Verksamhetsberättelse Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2006. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2006 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

2 Verksamhetsberättelse 2006 Härmed översändes verksamhetsberättelsen för CKF Dalarna. CKF Dalarna ett samarbete mellan Uppsala universitet och Landstinget Dalarna. CKFs uppdrag är att stödja den kliniska forskningen inom medicinsk vetenskap och vårdvetenskap inom hälso-och sjukvården i Dalarna. Februari 2007 Staffan Nilsson Marianne Omne-Pontén Maria Pilawa Föreståndare Föreståndare Sekreterare

3 Året som gått en sammanfattande text om år 2006 Genom inrättandet av CKF har det byggts upp en grund som möjliggör en ökad klinisk forskning inom Landstinget Dalarna. Totalt sett har den kliniska forskningsverksamheten ökat inom såväl den medicinska vetenskapen som inom den vårdvetenskapliga. Sedan CKFs start har verksamheten bidragit till att det under perioden publicerats mer artiklar baserade på studier genomförda i Dalarna eller med anknytning till i Dalarna verksamma personer. Vid CKF finns idag 33 doktorander i forskarutbildning och 34 seniora forskare med bibehållen vetenskaplig verksamhet. Av doktoranderna är 17 st inskrivna vid en institution vid Uppsala universitet. Detta utgör en viktig del i det samarbete som avtalet mellan landstinget och Uppsala har skapat möjligheter till. Forskare och doktorander verksamma vid CKF har dessutom vid ett flertal tillfällen medverkat i olika utbildningssammanhang varvid frågor kopplat till evidens, vårdprogram och/eller vårdrutiner diskuterats. Ett flertal konsultationer har också förevarit då enskilda kliniker tar kontakt med CKF med frågor kopplat till olika slag av utvecklings-/förbättringsarbeten eller behov av handledarinsats för C/D-uppsatser. Vi anser att det uppsatta målet i avtalet om en ökning och förstärkning av den kliniska forskningen väl har uppfyllts. Under det 6:e verksamhetsåret vid CKF har vi kunnat konstatera att den kliniska forskningsverksamheten inom LD är både omfattande och efterfrågad. Sammantaget finns en efterfrågan på de tjänster som CKF erbjuder i form av anslag och aktiviteter och det finns en tilltagande efterfrågan på den kunskap som genereras inom de olika forskningsprojekten. Våra uppskattade seminarier, cafékvällar och temakvällar har varit både välbesökta och efterfrågade. I februari disputerade Eva-Britta Råssjö med avhandlingen Sexual Behaviour and Sexually Transmitted Infections Among Urban Ugandan Youth Perceptions, Attitudes and Management. Erica Schytt disputerade i december med avhandlingen Women s health after childbirth. Ett flertal av doktoranderna vid CKF genomförde under 2006 sina halvtidsseminarier. I samverkan med Institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap, Uppsala universitet genomfördes en av dessa halvtidsseminarier i CKFs egna lokaler. Eftersom år 2006 var det sista året av verksamhet inom ramen för de avtal som slöts med Uppsala universitet år 2000, har arbete pågått med att ta fram ett underlag för det nya avtalet. Inom LD genomfördes en mindre utvärdering som kom att mer fokusera på bristen på stöd för verksamheternas utvecklingsarbeten. Dock framkom i utvärderingen att de flesta var nöjda med det innehåll och aktiviteter som CKF erbjuder. Från enheter utanför Falun efterfrågas fler aktiviteter utanför centralorten. För CKFs del är det utomordentligt värdefullt med den direktinformation vi erhåller från universitetet i frågor som rör både den högre utbildningen och forskarutbildningen. Informationen från Uppsala universitet vad gäller administrativa och andra övergripande frågor sker idag via nätet på ett utomordentligt bra sätt. Den information som förmedlas via prefektmöten utgör ett bra komplement och vi värdesätter vår möjlighet att delta vid dessa möten. 1

4 Kontakterna mellan de enskilda doktoranderna och respektive institution vid Uppsala universitet har fungerat mycket tillfredsställande under åren. Vi har även vid flera tillfällen haft respektive handledare från Uppsala universitet på besök vid CKF och därvid kunnat genomföra metodseminarier med inbjudan till doktorander knutna till CKF och högskolan. Avslutningsvis kan vi konstatera att avtalet som skrivits mellan Landstinget Dalarna och Uppsala universitet om ett ökat stöd för den kliniska och patientnära forskningen har varit framgångsrikt. Samarbetet med Uppsala universitet har lett till att antalet kliniska forskningsprojekt har ökat inom LD och att förutsättningarna för ett ökat stöd till de enskilda forskarna verksamma inom LD har utvecklats och förbättrats genom CKF. ORGANISATION Centrumrådet (CR) har under 2006 haft två sammanträden. I Centrumrådet har följande personer varit ledamöter under 2006: Uppsala universitet Lars Holmberg, professor, Regionalt Onkologiskt Centrum Eva Vingård, professor, Inst för medicinska vetenskaper, Arbets- och miljömedcin Landstinget Dalarna Malin André, distriktsläkare, med dr, Britsarvets vårdcentral, Falun Mats Hedberg, överläkare, med dr, Kirurgkliniken, Mora Lena Mallon, överläkare, med dr, Psykiatrin, Säter Tibor Tot, överläkare, docent, Avd för klinisk patologi och cytologi, Falun Adjungerande Anna Ehrenberg, lektor, docent, Högskolan Dalarna Birgitta Göthman, utvecklingschef, Landstinget Dalarna Hans Hallberg, distriktsläkare, med dr, Dalarnas Forskningsråd Ersättare för ordinarie landstingsledamöter Catharina Gustavsson, leg sjukgymnast, Rehab-centrum, Borlänge Eva Szabo, ST-läkare, med dr, Kirurgkliniken, Mora Jan Ulfberg, överläkare, docent, Sömnlab, Avesta Sylvia Wickman, överläkare, med dr, Psykiatrin, Falun (lämnade uppdraget maj 2006) Kansli Staffan Nilsson, föreståndare Marianne Omne-Pontén, föreståndare Maria Pilawa, sekreterare Anställda handledare vid CKF Lars Englund, specialist i allmänmedicin, med dr Peter Fritzell, specialist i ortopedi, med dr Hans Hallberg, specialist i allmänmedicin, med dr Dan Hellberg, specialist i gynekologi, docent Lena von Kock, leg sjukgymnast, docent 2

5 Statistiker Jan Ifver Forskningsassistent Ingegerd Lönn (forskningssjuksköterska) Pågående diskussioner med Centrumrådet - målsättning med och former för utlysning av post doc tid - målsättning med och former för utlysning av doktorandtjänster - omfattning av handledarresurs vid CKF - kriterier för CR beslut ang anslag. PROJEKTANSLAG Till våren 2006 inkom sexton stycken ansökningar om projektmedel. Totalt beviljade Centrumrådet kr till elva kliniska studier. Till hösten 2006 inkom elva ansökningar om projektmedel och nio personer sökte post doc månader. Centrumrådet beviljade anslag om kr fördelat på åtta forskningsprojekt. Tid för post doc meritering under 2007 beviljades motsvarande fjorton månader. Under 2006 erhöll sex personer stöd för bl.a. ett inledande forskningsarbete (s.k. 35:or). EKONOMI CKF har under år 2006 haft intäkter på 6,5 miljoner kr varav 5,4 miljoner kr är landstingsbidrag. Av tidigare tilldelade forskningsbidrag som ej använts, har CKF under 2006 återrekvirerat 0,7 miljoner kr. Dessutom har 0,4 miljoner kr överflyttats från länssjukvården kopplat till handledarfunktionen vid CKF. Se bilaga 1. CKF har under året ett överskott på 1,3 miljoner kr. Överskottet beror på ovan nämnda återbetalning av forskningsbidrag och på något färre tilldelade projektansökningar jämfört med tidigare år. VETENSKAPLIGA EXAMEN OCH MERITERING DISPUTATIONER Gynekolog Eva-Britta Råssjö disputerade den 3 februari 2006 i Uppsala. Titel Sexual Behavior and Sexually Transmitted Infections Among Urban Ugandan Youth Perceptions, Attitudes and Management Opponent: Gunta Lazdane, professor i obstetrik och gynekologi, regional advicer på WHO. ISBN

6 Barnmorska Erica Schytt disputerade den 8 december 2006 i Stockholm. Titel:Women s health aft childbirth Opponent: Professor Brit-Marie Landgren, Karolinska Institutet ISBN Halvtidskontroll under forskarutbildningen Under året har följande doktorander genomgått halvtidsbedömning: Nils Rodhe, Förekomst av bakterieuri hos våra äldsta invånare. Antibiotikabehandling; effekter på bakterieuri och urnvägssymtom. Anders Henricson, Fixation av knäproteser hos yngre patienter. Barbro Hedin Skogman, Neuroborrelios hos barn och ungdom, kliniska, immunologiska och diagnostiska aspekter. Forskningsetik Under år 2006 har elva forskare/doktorander från Landstinget Dalarna skickat in ansökningar till den regionala etikprövningsmyndigheten i Uppsala (EPN). Kostnaderna ( kr) bestrids av huvudmannen, Landstinget Dalarna. FORSKARGRUPPER Sömngruppen (Jan Ulfberg) Sömngruppen vid CKF påbörjade sin verksamhet år Upprinnelsen till att bilda just denna grupp var att det i Dalarnas län vid denna tid fanns flera personer engagerade i studier inom området sömn. Under år 2004 är gruppen utvidgad genom att man ingått ett samarbete med sömnforskare vid CKF, Västmanland. Numera träffas sömngruppen regelbundet under en eftermiddag 2-3 gånger per år, antingen vid CKF i Falun, CKF i Västerås eller vid sömnlaboratoriet i Avesta. Det finns nog sannolikt inget område inom medicinen som är så tvärvetenskapligt som sömnforskning! Följaktligen verkar inom sömngruppen för närvarande personer som har sin vardagliga gärning förankrad inom bland annat psykiatri, invärtes medicin, klinisk kemi, klinisk fysiologi, gynekologi, intensivvård, barnhälsovård, idrottsfysiologi, skolhälsovård och tandhälsovård. Sömngruppen inom CKF är en viktig plattform för de doktorander/predoktorander, som för närvarande är knutna till gruppen. Doktorander: Cecilia Rastad, sjukgymnast, gör befolkningsundersökningar över förekomsten av vinterdepression/vintertrötthet inkl. ljusbehandling av dessa grupper. Två artiklar är publicerade i internationella tidskrifter. En tredje artikel är under preparering. Britta Wåhlin-Larsson, biomedicinsk analytiker, undersöker muskulaturens funktion och struktur vid sjukdomarna obstruktivt sömnapnésyndrom och restless legs syndrome. Två studier är klara, ett manuskript är nyligen accepterat för publicering i den välkända och ofta citerade European Neurology. 4

7 Predoktorander: Jan Wesström, gynekolog, undersöker för närvarande i en stor epidemiologisk studie hur klimakteriet hos kvinnor påverkar sömnen. Det riktas i denna studie även ett intresse kring eventuell påverkan av sömnparametrar vid läkemedelsbehandling. Romana Stehlik, är i slutstadiet av sin ST-utbildning till kombinerad allmänläkare/sömnläkare. Detta är sannolikt det första utbildningsblocket i landet för läkare, där man kombinerar utbildning i sömn med allmänläkarutbildning! Romana har slutfört en studie avseende sambandet mellan restless legs syndrome/ fibromyalgi och sömnbesvär. Kristoffer Bothelius, psykolog vid Skönviks Rehab, planlägger forskning inom området insomnia och kognitiv beteende terapi (KBT). Intresset kring sömn och konsekvenser av sömnbrist har en nästan gigantisk tillväxt inom och utom vårt land. Här har sömngruppen Dalarna-Västmanland en viktig uppgift att fylla för ett fortsatt informations- och erfarenhetsutbyte mellan olika forskare. Ett forum, som leds av Jan Ulfberg, som de sömnintresserade kan använda sig av är: Äldregruppen Under året har det varit en lägre aktivitetsgrad inom äldregruppen. Däremot planeras att under hösten 2007 genomföra ytterligare en äldrekonferens, samt att två cafékvällar har äldrefrågor i fokus under våren I äldregruppen ingår doktorander och forskare verksamma vid Dalarnas forskningsråd och Högskolan Dalarna. En av deltagarna i äldregruppen är doktorand Lena Olai. Hon har verkat som projektsekreterare i projektet Kersti; ett samarbetsprojekt mellan LD, medicinkliniken och Falu kommun. Forskningslaboratorium Planering av forskningslaboratoriet har för närvarande avstannat. Tilltänkta lokaler ansågs ej lämpliga (enligt Landstingsfastigheter). Verksamhetschefen för Avd för klinisk patologi och cytologi, Tibor Tot, anser dock att det är viktigt att verksamheten på forskningsslabbet kommer igång. Det finns flera orsaker till detta, bl a skulle det underlätta för BMA-utbildningen och för hanteringen av biobankerna. CKF har i år avsatt kr som en grundplåt för det planerade forskningslabbet. SAMVERKAN INOM REGIONEN Den regionala samverkan sker både inom gruppen av etablerade CKF-enheter och inom Uppsalala/Örebro-regionen. Under året har flera möten genomförts. Frågor som diskuteras rör såväl regionövergripande aktiviteter som erfarenhetsutbyte vad gäller avtalsinnehåll för de kliniska forskningsenheterna. I maj fattades beslut om att inrätta ett regionalt forskningsråd inom Uppsala/Örebroregionen. Administrationen av rådet är placerat till Landstinget Dalarna och rådets faktiska verksamhet kommer att påbörjas 1 januari

8 Samverkan mellan CKF och Uppsala universitet sker genom dels medverkan på prefektmöten och dels genom det regionala samarbetet. Under 2005 uppmanades CKF att inkomma med en självvärdering vilken legat till grund för fortsatta samtal med Uppsala universitet. Direkta samtal mellan föreståndarna och representanter från universitet har genomförts. AKTIVITETER UNDER ÅRET Vid CKF arrangeras regelbundet metodinriktade seminarier. Inbjudan till seminarier sker via både hemsidan och personliga utskick. Seminarierna genomförs i de flesta fall i samverkan med både Dalarnas forskningsråd och Högskolan Dalarna. Bedömningen är att det finns ett intresse för dessa seminarier och att det blir en god uppslutning. Många av de doktorander eller forskare som finns verksamma vid CKF medverkar i olika utbildningssammanhang som arrangeras också av enskilda enheter och kliniker inom LD. Det rör sig om både mer allmänna enhetsmöten som mer spcialinriktade fördjupningsseminarier. I många fall lånar enheterna CKFs lokaler för dessa aktiviteter. I februari genomfördes en studiedag om Insomni - att inte kunna sova.medverkande var Jan Ulfberg, Lena Mallon, Cecilia Rastad, Kristoffer Bothelius och Hans Hallberg. Studiedagen riktade sig särskilt till verksamma inom närsjukvården. Seminarier 21/1 Metoddiskussion kopplat till KaTid-studien Gunnel Janeslätt 11/10 Empowerment bland skolungdomar Lars Weinehall 17/10 Analys av upprepade mätningar Johan Bring 24/10 Borreliainfektion hos barn Barbro Hedin Skogman 26/10 Predisputation Erica Schytt 9/11 Deltagande observation Eva Österlund Efraimsson 1/12 Metoddiskussion kring studien Jan Wesström Kvinnors sömn i Dalarna Filosofiska cafékvällar Utmattningssyndrom diagnos, sjukdomsmekanismer och behandling Uttrycksmönster av människans proteiner i normala vävnader och cancer Provrörsbefruktning självklarhet eller etiskt/ekonomiskt dilemma? Aleksander Perski Fredrik Pontén Urban Waldenström 6

9 Hälsofrämjande något för sjukvården? Varför är vi friska på jobbet? Den vadderade faran en diskussion om den överdrivna tryggheten Lars Weinehall Eva Vingård David Eberhard Temakvällar Temakvällar har genomförts en gång per termin med följande innehåll: Referenssökning med PubMed på nätet och referenshantering i eget bibliotek, vi använder EndNote. Excel. Hur lagrar jag mina data på ett intelligent och lätthanterligt sätt? Statistik. Hur bearbetar jag mina data? Några grundläggande statistiska begrepp som är bra att känna till: power, risk, hur många patienter behövs i en undersökning? Möjlighet till enskilt arbete kring dina egna frågeställningar. PowerPoint. Hur lagrar jag mina data och hur presenterar jag data på ett tydligt sätt? De flesta kongressarrangörer vill att detta sker i PowerPoint. Under 2007 kommer CKF att erbjuda det innehåll som idag finns i temakvällarna som en introduktionskurs för de som erhåller en s.k 35:a. Dessutom kommer ytterligare moment att läggas till. Utbildning och studiedagar En metodkurs för ST-läkare genomfördes i grundläggande forskningsmetodik under hösten 2006, ansvarig överläkare Bertil Malmodin. En ST-kurs inom området biolanalytisk kemi har genomförts av professor Ynge Bergqvist med 22 st läkare som deltagare. Kursen har anordnats på uppdrag av Svensk förening för klinisk kemi som är en sektion inom Läkarsällskapet. 7

10 VETENSKAPLIG PRODUKTION UNDER ÅR 2006 AV PERSONER/- PROJEKT SOM FÅR STÖD AV CKF Publicerade artiklar: Bringman S, Wollert S, Osterberg J, Smedberg S, Granlund H, Heikkinen TJ Three-year results of a randomized clinical trial of lightweight or standard polypropylene mesh in Lichtenstein repair of primary inguinal hernia. Br J Surg Sep;93(9): Duffy SW, Tabar L, Chen HH, Yen Amy FF, Dean PB, Smith RA What information should be given to women invited for mammogrpahic screening for breast cancer? Women's Health (2006) 2(6), Duffy SW, Tabar L, Tony H.H. Chen et al. The Swedish Organized Service Screening Evaluation Group. Reduction in Breast Cancer Mortality from Organized Service Screening with Mammography: 1. Further Confirmation with Extended Data. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2006;15(1): Duffy SW, Tabar L, Tony H.H. Chen et al. Swedish Organized Service Screening Evaluation Group. Reduction in Breast Cancer Mortality from Organized Service Screening with Mammography: 2. Validation with new analytic methods. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2006;15:52-6. Duffy SW, Tabar L, Vitak B, Warwick J. Tumor size and breast cancer detection: what might be the effect of a less sensitive screening tool than mammography? Breast J Jan-Feb;12 Suppl 1:S91-5. Einarsson U, Gottberg K, von Koch L, Fredriksson S, Ytterberg C, Jin Y-P, Anderssson M, Widén Holmqvist L. Cognitive and motor function in people with multiple sclerosis in Stockholm County. Mult Scler 2006;12: Einarsson U, Gottberg K, Fredrikson S, von Koch L, Widén Holmqvist L. Activities of daily living and social activities in persons with multiple sclerosis in Stockholm County. Clin Rehabil 2006;20: Eklund A, Rudberg C, Smedberg S, Enander LK, Leijonmarck CE, Osterberg J, Montgomery A. Short-term results of a randomized clinical trial comparing Lichtenstein open repair with totally extraperitoneal laparoscopic inguinal hernia repair. BrJ Surg Sep;93(9):

11 Fadare O, Dadmanesh F, Alvarado-Cabrero I, Snyder R, Stephen Mitchell J, Tot T, Wang SA, Ghofrani M, Eusebi V, Martel M, Tavassoli FA. Lobular Intraepithelial Neoplasia [Lobular Carcinoma In Situ] With Comedo-type Necrosis: A Clinicopathologic Study of 18 Cases. Am J Surg Pathol 30(11): , Farahmad B, Hallmarker U, Brobert GP, Alhbom A Acute mortality durig long-distance ski races (Vasaloppet). Scand J Med Sci Sports Aug 10;. Flacking R, Ewald U, Nyqvist KH, Starrin B. Trustful bonds: A key to "becoming a mother" and to reciprocal breastfeeding. Stories of mothers of very preterm infants at a neonatal unit. Soc Sci Med 2006;62(1): Fritzell P, Strömqvist B, et al. (2005). A practical approach to spine registers in Europe: the Swedish experience. Eur Spine J Jan;15 Suppl 1:S Fritzell P. Comments on "Health economic evaluation in lumbar spinal fusion. A systematic literature review anno 2005". Eur Spine J Jan 26;:1-2. Gottberg K, Einarsson U, Ytterberg C, de Pedro J, Fredrikson S, von Koch L, Widén Holmqvist L. Health-related quality of life in a population-based sample of people with multiple sclerosis in Stockholm County. Mult Scler 2006; 12: Gustavsson C, von Koch L. Applied Relaxation in the treatment of long-lasting neck pain: a randomized controlled pilot study. J Rehabil Med 2006;38: Hedin K. Andre M. Mölstad S. Rodhe N. Petersson C. Infections in families with small children: use of social insurance and healthcare. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 2006; 24: Hedin K. Andre M. Hakansson A. Mölstad S. Rodhe N. Petersson C. A population-based study of different antibiotic prescribing in different areas. British Journal of General Practice. 2006; 56: Heikkinen T, Wollert S, Osterberg J, Smedberg S, Bringman S. Early results of a randomised trial comparing Prolene and VyproII-mesh in endoscopic extraperitoneal inguinal hernia repair (TEP) of recurrent unilateral hernias. Hernia Mar;10(1): Epub 2005 Aug 9. Hellberg D, Holmgren C, Lanner L, Nilsson S. The very fat woman and the very old woman: tension-free vaginal tape for the treatment of stress urinary incontinence. Int J Urogynecol 2006, Jul 26. 9

12 Hellberg D, Holmgren C, Lanner L, Nilsson S. Quality of life in relation to TVT procedure for the treatment of stress urinary incontinence (letter). Acta Obstet Gynecol Scand 2006;85:1512. Henricson A, Dalen T, Nilsson T G. Mobile Bearings Do Not Improve Fixation in Cemented Total Knee Arthroplasty. Clin Orthop Relat Res. 2006;448: Holmberg LI. Unga män och oplanerade graviditeter. Stödet på Sveriges ungdomsmottagningar är fortfarande otillräckligt. Socialmedicinsk Tidskrift 2006;4: Holmgren C, Hellberg D, Lanner L, Nilsson. Quality of life after tension-free vaginal tape surgery for female stress incontinence. Scand J Urol Nephrol 2006;40: Holmgren C, Nilsson S, Lanner L, Hellberg D. Frequency of de novo urgency in 463 women who had undergone the tension-free vaginal tape (TVT) procedure for genuine stress urinary incontinence a long-term follow-up. Eur J Obstet Gynecol 2006, June 30. Jerdén L, Hillervik C, Hansson AC, Flacking R, Weinehall L. Experiences of Swedish community health nurses working with health promotion and a patient-held record. Scand J Caring Sci 2006; 20: Krakau K, Omne-Pontén M, Karlsson t, Borg J Metabolism and nutrition in patients with moderate and severe traumatic brain injury: A systematic review. Brain Inj Apr;20(4): Lindskog M, Gleissman H, Ponthan F, Castro J, Kogner P, Johnsen JI. Neuroblastoma cell death in response to docosahexaenoic acid: sensitization to chemotherapy and arsenic-induced oxidative stress. Int J Cancer May 15;118(10): Liu Q, Lambe M, Baik I,Cnattingius S, Riman T, Ekbom A, Adami HO, Hsieh CC. A prospective study of the transient decrease in ovarian cancer risk following childbirth. Cancer Epidemiol Biamarkers Prev Dec;15(12) Mascarenhas C, Lambe M, Bellocco R, Bergfeldt K, Riman T, Persson I, Weiderpass E. Use of hormone replacement therapy before and after ovarian cancer diagnosis and ovarian cancer survival. Int J Cancer 2006 Dec15;119(12): Nilsson K G, Henricson A, Norgren B, Dalén T. Uncemented HA-coated Implant is the Optimum Fixation for the Young Patient. Clin Ortop Relat Res. 2006;448:

13 Nilsson S, Hellberg D. Recovery of spermatozoa after rfsh/hcg treatment, and ICSI/IVF in a male with severe hypogonadotrophic hypogonadism and testicular atrophy. Arch Andrology 2006;52: Nyhall-Wahlin BM, Jacobsson LTH, Petersson IF, Turesson C; BARFOT study group. Smoking is a strong risk factor for rheumatoid nodules in early rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis May;65(5):601-6 O donnell Deborah A,,Schwab-Stone Mary E, Ruchkin Vladislav The mediating role of alienation in the development of maladjustment in youth exposed to community violence Development and Psychopathology 18(2006), Römsing S, Bokman, Bergqvist Y Determination of melatonin in saliva using automated solid-phase extraction, highperformance liquid chromatography and fluorescence detection. Scand J Clin Lab Invest. 2006;66(3): Pettersson U, von Koch L. A pilot study of the feasibility of a set of instruments for disability assessments in persons with mild to moderate multiple sclerosis. Adv Physiother 2006;8: Rastad C, Ulfberg J, Sjoden PO. High Prevalence of Self-Reported Depressive Mood During the Winter Season Among Swedish Senior High School Students. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry Feb;45(2): Rodhe N, Mölstad S, Englund L, Svärdsudd K. Asymptomatic bacteriuria in a population of elderly residents living in a community setting: prevalence, characteristics and associated factors. Fam Pract. 2006; 23: Ruchkin Vladislav, Sukhodolsky Denis G, Vermeiren Robert, Koposov Roman, Schwab- Stone Mary Depressive Symptoms and Associated Psychopathology in Urban Adolescents A Cross-Cultural Study of Three Countries J Nerv Ment Dis 2006;194: Råssjö E-B, Kambugu F, Tumwesigue MN, Tenywa T, Darj E. Prevalence of sexually transmitted infections among adolescents in Kampala, Uganda, and theoretical models for improving syndromic managemennt. Journal of Adolescent Health, Mar 2006; 38: Råssjö E-B, Mirembe F, Darj E. Vulnerability and risk factors for sexually transmitted infections and HIV among adolescents in Kampala, Uganda. Aids Care, Oct 2006;18(7):

14 Sukhodolsky Denis G, Ruchkin Vladislav Evidence-Based Psychosocial Treatments in the Juvenile Justice System Child Adolesc Psychiatric Clin N Am 15 (2006) Tarján M, Sarkissov G, Tot T. Unclassified sex cord/gonadal stromal testis tumor with predominance of spindle cells. Case report. APMIS 114: 465-9, Tarján M, Tot T. Prediction of extracapsular extension of prostate cancer based on systematic core biopsies. Scand J Urol Nephrol 40: , Taylor RS, Taylor RJ, Fritzell, P. Balloon kyphoplasty and vertebroplasty for vertebral compression fractures: a comparative systematic review of efficacy and safety. Spine Nov 1;31(23): Thorsén A-M, Widén Holmqvist L, von Koch L. A randomized controlled trial of early supported discharge and continued rehabilitation at home after stroke: 5-year follow-up of resource use. J Stroke Cerebrovasc Dis 2006;15: Tot, T. Eccrine ductal and acrosyringial differentiation of the breast epithelium - a lesion associated with some metaplastic breast carcinomas. Virchows Arch, 449 (5):565-71, Tot, T. Metastatic chordoma of the breast: an extremely rare lesion mimicking mucinous cancer. APMIS 114(10): 726-9, Tot T. The limited prognostic value of measuring and grading small breast carcinomas: the whole sick lobe versus the details within it. Medical Science Monitor 12(8):RA 170-5, Tot T, Tabár L. Mammographic-pathologic correlation of ductal carcinoma in situ of the breast using twoand three-dimensional large histologic sections. Semin Breast Dis 8: , Wesström J. Hormone replacement therapy can alleviate obstructive sleep apnoea syndrome in menopausal women. Int J Resp Care 2006;2:30-3. Wesström J Obstruktivt sömnapnésyndrom i klimakteriet Sleep medicine news 2006;2:13. 12

15 Österberg J, Ljungdahl M, Haglund U. Influence of cyclooxygenase inhibitors on gut immune cell distribution and apoptosis rate in experimental sepsis. Shock Feb;25(2): Accepterade: Claesson I, Ytterberg C, Johansson S, Almkvist O, von Koch L. Rapid cognitive screening in multiple sclerosis accomplished by the Free Recall and Recognition Test. Mult Scler. Ekstam L, Uppgard BM, von Koch L, Tham K. Adaptation in everyday life after stroke A longitudinal study of elderly stroke victims in rehabilitation at home. Scand J Care Sci. Hellberg D, Nilsson S. HPV and spontaneous abortion (letter). Fertil Steril 2006 (in press). Henricson A, Ågren P-H. Secondary Surgery after Total Ankle Replacement. The Influence of Preoperative Hindfoot Alignment. Foot Ankle Surg. (in Press). Holmberg LI, Hellberg D. Age-related gender differences in Swedish adolescents. Int J Adolesc Med Health 2006 (in press). Holmberg LI, Hellberg D. Sociodemographic characteristics in high school students on vocational versus theoretical programs. Int J Adolesc Med Health, 2006 (in press). Holmberg LI, Hellberg D. Health, health-compromising behavior, risk-taking behavior and sexuality in female and male high school students in vocational compared with theoretical programs in Sweden. International Journal of Adolescent Medicine and Health. Holmberg LI, Hellberg D. A Comparison of Behavioral and Demographic Characteristics of Immigrant and Native Teenagers in Sweden. Turkish J Ped 2006 (in press). Nilsson S, Waldenström U, Engström A-B, Hellberg D. Single Blastocyst Transfer after ICSI from Ejaculate Spermatozoa, Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration (PESA) or Testicular Sperm Extraction (TESE). J Ass Reprod Gen 2006 (in press). Olai L, Omne-Pontén M, Borgquist L, Svärdsudd K. Prognosis assessment in stroke patients at discharge from hospital. Accepted, Age and Ageing,

16 Schytt, E., Waldenstrom, U. Risk factors for poor self-rated health in women at 2 months and 1 year after childbirth. Accepted for publication in Journal of Women's Health. Taylor R, Fritzell P, Taylor R Balloon Kyphoplasty in the Management of Vertebral Compression Fractures: An Updated Systematic Review and Meta-analysis. Manuscript No. ESJ R1. Ulfberg J, Bjorvatn B, Leissner L, Gyring J, Karlsborg M, Regeur L, Skedisvoll H, Polo O, Partinen M. Comorbidity in restless legs syndrome among a sample of Swedish adults Sleep Medicine Ytterberg C, Johansson S, Claesson I, Lindberg J, Hillert J, Andersson M, Widén Holmqvist L, von Koch L. High concurrent presence of disability in multiple sclerosis: Associations with perceived health. J Neurol. Ytterberg C, Johansson S, Andersson M, Olsson D, Link H, Widén Holmqvist L, von Koch L. Multiple sclerosis combination therapy: interferon beta 1a and glatiramer acetate. Acta Neurol Scand. Wohlin Wottrich A, von Koch L, Tham K. The meaning of rehabilitation in the home environment after acute stroke from the perspective of a multi-professional team. Phys Ther. Övrig publicering: Andre M, et al Allmänmedicinsk forskning växer men tillräckligt snabbt? Läkartidningen nr volym 103. Omne-Pontén M, Gustavsson P et al Basrapport av LUST - redovisning av projektet LUST Rapportserien vid Karolinska Institutet. Rastad C Reportage från Sömnlab i Bergen Sleep Medicine News Stehlik R, Ulfberg J. Försenad sömnfas. Läkartidningen 2006, 103:

17 Facklitteratur: Ulfberg J & Sevborn S. Rastösa ben-sömnlösa nätter. Bauer Bok Ulfberg J, Bjorvatn B. Occurence of restless legs syndrome. In Ondo W. Editor of Restless legs syndrome. Informa Books, New York, Tot T The subgross morphology of the normal and pathologically altered breast tissue. In J. Suri, R. Rangayyan, (Eds.) Recent Advances in Breast Imaging, Mammography, and Computer Aided Diagnosis of Breast Cancer SPIE Press, Bellingham, Washington, USA, pp. 1-49, Tot T General morphology of benign and malignant breast lesions: Old parameters in new perspectives. In J Suri, R. Rangayyan, Laxminarayan (Eds). Emerging Technologies in Breast Imaging and Mammography American Scientific Publishers, Valencia California, USA, in press. Tot T How to eradicate breast carcinomas: a hypothetical way of breast cancer prevention based on the theory of the sick lobe. Nova Science Publishers Inc New York, accepted. Internationella föredrag/poster: Flacking R Effects of socioeconomic status and mediating factors on breastfeeding duration in mothers of preterm and term Swedish infants. Poster presentation at the Pediatric Academic Societies Annual Meeting 2006 in San Francisco, US. Flacking R Experiences of becoming a mother and breastfeeding in mothers of very preterm infants. Poster presentation at the Pediatric Academic Societies Annual Meeting 2006 in San Francisco, US. Fritzell P (Key note) Cost-effectiveness of surgery versus conservative treatment The 8 th international forum for primary care research on low back pain, VU University, Amsterdam, Main conference, June Fritzell P Cost-effectiveness of surgery versus conservative treatment The 8 th international forum for primary care research on low back pain, VU University, Amsterdam, Preconference, June

18 Fritzell P Operative treatment of the degenerative spine scientific evidence Nordic Orthopaedic Society (NOF), Oslo, June Fritzell P Experiences from the National Swedish Spine Register samt Health economy in spine surgery Congress of the Norwegian Society of Spinal Surgeons, Klaekken, January Janeslätt G The World Federation of Occupational Therapists Congress Sydney Convention and exhibition center, Australia July 2006, Poster och presentation. Janeslätt G Research symposium on intervention and Positive Functioning Pretoria, South Africa, September 2006, presentation. Jerdén L Feasibility of an empowerment intervention for Swedish adolescents the VIP study IUHPE 5 th Nordic Health Promotion Research Conference, Esbjerg, Juni 2006 (poster). Jerdén L Empowerment: a key to better understanding of adolescent health? 9 th International Congress of Behavioral Medicine, Bangkok, November 2006 (poster). Nyhäll-Wåhlin B-M Smoking and high disease activity at disease onset increase the risk for severe extraarticular manifestations in early rheumatoid arthritis. ACR (American College of Rheumatology) kongressen i Washington november Rodhe N Asymptomatic bacteriuria in a population of elderly residents living in a community setting. Prevalence and turnover. European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Nice, April, von Koch L Changes in health related quality of life between one and five years after stroke: The importance of the environment during the sub-acute rehabilitation Joint World Congress on Stroke i Kapstaden, Sydafrika oktober, Tot T 2006 Workshop on the Nuclear Radiology of Breast Cancer San Diego, USA, 4-5 Sept, Tot T European School of Pathology: Surgical Pathology of the Breast Craiova, Romania, 4-7 Sept Tot T V Congreso Nacional De LA Associacion Mexicana DE MASTOLOGIA, Leon, Mexico, August

19 Tot T Frankfurter Interdisziplinäre Symposium für Mamma - Diagnostik und Interventionen (FISMA 2006) Frankfurt Tot T. Problems in breast pathology. University of Bologna and Malta Collage of Pathologists, Malta, 6 th May, Österberg J Fibrin sealant in TEP procedure, experience from Sweden Nordic Peer-to-peer meeting, Vienna den 6-7/4 06. Nationella föredrag/poster: André M Tests, treatment and diagnosis. Illustrations from a repeated questionnarie study, GRIN möte Europeisk sammanslutning av infektionsintresserade allmänläkare Stockholm. Hedin H Frakturer hos barn AO grundkurs för ortoped kirurger, Stockholm, februari Hedin H Supracondyläre humerusfrakturer hos barn Symposium på Svensk Ortopedisk Förenings årsmöte i Varberg, augusti Hedin Skogman B Nya antikroppstest vid Neuroborrelius hos barn och ungdomar Poster, Riksstämman, Göteborg, december 2006.(prisbelönad). Holmberg L Lars Holmberg. Unga män och oplanerad graviditet. Vilket stöd behöver dom? Presentation vid Sveriges ungdomsmottagningars rikskonferens, Umeå, maj Janeslätt G Kvalitetsdagar för svensk Barn- och ungdomshabilitering. Aros Kongresscenter, Västerås, maj 2006, presentation. Jerdén L VIP-projektet - Erfarenheter från en intervention Uppsala universitet, kursen Tro, hopp och skola, januari Lindström A Correlation Between Serum Estradiol/Progesterone Ratio and Survival Length in Invasive Squamous Cell Cervical Cancer SFOG Gynekologernas Årsmötesvecka Helsingborg augusti

20 Nyhäll-Wåhlin B-M Smoking and high disease activity at disease onset increase the risk for severe extraarticular manifestations in early rheumatoid arthritis års Riksstämman i Göteborg. Råssjö E-B Sexuellt överförda infektioner bland ungdomar i Kampala, Uganda: En studie av prevalens och användandet av syndromic approach Svenska Dermatologsällskapets årsmöte i Falun, maj Wesström J Sömn i klimakteriet Svensk förening för obstetrik och gynekologi, Helsingborgs konserthus, augusti Wesström J Obstruktivt sömnapnésyndrom, restless legs och hormonsubstitution i klimakteriet Svenska sömnforskarföreningens årsmöte, Piperska Muren, Stockholm, november Österberg J Tips och trix vid laparoskopisk kirurgi Kirurg veckan Örebro, Föredrag och Videosession, augusti Övriga uppdrag med koppling till vetenskaplig verksamhet: Fritzell P Medlem i nationella nätverket för hälsoekonomer. Hambraeus K Specialitetsföreträdare i Socialstyrelsens projekt för framtagande av nationellt beslutsstöd för sjukskrivning. Jerdén L Sekreterare i Statens folkhälsoinstituts vetenskapliga råd för metodfrågor om hälsofrämjande arbete inom hälso- och sjukvården. Omne-Pontén M Har under året ingått i den arbetsgrupp på Socialstyrelsen som arbetat med att ta fram Nationella riktlinjer för cancervården (bröstcancer). Rastad C En av redaktörerna Sleep Medicine News, en nordisk tidskrift som rapporterar om aktuell forskning inom sömn. Rodhe N Deltagit som expert i läkemedelsverkets workshop Behandling av nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor. November Österberg J Styrelseledamot i styrgruppen för GallRiks, som utvecklat ett kvalitetsregister för gallkirurgi och ERCP. 18

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 FoUU-enheten primärvården Göteborg och Södra Bohuslän Verksamhetsberättelse 2012 FoUU-enheten Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän, Kungsgatan 12, vån 6, 411 18 Göteborg Tel: 031 346 0667 Mob: 0767

Läs mer

Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum

Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 4 VISION OCH MÅL VISION MÅL 2013 MÅL 2013-2017 4 4 4 4 ANSTÄLLDA 5 UTMÄRKELSER OCH NOMINERINGAR 6 FÖLJANDE AKTÖRER HAR

Läs mer

kompetenscentrum Blekinge Forskningsrapport 2009 kartläggning av forskningsaktiviteter inom Landstinget Blekinge Populärutgåva 2010:1

kompetenscentrum Blekinge Forskningsrapport 2009 kartläggning av forskningsaktiviteter inom Landstinget Blekinge Populärutgåva 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Forskningsrapport 2009 kartläggning av forskningsaktiviteter inom Landstinget

Läs mer

September 2010- augusti 2011

September 2010- augusti 2011 Årsrapport Svenska Multipel Skleros registret (SMSreg) Svenska Neurologiregister September 2010- augusti 2011 1 / 45 1. Bakgrund och syfte; SMSreg och Svenskt Neurologiregister Från MS-register till Neurologiregister

Läs mer

Lägesrapport över projektet SNAC-Kungsholmen per den 15 mars 2015

Lägesrapport över projektet SNAC-Kungsholmen per den 15 mars 2015 Lägesrapport över projektet SNAC-Kungsholmen per den 15 mars 2015 Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum beviljades år 2014 genom regeringsbeslut (regeringsbeslut 2014-01-30) ett stimulansbidrag på 5

Läs mer

sektionen för neurorehabilitering division for neurorehabilitation

sektionen för neurorehabilitering division for neurorehabilitation sektionen för neurorehabilitering division for neurorehabilitation 2008 Lust for life! Lust for life! Medicinsk vetenskap syftar till att bota sjukdom och läka skador. Olyckligtvis är vår kunskap och färdighet

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Svenska Multipel Skleros registret (SMSreg) Svenska Neuroregister (SNR) September 2011 - augusti 2012 Inledning och viktigaste utvecklingssteg År 2012 är SMSregs tolfte officiella

Läs mer

MANUALEN sjukgymnaster i forskning och praktik

MANUALEN sjukgymnaster i forskning och praktik ORTOPEDISK MANUELL TERAPI MANUALEN sjukgymnaster i forskning och praktik NR 4 2013 Ryggdagen lyckat samarbete på Sjukgymnastdagarna. Boka in årskon - gres serna 2014! Kongress/Årsmöte OMT/IM 21 22 mars

Läs mer

CHESS 10 år. Centre for Health Equity Studies

CHESS 10 år. Centre for Health Equity Studies CHESS 10 år Centre for Health Equity Studies Förord Forskningsinstitut och centra finns av en anledning, nämligen att kraftsamla forskning kring ett tema eller område. Detta gäller i allra högsta grad

Läs mer

År 2012 Årgång 25 Nr 4-5

År 2012 Årgång 25 Nr 4-5 År 2012 Årgång 25 Nr 4-5 DIABETOLOGNYTT Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi År 2012 Årgång 25 Nr 4-5 Sommarnumret Ordföranden har ordet... 72 Redaktörns spalt... 74 NDR-Nytt... 75 European

Läs mer

Lägesrapport över projektet SNAC-Kungsholmen per den 15 mars 2014

Lägesrapport över projektet SNAC-Kungsholmen per den 15 mars 2014 1 STIFTELSEN STOCKHOLMS LÄNS ÄLDRECENTRUM Lägesrapport över projektet SNAC-Kungsholmen per den 15 mars 2014 Genom regeringsbeslut (2009-03-26/III:3) beviljades Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum för

Läs mer

Definitioner, modeller, perspektiv, prediktorer, riskfaktorer

Definitioner, modeller, perspektiv, prediktorer, riskfaktorer FORSKNING PÅGÅR Redaktör: Birgit Rösblad birgit.rosblad@lsr.se SAMMANFATTNING Arbetsförmåga har blivit högaktuellt i samhället, såväl politiskt som för den enskilde. Begreppet är komplext och kan sammanfattas

Läs mer

Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning barn, vuxna och äldre

Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning barn, vuxna och äldre Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning barn, vuxna och äldre Konsensusarbete för effektivare munhälsofrämjande arbete för personer med funktionsnedsättning Ett samarbetsprojekt mellan

Läs mer

Brev från ordförande. Tomas Bremell. och sekreterare i rådet (utan rösträtt) är vetenskaplige sekreteraren.

Brev från ordförande. Tomas Bremell. och sekreterare i rådet (utan rösträtt) är vetenskaplige sekreteraren. Brev från ordförande Tomas Bremell Styrelsen 2004 På årsmötet 27/11-2003 omvaldes större delen av styrelsen. Jag, och övriga styrelseledamöter, tackar för ert förtroende. Styrelsen har förnyats på några

Läs mer

De ska va gôtt å leva

De ska va gôtt å leva De ska va gôtt å leva Vårdforskningens dag 16 oktober 2014 Innehåll Program 4 Utställare 5 Anhörigcentrum, Örebro kommun Nationellt kompetenscentrum Anhöriga Frivillig och hälsofrämjande enheten, Örebro

Läs mer

Barn till våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem

Barn till våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem Barn till våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem Christina Scheffel Birath Ulla Beijer 3 Valerie DeMarinis 2 Britt af Klinteberg* 3, 4, 5 1, 2, 3 1 Beroendecentrum Stockholm 2 Public Mental Health Promotion

Läs mer

Forskning. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Sahlgrenska universitetssjukhuset. Foto: Tove Phillips Bearb: A-K Larsson

Forskning. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Sahlgrenska universitetssjukhuset. Foto: Tove Phillips Bearb: A-K Larsson Forskning Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Sahlgrenska universitetssjukhuset Foto: Tove Phillips Bearb: A-K Larsson 2007 Klinisk forskning 2007 Klinisk forskning vid Drottning Silvias barn- och

Läs mer

Innehåll. Ledare: Socialmedicinsk tidskrift 3/2013 303

Innehåll. Ledare: Socialmedicinsk tidskrift 3/2013 303 Innehåll Ledare: Tema: Förord: Perspektiv på utredning och diagnos vid ADHD Hanna Edebol och Torsten Norlander Vuxna med ADHD begick färre brott när de fick medicin Henrik Larsson och Paul Lichtenstein

Läs mer

Distriktsläkaren. PSA-screening Nationellt hälsobibliotek Smärtrehabilitering WONCA-konferens. Nr 4 2013 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF

Distriktsläkaren. PSA-screening Nationellt hälsobibliotek Smärtrehabilitering WONCA-konferens. Nr 4 2013 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkaren Nr 4 2013 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF PSA-screening Nationellt hälsobibliotek Smärtrehabilitering WONCA-konferens Svenska Distriktsläkarföreningen MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKER

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt Vårdprogram Diskbråck i ländryggen Stockholms läns landsting 2004 Regionalt Vårdprogram Diskbråck i ländryggen Rapporten är framtagen av: Gunnar Németh ISBN 91-85209-41-14

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren 3 5 May 2006 Västerås, Sweden Nummer 1 År 2006 Volym 11 The XXXVII Nordic Meeting of Gastroenterology

gastrokuriren Gastrokuriren 3 5 May 2006 Västerås, Sweden Nummer 1 År 2006 Volym 11 The XXXVII Nordic Meeting of Gastroenterology gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 1 År 2006 Volym 11 The XXXVII Nordic Meeting of Gastroenterology 3 5 May 2006 Västerås, Sweden Gastrokuriren Tidskrift

Läs mer

Det späda barnet som anhörig

Det späda barnet som anhörig Det späda barnet som anhörig Hur kan vi forma hållbara strukturer för att uppmärksamma det späda barnets behov när en förälder har en psykisk sjukdom? STIFTELSEN Allmänna Barnhuset 2010 Det späda barnet

Läs mer

Tema Forskning. nr.1/2012

Tema Forskning. nr.1/2012 bkn_112_1_cover.qxd:bkn 1/18/12 8:37 AM Page 1 nr.1/2012 Tema Forskning Svensk barnmedicinsk forskning på frammarsch EXPRESS - unik studie kring prematurer Debatt: Sluta straffa forskande ST-läkare ekonomiskt

Läs mer

Sammanfattning. Stockholm 2014-03-01. Joakim Dillner. Sida 3 av 27

Sammanfattning. Stockholm 2014-03-01. Joakim Dillner. Sida 3 av 27 Återrapportering till Vetenskapsrådet för året 2013 Sida 2 av 27 Sammanfattning Under 2013 har BBMRI.se kunnat konsolidera verksamheten för nationell biobankning. Påtagliga framsteg under året utgör: -Effektiviserad

Läs mer

Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom

Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom Verksamhetsberättelse 2008 Innehåll FEMTE VERKSAMHETSÅRET 2 Bakgrund 2 Sammanfattning 2 EN SAMLAD BEDÖMNING 3 PERSONAL 5 GENOMFÖRDA INSATSER

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrins metoder. En nationell inventering

Barn- och ungdomspsykiatrins metoder. En nationell inventering Barn- och ungdomspsykiatrins metoder En nationell inventering Artikelnr 2009-126-146 Tryck Edita Västra Aros, Västerås, juni 2009 2 Förord Socialstyrelsen fick våren 2007 i uppdrag av regeringen att inrätta

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet 2006 11 08 Ordförande Annika Eklund Grönberg vald t.o.m. 2007

Läs mer

Välkomna till Forskningens dag den 13 maj 2011

Välkomna till Forskningens dag den 13 maj 2011 FORSKNINGENS DAG Forskning vid Öron-, Näs- och Halskliniken Karolinska Universitetssjukhuset Program: Välkomna till Forskningens dag den 13 maj 2011 Kl. 8.00 Kl. 8.30 Kl. 9.00 Kl. 9.30 Kl. 10.00 Kl. 11.00

Läs mer

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 2 APRIL 2008

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 2 APRIL 2008 ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 2 APRIL 2008 tema :obesitas & diabetes Med ett dagligt intag av eye q TM kan alla barn förbättra läsförmågan, koncentrationen, arbetsminnet och humöret.

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister Öron-, Näs- och Halssjukvård. Årsrapport 2012

Nationellt kvalitetsregister Öron-, Näs- och Halssjukvård. Årsrapport 2012 Nationellt kvalitetsregister Öron-, Näs- och Halssjukvård Årsrapport 2012 Kvalitetsregistret för öronkirurgi: myringoplastik och ossikuloplastik Kvalitetsregistret för operation av nässkiljeväggen Hörselbarnsregistret

Läs mer