 0767 904800 Fax: 031 711 1804 fouu.goteborg.pv@vgregion.se,

Läs mer

FORSKNINGSBOKSLUT 2013

FORSKNINGSBOKSLUT 2013 FORSKNINGSBOKSLUT 2013 Innehållsförteckning 1. FÖRORD... 2 2. Forskningssamverkan... 3 3. AKADEMISK KOMPETENS... 3 4. NYA AKADEMISKA AVHANDLINGAR 2013... 5 4.1. Doktorsavhandling, Lotta Omma Psykolog BUP...

Läs mer

Forskning. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Sahlgrenska universitetssjukhuset. Foto: Tove Phillips Bearb: A-K Larsson

Forskning. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Sahlgrenska universitetssjukhuset. Foto: Tove Phillips Bearb: A-K Larsson Forskning Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Sahlgrenska universitetssjukhuset Foto: Tove Phillips Bearb: A-K Larsson 2007 Klinisk forskning 2007 Klinisk forskning vid Drottning Silvias barn- och

Läs mer

År 2012 Årgång 25 Nr 4-5

År 2012 Årgång 25 Nr 4-5 År 2012 Årgång 25 Nr 4-5 DIABETOLOGNYTT Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi År 2012 Årgång 25 Nr 4-5 Sommarnumret Ordföranden har ordet... 72 Redaktörns spalt... 74 NDR-Nytt... 75 European

Läs mer

September 2010- augusti 2011

September 2010- augusti 2011 Årsrapport Svenska Multipel Skleros registret (SMSreg) Svenska Neurologiregister September 2010- augusti 2011 1 / 45 1. Bakgrund och syfte; SMSreg och Svenskt Neurologiregister Från MS-register till Neurologiregister

Läs mer

Audiologiskt forskningscentrum (AudF)

Audiologiskt forskningscentrum (AudF) Audiologiskt forskningscentrum (AudF) Verksamhetsberättelse 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 MÅL... 3 ANSTÄLLDA... 5 FÖLJANDE AKTÖRER HAR AUDF HAFT FORSKNINGSSAMVERKAN

Läs mer

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 2 APRIL 2008

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 2 APRIL 2008 ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 2 APRIL 2008 tema :obesitas & diabetes Med ett dagligt intag av eye q TM kan alla barn förbättra läsförmågan, koncentrationen, arbetsminnet och humöret.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Dnr 2013/0099 Verksamhetsberättelse 2013 Blekinge kompetenscentrum Innehåll 1.Verksamheten 2013- inledning och sammanfattning... 4 2. Hälsofrämjande verksamhet... 5 3. God vård genom processarbete... 6

Läs mer

Lägesrapport över projektet SNAC-Kungsholmen per den 15 mars 2014

Lägesrapport över projektet SNAC-Kungsholmen per den 15 mars 2014 1 STIFTELSEN STOCKHOLMS LÄNS ÄLDRECENTRUM Lägesrapport över projektet SNAC-Kungsholmen per den 15 mars 2014 Genom regeringsbeslut (2009-03-26/III:3) beviljades Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum för

Läs mer

FoU verksamhet - bokslut

FoU verksamhet - bokslut FoU verksamhet - bokslut 2004 Bild: A-K Larsson Innehåll 5 5 9 11 12 15 15 21 22 25 29 31 33 35 37 39 41 45 48 49 51 52 62 65 Klinisk forskning Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Forskningsprojekt

Läs mer

En nationell populationsbaserad studie på pelvina serösa carcinom; primär lokalisation, FIGO-stadium och överlevnad

En nationell populationsbaserad studie på pelvina serösa carcinom; primär lokalisation, FIGO-stadium och överlevnad Pernilla Dahm Kähler 1, Christian Staf 2, Maria Bjurberg 3, Christer Borgfeldt 4, Henrik Falconer 5, Erik Holmberg 2, Preben Kjölhede 6, Karin Stålberg 7, Per Rosenberg 8, Thomas Högberg 9 and Elisabeth

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Svenska Multipel Skleros registret (SMSreg) Svenska Neuroregister (SNR) September 2011 - augusti 2012 Inledning och viktigaste utvecklingssteg År 2012 är SMSregs tolfte officiella

Läs mer

De ska va gôtt å leva

De ska va gôtt å leva De ska va gôtt å leva Vårdforskningens dag 16 oktober 2014 Innehåll Program 4 Utställare 5 Anhörigcentrum, Örebro kommun Nationellt kompetenscentrum Anhöriga Frivillig och hälsofrämjande enheten, Örebro

Läs mer

Lägesrapport över projektet SNAC-Kungsholmen per den 15 mars 2015

Lägesrapport över projektet SNAC-Kungsholmen per den 15 mars 2015 Lägesrapport över projektet SNAC-Kungsholmen per den 15 mars 2015 Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum beviljades år 2014 genom regeringsbeslut (regeringsbeslut 2014-01-30) ett stimulansbidrag på 5

Läs mer

Kompletta publikationsförteckningar för möjliga handledare 10 år bakåt

Kompletta publikationsförteckningar för möjliga handledare 10 år bakåt Bilaga 11 Kompletta publikationsförteckningar för möjliga handledare 10 år bakåt Barbro Arvidsson, gästprofessor Publicerade och accepterade refereegranskade artiklar Arvidsson, S., Bergman, S., Arvidsson,

Läs mer

Förebyggande av livmoderhalscancer i Sverige

Förebyggande av livmoderhalscancer i Sverige Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention(NKCx) Förebyggande av livmoderhalscancer i Sverige Verksamhetsberättelse och Årsrapport 2015 med data till och med 2014 Citera gärna rapporten,

Läs mer

Svenskt 2010 Smärtforum UMEÅ

Svenskt 2010 Smärtforum UMEÅ Svenskt 2010 Smärtforum UMEÅ Abstractbok // Svenskt Smärtforum 2010 1 Svenskt Smärtforum 2010 13 14 oktober, Umeå Verkar där det gör ont 2 Abstractbok // Svenskt Smärtforum 2010 Indikation Medicinskt plåster

Läs mer

kompetenscentrum Blekinge Forskningsrapport 2009 kartläggning av forskningsaktiviteter inom Landstinget Blekinge Populärutgåva 2010:1

kompetenscentrum Blekinge Forskningsrapport 2009 kartläggning av forskningsaktiviteter inom Landstinget Blekinge Populärutgåva 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Forskningsrapport 2009 kartläggning av forskningsaktiviteter inom Landstinget

Läs mer

Definitioner, modeller, perspektiv, prediktorer, riskfaktorer

Definitioner, modeller, perspektiv, prediktorer, riskfaktorer FORSKNING PÅGÅR Redaktör: Birgit Rösblad birgit.rosblad@lsr.se SAMMANFATTNING Arbetsförmåga har blivit högaktuellt i samhället, såväl politiskt som för den enskilde. Begreppet är komplext och kan sammanfattas

Läs mer

FoU verksamhet - bokslut 2003

FoU verksamhet - bokslut 2003 FoU verksamhet - bokslut 2003 Innehåll 4 4 8 10 11 14 19 20 23 27 29 34 36 38 40 43 46 48 50 51 63 66 71 74 Klinisk forskning Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Forskningsprojekt finansierade via

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap. Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap 2014

Institutionen för vårdvetenskap. Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap 2014 Institutionen för vårdvetenskap Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap 2014 Innehåll FORSKARE OCH DOKTORANDER... 1 Forskare... 1 Doktorander *... 1 INTRODUKTION... 2 VÅRDVETENSKAPLIG FORSKNING... 2

Läs mer

sektionen för neurorehabilitering division for neurorehabilitation

sektionen för neurorehabilitering division for neurorehabilitation sektionen för neurorehabilitering division for neurorehabilitation 2008 Lust for life! Lust for life! Medicinsk vetenskap syftar till att bota sjukdom och läka skador. Olyckligtvis är vår kunskap och färdighet

Läs mer

1.3 Projekttitel Innovationssystem för bättre hälsa. 1.5 Kortfattad beskrivning av projektet

1.3 Projekttitel Innovationssystem för bättre hälsa. 1.5 Kortfattad beskrivning av projektet Slutrapport Vinnvård Innovationssystem för bättre hälsa 1.0 Inledning 1.1 Huvudsökande Mats Brommels 1.2 Projektnummer A2007-032 1.3 Projekttitel Innovationssystem för bättre hälsa 1.4 Total anslagssumma

Läs mer

CURRICULUM VITAE 2010 09 19

CURRICULUM VITAE 2010 09 19 CURRICULUM VITAE 2010 09 19 For a summary of my most important merits please see page 13-14. Peter M. Nilsson, MD, PhD Born 7th October, 1953. Married, four children. Office addresses: 1. Department of

Läs mer