SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Henrik Andersson, sekreterare Henrik Andersson, tf. bitr. kommunchef

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-26. Henrik Andersson, sekreterare Henrik Andersson, tf. bitr. kommunchef"

Transkript

1 lnj BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad l (27) Plats och tid: Beslutande: Sessionssalen i Båstad, kl l Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande: Henrik Andersson, sekreterare Henrik Andersson, tf. bitr. kommunchef Utses att justera:!rene Ebbesson och Uno Johansson. Ersättare: Jonas Nilsson. Justeringens plats och tid: unkansliet i Bostad, måndagen den l juli kl sekreterare Paragrafer: Henrik Andersson + Ordförande Justerande!rene Ebbesson ANSLAG/BEVIS Organ: KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Förvaringsplats för protokollet: Datum för anslags nedtagande: Underskrift Henrik Andersson Utdragsbestyrkande

2 ITiJ BÅSTADS M KOMMUN Kommunfullmäktige l n n e hållsförteckning Kommunfullmäktige den 26 juni 2013 l Paragraf, ärendebeskrivning 107. Godkännande av dagordningen 108. Informationspunkter 109. Redovisning av inkomna ärenden 110. Förslag till reducerad budget Budget 2014 och plan : Båstads kommuns vision samt inriktningsmål 112. VA-investeringar samt plan för VA-avgifter Båstads kommuns översiktsplan 115. Detaljplan för del av Malen 1:263 m.fl. - Nybyggnad av Trygghetsboende i Båstad -beslut om antagande 116. Begäran från Båstadhem AB om godkännande av försäljning av hyresfastigheten Argus i Båstad och äldreboendet Åsliden i Östra Karup 117. Ansvarsfrihet 2012 för kommunalförbundet Medelpunkten 118. Motion från Miljöpartiet- Byggnation av vindkraftverk 119. Motion från Miljöpartiet - Miljöanpassad upphandling 120. Motion från Miljöpartiet-Miljödiplomering av förskolor 121. Delgivningar 122. Anhållan från den tillfälliga beredningen för utvärdering av den politiska organisationen om förlängd tid för att slutföra beredningsuppdraget

3 ll1j BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige l (2) Närvaro- och omröstningslista Sammanträdesdatum: Omröstningar När- var o Ledamot Tjg ersättare ja Nej Avst ja Nej 112 A vs t 113 ja Nej Avst (M) Kerstin Gustafsson (BP) Bo Wendt (S) Ann-Margret Kjellberg (C) Stefan Olsson (M) Åsa Ragnarsson (BP) Eddie Grankvist (MP) Jonas Holgersson N N N N N N N (C) Ann-Marie Johnsson N (M) Christer de la Matte N (M) AHett:e Al esseh Gunilla Linghoff N (BP) James Johnson (S) Ingela Stefansson (C) Anders Gunnarsson (M) Glaes HHEiiH. (SD) Inge Sanden (KD) +e gny 8 enten (MP) Katarina Toremalm (FP) Thomas Andersson (M) Ulf Holmberg (BP) Kjell Andersson N N N Marie-Louise Linden N N Ingrid Edgarsdotter N N N N N (S) JaH AJ:ilgFeH Ingrid Zäther N (C) Sonia Larsson (M) +ery lv:afss8fl N Ann Elofson N (BP) Helena Stridh N

4 2 (2) Omröstningar När- var o Ledamot Tjg ersättare ja Nej Avst ja Nej Avst ja Nej Avst (M) Christer Linden (S) Irene Ebbesson (C) Uno Johansson (M) Björn Källbäck (MP) Jonas Nilsson (FP) Mats Lundberg (BP) Göran Håkansson (M) Jan Ahlström (S) Göran Klang (M) Göran Brauer (C) Haakon Böcker (BP) Mål ah Memstaa (SD) 6aFeliH GFälmeF (M) Lars Hasselerona (S) Håkan Philipsson (FP) l"hha Res9eFg (M) Benkt Ragnarsson N N N N N N N N N N N Hans Grönkvist N Lars Nilsson N N N F N SUMMA: Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare

5 lrij BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige Närvaro- och omröstningslista Sammanträdesdatum: l (2) Omröstningar När- var o ( Ledamot (M) Kerstin Gustafsson (BP) Bo Wendt (S) Ann-Margret Kjellberg (C) Stefan Olsson (M) Åsa Ragnarsson (BP) Eddie Grankvist (MP) Jonas Holgersson Tjg ersättare N N N N N N N ja Nej A vs t ja Nej Avst ja Nej A vs t (C) Ann-Marie Johnsson (M) Christer de la Motte (M) AHeHe AkesseH (BP) James Johnson (S) Ingela Stefansson (C) Anders Gunnarsson N N Gunilla Linghoff N N N N (M) Glaes HHEliH (SD) Inge Sanden (KD) +efgny: BFenten (MP) Katarina Toremalm (FP) Thomas Andersson (M) Ulf Holmberg (BP) Kjell Andersson (S) }ah i\,l:llgfeh (C) Sonia Larsson (M) +ehy lv:afss8h Marie-Louise Linden N N Ingrid Edgarsdotter Ingrid Zäther N N N N N N N Ann Elofson N (BP) Helena Stridh N \t:\namndsadm\kf\voterings1ista\2013\ de12.doc\h ff ' O

6 2 (2) Omröstningar När- var o Ledamot Tjg ersättare ja Nej Avst ja Nej Avst ja Nej Avst (M) Christer Linden N (S) Irene Ebbesson (C) Uno Johansson (M) Björn Källbäck (MP) Jonas Nilsson (FP) Mats Lundberg (BP) Göran Håkansson (M) Jan Ahlström (S) Göran Klang (M) Göran Brauer (C) Haakon Böcker N N N N N N N N N N (BP) Hål ar MeFRstaa Hans Grönkvist N (SD) GareliR GFälmeF Lars Nilsson N (M) Lars Hasselerona (S) Håkan Philipsson (FP) ARRa ReseeFg (M) Benkt Raguarsson N N F N SUMMA: Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare

7 lnj BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 2 KF 107 Godkännande av dagordningen Beslut 1. Dagordningen godkänns med följande tillägg: 122: Anhållan från den tillfälliga beredningen för utvärdering av den politiska organisationen om förlängd tid för att slutföra beredningsuppdraget Justerandes si naturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande

8 rnj BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 3 KF 108 l nformationspu n kter a) Kommunfullmäktiges ordförande Benkt Ragnarsson (M) informerar om att låta fullmäktiges möten under hösten börja klockan b) strukturplan för Skåne Nordväst: Gemensamma ställningstaganden för översiktlig planering (Kristina Bell). c) Lägesrapport gällande projekt Åstad (Per Sellden). d) Lägesrapport från fullmäktigeberedningarna: Göran Brauer (M) och Kerstin Gustafsson (M) föredragande. Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/nämnd KF 46 A r/ u Utdragsbestyrkande

9 IRJ BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 4 KF 109 Redovisning av inkomna ärenden Ärendebeskrivning Beslut Bilagd förteckning redovisar ärenden som inkommit till fullmäktige och som remitterats för beredning. l. Redovisningen av inkomna ärenden godkänns. Utskott/presidium justerandes si naturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande

10 BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret l (l) Redovisning av ärenden som inkommit till fullmäktige Ankomst- Dn r Initierat av Ärendebeskrivning datum KS Bjärepartiet, Motion om Båstadhems 1073/13 BoWendt ägardirektiv KS Bjärepartiet, Motion om att ta fram en 1165/13 Helena Stridh Solenergipolicy -800 Instans Beredsav Samordningsgruppen Bereds av Samordningsgruppen

11 Motion till kommunfullmäktige BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Bjärepartiet anser nuvarande ägardirektiv som orimliga för Båstadhem och det innebär att bolaget hela tiden tvingas sälja fastigheter. NSTs granskning av Båstadhem visar att Båstadhem skall bygga lika mycket som det 2ggr större Ängelholmshem som dessutom har en mycket bättre efterfrågande situation än B åstadhem beroende på den stora inflyttningen till Ängelholm. Bjärepartiet föreslår nu att ägardirektivet snarast ändras så att bolaget inte har några som helst krav på byggande av visst antal lägenheter per år utan efterfrågan och bolagets ekonomi f'ar styra nyproduktionen. För Bjärepartiet

12 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen L Z 5.!5-.; Dfl. )s,'i'z' r6; 3 ::. o o... l.t.. O.... Z... Motion Solenergipolicy l Båstads kommun håller vi idag på att ta fram en vindkraftspolicy. l samband med detta anser vi att det även borde tas fram en policy gällande sol kraft. Orsakerna till detta är flera:. Som ett alternativ till vindkraft för att generera egenproducerad el för lantbruk i alla storlekar. Vinkraftverk kräver bygglov, stör enligt många landskapsbilden och är en risk för fågellivet bl.a.. Som ett alternativ till värmepumpar för varmvatten under sommaren. Många klagar på värmepumparnas ljudnivå medan en solvärmeanläggning är helt ljudlös.. Livslängden på en solelspanel är ca 50 år och på en solvärmepanel Verkningsgraden på dessa system förbättras kontinuerligt.. En mindre solvärmeanläggning på taket till t.e. planerade nybyggda villor genererar varmvatten under hela sommarhalvåret till försumbara kostnader. Det finns många fler anledningar till varför solenergi är ett alternativ värt att ta under övervägande när vi nu skall arbeta fram kommunens olika förslag till energipolicy. Jag yrkar därför att det görs en solenergipolicy parallellt med vindkraftspolicyn alternativt att denna inarbetas i densamma som en policy för förnyelsebara energikällor inom Båstad kommun. / Helena Stridh Bjärepartiet

13 IRJ BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS eu KS KF dnr: KS 1024/ Förslag till reducerad budget 2013 Beskrivning av ärendet Underlag till beslutet Föredragande Yrkanden Ekonomikontoret har sammanställt verksamhetsområdenas förslag till reduceringar av 2013 års budget, dels investeringsbudgeten och dels driftbudgeten. Förslag till reducering av 2013 års budget daterad upprättat av ekonomichef J o han Linden. Samtliga verksamhetsområdeschefer samt ekonomichefen och kommunikationschefen föredrar sina respektive förslag till reduceringar. Ann-Marie Johnsson (C) och Charlotta Bjärholm (FP): Bifall till föreliggande förslag till reducering av investeringsbudgeten. Ann-Marie Johnsson (C) och Charlotta Bjärholm (FP) : Bifall till föreliggande förslag till reducering av driftbudgeten med undantag för 700 tkr som är föreslaget från vård och omsorg och avser den frivilliga anhörigverksamheten. Vård- och omsorgschefen ges i uppdrag att på kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2013 beskriva den verksamhet som döljer sig bakom den föreslagna besparingen om 700 tkr. E. verksamhetens omfattning, hur den är öppen, var den finns etc. Beslutet om dessa 700 tkr skickas vidare till kommunstyrelsen utan förslag från ekonomiutskottet Bo W end t: Avslag till förslaget om 700 tkr som avser den frivilliga anhörigverksamheten då konsekvenserna av nedläggningen saknas helt. Enligt Bjärepartiets uppfattning innebär det stora konsekvenser ur humanitär synpunkt men även stor risk för ökade kostnader inom hemtjänst och vårdboende m.m. framöver om frivilligverksamheten läggs ner. Bo Wendt yrkar även avslag till förslaget på den reducering inom barn och skola om 300 tkr som avser hemtagning av barn placerade i familjehem. Bjärepartiet anser att hemtagning av barn placerade i familjehem skall styras av behovet och ej av pengar varför Bjärepartiet avslår även detta förslag. I övrigt yrkar Bo Wendt bifall till föreliggande förslag. Proposition Beslut Ordförande ställer proposition på de framlagda yrkandena vad avser reducering av driftbudgeten varvid hon finner att Ann-Marie Johnssons och Charlotta Bjärholms förslag bifallits. Ekonomiutskottet beslutar: l. Vård- och omsorgschefen ges i uppdrag att på kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2013 beskriva den verksamhet som döljer sig bakom den föreslagna reduceringen om 700 tkr. E. verksamhetens omfattning, hur den är öppen, var den finns etc. forts. på nästa sida. Utskott/presidium justerandes si naturer KS/nämnd Utdragsbestyrkande

14 illl BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige KS eu 82 KS 163 KF 110 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Forts. Förslag till reducerad budget 2013 KS eu Förslag till beslut Investeringsbudgeten Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: l. Föreliggande förslag, daterad , till reducering av investeringsbudgeten 2013 godkänns. Förslag till beslut Driftbudgeten Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: l. Föreliggande förslag, daterat , till reducering av driftbudgeten godkänns med undantag för 700 tkr som är föreslaget från vård och omsorg och avser den frivilliga anhörigverksamheten. KS Ajournering Yrkande l) Driftbudget Yrkande 2) Yrkande 3) Yrkande 4) Ekonomichef Johan Linden föredrar ärendet. Vård- och omsorgschef Monica Ehnberg går igenom bilagd konsekvensbeskrivning av besparingar för att få budget i balans I samband med ärendets behandling ajourneras sammanträdet. Kerstin Gustafsson (M), Ulf Holmberg (M), Torgny B renton (KD), Thomas Andersson (FP) och Ann-Marie Johnsson (C): Föreliggande förslag till åtgärder för att förbättra prognosen för helåret 2013 godkänns med undantag för vårdnadsbidrag och anhörig- och frivilligverksamhet Teten inom Barn och skola ändras till: Hemmaplansplaceringar samt införande av omprövning av bistånd-"kontaktperson". Effektivisera anhörig-, frivillig- samt socialt innehållverksamheten i syfte att skapa ett hållbart stöd till våra anhöriga och äldre. Ann-Margret Kjellberg (S), Ingela Stefansson (S) och Katarina Toremalm (MP) : Avslag till förslaget i punkt l ovan som gäller vårdnadsbidraget. Bo Wendt (BP) och Eddie Grankvist (BP): Verksamhetsområde Bildning och arbete ska i ett utredningsuppdrag särredovisa varje verksamhet (utom gymnasieskolan) där det anges vad som är lagstadgad respektive frivillig verksamhet. Bo Wendt (BP) och Eddie Grankvist (BP) : Uppdragen till förvaltningen beträffande driftsram ska kompletteras med följande: Att införa anställningsstopp för administrativa tjänster och att kommunstyrelsens ekonomiutskott ska pröva återbesättning av tjänster i samband med vakanser. forts. på nästa sida. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd Jt;r v Utdragsbestyrkande

15 [HJ BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Blad 12 7 KS 163 KF 110 KS Yrkande 5) Yrkande 6) Proposition l) Proposition 2) Proposition 3) Forts. Förslag till reducerad budget 2013 Bo Wendt (BP) med bifall från Eddie Grankvist (BP) och Katarina Toremalm (MP): Avslag till förslaget om 700 tkr som avser den frivilliga anhörigverksamheten då konsekvenserna av nedläggningen saknas helt. Uppfattningen är att detta innebär stora konsekvenser ur humanitär synpunkt men även stor risk för ökade kostnader inom hemtjänst och vårdboende mm framöver om frivilligverksamheten läggs ner. Bo W end t (BP) med bifall från Katarina Toremalm (MP) : Avslag till förslaget på den reducering inom barn och skola om 300 tkr som avser hemtagning av barn placerade i familjehem. Hemtagning av barn placerade i familjehem ska styras av behovet och ej av pengar. Först ställs proposition på Kerstin Gustafssons m. fl. yrkande ovan varvid ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. Därefter ställs proposition på Ann-Margret Kjellbergs m.fl. yrkande ovan varvid ordföranden finner att kommunstyrelsen avslagit yrkandet. Därefter ställs proposition på Bo Wendts m.fl. yrkande ovan varvid ordföranden finner att kommunstyrelsen avslagit yrkandet. Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns: Ledamot som vill avslå Bo Wendts yrkande röstar JA; Ledamot som vill bifalla Bo Wendts yrkande röster NEJ. Omröstning Omröstningen utfaller med 7 JA- och 5 NEJ-röster, samt l som avstår, enligt följande: Ledamot JA NEJ AVSTÅR Åsa Ragnarsson (M) Ulf Holmberg (M) Thomas Andersson (F P) Torgny Brenton (KD) Ann-Marie Johnsson (C) Uno Johansson (C) Bo W end t (BP) Eddie Grankvist (BP) James Johnson (BP) Ann-Margret Kjellberg (S) Ingela Stefansson (S) Katarina Toremalm (MP) Kerstin Gustafsson (M) SUMMA Kommunstyrelsen har således avslagit Bo Wendts yrkande. forts. på nästa sida. Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/nämnd KF J:( u Utdragsbestyrkande

16 ITIJ BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 13 8 KS 163 KF 110 Forts. Förslag till reducerad budget 2013 KS Proposition 4) Proposition 5) Proposition 6) Beslut Driftbudget Därefter ställs proposition på Bo Wendts m.fl. yrkande ovan varvid ordföranden finner att kommunstyrelsen avslagit yrkandet. Därefter ställs proposition på Bo Wendts, Eddie Grankvists och Katarina Toremalms yrkande ovan varvid ordföranden finner att kommunstyrelsen avslagit yrkandet. Därefter ställs proposition på Bo Wendts och Katarina Toremalms yrkande ovan varvid ordföranden finner att kommunstyrelsen avslagit yrkandet. Kommunstyrelsen beslutar: l. Föreliggande förslag till åtgärder för att förbättra prognosen för helåret 2013 godkänns med undantag för vårdnadsbidrag och anhörig- och frivilligverksamhet. 2. Teten inom Barn och skola ändras till: Hemmaplansplaceringar samt införande av omprövning av bistånd-"kontaktperson". 3. Effektivisera anhörig-, frivillig- samt socialt innehållverksamheten i syfte att skapa ett hållbart stöd till våra anhöriga och äldre. Reservation Förslag till beslut Investeringsbudget Till förmån för de yrkanden som avslagits ovan reserverar sig närvarande ledamöter från Socialdemokraterna, Bjärepartiet och Miljöpartiet. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: l. Föreliggande förslag, daterad , till reducering av investeringsbudgeten 2013 godkänns. KF Yttrande Beslut Bo W end t (BP) yttrar sig i ärendet. l. Föreliggande förslag, daterad , till reducering av investeringsbudgeten 2013 godkänns. Utskott/presidium justerandes si naturer KS/nämnd Utdragsbestyrkande

17 BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteskrivelse BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen l (l) Datum: Handläggare: Johan Linden Dnr: /{)Z 'f /1 t_-c( O{ Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall epedieras till: Ekonomiavdelningen Reducering av investeringsbudget 2013 Bakgrund Prognosen som lämnades i samband med tertialuppföljning 1 visade på ett försämrat resultat jämfört med budget på ca 10 mkr. Prognosen innebär att de finansiella målen avseende självfinansiering av skattefinansierade investeringar samt att resultatet skall uppgå till2% av skatter och generella bidrag inte kommer att uppfyllas. Prognosen visade även på att kommunens likviditetsmässiga beredskap blir markant försämrad i och med att ramen för upptagande av nya lån i budgeten är begränsad och dimensionerad efter ett budgeterat resultat om 12,8 mkr. Med anledning av ovanstående beslutade ekonomiutskottet att ett etrainsatt sammanträde skulle hållas den 5 juni. Vid detta möte återkom förvaltningen med förslag på åtgärder dels fö r att förbättra prognosen med avseende dels på det prognostiserade resultatet och dels på möjligheterna till att förbättra förutsättningarna att uppfylla de finansiella målen samt förbättra den likviditetsmässiga beredskapen. Aktuellt En del av de åtgärder förvaltningen föreslog var en reducering av investeringsbudgeten 2013 samt eploateringsverksamheten. Reduceringen innebär att de skattefinansierade investeringarna 2013 reduceras med sammantaget tkr samt att budgeterad eploateringsverksamhet reduceras (främst för Grevie kyrkby) med tkr. Denna åtgärd ger ett förbättrat kassaflöde om tkr vilket delvis åtgärdar det försämrade kassaflöde ( tkr) som tertialprognosen över årets resultat visade på gentemot den ursprungliga budgeten som låneramen fastställdes utifrån. Båstad och :1..:9 ' Johan Linden Ekonomichef

18 förslag tti ll minskad nmrv<esiter" g T kr SPEC PER VERKSAMHETSOMRÅDE KOMMUNLEDNINGSKONTOR P c Verksamhetsstödssystem SUMMA KOMMUNLEDNINGSKONTOR d.get rev Budget Budget Skillnad l 000 -l 000 Il TEKNIK & SERVICE skattefinansierad verksamhet Administration Ram Ad m, utrednings och förättningskostnader mm 400 so o -100 [l Gata Trafiksäkerhetsprogram inkl statsbidragsberättigade åtgärder 400 so o -100 Park Ram Park/lekplats/strand Klimatsäkring utredningfåtgärder Om/nybyggnation bryggor Torekav Renovering Lejontrappan so o -500 o l 000 -l 000 Övrigt Utbyte fordon Å tgärder, förhindra översvämn i Förslöv l Fastighetsservice Ny 5-avd. förskola i ö Karup inkl inventarier, netto Ombyggnad i A-huset, Strandängsskolan Datanät, kablage, övervakning Utemiljö och lekredskap T & S, SUMMA SKA TTEFINANSIERAD VERKSAMHET so o so o Eploatering (Ej VA) Grevie Kyrkby Kostnader Intäkter so o s Övrig tomtförsäljning Kostnader Intäkter SUMMA EXPLOA TER/NG

19 rev Budget Budget skillnad T kr SAMHÄLLsBYGGNAD Digitalisering av planer Införande av nybyggnadskarta 236 S Digital bygglovhantering - CUppgradering av ByggR/ Mittbygge J Överförda investeringar från SUMMA SAMHÄLLsBYGGNAD -453 SAMHÄLLSSKYDD Uppgradering verksamhetssystem miljö o SUMMA SAMHÄLLSSKYDD -80 BARN & SKOLA Individ och familj, administration och möbler Inventarier, arbetsmiljö grundskola SUMMA BARN & SKOLA -170 BILDNING OCH ARBETE Bio Scala so Kulturminnesvård so Inventarier vuenutbildning o so -50 Offentliga rum konstnärlig utsmyckning, entre, rondeller, åstad o SUMMA BILDNING & ARBETE -250 VÅRD & OMSORG Inventarier S -265 Trygghetstelefoner Arbetstekniska hjälpmedel Sinnesstimulerande utemiljö o SUMMA VÅRD & OMSORG -625 TOTAL INVESTERINGSBUDGET (inkl. eploatering) varav: skattefinansierad investering Avgiftsfinansierad investering o Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar o o o Eploateringsverksamhet \..f

20 o [W BASTADS KOMMUN Kommunledningskontoret Handläggare: Anders Björk Datum: Konsekven analy av IredUI(Cerade T inve teringar 2013 Reducering av Pc investering med kr från till kr i ovanstående ursprunglig total på kr ingår kr som är överförda från vård och omsorg. I begreppet Pc investeringar innefattas följande IT utrustning: stationära pc, bärbara pc, skärmar, skrivare, surfplattor, bildkanoner samt övrig IT utrustning som finns hos användarna. Konsekvens: Användarna får använda sina datorer under en längre tid, vilket gör att användarna kommer att få mer problem med sin it lokala utrustning vilket gör att användarna kommer att uppleva att kommunen har gammal it utrustning. Windows 7 projektet inte kommer att kunna slutfåras under 2013 då gamla datorer inte klarar windows 7 utan får fortsätta att använda windows p. IT -avdelningen får ett ökat antal felanmälningar från gammal utrustning vilket gör att måluppfyllnaden på att minska antalet ärende med 15% inte kommer att uppfyllas under IT -avdelningen får ett ökat antal felanmälningar från gammal utrustning vilket gör att måluppfyllnaden på en handläggningstid att lösa 70% av felanmälningar troligtvis inte kommer att uppfyllas under 2013.

21 BÅSTADS KOMMUN Teknik & service Investeringar 2013, Teknik och service, skattefinansierad verksamhet Nedan redovisas försl ag till reduceringar i investeringsbudget Försl aget innefattar prognosti serade avvikelser enligt terti al uppföljning 1. Budget 2013 innefattar gällande investeringsbudget efter öv erföringar av 2011 tkr från 2012 för Östra Karups förskol a (KF ) samt redu cering 3500 tkr åtgärder Trafikverkets vägar, 1500 tkr Kattegattl eden och 400 tkr Proj ektering ny bran dstation enligt KF Reducerat T kr Budget förslag Differens Konsekvens /kommen tar TEKNIK & SERVICE skattefinansierad verksamhet Administration Ram Ad m, utredningar och I enlighet med förä ttningar Terti al uppföljning (T1). Inga oförutsedda kostn ader hittills. Inga större konsekven ser. Återhållsamhet vid utredningsarb ete. Inom budgeten hanteras mindre markbyten och oförutsett. Måltid Ram måltid o Gata Ram Gata o Utbyte kvicksilverarm aturer o Mal en Färdigställande av eploatering o Förslöv 2:4 Trafiksäkerh etsprogram, ink! I enlighet med T l. Planerade stads bidrags berättigande åtgärder bedöms kunna åtgärder göras. Park Ram park/lekplats/strand Försköning av cirkul ationsplats väg 115 vid västra Båstad utförs ej. Klimatsäkring I enlighet med T l. utredningfåtgärder Resursb ri st har inneburit att proj ektet enbart är i Il samrådsstadi e. Utbyte offentliga o To alettbyggnader Renovering bryggor To rekav 500 o I enlighet med Tl. Proj ektet 11 plan eras utföras under Är med i investeringsförsl ag för 2014.

22 BÅSTADS KOMMUN Teknik & service T kr Renovering lejontrappan sötvatten du sch + to al ett To rekav Fritid Ram fri tidsanläggningar Reducerat Budget förslag Differens Konsekvens/kommentar o Upprustning av Lejontrapp an vid strandp romenaden västra Båstad utförs ej. Konsekven ser främst ur gestaltnings och kul turellt persp ek tiv. En upprustad trappa skap ar ett mervärde för boende och besökare. Värsta scenariot är att trappan behöver spärras av o Il o Hamn Ram hamn o Övrigt Utby te fordon, ny traktor 2013 Åtgärder fö r att fö rhindra översvämning, Försl öv Fastighetsservice Ram fastighetsservice Ny 5-avd förskol a Östra Karup ink! inven tari er Energi effektivisering, ventilation sam t arb. miljö* Datanät, kablage, övervakning Utemilj ö och lekredskap Il Il Il Il -650 Bland annat inköp av pickuplatsbil utgår j skjuts på framti den. Gamla fordon får användas och rep areras Den to tala kostn aden fö r projek tet är osäker. Entreprenad har ännu inte påbörjats. o 1500 Prognostisera t underskott T1, osäker intäkt för försäljning av bef. förskolor. o -100 Minskat utby te/uppgradering av ITkablage mm i kommunala fastigheter Inköp av sol skydd vid san dlådor på Äppelbyns- och skogsbyns förskola utgår.

23 BÅSTADS KOMMUN Teknik & service T kr TEKNIK & SERVICE Ombyggnad i A-huset Stran dängsskolan Budget Reducerat förslag 2013 o Il Differens Konsekvens /kommentar I enlighet med Tl. Osäkra proj ekteringsförutsättningar. Framtida använding av tomma lokaler i A-hus ej -500 kända. Projektet finns med i budget Summa *Avser under 2013: Avslut Strandängsskol an, KC och kommunkontoret samt ombyggnad Klockarebyns förskola och proj ektering Förslövs skola Eploateringsverksamhet Tom tfö rsäljning o I enlighet med Tl. O budgeterade intäkter för tomtfö rsäljning i Hov och Förslöv. Summa -500

24 [i1j BÅSTADS KOMMUN Samhällsbyggnad 1 (1) l(onsekvensbeskrivning för Samhällsbyggnad av mi skad i ro= vesteringsbudgeten Digitalisering av microfilmsarkiv. Arbetet kommer inte att hinnas med i den omfattning som det var tänkt. 50 tkr beräknas vara kvar vid årets sl ut Up pgradering ByggR. Beräknas inte kunna sk e i den omfattning som det var tänkt under detta år. 50 tkr beräknas vara kvar vid årets sl ut Digitalisering och systematisering av detaljplaner- Kvarvarande summa går inte åt i sin helhet. 53 tk r kan sp aras, processen har gått effektivare och smidigare än beräknat Införande av nybyggnadskarta - Kvarvarande su mma går inte åt i sin helhet. 300 tk r kan sp aras, processen har gått effektivare och smidigare än beräkn at. A /)-- r-- J V\MJ'\1-t}\. Lisa Rönnberg Samhälls byggnadsch ef A

25 flil BÅSTADS KOMMUN Barn & skola Barn- och skolkontor Konsekvensbeskrivning av minskade investeringar Minskning av centrala investeringar -100 tkr. Konsekven sen är att utbyte av kontorsu tru stning skj uts på framti den. Minskning av IoF:s investeringar -70 tkr. Ergonomisk a inköp sen areläggs. skolch ef

26 BÅSTADS KOMMUN Bildning & arbete 1 (1) Datum Handläggare Tf Bildningschef Ewa Nilsson Konsekvensbeskrivning av minskade investeringar 2013 Verksamheterna inom bildning och arb ete stä rker möjlighetern a att uppnå kommunens övergripande vision. Redovisade försl ag till minskningar rör budgetåret Bio Scal a -50 tkr Digitalisering och uppdatering av nya program för filmvisning. Konsekven s: uppdateringen av nya programvaro r sen areläggs vilket innebär att filmutbudet sannolikt kommer att minska. Kulturminnesvård- 50 tkr Pengarna skap ar proj ekt inom arb etsmarl madsenh eten, vilket innebär att arb etsl ösa får möjlighet att genom an stä llning arb eta med "v erkliga proj ekt". (Utvälingsproj ektet) Hälften av pengarna betal ar Länsstyrelsen tillbaka och AF betal ar pengar i lönebidrag etc för de som arb etar. Besp aring påverkar arb etsm arknadsenh eten s utfall 2013 med ri sk för underskott. Inventari er vuenutbildning -50 tkr Behov finns att byta möb ler till ergonomiskt anp assade och utslitna möbler. Försämrad arb etsmiljö för lärare och el ev er. Offentliga rum. konstnärlig utsm yckning. entre. rondeller. "Åstad" tkr Påverkan av offen tligt yttre miljö, vilket påverkar attraktionskraften att flytta till Båstad. Minskade investeringar påverkar intrycket av Båstads nya områden. Tf Bildningsch ef Ewa Nilsson

27 1 (1) Vård & omsorg Vård och omsorgs konsekvensbeskrivning vid minskning investeringsbudget 2013 Trygghetsl armen skall bytas ut då säkerheten av de äldre larmen inte kan säkerställas, perioden för byte av äldre trygghetsl arm kommer att blir längre än planerat. Sinnestimulerad utemilj ö vid demensboende planerade s utifrån att vid demenssjukdom är de t viktigt att kunna skyddas från distraherande intryck som skap ar oro. Trots att minnet försämras vid en demenssjukdom kan man genom att stimulera sinnena, syn, hörsel, doft, sm ak och känsel lyckas återskapa intryck från barn domen, vilket kan ge ro och skap a välbefinnande. Att skap a upplevelserum i trä dgården kallas snoezelan eller multisensorisk stimulering och iden kommer ursprungligen från Holland. Av sikten med sinnesstimulerad trä dgård var att oroliga sinnen skulle lugnas och sinnena ak tiveras, utan medicinering. Vård och omsorgschef Monica Ehnberg \h:\budgel\2013\internbudget\tilläggs- ombudgeteringar\konsekvensbeskrivningar reducering investeringsbudget 2013\konsekvensbeskrivning av minskad investeringsbudget 2013 v&o.doc\jl

28 r:iij BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS eu KS KF dnr. KS 145/ Budget 2014 och plan : Båstads kommuns vision samt inriktningsmål Beskrivning av ärendet Visionen och inriktningsmålen återges i kommunens budget och ligger till grund för utformandet av kommunens verksamhet. Inriktningsmålen påverkar i sin tur de olika verksamheternas mål, resultatmålen. Politiken i samråd med förvaltningen har under första halvåret 2013 gått igenom och uppdaterat de övergripande målen, övergripande inriktningarna samt förhållningssätt och servicedeklarationer från budget 2013 (sid. 1-5). De uppdaterade inriktningsmålen och servicedeklarationerna mm föreslås ligga till grund för upprättande av budget 2014 samt plan Underlag till beslutet Föredragande Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden daterad , bilaga. Ekonomichef J o han Linden föredrar ärendet. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: l. Båstads kommuns vision samt inriktningsmål godkänns och läggs till grund för arbetet med budget 2014 samt plan KS Ajournering Förslag till beslut Gemensam diskussion om innehållet i inriktningsmålen samt övergripande inriktning, förhållningssätt och servicedeklarationer. Reviderad bilaga skickas ut i samband med kallelsen till kommunfullmäktige den 26 juni. I samband med ärendets behandling ajourneras sammanträdet. Kommunstyrelsens fö rslag till fullmäktige: l. Båstads kommuns vision samt inriktningsmål godkänns och läggs till grund för arbetet med budget 2014 samt plan KF Yrkanden Kerstin Gustafsson (M) och Thomas Andersson (FP) : Bifall till kommunstyrelsens förslag. forts. på nästa sida. Utskott/presidium justerandes si nahu er KS/nämnd Utdragsbestyrkande

Båstads kommuns vision samt inriktningsmål

Båstads kommuns vision samt inriktningsmål Båstads kommuns vision samt inriktningsmål Vision Båstads kommun ska vara det självklara valet för barnfamiljer i Öresundsregionen. Med detta menar vi att Båstads kommun året om ska vara attraktiv att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00 ... lill BÅSTADS Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2014-05-28 1 (7) Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare Kommunkontoret, Astrakanen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013 02 27 1 (42) Plats och tid: Sessionssalen i Båstad, kl 19.00 22.30. ande: Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-08-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-11.45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-08-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-11.45 [HJ BÅSTADS Sammanträdesdatum 2013-08-28 l (7) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-11.45 Kerstin Gustafsson (M), Ann-Marie Johnsson (C) Ann-Margret Kjellberg (S) Pelle

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-18. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-13.30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-18. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-13.30 IJ1J BÅSTADS Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2013-09-18 l (9) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-13.30 Kerstin Gustafsson (M), Ann-Marie Johnsson (C) Ann-Margret Kjellberg

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.15 Ajournering, kl. 14.45 14.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordf 12 delar av 13 Christer Laurell (C), vice ordf 12 och delar av 13, ordf

Läs mer

rj1j BÅSTADS KOMMUN Välfärdsutskottet

rj1j BÅSTADS KOMMUN Välfärdsutskottet rj1j BÅSTADS Sammanträdesdatum 2013-03-19 1( 11) Plats och tid: Beslutande: Astrakanen, tisdag 2013-03-19, kl13:00-16:40 Åsa Ragnarsson (M), ordförande Uno Johansson (C) Eddie Grankvist ( BP) Ingela Stefansson

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrum Fullriggaren Strömsvik måndag, kl. 08:30 11:00 Beslutande Erland Olauson (S) ordf Anna Nilsson (M) Lars Beckman (S) Leif Jonsson (KD) Helen Johansson Kokkonen (S) Närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln torsdagen den 12 december 2012, kl 08:00-13:00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln torsdagen den 12 december 2012, kl 08:00-13:00 1(11) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln torsdagen den 12 december 2012, kl 08:00-13:00 Mikael Holmlund (m), ordförande Johan Åsberg (fp) Per-Anders Olsson (s) Per-Uno

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.30 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Britt Sonesson (M), ers.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-16 1 (13) Plats och tid: ande: Övriga närvarande: Utses att justera: Astrakenen, måndagen den 16 mars 2015 kl. 13.00-17.50 Eddie Grankvist (BP), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Församlingshemmet, Bygdeå 2014-09-10, kl 18.00-20.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Ingrid Sundbom (c), ersättare Lars Pettersson Åsa Svanström (c), ersättare Maine Bergstedt

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Irene Jonasson (C)

Sofia Jarl (C) ordförande. Irene Jonasson (C) Kommunstyrelsen 2013-11-26 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 17.00-17.40 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Kerstin Stenquist (C) Fredrik Andersson (C) Jan

Läs mer

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 16 Ks 80 Au 76 Dnr 143/2010-042 Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Vid tekniska nämndens sammanträde den 20 april 2010 lämnade t1 fastighetschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen, vån 2, Rådhuset kl. 09.00-11.40 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-04-17. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-04-17. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.05 lnj BÅSTADS Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2013-04-17 l (19) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.05 Kerstin Gustafsson (M) Ann-Marie Johnsson (C) Ann-Margret Kjellberg

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 GÄLLIVARE KOMMUN Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, onsdagen den 30 januari 2008, kl 10:00-12.00, 14.00 15.00, Ajournering kl 12.00 14.00 Beslutande

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-10-09 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 00-09 10 ande Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid K Karlsson (s) Birgitta Lagerlund

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun 119 Jämkning av boendekostnad inom LSS Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kultur och SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Yxningen, Kommunhuset, kl.13.30 16.00 Beslutande ledamöter Elisabeth Edlund, (S), ordförande Bo Hasselblad (M), vice ordförande Carl Donner, (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer