Uthyrning av villa för bostadsändamål - hyreslagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uthyrning av villa för bostadsändamål - hyreslagen"

Transkript

1 Uthyrning av villa för bostadsändamål - hyreslagen Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse av Villaägarnas jurister eller behörig firmatecknare för Villaägarna är strängt förbjudet. Informationsmaterialet är endast avsett att fungera som generell vägledning. För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, Sollentuna Johan Berndes väg

2 2 (19) Innehåll Inledning... 3 Skriftligt eller muntligt hyresavtal?... 3 Hyresvärden måste lämna namn och adress... 3 Hyrestid och uppsägning... 4 Hyran... 5 Lägenhetens skick... 6 Besittningsskydd... 7 Besittningsbrytande grunder... 7 Överenskommelse om avstående från besittningsskydd... 8 Ändring av hyresvillkor... 9 Skatteregler vid uthyrning av villa... 9 BILAGA 1 MALL FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM AVSTÅENDE FRÅN BESITTNINGSSKYDD BILAGA 2 Underrättelse till hyresgäst och socialnämnd vid uppsägning på grund av dröjsmål med hyresbetalning BILAGA 3 ADRESS OCH TELEFONNUMMER TILL HYRESNÄMNDEN... 16

3 3 (19) Inledning Många medlemmar vänder sig till förbundets juridiska rådgivning med frågor om uthyrning av villa. Här nedan presenteras i korthet några regler om privatpersoners uthyrning av enoch tvåfamiljsfastighet för bostadsändamål. Sedan den 1 februari 2013 gäller en ny lag om uthyrning av egen bostad. Denna lag gäller uthyrning av lägenhet utanför näringsverksamhet och för annat än fritidsändamål. Den nya lagen gäller dock inte upplåtelse av hyresrätt i andra hand. Om en person hyr ut flera lägenheter gäller lagen bara för den första upplåtelsen. På övriga upplåtelser är den sedan tidigare gällande hyreslagen (12 kapitlet jordabalken) tillämplig. Hyreslagen är dessutom tillämplig fullt ut på avtal som ingåtts före den 1 februari Detta gäller även om dessa avtal har förnyats efter att den nya lagen trätt i kraft. Denna skrift riktar sig till dem med avtal där hyreslagen är tillämplig fullt ut. Avtal som omfattas av lag om uthyrning av egen bostad hänvisas till skriften Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad För tydlighetens skull bör anmärkas att med ordet lägenhet avses både uthyrning av hel villa och del av villa. Skriftligt eller muntligt hyresavtal? Ett hyresavtal ska upprättas skriftligen om hyresvärden eller hyresgästen begär det. Det är visserligen inte ett krav att ett hyresavtal ska vara skriftligt, men det är ändå att rekommendera att hyresvärden och hyresgästen upprättar ett skriftligt avtal som reglerar vad som ska gälla i avtalsförhållandet. Hyresvärden måste lämna namn och adress Hyresvärden är skyldig att lämna uppgift om sitt namn och den adress där han/hon kan anträffas. Om hyresvärden inte kan anträffas i Sverige ska han/hon istället lämna uppgift om namn och adress på en i Sverige bosatt person som är behörig att motta delgivning på hyresvärdens vägnar.

4 4 (19) Hyrestid och uppsägning Ett hyresavtal kan ingås på bestämd tid eller på obestämd tid, d v s tills vidare. Hyresavtal ska alltid sägas upp för att upphöra att gälla. Undantag gäller hyresavtal på bestämd tid om hyresförhållandet varat längst 9 månader i följd. Det bör observeras att termerna hyrestid och hyresförhållande inte är synonyma ord, vilket framgår av följande exempel. Om en villa hyrs ut i 6 månader, upphör avtalet vid hyrestidens slut utan uppsägning. Om hyresvärd och hyresgäst istället kommer överens om ytterligare 6 månaders hyrestid, måste avtalet sägas upp eftersom hyresförhållandet, när den nya hyrestiden på 6 månader går ut, varat i tolv månader. Det är viktigt att man som hyresvärd noga tänker igenom om hyresavtalet ska avse bestämd eller obestämd tid. Är avsikten att hyresgästen ska flytta vid hyrestidens utgång bör hyresavtalet ingås på bestämd tid. Observera här att om hyresgästen inte flyttar vid den bestämda hyrestidens utgång och hyresvärden inte vidtar vissa i lagen angivna åtgärder inom viss tid, anses hyresavtalet förlängt på obestämd tid! Om inte längre uppsägningstid har avtalats, ska ett hyresavtal på obestämd tid sägas upp för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsäg-ningen. Ett hyresavtal på bestämd tid ska, om inte längre uppsägningstid är avtalad, sägas upp för att upphöra att gälla senast en dag i förväg om hyrestiden är längst 2 veckor, en vecka i förväg om hyrestiden är längre än 2 veckor men längst 3 månader samt 3 månader i förväg om hyrestiden är längre än 3 månader. Hyresgästen har alltid rätt att säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast 3 månader från uppsägningen. Observera att detta gäller även om hyresavtalet ingåtts på bestämd tid. Hyresvärden däremot är i detta fall bunden att säga upp avtalet till den i förväg avtalade hyrestidens slut. Den som hyr ut sitt småhus bör därför vara försiktig med att teckna hyresavtal på lång bestämd tid. En uppsägning skall vara skriftlig. Undantag gäller för hyresförhållanden som varat längst 3 månader och i vissa fall då hyresgästen säger upp avtalet. Om hyresvärden säger upp avtalet skall han/hon ange vilket hyresavtal det gäller, d v s fastighetsbeteckning, parternas namn samt om hyresavtalet löper på bestämd eller obestämd tid. Orsaken till att avtalet ska upphöra bör vidare anges samt till vilket datum hyresgästen skall vara utflyttad. Uppsägningen ska delges mottagaren. Detta kan ske t ex genom att hyresvärden överlämnar uppsägningen till hyresgästen, vilken skriver namn och datum för mottagande av uppsägningshandlingen. Om den sökte har hemvist i Sverige får uppsägningen sändas i rekommenderat brev till den söktes vanliga adress. Uppsägningen anses då ha skett när brevet avlämnas för postbefordran. Som uppsägning räknas även en ansökan hos domstol med yrkande om att hyresförhållandet skall upphöra eller att hyresgästen skall avhysas, när ansökan delges hyresgästen. Detsamma gäller ansökan om avhysning hos kronofogdemyndigheten.

5 5 (19) Om hyresgästen inte vill godta en uppsägning måste hyresvärden hänskjuta tvisten till hyresnämnden senast en månad efter hyrestidens utgång. I samband med detta bör hyresvärden ange de villkor han/hon ställer om hyresnämnden anser att hyresgästen har rätt till förlängning av avtalet. Uppsägning i förtid kan ske i vissa i hyreslagen uppräknade fall då hyresgästen gjort sig skyldig till väsentligt kontraktsbrott. Det vanligaste kontraktsbrottet - dröjsmål med betalning av hyran - behandlas i bilaga 2. Uppsägning är inte nödvändigt om syftet bara är att få till stånd en ändring av hyresvillkoren. Se nedan om ändring av hyresvillkor. Hyran Hyran ska anges till ett bestämt belopp. Därutöver kan hyresvärd och hyresgäst avtala om särskild ersättning för kostnader som hänför sig till lägenhetens uppvärmning, förseende med varmvatten eller elektrisk ström eller avgifter för vatten och avlopp. Observera dock att för att ovannämnda kostnader skall kunna undantas vid beräkningen av hyresintäkt krävs det att ersättningen motsvarar hyresgästens faktiska förbrukning, läs mer under skatteregler vid uthyrning av villa. I övrigt är det inte tillåtet att avtala om rörlig hyra. Indexklausuler är inte tillåtna. Det ankommer i första hand på hyresvärd och hyresgäst att avtala om hyran. Hyresförhandlingar kan bedrivas antingen individuellt mellan hyresvärd och hyresgäst eller kollektivt mellan hyresvärd och hyresgästförening. Vid uthyrning av villa är det så gott som uteslutande fråga om individuella förhandlingar. Den kollektiva förhandlingsformen behandlas därför inte i detta informationsmaterial. Om hyresvärden och hyresgästen inte kan enas om hyran - och det redan gäller ett hyresavtal mellan dem - kan hyresvärd eller hyresgäst vända sig till hyresnämnden som fastställer hyran till skäligt belopp. Denna möjlighet står inte till buds vid uthyrning av möblerat rum eller vid uthyrning för fritidsändamål om ansökan till hyresnämnden görs innan hyresförhållandet varat 9 månader i följd eller vid uthyrning av del av hyresvärdens egen bostad. Vad är då skäligt hyresbelopp? Enligt hyreslagen är hyran inte skälig om den är påtagligt högre än hyran för lägenheter som med hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga. Man talar om bruksvärdesprincipen. Hyressättningen enligt bruksvärdesprincipen är komplicerad. Vid prövningen ska främst beaktas hyra för lägenheter som har bestämts i förhandlingsöverenskommelser enligt hyresförhandlingslagen. Om en jämförelse inte kan ske med lägenheter på orten, får istället beaktas hyran för lägenheter på annan ort med jämförbart hyresläge och i övrigt likartade förhållanden på hyresmarknaden. I det fall det inte finns några lägenheter att jämföra med gör hyresnämnden en skälighetsbedömning mot bakgrund av sin allmänna kännedom om hyresläget på orten.

6 6 (19) Vid bedömningen av bruksvärdet jämför man den aktuella lägenheten med lägenheter som är till bruksvärdet lika. Hänsyn tas till bl a bostadens storlek och planlösning, modernitetsgrad, reparationsstandard och ljudisolering. Förmåner som påverkar bruksvärdet kan vara tvättstuga, särskilda förvaringsutrymmen och garage. Även fastighetens allmänna läge, boendemiljön i stort, närhet till affärer och annan service samt närhet till kommunikationer påverkar bruksvärdet. Bruksvärdet påverkas normalt inte av att hyresgästen själv bekostat förbättringar i lägenheten. Vid sidan av ovan angivna möjlighet att - vid tvist om hyrans storlek - vända sig till hyresnämnden för att fastställa hyran till ett skäligt belopp, finns det en regel i hyreslagen som säger att om hyresvärden tagit emot en hyra som inte är skälig kan hyresgästen hos hyresnämnden begära att denna ålägger hyresvärden att betala tillbaka vad han/hon tagit emot utöver skäligt belopp jämte ränta. Ett beslut om återbetalning av hyra får inte avse längre tid tillbaka än ett år före dagen för ansökan. Denna regel är tillämplig på uthyrning av möblerat eller omöblerat rum och vid andrahandsuthyrningar av andra bostadslägenheter. Bestämmelsen är inte tillämplig vid uthyrning för fritidsändamål. Med möblerat eller omöblerat rum avses normalt varje bostad, oberoende av rumsantalet, som inte kan anses som en fullständig bostad. En fullständig bostad består normalt av ett eller flera rum, kök eller kokvrå samt hygienutrymmen. Detta innebär att regeln kan bli tillämplig vid uthyrning av del av villa. Vid uthyrning av hel villa är regeln tillämplig vid andrahandsuthyrning, d v s då hyresgästen i sin tur hyr ut villan. Vid bedömning av vad som är skäligt belopp gör hyresnämnden samma prövning som redogjorts för ovan. För att försäkra sig om att hyresgästen betalar hyran - och även i övrigt fullgör sina åligganden - kan man avtala om att denne ställer säkerhet i form av pant, borgen, bankgaranti eller deponerar ett belopp, förslagsvis motsvarande tre månadshyror. En avtalsklausul om säkerhet måste vara motiverad av förhållandena i det enskilda fallet. Frågan kan prövas av hyresnämnden. Se nedan om ändring av hyresvillkor. Lägenhetens skick På tillträdesdagen ska hyresvärden - om inte bättre skick avtalats - hålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen på orten är fullt brukbar som bostad. Vid uthyrning av fritidsbostad kan parterna dock komma överens om att lägenheten ska vara i sämre skick. Enligt hyreslagen ska hyresgästen väl vårda lägenheten med vad därtill hör. Hyresgästen ska visa den aktsamhet som skäligen kan fordras av en ordentlig person. Han/hon får inte göra andra ingrepp än vad som fordras för att lägenheten ska fungera som bostad. Om hyresgästen genom vårdslöshet orsakar skador i lägenheten ansvarar han/hon för detta. Detsamma gäller om hyresgästens familjemedlemmar, gäster, inneboende och de som för hyresgästens räkning utför arbete i lägenheten av vårdslöshet skadar denna. Den som hyr ut sin villa måste dock räkna med normalt slitage. Den som är särskilt rädd om inredningen och vill begränsa hyresgästens möjligheter att t ex göra hål i väggar och dörrar, röka, ha djur i lägenheten etc rekommenderas att skriva in en klausul om detta i

7 7 (19) hyresavtalet. Det rekommenderas vidare att parterna även skriver in en klausul som beskriver hur hyresgästen ska sköta tomten. Ofta har hyresvärd och hyresgäst olika uppfattningar om lägenhetens skick före respektive efter hyresförhållandet. För att begränsa risken för en sådan tvist kan hyresvärd och hyresgäst tillsammans besiktiga lägenheten före hyresgästens tillträde och i samband med hyresgästens avflyttning. Besiktningarna bör protokollföras. Ett tips är att samtidigt videofilma eller fotografera lägenheten. Det bör i detta sammanhang nämnas att om en lägenhet - som hyrs ut av fastighetsägaren för annat än fritidsändamål och som inte utgör del av hyresvärdens egna bostad - inte har lägsta godtagbara standard, kan hyresgästen ansöka om att hyresnämnden i ett s k upprustningsföreläggande uppmanar hyresvärden att se till att lägenheten uppnår lägsta godtagbara standard. Vidare finns möjlighet för hyresgästen att ansöka om att hyresnämnden i ett s k åtgärdsföreläggande uppmanar hyresvärden att avhjälpa brist i lägenheten som finns på tillträdesdagen. Besittningsskydd En bostadshyresgäst har nästan alltid rätt att få hyresavtalet förlängt efter en uppsägning. Man säger att hyresgästen har direkt besittningsskydd. Det finns emellertid fyra fall då hyresgästen aldrig får besittningsskydd. Det första fallet är vid kortvarig andrahandsupplåtelse, där hyresförhållandet upphör innan det varat längre än 2 år i följd. Denna regel gäller från den 1 juli Om hyresavtalet har ingåtts före nämnda dag gäller äldre bestämmelser, d v s hyresgästen har besittningsskydd om inte något av de andra tre undantagen är för handen eller parterna har träffat en särskild överenskommelse om avstående från besittningsskydd. Det andra fallet är vid uthyrning av möblerat rum eller lägenhet för fritidsändamål om hyresförhållandet upphör innan det varat längre än 9 månader i följd. Det tredje fallet är vid uthyrning av del av hyresvärdens fasta bostad. Det fjärde fallet är då hyresrätten är förverkad på grund av att hyresgästen gjort sig skyldig till ett allvarligt kontraktsbrott och hyresvärden säger upp avtalet att upphöra omedelbart. Observera dock att om en hyresgäst har förverkat sin rätt kan medhyresgäst, make eller sambo ha rätt att fortsätta ensam som hyresgäst! Besittningsbrytande grunder Om inget av dessa fyra fall är för handen har hyresgästen som huvudregel rätt till förlängning av hyresavtalet. Men besittningsskyddet kan brytas i vissa i hyreslagen uppräknade fall. I samtliga dessa fall måste hyresvärden redovisa ett sakligt skäl till varför

8 8 (19) han/hon anser att besittningsskyddet ska brytas. Därefter görs en intresseavvägning mellan hyresvärdens och hyresgästens intressen av att få disponera över lägenheten. Den viktigaste besittningsbrytande grunden vid uthyrning av lägenhet i en- och tvåfamiljsfastighet är att hyresvärden - under förutsättning att upplåtelsen inte ingår i en affärsmässigt bedriven uthyrningsverksamhet - har sådant intresse att förfoga över lägenheten att hyresgästen skäligen bör flytta. Detta kan vara fallet när hyresvärden själv avser att bosätta sig i villan eller när huset ska säljas. Hyresgästen måste dock ges skäligt rådrum för att skaffa annan bostad. Överenskommelse om avstående från besittningsskydd Besittningsskyddet kan avtalas bort i vissa fall. Om hyresvärden och hyresgästen i en särskilt upprättad handling har kommit överens om att hyresgästen avstår från sitt besittningsskydd, gäller som huvudregel att överenskommelsen är giltig om den godkänts av hyresnämnden. Hyresgästen och hyresvärden bör då använda sig av särskild blankett som hyresnämnden fastställt. Blanketten med överenskommelsen är samtidigt en ansökan till hyresnämnden och på blanketten kan också hyresnämnden skriva sitt beslut. Blanketten hittar du på hyresnämndens hemsida som du finner på adressen Undantag finns emellertid från regeln om hyresnämndens godkännande. Om en överenskommelse om avstående från besittningsskydd träffas under tid då hyresgästen har besittningsskydd krävs inget godkännande av hyresnämnden. Överenskommelsen skall dock alltid träffas i en särskilt upprättad handling. Om en överenskommelse om avstående från besittningsskydd träffas för en tid på högst fyra år från tillträdesdagen gäller den utan hyresnämndens godkännande om den avser 1. ett en- eller tvåfamiljshus som inte ingår i en affärsmässigt bedriven uthyrningsverksamhet och den som hyr ut huset ska bosätta sig där eller överlåta huset, 2. en hyreslägenhet som upplåts i andra hand och den som hyr ut lägenheten ska bosätta sig där, 3. en bostadsrättslägenhet som upplåts i andra hand och bostadsrättshavaren ska bosätta sig där eller överlåta bostadsrätten. För dessa fall har hyresnämnden också en särskild blankett. Det går även bra att använda sig av den mall för överenskommelse om avstående från besittningsskydd som finns i bilaga 1. Ifall avstående av besittningsskydd inte avtalats och det rör sig om uthyrning av villa ägd av privatperson innebär detta att en intresseavvägning mellan hyresvärdens och hyresgästens intressen kommer att ske vid uppsägning. Denna intresseavvägning kommer sannolikt hyresvärden att vinna, om denne avser att själv bosätta sig i villan.

9 9 (19) Ändring av hyresvillkor Tidigare var man tvungen att säga upp avtalet för att kunna ändra hyresvillkoren. Numera räcker det att lämna ett skriftligt meddelande till motparten med begäran om villkorsändring. Syftet med meddelandet är att få igång förhandlingar mellan parterna. Några formkrav ställs i övrigt inte på meddelandet. Ändringen bör dock anges så tydligt att motparten har en rimlig möjlighet att förstå vad det är avsändaren vill förhandla om (t ex en ändring av hyran). Meddelandet bör lämpligen skickas i rekommenderat brev till motpartens vanliga adress. Regler som kompletterar det ovannämnda finns för det fall hyresvärden vill höja hyran och samtidigt binda hyresgästen till den begärda hyran om hyresgästen förhåller sig passiv. Dessa regler kan endast tillämpas på lägenhet belägen i hus med förhandlingsordning, men där förhandlingsordningen till följd av överenskommelse eller beslut inte gäller för lägenheten. Vidare måste hyresavtalet löpa på obestämd tid. Dessa kompletterande regler behandlas inte här. Om parterna inte kan enas kan den som lämnat meddelandet om villkorsändring - tidigast efter en månad från det att meddelandet lämnats - ansöka hos hyresnämnden om ändring av hyresvillkoren. Prövningen hos hyresnämnden är härvid begränsad till de delar av avtalet där parterna begärt ändring. Om det finns särskilda skäl får emellertid hyresnämnden även pröva hyresvillkor som har samband med villkor som angivits i ansökan. Gäller tvisten hyrans storlek, skall hyresnämnden fastställa hyran till skäligt belopp. Om tvisten gäller något annat villkor än hyran, skall villkor som hyresvärden eller hyresgästen har ställt upp gälla i den mån det är skäligt med hänsyn till hyresavtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Hyrestiden skall vara obestämd, om inte bestämd hyrestid av särskild anledning är lämpligare. Skatteregler vid uthyrning av villa Vid inkomstbeskattningen klassificeras en fastighet antingen som privatbostadsfastighet eller näringsfastighet. Som privatbostadsfastighet räknas småhus för en familj som helt eller till övervägande del, eller beträffande småhus för två familjer till väsentlig del (lägst 40 % av ytan), används eller är avsedd att användas som bostad, även fritidsbostad, åt ägaren eller denne närstående. Som närstående anses föräldrar, far- och morföräldrar, make, avkomling eller avkomlings make, syskon eller syskons make eller avkomling samt dödsbo i vilket den

10 10 (19) skattskyldige eller någon av nu nämnda personer är delägare. Med avkomling jämställs styvbarn och fosterbarn. Fastighet som inte faller under definitionen ovan är näringsfastighet. En villa som hyrs ut i sin helhet är att betrakta som privatbostad om ägaren avser att inom överskådlig framtid använda den som bostad åt sig själv eller närstående. Avsikten att inom överskådlig framtid bosätta sig på fastigheten måste på något sätt framgå av omständigheterna. Det är inte tillräckligt att ägaren uppger att hans/hennes små barn ska flytta in i bostaden när de blir vuxna. En enfamiljsvilla som bebos både av ägaren eller denne närstående och hyresgäster är att betrakta som privatbostadsfastighet om den del av huset som hyrs ut är mindre än den del som bebos av ägaren eller denne närstående. Hyrs övervägande delen av villan ut är fastigheten att anse som näringsfastighet. För tvåfamiljsvillans del gäller vid motsvarande situation att villan är att anse som privatbostadsfastighet om den till väsentlig del, åtminstone ca 40 %, används för ägarens eller denne närståendes permanent- eller fritidsboende. För det fall att det under ett kalenderår inträffar något som bör medföra att bostaden inte längre ska räknas som privatbostad utan anses ingå i näringsverksamhet gäller en tröghetsregel. Denna regel innebär att omklassificeringen inte skall ske för det kalenderåret (kalenderår 1) och för det därpå följande kalenderåret (kalenderår 2). Om skäl för omklassificering fortfarande föreligger vid utgången av det andra kalenderåret efter det år då omständigheten som utgjorde skäl för omklassificering inträffade (kalenderår 3), ska omklassificering ske om inte privatbostaden har överlåtits dessförinnan. Omklassificeringen får verkan från början av det tredje kalenderåret. Ägaren kan dock yrka att omklassificering ska ske omedelbart. Vid uthyrning av privatbostadsfastighet beskattas hyresintäkten som inkomst av kapital. Som hyra anses inte att hyresgästen åtar sig att svara för kostnader som har omedelbart samband med det egna boendet, t ex kostnader för el och telefon. Enligt Skatteverket kan ersättningen om den särskiljs och läggs ovanpå den normala hyran betalas direkt till hyresvärden utan att den jämställs med hyra. Det viktiga är att ersättningen motsvarar hyresgästens faktiska förbrukning. Schablonmässigt bestämd ersättning ses däremot som hyra. En beräkning av hyresgästens faktiska förbrukning av t. ex. el, när endast en del av bostaden hyrs ut, bör förutsätta att det finns en särskild mätare för hyresgästens förbrukning. Om hyresgästen utför arbete på fastigheten såsom ommålning och reparationer bör värdet beskattas hos fastighetsägaren. Från hyresintäkten får avdrag göras med kronor samt 20 % av hyresintäkten, såvitt gäller inkomståret 2012 (deklarationen som du lämnar in 2013). Fr.o.m. inkomståret 2013 (deklarationen som du lämnar in 2014), får dock avdrag göras med kr samt 20 % av hyresintäkten. Dessa avdrag anses täcka kostnader för underhåll och reparationer m m. (Vid uthyrning till den skatteskyldiges eller denne närståendes arbetsgivare medges skäligt avdrag).

11 11 (19) Överskott i inkomstslaget kapital beskattas med 30 %. Underskott i inkomstslaget medför rätt till skattereduktion mot skatt på andra inkomster. Reduktionen är 30 % av underskott på högst kr. Skulle underskottet vara större än kr blir reduktionen kr för kr och 21 % på beloppet över kr. Vid uthyrning av villa som är att anse som näringsfastighet beskattas hyresinkomsten som inkomst av näringsverksamhet. Fastighetsägaren anses driva enskild näringsverksamhet och måste redovisa intäkter och kostnader enligt bokföringsmässiga grunder. Skatten är progressiv och beräknas ungefär på samma sätt som vid inkomst av tjänst Om något är oklart är du välkommen att återkomma på vår telefonrådgivning, vardagar (torsdagar även ), tel

12 12 (19) BILAGA 1 MALL FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM AVSTÅENDE FRÅN BESITTNINGSSKYDD Överenskommelse om avstående från besittningsskydd bostad Hyresvärd/Uthyrare.... namn, adress, telefonnummer Hyresgäst (-er).... namn, adress, telefonnummer Lägenhetens adress... Dag då hyresavtalet ingicks.. Tillträdesdag (dag då hyresförhållandet inleds) Överenskommelsens innehåll avstående från besittningsskydd för bostadslägenhet En- eller tvåfamiljshus (som inte ingår i en affärsmässigt bedriven uthyrningsverksamhet) Vi kommer överens om att hyresgästen inte har rätt till förlängning av hyresavtalet om hyresvärden begär att hyresförhållandet skall upphöra på grund av att hyresvärden skall bosätta sig i lägenheten eller överlåta huset. Hyreslägenhet som upplåts i andra hand Vi kommer överens om att hyresgästen inte har rätt till förlängning av hyresavtalet om uthyraren (förstahandshyresgästen) begär att hyresförhållandet skall upphöra på grund av att uthyraren skall bosätta sig i lägenheten.

13 13 (19) Bostadsrättslägenhet som upplåts i andra hand Vi kommer överens om att hyresgästen inte har rätt till förlängning av hyresavtalet om uthyraren (bostadsrättshavaren) begär att hyresförhållandet skall upphöra på grund av att uthyraren skall bosätta sig i lägenheten eller överlåta bostadsrätten. Denna överenskommelse gäller endast i fyra år från tillträdesdagen, dvs om hyresavtalet upphör inom fyra år från den dag då hyresförhållandet inleds Datum Datum Hyresvärdens/Uthyrarens underskrift Hyresgästens underskrift Godkännes:. Datum Underskrift av hyresgästens make/sambo OBS! Denna överenskommelse gäller utan hyresnämndens godkännande och skall således inte sändas in till hyresnämnden.

14 14 (19) BILAGA 2 Underrättelse till hyresgäst och socialnämnd vid uppsägning på grund av dröjsmål med hyresbetalning AVHYSNING UNDERRÄTTELSER SOM BLIR AKTUELLA OM DU YRKAR AVHYSNING Om hyresgästen dröjer med att betala sin hyra mer än 1 vecka efter förfallodagen förverkas hyresrätten. Om hyresvärden säger upp hyresgästen p g a dröjsmålet har hyresgästen ändå möjlighet att återvinna hyresrätten om denne betalar hyran inom viss tid. Det finns regler om att hyresvärden måste underrätta hyresgästen om detta på ett särskilt sätt, se formulär 1. Dessutom måste hyresvärden meddela socialnämnden, så att nämnden har möjlighet att gå in och betala hyran i hyresgästens ställe. Även den underrättelsen skall utformas på ett speciellt sätt, se formulär 2. När det gäller den första underrättelsen, formulär 1, är det inte nödvändigt att hyresvärden skickat den till hyresgästen innan ansökan om avhysning skickas in till kronofogdemyndigheten. Om inte kronofogdemyndigheten får in en kopia av en sådan underrättelse tillsammans med delgivningsbevis har myndigheten en skyldighet att själv skicka en underrättelse till hyresgästen tillsammans med ansökan. Meddelandet till socialnämnden, formulär 2, ska du däremot skicka iväg med rekommenderat brev innan du ansöker om avhysning. När du sedan skickar in ansökan om avhysning ska du bifoga en ifylld kopia av formulär 2 samt bevis om att meddelandet sänts med rekommenderat brev. HANDLINGAR DU SKA SKICKA TILL KRONOFOGDEMYNDIGHETEN Alla handlingar ska till en början ges in i 2 exemplar. ansökan om vanlig handräckning (avhysning), minst ett påskrivet original, meddelande till socialnämnden samt bevis om att detta sänts med rekommenderat brev, ev underrättelse till hyresgästen + delgivningsbevis, samt gärna en kopia av hyreskontraktet

15 15 (19) VAD HÄNDER SEDAN MED ANSÖKAN? När en ansökan har kommit in till kronofogdemyndigheten utfärdar myndigheten ett föreläggande som skall delges hyresgästen. Därefter har hyresgästen ca tio dagar på sig att bestrida, d v s invända mot kravet. Om föreläggandet bestrids och hyresvärden vill hålla fast vid sitt yrkande skall hyresvärden inom tre veckor begära att målet överlämnas till tingsrätt. Framställs inte begäran i rätt tid avskrivs målet. Om hyresgästen inte bestrider kravet utfärdar kronofogdemyndigheten ett utslag, där det fastställs vad hyresgästen skall fullgöra. Sedan ett utslag har utfärdats kan kronofogdemyndigheten verkställa det utan någon ny ansökan från hyresvärden. FORMULÄR 1: Underrättelse till hyresgäst om möjlighet att få tillbaka hyresrätten fastän hyran inte har betalats i tid. En hyresgäst som inte betalar hyran i tid förlorar sin hyresrätt och kan därför bli uppsagd från lägenheten. Som uppsägning räknas också ansökan om betalningsföreläggande, stämningsansökan eller ansökan om avhysning. Enligt bestämmelser i hyreslagen kan hyresgästen dock få tillbaka hyresrätten fastän han eller hon blivit uppsagd. Hyresgästen måste då betala hyran inom viss kortare tid. Är det frågan om en bostadslägenhet, måste hyresvärden lämna meddelande om uppsägning till socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen. Ni underrättas härmed om att Ni har möjlighet att få tillbaka Er hyresrätt, om Ni betalar hyran senast inom tre veckor efter det att Ni har fått del av denna underrättelse. FORMULÄR 2: Meddelande till socialnämnd om uppsägning av bostadshyresrätt på grund av försummad hyresbetalning Hyresvärdens namn, postadress och telefonnummer Hyresgästens namn och postadress.. Den förhyrda lägenhetens storlek (antal rum).. Belopp som hyresgästen skall betala för att återvinna hyresrätten med angivande av förfallodag och den ränta som fordras. Hyresvärdens postgiro eller bankgiro eller någon annan anvisning om sättet för hyrans betalning.

16 16 (19) BILAGA 3 ADRESS OCH TELEFONNUMMER TILL HYRESNÄMNDEN Hyresnämnden/Arrendenämnden i Stockholm Box 8301, STOCKHOLM Besöksadress: Ulriksborgsgatan 5, Stockholm (via Lindhagensgatan 90) Telefon: Telefax: Telefonupplysning: E-Post: Geografiskt upptagningsområde: Stockholms och Gotlands län Hyresnämnden/Arrendenämnden i Västerås Box 40, VÄSTERÅS Besöksadress: Sigurdsgatan 22 Telefon: Telefax: E-Post: Geografiskt upptagningsområde: Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Dalarnas län Hyresnämnden/Arrendenämnden i Linköping Box 359, LINKÖPING Besöksadress: Brigadgatan 3 Telefon: Telefax: E-Post: Geografiskt upptagningsområde: Östergötlands och Örebro län Hyresnämnden/Arrendenämnden i Jönköping Box 2243, JÖNKÖPING Besöksadress: Hamngatan 15 Telefon: Telefax: E-Post: Geografiskt upptagningsområde: Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län och följande kommuner i Västra Götalands län: Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara

17 17 (19) Hyresnämnden/Arrendenämnden i Malmö Box 4287, MALMÖ Besöksadress: Hovrättstorget 1 Telefon: Telefax: E-Post: Geografiskt upptagningsområde: Skåne och Blekinge län Hyresnämnden/Arrendenämnden i Göteborg GÖTEBORG Besöksadress: Ullevigatan 15 Telefon: Telefax: E-post: Geografiskt upptagningsområde: Hallands, Värmlands och Västra Götalands län förutom följande kommuner som hör till hyres- och arrendenämnden i Jönköping: Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara Hyresnämnden/Arrendenämnden i Sundsvall Box 415, SUNDSVALL Besöksadress: Storgatan 39 Telefon: Telefax: E-Post: Geografiskt upptagningsområde: Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län Hyresnämnden/Arrendenämnden i Umeå Box 324, UMEÅ Besöksadress: Nygatan 45 Telefon: Telefax: E-Post: Geografiskt upptagningsområde: Västerbottens och Norrbottens län Du kan även vända dig till följande tingsrätter för att få blanketter eller lämna din ansökan om den rör en fastighet i länet: Uppsala-, Gotlands-, Eskilstuna-, Norrköpings-, Mariestads-, Kalmar-, Blekinge-, Kristianstads-, Helsingborgs-, Halmstads-, Borås-, Värmlands-, Falu-, Växjö-, Örebro-, Gävle-, Luleå-, och Östersunds tingsrätt.

18 18 (19) Du som är medlem i Villaägarnas Riksförbund har tillgång till kostnadsfri rådgivning. Villaägarnas experter svarar på dina frågor inom en rad områden som rör husägande och boende: Fastighetsrätt Bygglov Familjerätt Köprätt Boendeekonomi Samfällighetsföreningar Trädgård Fastighetsmäklare Byggnadsteknik Arkitektur Energi Plan- och byggfrågor Geoteknik Byggnadsskador VVS Eldstäder och sotning Brandsäkerhet Inredning Kontakta rådgivningen på tel eller på Villaägarnas Juristbyrå - experten på privatjuridik Villaägarnas Juristbyrå erbjuder mot betalning kvalificerad juridisk hjälp med juridiska processer. Juristerna på byrån är specialister på juridik för privatpersoner, bland annat fastighetsrätt. Villaägarnas Juristbyrå ägs helt av Villaägarnas Riksförbund. Juristbyrån kan vara ditt ombud i juridiska processer mot företag, myndigheter och personer som inte är medlemmar i Villaägarna. Som medlem i Villaägarna har du medlemsrabatt på 25 procent. Kontakta Juristbyrån på tel eller via e-post: Vill du bli medlem? Läs mer på nästa sida i detta dokument eller bli medlem på

19 (19) Villaägarnas Riksförbund är organisationen för dig med eget hus. Vi drivs utan eget vinstintresse och är partipolitiskt obundna. Villaägarna har ca medlemshushåll. Allt detta får du som medlem: Kostnadsfri rådgivning från våra experter En stark organisation som driver dina frågor Rabatter på det mesta som rör ditt boende och lite till Magasinet Villaägaren, 5 nr/år Medlem blir du genom att skicka in svarskortet nedan. Du får då ett brev med inbetalningskort skickat till dig. Dina medlemsförmåner kan du börja nyttja så fort vi har mottagit din betalning. Du kan också bli medlem på eller tel Välkommen som medlem! Ja tack, jag vill bli medlem i Villaägarnas Riksförbund! Namn: Frankeras ej Villaägarna betalar portot Adress: Postnr: Ort: Tel: E-post: Svarspost Sollentuna Genom att uppge e-postadress godkänner du att Villaägarna förser dig med information och erbjudanden.

Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad

Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Läs mer

Betalningsföreläggande och avhysning

Betalningsföreläggande och avhysning Betalningsföreläggande och avhysning Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Samäganderättslagen Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse

Läs mer

Indrivning av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening

Indrivning av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening Indrivning av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Gåva av fastighet Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Fastighetsmäklare Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse

Läs mer

Rådgivningsavdelningen informerar om

Rådgivningsavdelningen informerar om Rådgivningsavdelningen informerar om Kapitalvinstbeskattning och uppskov vid försäljning av småhus Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Sambolagen Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse av Villaägarnas

Läs mer

Rådgivningsavdelningen informerar om

Rådgivningsavdelningen informerar om Rådgivningsavdelningen informerar om Bodelning Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. SERVITUT Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse av Villaägarnas

Läs mer

Att tänka på för dig som ska låna pengar

Att tänka på för dig som ska låna pengar Att tänka på för dig som ska låna pengar Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Arv och testamente Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse

Läs mer

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in 16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in (det vill säga upplåta) lokaler till utomstående part

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst vad du får och inte får göra 1 Att vara medlem i Hyresgästföreningen har sina fördelar. n Vi kan berätta vilka rättigheter du har som hyresgäst. Vi vet vad du har rätt att själv göra

Läs mer

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 46. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 46 / Juli 2013

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 46. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 46 / Juli 2013 Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 46 / Juli 2013 Välkommen till Experten i Huset nr 46 I DETTA NUMMER går vi igenom nio rättsfall av intresse för de som arbetar med hyresjuridik.

Läs mer

Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad med bostadsrätt eller äganderätt

Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad med bostadsrätt eller äganderätt Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad med bostadsrätt eller äganderätt Delbetänkande av Hyresbostadsutredningen Stockholm 2012 SOU 2012:25 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För

Läs mer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 22. Redaktörer: Sofie Sandberg, Anna Södergren och Katarina Trygg

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 22. Redaktörer: Sofie Sandberg, Anna Södergren och Katarina Trygg Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 50 / April 2014 Välkommen till Experten i Huset nr 50 I DETTA NUMMER redogör redaktionen bland annat för en utredning som föreslår att

Läs mer

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN VILL DU FLYTTA HEMIFRÅN? 2 Säkert har du många gånger tänkt tanken att skaffa dig ett eget hem. För att göra det enklare när det väl blir dags bör du börja med

Läs mer

INFORMERAR SAMÄGANDERÄTTSLAGEN RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM

INFORMERAR SAMÄGANDERÄTTSLAGEN RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM INFORMERAR RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM SAMÄGANDERÄTTSLAGEN Villaägarnas Riksförbund 2009 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära

Läs mer

Ett svenskt system med depositionsbetalningar vid uthyrning av egen bostad?

Ett svenskt system med depositionsbetalningar vid uthyrning av egen bostad? Rapport 2013:21 REGERINGSUPPDRAG Ett svenskt system med depositionsbetalningar vid uthyrning av egen bostad? redovisning av regeringsuppdrag att undersöka hur förutsättningarna för privatuthyrning av bostäder

Läs mer

Checklista för dig som anlitar hantverkare

Checklista för dig som anlitar hantverkare Checklista för dig som anlitar hantverkare Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Läs mer

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 52. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 52 / November 2014

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 52. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 52 / November 2014 Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 52 / November 2014 Välkommen till Experten i Huset nr 52 I DETTA NUMMER redogör redaktionen för den intresseavvägning som hyresnämnden

Läs mer

Kapitalvinstbeskattning och uppskov vid försäljning av småhus

Kapitalvinstbeskattning och uppskov vid försäljning av småhus Rådgivningsavdelningen informerar om Kapitalvinstbeskattning och uppskov vid försäljning av småhus Villaägarnas Riksförbund 2014 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729)

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 14.

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 14. Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 37 / December 2010 Välkommen till Experten i Huset nr 37 I DETTA NUMMER GÅR VI IGENOM regeringens förslag till ny fastighetsmäklarlag som

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. BYGGA NYTT HUS För dig som ska bygga ny villa eller nytt fritidshus Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer