Att utveckla sina nätverk inom kultursektorn av Simon Roos 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att utveckla sina nätverk inom kultursektorn av Simon Roos 2007"

Transkript

1 Att utveckla sina nätverk inom kultursektorn av Simon Roos 2007 Begreppet nätverk fångar viktiga aspekter av det mänskliga samspel som pågår i gränssnittet mellan det informella och det formella, det spontana och det organiserade, det öppna och det strukturerade. Allt fler verksamheter drivs i form av nätverk, inte minst inom kultursektorn. Det finns uppenbarligen något i samtiden som gör nätverket attraktivt som organisationsform. Kanske för att det tillfredsställer nutidsmänniskans behov av både individualism och sammanhang. David Björklund, kulturskribent Inledning Nätverk kan sägas vara en struktur med enheter kopplade till varandra genom relationer, eller noder, som tillsammans bilder ett nät. I någon mening kan ordet nätverk beskriva ett rörligt kapital som bygger relationer både horisontellt och vertikalt, och som utvecklas allt eftersom människor förflyttar sina positioner eller skapar beroendeförhållanden eller relationer till varandra. Alla människor har nätverk av sociala relationer, därför kan man säga att sociala relationssystem också är synonymt med sociala nätverk. Men nätverk tycks fungera annorlunda än formella organisationssystem, de är mindre stabila, bygger på personliga preferenser och är förhållandevis osynliga för utomstående betraktare. Grundidén för nätverk innebär att man antar att aktörer är delar av större sociala strukturer och att det är deras position i dessa strukturer som aktiverar deras beteende. Därför är det intressant när man försöker analysera olika typer av nätverk hur relationerna ser ut som länkar samman aktörerna. Kontakterna, länkarna, kan vara aktiva, stabila, formella, direkta, indirekta och se ut på en mängd olika sätt men det viktiga är att de bygger på någon form av reciprocitet, ömsesidighet. Det är ömsesidigheten, eller bristen på den som håller liv i en relation eller får den att dö. I denna ömsesidiga socialisering sker en mängd utbyten av information och kunskap, och i socialiseringsprocessen övertar också människorna de värderingar, normer och regler som gäller för samvaron i de grupper eller nätverk som man ingår i. I alla våra förbindelser med människor så har vi olika grad av aktivitet, eller energi. Beroende på vilket projekt vi arbetar med eller vilken fråga vi driver så aktiverar vi våra relationer. Det tycks vara så att svaga eller vilande förbindelser (ej regelbundna relationer) är starkare och mer effektiva än starka relationer (så som de vi har till en nära vän). Det kan tyckas vara en paradox, men det är de vilande relationerna som har verkligt ny information att lämna. Vilande relationer har inte bara benägenhet att överbrygga väldefinierade nätverk och grupper utan fungerar också som bärare av helt ny information. Det beror på att inom de starka relationerna finns en förförståelse, en kultur som i någon mening är förutsägbar, den bringar inte genuin ny kunskap och öppnar heller inte kanaler till andra kunskapsmassor och nätverk. Därför är det viktigt när man arbetar med nätverk att hela tiden fråga sig vilka vilande, inaktiva eller nya relationer man har eller behöver skapa för att utvidga sin kunskap. Att bygga svaga förbindelser är av ett speciellt värde för dig eftersom dessa relationer skapar en mängd nya möjligheter. De relationer som inte har varit aktiva för dig har inneburit att ni gått var sin väg, vilket lett till att ni samlat kunskap och upplevelser skilda från varandra. Så när

2 du vill skaffa dig genuint ny information, ta kontakt med en gammal vän, eller en person utanför ditt nätverk. Frågor: Vilka svaga respektive starka relationer har du? Vilken genuint ny information är du i behov av? En gemensam nämnare hos många jag talat med i olika sammanhang tycks vara att utbyte av kunskap, idégenerering, hjälp med kontakter, information, marknadsföring utgör huvudintressen i varför de vill ingå i eller är engagerade i olika nätverk. Kulturlivets struktur håller på att förändra sig och den föreningsorganisering vi befunnit oss i sedan decennier tycks vrida sig mot en struktur där man vill kunna välja sammanhang allteftersom olika projekt eller engagemang avlöser varandra. I samhället finns en mängd strukturer, nätverk och sammanhang som konstnärer har behov av att komma i kontakt med. Nya former av förmedlingsvägar för utsmyckningsarbeten, utställningar och andra typer av konstnärsrelaterade uppdrag har blivit viktigare i takt med att rörligheten hos konstnärer ökar och strukturerna på marknaden förändrar sig. För att nätverket ska fortsätta att leva och utvecklas behöver vi gå utanför den här gruppen och berätta vad vi gör. Men det blir för brett om man tar in alla typer av konstärliga utövare. Det bör nog finnas någon slags samhörighet. Lämpliga grupper att utöka nätverket med är till exempel skulptörer, arkitekter och industridesigners. Sedan kan ju vi haka i andra nätverk. Tror att det behövs en projektledning, någon som driver arbetet, men det är också viktigt att projektledarna byts ut med jämna mellanrum. Våra nätverksträffar bör vara spridda över Västra Götaland. Mia Olsson, textilkonstnär. Ur dokumentationen av projektet Strå, Kvist, Gren 2006 Om entreprenörskap och kulturföretagande Alla har inte F-skattsedel eller har valt bort att ha det av praktiska skäl; man riskerar att förlora sin A-kassa, man har svårt att få tillräckliga inkomster för att kunna motivera avdrag inför Skattemyndigheten osv. Nya regler för företagande skrämmer och sätter hinder i vägen. Ändå kan det vara värt att fundera över företagandets villkor och möjligheter. Vad skulle det innebära för dig och din verksamhet? 1. Vad innebär entreprenörskap för dig i allmänhet och konstnärligt entreprenörskap i synnerhet? 2. Vilka är de grundläggande kompetenser du behöver för att leva på ditt yrke? Vad saknar du? 3. Vilka olika typer av aktörer är du beroende av och vilken typ av kunskap, kontakter, ekonomi, samarbete behöver du av dem? 4. Vilka hinder finns det idag för dig att övergå/ utveckla ditt företagande? 5. Vilka utbildnings-/ kunskapsbehov kan du definiera och hur skall du gå till väga för att få dem? 6. Utifrån ett entreprenöriellt perspektiv: hur skulle du välja att beskriva dina produkter?

3 Steg I: analys av befintliga strukturer Vilka nätverk känner jag till? Första steget är att utföra en personlig kartläggning och analys. Vilka typer av nätverk finns, vad samlas de kring, vilka frågor, vilka gemensamma nämnare representerar de? Varför är jag intresserad av dem? Vad kan de ge mig? - vilka nätverk är det egentligen jag ingår i? - vilka skulle jag vilja ingå i? - vilka känner jag till lokalt? - Regionalt? - Nationellt - Internationellt? 1. Vi måste alltså först identifiera våra personliga nätverk. Vilka i vår närhet är det vi kommunicerar med varje dag, varje vecka, en gång i månaden? Här kommer du att hitta många ingångar till andra nätverk. Du kommer att se att du har ett antal gatekeepers, nyckelpersoner i ditt egna nätverk. På detta sätt kommer du att få fram flera nätverk som finns i din omvärld. 2. Vi skall gå igenom våra organisationer och samarbetspartners som vi har idag på det professionella området, inom vårt konstnärliga arbete, överhuvudtaget. Det är organisationer som vi samverkar (samarbetspartners) med på olika sätt. Här kommer du att få fram ytterligare information om nätverk som är inom den bransch som du/ din organisation befinner sig i. På denna nivå kommer du att finna barnschorganisationer och andra organisationer som bevakar din bransch:s utveckling. Tex. KRO och KIF 3. Vi måste studera olika typer av organisationer, företag, aktörer som finns i vårt närområde, dvs. i vår kommun eller i närliggande kommuner. Här kommer du att möta kommuner, branschföreningar, statliga organisationer och andra företag. Produktions-och innovationssystem. Finns det inkubatorer, företagsrådgivare, andra typer av kreativa kluster i ditt närområde? 4. På nästa nivå i analysen kommer du att identifiera organisationer, offentliga strukturer som befinner sig på regional nivå. Här kommer du att finna andra nätverk som står till ditt förfogande om du har en kontakt med dem. Det kan tex vara att identifiera kunskapscentra för din organisation eller för dig själv. Var finns de nätverk som tar fram ny kunskap och som utvecklar (utvecklingsnätverk) inom din bransch? Var kan man söka fortbildningar? 5. På nationell nivå måste vi skaffa oss kunskap om organisationer, stödsystem och offentliga strukturer. 6. Den sista nivån att studera är den internationella nivån. I samband med det nya ramprogrammet Culture 2007 och en ökad kunskap kring europeiska nätverk som man kan samarbeta med, skaffa sig information kring potentiella samarbetspartners, så är det idag mycket lättare att driva EU samarbeten. ~

4 Börja med de kontakter du har lokalt, regionalt och nationellt. Lista alla du känner och sätt in dem antingen som samarbetspartners eller i ditt personaliga nätverk. Lista alla företag, organisationer enligt samma modell du har kontakt med idag. Lista alla företag, organisationer du tror att du behöver komma i kontakt med. Ta också med nätverk du känner till som du vill komma i kontakt med. Analysera vilka personer som sitter på nyckelpositioner lokalt och regionalt i de företag, kommuner eller organisationer du nämnt ovan. Vad har de för befattning, roll? Steg II: analys av behov och sätta upp mål När man analyserat och gjort matriser, letat fram namn, fakta, kontaktuppgifter mm. bör då vara att sätta in dessa nätverk i förhållande till sin egen verksamhet. Vilka nätverk, vilka resurser finns som jag behöver lära mig mer kring? Jag kan utgå från olika behov och formulera dem som strategiska mål, tex: 1. Jag behöver utveckla mina konstnärliga produkter. 2. Jag behöver utveckla mitt varumärke. 3. Mitt kulturföretag behöver ekonomistyrning 4. Jag vill gå en kurs i hur man gör en omvärldsanalys och en affärsplan Vilka nätverk sitter på kunskapen och vilka personer befinner sig där i nyckelpositioner? ~ Steg III: vilka resurser och kompetenser kan jag själv bidra med i nätverket? Vad kan jag själv bidra med, kan vara det tredje steget. Vilka kompetenser och resurser besitter jag som kan komplettera det nätverk jag för tillfället ingår i? Då avser det i första hand kunskaper som inte är direkt konstnärliga utan som har kopplingar till andra nätverk eller sammanhang. När man börjar ställa sig själv frågor kommer man att upptäcka en mängd kunskaper som man samlat på sig och som man ofta kanske tar för givna. Gör en lista på kunskaper som Du har, exempel: Datorkunskap, programvara:. Pedagogisk erfarenhet: Erfarenhet av internationella sammanhang: Utställningsmöjligheter i olika delar av landet:. Workshops, kurser likn.:.. Annat:.. Steg IV: att utveckla samverkansmöjligheter Hur kan vi samarbeta kring att stärka varandras verksamheter? Ett faktum är att ensam inte är stark. Vi behöver varandra och varandras kunskap. Det är delvis därför vi behöver ingå i nätverk. När vi ingår i ett nätverk så samlar gruppen på sig en mängd information och kunskap som vi konstaterat ovan i vår personliga analys men det gäller att förädla denna kunskap och gemensamt utveckla den i en gemensam riktning. För

5 att göra det måste vi diskutera våra gemensamma mål och samlas kring vissa frågor. Det finns en eller flera minsta gemensamma nämnare mellan oss. Vilka är de? 1. Vårt nätverk finns därför att (vision): I vårt nätverk ingår följande personer som besitter följande kompetenser: 1a)..1b). 2a).2b). 3a)..3b). Osv. 3. Vi vill utveckla dessa saker gemensam (mål)t:.. Därför att:. 4. Vi har definierat följande branscher som vi kan samverka med: 5. Inom dessa branscher har vi definierat följande gatekeepers Namn Funktion/ befattning/ yrke.. Företag/ kommun/ regional institution.. Adress Telefon 6. Vilka kunskaper och kontakter saknar vi? 7. Hur ofta skall vi träffas? Och var? Sålunda bygger vi successivt upp en kompetensbank som vi delar med oss till varandra. I någon mån organiserar vi oss kring gemensamma mål utan att för den skull bilda en ekonomisk förening eller kooperativ. Organisationsformen kan dock bli en konsekvens av att vi strukturerar oss gemensamt men är inget självändamål. Det viktiga är att vi lägger samman våra personliga nätverk, kompetenser, informationskanaler och gatekeepers i syfte att skapa en kraftfull muskulatur för att nå ut och kommunicera med uppdragsgivare, bidragsgivare, publik, företag mfl som vi är beroende av för att utveckla våra individuella verksamheter. Uppgift: GÖR EN KONSTKARTA / MINDMAP ÖVER ALLA KULTURPERSONER DU / OCH DINA VÄNNER KÄNNER TILL. Vilka relationer har de olika personerna till varandra? Dra linjer mellan de olika aktörerna och färgsätt relationernas linjer: RÖTT förhållande, släkting BLÅTT anställd, uppdragstagare GULT projektsamarbete SVART partnerskap (ekonomisk förening likn) FINNS DET ANDRA PERSONER SOM KAN KOPPLAS IHOP MED MINDMAPEN? Vilka relationer finns det där?

6 Nivåer Personliga nätverk lokalt regionalt nationellt internat. Offentliga nätverk Branschspecifika nätverk Varje box i ovanstående analys beskriver en lista med namn och organisationer. Nätverkskarta Nationella/ internationella Regionala strukturer Lokala strukturer

7 Ytterligare frågor och analysverktyg: INTERNA NÄTVERK / mina egna nätverk Vilken typ av nätverk avses: Mitt personliga nätverk Mitt jobb-nätverk Detta nätverk består av ungefär relationer Jag har en god kontroll på mitt nätverk ja nej Jag har ett register över mitt nätverk ja nej Jag tycker det räcker med de relationer jag redan har ja nej Jag vill ha fler relationer ja nej Jag vet hur jag skall skaffa fler relationer ja nej Ditt personliga nätverk är alltså alla de relationer du har med andra människor. Dessa relationer kan man "analysera" på olika sätt. Nu skall vi börja förbereda denna analys. Så gör följande uppgift nu. Uppgift 1 Skriv ner namnet på alla du känner på en lapp. Det blir antagligen flera sidor, så gör det i ett kollegieblock! Ännu bättre är att skaffa en billig inbunden bok som du kallar för "Mitt nätverk". Om du har tillgång till en dator med ett registerprogram så kan du göra detta i ett register i datorn. Men glöm inte att ta backup! Det viktiga är att du skriver ner alla du känner, även sådana som du bara känner "ytligt" eller som du kanske bara mött en enda gång! De är viktiga för dig för de tillhör ditt instrument för att göra dig framgångsrik - ditt nätverk. Alla dessa relationer är en tillgång för dig som du skall använda väl och du kommer att lära dig hur du skall kunna få liv i ditt nätverk och hur du skall skapa nya delar i ditt nätverk. Användningen av ett nätverk kan vara väldigt olika. En del människor tycker att man inte gör vissa saker med sitt nätverk. Till exempel finns det många som inte vill använda sitt nätverk för att söka jobb - man "skäms" lite för att använda andra människor på detta sätt. Men detta var bara ett sätt att hindra mig själv när det gällde att skapa möjligheter för mig. Jag var alltså mitt eget "hinder" på detta sätt. Längre fram kommer jag att introducera några "typer" man träffar på när man blir nätverksbyggare. En av dem kallar jag "Dörrvakten", han finns bl a på insidan i ens egen skalle - det är han som säger till åt vilket håll man skall gå, eller om man kommer in genom den dörr man vill öppna eller inte. Denne dörrvakt måste DU bli chef för! Nätverken ligger inte bara still, de rör på sig och du måste bygga, skulptera dem efter dina behov. En kulturföretagare måste alltså vara duktig på att skapa relationer till andra människor. Uppgift 2 Hur använder du dig av dina nätverk? Det finns ett antal användningsområden som du finner i detta schema, för varje område skall du sätta en poäng mellan 1 och betyder att du inte håller med om påståendet - det stämmer inte för dig - medan 10 betyder att detta påstående stämmer helt och hållet med hur

8 du är eller hur du gör. Var nu ärlig mot dig själv när du tar ställning till dessa påståenden - de är till för att inventera dina starka och svaga sidor när det gäller att använda ditt nätverk! Poäng 1. Jag använder mitt nätverk för att påverka andra ( ) 2. Jag använder mitt nätverk för att sprida information ( ) 3. Jag använder mitt nätverk för att skaffa information ( ) 4. Jag använder mitt nätverk för att utveckla min kompetens ( ) 5. Jag använder mitt nätverk för att sälja mina produkter ( ) 6. Jag använder mitt nätverk för att utveckla min affärsidé ( ) 7. Jag använder mitt nätverk för lära mig mer om marknaden ( ) 8. Jag använder mitt nätverk för att få idéer som är användbara ( ) "Radarn" - hur du använder ditt nätverk för närvarande I denna "radarbild" skall du rita in resultatet från dina svar på de åtta frågorna. Detta gör du genom att sätta en punkt på strecken för varje nummer 1 till 8. Om du exempelvis gett alternativ 1 "påverka andra" 8 poäng så sätter du en punkt på streck 4 inifrån räknat. Varje streck är 2 poäng, inifrån räknat är det första strecket 2 poäng, nästa 4 poäng osv. När du satt ut punkterna tar du en linjal och ritar streck mellan dessa punkter. På detta sätt får du en "radarbild" av hur du använder ditt nätverk. Den som har "fyllt" hela radarn har förstått sig på hur man skall använda sitt nätverk, den som ligger innanför streck 4 behöver göra en ansträngning för att förbättra sig. Ditt mål skall vara att fylla hela radarbilden under de kommande tre månaderna! Om du nu har höga poäng för allt detta, men ändå inte lyckas med dina idéer eller din affärsidé kanske detta kan bero på att du behöver göra en inventering av med VEM du bygger relationer! Det är nämligen så att det inte alltid leder till framgång att bygga sitt nätverk med en viss typ av människor, man kanske måste byta inriktning på sitt nätverksbyggande! Radarbilden ger dig en kunskap om hur du själv använder ditt nätverk, och som jag ser det skall man fylla hela radarn så att man använder sitt nätverk på alla dessa olika sätt. Förutom de användningssätt som finns på radarn kan man använda nätverket på en upptänklig mängd nya sätt. Det gäller bara att vara kreativ! EXTERNA NÄTVERK

9 Lokala, regionala och nationella nätverk Nu går vi från den personliga nivån till den formella och de strukturer som du behöver komma in i för att utvidga dina personliga nätverk. Här är det utmärkt om du samarbetar med kollegor som kommer från närliggande kommuner och att ni tillsammans ritar kartbilden över de kommuner ni representerar. På så vis bygger ni successivt upp en kunskap vilka gatekeepers, branscher och möjligheter som finns i ert närområde. Lokal nivå: kommunen Svara på följande frågor. Ta reda på! Vilka utställningsplattformar finns det i din kommun? Gallerier Museer Offentliga miljöer Andra: Vad heter kulturchefen? Kultursekreteraren? Vilka sitter i kulturnämnden? Vem är näringslivschef i din kommun? Vad heter kommunstyrelsens ordförande? Kommunchefen? Vilka evenemang arrangeras i din kommun kommande år? Vilka företag finns i kommunen som du skulle kunna samarbeta med? Intresseorganisationer? Föreningar? Hur söker man föreningsstöd? Ateljéstöd? Projektstöd? Vilka skolor finns? Vad heter rektorerna där? Har kommunen någon kulturplan? Vilka företag finns i kommunen? Vad producerar de? Har de produkter som du kan ha användning för? Vad kan du erbjuda i gengäld i form av tjänster och produkter? Vilken typ av relation vill du bygga upp? Det är viktigt att söka öppningar till näringslivet viktigt att komplettera med nya finansieringsformer. Tänk samarbete istället för sponsring. Pelle Wistén, konsulent Riksteatern Regional nivå Ta reda på! Hur organiseras regionens kulturmedel? Vilka personer är handläggare? Vem är länets/ regionens kulturchef? Vilka sitter i kulturnämnden? Hur söker man projektmedel, bidrag och stipendier? Vilken instans har hand om regionala utvecklingsfrågor? Vem skall man prata med där? Regionala fonder Vem ansvarar för länets/ regionens fastigheter och utsmyckningsfrågor?

10 Finns det ett skönhetsråd el liknande? Vilka ansvarar för inköp av gåvor till anställda? Gör en lista på främjarorganisationer i länet. Typ Länsmusiken, konstkonsulenter, Regionbibliotek, Ungdomsorganisationer mfl Vilka kulturnätverk finns i ditt län som du skulle vilja samarbeta med? Varför vill du samarbeta med dem? Kulturorganisationer som finns i ditt län? Begär in en lista från kulturförvaltningen eller konsulenten. Kulturportaler, hemsidor inom kulturområdet scanna av! Vilka festivaler, evenemang planeras kommande år? Projekt som man kan samverka med? Var brukar de flesta konstnärer i din stad, i din region träffas? I vilka sammanhang rör sig konstnärerna? Nationell och internationell nivå Organisationer som främjar konst och kultur Nationella kulturnätverk Instanser att söka medel från Statliga verk och myndigheter Fonder och stiftelser Bra utställningsplattformar Specifika företag Internationella workshops, mässor, seminarier Internationella kulturnätverk EU- medel Ambassader Internationella organisationer / projekt Litteraturtips Förklara eller förstå entreprenörskap? ISBN: Entreprenörskapets rötter ISBN: Lars Vilks Hur man blir samtidskonstnär på tre dagar Schibli & Vilks, Nya Doxa ISBN Rapporter En konferens om kulturell bärkraft och kulturutveckling Nätverkstan Kultur i Väst Dokumentation 2001

11 Den ofrivillige företagaren Nätverkstan Kultur i Väst, Att leva på sin talang kreatörers behov av entreprenörskap KK-stiftelsen pilotstudie Kulturella nätverk och fonder i Europa Ett urval 2006 Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet ISBN Några länkar och kontakter: IASPIS - International Artists' Studio Program in Sweden Konstnärsnämnden Danish Crafts Danske Kunsthåndværkere CEREC Internationellt nätverk för kultur och näringsliv FAS, Fiber Art Sweden Föreningen Kultur och Näringsliv Kulturnät Sverige HDK, Högskolan för Design och Konsthantverk Konstfack Kunstindustrimuseet, Köpenhamn Kunstindustrimuseet, Oslo

12 Moderna museet Nationalmuseum Norske Kunsthåndverkere Nätverkstan Kultur i Väst Röhsska museet Statens Konstråd Svensk Form Kontakter: Fler kontakter och företagsrådgivare finns under Kultuorganisationer / ORIGO på Coompanion Kooperativ Utveckling Stockholms län Selmedalsringen Hägersten Tfn Fax Coompanion Göteborg Lindholmspiren Göteborg telefon: fax: Coompanion Skåne Anckargripsgatan Malmö tel: Svenska ESF-rådet Huvudkontor Stockholm

13 Box Stockholm Besöksadress: Liljeholmsvägen 30B, 3 tr tfn: fax: Nutek Stockholm Liljeholmsvägen 32 Tel: Fax: flera: Framtidens Företag Vi kompletterar din drivkraft med erfarenhet och kontaktnät för att du skall kunna utveckla din företagsidé till ett livskraftigt företag. Företagarguiden Företagarguiden är en vägvisare till myndighetsinformation på Internet. Företagarnas Riksorganisation En organisation för företagare. Bolagsverket Bolagsverket registrerar ditt företag. Här får du information om bolagsformer mm. Skatteverket Skatteverket ger information gällande bolagsformer, skatter, avgifter, moms etc. På Skatteverket ansöker du om F-skattsedel. Innovationsbron Väst Innovationsbron Väst uppgift är att öka samverkan mellan universitet/högskola och näringsliv för att stimulera utvecklingen inom främst små och medelstora företag Uppfinnaren Tidskrift för nyskapande människor VINNOVA Vinnovas uppgift är att främja hållbar tillväxt för näringsliv, samhälle och arbetsliv genom utveckling av effektiva innovationssystem och finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling. Nationella organisationer inom konsthantverksområdet SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign) SVID arbetar på uppdrag av Näringsdepartementet med att fördjupa och förmedla kunskapen om industriell design i det svenska

14 näringslivet. Stiftelsen bildades 1989 av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, NUTEK och Föreningen svensk Form. Förutom huvudkontoret i Stockholm driver man fyra regionkontor med anställda designrådgivare ute i landet. SVID spelar idag en mycket aktiv roll i att tillsammans med Föreningen Svensk Form försöka förverkliga det nationella programmet Design som utvecklingskraft från Föreningen Svensk Form Föreningen Svensk Form är världens äldsta organisation för design, formgivning och konsthantverk. Den grundades 1845 av Nils Månson Mandelgren under namnet Svenska Slöjdföreningen och bytte 1976 namn till Föreningen svensk Form. Föreningen har sju regionalföreningar över hela landet och sin huvudförening i Stockholm. Föreningen har idag ca 5000 medlemmar både inom och utom landets gränser. Designtidskriften Form Form Designtidskriften ges ut av Föreningen Svensk Form och kommer ut i en upplaga på ca 9000 ex. varav ca är medlemmar. Detta är en förhållandevis stor upplaga i förhållande till befolkningen jämfört med motsvarande internationella tidskrifter. Den anses av många vara Skandinaviens ledande tidskrift inom sitt område och har en stor spridning även i utlandet. Konsthantverkscentrum KHVC Konsthantverkscentrum (KHVC) är en av de centrumbildningar som finns i landet och har ca 600 medlemmar. Organisationen får ett årligt stöd från statens kulturråd. KHVC har sitt huvudsäte i Stockholm, och har sedan 1999 kontor även i Örebro och Göteborg. KIF (Konsthantverks- och Industriformgivarnas Förening) Konsthantverks- och Industriformgivarnas Förening (KIF) bildades 1961 och är konsthantverkarnas fackliga organisation med uppgift är att tillvarata medlemmarnas intresse i fackliga och kulturpolitiska frågor. Föreningen driver tillsammans med andra organisationer frågor som berör beskattning, kulturpolitik, upphovsrättsbevakning samt avtal med olika offentliga och privata motparter. KIF verkar även för att sprida kunskap om gott hantverk och god formgivning i Sverige. Organisationen ligger under Konstnärernas Riksorganisation (KRO) som ger ut tidskriften Konstnären. KIF är en av KHVC:s stiftare. SID (Föreningen Svenska Industridesigner) Föreningen Svenska Industridesigner (SID) som bildades 1957 är den svenska yrkesföreningen för industridesigner och omfattar merparten av i landet verksamma industridesigner. Föreningen har sammanlagt 450 medlemmar. SID vill med sin verksamhet visa att industridesign utgör nyckelkompetensen för att estetiskt och funktionellt gestalta mötesplatsen mellan användare och produkt. Fiber Art Sweden Fiber Art Sweden, FAS, bildades 1998 som ett forum för den textila

15 nutidskonsten. Valet av namn har sin bakgrund i att fiber art är ett internationellt etablerat begrepp. Ordet fiber art står för en friare hantering av fibrer. En vidare beteckning för textilt arbete, som överskrider men inte utesluter förväntningarna på genrer som t.ex. väv och broderi.

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Vision Bygga upp en infrastruktur på Internet så att företag, kommuner, privatpersoner enkelt skall kunna initiera och

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Att söka pengar och att skapa en projektbudget

Att söka pengar och att skapa en projektbudget Att söka pengar och att skapa en projektbudget Samhällsentreprenör - 2013/2014 Samarbete hellre än projektpengar? Projektet och turnén Hej Sverige Resan för engagemang Stöd och projektmedel var hittar

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Konstorganisationer i Skåne

Konstorganisationer i Skåne KulturSkåne Konstorganisationer i Skåne Innehåll Inledning 4 Institutet för konstnärer och konstförmedlare 5 Konstnärernas Riksorganisation och Sveriges Konsthantverkare & Industriformgivare 6 Svenska

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Marie Bergdahl. Bilaga 2. Göteborg 2010-03-13

Marie Bergdahl. Bilaga 2. Göteborg 2010-03-13 Bilaga 2. Göteborg 2010-03-13 CV Marie Bergdahl Marie Bergdahl Tel. hem: 031-18 42 85 Spaldingsgatan 9 Tel arb: 031-705 17 08 412 59 Göteborg Mob.: 0702-55 72 39 Personnr: 650824-2408 E-post: mia.bergdahl@gmail.com

Läs mer

Internationellt kulturutbyte

Internationellt kulturutbyte Sida 1 / 7 Internationellt kulturutbyte ANSÖKAN OM BIDRAG INOM BILD OCH FORM UTSTÄLLNINGAR OCH ARBETS- ELLER STUDIEVISTELSE I UTLANDET 1. UPPGIFTER OM SÖKANDE Fält markerade med * är obligatoriska Förnamn*

Läs mer

Att söka pengar och exempel på projektbudget

Att söka pengar och exempel på projektbudget Att söka pengar och exempel på projektbudget Samhällsentreprenör - 2012/2013 Samarbete hellre än projektpengar? Projektet och turnén Hej Sverige Resan för engagemang Stöd och projektmedel var hittar vi

Läs mer

Utsikt från ateljéerna

Utsikt från ateljéerna Utsikt från ateljéerna Rapport om enkäten om konstnärers förhållande november 2008 Av Malin Åberg Aas Den 17 november 2008 skickade KRO/KIF ut en enkät om Konstnärers förhållanden till 4547 bild- och formkonstnärer.

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Vi dokumenterar Er konst

Vi dokumenterar Er konst Vi dokumenterar Er konst För oss är det viktigt att konsten syns Konst finns överallt, vi vill hjälpa er att dokumentera den. Vi dokumenterar konst genom virtuella gallerier, konst genom hemsidor filmningsdokumentation

Läs mer

Vår verksamhets plan

Vår verksamhets plan Vår verksamhets plan upswedens verksamhet bygger på en grundsyn att musik kan användas som ett verktyg för att öka människors förståelse för sig själva, sin omvärld och ge en känsla av sammanhang samtidigt

Läs mer

Att söka pengar och exempel på projektbudget

Att söka pengar och exempel på projektbudget Att söka pengar och exempel på projektbudget Samhällsentreprenör - 2010/2011 Stöd och projektmedel var hittar vi det? Lokalt, kommunala stöd/projektmedel eller andra lokala aktörer. Exempel i Malmö: Kulturexpressen

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Underlag för upphandling av löpande utvärdering

Underlag för upphandling av löpande utvärdering Underlag för upphandling av löpande utvärdering Information Coompanion är företagsrådgivaren för alla som vill starta kooperativa företag. Vi finns på 25 platser i landet och vi erbjuder personlig rådgivning.

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Förslag till projektplan för nytt Kulturpolitiskt program för Skara kommun 2011-2014

Förslag till projektplan för nytt Kulturpolitiskt program för Skara kommun 2011-2014 Tjänsteskrivelse 1(1) 2011-03-17 Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen Kultur- och fritidsnämnden Förslag till projektplan för nytt Kulturpolitiskt program för Skara kommun 2011-2014 Förslag till beslut

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm!

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Kan din idé bli till ett företag? Hos NyföretagarCentrum i Carlshamn får du kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning när du vill

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Origo II Med ena foten i konsten och den andra i... Om konst och kulturföretagande. Dokumentation av Origo seminariet, 9 november på Rydals museum

Origo II Med ena foten i konsten och den andra i... Om konst och kulturföretagande. Dokumentation av Origo seminariet, 9 november på Rydals museum Origo II Med ena foten i konsten och den andra i... Om konst och kulturföretagande. Dokumentation av Origo seminariet, 9 november på Rydals museum Innehåll Innehåll... 2 Förord... 3 Konstnären som entreprenör...

Läs mer

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare 2 YRKESINRIKTAT MENTORSKAP FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE Frivilliga mentorer öppnar vägen till jobb för nyanlända Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Mångfald för ökad konkurrenskraft Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Vår framtid Skåne har väldigt bra förutsättningar att bli en av Europas mest konkurrenskraftiga

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS Regionförbundet Södra Småland Kulturens Open Space Kosta Glascenter 2014-01-24 BAKGRUND Idédiskussion Idéskiss Hösten 2011 Förstudie Januari mars 2012 Dialogmöten

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ2 Starta och driva företag Linköping 2012-10-31 Magnus Moberg FÖ2 Starta och driva företag» Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbros

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Riksförbundet Sveriges museer Vasamuseet 2010-04-21

Riksförbundet Sveriges museer Vasamuseet 2010-04-21 Riksförbundet Sveriges museer Vasamuseet 2010-04-21 Facilitator: www.toglow.se Program Vad ska vi göra idag? Riksförbundet Sveriges museers styrelse har bjudit in samtliga medlemmar Dagens program RSM:s

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Näringsdepartementet Tillväxtverket 310 anställda Budget ca. 4000 miljoner SEK (Inklusive regionala fonden) VINNOVA (Verket för innovationssystem) 200 anställda

Läs mer

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan Inledning I samband med att Region Skåne drog igång sin förstudie kring kulturella och kreativa näringar i våras (se nedan under Bakgrund) blev jag tillfrågad

Läs mer

Förslag Mångfaldsplan, kulturinstitutioner, VG-region

Förslag Mångfaldsplan, kulturinstitutioner, VG-region Förslag Mångfaldsplan, kulturinstitutioner, VG-region Inledning Västra Götalandsregionen liksom övriga Sverige har de senaste åren blivit alltmer mångkulturell. I dag är över 20 % av alla som bor i regionen

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 Främja kvinnors företagande 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 KVITS -kvinnors företagande inom ITS Syfte: Kartlägga alla företag som verkar inom logistik, IT och ITS och som drivs av kvinnor. Projektledare:

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

Förskola, arbetsliv & framtidstro

Förskola, arbetsliv & framtidstro Foto: Foto: Med tillstånd av Nyckelpigans förskoleklass, Nyckelbergsskolan Köping Förskola, arbetsliv & framtidstro Foto: Publiceras med tillstånd av Nyckelpigans förskoleklass, Nyckelbergsskolan Köping

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Om kompetens och lärande

Om kompetens och lärande Om kompetens och lärande Vi bär på mycket mer kunskap än vi tror och kan så mycket mer än vi anar! När som helst i livet har du nytta och glädje av att bli medveten om delarna i din kompetens. Du funderar

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Försäkringskassans arbete med lokala omställningsmedel och Trygghetsstiftelsens tankar om ett gott omställningsarbete

Försäkringskassans arbete med lokala omställningsmedel och Trygghetsstiftelsens tankar om ett gott omställningsarbete Försäkringskassans arbete med lokala omställningsmedel och Trygghetsstiftelsens tankar om ett gott omställningsarbete 22 september kl. 13-16 Försäkringskassan, Stockholm Grupper Riksutställningar Statens

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag VÅRT ERBJUDANDE till miljöteknikföretag Besöksprogram Finansieringsguide Internationella affärer Kompetensutveckling Affärsnätverk Synliggör ert företag Affärsrådgivning för miljöteknikföretag Introduktion

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Konstnärsnämnden 2013

Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och vidareutveckla sitt konstnärskap : Stöd till enskilda konstnärer genom stipendier

Läs mer

program kulturens roll i samhälls - utvecklingen tisdagen den

program kulturens roll i samhälls - utvecklingen tisdagen den program kulturens roll i samhälls - utvecklingen tisdagen den 11 NOVEMBER 2008 RADISSON SAS SCANDINAVIA HOTEL GÖTEBORG Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen och Beredningsgruppen för kultur inbjuder

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer