Att utveckla sina nätverk inom kultursektorn av Simon Roos 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att utveckla sina nätverk inom kultursektorn av Simon Roos 2007"

Transkript

1 Att utveckla sina nätverk inom kultursektorn av Simon Roos 2007 Begreppet nätverk fångar viktiga aspekter av det mänskliga samspel som pågår i gränssnittet mellan det informella och det formella, det spontana och det organiserade, det öppna och det strukturerade. Allt fler verksamheter drivs i form av nätverk, inte minst inom kultursektorn. Det finns uppenbarligen något i samtiden som gör nätverket attraktivt som organisationsform. Kanske för att det tillfredsställer nutidsmänniskans behov av både individualism och sammanhang. David Björklund, kulturskribent Inledning Nätverk kan sägas vara en struktur med enheter kopplade till varandra genom relationer, eller noder, som tillsammans bilder ett nät. I någon mening kan ordet nätverk beskriva ett rörligt kapital som bygger relationer både horisontellt och vertikalt, och som utvecklas allt eftersom människor förflyttar sina positioner eller skapar beroendeförhållanden eller relationer till varandra. Alla människor har nätverk av sociala relationer, därför kan man säga att sociala relationssystem också är synonymt med sociala nätverk. Men nätverk tycks fungera annorlunda än formella organisationssystem, de är mindre stabila, bygger på personliga preferenser och är förhållandevis osynliga för utomstående betraktare. Grundidén för nätverk innebär att man antar att aktörer är delar av större sociala strukturer och att det är deras position i dessa strukturer som aktiverar deras beteende. Därför är det intressant när man försöker analysera olika typer av nätverk hur relationerna ser ut som länkar samman aktörerna. Kontakterna, länkarna, kan vara aktiva, stabila, formella, direkta, indirekta och se ut på en mängd olika sätt men det viktiga är att de bygger på någon form av reciprocitet, ömsesidighet. Det är ömsesidigheten, eller bristen på den som håller liv i en relation eller får den att dö. I denna ömsesidiga socialisering sker en mängd utbyten av information och kunskap, och i socialiseringsprocessen övertar också människorna de värderingar, normer och regler som gäller för samvaron i de grupper eller nätverk som man ingår i. I alla våra förbindelser med människor så har vi olika grad av aktivitet, eller energi. Beroende på vilket projekt vi arbetar med eller vilken fråga vi driver så aktiverar vi våra relationer. Det tycks vara så att svaga eller vilande förbindelser (ej regelbundna relationer) är starkare och mer effektiva än starka relationer (så som de vi har till en nära vän). Det kan tyckas vara en paradox, men det är de vilande relationerna som har verkligt ny information att lämna. Vilande relationer har inte bara benägenhet att överbrygga väldefinierade nätverk och grupper utan fungerar också som bärare av helt ny information. Det beror på att inom de starka relationerna finns en förförståelse, en kultur som i någon mening är förutsägbar, den bringar inte genuin ny kunskap och öppnar heller inte kanaler till andra kunskapsmassor och nätverk. Därför är det viktigt när man arbetar med nätverk att hela tiden fråga sig vilka vilande, inaktiva eller nya relationer man har eller behöver skapa för att utvidga sin kunskap. Att bygga svaga förbindelser är av ett speciellt värde för dig eftersom dessa relationer skapar en mängd nya möjligheter. De relationer som inte har varit aktiva för dig har inneburit att ni gått var sin väg, vilket lett till att ni samlat kunskap och upplevelser skilda från varandra. Så när

2 du vill skaffa dig genuint ny information, ta kontakt med en gammal vän, eller en person utanför ditt nätverk. Frågor: Vilka svaga respektive starka relationer har du? Vilken genuint ny information är du i behov av? En gemensam nämnare hos många jag talat med i olika sammanhang tycks vara att utbyte av kunskap, idégenerering, hjälp med kontakter, information, marknadsföring utgör huvudintressen i varför de vill ingå i eller är engagerade i olika nätverk. Kulturlivets struktur håller på att förändra sig och den föreningsorganisering vi befunnit oss i sedan decennier tycks vrida sig mot en struktur där man vill kunna välja sammanhang allteftersom olika projekt eller engagemang avlöser varandra. I samhället finns en mängd strukturer, nätverk och sammanhang som konstnärer har behov av att komma i kontakt med. Nya former av förmedlingsvägar för utsmyckningsarbeten, utställningar och andra typer av konstnärsrelaterade uppdrag har blivit viktigare i takt med att rörligheten hos konstnärer ökar och strukturerna på marknaden förändrar sig. För att nätverket ska fortsätta att leva och utvecklas behöver vi gå utanför den här gruppen och berätta vad vi gör. Men det blir för brett om man tar in alla typer av konstärliga utövare. Det bör nog finnas någon slags samhörighet. Lämpliga grupper att utöka nätverket med är till exempel skulptörer, arkitekter och industridesigners. Sedan kan ju vi haka i andra nätverk. Tror att det behövs en projektledning, någon som driver arbetet, men det är också viktigt att projektledarna byts ut med jämna mellanrum. Våra nätverksträffar bör vara spridda över Västra Götaland. Mia Olsson, textilkonstnär. Ur dokumentationen av projektet Strå, Kvist, Gren 2006 Om entreprenörskap och kulturföretagande Alla har inte F-skattsedel eller har valt bort att ha det av praktiska skäl; man riskerar att förlora sin A-kassa, man har svårt att få tillräckliga inkomster för att kunna motivera avdrag inför Skattemyndigheten osv. Nya regler för företagande skrämmer och sätter hinder i vägen. Ändå kan det vara värt att fundera över företagandets villkor och möjligheter. Vad skulle det innebära för dig och din verksamhet? 1. Vad innebär entreprenörskap för dig i allmänhet och konstnärligt entreprenörskap i synnerhet? 2. Vilka är de grundläggande kompetenser du behöver för att leva på ditt yrke? Vad saknar du? 3. Vilka olika typer av aktörer är du beroende av och vilken typ av kunskap, kontakter, ekonomi, samarbete behöver du av dem? 4. Vilka hinder finns det idag för dig att övergå/ utveckla ditt företagande? 5. Vilka utbildnings-/ kunskapsbehov kan du definiera och hur skall du gå till väga för att få dem? 6. Utifrån ett entreprenöriellt perspektiv: hur skulle du välja att beskriva dina produkter?

3 Steg I: analys av befintliga strukturer Vilka nätverk känner jag till? Första steget är att utföra en personlig kartläggning och analys. Vilka typer av nätverk finns, vad samlas de kring, vilka frågor, vilka gemensamma nämnare representerar de? Varför är jag intresserad av dem? Vad kan de ge mig? - vilka nätverk är det egentligen jag ingår i? - vilka skulle jag vilja ingå i? - vilka känner jag till lokalt? - Regionalt? - Nationellt - Internationellt? 1. Vi måste alltså först identifiera våra personliga nätverk. Vilka i vår närhet är det vi kommunicerar med varje dag, varje vecka, en gång i månaden? Här kommer du att hitta många ingångar till andra nätverk. Du kommer att se att du har ett antal gatekeepers, nyckelpersoner i ditt egna nätverk. På detta sätt kommer du att få fram flera nätverk som finns i din omvärld. 2. Vi skall gå igenom våra organisationer och samarbetspartners som vi har idag på det professionella området, inom vårt konstnärliga arbete, överhuvudtaget. Det är organisationer som vi samverkar (samarbetspartners) med på olika sätt. Här kommer du att få fram ytterligare information om nätverk som är inom den bransch som du/ din organisation befinner sig i. På denna nivå kommer du att finna barnschorganisationer och andra organisationer som bevakar din bransch:s utveckling. Tex. KRO och KIF 3. Vi måste studera olika typer av organisationer, företag, aktörer som finns i vårt närområde, dvs. i vår kommun eller i närliggande kommuner. Här kommer du att möta kommuner, branschföreningar, statliga organisationer och andra företag. Produktions-och innovationssystem. Finns det inkubatorer, företagsrådgivare, andra typer av kreativa kluster i ditt närområde? 4. På nästa nivå i analysen kommer du att identifiera organisationer, offentliga strukturer som befinner sig på regional nivå. Här kommer du att finna andra nätverk som står till ditt förfogande om du har en kontakt med dem. Det kan tex vara att identifiera kunskapscentra för din organisation eller för dig själv. Var finns de nätverk som tar fram ny kunskap och som utvecklar (utvecklingsnätverk) inom din bransch? Var kan man söka fortbildningar? 5. På nationell nivå måste vi skaffa oss kunskap om organisationer, stödsystem och offentliga strukturer. 6. Den sista nivån att studera är den internationella nivån. I samband med det nya ramprogrammet Culture 2007 och en ökad kunskap kring europeiska nätverk som man kan samarbeta med, skaffa sig information kring potentiella samarbetspartners, så är det idag mycket lättare att driva EU samarbeten. ~

4 Börja med de kontakter du har lokalt, regionalt och nationellt. Lista alla du känner och sätt in dem antingen som samarbetspartners eller i ditt personaliga nätverk. Lista alla företag, organisationer enligt samma modell du har kontakt med idag. Lista alla företag, organisationer du tror att du behöver komma i kontakt med. Ta också med nätverk du känner till som du vill komma i kontakt med. Analysera vilka personer som sitter på nyckelpositioner lokalt och regionalt i de företag, kommuner eller organisationer du nämnt ovan. Vad har de för befattning, roll? Steg II: analys av behov och sätta upp mål När man analyserat och gjort matriser, letat fram namn, fakta, kontaktuppgifter mm. bör då vara att sätta in dessa nätverk i förhållande till sin egen verksamhet. Vilka nätverk, vilka resurser finns som jag behöver lära mig mer kring? Jag kan utgå från olika behov och formulera dem som strategiska mål, tex: 1. Jag behöver utveckla mina konstnärliga produkter. 2. Jag behöver utveckla mitt varumärke. 3. Mitt kulturföretag behöver ekonomistyrning 4. Jag vill gå en kurs i hur man gör en omvärldsanalys och en affärsplan Vilka nätverk sitter på kunskapen och vilka personer befinner sig där i nyckelpositioner? ~ Steg III: vilka resurser och kompetenser kan jag själv bidra med i nätverket? Vad kan jag själv bidra med, kan vara det tredje steget. Vilka kompetenser och resurser besitter jag som kan komplettera det nätverk jag för tillfället ingår i? Då avser det i första hand kunskaper som inte är direkt konstnärliga utan som har kopplingar till andra nätverk eller sammanhang. När man börjar ställa sig själv frågor kommer man att upptäcka en mängd kunskaper som man samlat på sig och som man ofta kanske tar för givna. Gör en lista på kunskaper som Du har, exempel: Datorkunskap, programvara:. Pedagogisk erfarenhet: Erfarenhet av internationella sammanhang: Utställningsmöjligheter i olika delar av landet:. Workshops, kurser likn.:.. Annat:.. Steg IV: att utveckla samverkansmöjligheter Hur kan vi samarbeta kring att stärka varandras verksamheter? Ett faktum är att ensam inte är stark. Vi behöver varandra och varandras kunskap. Det är delvis därför vi behöver ingå i nätverk. När vi ingår i ett nätverk så samlar gruppen på sig en mängd information och kunskap som vi konstaterat ovan i vår personliga analys men det gäller att förädla denna kunskap och gemensamt utveckla den i en gemensam riktning. För

5 att göra det måste vi diskutera våra gemensamma mål och samlas kring vissa frågor. Det finns en eller flera minsta gemensamma nämnare mellan oss. Vilka är de? 1. Vårt nätverk finns därför att (vision): I vårt nätverk ingår följande personer som besitter följande kompetenser: 1a)..1b). 2a).2b). 3a)..3b). Osv. 3. Vi vill utveckla dessa saker gemensam (mål)t:.. Därför att:. 4. Vi har definierat följande branscher som vi kan samverka med: 5. Inom dessa branscher har vi definierat följande gatekeepers Namn Funktion/ befattning/ yrke.. Företag/ kommun/ regional institution.. Adress Telefon 6. Vilka kunskaper och kontakter saknar vi? 7. Hur ofta skall vi träffas? Och var? Sålunda bygger vi successivt upp en kompetensbank som vi delar med oss till varandra. I någon mån organiserar vi oss kring gemensamma mål utan att för den skull bilda en ekonomisk förening eller kooperativ. Organisationsformen kan dock bli en konsekvens av att vi strukturerar oss gemensamt men är inget självändamål. Det viktiga är att vi lägger samman våra personliga nätverk, kompetenser, informationskanaler och gatekeepers i syfte att skapa en kraftfull muskulatur för att nå ut och kommunicera med uppdragsgivare, bidragsgivare, publik, företag mfl som vi är beroende av för att utveckla våra individuella verksamheter. Uppgift: GÖR EN KONSTKARTA / MINDMAP ÖVER ALLA KULTURPERSONER DU / OCH DINA VÄNNER KÄNNER TILL. Vilka relationer har de olika personerna till varandra? Dra linjer mellan de olika aktörerna och färgsätt relationernas linjer: RÖTT förhållande, släkting BLÅTT anställd, uppdragstagare GULT projektsamarbete SVART partnerskap (ekonomisk förening likn) FINNS DET ANDRA PERSONER SOM KAN KOPPLAS IHOP MED MINDMAPEN? Vilka relationer finns det där?

6 Nivåer Personliga nätverk lokalt regionalt nationellt internat. Offentliga nätverk Branschspecifika nätverk Varje box i ovanstående analys beskriver en lista med namn och organisationer. Nätverkskarta Nationella/ internationella Regionala strukturer Lokala strukturer

7 Ytterligare frågor och analysverktyg: INTERNA NÄTVERK / mina egna nätverk Vilken typ av nätverk avses: Mitt personliga nätverk Mitt jobb-nätverk Detta nätverk består av ungefär relationer Jag har en god kontroll på mitt nätverk ja nej Jag har ett register över mitt nätverk ja nej Jag tycker det räcker med de relationer jag redan har ja nej Jag vill ha fler relationer ja nej Jag vet hur jag skall skaffa fler relationer ja nej Ditt personliga nätverk är alltså alla de relationer du har med andra människor. Dessa relationer kan man "analysera" på olika sätt. Nu skall vi börja förbereda denna analys. Så gör följande uppgift nu. Uppgift 1 Skriv ner namnet på alla du känner på en lapp. Det blir antagligen flera sidor, så gör det i ett kollegieblock! Ännu bättre är att skaffa en billig inbunden bok som du kallar för "Mitt nätverk". Om du har tillgång till en dator med ett registerprogram så kan du göra detta i ett register i datorn. Men glöm inte att ta backup! Det viktiga är att du skriver ner alla du känner, även sådana som du bara känner "ytligt" eller som du kanske bara mött en enda gång! De är viktiga för dig för de tillhör ditt instrument för att göra dig framgångsrik - ditt nätverk. Alla dessa relationer är en tillgång för dig som du skall använda väl och du kommer att lära dig hur du skall kunna få liv i ditt nätverk och hur du skall skapa nya delar i ditt nätverk. Användningen av ett nätverk kan vara väldigt olika. En del människor tycker att man inte gör vissa saker med sitt nätverk. Till exempel finns det många som inte vill använda sitt nätverk för att söka jobb - man "skäms" lite för att använda andra människor på detta sätt. Men detta var bara ett sätt att hindra mig själv när det gällde att skapa möjligheter för mig. Jag var alltså mitt eget "hinder" på detta sätt. Längre fram kommer jag att introducera några "typer" man träffar på när man blir nätverksbyggare. En av dem kallar jag "Dörrvakten", han finns bl a på insidan i ens egen skalle - det är han som säger till åt vilket håll man skall gå, eller om man kommer in genom den dörr man vill öppna eller inte. Denne dörrvakt måste DU bli chef för! Nätverken ligger inte bara still, de rör på sig och du måste bygga, skulptera dem efter dina behov. En kulturföretagare måste alltså vara duktig på att skapa relationer till andra människor. Uppgift 2 Hur använder du dig av dina nätverk? Det finns ett antal användningsområden som du finner i detta schema, för varje område skall du sätta en poäng mellan 1 och betyder att du inte håller med om påståendet - det stämmer inte för dig - medan 10 betyder att detta påstående stämmer helt och hållet med hur

8 du är eller hur du gör. Var nu ärlig mot dig själv när du tar ställning till dessa påståenden - de är till för att inventera dina starka och svaga sidor när det gäller att använda ditt nätverk! Poäng 1. Jag använder mitt nätverk för att påverka andra ( ) 2. Jag använder mitt nätverk för att sprida information ( ) 3. Jag använder mitt nätverk för att skaffa information ( ) 4. Jag använder mitt nätverk för att utveckla min kompetens ( ) 5. Jag använder mitt nätverk för att sälja mina produkter ( ) 6. Jag använder mitt nätverk för att utveckla min affärsidé ( ) 7. Jag använder mitt nätverk för lära mig mer om marknaden ( ) 8. Jag använder mitt nätverk för att få idéer som är användbara ( ) "Radarn" - hur du använder ditt nätverk för närvarande I denna "radarbild" skall du rita in resultatet från dina svar på de åtta frågorna. Detta gör du genom att sätta en punkt på strecken för varje nummer 1 till 8. Om du exempelvis gett alternativ 1 "påverka andra" 8 poäng så sätter du en punkt på streck 4 inifrån räknat. Varje streck är 2 poäng, inifrån räknat är det första strecket 2 poäng, nästa 4 poäng osv. När du satt ut punkterna tar du en linjal och ritar streck mellan dessa punkter. På detta sätt får du en "radarbild" av hur du använder ditt nätverk. Den som har "fyllt" hela radarn har förstått sig på hur man skall använda sitt nätverk, den som ligger innanför streck 4 behöver göra en ansträngning för att förbättra sig. Ditt mål skall vara att fylla hela radarbilden under de kommande tre månaderna! Om du nu har höga poäng för allt detta, men ändå inte lyckas med dina idéer eller din affärsidé kanske detta kan bero på att du behöver göra en inventering av med VEM du bygger relationer! Det är nämligen så att det inte alltid leder till framgång att bygga sitt nätverk med en viss typ av människor, man kanske måste byta inriktning på sitt nätverksbyggande! Radarbilden ger dig en kunskap om hur du själv använder ditt nätverk, och som jag ser det skall man fylla hela radarn så att man använder sitt nätverk på alla dessa olika sätt. Förutom de användningssätt som finns på radarn kan man använda nätverket på en upptänklig mängd nya sätt. Det gäller bara att vara kreativ! EXTERNA NÄTVERK

9 Lokala, regionala och nationella nätverk Nu går vi från den personliga nivån till den formella och de strukturer som du behöver komma in i för att utvidga dina personliga nätverk. Här är det utmärkt om du samarbetar med kollegor som kommer från närliggande kommuner och att ni tillsammans ritar kartbilden över de kommuner ni representerar. På så vis bygger ni successivt upp en kunskap vilka gatekeepers, branscher och möjligheter som finns i ert närområde. Lokal nivå: kommunen Svara på följande frågor. Ta reda på! Vilka utställningsplattformar finns det i din kommun? Gallerier Museer Offentliga miljöer Andra: Vad heter kulturchefen? Kultursekreteraren? Vilka sitter i kulturnämnden? Vem är näringslivschef i din kommun? Vad heter kommunstyrelsens ordförande? Kommunchefen? Vilka evenemang arrangeras i din kommun kommande år? Vilka företag finns i kommunen som du skulle kunna samarbeta med? Intresseorganisationer? Föreningar? Hur söker man föreningsstöd? Ateljéstöd? Projektstöd? Vilka skolor finns? Vad heter rektorerna där? Har kommunen någon kulturplan? Vilka företag finns i kommunen? Vad producerar de? Har de produkter som du kan ha användning för? Vad kan du erbjuda i gengäld i form av tjänster och produkter? Vilken typ av relation vill du bygga upp? Det är viktigt att söka öppningar till näringslivet viktigt att komplettera med nya finansieringsformer. Tänk samarbete istället för sponsring. Pelle Wistén, konsulent Riksteatern Regional nivå Ta reda på! Hur organiseras regionens kulturmedel? Vilka personer är handläggare? Vem är länets/ regionens kulturchef? Vilka sitter i kulturnämnden? Hur söker man projektmedel, bidrag och stipendier? Vilken instans har hand om regionala utvecklingsfrågor? Vem skall man prata med där? Regionala fonder Vem ansvarar för länets/ regionens fastigheter och utsmyckningsfrågor?

10 Finns det ett skönhetsråd el liknande? Vilka ansvarar för inköp av gåvor till anställda? Gör en lista på främjarorganisationer i länet. Typ Länsmusiken, konstkonsulenter, Regionbibliotek, Ungdomsorganisationer mfl Vilka kulturnätverk finns i ditt län som du skulle vilja samarbeta med? Varför vill du samarbeta med dem? Kulturorganisationer som finns i ditt län? Begär in en lista från kulturförvaltningen eller konsulenten. Kulturportaler, hemsidor inom kulturområdet scanna av! Vilka festivaler, evenemang planeras kommande år? Projekt som man kan samverka med? Var brukar de flesta konstnärer i din stad, i din region träffas? I vilka sammanhang rör sig konstnärerna? Nationell och internationell nivå Organisationer som främjar konst och kultur Nationella kulturnätverk Instanser att söka medel från Statliga verk och myndigheter Fonder och stiftelser Bra utställningsplattformar Specifika företag Internationella workshops, mässor, seminarier Internationella kulturnätverk EU- medel Ambassader Internationella organisationer / projekt Litteraturtips Förklara eller förstå entreprenörskap? ISBN: Entreprenörskapets rötter ISBN: Lars Vilks Hur man blir samtidskonstnär på tre dagar Schibli & Vilks, Nya Doxa ISBN Rapporter En konferens om kulturell bärkraft och kulturutveckling Nätverkstan Kultur i Väst Dokumentation 2001

11 Den ofrivillige företagaren Nätverkstan Kultur i Väst, Att leva på sin talang kreatörers behov av entreprenörskap KK-stiftelsen pilotstudie Kulturella nätverk och fonder i Europa Ett urval 2006 Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet ISBN Några länkar och kontakter: IASPIS - International Artists' Studio Program in Sweden Konstnärsnämnden Danish Crafts Danske Kunsthåndværkere CEREC Internationellt nätverk för kultur och näringsliv FAS, Fiber Art Sweden Föreningen Kultur och Näringsliv Kulturnät Sverige HDK, Högskolan för Design och Konsthantverk Konstfack Kunstindustrimuseet, Köpenhamn Kunstindustrimuseet, Oslo

12 Moderna museet Nationalmuseum Norske Kunsthåndverkere Nätverkstan Kultur i Väst Röhsska museet Statens Konstråd Svensk Form Kontakter: Fler kontakter och företagsrådgivare finns under Kultuorganisationer / ORIGO på Coompanion Kooperativ Utveckling Stockholms län Selmedalsringen Hägersten Tfn Fax Coompanion Göteborg Lindholmspiren Göteborg telefon: fax: Coompanion Skåne Anckargripsgatan Malmö tel: Svenska ESF-rådet Huvudkontor Stockholm

13 Box Stockholm Besöksadress: Liljeholmsvägen 30B, 3 tr tfn: fax: Nutek Stockholm Liljeholmsvägen 32 Tel: Fax: flera: Framtidens Företag Vi kompletterar din drivkraft med erfarenhet och kontaktnät för att du skall kunna utveckla din företagsidé till ett livskraftigt företag. Företagarguiden Företagarguiden är en vägvisare till myndighetsinformation på Internet. Företagarnas Riksorganisation En organisation för företagare. Bolagsverket Bolagsverket registrerar ditt företag. Här får du information om bolagsformer mm. Skatteverket Skatteverket ger information gällande bolagsformer, skatter, avgifter, moms etc. På Skatteverket ansöker du om F-skattsedel. Innovationsbron Väst Innovationsbron Väst uppgift är att öka samverkan mellan universitet/högskola och näringsliv för att stimulera utvecklingen inom främst små och medelstora företag Uppfinnaren Tidskrift för nyskapande människor VINNOVA Vinnovas uppgift är att främja hållbar tillväxt för näringsliv, samhälle och arbetsliv genom utveckling av effektiva innovationssystem och finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling. Nationella organisationer inom konsthantverksområdet SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign) SVID arbetar på uppdrag av Näringsdepartementet med att fördjupa och förmedla kunskapen om industriell design i det svenska

14 näringslivet. Stiftelsen bildades 1989 av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, NUTEK och Föreningen svensk Form. Förutom huvudkontoret i Stockholm driver man fyra regionkontor med anställda designrådgivare ute i landet. SVID spelar idag en mycket aktiv roll i att tillsammans med Föreningen Svensk Form försöka förverkliga det nationella programmet Design som utvecklingskraft från Föreningen Svensk Form Föreningen Svensk Form är världens äldsta organisation för design, formgivning och konsthantverk. Den grundades 1845 av Nils Månson Mandelgren under namnet Svenska Slöjdföreningen och bytte 1976 namn till Föreningen svensk Form. Föreningen har sju regionalföreningar över hela landet och sin huvudförening i Stockholm. Föreningen har idag ca 5000 medlemmar både inom och utom landets gränser. Designtidskriften Form Form Designtidskriften ges ut av Föreningen Svensk Form och kommer ut i en upplaga på ca 9000 ex. varav ca är medlemmar. Detta är en förhållandevis stor upplaga i förhållande till befolkningen jämfört med motsvarande internationella tidskrifter. Den anses av många vara Skandinaviens ledande tidskrift inom sitt område och har en stor spridning även i utlandet. Konsthantverkscentrum KHVC Konsthantverkscentrum (KHVC) är en av de centrumbildningar som finns i landet och har ca 600 medlemmar. Organisationen får ett årligt stöd från statens kulturråd. KHVC har sitt huvudsäte i Stockholm, och har sedan 1999 kontor även i Örebro och Göteborg. KIF (Konsthantverks- och Industriformgivarnas Förening) Konsthantverks- och Industriformgivarnas Förening (KIF) bildades 1961 och är konsthantverkarnas fackliga organisation med uppgift är att tillvarata medlemmarnas intresse i fackliga och kulturpolitiska frågor. Föreningen driver tillsammans med andra organisationer frågor som berör beskattning, kulturpolitik, upphovsrättsbevakning samt avtal med olika offentliga och privata motparter. KIF verkar även för att sprida kunskap om gott hantverk och god formgivning i Sverige. Organisationen ligger under Konstnärernas Riksorganisation (KRO) som ger ut tidskriften Konstnären. KIF är en av KHVC:s stiftare. SID (Föreningen Svenska Industridesigner) Föreningen Svenska Industridesigner (SID) som bildades 1957 är den svenska yrkesföreningen för industridesigner och omfattar merparten av i landet verksamma industridesigner. Föreningen har sammanlagt 450 medlemmar. SID vill med sin verksamhet visa att industridesign utgör nyckelkompetensen för att estetiskt och funktionellt gestalta mötesplatsen mellan användare och produkt. Fiber Art Sweden Fiber Art Sweden, FAS, bildades 1998 som ett forum för den textila

15 nutidskonsten. Valet av namn har sin bakgrund i att fiber art är ett internationellt etablerat begrepp. Ordet fiber art står för en friare hantering av fibrer. En vidare beteckning för textilt arbete, som överskrider men inte utesluter förväntningarna på genrer som t.ex. väv och broderi.

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Vision Bygga upp en infrastruktur på Internet så att företag, kommuner, privatpersoner enkelt skall kunna initiera och

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering STRATEGI S2010:28 Dnr KUR 2010/1320 Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering Bakgrund Sverige har på många områden en tätposition i Europa när det gäller kultur. Vi ligger i topp

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Kultur +näring i olika perspektiv

Kultur +näring i olika perspektiv Kultur +näring i olika perspektiv KULTURRÅDET Myndighet under Kulturdepartementet 80 anställda Fyra avdelningar Styrelse NATIONELLA MÅL FÖR KULTURPOLITIK 2009 Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

Att söka pengar och att skapa en projektbudget

Att söka pengar och att skapa en projektbudget Att söka pengar och att skapa en projektbudget Samhällsentreprenör - 2013/2014 Samarbete hellre än projektpengar? Projektet och turnén Hej Sverige Resan för engagemang Stöd och projektmedel var hittar

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER en del av satsningen Äga rum 1 SAMMANFATTNING Vad är Kreativa platser? Vad är syftet med stödet? Vem kan söka? För vad kan man söka? Vilka områden kan söka?

Läs mer

Resurscentrum Workshop Halmstad 29e april Halmstads stadsbibliotek

Resurscentrum Workshop Halmstad 29e april Halmstads stadsbibliotek Resurscentrum Workshop Halmstad 29e april Halmstads stadsbibliotek Vid pennan: Anders Gustavsson KRO/KIF Introduktion Konstkonsulent Anne Lang hälsade alla välkomna. Sven Lundström, museichef Hallands

Läs mer

Konst och Politik Del II. Hösten 2007

Konst och Politik Del II. Hösten 2007 Konst och Politik Del II. Hösten 2007 Vision för VGR Det goda livet Vision för kulturen Kulturens position ska vara stark Ska vara attraktiv för kulturutövare att bo och verka i Västra Götalandsregionen

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Bakgrund och utgångspunkter Kulturnämndens internationella strategi utgår ifrån Policy för Region Skånes

Läs mer

Kulturrådets internationella strategi

Kulturrådets internationella strategi Kulturrådets internationella strategi 2016 2018 Kulturrådet har antagit denna strategi för att bidra till att stärka den konstnärliga utvecklingen samt skapa en mångfald och kvalitet i kulturutbudet genom

Läs mer

Starta företag i Värmland

Starta företag i Värmland Starta företag i Värmland På verksamt.se finns information och e-tjänster som du som ska starta eller driver företag har nytta av. Webbplatsen drivs av Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Vi

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

Ansökan om bidrag och handlingsplan Skapande skola

Ansökan om bidrag och handlingsplan Skapande skola Ansökan om bidrag och handlingsplan Skapande skola 1 (10) Uppgifter om sökande /institution enligt registreringsbevis snummer Postadress, box Kontaktperson Postnummer Postort Telefonnummer Mobil Fax Plus/Bank

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2016-03-15 Sida 1 (5) Dnr LD15/04485 Falun 2016-03-15 Dnr: Ku2015/02481/KL Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Klusterutveckling Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Samverkan kring kluster 4Kluster för Innovation och Tillväxt VINNOVA och Tillväxtverket 4Kluster för Regional Utveckling Region Dalarna 4Lärprojektet

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

~ Gävleborg Ankom

~ Gävleborg Ankom Ankom 2016-11- 1 7 1(7) För åtgärd w,~ För kännedom Uppdragsöverenskommelse 2017 REGION GÄVLEBORG Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

Regler för stöd från Kulturutveckling

Regler för stöd från Kulturutveckling Regler för stöd från Kulturutveckling Region Gävleborg vill ge nya möjligheter för människors självförverkligande och aktiva bidrag till samhällsutvecklingen. Detta övergripande mål uttrycks i den regionala

Läs mer

Vad är kulturpolitik? Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 29 augusti 2016

Vad är kulturpolitik? Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 29 augusti 2016 Vad är kulturpolitik? Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 29 augusti 2016 Vad är kultur? Vad är politik? Vad är politik? Politik handlar om att styra samhället om auktoritativ värdefördelning genom

Läs mer

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Mångfald för ökad konkurrenskraft Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Vår framtid Skåne har väldigt bra förutsättningar att bli en av Europas mest konkurrenskraftiga

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Örebro läns Kvinnolobby

Örebro läns Kvinnolobby Örebro läns Kvinnolobby Vi stärker länets kvinnor 1 Publ.nr: 2009:6 2 Vi stärker länets kvinnor Kvinnolobbyn är en styrka för länet. Här samlas kvinnor med olika kompetenser och erfarenheter för att ta

Läs mer

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna . SAMMANFATTNING Entrecoop i Dalarna har under projektperioden bidragit till att 7 företag bildats och där associationsformen är ekonomisk

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015.

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. Konstnärsnämndens styrelse Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. 1. Bakgrund Internationalisering och globalisering är några av de viktigaste

Läs mer

Gävle Symfoniorkester

Gävle Symfoniorkester Uppdragsöverenskommelse 2016 Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävle borg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2016. Grund för överenskommelsen

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Riksförbundet Sveriges museer Vasamuseet 2010-04-21

Riksförbundet Sveriges museer Vasamuseet 2010-04-21 Riksförbundet Sveriges museer Vasamuseet 2010-04-21 Facilitator: www.toglow.se Program Vad ska vi göra idag? Riksförbundet Sveriges museers styrelse har bjudit in samtliga medlemmar Dagens program RSM:s

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Regional biblioteksplan för Stockholms län

Regional biblioteksplan för Stockholms län KUN 2008/388 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Allan Axelsson Regional biblioteksplan för Stockholms län 2009 2011 1 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Coompanion. främja kooperativt företagande. affärsutveckling. regionalt, nationellt och internationellt nätverk. Vi har 25 kontor i landet

Coompanion. främja kooperativt företagande. affärsutveckling. regionalt, nationellt och internationellt nätverk. Vi har 25 kontor i landet Coompanion främja kooperativt företagande affärsutveckling regionalt, nationellt och internationellt nätverk Vi har 25 kontor i landet stöd från Tillväxtverket, kommuner, Landsting och medlemmar Vad vi

Läs mer

Kultur och regional utveckling. Karlstad 12 mars 2012

Kultur och regional utveckling. Karlstad 12 mars 2012 Kultur och regional utveckling Karlstad 12 mars 2012 Med 1995 års kulturutredning etablerades synen på kultur som utvecklingsfaktor i kulturpolitiken Utredningen framhöll kulturens betydelse som kreativitetsutlösande

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Anders Hurtig Kulturverkstan LIA- rapport: KITE-projektet/ Webbresurs för länskonstnärer

Anders Hurtig Kulturverkstan LIA- rapport: KITE-projektet/ Webbresurs för länskonstnärer Anders Hurtig Kulturverkstan 2001-05-18 LIA- rapport: KITE-projektet/ Webbresurs för länskonstnärer kite [kajt] 1. zoo. glada 2. drake av papper etc. y a a) sända upp en drake b) bildl. släppa upp en försöksballong,

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Remissvar Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88)

Remissvar Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88) Dalarnas Arkitekturråd 2016-03-07 1 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm ku.remissvar@regeringskansliet.se Remissvar Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88) Detta

Läs mer

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN 2 Förord Innehåll Ett av de främsta konkurrensmedlen för svenska företag i framtiden är utan tvekan möjlig heten att utveckla bättre och mer intressanta produkter än konkurrenterna. En viktig komponent

Läs mer

Social ekonomi. Maria Johansson

Social ekonomi. Maria Johansson Social ekonomi Maria Johansson Organisation Program för social ekonomi i Västra Götaland Regionstyrelsen, Regionutvecklingsnämnden, Kulturnämnden, Folkhälsokommittén, Kommittén för rättighetsfrågor Sociala

Läs mer

Vi dokumenterar Er konst

Vi dokumenterar Er konst Vi dokumenterar Er konst För oss är det viktigt att konsten syns Konst finns överallt, vi vill hjälpa er att dokumentera den. Vi dokumenterar konst genom virtuella gallerier, konst genom hemsidor filmningsdokumentation

Läs mer

BIOGAS SYD. - ett nätverk för samverkan

BIOGAS SYD. - ett nätverk för samverkan BIOGAS SYD - ett nätverk för samverkan »Biogas Syd ska med nätverket som plattform vidareutveckla regionens position som ledande biogasregion i Sverige.« Biogas Syd Ett nätverk för samverkan Biogas Syd

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Konstorganisationer i Skåne

Konstorganisationer i Skåne KulturSkåne Konstorganisationer i Skåne Innehåll Inledning 4 Institutet för konstnärer och konstförmedlare 5 Konstnärernas Riksorganisation och Sveriges Konsthantverkare & Industriformgivare 6 Svenska

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Internationellt kulturutbyte

Internationellt kulturutbyte Sida 1 / 7 Internationellt kulturutbyte ANSÖKAN OM BIDRAG INOM BILD OCH FORM UTSTÄLLNINGAR OCH ARBETS- ELLER STUDIEVISTELSE I UTLANDET 1. UPPGIFTER OM SÖKANDE Fält markerade med * är obligatoriska Förnamn*

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA Vi står alltid på din sida På Sparbanken Öresund tänker vi annorlunda. Vi sätter alltid dig och regionen där du lever och verkar i fokus. Våra rådgivare

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret är en myndighet som främjar kunskapsutbyte och samarbete

Läs mer

Underlag för upphandling av löpande utvärdering

Underlag för upphandling av löpande utvärdering Underlag för upphandling av löpande utvärdering Information Coompanion är företagsrådgivaren för alla som vill starta kooperativa företag. Vi finns på 25 platser i landet och vi erbjuder personlig rådgivning.

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS Regionförbundet Södra Småland Kulturens Open Space Kosta Glascenter 2014-01-24 BAKGRUND Idédiskussion Idéskiss Hösten 2011 Förstudie Januari mars 2012 Dialogmöten

Läs mer

Besök från Latinamerika Internationell temadag Språk och medias skoltidningsprojekt Poltava Kommunalt partnerskap med Uganda Den lärande organisationen Den globala resan Bangladesh Språksamarbeten med

Läs mer