Verksamhetsberättelse Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2006. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2006 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

2 Verksamhetsberättelse 2006 Härmed översändes verksamhetsberättelsen för CKF Dalarna. CKF Dalarna ett samarbete mellan Uppsala universitet och Landstinget Dalarna. CKFs uppdrag är att stödja den kliniska forskningen inom medicinsk vetenskap och vårdvetenskap inom hälso-och sjukvården i Dalarna. Februari 2007 Staffan Nilsson Marianne Omne-Pontén Maria Pilawa Föreståndare Föreståndare Sekreterare

3 Året som gått en sammanfattande text om år 2006 Genom inrättandet av CKF har det byggts upp en grund som möjliggör en ökad klinisk forskning inom Landstinget Dalarna. Totalt sett har den kliniska forskningsverksamheten ökat inom såväl den medicinska vetenskapen som inom den vårdvetenskapliga. Sedan CKFs start har verksamheten bidragit till att det under perioden publicerats mer artiklar baserade på studier genomförda i Dalarna eller med anknytning till i Dalarna verksamma personer. Vid CKF finns idag 33 doktorander i forskarutbildning och 34 seniora forskare med bibehållen vetenskaplig verksamhet. Av doktoranderna är 17 st inskrivna vid en institution vid Uppsala universitet. Detta utgör en viktig del i det samarbete som avtalet mellan landstinget och Uppsala har skapat möjligheter till. Forskare och doktorander verksamma vid CKF har dessutom vid ett flertal tillfällen medverkat i olika utbildningssammanhang varvid frågor kopplat till evidens, vårdprogram och/eller vårdrutiner diskuterats. Ett flertal konsultationer har också förevarit då enskilda kliniker tar kontakt med CKF med frågor kopplat till olika slag av utvecklings-/förbättringsarbeten eller behov av handledarinsats för C/D-uppsatser. Vi anser att det uppsatta målet i avtalet om en ökning och förstärkning av den kliniska forskningen väl har uppfyllts. Under det 6:e verksamhetsåret vid CKF har vi kunnat konstatera att den kliniska forskningsverksamheten inom LD är både omfattande och efterfrågad. Sammantaget finns en efterfrågan på de tjänster som CKF erbjuder i form av anslag och aktiviteter och det finns en tilltagande efterfrågan på den kunskap som genereras inom de olika forskningsprojekten. Våra uppskattade seminarier, cafékvällar och temakvällar har varit både välbesökta och efterfrågade. I februari disputerade Eva-Britta Råssjö med avhandlingen Sexual Behaviour and Sexually Transmitted Infections Among Urban Ugandan Youth Perceptions, Attitudes and Management. Erica Schytt disputerade i december med avhandlingen Women s health after childbirth. Ett flertal av doktoranderna vid CKF genomförde under 2006 sina halvtidsseminarier. I samverkan med Institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap, Uppsala universitet genomfördes en av dessa halvtidsseminarier i CKFs egna lokaler. Eftersom år 2006 var det sista året av verksamhet inom ramen för de avtal som slöts med Uppsala universitet år 2000, har arbete pågått med att ta fram ett underlag för det nya avtalet. Inom LD genomfördes en mindre utvärdering som kom att mer fokusera på bristen på stöd för verksamheternas utvecklingsarbeten. Dock framkom i utvärderingen att de flesta var nöjda med det innehåll och aktiviteter som CKF erbjuder. Från enheter utanför Falun efterfrågas fler aktiviteter utanför centralorten. För CKFs del är det utomordentligt värdefullt med den direktinformation vi erhåller från universitetet i frågor som rör både den högre utbildningen och forskarutbildningen. Informationen från Uppsala universitet vad gäller administrativa och andra övergripande frågor sker idag via nätet på ett utomordentligt bra sätt. Den information som förmedlas via prefektmöten utgör ett bra komplement och vi värdesätter vår möjlighet att delta vid dessa möten. 1

4 Kontakterna mellan de enskilda doktoranderna och respektive institution vid Uppsala universitet har fungerat mycket tillfredsställande under åren. Vi har även vid flera tillfällen haft respektive handledare från Uppsala universitet på besök vid CKF och därvid kunnat genomföra metodseminarier med inbjudan till doktorander knutna till CKF och högskolan. Avslutningsvis kan vi konstatera att avtalet som skrivits mellan Landstinget Dalarna och Uppsala universitet om ett ökat stöd för den kliniska och patientnära forskningen har varit framgångsrikt. Samarbetet med Uppsala universitet har lett till att antalet kliniska forskningsprojekt har ökat inom LD och att förutsättningarna för ett ökat stöd till de enskilda forskarna verksamma inom LD har utvecklats och förbättrats genom CKF. ORGANISATION Centrumrådet (CR) har under 2006 haft två sammanträden. I Centrumrådet har följande personer varit ledamöter under 2006: Uppsala universitet Lars Holmberg, professor, Regionalt Onkologiskt Centrum Eva Vingård, professor, Inst för medicinska vetenskaper, Arbets- och miljömedcin Landstinget Dalarna Malin André, distriktsläkare, med dr, Britsarvets vårdcentral, Falun Mats Hedberg, överläkare, med dr, Kirurgkliniken, Mora Lena Mallon, överläkare, med dr, Psykiatrin, Säter Tibor Tot, överläkare, docent, Avd för klinisk patologi och cytologi, Falun Adjungerande Anna Ehrenberg, lektor, docent, Högskolan Dalarna Birgitta Göthman, utvecklingschef, Landstinget Dalarna Hans Hallberg, distriktsläkare, med dr, Dalarnas Forskningsråd Ersättare för ordinarie landstingsledamöter Catharina Gustavsson, leg sjukgymnast, Rehab-centrum, Borlänge Eva Szabo, ST-läkare, med dr, Kirurgkliniken, Mora Jan Ulfberg, överläkare, docent, Sömnlab, Avesta Sylvia Wickman, överläkare, med dr, Psykiatrin, Falun (lämnade uppdraget maj 2006) Kansli Staffan Nilsson, föreståndare Marianne Omne-Pontén, föreståndare Maria Pilawa, sekreterare Anställda handledare vid CKF Lars Englund, specialist i allmänmedicin, med dr Peter Fritzell, specialist i ortopedi, med dr Hans Hallberg, specialist i allmänmedicin, med dr Dan Hellberg, specialist i gynekologi, docent Lena von Kock, leg sjukgymnast, docent 2

5 Statistiker Jan Ifver Forskningsassistent Ingegerd Lönn (forskningssjuksköterska) Pågående diskussioner med Centrumrådet - målsättning med och former för utlysning av post doc tid - målsättning med och former för utlysning av doktorandtjänster - omfattning av handledarresurs vid CKF - kriterier för CR beslut ang anslag. PROJEKTANSLAG Till våren 2006 inkom sexton stycken ansökningar om projektmedel. Totalt beviljade Centrumrådet kr till elva kliniska studier. Till hösten 2006 inkom elva ansökningar om projektmedel och nio personer sökte post doc månader. Centrumrådet beviljade anslag om kr fördelat på åtta forskningsprojekt. Tid för post doc meritering under 2007 beviljades motsvarande fjorton månader. Under 2006 erhöll sex personer stöd för bl.a. ett inledande forskningsarbete (s.k. 35:or). EKONOMI CKF har under år 2006 haft intäkter på 6,5 miljoner kr varav 5,4 miljoner kr är landstingsbidrag. Av tidigare tilldelade forskningsbidrag som ej använts, har CKF under 2006 återrekvirerat 0,7 miljoner kr. Dessutom har 0,4 miljoner kr överflyttats från länssjukvården kopplat till handledarfunktionen vid CKF. Se bilaga 1. CKF har under året ett överskott på 1,3 miljoner kr. Överskottet beror på ovan nämnda återbetalning av forskningsbidrag och på något färre tilldelade projektansökningar jämfört med tidigare år. VETENSKAPLIGA EXAMEN OCH MERITERING DISPUTATIONER Gynekolog Eva-Britta Råssjö disputerade den 3 februari 2006 i Uppsala. Titel Sexual Behavior and Sexually Transmitted Infections Among Urban Ugandan Youth Perceptions, Attitudes and Management Opponent: Gunta Lazdane, professor i obstetrik och gynekologi, regional advicer på WHO. ISBN

6 Barnmorska Erica Schytt disputerade den 8 december 2006 i Stockholm. Titel:Women s health aft childbirth Opponent: Professor Brit-Marie Landgren, Karolinska Institutet ISBN Halvtidskontroll under forskarutbildningen Under året har följande doktorander genomgått halvtidsbedömning: Nils Rodhe, Förekomst av bakterieuri hos våra äldsta invånare. Antibiotikabehandling; effekter på bakterieuri och urnvägssymtom. Anders Henricson, Fixation av knäproteser hos yngre patienter. Barbro Hedin Skogman, Neuroborrelios hos barn och ungdom, kliniska, immunologiska och diagnostiska aspekter. Forskningsetik Under år 2006 har elva forskare/doktorander från Landstinget Dalarna skickat in ansökningar till den regionala etikprövningsmyndigheten i Uppsala (EPN). Kostnaderna ( kr) bestrids av huvudmannen, Landstinget Dalarna. FORSKARGRUPPER Sömngruppen (Jan Ulfberg) Sömngruppen vid CKF påbörjade sin verksamhet år Upprinnelsen till att bilda just denna grupp var att det i Dalarnas län vid denna tid fanns flera personer engagerade i studier inom området sömn. Under år 2004 är gruppen utvidgad genom att man ingått ett samarbete med sömnforskare vid CKF, Västmanland. Numera träffas sömngruppen regelbundet under en eftermiddag 2-3 gånger per år, antingen vid CKF i Falun, CKF i Västerås eller vid sömnlaboratoriet i Avesta. Det finns nog sannolikt inget område inom medicinen som är så tvärvetenskapligt som sömnforskning! Följaktligen verkar inom sömngruppen för närvarande personer som har sin vardagliga gärning förankrad inom bland annat psykiatri, invärtes medicin, klinisk kemi, klinisk fysiologi, gynekologi, intensivvård, barnhälsovård, idrottsfysiologi, skolhälsovård och tandhälsovård. Sömngruppen inom CKF är en viktig plattform för de doktorander/predoktorander, som för närvarande är knutna till gruppen. Doktorander: Cecilia Rastad, sjukgymnast, gör befolkningsundersökningar över förekomsten av vinterdepression/vintertrötthet inkl. ljusbehandling av dessa grupper. Två artiklar är publicerade i internationella tidskrifter. En tredje artikel är under preparering. Britta Wåhlin-Larsson, biomedicinsk analytiker, undersöker muskulaturens funktion och struktur vid sjukdomarna obstruktivt sömnapnésyndrom och restless legs syndrome. Två studier är klara, ett manuskript är nyligen accepterat för publicering i den välkända och ofta citerade European Neurology. 4

7 Predoktorander: Jan Wesström, gynekolog, undersöker för närvarande i en stor epidemiologisk studie hur klimakteriet hos kvinnor påverkar sömnen. Det riktas i denna studie även ett intresse kring eventuell påverkan av sömnparametrar vid läkemedelsbehandling. Romana Stehlik, är i slutstadiet av sin ST-utbildning till kombinerad allmänläkare/sömnläkare. Detta är sannolikt det första utbildningsblocket i landet för läkare, där man kombinerar utbildning i sömn med allmänläkarutbildning! Romana har slutfört en studie avseende sambandet mellan restless legs syndrome/ fibromyalgi och sömnbesvär. Kristoffer Bothelius, psykolog vid Skönviks Rehab, planlägger forskning inom området insomnia och kognitiv beteende terapi (KBT). Intresset kring sömn och konsekvenser av sömnbrist har en nästan gigantisk tillväxt inom och utom vårt land. Här har sömngruppen Dalarna-Västmanland en viktig uppgift att fylla för ett fortsatt informations- och erfarenhetsutbyte mellan olika forskare. Ett forum, som leds av Jan Ulfberg, som de sömnintresserade kan använda sig av är: Äldregruppen Under året har det varit en lägre aktivitetsgrad inom äldregruppen. Däremot planeras att under hösten 2007 genomföra ytterligare en äldrekonferens, samt att två cafékvällar har äldrefrågor i fokus under våren I äldregruppen ingår doktorander och forskare verksamma vid Dalarnas forskningsråd och Högskolan Dalarna. En av deltagarna i äldregruppen är doktorand Lena Olai. Hon har verkat som projektsekreterare i projektet Kersti; ett samarbetsprojekt mellan LD, medicinkliniken och Falu kommun. Forskningslaboratorium Planering av forskningslaboratoriet har för närvarande avstannat. Tilltänkta lokaler ansågs ej lämpliga (enligt Landstingsfastigheter). Verksamhetschefen för Avd för klinisk patologi och cytologi, Tibor Tot, anser dock att det är viktigt att verksamheten på forskningsslabbet kommer igång. Det finns flera orsaker till detta, bl a skulle det underlätta för BMA-utbildningen och för hanteringen av biobankerna. CKF har i år avsatt kr som en grundplåt för det planerade forskningslabbet. SAMVERKAN INOM REGIONEN Den regionala samverkan sker både inom gruppen av etablerade CKF-enheter och inom Uppsalala/Örebro-regionen. Under året har flera möten genomförts. Frågor som diskuteras rör såväl regionövergripande aktiviteter som erfarenhetsutbyte vad gäller avtalsinnehåll för de kliniska forskningsenheterna. I maj fattades beslut om att inrätta ett regionalt forskningsråd inom Uppsala/Örebroregionen. Administrationen av rådet är placerat till Landstinget Dalarna och rådets faktiska verksamhet kommer att påbörjas 1 januari

8 Samverkan mellan CKF och Uppsala universitet sker genom dels medverkan på prefektmöten och dels genom det regionala samarbetet. Under 2005 uppmanades CKF att inkomma med en självvärdering vilken legat till grund för fortsatta samtal med Uppsala universitet. Direkta samtal mellan föreståndarna och representanter från universitet har genomförts. AKTIVITETER UNDER ÅRET Vid CKF arrangeras regelbundet metodinriktade seminarier. Inbjudan till seminarier sker via både hemsidan och personliga utskick. Seminarierna genomförs i de flesta fall i samverkan med både Dalarnas forskningsråd och Högskolan Dalarna. Bedömningen är att det finns ett intresse för dessa seminarier och att det blir en god uppslutning. Många av de doktorander eller forskare som finns verksamma vid CKF medverkar i olika utbildningssammanhang som arrangeras också av enskilda enheter och kliniker inom LD. Det rör sig om både mer allmänna enhetsmöten som mer spcialinriktade fördjupningsseminarier. I många fall lånar enheterna CKFs lokaler för dessa aktiviteter. I februari genomfördes en studiedag om Insomni - att inte kunna sova.medverkande var Jan Ulfberg, Lena Mallon, Cecilia Rastad, Kristoffer Bothelius och Hans Hallberg. Studiedagen riktade sig särskilt till verksamma inom närsjukvården. Seminarier 21/1 Metoddiskussion kopplat till KaTid-studien Gunnel Janeslätt 11/10 Empowerment bland skolungdomar Lars Weinehall 17/10 Analys av upprepade mätningar Johan Bring 24/10 Borreliainfektion hos barn Barbro Hedin Skogman 26/10 Predisputation Erica Schytt 9/11 Deltagande observation Eva Österlund Efraimsson 1/12 Metoddiskussion kring studien Jan Wesström Kvinnors sömn i Dalarna Filosofiska cafékvällar Utmattningssyndrom diagnos, sjukdomsmekanismer och behandling Uttrycksmönster av människans proteiner i normala vävnader och cancer Provrörsbefruktning självklarhet eller etiskt/ekonomiskt dilemma? Aleksander Perski Fredrik Pontén Urban Waldenström 6

9 Hälsofrämjande något för sjukvården? Varför är vi friska på jobbet? Den vadderade faran en diskussion om den överdrivna tryggheten Lars Weinehall Eva Vingård David Eberhard Temakvällar Temakvällar har genomförts en gång per termin med följande innehåll: Referenssökning med PubMed på nätet och referenshantering i eget bibliotek, vi använder EndNote. Excel. Hur lagrar jag mina data på ett intelligent och lätthanterligt sätt? Statistik. Hur bearbetar jag mina data? Några grundläggande statistiska begrepp som är bra att känna till: power, risk, hur många patienter behövs i en undersökning? Möjlighet till enskilt arbete kring dina egna frågeställningar. PowerPoint. Hur lagrar jag mina data och hur presenterar jag data på ett tydligt sätt? De flesta kongressarrangörer vill att detta sker i PowerPoint. Under 2007 kommer CKF att erbjuda det innehåll som idag finns i temakvällarna som en introduktionskurs för de som erhåller en s.k 35:a. Dessutom kommer ytterligare moment att läggas till. Utbildning och studiedagar En metodkurs för ST-läkare genomfördes i grundläggande forskningsmetodik under hösten 2006, ansvarig överläkare Bertil Malmodin. En ST-kurs inom området biolanalytisk kemi har genomförts av professor Ynge Bergqvist med 22 st läkare som deltagare. Kursen har anordnats på uppdrag av Svensk förening för klinisk kemi som är en sektion inom Läkarsällskapet. 7

10 VETENSKAPLIG PRODUKTION UNDER ÅR 2006 AV PERSONER/- PROJEKT SOM FÅR STÖD AV CKF Publicerade artiklar: Bringman S, Wollert S, Osterberg J, Smedberg S, Granlund H, Heikkinen TJ Three-year results of a randomized clinical trial of lightweight or standard polypropylene mesh in Lichtenstein repair of primary inguinal hernia. Br J Surg Sep;93(9): Duffy SW, Tabar L, Chen HH, Yen Amy FF, Dean PB, Smith RA What information should be given to women invited for mammogrpahic screening for breast cancer? Women's Health (2006) 2(6), Duffy SW, Tabar L, Tony H.H. Chen et al. The Swedish Organized Service Screening Evaluation Group. Reduction in Breast Cancer Mortality from Organized Service Screening with Mammography: 1. Further Confirmation with Extended Data. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2006;15(1): Duffy SW, Tabar L, Tony H.H. Chen et al. Swedish Organized Service Screening Evaluation Group. Reduction in Breast Cancer Mortality from Organized Service Screening with Mammography: 2. Validation with new analytic methods. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2006;15:52-6. Duffy SW, Tabar L, Vitak B, Warwick J. Tumor size and breast cancer detection: what might be the effect of a less sensitive screening tool than mammography? Breast J Jan-Feb;12 Suppl 1:S91-5. Einarsson U, Gottberg K, von Koch L, Fredriksson S, Ytterberg C, Jin Y-P, Anderssson M, Widén Holmqvist L. Cognitive and motor function in people with multiple sclerosis in Stockholm County. Mult Scler 2006;12: Einarsson U, Gottberg K, Fredrikson S, von Koch L, Widén Holmqvist L. Activities of daily living and social activities in persons with multiple sclerosis in Stockholm County. Clin Rehabil 2006;20: Eklund A, Rudberg C, Smedberg S, Enander LK, Leijonmarck CE, Osterberg J, Montgomery A. Short-term results of a randomized clinical trial comparing Lichtenstein open repair with totally extraperitoneal laparoscopic inguinal hernia repair. BrJ Surg Sep;93(9):

11 Fadare O, Dadmanesh F, Alvarado-Cabrero I, Snyder R, Stephen Mitchell J, Tot T, Wang SA, Ghofrani M, Eusebi V, Martel M, Tavassoli FA. Lobular Intraepithelial Neoplasia [Lobular Carcinoma In Situ] With Comedo-type Necrosis: A Clinicopathologic Study of 18 Cases. Am J Surg Pathol 30(11): , Farahmad B, Hallmarker U, Brobert GP, Alhbom A Acute mortality durig long-distance ski races (Vasaloppet). Scand J Med Sci Sports Aug 10;. Flacking R, Ewald U, Nyqvist KH, Starrin B. Trustful bonds: A key to "becoming a mother" and to reciprocal breastfeeding. Stories of mothers of very preterm infants at a neonatal unit. Soc Sci Med 2006;62(1): Fritzell P, Strömqvist B, et al. (2005). A practical approach to spine registers in Europe: the Swedish experience. Eur Spine J Jan;15 Suppl 1:S Fritzell P. Comments on "Health economic evaluation in lumbar spinal fusion. A systematic literature review anno 2005". Eur Spine J Jan 26;:1-2. Gottberg K, Einarsson U, Ytterberg C, de Pedro J, Fredrikson S, von Koch L, Widén Holmqvist L. Health-related quality of life in a population-based sample of people with multiple sclerosis in Stockholm County. Mult Scler 2006; 12: Gustavsson C, von Koch L. Applied Relaxation in the treatment of long-lasting neck pain: a randomized controlled pilot study. J Rehabil Med 2006;38: Hedin K. Andre M. Mölstad S. Rodhe N. Petersson C. Infections in families with small children: use of social insurance and healthcare. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 2006; 24: Hedin K. Andre M. Hakansson A. Mölstad S. Rodhe N. Petersson C. A population-based study of different antibiotic prescribing in different areas. British Journal of General Practice. 2006; 56: Heikkinen T, Wollert S, Osterberg J, Smedberg S, Bringman S. Early results of a randomised trial comparing Prolene and VyproII-mesh in endoscopic extraperitoneal inguinal hernia repair (TEP) of recurrent unilateral hernias. Hernia Mar;10(1): Epub 2005 Aug 9. Hellberg D, Holmgren C, Lanner L, Nilsson S. The very fat woman and the very old woman: tension-free vaginal tape for the treatment of stress urinary incontinence. Int J Urogynecol 2006, Jul 26. 9

12 Hellberg D, Holmgren C, Lanner L, Nilsson S. Quality of life in relation to TVT procedure for the treatment of stress urinary incontinence (letter). Acta Obstet Gynecol Scand 2006;85:1512. Henricson A, Dalen T, Nilsson T G. Mobile Bearings Do Not Improve Fixation in Cemented Total Knee Arthroplasty. Clin Orthop Relat Res. 2006;448: Holmberg LI. Unga män och oplanerade graviditeter. Stödet på Sveriges ungdomsmottagningar är fortfarande otillräckligt. Socialmedicinsk Tidskrift 2006;4: Holmgren C, Hellberg D, Lanner L, Nilsson. Quality of life after tension-free vaginal tape surgery for female stress incontinence. Scand J Urol Nephrol 2006;40: Holmgren C, Nilsson S, Lanner L, Hellberg D. Frequency of de novo urgency in 463 women who had undergone the tension-free vaginal tape (TVT) procedure for genuine stress urinary incontinence a long-term follow-up. Eur J Obstet Gynecol 2006, June 30. Jerdén L, Hillervik C, Hansson AC, Flacking R, Weinehall L. Experiences of Swedish community health nurses working with health promotion and a patient-held record. Scand J Caring Sci 2006; 20: Krakau K, Omne-Pontén M, Karlsson t, Borg J Metabolism and nutrition in patients with moderate and severe traumatic brain injury: A systematic review. Brain Inj Apr;20(4): Lindskog M, Gleissman H, Ponthan F, Castro J, Kogner P, Johnsen JI. Neuroblastoma cell death in response to docosahexaenoic acid: sensitization to chemotherapy and arsenic-induced oxidative stress. Int J Cancer May 15;118(10): Liu Q, Lambe M, Baik I,Cnattingius S, Riman T, Ekbom A, Adami HO, Hsieh CC. A prospective study of the transient decrease in ovarian cancer risk following childbirth. Cancer Epidemiol Biamarkers Prev Dec;15(12) Mascarenhas C, Lambe M, Bellocco R, Bergfeldt K, Riman T, Persson I, Weiderpass E. Use of hormone replacement therapy before and after ovarian cancer diagnosis and ovarian cancer survival. Int J Cancer 2006 Dec15;119(12): Nilsson K G, Henricson A, Norgren B, Dalén T. Uncemented HA-coated Implant is the Optimum Fixation for the Young Patient. Clin Ortop Relat Res. 2006;448:

13 Nilsson S, Hellberg D. Recovery of spermatozoa after rfsh/hcg treatment, and ICSI/IVF in a male with severe hypogonadotrophic hypogonadism and testicular atrophy. Arch Andrology 2006;52: Nyhall-Wahlin BM, Jacobsson LTH, Petersson IF, Turesson C; BARFOT study group. Smoking is a strong risk factor for rheumatoid nodules in early rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis May;65(5):601-6 O donnell Deborah A,,Schwab-Stone Mary E, Ruchkin Vladislav The mediating role of alienation in the development of maladjustment in youth exposed to community violence Development and Psychopathology 18(2006), Römsing S, Bokman, Bergqvist Y Determination of melatonin in saliva using automated solid-phase extraction, highperformance liquid chromatography and fluorescence detection. Scand J Clin Lab Invest. 2006;66(3): Pettersson U, von Koch L. A pilot study of the feasibility of a set of instruments for disability assessments in persons with mild to moderate multiple sclerosis. Adv Physiother 2006;8: Rastad C, Ulfberg J, Sjoden PO. High Prevalence of Self-Reported Depressive Mood During the Winter Season Among Swedish Senior High School Students. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry Feb;45(2): Rodhe N, Mölstad S, Englund L, Svärdsudd K. Asymptomatic bacteriuria in a population of elderly residents living in a community setting: prevalence, characteristics and associated factors. Fam Pract. 2006; 23: Ruchkin Vladislav, Sukhodolsky Denis G, Vermeiren Robert, Koposov Roman, Schwab- Stone Mary Depressive Symptoms and Associated Psychopathology in Urban Adolescents A Cross-Cultural Study of Three Countries J Nerv Ment Dis 2006;194: Råssjö E-B, Kambugu F, Tumwesigue MN, Tenywa T, Darj E. Prevalence of sexually transmitted infections among adolescents in Kampala, Uganda, and theoretical models for improving syndromic managemennt. Journal of Adolescent Health, Mar 2006; 38: Råssjö E-B, Mirembe F, Darj E. Vulnerability and risk factors for sexually transmitted infections and HIV among adolescents in Kampala, Uganda. Aids Care, Oct 2006;18(7):

14 Sukhodolsky Denis G, Ruchkin Vladislav Evidence-Based Psychosocial Treatments in the Juvenile Justice System Child Adolesc Psychiatric Clin N Am 15 (2006) Tarján M, Sarkissov G, Tot T. Unclassified sex cord/gonadal stromal testis tumor with predominance of spindle cells. Case report. APMIS 114: 465-9, Tarján M, Tot T. Prediction of extracapsular extension of prostate cancer based on systematic core biopsies. Scand J Urol Nephrol 40: , Taylor RS, Taylor RJ, Fritzell, P. Balloon kyphoplasty and vertebroplasty for vertebral compression fractures: a comparative systematic review of efficacy and safety. Spine Nov 1;31(23): Thorsén A-M, Widén Holmqvist L, von Koch L. A randomized controlled trial of early supported discharge and continued rehabilitation at home after stroke: 5-year follow-up of resource use. J Stroke Cerebrovasc Dis 2006;15: Tot, T. Eccrine ductal and acrosyringial differentiation of the breast epithelium - a lesion associated with some metaplastic breast carcinomas. Virchows Arch, 449 (5):565-71, Tot, T. Metastatic chordoma of the breast: an extremely rare lesion mimicking mucinous cancer. APMIS 114(10): 726-9, Tot T. The limited prognostic value of measuring and grading small breast carcinomas: the whole sick lobe versus the details within it. Medical Science Monitor 12(8):RA 170-5, Tot T, Tabár L. Mammographic-pathologic correlation of ductal carcinoma in situ of the breast using twoand three-dimensional large histologic sections. Semin Breast Dis 8: , Wesström J. Hormone replacement therapy can alleviate obstructive sleep apnoea syndrome in menopausal women. Int J Resp Care 2006;2:30-3. Wesström J Obstruktivt sömnapnésyndrom i klimakteriet Sleep medicine news 2006;2:13. 12

15 Österberg J, Ljungdahl M, Haglund U. Influence of cyclooxygenase inhibitors on gut immune cell distribution and apoptosis rate in experimental sepsis. Shock Feb;25(2): Accepterade: Claesson I, Ytterberg C, Johansson S, Almkvist O, von Koch L. Rapid cognitive screening in multiple sclerosis accomplished by the Free Recall and Recognition Test. Mult Scler. Ekstam L, Uppgard BM, von Koch L, Tham K. Adaptation in everyday life after stroke A longitudinal study of elderly stroke victims in rehabilitation at home. Scand J Care Sci. Hellberg D, Nilsson S. HPV and spontaneous abortion (letter). Fertil Steril 2006 (in press). Henricson A, Ågren P-H. Secondary Surgery after Total Ankle Replacement. The Influence of Preoperative Hindfoot Alignment. Foot Ankle Surg. (in Press). Holmberg LI, Hellberg D. Age-related gender differences in Swedish adolescents. Int J Adolesc Med Health 2006 (in press). Holmberg LI, Hellberg D. Sociodemographic characteristics in high school students on vocational versus theoretical programs. Int J Adolesc Med Health, 2006 (in press). Holmberg LI, Hellberg D. Health, health-compromising behavior, risk-taking behavior and sexuality in female and male high school students in vocational compared with theoretical programs in Sweden. International Journal of Adolescent Medicine and Health. Holmberg LI, Hellberg D. A Comparison of Behavioral and Demographic Characteristics of Immigrant and Native Teenagers in Sweden. Turkish J Ped 2006 (in press). Nilsson S, Waldenström U, Engström A-B, Hellberg D. Single Blastocyst Transfer after ICSI from Ejaculate Spermatozoa, Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration (PESA) or Testicular Sperm Extraction (TESE). J Ass Reprod Gen 2006 (in press). Olai L, Omne-Pontén M, Borgquist L, Svärdsudd K. Prognosis assessment in stroke patients at discharge from hospital. Accepted, Age and Ageing,

16 Schytt, E., Waldenstrom, U. Risk factors for poor self-rated health in women at 2 months and 1 year after childbirth. Accepted for publication in Journal of Women's Health. Taylor R, Fritzell P, Taylor R Balloon Kyphoplasty in the Management of Vertebral Compression Fractures: An Updated Systematic Review and Meta-analysis. Manuscript No. ESJ R1. Ulfberg J, Bjorvatn B, Leissner L, Gyring J, Karlsborg M, Regeur L, Skedisvoll H, Polo O, Partinen M. Comorbidity in restless legs syndrome among a sample of Swedish adults Sleep Medicine Ytterberg C, Johansson S, Claesson I, Lindberg J, Hillert J, Andersson M, Widén Holmqvist L, von Koch L. High concurrent presence of disability in multiple sclerosis: Associations with perceived health. J Neurol. Ytterberg C, Johansson S, Andersson M, Olsson D, Link H, Widén Holmqvist L, von Koch L. Multiple sclerosis combination therapy: interferon beta 1a and glatiramer acetate. Acta Neurol Scand. Wohlin Wottrich A, von Koch L, Tham K. The meaning of rehabilitation in the home environment after acute stroke from the perspective of a multi-professional team. Phys Ther. Övrig publicering: Andre M, et al Allmänmedicinsk forskning växer men tillräckligt snabbt? Läkartidningen nr volym 103. Omne-Pontén M, Gustavsson P et al Basrapport av LUST - redovisning av projektet LUST Rapportserien vid Karolinska Institutet. Rastad C Reportage från Sömnlab i Bergen Sleep Medicine News Stehlik R, Ulfberg J. Försenad sömnfas. Läkartidningen 2006, 103:

17 Facklitteratur: Ulfberg J & Sevborn S. Rastösa ben-sömnlösa nätter. Bauer Bok Ulfberg J, Bjorvatn B. Occurence of restless legs syndrome. In Ondo W. Editor of Restless legs syndrome. Informa Books, New York, Tot T The subgross morphology of the normal and pathologically altered breast tissue. In J. Suri, R. Rangayyan, (Eds.) Recent Advances in Breast Imaging, Mammography, and Computer Aided Diagnosis of Breast Cancer SPIE Press, Bellingham, Washington, USA, pp. 1-49, Tot T General morphology of benign and malignant breast lesions: Old parameters in new perspectives. In J Suri, R. Rangayyan, Laxminarayan (Eds). Emerging Technologies in Breast Imaging and Mammography American Scientific Publishers, Valencia California, USA, in press. Tot T How to eradicate breast carcinomas: a hypothetical way of breast cancer prevention based on the theory of the sick lobe. Nova Science Publishers Inc New York, accepted. Internationella föredrag/poster: Flacking R Effects of socioeconomic status and mediating factors on breastfeeding duration in mothers of preterm and term Swedish infants. Poster presentation at the Pediatric Academic Societies Annual Meeting 2006 in San Francisco, US. Flacking R Experiences of becoming a mother and breastfeeding in mothers of very preterm infants. Poster presentation at the Pediatric Academic Societies Annual Meeting 2006 in San Francisco, US. Fritzell P (Key note) Cost-effectiveness of surgery versus conservative treatment The 8 th international forum for primary care research on low back pain, VU University, Amsterdam, Main conference, June Fritzell P Cost-effectiveness of surgery versus conservative treatment The 8 th international forum for primary care research on low back pain, VU University, Amsterdam, Preconference, June

18 Fritzell P Operative treatment of the degenerative spine scientific evidence Nordic Orthopaedic Society (NOF), Oslo, June Fritzell P Experiences from the National Swedish Spine Register samt Health economy in spine surgery Congress of the Norwegian Society of Spinal Surgeons, Klaekken, January Janeslätt G The World Federation of Occupational Therapists Congress Sydney Convention and exhibition center, Australia July 2006, Poster och presentation. Janeslätt G Research symposium on intervention and Positive Functioning Pretoria, South Africa, September 2006, presentation. Jerdén L Feasibility of an empowerment intervention for Swedish adolescents the VIP study IUHPE 5 th Nordic Health Promotion Research Conference, Esbjerg, Juni 2006 (poster). Jerdén L Empowerment: a key to better understanding of adolescent health? 9 th International Congress of Behavioral Medicine, Bangkok, November 2006 (poster). Nyhäll-Wåhlin B-M Smoking and high disease activity at disease onset increase the risk for severe extraarticular manifestations in early rheumatoid arthritis. ACR (American College of Rheumatology) kongressen i Washington november Rodhe N Asymptomatic bacteriuria in a population of elderly residents living in a community setting. Prevalence and turnover. European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Nice, April, von Koch L Changes in health related quality of life between one and five years after stroke: The importance of the environment during the sub-acute rehabilitation Joint World Congress on Stroke i Kapstaden, Sydafrika oktober, Tot T 2006 Workshop on the Nuclear Radiology of Breast Cancer San Diego, USA, 4-5 Sept, Tot T European School of Pathology: Surgical Pathology of the Breast Craiova, Romania, 4-7 Sept Tot T V Congreso Nacional De LA Associacion Mexicana DE MASTOLOGIA, Leon, Mexico, August

19 Tot T Frankfurter Interdisziplinäre Symposium für Mamma - Diagnostik und Interventionen (FISMA 2006) Frankfurt Tot T. Problems in breast pathology. University of Bologna and Malta Collage of Pathologists, Malta, 6 th May, Österberg J Fibrin sealant in TEP procedure, experience from Sweden Nordic Peer-to-peer meeting, Vienna den 6-7/4 06. Nationella föredrag/poster: André M Tests, treatment and diagnosis. Illustrations from a repeated questionnarie study, GRIN möte Europeisk sammanslutning av infektionsintresserade allmänläkare Stockholm. Hedin H Frakturer hos barn AO grundkurs för ortoped kirurger, Stockholm, februari Hedin H Supracondyläre humerusfrakturer hos barn Symposium på Svensk Ortopedisk Förenings årsmöte i Varberg, augusti Hedin Skogman B Nya antikroppstest vid Neuroborrelius hos barn och ungdomar Poster, Riksstämman, Göteborg, december 2006.(prisbelönad). Holmberg L Lars Holmberg. Unga män och oplanerad graviditet. Vilket stöd behöver dom? Presentation vid Sveriges ungdomsmottagningars rikskonferens, Umeå, maj Janeslätt G Kvalitetsdagar för svensk Barn- och ungdomshabilitering. Aros Kongresscenter, Västerås, maj 2006, presentation. Jerdén L VIP-projektet - Erfarenheter från en intervention Uppsala universitet, kursen Tro, hopp och skola, januari Lindström A Correlation Between Serum Estradiol/Progesterone Ratio and Survival Length in Invasive Squamous Cell Cervical Cancer SFOG Gynekologernas Årsmötesvecka Helsingborg augusti

20 Nyhäll-Wåhlin B-M Smoking and high disease activity at disease onset increase the risk for severe extraarticular manifestations in early rheumatoid arthritis års Riksstämman i Göteborg. Råssjö E-B Sexuellt överförda infektioner bland ungdomar i Kampala, Uganda: En studie av prevalens och användandet av syndromic approach Svenska Dermatologsällskapets årsmöte i Falun, maj Wesström J Sömn i klimakteriet Svensk förening för obstetrik och gynekologi, Helsingborgs konserthus, augusti Wesström J Obstruktivt sömnapnésyndrom, restless legs och hormonsubstitution i klimakteriet Svenska sömnforskarföreningens årsmöte, Piperska Muren, Stockholm, november Österberg J Tips och trix vid laparoskopisk kirurgi Kirurg veckan Örebro, Föredrag och Videosession, augusti Övriga uppdrag med koppling till vetenskaplig verksamhet: Fritzell P Medlem i nationella nätverket för hälsoekonomer. Hambraeus K Specialitetsföreträdare i Socialstyrelsens projekt för framtagande av nationellt beslutsstöd för sjukskrivning. Jerdén L Sekreterare i Statens folkhälsoinstituts vetenskapliga råd för metodfrågor om hälsofrämjande arbete inom hälso- och sjukvården. Omne-Pontén M Har under året ingått i den arbetsgrupp på Socialstyrelsen som arbetat med att ta fram Nationella riktlinjer för cancervården (bröstcancer). Rastad C En av redaktörerna Sleep Medicine News, en nordisk tidskrift som rapporterar om aktuell forskning inom sömn. Rodhe N Deltagit som expert i läkemedelsverkets workshop Behandling av nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor. November Österberg J Styrelseledamot i styrgruppen för GallRiks, som utvecklat ett kvalitetsregister för gallkirurgi och ERCP. 18

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM?

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? Lena von Koch Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska

Läs mer

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital Professor Ingemar Petersson Stab forskning och utbildning SUS Lessons from the past and visions for the future Systematic

Läs mer

Från epidemiologi till klinik SpAScania

Från epidemiologi till klinik SpAScania Från epidemiologi till klinik SpAScania Ann Bremander, PT, PhD Docent vid Lunds Universitet Institutionen för kliniska vetenskaper Avdelningen för reumatologi SpAScania 2007 The impact of SpA on the individual

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Verksamhetsberättelse 2007. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2007 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna 1 Året som gått en sammanfattande text om år 2007 CKF har i och med år 2007 påbörjat sin andra avtalsperiod. Under den första avtalsperioden

Läs mer

Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom. Kristian Borg

Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom. Kristian Borg Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom Kristian Borg Div of Rehabilitation Medicine, Karolinska Institutet and Danderyd University Hospital Stockholm Sweden Pågående denervation som kompenseras

Läs mer

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin Uppdaterad 2014-06-05 Sid 1 / 5 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Livssituation och återgång i arbete efter bröstcanceroperation en prospektiv kohortstudie Syftet

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Arbetsterapi hos personer med multipel skleros

Arbetsterapi hos personer med multipel skleros Inst. för Klinisk Neurovetenskap Sektionen för Neurologi Huddinge Magisterutbildning i klinisk neurologi, 60 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng HT 2008 Författare: Linda Torsell Leg. arbetsterapeut

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Äldre kvinnor och bröstcancer

Äldre kvinnor och bröstcancer Äldre kvinnor och bröstcancer Det finns 674 000 kvinnor som är 70 år eller äldre i Sverige. Varje år får runt 2 330 kvinnor över 70 år diagnosen bröstcancer, det är 45 kvinnor i veckan. De får sin bröstcancer

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP. Publicerad

Verksamhetsberättelse för Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP. Publicerad 2012 Verksamhetsberättelse för Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP Publicerad Målsättning: Registrets uppgift är att fortlöpande samla och analysera patientdata från Svensk sjukvård

Läs mer

Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället

Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället SNAC KONFERENS 28 april 2011 Stockholm Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället Laura Fratiglioni Multisjuklighet: ett svårfångat begrepp Fratiglioni L et al. Multipla hälsoproblem bland

Läs mer

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014 Björn Ställberg Gagnef vårdcentral Nationella programrådet Astma och KOL Identifierade insatsområden Nationella programrådet Astma och KOLinsatsområden för KOL Diagnostik,

Läs mer

Forskande personal på arbetsterapeutprogrammet ÖU - vi ryms flera

Forskande personal på arbetsterapeutprogrammet ÖU - vi ryms flera Forskande personal på arbetsterapeutprogrammet ÖU - vi ryms flera. Ann-Britt Ivarsson Professor i arbetsterapi Occupational performance in individuals with severe mental disorders (doktorsavhandling) Forskningsområden

Läs mer

Symtomatisk behandling med NSAID eller antibiotika vid okomplicerad nedre urinvägsinfektion? en klinisk praktisk interventionsstudie

Symtomatisk behandling med NSAID eller antibiotika vid okomplicerad nedre urinvägsinfektion? en klinisk praktisk interventionsstudie Symtomatisk behandling med NSAID eller antibiotika vid okomplicerad nedre urinvägsinfektion? en klinisk praktisk interventionsstudie Moa Bjerner, ST-läkare Kalix Vårdcentral Handledare: Med Dr Annika Andén

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2003. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Verksamhetsberättelse 2003. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2003 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse för Centrum för Klinisk Forskning Dalarna 2003 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna har nu verkat sedan 2001 och

Läs mer

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag Prioriteringsprocess Beslutsstödsdokument Kvalitetsindikatorer Populärversion Skolhälsovården Patient- och närstående Vetenskapligt underlag Kartläggning av nuläget Mårten Gerle, med. sakkunnig, ordf.

Läs mer

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård FoUU-dagen 2015 En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård 12 november kl. 08:30-16:30 Varbergs kurort Dagen är kostnadsfri och anmälan sker via utbildningskatalogen på intranätet

Läs mer

Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar

Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar 1 av 9 2009 09 17 21:22 Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar Insomnia Ett område inom sömnforskningen som har rönt stor uppmärksamhet under

Läs mer

Verksamhetsberättelse Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Verksamhetsberättelse Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2004 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2004 Härmed översändes verksamhetsberättelsen för CKF Dalarna. CKF Dalarna ett samarbete mellan Uppsala och Landstinget

Läs mer

Preoperativa ljumskbråcksbesvär

Preoperativa ljumskbråcksbesvär Kirurgkliniken Västerås Preoperativa ljumskbråcksbesvär, Johanna Sigurdardottir Bakgrund Många drabbas av ljumsksmärta efter sin ljumskbråcksoperation 50-60% får någon form av besvär efter sin ljumskbråcksoperation

Läs mer

Economics - questions, methods, data and the aim for results KATARINA STEEN CARLSSON, INST KLINISKA VETENSKAPER, MALMÖ

Economics - questions, methods, data and the aim for results KATARINA STEEN CARLSSON, INST KLINISKA VETENSKAPER, MALMÖ Economics - questions, methods, data and the aim for results KATARINA STEEN CARLSSON, INST KLINISKA VETENSKAPER, MALMÖ Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care Kenneth J. Arrow, American Economic

Läs mer

Risk- och friskfaktorer för långvarig smärta hos äldre. Caroline Larsson Leg. Sjukgymnast, MSc Gerontologi

Risk- och friskfaktorer för långvarig smärta hos äldre. Caroline Larsson Leg. Sjukgymnast, MSc Gerontologi Risk- och friskfaktorer för långvarig smärta hos äldre Caroline Larsson Leg. Sjukgymnast, MSc Gerontologi Hur väcktes idén till ditt projekt? Varför bestämde du dig för att börja forska? Vad är smärta?

Läs mer

Nasrin Perskvist, National Coordinator and Director of Clinical Cytology Biobank BBMRI.se Karolinska Institute, Inst LabMed Karolinska University

Nasrin Perskvist, National Coordinator and Director of Clinical Cytology Biobank BBMRI.se Karolinska Institute, Inst LabMed Karolinska University , National Coordinator and Director of Clinical Cytology Biobank BBMRI.se Karolinska Institute, Inst LabMed Karolinska University Hospital Clinical Pathology Cytology Nasrin.perskvist@karolinska.se, BBMRI.se

Läs mer

Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv

Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv Ingrid Östlund Kvinnokliniken USÖ SFOG 2010-08-30 Graviditetsdiabetes (GDM) asymptomatiskt tillstånd av glucosintolerans upptäckt

Läs mer

Kurs om ORTOPEDISKA INFEKTIONER

Kurs om ORTOPEDISKA INFEKTIONER Kurs om ORTOPEDISKA INFEKTIONER Uppsala 2016 Infektioner i skelett och leder är vanligen förekommande och de förorsakar stort lidande och höga kostnader. Det finns idag på många håll ett välfungerande

Läs mer

Att kalla för hälsosamtal: Finns det evidens? Levnadsvanor: Vad nytt under solen? 13-02-06 Lars Jerdén

Att kalla för hälsosamtal: Finns det evidens? Levnadsvanor: Vad nytt under solen? 13-02-06 Lars Jerdén Att kalla för hälsosamtal: Finns det evidens? Levnadsvanor: Vad nytt under solen? 13-02-06 Lars Jerdén Påverkar metoden hälsosamtal rökning, alkoholvanor, fysisk aktivitet och matvanor? I så fall: Hur

Läs mer

P R I U S. Pre-hospital Recognition and Identification of Unspecific Symptoms

P R I U S. Pre-hospital Recognition and Identification of Unspecific Symptoms P R I U S Pre-hospital Recognition and Identification of Unspecific Symptoms Doktorand: Robert Ivic, leg ssk, fil.mag Karolinska Institutet; Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset,

Läs mer

The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis

The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis Avhandlingen försvarades den 28 nov 2014 Hamed Rezaei MD. PhD. Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Kurs om ORTOPEDISKA INFEKTIONER

Kurs om ORTOPEDISKA INFEKTIONER Kurs om ORTOPEDISKA INFEKTIONER Uppsala 2016 Infektioner i skelett och leder är vanligen förekommande och de förorsakar stort lidande och höga kostnader. Det finns idag på många håll ett välfungerande

Läs mer

Falls and dizziness in frail older people

Falls and dizziness in frail older people Falls and dizziness in frail older people Predictors, experience and effect of an intervention Ulrika Olsson Möller Leg sjukgymnast, doktorand Mars 2013 Andelen äldre kommer att öka Våra mest sjuka äldre

Läs mer

EPIPAIN. Den vidunderliga generaliserade smärtan. Stefan Bergman

EPIPAIN. Den vidunderliga generaliserade smärtan. Stefan Bergman EPIPAIN Den vidunderliga generaliserade smärtan Stefan Bergman 1993 läste jag en ar/kel The prevalence of chronic widespread pain in the general popula5on Cro7 P, Rigby AS, Boswell R, Schollum J, Silman

Läs mer

Metoden och teorin som ligger till grund för den beskrivs utförligt. Urval, bortfall och analys redovisas. Godkänd

Metoden och teorin som ligger till grund för den beskrivs utförligt. Urval, bortfall och analys redovisas. Godkänd Bilaga 2 - Artikelgranskning enligt Polit Beck & Hungler (2001) Bendz M (2003) The first year of rehabilitation after a stroke from two perspectives. Scandinavian Caring Sciences, Sverige Innehåller 11

Läs mer

Keele StarT Back Screening Tool

Keele StarT Back Screening Tool Keele StarT Back Screening Tool Svensk version Carola Be)en, Leg. Sjukgymnast, MSc, Specialist OMT Ins>tu>onen för Samhällsmedicin och rehabilitering Sjukgymnas>k Ländryggssmärta Vanligt problem i befolkningen

Läs mer

Sjuksköterskemottagningar för cancerpatienter

Sjuksköterskemottagningar för cancerpatienter Sjuksköterskemottagningar för cancerpatienter Maria Larsson onkologisjuksköterska, docent i omvårdnad Karlstads universitet, Institutionen för hälsovetenskaper Utgångsläge den stora utmaningen! Fördubbling

Läs mer

Fysisk aktivitet och psykisk hä. hälsa. Jill Taube oktober 2012

Fysisk aktivitet och psykisk hä. hälsa. Jill Taube oktober 2012 Fysisk aktivitet och psykisk hä hälsa Jill Taube oktober 2012 Projekt: Öppna jämförelser 2010 Psykiatrisk vård- Socialstyrelsen EN SLUTSATS: En överdödlighet i somatiska sjukdomar hos patienter som vårdats

Läs mer

Evidensgrader för slutsatser

Evidensgrader för slutsatser Bilaga 4 Evidensgrader för slutsatser Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) Om flera stora studier, från olika centra och med en för frågan lämplig design och högt bevisvärde, givit samma resultat

Läs mer

Svenska erfarenheter av fertilitetsbevarande åtgärder samt indikationer

Svenska erfarenheter av fertilitetsbevarande åtgärder samt indikationer Svenska erfarenheter av fertilitetsbevarande åtgärder samt indikationer Kenny A. Rodriguez-Wallberg MD, PhD Docent, Överläkare Reproduktionsmedicin Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm SFOG Fertilitetsbevarande

Läs mer

Cancersmärta ett folkhälsoproblem?

Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

Bilaga 2. Endometrios. Underlag till Förstudie om behov av kunskapsstöd för kroniska sjukdomar

Bilaga 2. Endometrios. Underlag till Förstudie om behov av kunskapsstöd för kroniska sjukdomar Bilaga 2. Endometrios Underlag till Förstudie om behov av kunskapsstöd för kroniska sjukdomar Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Verksamhetsberättelse 2008. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2008 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2008 Härmed översändes verksamhetsberättelsen för CKF Dalarna. CKF Dalarna ett samarbete mellan Uppsala universitet

Läs mer

"Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna?" Lars-Eric Olsson Fil. Dr

Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna? Lars-Eric Olsson Fil. Dr "Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna?" Lars-Eric Olsson Fil. Dr Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, centrum för personcentrerad vård Personer är vi

Läs mer

Muskuloskeletal smärtrehabilitering

Muskuloskeletal smärtrehabilitering Muskuloskeletal smärtrehabilitering ETTÅRSUPPFÖLJNING AV AKTIVITETSFÖRMÅGA, PSYKOSOCIAL FUNKTION OCH FYSISK AKTIVITETSBEGRÄNSNING Elisabeth Persson Leg Arbetsterapeut, Dr Med vet Skånes Universitetssjukhus

Läs mer

Metoder och instrument för utvärdering av interventioner i vårdmiljön

Metoder och instrument för utvärdering av interventioner i vårdmiljön Metoder och instrument för utvärdering av interventioner i vårdmiljön Marie Elf Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) samt Forum för vårdbyggnads höstkonferens 2011 Marie Elf mel@du.se

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail: tony.falk@fhs.gu.se

STUDIEHANDLEDNING. Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail: tony.falk@fhs.gu.se STUDIEHANDLEDNING Integrativ vård 7,5 högskolepoäng Kurskod OM3310 Kursen ges som valbar kurs inom institutionens sjuksköterskeprogram Vårterminen 2011 Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail:

Läs mer

Vad är internetbehandling och vad säger forskningen?

Vad är internetbehandling och vad säger forskningen? Vad är internetbehandling och vad säger forskningen? Gerhard Andersson, professor Linköpings Universitet och Karolinska Institutet www.gerhardandersson.se Upplägg Vad är internetbehandling? Hur ser effekterna

Läs mer

Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv

Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv Agneta Lindegård Andersson Med dr, Utvecklingsledare Institutet för Stressmedicin Göteborg Lite bakgrund.. 29 % av Sveriges

Läs mer

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering?

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Kardiovaskulära Vårmötet XIVSvenska 25-27 april, 2012, Stockholm Maria Bäck, Göteborg Rörelserädsla Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Sahlgrenska Akademin, Institutionen för Medicin, Göteborgs

Läs mer

The Salut Programme. A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten. Eva Eurenius, PhD, PT

The Salut Programme. A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten. Eva Eurenius, PhD, PT The Salut Programme A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten Eva Eurenius, PhD, PT Hälsoutvecklare/Health Promotion Officer, Project Assistant Verksamhetsutvecklingsstaben/ Strategic

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

Projektet Läkares arbete med sjukskrivning, tre enkätstudier

Projektet Läkares arbete med sjukskrivning, tre enkätstudier Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Uppdaterad 1 / 7 2015-01-20 Kontaktperson: Kristina Alexanderson kristina.alexanderson@ki.se Projektet Läkares arbete med sjukskrivning,

Läs mer

1. Inledning. 1.1 Bakgrund och syfte. Sjukdomsdefinition. Prevalens

1. Inledning. 1.1 Bakgrund och syfte. Sjukdomsdefinition. Prevalens 1. Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Sjukdomsdefinition Sömnbesvär är ett övergripande begrepp som omfattar flera typer av besvär. I medicinsk litteratur används vanligen termen insomnia, eller på svenska

Läs mer

Bone Scan Index (BSI) med skelettscintigrafi. Mariana Reza, MD, PhD Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, SUS Malmö och LU Lund

Bone Scan Index (BSI) med skelettscintigrafi. Mariana Reza, MD, PhD Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, SUS Malmö och LU Lund Bone Scan Index (BSI) med skelettscintigrafi Mariana Reza, MD, PhD Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, SUS Malmö och LU Lund Syftet med forskningsprojekt om BSI hos patienter med prostatacancer (PC)

Läs mer

Sömnproblematik, stress och behandling

Sömnproblematik, stress och behandling Succé nytt datum! Sömnproblematik, stress och behandling för dig i primär och företagshälsovården Sambandet mellan sömnproblem, stress och livsstil! Utmattningssyndrom ohälsa sömn KBT behandling vid sömnproblem!

Läs mer

Aborter i Sverige 2001 januari december

Aborter i Sverige 2001 januari december STATISTIK HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2002:1 Aborter i Sverige 2001 januari december Preliminär sammanställning EPIDEMIOLOGISKT CENTRUM January-December The National Board of Health and Welfare CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY

Läs mer

Jerzy Leppert, 20-11-14

Jerzy Leppert, 20-11-14 Jerzy Leppert, 20-11-14 CKF Västmanland basen i ett kunskapsföretag Bakgrund Plats i universitets- och landstingsorganisation Öppet hus hur får vi forskning närmare klinik och vice versa Forskarutbildning

Läs mer

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård en del i arbetet för jämlik hälsa.

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård en del i arbetet för jämlik hälsa. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård en del i arbetet för jämlik hälsa. Margareta Kristenson Professor/Överläkare i Socialmedicin och Folkhälsovetenskap Linköpings Universitet/Region Östergötland Nationell

Läs mer

Framtida utmaningar för äldrevården. Jan Marcusson professor, överläkare Geriatriska kliniken, US

Framtida utmaningar för äldrevården. Jan Marcusson professor, överläkare Geriatriska kliniken, US Framtida utmaningar för äldrevården Kunskap Omsorg Relationer Aktiviteter Jan Marcusson professor, överläkare Geriatriska kliniken, US FRAMTIDENS UTMANINGAR FÖR ÄLDREVÅRDEN Seniorerna en betydelsefull

Läs mer

Svenska Gynekologiska CancerGruppen (SweGCG) en nationell multidisciplinär forskningsgrupp

Svenska Gynekologiska CancerGruppen (SweGCG) en nationell multidisciplinär forskningsgrupp Svenska Gynekologiska CancerGruppen (SweGCG) en nationell multidisciplinär forskningsgrupp Elisabeth Åvall Lundqvist, överläkare, professor, ordf SweGCG Onkologiska kliniken, Institutionen för klinisk

Läs mer

Utbildningsprogram 2009/2010

Utbildningsprogram 2009/2010 Utbildningsprogram 2009/2010 Biomet Utbildningsprogram Det kan vara svårt för ortopeder och annan kvalificerad personal att hålla sig à jour med den allt snabbare utvecklingen inom ortopedisk kirurgi.

Läs mer

Att följa, stimulera och bedöma språkutveckling en uppgift för barnhälsovården i Sverige. Ett förslag till allmän hälsokontroll av 4-åringar

Att följa, stimulera och bedöma språkutveckling en uppgift för barnhälsovården i Sverige. Ett förslag till allmän hälsokontroll av 4-åringar Att följa, stimulera och bedöma språkutveckling en uppgift för barnhälsovården i Sverige Monica Westerlund, leg logoped, docent vid Medicinska fakulteten, Uppsala universitet monica.westerlund@kbh.uu.se

Läs mer

Utrikesfödda och deras sjukfrånvaro betydelsen av psykiska sjukdomar och relaterad behandling

Utrikesfödda och deras sjukfrånvaro betydelsen av psykiska sjukdomar och relaterad behandling Utrikesfödda och deras sjukfrånvaro betydelsen av psykiska sjukdomar och relaterad behandling Ellenor Mittendorfer-Rutz, docent, med dr Karolinska Institutet Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Sektionen

Läs mer

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterska inom barncancervård Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterskor Tidig kontakt med familjen Information Samordna psykosoc

Läs mer

Är kontexten för rehabilitering efter stroke av betydelse?

Är kontexten för rehabilitering efter stroke av betydelse? Är kontexten för rehabilitering efter stroke av betydelse? Syddansk Universitet, 31 august,i 2017 Karolinska Institutet Sektionen för arbetsterapi Institutionen för neurobiologi, vårdvetenkap och samhälle

Läs mer

VSTB, register, rapportering, resultat, epidemiologi

VSTB, register, rapportering, resultat, epidemiologi VSTB, register, rapportering, resultat, epidemiologi Solida tumörsjukdomar hos barn och ungdomar 15-17 april 2015 i Strängnäs Gustaf Ljungman, doc, öl, barnonkolog gustaf.ljungman@kbh.uu.se Organisation

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

MULTIMODAL REHABILITERING VAD ÄR DET OCH VARFÖR?

MULTIMODAL REHABILITERING VAD ÄR DET OCH VARFÖR? MULTIMODAL REHABILITERING VAD ÄR DET OCH VARFÖR? Iréne Linddahl Hälsohögskolan Jönköping MULTIMODAL REHABILITERING Ett bio-psyko-socialt synsätt Ett antal välplanerade och synkroniserade åtgärder under

Läs mer

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Maaret Castrén Professor in Emergency Medicine Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet

Läs mer

AMOS study (Adolescent Morbidity Obesity Surgery)

AMOS study (Adolescent Morbidity Obesity Surgery) --9 AMOS study (Adolescent Morbidity Obesity Surgery) Inclusion -9 Prospective controlled nonrandomized Stockholm, Gothenburg, Malmö Surgery at Sahlgrenska, Gothenburg Gothenburg Malmö Stockholm Inclusion

Läs mer

Docent & Barnläkare. Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin Enheten för Epidemiologi och Global Hälsa Umeå universitet

Docent & Barnläkare. Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin Enheten för Epidemiologi och Global Hälsa Umeå universitet CELIAKI Var står vi idag? Anneli Ivarsson Docent & Barnläkare BARNVECKAN I JÖNKÖPING 2010 Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin Enheten för Epidemiologi och Global Hälsa Umeå universitet The

Läs mer

NIKOLA. Aktiviteter under senaste året vad har hänt?

NIKOLA. Aktiviteter under senaste året vad har hänt? NIKOLA Aktiviteter under senaste året vad har hänt? KlaraKrav Stöd vid upphandling Förståelse Samsyn Klassificering Egenskaper Innehåll Kvalitetsprogram Filmer Nyheter Instruktioner Blanketter Läs mer

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

Forskningsplan. Bihandledare Docent Thorkild F Nielsen MD PhD Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet. Forskningsplan

Forskningsplan. Bihandledare Docent Thorkild F Nielsen MD PhD Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet. Forskningsplan 1 Forskningsplan Kvinnans body mass index (BMI) under graviditeten och fosterviktens betydelse för förekomsten av bäckenbottenbesvär 20 år efter förlossningen Leg läkare Maria Gyhagen Avdelningen för obstetrik

Läs mer

Hur kan sjukgymnaster lära sig ett beteendemedicinskt arbetssätt? - erfarenheter från PARA 2010

Hur kan sjukgymnaster lära sig ett beteendemedicinskt arbetssätt? - erfarenheter från PARA 2010 Hur kan sjukgymnaster lära sig ett beteendemedicinskt arbetssätt? - erfarenheter från PARA 2010 Fil dr, leg sjg Inst för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Karolinska Institutet 2013-04-26 1 Översikt

Läs mer

Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv

Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv Agneta Lindegård Andersson Med dr, Utvecklingsledare Institutet för Stressmedicin Göteborg Lite bakgrund.. 29 % av Sveriges

Läs mer

Vad betyder patientens förväntningar? Malin André, allmänläkare, Uppsala

Vad betyder patientens förväntningar? Malin André, allmänläkare, Uppsala Vad betyder patientens förväntningar? Malin André, allmänläkare, Uppsala Patientens sjukdomsbild 450 Antibiotics 2009, prescriptions/1000 inhabitants, per county Data source: The National Board of Health

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Verksamhetsberättelse 2010. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2010 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2010 Härmed översändes verksamhetsberättelsen för CKF Dalarna. CKF Dalarna ett samarbete mellan Uppsala universitet

Läs mer

Står du inför prostatacancer?

Står du inför prostatacancer? Teknologin som gör detta möjligt: da Vinci kirurgisystem Din läkare ingår bland det växande antal kirurger över hela jorden som erbjuder da Vinci-kirurgi för en rad komplicerade tillstånd. da Vinci kirurgisystem

Läs mer

Vad betyder patientens förväntningar? Malin André Allmänläkare Uppsala Stramas nationella råd

Vad betyder patientens förväntningar? Malin André Allmänläkare Uppsala Stramas nationella råd Vad betyder patientens förväntningar? Malin André Allmänläkare Uppsala Stramas nationella råd Patientens sjukdomsbild prescriptions/ 1000 inhabitants and year 450 Antibiotics 2009, prescriptions/1000 inhabitants,

Läs mer

2009-2010. Junior Faculty Rheumatology (JFR) startades 2009-04-16 i samband med Svensk Reumatologisk Förenings (SRF) Vårmöte 2009 i Uppsala.

2009-2010. Junior Faculty Rheumatology (JFR) startades 2009-04-16 i samband med Svensk Reumatologisk Förenings (SRF) Vårmöte 2009 i Uppsala. V ERKSAMHETSBERÄTTELSE JUNIOR FACULTY RHEUMATOLOGY 2009-2010 Junior Faculty Rheumatology (JFR) startades 2009-04-16 i samband med Svensk Reumatologisk Förenings (SRF) Vårmöte 2009 i Uppsala. O R G A N

Läs mer

Livsgnista som en del av det goda åldrandet: fokus på svensk- och finskspråkiga äldre

Livsgnista som en del av det goda åldrandet: fokus på svensk- och finskspråkiga äldre Livsgnista som en del av det goda åldrandet: fokus på svensk- och finskspråkiga äldre Marina Näsman, Doktorand i socialpolitik vid Åbo Akademi och forskare i samhällsvetenskaper vid Svenska Litteratursällskapet

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014 Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR Pågående Forsknings projekt 1. Vilken roll spelar kön för vårdprocessen av intensivvårdspatienter och

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Strokecentrum Väst Om stroke Var 17:e minut insjuknar någon i Sverige med stroke I Västra Götaland cirka 5 000 fall varje år Stroke är den vanligaste orsaken till funktionshinder hos

Läs mer

Stress & Utmattningssyndrom

Stress & Utmattningssyndrom Stress & Utmattningssyndrom 2014 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Få patienten att arbeta med förhållningssätt och

Läs mer

Framtidens IBD-Vård. Annika Bergquist Verksamhetschef, professor Gastrocentrum Karolinska

Framtidens IBD-Vård. Annika Bergquist Verksamhetschef, professor Gastrocentrum Karolinska Framtidens IBD-Vård Annika Bergquist Verksamhetschef, professor Gastrocentrum Karolinska Resan vården måste göra Jag är lärare inte patient Den mobila generationen nya förväntningar Ny teknik kommer att

Läs mer

The Nursing Delirium Screening Scale (Nu-DESC) Hjärtcentrum Thoraxkliniken Norrlandsuniversitets sjukhus

The Nursing Delirium Screening Scale (Nu-DESC) Hjärtcentrum Thoraxkliniken Norrlandsuniversitets sjukhus The Nursing Delirium Screening Scale (Nu-DESC) Helena Claesson Lingehall Nina Smulter Hjärtcentrum Thoraxkliniken Norrlandsuniversitets sjukhus Delirium Diagnoskriterier enligt DSM-IV-TR Grumlat medvetande

Läs mer

Faktorer som främjar förändring under rehabilitering hos patienter med långvarig smärta

Faktorer som främjar förändring under rehabilitering hos patienter med långvarig smärta Faktorer som främjar förändring under rehabilitering hos patienter med långvarig smärta Monika Löfgren, leg sjukgymnast, docent, KI DS Andrea Hållstam, leg sjuksköterska, doktorand, KI SÖS Varför förändring?

Läs mer

carina.andren@karolinska.se 1 P2I Patient Provider Information P2I Care Ett forskningsnätverk SRQ Svensk reumatologis kvalitetsregister P2I Care Arbetar med utvecklings- och forskningsprojekt med gemensamt

Läs mer

Vetenskap och evidens

Vetenskap och evidens Vetenskap och evidens Specialistkurs för psykologer SYFTE Kursen riktar sig till psykologer och andra yrkeskategorier som vill fördjupa sina kunskaper inom vetenskaplig metod och relevanta statistiska

Läs mer

World congress of sexually transmitted infections & AIDS 2011. Elin Gottfridsson

World congress of sexually transmitted infections & AIDS 2011. Elin Gottfridsson World congress of sexually transmitted infections & AIDS 2011 Elin Gottfridsson 1. WORLD CONGRESS OF SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS & AIDS Den 2-5 november 2011 anordnade IUSTI (International union against

Läs mer

Uppdatering av vårdprogrammet för lymfödem

Uppdatering av vårdprogrammet för lymfödem Uppdatering av vårdprogrammet för lymfödem Karin Johansson, sjukgymnast, docent. Lymfödemmottagningen Skånes onkologiska klinik, Skånes Universitetssjukhus i Lund Institutionen för hälsa, vård och samhälle

Läs mer

Protesinfektioner - ortopediska synpunkter Anna Stefánsdóttir

Protesinfektioner - ortopediska synpunkter Anna Stefánsdóttir Protesinfektioner - ortopediska synpunkter Anna Stefánsdóttir Överläkare, Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus Total höftprotes Cementerad total höftartroplastik Från Svenska höftprotesregistret

Läs mer

Behandling av långvarig smärta

Behandling av långvarig smärta Behandling av långvarig smärta Psykologiska behandlingsmetoder Marianne Kristiansson spec anestesiologi, spec smärtlindring, spec rättspsykiatri med dr, adj lektor inst klin neurovetenskap, KI chefsöverläkare

Läs mer

Bilaga p Bilaga p Bilaga p. 276

Bilaga p Bilaga p Bilaga p. 276 Sid 1 (6) Anders Bergh, ordförande Maria Fällman Birgitta Bernspång Marianne Hultmark Carina Wallmark Patrick Mauritzon Anna Olson, sekreterare STIPENDIUM: 274. Beslut Stipendium inom grundutbildning för

Läs mer

Barnkliniker Universitetskliniker

Barnkliniker Universitetskliniker Vi har aldrig varit så många Vi representerar idag 57 registrerande enheter! 32 21 4 BUMMAR Barnkliniker Universitetskliniker BORIS Styrgrupp 2014 Jovanna Dahlgren läkare Göteborg Pernilla Danielsson ssk

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer