HUDDINGE KOMMUN. Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HUDDINGE KOMMUN. Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE"

Transkript

1 HUDDINGE KOMMUN Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE

2 2

3 Innehåll 1 Sammanfattning 5 2 Slutsatser och rekommendationer 6 3 Samrådsprocessen 7 4 Läsanvisning till samrådsredogörelsen 8 5 Sammanställning av inkomna synpunkter Process och dialog Disposition - Innehåll, upplägg och begriplighet Kapitel Inledning Inriktning för översiktsplanen Nationella och Regionala och kommunala mål Medborgaren, kommunen och regionen Huddinge i regionen Riktlinjer för allmänna intressen Bebyggelseutveckling för ökad sammanhållning Det goda vardagslivet Fler arbetsplatser inom tjänste- och kunskapssektorn Attraktiva parker och stora strövområden Minskad klimatpåverkan samt klimatanpassning Vatten är en grundförutsättning Kulturlandskap och mark för jord- och skogsbruk Gång, cykel och kollektivtrafik i fokus Teknisk försörjning Säkra livsmiljöer Riktlinjer för geografiska områden Flemingsberg Kungens kurva Storängen Scenario Flemingsberg-Masmo Utveckling av lokala centrum med omgivning Övriga större utvecklingsområden Fortsatt utveckling i övrig sammanhållen bebyggelse Regionala och statliga intressen Mellankommunala och regionala intressen 145 3

4 5.4.2 Riksintressen Konsekvensanalys Miljökonsekvenser Länsstyrelsens yttrande i sin helhet 154 Översiktsplan 2030 förslag till ny översiktsplan för Huddinge kommun 154 LÄNSSTYRELSENS SYNPUNKTER 155 Övergripande synpunkter 155 Riktlinjer för allmänna intressen 157 Bebyggelseutveckling för ökad sammanhållning 157 Attraktiva parker och stora strövområden 159 Minskad klimatpåverkan samt klimatanpassning 159 Vatten är en grundförutsättning 160 Kulturlandskap och mark för jord- och skogsbruk 161 Gång, cykel och kollektivtrafik i fokus 162 Säkra livsmiljöer 163 Riktlinjer för geografiska områden 167 De regionala stadskärnorna Flemingsberg och Kungens Kurva 167 Scenario Flemingsberg Masmo 170 Utveckling av lokala centrum med omgivning 171 Övriga större utvecklingsområden 173 Fortsatt utveckling i övrig sammanhållen bebyggelse 173 Regionala och statliga intressen 174 Mellankommunala och regionala intressen 174 Riksintressen 175 Konsekvensanalys 177 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga Förteckning över inkomna yttranden 180 4

5 1 Sammanfattning Den övergripande inriktningen i översiktsplanen är en långsiktig hållbar utveckling genom att skapa levande stadsmiljöer samtidigt som större grönområden värnas och klimatutsläppen minskar. För att åstadkomma detta föreslås en funktionsblandad bebyggelseutveckling och förtätning i goda kollektivtrafiklägen nära kommunal och kommersiell service och ökade förutsättningar för gång, cykel och kollektivtrafik. Samrådet visar att det finns en stor positiv enighet kring kommunens visioner om tillväxt för bostäder och arbetsplatser. Flera remissinstanser inom samhällsbyggnadssektorn och näringslivet anser att det är viktigt att kommunen satsar på en god samhällsplanering och ett nära samarbete med kommunens företagare och aktörer inom näringslivet för att lyckas nå målet. De menar också att det är viktigt att se över förutsättningarna för den befolkningsökning som följer av en ökad exploatering och hänvisar till frågor som infrastruktur, möjligheter till utbyggnad av kommunal service och tillgång till rekreationsområden. Många remissinstanser ansluter sig till huvudinriktningen om en funktionsblandad bebyggelseutveckling innebärande både förtätningar av bostäder och arbetsplatser i befintliga områden och att nya utvecklingsområden växer fram med en exploatering som motiverar för en spårbunden trafik. Här lyfts framförallt Flemingsberg fram som ett centralt utvecklingsområde med potential att få fram ett stort antal bostäder och arbetsplatser. Kopplat till det har flera samrådsyttranden om planerna kring Spårväg syd kommit in. Den planerade spårvägen genererar många frågor som berör området kring Flemingsberg, Masmo, och en eventuell exploatering i Glömstadalen, samt Kungens kurva, och utvecklingen där. Vad gäller utvecklingen i Glömstadalen råder det en stor enighet om att en utveckling av området är positiv. Uppfattningarna är däremot delade om vilket alternativ som är att förespråka. Naturskyddsföreningar, hembygdsföreningar och privatpersoner vill generellt skydda kulturlandskapet och bevara grönområdet i möjligaste mån, medan flera aktörer inom samhällsbyggnad, näringsliv och medborgarföreningar förespråkar alternativet Tät stadsbygd och menar att det är det enda alternativet som motiverar en spårväg. Flertalet remissinstanser anser att Huddinges grönområden bör bevaras och utvecklas. Tillgänglighet och mötesplatser är ledord som framhålls vad gäller kommunens parker och rekreationsområden. Flera yttranden handlar om trafikfrågor och många ser positivt på att förslaget till översiktsplan lyfter fram kollektivtrafiken och strävan att kommunens olika delar ska nås med allmänna kommunikationer och vara lättillgängliga per fot och cykel. Här lyfter flera instanser fram att kommunikationerna mellan kommunens västra och östra delar bör förbättras. 5

6 Motstridiga åsikter framförs i många frågor, exempelvis varierar synen på biltrafik kontra kollektivtrafik, liksom avseende exploatering kontra bevarande. Det uttrycks av några remissinstanser en oro för att den planerade tillväxten medför en befolkningsökning som kommunen inte klarar av ekonomiskt och att förutsättningarna inte är tillräckliga. Här framhålls vikten av att kommunen och näringslivet samarbetar och att trafikfrågan löses på flera platser. De exploateringsplaner som finns, både i befintliga områden och i nya områden, befarar flertalet instanser kommer att leda till att mark tas från kommunens grönområden. Många tar upp eventuella exploateringar invid Hanvedenkilens norra delar och de splittringar av gröna kilar och korridorer som de anser inte bör genomföras. Gömmarens naturreservat är ett annat naturområde flera menar bör skyddas från exploatering. Många remissinstanser lyfter fram buller och luftföroreningsfrågan som allvarlig och pekar på den miljökonsekvensanalys som gjorts och att Södertörnsleden skulle medföra att fler utsätts för buller. 2 Slutsatser och rekommendationer I och med det förhållandevis starka stöd som översiktsplanens huvudinriktningar fått är rekommendationen att grunderna i samrådsförslaget ska kvarstå i utställningsversionen. Samrådssynpunkterna gällande de tre scenarier för sträckan Flemingsberg-Masmo skiljer sig kraftigt åt. Rekommendationen är att ett bebyggelsealternativ bör ingå i utställningsversionen för att åstadkomma fler bostäder, arbetsplatser och underlag för Spårväg syd och stombusslinjerna. Men även för att knyta samman olika områden samtidigt som de värdefullaste grönområdena kan sparas. Denna föreslagna inriktning stämmer även väl överens med länsstyrelsens och landstingets yttranden. Flera samrådssynpunkter har berört att områdenas befintliga karaktär ska värnas. Rekommendationen är att tydliggöra kulturmiljövärdena och att tillkommande bebyggelse ska beakta befintlig bebyggelse. De områden som i gällande översiktsplan som är markerade som fritidshusområden bör även särskiljas i Översiktplan 2030 som omvandlingsområden så att det blir tydligt att det är en annan inriktning för dessa områden än för övriga tätorten. Några samrådssynpunkter har lyfts att det är för lite fokus på verksamhetsområden. Utställningsversionen bör därför tydliggöra vilka områden som även framöver är tänkta vara rena verksamhetsområden och vilka som kan utvidgas. Södertörnsleden har flera remissinstanser varit kritiska mot. Efter samrådet har Trafikverket dragit tillbaka sin planering för Södertörnsleden och istället börjat planeringen för Tvärförbindelse Södertörn. Lokalisering och trafiklösning är inte 6

7 klarlagt men kommunens inriktning bör vara att denna förbindelse bör medföra mindre intrång och barriäreffekter än Södertörnsleden. 3 Samrådsprocessen Samrådet för Huddinge kommuns nya Översiktsplan 2030 pågick mellan 20 augusti och 2 november Samrådsunderlaget var utställt i Tekniska nämndhuset och på kommunens bibliotek. Huddinge kommun anordnade tre öppna samrådsmöten. Det första samrådsmötet ägde rum på Östra gymnasiet i Skogås den 19 september där 19 personer deltog. Det andra samrådsmötet ägde rum den 9 oktober i Folkets hus i centrala Huddinge där 53 personer deltog. Det tredje samrådsmötet ägde rum den 18 oktober i Vårbyskolan där 20 personer deltog. Totalt deltog 92 personer på de tre öppna samrådsmötena varav 75 personer närvarande under hela eller större delen av mötet och deltog i samtalen. Av de 80 personer där vi säkert känner till könsfördelningen var 55 procent kvinnor och 45 procent män. Överlag var medelåldern relativt hög på de öppna samrådsmötena. För att nå fler personer och nå grupper som vanligen inte nås anordnades även sju fokusgrupper på familjecentralen i Flemingsberg, Vårby, Skogås, centrala Huddinge samt öppna förskolan i Segeltorp, fritidsgården i Vårby och för gymnasieelever på Östra gymnasiet. Totalt deltog 67 personer på de sju fokusgrupperna varav 45 kvinnor/flickor och 22 män/pojkar. Medelåldern var relativt låg på fokusgrupperna. I och med dessa uppsökande insatser, fokusgrupperna, har en relativt jämn ålders och könsfördelning uppnåtts för dem som deltagit i samrådet. 86 yttranden har inkommit. Ungefär 36 % av yttrandena har inkommit från nämnder och myndigheter, 23 % från privatpersoner och 41 % från organisationer, föreningar och kommunala bolag. I denna samrådssammanställning ingår de 86 yttranden som inkommit men även det som framkommit på de öppna samrådsmötena och fokusgruppsmötena. Fem remissinstanser (Naturvårdsverket, Sveriges kommuner och landsting, Kommunförbundet i Stockholms län, Skogsstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har meddelat att de inte har någonting att erinra över planen. 7

8 4 Läsanvisning till samrådsredogörelsen I samrådsredogörelsen refereras och kommenteras framförda synpunkter. Synpunkterna är sammanfattade. Samtliga yttranden i sin helhet med bilagor finns tillgängliga hos Huddinge kommun. Redovisningen i denna samrådsredogörelse följer översiktsplanförslagets disposition, det vill säga med samma kapitelindelning. Under varje kapitel redovisas yttrandena sorterade i de fyra huvudgrupperna: 1. Nämnder, myndigheter och kommunala råd. Här ingår, nämnder, myndigheter, kommunala råd och statliga verk. 2. Organisationer, föreningar och kommunala bolag. Här ingår privatägda företag, ideella föreningar, organisationer, stiftelser och kommunala bolag. 3. Privatpersoner. Här ingår kommuninvånare och grupper som inte företräds av någon organisation eller juridisk person. 4. Synpunkter från öppna samrådsmöten och fokusgrupper. Här ingår de synpunkter som framkom på de tre öppna samrådsmöten och de sju fokusgrupperna. De synpunkter som handlar om samrådsprocessen och översiktsplanens disposition redovisas under samrådsredogörelsens avsnitt 5.1 och 5.2. Därefter följer sammanställningen översiktsplanens disposition. Länsstyrelsens yttrande finns i sin helhet sist i samrådsredogörelsen, under kapitel 6. 8

9 5 Sammanställning av inkomna synpunkter 5.1 Process och dialog Fullersta FastighetsägareFörening påpekar att de av inbjudan till samrådsmötet uppfattade att översiktsplanen skulle presenteras på mötet. De förvånas därför över att mötet gick ut på en kort genomgång av planen med fokus på att deltagarna sedan förväntades lämna synpunkter och menar att mötet förutsatte att deltagarna hade all kännedom om planen. De hoppas därför få fler chanser att yttra sig och påverka processen, då de anser att det är svårt att delge ett fullständigt svar till en samrådsversion av översiktsplanen. Kommentar: Vi beklagar att samrådsmötet inte var till belåtenhet. Tanken med samrådsmötet var att ge möjlighet till fördjupad dialog och förutsättningar att lämna synpunkter på ett annat sätt än i skriftligt format. Hela översiktsplanen har varit tillgänglig på flera ställen och skriftliga synpunkter kunnat lämnas. Under utställningen sker en granskning av översiktsplanen och då är det möjligt att yttra sig igen. En privatperson påpekar att denne anser att samrådsmötet var väl genomfört. Kommentar: Tack! 5.2 Disposition - Innehåll, upplägg och begriplighet Södertörns polismästardistrikt ser positivt på översiktsplaneförslaget i sin helhet. Kommentar: Tack! Samhällsbyggnadsnämnden och Miljönämnden påpekar att översiktsplaneförslaget är mer allmänt hållen än nu gällande översiktsplan vilket ställer högre krav på att utredningar av eventuella målkonflikter görs i tidigt skede. Samhällsbyggnadsnämnden och Miljönämnden ser gärna att kommunen i översiktsplanen föreslår en strategi för att hantera målkonflikter kring och mellan markanvändning, exploateringsgrad, parkering, buller etc. Vidare anser Samhällsbyggnadsnämnden och Miljönämnden att det i översiktsplanen bör tydliggöras att det kommer krävas marknadsmässiga bedömningar i enskilda projekt före ett genomförande. Kommentar: Den nya översiktsplanen är mer allmänt hållen än den gällande översiktsplanen för att kunna vara mer strategisk och fungera som styrinstrument på en övergripande nivå. Översiktsplanen ska utgöra ett underlag till detaljplaneringen men i Projektplanen för samhällsbyggnadsprojekt kommer vidare strategiska avgöranden tas. Om en exploatering är lämplig eller inte avgörs i översiktsplanen och i framtagandet av Projektplanen för samhällsbyggnadsprojekt. Avvägningar mellan 9

10 målkonflikter görs även i detaljplanearbetet. Den marknadsmässiga bedömningen sker i huvudsak vid framtagandet av Projektplanen för samhällsbyggnadsprojekt. Flera remissinstanser exempelvis Botkyrka kommun, Kultur- och fritidsnämnden i Huddinge, Huddinge Naturskyddsförening, Stockholm Stad och Tyresö kommun anser att översiktsplanen är pedagogisk och ger en tydlig bild av kommunens intentioner. Denna åsikt delas av en privatperson som påpekar att hon finner översiktsplanen lätt att läsa och förstå, illustrativ samt lagom omfattande. Kommentar: Tack! Huddinge brottsförebyggande råd anser att översiktsplanen är bra och välgenomtänkt. De menar att planen har en medvetenhet som ger kommunen goda förutsättningar att skapa tryggare bostadsområden framöver. Kommentar: Tack! Huge Fastigheter AB anser att det är bra att det i planen anges att Flemingsberg är ett primärt tillväxtområde men att det behöver tydliggöras vad detta innebär. Kommentar: Med detta menas att en stor del av tillväxten i form av bostäder, arbetsplatser och service bör ske i Flemingsberg. Tyresö kommun framför att det skulle underlätta för läsaren av översiktsplanen om det fanns ämnesrubriker vid varje ruta för riktlinjer, istället för att rubriken enbart säger Riktlinjer. Tyresö kommun anser också att vissa av kartorna är så små att det är svårt att orientera sig. Kommentar: Tack för synpunkterna. Samhällsbyggnadsnämnden och Miljönämnden undrar om begreppet Övrig tätort på markanvändningskartan endast omfattar Gladö kvarn, Ådran och Vidja då dessa områden är de enda utan koppling till kollektivtrafikstråk. Kommentar: Nej, det är bara i anslutning till kollektivtrafikstråken/stamnätet (inom ca 400 meter) som klassas som sekundära förtätnings- och utbyggnadsstråk. Detta innebär att även andra delar i kommunen, mellan kollektivtrafikstråken/stamnätet, klassas som övrig tätort. Texten förtydligas. Samhällsbyggnadsnämnden och Miljönämnden ifrågasätter nödvändigheten av att redovisa badplatser på en markanvändningskarta. Vidare anser nämnderna att den inventering av badplatser som Miljö- och 10

11 samhällsbyggnadsförvaltningen utförde under sommaren 2012 bör arbetas in i texten om badplatser. Kommentar: Inventeringen har bedömts bli på en för detaljerad nivå för att ingå i översiktsplanen. Badplatserna fortsätter att vara utmärkta på markanvändningskartan då de är viktiga mötesplatser som det är viktigt att bevara. Arena Huddinge menar att det skulle vara mer fördelaktigt att i översiktsplanen redovisa en övergripande strukturnivå för alla geografiska områden istället för att som för vissa områden, till exempel Flemingsberg och Kungens kurva, fördjupa sig och då riskera att skapa låsningar för framtida utvecklingsplaner. Kommentar: Flemingsberg och Kungens kurva kommer att behandlas inom ramen för de fördjupade översiktsplanerna som pågår för respektive område. En synpunkt som framfördes vid samrådsmötet den 9 oktober i centrala Huddinge är att översiktsplanen är motstridig på flera punkter. Kommentar: Närmare information krävs för att kunna bemöta och hantera synpunkten. 5.3 Kapitel Inledning I detta kapitel refereras samt kommenteras de synpunkter som kommit in rörande kapitlet Inledning i översiktsplanen Inriktning för översiktsplanen Nämnder, myndigheter och kommunala råd Stockholm Stad anser att Huddinges förslag till översiktsplan har väldigt många likheter med Stockholms översiktsplan Promenadstaden när det gäller att prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik, att utveckla attraktiva centra, att förstärka sambanden mellan kommunens olika delar och att skapa levande stadsmiljöer i hela kommunen. Stockholms Stad anser att samstämmigheten med den kommunövergripande planeringen samt eventuell argumentering gentemot statliga myndigheter med flera underlättas i och med detta. Även Södertälje kommun framhåller att inriktningen i förslaget till Huddinges översiktsplan stämmer väl överens med Södertälje kommuns förslag till översiktsplan. Södertälje kommun tycker att det är positivt att fler kommuner i regionen har liknande syn på en hållbar utveckling av den fysiska miljön så att dessa gemensamt kan arbeta för att nå viktiga mål såsom en ökad ekologisk hållbarhet och en stark social sammanhållning i regionen. Kommentar: Bra att det finns en samstämmighet. 11

12 Huddinge Skönhetsråd anser att det är svårt att bedöma konsekvenserna för de frågor som ligger under Skönhetsrådets ansvar på grund av översiktsplanens programmatiska karaktär. Rådet noterar även att orden gestaltning och "skönhet" är undanskuffade av vad de anser mer trendiga uttryck som stadsmässighet, mötesplatser, miljövänliga transporter, "funktionsblandning och förtätning. De frågar sig vad förtätning och funktionsblandning innebär för Huddinges olika bebyggelsemiljöer och hur de subtila upplevelsevärdena, som finns både i låghusområden och bland flerbostadsbebyggelsen, beaktas. Skönhetsrådet frågar sig om Huddinges kulturmiljöer kan bevaras och anser att den inneboende konflikten i dessa frågor bör lyftas fram bättre i översiktsplanen. Kommentar: Gestaltningsfrågorna har lyfts tydligare i utställningsförslaget och likaså kulturmiljöerna. Vissa kulturmiljöer kommer påverkas av en förtätning men större hänsyn tas än i samrådsförslaget. Tillkommande bebyggelse ska alltid förhålla sig till befintlig bebyggelse och ambitionen är att tillkommande bebyggelse alltid ska tillföra något. En offentlig miljö av hög kvalitet är av avgörande vikt för ett trivsamt samhälle. AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) ser mycket positivt på inriktningen att skapa en hållbar utveckling med goda livsmiljöer. SL anser även att är positivt att gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras samt att kollektivtrafiken är utgångspunkten vid all planering. De är även, liksom Samhällsbyggnadsnämnden och Miljönämnden, positiva till inriktningen att kommunen ska växa i kollektivtrafiknära lägen. Samhällsbyggnadsnämnden och Miljönämnden menar att detta medför ett minskat bilberoende samt ett minskat behov att ta grönytor i anspråk för exploatering. Kommentar: Synpunkten noterad. Tillväxt-, miljö- och regionplaneringsutskottet (TRU) är övervägande positiva till samrådsförslaget till översiktsplanen och anser att den har en inriktning och ett innehåll som ger kommunen goda förutsättningar för att driva en strategisk och genomförandeinriktad planering. Kommentar: Tack! Organisationer, föreningar och kommunala bolag Villaägarna Huddingekretsen undrar hur kommunen valt de fyra huvudinriktningarna och anser att det är obalanserat att kollektivtrafiken redan på rubriknivå lyfts fram i tre av fyra inriktningsområden. De menar istället att målet borde vara att främja miljövänliga transporter oavsett trafikslag. De påpekar vidare att utvecklingen av kollektivtrafiken tar lång tid och att planen i det avseendet är orealistisk i flera antaganden. 12

13 Kommentar: De fyra huvudinriktningarna har tagits fram i en process som inkluderade kommuninvånare, tjänstemän, näringsliv och miljöorganisationer. Målen har sedan diskuterats med politiska företrädare och beslutats av kommunfullmäktige. Det är inte endast miljöskäl som gör att kollektivtrafiken lyfts fram utan även bland annat framkomlighetsskäl, utrymmesskäl, trafiksäkerhet, buller och partiklar. Utvecklingen av kollektivtrafiken tar lång tid och översiktsplanen har en lång tidshorisont. Fastighets AB Brostaden anser att översiktsplanen är gedigen och har en hög ambitionsnivå som visar att Huddinge månar om tillväxt och satsar framåt. Kommentar: Tack! Privatpersoner 25 invånare i Stuvsta och Snättringe inbjudna till dialog om översiktsplanen av Socialdemokraternas lokalföreningar (nedan kallade Axelsson m.fl.) är överlag positiva till inriktningen i översiktsplanen. Kommentar: Tack! En privatperson påpekar att hon är positiv till att fokus ligger på att förtäta befintliga bebyggda områden samt att ledorden är stad, kollektivtrafik, och gång- och cykeltrafik. Kommentar: Tack! Samrådsmöten och fokusgrupper Vid samrådsmötet den 19 september i Skogås var flera deltagare positiva till översiktsplanen och sade att den överlag är väl genomtänkt när de gäller förslag till förtätning, mötesplatser och grönstråk. Flera uttryckte dock att det saknades en mötesplats i Västra Skogås. Kommentar: Tack! I översiktsplanen pekas Skogås centrum och anläggandet av ett torg ut som en mötesplats i Västra Skogås. Det pågår även satsningar på att lyfta parken öster om Skogås Rackethall och till utställningsförslaget pekas denna plats ut som en mötesplats i enlighet med synpunkten. Vid samrådsmötet den 9 oktober i centrala Huddinge uttryckte sig flera deltagare positivt till en förtätning i kollektivtrafiknära lägen. Några deltagare förespråkade också att det byggs mer på höjden i de centrala delarna av Huddinge. Kommentar: Översiktsplanen utgår från att det ska vara en hög exploateringsgrad i kollektivtrafiknära lägen men tar inte ställning till om bebyggelsen ska vara hög eller låg vilket avgörs i senare skeden. 13

14 Vid samrådet den 20 oktober i Vårby var deltagarna överlag positiva till planens inriktning med fokus på gång-, cykel- och kollektivtrafik. Kommentar: Synpunkten noterad Nationella och Regionala och kommunala mål Nämnder, myndigheter och kommunala råd Stockholm Stad saknar tydliga skrivningar avseende övergripande (nationella och regionala) och kommunala trafikmål i inledningsavsnittet. Trafikutvecklingen och flödena påverkar i hög grad även Stockholm. Därför önskar Stockholm Stad att Huddinge kommun specificerar sin ståndpunkt i detta sammanhang. Trafikverket anser att det vore intressant med en bedömning av hur översiktsplanens inriktning medverkar till uppfyllelse av de transportpolitiska målen. Kommentar: Information om de transportpolitiska målen har lagts till. Översiktsplanen pekar tydligt ut en riktning för planeringen där bebyggelse ska planeras med gång, cykel och kollektivtrafik som utgångspunkt. Detta för att minska den trafikala belastningen av bland annat bilresor i regionen. Tillväxt-, miljö- och regionplaneringsutskottet (TRU) och Nynäshamns kommun är positiva till att Huddinge kommun har RUFS 2010 som utgångspunkt för den översiktliga planeringen. Nynäshamns kommun observerar denna utgångspunkt i beskrivning av kollektivtrafikens roll i utvecklingen, beredskapen för en kraftig utveckling gällande bostäder och arbetsplatser samt värnande om de gröna kilarna. Kommentar: Synpunkten noterad. Organisationer, föreningar och kommunala bolag Villaägarna Huddingekretsen anser inte att målen är preciserade avseende vad som ska mätas, hur det ska mätas, nuvärde (hur ser det ut idag) och målvärde (hur mycket bättre det ska bli). De menar att det inte går att ta fram åtgärdsplaner och beräkna resursbehov utan dessa preciseringar och att en medveten och klok prioritering mellan olika åtgärder inte heller är möjlig att göra utan en sådan analys. Vidare anser de att effektiva transporter bör stödjas och att detta borde läggas till i översiktsplanens måldel. Kommentar: Översiktsplanen ger den övergripande inriktningen och efterföljande planering preciserar inriktningen och målen mer i detalj utifrån översiktsplanen. Effektiva transporter är en viktig del och ligger helt i linje med översiktsplanens intentioner om att prioritera gång, cykel och kollektivtrafik som är kapacitets- och energieffektiva transportslag. 14

15 5.1.3 Medborgaren, kommunen och regionen Nämnder, myndigheter och kommunala råd Stockholm Stad anser att det är gynnsamt att planförslaget har ett kvantitativt mål för bostadsbyggandet, därmed blir det tydligt att även Huddinge bidrar till att underlätta för den snabba regionala befolkningstillväxten. Skönhetsrådet undrar om den beräknade befolkningsutvecklingen i Huddinge kan rymmas genom förtätning inom den redan bebyggda ytan. Rådet vill understryka att det är viktigt att utvecklingen sker på ett sätt så att attraktiviteten, trivselvärdena och omsorgen om både bebyggelsemiljöer och parker samt respekten för de människor som bor och verkar i områdena, kan behållas. Skönhetsrådet känner oro för att förtätningen kan komma att ske på ett gestaltningsmässigt negativt sätt som kanske till och med suddar ut Huddinges historia och identitet. Kommentar: Översiktsplanen uttrycker att befintlig karaktär ska beaktas vid förtätning. En översyn av kulturmiljöinventeringen har gjorts och kulturmiljöerna har lyfts fram tydligare i utställningsförslaget. Samhällsbyggnadsnämnden och Miljönämnden anser att en befolkningsökning enligt översiktsplanen kommer att ställa stora krav på respektive nämnders hantering av ärenden samt Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet avseende resurser och organisation. Vidare framhåller nämnderna att processen tar längre tid i redan bebyggda områden på grund av att antalet frågor att förhålla sig till är fler och att de boende eventuellt överklagar planen. Av den anledningen krävs en god dialog internt på kommunen, liksom med kommuninvånarna. Likväl menar nämnderna att stora ansträngningar kommer att krävas i samverkansarbetet med samhällsaktörer såsom SL, Trafikverket och större markägare. Kommentar: Översiktsplanens inriktning på förtätning kommer högst sannolikt medföra längre detaljplaneprocesser än vid exploatering i obebyggda områden. Dialog och samarbete med boende och olika samhällsaktörer kommer krävas i stor utsträckning. Samhällsbyggnadsnämnden och Miljönämnden poängterar att förtätningar i redan bebyggda miljöer, till exempel i Huddinges villaområden, bör behandlas i någon form av övergripande dokument för att undvika en splittrad bebyggelseutveckling utan gestaltningsmässig omsorg. Kommentar: De bebyggda miljöerna är alla unika och därför bör tillkommande förtätningar utgå från den specifika platsens karaktär vilket gör det svårt att ta fram ett samlat dokument. Översiktsplanen ger däremot riktlinjer för förtätningar i utpekade kulturmiljöområden och för 15

16 strukturplanernas områden kan det vara aktuellt att gå vidare med program eller liknande för att säkerställa ett genomförande. Tillväxt-, miljö- och regionplaneringsutskottet (TRU) har gjort en ny befolkningsframskrivning och en justering av bostadsbehovet i kommunen. Enligt denna bedömning har Huddinge kommuns högsta nivå ökat från i genomsnitt 600 bostäder till 700 bostäder årligen fram till TRU förutsätter därför att Huddinge reviderar det årliga bostadsbyggandet i planen till de nya nivåerna. Kommentar: Översiktsplanen kommer att ta höjd för 700 bostäder per år till Hur många bostäder som byggs avgörs dock av många olika faktorer, inte minst marknadsefterfrågan. Organisationer, föreningar och kommunala bolag Arena Huddinge lyfter fram vikten av att kommunen för en dialog med bostadsaktörerna i sin strävan att åstadkomma 600 bostäder per år och föreslår att det skulle kunna ske i projektform under namnet Projekt nya bostäder fram till Även Företagarna Huddinge och Hörningsnäs Villaförening menar att det krävs god samhällsplanering och ett gott samarbete mellan kommunen och alla aktörer för att uppnå målet med förtätningar, exploatering i utvecklingsområden, fler arbetsplatser och bättre kommunikationer och därmed en förväntad befolkningsökning med cirka invånare. Företagarna i Huddinge ser samtidigt positivt att inriktningen gällande bostäder och arbetsplatser, liksom NCC boende. NCC boende menar dock att genomförandetakten måste öka för att kunna svara mot kommunens målsättning med att växa, särskilt i de för bostadsmarknaden attraktiva delarna där utbyggnaden måste ta sin början. De är också av uppfattningen en större byggherresamverkan skulle gynna utvecklingstakten och att kommunens deltagande krävs där genomförande är svårare, till exempel i Storängen. Kommentar: När översiktsplanen antas vilket planeras ske sommaren 2014 kommer arbetet att gå in i en genomförandefas. Hur det arbetet ska utformas är ännu inte klarlagt men det kommer kräva god samverkan med många olika aktörer och kan mycket väl komma att bedrivas i projektform. Stockholms Handelskammare menar att det inte är tillräckligt att bygga 600 nya bostäder per år i Huddinge och hänvisar till sin analys bostäder saknas i huvudstadsregionen vilken visar att kommunen fram till 2020 kommer att ha en årlig befolkningsökning på invånare, vilket medför ett behov av 985 nya bostäder per år. Villaägarna Huddingekretsen anser också att tillväxttakten kommer att vara högre och menar att befolkningsprognosen bör revideras upp. 16

17 Kommentar: Tillväxt-, miljö- och regionplaneringsutskottet (TRU) har gjort en ny befolkningsframskrivning och en justering av bostadsbehovet i länet. Den framskrivningen säger att det bör tillkomma 700 bostäder per år i Huddinge kommun för att täcka behovet. Översiktsplanen kommer att utgå från detta. Villaägarna Huddingekretsen påpekar att uppgifterna om bostadsbeståndet idag och fördelningen mellan ägandeformerna (tabell 1, sid 11) inte stämmer med motsvarande uppgifter på sidan 62 (4207 jmf med 2276 bostäder) avseende Segeltorp. Villaägarna Huddingekretsen menar vidare att om kommunen har fel uppgifter om befolkningsökningen kan det i framtiden bli problem med försörjning av bostäder för äldre och risk för brist i skola, vård och omsorg. Kommentar: Gällande bostadsbeståndsstatistiken så omfattar de olika geografiska områden. Tabell 1 är för hela kommundelen medan uppgifterna på sidan 62 är för strukturplaneområdet vilket är mindre än kommundelen. Statistiken har dock setts över då det visat sig att den innehöll felaktigheter. Behovet av kommunal service ses över varje år i respektive nämnds lokaplaneringsprocess och i framtagandet av Projektplanen för samhällsbyggnadsprojekt. Villaägarna Huddingekretsen menar också att det är viktigt att befolkningsökningen inte blir större än vad kommunens ekonomi klarar. Denna åsikt delas av Stuvsta Gårds Villaägareförening och Friluftsfrämjandet, vilka påpekar att det inte finns något egenvärde i att öka antalet invånare till om det sker på bekostnad av kvalitet och omtanke om dem som redan bor i kommunen. Stuvsta Gårds Villaägareförening menar vidare att ökningen maximalt bör vara 10-15% för att trafiksituationen med mera ska bli hanterbar. Föreningen påpekar också att det i översiktsplanen sägs att befolkningsökningen i kommunen ska följa den i länet, men att detta inte stämmer i praktiken eftersom ökningen i länet endast ligger på 16-25% (jmf med den planerade ökningen på 44% i kommunen). Denna motsägelse anser föreningen bör utredas närmre, särskilt med tanke på att kommunen har ökat kraftigare än länet även historiskt och på så sätt har ett överskott av invånare i jämförelse. Naturskyddsföreningen och Stuvsta Gårds Villaägareförening framhåller också det problematiska med en stor prognostiserad befolkningstillväxt och pekar på riskerna att grönområden tas i anspråk för exploatering och att kommunens miljöambitioner inskränks. Kommentar: En kommunalekonomisk bedömning har gjorts som visar att kommunens ekonomi inte skulle belastas negativt av en betydligt större befolkning än idag. I inriktningsbeslutet framgår att kommunen ska växa i takt med länet därav den relativt kraftiga befolkningsökningen. Översiktsplanen utgår från antalet bostäder gällande att växa i takt med länet. Att befolkningsprognosen skiljer sig åt beror i huvudsak på olika 17

18 ingångsvärden i länsprognosen och kommunprognosen. Trafiksituationen och miljöambitionerna klaras genom att prioritera gång, cykel och kollektivtrafik och förtäta i bra kollektivtrafiklägen. Privatpersoner En person boende på Björkvägen 12 i Fullersta är kritisk till att kommunen har som mål att öka antalet invånare till Hon påpekar att en sådan ökning bland annat skulle medföra behov av utökad kollektivtrafik och fler bostadsområden, vilka tär på grönområdena. Hon tror att kommunen skulle gagnas av en försiktigare befolkningsutveckling eftersom hon tror att många Huddingebor valt att bo i kommunen just för att det inte är så stadslikt och att de uppskattar närheten till naturen m.m. Kommentar: I inriktningsbeslutet framgår att kommunen ska växa i takt med länet därav den relativt kraftiga befolkningsökningen. Men befolkningsprognoser på lång sikt är mycket osäkra och därför anges ett spann från invånare år 2030 i utställningsförslaget. Trafikprognoser och kommunal service tar höjd för cirka invånare. Utgångspunkten i översiktsplanen är att dels förtäta där kollektivtrafiken redan är bra men även att förbättra kollektivtrafiken. Förtätningen innebär att vissa grönområden kommer att exploateras men samtidigt ska attraktiva parker utvecklas och de sammanhängande grönområdena värnas. Vid exploatering ska hänsyn tas till befintlig karaktär. Samrådsmöten och fokusgrupper Vid samrådsmötet den 9 oktober i centrala Huddinge sade flera deltagare att de är tveksamma till om det önskvärt att Huddinge ska växa mer. Kommentar: I inriktningsbeslutet framgår att kommunen ska växa i takt med länet därav den relativt kraftiga befolkningsökningen. Men befolkningsprognoser på lång sikt är mycket osäkra och därför anges ett spann från invånare år 2030 i utställningsförslaget. Trafikprognoser och kommunal service tar höjd för cirka invånare Huddinge i regionen Nämnder, myndigheter och kommunala råd Södertälje kommun tycker att det är positivt att man i Översiktsplanen konstaterar att Huddinge avser att vara en ledande och framträdande aktör i regionala frågor på länsnivå och i samarbeten på Södertörn. Södertälje kommun anser att Stockholmsregionens södra del behöver en stark röst i planeringen av regionala och statliga satsningar och ett fortsatt samarbete på Södertörn. Kommentar: Tack för synpunkten. 18

19 5.2 Riktlinjer för allmänna intressen I detta kapitel refereras samt kommenteras de synpunkter som kommit in rörande kapitlet Riktlinjer för allmänna intressen i översiktsplanen Bebyggelseutveckling för ökad sammanhållning Nämnder, myndigheter och kommunala råd Miljövårdsrådet, Trafikverket, Tillväxt-, miljö- och regionplaneringsutskottet (TRU), Samhällsbyggnadsnämnden och Miljönämnden är positiva till en ökad funktionsblandning i bebyggelsen. Samhällsbyggnadsnämnden och Miljönämnden påpekar att detta bidrar till ett minskat behov av transporter och därför är önskvärt ur ett hållbarhetsperspektiv. Nämnderna anser dock att en strategi behövs för avvägning mellan målkonflikter och hur man kan tänka kring förtätning i ett redan ianspråktaget område, exempelvis inom 1200 meter från spårstation. Som exempel pekar nämnderna på att en etablering av arbetsplatser/verksamheter innebär en ökning av mängden transporter. Kommentar: Översiktsplanen gör ställningstagandet att förtätningen ska ske inom de utpekade områdena där avståndet till god kollektivtrafik kan innebära att fler väljer kollektivtrafik. I de områdena kan störningar öka som en följd av förtätningen som till exempel att fler får högre bullernivåer från kollektivtrafik och transporter. Enligt översiktsplanen är det därför i de utpekade kollektivtrafiknära områdena som avsteg från bullerriktlinjer får göras. Förtätningar innebär dock att det ställs högre krav på samrådsförfarandet och på gestaltning då projekten på grund av deras placering kommer att bli mer komplicerade. En övervägning ska även göras på projektplanenivå om vilka platser som kan bebyggas utan att områdets behov av parker, grönområden, service med mera åsidosätts. En förtätning i kollektivtrafiknära stadsmiljöer påpekar Socialnämnden har visat ge goda effekter i form av användning av kollektivtrafik, minskad social segregation och större tillgänglighet till service. De framför dock att det finns en risk att bostäderna blir mindre och dyrare, att tillgängligheten till grönytor försämras och att brottsligheten ökar. Socialnämnden önskar att det i översiktsplanen förs en diskussion om hur dessa risker kan minimeras vid en eventuell förtätning. Kommentar: Bostädernas storlek och pris avgörs inte i översiktsplanen. Översiktsplanen uttrycker att en trygg stadsmiljö värderas högt och att målet är att det ska genomsyra all stadsplanering. Tillgängligheten till grönområden kan i vissa fall i mindre utsträckning försämras men samtidigt ska större sammanhängande grönområden värnas och attraktiva parker utvecklas. 19

20 Trafikverket och TRU anser att inriktning mot att förtäta i områden med goda infrastruktur- och kollektivtrafiklägen är bra. TRU stöder vidare kommunens ambition att bygga bostäder i anslutning till Spårväg syd och därigenom bidra till utvecklingen och genomförandet av en flerkärnig region, goda resvanor och regionens bostadsförsörjning. TRU vill dock understryka vikten av att ny bebyggelse i första hand koncentreras till de regionala stadskärnorna. Kommentar: Tack för synpunkterna. Ambitionen är just förtätning och att en stor del av den framtida utveckling ska ske i de regionala stadskärnorna. TRU pekar på behovet av studentbostäder i regionen och menar att Huddinge kommun har goda förutsättningar att bidra till en ökad produktion. TRU ser vidare med tillfredställelse på hur planen i text och på karta ger stöd för hur kommunen kan hantera frågor som annars kan vara komplexa att hantera i stadsomvandlings- och förtätningsprocesser. Som exempel nämner de tillgången på olika upplåtelseformer och vilka centrala parker som ska bevaras eller tillskapas. Kommentar: Behovet av ytterligare studentbostäder för att säkra kompetensförsörjningen förtydligas. Trafikverket påpekar att bebyggelseutveckling nära det statliga väg- och järnvägsnätet i de områden som beskrivs i översiktsplanen skapar ett stort behov av samordning kring trafikfrågor mellan Trafikverket och Huddinge kommun då befolknings- och bebyggelseutvecklingen kan leda till ett kraftigt ökat transportbehov. Trafikverket anser att trafikanalyser bör genomföras utifrån översiktsplanens markanvändningsinriktning och att resultat och konsekvenser utifrån dessa redovisas. Kommentar: Vi håller med om att samordningen kring trafik- och bebyggelsefrågor är viktig. Kommunen följer den regionala utvecklingsplan som finns för regionen i form av RUFS2010. Transportbehovet kommer således att följa de regionala prognoser som finns. Huddinge kommun har även själva tagit fram en kommunövergripande trafikprognos som visar på behovet av infrastruktursatsningar. För att minska behovet av bil ger översiktsplanen tydliga riktlinjer för var bebyggelse primärt ska tillkomma. SL ser mycket positivt på de riktlinjer som redovisas under avsnitt Riktlinjer för allmänna intressen och som berör bebyggelse- och kollektivtrafikplanering. Kommentar: Tack! 20

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

Huddinge kommun Översiktsplan 2030

Huddinge kommun Översiktsplan 2030 Huddinge kommun Översiktsplan 2030 Huddinge kommun Översiktsplan 2030 Maj 2014 Projektgrupp: Joel Edding, projektledare Johanna Tullhage Wadhstorp, planarkitekt Nicklas Lord, trafikplanerare Marcel Moritz,

Läs mer

Riktlinjer för samhällsbyggnadsprojekt och bostadsförsörjning

Riktlinjer för samhällsbyggnadsprojekt och bostadsförsörjning Riktlinjer för samhällsbyggnadsprojekt och bostadsförsörjning Inledning Huddinge kommun är en starkt växande kommun i länet, läget är attraktivt för boende med närhet till centrala Stockholm, bra kollektivtrafik

Läs mer

Medborgardialog: målbilder för översiktsplan Sammanställning av medborgardialog

Medborgardialog: målbilder för översiktsplan Sammanställning av medborgardialog Sammanställning av medborgardialog 2012-10-31 Jörgen Ölund Innehåll 1 Inledning 5 2 Frågorna 7 2.1.1 Bygg på höjden...7 2.1.2 Utpendlingen....7 2.1.3 Utveckling främst i tätorterna....8 2.1.4 Fler arbetsplatsområden....8

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut.

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut. Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2014-01-14 Ankom Stockholms läns landsting 2014-01- 21 Dnr., 0 i' ' : Sida 1(2) 24 Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm

Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm YIMBY Yes in my Backyard. 2009-11-04 Diarienummer: 2007-36100 2009:22 Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm - Inledning Nätverket YIMBY ser mycket positivt på en förtätning i kvarteret Tobaksmonopolet.

Läs mer

xstockholms läns landsting i (4)

xstockholms läns landsting i (4) xstockholms läns landsting i (4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Anders Wilandson Tillväxt- och regionplanenämnden Förslag till ny översiktsplan och innerstadsstrategi

Läs mer

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28 Framtidsplan Översiktsplan för Krokoms kommun Utlåtande över planförslag utställt 2014-09-22 2014-11-23 kommentarer och ändringar 2015-01-28 Utlåtande över utställt förslag till Framtidsplan/Översiktsplan

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-25 SN-2014/2852.319 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP)

Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP) MINNESANTECKNINGAR 1 [2] Referens: Alexander Szögi Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP) Dag och tid 11 April, kl. 18.30-20.30 Plats Hallunda Folkets hus Närvarande Ledamöter i

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 YIMBY Yes In My BackYard. 2011-10-25 2011:13 Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 Nätverket YIMBY ser mycket positivt på Botkyrka kommuns planer att förtäta och koppla samman Alby och Eriksberg.

Läs mer

Nätverket Trädplan Göteborgs yttrande angående Göteborgs Grönplan

Nätverket Trädplan Göteborgs yttrande angående Göteborgs Grönplan Nätverket Trädplan Göteborgs yttrande angående Göteborgs Grönplan Trädplan Göteborg välkomnar Park- och naturnämndens beslut att upprätta inriktnings- och planeringsdokumentet Göteborgs grönplan. En strategi

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Kungens kurva - Skärholmen

Kungens kurva - Skärholmen resurs pporten e vs i de yttre Kungens kurva - Skärholmen Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen e i den Kungens kurva Skärholmen Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen Uppföljning av utvecklingen

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik februari 2014 In ledn in g Moderaterna har en vision som handlar om att utveckla

Läs mer

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal YIMBY Yes In My BackYard. 2009-08-24 Diarienummer: 2007-36164 2009:15 Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal - Inledning YIMBY välkomnar att utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter.

Läs mer

B OTKY RK A. Kungens kurva - Skandinaviens största shoppingområde expanderar. Segeltorp. Älvsjö Skärholmen. Kungens kurva.

B OTKY RK A. Kungens kurva - Skandinaviens största shoppingområde expanderar. Segeltorp. Älvsjö Skärholmen. Kungens kurva. Kungens kurva - Skandinaviens största shoppingområde expanderar Skandinaviens största shoppingområde Kungens kurva-skärholmen växer med ett nytt IKEA-varuhus och en spa- och wellnessanläggning med hotell

Läs mer

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA ARBETSRAPPORT juni 2006 STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA - strategiska stadsbyggnadsanalyser - förslag på riktlinjer för stadsutveckling - konceptskiss inför det fortsatta planarbetet Bakgrund

Läs mer

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter - betalningsvilja för kontor, stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i

Läs mer

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2014-15... 4 1. STUDIERESA... 4 2. MARKNADSFÖRING... 4 3. KILINVENTERING... 5 4. VANDRINGSLEDER... 5 MÖTESSCHEMA 2014... 6 2 Inledning

Läs mer

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 27 Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen Ärendebeskrivning

Läs mer

miljökonsekvensbeskrivning Sigtuna kommun bilaga Översiktsplan 2014 Miljökonsekvensbeskrivning sigtuna kommun bilaga till översiktsplan 2014

miljökonsekvensbeskrivning Sigtuna kommun bilaga Översiktsplan 2014 Miljökonsekvensbeskrivning sigtuna kommun bilaga till översiktsplan 2014 Miljökonsekvensbeskrivning sigtuna kommun bilaga till översiktsplan 2014 1 Innehållsförteckning Bakgrund 5 Beaktande av MKB 6 Buller 6 Klimatpåverkan 6 Klimatanpassning 8 Natur- och kulturmiljö 8 Vatten

Läs mer

Tullinge dialogforum- om Botkyrka kommuns nya översiktsplan

Tullinge dialogforum- om Botkyrka kommuns nya översiktsplan MINNESANTECKNINGAR 1 [6] 2011-12-02 Referens: Josefin Adolfsson och Sofia Wiberg Tullinge dialogforum- om Botkyrka kommuns nya översiktsplan Dag och tid Torsdag 17 november 2011 kl. 18.30 Plats Närvarande

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv.

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv. 2013 02 26 GRÖNPLAN UPPDRAG Park- och naturnämnden beslutade 2011-06-21, att ge park- och naturförvaltningen i uppdrag att ta fram en Grönplan för Göteborgs Stad i samverkan med övriga berörda förvaltningar

Läs mer

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE ENKÄT MED KOMMUNINVÅNARE I ÅLDERN 65 80 ÅR USK AB Hans-Åke Gustavsson 08-508 35 066 2011-06-29 hans-ake.gustavsson@uskab.se Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2012... 4 1. STUDIERESA... 4 2. PAPPERSKARTA OCH/ELLER APP...

Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2012... 4 1. STUDIERESA... 4 2. PAPPERSKARTA OCH/ELLER APP... 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2012... 4 1. STUDIERESA... 4 2. PAPPERSKARTA OCH/ELLER APP... 4 2 Inledning Tillgång till bostadsnära natur av god kvalitet, en

Läs mer

Startpromemoria för planläggning inom fastigheten Gubbängen 1:1 i stadsdelen Farsta (cirka 40 st studentlägenheter).

Startpromemoria för planläggning inom fastigheten Gubbängen 1:1 i stadsdelen Farsta (cirka 40 st studentlägenheter). Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (8) 2014-02-24 Handläggare Mattias Olsson Telefon 08-508 27 261 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning inom fastigheten

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Samråd för älvslandskapet. Strömbäck

Samråd för älvslandskapet. Strömbäck Samråd för älvslandskapet. Strömbäck I Strömbäck hölls torsdagen den 19 november 2009 det tredje samrådet för den fördjupade översiktsplanen för älvslandskapet och ett 50-tal personer hade vid tillfället

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

BOSTADSPROGRAM 2011-2016

BOSTADSPROGRAM 2011-2016 BOSTADSPROGRAM 2011-2016 Antagen av kommunstyrelsen 2011-08-15 172 Innehåll Inledning...1 Målsättningar...1 Utbud och efterfrågan... 3 Planerad bostadsproduktion och prioriteringar 2011-2016... 6 INLEDNING

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Stadsarkitektkontoret WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Ekonomisk karta med det aktuella området markerat 2013-09-02 2(14) Bakgrund till workshopen Stadsarkitektkontoret har av kommunstyrelsens

Läs mer

Mål och inriktning Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden 2013

Mål och inriktning Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden 2013 Mål och inriktning Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden 2013 1 Inledning... 3 Prioritering av kommunfullmäktiges mål... 3 Förtydliganden till kommunfullmäktiges mål... 3 Uppdrag från kommunfullmäktige...

Läs mer

Markanvisningens ABC i Stockholms stad

Markanvisningens ABC i Stockholms stad Markanvisningspolicy Markanvisningens ABC i Stockholms stad STocKHOLM Växer Stockholms stad har en långsiktig vision för utvecklingen fram till år 2030, den nya översiktsplanen är en vägledning för hur

Läs mer

MAJ 2011 www.huddinge.se

MAJ 2011 www.huddinge.se FAKTA MAJ 2011 Innehåll Lite kort om Huddinge 3 Arbete 5 Förvärvsarbetande Huddingebor. Arbetsplatser i Huddinge. Fördelning inom olika sektorer. De största arbetsplatserna. Befolkning 6 7 Folkmängdens

Läs mer

betalningsvilja för SMÅHUS Värdering av stadskvaliteter Betalningsvilja för småhus och genomförandet av stadsutveckling i regionen

betalningsvilja för SMÅHUS Värdering av stadskvaliteter Betalningsvilja för småhus och genomförandet av stadsutveckling i regionen betalningsvilja för SMÅHUS Värdering av stadskvaliteter Betalningsvilja för småhus och genomförandet av stadsutveckling i regionen Stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen... 3 1. Tillgänglighet

Läs mer

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 2014-10-08 Rev 2014-10-07 SID 1 (13) SBN2014:142 Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 Bakgrund Behovet av ny parkeringsnorm Den nuvarande parkeringsnormen, som ligger till grund för beräkning

Läs mer

Särskild sammanställning enligt miljöbalken 6 kap 16 översiktsplan lidingö 2030

Särskild sammanställning enligt miljöbalken 6 kap 16 översiktsplan lidingö 2030 Särskild sammanställning enligt miljöbalken 6 kap 16 översiktsplan lidingö 2030 Oktober 2012 Beställare: Konsult: Layout: Foton: lidingö stad WSP Samhällsbyggnad, avdelning Landskap och Miljö mia Tiderman,

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i RUFS 2010, den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, är att vi ska bli

Läs mer

Förslag till mål och inriktning för budget 2011

Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Yrkande Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden Moderata Samlingspartiet Folkpartiet Liberalerna Kristdemokraterna Medborgarnas behov och intressen

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Kalmar Nyckel PLATSEN

Kalmar Nyckel PLATSEN Sida 1 (6) Placering av Linnéuniversitet i Kalmar 2009-11-20 BEDÖMNINGSARBETE ARKITEKTUPPDRAG Kalmar Nyckel PLATSEN 1 Allmänt Vad innebär huvudkriterierna för förslaget: sjönära, stadsnära, kommunikationsnära.

Läs mer

Remiss - Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö dnr: M2014/2798/Mm

Remiss - Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö dnr: M2014/2798/Mm Yttrande Sida 1 av 7 2015-05-07 Dnr: KS-2015/00151 Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Remiss - Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö dnr: M2014/2798/Mm

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

GATUKOST NADS- UTREDNING

GATUKOST NADS- UTREDNING 202-03-5 GATUKOST NADS- UTREDNING SAMRÅDSREDOGÖRELSE HAGA 3 Utställningshandling . Innehåll. Innehåll... 2 Samrådsredogörelse... 3 2. Samrådsinstanser... 3 3. Samrådets upplägg... 3 4. Yttranden... 4 4.

Läs mer

Hitta hem till. Huddinge

Hitta hem till. Huddinge Hitta hem till Huddinge Vi satsar på framtiden Huddinge är en modern storstadskommun med drygt 90.000 invånare - och vi blir ständigt fler. Attraktiva boendemiljöer, närheten till Stockholm, bra skolor

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2014-04-30 UTBILDNINGSKONTORET Dnr BOU 2014-171 Klas Lind Dnr KS 2014-345 Barn- och ungdomsnämnden Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Huddingetrainee: miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Vill skaffa mer erfarenhet på mitt CV Tar examen om ett år Vill vara där

Läs mer

Stockholm stads markanvisningspolicy Mex-dagarna november 2013 2013-11-13

Stockholm stads markanvisningspolicy Mex-dagarna november 2013 2013-11-13 Stockholm stads markanvisningspolicy Mex-dagarna november 2013 Varför markanvisningspolicy? Kommunens vilja med sitt markinnehav. Transparenta, klara och entydiga regler för markanvisningar. Bidrar till

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

Synpunkter på förslag till Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun utställningsversionen

Synpunkter på förslag till Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun utställningsversionen Sigtuna kommun Stadsbyggnadskontoret Trafikgruppen Synpunkter på förslag till Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun utställningsversionen Trafikgruppen noterar med tillfredsställelse det positiva beskedet

Läs mer

Strukturplan för Skåne Nordväst - Gemensamma ställningstaganden för översiktlig planering

Strukturplan för Skåne Nordväst - Gemensamma ställningstaganden för översiktlig planering Strukturplan för Skåne Nordväst - Gemensamma ställningstaganden för översiktlig planering Skåne Nordväst Syfte och mål Uttrycker samsyn kring gemensamma fysiska utvecklingsfrågor och ställningstaganden.

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård.

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård. MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013 Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40 Plats Västerlanda bygdegård Moderator Maria Wramsten Willmar Medverkande från kommunen Antal besökare

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018

Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018 1 Det goda boendet Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018 Inledning För Socialdemokraterna är rätten till en egen bostad en social rättighet. Alla människor, och inte bara

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II Varmt välkomna! Projektplanen Melissa Safer, Trafikverket Region Stockholm Syfte Syftet med projektet är att skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

BKA OCH SKA I PLANPROCESSEN

BKA OCH SKA I PLANPROCESSEN Reviderad -24 november 2014 BKA OCH SKA I PLANPROCESSEN Stadsbyggnadskontoret har tagit fram en arbetsprocess för hur det sociala perspektivet ska beaktas i planprocesser och sedan årsskiftet 2013/2014

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-05-08 Minnesanteckningar förda vid information om översiktsplanefrågor och övriga samhällsfrågor i Skoskumgården i Skummeslövsstrand 2012-05-08 kl 18.30-21.00 Närvarande:

Läs mer

Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan

Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan 2015-04-30 MEDBORGARDIALOG - SAMRÅDSHANDLING Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan Samrådshandlingen upprättad i april 2015 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Postgiro 771 82 LUDVIKA

Läs mer

Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark vid Fjällberg, Lycksele och Åsele kommuner

Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark vid Fjällberg, Lycksele och Åsele kommuner Yttrande Datum 2012-09-19 Ärendebeteckning 551-3619-2012 Arkivbeteckning 2400-51-128 1(4) Nordisk Vindkraft AB Sanna Lindqvist Sanna.Lindqvist@nordiskvindkraft.se Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer