Verksamhetsberättelse Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2007. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2007 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna 1

2 Året som gått en sammanfattande text om år 2007 CKF har i och med år 2007 påbörjat sin andra avtalsperiod. Under den första avtalsperioden mellan åren bidrog CKF till att det publicerades cirka artiklar baserade på studier genomförda i Dalarna eller med anknytning till i Dalarna verksamma personer. När verksamheten nu fortsätter kan vi konstatera att det dels byggts upp en grund som möjliggör en utökad patientnära, klinisk forskning inom Landstinget Dalarna och dels att verksamheten i många avseenden funnit sin form. Det nya avtalet överensstämmer i stort med det tidigare avseende innehåll och syfte. En av förändringarna innebär att avtalsperioden numera löper på tre år. Vid CKF pågår 83 projekt, 17 disputationer har genomförts sedan CKF startade I landstinget Dalarna finns idag cirka 30 seniora forskare och 27 doktorander varav 16 är knutna till Uppsala universitet. Under 2007 disputerade följande personer: Sjuksköterska Marie Elf, Chalmers Tekniska Högskola Psykologerna Per Söderberg och Stefan Tungström, Umeå universitet Barnhälsovårdsöverläkare Lars I Holmberg, Uppsala universitet Barnsjuksköterska Renée Flacking, Uppsala universitet Distriktsläkare Lars Jerdén, Umeå universitet Forskare och doktorander verksamma vid CKF har under året medverkat i olika utbildningssammanhang varvid frågor kopplat till evidens, vårdprogram och/eller vårdrutiner diskuterats. Ett flertal konsultationer har också förevarit då enskilda kliniker tar kontakt med CKF med frågor kopplat till olika slag av utvecklings-/förbättringsarbeten eller behov av handledarinsats för C/D-uppsatser. Våra uppskattade seminarier, cafékvällar och temakvällar har varit både välbesökta och efterfrågade. Lokalerna vid CKF används även som mötesplats för olika professionella grupperingar varvid olika forskningsprojekt presenteras. Kontakterna med Uppsala universitet rörande frågor om den högre utbildningen och forskarutbildningen fungerar utmärkt såväl som den interna mer administrativt betingade informationen. Den information som förmedlas via prefektmöten utgör ett bra komplement och vi värdesätter vår möjlighet att delta vid dessa möten. Avslutningsvis kan vi konstatera att avtalet som skrivits mellan Landstinget Dalarna och Uppsala universitet om ett ökat stöd för den kliniska och patientnära forskningen har varit framgångsrikt. Samarbetet med Uppsala universitet har lett till att antalet kliniska forskningsprojekt har ökat inom LD och att förutsättningarna för ett ökat stöd till de enskilda forskarna verksamma inom LD har utvecklats och förbättrats genom CKF. Sammantaget finns en efterfrågan på de tjänster som CKF erbjuder i form av anslag och aktiviteter och det finns en tilltagande efterfrågan på den kunskap som genereras inom de olika forskningsprojekten. Vi anser att det uppsatta målet i avtalet om en ökning och förstärkning av den kliniska forskningen väl har uppfyllts. 2

3 ORGANISATION Centrumrådet (CR) har under 2007 haft två sammanträden. Antalet ledamöter i CR har utökats och två nya ledamöter har under året introducerats till CKFs arbete. I Centrumrådet har följande personer varit ledamöter under 2007: Uppsala universitet Eva Vingård, professor, Inst för medicinska vetenskaper, Arbets- och miljömedcin Karin Wikblad, professor, Inst för medicinska vetenskaper, Europeisk enhet för diabetesvårdforskning Peter Nygren, professor, Inst för onkologi, radiologi och klinisk immunologi, Enheten för onkologi Landstinget Dalarna Malin André, distriktsläkare, med dr, Britsarvets vårdcentral, Falun Mats Hedberg, överläkare, med dr, Kirurgkliniken, Mora Per Söderberg, psykolog, fil dr, Psykiatrin, Säter Tibor Tot, överläkare, docent, Avd för klinisk patologi och cytologi, Falun Adjungerande Anna Ehrenberg, lektor, docent, Högskolan Dalarna Birgitta Göthman, utvecklingschef, Landstinget Dalarna Ersättare för ordinarie landstingsledamöter Catharina Gustavsson, leg sjukgymnast, Rehab-centrum, Borlänge Eva Szabo, ST-läkare, med dr, Kirurgkliniken, Mora Jan Ulfberg, överläkare, docent, Sömnlab, Avesta Lena Mallon, överläkare, med dr, Psykiatrin, Säter Kansli Staffan Nilsson, föreståndare Marianne Omne-Pontén, föreståndare Maria Pilawa, sekreterare Anställda handledare vid CKF Lars Englund, specialist i allmänmedicin, med dr Dan Hellberg, specialist i gynekologi, docent Lena von Koch, leg sjukgymnast, docent Statistiker Jan Ifver Forskningsassistent Ingegerd Lönn (forskningssjuksköterska) 3

4 Pågående diskussioner i Centrumrådet under målsättning med och former för utlysning av post doc tid - målsättning med och former för utlysning av doktorandtjänster - behov av andra tjänster ex lektorat - omfattning av handledarresurs vid CKF - kriterier för CR beslut ang anslag. PROJEKTANSLAG Till våren 2007 inkom tretton stycken ansökningar om projektmedel. Totalt beviljade Centrumrådet kr till nio kliniska studier. Till hösten 2007 inkom tolv ansökningar om projektmedel och sex personer sökte post doc månader. Centrumrådet beviljade anslag om kr fördelat på elva forskningsprojekt. Tid för post doc meritering under 2008 beviljades motsvarande tio månader. Under 2007 erhöll tre personer stöd för bl.a. ett inledande forskningsarbete (s.k. 35:or). EKONOMI Verksamheten vid CKF baseras även 2007 på en budget av 5,5 miljoner kronor från LD. Driften uppgår till drygt 2 miljoner och resterande har delats ut i anslag samt finansierat utbildningsaktiviteter, konferenser m.m. - se bilaga 1. Inom LD har det förts diskussioner om inrättande av kliniska lektorat i Länssjukvården. De medel som CKF erhåller från Uppsala universitet (en halv miljon kronor per år) kan härvid utgöra ett initialt stöd till finansieringen av sådana tjänster. CKF har tillsammans med ekonomienheten påbörjat en översyn av hur regelverket avseende redovisning av interna FoU-medel tillämpas; detta efter påpekanden från revisionen. REMISSER/UTREDNINGAR CKF har medverkat till det remissvar som LD avlämnat med anledning av den statliga utredningen om den kliniska forskningens villkor i Sverige. Utredningen bjöds in till CKF och ett möte med representanter från utredningen genomfördes i november. På begäran har CKF inlämnat en skrivelse till ledningen för LD vad gäller hur och var i organisationen en forskningsenhet av CKFs karaktär lämpligen bör placeras. Med stöd av Centrumrådet och Uppsala universitet framfördes motiven varför CKF bör ha en placering direkt under landstingsdirektören. 4

5 Under året har LDs ledning/utvecklingsenheten och CKF haft ett flertal frågor och därvid behandlat följande ärenden: delegationsordning för CKF, former för post doc månader och doktorandtjänster samt rutiner vad gäller attest-rätt. Dessutom har CKF bidragit med visst stöd för utvecklingschefen i arbetet kopplat till en ev FoU-policy för LD. CKF deltar även i Beredningsgruppen för utbildningsfrågor inom LD. VETENSKAPLIGA EXAMEN OCH MERITERING DISPUTATIONER Sjuksköterska Marie Elf disputerade den 12 januari 2007 i Göteborg. Titel: Modelling of Care Processes - The use of Simulation Models for the Design of Health Care Environments Opponent: Toomas Timpka, professor, Inst Medicin och hälsa, Linköpings universitet ISBN Psykolog Per Söderberg och psykolog Stefan Tungström disputerade den 2 februari 2007 i Umeå. Titel: Outcome in Psychiatric Outpatient Services - reliability, validity and outcome based on routine assessments with the GAF scale Opponent: Odd E. Havik. Stilling: Professor. Avdeling: Institutt for klinisk psykologi. Bergen, Norge ISBN Barnhälsovårdsöverläkare Lars I Holmberg disputerade den 30 mars 2007 i Uppsala. Titel: Health, Risk-Taking Behavior and Sexuality in Swedish Adolscents Opponent: Erik Bergström, docent, Barn- och ungdomskliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå. ISBN Barnsjuksköterska Renée Flacking disputerade den 5 juni 2007 i Uppsala. Titel: Breastfeeding and Becoming a Mother. Influences and Experiences of Mothers of Preterm Infants Opponent: Staffan Jansson, professor, Karlstads universitet ISBN Distriktsläkare Lars Jerdén disputerade den 23 november 2007 i Umeå. Titel: Health-promoting health services: Personal health documents and empowerment Opponent: Charli Eriksson, professor, Inst för hälsovetenskap, Örebro universitet Halvtidskontroll under forskarutbildningen Under året har följande doktorander genomgått halvtidsbedömning: Sjukgymnast Cecilia Rastad och arbetsterapeut Gunnel Janeslätt. ISBN Forskningsetik Under år 2007 har fyra forskare/doktorander från Landstinget Dalarna skickat in ansökningar till den regionala etikprövningsmyndigheten i Uppsala (EPN). Kostnaderna ( kr) bestrids av huvudmannen, Landstinget Dalarna. 5

6 FORSKARGRUPPER Sömngruppen Sömngruppen vid CKF påbörjade sin verksamhet år Numera träffas sömngruppen regelbundet under en eftermiddag 2-3 gånger per år, antingen vid CKF i Falun, CKF i Västerås eller vid sömnlaboratoriet i Avesta. Det finns sannolikt inget område inom medicinen som har en så tydlig tvärvetenskaplig karaktär som sömnforskning. Följaktligen finns inom sömngruppen för närvarande följande verksamhetsområden representerade: psykiatri, invärtes medicin, klinisk kemi, klinisk fysiologi, gynekologi, intensivvård, barnhälsovård, idrottsfysiologi, skolhälsovård och tandhälsovård. Sömngruppen inom CKF är en viktig plattform för de doktorander/predoktorander, som för närvarande är knutna till gruppen. Ett forum, som leds av Jan Ulfberg, som de sömnintresserade kan använda sig av är: Äldregruppen Under året har det varit en lägre aktivitetsgrad inom äldregruppen. Under hösten genomfördes dock en andra länskonferens den 16 oktober i Borlänge Vital, vis eller vårdtagare. Arrangemanget genomfördes i samverkan med Dalarnas forskningsråd och Högskolan Dalarna. SAMVERKAN INOM REGIONEN Den regionala samverkan sker både inom gruppen av etablerade CKF-enheter och inom Uppsala/Örebro-regionen. Under året har flera möten genomförts. Frågor som diskuteras rör såväl regionövergripande aktiviteter som erfarenhetsutbyte vad gäller avtalsinnehåll för de kliniska forskningsenheterna. I maj 2006 fattades beslut om att inrätta ett regionalt forskningsråd inom Uppsala/Örebroregionen - RFR. Administrationen av rådet är placerat till Landstinget Dalarna och rådets verksamhet påbörjades 1 januari Styrelsen för RFR har betonat att den regionala verksamheten skall utgöra ett komplement och bygga på den lokala verksamheten. Samverkan mellan CKF och Uppsala universitet sker genom dels medverkan på prefektmöten och dels genom det regionala samarbetet. Direkta samtal mellan föreståndarna och representanter från universitet har genomförts. Den 30 oktober genomfördes i Västerås en regional FoU-dag där frågor om den kliniska forskningen restes. CKF och flera av doktoranderna medverkade med postrar. 6

7 AKTIVITETER UNDER ÅRET Vid CKF arrangeras regelbundet metodinriktade seminarier. Inbjudan till seminarier sker via både hemsidan och personliga utskick. Seminarierna genomförs i de flesta fall i samverkan med Högskolan Dalarna. Bedömningen är att det finns ett intresse för dessa seminarier och att det blir en god uppslutning. Många av de doktorander eller forskare som finns verksamma vid CKF medverkar i olika utbildningssammanhang som arrangeras också av enskilda enheter och kliniker inom LD. Det rör sig om både mer allmänna enhetsmöten som mer specialinriktade fördjupningsseminarier. I många fall lånar enheterna CKFs lokaler för dessa aktiviteter. Öppet Hus genomfördes den 10 maj och flertalet av de forskare/doktorander som finns knutna till CKF medverkade med postrar och bild-presentationer av sina studier. Programmet innebar ett öppet seminarium under förmiddagen och där olika metodologiska frågor kopplat till utfallsmått i kliniska studier inom smärtområdet diskuterades. Föreläsare var docent, sjukgymnast Eva Denison, Uppsala universitet. Under eftermiddagen innehöll programmet följande punkter: bildspel över de studier som pågår i huset populärvetenskapliga presentationer av doktorander projektverkstad i tidningshörnan svarade doktorander på hur tillvaron är i forskarsamhället Sammantaget kom cirka besökare varav några med ett tydligt forskningsintresse. Följande media rapporterade om CKF och det öppna huset: Gävle-Dala SVT, Dalaradion, Dala-Demokraten och Inblick. Inom ramen för det utbytesprogram som LD deltar i och som går under benämningen HOPE genomfördes en träff under ett gästbesök i maj varvid två av vårdvetarna vid CKF presenterade verksamheten. Statistiska Centralbyrån/SCB genomför återkommande enkätundersökningar i syfte att redovisa de satsningar som enskilda landsting och kommuner gör inom området FoU. För att ge en viss inblick i ett landstings reella forskningsverksamhet bjöd därför CKF in ansvariga för enkätundersökningen till ett samtal. Detta för att i viss mån förklara delar av den kritik som riktats mot enkäten. Två tjänstemän från SCB besökte CKF och fick en redogörelse för forskningsverksamheten inom LD. Seminarier Metoddiskussion ang designfrågor kopplat till interventionsstudie inom området sjukskrivningspraxis Metoddiskussion kopplat till observationsstudie Att använda Word fullt ut Utvärdering av kvalitativa studier Metoddiskussion kopplat till sömn-studie Lars Karlsson Eva Österlund Efraimsson Sven Lagerström Kim Lützen Kristoffer Bothelius/Kicki Kyhle 7

8 Metoddiskussion ang. studie avseende kön/ålder och personlighet Metoddiskussion kring frågor om resultatbearbetning Malin André Lars Englund Filosofiska cafékvällar IT och det Fria Ordet: Myten om Storebror Äldres villkor - myter och verklighet Alzheimers sjukdom, behandlingsstrategi nu och i framtiden Människovärdet i teori och praktik Att återskapa människovärdet Empowerment som förhållningssätt - vad kan vi lära av Pippi Långstrump? Anders R Olsson Hans Hallberg Bengt Winblad Rurik Löfmark Claes Hultling Bengt Starrin Temakvällar Temakvällar har genomförts en gång per termin med följande innehåll: o o o o Referenssökning: med PubMed på nätet och referenshantering i eget bibliotek, samt hur nyttja EndNote. Excel: Hur lagrar jag mina data på ett optimalt och lätthanterligt sätt? Statistik: Hur bearbeta data? Genomgång av några av de basala statistiska begreppen ( power, risk, hur många patienter behövs i en undersökning) Möjlighet ges till enskilt arbete kring egna frågeställningar. PowerPoint: Hur lagra data och hur presentera data på ett tydligt sätt? Utbildning och studiedagar Under januari månad genomfördes en introduktionskurs i användandet av SPSS. 10-talet doktorander deltog. En ST-kurs i april 2007 inom området bioanalytisk kemi har genomförts av professor Yngve Bergqvist med 22 st läkare som deltagare. Kursen har anordnats på uppdrag av Svensk förening för klinisk kemi som är en sektion inom Läkarsällskapet. En introduktionskurs i Evidensbaserad Vård (EBV) genomfördes med 12 deltagare. Kursen bestod av 3 undervisningstillfällen varav ett genomfördes i samverkan med lasarettsbiblioteket. CKF medverkar på olika sätt (bl.a. föreläsningar) i det nätverk som bildats med de 20- talet sjuksköterskor som arbetar som forskningssjuksköterskor inom LD. 8

9 VETENSKAPLIG PRODUKTION UNDER ÅR 2007 AV PERSONER/- PROJEKT SOM FÅR STÖD AV CKF Publicerade artiklar André M, Hedin K, Håkansson A, Mölstad S, Rodhe N, Petersson C. More physician consultations and antibiotic prescriptions in families with high concern about infectious illness--adequate response to infection-prone child or self-fulfilling prophecy? Fam Pract (4): Barth C A, Schemmann U, von Koch L. Roles in context: Issues of interaction during physiotherapy in stroke rehabilitation. Physioscience 2007; 3: Blennborn M, Hellberg D, Nilsson S. Differences in female and male perception of information and decision-making in singleembryo transfer in in vitro fertilization. J Ass Reprod Genet 2007;24: Caminis A, Henrich C, Ruchkin V, Schwab-Stone M, Martin A.(2007). Psychosocial predictors of sexual initiation and high-risk sexual behaviors in early adolescence. Child Adolescent Psychiatry & Mental Health, 22;1(1):14. Claesson I, Ytterberg C, Johansson S, Almkvist O, von Koch L. Rapid cognitive screening in multiple sclerosis accomplished by the Free Recall and Recognition Test. Mult Scler 2007;13: Ekstam L, Uppgard BM, von Koch L, Tham K. Adaptation in everyday life after stroke A longitudinal study of elderly stroke victims in rehabilitation at home. Scand J Caring Sci 2007; 21; Elf M, Putilova M, von Koch L, Ohrn K. Using system dynamics for collaborative design: a case study. BMC Health Serv Res ;7:123. Flacking R, Ewald U, Starrin B. I wanted to do a good job : Experiences of becoming a mother and breastfeeding in mothers of very preterm infants after discharge from a neonatal unit. Social Science and Medicine 2007;64(12): Flacking R, Hedberg Nyqvist K, Ewald U. Effects of socioeconomic status on breastfeeding duration in mothers of preterm and term infants. European Journal of Public Health 2007; 17(6):

10 Flacking R, Wallin L, Ewald U. Influences of prematurity and socioeconomic status on breastfeeding duration in very preterm infants. Acta Paediatrica 2007; 96(8): Grigorenko,E.L, DeYoung C.G, Getchell M, Haeffel G J, Klinteberg BA, Koposov, R A, Oreland L, Pakstis A J, Ruchkin V, Yrigollen C M (2007). Exploring interactive effects of genes and environments in etiology of individual differences in reading comprehension. Development & Psychopathology, 19(4), Gottberg K, Einarsson U, von Koch L, Fredrikson S, Widén Holmqvist L. A population-based study of depressed mood in multiple sclerosis in Stockholm County Association with self-reported functioning. J Neurol Neurosurg Psych 2007; 78: Haefeli M, Elfering A, Aebi M, Freeman BJ, Fritzell P, Guimaraes Consciencia J, Lamartina C, Mayer M, Lund T, Boos N. What comprises a good outcome in spinal surgery? A preliminary survey among spine surgeons of the SSE and European spine patients. Eur Spine J Nov 8; [Epub ahead of print] PMID: Hedin K, André M, Håkansson A, Mölstad S, Rodhe N, Petersson C. Physician consultation and antibiotic prescription in Swedish infants: population-based comparison of group daycare and home care. Acta Paediatr (7): Hellberg D, Holmgren C, Lanner L, Nilsson S. The very obese woman and the very old woman: tension-free vaginal tape for the treatment of stress urinary incontinence. Int Urogynecol J 2007;18: Hellberg D, Nilsson S. HPV and spontaneous abortion. Fertil Steril 2007;87:1498. Henricson A and Ågren P-H. Secondary surgery after total ankle replacement. The influence of hindfoot alignment. Foot Ankle Surg 2007;13: Henricson A, Skoog A, Carlsson Å. The Swedish Ankle Arthroplasty Register. An analysis of 531 arthroplasties between 1993 and Acta Orthop 2007;78(4): Holmberg LI, Hellberg D. Age-Related Gender Differences of Relevance for Health in Swedish Adolescents. International Journal of Adolescent Medicine and Health 2007;19(4):

11 Holmberg LI, Hellberg D. Health, health-compromising behavior, risk-taking behavior and sexuality in Female and Male High School Students in Vocational compared with Theoretical Programs in Sweden. International Journal of Adolescent Medicine and Health 2007;19(4): Holmgren C, Nilsson S, Lanner L, Hellberg D. Frequency of de novo urgency in 463 women who had undergone the tension-free vaginal tape (TVT) procedure for genuine stress urinary incontinence a long-term follow-up. Eur J Obstet Gynecol 2007;132: Jerdén L, Bildt-Ström P, Burell G, Weinehall L, Bergström E. Personal health documents in school health education a feasibility study. Scand J Public Health 2007; 6: Johansson S, Ytterberg C, Claesson I, Lindberg J, Hillert J, Andersson M, Widén Holmqvist L, von Koch L. High concurrent presence of disability in multiple sclerosis: Associations with perceived health. J Neurol 2007;254: Larsson BW, Kadi F, Ulfberg J, Aulin KP Skeletal muscle morphology in patients with restless legs syndrom. Eur Neurol. 2007;58(3): Lindström AK, Stendahl U, Tot T, Lidström BM, Hellberg D. Predicting the outcome of squamous cell carcinoma of the uterine cervix using combinations of individual tumor marker expression. Anticancer Res 2007;27: Lindström AK, Ulf Stendahl U, Tot T, Hellberg D. Correlations between ten biological tumor markers in squamous cell cervical cancer and serum estradiol, serum progesterone and smoking. Anticancer Res 2007;27: Lindström AK, Ekman K, Stendahl U, Henriksson R, Hedbom H, Tot T, Hellberg D. LRIG and squamous epithelial cervical cancer. Correlation to prognosis, sex steroid hormones, and smoking. Int J Gynecol Cancer 2007 (July 11). Lisspers K, Ställberg B, Hasselgren M, Johansson G, Svärdsudd K. Quality of life and measures of asthma control in primary health care. J Asthma Nov;44(9): Nilsson S, Waldenström U, Engström A-B, Hellberg D. Single Blastocyst Transfer after ICSI from Ejaculate Spermatozoa, Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration (PESA) or Testicular Sperm Extraction (TESE). J Ass Reprod Gen 2007;24: Olai L, Omne-Pontén M, Borgquist L, Svärdsudd K. Prognosis assessment in stroke patients at discharge from hospital. Age and Ageing (2):

12 Rastad C, Ulfberg J, Lindberg P. Light room therapy effective in mild forms of seasonal affective disorder - a randomised controlled study. J Affect Disord. Nov 2007, epub ahead of print. Ruchkin V, Henrich C, Jones S M, Vermeiren R. & Schwab-Stone M. (2007). Violence Exposure and Psychopathology in Urban Youth: The mediating Role of Posttraumatic Stress. Journal of Abnormal Child Psychology, 35, Epub 2007 Feb 27. Ruchkin V, Lorberg B, Koposov R, Schwab-Stone M, & Sukhodolsky, D. (2007). ADHD Symptoms and Associated Psychopathology in a Community Sample of Adolescents From the European North of Russia. Journal of Attention Disorders, Aug 21; [Epub ahead of print]. Ruchkin V, Gilliam, W, & Mayes L. (2007). Developmental Pathway Modeling in Predicting Behavioral and Physical Health Outcomes in Young Russian Children. Child Psychiatry & Human Development, Jul 6; [Epub ahead of print]. Ruchkin V, Koposov R, & Schwab-Stone, M. (2007). The Strength and Difficulties Questionnaire: Scale Validation with Russian Youth. Journal of Clinical Psychology, 63, Ställberg B, Lisspers K, Hasselgren M, Johansson G, Svärdsudd K. Factors related to the level of severity of asthma in primary care. Respir Med. 2007; 101, Tabár L, Tot T, Dean PB. Early detection of breast cancer: Large-section and thick-section histoogic correlation with mammographic appearances. RadioGraphics 27:S5-S35, Taylor RS, Fritzell P, Taylor RJ Balloon kyphoplasty in the management of vertebral compression fractures: an updated systematic review and meta-analysis. Eur Spine J Aug;16(8): Tot T. The theory of the sick lobe and the possible consequences. Int J Surg Pathol 15(4:) , Tot T. The clinical relevance of the distribution of the lesions in 500 consecutive breast cancer cases documented in large-format histological sections. Cancer,110 (11): , Ulfberg J, Bjorvatn B, Leissner L, Gyring J,, Karlsborg M, Regeur L, Skeidsvoll H, Polo O, Partinen M; Nordic RLS Study Group. Comorbidity in restless legs syndrome among a sample of Swedish adults. Slepp Med Nov;8(7-8):

13 Wottrich AW, von Koch L, Tham K. The meaning of rehabilitation in the home environment after acute stroke from the perspective of a multiprofessional team. Phys Ther 2007;87:778-88; discussion Epub 2007 Apr 18. Ytterberg C, Johansson S, Andersson M, Olsson D, Link H, Widén Holmqvist L, von Koch L. Combination therapy with interferon-beta and glatiramer acetate in multiple sclerosis. Acta Neurol Scand 2007;116:96-9. Zasloff E, Schytt E, Waldenstrom U. First time mothers' pregnancy and birth experiences varying by age. Acta Obstet Gynecol Scand. 2007;86(11): Accepterade Andre M, Vernby Å, Odenholt I, Stålsby Lundborg C, Axelsson I, Eriksson M, Runehagen A, Schwan Å, Mölstad S. Diagnosis-prescribing surveys in 2000, 2002 and 2005 in Swedish general practice - consultations, diagnosis, diagnostics and treatment choices. Scand J Inf Dis. Hagman C, Janson C, Emtner M. A comparison between patients with dysfunctional breathing and patients with asthma. The Clinical Respiratory Journal 2007; DOI: /j X x. Holmberg LI, Hellberg D. Age-related gender differences in Swedish adolscents. Int J Adolesc Med Health Holmberg LI, Hellberg D. Sociodemographic characteristics in high school students on vocational versus theoretical programs. Int J Adolesc Med Health Holmberg LI, Hellberg D. A Comparison of Behavioral and Demographic Characteristics of Immigrant and Native Teenagers in Sweden. Turkish J Ped Jerdén L, Burell G, Stenlund H, Weinehall L, Bergström E. Empowerment: a key to a better understanding of adolescent health? Int J Child Adolescent Health 2008; 1: (in press). Johansson S, Ytterberg C, Hillert J, Widén Holmqvist L, von Koch L. Predictors of fatigue in multiple sclerosis, a longitudinal study. J Neurol Neurosurg Psych. Långström N, Grann M, Ruchkin V, Sjöstedt G, Fazel S. Risk Factors for Violent Offending in Autism Spectrum Disorder: A National Study of Hospitalized Individuals. Journal of Interpersonal Violence, accepted upon revision. 13

14 Osterlund Efraimsson E, Hillervik C, Ehrenberg A. Effects of COPD-selfcare management education at a nurse-led primary health care clinic. Scandinavian Journal of Caring Sciences. Peterson E, Choo C, von Koch L, Finlayson M. Injurious falls among middle aged and older adults with multiple sclerosis. Arch Phys Med Rehabil. Rodhe N, Englund L, Molstad S, Samuelsson E. Bacteriuria is associated with urge urinary incontinence in older women. Scand J Prim Health Care. Ruchkin V, Jones S M, Vermeiren R, & Schwab-Stone M. The Strength and Difficulties Questionnaire: Scale Identification and Validation with American Urban Youth. Psychological Assessment, in press. Skogman BH et al. Improved laboratory diagnostics of Lyme Neuroborreliosis in children by detection of antibodies to new antigens in cerebrospinal fluid. Pediatric Infectious Disease Journal. Väfors M, Koposov R, av Klinteberg B, & Ruchkin V. Childhood behavior problems and psychopathy: two related concepts? The International Journal of Law and Psychiatry, in press. Ytterberg C, Johansson S, Widén Holmqvist L, von Koch L. Variations in functioning and disability in multiple sclerosis: a two-year prospective study. J Neurol. Facklitteratur Läroböcker Tabár L, Tot T, Dean PB. Breast Cancer. Early Detection with Mammography. Casting Type Calcifications: Sign of a subtype with Deceptive Features. Thieme, Kapitel Tot T. How to eradicate breast carcinomas: a hypothetical way of breast cancer prevention based on the theory of the sick lobe. Nova Science Publishers Inc New York, accepted. Tot T. Lobular carcinoma of the breast. In Perez Sanchez VM ed: Patologia Mamaria, McGraw-Hill, in press. 14

15 Tot T. Large section histology of the breast in diagnostic routine. In Perez Sanchez VM ed: Patologia Mamaria, McGraw-Hill, in press. Övrigt: André M, Rodhe N. Bakgrundsdokumentation till Nedre urinvägsinfektion hos kvinnor. Diagnostik och behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2:2007. Arvidsson E, André M, Borgquist L, Carlsson P, Lindström K. Så resonerar läkare och sjuksköterskor vid prioriteringar av patienter i primärvård. CMT rapport 2007:6 Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet, Linköping Englund L. Läkarens intyg avgörande: P-tillstånd för rörelsehindrade - restriktiv bedömning motiverad. Läkartidningen 2007 nr 23 sid Hedin H, Indrekvam K. Training of Orthopaedic Specialists in the European Community. What is going on in Europe. (Enkätstudie gjort bland ortopedsektioner inom EU). BON (The Newsletter of the British Orthopaedic Association) Issue no 36. Hedin H. Barn- Inte det samma som småväxta vuxna. Ortopediskt Magasin 3/2007. Schytt E. Ansträngningsinkontinens efter barnafödande. Primärvårdens nyheter ; Schytt E. Kvinnors hälsa efter barnafödande. Jordemodern 2007, nov. Tot T. Nationella riktlinjer för bröstcancersjukvård. Medicinskt och hälsoekonomiskt faktadokument. Socialstyrelsen Internationella föredrag/poster: André M. Meeting the child with health problems in the consultation. High tech or old fashion consultation. Nordisk allmänläkarkonferens Island, juni

16 Borgström T. Time-limited psychotherapy - a physodynamic method for public use. Conference of the European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector. Copenhagen, Denmark, June Flacking R. Breastfeeding - Influences and experiences of Swedish mothers of preterm infants. Keynote speaker vid University of Central Lancashire, Department of Midwifery Studies, 6 th December Fritzell P. Results from the Swedish National Spine Register, SweSpine. Poster ISSLS Hong Kong Fritzell P. AO-Spine, Master Class- The Swedish Spine Registry. Davos, Switzerland, December Fritzell P. Eurospine - The Swedish Spine Registry. Brussels, oktober Fritzell P. AO-Spine, Master Class. Borgå, Finland maj Hambraeus K. The SEPHIA-project: an Internet based national registry of secondary prevention after myocardial infarction. Poster EuroPrevent Congress, Madrid, April Hambraeus K. An Internet based national registry of secondary prevention after myocardial infarction. Poster European Society of Cardiology annual congress, Wien, September Jerdén L. Health promotion in primary health care. School of Community and Public Health, Ramallah Jerdén L. Empowerment is related to health among Swedish adolescents. IUHPE 19th world conference, Vancouver, Nilsson KG, Dalén T, Henricson A. Trabecular metal tibial component in the young patient. A RSA study. Poster ORS, American Academy of Orthopedic Surgeons, San Diego

17 Nyhäll-Wåhlin B-M, Petersson I, Nilsson J-Å, Jacobsson L, Forslind K, Albertsson K, Turesson C. High disease activity burden predicts severe extra-articular manifestations in early rheumatoid arthritis. Poster presentationer vid ACR (American College of Rheumatology) kongressen i Boston november Rastad C. Ljusterapi lindrar vinterrelaterad nedstämdhet - en kontrollerad klinisk studie. Föredrag och abstrakt på den 12 Nordiske Sövnkonferansen, Bergen, maj-juni Rodhe N. Bacteriuria is associated with urge urinary incontinence in older women. Nordisk Allmänmedicinsk Kongress Reykjavik, Island, juni 2007 (poster). Ruchkin V. Violence Exposure and Psychopathology in Urban Youth: The mediating Role of Posttraumatic Stress. European Society for Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP), Florence, Italy, August Schytt E. Föredrag: Women s health after Childbirth. University of York, Nov Ställberg B, Lisspers K, Bergentz S, Nilholm L, Janson C. Differences in managing COPD exacerbations in primary and secondary care. Eur Respir J 2007; 30: Suppl. 51. (Abstract ERS 2007.) Tot T Annual Screening Mammography Forum. Vancouver, Canada, Oct 2007 Tot T. European Congress of Pathology, Symposium of Breast Pathology. Istanbul, Turkey, 9nd September Tot T. Seminario Multidisciplinare: Large section histopathology of the breast: pathological - radiological correlation and clinical implications. Turin, Italy, 13 July Tot T. Short course for pathologists on Large section histopathology of the breast. Turin, Italy, 13 July Tot T. European School of Pathology - Course in Breast Diseases. Krakow, Poland, 1-3 June

18 Tot T. Fifth International Conference on the Intraductal Approach to the Breast. Los Angeles, USA, 1-4 March Nationella föredrag/poster: Hagman C. A comparison between patients with dysfunctional breathing and asthma. Nordic Lung Congress, Uppsala, april Hagman C. A comparison between patients with dysfunctional breathing and asthma. European Respiratory Society Annual Congress, Stockholm, september Hagman C. A comparison between patients with dysfunctional breathing and asthma. Sjukgymnastdagarna, oktober Hambraeus K. An Internet based national registry of secondary prevention after myocardial infarction. Poster Kardiovaskulära Vårmötet, Göteborg, April Hedin H. Symposium om Barnmisshandel (moderator och föredragshållare). Svensk Ortopedisk Förenings Årsmöte i Umeå augusti Henricson A, Gao F, Nilsson KG. Femoral component fixation of the TKA in the young patient. A RSA study. SOF Umeå 2007 (poster). Holmberg L. Unwanted pregnancies and Young men. Conference on Adolescent Health, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, Göteborg, oktober Holmberg L. Smitta livsstil om infektionsrisker i ett föränderligt samhälle. Symposium på Medicinska Riksstämman, Sektionen för infektionssjukdomar, Stockholm, november Holmberg L. Hälsa, riskbeteende och sexualitet bland ungdomar. Presentation på Medicinska Riksstämman, Svenska skolläkarföreningen, Stockholm, november Janeslätt G. Presentation: Relationen mellan vardagsfungerande och tidsuppfattning hos barn med funktionshinder. AT Forum och nordisk Kongress för arbetsterapeuter. Stockholmsmässan, Västerås, april

19 Jerdén L. Hälsofrämjande arbete i hälso- och sjukvården. Kurs i genombrottsmetodik, Tällberg Jerdén L. Empowerment; Personlig hälsodokumentation i seminariet Empowerment: när sjukvården bekräftar. Hälsofrämjande i praktiken, Stockholm, Jerdén L. Mål och innehåll i hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande patientarbete. Främjande och förebyggande i praktiken, Länskonferens Dalarna, Johannsson Örn H. Proktologiska sjukdomar och behandlingsalternativ. Dala Gastro, januari Johannsson Örn H. Proktologi för distriksläkare. Vårdcentralen Borlänge sjukhus, september Lindström A. Correlation Between Serum Estradiol/Progesterone Ratio and Survival Length in Invasive Squamous Cell Cervical Cancer (poster). Seminarium Klinisk forskning utanför universitetssjukhuset, Västerås 30 oktober Nilsson KG, Dalén T, Henricson A. Trabecular metal tibial component in the young patient. A RSA study. SOF Umeå (poster). Nyhäll-Wåhlin B-M, Petersson I, Nilsson J-Å, Jacobsson L, Forslind K, Albertsson K, Turesson C. High disease activity burden predicts severe extra-articular manifestations in early rheumatoid arthritis. Poster presentationer 2007 års Riksstämman i Stockholm. Olai L. Att vara äldre och leva med stroke (föredrag). Forskning pågår om äldre och åldrande. Regionförbundet Uppsala län, 2007, Uppsala. Rodhe N Urinvägsinfektion utan symptom hos äldre vanligt ofarligt äntligen något vi inte ska behandla (föredrag). Forskning pågår om äldre och åldrande. Uppsala universitet, mars Rodhe N. Urinvägsinfektion inte alltid som man tror (föredrag). Äldrekonferens Vital, Vis eller Vårdtagare, Borlänge, oktober Rodhe N. Blåskatarr hos kvinnor en besvärlig bagatell? Läkarförbundets Riksstämma, Stockholm, november

20 Ställberg B, Lisspers K, Janson C. Differences in managing COPD exacerbations in secondary and primary care in Mid- Sweden results from the praxis study. Abstract Nordic Lung Congress, Uppsala Ställberg B, Lisspers K, Janson C. Trots riktlinjer följer läkemedelsbehandlingen vid KOL inte nuvarande behandlingsrekommendationer - resultat från Praxisstudien. Abstrakt Riksstämman Svärd A. Föredrag: Anti-CCP-antikroppar vid RA. Medicinkliniken i Falun, mars Svärd A. Poster: IgA anti-ccp antibodies in early RA. Svenska Läkaresällskapets Riksstämma, Stockholm, november Tot T. Congress of The Swedish Society of Pathology. Guthenburg, May, Tot T. Nordisk fortbildningskurs in bröstdiagnostik och therapy. Stockholm, April, Övriga uppdrag med koppling till vetenskaplig verksamhet: Jerdén L. Sekreterare i Statens folkhälsoinstituts vetenskapliga råd för metodfrågor om hälsofrämjande arbete inom hälso- och sjukvården. Docent Peter Fritzell utsågs av Århus Universitetshospital att vara opponent den 19 oktober 2007 på avhandlingen Health Economic Evaluation of Lumbar Spinal Fusion in Chronic Low Back Pain Patients, Rikke Søgaard. Pris för review artikel Doktorand Karolina Krakau har erhållit pris och utmärkelse för 2006 års bästa review artikel i tidskriften Brain Injury 2006 Apr;20(4): Metabolism and nutrition in patients with moderate and severe traumatic brain injury: A systematic review. Krakau K, Omne-Pontén M, Karlsson T, Borg J. Hambraues K. Ledamot i Socialstyrelsens expertgrupp vid framtagandet av beslutsstöd vid sjukskrivning, gällande hjärtsjukdomar. Några av forskarna knutna till CKF har under året dessutom medverkat i olika arbetsgrupper såväl kopplat till SBU, Socialstyrelsen, Vårdförbundet som Läkarsällskapet. Flertalet har också medverkat med olika insatser i form av nationella/internationella föreläsningar/seminarier kopplat till arbetsträffar, professionella möten och/eller konferenser. 20

21 STÖD FÖR INLEDANDE FORSKNINGSARBETE (s.k. 35:OR) 2007 Projektledare/doktorand Yrke//Arbetsenhet Ämne Lundquist, Gunilla Överläkare. Palliativa teamet, Ludvika Diagnostisera döendet- kriterier för diagnos samt inverkan på vården, anhöriga och personal. Aldrimer, Mattias ST-läkare. Avd för klinisk kemi, Falu lasarett Referensvärden för kliniska kemiska blodanalyser hos friska barn och ungdomar. Kyhle, Kicki Leg psykolog/leg psykoterapeut. Psykiatriska öppenvårdsmott, Säter Jämförande behandling vid insomni. DOKTORANDTJÄNSTER (50%) INOM PRIMÄRVÅRDEN Doktorand Yrke/Institution/Arbetsenhet Ämne Gustavsson, Catharina Jerdén, Lars Lisspers, Karin Olai, Lena Rastad, Cecilia Rodhe, Nils Sjukgymnast, Inst för folkhälsooch vårdvetenskap, Uppsala universitet. Rehab-Centrum, Borlänge. Distriktsläkare, Inst för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet. Jakobsgårdarnas vc, Borlänge. Distriktsläkare, Inst för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet. Gagnef Vc. Sjuksköterska, Inst för folkhälsooch vårdvetenskap, Uppsala universitet. Sjukgymnastiska behandlingsmetoder vid muskuloskeletal nacksmärta. Empowerment och prevention. Astma i Mellansverige - AIMstudien. Skadad hjärna och sårbart liv - en komplex omvårdnadssituation. Sjukgymnast, Inst för folkhälso- Ljusterapi vid subsyndromal SAD. och vårdvetenskap, Uppsala universitet. Rörelseterapin, Psyk klin, Falun. Distriktsläkare, Inst för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet. Britsarvets vc, Falun. Förekomst av bakt.uri hos våra äldsta inv. Antibiotika-beh; effekter på bakt.uri och urinvägssymtom. 21

22 POST DOC MÅNADER Forskare Klinik Ämne André, Malin Distriktsläkare 2 månader Britsarvets vårdcentral, Falun Infektioner i barnfamiljer: Föräldrars upplevelse av barnets infektioner och antibiotikaförskrivning. Fritzell, Peter Ortoped 2 månader Ortopedkliniken, Falu lasarett Lumbar fusion or disc prosthesis as treatment for chronic low back pain. Johannsson, Helgi Örn Kirurg 2 månader Kirurgkliniken, Falu lasarett Studier om hemorrojder. Lindskog, Magnus AT-läkare 2 månader AT-centrum, Falu lasarett Prostaglandin-systemet - en Akilleshäl i t-cellslymfom/leukemi? Nilsson, Kenneth Infektionsläkare 2 månader Råssjö, Eva-Britta Gynekolog 2 månader Schytt, Erica Barnmorska 2 månader Infektionskliniken, Falu lasarett Kvinnokliniken, Falu lasarett Kvinnokliniken, Falu lasarett Studier av Rickettsia helvetica, humanepiemiologisk betydelse samt dess relation till klinisk sjukdom. Utvärdering av flödesschema för handläggning av sexuellt överförda, behandlingsbara infekt.hos tonårsflickor som söker ungdomssmott i Uganda. A randomized controlled trial of acupuncture to reduce labour pain. Szabo, Eva Kirurg 1 månad Kirurgkliniken, Mora lasarett Behandling av traumatiska mjältskador vid Kirurgkliniken, Mora lasarett 22

23 KLINISKA FORSKNINGSPROJEKT - redovisning av individer som erhållit projektanslag från CKF 2007 Projektledare Titel på projektet Beslutade medel Renée Flacking Barnsjuksköterska Barnkliniken Falu lasarett Att bli pappa till ett mycket för tidigt fött barn Anna Svärd Läkare Reumatologkliniken Falu lasarett Kristoffer Bothelius Psykolog Skönviks Rehab Klinik Säter Sverker Svensjö Läkare Kirurgkliniken Falu lasarett Antikroppar mot citrullinerade proteiner vid reumatoid artrit (RA) - kan "nya" antikroppar ge ytterligare hjälp att ställa en tidig diagnos, och att bedöma sjukdomens prognos? Behandling av komorbid insomni för patienter med kronisk smärta. Effekter på smärtkänslighet, smärtnivå och utmattning. Abdominal Aaortic Aneurysm experiences from introduction of a screeening program in two counties. Anders Henricson Läkare Ortopedkliniken Falu lasarett Ablah Alasaly Psykolog BUP-kliniken Total knäartroplastik. Utvärdering av faktorer för förbättring av långtidsfunktionen, speciellt avseende den yngre patienten. Borderlinestörning hos ungdomar Jan Wesström Läkare Kvinnokliniken Falu lasarett Sömnapnésyndrom och restless legs i samband med klimakteriebehandling: en epidemiologisk enkätstudie och interventionssstudie Kenneth Nilsson Läkare Mikrobiologen Falu lasarett Dan Hellberg Läkare Rickettsia helvetica: seroepidemiologisk studie inkluderande metodologisk validering och utveckling av diagnostiska alternativ samt organismens koppling till relevanta kliniska tillstånd. Cervixneoplasier: års uppföljning

24 Thomas Ljung Läkare GävleDala Företagshälsa Kontrollerad, randomiserad undersökning av behandling mot insomni med kognitiv beteendeterapi (KUBIK) Erica Schytt Barnmorska Kvinnokliniken Falu lasarett A randomized controlled trial of acupuncture to reduce labour pain Hans-Erik Källman Sjukhusfysiker Falu lasarett Optimering av bildkvalitet och patientdos inom digital radiologi. Marcel Sadeghi Läkare Kirurgkliniken Falu lasarett Är datortomografi en bra metod för preoperativ evaluering av colon cancer? Klara Edlund Psykolog Skönviks Rehab Klinik Säter Evidensbaserad multiprofesionell behandling med kognitiv beteendeterapi för patienter med fetma Catharina Gustavsson Sjukgymnast Rehab-Centrum Borlänge Eva Österlund Efraimsson Sjuksköterska Norslunds vc Falun Niklas Magnusson ST-läkare Kirurgkliniken Mora lasarett Tillämpad avslappning som smärt- och stresshantering: en gruppbehandling för pat med långvarig nacksmärta- en randomiserad kontrollerad klinisk studie. Interaktion mellan patient och sjukisköterska på KOLsjuksköterskemottagningen i primärvård. Kronisk smärta efter ljumskbråckskirurgi Barbro Hedin Skogman Läkare Barnkliniken Falu lasarett Neuroborrelios hos barn och ungdom - kliniska, immunologiska och diagnostiska aspekter. 24

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM?

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? Lena von Koch Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Verksamhetsberättelse 2008. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2008 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2008 Härmed översändes verksamhetsberättelsen för CKF Dalarna. CKF Dalarna ett samarbete mellan Uppsala universitet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Verksamhetsberättelse 2006. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2006 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2006 Härmed översändes verksamhetsberättelsen för CKF Dalarna. CKF Dalarna ett samarbete mellan Uppsala universitet

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Riskfaktorer för och konsekvenser av sjukskrivning/aktivitets- och sjukersättning: en prospektiv tvillingstudie (STODS)

Riskfaktorer för och konsekvenser av sjukskrivning/aktivitets- och sjukersättning: en prospektiv tvillingstudie (STODS) Uppdaterad 2015-08-27 1 / 5 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Riskfaktorer för och konsekvenser av sjukskrivning/aktivitets- och sjukersättning: en prospektiv tvillingstudie

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Co-occurring Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Depression

Co-occurring Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Depression Co-occurring Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Depression Sex, Aetiology, Help-Seeking and Assessment Karin Sonnby Överläkare BUP Västmanland Med dr Handledare Professor Kent W.

Läs mer

Keele StarT Back Screening Tool

Keele StarT Back Screening Tool Keele StarT Back Screening Tool Svensk version Carola Be)en, Leg. Sjukgymnast, MSc, Specialist OMT Ins>tu>onen för Samhällsmedicin och rehabilitering Sjukgymnas>k Ländryggssmärta Vanligt problem i befolkningen

Läs mer

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag Prioriteringsprocess Beslutsstödsdokument Kvalitetsindikatorer Populärversion Skolhälsovården Patient- och närstående Vetenskapligt underlag Kartläggning av nuläget Mårten Gerle, med. sakkunnig, ordf.

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Verksamhetsberättelse 2010. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2010 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2010 Härmed översändes verksamhetsberättelsen för CKF Dalarna. CKF Dalarna ett samarbete mellan Uppsala universitet

Läs mer

The Nursing Delirium Screening Scale (Nu-DESC) Hjärtcentrum Thoraxkliniken Norrlandsuniversitets sjukhus

The Nursing Delirium Screening Scale (Nu-DESC) Hjärtcentrum Thoraxkliniken Norrlandsuniversitets sjukhus The Nursing Delirium Screening Scale (Nu-DESC) Helena Claesson Lingehall Nina Smulter Hjärtcentrum Thoraxkliniken Norrlandsuniversitets sjukhus Delirium Diagnoskriterier enligt DSM-IV-TR Grumlat medvetande

Läs mer

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering?

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Kardiovaskulära Vårmötet XIVSvenska 25-27 april, 2012, Stockholm Maria Bäck, Göteborg Rörelserädsla Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Sahlgrenska Akademin, Institutionen för Medicin, Göteborgs

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

Infectious Diseases - a global challenge

Infectious Diseases - a global challenge Infectious Diseases - a global challenge Clas Ahlm Department of Clinical Microbiology, Division of Infectious Diseases, Umeå University Swedish Conference on Infection Prevention and Control, Umeå April

Läs mer

Internetbaserad psykologisk behandling

Internetbaserad psykologisk behandling Internetbaserad psykologisk behandling Föreläsning vid Psykiatrins dag, Eskilstuna 3 november 2014 Gerhard Andersson, professor Linköpings Universitet och Karolinska Institutet www.gerhardandersson.se

Läs mer

Svensk Lungmedicinsk Förening informerar Nummer 2, 2007 2007-06-11

Svensk Lungmedicinsk Förening informerar Nummer 2, 2007 2007-06-11 Svensk Lungmedicinsk Förening informerar Nummer 2, 2007 2007-06-11 Redaktionsadress Magnus Sköld Lung- och Allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna 171 76 Stockholm Tel 08-51774843; 08-51773905

Läs mer

Svenska Hypofysregistret. Verksamhetsberättelse 2007

Svenska Hypofysregistret. Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Hypofysregistret Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Hypofysregistret drivs av Stiftelsen för forskning och utveckling inom hypofysområdet (Svenska Hypofysgruppen). Ordförande i gruppen och registerhållare

Läs mer

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

Barnkliniker Universitetskliniker

Barnkliniker Universitetskliniker Vi har aldrig varit så många Vi representerar idag 57 registrerande enheter! 32 21 4 BUMMAR Barnkliniker Universitetskliniker BORIS Styrgrupp 2014 Jovanna Dahlgren läkare Göteborg Pernilla Danielsson ssk

Läs mer

33:e Svenska perinatalmötet

33:e Svenska perinatalmötet Svensk Förening för Perinatalmedicin 33:e Svenska perinatalmötet 24-25 oktober, 2013 Svenska Läkaresällskapet Klara Östra Kyrkogata 10 Stockholm Preliminärt program Onsdag 24 oktober, kl 17-19 Årsmöte

Läs mer

Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan. Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21

Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan. Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21 Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21 Agenda Hur mäter vi psykisk hälsa bland barn med intellektuella funktionsnedsättningar? Hur mår barn och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Verksamhetsberättelse 2012. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2012 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna 1 Verksamhetsberättelse 2012 Härmed översändes verksamhetsberättelsen för CKF Dalarna. CKF Dalarna ett samarbete mellan Uppsala universitet

Läs mer

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 Ulf Samuelsson HbA1c, mmol/mol HbA1c år 2010 för pojkar resp.flickor med insulinbehov >0,5 E/kg 75 70 65 60 Flickor Pojkar 55 50 1 2 3 4 5 6 7

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

När behöver vi antibiotika?

När behöver vi antibiotika? När behöver vi antibiotika? och när är det onödigt Christer Norman, familjeläkare Strama, Stockholm Effekt av antibiotika utvärderas i randomiserade kontrollerade studier Randomise ring =Slumpmässig fördelning

Läs mer

Effekt av träning på hälsorelaterad livskvalitet, smärta och falltillbud hos kvinnor med manifest osteoporos

Effekt av träning på hälsorelaterad livskvalitet, smärta och falltillbud hos kvinnor med manifest osteoporos Effekt av träning på hälsorelaterad livskvalitet, smärta och falltillbud hos kvinnor med manifest osteoporos Ann-Charlotte Grahn Kronhed, Inger Hallberg, Lars Ödkvist, Margareta Möller Syfte: Att utvärdera

Läs mer

Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund

Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund OBESITAS OCH KNÄPROTESKIRURGI Extremt ökad risk för artros i knäled vid högre grader av obesitas.

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

Öppen Journal - Hur fungerar det? SFAM-Q nationell kvalitetsdag 2014-11-12

Öppen Journal - Hur fungerar det? SFAM-Q nationell kvalitetsdag 2014-11-12 Öppen Journal - Hur fungerar det? SFAM-Q nationell kvalitetsdag 2014-11-12 Ture Ålander, med dr, allmänläkare Institutionen för folkhälso- och vårdcetenskap, Uppsala Universitet Drivkrafter Ökad patientdelaktighet

Läs mer

NIKOLA. Aktiviteter under senaste året vad har hänt?

NIKOLA. Aktiviteter under senaste året vad har hänt? NIKOLA Aktiviteter under senaste året vad har hänt? KlaraKrav Stöd vid upphandling Förståelse Samsyn Klassificering Egenskaper Innehåll Kvalitetsprogram Filmer Nyheter Instruktioner Blanketter Läs mer

Läs mer

Studie över faktorer som påverkar läkares beteende vid förskrivning av antibiotika

Studie över faktorer som påverkar läkares beteende vid förskrivning av antibiotika Studie över faktorer som påverkar läkares beteende vid förskrivning av antibiotika Uppdrag från Folkhälsomyndigheten Katarina Hedin, Malin André, Annika Brorsson, Hedvig Gröndahl, Joaquim Soares, Eva-Lena

Läs mer

Bo Selander Neonatalkliniken, Lund Bo.Selander@skane.se

Bo Selander Neonatalkliniken, Lund Bo.Selander@skane.se Bo Selander Neonatalkliniken, Lund Bo.Selander@skane.se EXPRESS Extremely Preterm Infant Study in Sweden Samtliga levande födda barn < graviditetsvecka 27 Dödfödda graviditetsvecka 22+0 26+6 1 april 2004

Läs mer

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014 Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR Pågående Forsknings projekt 1. Vilken roll spelar kön för vårdprocessen av intensivvårdspatienter och

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

Vad är TEACCH? pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist. Bakgrund

Vad är TEACCH? pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist. Bakgrund Vad är TEACCH? Helene Tranquist Jag kommer ofta i kontakt med personal i verksamheter för barn, ungdomar och vuxna med autism som säger att de arbetar med TEACCH metoden. Vad menar de med det? Jag kan

Läs mer

Aktiv Kommunikation. 5 års erfarenheter av Aktiv Kommunikation. Marie Öberg Med Dr/ Leg Audionom Hörselvården Linköping marie.oberg@liu.

Aktiv Kommunikation. 5 års erfarenheter av Aktiv Kommunikation. Marie Öberg Med Dr/ Leg Audionom Hörselvården Linköping marie.oberg@liu. Aktiv Kommunikation 5 års erfarenheter av Aktiv Kommunikation Marie Öberg Med Dr/ Leg Audionom Hörselvården Linköping marie.oberg@liu.se Disposition Bakgrunden till Aktiv Kommunikation Vad ingår i Aktiv

Läs mer

Skyddar bilirubin mot hjärtinfarkt och stroke?

Skyddar bilirubin mot hjärtinfarkt och stroke? Skyddar bilirubin mot hjärtinfarkt och stroke? Kim Ekblom Centrallasarettet Växjö Medicinsk biovetenskap, Klinisk kemi Umeå universitet 2011-10-13 Bilirubin Endogen antioxidant Variabiliteten en av de

Läs mer

Analysis of factors of importance for drug treatment

Analysis of factors of importance for drug treatment Analysis of factors of importance for drug treatment Halvtidskontroll 2013-09-25 Lokal: rum 28-11-026, CRC, Ing 72, SUS Malmö Jessica Skoog, distriktsläkare, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper

Läs mer

Psykisk hälsa och ohälsa i ungdomen

Psykisk hälsa och ohälsa i ungdomen 1 Psykisk hälsa och ohälsa i ungdomen Kyriaki Kosidou, överläkare i psykiatri, med. Dr Psykisk Hälsa, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) 2 1. Hur ser situationen ut i Sverige idag? 2. Vad

Läs mer

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stroke 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stroke Fördjupa dig inom neglekt, apraxi och afasi Vad omfattar dolda funktionshinder och hur kan

Läs mer

Forskningsläget nationell och internationell utblick

Forskningsläget nationell och internationell utblick Forskningsläget nationell och internationell utblick Monica Eriksson, PD, Docent Centrum för Salutogenes Institutionen för Omvårdnad, hälsa och kultur Högskolan Väst monica.eriksson@hv.se Handbook on

Läs mer

CHILD INJURIES AT HOME

CHILD INJURIES AT HOME CHILD INJURIES AT HOME -Prevention, Precautions and Intervention with focus on scalds Anna Carlsson Basprogrammet, BHV Föräldrar till 7-87 8 månader m gamla barn får f information (skriftlig och muntlig)

Läs mer

ÄGGSTOCKSCANCER FAKTABLAD. Vad är äggstockscancer (ovarialcancer)?

ÄGGSTOCKSCANCER FAKTABLAD. Vad är äggstockscancer (ovarialcancer)? ÄGGSTOCKSCANCER FAKTABLAD Vad är äggstockscancer (ovarialcancer)? ENGAGe ger ut en serie faktablad för att öka medvetenheten om gynekologisk cancer och stödja sitt nätverk på gräsrotsnivå. Äggstockscancer

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Sten Anttila

Läs mer

Utmattningssyndrom; identifikation, karakteristika och sjukdomsförlopp. Samlad, delvis ny kunskap om utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom; identifikation, karakteristika och sjukdomsförlopp. Samlad, delvis ny kunskap om utmattningssyndrom Utmattningssyndrom; identifikation, karakteristika och sjukdomsförlopp. Samlad, delvis ny kunskap om utmattningssyndrom Kristina Glise, med dr, överläkare, enhetschef behandling Institutet för stressmedicin

Läs mer

Lars Agréus Kristina Aggeborn från 7 och delar av 6 Christer Andersson endast 6 Anders Ehnberg Anna Falk Elin Khokhar Lisa Månsson Rydén

Lars Agréus Kristina Aggeborn från 7 och delar av 6 Christer Andersson endast 6 Anders Ehnberg Anna Falk Elin Khokhar Lisa Månsson Rydén Svensk Förening för Glesbygdsmedicin Styrelsen Protokoll nr 2/2011 2011-02-07 Tid: Måndagen den 7 februari 2011 kl. 16.00 17.15 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Telefonmöte Lars Agréus Kristina Aggeborn

Läs mer

Internetbaserad behandling

Internetbaserad behandling Internetbaserad behandling Vad är internetbaserad behandling? Historia Forskningsläget Internetbaserad behandling Vad är internetbaserad behandling? Historia Forskningsläget Vad är internetbaserad behandling?

Läs mer

Språkstörning-en uppföljningsstudie. Ulla Ek Leg psykolog Professor Specialpedagogiska institutionen- SU

Språkstörning-en uppföljningsstudie. Ulla Ek Leg psykolog Professor Specialpedagogiska institutionen- SU Språkstörning-en uppföljningsstudie Ulla Ek Leg psykolog Professor Specialpedagogiska institutionen- SU Definition Generellt sett handlar det om att barnets språkförmåga är lägre än vad man kan förvänta

Läs mer

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Verksamhetsberättelse 2011. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2011 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2011 Härmed översändes verksamhetsberättelsen för CKF Dalarna. CKF Dalarna ett samarbete mellan Uppsala universitet

Läs mer

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet Projektorganisation Projektledning Helena Brändström Ola Ghatnekar Lars Holmberg Jan Nyman Hans Starkhammar Sverre Sörenson Arvid Widenlou Nordmark Göran Zetterström Andra medverkande Kristina Eklund projektledare,

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt

Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt Årsrapport 2014 Robin Hofmann VO Kardiologi, Södersjukhuset OXYGEN in suspected acute myocardial infarction Friend? Foe X? O₂ vs air DETermination of the role of

Läs mer

"Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna?" Lars-Eric Olsson Fil. Dr

Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna? Lars-Eric Olsson Fil. Dr "Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna?" Lars-Eric Olsson Fil. Dr Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, centrum för personcentrerad vård Personer är vi

Läs mer

Publikationslista Karin Blomberg

Publikationslista Karin Blomberg Publikationslista Karin Blomberg Refereebedömda artiklar i vetenskapliga tidskrifter Odencrants S, Bjurström T, Wiklund N, Blomberg K. (2013). Nutritional status, gender and marital status in patients

Läs mer

ORTOGERIATRIK. Yngve Gustafson Professor, Överläkare. Geriatriskt centrum Umeå Sverige

ORTOGERIATRIK. Yngve Gustafson Professor, Överläkare. Geriatriskt centrum Umeå Sverige Yngve Gustafson Professor, Överläkare Geriatriskt centrum Umeå Sverige GERIATRISKT CENTRUM UMEÅ, SVERIGE ANTALET HÖFTFRAKTURER HOS MYCKET GAMLA MÄNNISKOR ÖKAR SNABBT. (150% ökning hos 90+ i Umeå på 10

Läs mer

Screening av psykisk ohälsa - ett enkelt första instrument

Screening av psykisk ohälsa - ett enkelt första instrument Screening av psykisk ohälsa - ett enkelt första instrument Arne Gerdner Professor i socialt arbete Doktor i psykiatri Internationellt certifierad alkohol- och drogbehandlare 1 Utredningar i ärenden om

Läs mer

Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention. Lungtransplantation öppenvård

Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention. Lungtransplantation öppenvård Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention Lungtransplantation öppenvård Syftet med vårdprogrammet är att säkerställa evidensbaserat arbetssätt vid Fysioterapikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Läs mer

Behandling av depression och ångestsyndrom hur gör vi i praktiken? Allmänläkare Malin André Britsarvets VC och Centrum för klinisk forskning, Falun

Behandling av depression och ångestsyndrom hur gör vi i praktiken? Allmänläkare Malin André Britsarvets VC och Centrum för klinisk forskning, Falun Behandling av depression och ångestsyndrom hur gör vi i praktiken? Allmänläkare Malin André Britsarvets VC och Centrum för klinisk forskning, Falun Disposition Bakgrund (professor Cecilia Björkelund) Egna

Läs mer

ARBETSFÖRMÅGA VID DEPRESSIONS- OCH ÅNGESTSJUKDOM MONICA BERTILSSON, MED DR, ENHETEN FÖR SOCIALMEDICIN OCH EPIDEMIOLOGI, GÖTEBORGS UNIVERSITET

ARBETSFÖRMÅGA VID DEPRESSIONS- OCH ÅNGESTSJUKDOM MONICA BERTILSSON, MED DR, ENHETEN FÖR SOCIALMEDICIN OCH EPIDEMIOLOGI, GÖTEBORGS UNIVERSITET ARBETSFÖRMÅGA VID DEPRESSIONS- OCH ÅNGESTSJUKDOM MONICA BERTILSSON, MED DR, ENHETEN FÖR SOCIALMEDICIN OCH EPIDEMIOLOGI, GÖTEBORGS UNIVERSITET ARBETSFÖRMÅGA VID DEPRESSIONS- OCH ÅNGESTSJUKDOM SAMT NEW WAYS

Läs mer

Björn Kadesjö.Glädje och utmaningar generellt föräldrastöd

Björn Kadesjö.Glädje och utmaningar generellt föräldrastöd Abstract till presentationerna den 22 oktober. Björn Kadesjö.Glädje och utmaningar generellt föräldrastöd Många föräldrar i stadsdelen Angered i Göteborg har i kontakt med förskolan uttryckt osäkerhet

Läs mer

Nacksmärta efter olycka

Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Varje år drabbas 10.000-30.000 personer i Sverige av olyckor som kan ge nacksmärta. Vanligast är s.k. whiplash våld som uppkommer när man sitter i en bil

Läs mer

ÅNGESTHJÄLPEN. David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se. www.psykologpartners.se www.kbtonline.se

ÅNGESTHJÄLPEN. David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se. www.psykologpartners.se www.kbtonline.se ÅNGESTHJÄLPEN David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se www.psykologpartners.se www.kbtonline.se ÅNGESTHJÄLPEN David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se www.psykologpartners.se

Läs mer

ANALYSERANDE ÅRSRAPPORT

ANALYSERANDE ÅRSRAPPORT ANALYSERANDE ÅRSRAPPORT 1. Bakgrund och syfte Ryggsjukdomar beräknas kosta den svenska staten 30 miljarder kr årligen och orsakar således förutom stort lidande för den enskilde patienten också en mycket

Läs mer

Sömnproblematik, stress och behandling

Sömnproblematik, stress och behandling Anmäl dig redan idag och ta del av boka-tidigt-rabatt! Sömnproblematik, stress och behandling för dig i primär och företagshälsovården Sambandet mellan sömnproblem, stress och livsstil! Utmattningssyndrom

Läs mer

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Maj 2014 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Varför

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården

Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Varför r skall vi arbeta med fysisk aktivitet/ FaR och andra levnadsvanor? Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Stefan Lundqvist Leg sjukgymnast Medicinska, hälsoskäl

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

2015-04-22. Syfte. Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete. Studiedesign. Studiedesign. Publicerade artiklar

2015-04-22. Syfte. Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete. Studiedesign. Studiedesign. Publicerade artiklar 5-- Syfte Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete Finns det samband mellan exponering för arbetslöshet och senare sjukfrånvaro, förtidspension, död och arbetslöshet, bland infödda

Läs mer

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER SOD 2013 Joanna Uddén Hemmingsson Överläkare / Med Dr Capio St Görans sjukhus och Karolinska Institutet Stockholm 1 Olika siluetter men SAMMA PERSON Obesitas

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2015

Stress & utmattningssyndrom 2015 inspiration inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Arbetsrelaterad stress lär dig mer om rehabiliterings processen! Traumatisk stress när systemet går ur funktion Datum och plats:

Läs mer

Kursplan. Medicinsk vetenskap psykiatri, obstetrik, pediatrik, geriatrik. Medical Science psychiatry, obstetrics, paediatrics, geriatrics

Kursplan. Medicinsk vetenskap psykiatri, obstetrik, pediatrik, geriatrik. Medical Science psychiatry, obstetrics, paediatrics, geriatrics Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VOA441 Dnr 14/2001-510 146/2003-510 Beslutsdatum 2001-01-24 2003-06-23 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Medicinsk vetenskap psykiatri,

Läs mer

Mindfulness som behandlingsform

Mindfulness som behandlingsform Mindfulness som behandlingsform vid stress, psykisk ohälsa och kronisk smärta Så här kan mindfulness hjälpa patienter med psykisk ohälsa! Att lära sig leva med kronisk smärta med hjälp av mindfulness Vad

Läs mer

Långvarig smärta hos barn och ungdom

Långvarig smärta hos barn och ungdom Långvarig smärta hos barn och ungdom Beskrivning av nuläge, resurser och organisatoriska behov Officiellt dokument för Arbetsgruppen för Återkommande Smärta hos Barn inom Svensk Barnsmärtförening (våren

Läs mer

Inspiration mat och motion!

Inspiration mat och motion! Friskvården i Värmland inbjuder till nationell konferens Inspiration mat och motion! Konferensen är en start på Ett friskare Sverige som sätter fokus på goda matvanor, ökad fysisk aktivitet och minskat

Läs mer

Behandling av långvarig smärta

Behandling av långvarig smärta Behandling av långvarig smärta Psykologiska behandlingsmetoder Marianne Kristiansson spec anestesiologi, spec smärtlindring, spec rättspsykiatri med dr, adj lektor inst klin neurovetenskap, KI chefsöverläkare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Aktiv hälsostyrning - vårdcoacher 2014. Bilaga 4

DELÅRSRAPPORT. Aktiv hälsostyrning - vårdcoacher 2014. Bilaga 4 Bilaga 4 DELÅRSRAPPORT Aktiv hälsostyrning - vårdcoacher 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-09-01 Diarienummer: 1406-0721 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Anna Nergårdh 08-123

Läs mer

Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta

Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta Karin Kjellgren, Hälsouniversitetet, Linköping Resultat från två avhandlingar Margaretha Jerlock Annika Janson Fagring Sahlgrenska Akademin, Göteborg Oförklarad

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

Motiverande samtal och kognitiv beteendeterapi

Motiverande samtal och kognitiv beteendeterapi Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 7-9 maj 2014, Malmö Motiverande samtal och kognitiv beteendeterapi Gunilla Burell, Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet Symposium Framgångsrecept

Läs mer

Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI. 7,5 högskolepoäng

Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI. 7,5 högskolepoäng STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologi II 30 högskolepoäng VT 2015 Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI 7,5 högskolepoäng Version 150526 Inledning Delkursen skall enligt kursplanen

Läs mer

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 9. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Projektgrupp Christian Berne Professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala Bo Freyschuss (projektledare) Docent, SBU, Stockholm Patrik Löfgren Specialistläkare,

Läs mer

Bilaga 1 Premiepriser Ärende: Frisktandvård, Folktandvården Skåne Diarienummer: 1200962 Premiepriser i frisktandvård nuvarande treårspremie, nuvarande premiepris per månad, nytt förslag på treårspremie

Läs mer

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2012 06 18 Charlotta Sävblom specialistläkare, med.dr. Projektledare Diagnostiskt centrum, RCC Syd Hälso och sjukvårdsstrateg

Läs mer

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Risk- och skyddsfaktorer - ett centralt perspektiv för att förstå antisocial utveckling

Risk- och skyddsfaktorer - ett centralt perspektiv för att förstå antisocial utveckling Risk- och skyddsfaktorer - ett centralt perspektiv för att förstå antisocial utveckling Anders Tengström Docent i psykologi, Leg psykolog Karolinska Institutet Vad pratar vi om Metropolit-studien Alla

Läs mer

Preoperativa ljumskbråcksbesvär

Preoperativa ljumskbråcksbesvär Kirurgkliniken Västerås Preoperativa ljumskbråcksbesvär, Johanna Sigurdardottir Bakgrund Många drabbas av ljumsksmärta efter sin ljumskbråcksoperation 50-60% får någon form av besvär efter sin ljumskbråcksoperation

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden med patienter och anhöriga Så får du teamarbetet

Läs mer

Läromedelsförteckning

Läromedelsförteckning Läromedelsförteckning Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VOA432 Dnr 10/2001-510 Beslutsdatum 2001-01-24 Kursens benämning Medicinsk vetenskap medicinska och kirurgiska sjukdomar

Läs mer

SD-BERA vid diagnostik av

SD-BERA vid diagnostik av Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer den nationella modellen för prioriteringar

Socialstyrelsens nationella riktlinjer den nationella modellen för prioriteringar Socialstyrelsens nationella riktlinjer den nationella modellen för prioriteringar Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 2015-04-17 Maria Branting 2015-04-22 15 nationella riktlinjer Astma och

Läs mer

Att mäta är att veta...

Att mäta är att veta... Du är inbjuden till symposium Att mäta är att veta... arrangerat av Syftet med symposiet är att belysa möjligheterna och fördelarna med att följa upp hypoventilerade patienter. 1000-tals patienter behandlas

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-12-21 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsgrummet,

Läs mer