SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Henrik Andersson, sekreterare Henrik Andersson, tf. bitr. kommunchef

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-26. Henrik Andersson, sekreterare Henrik Andersson, tf. bitr. kommunchef"

Transkript

1 lnj BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad l (27) Plats och tid: Beslutande: Sessionssalen i Båstad, kl l Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande: Henrik Andersson, sekreterare Henrik Andersson, tf. bitr. kommunchef Utses att justera:!rene Ebbesson och Uno Johansson. Ersättare: Jonas Nilsson. Justeringens plats och tid: unkansliet i Bostad, måndagen den l juli kl sekreterare Paragrafer: Henrik Andersson + Ordförande Justerande!rene Ebbesson ANSLAG/BEVIS Organ: KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Förvaringsplats för protokollet: Datum för anslags nedtagande: Underskrift Henrik Andersson Utdragsbestyrkande

2 ITiJ BÅSTADS M KOMMUN Kommunfullmäktige l n n e hållsförteckning Kommunfullmäktige den 26 juni 2013 l Paragraf, ärendebeskrivning 107. Godkännande av dagordningen 108. Informationspunkter 109. Redovisning av inkomna ärenden 110. Förslag till reducerad budget Budget 2014 och plan : Båstads kommuns vision samt inriktningsmål 112. VA-investeringar samt plan för VA-avgifter Båstads kommuns översiktsplan 115. Detaljplan för del av Malen 1:263 m.fl. - Nybyggnad av Trygghetsboende i Båstad -beslut om antagande 116. Begäran från Båstadhem AB om godkännande av försäljning av hyresfastigheten Argus i Båstad och äldreboendet Åsliden i Östra Karup 117. Ansvarsfrihet 2012 för kommunalförbundet Medelpunkten 118. Motion från Miljöpartiet- Byggnation av vindkraftverk 119. Motion från Miljöpartiet - Miljöanpassad upphandling 120. Motion från Miljöpartiet-Miljödiplomering av förskolor 121. Delgivningar 122. Anhållan från den tillfälliga beredningen för utvärdering av den politiska organisationen om förlängd tid för att slutföra beredningsuppdraget

3 ll1j BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige l (2) Närvaro- och omröstningslista Sammanträdesdatum: Omröstningar När- var o Ledamot Tjg ersättare ja Nej Avst ja Nej 112 A vs t 113 ja Nej Avst (M) Kerstin Gustafsson (BP) Bo Wendt (S) Ann-Margret Kjellberg (C) Stefan Olsson (M) Åsa Ragnarsson (BP) Eddie Grankvist (MP) Jonas Holgersson N N N N N N N (C) Ann-Marie Johnsson N (M) Christer de la Matte N (M) AHett:e Al esseh Gunilla Linghoff N (BP) James Johnson (S) Ingela Stefansson (C) Anders Gunnarsson (M) Glaes HHEiiH. (SD) Inge Sanden (KD) +e gny 8 enten (MP) Katarina Toremalm (FP) Thomas Andersson (M) Ulf Holmberg (BP) Kjell Andersson N N N Marie-Louise Linden N N Ingrid Edgarsdotter N N N N N (S) JaH AJ:ilgFeH Ingrid Zäther N (C) Sonia Larsson (M) +ery lv:afss8fl N Ann Elofson N (BP) Helena Stridh N

4 2 (2) Omröstningar När- var o Ledamot Tjg ersättare ja Nej Avst ja Nej Avst ja Nej Avst (M) Christer Linden (S) Irene Ebbesson (C) Uno Johansson (M) Björn Källbäck (MP) Jonas Nilsson (FP) Mats Lundberg (BP) Göran Håkansson (M) Jan Ahlström (S) Göran Klang (M) Göran Brauer (C) Haakon Böcker (BP) Mål ah Memstaa (SD) 6aFeliH GFälmeF (M) Lars Hasselerona (S) Håkan Philipsson (FP) l"hha Res9eFg (M) Benkt Ragnarsson N N N N N N N N N N N Hans Grönkvist N Lars Nilsson N N N F N SUMMA: Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare

5 lrij BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige Närvaro- och omröstningslista Sammanträdesdatum: l (2) Omröstningar När- var o ( Ledamot (M) Kerstin Gustafsson (BP) Bo Wendt (S) Ann-Margret Kjellberg (C) Stefan Olsson (M) Åsa Ragnarsson (BP) Eddie Grankvist (MP) Jonas Holgersson Tjg ersättare N N N N N N N ja Nej A vs t ja Nej Avst ja Nej A vs t (C) Ann-Marie Johnsson (M) Christer de la Motte (M) AHeHe AkesseH (BP) James Johnson (S) Ingela Stefansson (C) Anders Gunnarsson N N Gunilla Linghoff N N N N (M) Glaes HHEliH (SD) Inge Sanden (KD) +efgny: BFenten (MP) Katarina Toremalm (FP) Thomas Andersson (M) Ulf Holmberg (BP) Kjell Andersson (S) }ah i\,l:llgfeh (C) Sonia Larsson (M) +ehy lv:afss8h Marie-Louise Linden N N Ingrid Edgarsdotter Ingrid Zäther N N N N N N N Ann Elofson N (BP) Helena Stridh N \t:\namndsadm\kf\voterings1ista\2013\ de12.doc\h ff ' O

6 2 (2) Omröstningar När- var o Ledamot Tjg ersättare ja Nej Avst ja Nej Avst ja Nej Avst (M) Christer Linden N (S) Irene Ebbesson (C) Uno Johansson (M) Björn Källbäck (MP) Jonas Nilsson (FP) Mats Lundberg (BP) Göran Håkansson (M) Jan Ahlström (S) Göran Klang (M) Göran Brauer (C) Haakon Böcker N N N N N N N N N N (BP) Hål ar MeFRstaa Hans Grönkvist N (SD) GareliR GFälmeF Lars Nilsson N (M) Lars Hasselerona (S) Håkan Philipsson (FP) ARRa ReseeFg (M) Benkt Raguarsson N N F N SUMMA: Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare

7 lnj BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 2 KF 107 Godkännande av dagordningen Beslut 1. Dagordningen godkänns med följande tillägg: 122: Anhållan från den tillfälliga beredningen för utvärdering av den politiska organisationen om förlängd tid för att slutföra beredningsuppdraget Justerandes si naturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande

8 rnj BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 3 KF 108 l nformationspu n kter a) Kommunfullmäktiges ordförande Benkt Ragnarsson (M) informerar om att låta fullmäktiges möten under hösten börja klockan b) strukturplan för Skåne Nordväst: Gemensamma ställningstaganden för översiktlig planering (Kristina Bell). c) Lägesrapport gällande projekt Åstad (Per Sellden). d) Lägesrapport från fullmäktigeberedningarna: Göran Brauer (M) och Kerstin Gustafsson (M) föredragande. Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/nämnd KF 46 A r/ u Utdragsbestyrkande

9 IRJ BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 4 KF 109 Redovisning av inkomna ärenden Ärendebeskrivning Beslut Bilagd förteckning redovisar ärenden som inkommit till fullmäktige och som remitterats för beredning. l. Redovisningen av inkomna ärenden godkänns. Utskott/presidium justerandes si naturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande

10 BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret l (l) Redovisning av ärenden som inkommit till fullmäktige Ankomst- Dn r Initierat av Ärendebeskrivning datum KS Bjärepartiet, Motion om Båstadhems 1073/13 BoWendt ägardirektiv KS Bjärepartiet, Motion om att ta fram en 1165/13 Helena Stridh Solenergipolicy -800 Instans Beredsav Samordningsgruppen Bereds av Samordningsgruppen

11 Motion till kommunfullmäktige BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Bjärepartiet anser nuvarande ägardirektiv som orimliga för Båstadhem och det innebär att bolaget hela tiden tvingas sälja fastigheter. NSTs granskning av Båstadhem visar att Båstadhem skall bygga lika mycket som det 2ggr större Ängelholmshem som dessutom har en mycket bättre efterfrågande situation än B åstadhem beroende på den stora inflyttningen till Ängelholm. Bjärepartiet föreslår nu att ägardirektivet snarast ändras så att bolaget inte har några som helst krav på byggande av visst antal lägenheter per år utan efterfrågan och bolagets ekonomi f'ar styra nyproduktionen. För Bjärepartiet

12 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen L Z 5.!5-.; Dfl. )s,'i'z' r6; 3 ::. o o... l.t.. O.... Z... Motion Solenergipolicy l Båstads kommun håller vi idag på att ta fram en vindkraftspolicy. l samband med detta anser vi att det även borde tas fram en policy gällande sol kraft. Orsakerna till detta är flera:. Som ett alternativ till vindkraft för att generera egenproducerad el för lantbruk i alla storlekar. Vinkraftverk kräver bygglov, stör enligt många landskapsbilden och är en risk för fågellivet bl.a.. Som ett alternativ till värmepumpar för varmvatten under sommaren. Många klagar på värmepumparnas ljudnivå medan en solvärmeanläggning är helt ljudlös.. Livslängden på en solelspanel är ca 50 år och på en solvärmepanel Verkningsgraden på dessa system förbättras kontinuerligt.. En mindre solvärmeanläggning på taket till t.e. planerade nybyggda villor genererar varmvatten under hela sommarhalvåret till försumbara kostnader. Det finns många fler anledningar till varför solenergi är ett alternativ värt att ta under övervägande när vi nu skall arbeta fram kommunens olika förslag till energipolicy. Jag yrkar därför att det görs en solenergipolicy parallellt med vindkraftspolicyn alternativt att denna inarbetas i densamma som en policy för förnyelsebara energikällor inom Båstad kommun. / Helena Stridh Bjärepartiet

13 IRJ BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS eu KS KF dnr: KS 1024/ Förslag till reducerad budget 2013 Beskrivning av ärendet Underlag till beslutet Föredragande Yrkanden Ekonomikontoret har sammanställt verksamhetsområdenas förslag till reduceringar av 2013 års budget, dels investeringsbudgeten och dels driftbudgeten. Förslag till reducering av 2013 års budget daterad upprättat av ekonomichef J o han Linden. Samtliga verksamhetsområdeschefer samt ekonomichefen och kommunikationschefen föredrar sina respektive förslag till reduceringar. Ann-Marie Johnsson (C) och Charlotta Bjärholm (FP): Bifall till föreliggande förslag till reducering av investeringsbudgeten. Ann-Marie Johnsson (C) och Charlotta Bjärholm (FP) : Bifall till föreliggande förslag till reducering av driftbudgeten med undantag för 700 tkr som är föreslaget från vård och omsorg och avser den frivilliga anhörigverksamheten. Vård- och omsorgschefen ges i uppdrag att på kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2013 beskriva den verksamhet som döljer sig bakom den föreslagna besparingen om 700 tkr. E. verksamhetens omfattning, hur den är öppen, var den finns etc. Beslutet om dessa 700 tkr skickas vidare till kommunstyrelsen utan förslag från ekonomiutskottet Bo W end t: Avslag till förslaget om 700 tkr som avser den frivilliga anhörigverksamheten då konsekvenserna av nedläggningen saknas helt. Enligt Bjärepartiets uppfattning innebär det stora konsekvenser ur humanitär synpunkt men även stor risk för ökade kostnader inom hemtjänst och vårdboende m.m. framöver om frivilligverksamheten läggs ner. Bo Wendt yrkar även avslag till förslaget på den reducering inom barn och skola om 300 tkr som avser hemtagning av barn placerade i familjehem. Bjärepartiet anser att hemtagning av barn placerade i familjehem skall styras av behovet och ej av pengar varför Bjärepartiet avslår även detta förslag. I övrigt yrkar Bo Wendt bifall till föreliggande förslag. Proposition Beslut Ordförande ställer proposition på de framlagda yrkandena vad avser reducering av driftbudgeten varvid hon finner att Ann-Marie Johnssons och Charlotta Bjärholms förslag bifallits. Ekonomiutskottet beslutar: l. Vård- och omsorgschefen ges i uppdrag att på kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2013 beskriva den verksamhet som döljer sig bakom den föreslagna reduceringen om 700 tkr. E. verksamhetens omfattning, hur den är öppen, var den finns etc. forts. på nästa sida. Utskott/presidium justerandes si naturer KS/nämnd Utdragsbestyrkande

14 illl BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige KS eu 82 KS 163 KF 110 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Forts. Förslag till reducerad budget 2013 KS eu Förslag till beslut Investeringsbudgeten Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: l. Föreliggande förslag, daterad , till reducering av investeringsbudgeten 2013 godkänns. Förslag till beslut Driftbudgeten Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: l. Föreliggande förslag, daterat , till reducering av driftbudgeten godkänns med undantag för 700 tkr som är föreslaget från vård och omsorg och avser den frivilliga anhörigverksamheten. KS Ajournering Yrkande l) Driftbudget Yrkande 2) Yrkande 3) Yrkande 4) Ekonomichef Johan Linden föredrar ärendet. Vård- och omsorgschef Monica Ehnberg går igenom bilagd konsekvensbeskrivning av besparingar för att få budget i balans I samband med ärendets behandling ajourneras sammanträdet. Kerstin Gustafsson (M), Ulf Holmberg (M), Torgny B renton (KD), Thomas Andersson (FP) och Ann-Marie Johnsson (C): Föreliggande förslag till åtgärder för att förbättra prognosen för helåret 2013 godkänns med undantag för vårdnadsbidrag och anhörig- och frivilligverksamhet Teten inom Barn och skola ändras till: Hemmaplansplaceringar samt införande av omprövning av bistånd-"kontaktperson". Effektivisera anhörig-, frivillig- samt socialt innehållverksamheten i syfte att skapa ett hållbart stöd till våra anhöriga och äldre. Ann-Margret Kjellberg (S), Ingela Stefansson (S) och Katarina Toremalm (MP) : Avslag till förslaget i punkt l ovan som gäller vårdnadsbidraget. Bo Wendt (BP) och Eddie Grankvist (BP): Verksamhetsområde Bildning och arbete ska i ett utredningsuppdrag särredovisa varje verksamhet (utom gymnasieskolan) där det anges vad som är lagstadgad respektive frivillig verksamhet. Bo Wendt (BP) och Eddie Grankvist (BP) : Uppdragen till förvaltningen beträffande driftsram ska kompletteras med följande: Att införa anställningsstopp för administrativa tjänster och att kommunstyrelsens ekonomiutskott ska pröva återbesättning av tjänster i samband med vakanser. forts. på nästa sida. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd Jt;r v Utdragsbestyrkande

15 [HJ BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Blad 12 7 KS 163 KF 110 KS Yrkande 5) Yrkande 6) Proposition l) Proposition 2) Proposition 3) Forts. Förslag till reducerad budget 2013 Bo Wendt (BP) med bifall från Eddie Grankvist (BP) och Katarina Toremalm (MP): Avslag till förslaget om 700 tkr som avser den frivilliga anhörigverksamheten då konsekvenserna av nedläggningen saknas helt. Uppfattningen är att detta innebär stora konsekvenser ur humanitär synpunkt men även stor risk för ökade kostnader inom hemtjänst och vårdboende mm framöver om frivilligverksamheten läggs ner. Bo W end t (BP) med bifall från Katarina Toremalm (MP) : Avslag till förslaget på den reducering inom barn och skola om 300 tkr som avser hemtagning av barn placerade i familjehem. Hemtagning av barn placerade i familjehem ska styras av behovet och ej av pengar. Först ställs proposition på Kerstin Gustafssons m. fl. yrkande ovan varvid ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. Därefter ställs proposition på Ann-Margret Kjellbergs m.fl. yrkande ovan varvid ordföranden finner att kommunstyrelsen avslagit yrkandet. Därefter ställs proposition på Bo Wendts m.fl. yrkande ovan varvid ordföranden finner att kommunstyrelsen avslagit yrkandet. Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns: Ledamot som vill avslå Bo Wendts yrkande röstar JA; Ledamot som vill bifalla Bo Wendts yrkande röster NEJ. Omröstning Omröstningen utfaller med 7 JA- och 5 NEJ-röster, samt l som avstår, enligt följande: Ledamot JA NEJ AVSTÅR Åsa Ragnarsson (M) Ulf Holmberg (M) Thomas Andersson (F P) Torgny Brenton (KD) Ann-Marie Johnsson (C) Uno Johansson (C) Bo W end t (BP) Eddie Grankvist (BP) James Johnson (BP) Ann-Margret Kjellberg (S) Ingela Stefansson (S) Katarina Toremalm (MP) Kerstin Gustafsson (M) SUMMA Kommunstyrelsen har således avslagit Bo Wendts yrkande. forts. på nästa sida. Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/nämnd KF J:( u Utdragsbestyrkande

16 ITIJ BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 13 8 KS 163 KF 110 Forts. Förslag till reducerad budget 2013 KS Proposition 4) Proposition 5) Proposition 6) Beslut Driftbudget Därefter ställs proposition på Bo Wendts m.fl. yrkande ovan varvid ordföranden finner att kommunstyrelsen avslagit yrkandet. Därefter ställs proposition på Bo Wendts, Eddie Grankvists och Katarina Toremalms yrkande ovan varvid ordföranden finner att kommunstyrelsen avslagit yrkandet. Därefter ställs proposition på Bo Wendts och Katarina Toremalms yrkande ovan varvid ordföranden finner att kommunstyrelsen avslagit yrkandet. Kommunstyrelsen beslutar: l. Föreliggande förslag till åtgärder för att förbättra prognosen för helåret 2013 godkänns med undantag för vårdnadsbidrag och anhörig- och frivilligverksamhet. 2. Teten inom Barn och skola ändras till: Hemmaplansplaceringar samt införande av omprövning av bistånd-"kontaktperson". 3. Effektivisera anhörig-, frivillig- samt socialt innehållverksamheten i syfte att skapa ett hållbart stöd till våra anhöriga och äldre. Reservation Förslag till beslut Investeringsbudget Till förmån för de yrkanden som avslagits ovan reserverar sig närvarande ledamöter från Socialdemokraterna, Bjärepartiet och Miljöpartiet. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: l. Föreliggande förslag, daterad , till reducering av investeringsbudgeten 2013 godkänns. KF Yttrande Beslut Bo W end t (BP) yttrar sig i ärendet. l. Föreliggande förslag, daterad , till reducering av investeringsbudgeten 2013 godkänns. Utskott/presidium justerandes si naturer KS/nämnd Utdragsbestyrkande

17 BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteskrivelse BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen l (l) Datum: Handläggare: Johan Linden Dnr: /{)Z 'f /1 t_-c( O{ Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall epedieras till: Ekonomiavdelningen Reducering av investeringsbudget 2013 Bakgrund Prognosen som lämnades i samband med tertialuppföljning 1 visade på ett försämrat resultat jämfört med budget på ca 10 mkr. Prognosen innebär att de finansiella målen avseende självfinansiering av skattefinansierade investeringar samt att resultatet skall uppgå till2% av skatter och generella bidrag inte kommer att uppfyllas. Prognosen visade även på att kommunens likviditetsmässiga beredskap blir markant försämrad i och med att ramen för upptagande av nya lån i budgeten är begränsad och dimensionerad efter ett budgeterat resultat om 12,8 mkr. Med anledning av ovanstående beslutade ekonomiutskottet att ett etrainsatt sammanträde skulle hållas den 5 juni. Vid detta möte återkom förvaltningen med förslag på åtgärder dels fö r att förbättra prognosen med avseende dels på det prognostiserade resultatet och dels på möjligheterna till att förbättra förutsättningarna att uppfylla de finansiella målen samt förbättra den likviditetsmässiga beredskapen. Aktuellt En del av de åtgärder förvaltningen föreslog var en reducering av investeringsbudgeten 2013 samt eploateringsverksamheten. Reduceringen innebär att de skattefinansierade investeringarna 2013 reduceras med sammantaget tkr samt att budgeterad eploateringsverksamhet reduceras (främst för Grevie kyrkby) med tkr. Denna åtgärd ger ett förbättrat kassaflöde om tkr vilket delvis åtgärdar det försämrade kassaflöde ( tkr) som tertialprognosen över årets resultat visade på gentemot den ursprungliga budgeten som låneramen fastställdes utifrån. Båstad och :1..:9 ' Johan Linden Ekonomichef

18 förslag tti ll minskad nmrv<esiter" g T kr SPEC PER VERKSAMHETSOMRÅDE KOMMUNLEDNINGSKONTOR P c Verksamhetsstödssystem SUMMA KOMMUNLEDNINGSKONTOR d.get rev Budget Budget Skillnad l 000 -l 000 Il TEKNIK & SERVICE skattefinansierad verksamhet Administration Ram Ad m, utrednings och förättningskostnader mm 400 so o -100 [l Gata Trafiksäkerhetsprogram inkl statsbidragsberättigade åtgärder 400 so o -100 Park Ram Park/lekplats/strand Klimatsäkring utredningfåtgärder Om/nybyggnation bryggor Torekav Renovering Lejontrappan so o -500 o l 000 -l 000 Övrigt Utbyte fordon Å tgärder, förhindra översvämn i Förslöv l Fastighetsservice Ny 5-avd. förskola i ö Karup inkl inventarier, netto Ombyggnad i A-huset, Strandängsskolan Datanät, kablage, övervakning Utemiljö och lekredskap T & S, SUMMA SKA TTEFINANSIERAD VERKSAMHET so o so o Eploatering (Ej VA) Grevie Kyrkby Kostnader Intäkter so o s Övrig tomtförsäljning Kostnader Intäkter SUMMA EXPLOA TER/NG

19 rev Budget Budget skillnad T kr SAMHÄLLsBYGGNAD Digitalisering av planer Införande av nybyggnadskarta 236 S Digital bygglovhantering - CUppgradering av ByggR/ Mittbygge J Överförda investeringar från SUMMA SAMHÄLLsBYGGNAD -453 SAMHÄLLSSKYDD Uppgradering verksamhetssystem miljö o SUMMA SAMHÄLLSSKYDD -80 BARN & SKOLA Individ och familj, administration och möbler Inventarier, arbetsmiljö grundskola SUMMA BARN & SKOLA -170 BILDNING OCH ARBETE Bio Scala so Kulturminnesvård so Inventarier vuenutbildning o so -50 Offentliga rum konstnärlig utsmyckning, entre, rondeller, åstad o SUMMA BILDNING & ARBETE -250 VÅRD & OMSORG Inventarier S -265 Trygghetstelefoner Arbetstekniska hjälpmedel Sinnesstimulerande utemiljö o SUMMA VÅRD & OMSORG -625 TOTAL INVESTERINGSBUDGET (inkl. eploatering) varav: skattefinansierad investering Avgiftsfinansierad investering o Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar o o o Eploateringsverksamhet \..f

20 o [W BASTADS KOMMUN Kommunledningskontoret Handläggare: Anders Björk Datum: Konsekven analy av IredUI(Cerade T inve teringar 2013 Reducering av Pc investering med kr från till kr i ovanstående ursprunglig total på kr ingår kr som är överförda från vård och omsorg. I begreppet Pc investeringar innefattas följande IT utrustning: stationära pc, bärbara pc, skärmar, skrivare, surfplattor, bildkanoner samt övrig IT utrustning som finns hos användarna. Konsekvens: Användarna får använda sina datorer under en längre tid, vilket gör att användarna kommer att få mer problem med sin it lokala utrustning vilket gör att användarna kommer att uppleva att kommunen har gammal it utrustning. Windows 7 projektet inte kommer att kunna slutfåras under 2013 då gamla datorer inte klarar windows 7 utan får fortsätta att använda windows p. IT -avdelningen får ett ökat antal felanmälningar från gammal utrustning vilket gör att måluppfyllnaden på att minska antalet ärende med 15% inte kommer att uppfyllas under IT -avdelningen får ett ökat antal felanmälningar från gammal utrustning vilket gör att måluppfyllnaden på en handläggningstid att lösa 70% av felanmälningar troligtvis inte kommer att uppfyllas under 2013.

21 BÅSTADS KOMMUN Teknik & service Investeringar 2013, Teknik och service, skattefinansierad verksamhet Nedan redovisas försl ag till reduceringar i investeringsbudget Försl aget innefattar prognosti serade avvikelser enligt terti al uppföljning 1. Budget 2013 innefattar gällande investeringsbudget efter öv erföringar av 2011 tkr från 2012 för Östra Karups förskol a (KF ) samt redu cering 3500 tkr åtgärder Trafikverkets vägar, 1500 tkr Kattegattl eden och 400 tkr Proj ektering ny bran dstation enligt KF Reducerat T kr Budget förslag Differens Konsekvens /kommen tar TEKNIK & SERVICE skattefinansierad verksamhet Administration Ram Ad m, utredningar och I enlighet med förä ttningar Terti al uppföljning (T1). Inga oförutsedda kostn ader hittills. Inga större konsekven ser. Återhållsamhet vid utredningsarb ete. Inom budgeten hanteras mindre markbyten och oförutsett. Måltid Ram måltid o Gata Ram Gata o Utbyte kvicksilverarm aturer o Mal en Färdigställande av eploatering o Förslöv 2:4 Trafiksäkerh etsprogram, ink! I enlighet med T l. Planerade stads bidrags berättigande åtgärder bedöms kunna åtgärder göras. Park Ram park/lekplats/strand Försköning av cirkul ationsplats väg 115 vid västra Båstad utförs ej. Klimatsäkring I enlighet med T l. utredningfåtgärder Resursb ri st har inneburit att proj ektet enbart är i Il samrådsstadi e. Utbyte offentliga o To alettbyggnader Renovering bryggor To rekav 500 o I enlighet med Tl. Proj ektet 11 plan eras utföras under Är med i investeringsförsl ag för 2014.

22 BÅSTADS KOMMUN Teknik & service T kr Renovering lejontrappan sötvatten du sch + to al ett To rekav Fritid Ram fri tidsanläggningar Reducerat Budget förslag Differens Konsekvens/kommentar o Upprustning av Lejontrapp an vid strandp romenaden västra Båstad utförs ej. Konsekven ser främst ur gestaltnings och kul turellt persp ek tiv. En upprustad trappa skap ar ett mervärde för boende och besökare. Värsta scenariot är att trappan behöver spärras av o Il o Hamn Ram hamn o Övrigt Utby te fordon, ny traktor 2013 Åtgärder fö r att fö rhindra översvämning, Försl öv Fastighetsservice Ram fastighetsservice Ny 5-avd förskol a Östra Karup ink! inven tari er Energi effektivisering, ventilation sam t arb. miljö* Datanät, kablage, övervakning Utemilj ö och lekredskap Il Il Il Il -650 Bland annat inköp av pickuplatsbil utgår j skjuts på framti den. Gamla fordon får användas och rep areras Den to tala kostn aden fö r projek tet är osäker. Entreprenad har ännu inte påbörjats. o 1500 Prognostisera t underskott T1, osäker intäkt för försäljning av bef. förskolor. o -100 Minskat utby te/uppgradering av ITkablage mm i kommunala fastigheter Inköp av sol skydd vid san dlådor på Äppelbyns- och skogsbyns förskola utgår.

23 BÅSTADS KOMMUN Teknik & service T kr TEKNIK & SERVICE Ombyggnad i A-huset Stran dängsskolan Budget Reducerat förslag 2013 o Il Differens Konsekvens /kommentar I enlighet med Tl. Osäkra proj ekteringsförutsättningar. Framtida använding av tomma lokaler i A-hus ej -500 kända. Projektet finns med i budget Summa *Avser under 2013: Avslut Strandängsskol an, KC och kommunkontoret samt ombyggnad Klockarebyns förskola och proj ektering Förslövs skola Eploateringsverksamhet Tom tfö rsäljning o I enlighet med Tl. O budgeterade intäkter för tomtfö rsäljning i Hov och Förslöv. Summa -500

24 [i1j BÅSTADS KOMMUN Samhällsbyggnad 1 (1) l(onsekvensbeskrivning för Samhällsbyggnad av mi skad i ro= vesteringsbudgeten Digitalisering av microfilmsarkiv. Arbetet kommer inte att hinnas med i den omfattning som det var tänkt. 50 tkr beräknas vara kvar vid årets sl ut Up pgradering ByggR. Beräknas inte kunna sk e i den omfattning som det var tänkt under detta år. 50 tkr beräknas vara kvar vid årets sl ut Digitalisering och systematisering av detaljplaner- Kvarvarande summa går inte åt i sin helhet. 53 tk r kan sp aras, processen har gått effektivare och smidigare än beräknat Införande av nybyggnadskarta - Kvarvarande su mma går inte åt i sin helhet. 300 tk r kan sp aras, processen har gått effektivare och smidigare än beräkn at. A /)-- r-- J V\MJ'\1-t}\. Lisa Rönnberg Samhälls byggnadsch ef A

25 flil BÅSTADS KOMMUN Barn & skola Barn- och skolkontor Konsekvensbeskrivning av minskade investeringar Minskning av centrala investeringar -100 tkr. Konsekven sen är att utbyte av kontorsu tru stning skj uts på framti den. Minskning av IoF:s investeringar -70 tkr. Ergonomisk a inköp sen areläggs. skolch ef

26 BÅSTADS KOMMUN Bildning & arbete 1 (1) Datum Handläggare Tf Bildningschef Ewa Nilsson Konsekvensbeskrivning av minskade investeringar 2013 Verksamheterna inom bildning och arb ete stä rker möjlighetern a att uppnå kommunens övergripande vision. Redovisade försl ag till minskningar rör budgetåret Bio Scal a -50 tkr Digitalisering och uppdatering av nya program för filmvisning. Konsekven s: uppdateringen av nya programvaro r sen areläggs vilket innebär att filmutbudet sannolikt kommer att minska. Kulturminnesvård- 50 tkr Pengarna skap ar proj ekt inom arb etsmarl madsenh eten, vilket innebär att arb etsl ösa får möjlighet att genom an stä llning arb eta med "v erkliga proj ekt". (Utvälingsproj ektet) Hälften av pengarna betal ar Länsstyrelsen tillbaka och AF betal ar pengar i lönebidrag etc för de som arb etar. Besp aring påverkar arb etsm arknadsenh eten s utfall 2013 med ri sk för underskott. Inventari er vuenutbildning -50 tkr Behov finns att byta möb ler till ergonomiskt anp assade och utslitna möbler. Försämrad arb etsmiljö för lärare och el ev er. Offentliga rum. konstnärlig utsm yckning. entre. rondeller. "Åstad" tkr Påverkan av offen tligt yttre miljö, vilket påverkar attraktionskraften att flytta till Båstad. Minskade investeringar påverkar intrycket av Båstads nya områden. Tf Bildningsch ef Ewa Nilsson

27 1 (1) Vård & omsorg Vård och omsorgs konsekvensbeskrivning vid minskning investeringsbudget 2013 Trygghetsl armen skall bytas ut då säkerheten av de äldre larmen inte kan säkerställas, perioden för byte av äldre trygghetsl arm kommer att blir längre än planerat. Sinnestimulerad utemilj ö vid demensboende planerade s utifrån att vid demenssjukdom är de t viktigt att kunna skyddas från distraherande intryck som skap ar oro. Trots att minnet försämras vid en demenssjukdom kan man genom att stimulera sinnena, syn, hörsel, doft, sm ak och känsel lyckas återskapa intryck från barn domen, vilket kan ge ro och skap a välbefinnande. Att skap a upplevelserum i trä dgården kallas snoezelan eller multisensorisk stimulering och iden kommer ursprungligen från Holland. Av sikten med sinnesstimulerad trä dgård var att oroliga sinnen skulle lugnas och sinnena ak tiveras, utan medicinering. Vård och omsorgschef Monica Ehnberg \h:\budgel\2013\internbudget\tilläggs- ombudgeteringar\konsekvensbeskrivningar reducering investeringsbudget 2013\konsekvensbeskrivning av minskad investeringsbudget 2013 v&o.doc\jl

28 r:iij BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS eu KS KF dnr. KS 145/ Budget 2014 och plan : Båstads kommuns vision samt inriktningsmål Beskrivning av ärendet Visionen och inriktningsmålen återges i kommunens budget och ligger till grund för utformandet av kommunens verksamhet. Inriktningsmålen påverkar i sin tur de olika verksamheternas mål, resultatmålen. Politiken i samråd med förvaltningen har under första halvåret 2013 gått igenom och uppdaterat de övergripande målen, övergripande inriktningarna samt förhållningssätt och servicedeklarationer från budget 2013 (sid. 1-5). De uppdaterade inriktningsmålen och servicedeklarationerna mm föreslås ligga till grund för upprättande av budget 2014 samt plan Underlag till beslutet Föredragande Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden daterad , bilaga. Ekonomichef J o han Linden föredrar ärendet. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: l. Båstads kommuns vision samt inriktningsmål godkänns och läggs till grund för arbetet med budget 2014 samt plan KS Ajournering Förslag till beslut Gemensam diskussion om innehållet i inriktningsmålen samt övergripande inriktning, förhållningssätt och servicedeklarationer. Reviderad bilaga skickas ut i samband med kallelsen till kommunfullmäktige den 26 juni. I samband med ärendets behandling ajourneras sammanträdet. Kommunstyrelsens fö rslag till fullmäktige: l. Båstads kommuns vision samt inriktningsmål godkänns och läggs till grund för arbetet med budget 2014 samt plan KF Yrkanden Kerstin Gustafsson (M) och Thomas Andersson (FP) : Bifall till kommunstyrelsens förslag. forts. på nästa sida. Utskott/presidium justerandes si nahu er KS/nämnd Utdragsbestyrkande

Båstads kommuns vision samt inriktningsmål

Båstads kommuns vision samt inriktningsmål Båstads kommuns vision samt inriktningsmål Vision Båstads kommun ska vara det självklara valet för barnfamiljer i Öresundsregionen. Med detta menar vi att Båstads kommun året om ska vara attraktiv att

Läs mer

Till ekonomiutskottet 120530 BÅSTADS KOMMUN

Till ekonomiutskottet 120530 BÅSTADS KOMMUN Till ekonomiutskottet 120530 BÅSTADS KOMMUN Underlag för budget 2013-2015 INNEHÅLL Ingår nya texter, nyckeltal mm enligt budgetberedningens diskussioner. Sid Vision, övergripande mål och inriktning, förhållningssätt

Läs mer

Budget 2015. Plan 2016-2017

Budget 2015. Plan 2016-2017 Budget 2015 Plan 2016-2017 Fullmäktigebudget 2015-2017 1 Båstads kommuns vision samt mål 4 Servicedeklarationer 6 Övergripande ekonomisk bedömning 15 Sammandrag av driftbudget och investeringsbudget 16

Läs mer

2012 Ett händelserikt år.

2012 Ett händelserikt år. ÅRSREDOVISNING 2012 2012 Ett händelserikt år. Förra året var ett händelserikt år. Det var då det första spadtaget togs för vår nya handelsplats Entré Båstad och året då ungdomarnas skejtpark invigdes.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24. Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24. Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Gunnar Nilsson, kommunsekreterare BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24 Blad l (30) Plats och tid: Beslutande: Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande:

Läs mer

~BÅSTADS ~KOMMUN Besök oss på bastad.se

~BÅSTADS ~KOMMUN Besök oss på bastad.se ~BÅSTADS ~KOMMUN Besök oss på bastad.se 1 (2) Sammanträdet direktsänds live på webben via bastad.se samt på Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz Kungörelse Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-04-23. Sessionssalen i Båstad, kl. 19.00-23.00.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-04-23. Sessionssalen i Båstad, kl. 19.00-23.00. BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-04-23 Blad l (24 Plats och tid: Beslutande: Sessionssalen i Båstad, kl. 19.00-23.00. Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2011-11-16 1 (24) Tid och plats: Beslutande: Onsdag 16 november 2011 kl 19-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad

Läs mer

BÅSTADS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ANSLAGSBEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

BÅSTADS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ANSLAGSBEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen BÅSTADS 2015-04-15 l av41 Plats och tid: Beslutande: Bo Wendt BP), Ordförande. Närvarande 100-126 GöstaGebauer C), l:e vice ordförande. Tjg. som ordförande 127-132 Ingela Stefansson S),

Läs mer

Innehållsförteckning. Sammanställd redovisning Sammanfattning... 78 Resultaträkning... 80 Finansieringsanalys... 81 Balansräkning... 82 Noter...

Innehållsförteckning. Sammanställd redovisning Sammanfattning... 78 Resultaträkning... 80 Finansieringsanalys... 81 Balansräkning... 82 Noter... ÅRSREDOVISNING 2011 Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande... 3 Fem år i sammandrag... 4 Ekonomisk analys... 5 Personal... 10 Vision, mål och omvärldsanalys... 15 Servicedeklarationer... 18 Verksamheter

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum Onsdagen den 10 september 2014 Tid Plats Kl. 08.30 Sammanträde Kl. 11.45 Gemensam lunch för de ordinarie ledamöterna. Samtidigt avtackning av den konstnärlige

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen. Onsdagen den 9 oktober 2013 Kl. 10.30 OBS! TIDEN (studiebesök i verksamheterna 08.30-10.

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen. Onsdagen den 9 oktober 2013 Kl. 10.30 OBS! TIDEN (studiebesök i verksamheterna 08.30-10. BÅSTADS KOMMUN Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum Tid Plats Onsdagen den 9 oktober 2013 Kl. 10.30 OBS! TIDEN (studiebesök i verksamheterna 08.30-10.00) Astrakanen, kommunkontoret i Båstad

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Ekonomiutskottet

Kallelse till sammanträde med Ekonomiutskottet Kallelse till sammanträde med Ekonomiutskottet Datum: Onsdagen den 19 mars 2014 Tid: 08.30 Plats: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad Ärendemening 1. Protokolljustering: I tur att justera Ann-Margret Kjellberg

Läs mer

Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 26 oktober 2011 kl 19.00.

Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 26 oktober 2011 kl 19.00. BÅSTADS KOMMUN www.bastad.se Sammanträdet direktsänds live på webben via bastad.se samt på Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz. KU GORELSE Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen,

Läs mer

1 Årsredovisning 2 0 1 4

1 Årsredovisning 2 0 1 4 Årsredovisning 2 0 1 4 1 2 Innehållsförteckning 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Organisationsschema 5 Fördelning, kostnader och intäkter 6 Fem år i sammandrag 7 Förvaltningsberättelse 8 Ekonomisk analys

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 Kommunfullmäktige 2012-11-19 138-143 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrmodell 3 Övergripande mål och strategisk plan 8 Ekonomiska förutsättningar 2013-2015

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 14:00-18:45 KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Se närvarolista Övriga Erica Bjärsved ekonomichef Anne-Margret Draganis budgetekonom Raymond Vaske

Läs mer

Ängelholms kommun Årsredovisning 2014

Ängelholms kommun Årsredovisning 2014 Ängelholms kommun Årsredovisning 2014 1 Producerad av Ängelholms kommun Redaktörer: Stefan Marthinsson, Karin Jung, Jennifer Friberg Grafisk form och produktion: Mariella Magnusson Omslagsfoto: Anna

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261 Kommunstyrelsen 2014-11-18 1 (66) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Onsdagen den 17 juni, kl. 14.00 (OBS tid) Gruppmöte majoriteten: kl. 13.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 13.

Onsdagen den 17 juni, kl. 14.00 (OBS tid) Gruppmöte majoriteten: kl. 13.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 13. Kallelse till sammanträde med kommunfullmäktige 2015-06-09 Tid: Onsdagen den 17 juni, kl. 14.00 (OBS tid) Plats: Folkets hus - Trosa Gruppmöte majoriteten: kl. 13.30 Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

2011-11-10 2013-06-11 1 (31) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 11 juni, 2013, kl. 09.00 13.

2011-11-10 2013-06-11 1 (31) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 11 juni, 2013, kl. 09.00 13. 2011-11-10 2013-06-11 1 (31) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 11 juni, 2013, kl. 09.00 13.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan

Läs mer