SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Henrik Andersson, sekreterare Henrik Andersson, tf. bitr. kommunchef

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-26. Henrik Andersson, sekreterare Henrik Andersson, tf. bitr. kommunchef"

Transkript

1 lnj BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad l (27) Plats och tid: Beslutande: Sessionssalen i Båstad, kl l Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande: Henrik Andersson, sekreterare Henrik Andersson, tf. bitr. kommunchef Utses att justera:!rene Ebbesson och Uno Johansson. Ersättare: Jonas Nilsson. Justeringens plats och tid: unkansliet i Bostad, måndagen den l juli kl sekreterare Paragrafer: Henrik Andersson + Ordförande Justerande!rene Ebbesson ANSLAG/BEVIS Organ: KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Förvaringsplats för protokollet: Datum för anslags nedtagande: Underskrift Henrik Andersson Utdragsbestyrkande

2 ITiJ BÅSTADS M KOMMUN Kommunfullmäktige l n n e hållsförteckning Kommunfullmäktige den 26 juni 2013 l Paragraf, ärendebeskrivning 107. Godkännande av dagordningen 108. Informationspunkter 109. Redovisning av inkomna ärenden 110. Förslag till reducerad budget Budget 2014 och plan : Båstads kommuns vision samt inriktningsmål 112. VA-investeringar samt plan för VA-avgifter Båstads kommuns översiktsplan 115. Detaljplan för del av Malen 1:263 m.fl. - Nybyggnad av Trygghetsboende i Båstad -beslut om antagande 116. Begäran från Båstadhem AB om godkännande av försäljning av hyresfastigheten Argus i Båstad och äldreboendet Åsliden i Östra Karup 117. Ansvarsfrihet 2012 för kommunalförbundet Medelpunkten 118. Motion från Miljöpartiet- Byggnation av vindkraftverk 119. Motion från Miljöpartiet - Miljöanpassad upphandling 120. Motion från Miljöpartiet-Miljödiplomering av förskolor 121. Delgivningar 122. Anhållan från den tillfälliga beredningen för utvärdering av den politiska organisationen om förlängd tid för att slutföra beredningsuppdraget

3 ll1j BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige l (2) Närvaro- och omröstningslista Sammanträdesdatum: Omröstningar När- var o Ledamot Tjg ersättare ja Nej Avst ja Nej 112 A vs t 113 ja Nej Avst (M) Kerstin Gustafsson (BP) Bo Wendt (S) Ann-Margret Kjellberg (C) Stefan Olsson (M) Åsa Ragnarsson (BP) Eddie Grankvist (MP) Jonas Holgersson N N N N N N N (C) Ann-Marie Johnsson N (M) Christer de la Matte N (M) AHett:e Al esseh Gunilla Linghoff N (BP) James Johnson (S) Ingela Stefansson (C) Anders Gunnarsson (M) Glaes HHEiiH. (SD) Inge Sanden (KD) +e gny 8 enten (MP) Katarina Toremalm (FP) Thomas Andersson (M) Ulf Holmberg (BP) Kjell Andersson N N N Marie-Louise Linden N N Ingrid Edgarsdotter N N N N N (S) JaH AJ:ilgFeH Ingrid Zäther N (C) Sonia Larsson (M) +ery lv:afss8fl N Ann Elofson N (BP) Helena Stridh N

4 2 (2) Omröstningar När- var o Ledamot Tjg ersättare ja Nej Avst ja Nej Avst ja Nej Avst (M) Christer Linden (S) Irene Ebbesson (C) Uno Johansson (M) Björn Källbäck (MP) Jonas Nilsson (FP) Mats Lundberg (BP) Göran Håkansson (M) Jan Ahlström (S) Göran Klang (M) Göran Brauer (C) Haakon Böcker (BP) Mål ah Memstaa (SD) 6aFeliH GFälmeF (M) Lars Hasselerona (S) Håkan Philipsson (FP) l"hha Res9eFg (M) Benkt Ragnarsson N N N N N N N N N N N Hans Grönkvist N Lars Nilsson N N N F N SUMMA: Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare

5 lrij BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige Närvaro- och omröstningslista Sammanträdesdatum: l (2) Omröstningar När- var o ( Ledamot (M) Kerstin Gustafsson (BP) Bo Wendt (S) Ann-Margret Kjellberg (C) Stefan Olsson (M) Åsa Ragnarsson (BP) Eddie Grankvist (MP) Jonas Holgersson Tjg ersättare N N N N N N N ja Nej A vs t ja Nej Avst ja Nej A vs t (C) Ann-Marie Johnsson (M) Christer de la Motte (M) AHeHe AkesseH (BP) James Johnson (S) Ingela Stefansson (C) Anders Gunnarsson N N Gunilla Linghoff N N N N (M) Glaes HHEliH (SD) Inge Sanden (KD) +efgny: BFenten (MP) Katarina Toremalm (FP) Thomas Andersson (M) Ulf Holmberg (BP) Kjell Andersson (S) }ah i\,l:llgfeh (C) Sonia Larsson (M) +ehy lv:afss8h Marie-Louise Linden N N Ingrid Edgarsdotter Ingrid Zäther N N N N N N N Ann Elofson N (BP) Helena Stridh N \t:\namndsadm\kf\voterings1ista\2013\ de12.doc\h ff ' O

6 2 (2) Omröstningar När- var o Ledamot Tjg ersättare ja Nej Avst ja Nej Avst ja Nej Avst (M) Christer Linden N (S) Irene Ebbesson (C) Uno Johansson (M) Björn Källbäck (MP) Jonas Nilsson (FP) Mats Lundberg (BP) Göran Håkansson (M) Jan Ahlström (S) Göran Klang (M) Göran Brauer (C) Haakon Böcker N N N N N N N N N N (BP) Hål ar MeFRstaa Hans Grönkvist N (SD) GareliR GFälmeF Lars Nilsson N (M) Lars Hasselerona (S) Håkan Philipsson (FP) ARRa ReseeFg (M) Benkt Raguarsson N N F N SUMMA: Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare

7 lnj BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 2 KF 107 Godkännande av dagordningen Beslut 1. Dagordningen godkänns med följande tillägg: 122: Anhållan från den tillfälliga beredningen för utvärdering av den politiska organisationen om förlängd tid för att slutföra beredningsuppdraget Justerandes si naturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande

8 rnj BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 3 KF 108 l nformationspu n kter a) Kommunfullmäktiges ordförande Benkt Ragnarsson (M) informerar om att låta fullmäktiges möten under hösten börja klockan b) strukturplan för Skåne Nordväst: Gemensamma ställningstaganden för översiktlig planering (Kristina Bell). c) Lägesrapport gällande projekt Åstad (Per Sellden). d) Lägesrapport från fullmäktigeberedningarna: Göran Brauer (M) och Kerstin Gustafsson (M) föredragande. Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/nämnd KF 46 A r/ u Utdragsbestyrkande

9 IRJ BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 4 KF 109 Redovisning av inkomna ärenden Ärendebeskrivning Beslut Bilagd förteckning redovisar ärenden som inkommit till fullmäktige och som remitterats för beredning. l. Redovisningen av inkomna ärenden godkänns. Utskott/presidium justerandes si naturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande

10 BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret l (l) Redovisning av ärenden som inkommit till fullmäktige Ankomst- Dn r Initierat av Ärendebeskrivning datum KS Bjärepartiet, Motion om Båstadhems 1073/13 BoWendt ägardirektiv KS Bjärepartiet, Motion om att ta fram en 1165/13 Helena Stridh Solenergipolicy -800 Instans Beredsav Samordningsgruppen Bereds av Samordningsgruppen

11 Motion till kommunfullmäktige BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Bjärepartiet anser nuvarande ägardirektiv som orimliga för Båstadhem och det innebär att bolaget hela tiden tvingas sälja fastigheter. NSTs granskning av Båstadhem visar att Båstadhem skall bygga lika mycket som det 2ggr större Ängelholmshem som dessutom har en mycket bättre efterfrågande situation än B åstadhem beroende på den stora inflyttningen till Ängelholm. Bjärepartiet föreslår nu att ägardirektivet snarast ändras så att bolaget inte har några som helst krav på byggande av visst antal lägenheter per år utan efterfrågan och bolagets ekonomi f'ar styra nyproduktionen. För Bjärepartiet

12 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen L Z 5.!5-.; Dfl. )s,'i'z' r6; 3 ::. o o... l.t.. O.... Z... Motion Solenergipolicy l Båstads kommun håller vi idag på att ta fram en vindkraftspolicy. l samband med detta anser vi att det även borde tas fram en policy gällande sol kraft. Orsakerna till detta är flera:. Som ett alternativ till vindkraft för att generera egenproducerad el för lantbruk i alla storlekar. Vinkraftverk kräver bygglov, stör enligt många landskapsbilden och är en risk för fågellivet bl.a.. Som ett alternativ till värmepumpar för varmvatten under sommaren. Många klagar på värmepumparnas ljudnivå medan en solvärmeanläggning är helt ljudlös.. Livslängden på en solelspanel är ca 50 år och på en solvärmepanel Verkningsgraden på dessa system förbättras kontinuerligt.. En mindre solvärmeanläggning på taket till t.e. planerade nybyggda villor genererar varmvatten under hela sommarhalvåret till försumbara kostnader. Det finns många fler anledningar till varför solenergi är ett alternativ värt att ta under övervägande när vi nu skall arbeta fram kommunens olika förslag till energipolicy. Jag yrkar därför att det görs en solenergipolicy parallellt med vindkraftspolicyn alternativt att denna inarbetas i densamma som en policy för förnyelsebara energikällor inom Båstad kommun. / Helena Stridh Bjärepartiet

13 IRJ BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS eu KS KF dnr: KS 1024/ Förslag till reducerad budget 2013 Beskrivning av ärendet Underlag till beslutet Föredragande Yrkanden Ekonomikontoret har sammanställt verksamhetsområdenas förslag till reduceringar av 2013 års budget, dels investeringsbudgeten och dels driftbudgeten. Förslag till reducering av 2013 års budget daterad upprättat av ekonomichef J o han Linden. Samtliga verksamhetsområdeschefer samt ekonomichefen och kommunikationschefen föredrar sina respektive förslag till reduceringar. Ann-Marie Johnsson (C) och Charlotta Bjärholm (FP): Bifall till föreliggande förslag till reducering av investeringsbudgeten. Ann-Marie Johnsson (C) och Charlotta Bjärholm (FP) : Bifall till föreliggande förslag till reducering av driftbudgeten med undantag för 700 tkr som är föreslaget från vård och omsorg och avser den frivilliga anhörigverksamheten. Vård- och omsorgschefen ges i uppdrag att på kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2013 beskriva den verksamhet som döljer sig bakom den föreslagna besparingen om 700 tkr. E. verksamhetens omfattning, hur den är öppen, var den finns etc. Beslutet om dessa 700 tkr skickas vidare till kommunstyrelsen utan förslag från ekonomiutskottet Bo W end t: Avslag till förslaget om 700 tkr som avser den frivilliga anhörigverksamheten då konsekvenserna av nedläggningen saknas helt. Enligt Bjärepartiets uppfattning innebär det stora konsekvenser ur humanitär synpunkt men även stor risk för ökade kostnader inom hemtjänst och vårdboende m.m. framöver om frivilligverksamheten läggs ner. Bo Wendt yrkar även avslag till förslaget på den reducering inom barn och skola om 300 tkr som avser hemtagning av barn placerade i familjehem. Bjärepartiet anser att hemtagning av barn placerade i familjehem skall styras av behovet och ej av pengar varför Bjärepartiet avslår även detta förslag. I övrigt yrkar Bo Wendt bifall till föreliggande förslag. Proposition Beslut Ordförande ställer proposition på de framlagda yrkandena vad avser reducering av driftbudgeten varvid hon finner att Ann-Marie Johnssons och Charlotta Bjärholms förslag bifallits. Ekonomiutskottet beslutar: l. Vård- och omsorgschefen ges i uppdrag att på kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2013 beskriva den verksamhet som döljer sig bakom den föreslagna reduceringen om 700 tkr. E. verksamhetens omfattning, hur den är öppen, var den finns etc. forts. på nästa sida. Utskott/presidium justerandes si naturer KS/nämnd Utdragsbestyrkande

14 illl BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige KS eu 82 KS 163 KF 110 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Forts. Förslag till reducerad budget 2013 KS eu Förslag till beslut Investeringsbudgeten Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: l. Föreliggande förslag, daterad , till reducering av investeringsbudgeten 2013 godkänns. Förslag till beslut Driftbudgeten Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: l. Föreliggande förslag, daterat , till reducering av driftbudgeten godkänns med undantag för 700 tkr som är föreslaget från vård och omsorg och avser den frivilliga anhörigverksamheten. KS Ajournering Yrkande l) Driftbudget Yrkande 2) Yrkande 3) Yrkande 4) Ekonomichef Johan Linden föredrar ärendet. Vård- och omsorgschef Monica Ehnberg går igenom bilagd konsekvensbeskrivning av besparingar för att få budget i balans I samband med ärendets behandling ajourneras sammanträdet. Kerstin Gustafsson (M), Ulf Holmberg (M), Torgny B renton (KD), Thomas Andersson (FP) och Ann-Marie Johnsson (C): Föreliggande förslag till åtgärder för att förbättra prognosen för helåret 2013 godkänns med undantag för vårdnadsbidrag och anhörig- och frivilligverksamhet Teten inom Barn och skola ändras till: Hemmaplansplaceringar samt införande av omprövning av bistånd-"kontaktperson". Effektivisera anhörig-, frivillig- samt socialt innehållverksamheten i syfte att skapa ett hållbart stöd till våra anhöriga och äldre. Ann-Margret Kjellberg (S), Ingela Stefansson (S) och Katarina Toremalm (MP) : Avslag till förslaget i punkt l ovan som gäller vårdnadsbidraget. Bo Wendt (BP) och Eddie Grankvist (BP): Verksamhetsområde Bildning och arbete ska i ett utredningsuppdrag särredovisa varje verksamhet (utom gymnasieskolan) där det anges vad som är lagstadgad respektive frivillig verksamhet. Bo Wendt (BP) och Eddie Grankvist (BP) : Uppdragen till förvaltningen beträffande driftsram ska kompletteras med följande: Att införa anställningsstopp för administrativa tjänster och att kommunstyrelsens ekonomiutskott ska pröva återbesättning av tjänster i samband med vakanser. forts. på nästa sida. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd Jt;r v Utdragsbestyrkande

15 [HJ BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Blad 12 7 KS 163 KF 110 KS Yrkande 5) Yrkande 6) Proposition l) Proposition 2) Proposition 3) Forts. Förslag till reducerad budget 2013 Bo Wendt (BP) med bifall från Eddie Grankvist (BP) och Katarina Toremalm (MP): Avslag till förslaget om 700 tkr som avser den frivilliga anhörigverksamheten då konsekvenserna av nedläggningen saknas helt. Uppfattningen är att detta innebär stora konsekvenser ur humanitär synpunkt men även stor risk för ökade kostnader inom hemtjänst och vårdboende mm framöver om frivilligverksamheten läggs ner. Bo W end t (BP) med bifall från Katarina Toremalm (MP) : Avslag till förslaget på den reducering inom barn och skola om 300 tkr som avser hemtagning av barn placerade i familjehem. Hemtagning av barn placerade i familjehem ska styras av behovet och ej av pengar. Först ställs proposition på Kerstin Gustafssons m. fl. yrkande ovan varvid ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. Därefter ställs proposition på Ann-Margret Kjellbergs m.fl. yrkande ovan varvid ordföranden finner att kommunstyrelsen avslagit yrkandet. Därefter ställs proposition på Bo Wendts m.fl. yrkande ovan varvid ordföranden finner att kommunstyrelsen avslagit yrkandet. Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns: Ledamot som vill avslå Bo Wendts yrkande röstar JA; Ledamot som vill bifalla Bo Wendts yrkande röster NEJ. Omröstning Omröstningen utfaller med 7 JA- och 5 NEJ-röster, samt l som avstår, enligt följande: Ledamot JA NEJ AVSTÅR Åsa Ragnarsson (M) Ulf Holmberg (M) Thomas Andersson (F P) Torgny Brenton (KD) Ann-Marie Johnsson (C) Uno Johansson (C) Bo W end t (BP) Eddie Grankvist (BP) James Johnson (BP) Ann-Margret Kjellberg (S) Ingela Stefansson (S) Katarina Toremalm (MP) Kerstin Gustafsson (M) SUMMA Kommunstyrelsen har således avslagit Bo Wendts yrkande. forts. på nästa sida. Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/nämnd KF J:( u Utdragsbestyrkande

16 ITIJ BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 13 8 KS 163 KF 110 Forts. Förslag till reducerad budget 2013 KS Proposition 4) Proposition 5) Proposition 6) Beslut Driftbudget Därefter ställs proposition på Bo Wendts m.fl. yrkande ovan varvid ordföranden finner att kommunstyrelsen avslagit yrkandet. Därefter ställs proposition på Bo Wendts, Eddie Grankvists och Katarina Toremalms yrkande ovan varvid ordföranden finner att kommunstyrelsen avslagit yrkandet. Därefter ställs proposition på Bo Wendts och Katarina Toremalms yrkande ovan varvid ordföranden finner att kommunstyrelsen avslagit yrkandet. Kommunstyrelsen beslutar: l. Föreliggande förslag till åtgärder för att förbättra prognosen för helåret 2013 godkänns med undantag för vårdnadsbidrag och anhörig- och frivilligverksamhet. 2. Teten inom Barn och skola ändras till: Hemmaplansplaceringar samt införande av omprövning av bistånd-"kontaktperson". 3. Effektivisera anhörig-, frivillig- samt socialt innehållverksamheten i syfte att skapa ett hållbart stöd till våra anhöriga och äldre. Reservation Förslag till beslut Investeringsbudget Till förmån för de yrkanden som avslagits ovan reserverar sig närvarande ledamöter från Socialdemokraterna, Bjärepartiet och Miljöpartiet. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: l. Föreliggande förslag, daterad , till reducering av investeringsbudgeten 2013 godkänns. KF Yttrande Beslut Bo W end t (BP) yttrar sig i ärendet. l. Föreliggande förslag, daterad , till reducering av investeringsbudgeten 2013 godkänns. Utskott/presidium justerandes si naturer KS/nämnd Utdragsbestyrkande

17 BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteskrivelse BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen l (l) Datum: Handläggare: Johan Linden Dnr: /{)Z 'f /1 t_-c( O{ Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall epedieras till: Ekonomiavdelningen Reducering av investeringsbudget 2013 Bakgrund Prognosen som lämnades i samband med tertialuppföljning 1 visade på ett försämrat resultat jämfört med budget på ca 10 mkr. Prognosen innebär att de finansiella målen avseende självfinansiering av skattefinansierade investeringar samt att resultatet skall uppgå till2% av skatter och generella bidrag inte kommer att uppfyllas. Prognosen visade även på att kommunens likviditetsmässiga beredskap blir markant försämrad i och med att ramen för upptagande av nya lån i budgeten är begränsad och dimensionerad efter ett budgeterat resultat om 12,8 mkr. Med anledning av ovanstående beslutade ekonomiutskottet att ett etrainsatt sammanträde skulle hållas den 5 juni. Vid detta möte återkom förvaltningen med förslag på åtgärder dels fö r att förbättra prognosen med avseende dels på det prognostiserade resultatet och dels på möjligheterna till att förbättra förutsättningarna att uppfylla de finansiella målen samt förbättra den likviditetsmässiga beredskapen. Aktuellt En del av de åtgärder förvaltningen föreslog var en reducering av investeringsbudgeten 2013 samt eploateringsverksamheten. Reduceringen innebär att de skattefinansierade investeringarna 2013 reduceras med sammantaget tkr samt att budgeterad eploateringsverksamhet reduceras (främst för Grevie kyrkby) med tkr. Denna åtgärd ger ett förbättrat kassaflöde om tkr vilket delvis åtgärdar det försämrade kassaflöde ( tkr) som tertialprognosen över årets resultat visade på gentemot den ursprungliga budgeten som låneramen fastställdes utifrån. Båstad och :1..:9 ' Johan Linden Ekonomichef

18 förslag tti ll minskad nmrv<esiter" g T kr SPEC PER VERKSAMHETSOMRÅDE KOMMUNLEDNINGSKONTOR P c Verksamhetsstödssystem SUMMA KOMMUNLEDNINGSKONTOR d.get rev Budget Budget Skillnad l 000 -l 000 Il TEKNIK & SERVICE skattefinansierad verksamhet Administration Ram Ad m, utrednings och förättningskostnader mm 400 so o -100 [l Gata Trafiksäkerhetsprogram inkl statsbidragsberättigade åtgärder 400 so o -100 Park Ram Park/lekplats/strand Klimatsäkring utredningfåtgärder Om/nybyggnation bryggor Torekav Renovering Lejontrappan so o -500 o l 000 -l 000 Övrigt Utbyte fordon Å tgärder, förhindra översvämn i Förslöv l Fastighetsservice Ny 5-avd. förskola i ö Karup inkl inventarier, netto Ombyggnad i A-huset, Strandängsskolan Datanät, kablage, övervakning Utemiljö och lekredskap T & S, SUMMA SKA TTEFINANSIERAD VERKSAMHET so o so o Eploatering (Ej VA) Grevie Kyrkby Kostnader Intäkter so o s Övrig tomtförsäljning Kostnader Intäkter SUMMA EXPLOA TER/NG

19 rev Budget Budget skillnad T kr SAMHÄLLsBYGGNAD Digitalisering av planer Införande av nybyggnadskarta 236 S Digital bygglovhantering - CUppgradering av ByggR/ Mittbygge J Överförda investeringar från SUMMA SAMHÄLLsBYGGNAD -453 SAMHÄLLSSKYDD Uppgradering verksamhetssystem miljö o SUMMA SAMHÄLLSSKYDD -80 BARN & SKOLA Individ och familj, administration och möbler Inventarier, arbetsmiljö grundskola SUMMA BARN & SKOLA -170 BILDNING OCH ARBETE Bio Scala so Kulturminnesvård so Inventarier vuenutbildning o so -50 Offentliga rum konstnärlig utsmyckning, entre, rondeller, åstad o SUMMA BILDNING & ARBETE -250 VÅRD & OMSORG Inventarier S -265 Trygghetstelefoner Arbetstekniska hjälpmedel Sinnesstimulerande utemiljö o SUMMA VÅRD & OMSORG -625 TOTAL INVESTERINGSBUDGET (inkl. eploatering) varav: skattefinansierad investering Avgiftsfinansierad investering o Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar o o o Eploateringsverksamhet \..f

20 o [W BASTADS KOMMUN Kommunledningskontoret Handläggare: Anders Björk Datum: Konsekven analy av IredUI(Cerade T inve teringar 2013 Reducering av Pc investering med kr från till kr i ovanstående ursprunglig total på kr ingår kr som är överförda från vård och omsorg. I begreppet Pc investeringar innefattas följande IT utrustning: stationära pc, bärbara pc, skärmar, skrivare, surfplattor, bildkanoner samt övrig IT utrustning som finns hos användarna. Konsekvens: Användarna får använda sina datorer under en längre tid, vilket gör att användarna kommer att få mer problem med sin it lokala utrustning vilket gör att användarna kommer att uppleva att kommunen har gammal it utrustning. Windows 7 projektet inte kommer att kunna slutfåras under 2013 då gamla datorer inte klarar windows 7 utan får fortsätta att använda windows p. IT -avdelningen får ett ökat antal felanmälningar från gammal utrustning vilket gör att måluppfyllnaden på att minska antalet ärende med 15% inte kommer att uppfyllas under IT -avdelningen får ett ökat antal felanmälningar från gammal utrustning vilket gör att måluppfyllnaden på en handläggningstid att lösa 70% av felanmälningar troligtvis inte kommer att uppfyllas under 2013.

21 BÅSTADS KOMMUN Teknik & service Investeringar 2013, Teknik och service, skattefinansierad verksamhet Nedan redovisas försl ag till reduceringar i investeringsbudget Försl aget innefattar prognosti serade avvikelser enligt terti al uppföljning 1. Budget 2013 innefattar gällande investeringsbudget efter öv erföringar av 2011 tkr från 2012 för Östra Karups förskol a (KF ) samt redu cering 3500 tkr åtgärder Trafikverkets vägar, 1500 tkr Kattegattl eden och 400 tkr Proj ektering ny bran dstation enligt KF Reducerat T kr Budget förslag Differens Konsekvens /kommen tar TEKNIK & SERVICE skattefinansierad verksamhet Administration Ram Ad m, utredningar och I enlighet med förä ttningar Terti al uppföljning (T1). Inga oförutsedda kostn ader hittills. Inga större konsekven ser. Återhållsamhet vid utredningsarb ete. Inom budgeten hanteras mindre markbyten och oförutsett. Måltid Ram måltid o Gata Ram Gata o Utbyte kvicksilverarm aturer o Mal en Färdigställande av eploatering o Förslöv 2:4 Trafiksäkerh etsprogram, ink! I enlighet med T l. Planerade stads bidrags berättigande åtgärder bedöms kunna åtgärder göras. Park Ram park/lekplats/strand Försköning av cirkul ationsplats väg 115 vid västra Båstad utförs ej. Klimatsäkring I enlighet med T l. utredningfåtgärder Resursb ri st har inneburit att proj ektet enbart är i Il samrådsstadi e. Utbyte offentliga o To alettbyggnader Renovering bryggor To rekav 500 o I enlighet med Tl. Proj ektet 11 plan eras utföras under Är med i investeringsförsl ag för 2014.

22 BÅSTADS KOMMUN Teknik & service T kr Renovering lejontrappan sötvatten du sch + to al ett To rekav Fritid Ram fri tidsanläggningar Reducerat Budget förslag Differens Konsekvens/kommentar o Upprustning av Lejontrapp an vid strandp romenaden västra Båstad utförs ej. Konsekven ser främst ur gestaltnings och kul turellt persp ek tiv. En upprustad trappa skap ar ett mervärde för boende och besökare. Värsta scenariot är att trappan behöver spärras av o Il o Hamn Ram hamn o Övrigt Utby te fordon, ny traktor 2013 Åtgärder fö r att fö rhindra översvämning, Försl öv Fastighetsservice Ram fastighetsservice Ny 5-avd förskol a Östra Karup ink! inven tari er Energi effektivisering, ventilation sam t arb. miljö* Datanät, kablage, övervakning Utemilj ö och lekredskap Il Il Il Il -650 Bland annat inköp av pickuplatsbil utgår j skjuts på framti den. Gamla fordon får användas och rep areras Den to tala kostn aden fö r projek tet är osäker. Entreprenad har ännu inte påbörjats. o 1500 Prognostisera t underskott T1, osäker intäkt för försäljning av bef. förskolor. o -100 Minskat utby te/uppgradering av ITkablage mm i kommunala fastigheter Inköp av sol skydd vid san dlådor på Äppelbyns- och skogsbyns förskola utgår.

23 BÅSTADS KOMMUN Teknik & service T kr TEKNIK & SERVICE Ombyggnad i A-huset Stran dängsskolan Budget Reducerat förslag 2013 o Il Differens Konsekvens /kommentar I enlighet med Tl. Osäkra proj ekteringsförutsättningar. Framtida använding av tomma lokaler i A-hus ej -500 kända. Projektet finns med i budget Summa *Avser under 2013: Avslut Strandängsskol an, KC och kommunkontoret samt ombyggnad Klockarebyns förskola och proj ektering Förslövs skola Eploateringsverksamhet Tom tfö rsäljning o I enlighet med Tl. O budgeterade intäkter för tomtfö rsäljning i Hov och Förslöv. Summa -500

24 [i1j BÅSTADS KOMMUN Samhällsbyggnad 1 (1) l(onsekvensbeskrivning för Samhällsbyggnad av mi skad i ro= vesteringsbudgeten Digitalisering av microfilmsarkiv. Arbetet kommer inte att hinnas med i den omfattning som det var tänkt. 50 tkr beräknas vara kvar vid årets sl ut Up pgradering ByggR. Beräknas inte kunna sk e i den omfattning som det var tänkt under detta år. 50 tkr beräknas vara kvar vid årets sl ut Digitalisering och systematisering av detaljplaner- Kvarvarande summa går inte åt i sin helhet. 53 tk r kan sp aras, processen har gått effektivare och smidigare än beräknat Införande av nybyggnadskarta - Kvarvarande su mma går inte åt i sin helhet. 300 tk r kan sp aras, processen har gått effektivare och smidigare än beräkn at. A /)-- r-- J V\MJ'\1-t}\. Lisa Rönnberg Samhälls byggnadsch ef A

25 flil BÅSTADS KOMMUN Barn & skola Barn- och skolkontor Konsekvensbeskrivning av minskade investeringar Minskning av centrala investeringar -100 tkr. Konsekven sen är att utbyte av kontorsu tru stning skj uts på framti den. Minskning av IoF:s investeringar -70 tkr. Ergonomisk a inköp sen areläggs. skolch ef

26 BÅSTADS KOMMUN Bildning & arbete 1 (1) Datum Handläggare Tf Bildningschef Ewa Nilsson Konsekvensbeskrivning av minskade investeringar 2013 Verksamheterna inom bildning och arb ete stä rker möjlighetern a att uppnå kommunens övergripande vision. Redovisade försl ag till minskningar rör budgetåret Bio Scal a -50 tkr Digitalisering och uppdatering av nya program för filmvisning. Konsekven s: uppdateringen av nya programvaro r sen areläggs vilket innebär att filmutbudet sannolikt kommer att minska. Kulturminnesvård- 50 tkr Pengarna skap ar proj ekt inom arb etsmarl madsenh eten, vilket innebär att arb etsl ösa får möjlighet att genom an stä llning arb eta med "v erkliga proj ekt". (Utvälingsproj ektet) Hälften av pengarna betal ar Länsstyrelsen tillbaka och AF betal ar pengar i lönebidrag etc för de som arb etar. Besp aring påverkar arb etsm arknadsenh eten s utfall 2013 med ri sk för underskott. Inventari er vuenutbildning -50 tkr Behov finns att byta möb ler till ergonomiskt anp assade och utslitna möbler. Försämrad arb etsmiljö för lärare och el ev er. Offentliga rum. konstnärlig utsm yckning. entre. rondeller. "Åstad" tkr Påverkan av offen tligt yttre miljö, vilket påverkar attraktionskraften att flytta till Båstad. Minskade investeringar påverkar intrycket av Båstads nya områden. Tf Bildningsch ef Ewa Nilsson

27 1 (1) Vård & omsorg Vård och omsorgs konsekvensbeskrivning vid minskning investeringsbudget 2013 Trygghetsl armen skall bytas ut då säkerheten av de äldre larmen inte kan säkerställas, perioden för byte av äldre trygghetsl arm kommer att blir längre än planerat. Sinnestimulerad utemilj ö vid demensboende planerade s utifrån att vid demenssjukdom är de t viktigt att kunna skyddas från distraherande intryck som skap ar oro. Trots att minnet försämras vid en demenssjukdom kan man genom att stimulera sinnena, syn, hörsel, doft, sm ak och känsel lyckas återskapa intryck från barn domen, vilket kan ge ro och skap a välbefinnande. Att skap a upplevelserum i trä dgården kallas snoezelan eller multisensorisk stimulering och iden kommer ursprungligen från Holland. Av sikten med sinnesstimulerad trä dgård var att oroliga sinnen skulle lugnas och sinnena ak tiveras, utan medicinering. Vård och omsorgschef Monica Ehnberg \h:\budgel\2013\internbudget\tilläggs- ombudgeteringar\konsekvensbeskrivningar reducering investeringsbudget 2013\konsekvensbeskrivning av minskad investeringsbudget 2013 v&o.doc\jl

28 r:iij BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS eu KS KF dnr. KS 145/ Budget 2014 och plan : Båstads kommuns vision samt inriktningsmål Beskrivning av ärendet Visionen och inriktningsmålen återges i kommunens budget och ligger till grund för utformandet av kommunens verksamhet. Inriktningsmålen påverkar i sin tur de olika verksamheternas mål, resultatmålen. Politiken i samråd med förvaltningen har under första halvåret 2013 gått igenom och uppdaterat de övergripande målen, övergripande inriktningarna samt förhållningssätt och servicedeklarationer från budget 2013 (sid. 1-5). De uppdaterade inriktningsmålen och servicedeklarationerna mm föreslås ligga till grund för upprättande av budget 2014 samt plan Underlag till beslutet Föredragande Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden daterad , bilaga. Ekonomichef J o han Linden föredrar ärendet. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: l. Båstads kommuns vision samt inriktningsmål godkänns och läggs till grund för arbetet med budget 2014 samt plan KS Ajournering Förslag till beslut Gemensam diskussion om innehållet i inriktningsmålen samt övergripande inriktning, förhållningssätt och servicedeklarationer. Reviderad bilaga skickas ut i samband med kallelsen till kommunfullmäktige den 26 juni. I samband med ärendets behandling ajourneras sammanträdet. Kommunstyrelsens fö rslag till fullmäktige: l. Båstads kommuns vision samt inriktningsmål godkänns och läggs till grund för arbetet med budget 2014 samt plan KF Yrkanden Kerstin Gustafsson (M) och Thomas Andersson (FP) : Bifall till kommunstyrelsens förslag. forts. på nästa sida. Utskott/presidium justerandes si nahu er KS/nämnd Utdragsbestyrkande

Båstads kommuns vision samt inriktningsmål

Båstads kommuns vision samt inriktningsmål Båstads kommuns vision samt inriktningsmål Vision Båstads kommun ska vara det självklara valet för barnfamiljer i Öresundsregionen. Med detta menar vi att Båstads kommun året om ska vara attraktiv att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-11-30 rj1j BÅ.STADS KOMMUN Ekonomiutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-05 Blad l (5) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-11-30 Kerstin Gustafsson (M) Ann-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

dnr: KS 1231/ Uppdragshandlingför utarbetande av skol- och utbildningsprogram

dnr: KS 1231/ Uppdragshandlingför utarbetande av skol- och utbildningsprogram BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKO LL 2013-01-09 2013-01-23 Blad 23 26 KS KF 16 13 dnr: KS 1231/12-600 Uppdragshandlingför utarbetande av skol- och utbildningsprogram 2014-2021 Beskrivning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012 12 19 1 (60) Plats och tid: Sessionssalen i Båstad, kl 17.00 23.00. Sammanträdet ajourneras kl 20.00 i 60 minuter för middag och lite underhållning. ande: Se bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013 06 12 1 (45) Plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, kl. 08.30 16.30. ande: Övriga närvarande: Kerstin Gustafsson (M), ordförande Åsa Ragnarsson (M) Ulf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00 ... lill BÅSTADS Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2014-05-28 1 (7) Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare Kommunkontoret, Astrakanen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013 10 23 1 (22) Plats och tid: Sessionssalen i Båstad, kl 18.00 23.35. Beslutande: Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande: Henrik Andersson, sekreterare Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. ftij BÅSTADS ~ Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden 2015-05-12 1 (10) Plats och tid: ande: Övriga närvarande: Utses att justera: Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. Eddie Grankvist

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-07-09. Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 9 juli 2012 kl. 08.30-09.10

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-07-09. Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 9 juli 2012 kl. 08.30-09.10 Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2012-07-09 1(10) Plats och tid: Beslutande: Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 9 juli 2012 kl. 08.30-09.10 Anette Åkesson (M), ordförande Ann-Marie Johnsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013 12 18 1 (44) Plats och tid: Sessionssalen i Båstad, kl 18.00 23.50. ande: Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande: Henrik Andersson, sekreterare Henrik Andersson,

Läs mer

Klockan 10-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad.

Klockan 10-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Samhällsbyggnadsnämnden 2010-04-15 1 (5) Tid och plats: ande: Övriga närvarande: Klockan 10-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Kerstin Gustafsson (M), ordförande James Johnson (BP) Ingemar Jönsson

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-11-21. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-11-21. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00 Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2012-11-21 1(12] Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00 Kerstin Gustafsson (M), ordförande Ann-Marie Johnsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013 02 27 1 (42) Plats och tid: Sessionssalen i Båstad, kl 19.00 22.30. ande: Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum SAMMATRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013 04 24 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen i Båstad, kl 19.00 21.40. ande: Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande: Henrik Andersson, sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-08-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-11.45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-08-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-11.45 [HJ BÅSTADS Sammanträdesdatum 2013-08-28 l (7) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-11.45 Kerstin Gustafsson (M), Ann-Marie Johnsson (C) Ann-Margret Kjellberg (S) Pelle

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-05-28 1 (38)

Kommunfullmäktige 2008-05-28 1 (38) Kommunfullmäktige 2008-05-28 1 (38) Tid och plats: ande: Onsdagen den 28 maj kl 19.00-24.00, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-18. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-13.30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-18. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-13.30 IJ1J BÅSTADS Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2013-09-18 l (9) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-13.30 Kerstin Gustafsson (M), Ann-Marie Johnsson (C) Ann-Margret Kjellberg

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(4) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-09.10 Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstgörande ersättare Pär Palmgren (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

Klockan 10.00-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Ann-Marie Johnsson (C), ej tjänstgörande ersättare

Klockan 10.00-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Ann-Marie Johnsson (C), ej tjänstgörande ersättare Samhällsbyggnadset 2011-10-17 1 (7) Tid och plats: Beslutande: Klockan 10.00-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot Christian Nilsson (C),

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2013-10-04 kl. 13:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Kjell Erixon (MP), tjg. ersättare för Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-19 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 19 oktober 2012, kl 10.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum. Arorna, måndagen den 6 juli 2015 kl. 15.00-16.00.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum. Arorna, måndagen den 6 juli 2015 kl. 15.00-16.00. f]1j BÅSTADS ~ KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden 2015-07-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 3) Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens plats och tid:

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 1 mars 2016 kl. 08:15-16:50. Eva Engström Sekreterare. Margareta Tamm Persson Ekonomichef

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 1 mars 2016 kl. 08:15-16:50. Eva Engström Sekreterare. Margareta Tamm Persson Ekonomichef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 1 mars 2016 kl. 08:15-16:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf Lövgren

Läs mer

dnr. KS 837 / Budget 2015 och plan

dnr. KS 837 / Budget 2015 och plan Ekonomiutskottet 2014-10-22 4 11 14 KS eu KS 103 250 166 dnr. KS 837 /14-906 Beskrivning av ärendet Underlag till beslutet Yrkanden Avstår från att delta i beslutet Budget 2015 och plan 2016-2017 I enlighet

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1(8) statfanstorps SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Sammanträdesda tum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: 2015-03-25 18.00-18.20 Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup A 29-32 Beslutande:

Läs mer

Klockan 10-16.45, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad.

Klockan 10-16.45, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Samhällsbyggnadset 2011-06-13 1 (10) Tid och plats: Klockan 10-16.45, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande, jäv del av 77 Birgitta Sjöberg (M), ledamot Christian

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter 1 Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf Persson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.50 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 16:00-16:20. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Dan Berger (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD) Ewa Wemby

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, , kl. 13:30-13:50

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, , kl. 13:30-13:50 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-06-17, kl. 13:30-13:50 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Karin Hyberts (M) tj ersättare för Nils-Göran

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 069 Yttrande över budget

Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 069 Yttrande över budget Samhällsbyggnadsnämnden 2014-04-23 Sbn 069 Yttrande över budget 2015...2 Samhällsbyggnadsnämnden 2014-04-23 1 Plats och tid Tekniska kontoren sammanträdesrum kl 10.30-10.55 Beslutande Lotta Bergstrand

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.20 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), ordförande/sed Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunstyrelsen Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunstyrelsen Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Tingssalen, måndagen den 4 juli 2016 kl 17.30-17.40 Beslutande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Marcus Schön (M) Tuva Bojstedt

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, , kl Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, , kl Beslutande Sida 1/9 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 17.30 17.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Anders Svärd, tjg ers för Olof Röstin (M), 1 :e vice

Läs mer

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.15 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers.

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Räddningsnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, 429, kl 08:30-09:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Räddningsnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, 429, kl 08:30-09:00 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-08-21 kl 08:30-09:00 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M) Lennart

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Utbildningsnämnden (10)

Utbildningsnämnden (10) Utbildningsnämnden 2013-06-12 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 12 juni kl. 9.00 13.30 med ajournering kl 11.22 11.53. Bodil Hansen

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.15 Ajournering, kl. 14.45 14.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordf 12 delar av 13 Christer Laurell (C), vice ordf 12 och delar av 13, ordf

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-05-21 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 21 maj 2013, klockan 13.30

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 1(6) Tid och plats 2014-06-17 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Björn Zorec, (FP) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Lennart

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer