Verksamhetsberättelse Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2007. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2007 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna 1

2 Året som gått en sammanfattande text om år 2007 CKF har i och med år 2007 påbörjat sin andra avtalsperiod. Under den första avtalsperioden mellan åren bidrog CKF till att det publicerades cirka artiklar baserade på studier genomförda i Dalarna eller med anknytning till i Dalarna verksamma personer. När verksamheten nu fortsätter kan vi konstatera att det dels byggts upp en grund som möjliggör en utökad patientnära, klinisk forskning inom Landstinget Dalarna och dels att verksamheten i många avseenden funnit sin form. Det nya avtalet överensstämmer i stort med det tidigare avseende innehåll och syfte. En av förändringarna innebär att avtalsperioden numera löper på tre år. Vid CKF pågår 83 projekt, 17 disputationer har genomförts sedan CKF startade I landstinget Dalarna finns idag cirka 30 seniora forskare och 27 doktorander varav 16 är knutna till Uppsala universitet. Under 2007 disputerade följande personer: Sjuksköterska Marie Elf, Chalmers Tekniska Högskola Psykologerna Per Söderberg och Stefan Tungström, Umeå universitet Barnhälsovårdsöverläkare Lars I Holmberg, Uppsala universitet Barnsjuksköterska Renée Flacking, Uppsala universitet Distriktsläkare Lars Jerdén, Umeå universitet Forskare och doktorander verksamma vid CKF har under året medverkat i olika utbildningssammanhang varvid frågor kopplat till evidens, vårdprogram och/eller vårdrutiner diskuterats. Ett flertal konsultationer har också förevarit då enskilda kliniker tar kontakt med CKF med frågor kopplat till olika slag av utvecklings-/förbättringsarbeten eller behov av handledarinsats för C/D-uppsatser. Våra uppskattade seminarier, cafékvällar och temakvällar har varit både välbesökta och efterfrågade. Lokalerna vid CKF används även som mötesplats för olika professionella grupperingar varvid olika forskningsprojekt presenteras. Kontakterna med Uppsala universitet rörande frågor om den högre utbildningen och forskarutbildningen fungerar utmärkt såväl som den interna mer administrativt betingade informationen. Den information som förmedlas via prefektmöten utgör ett bra komplement och vi värdesätter vår möjlighet att delta vid dessa möten. Avslutningsvis kan vi konstatera att avtalet som skrivits mellan Landstinget Dalarna och Uppsala universitet om ett ökat stöd för den kliniska och patientnära forskningen har varit framgångsrikt. Samarbetet med Uppsala universitet har lett till att antalet kliniska forskningsprojekt har ökat inom LD och att förutsättningarna för ett ökat stöd till de enskilda forskarna verksamma inom LD har utvecklats och förbättrats genom CKF. Sammantaget finns en efterfrågan på de tjänster som CKF erbjuder i form av anslag och aktiviteter och det finns en tilltagande efterfrågan på den kunskap som genereras inom de olika forskningsprojekten. Vi anser att det uppsatta målet i avtalet om en ökning och förstärkning av den kliniska forskningen väl har uppfyllts. 2

3 ORGANISATION Centrumrådet (CR) har under 2007 haft två sammanträden. Antalet ledamöter i CR har utökats och två nya ledamöter har under året introducerats till CKFs arbete. I Centrumrådet har följande personer varit ledamöter under 2007: Uppsala universitet Eva Vingård, professor, Inst för medicinska vetenskaper, Arbets- och miljömedcin Karin Wikblad, professor, Inst för medicinska vetenskaper, Europeisk enhet för diabetesvårdforskning Peter Nygren, professor, Inst för onkologi, radiologi och klinisk immunologi, Enheten för onkologi Landstinget Dalarna Malin André, distriktsläkare, med dr, Britsarvets vårdcentral, Falun Mats Hedberg, överläkare, med dr, Kirurgkliniken, Mora Per Söderberg, psykolog, fil dr, Psykiatrin, Säter Tibor Tot, överläkare, docent, Avd för klinisk patologi och cytologi, Falun Adjungerande Anna Ehrenberg, lektor, docent, Högskolan Dalarna Birgitta Göthman, utvecklingschef, Landstinget Dalarna Ersättare för ordinarie landstingsledamöter Catharina Gustavsson, leg sjukgymnast, Rehab-centrum, Borlänge Eva Szabo, ST-läkare, med dr, Kirurgkliniken, Mora Jan Ulfberg, överläkare, docent, Sömnlab, Avesta Lena Mallon, överläkare, med dr, Psykiatrin, Säter Kansli Staffan Nilsson, föreståndare Marianne Omne-Pontén, föreståndare Maria Pilawa, sekreterare Anställda handledare vid CKF Lars Englund, specialist i allmänmedicin, med dr Dan Hellberg, specialist i gynekologi, docent Lena von Koch, leg sjukgymnast, docent Statistiker Jan Ifver Forskningsassistent Ingegerd Lönn (forskningssjuksköterska) 3

4 Pågående diskussioner i Centrumrådet under målsättning med och former för utlysning av post doc tid - målsättning med och former för utlysning av doktorandtjänster - behov av andra tjänster ex lektorat - omfattning av handledarresurs vid CKF - kriterier för CR beslut ang anslag. PROJEKTANSLAG Till våren 2007 inkom tretton stycken ansökningar om projektmedel. Totalt beviljade Centrumrådet kr till nio kliniska studier. Till hösten 2007 inkom tolv ansökningar om projektmedel och sex personer sökte post doc månader. Centrumrådet beviljade anslag om kr fördelat på elva forskningsprojekt. Tid för post doc meritering under 2008 beviljades motsvarande tio månader. Under 2007 erhöll tre personer stöd för bl.a. ett inledande forskningsarbete (s.k. 35:or). EKONOMI Verksamheten vid CKF baseras även 2007 på en budget av 5,5 miljoner kronor från LD. Driften uppgår till drygt 2 miljoner och resterande har delats ut i anslag samt finansierat utbildningsaktiviteter, konferenser m.m. - se bilaga 1. Inom LD har det förts diskussioner om inrättande av kliniska lektorat i Länssjukvården. De medel som CKF erhåller från Uppsala universitet (en halv miljon kronor per år) kan härvid utgöra ett initialt stöd till finansieringen av sådana tjänster. CKF har tillsammans med ekonomienheten påbörjat en översyn av hur regelverket avseende redovisning av interna FoU-medel tillämpas; detta efter påpekanden från revisionen. REMISSER/UTREDNINGAR CKF har medverkat till det remissvar som LD avlämnat med anledning av den statliga utredningen om den kliniska forskningens villkor i Sverige. Utredningen bjöds in till CKF och ett möte med representanter från utredningen genomfördes i november. På begäran har CKF inlämnat en skrivelse till ledningen för LD vad gäller hur och var i organisationen en forskningsenhet av CKFs karaktär lämpligen bör placeras. Med stöd av Centrumrådet och Uppsala universitet framfördes motiven varför CKF bör ha en placering direkt under landstingsdirektören. 4

5 Under året har LDs ledning/utvecklingsenheten och CKF haft ett flertal frågor och därvid behandlat följande ärenden: delegationsordning för CKF, former för post doc månader och doktorandtjänster samt rutiner vad gäller attest-rätt. Dessutom har CKF bidragit med visst stöd för utvecklingschefen i arbetet kopplat till en ev FoU-policy för LD. CKF deltar även i Beredningsgruppen för utbildningsfrågor inom LD. VETENSKAPLIGA EXAMEN OCH MERITERING DISPUTATIONER Sjuksköterska Marie Elf disputerade den 12 januari 2007 i Göteborg. Titel: Modelling of Care Processes - The use of Simulation Models for the Design of Health Care Environments Opponent: Toomas Timpka, professor, Inst Medicin och hälsa, Linköpings universitet ISBN Psykolog Per Söderberg och psykolog Stefan Tungström disputerade den 2 februari 2007 i Umeå. Titel: Outcome in Psychiatric Outpatient Services - reliability, validity and outcome based on routine assessments with the GAF scale Opponent: Odd E. Havik. Stilling: Professor. Avdeling: Institutt for klinisk psykologi. Bergen, Norge ISBN Barnhälsovårdsöverläkare Lars I Holmberg disputerade den 30 mars 2007 i Uppsala. Titel: Health, Risk-Taking Behavior and Sexuality in Swedish Adolscents Opponent: Erik Bergström, docent, Barn- och ungdomskliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå. ISBN Barnsjuksköterska Renée Flacking disputerade den 5 juni 2007 i Uppsala. Titel: Breastfeeding and Becoming a Mother. Influences and Experiences of Mothers of Preterm Infants Opponent: Staffan Jansson, professor, Karlstads universitet ISBN Distriktsläkare Lars Jerdén disputerade den 23 november 2007 i Umeå. Titel: Health-promoting health services: Personal health documents and empowerment Opponent: Charli Eriksson, professor, Inst för hälsovetenskap, Örebro universitet Halvtidskontroll under forskarutbildningen Under året har följande doktorander genomgått halvtidsbedömning: Sjukgymnast Cecilia Rastad och arbetsterapeut Gunnel Janeslätt. ISBN Forskningsetik Under år 2007 har fyra forskare/doktorander från Landstinget Dalarna skickat in ansökningar till den regionala etikprövningsmyndigheten i Uppsala (EPN). Kostnaderna ( kr) bestrids av huvudmannen, Landstinget Dalarna. 5

6 FORSKARGRUPPER Sömngruppen Sömngruppen vid CKF påbörjade sin verksamhet år Numera träffas sömngruppen regelbundet under en eftermiddag 2-3 gånger per år, antingen vid CKF i Falun, CKF i Västerås eller vid sömnlaboratoriet i Avesta. Det finns sannolikt inget område inom medicinen som har en så tydlig tvärvetenskaplig karaktär som sömnforskning. Följaktligen finns inom sömngruppen för närvarande följande verksamhetsområden representerade: psykiatri, invärtes medicin, klinisk kemi, klinisk fysiologi, gynekologi, intensivvård, barnhälsovård, idrottsfysiologi, skolhälsovård och tandhälsovård. Sömngruppen inom CKF är en viktig plattform för de doktorander/predoktorander, som för närvarande är knutna till gruppen. Ett forum, som leds av Jan Ulfberg, som de sömnintresserade kan använda sig av är: Äldregruppen Under året har det varit en lägre aktivitetsgrad inom äldregruppen. Under hösten genomfördes dock en andra länskonferens den 16 oktober i Borlänge Vital, vis eller vårdtagare. Arrangemanget genomfördes i samverkan med Dalarnas forskningsråd och Högskolan Dalarna. SAMVERKAN INOM REGIONEN Den regionala samverkan sker både inom gruppen av etablerade CKF-enheter och inom Uppsala/Örebro-regionen. Under året har flera möten genomförts. Frågor som diskuteras rör såväl regionövergripande aktiviteter som erfarenhetsutbyte vad gäller avtalsinnehåll för de kliniska forskningsenheterna. I maj 2006 fattades beslut om att inrätta ett regionalt forskningsråd inom Uppsala/Örebroregionen - RFR. Administrationen av rådet är placerat till Landstinget Dalarna och rådets verksamhet påbörjades 1 januari Styrelsen för RFR har betonat att den regionala verksamheten skall utgöra ett komplement och bygga på den lokala verksamheten. Samverkan mellan CKF och Uppsala universitet sker genom dels medverkan på prefektmöten och dels genom det regionala samarbetet. Direkta samtal mellan föreståndarna och representanter från universitet har genomförts. Den 30 oktober genomfördes i Västerås en regional FoU-dag där frågor om den kliniska forskningen restes. CKF och flera av doktoranderna medverkade med postrar. 6

7 AKTIVITETER UNDER ÅRET Vid CKF arrangeras regelbundet metodinriktade seminarier. Inbjudan till seminarier sker via både hemsidan och personliga utskick. Seminarierna genomförs i de flesta fall i samverkan med Högskolan Dalarna. Bedömningen är att det finns ett intresse för dessa seminarier och att det blir en god uppslutning. Många av de doktorander eller forskare som finns verksamma vid CKF medverkar i olika utbildningssammanhang som arrangeras också av enskilda enheter och kliniker inom LD. Det rör sig om både mer allmänna enhetsmöten som mer specialinriktade fördjupningsseminarier. I många fall lånar enheterna CKFs lokaler för dessa aktiviteter. Öppet Hus genomfördes den 10 maj och flertalet av de forskare/doktorander som finns knutna till CKF medverkade med postrar och bild-presentationer av sina studier. Programmet innebar ett öppet seminarium under förmiddagen och där olika metodologiska frågor kopplat till utfallsmått i kliniska studier inom smärtområdet diskuterades. Föreläsare var docent, sjukgymnast Eva Denison, Uppsala universitet. Under eftermiddagen innehöll programmet följande punkter: bildspel över de studier som pågår i huset populärvetenskapliga presentationer av doktorander projektverkstad i tidningshörnan svarade doktorander på hur tillvaron är i forskarsamhället Sammantaget kom cirka besökare varav några med ett tydligt forskningsintresse. Följande media rapporterade om CKF och det öppna huset: Gävle-Dala SVT, Dalaradion, Dala-Demokraten och Inblick. Inom ramen för det utbytesprogram som LD deltar i och som går under benämningen HOPE genomfördes en träff under ett gästbesök i maj varvid två av vårdvetarna vid CKF presenterade verksamheten. Statistiska Centralbyrån/SCB genomför återkommande enkätundersökningar i syfte att redovisa de satsningar som enskilda landsting och kommuner gör inom området FoU. För att ge en viss inblick i ett landstings reella forskningsverksamhet bjöd därför CKF in ansvariga för enkätundersökningen till ett samtal. Detta för att i viss mån förklara delar av den kritik som riktats mot enkäten. Två tjänstemän från SCB besökte CKF och fick en redogörelse för forskningsverksamheten inom LD. Seminarier Metoddiskussion ang designfrågor kopplat till interventionsstudie inom området sjukskrivningspraxis Metoddiskussion kopplat till observationsstudie Att använda Word fullt ut Utvärdering av kvalitativa studier Metoddiskussion kopplat till sömn-studie Lars Karlsson Eva Österlund Efraimsson Sven Lagerström Kim Lützen Kristoffer Bothelius/Kicki Kyhle 7

8 Metoddiskussion ang. studie avseende kön/ålder och personlighet Metoddiskussion kring frågor om resultatbearbetning Malin André Lars Englund Filosofiska cafékvällar IT och det Fria Ordet: Myten om Storebror Äldres villkor - myter och verklighet Alzheimers sjukdom, behandlingsstrategi nu och i framtiden Människovärdet i teori och praktik Att återskapa människovärdet Empowerment som förhållningssätt - vad kan vi lära av Pippi Långstrump? Anders R Olsson Hans Hallberg Bengt Winblad Rurik Löfmark Claes Hultling Bengt Starrin Temakvällar Temakvällar har genomförts en gång per termin med följande innehåll: o o o o Referenssökning: med PubMed på nätet och referenshantering i eget bibliotek, samt hur nyttja EndNote. Excel: Hur lagrar jag mina data på ett optimalt och lätthanterligt sätt? Statistik: Hur bearbeta data? Genomgång av några av de basala statistiska begreppen ( power, risk, hur många patienter behövs i en undersökning) Möjlighet ges till enskilt arbete kring egna frågeställningar. PowerPoint: Hur lagra data och hur presentera data på ett tydligt sätt? Utbildning och studiedagar Under januari månad genomfördes en introduktionskurs i användandet av SPSS. 10-talet doktorander deltog. En ST-kurs i april 2007 inom området bioanalytisk kemi har genomförts av professor Yngve Bergqvist med 22 st läkare som deltagare. Kursen har anordnats på uppdrag av Svensk förening för klinisk kemi som är en sektion inom Läkarsällskapet. En introduktionskurs i Evidensbaserad Vård (EBV) genomfördes med 12 deltagare. Kursen bestod av 3 undervisningstillfällen varav ett genomfördes i samverkan med lasarettsbiblioteket. CKF medverkar på olika sätt (bl.a. föreläsningar) i det nätverk som bildats med de 20- talet sjuksköterskor som arbetar som forskningssjuksköterskor inom LD. 8

9 VETENSKAPLIG PRODUKTION UNDER ÅR 2007 AV PERSONER/- PROJEKT SOM FÅR STÖD AV CKF Publicerade artiklar André M, Hedin K, Håkansson A, Mölstad S, Rodhe N, Petersson C. More physician consultations and antibiotic prescriptions in families with high concern about infectious illness--adequate response to infection-prone child or self-fulfilling prophecy? Fam Pract (4): Barth C A, Schemmann U, von Koch L. Roles in context: Issues of interaction during physiotherapy in stroke rehabilitation. Physioscience 2007; 3: Blennborn M, Hellberg D, Nilsson S. Differences in female and male perception of information and decision-making in singleembryo transfer in in vitro fertilization. J Ass Reprod Genet 2007;24: Caminis A, Henrich C, Ruchkin V, Schwab-Stone M, Martin A.(2007). Psychosocial predictors of sexual initiation and high-risk sexual behaviors in early adolescence. Child Adolescent Psychiatry & Mental Health, 22;1(1):14. Claesson I, Ytterberg C, Johansson S, Almkvist O, von Koch L. Rapid cognitive screening in multiple sclerosis accomplished by the Free Recall and Recognition Test. Mult Scler 2007;13: Ekstam L, Uppgard BM, von Koch L, Tham K. Adaptation in everyday life after stroke A longitudinal study of elderly stroke victims in rehabilitation at home. Scand J Caring Sci 2007; 21; Elf M, Putilova M, von Koch L, Ohrn K. Using system dynamics for collaborative design: a case study. BMC Health Serv Res ;7:123. Flacking R, Ewald U, Starrin B. I wanted to do a good job : Experiences of becoming a mother and breastfeeding in mothers of very preterm infants after discharge from a neonatal unit. Social Science and Medicine 2007;64(12): Flacking R, Hedberg Nyqvist K, Ewald U. Effects of socioeconomic status on breastfeeding duration in mothers of preterm and term infants. European Journal of Public Health 2007; 17(6):

10 Flacking R, Wallin L, Ewald U. Influences of prematurity and socioeconomic status on breastfeeding duration in very preterm infants. Acta Paediatrica 2007; 96(8): Grigorenko,E.L, DeYoung C.G, Getchell M, Haeffel G J, Klinteberg BA, Koposov, R A, Oreland L, Pakstis A J, Ruchkin V, Yrigollen C M (2007). Exploring interactive effects of genes and environments in etiology of individual differences in reading comprehension. Development & Psychopathology, 19(4), Gottberg K, Einarsson U, von Koch L, Fredrikson S, Widén Holmqvist L. A population-based study of depressed mood in multiple sclerosis in Stockholm County Association with self-reported functioning. J Neurol Neurosurg Psych 2007; 78: Haefeli M, Elfering A, Aebi M, Freeman BJ, Fritzell P, Guimaraes Consciencia J, Lamartina C, Mayer M, Lund T, Boos N. What comprises a good outcome in spinal surgery? A preliminary survey among spine surgeons of the SSE and European spine patients. Eur Spine J Nov 8; [Epub ahead of print] PMID: Hedin K, André M, Håkansson A, Mölstad S, Rodhe N, Petersson C. Physician consultation and antibiotic prescription in Swedish infants: population-based comparison of group daycare and home care. Acta Paediatr (7): Hellberg D, Holmgren C, Lanner L, Nilsson S. The very obese woman and the very old woman: tension-free vaginal tape for the treatment of stress urinary incontinence. Int Urogynecol J 2007;18: Hellberg D, Nilsson S. HPV and spontaneous abortion. Fertil Steril 2007;87:1498. Henricson A and Ågren P-H. Secondary surgery after total ankle replacement. The influence of hindfoot alignment. Foot Ankle Surg 2007;13: Henricson A, Skoog A, Carlsson Å. The Swedish Ankle Arthroplasty Register. An analysis of 531 arthroplasties between 1993 and Acta Orthop 2007;78(4): Holmberg LI, Hellberg D. Age-Related Gender Differences of Relevance for Health in Swedish Adolescents. International Journal of Adolescent Medicine and Health 2007;19(4):

11 Holmberg LI, Hellberg D. Health, health-compromising behavior, risk-taking behavior and sexuality in Female and Male High School Students in Vocational compared with Theoretical Programs in Sweden. International Journal of Adolescent Medicine and Health 2007;19(4): Holmgren C, Nilsson S, Lanner L, Hellberg D. Frequency of de novo urgency in 463 women who had undergone the tension-free vaginal tape (TVT) procedure for genuine stress urinary incontinence a long-term follow-up. Eur J Obstet Gynecol 2007;132: Jerdén L, Bildt-Ström P, Burell G, Weinehall L, Bergström E. Personal health documents in school health education a feasibility study. Scand J Public Health 2007; 6: Johansson S, Ytterberg C, Claesson I, Lindberg J, Hillert J, Andersson M, Widén Holmqvist L, von Koch L. High concurrent presence of disability in multiple sclerosis: Associations with perceived health. J Neurol 2007;254: Larsson BW, Kadi F, Ulfberg J, Aulin KP Skeletal muscle morphology in patients with restless legs syndrom. Eur Neurol. 2007;58(3): Lindström AK, Stendahl U, Tot T, Lidström BM, Hellberg D. Predicting the outcome of squamous cell carcinoma of the uterine cervix using combinations of individual tumor marker expression. Anticancer Res 2007;27: Lindström AK, Ulf Stendahl U, Tot T, Hellberg D. Correlations between ten biological tumor markers in squamous cell cervical cancer and serum estradiol, serum progesterone and smoking. Anticancer Res 2007;27: Lindström AK, Ekman K, Stendahl U, Henriksson R, Hedbom H, Tot T, Hellberg D. LRIG and squamous epithelial cervical cancer. Correlation to prognosis, sex steroid hormones, and smoking. Int J Gynecol Cancer 2007 (July 11). Lisspers K, Ställberg B, Hasselgren M, Johansson G, Svärdsudd K. Quality of life and measures of asthma control in primary health care. J Asthma Nov;44(9): Nilsson S, Waldenström U, Engström A-B, Hellberg D. Single Blastocyst Transfer after ICSI from Ejaculate Spermatozoa, Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration (PESA) or Testicular Sperm Extraction (TESE). J Ass Reprod Gen 2007;24: Olai L, Omne-Pontén M, Borgquist L, Svärdsudd K. Prognosis assessment in stroke patients at discharge from hospital. Age and Ageing (2):

12 Rastad C, Ulfberg J, Lindberg P. Light room therapy effective in mild forms of seasonal affective disorder - a randomised controlled study. J Affect Disord. Nov 2007, epub ahead of print. Ruchkin V, Henrich C, Jones S M, Vermeiren R. & Schwab-Stone M. (2007). Violence Exposure and Psychopathology in Urban Youth: The mediating Role of Posttraumatic Stress. Journal of Abnormal Child Psychology, 35, Epub 2007 Feb 27. Ruchkin V, Lorberg B, Koposov R, Schwab-Stone M, & Sukhodolsky, D. (2007). ADHD Symptoms and Associated Psychopathology in a Community Sample of Adolescents From the European North of Russia. Journal of Attention Disorders, Aug 21; [Epub ahead of print]. Ruchkin V, Gilliam, W, & Mayes L. (2007). Developmental Pathway Modeling in Predicting Behavioral and Physical Health Outcomes in Young Russian Children. Child Psychiatry & Human Development, Jul 6; [Epub ahead of print]. Ruchkin V, Koposov R, & Schwab-Stone, M. (2007). The Strength and Difficulties Questionnaire: Scale Validation with Russian Youth. Journal of Clinical Psychology, 63, Ställberg B, Lisspers K, Hasselgren M, Johansson G, Svärdsudd K. Factors related to the level of severity of asthma in primary care. Respir Med. 2007; 101, Tabár L, Tot T, Dean PB. Early detection of breast cancer: Large-section and thick-section histoogic correlation with mammographic appearances. RadioGraphics 27:S5-S35, Taylor RS, Fritzell P, Taylor RJ Balloon kyphoplasty in the management of vertebral compression fractures: an updated systematic review and meta-analysis. Eur Spine J Aug;16(8): Tot T. The theory of the sick lobe and the possible consequences. Int J Surg Pathol 15(4:) , Tot T. The clinical relevance of the distribution of the lesions in 500 consecutive breast cancer cases documented in large-format histological sections. Cancer,110 (11): , Ulfberg J, Bjorvatn B, Leissner L, Gyring J,, Karlsborg M, Regeur L, Skeidsvoll H, Polo O, Partinen M; Nordic RLS Study Group. Comorbidity in restless legs syndrome among a sample of Swedish adults. Slepp Med Nov;8(7-8):

13 Wottrich AW, von Koch L, Tham K. The meaning of rehabilitation in the home environment after acute stroke from the perspective of a multiprofessional team. Phys Ther 2007;87:778-88; discussion Epub 2007 Apr 18. Ytterberg C, Johansson S, Andersson M, Olsson D, Link H, Widén Holmqvist L, von Koch L. Combination therapy with interferon-beta and glatiramer acetate in multiple sclerosis. Acta Neurol Scand 2007;116:96-9. Zasloff E, Schytt E, Waldenstrom U. First time mothers' pregnancy and birth experiences varying by age. Acta Obstet Gynecol Scand. 2007;86(11): Accepterade Andre M, Vernby Å, Odenholt I, Stålsby Lundborg C, Axelsson I, Eriksson M, Runehagen A, Schwan Å, Mölstad S. Diagnosis-prescribing surveys in 2000, 2002 and 2005 in Swedish general practice - consultations, diagnosis, diagnostics and treatment choices. Scand J Inf Dis. Hagman C, Janson C, Emtner M. A comparison between patients with dysfunctional breathing and patients with asthma. The Clinical Respiratory Journal 2007; DOI: /j X x. Holmberg LI, Hellberg D. Age-related gender differences in Swedish adolscents. Int J Adolesc Med Health Holmberg LI, Hellberg D. Sociodemographic characteristics in high school students on vocational versus theoretical programs. Int J Adolesc Med Health Holmberg LI, Hellberg D. A Comparison of Behavioral and Demographic Characteristics of Immigrant and Native Teenagers in Sweden. Turkish J Ped Jerdén L, Burell G, Stenlund H, Weinehall L, Bergström E. Empowerment: a key to a better understanding of adolescent health? Int J Child Adolescent Health 2008; 1: (in press). Johansson S, Ytterberg C, Hillert J, Widén Holmqvist L, von Koch L. Predictors of fatigue in multiple sclerosis, a longitudinal study. J Neurol Neurosurg Psych. Långström N, Grann M, Ruchkin V, Sjöstedt G, Fazel S. Risk Factors for Violent Offending in Autism Spectrum Disorder: A National Study of Hospitalized Individuals. Journal of Interpersonal Violence, accepted upon revision. 13

14 Osterlund Efraimsson E, Hillervik C, Ehrenberg A. Effects of COPD-selfcare management education at a nurse-led primary health care clinic. Scandinavian Journal of Caring Sciences. Peterson E, Choo C, von Koch L, Finlayson M. Injurious falls among middle aged and older adults with multiple sclerosis. Arch Phys Med Rehabil. Rodhe N, Englund L, Molstad S, Samuelsson E. Bacteriuria is associated with urge urinary incontinence in older women. Scand J Prim Health Care. Ruchkin V, Jones S M, Vermeiren R, & Schwab-Stone M. The Strength and Difficulties Questionnaire: Scale Identification and Validation with American Urban Youth. Psychological Assessment, in press. Skogman BH et al. Improved laboratory diagnostics of Lyme Neuroborreliosis in children by detection of antibodies to new antigens in cerebrospinal fluid. Pediatric Infectious Disease Journal. Väfors M, Koposov R, av Klinteberg B, & Ruchkin V. Childhood behavior problems and psychopathy: two related concepts? The International Journal of Law and Psychiatry, in press. Ytterberg C, Johansson S, Widén Holmqvist L, von Koch L. Variations in functioning and disability in multiple sclerosis: a two-year prospective study. J Neurol. Facklitteratur Läroböcker Tabár L, Tot T, Dean PB. Breast Cancer. Early Detection with Mammography. Casting Type Calcifications: Sign of a subtype with Deceptive Features. Thieme, Kapitel Tot T. How to eradicate breast carcinomas: a hypothetical way of breast cancer prevention based on the theory of the sick lobe. Nova Science Publishers Inc New York, accepted. Tot T. Lobular carcinoma of the breast. In Perez Sanchez VM ed: Patologia Mamaria, McGraw-Hill, in press. 14

15 Tot T. Large section histology of the breast in diagnostic routine. In Perez Sanchez VM ed: Patologia Mamaria, McGraw-Hill, in press. Övrigt: André M, Rodhe N. Bakgrundsdokumentation till Nedre urinvägsinfektion hos kvinnor. Diagnostik och behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2:2007. Arvidsson E, André M, Borgquist L, Carlsson P, Lindström K. Så resonerar läkare och sjuksköterskor vid prioriteringar av patienter i primärvård. CMT rapport 2007:6 Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet, Linköping Englund L. Läkarens intyg avgörande: P-tillstånd för rörelsehindrade - restriktiv bedömning motiverad. Läkartidningen 2007 nr 23 sid Hedin H, Indrekvam K. Training of Orthopaedic Specialists in the European Community. What is going on in Europe. (Enkätstudie gjort bland ortopedsektioner inom EU). BON (The Newsletter of the British Orthopaedic Association) Issue no 36. Hedin H. Barn- Inte det samma som småväxta vuxna. Ortopediskt Magasin 3/2007. Schytt E. Ansträngningsinkontinens efter barnafödande. Primärvårdens nyheter ; Schytt E. Kvinnors hälsa efter barnafödande. Jordemodern 2007, nov. Tot T. Nationella riktlinjer för bröstcancersjukvård. Medicinskt och hälsoekonomiskt faktadokument. Socialstyrelsen Internationella föredrag/poster: André M. Meeting the child with health problems in the consultation. High tech or old fashion consultation. Nordisk allmänläkarkonferens Island, juni

16 Borgström T. Time-limited psychotherapy - a physodynamic method for public use. Conference of the European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector. Copenhagen, Denmark, June Flacking R. Breastfeeding - Influences and experiences of Swedish mothers of preterm infants. Keynote speaker vid University of Central Lancashire, Department of Midwifery Studies, 6 th December Fritzell P. Results from the Swedish National Spine Register, SweSpine. Poster ISSLS Hong Kong Fritzell P. AO-Spine, Master Class- The Swedish Spine Registry. Davos, Switzerland, December Fritzell P. Eurospine - The Swedish Spine Registry. Brussels, oktober Fritzell P. AO-Spine, Master Class. Borgå, Finland maj Hambraeus K. The SEPHIA-project: an Internet based national registry of secondary prevention after myocardial infarction. Poster EuroPrevent Congress, Madrid, April Hambraeus K. An Internet based national registry of secondary prevention after myocardial infarction. Poster European Society of Cardiology annual congress, Wien, September Jerdén L. Health promotion in primary health care. School of Community and Public Health, Ramallah Jerdén L. Empowerment is related to health among Swedish adolescents. IUHPE 19th world conference, Vancouver, Nilsson KG, Dalén T, Henricson A. Trabecular metal tibial component in the young patient. A RSA study. Poster ORS, American Academy of Orthopedic Surgeons, San Diego

17 Nyhäll-Wåhlin B-M, Petersson I, Nilsson J-Å, Jacobsson L, Forslind K, Albertsson K, Turesson C. High disease activity burden predicts severe extra-articular manifestations in early rheumatoid arthritis. Poster presentationer vid ACR (American College of Rheumatology) kongressen i Boston november Rastad C. Ljusterapi lindrar vinterrelaterad nedstämdhet - en kontrollerad klinisk studie. Föredrag och abstrakt på den 12 Nordiske Sövnkonferansen, Bergen, maj-juni Rodhe N. Bacteriuria is associated with urge urinary incontinence in older women. Nordisk Allmänmedicinsk Kongress Reykjavik, Island, juni 2007 (poster). Ruchkin V. Violence Exposure and Psychopathology in Urban Youth: The mediating Role of Posttraumatic Stress. European Society for Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP), Florence, Italy, August Schytt E. Föredrag: Women s health after Childbirth. University of York, Nov Ställberg B, Lisspers K, Bergentz S, Nilholm L, Janson C. Differences in managing COPD exacerbations in primary and secondary care. Eur Respir J 2007; 30: Suppl. 51. (Abstract ERS 2007.) Tot T Annual Screening Mammography Forum. Vancouver, Canada, Oct 2007 Tot T. European Congress of Pathology, Symposium of Breast Pathology. Istanbul, Turkey, 9nd September Tot T. Seminario Multidisciplinare: Large section histopathology of the breast: pathological - radiological correlation and clinical implications. Turin, Italy, 13 July Tot T. Short course for pathologists on Large section histopathology of the breast. Turin, Italy, 13 July Tot T. European School of Pathology - Course in Breast Diseases. Krakow, Poland, 1-3 June

18 Tot T. Fifth International Conference on the Intraductal Approach to the Breast. Los Angeles, USA, 1-4 March Nationella föredrag/poster: Hagman C. A comparison between patients with dysfunctional breathing and asthma. Nordic Lung Congress, Uppsala, april Hagman C. A comparison between patients with dysfunctional breathing and asthma. European Respiratory Society Annual Congress, Stockholm, september Hagman C. A comparison between patients with dysfunctional breathing and asthma. Sjukgymnastdagarna, oktober Hambraeus K. An Internet based national registry of secondary prevention after myocardial infarction. Poster Kardiovaskulära Vårmötet, Göteborg, April Hedin H. Symposium om Barnmisshandel (moderator och föredragshållare). Svensk Ortopedisk Förenings Årsmöte i Umeå augusti Henricson A, Gao F, Nilsson KG. Femoral component fixation of the TKA in the young patient. A RSA study. SOF Umeå 2007 (poster). Holmberg L. Unwanted pregnancies and Young men. Conference on Adolescent Health, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, Göteborg, oktober Holmberg L. Smitta livsstil om infektionsrisker i ett föränderligt samhälle. Symposium på Medicinska Riksstämman, Sektionen för infektionssjukdomar, Stockholm, november Holmberg L. Hälsa, riskbeteende och sexualitet bland ungdomar. Presentation på Medicinska Riksstämman, Svenska skolläkarföreningen, Stockholm, november Janeslätt G. Presentation: Relationen mellan vardagsfungerande och tidsuppfattning hos barn med funktionshinder. AT Forum och nordisk Kongress för arbetsterapeuter. Stockholmsmässan, Västerås, april

19 Jerdén L. Hälsofrämjande arbete i hälso- och sjukvården. Kurs i genombrottsmetodik, Tällberg Jerdén L. Empowerment; Personlig hälsodokumentation i seminariet Empowerment: när sjukvården bekräftar. Hälsofrämjande i praktiken, Stockholm, Jerdén L. Mål och innehåll i hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande patientarbete. Främjande och förebyggande i praktiken, Länskonferens Dalarna, Johannsson Örn H. Proktologiska sjukdomar och behandlingsalternativ. Dala Gastro, januari Johannsson Örn H. Proktologi för distriksläkare. Vårdcentralen Borlänge sjukhus, september Lindström A. Correlation Between Serum Estradiol/Progesterone Ratio and Survival Length in Invasive Squamous Cell Cervical Cancer (poster). Seminarium Klinisk forskning utanför universitetssjukhuset, Västerås 30 oktober Nilsson KG, Dalén T, Henricson A. Trabecular metal tibial component in the young patient. A RSA study. SOF Umeå (poster). Nyhäll-Wåhlin B-M, Petersson I, Nilsson J-Å, Jacobsson L, Forslind K, Albertsson K, Turesson C. High disease activity burden predicts severe extra-articular manifestations in early rheumatoid arthritis. Poster presentationer 2007 års Riksstämman i Stockholm. Olai L. Att vara äldre och leva med stroke (föredrag). Forskning pågår om äldre och åldrande. Regionförbundet Uppsala län, 2007, Uppsala. Rodhe N Urinvägsinfektion utan symptom hos äldre vanligt ofarligt äntligen något vi inte ska behandla (föredrag). Forskning pågår om äldre och åldrande. Uppsala universitet, mars Rodhe N. Urinvägsinfektion inte alltid som man tror (föredrag). Äldrekonferens Vital, Vis eller Vårdtagare, Borlänge, oktober Rodhe N. Blåskatarr hos kvinnor en besvärlig bagatell? Läkarförbundets Riksstämma, Stockholm, november

20 Ställberg B, Lisspers K, Janson C. Differences in managing COPD exacerbations in secondary and primary care in Mid- Sweden results from the praxis study. Abstract Nordic Lung Congress, Uppsala Ställberg B, Lisspers K, Janson C. Trots riktlinjer följer läkemedelsbehandlingen vid KOL inte nuvarande behandlingsrekommendationer - resultat från Praxisstudien. Abstrakt Riksstämman Svärd A. Föredrag: Anti-CCP-antikroppar vid RA. Medicinkliniken i Falun, mars Svärd A. Poster: IgA anti-ccp antibodies in early RA. Svenska Läkaresällskapets Riksstämma, Stockholm, november Tot T. Congress of The Swedish Society of Pathology. Guthenburg, May, Tot T. Nordisk fortbildningskurs in bröstdiagnostik och therapy. Stockholm, April, Övriga uppdrag med koppling till vetenskaplig verksamhet: Jerdén L. Sekreterare i Statens folkhälsoinstituts vetenskapliga råd för metodfrågor om hälsofrämjande arbete inom hälso- och sjukvården. Docent Peter Fritzell utsågs av Århus Universitetshospital att vara opponent den 19 oktober 2007 på avhandlingen Health Economic Evaluation of Lumbar Spinal Fusion in Chronic Low Back Pain Patients, Rikke Søgaard. Pris för review artikel Doktorand Karolina Krakau har erhållit pris och utmärkelse för 2006 års bästa review artikel i tidskriften Brain Injury 2006 Apr;20(4): Metabolism and nutrition in patients with moderate and severe traumatic brain injury: A systematic review. Krakau K, Omne-Pontén M, Karlsson T, Borg J. Hambraues K. Ledamot i Socialstyrelsens expertgrupp vid framtagandet av beslutsstöd vid sjukskrivning, gällande hjärtsjukdomar. Några av forskarna knutna till CKF har under året dessutom medverkat i olika arbetsgrupper såväl kopplat till SBU, Socialstyrelsen, Vårdförbundet som Läkarsällskapet. Flertalet har också medverkat med olika insatser i form av nationella/internationella föreläsningar/seminarier kopplat till arbetsträffar, professionella möten och/eller konferenser. 20

21 STÖD FÖR INLEDANDE FORSKNINGSARBETE (s.k. 35:OR) 2007 Projektledare/doktorand Yrke//Arbetsenhet Ämne Lundquist, Gunilla Överläkare. Palliativa teamet, Ludvika Diagnostisera döendet- kriterier för diagnos samt inverkan på vården, anhöriga och personal. Aldrimer, Mattias ST-läkare. Avd för klinisk kemi, Falu lasarett Referensvärden för kliniska kemiska blodanalyser hos friska barn och ungdomar. Kyhle, Kicki Leg psykolog/leg psykoterapeut. Psykiatriska öppenvårdsmott, Säter Jämförande behandling vid insomni. DOKTORANDTJÄNSTER (50%) INOM PRIMÄRVÅRDEN Doktorand Yrke/Institution/Arbetsenhet Ämne Gustavsson, Catharina Jerdén, Lars Lisspers, Karin Olai, Lena Rastad, Cecilia Rodhe, Nils Sjukgymnast, Inst för folkhälsooch vårdvetenskap, Uppsala universitet. Rehab-Centrum, Borlänge. Distriktsläkare, Inst för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet. Jakobsgårdarnas vc, Borlänge. Distriktsläkare, Inst för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet. Gagnef Vc. Sjuksköterska, Inst för folkhälsooch vårdvetenskap, Uppsala universitet. Sjukgymnastiska behandlingsmetoder vid muskuloskeletal nacksmärta. Empowerment och prevention. Astma i Mellansverige - AIMstudien. Skadad hjärna och sårbart liv - en komplex omvårdnadssituation. Sjukgymnast, Inst för folkhälso- Ljusterapi vid subsyndromal SAD. och vårdvetenskap, Uppsala universitet. Rörelseterapin, Psyk klin, Falun. Distriktsläkare, Inst för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet. Britsarvets vc, Falun. Förekomst av bakt.uri hos våra äldsta inv. Antibiotika-beh; effekter på bakt.uri och urinvägssymtom. 21

22 POST DOC MÅNADER Forskare Klinik Ämne André, Malin Distriktsläkare 2 månader Britsarvets vårdcentral, Falun Infektioner i barnfamiljer: Föräldrars upplevelse av barnets infektioner och antibiotikaförskrivning. Fritzell, Peter Ortoped 2 månader Ortopedkliniken, Falu lasarett Lumbar fusion or disc prosthesis as treatment for chronic low back pain. Johannsson, Helgi Örn Kirurg 2 månader Kirurgkliniken, Falu lasarett Studier om hemorrojder. Lindskog, Magnus AT-läkare 2 månader AT-centrum, Falu lasarett Prostaglandin-systemet - en Akilleshäl i t-cellslymfom/leukemi? Nilsson, Kenneth Infektionsläkare 2 månader Råssjö, Eva-Britta Gynekolog 2 månader Schytt, Erica Barnmorska 2 månader Infektionskliniken, Falu lasarett Kvinnokliniken, Falu lasarett Kvinnokliniken, Falu lasarett Studier av Rickettsia helvetica, humanepiemiologisk betydelse samt dess relation till klinisk sjukdom. Utvärdering av flödesschema för handläggning av sexuellt överförda, behandlingsbara infekt.hos tonårsflickor som söker ungdomssmott i Uganda. A randomized controlled trial of acupuncture to reduce labour pain. Szabo, Eva Kirurg 1 månad Kirurgkliniken, Mora lasarett Behandling av traumatiska mjältskador vid Kirurgkliniken, Mora lasarett 22

23 KLINISKA FORSKNINGSPROJEKT - redovisning av individer som erhållit projektanslag från CKF 2007 Projektledare Titel på projektet Beslutade medel Renée Flacking Barnsjuksköterska Barnkliniken Falu lasarett Att bli pappa till ett mycket för tidigt fött barn Anna Svärd Läkare Reumatologkliniken Falu lasarett Kristoffer Bothelius Psykolog Skönviks Rehab Klinik Säter Sverker Svensjö Läkare Kirurgkliniken Falu lasarett Antikroppar mot citrullinerade proteiner vid reumatoid artrit (RA) - kan "nya" antikroppar ge ytterligare hjälp att ställa en tidig diagnos, och att bedöma sjukdomens prognos? Behandling av komorbid insomni för patienter med kronisk smärta. Effekter på smärtkänslighet, smärtnivå och utmattning. Abdominal Aaortic Aneurysm experiences from introduction of a screeening program in two counties. Anders Henricson Läkare Ortopedkliniken Falu lasarett Ablah Alasaly Psykolog BUP-kliniken Total knäartroplastik. Utvärdering av faktorer för förbättring av långtidsfunktionen, speciellt avseende den yngre patienten. Borderlinestörning hos ungdomar Jan Wesström Läkare Kvinnokliniken Falu lasarett Sömnapnésyndrom och restless legs i samband med klimakteriebehandling: en epidemiologisk enkätstudie och interventionssstudie Kenneth Nilsson Läkare Mikrobiologen Falu lasarett Dan Hellberg Läkare Rickettsia helvetica: seroepidemiologisk studie inkluderande metodologisk validering och utveckling av diagnostiska alternativ samt organismens koppling till relevanta kliniska tillstånd. Cervixneoplasier: års uppföljning

24 Thomas Ljung Läkare GävleDala Företagshälsa Kontrollerad, randomiserad undersökning av behandling mot insomni med kognitiv beteendeterapi (KUBIK) Erica Schytt Barnmorska Kvinnokliniken Falu lasarett A randomized controlled trial of acupuncture to reduce labour pain Hans-Erik Källman Sjukhusfysiker Falu lasarett Optimering av bildkvalitet och patientdos inom digital radiologi. Marcel Sadeghi Läkare Kirurgkliniken Falu lasarett Är datortomografi en bra metod för preoperativ evaluering av colon cancer? Klara Edlund Psykolog Skönviks Rehab Klinik Säter Evidensbaserad multiprofesionell behandling med kognitiv beteendeterapi för patienter med fetma Catharina Gustavsson Sjukgymnast Rehab-Centrum Borlänge Eva Österlund Efraimsson Sjuksköterska Norslunds vc Falun Niklas Magnusson ST-läkare Kirurgkliniken Mora lasarett Tillämpad avslappning som smärt- och stresshantering: en gruppbehandling för pat med långvarig nacksmärta- en randomiserad kontrollerad klinisk studie. Interaktion mellan patient och sjukisköterska på KOLsjuksköterskemottagningen i primärvård. Kronisk smärta efter ljumskbråckskirurgi Barbro Hedin Skogman Läkare Barnkliniken Falu lasarett Neuroborrelios hos barn och ungdom - kliniska, immunologiska och diagnostiska aspekter. 24