Verksamhetsberättelse Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2006. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2006 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

2 Verksamhetsberättelse 2006 Härmed översändes verksamhetsberättelsen för CKF Dalarna. CKF Dalarna ett samarbete mellan Uppsala universitet och Landstinget Dalarna. CKFs uppdrag är att stödja den kliniska forskningen inom medicinsk vetenskap och vårdvetenskap inom hälso-och sjukvården i Dalarna. Februari 2007 Staffan Nilsson Marianne Omne-Pontén Maria Pilawa Föreståndare Föreståndare Sekreterare

3 Året som gått en sammanfattande text om år 2006 Genom inrättandet av CKF har det byggts upp en grund som möjliggör en ökad klinisk forskning inom Landstinget Dalarna. Totalt sett har den kliniska forskningsverksamheten ökat inom såväl den medicinska vetenskapen som inom den vårdvetenskapliga. Sedan CKFs start har verksamheten bidragit till att det under perioden publicerats mer artiklar baserade på studier genomförda i Dalarna eller med anknytning till i Dalarna verksamma personer. Vid CKF finns idag 33 doktorander i forskarutbildning och 34 seniora forskare med bibehållen vetenskaplig verksamhet. Av doktoranderna är 17 st inskrivna vid en institution vid Uppsala universitet. Detta utgör en viktig del i det samarbete som avtalet mellan landstinget och Uppsala har skapat möjligheter till. Forskare och doktorander verksamma vid CKF har dessutom vid ett flertal tillfällen medverkat i olika utbildningssammanhang varvid frågor kopplat till evidens, vårdprogram och/eller vårdrutiner diskuterats. Ett flertal konsultationer har också förevarit då enskilda kliniker tar kontakt med CKF med frågor kopplat till olika slag av utvecklings-/förbättringsarbeten eller behov av handledarinsats för C/D-uppsatser. Vi anser att det uppsatta målet i avtalet om en ökning och förstärkning av den kliniska forskningen väl har uppfyllts. Under det 6:e verksamhetsåret vid CKF har vi kunnat konstatera att den kliniska forskningsverksamheten inom LD är både omfattande och efterfrågad. Sammantaget finns en efterfrågan på de tjänster som CKF erbjuder i form av anslag och aktiviteter och det finns en tilltagande efterfrågan på den kunskap som genereras inom de olika forskningsprojekten. Våra uppskattade seminarier, cafékvällar och temakvällar har varit både välbesökta och efterfrågade. I februari disputerade Eva-Britta Råssjö med avhandlingen Sexual Behaviour and Sexually Transmitted Infections Among Urban Ugandan Youth Perceptions, Attitudes and Management. Erica Schytt disputerade i december med avhandlingen Women s health after childbirth. Ett flertal av doktoranderna vid CKF genomförde under 2006 sina halvtidsseminarier. I samverkan med Institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap, Uppsala universitet genomfördes en av dessa halvtidsseminarier i CKFs egna lokaler. Eftersom år 2006 var det sista året av verksamhet inom ramen för de avtal som slöts med Uppsala universitet år 2000, har arbete pågått med att ta fram ett underlag för det nya avtalet. Inom LD genomfördes en mindre utvärdering som kom att mer fokusera på bristen på stöd för verksamheternas utvecklingsarbeten. Dock framkom i utvärderingen att de flesta var nöjda med det innehåll och aktiviteter som CKF erbjuder. Från enheter utanför Falun efterfrågas fler aktiviteter utanför centralorten. För CKFs del är det utomordentligt värdefullt med den direktinformation vi erhåller från universitetet i frågor som rör både den högre utbildningen och forskarutbildningen. Informationen från Uppsala universitet vad gäller administrativa och andra övergripande frågor sker idag via nätet på ett utomordentligt bra sätt. Den information som förmedlas via prefektmöten utgör ett bra komplement och vi värdesätter vår möjlighet att delta vid dessa möten. 1

4 Kontakterna mellan de enskilda doktoranderna och respektive institution vid Uppsala universitet har fungerat mycket tillfredsställande under åren. Vi har även vid flera tillfällen haft respektive handledare från Uppsala universitet på besök vid CKF och därvid kunnat genomföra metodseminarier med inbjudan till doktorander knutna till CKF och högskolan. Avslutningsvis kan vi konstatera att avtalet som skrivits mellan Landstinget Dalarna och Uppsala universitet om ett ökat stöd för den kliniska och patientnära forskningen har varit framgångsrikt. Samarbetet med Uppsala universitet har lett till att antalet kliniska forskningsprojekt har ökat inom LD och att förutsättningarna för ett ökat stöd till de enskilda forskarna verksamma inom LD har utvecklats och förbättrats genom CKF. ORGANISATION Centrumrådet (CR) har under 2006 haft två sammanträden. I Centrumrådet har följande personer varit ledamöter under 2006: Uppsala universitet Lars Holmberg, professor, Regionalt Onkologiskt Centrum Eva Vingård, professor, Inst för medicinska vetenskaper, Arbets- och miljömedcin Landstinget Dalarna Malin André, distriktsläkare, med dr, Britsarvets vårdcentral, Falun Mats Hedberg, överläkare, med dr, Kirurgkliniken, Mora Lena Mallon, överläkare, med dr, Psykiatrin, Säter Tibor Tot, överläkare, docent, Avd för klinisk patologi och cytologi, Falun Adjungerande Anna Ehrenberg, lektor, docent, Högskolan Dalarna Birgitta Göthman, utvecklingschef, Landstinget Dalarna Hans Hallberg, distriktsläkare, med dr, Dalarnas Forskningsråd Ersättare för ordinarie landstingsledamöter Catharina Gustavsson, leg sjukgymnast, Rehab-centrum, Borlänge Eva Szabo, ST-läkare, med dr, Kirurgkliniken, Mora Jan Ulfberg, överläkare, docent, Sömnlab, Avesta Sylvia Wickman, överläkare, med dr, Psykiatrin, Falun (lämnade uppdraget maj 2006) Kansli Staffan Nilsson, föreståndare Marianne Omne-Pontén, föreståndare Maria Pilawa, sekreterare Anställda handledare vid CKF Lars Englund, specialist i allmänmedicin, med dr Peter Fritzell, specialist i ortopedi, med dr Hans Hallberg, specialist i allmänmedicin, med dr Dan Hellberg, specialist i gynekologi, docent Lena von Kock, leg sjukgymnast, docent 2

5 Statistiker Jan Ifver Forskningsassistent Ingegerd Lönn (forskningssjuksköterska) Pågående diskussioner med Centrumrådet - målsättning med och former för utlysning av post doc tid - målsättning med och former för utlysning av doktorandtjänster - omfattning av handledarresurs vid CKF - kriterier för CR beslut ang anslag. PROJEKTANSLAG Till våren 2006 inkom sexton stycken ansökningar om projektmedel. Totalt beviljade Centrumrådet kr till elva kliniska studier. Till hösten 2006 inkom elva ansökningar om projektmedel och nio personer sökte post doc månader. Centrumrådet beviljade anslag om kr fördelat på åtta forskningsprojekt. Tid för post doc meritering under 2007 beviljades motsvarande fjorton månader. Under 2006 erhöll sex personer stöd för bl.a. ett inledande forskningsarbete (s.k. 35:or). EKONOMI CKF har under år 2006 haft intäkter på 6,5 miljoner kr varav 5,4 miljoner kr är landstingsbidrag. Av tidigare tilldelade forskningsbidrag som ej använts, har CKF under 2006 återrekvirerat 0,7 miljoner kr. Dessutom har 0,4 miljoner kr överflyttats från länssjukvården kopplat till handledarfunktionen vid CKF. Se bilaga 1. CKF har under året ett överskott på 1,3 miljoner kr. Överskottet beror på ovan nämnda återbetalning av forskningsbidrag och på något färre tilldelade projektansökningar jämfört med tidigare år. VETENSKAPLIGA EXAMEN OCH MERITERING DISPUTATIONER Gynekolog Eva-Britta Råssjö disputerade den 3 februari 2006 i Uppsala. Titel Sexual Behavior and Sexually Transmitted Infections Among Urban Ugandan Youth Perceptions, Attitudes and Management Opponent: Gunta Lazdane, professor i obstetrik och gynekologi, regional advicer på WHO. ISBN

6 Barnmorska Erica Schytt disputerade den 8 december 2006 i Stockholm. Titel:Women s health aft childbirth Opponent: Professor Brit-Marie Landgren, Karolinska Institutet ISBN Halvtidskontroll under forskarutbildningen Under året har följande doktorander genomgått halvtidsbedömning: Nils Rodhe, Förekomst av bakterieuri hos våra äldsta invånare. Antibiotikabehandling; effekter på bakterieuri och urnvägssymtom. Anders Henricson, Fixation av knäproteser hos yngre patienter. Barbro Hedin Skogman, Neuroborrelios hos barn och ungdom, kliniska, immunologiska och diagnostiska aspekter. Forskningsetik Under år 2006 har elva forskare/doktorander från Landstinget Dalarna skickat in ansökningar till den regionala etikprövningsmyndigheten i Uppsala (EPN). Kostnaderna ( kr) bestrids av huvudmannen, Landstinget Dalarna. FORSKARGRUPPER Sömngruppen (Jan Ulfberg) Sömngruppen vid CKF påbörjade sin verksamhet år Upprinnelsen till att bilda just denna grupp var att det i Dalarnas län vid denna tid fanns flera personer engagerade i studier inom området sömn. Under år 2004 är gruppen utvidgad genom att man ingått ett samarbete med sömnforskare vid CKF, Västmanland. Numera träffas sömngruppen regelbundet under en eftermiddag 2-3 gånger per år, antingen vid CKF i Falun, CKF i Västerås eller vid sömnlaboratoriet i Avesta. Det finns nog sannolikt inget område inom medicinen som är så tvärvetenskapligt som sömnforskning! Följaktligen verkar inom sömngruppen för närvarande personer som har sin vardagliga gärning förankrad inom bland annat psykiatri, invärtes medicin, klinisk kemi, klinisk fysiologi, gynekologi, intensivvård, barnhälsovård, idrottsfysiologi, skolhälsovård och tandhälsovård. Sömngruppen inom CKF är en viktig plattform för de doktorander/predoktorander, som för närvarande är knutna till gruppen. Doktorander: Cecilia Rastad, sjukgymnast, gör befolkningsundersökningar över förekomsten av vinterdepression/vintertrötthet inkl. ljusbehandling av dessa grupper. Två artiklar är publicerade i internationella tidskrifter. En tredje artikel är under preparering. Britta Wåhlin-Larsson, biomedicinsk analytiker, undersöker muskulaturens funktion och struktur vid sjukdomarna obstruktivt sömnapnésyndrom och restless legs syndrome. Två studier är klara, ett manuskript är nyligen accepterat för publicering i den välkända och ofta citerade European Neurology. 4

7 Predoktorander: Jan Wesström, gynekolog, undersöker för närvarande i en stor epidemiologisk studie hur klimakteriet hos kvinnor påverkar sömnen. Det riktas i denna studie även ett intresse kring eventuell påverkan av sömnparametrar vid läkemedelsbehandling. Romana Stehlik, är i slutstadiet av sin ST-utbildning till kombinerad allmänläkare/sömnläkare. Detta är sannolikt det första utbildningsblocket i landet för läkare, där man kombinerar utbildning i sömn med allmänläkarutbildning! Romana har slutfört en studie avseende sambandet mellan restless legs syndrome/ fibromyalgi och sömnbesvär. Kristoffer Bothelius, psykolog vid Skönviks Rehab, planlägger forskning inom området insomnia och kognitiv beteende terapi (KBT). Intresset kring sömn och konsekvenser av sömnbrist har en nästan gigantisk tillväxt inom och utom vårt land. Här har sömngruppen Dalarna-Västmanland en viktig uppgift att fylla för ett fortsatt informations- och erfarenhetsutbyte mellan olika forskare. Ett forum, som leds av Jan Ulfberg, som de sömnintresserade kan använda sig av är: Äldregruppen Under året har det varit en lägre aktivitetsgrad inom äldregruppen. Däremot planeras att under hösten 2007 genomföra ytterligare en äldrekonferens, samt att två cafékvällar har äldrefrågor i fokus under våren I äldregruppen ingår doktorander och forskare verksamma vid Dalarnas forskningsråd och Högskolan Dalarna. En av deltagarna i äldregruppen är doktorand Lena Olai. Hon har verkat som projektsekreterare i projektet Kersti; ett samarbetsprojekt mellan LD, medicinkliniken och Falu kommun. Forskningslaboratorium Planering av forskningslaboratoriet har för närvarande avstannat. Tilltänkta lokaler ansågs ej lämpliga (enligt Landstingsfastigheter). Verksamhetschefen för Avd för klinisk patologi och cytologi, Tibor Tot, anser dock att det är viktigt att verksamheten på forskningsslabbet kommer igång. Det finns flera orsaker till detta, bl a skulle det underlätta för BMA-utbildningen och för hanteringen av biobankerna. CKF har i år avsatt kr som en grundplåt för det planerade forskningslabbet. SAMVERKAN INOM REGIONEN Den regionala samverkan sker både inom gruppen av etablerade CKF-enheter och inom Uppsalala/Örebro-regionen. Under året har flera möten genomförts. Frågor som diskuteras rör såväl regionövergripande aktiviteter som erfarenhetsutbyte vad gäller avtalsinnehåll för de kliniska forskningsenheterna. I maj fattades beslut om att inrätta ett regionalt forskningsråd inom Uppsala/Örebroregionen. Administrationen av rådet är placerat till Landstinget Dalarna och rådets faktiska verksamhet kommer att påbörjas 1 januari

8 Samverkan mellan CKF och Uppsala universitet sker genom dels medverkan på prefektmöten och dels genom det regionala samarbetet. Under 2005 uppmanades CKF att inkomma med en självvärdering vilken legat till grund för fortsatta samtal med Uppsala universitet. Direkta samtal mellan föreståndarna och representanter från universitet har genomförts. AKTIVITETER UNDER ÅRET Vid CKF arrangeras regelbundet metodinriktade seminarier. Inbjudan till seminarier sker via både hemsidan och personliga utskick. Seminarierna genomförs i de flesta fall i samverkan med både Dalarnas forskningsråd och Högskolan Dalarna. Bedömningen är att det finns ett intresse för dessa seminarier och att det blir en god uppslutning. Många av de doktorander eller forskare som finns verksamma vid CKF medverkar i olika utbildningssammanhang som arrangeras också av enskilda enheter och kliniker inom LD. Det rör sig om både mer allmänna enhetsmöten som mer spcialinriktade fördjupningsseminarier. I många fall lånar enheterna CKFs lokaler för dessa aktiviteter. I februari genomfördes en studiedag om Insomni - att inte kunna sova.medverkande var Jan Ulfberg, Lena Mallon, Cecilia Rastad, Kristoffer Bothelius och Hans Hallberg. Studiedagen riktade sig särskilt till verksamma inom närsjukvården. Seminarier 21/1 Metoddiskussion kopplat till KaTid-studien Gunnel Janeslätt 11/10 Empowerment bland skolungdomar Lars Weinehall 17/10 Analys av upprepade mätningar Johan Bring 24/10 Borreliainfektion hos barn Barbro Hedin Skogman 26/10 Predisputation Erica Schytt 9/11 Deltagande observation Eva Österlund Efraimsson 1/12 Metoddiskussion kring studien Jan Wesström Kvinnors sömn i Dalarna Filosofiska cafékvällar Utmattningssyndrom diagnos, sjukdomsmekanismer och behandling Uttrycksmönster av människans proteiner i normala vävnader och cancer Provrörsbefruktning självklarhet eller etiskt/ekonomiskt dilemma? Aleksander Perski Fredrik Pontén Urban Waldenström 6

9 Hälsofrämjande något för sjukvården? Varför är vi friska på jobbet? Den vadderade faran en diskussion om den överdrivna tryggheten Lars Weinehall Eva Vingård David Eberhard Temakvällar Temakvällar har genomförts en gång per termin med följande innehåll: Referenssökning med PubMed på nätet och referenshantering i eget bibliotek, vi använder EndNote. Excel. Hur lagrar jag mina data på ett intelligent och lätthanterligt sätt? Statistik. Hur bearbetar jag mina data? Några grundläggande statistiska begrepp som är bra att känna till: power, risk, hur många patienter behövs i en undersökning? Möjlighet till enskilt arbete kring dina egna frågeställningar. PowerPoint. Hur lagrar jag mina data och hur presenterar jag data på ett tydligt sätt? De flesta kongressarrangörer vill att detta sker i PowerPoint. Under 2007 kommer CKF att erbjuda det innehåll som idag finns i temakvällarna som en introduktionskurs för de som erhåller en s.k 35:a. Dessutom kommer ytterligare moment att läggas till. Utbildning och studiedagar En metodkurs för ST-läkare genomfördes i grundläggande forskningsmetodik under hösten 2006, ansvarig överläkare Bertil Malmodin. En ST-kurs inom området biolanalytisk kemi har genomförts av professor Ynge Bergqvist med 22 st läkare som deltagare. Kursen har anordnats på uppdrag av Svensk förening för klinisk kemi som är en sektion inom Läkarsällskapet. 7

10 VETENSKAPLIG PRODUKTION UNDER ÅR 2006 AV PERSONER/- PROJEKT SOM FÅR STÖD AV CKF Publicerade artiklar: Bringman S, Wollert S, Osterberg J, Smedberg S, Granlund H, Heikkinen TJ Three-year results of a randomized clinical trial of lightweight or standard polypropylene mesh in Lichtenstein repair of primary inguinal hernia. Br J Surg Sep;93(9): Duffy SW, Tabar L, Chen HH, Yen Amy FF, Dean PB, Smith RA What information should be given to women invited for mammogrpahic screening for breast cancer? Women's Health (2006) 2(6), Duffy SW, Tabar L, Tony H.H. Chen et al. The Swedish Organized Service Screening Evaluation Group. Reduction in Breast Cancer Mortality from Organized Service Screening with Mammography: 1. Further Confirmation with Extended Data. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2006;15(1): Duffy SW, Tabar L, Tony H.H. Chen et al. Swedish Organized Service Screening Evaluation Group. Reduction in Breast Cancer Mortality from Organized Service Screening with Mammography: 2. Validation with new analytic methods. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2006;15:52-6. Duffy SW, Tabar L, Vitak B, Warwick J. Tumor size and breast cancer detection: what might be the effect of a less sensitive screening tool than mammography? Breast J Jan-Feb;12 Suppl 1:S91-5. Einarsson U, Gottberg K, von Koch L, Fredriksson S, Ytterberg C, Jin Y-P, Anderssson M, Widén Holmqvist L. Cognitive and motor function in people with multiple sclerosis in Stockholm County. Mult Scler 2006;12: Einarsson U, Gottberg K, Fredrikson S, von Koch L, Widén Holmqvist L. Activities of daily living and social activities in persons with multiple sclerosis in Stockholm County. Clin Rehabil 2006;20: Eklund A, Rudberg C, Smedberg S, Enander LK, Leijonmarck CE, Osterberg J, Montgomery A. Short-term results of a randomized clinical trial comparing Lichtenstein open repair with totally extraperitoneal laparoscopic inguinal hernia repair. BrJ Surg Sep;93(9):

11 Fadare O, Dadmanesh F, Alvarado-Cabrero I, Snyder R, Stephen Mitchell J, Tot T, Wang SA, Ghofrani M, Eusebi V, Martel M, Tavassoli FA. Lobular Intraepithelial Neoplasia [Lobular Carcinoma In Situ] With Comedo-type Necrosis: A Clinicopathologic Study of 18 Cases. Am J Surg Pathol 30(11): , Farahmad B, Hallmarker U, Brobert GP, Alhbom A Acute mortality durig long-distance ski races (Vasaloppet). Scand J Med Sci Sports Aug 10;. Flacking R, Ewald U, Nyqvist KH, Starrin B. Trustful bonds: A key to "becoming a mother" and to reciprocal breastfeeding. Stories of mothers of very preterm infants at a neonatal unit. Soc Sci Med 2006;62(1): Fritzell P, Strömqvist B, et al. (2005). A practical approach to spine registers in Europe: the Swedish experience. Eur Spine J Jan;15 Suppl 1:S Fritzell P. Comments on "Health economic evaluation in lumbar spinal fusion. A systematic literature review anno 2005". Eur Spine J Jan 26;:1-2. Gottberg K, Einarsson U, Ytterberg C, de Pedro J, Fredrikson S, von Koch L, Widén Holmqvist L. Health-related quality of life in a population-based sample of people with multiple sclerosis in Stockholm County. Mult Scler 2006; 12: Gustavsson C, von Koch L. Applied Relaxation in the treatment of long-lasting neck pain: a randomized controlled pilot study. J Rehabil Med 2006;38: Hedin K. Andre M. Mölstad S. Rodhe N. Petersson C. Infections in families with small children: use of social insurance and healthcare. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 2006; 24: Hedin K. Andre M. Hakansson A. Mölstad S. Rodhe N. Petersson C. A population-based study of different antibiotic prescribing in different areas. British Journal of General Practice. 2006; 56: Heikkinen T, Wollert S, Osterberg J, Smedberg S, Bringman S. Early results of a randomised trial comparing Prolene and VyproII-mesh in endoscopic extraperitoneal inguinal hernia repair (TEP) of recurrent unilateral hernias. Hernia Mar;10(1): Epub 2005 Aug 9. Hellberg D, Holmgren C, Lanner L, Nilsson S. The very fat woman and the very old woman: tension-free vaginal tape for the treatment of stress urinary incontinence. Int J Urogynecol 2006, Jul 26. 9

12 Hellberg D, Holmgren C, Lanner L, Nilsson S. Quality of life in relation to TVT procedure for the treatment of stress urinary incontinence (letter). Acta Obstet Gynecol Scand 2006;85:1512. Henricson A, Dalen T, Nilsson T G. Mobile Bearings Do Not Improve Fixation in Cemented Total Knee Arthroplasty. Clin Orthop Relat Res. 2006;448: Holmberg LI. Unga män och oplanerade graviditeter. Stödet på Sveriges ungdomsmottagningar är fortfarande otillräckligt. Socialmedicinsk Tidskrift 2006;4: Holmgren C, Hellberg D, Lanner L, Nilsson. Quality of life after tension-free vaginal tape surgery for female stress incontinence. Scand J Urol Nephrol 2006;40: Holmgren C, Nilsson S, Lanner L, Hellberg D. Frequency of de novo urgency in 463 women who had undergone the tension-free vaginal tape (TVT) procedure for genuine stress urinary incontinence a long-term follow-up. Eur J Obstet Gynecol 2006, June 30. Jerdén L, Hillervik C, Hansson AC, Flacking R, Weinehall L. Experiences of Swedish community health nurses working with health promotion and a patient-held record. Scand J Caring Sci 2006; 20: Krakau K, Omne-Pontén M, Karlsson t, Borg J Metabolism and nutrition in patients with moderate and severe traumatic brain injury: A systematic review. Brain Inj Apr;20(4): Lindskog M, Gleissman H, Ponthan F, Castro J, Kogner P, Johnsen JI. Neuroblastoma cell death in response to docosahexaenoic acid: sensitization to chemotherapy and arsenic-induced oxidative stress. Int J Cancer May 15;118(10): Liu Q, Lambe M, Baik I,Cnattingius S, Riman T, Ekbom A, Adami HO, Hsieh CC. A prospective study of the transient decrease in ovarian cancer risk following childbirth. Cancer Epidemiol Biamarkers Prev Dec;15(12) Mascarenhas C, Lambe M, Bellocco R, Bergfeldt K, Riman T, Persson I, Weiderpass E. Use of hormone replacement therapy before and after ovarian cancer diagnosis and ovarian cancer survival. Int J Cancer 2006 Dec15;119(12): Nilsson K G, Henricson A, Norgren B, Dalén T. Uncemented HA-coated Implant is the Optimum Fixation for the Young Patient. Clin Ortop Relat Res. 2006;448:

13 Nilsson S, Hellberg D. Recovery of spermatozoa after rfsh/hcg treatment, and ICSI/IVF in a male with severe hypogonadotrophic hypogonadism and testicular atrophy. Arch Andrology 2006;52: Nyhall-Wahlin BM, Jacobsson LTH, Petersson IF, Turesson C; BARFOT study group. Smoking is a strong risk factor for rheumatoid nodules in early rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis May;65(5):601-6 O donnell Deborah A,,Schwab-Stone Mary E, Ruchkin Vladislav The mediating role of alienation in the development of maladjustment in youth exposed to community violence Development and Psychopathology 18(2006), Römsing S, Bokman, Bergqvist Y Determination of melatonin in saliva using automated solid-phase extraction, highperformance liquid chromatography and fluorescence detection. Scand J Clin Lab Invest. 2006;66(3): Pettersson U, von Koch L. A pilot study of the feasibility of a set of instruments for disability assessments in persons with mild to moderate multiple sclerosis. Adv Physiother 2006;8: Rastad C, Ulfberg J, Sjoden PO. High Prevalence of Self-Reported Depressive Mood During the Winter Season Among Swedish Senior High School Students. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry Feb;45(2): Rodhe N, Mölstad S, Englund L, Svärdsudd K. Asymptomatic bacteriuria in a population of elderly residents living in a community setting: prevalence, characteristics and associated factors. Fam Pract. 2006; 23: Ruchkin Vladislav, Sukhodolsky Denis G, Vermeiren Robert, Koposov Roman, Schwab- Stone Mary Depressive Symptoms and Associated Psychopathology in Urban Adolescents A Cross-Cultural Study of Three Countries J Nerv Ment Dis 2006;194: Råssjö E-B, Kambugu F, Tumwesigue MN, Tenywa T, Darj E. Prevalence of sexually transmitted infections among adolescents in Kampala, Uganda, and theoretical models for improving syndromic managemennt. Journal of Adolescent Health, Mar 2006; 38: Råssjö E-B, Mirembe F, Darj E. Vulnerability and risk factors for sexually transmitted infections and HIV among adolescents in Kampala, Uganda. Aids Care, Oct 2006;18(7):

14 Sukhodolsky Denis G, Ruchkin Vladislav Evidence-Based Psychosocial Treatments in the Juvenile Justice System Child Adolesc Psychiatric Clin N Am 15 (2006) Tarján M, Sarkissov G, Tot T. Unclassified sex cord/gonadal stromal testis tumor with predominance of spindle cells. Case report. APMIS 114: 465-9, Tarján M, Tot T. Prediction of extracapsular extension of prostate cancer based on systematic core biopsies. Scand J Urol Nephrol 40: , Taylor RS, Taylor RJ, Fritzell, P. Balloon kyphoplasty and vertebroplasty for vertebral compression fractures: a comparative systematic review of efficacy and safety. Spine Nov 1;31(23): Thorsén A-M, Widén Holmqvist L, von Koch L. A randomized controlled trial of early supported discharge and continued rehabilitation at home after stroke: 5-year follow-up of resource use. J Stroke Cerebrovasc Dis 2006;15: Tot, T. Eccrine ductal and acrosyringial differentiation of the breast epithelium - a lesion associated with some metaplastic breast carcinomas. Virchows Arch, 449 (5):565-71, Tot, T. Metastatic chordoma of the breast: an extremely rare lesion mimicking mucinous cancer. APMIS 114(10): 726-9, Tot T. The limited prognostic value of measuring and grading small breast carcinomas: the whole sick lobe versus the details within it. Medical Science Monitor 12(8):RA 170-5, Tot T, Tabár L. Mammographic-pathologic correlation of ductal carcinoma in situ of the breast using twoand three-dimensional large histologic sections. Semin Breast Dis 8: , Wesström J. Hormone replacement therapy can alleviate obstructive sleep apnoea syndrome in menopausal women. Int J Resp Care 2006;2:30-3. Wesström J Obstruktivt sömnapnésyndrom i klimakteriet Sleep medicine news 2006;2:13. 12

15 Österberg J, Ljungdahl M, Haglund U. Influence of cyclooxygenase inhibitors on gut immune cell distribution and apoptosis rate in experimental sepsis. Shock Feb;25(2): Accepterade: Claesson I, Ytterberg C, Johansson S, Almkvist O, von Koch L. Rapid cognitive screening in multiple sclerosis accomplished by the Free Recall and Recognition Test. Mult Scler. Ekstam L, Uppgard BM, von Koch L, Tham K. Adaptation in everyday life after stroke A longitudinal study of elderly stroke victims in rehabilitation at home. Scand J Care Sci. Hellberg D, Nilsson S. HPV and spontaneous abortion (letter). Fertil Steril 2006 (in press). Henricson A, Ågren P-H. Secondary Surgery after Total Ankle Replacement. The Influence of Preoperative Hindfoot Alignment. Foot Ankle Surg. (in Press). Holmberg LI, Hellberg D. Age-related gender differences in Swedish adolescents. Int J Adolesc Med Health 2006 (in press). Holmberg LI, Hellberg D. Sociodemographic characteristics in high school students on vocational versus theoretical programs. Int J Adolesc Med Health, 2006 (in press). Holmberg LI, Hellberg D. Health, health-compromising behavior, risk-taking behavior and sexuality in female and male high school students in vocational compared with theoretical programs in Sweden. International Journal of Adolescent Medicine and Health. Holmberg LI, Hellberg D. A Comparison of Behavioral and Demographic Characteristics of Immigrant and Native Teenagers in Sweden. Turkish J Ped 2006 (in press). Nilsson S, Waldenström U, Engström A-B, Hellberg D. Single Blastocyst Transfer after ICSI from Ejaculate Spermatozoa, Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration (PESA) or Testicular Sperm Extraction (TESE). J Ass Reprod Gen 2006 (in press). Olai L, Omne-Pontén M, Borgquist L, Svärdsudd K. Prognosis assessment in stroke patients at discharge from hospital. Accepted, Age and Ageing,

16 Schytt, E., Waldenstrom, U. Risk factors for poor self-rated health in women at 2 months and 1 year after childbirth. Accepted for publication in Journal of Women's Health. Taylor R, Fritzell P, Taylor R Balloon Kyphoplasty in the Management of Vertebral Compression Fractures: An Updated Systematic Review and Meta-analysis. Manuscript No. ESJ R1. Ulfberg J, Bjorvatn B, Leissner L, Gyring J, Karlsborg M, Regeur L, Skedisvoll H, Polo O, Partinen M. Comorbidity in restless legs syndrome among a sample of Swedish adults Sleep Medicine Ytterberg C, Johansson S, Claesson I, Lindberg J, Hillert J, Andersson M, Widén Holmqvist L, von Koch L. High concurrent presence of disability in multiple sclerosis: Associations with perceived health. J Neurol. Ytterberg C, Johansson S, Andersson M, Olsson D, Link H, Widén Holmqvist L, von Koch L. Multiple sclerosis combination therapy: interferon beta 1a and glatiramer acetate. Acta Neurol Scand. Wohlin Wottrich A, von Koch L, Tham K. The meaning of rehabilitation in the home environment after acute stroke from the perspective of a multi-professional team. Phys Ther. Övrig publicering: Andre M, et al Allmänmedicinsk forskning växer men tillräckligt snabbt? Läkartidningen nr volym 103. Omne-Pontén M, Gustavsson P et al Basrapport av LUST - redovisning av projektet LUST Rapportserien vid Karolinska Institutet. Rastad C Reportage från Sömnlab i Bergen Sleep Medicine News Stehlik R, Ulfberg J. Försenad sömnfas. Läkartidningen 2006, 103:

17 Facklitteratur: Ulfberg J & Sevborn S. Rastösa ben-sömnlösa nätter. Bauer Bok Ulfberg J, Bjorvatn B. Occurence of restless legs syndrome. In Ondo W. Editor of Restless legs syndrome. Informa Books, New York, Tot T The subgross morphology of the normal and pathologically altered breast tissue. In J. Suri, R. Rangayyan, (Eds.) Recent Advances in Breast Imaging, Mammography, and Computer Aided Diagnosis of Breast Cancer SPIE Press, Bellingham, Washington, USA, pp. 1-49, Tot T General morphology of benign and malignant breast lesions: Old parameters in new perspectives. In J Suri, R. Rangayyan, Laxminarayan (Eds). Emerging Technologies in Breast Imaging and Mammography American Scientific Publishers, Valencia California, USA, in press. Tot T How to eradicate breast carcinomas: a hypothetical way of breast cancer prevention based on the theory of the sick lobe. Nova Science Publishers Inc New York, accepted. Internationella föredrag/poster: Flacking R Effects of socioeconomic status and mediating factors on breastfeeding duration in mothers of preterm and term Swedish infants. Poster presentation at the Pediatric Academic Societies Annual Meeting 2006 in San Francisco, US. Flacking R Experiences of becoming a mother and breastfeeding in mothers of very preterm infants. Poster presentation at the Pediatric Academic Societies Annual Meeting 2006 in San Francisco, US. Fritzell P (Key note) Cost-effectiveness of surgery versus conservative treatment The 8 th international forum for primary care research on low back pain, VU University, Amsterdam, Main conference, June Fritzell P Cost-effectiveness of surgery versus conservative treatment The 8 th international forum for primary care research on low back pain, VU University, Amsterdam, Preconference, June

18 Fritzell P Operative treatment of the degenerative spine scientific evidence Nordic Orthopaedic Society (NOF), Oslo, June Fritzell P Experiences from the National Swedish Spine Register samt Health economy in spine surgery Congress of the Norwegian Society of Spinal Surgeons, Klaekken, January Janeslätt G The World Federation of Occupational Therapists Congress Sydney Convention and exhibition center, Australia July 2006, Poster och presentation. Janeslätt G Research symposium on intervention and Positive Functioning Pretoria, South Africa, September 2006, presentation. Jerdén L Feasibility of an empowerment intervention for Swedish adolescents the VIP study IUHPE 5 th Nordic Health Promotion Research Conference, Esbjerg, Juni 2006 (poster). Jerdén L Empowerment: a key to better understanding of adolescent health? 9 th International Congress of Behavioral Medicine, Bangkok, November 2006 (poster). Nyhäll-Wåhlin B-M Smoking and high disease activity at disease onset increase the risk for severe extraarticular manifestations in early rheumatoid arthritis. ACR (American College of Rheumatology) kongressen i Washington november Rodhe N Asymptomatic bacteriuria in a population of elderly residents living in a community setting. Prevalence and turnover. European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Nice, April, von Koch L Changes in health related quality of life between one and five years after stroke: The importance of the environment during the sub-acute rehabilitation Joint World Congress on Stroke i Kapstaden, Sydafrika oktober, Tot T 2006 Workshop on the Nuclear Radiology of Breast Cancer San Diego, USA, 4-5 Sept, Tot T European School of Pathology: Surgical Pathology of the Breast Craiova, Romania, 4-7 Sept Tot T V Congreso Nacional De LA Associacion Mexicana DE MASTOLOGIA, Leon, Mexico, August

19 Tot T Frankfurter Interdisziplinäre Symposium für Mamma - Diagnostik und Interventionen (FISMA 2006) Frankfurt Tot T. Problems in breast pathology. University of Bologna and Malta Collage of Pathologists, Malta, 6 th May, Österberg J Fibrin sealant in TEP procedure, experience from Sweden Nordic Peer-to-peer meeting, Vienna den 6-7/4 06. Nationella föredrag/poster: André M Tests, treatment and diagnosis. Illustrations from a repeated questionnarie study, GRIN möte Europeisk sammanslutning av infektionsintresserade allmänläkare Stockholm. Hedin H Frakturer hos barn AO grundkurs för ortoped kirurger, Stockholm, februari Hedin H Supracondyläre humerusfrakturer hos barn Symposium på Svensk Ortopedisk Förenings årsmöte i Varberg, augusti Hedin Skogman B Nya antikroppstest vid Neuroborrelius hos barn och ungdomar Poster, Riksstämman, Göteborg, december 2006.(prisbelönad). Holmberg L Lars Holmberg. Unga män och oplanerad graviditet. Vilket stöd behöver dom? Presentation vid Sveriges ungdomsmottagningars rikskonferens, Umeå, maj Janeslätt G Kvalitetsdagar för svensk Barn- och ungdomshabilitering. Aros Kongresscenter, Västerås, maj 2006, presentation. Jerdén L VIP-projektet - Erfarenheter från en intervention Uppsala universitet, kursen Tro, hopp och skola, januari Lindström A Correlation Between Serum Estradiol/Progesterone Ratio and Survival Length in Invasive Squamous Cell Cervical Cancer SFOG Gynekologernas Årsmötesvecka Helsingborg augusti

20 Nyhäll-Wåhlin B-M Smoking and high disease activity at disease onset increase the risk for severe extraarticular manifestations in early rheumatoid arthritis års Riksstämman i Göteborg. Råssjö E-B Sexuellt överförda infektioner bland ungdomar i Kampala, Uganda: En studie av prevalens och användandet av syndromic approach Svenska Dermatologsällskapets årsmöte i Falun, maj Wesström J Sömn i klimakteriet Svensk förening för obstetrik och gynekologi, Helsingborgs konserthus, augusti Wesström J Obstruktivt sömnapnésyndrom, restless legs och hormonsubstitution i klimakteriet Svenska sömnforskarföreningens årsmöte, Piperska Muren, Stockholm, november Österberg J Tips och trix vid laparoskopisk kirurgi Kirurg veckan Örebro, Föredrag och Videosession, augusti Övriga uppdrag med koppling till vetenskaplig verksamhet: Fritzell P Medlem i nationella nätverket för hälsoekonomer. Hambraeus K Specialitetsföreträdare i Socialstyrelsens projekt för framtagande av nationellt beslutsstöd för sjukskrivning. Jerdén L Sekreterare i Statens folkhälsoinstituts vetenskapliga råd för metodfrågor om hälsofrämjande arbete inom hälso- och sjukvården. Omne-Pontén M Har under året ingått i den arbetsgrupp på Socialstyrelsen som arbetat med att ta fram Nationella riktlinjer för cancervården (bröstcancer). Rastad C En av redaktörerna Sleep Medicine News, en nordisk tidskrift som rapporterar om aktuell forskning inom sömn. Rodhe N Deltagit som expert i läkemedelsverkets workshop Behandling av nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor. November Österberg J Styrelseledamot i styrgruppen för GallRiks, som utvecklat ett kvalitetsregister för gallkirurgi och ERCP. 18

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM?

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? Lena von Koch Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Verksamhetsberättelse 2007. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2007 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna 1 Året som gått en sammanfattande text om år 2007 CKF har i och med år 2007 påbörjat sin andra avtalsperiod. Under den första avtalsperioden

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Preoperativa ljumskbråcksbesvär

Preoperativa ljumskbråcksbesvär Kirurgkliniken Västerås Preoperativa ljumskbråcksbesvär, Johanna Sigurdardottir Bakgrund Många drabbas av ljumsksmärta efter sin ljumskbråcksoperation 50-60% får någon form av besvär efter sin ljumskbråcksoperation

Läs mer

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag Prioriteringsprocess Beslutsstödsdokument Kvalitetsindikatorer Populärversion Skolhälsovården Patient- och närstående Vetenskapligt underlag Kartläggning av nuläget Mårten Gerle, med. sakkunnig, ordf.

Läs mer

Keele StarT Back Screening Tool

Keele StarT Back Screening Tool Keele StarT Back Screening Tool Svensk version Carola Be)en, Leg. Sjukgymnast, MSc, Specialist OMT Ins>tu>onen för Samhällsmedicin och rehabilitering Sjukgymnas>k Ländryggssmärta Vanligt problem i befolkningen

Läs mer

"Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna?" Lars-Eric Olsson Fil. Dr

Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna? Lars-Eric Olsson Fil. Dr "Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna?" Lars-Eric Olsson Fil. Dr Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, centrum för personcentrerad vård Personer är vi

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Verksamhetsberättelse 2008. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2008 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2008 Härmed översändes verksamhetsberättelsen för CKF Dalarna. CKF Dalarna ett samarbete mellan Uppsala universitet

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

Står du inför prostatacancer?

Står du inför prostatacancer? Teknologin som gör detta möjligt: da Vinci kirurgisystem Din läkare ingår bland det växande antal kirurger över hela jorden som erbjuder da Vinci-kirurgi för en rad komplicerade tillstånd. da Vinci kirurgisystem

Läs mer

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering?

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Kardiovaskulära Vårmötet XIVSvenska 25-27 april, 2012, Stockholm Maria Bäck, Göteborg Rörelserädsla Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Sahlgrenska Akademin, Institutionen för Medicin, Göteborgs

Läs mer

NIKOLA. Aktiviteter under senaste året vad har hänt?

NIKOLA. Aktiviteter under senaste året vad har hänt? NIKOLA Aktiviteter under senaste året vad har hänt? KlaraKrav Stöd vid upphandling Förståelse Samsyn Klassificering Egenskaper Innehåll Kvalitetsprogram Filmer Nyheter Instruktioner Blanketter Läs mer

Läs mer

The Nursing Delirium Screening Scale (Nu-DESC) Hjärtcentrum Thoraxkliniken Norrlandsuniversitets sjukhus

The Nursing Delirium Screening Scale (Nu-DESC) Hjärtcentrum Thoraxkliniken Norrlandsuniversitets sjukhus The Nursing Delirium Screening Scale (Nu-DESC) Helena Claesson Lingehall Nina Smulter Hjärtcentrum Thoraxkliniken Norrlandsuniversitets sjukhus Delirium Diagnoskriterier enligt DSM-IV-TR Grumlat medvetande

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 Ulf Samuelsson HbA1c, mmol/mol HbA1c år 2010 för pojkar resp.flickor med insulinbehov >0,5 E/kg 75 70 65 60 Flickor Pojkar 55 50 1 2 3 4 5 6 7

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Verksamhetsberättelse 2010. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2010 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2010 Härmed översändes verksamhetsberättelsen för CKF Dalarna. CKF Dalarna ett samarbete mellan Uppsala universitet

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2015

Stress & utmattningssyndrom 2015 inspiration inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Arbetsrelaterad stress lär dig mer om rehabiliterings processen! Traumatisk stress när systemet går ur funktion Datum och plats:

Läs mer

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014 Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR Pågående Forsknings projekt 1. Vilken roll spelar kön för vårdprocessen av intensivvårdspatienter och

Läs mer

Barnkliniker Universitetskliniker

Barnkliniker Universitetskliniker Vi har aldrig varit så många Vi representerar idag 57 registrerande enheter! 32 21 4 BUMMAR Barnkliniker Universitetskliniker BORIS Styrgrupp 2014 Jovanna Dahlgren läkare Göteborg Pernilla Danielsson ssk

Läs mer

Hälsoproblem. Graviditetsstörning 2014-02-24. Hälsoproblem hos skiftarbetare

Hälsoproblem. Graviditetsstörning 2014-02-24. Hälsoproblem hos skiftarbetare Hälsoproblem hos skiftarbetare Anders Knutsson Arbets- och miljömedicin, Sundsvall Umeå 17 februari 2014 Hälsoproblem Sömnproblem, trötthet, olycksfall Graviditetsstörning Magtarmbesvär Hjärt-kärl sjukdom

Läs mer

Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta

Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta Karin Kjellgren, Hälsouniversitetet, Linköping Resultat från två avhandlingar Margaretha Jerlock Annika Janson Fagring Sahlgrenska Akademin, Göteborg Oförklarad

Läs mer

CHILD INJURIES AT HOME

CHILD INJURIES AT HOME CHILD INJURIES AT HOME -Prevention, Precautions and Intervention with focus on scalds Anna Carlsson Basprogrammet, BHV Föräldrar till 7-87 8 månader m gamla barn får f information (skriftlig och muntlig)

Läs mer

ÄGGSTOCKSCANCER FAKTABLAD. Vad är äggstockscancer (ovarialcancer)?

ÄGGSTOCKSCANCER FAKTABLAD. Vad är äggstockscancer (ovarialcancer)? ÄGGSTOCKSCANCER FAKTABLAD Vad är äggstockscancer (ovarialcancer)? ENGAGe ger ut en serie faktablad för att öka medvetenheten om gynekologisk cancer och stödja sitt nätverk på gräsrotsnivå. Äggstockscancer

Läs mer

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER SOD 2013 Joanna Uddén Hemmingsson Överläkare / Med Dr Capio St Görans sjukhus och Karolinska Institutet Stockholm 1 Olika siluetter men SAMMA PERSON Obesitas

Läs mer

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet Projektorganisation Projektledning Helena Brändström Ola Ghatnekar Lars Holmberg Jan Nyman Hans Starkhammar Sverre Sörenson Arvid Widenlou Nordmark Göran Zetterström Andra medverkande Kristina Eklund projektledare,

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Sten Anttila

Läs mer

Multivitaminer och bröstcancerrisk

Multivitaminer och bröstcancerrisk Multivitaminer och bröstcancerrisk Peter Wilhelmsson, Näringsmedicinare, IFM kliniken, Falun Det har varit en del mediauppståndelse kring den svenska studie som presenterades i tidskriften "American Journal

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Behandling av långvarig smärta

Behandling av långvarig smärta Behandling av långvarig smärta Psykologiska behandlingsmetoder Marianne Kristiansson spec anestesiologi, spec smärtlindring, spec rättspsykiatri med dr, adj lektor inst klin neurovetenskap, KI chefsöverläkare

Läs mer

C6 Measures for microsystem management

C6 Measures for microsystem management C6 Measures for microsystem management Mari Bergeling-Thorell Peter Kammerlind Qulturum Measures, microsystem and management Collaborative Access Balanced Scorecard Value Compass Statistical Process Control

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Internetbaserad psykologisk behandling

Internetbaserad psykologisk behandling Internetbaserad psykologisk behandling Föreläsning vid Psykiatrins dag, Eskilstuna 3 november 2014 Gerhard Andersson, professor Linköpings Universitet och Karolinska Institutet www.gerhardandersson.se

Läs mer

Riskfaktorer för och konsekvenser av sjukskrivning/aktivitets- och sjukersättning: en prospektiv tvillingstudie (STODS)

Riskfaktorer för och konsekvenser av sjukskrivning/aktivitets- och sjukersättning: en prospektiv tvillingstudie (STODS) Uppdaterad 2015-08-27 1 / 5 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Riskfaktorer för och konsekvenser av sjukskrivning/aktivitets- och sjukersättning: en prospektiv tvillingstudie

Läs mer

Co-occurring Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Depression

Co-occurring Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Depression Co-occurring Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Depression Sex, Aetiology, Help-Seeking and Assessment Karin Sonnby Överläkare BUP Västmanland Med dr Handledare Professor Kent W.

Läs mer

Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund

Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund OBESITAS OCH KNÄPROTESKIRURGI Extremt ökad risk för artros i knäled vid högre grader av obesitas.

Läs mer

Övergripande syfte med avhandlingen: Att studera effekter av fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil på överlevnad och vanliga sjukdomar.

Övergripande syfte med avhandlingen: Att studera effekter av fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil på överlevnad och vanliga sjukdomar. Övergripande syfte med avhandlingen: Att studera effekter av fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil på överlevnad och vanliga sjukdomar. Five papers I Farahmand B, Hållmarker U, Brobert GP, Ahlbom A

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande

Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande Leg.sjukgymnast,MSc, doktorand Centrum för Allmänmedicin Karolinska Instiutet Ökad fysisk aktivitet efter 50 lönar sig! 2 205 50-åriga män, följdes

Läs mer

Patologi Robbins Basic Pathology

Patologi Robbins Basic Pathology Patologi Robbins Basic Pathology with Student Consult Online Access Kumar V, Abbas A.K, Aster J Saunders, 2013, 9 th ed. 923 sidor, 983 ill. 2014-01-19 En lärobok i allmän och systematisk patologi som

Läs mer

På gång: Kvalitetsregister något för arbetsterapeuter? Susanne Lundblad Qulturum, Landstinget i Jönköpings län

På gång: Kvalitetsregister något för arbetsterapeuter? Susanne Lundblad Qulturum, Landstinget i Jönköpings län På gång: Kvalitetsregister något för arbetsterapeuter? Susanne Lundblad Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Samtala om Vad är (kvalitets-)register inom vården/omsorgen för dig? Det var en gång.....en

Läs mer

Forskningsläget nationell och internationell utblick

Forskningsläget nationell och internationell utblick Forskningsläget nationell och internationell utblick Monica Eriksson, PD, Docent Centrum för Salutogenes Institutionen för Omvårdnad, hälsa och kultur Högskolan Väst monica.eriksson@hv.se Handbook on

Läs mer

Överviktskirurgi vem, hur och resultat?

Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Magnus Sundbom Ansvarig för obesitaskirurgi, VO Kirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala Ordförande SOTEG Swedish Obesity Expert Treatment Group Antal överviktsingrepp

Läs mer

Sju miljoner graviditetsrelaterade dödsfall per år: en utmaning för världens gynekologer

Sju miljoner graviditetsrelaterade dödsfall per år: en utmaning för världens gynekologer Sju miljoner graviditetsrelaterade dödsfall per år: en utmaning för världens gynekologer Staffan Bergström Averting Maternal Death & Disability (AMDD) Program, Columbia University, New York, USA & Division

Läs mer

33:e Svenska perinatalmötet

33:e Svenska perinatalmötet Svensk Förening för Perinatalmedicin 33:e Svenska perinatalmötet 24-25 oktober, 2013 Svenska Läkaresällskapet Klara Östra Kyrkogata 10 Stockholm Preliminärt program Onsdag 24 oktober, kl 17-19 Årsmöte

Läs mer

Öppen Journal - Hur fungerar det? SFAM-Q nationell kvalitetsdag 2014-11-12

Öppen Journal - Hur fungerar det? SFAM-Q nationell kvalitetsdag 2014-11-12 Öppen Journal - Hur fungerar det? SFAM-Q nationell kvalitetsdag 2014-11-12 Ture Ålander, med dr, allmänläkare Institutionen för folkhälso- och vårdcetenskap, Uppsala Universitet Drivkrafter Ökad patientdelaktighet

Läs mer

Skyddar bilirubin mot hjärtinfarkt och stroke?

Skyddar bilirubin mot hjärtinfarkt och stroke? Skyddar bilirubin mot hjärtinfarkt och stroke? Kim Ekblom Centrallasarettet Växjö Medicinsk biovetenskap, Klinisk kemi Umeå universitet 2011-10-13 Bilirubin Endogen antioxidant Variabiliteten en av de

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Studie över faktorer som påverkar läkares beteende vid förskrivning av antibiotika

Studie över faktorer som påverkar läkares beteende vid förskrivning av antibiotika Studie över faktorer som påverkar läkares beteende vid förskrivning av antibiotika Uppdrag från Folkhälsomyndigheten Katarina Hedin, Malin André, Annika Brorsson, Hedvig Gröndahl, Joaquim Soares, Eva-Lena

Läs mer

Behandling av depression och ångestsyndrom hur gör vi i praktiken? Allmänläkare Malin André Britsarvets VC och Centrum för klinisk forskning, Falun

Behandling av depression och ångestsyndrom hur gör vi i praktiken? Allmänläkare Malin André Britsarvets VC och Centrum för klinisk forskning, Falun Behandling av depression och ångestsyndrom hur gör vi i praktiken? Allmänläkare Malin André Britsarvets VC och Centrum för klinisk forskning, Falun Disposition Bakgrund (professor Cecilia Björkelund) Egna

Läs mer

Infectious Diseases - a global challenge

Infectious Diseases - a global challenge Infectious Diseases - a global challenge Clas Ahlm Department of Clinical Microbiology, Division of Infectious Diseases, Umeå University Swedish Conference on Infection Prevention and Control, Umeå April

Läs mer

10-årsuppföljningen i en populationsbaserad kohortstudie av osteoporos. Hans Lundin

10-årsuppföljningen i en populationsbaserad kohortstudie av osteoporos. Hans Lundin 10-årsuppföljningen i en populationsbaserad kohortstudie av osteoporos. Specialist i Allmänmedicin Doktorand vid Centrum för Allmänmedicin (CeFAM) Karolinska Institutet Innehåll dagens föreläsning: Osteoporosprojektet

Läs mer

Långvarig smärta hos barn och ungdom

Långvarig smärta hos barn och ungdom Långvarig smärta hos barn och ungdom Beskrivning av nuläge, resurser och organisatoriska behov Officiellt dokument för Arbetsgruppen för Återkommande Smärta hos Barn inom Svensk Barnsmärtförening (våren

Läs mer

ÅNGESTHJÄLPEN. David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se. www.psykologpartners.se www.kbtonline.se

ÅNGESTHJÄLPEN. David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se. www.psykologpartners.se www.kbtonline.se ÅNGESTHJÄLPEN David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se www.psykologpartners.se www.kbtonline.se ÅNGESTHJÄLPEN David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se www.psykologpartners.se

Läs mer

Nya tider nya möjligheter- MikroTESE

Nya tider nya möjligheter- MikroTESE Nya tider nya möjligheter- MikroTESE SFOG veckan Jönköping, 25 augusti, 2015 Göran Westlander Jag har inget jäv/intressekonflikt att deklarera Infertilitet i Sverige 10-15 % av alla par 30-40% manlig orsak

Läs mer

ANALYSERANDE ÅRSRAPPORT

ANALYSERANDE ÅRSRAPPORT ANALYSERANDE ÅRSRAPPORT 1. Bakgrund och syfte Ryggsjukdomar beräknas kosta den svenska staten 30 miljarder kr årligen och orsakar således förutom stort lidande för den enskilde patienten också en mycket

Läs mer

Personlig återkoppling är nödvändig. Sven Engström Distr.läk Primärvårdens FoU enhet

Personlig återkoppling är nödvändig. Sven Engström Distr.läk Primärvårdens FoU enhet Personlig återkoppling är nödvändig Sven Engström Distr.läk Primärvårdens FoU enhet Kan läkares insatser i svensk primärvård bli annat än perfekta? Överambitiösa och högpresterande, oftast bäst i klassen

Läs mer

Svenska Hypofysregistret. Verksamhetsberättelse 2007

Svenska Hypofysregistret. Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Hypofysregistret Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Hypofysregistret drivs av Stiftelsen för forskning och utveckling inom hypofysområdet (Svenska Hypofysgruppen). Ordförande i gruppen och registerhållare

Läs mer

Effekt av träning på hälsorelaterad livskvalitet, smärta och falltillbud hos kvinnor med manifest osteoporos

Effekt av träning på hälsorelaterad livskvalitet, smärta och falltillbud hos kvinnor med manifest osteoporos Effekt av träning på hälsorelaterad livskvalitet, smärta och falltillbud hos kvinnor med manifest osteoporos Ann-Charlotte Grahn Kronhed, Inger Hallberg, Lars Ödkvist, Margareta Möller Syfte: Att utvärdera

Läs mer

Hepatit C hos personer som injicerar droger (PWID)

Hepatit C hos personer som injicerar droger (PWID) Hepatit C hos personer som injicerar droger (PWID) Martin Kåberg Specialistläkare Infektion Överläkare Psykiatri/beroende Medicinskt ansvarig för sprututbytet Karolinska Universitetssjukhuset/Capio Maria

Läs mer

Internetbaserad behandling

Internetbaserad behandling Internetbaserad behandling Vad är internetbaserad behandling? Historia Forskningsläget Internetbaserad behandling Vad är internetbaserad behandling? Historia Forskningsläget Vad är internetbaserad behandling?

Läs mer

När behöver vi antibiotika?

När behöver vi antibiotika? När behöver vi antibiotika? och när är det onödigt Christer Norman, familjeläkare Strama, Stockholm Effekt av antibiotika utvärderas i randomiserade kontrollerade studier Randomise ring =Slumpmässig fördelning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Verksamhetsberättelse 2012. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2012 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna 1 Verksamhetsberättelse 2012 Härmed översändes verksamhetsberättelsen för CKF Dalarna. CKF Dalarna ett samarbete mellan Uppsala universitet

Läs mer

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Sömnproblematik, stress och behandling

Sömnproblematik, stress och behandling Anmäl dig redan idag och ta del av boka-tidigt-rabatt! Sömnproblematik, stress och behandling för dig i primär och företagshälsovården Sambandet mellan sömnproblem, stress och livsstil! Utmattningssyndrom

Läs mer

ORTOGERIATRIK. Yngve Gustafson Professor, Överläkare. Geriatriskt centrum Umeå Sverige

ORTOGERIATRIK. Yngve Gustafson Professor, Överläkare. Geriatriskt centrum Umeå Sverige Yngve Gustafson Professor, Överläkare Geriatriskt centrum Umeå Sverige GERIATRISKT CENTRUM UMEÅ, SVERIGE ANTALET HÖFTFRAKTURER HOS MYCKET GAMLA MÄNNISKOR ÖKAR SNABBT. (150% ökning hos 90+ i Umeå på 10

Läs mer

Johan Holm, Lund. Marfans syndrom. Patienten bakom syndromet vad är bra för kardiologen att veta?

Johan Holm, Lund. Marfans syndrom. Patienten bakom syndromet vad är bra för kardiologen att veta? Johan Holm, Lund Marfans syndrom Patienten bakom syndromet vad är bra för kardiologen att veta? Intressekonflikt: Regelbundna föreläsningar för Actelion Science, Vol 332, April 2011 Akut aortadissektion

Läs mer

Välkommen att göra. AT i Dalarna

Välkommen att göra. AT i Dalarna Välkommen att göra AT i Dalarna AT i Dalarna AT-block Landstinget Dalarna FOTO: MARIE ERIKSSON, ULF MÅÅG, MOSTPHOTOS. TRYCK: PRINTELITEN 2015 I denna broschyr hittar du en kort beskrivning över allmäntjänstgöringen

Läs mer

Utmattningssyndrom; identifikation, karakteristika och sjukdomsförlopp. Samlad, delvis ny kunskap om utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom; identifikation, karakteristika och sjukdomsförlopp. Samlad, delvis ny kunskap om utmattningssyndrom Utmattningssyndrom; identifikation, karakteristika och sjukdomsförlopp. Samlad, delvis ny kunskap om utmattningssyndrom Kristina Glise, med dr, överläkare, enhetschef behandling Institutet för stressmedicin

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa?

Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa? Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa? Birgitta Åkesdotter Gustafsson Leg. Sjuksköt. Spec. Sjuksköt Operationssjukvård, Fil. Mag.

Läs mer

Trauma, PTSD & beroendesjukdom Integrerad behandling & pågående forskning inom BCS EWA/VERA-mottagningen

Trauma, PTSD & beroendesjukdom Integrerad behandling & pågående forskning inom BCS EWA/VERA-mottagningen Trauma, PTSD & beroendesjukdom Integrerad behandling & pågående forskning inom BCS EWA/VERA-mottagningen Anna Persson, legitimerad psykolog, BCS Åsa Magnusson, överläkare, BCS, Med.dr, adjunkt, KI Specifik

Läs mer

Psykisk hälsa och ohälsa i ungdomen

Psykisk hälsa och ohälsa i ungdomen 1 Psykisk hälsa och ohälsa i ungdomen Kyriaki Kosidou, överläkare i psykiatri, med. Dr Psykisk Hälsa, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) 2 1. Hur ser situationen ut i Sverige idag? 2. Vad

Läs mer

Kursplan. Medicinsk vetenskap psykiatri, obstetrik, pediatrik, geriatrik. Medical Science psychiatry, obstetrics, paediatrics, geriatrics

Kursplan. Medicinsk vetenskap psykiatri, obstetrik, pediatrik, geriatrik. Medical Science psychiatry, obstetrics, paediatrics, geriatrics Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VOA441 Dnr 14/2001-510 146/2003-510 Beslutsdatum 2001-01-24 2003-06-23 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Medicinsk vetenskap psykiatri,

Läs mer

Björn Kadesjö.Glädje och utmaningar generellt föräldrastöd

Björn Kadesjö.Glädje och utmaningar generellt föräldrastöd Abstract till presentationerna den 22 oktober. Björn Kadesjö.Glädje och utmaningar generellt föräldrastöd Många föräldrar i stadsdelen Angered i Göteborg har i kontakt med förskolan uttryckt osäkerhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Aktiv hälsostyrning - vårdcoacher 2014. Bilaga 4

DELÅRSRAPPORT. Aktiv hälsostyrning - vårdcoacher 2014. Bilaga 4 Bilaga 4 DELÅRSRAPPORT Aktiv hälsostyrning - vårdcoacher 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-09-01 Diarienummer: 1406-0721 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Anna Nergårdh 08-123

Läs mer

Framtidens hälsoundersökning redan idag

Framtidens hälsoundersökning redan idag Framtidens hälsoundersökning redan idag Din hälsa är din största tillgång Vi använder den senaste generationens magnetkamerateknik (MR) från Philips Medical Systems för bästa bildkvalitet och patientkomfort.

Läs mer

Förbättrad ekonomi för patienter inom rättspsykiatrisk vård

Förbättrad ekonomi för patienter inom rättspsykiatrisk vård Förbättrad ekonomi för patienter inom rättspsykiatrisk vård Det är ju något som varit väldigt bra med både de fysiska kursträffarna och webbinarierna, att alla deltagare delat med sig av sitt material

Läs mer

Schema Förebygga och behandla sjukdom och funktionsnedsättning: Design och utvärdering av anpassad fysisk aktivitet och träning, 15 hp

Schema Förebygga och behandla sjukdom och funktionsnedsättning: Design och utvärdering av anpassad fysisk aktivitet och träning, 15 hp Schema Förebygga och behandla sjukdom och funktionsnedsättning: Design och utvärdering av anpassad fysisk aktivitet och träning, 15 hp Rev Nov 2013 SCHEMA vt 2014 Vecka 4-6 * Kolla att Cambro fungerar

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region Halland omorganiseras

Läs mer

Kultur, kontext och psykiatrisk diagnostik

Kultur, kontext och psykiatrisk diagnostik p ro g r a m Kultur, kontext och psykiatrisk diagnostik Konferens 6 7 november 2008 Stockholm Ursäkta mig doktorn men jag förstår inte. Jag mötte distriktsläkaren och berättade om min ryggvärk. Han trodde

Läs mer

Introduktion för AT-läkare i ÖLL den 1 5 september 2014

Introduktion för AT-läkare i ÖLL den 1 5 september 2014 Introduktion för AT-läkare i ÖLL den 1 5 september 2014 Måndag den 1 september Berguven, vån 1 F-huset, USÖ 08.30 Inledning med genomgång av veckans program och presentation av deltagarna och studierektorer

Läs mer

Analysis of factors of importance for drug treatment

Analysis of factors of importance for drug treatment Analysis of factors of importance for drug treatment Halvtidskontroll 2013-09-25 Lokal: rum 28-11-026, CRC, Ing 72, SUS Malmö Jessica Skoog, distriktsläkare, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper

Läs mer

Bilaga 2. Att handla. att fånga det specifika i situationen, genom ingivelser. Att inte se. Hög

Bilaga 2. Att handla. att fånga det specifika i situationen, genom ingivelser. Att inte se. Hög Bilaga 2 Författare: Häggblom, A. & Dreyer Fredriksen, S-T. Der bliver ofte stille - sygeplejerskers möde med kvinder, som har vaeret udsat for vold Tidsskrift: Klinisk Sygeplejer Årtal: 2011 Författare:

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2012 06 18 Charlotta Sävblom specialistläkare, med.dr. Projektledare Diagnostiskt centrum, RCC Syd Hälso och sjukvårdsstrateg

Läs mer

VO Barnkirurgi. Erik Sköldenberg

VO Barnkirurgi. Erik Sköldenberg VO Barnkirurgi Erik Sköldenberg VO Barnkirurgi Utbildningar Kliniskt nätverk Regionsdag högspec. Kirurgi Förslag forskningssamarbete Kirurgisk utveckling: Gastrostomier VO Barnkirurgi: Utbildningsinsatser

Läs mer

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stroke 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stroke Fördjupa dig inom neglekt, apraxi och afasi Vad omfattar dolda funktionshinder och hur kan

Läs mer

Ätstörningar vid fetma

Ätstörningar vid fetma Ätstörningar vid fetma Diagnos och samsjuklighet 1 Diagnostik enligt DSM Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders Deskriptiva kriterier Systematisk och pedagogisk Stöd för psykiatrisk diagnostik

Läs mer

Sök artiklar i PubMed

Sök artiklar i PubMed Sök artiklar i PubMed En handledning i hur man söker med hjälp av ämnesord. PubMed är en databas med över 20 miljoner referenser som täcker medicin, omvårdnad, odontologi, veterinärmedicin, hälso- och

Läs mer

Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI

Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI ehälsa Möjlighet till patientinflytande eller Hot mot patientintegritet? Health Informatics Centre, Dept. of LIME and Dept.

Läs mer

Nacksmärta efter olycka

Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Varje år drabbas 10.000-30.000 personer i Sverige av olyckor som kan ge nacksmärta. Vanligast är s.k. whiplash våld som uppkommer när man sitter i en bil

Läs mer

Fysisk Aktivitet och KOL

Fysisk Aktivitet och KOL Fysisk Aktivitet och KOL Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS Solna Specialist i Allmänmedicin, CityPraktiken, Västerås Västerås 2012-04-19 Samarbete Öka självupplevd hälsa

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer