Verksamhetsberättelse Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2007. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2007 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna 1

2 Året som gått en sammanfattande text om år 2007 CKF har i och med år 2007 påbörjat sin andra avtalsperiod. Under den första avtalsperioden mellan åren bidrog CKF till att det publicerades cirka artiklar baserade på studier genomförda i Dalarna eller med anknytning till i Dalarna verksamma personer. När verksamheten nu fortsätter kan vi konstatera att det dels byggts upp en grund som möjliggör en utökad patientnära, klinisk forskning inom Landstinget Dalarna och dels att verksamheten i många avseenden funnit sin form. Det nya avtalet överensstämmer i stort med det tidigare avseende innehåll och syfte. En av förändringarna innebär att avtalsperioden numera löper på tre år. Vid CKF pågår 83 projekt, 17 disputationer har genomförts sedan CKF startade I landstinget Dalarna finns idag cirka 30 seniora forskare och 27 doktorander varav 16 är knutna till Uppsala universitet. Under 2007 disputerade följande personer: Sjuksköterska Marie Elf, Chalmers Tekniska Högskola Psykologerna Per Söderberg och Stefan Tungström, Umeå universitet Barnhälsovårdsöverläkare Lars I Holmberg, Uppsala universitet Barnsjuksköterska Renée Flacking, Uppsala universitet Distriktsläkare Lars Jerdén, Umeå universitet Forskare och doktorander verksamma vid CKF har under året medverkat i olika utbildningssammanhang varvid frågor kopplat till evidens, vårdprogram och/eller vårdrutiner diskuterats. Ett flertal konsultationer har också förevarit då enskilda kliniker tar kontakt med CKF med frågor kopplat till olika slag av utvecklings-/förbättringsarbeten eller behov av handledarinsats för C/D-uppsatser. Våra uppskattade seminarier, cafékvällar och temakvällar har varit både välbesökta och efterfrågade. Lokalerna vid CKF används även som mötesplats för olika professionella grupperingar varvid olika forskningsprojekt presenteras. Kontakterna med Uppsala universitet rörande frågor om den högre utbildningen och forskarutbildningen fungerar utmärkt såväl som den interna mer administrativt betingade informationen. Den information som förmedlas via prefektmöten utgör ett bra komplement och vi värdesätter vår möjlighet att delta vid dessa möten. Avslutningsvis kan vi konstatera att avtalet som skrivits mellan Landstinget Dalarna och Uppsala universitet om ett ökat stöd för den kliniska och patientnära forskningen har varit framgångsrikt. Samarbetet med Uppsala universitet har lett till att antalet kliniska forskningsprojekt har ökat inom LD och att förutsättningarna för ett ökat stöd till de enskilda forskarna verksamma inom LD har utvecklats och förbättrats genom CKF. Sammantaget finns en efterfrågan på de tjänster som CKF erbjuder i form av anslag och aktiviteter och det finns en tilltagande efterfrågan på den kunskap som genereras inom de olika forskningsprojekten. Vi anser att det uppsatta målet i avtalet om en ökning och förstärkning av den kliniska forskningen väl har uppfyllts. 2

3 ORGANISATION Centrumrådet (CR) har under 2007 haft två sammanträden. Antalet ledamöter i CR har utökats och två nya ledamöter har under året introducerats till CKFs arbete. I Centrumrådet har följande personer varit ledamöter under 2007: Uppsala universitet Eva Vingård, professor, Inst för medicinska vetenskaper, Arbets- och miljömedcin Karin Wikblad, professor, Inst för medicinska vetenskaper, Europeisk enhet för diabetesvårdforskning Peter Nygren, professor, Inst för onkologi, radiologi och klinisk immunologi, Enheten för onkologi Landstinget Dalarna Malin André, distriktsläkare, med dr, Britsarvets vårdcentral, Falun Mats Hedberg, överläkare, med dr, Kirurgkliniken, Mora Per Söderberg, psykolog, fil dr, Psykiatrin, Säter Tibor Tot, överläkare, docent, Avd för klinisk patologi och cytologi, Falun Adjungerande Anna Ehrenberg, lektor, docent, Högskolan Dalarna Birgitta Göthman, utvecklingschef, Landstinget Dalarna Ersättare för ordinarie landstingsledamöter Catharina Gustavsson, leg sjukgymnast, Rehab-centrum, Borlänge Eva Szabo, ST-läkare, med dr, Kirurgkliniken, Mora Jan Ulfberg, överläkare, docent, Sömnlab, Avesta Lena Mallon, överläkare, med dr, Psykiatrin, Säter Kansli Staffan Nilsson, föreståndare Marianne Omne-Pontén, föreståndare Maria Pilawa, sekreterare Anställda handledare vid CKF Lars Englund, specialist i allmänmedicin, med dr Dan Hellberg, specialist i gynekologi, docent Lena von Koch, leg sjukgymnast, docent Statistiker Jan Ifver Forskningsassistent Ingegerd Lönn (forskningssjuksköterska) 3

4 Pågående diskussioner i Centrumrådet under målsättning med och former för utlysning av post doc tid - målsättning med och former för utlysning av doktorandtjänster - behov av andra tjänster ex lektorat - omfattning av handledarresurs vid CKF - kriterier för CR beslut ang anslag. PROJEKTANSLAG Till våren 2007 inkom tretton stycken ansökningar om projektmedel. Totalt beviljade Centrumrådet kr till nio kliniska studier. Till hösten 2007 inkom tolv ansökningar om projektmedel och sex personer sökte post doc månader. Centrumrådet beviljade anslag om kr fördelat på elva forskningsprojekt. Tid för post doc meritering under 2008 beviljades motsvarande tio månader. Under 2007 erhöll tre personer stöd för bl.a. ett inledande forskningsarbete (s.k. 35:or). EKONOMI Verksamheten vid CKF baseras även 2007 på en budget av 5,5 miljoner kronor från LD. Driften uppgår till drygt 2 miljoner och resterande har delats ut i anslag samt finansierat utbildningsaktiviteter, konferenser m.m. - se bilaga 1. Inom LD har det förts diskussioner om inrättande av kliniska lektorat i Länssjukvården. De medel som CKF erhåller från Uppsala universitet (en halv miljon kronor per år) kan härvid utgöra ett initialt stöd till finansieringen av sådana tjänster. CKF har tillsammans med ekonomienheten påbörjat en översyn av hur regelverket avseende redovisning av interna FoU-medel tillämpas; detta efter påpekanden från revisionen. REMISSER/UTREDNINGAR CKF har medverkat till det remissvar som LD avlämnat med anledning av den statliga utredningen om den kliniska forskningens villkor i Sverige. Utredningen bjöds in till CKF och ett möte med representanter från utredningen genomfördes i november. På begäran har CKF inlämnat en skrivelse till ledningen för LD vad gäller hur och var i organisationen en forskningsenhet av CKFs karaktär lämpligen bör placeras. Med stöd av Centrumrådet och Uppsala universitet framfördes motiven varför CKF bör ha en placering direkt under landstingsdirektören. 4

5 Under året har LDs ledning/utvecklingsenheten och CKF haft ett flertal frågor och därvid behandlat följande ärenden: delegationsordning för CKF, former för post doc månader och doktorandtjänster samt rutiner vad gäller attest-rätt. Dessutom har CKF bidragit med visst stöd för utvecklingschefen i arbetet kopplat till en ev FoU-policy för LD. CKF deltar även i Beredningsgruppen för utbildningsfrågor inom LD. VETENSKAPLIGA EXAMEN OCH MERITERING DISPUTATIONER Sjuksköterska Marie Elf disputerade den 12 januari 2007 i Göteborg. Titel: Modelling of Care Processes - The use of Simulation Models for the Design of Health Care Environments Opponent: Toomas Timpka, professor, Inst Medicin och hälsa, Linköpings universitet ISBN Psykolog Per Söderberg och psykolog Stefan Tungström disputerade den 2 februari 2007 i Umeå. Titel: Outcome in Psychiatric Outpatient Services - reliability, validity and outcome based on routine assessments with the GAF scale Opponent: Odd E. Havik. Stilling: Professor. Avdeling: Institutt for klinisk psykologi. Bergen, Norge ISBN Barnhälsovårdsöverläkare Lars I Holmberg disputerade den 30 mars 2007 i Uppsala. Titel: Health, Risk-Taking Behavior and Sexuality in Swedish Adolscents Opponent: Erik Bergström, docent, Barn- och ungdomskliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå. ISBN Barnsjuksköterska Renée Flacking disputerade den 5 juni 2007 i Uppsala. Titel: Breastfeeding and Becoming a Mother. Influences and Experiences of Mothers of Preterm Infants Opponent: Staffan Jansson, professor, Karlstads universitet ISBN Distriktsläkare Lars Jerdén disputerade den 23 november 2007 i Umeå. Titel: Health-promoting health services: Personal health documents and empowerment Opponent: Charli Eriksson, professor, Inst för hälsovetenskap, Örebro universitet Halvtidskontroll under forskarutbildningen Under året har följande doktorander genomgått halvtidsbedömning: Sjukgymnast Cecilia Rastad och arbetsterapeut Gunnel Janeslätt. ISBN Forskningsetik Under år 2007 har fyra forskare/doktorander från Landstinget Dalarna skickat in ansökningar till den regionala etikprövningsmyndigheten i Uppsala (EPN). Kostnaderna ( kr) bestrids av huvudmannen, Landstinget Dalarna. 5

6 FORSKARGRUPPER Sömngruppen Sömngruppen vid CKF påbörjade sin verksamhet år Numera träffas sömngruppen regelbundet under en eftermiddag 2-3 gånger per år, antingen vid CKF i Falun, CKF i Västerås eller vid sömnlaboratoriet i Avesta. Det finns sannolikt inget område inom medicinen som har en så tydlig tvärvetenskaplig karaktär som sömnforskning. Följaktligen finns inom sömngruppen för närvarande följande verksamhetsområden representerade: psykiatri, invärtes medicin, klinisk kemi, klinisk fysiologi, gynekologi, intensivvård, barnhälsovård, idrottsfysiologi, skolhälsovård och tandhälsovård. Sömngruppen inom CKF är en viktig plattform för de doktorander/predoktorander, som för närvarande är knutna till gruppen. Ett forum, som leds av Jan Ulfberg, som de sömnintresserade kan använda sig av är: Äldregruppen Under året har det varit en lägre aktivitetsgrad inom äldregruppen. Under hösten genomfördes dock en andra länskonferens den 16 oktober i Borlänge Vital, vis eller vårdtagare. Arrangemanget genomfördes i samverkan med Dalarnas forskningsråd och Högskolan Dalarna. SAMVERKAN INOM REGIONEN Den regionala samverkan sker både inom gruppen av etablerade CKF-enheter och inom Uppsala/Örebro-regionen. Under året har flera möten genomförts. Frågor som diskuteras rör såväl regionövergripande aktiviteter som erfarenhetsutbyte vad gäller avtalsinnehåll för de kliniska forskningsenheterna. I maj 2006 fattades beslut om att inrätta ett regionalt forskningsråd inom Uppsala/Örebroregionen - RFR. Administrationen av rådet är placerat till Landstinget Dalarna och rådets verksamhet påbörjades 1 januari Styrelsen för RFR har betonat att den regionala verksamheten skall utgöra ett komplement och bygga på den lokala verksamheten. Samverkan mellan CKF och Uppsala universitet sker genom dels medverkan på prefektmöten och dels genom det regionala samarbetet. Direkta samtal mellan föreståndarna och representanter från universitet har genomförts. Den 30 oktober genomfördes i Västerås en regional FoU-dag där frågor om den kliniska forskningen restes. CKF och flera av doktoranderna medverkade med postrar. 6

7 AKTIVITETER UNDER ÅRET Vid CKF arrangeras regelbundet metodinriktade seminarier. Inbjudan till seminarier sker via både hemsidan och personliga utskick. Seminarierna genomförs i de flesta fall i samverkan med Högskolan Dalarna. Bedömningen är att det finns ett intresse för dessa seminarier och att det blir en god uppslutning. Många av de doktorander eller forskare som finns verksamma vid CKF medverkar i olika utbildningssammanhang som arrangeras också av enskilda enheter och kliniker inom LD. Det rör sig om både mer allmänna enhetsmöten som mer specialinriktade fördjupningsseminarier. I många fall lånar enheterna CKFs lokaler för dessa aktiviteter. Öppet Hus genomfördes den 10 maj och flertalet av de forskare/doktorander som finns knutna till CKF medverkade med postrar och bild-presentationer av sina studier. Programmet innebar ett öppet seminarium under förmiddagen och där olika metodologiska frågor kopplat till utfallsmått i kliniska studier inom smärtområdet diskuterades. Föreläsare var docent, sjukgymnast Eva Denison, Uppsala universitet. Under eftermiddagen innehöll programmet följande punkter: bildspel över de studier som pågår i huset populärvetenskapliga presentationer av doktorander projektverkstad i tidningshörnan svarade doktorander på hur tillvaron är i forskarsamhället Sammantaget kom cirka besökare varav några med ett tydligt forskningsintresse. Följande media rapporterade om CKF och det öppna huset: Gävle-Dala SVT, Dalaradion, Dala-Demokraten och Inblick. Inom ramen för det utbytesprogram som LD deltar i och som går under benämningen HOPE genomfördes en träff under ett gästbesök i maj varvid två av vårdvetarna vid CKF presenterade verksamheten. Statistiska Centralbyrån/SCB genomför återkommande enkätundersökningar i syfte att redovisa de satsningar som enskilda landsting och kommuner gör inom området FoU. För att ge en viss inblick i ett landstings reella forskningsverksamhet bjöd därför CKF in ansvariga för enkätundersökningen till ett samtal. Detta för att i viss mån förklara delar av den kritik som riktats mot enkäten. Två tjänstemän från SCB besökte CKF och fick en redogörelse för forskningsverksamheten inom LD. Seminarier Metoddiskussion ang designfrågor kopplat till interventionsstudie inom området sjukskrivningspraxis Metoddiskussion kopplat till observationsstudie Att använda Word fullt ut Utvärdering av kvalitativa studier Metoddiskussion kopplat till sömn-studie Lars Karlsson Eva Österlund Efraimsson Sven Lagerström Kim Lützen Kristoffer Bothelius/Kicki Kyhle 7

8 Metoddiskussion ang. studie avseende kön/ålder och personlighet Metoddiskussion kring frågor om resultatbearbetning Malin André Lars Englund Filosofiska cafékvällar IT och det Fria Ordet: Myten om Storebror Äldres villkor - myter och verklighet Alzheimers sjukdom, behandlingsstrategi nu och i framtiden Människovärdet i teori och praktik Att återskapa människovärdet Empowerment som förhållningssätt - vad kan vi lära av Pippi Långstrump? Anders R Olsson Hans Hallberg Bengt Winblad Rurik Löfmark Claes Hultling Bengt Starrin Temakvällar Temakvällar har genomförts en gång per termin med följande innehåll: o o o o Referenssökning: med PubMed på nätet och referenshantering i eget bibliotek, samt hur nyttja EndNote. Excel: Hur lagrar jag mina data på ett optimalt och lätthanterligt sätt? Statistik: Hur bearbeta data? Genomgång av några av de basala statistiska begreppen ( power, risk, hur många patienter behövs i en undersökning) Möjlighet ges till enskilt arbete kring egna frågeställningar. PowerPoint: Hur lagra data och hur presentera data på ett tydligt sätt? Utbildning och studiedagar Under januari månad genomfördes en introduktionskurs i användandet av SPSS. 10-talet doktorander deltog. En ST-kurs i april 2007 inom området bioanalytisk kemi har genomförts av professor Yngve Bergqvist med 22 st läkare som deltagare. Kursen har anordnats på uppdrag av Svensk förening för klinisk kemi som är en sektion inom Läkarsällskapet. En introduktionskurs i Evidensbaserad Vård (EBV) genomfördes med 12 deltagare. Kursen bestod av 3 undervisningstillfällen varav ett genomfördes i samverkan med lasarettsbiblioteket. CKF medverkar på olika sätt (bl.a. föreläsningar) i det nätverk som bildats med de 20- talet sjuksköterskor som arbetar som forskningssjuksköterskor inom LD. 8

9 VETENSKAPLIG PRODUKTION UNDER ÅR 2007 AV PERSONER/- PROJEKT SOM FÅR STÖD AV CKF Publicerade artiklar André M, Hedin K, Håkansson A, Mölstad S, Rodhe N, Petersson C. More physician consultations and antibiotic prescriptions in families with high concern about infectious illness--adequate response to infection-prone child or self-fulfilling prophecy? Fam Pract (4): Barth C A, Schemmann U, von Koch L. Roles in context: Issues of interaction during physiotherapy in stroke rehabilitation. Physioscience 2007; 3: Blennborn M, Hellberg D, Nilsson S. Differences in female and male perception of information and decision-making in singleembryo transfer in in vitro fertilization. J Ass Reprod Genet 2007;24: Caminis A, Henrich C, Ruchkin V, Schwab-Stone M, Martin A.(2007). Psychosocial predictors of sexual initiation and high-risk sexual behaviors in early adolescence. Child Adolescent Psychiatry & Mental Health, 22;1(1):14. Claesson I, Ytterberg C, Johansson S, Almkvist O, von Koch L. Rapid cognitive screening in multiple sclerosis accomplished by the Free Recall and Recognition Test. Mult Scler 2007;13: Ekstam L, Uppgard BM, von Koch L, Tham K. Adaptation in everyday life after stroke A longitudinal study of elderly stroke victims in rehabilitation at home. Scand J Caring Sci 2007; 21; Elf M, Putilova M, von Koch L, Ohrn K. Using system dynamics for collaborative design: a case study. BMC Health Serv Res ;7:123. Flacking R, Ewald U, Starrin B. I wanted to do a good job : Experiences of becoming a mother and breastfeeding in mothers of very preterm infants after discharge from a neonatal unit. Social Science and Medicine 2007;64(12): Flacking R, Hedberg Nyqvist K, Ewald U. Effects of socioeconomic status on breastfeeding duration in mothers of preterm and term infants. European Journal of Public Health 2007; 17(6):

10 Flacking R, Wallin L, Ewald U. Influences of prematurity and socioeconomic status on breastfeeding duration in very preterm infants. Acta Paediatrica 2007; 96(8): Grigorenko,E.L, DeYoung C.G, Getchell M, Haeffel G J, Klinteberg BA, Koposov, R A, Oreland L, Pakstis A J, Ruchkin V, Yrigollen C M (2007). Exploring interactive effects of genes and environments in etiology of individual differences in reading comprehension. Development & Psychopathology, 19(4), Gottberg K, Einarsson U, von Koch L, Fredrikson S, Widén Holmqvist L. A population-based study of depressed mood in multiple sclerosis in Stockholm County Association with self-reported functioning. J Neurol Neurosurg Psych 2007; 78: Haefeli M, Elfering A, Aebi M, Freeman BJ, Fritzell P, Guimaraes Consciencia J, Lamartina C, Mayer M, Lund T, Boos N. What comprises a good outcome in spinal surgery? A preliminary survey among spine surgeons of the SSE and European spine patients. Eur Spine J Nov 8; [Epub ahead of print] PMID: Hedin K, André M, Håkansson A, Mölstad S, Rodhe N, Petersson C. Physician consultation and antibiotic prescription in Swedish infants: population-based comparison of group daycare and home care. Acta Paediatr (7): Hellberg D, Holmgren C, Lanner L, Nilsson S. The very obese woman and the very old woman: tension-free vaginal tape for the treatment of stress urinary incontinence. Int Urogynecol J 2007;18: Hellberg D, Nilsson S. HPV and spontaneous abortion. Fertil Steril 2007;87:1498. Henricson A and Ågren P-H. Secondary surgery after total ankle replacement. The influence of hindfoot alignment. Foot Ankle Surg 2007;13: Henricson A, Skoog A, Carlsson Å. The Swedish Ankle Arthroplasty Register. An analysis of 531 arthroplasties between 1993 and Acta Orthop 2007;78(4): Holmberg LI, Hellberg D. Age-Related Gender Differences of Relevance for Health in Swedish Adolescents. International Journal of Adolescent Medicine and Health 2007;19(4):

11 Holmberg LI, Hellberg D. Health, health-compromising behavior, risk-taking behavior and sexuality in Female and Male High School Students in Vocational compared with Theoretical Programs in Sweden. International Journal of Adolescent Medicine and Health 2007;19(4): Holmgren C, Nilsson S, Lanner L, Hellberg D. Frequency of de novo urgency in 463 women who had undergone the tension-free vaginal tape (TVT) procedure for genuine stress urinary incontinence a long-term follow-up. Eur J Obstet Gynecol 2007;132: Jerdén L, Bildt-Ström P, Burell G, Weinehall L, Bergström E. Personal health documents in school health education a feasibility study. Scand J Public Health 2007; 6: Johansson S, Ytterberg C, Claesson I, Lindberg J, Hillert J, Andersson M, Widén Holmqvist L, von Koch L. High concurrent presence of disability in multiple sclerosis: Associations with perceived health. J Neurol 2007;254: Larsson BW, Kadi F, Ulfberg J, Aulin KP Skeletal muscle morphology in patients with restless legs syndrom. Eur Neurol. 2007;58(3): Lindström AK, Stendahl U, Tot T, Lidström BM, Hellberg D. Predicting the outcome of squamous cell carcinoma of the uterine cervix using combinations of individual tumor marker expression. Anticancer Res 2007;27: Lindström AK, Ulf Stendahl U, Tot T, Hellberg D. Correlations between ten biological tumor markers in squamous cell cervical cancer and serum estradiol, serum progesterone and smoking. Anticancer Res 2007;27: Lindström AK, Ekman K, Stendahl U, Henriksson R, Hedbom H, Tot T, Hellberg D. LRIG and squamous epithelial cervical cancer. Correlation to prognosis, sex steroid hormones, and smoking. Int J Gynecol Cancer 2007 (July 11). Lisspers K, Ställberg B, Hasselgren M, Johansson G, Svärdsudd K. Quality of life and measures of asthma control in primary health care. J Asthma Nov;44(9): Nilsson S, Waldenström U, Engström A-B, Hellberg D. Single Blastocyst Transfer after ICSI from Ejaculate Spermatozoa, Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration (PESA) or Testicular Sperm Extraction (TESE). J Ass Reprod Gen 2007;24: Olai L, Omne-Pontén M, Borgquist L, Svärdsudd K. Prognosis assessment in stroke patients at discharge from hospital. Age and Ageing (2):

12 Rastad C, Ulfberg J, Lindberg P. Light room therapy effective in mild forms of seasonal affective disorder - a randomised controlled study. J Affect Disord. Nov 2007, epub ahead of print. Ruchkin V, Henrich C, Jones S M, Vermeiren R. & Schwab-Stone M. (2007). Violence Exposure and Psychopathology in Urban Youth: The mediating Role of Posttraumatic Stress. Journal of Abnormal Child Psychology, 35, Epub 2007 Feb 27. Ruchkin V, Lorberg B, Koposov R, Schwab-Stone M, & Sukhodolsky, D. (2007). ADHD Symptoms and Associated Psychopathology in a Community Sample of Adolescents From the European North of Russia. Journal of Attention Disorders, Aug 21; [Epub ahead of print]. Ruchkin V, Gilliam, W, & Mayes L. (2007). Developmental Pathway Modeling in Predicting Behavioral and Physical Health Outcomes in Young Russian Children. Child Psychiatry & Human Development, Jul 6; [Epub ahead of print]. Ruchkin V, Koposov R, & Schwab-Stone, M. (2007). The Strength and Difficulties Questionnaire: Scale Validation with Russian Youth. Journal of Clinical Psychology, 63, Ställberg B, Lisspers K, Hasselgren M, Johansson G, Svärdsudd K. Factors related to the level of severity of asthma in primary care. Respir Med. 2007; 101, Tabár L, Tot T, Dean PB. Early detection of breast cancer: Large-section and thick-section histoogic correlation with mammographic appearances. RadioGraphics 27:S5-S35, Taylor RS, Fritzell P, Taylor RJ Balloon kyphoplasty in the management of vertebral compression fractures: an updated systematic review and meta-analysis. Eur Spine J Aug;16(8): Tot T. The theory of the sick lobe and the possible consequences. Int J Surg Pathol 15(4:) , Tot T. The clinical relevance of the distribution of the lesions in 500 consecutive breast cancer cases documented in large-format histological sections. Cancer,110 (11): , Ulfberg J, Bjorvatn B, Leissner L, Gyring J,, Karlsborg M, Regeur L, Skeidsvoll H, Polo O, Partinen M; Nordic RLS Study Group. Comorbidity in restless legs syndrome among a sample of Swedish adults. Slepp Med Nov;8(7-8):

13 Wottrich AW, von Koch L, Tham K. The meaning of rehabilitation in the home environment after acute stroke from the perspective of a multiprofessional team. Phys Ther 2007;87:778-88; discussion Epub 2007 Apr 18. Ytterberg C, Johansson S, Andersson M, Olsson D, Link H, Widén Holmqvist L, von Koch L. Combination therapy with interferon-beta and glatiramer acetate in multiple sclerosis. Acta Neurol Scand 2007;116:96-9. Zasloff E, Schytt E, Waldenstrom U. First time mothers' pregnancy and birth experiences varying by age. Acta Obstet Gynecol Scand. 2007;86(11): Accepterade Andre M, Vernby Å, Odenholt I, Stålsby Lundborg C, Axelsson I, Eriksson M, Runehagen A, Schwan Å, Mölstad S. Diagnosis-prescribing surveys in 2000, 2002 and 2005 in Swedish general practice - consultations, diagnosis, diagnostics and treatment choices. Scand J Inf Dis. Hagman C, Janson C, Emtner M. A comparison between patients with dysfunctional breathing and patients with asthma. The Clinical Respiratory Journal 2007; DOI: /j X x. Holmberg LI, Hellberg D. Age-related gender differences in Swedish adolscents. Int J Adolesc Med Health Holmberg LI, Hellberg D. Sociodemographic characteristics in high school students on vocational versus theoretical programs. Int J Adolesc Med Health Holmberg LI, Hellberg D. A Comparison of Behavioral and Demographic Characteristics of Immigrant and Native Teenagers in Sweden. Turkish J Ped Jerdén L, Burell G, Stenlund H, Weinehall L, Bergström E. Empowerment: a key to a better understanding of adolescent health? Int J Child Adolescent Health 2008; 1: (in press). Johansson S, Ytterberg C, Hillert J, Widén Holmqvist L, von Koch L. Predictors of fatigue in multiple sclerosis, a longitudinal study. J Neurol Neurosurg Psych. Långström N, Grann M, Ruchkin V, Sjöstedt G, Fazel S. Risk Factors for Violent Offending in Autism Spectrum Disorder: A National Study of Hospitalized Individuals. Journal of Interpersonal Violence, accepted upon revision. 13

14 Osterlund Efraimsson E, Hillervik C, Ehrenberg A. Effects of COPD-selfcare management education at a nurse-led primary health care clinic. Scandinavian Journal of Caring Sciences. Peterson E, Choo C, von Koch L, Finlayson M. Injurious falls among middle aged and older adults with multiple sclerosis. Arch Phys Med Rehabil. Rodhe N, Englund L, Molstad S, Samuelsson E. Bacteriuria is associated with urge urinary incontinence in older women. Scand J Prim Health Care. Ruchkin V, Jones S M, Vermeiren R, & Schwab-Stone M. The Strength and Difficulties Questionnaire: Scale Identification and Validation with American Urban Youth. Psychological Assessment, in press. Skogman BH et al. Improved laboratory diagnostics of Lyme Neuroborreliosis in children by detection of antibodies to new antigens in cerebrospinal fluid. Pediatric Infectious Disease Journal. Väfors M, Koposov R, av Klinteberg B, & Ruchkin V. Childhood behavior problems and psychopathy: two related concepts? The International Journal of Law and Psychiatry, in press. Ytterberg C, Johansson S, Widén Holmqvist L, von Koch L. Variations in functioning and disability in multiple sclerosis: a two-year prospective study. J Neurol. Facklitteratur Läroböcker Tabár L, Tot T, Dean PB. Breast Cancer. Early Detection with Mammography. Casting Type Calcifications: Sign of a subtype with Deceptive Features. Thieme, Kapitel Tot T. How to eradicate breast carcinomas: a hypothetical way of breast cancer prevention based on the theory of the sick lobe. Nova Science Publishers Inc New York, accepted. Tot T. Lobular carcinoma of the breast. In Perez Sanchez VM ed: Patologia Mamaria, McGraw-Hill, in press. 14

15 Tot T. Large section histology of the breast in diagnostic routine. In Perez Sanchez VM ed: Patologia Mamaria, McGraw-Hill, in press. Övrigt: André M, Rodhe N. Bakgrundsdokumentation till Nedre urinvägsinfektion hos kvinnor. Diagnostik och behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2:2007. Arvidsson E, André M, Borgquist L, Carlsson P, Lindström K. Så resonerar läkare och sjuksköterskor vid prioriteringar av patienter i primärvård. CMT rapport 2007:6 Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet, Linköping Englund L. Läkarens intyg avgörande: P-tillstånd för rörelsehindrade - restriktiv bedömning motiverad. Läkartidningen 2007 nr 23 sid Hedin H, Indrekvam K. Training of Orthopaedic Specialists in the European Community. What is going on in Europe. (Enkätstudie gjort bland ortopedsektioner inom EU). BON (The Newsletter of the British Orthopaedic Association) Issue no 36. Hedin H. Barn- Inte det samma som småväxta vuxna. Ortopediskt Magasin 3/2007. Schytt E. Ansträngningsinkontinens efter barnafödande. Primärvårdens nyheter ; Schytt E. Kvinnors hälsa efter barnafödande. Jordemodern 2007, nov. Tot T. Nationella riktlinjer för bröstcancersjukvård. Medicinskt och hälsoekonomiskt faktadokument. Socialstyrelsen Internationella föredrag/poster: André M. Meeting the child with health problems in the consultation. High tech or old fashion consultation. Nordisk allmänläkarkonferens Island, juni

16 Borgström T. Time-limited psychotherapy - a physodynamic method for public use. Conference of the European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector. Copenhagen, Denmark, June Flacking R. Breastfeeding - Influences and experiences of Swedish mothers of preterm infants. Keynote speaker vid University of Central Lancashire, Department of Midwifery Studies, 6 th December Fritzell P. Results from the Swedish National Spine Register, SweSpine. Poster ISSLS Hong Kong Fritzell P. AO-Spine, Master Class- The Swedish Spine Registry. Davos, Switzerland, December Fritzell P. Eurospine - The Swedish Spine Registry. Brussels, oktober Fritzell P. AO-Spine, Master Class. Borgå, Finland maj Hambraeus K. The SEPHIA-project: an Internet based national registry of secondary prevention after myocardial infarction. Poster EuroPrevent Congress, Madrid, April Hambraeus K. An Internet based national registry of secondary prevention after myocardial infarction. Poster European Society of Cardiology annual congress, Wien, September Jerdén L. Health promotion in primary health care. School of Community and Public Health, Ramallah Jerdén L. Empowerment is related to health among Swedish adolescents. IUHPE 19th world conference, Vancouver, Nilsson KG, Dalén T, Henricson A. Trabecular metal tibial component in the young patient. A RSA study. Poster ORS, American Academy of Orthopedic Surgeons, San Diego

17 Nyhäll-Wåhlin B-M, Petersson I, Nilsson J-Å, Jacobsson L, Forslind K, Albertsson K, Turesson C. High disease activity burden predicts severe extra-articular manifestations in early rheumatoid arthritis. Poster presentationer vid ACR (American College of Rheumatology) kongressen i Boston november Rastad C. Ljusterapi lindrar vinterrelaterad nedstämdhet - en kontrollerad klinisk studie. Föredrag och abstrakt på den 12 Nordiske Sövnkonferansen, Bergen, maj-juni Rodhe N. Bacteriuria is associated with urge urinary incontinence in older women. Nordisk Allmänmedicinsk Kongress Reykjavik, Island, juni 2007 (poster). Ruchkin V. Violence Exposure and Psychopathology in Urban Youth: The mediating Role of Posttraumatic Stress. European Society for Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP), Florence, Italy, August Schytt E. Föredrag: Women s health after Childbirth. University of York, Nov Ställberg B, Lisspers K, Bergentz S, Nilholm L, Janson C. Differences in managing COPD exacerbations in primary and secondary care. Eur Respir J 2007; 30: Suppl. 51. (Abstract ERS 2007.) Tot T Annual Screening Mammography Forum. Vancouver, Canada, Oct 2007 Tot T. European Congress of Pathology, Symposium of Breast Pathology. Istanbul, Turkey, 9nd September Tot T. Seminario Multidisciplinare: Large section histopathology of the breast: pathological - radiological correlation and clinical implications. Turin, Italy, 13 July Tot T. Short course for pathologists on Large section histopathology of the breast. Turin, Italy, 13 July Tot T. European School of Pathology - Course in Breast Diseases. Krakow, Poland, 1-3 June

18 Tot T. Fifth International Conference on the Intraductal Approach to the Breast. Los Angeles, USA, 1-4 March Nationella föredrag/poster: Hagman C. A comparison between patients with dysfunctional breathing and asthma. Nordic Lung Congress, Uppsala, april Hagman C. A comparison between patients with dysfunctional breathing and asthma. European Respiratory Society Annual Congress, Stockholm, september Hagman C. A comparison between patients with dysfunctional breathing and asthma. Sjukgymnastdagarna, oktober Hambraeus K. An Internet based national registry of secondary prevention after myocardial infarction. Poster Kardiovaskulära Vårmötet, Göteborg, April Hedin H. Symposium om Barnmisshandel (moderator och föredragshållare). Svensk Ortopedisk Förenings Årsmöte i Umeå augusti Henricson A, Gao F, Nilsson KG. Femoral component fixation of the TKA in the young patient. A RSA study. SOF Umeå 2007 (poster). Holmberg L. Unwanted pregnancies and Young men. Conference on Adolescent Health, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, Göteborg, oktober Holmberg L. Smitta livsstil om infektionsrisker i ett föränderligt samhälle. Symposium på Medicinska Riksstämman, Sektionen för infektionssjukdomar, Stockholm, november Holmberg L. Hälsa, riskbeteende och sexualitet bland ungdomar. Presentation på Medicinska Riksstämman, Svenska skolläkarföreningen, Stockholm, november Janeslätt G. Presentation: Relationen mellan vardagsfungerande och tidsuppfattning hos barn med funktionshinder. AT Forum och nordisk Kongress för arbetsterapeuter. Stockholmsmässan, Västerås, april

19 Jerdén L. Hälsofrämjande arbete i hälso- och sjukvården. Kurs i genombrottsmetodik, Tällberg Jerdén L. Empowerment; Personlig hälsodokumentation i seminariet Empowerment: när sjukvården bekräftar. Hälsofrämjande i praktiken, Stockholm, Jerdén L. Mål och innehåll i hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande patientarbete. Främjande och förebyggande i praktiken, Länskonferens Dalarna, Johannsson Örn H. Proktologiska sjukdomar och behandlingsalternativ. Dala Gastro, januari Johannsson Örn H. Proktologi för distriksläkare. Vårdcentralen Borlänge sjukhus, september Lindström A. Correlation Between Serum Estradiol/Progesterone Ratio and Survival Length in Invasive Squamous Cell Cervical Cancer (poster). Seminarium Klinisk forskning utanför universitetssjukhuset, Västerås 30 oktober Nilsson KG, Dalén T, Henricson A. Trabecular metal tibial component in the young patient. A RSA study. SOF Umeå (poster). Nyhäll-Wåhlin B-M, Petersson I, Nilsson J-Å, Jacobsson L, Forslind K, Albertsson K, Turesson C. High disease activity burden predicts severe extra-articular manifestations in early rheumatoid arthritis. Poster presentationer 2007 års Riksstämman i Stockholm. Olai L. Att vara äldre och leva med stroke (föredrag). Forskning pågår om äldre och åldrande. Regionförbundet Uppsala län, 2007, Uppsala. Rodhe N Urinvägsinfektion utan symptom hos äldre vanligt ofarligt äntligen något vi inte ska behandla (föredrag). Forskning pågår om äldre och åldrande. Uppsala universitet, mars Rodhe N. Urinvägsinfektion inte alltid som man tror (föredrag). Äldrekonferens Vital, Vis eller Vårdtagare, Borlänge, oktober Rodhe N. Blåskatarr hos kvinnor en besvärlig bagatell? Läkarförbundets Riksstämma, Stockholm, november

20 Ställberg B, Lisspers K, Janson C. Differences in managing COPD exacerbations in secondary and primary care in Mid- Sweden results from the praxis study. Abstract Nordic Lung Congress, Uppsala Ställberg B, Lisspers K, Janson C. Trots riktlinjer följer läkemedelsbehandlingen vid KOL inte nuvarande behandlingsrekommendationer - resultat från Praxisstudien. Abstrakt Riksstämman Svärd A. Föredrag: Anti-CCP-antikroppar vid RA. Medicinkliniken i Falun, mars Svärd A. Poster: IgA anti-ccp antibodies in early RA. Svenska Läkaresällskapets Riksstämma, Stockholm, november Tot T. Congress of The Swedish Society of Pathology. Guthenburg, May, Tot T. Nordisk fortbildningskurs in bröstdiagnostik och therapy. Stockholm, April, Övriga uppdrag med koppling till vetenskaplig verksamhet: Jerdén L. Sekreterare i Statens folkhälsoinstituts vetenskapliga råd för metodfrågor om hälsofrämjande arbete inom hälso- och sjukvården. Docent Peter Fritzell utsågs av Århus Universitetshospital att vara opponent den 19 oktober 2007 på avhandlingen Health Economic Evaluation of Lumbar Spinal Fusion in Chronic Low Back Pain Patients, Rikke Søgaard. Pris för review artikel Doktorand Karolina Krakau har erhållit pris och utmärkelse för 2006 års bästa review artikel i tidskriften Brain Injury 2006 Apr;20(4): Metabolism and nutrition in patients with moderate and severe traumatic brain injury: A systematic review. Krakau K, Omne-Pontén M, Karlsson T, Borg J. Hambraues K. Ledamot i Socialstyrelsens expertgrupp vid framtagandet av beslutsstöd vid sjukskrivning, gällande hjärtsjukdomar. Några av forskarna knutna till CKF har under året dessutom medverkat i olika arbetsgrupper såväl kopplat till SBU, Socialstyrelsen, Vårdförbundet som Läkarsällskapet. Flertalet har också medverkat med olika insatser i form av nationella/internationella föreläsningar/seminarier kopplat till arbetsträffar, professionella möten och/eller konferenser. 20

21 STÖD FÖR INLEDANDE FORSKNINGSARBETE (s.k. 35:OR) 2007 Projektledare/doktorand Yrke//Arbetsenhet Ämne Lundquist, Gunilla Överläkare. Palliativa teamet, Ludvika Diagnostisera döendet- kriterier för diagnos samt inverkan på vården, anhöriga och personal. Aldrimer, Mattias ST-läkare. Avd för klinisk kemi, Falu lasarett Referensvärden för kliniska kemiska blodanalyser hos friska barn och ungdomar. Kyhle, Kicki Leg psykolog/leg psykoterapeut. Psykiatriska öppenvårdsmott, Säter Jämförande behandling vid insomni. DOKTORANDTJÄNSTER (50%) INOM PRIMÄRVÅRDEN Doktorand Yrke/Institution/Arbetsenhet Ämne Gustavsson, Catharina Jerdén, Lars Lisspers, Karin Olai, Lena Rastad, Cecilia Rodhe, Nils Sjukgymnast, Inst för folkhälsooch vårdvetenskap, Uppsala universitet. Rehab-Centrum, Borlänge. Distriktsläkare, Inst för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet. Jakobsgårdarnas vc, Borlänge. Distriktsläkare, Inst för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet. Gagnef Vc. Sjuksköterska, Inst för folkhälsooch vårdvetenskap, Uppsala universitet. Sjukgymnastiska behandlingsmetoder vid muskuloskeletal nacksmärta. Empowerment och prevention. Astma i Mellansverige - AIMstudien. Skadad hjärna och sårbart liv - en komplex omvårdnadssituation. Sjukgymnast, Inst för folkhälso- Ljusterapi vid subsyndromal SAD. och vårdvetenskap, Uppsala universitet. Rörelseterapin, Psyk klin, Falun. Distriktsläkare, Inst för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet. Britsarvets vc, Falun. Förekomst av bakt.uri hos våra äldsta inv. Antibiotika-beh; effekter på bakt.uri och urinvägssymtom. 21

22 POST DOC MÅNADER Forskare Klinik Ämne André, Malin Distriktsläkare 2 månader Britsarvets vårdcentral, Falun Infektioner i barnfamiljer: Föräldrars upplevelse av barnets infektioner och antibiotikaförskrivning. Fritzell, Peter Ortoped 2 månader Ortopedkliniken, Falu lasarett Lumbar fusion or disc prosthesis as treatment for chronic low back pain. Johannsson, Helgi Örn Kirurg 2 månader Kirurgkliniken, Falu lasarett Studier om hemorrojder. Lindskog, Magnus AT-läkare 2 månader AT-centrum, Falu lasarett Prostaglandin-systemet - en Akilleshäl i t-cellslymfom/leukemi? Nilsson, Kenneth Infektionsläkare 2 månader Råssjö, Eva-Britta Gynekolog 2 månader Schytt, Erica Barnmorska 2 månader Infektionskliniken, Falu lasarett Kvinnokliniken, Falu lasarett Kvinnokliniken, Falu lasarett Studier av Rickettsia helvetica, humanepiemiologisk betydelse samt dess relation till klinisk sjukdom. Utvärdering av flödesschema för handläggning av sexuellt överförda, behandlingsbara infekt.hos tonårsflickor som söker ungdomssmott i Uganda. A randomized controlled trial of acupuncture to reduce labour pain. Szabo, Eva Kirurg 1 månad Kirurgkliniken, Mora lasarett Behandling av traumatiska mjältskador vid Kirurgkliniken, Mora lasarett 22

23 KLINISKA FORSKNINGSPROJEKT - redovisning av individer som erhållit projektanslag från CKF 2007 Projektledare Titel på projektet Beslutade medel Renée Flacking Barnsjuksköterska Barnkliniken Falu lasarett Att bli pappa till ett mycket för tidigt fött barn Anna Svärd Läkare Reumatologkliniken Falu lasarett Kristoffer Bothelius Psykolog Skönviks Rehab Klinik Säter Sverker Svensjö Läkare Kirurgkliniken Falu lasarett Antikroppar mot citrullinerade proteiner vid reumatoid artrit (RA) - kan "nya" antikroppar ge ytterligare hjälp att ställa en tidig diagnos, och att bedöma sjukdomens prognos? Behandling av komorbid insomni för patienter med kronisk smärta. Effekter på smärtkänslighet, smärtnivå och utmattning. Abdominal Aaortic Aneurysm experiences from introduction of a screeening program in two counties. Anders Henricson Läkare Ortopedkliniken Falu lasarett Ablah Alasaly Psykolog BUP-kliniken Total knäartroplastik. Utvärdering av faktorer för förbättring av långtidsfunktionen, speciellt avseende den yngre patienten. Borderlinestörning hos ungdomar Jan Wesström Läkare Kvinnokliniken Falu lasarett Sömnapnésyndrom och restless legs i samband med klimakteriebehandling: en epidemiologisk enkätstudie och interventionssstudie Kenneth Nilsson Läkare Mikrobiologen Falu lasarett Dan Hellberg Läkare Rickettsia helvetica: seroepidemiologisk studie inkluderande metodologisk validering och utveckling av diagnostiska alternativ samt organismens koppling till relevanta kliniska tillstånd. Cervixneoplasier: års uppföljning

24 Thomas Ljung Läkare GävleDala Företagshälsa Kontrollerad, randomiserad undersökning av behandling mot insomni med kognitiv beteendeterapi (KUBIK) Erica Schytt Barnmorska Kvinnokliniken Falu lasarett A randomized controlled trial of acupuncture to reduce labour pain Hans-Erik Källman Sjukhusfysiker Falu lasarett Optimering av bildkvalitet och patientdos inom digital radiologi. Marcel Sadeghi Läkare Kirurgkliniken Falu lasarett Är datortomografi en bra metod för preoperativ evaluering av colon cancer? Klara Edlund Psykolog Skönviks Rehab Klinik Säter Evidensbaserad multiprofesionell behandling med kognitiv beteendeterapi för patienter med fetma Catharina Gustavsson Sjukgymnast Rehab-Centrum Borlänge Eva Österlund Efraimsson Sjuksköterska Norslunds vc Falun Niklas Magnusson ST-läkare Kirurgkliniken Mora lasarett Tillämpad avslappning som smärt- och stresshantering: en gruppbehandling för pat med långvarig nacksmärta- en randomiserad kontrollerad klinisk studie. Interaktion mellan patient och sjukisköterska på KOLsjuksköterskemottagningen i primärvård. Kronisk smärta efter ljumskbråckskirurgi Barbro Hedin Skogman Läkare Barnkliniken Falu lasarett Neuroborrelios hos barn och ungdom - kliniska, immunologiska och diagnostiska aspekter. 24

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM?

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? Lena von Koch Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska

Läs mer

Vad betyder patientens förväntningar? Malin André, allmänläkare, Uppsala

Vad betyder patientens förväntningar? Malin André, allmänläkare, Uppsala Vad betyder patientens förväntningar? Malin André, allmänläkare, Uppsala Patientens sjukdomsbild 450 Antibiotics 2009, prescriptions/1000 inhabitants, per county Data source: The National Board of Health

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Verksamhetsberättelse 2008. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2008 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2008 Härmed översändes verksamhetsberättelsen för CKF Dalarna. CKF Dalarna ett samarbete mellan Uppsala universitet

Läs mer

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin Uppdaterad 2014-06-05 Sid 1 / 5 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Livssituation och återgång i arbete efter bröstcanceroperation en prospektiv kohortstudie Syftet

Läs mer

Från epidemiologi till klinik SpAScania

Från epidemiologi till klinik SpAScania Från epidemiologi till klinik SpAScania Ann Bremander, PT, PhD Docent vid Lunds Universitet Institutionen för kliniska vetenskaper Avdelningen för reumatologi SpAScania 2007 The impact of SpA on the individual

Läs mer

Vad betyder patientens förväntningar? Malin André Allmänläkare Uppsala Stramas nationella råd

Vad betyder patientens förväntningar? Malin André Allmänläkare Uppsala Stramas nationella råd Vad betyder patientens förväntningar? Malin André Allmänläkare Uppsala Stramas nationella råd Patientens sjukdomsbild prescriptions/ 1000 inhabitants and year 450 Antibiotics 2009, prescriptions/1000 inhabitants,

Läs mer

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital Professor Ingemar Petersson Stab forskning och utbildning SUS Lessons from the past and visions for the future Systematic

Läs mer

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014 Björn Ställberg Gagnef vårdcentral Nationella programrådet Astma och KOL Identifierade insatsområden Nationella programrådet Astma och KOLinsatsområden för KOL Diagnostik,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Verksamhetsberättelse 2006. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2006 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2006 Härmed översändes verksamhetsberättelsen för CKF Dalarna. CKF Dalarna ett samarbete mellan Uppsala universitet

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället

Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället SNAC KONFERENS 28 april 2011 Stockholm Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället Laura Fratiglioni Multisjuklighet: ett svårfångat begrepp Fratiglioni L et al. Multipla hälsoproblem bland

Läs mer

Cancersmärta ett folkhälsoproblem?

Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

Projektet Läkares arbete med sjukskrivning, tre enkätstudier

Projektet Läkares arbete med sjukskrivning, tre enkätstudier Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Uppdaterad 1 / 7 2015-01-20 Kontaktperson: Kristina Alexanderson kristina.alexanderson@ki.se Projektet Läkares arbete med sjukskrivning,

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom. Kristian Borg

Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom. Kristian Borg Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom Kristian Borg Div of Rehabilitation Medicine, Karolinska Institutet and Danderyd University Hospital Stockholm Sweden Pågående denervation som kompenseras

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

EPIPAIN. Den vidunderliga generaliserade smärtan. Stefan Bergman

EPIPAIN. Den vidunderliga generaliserade smärtan. Stefan Bergman EPIPAIN Den vidunderliga generaliserade smärtan Stefan Bergman 1993 läste jag en ar/kel The prevalence of chronic widespread pain in the general popula5on Cro7 P, Rigby AS, Boswell R, Schollum J, Silman

Läs mer

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag Prioriteringsprocess Beslutsstödsdokument Kvalitetsindikatorer Populärversion Skolhälsovården Patient- och närstående Vetenskapligt underlag Kartläggning av nuläget Mårten Gerle, med. sakkunnig, ordf.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP. Publicerad

Verksamhetsberättelse för Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP. Publicerad 2012 Verksamhetsberättelse för Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP Publicerad Målsättning: Registrets uppgift är att fortlöpande samla och analysera patientdata från Svensk sjukvård

Läs mer

Forskande personal på arbetsterapeutprogrammet ÖU - vi ryms flera

Forskande personal på arbetsterapeutprogrammet ÖU - vi ryms flera Forskande personal på arbetsterapeutprogrammet ÖU - vi ryms flera. Ann-Britt Ivarsson Professor i arbetsterapi Occupational performance in individuals with severe mental disorders (doktorsavhandling) Forskningsområden

Läs mer

Riskfaktorer för och konsekvenser av sjukskrivning/aktivitets- och sjukersättning: en prospektiv tvillingstudie (STODS)

Riskfaktorer för och konsekvenser av sjukskrivning/aktivitets- och sjukersättning: en prospektiv tvillingstudie (STODS) Uppdaterad 2015-08-27 1 / 5 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Riskfaktorer för och konsekvenser av sjukskrivning/aktivitets- och sjukersättning: en prospektiv tvillingstudie

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis

The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis Avhandlingen försvarades den 28 nov 2014 Hamed Rezaei MD. PhD. Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Nasrin Perskvist, National Coordinator and Director of Clinical Cytology Biobank BBMRI.se Karolinska Institute, Inst LabMed Karolinska University

Nasrin Perskvist, National Coordinator and Director of Clinical Cytology Biobank BBMRI.se Karolinska Institute, Inst LabMed Karolinska University , National Coordinator and Director of Clinical Cytology Biobank BBMRI.se Karolinska Institute, Inst LabMed Karolinska University Hospital Clinical Pathology Cytology Nasrin.perskvist@karolinska.se, BBMRI.se

Läs mer

Metoden och teorin som ligger till grund för den beskrivs utförligt. Urval, bortfall och analys redovisas. Godkänd

Metoden och teorin som ligger till grund för den beskrivs utförligt. Urval, bortfall och analys redovisas. Godkänd Bilaga 2 - Artikelgranskning enligt Polit Beck & Hungler (2001) Bendz M (2003) The first year of rehabilitation after a stroke from two perspectives. Scandinavian Caring Sciences, Sverige Innehåller 11

Läs mer

Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv

Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv Ingrid Östlund Kvinnokliniken USÖ SFOG 2010-08-30 Graviditetsdiabetes (GDM) asymptomatiskt tillstånd av glucosintolerans upptäckt

Läs mer

Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar

Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar 1 av 9 2009 09 17 21:22 Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar Insomnia Ett område inom sömnforskningen som har rönt stor uppmärksamhet under

Läs mer

The Salut Programme. A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten. Eva Eurenius, PhD, PT

The Salut Programme. A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten. Eva Eurenius, PhD, PT The Salut Programme A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten Eva Eurenius, PhD, PT Hälsoutvecklare/Health Promotion Officer, Project Assistant Verksamhetsutvecklingsstaben/ Strategic

Läs mer

Co-occurring Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Depression

Co-occurring Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Depression Co-occurring Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Depression Sex, Aetiology, Help-Seeking and Assessment Karin Sonnby Överläkare BUP Västmanland Med dr Handledare Professor Kent W.

Läs mer

Keele StarT Back Screening Tool

Keele StarT Back Screening Tool Keele StarT Back Screening Tool Svensk version Carola Be)en, Leg. Sjukgymnast, MSc, Specialist OMT Ins>tu>onen för Samhällsmedicin och rehabilitering Sjukgymnas>k Ländryggssmärta Vanligt problem i befolkningen

Läs mer

Symtomatisk behandling med NSAID eller antibiotika vid okomplicerad nedre urinvägsinfektion? en klinisk praktisk interventionsstudie

Symtomatisk behandling med NSAID eller antibiotika vid okomplicerad nedre urinvägsinfektion? en klinisk praktisk interventionsstudie Symtomatisk behandling med NSAID eller antibiotika vid okomplicerad nedre urinvägsinfektion? en klinisk praktisk interventionsstudie Moa Bjerner, ST-läkare Kalix Vårdcentral Handledare: Med Dr Annika Andén

Läs mer

Metoder och instrument för utvärdering av interventioner i vårdmiljön

Metoder och instrument för utvärdering av interventioner i vårdmiljön Metoder och instrument för utvärdering av interventioner i vårdmiljön Marie Elf Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) samt Forum för vårdbyggnads höstkonferens 2011 Marie Elf mel@du.se

Läs mer

Nationellt Register över Smärtrehabilitering NRS Swedish Quality Registry for Pain Rehabilitation SQRP http://www.ucr.uu.se/nrs/

Nationellt Register över Smärtrehabilitering NRS Swedish Quality Registry for Pain Rehabilitation SQRP http://www.ucr.uu.se/nrs/ Nationellt Register över Smärtrehabilitering NRS Swedish Quality Registry for Pain Rehabilitation SQRP http://www.ucr.uu.se/nrs/ Presentation HAD till NRS hemsida -7-4/EP HAD består av 4 frågor som ger

Läs mer

Jerzy Leppert, 20-11-14

Jerzy Leppert, 20-11-14 Jerzy Leppert, 20-11-14 CKF Västmanland basen i ett kunskapsföretag Bakgrund Plats i universitets- och landstingsorganisation Öppet hus hur får vi forskning närmare klinik och vice versa Forskarutbildning

Läs mer

Fysisk aktivitet och psykisk hä. hälsa. Jill Taube oktober 2012

Fysisk aktivitet och psykisk hä. hälsa. Jill Taube oktober 2012 Fysisk aktivitet och psykisk hä hälsa Jill Taube oktober 2012 Projekt: Öppna jämförelser 2010 Psykiatrisk vård- Socialstyrelsen EN SLUTSATS: En överdödlighet i somatiska sjukdomar hos patienter som vårdats

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

2009-2010. Junior Faculty Rheumatology (JFR) startades 2009-04-16 i samband med Svensk Reumatologisk Förenings (SRF) Vårmöte 2009 i Uppsala.

2009-2010. Junior Faculty Rheumatology (JFR) startades 2009-04-16 i samband med Svensk Reumatologisk Förenings (SRF) Vårmöte 2009 i Uppsala. V ERKSAMHETSBERÄTTELSE JUNIOR FACULTY RHEUMATOLOGY 2009-2010 Junior Faculty Rheumatology (JFR) startades 2009-04-16 i samband med Svensk Reumatologisk Förenings (SRF) Vårmöte 2009 i Uppsala. O R G A N

Läs mer

Docent & Barnläkare. Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin Enheten för Epidemiologi och Global Hälsa Umeå universitet

Docent & Barnläkare. Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin Enheten för Epidemiologi och Global Hälsa Umeå universitet CELIAKI Var står vi idag? Anneli Ivarsson Docent & Barnläkare BARNVECKAN I JÖNKÖPING 2010 Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin Enheten för Epidemiologi och Global Hälsa Umeå universitet The

Läs mer

Muskuloskeletal smärtrehabilitering

Muskuloskeletal smärtrehabilitering Muskuloskeletal smärtrehabilitering ETTÅRSUPPFÖLJNING AV AKTIVITETSFÖRMÅGA, PSYKOSOCIAL FUNKTION OCH FYSISK AKTIVITETSBEGRÄNSNING Elisabeth Persson Leg Arbetsterapeut, Dr Med vet Skånes Universitetssjukhus

Läs mer

STODS: the Swedish Twin project Of Disability pension and Sickness absence

STODS: the Swedish Twin project Of Disability pension and Sickness absence Uppdaterad 2015-11-06 1 / 6 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin STODS: the Swedish Twin project Of Disability pension and Sickness absence I projektet STODS är syftet

Läs mer

Evidensgrader för slutsatser

Evidensgrader för slutsatser Bilaga 4 Evidensgrader för slutsatser Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) Om flera stora studier, från olika centra och med en för frågan lämplig design och högt bevisvärde, givit samma resultat

Läs mer

Sömnproblematik, stress och behandling

Sömnproblematik, stress och behandling Succé nytt datum! Sömnproblematik, stress och behandling för dig i primär och företagshälsovården Sambandet mellan sömnproblem, stress och livsstil! Utmattningssyndrom ohälsa sömn KBT behandling vid sömnproblem!

Läs mer

Faktorer som främjar förändring under rehabilitering hos patienter med långvarig smärta

Faktorer som främjar förändring under rehabilitering hos patienter med långvarig smärta Faktorer som främjar förändring under rehabilitering hos patienter med långvarig smärta Monika Löfgren, leg sjukgymnast, docent, KI DS Andrea Hållstam, leg sjuksköterska, doktorand, KI SÖS Varför förändring?

Läs mer

Falls and dizziness in frail older people

Falls and dizziness in frail older people Falls and dizziness in frail older people Predictors, experiences and the effects of a case management intervention Ulrika Olsson Möller Paper I Prevalence and predictors of falls and dizziness in people

Läs mer

Äldre kvinnor och bröstcancer

Äldre kvinnor och bröstcancer Äldre kvinnor och bröstcancer Det finns 674 000 kvinnor som är 70 år eller äldre i Sverige. Varje år får runt 2 330 kvinnor över 70 år diagnosen bröstcancer, det är 45 kvinnor i veckan. De får sin bröstcancer

Läs mer

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering?

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Kardiovaskulära Vårmötet XIVSvenska 25-27 april, 2012, Stockholm Maria Bäck, Göteborg Rörelserädsla Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Sahlgrenska Akademin, Institutionen för Medicin, Göteborgs

Läs mer

Arbetsterapi hos personer med multipel skleros

Arbetsterapi hos personer med multipel skleros Inst. för Klinisk Neurovetenskap Sektionen för Neurologi Huddinge Magisterutbildning i klinisk neurologi, 60 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng HT 2008 Författare: Linda Torsell Leg. arbetsterapeut

Läs mer

Välkommen till. Rom, 30 November 2012

Välkommen till. Rom, 30 November 2012 Välkommen till 2 nd A. Menarini Diagnostics International Conference on Challenges and opportunities of diabetic ketoacidosis management and 21 st century approaches to prevention Rom, 30 November 2012

Läs mer

SYMPOSIETS SAMLADE LÄSTIPS. Autismspektrumtillstånd Interventioner på olika nivåer.

SYMPOSIETS SAMLADE LÄSTIPS. Autismspektrumtillstånd Interventioner på olika nivåer. SYMPOSIETS SAMLADE LÄSTIPS Autismspektrumtillstånd Interventioner på olika nivåer. BÖCKER Autismspektrum. Wing, L. (1996). Cura Bokförlag AB THE AUTISMS. Coleman and Gillberg (2012) ADHD och autismspektrum

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Verksamhetsberättelse 2010. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2010 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2010 Härmed översändes verksamhetsberättelsen för CKF Dalarna. CKF Dalarna ett samarbete mellan Uppsala universitet

Läs mer

Vad tillför ett hälsofrämjande förhållningssätt

Vad tillför ett hälsofrämjande förhållningssätt Vad tillför ett hälsofrämjande förhållningssätt Margareta Kristenson, Nationell koordinator för nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS), professor i socialmedicin, Linköpings Universitet Anna

Läs mer

Economics - questions, methods, data and the aim for results KATARINA STEEN CARLSSON, INST KLINISKA VETENSKAPER, MALMÖ

Economics - questions, methods, data and the aim for results KATARINA STEEN CARLSSON, INST KLINISKA VETENSKAPER, MALMÖ Economics - questions, methods, data and the aim for results KATARINA STEEN CARLSSON, INST KLINISKA VETENSKAPER, MALMÖ Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care Kenneth J. Arrow, American Economic

Läs mer

Att följa, stimulera och bedöma språkutveckling en uppgift för barnhälsovården i Sverige. Ett förslag till allmän hälsokontroll av 4-åringar

Att följa, stimulera och bedöma språkutveckling en uppgift för barnhälsovården i Sverige. Ett förslag till allmän hälsokontroll av 4-åringar Att följa, stimulera och bedöma språkutveckling en uppgift för barnhälsovården i Sverige Monica Westerlund, leg logoped, docent vid Medicinska fakulteten, Uppsala universitet monica.westerlund@kbh.uu.se

Läs mer

Internetbaserad psykologisk behandling

Internetbaserad psykologisk behandling Internetbaserad psykologisk behandling Föreläsning vid Psykiatrins dag, Eskilstuna 3 november 2014 Gerhard Andersson, professor Linköpings Universitet och Karolinska Institutet www.gerhardandersson.se

Läs mer

Risk- och friskfaktorer för långvarig smärta hos äldre. Caroline Larsson Leg. Sjukgymnast, MSc Gerontologi

Risk- och friskfaktorer för långvarig smärta hos äldre. Caroline Larsson Leg. Sjukgymnast, MSc Gerontologi Risk- och friskfaktorer för långvarig smärta hos äldre Caroline Larsson Leg. Sjukgymnast, MSc Gerontologi Hur väcktes idén till ditt projekt? Varför bestämde du dig för att börja forska? Vad är smärta?

Läs mer

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterska inom barncancervård Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterskor Tidig kontakt med familjen Information Samordna psykosoc

Läs mer

2013-05-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-05-27 Landstingsstyrelsen. Inrättande av akademisk vårdcentral i Dalarna

2013-05-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-05-27 Landstingsstyrelsen. Inrättande av akademisk vårdcentral i Dalarna I II ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet, VI Li\&A L-S 'g 0ro A BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2013-05-27 Sida 1 (4) Dnr LD13/01185 Uppdnr 520 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Nationell utvärdering av Aktiv Kommunikation

Nationell utvärdering av Aktiv Kommunikation Nationell utvärdering av Aktiv Kommunikation Marie Öberg Leg. Audionom, Med Dr Universitetssjukhuset Linköping Disposition Bakgrund Metod Resultat från den nationella utvärderingen Active Communication

Läs mer

1. Inledning. 1.1 Bakgrund och syfte. Sjukdomsdefinition. Prevalens

1. Inledning. 1.1 Bakgrund och syfte. Sjukdomsdefinition. Prevalens 1. Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Sjukdomsdefinition Sömnbesvär är ett övergripande begrepp som omfattar flera typer av besvär. I medicinsk litteratur används vanligen termen insomnia, eller på svenska

Läs mer

Forskningsbokslut 2014

Forskningsbokslut 2014 BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI VÄSTERBOTTEN Forskningsbokslut 2014 Verksamhetschef Anna Wallgren, BUP länsklinik Professor emeritus, Umeå universitet Adjungerad lektor, Umeå universitet 1. Inledning Barn-

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail: tony.falk@fhs.gu.se

STUDIEHANDLEDNING. Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail: tony.falk@fhs.gu.se STUDIEHANDLEDNING Integrativ vård 7,5 högskolepoäng Kurskod OM3310 Kursen ges som valbar kurs inom institutionens sjuksköterskeprogram Vårterminen 2011 Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Verksamhetsberättelse 2009. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2009 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2009 Härmed översändes verksamhetsberättelsen för CKF Dalarna. CKF Dalarna ett samarbete mellan Uppsala universitet

Läs mer

The Nursing Delirium Screening Scale (Nu-DESC) Hjärtcentrum Thoraxkliniken Norrlandsuniversitets sjukhus

The Nursing Delirium Screening Scale (Nu-DESC) Hjärtcentrum Thoraxkliniken Norrlandsuniversitets sjukhus The Nursing Delirium Screening Scale (Nu-DESC) Helena Claesson Lingehall Nina Smulter Hjärtcentrum Thoraxkliniken Norrlandsuniversitets sjukhus Delirium Diagnoskriterier enligt DSM-IV-TR Grumlat medvetande

Läs mer

Genusmedveten stresskurs i en ungdomsvänlig miljö

Genusmedveten stresskurs i en ungdomsvänlig miljö Genusmedveten stresskurs i en ungdomsvänlig miljö Maria Strömbäck Med dr, leg fysioterapeut Mo=agning unga vuxna, FoU-enheten Psykiatriska kliniken, NUS, Umeå maria.stromback@vll.se Föreläsningens innehåll

Läs mer

Hur kan sjukgymnaster lära sig ett beteendemedicinskt arbetssätt? - erfarenheter från PARA 2010

Hur kan sjukgymnaster lära sig ett beteendemedicinskt arbetssätt? - erfarenheter från PARA 2010 Hur kan sjukgymnaster lära sig ett beteendemedicinskt arbetssätt? - erfarenheter från PARA 2010 Fil dr, leg sjg Inst för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Karolinska Institutet 2013-04-26 1 Översikt

Läs mer

What is evidence? Real life studier vs RCT. Real life studier vs RCT Falun februari 2017 Karin Lisspers. RCT-studier - patienter i verkligheten

What is evidence? Real life studier vs RCT. Real life studier vs RCT Falun februari 2017 Karin Lisspers. RCT-studier - patienter i verkligheten Real life studier vs RCT Falun 20 februari 2017 What is evidence? RCT-studier - patienter i verkligheten 1 Astma Herland K, et al. Respiratory Medicine (2005) 99, 11 19 Real-life studier jämfört RCTstudier

Läs mer

Vad betyder patientens förväntningar? Malin André, allmänläkare, Uppsala

Vad betyder patientens förväntningar? Malin André, allmänläkare, Uppsala Vad betyder patientens förväntningar? Malin André, allmänläkare, Uppsala Patientens sjukdomsbild Läkarens förväntningar Att vara patienten till lags Att göra något Att inte missa allvarlig sjukdom Patientförväntningar

Läs mer

11.1 Projektgrupp, adjungerade och sakkunniga bedömare av manuskriptet

11.1 Projektgrupp, adjungerade och sakkunniga bedömare av manuskriptet 11. Projektgruppen 11.1 Projektgrupp, adjungerade och sakkunniga bedömare av manuskriptet Projektgrupp Nils-Georg Asp Professor, Industriell näringslära och livsmedelskemi, Kemicentrum, Lunds universitet

Läs mer

Infectious Diseases - a global challenge

Infectious Diseases - a global challenge Infectious Diseases - a global challenge Clas Ahlm Department of Clinical Microbiology, Division of Infectious Diseases, Umeå University Swedish Conference on Infection Prevention and Control, Umeå April

Läs mer

Kurs om ORTOPEDISKA INFEKTIONER

Kurs om ORTOPEDISKA INFEKTIONER Kurs om ORTOPEDISKA INFEKTIONER Uppsala 2016 Infektioner i skelett och leder är vanligen förekommande och de förorsakar stort lidande och höga kostnader. Det finns idag på många håll ett välfungerande

Läs mer

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård FoUU-dagen 2015 En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård 12 november kl. 08:30-16:30 Varbergs kurort Dagen är kostnadsfri och anmälan sker via utbildningskatalogen på intranätet

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan. Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21

Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan. Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21 Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21 Agenda Hur mäter vi psykisk hälsa bland barn med intellektuella funktionsnedsättningar? Hur mår barn och

Läs mer

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB)

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) 1 Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) FMB är ett vetenskapligt nätverk i Västra Götaland som arbetar med forsknings, utvecklingsoch utbildningsfrågor inom området riskbruk, missbruk

Läs mer

Falls and dizziness in frail older people

Falls and dizziness in frail older people Falls and dizziness in frail older people Predictors, experience and effect of an intervention Ulrika Olsson Möller Leg sjukgymnast, doktorand Mars 2013 Andelen äldre kommer att öka Våra mest sjuka äldre

Läs mer

Vad är internetbehandling och vad säger forskningen?

Vad är internetbehandling och vad säger forskningen? Vad är internetbehandling och vad säger forskningen? Gerhard Andersson, professor Linköpings Universitet och Karolinska Institutet www.gerhardandersson.se Upplägg Vad är internetbehandling? Hur ser effekterna

Läs mer

STÖD TILL NÄRSTÅENDE TILL PERSONER MED DEMENSSJUKDOM GER EFFEKT. Signe Andrén Dr Med Vet, leg. sjuksköterska [2009-05-25]

STÖD TILL NÄRSTÅENDE TILL PERSONER MED DEMENSSJUKDOM GER EFFEKT. Signe Andrén Dr Med Vet, leg. sjuksköterska [2009-05-25] STÖD TILL NÄRSTÅENDE TILL PERSONER MED DEMENSSJUKDOM GER EFFEKT Signe Andrén Dr Med Vet, leg. sjuksköterska [2009-05-25] 1 I slutet av 1990-talet fick jag möjlighet att samordna ett projekt för personer

Läs mer

Att kalla för hälsosamtal: Finns det evidens? Levnadsvanor: Vad nytt under solen? 13-02-06 Lars Jerdén

Att kalla för hälsosamtal: Finns det evidens? Levnadsvanor: Vad nytt under solen? 13-02-06 Lars Jerdén Att kalla för hälsosamtal: Finns det evidens? Levnadsvanor: Vad nytt under solen? 13-02-06 Lars Jerdén Påverkar metoden hälsosamtal rökning, alkoholvanor, fysisk aktivitet och matvanor? I så fall: Hur

Läs mer

Arbets- och organisationspsykologi, vad är det?

Arbets- och organisationspsykologi, vad är det? Arbets- och organisationspsykologi, vad är det? Psykologisk forskning om människan i arbetslivet (fokus på individen): urval, arbetstider, belastning, motivation etc. Studiet av människors beteende och

Läs mer

2014-09-03. Why do we need to protect children? Children at risk

2014-09-03. Why do we need to protect children? Children at risk Children at risk Steven Lucas, MD PhD Pediatrician Akademiska barnsjukhuset Uppsala Why do we need to protect children? 1. Children can t (and shouldn t need to) protect themselves from adults 2. Children

Läs mer

Barnkliniker Universitetskliniker

Barnkliniker Universitetskliniker Vi har aldrig varit så många Vi representerar idag 57 registrerande enheter! 32 21 4 BUMMAR Barnkliniker Universitetskliniker BORIS Styrgrupp 2014 Jovanna Dahlgren läkare Göteborg Pernilla Danielsson ssk

Läs mer

MED739, Mat vid diabetes, nutritionsbehandling, 4,5 högskolepoäng Diabetes Nutrition Therapy, 4.5 higher education credits

MED739, Mat vid diabetes, nutritionsbehandling, 4,5 högskolepoäng Diabetes Nutrition Therapy, 4.5 higher education credits SAHLGRENSKA AKADEMIN MED739, Mat vid diabetes, nutritionsbehandling, 4,5 högskolepoäng Diabetes Nutrition Therapy, 4.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande Kursplanen är

Läs mer

Barn och unga i palliativ vård

Barn och unga i palliativ vård Barn och unga i palliativ vård Ulrika Kreicbergs, Leg. Ssk, Med.Dr Gålöstiftelsens professur i palliativ vård av barn och unga Ulrika.Kreicbergs@esh.se WHO s DEFINITION AV PALLIATIV VÅRD AV BARN Palliativ

Läs mer

Svensk Lungmedicinsk Förening informerar Nummer 2, 2007 2007-06-11

Svensk Lungmedicinsk Förening informerar Nummer 2, 2007 2007-06-11 Svensk Lungmedicinsk Förening informerar Nummer 2, 2007 2007-06-11 Redaktionsadress Magnus Sköld Lung- och Allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna 171 76 Stockholm Tel 08-51774843; 08-51773905

Läs mer

Use of alcohol, tobacco and illicit drugs: a cause or an effect of mental ill health in adolescence? Elena Raffetti 31 August 2016

Use of alcohol, tobacco and illicit drugs: a cause or an effect of mental ill health in adolescence? Elena Raffetti 31 August 2016 Use of alcohol, tobacco and illicit drugs: a cause or an effect of mental ill health in adolescence? Elena Raffetti 31 August 2016 Introduction Introduction Adolescents as a group are particularly vulnerable

Läs mer

Kurs om ORTOPEDISKA INFEKTIONER

Kurs om ORTOPEDISKA INFEKTIONER Kurs om ORTOPEDISKA INFEKTIONER Uppsala 2016 Infektioner i skelett och leder är vanligen förekommande och de förorsakar stort lidande och höga kostnader. Det finns idag på många håll ett välfungerande

Läs mer

Utsatt hemmiljö och genetisk sårbarhet för drogmissbruk

Utsatt hemmiljö och genetisk sårbarhet för drogmissbruk Utsatt hemmiljö och genetisk sårbarhet för drogmissbruk -Ett adopterat barn med en missbrukande biologisk förälder som han eller hon inte växte upp med löper en fördubblad risk att själv bli missbrukare,

Läs mer

Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund

Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund OBESITAS OCH KNÄPROTESKIRURGI Extremt ökad risk för artros i knäled vid högre grader av obesitas.

Läs mer

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Maj 2014 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Varför

Läs mer

Bilaga p Bilaga p Bilaga p. 276

Bilaga p Bilaga p Bilaga p. 276 Sid 1 (6) Anders Bergh, ordförande Maria Fällman Birgitta Bernspång Marianne Hultmark Carina Wallmark Patrick Mauritzon Anna Olson, sekreterare STIPENDIUM: 274. Beslut Stipendium inom grundutbildning för

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

INTERVENTION. Uppföljning 2,12 och 24 månader. 33 deltagare 2 månader 28 deltagare 12 månader 27 deltagare 24 månader. 35 deltagare marklyft

INTERVENTION. Uppföljning 2,12 och 24 månader. 33 deltagare 2 månader 28 deltagare 12 månader 27 deltagare 24 månader. 35 deltagare marklyft INTERVENTION 35 deltagare marklyft 33 deltagare 2 månader 28 deltagare 12 månader 27 deltagare 24 månader Inkluderade och testade för inkl-kriterier (n=85) Randomisering och allokering (n=70) 35 deltagare

Läs mer

Vetenskap och evidens

Vetenskap och evidens Vetenskap och evidens Specialistkurs för psykologer SYFTE Kursen riktar sig till psykologer och andra yrkeskategorier som vill fördjupa sina kunskaper inom vetenskaplig metod och relevanta statistiska

Läs mer

Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv

Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv Agneta Lindegård Andersson Med dr, Utvecklingsledare Institutet för Stressmedicin Göteborg Lite bakgrund.. 29 % av Sveriges

Läs mer

MED101, Behörighetsutbildning i försäkringsmedicin, 22,5 högskolepoäng Certificate course in Insurance medicine, 22.5 higher education credits

MED101, Behörighetsutbildning i försäkringsmedicin, 22,5 högskolepoäng Certificate course in Insurance medicine, 22.5 higher education credits SAHLGRENSKA AKADEMIN MED101, Behörighetsutbildning i försäkringsmedicin, 22,5 högskolepoäng Certificate course in Insurance medicine, 22.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Etiska aspekter inom ST-projektet

Etiska aspekter inom ST-projektet Etiska aspekter inom ST-projektet Barbro Hedin Skogman Centrum för Klinisk Forskning (CKF) Landstinget Dalarna 2016-10-05 Upplägg Allmänt om etik Etik inom forskning Etiska aspekter inom ST-projektet Allmänt

Läs mer

Use it or lose it - Barnhälsovårdens ansvar för barns hjärnor som framtidsinvestering. Anna Sarkadi

Use it or lose it - Barnhälsovårdens ansvar för barns hjärnor som framtidsinvestering. Anna Sarkadi Use it or lose it - Barnhälsovårdens ansvar för barns hjärnor som framtidsinvestering Anna Sarkadi BRAINS Barnhälsovårdens uppdrag: att skapa optimala förutsättningar för BRAINS, Better Relations And Interconnected

Läs mer

Utrikesfödda och deras sjukfrånvaro betydelsen av psykiska sjukdomar och relaterad behandling

Utrikesfödda och deras sjukfrånvaro betydelsen av psykiska sjukdomar och relaterad behandling Utrikesfödda och deras sjukfrånvaro betydelsen av psykiska sjukdomar och relaterad behandling Ellenor Mittendorfer-Rutz, docent, med dr Karolinska Institutet Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Sektionen

Läs mer