HUDDINGE KOMMUN. Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HUDDINGE KOMMUN. Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE"

Transkript

1 HUDDINGE KOMMUN Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE

2 2

3 Innehåll 1 Sammanfattning 5 2 Slutsatser och rekommendationer 6 3 Samrådsprocessen 7 4 Läsanvisning till samrådsredogörelsen 8 5 Sammanställning av inkomna synpunkter Process och dialog Disposition - Innehåll, upplägg och begriplighet Kapitel Inledning Inriktning för översiktsplanen Nationella och Regionala och kommunala mål Medborgaren, kommunen och regionen Huddinge i regionen Riktlinjer för allmänna intressen Bebyggelseutveckling för ökad sammanhållning Det goda vardagslivet Fler arbetsplatser inom tjänste- och kunskapssektorn Attraktiva parker och stora strövområden Minskad klimatpåverkan samt klimatanpassning Vatten är en grundförutsättning Kulturlandskap och mark för jord- och skogsbruk Gång, cykel och kollektivtrafik i fokus Teknisk försörjning Säkra livsmiljöer Riktlinjer för geografiska områden Flemingsberg Kungens kurva Storängen Scenario Flemingsberg-Masmo Utveckling av lokala centrum med omgivning Övriga större utvecklingsområden Fortsatt utveckling i övrig sammanhållen bebyggelse Regionala och statliga intressen Mellankommunala och regionala intressen 145 3

4 5.4.2 Riksintressen Konsekvensanalys Miljökonsekvenser Länsstyrelsens yttrande i sin helhet 154 Översiktsplan 2030 förslag till ny översiktsplan för Huddinge kommun 154 LÄNSSTYRELSENS SYNPUNKTER 155 Övergripande synpunkter 155 Riktlinjer för allmänna intressen 157 Bebyggelseutveckling för ökad sammanhållning 157 Attraktiva parker och stora strövområden 159 Minskad klimatpåverkan samt klimatanpassning 159 Vatten är en grundförutsättning 160 Kulturlandskap och mark för jord- och skogsbruk 161 Gång, cykel och kollektivtrafik i fokus 162 Säkra livsmiljöer 163 Riktlinjer för geografiska områden 167 De regionala stadskärnorna Flemingsberg och Kungens Kurva 167 Scenario Flemingsberg Masmo 170 Utveckling av lokala centrum med omgivning 171 Övriga större utvecklingsområden 173 Fortsatt utveckling i övrig sammanhållen bebyggelse 173 Regionala och statliga intressen 174 Mellankommunala och regionala intressen 174 Riksintressen 175 Konsekvensanalys 177 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga Förteckning över inkomna yttranden 180 4

5 1 Sammanfattning Den övergripande inriktningen i översiktsplanen är en långsiktig hållbar utveckling genom att skapa levande stadsmiljöer samtidigt som större grönområden värnas och klimatutsläppen minskar. För att åstadkomma detta föreslås en funktionsblandad bebyggelseutveckling och förtätning i goda kollektivtrafiklägen nära kommunal och kommersiell service och ökade förutsättningar för gång, cykel och kollektivtrafik. Samrådet visar att det finns en stor positiv enighet kring kommunens visioner om tillväxt för bostäder och arbetsplatser. Flera remissinstanser inom samhällsbyggnadssektorn och näringslivet anser att det är viktigt att kommunen satsar på en god samhällsplanering och ett nära samarbete med kommunens företagare och aktörer inom näringslivet för att lyckas nå målet. De menar också att det är viktigt att se över förutsättningarna för den befolkningsökning som följer av en ökad exploatering och hänvisar till frågor som infrastruktur, möjligheter till utbyggnad av kommunal service och tillgång till rekreationsområden. Många remissinstanser ansluter sig till huvudinriktningen om en funktionsblandad bebyggelseutveckling innebärande både förtätningar av bostäder och arbetsplatser i befintliga områden och att nya utvecklingsområden växer fram med en exploatering som motiverar för en spårbunden trafik. Här lyfts framförallt Flemingsberg fram som ett centralt utvecklingsområde med potential att få fram ett stort antal bostäder och arbetsplatser. Kopplat till det har flera samrådsyttranden om planerna kring Spårväg syd kommit in. Den planerade spårvägen genererar många frågor som berör området kring Flemingsberg, Masmo, och en eventuell exploatering i Glömstadalen, samt Kungens kurva, och utvecklingen där. Vad gäller utvecklingen i Glömstadalen råder det en stor enighet om att en utveckling av området är positiv. Uppfattningarna är däremot delade om vilket alternativ som är att förespråka. Naturskyddsföreningar, hembygdsföreningar och privatpersoner vill generellt skydda kulturlandskapet och bevara grönområdet i möjligaste mån, medan flera aktörer inom samhällsbyggnad, näringsliv och medborgarföreningar förespråkar alternativet Tät stadsbygd och menar att det är det enda alternativet som motiverar en spårväg. Flertalet remissinstanser anser att Huddinges grönområden bör bevaras och utvecklas. Tillgänglighet och mötesplatser är ledord som framhålls vad gäller kommunens parker och rekreationsområden. Flera yttranden handlar om trafikfrågor och många ser positivt på att förslaget till översiktsplan lyfter fram kollektivtrafiken och strävan att kommunens olika delar ska nås med allmänna kommunikationer och vara lättillgängliga per fot och cykel. Här lyfter flera instanser fram att kommunikationerna mellan kommunens västra och östra delar bör förbättras. 5

6 Motstridiga åsikter framförs i många frågor, exempelvis varierar synen på biltrafik kontra kollektivtrafik, liksom avseende exploatering kontra bevarande. Det uttrycks av några remissinstanser en oro för att den planerade tillväxten medför en befolkningsökning som kommunen inte klarar av ekonomiskt och att förutsättningarna inte är tillräckliga. Här framhålls vikten av att kommunen och näringslivet samarbetar och att trafikfrågan löses på flera platser. De exploateringsplaner som finns, både i befintliga områden och i nya områden, befarar flertalet instanser kommer att leda till att mark tas från kommunens grönområden. Många tar upp eventuella exploateringar invid Hanvedenkilens norra delar och de splittringar av gröna kilar och korridorer som de anser inte bör genomföras. Gömmarens naturreservat är ett annat naturområde flera menar bör skyddas från exploatering. Många remissinstanser lyfter fram buller och luftföroreningsfrågan som allvarlig och pekar på den miljökonsekvensanalys som gjorts och att Södertörnsleden skulle medföra att fler utsätts för buller. 2 Slutsatser och rekommendationer I och med det förhållandevis starka stöd som översiktsplanens huvudinriktningar fått är rekommendationen att grunderna i samrådsförslaget ska kvarstå i utställningsversionen. Samrådssynpunkterna gällande de tre scenarier för sträckan Flemingsberg-Masmo skiljer sig kraftigt åt. Rekommendationen är att ett bebyggelsealternativ bör ingå i utställningsversionen för att åstadkomma fler bostäder, arbetsplatser och underlag för Spårväg syd och stombusslinjerna. Men även för att knyta samman olika områden samtidigt som de värdefullaste grönområdena kan sparas. Denna föreslagna inriktning stämmer även väl överens med länsstyrelsens och landstingets yttranden. Flera samrådssynpunkter har berört att områdenas befintliga karaktär ska värnas. Rekommendationen är att tydliggöra kulturmiljövärdena och att tillkommande bebyggelse ska beakta befintlig bebyggelse. De områden som i gällande översiktsplan som är markerade som fritidshusområden bör även särskiljas i Översiktplan 2030 som omvandlingsområden så att det blir tydligt att det är en annan inriktning för dessa områden än för övriga tätorten. Några samrådssynpunkter har lyfts att det är för lite fokus på verksamhetsområden. Utställningsversionen bör därför tydliggöra vilka områden som även framöver är tänkta vara rena verksamhetsområden och vilka som kan utvidgas. Södertörnsleden har flera remissinstanser varit kritiska mot. Efter samrådet har Trafikverket dragit tillbaka sin planering för Södertörnsleden och istället börjat planeringen för Tvärförbindelse Södertörn. Lokalisering och trafiklösning är inte 6

7 klarlagt men kommunens inriktning bör vara att denna förbindelse bör medföra mindre intrång och barriäreffekter än Södertörnsleden. 3 Samrådsprocessen Samrådet för Huddinge kommuns nya Översiktsplan 2030 pågick mellan 20 augusti och 2 november Samrådsunderlaget var utställt i Tekniska nämndhuset och på kommunens bibliotek. Huddinge kommun anordnade tre öppna samrådsmöten. Det första samrådsmötet ägde rum på Östra gymnasiet i Skogås den 19 september där 19 personer deltog. Det andra samrådsmötet ägde rum den 9 oktober i Folkets hus i centrala Huddinge där 53 personer deltog. Det tredje samrådsmötet ägde rum den 18 oktober i Vårbyskolan där 20 personer deltog. Totalt deltog 92 personer på de tre öppna samrådsmötena varav 75 personer närvarande under hela eller större delen av mötet och deltog i samtalen. Av de 80 personer där vi säkert känner till könsfördelningen var 55 procent kvinnor och 45 procent män. Överlag var medelåldern relativt hög på de öppna samrådsmötena. För att nå fler personer och nå grupper som vanligen inte nås anordnades även sju fokusgrupper på familjecentralen i Flemingsberg, Vårby, Skogås, centrala Huddinge samt öppna förskolan i Segeltorp, fritidsgården i Vårby och för gymnasieelever på Östra gymnasiet. Totalt deltog 67 personer på de sju fokusgrupperna varav 45 kvinnor/flickor och 22 män/pojkar. Medelåldern var relativt låg på fokusgrupperna. I och med dessa uppsökande insatser, fokusgrupperna, har en relativt jämn ålders och könsfördelning uppnåtts för dem som deltagit i samrådet. 86 yttranden har inkommit. Ungefär 36 % av yttrandena har inkommit från nämnder och myndigheter, 23 % från privatpersoner och 41 % från organisationer, föreningar och kommunala bolag. I denna samrådssammanställning ingår de 86 yttranden som inkommit men även det som framkommit på de öppna samrådsmötena och fokusgruppsmötena. Fem remissinstanser (Naturvårdsverket, Sveriges kommuner och landsting, Kommunförbundet i Stockholms län, Skogsstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har meddelat att de inte har någonting att erinra över planen. 7

8 4 Läsanvisning till samrådsredogörelsen I samrådsredogörelsen refereras och kommenteras framförda synpunkter. Synpunkterna är sammanfattade. Samtliga yttranden i sin helhet med bilagor finns tillgängliga hos Huddinge kommun. Redovisningen i denna samrådsredogörelse följer översiktsplanförslagets disposition, det vill säga med samma kapitelindelning. Under varje kapitel redovisas yttrandena sorterade i de fyra huvudgrupperna: 1. Nämnder, myndigheter och kommunala råd. Här ingår, nämnder, myndigheter, kommunala råd och statliga verk. 2. Organisationer, föreningar och kommunala bolag. Här ingår privatägda företag, ideella föreningar, organisationer, stiftelser och kommunala bolag. 3. Privatpersoner. Här ingår kommuninvånare och grupper som inte företräds av någon organisation eller juridisk person. 4. Synpunkter från öppna samrådsmöten och fokusgrupper. Här ingår de synpunkter som framkom på de tre öppna samrådsmöten och de sju fokusgrupperna. De synpunkter som handlar om samrådsprocessen och översiktsplanens disposition redovisas under samrådsredogörelsens avsnitt 5.1 och 5.2. Därefter följer sammanställningen översiktsplanens disposition. Länsstyrelsens yttrande finns i sin helhet sist i samrådsredogörelsen, under kapitel 6. 8

9 5 Sammanställning av inkomna synpunkter 5.1 Process och dialog Fullersta FastighetsägareFörening påpekar att de av inbjudan till samrådsmötet uppfattade att översiktsplanen skulle presenteras på mötet. De förvånas därför över att mötet gick ut på en kort genomgång av planen med fokus på att deltagarna sedan förväntades lämna synpunkter och menar att mötet förutsatte att deltagarna hade all kännedom om planen. De hoppas därför få fler chanser att yttra sig och påverka processen, då de anser att det är svårt att delge ett fullständigt svar till en samrådsversion av översiktsplanen. Kommentar: Vi beklagar att samrådsmötet inte var till belåtenhet. Tanken med samrådsmötet var att ge möjlighet till fördjupad dialog och förutsättningar att lämna synpunkter på ett annat sätt än i skriftligt format. Hela översiktsplanen har varit tillgänglig på flera ställen och skriftliga synpunkter kunnat lämnas. Under utställningen sker en granskning av översiktsplanen och då är det möjligt att yttra sig igen. En privatperson påpekar att denne anser att samrådsmötet var väl genomfört. Kommentar: Tack! 5.2 Disposition - Innehåll, upplägg och begriplighet Södertörns polismästardistrikt ser positivt på översiktsplaneförslaget i sin helhet. Kommentar: Tack! Samhällsbyggnadsnämnden och Miljönämnden påpekar att översiktsplaneförslaget är mer allmänt hållen än nu gällande översiktsplan vilket ställer högre krav på att utredningar av eventuella målkonflikter görs i tidigt skede. Samhällsbyggnadsnämnden och Miljönämnden ser gärna att kommunen i översiktsplanen föreslår en strategi för att hantera målkonflikter kring och mellan markanvändning, exploateringsgrad, parkering, buller etc. Vidare anser Samhällsbyggnadsnämnden och Miljönämnden att det i översiktsplanen bör tydliggöras att det kommer krävas marknadsmässiga bedömningar i enskilda projekt före ett genomförande. Kommentar: Den nya översiktsplanen är mer allmänt hållen än den gällande översiktsplanen för att kunna vara mer strategisk och fungera som styrinstrument på en övergripande nivå. Översiktsplanen ska utgöra ett underlag till detaljplaneringen men i Projektplanen för samhällsbyggnadsprojekt kommer vidare strategiska avgöranden tas. Om en exploatering är lämplig eller inte avgörs i översiktsplanen och i framtagandet av Projektplanen för samhällsbyggnadsprojekt. Avvägningar mellan 9

10 målkonflikter görs även i detaljplanearbetet. Den marknadsmässiga bedömningen sker i huvudsak vid framtagandet av Projektplanen för samhällsbyggnadsprojekt. Flera remissinstanser exempelvis Botkyrka kommun, Kultur- och fritidsnämnden i Huddinge, Huddinge Naturskyddsförening, Stockholm Stad och Tyresö kommun anser att översiktsplanen är pedagogisk och ger en tydlig bild av kommunens intentioner. Denna åsikt delas av en privatperson som påpekar att hon finner översiktsplanen lätt att läsa och förstå, illustrativ samt lagom omfattande. Kommentar: Tack! Huddinge brottsförebyggande råd anser att översiktsplanen är bra och välgenomtänkt. De menar att planen har en medvetenhet som ger kommunen goda förutsättningar att skapa tryggare bostadsområden framöver. Kommentar: Tack! Huge Fastigheter AB anser att det är bra att det i planen anges att Flemingsberg är ett primärt tillväxtområde men att det behöver tydliggöras vad detta innebär. Kommentar: Med detta menas att en stor del av tillväxten i form av bostäder, arbetsplatser och service bör ske i Flemingsberg. Tyresö kommun framför att det skulle underlätta för läsaren av översiktsplanen om det fanns ämnesrubriker vid varje ruta för riktlinjer, istället för att rubriken enbart säger Riktlinjer. Tyresö kommun anser också att vissa av kartorna är så små att det är svårt att orientera sig. Kommentar: Tack för synpunkterna. Samhällsbyggnadsnämnden och Miljönämnden undrar om begreppet Övrig tätort på markanvändningskartan endast omfattar Gladö kvarn, Ådran och Vidja då dessa områden är de enda utan koppling till kollektivtrafikstråk. Kommentar: Nej, det är bara i anslutning till kollektivtrafikstråken/stamnätet (inom ca 400 meter) som klassas som sekundära förtätnings- och utbyggnadsstråk. Detta innebär att även andra delar i kommunen, mellan kollektivtrafikstråken/stamnätet, klassas som övrig tätort. Texten förtydligas. Samhällsbyggnadsnämnden och Miljönämnden ifrågasätter nödvändigheten av att redovisa badplatser på en markanvändningskarta. Vidare anser nämnderna att den inventering av badplatser som Miljö- och 10

11 samhällsbyggnadsförvaltningen utförde under sommaren 2012 bör arbetas in i texten om badplatser. Kommentar: Inventeringen har bedömts bli på en för detaljerad nivå för att ingå i översiktsplanen. Badplatserna fortsätter att vara utmärkta på markanvändningskartan då de är viktiga mötesplatser som det är viktigt att bevara. Arena Huddinge menar att det skulle vara mer fördelaktigt att i översiktsplanen redovisa en övergripande strukturnivå för alla geografiska områden istället för att som för vissa områden, till exempel Flemingsberg och Kungens kurva, fördjupa sig och då riskera att skapa låsningar för framtida utvecklingsplaner. Kommentar: Flemingsberg och Kungens kurva kommer att behandlas inom ramen för de fördjupade översiktsplanerna som pågår för respektive område. En synpunkt som framfördes vid samrådsmötet den 9 oktober i centrala Huddinge är att översiktsplanen är motstridig på flera punkter. Kommentar: Närmare information krävs för att kunna bemöta och hantera synpunkten. 5.3 Kapitel Inledning I detta kapitel refereras samt kommenteras de synpunkter som kommit in rörande kapitlet Inledning i översiktsplanen Inriktning för översiktsplanen Nämnder, myndigheter och kommunala råd Stockholm Stad anser att Huddinges förslag till översiktsplan har väldigt många likheter med Stockholms översiktsplan Promenadstaden när det gäller att prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik, att utveckla attraktiva centra, att förstärka sambanden mellan kommunens olika delar och att skapa levande stadsmiljöer i hela kommunen. Stockholms Stad anser att samstämmigheten med den kommunövergripande planeringen samt eventuell argumentering gentemot statliga myndigheter med flera underlättas i och med detta. Även Södertälje kommun framhåller att inriktningen i förslaget till Huddinges översiktsplan stämmer väl överens med Södertälje kommuns förslag till översiktsplan. Södertälje kommun tycker att det är positivt att fler kommuner i regionen har liknande syn på en hållbar utveckling av den fysiska miljön så att dessa gemensamt kan arbeta för att nå viktiga mål såsom en ökad ekologisk hållbarhet och en stark social sammanhållning i regionen. Kommentar: Bra att det finns en samstämmighet. 11

12 Huddinge Skönhetsråd anser att det är svårt att bedöma konsekvenserna för de frågor som ligger under Skönhetsrådets ansvar på grund av översiktsplanens programmatiska karaktär. Rådet noterar även att orden gestaltning och "skönhet" är undanskuffade av vad de anser mer trendiga uttryck som stadsmässighet, mötesplatser, miljövänliga transporter, "funktionsblandning och förtätning. De frågar sig vad förtätning och funktionsblandning innebär för Huddinges olika bebyggelsemiljöer och hur de subtila upplevelsevärdena, som finns både i låghusområden och bland flerbostadsbebyggelsen, beaktas. Skönhetsrådet frågar sig om Huddinges kulturmiljöer kan bevaras och anser att den inneboende konflikten i dessa frågor bör lyftas fram bättre i översiktsplanen. Kommentar: Gestaltningsfrågorna har lyfts tydligare i utställningsförslaget och likaså kulturmiljöerna. Vissa kulturmiljöer kommer påverkas av en förtätning men större hänsyn tas än i samrådsförslaget. Tillkommande bebyggelse ska alltid förhålla sig till befintlig bebyggelse och ambitionen är att tillkommande bebyggelse alltid ska tillföra något. En offentlig miljö av hög kvalitet är av avgörande vikt för ett trivsamt samhälle. AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) ser mycket positivt på inriktningen att skapa en hållbar utveckling med goda livsmiljöer. SL anser även att är positivt att gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras samt att kollektivtrafiken är utgångspunkten vid all planering. De är även, liksom Samhällsbyggnadsnämnden och Miljönämnden, positiva till inriktningen att kommunen ska växa i kollektivtrafiknära lägen. Samhällsbyggnadsnämnden och Miljönämnden menar att detta medför ett minskat bilberoende samt ett minskat behov att ta grönytor i anspråk för exploatering. Kommentar: Synpunkten noterad. Tillväxt-, miljö- och regionplaneringsutskottet (TRU) är övervägande positiva till samrådsförslaget till översiktsplanen och anser att den har en inriktning och ett innehåll som ger kommunen goda förutsättningar för att driva en strategisk och genomförandeinriktad planering. Kommentar: Tack! Organisationer, föreningar och kommunala bolag Villaägarna Huddingekretsen undrar hur kommunen valt de fyra huvudinriktningarna och anser att det är obalanserat att kollektivtrafiken redan på rubriknivå lyfts fram i tre av fyra inriktningsområden. De menar istället att målet borde vara att främja miljövänliga transporter oavsett trafikslag. De påpekar vidare att utvecklingen av kollektivtrafiken tar lång tid och att planen i det avseendet är orealistisk i flera antaganden. 12

13 Kommentar: De fyra huvudinriktningarna har tagits fram i en process som inkluderade kommuninvånare, tjänstemän, näringsliv och miljöorganisationer. Målen har sedan diskuterats med politiska företrädare och beslutats av kommunfullmäktige. Det är inte endast miljöskäl som gör att kollektivtrafiken lyfts fram utan även bland annat framkomlighetsskäl, utrymmesskäl, trafiksäkerhet, buller och partiklar. Utvecklingen av kollektivtrafiken tar lång tid och översiktsplanen har en lång tidshorisont. Fastighets AB Brostaden anser att översiktsplanen är gedigen och har en hög ambitionsnivå som visar att Huddinge månar om tillväxt och satsar framåt. Kommentar: Tack! Privatpersoner 25 invånare i Stuvsta och Snättringe inbjudna till dialog om översiktsplanen av Socialdemokraternas lokalföreningar (nedan kallade Axelsson m.fl.) är överlag positiva till inriktningen i översiktsplanen. Kommentar: Tack! En privatperson påpekar att hon är positiv till att fokus ligger på att förtäta befintliga bebyggda områden samt att ledorden är stad, kollektivtrafik, och gång- och cykeltrafik. Kommentar: Tack! Samrådsmöten och fokusgrupper Vid samrådsmötet den 19 september i Skogås var flera deltagare positiva till översiktsplanen och sade att den överlag är väl genomtänkt när de gäller förslag till förtätning, mötesplatser och grönstråk. Flera uttryckte dock att det saknades en mötesplats i Västra Skogås. Kommentar: Tack! I översiktsplanen pekas Skogås centrum och anläggandet av ett torg ut som en mötesplats i Västra Skogås. Det pågår även satsningar på att lyfta parken öster om Skogås Rackethall och till utställningsförslaget pekas denna plats ut som en mötesplats i enlighet med synpunkten. Vid samrådsmötet den 9 oktober i centrala Huddinge uttryckte sig flera deltagare positivt till en förtätning i kollektivtrafiknära lägen. Några deltagare förespråkade också att det byggs mer på höjden i de centrala delarna av Huddinge. Kommentar: Översiktsplanen utgår från att det ska vara en hög exploateringsgrad i kollektivtrafiknära lägen men tar inte ställning till om bebyggelsen ska vara hög eller låg vilket avgörs i senare skeden. 13

14 Vid samrådet den 20 oktober i Vårby var deltagarna överlag positiva till planens inriktning med fokus på gång-, cykel- och kollektivtrafik. Kommentar: Synpunkten noterad Nationella och Regionala och kommunala mål Nämnder, myndigheter och kommunala råd Stockholm Stad saknar tydliga skrivningar avseende övergripande (nationella och regionala) och kommunala trafikmål i inledningsavsnittet. Trafikutvecklingen och flödena påverkar i hög grad även Stockholm. Därför önskar Stockholm Stad att Huddinge kommun specificerar sin ståndpunkt i detta sammanhang. Trafikverket anser att det vore intressant med en bedömning av hur översiktsplanens inriktning medverkar till uppfyllelse av de transportpolitiska målen. Kommentar: Information om de transportpolitiska målen har lagts till. Översiktsplanen pekar tydligt ut en riktning för planeringen där bebyggelse ska planeras med gång, cykel och kollektivtrafik som utgångspunkt. Detta för att minska den trafikala belastningen av bland annat bilresor i regionen. Tillväxt-, miljö- och regionplaneringsutskottet (TRU) och Nynäshamns kommun är positiva till att Huddinge kommun har RUFS 2010 som utgångspunkt för den översiktliga planeringen. Nynäshamns kommun observerar denna utgångspunkt i beskrivning av kollektivtrafikens roll i utvecklingen, beredskapen för en kraftig utveckling gällande bostäder och arbetsplatser samt värnande om de gröna kilarna. Kommentar: Synpunkten noterad. Organisationer, föreningar och kommunala bolag Villaägarna Huddingekretsen anser inte att målen är preciserade avseende vad som ska mätas, hur det ska mätas, nuvärde (hur ser det ut idag) och målvärde (hur mycket bättre det ska bli). De menar att det inte går att ta fram åtgärdsplaner och beräkna resursbehov utan dessa preciseringar och att en medveten och klok prioritering mellan olika åtgärder inte heller är möjlig att göra utan en sådan analys. Vidare anser de att effektiva transporter bör stödjas och att detta borde läggas till i översiktsplanens måldel. Kommentar: Översiktsplanen ger den övergripande inriktningen och efterföljande planering preciserar inriktningen och målen mer i detalj utifrån översiktsplanen. Effektiva transporter är en viktig del och ligger helt i linje med översiktsplanens intentioner om att prioritera gång, cykel och kollektivtrafik som är kapacitets- och energieffektiva transportslag. 14

15 5.1.3 Medborgaren, kommunen och regionen Nämnder, myndigheter och kommunala råd Stockholm Stad anser att det är gynnsamt att planförslaget har ett kvantitativt mål för bostadsbyggandet, därmed blir det tydligt att även Huddinge bidrar till att underlätta för den snabba regionala befolkningstillväxten. Skönhetsrådet undrar om den beräknade befolkningsutvecklingen i Huddinge kan rymmas genom förtätning inom den redan bebyggda ytan. Rådet vill understryka att det är viktigt att utvecklingen sker på ett sätt så att attraktiviteten, trivselvärdena och omsorgen om både bebyggelsemiljöer och parker samt respekten för de människor som bor och verkar i områdena, kan behållas. Skönhetsrådet känner oro för att förtätningen kan komma att ske på ett gestaltningsmässigt negativt sätt som kanske till och med suddar ut Huddinges historia och identitet. Kommentar: Översiktsplanen uttrycker att befintlig karaktär ska beaktas vid förtätning. En översyn av kulturmiljöinventeringen har gjorts och kulturmiljöerna har lyfts fram tydligare i utställningsförslaget. Samhällsbyggnadsnämnden och Miljönämnden anser att en befolkningsökning enligt översiktsplanen kommer att ställa stora krav på respektive nämnders hantering av ärenden samt Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet avseende resurser och organisation. Vidare framhåller nämnderna att processen tar längre tid i redan bebyggda områden på grund av att antalet frågor att förhålla sig till är fler och att de boende eventuellt överklagar planen. Av den anledningen krävs en god dialog internt på kommunen, liksom med kommuninvånarna. Likväl menar nämnderna att stora ansträngningar kommer att krävas i samverkansarbetet med samhällsaktörer såsom SL, Trafikverket och större markägare. Kommentar: Översiktsplanens inriktning på förtätning kommer högst sannolikt medföra längre detaljplaneprocesser än vid exploatering i obebyggda områden. Dialog och samarbete med boende och olika samhällsaktörer kommer krävas i stor utsträckning. Samhällsbyggnadsnämnden och Miljönämnden poängterar att förtätningar i redan bebyggda miljöer, till exempel i Huddinges villaområden, bör behandlas i någon form av övergripande dokument för att undvika en splittrad bebyggelseutveckling utan gestaltningsmässig omsorg. Kommentar: De bebyggda miljöerna är alla unika och därför bör tillkommande förtätningar utgå från den specifika platsens karaktär vilket gör det svårt att ta fram ett samlat dokument. Översiktsplanen ger däremot riktlinjer för förtätningar i utpekade kulturmiljöområden och för 15

16 strukturplanernas områden kan det vara aktuellt att gå vidare med program eller liknande för att säkerställa ett genomförande. Tillväxt-, miljö- och regionplaneringsutskottet (TRU) har gjort en ny befolkningsframskrivning och en justering av bostadsbehovet i kommunen. Enligt denna bedömning har Huddinge kommuns högsta nivå ökat från i genomsnitt 600 bostäder till 700 bostäder årligen fram till TRU förutsätter därför att Huddinge reviderar det årliga bostadsbyggandet i planen till de nya nivåerna. Kommentar: Översiktsplanen kommer att ta höjd för 700 bostäder per år till Hur många bostäder som byggs avgörs dock av många olika faktorer, inte minst marknadsefterfrågan. Organisationer, föreningar och kommunala bolag Arena Huddinge lyfter fram vikten av att kommunen för en dialog med bostadsaktörerna i sin strävan att åstadkomma 600 bostäder per år och föreslår att det skulle kunna ske i projektform under namnet Projekt nya bostäder fram till Även Företagarna Huddinge och Hörningsnäs Villaförening menar att det krävs god samhällsplanering och ett gott samarbete mellan kommunen och alla aktörer för att uppnå målet med förtätningar, exploatering i utvecklingsområden, fler arbetsplatser och bättre kommunikationer och därmed en förväntad befolkningsökning med cirka invånare. Företagarna i Huddinge ser samtidigt positivt att inriktningen gällande bostäder och arbetsplatser, liksom NCC boende. NCC boende menar dock att genomförandetakten måste öka för att kunna svara mot kommunens målsättning med att växa, särskilt i de för bostadsmarknaden attraktiva delarna där utbyggnaden måste ta sin början. De är också av uppfattningen en större byggherresamverkan skulle gynna utvecklingstakten och att kommunens deltagande krävs där genomförande är svårare, till exempel i Storängen. Kommentar: När översiktsplanen antas vilket planeras ske sommaren 2014 kommer arbetet att gå in i en genomförandefas. Hur det arbetet ska utformas är ännu inte klarlagt men det kommer kräva god samverkan med många olika aktörer och kan mycket väl komma att bedrivas i projektform. Stockholms Handelskammare menar att det inte är tillräckligt att bygga 600 nya bostäder per år i Huddinge och hänvisar till sin analys bostäder saknas i huvudstadsregionen vilken visar att kommunen fram till 2020 kommer att ha en årlig befolkningsökning på invånare, vilket medför ett behov av 985 nya bostäder per år. Villaägarna Huddingekretsen anser också att tillväxttakten kommer att vara högre och menar att befolkningsprognosen bör revideras upp. 16

17 Kommentar: Tillväxt-, miljö- och regionplaneringsutskottet (TRU) har gjort en ny befolkningsframskrivning och en justering av bostadsbehovet i länet. Den framskrivningen säger att det bör tillkomma 700 bostäder per år i Huddinge kommun för att täcka behovet. Översiktsplanen kommer att utgå från detta. Villaägarna Huddingekretsen påpekar att uppgifterna om bostadsbeståndet idag och fördelningen mellan ägandeformerna (tabell 1, sid 11) inte stämmer med motsvarande uppgifter på sidan 62 (4207 jmf med 2276 bostäder) avseende Segeltorp. Villaägarna Huddingekretsen menar vidare att om kommunen har fel uppgifter om befolkningsökningen kan det i framtiden bli problem med försörjning av bostäder för äldre och risk för brist i skola, vård och omsorg. Kommentar: Gällande bostadsbeståndsstatistiken så omfattar de olika geografiska områden. Tabell 1 är för hela kommundelen medan uppgifterna på sidan 62 är för strukturplaneområdet vilket är mindre än kommundelen. Statistiken har dock setts över då det visat sig att den innehöll felaktigheter. Behovet av kommunal service ses över varje år i respektive nämnds lokaplaneringsprocess och i framtagandet av Projektplanen för samhällsbyggnadsprojekt. Villaägarna Huddingekretsen menar också att det är viktigt att befolkningsökningen inte blir större än vad kommunens ekonomi klarar. Denna åsikt delas av Stuvsta Gårds Villaägareförening och Friluftsfrämjandet, vilka påpekar att det inte finns något egenvärde i att öka antalet invånare till om det sker på bekostnad av kvalitet och omtanke om dem som redan bor i kommunen. Stuvsta Gårds Villaägareförening menar vidare att ökningen maximalt bör vara 10-15% för att trafiksituationen med mera ska bli hanterbar. Föreningen påpekar också att det i översiktsplanen sägs att befolkningsökningen i kommunen ska följa den i länet, men att detta inte stämmer i praktiken eftersom ökningen i länet endast ligger på 16-25% (jmf med den planerade ökningen på 44% i kommunen). Denna motsägelse anser föreningen bör utredas närmre, särskilt med tanke på att kommunen har ökat kraftigare än länet även historiskt och på så sätt har ett överskott av invånare i jämförelse. Naturskyddsföreningen och Stuvsta Gårds Villaägareförening framhåller också det problematiska med en stor prognostiserad befolkningstillväxt och pekar på riskerna att grönområden tas i anspråk för exploatering och att kommunens miljöambitioner inskränks. Kommentar: En kommunalekonomisk bedömning har gjorts som visar att kommunens ekonomi inte skulle belastas negativt av en betydligt större befolkning än idag. I inriktningsbeslutet framgår att kommunen ska växa i takt med länet därav den relativt kraftiga befolkningsökningen. Översiktsplanen utgår från antalet bostäder gällande att växa i takt med länet. Att befolkningsprognosen skiljer sig åt beror i huvudsak på olika 17

18 ingångsvärden i länsprognosen och kommunprognosen. Trafiksituationen och miljöambitionerna klaras genom att prioritera gång, cykel och kollektivtrafik och förtäta i bra kollektivtrafiklägen. Privatpersoner En person boende på Björkvägen 12 i Fullersta är kritisk till att kommunen har som mål att öka antalet invånare till Hon påpekar att en sådan ökning bland annat skulle medföra behov av utökad kollektivtrafik och fler bostadsområden, vilka tär på grönområdena. Hon tror att kommunen skulle gagnas av en försiktigare befolkningsutveckling eftersom hon tror att många Huddingebor valt att bo i kommunen just för att det inte är så stadslikt och att de uppskattar närheten till naturen m.m. Kommentar: I inriktningsbeslutet framgår att kommunen ska växa i takt med länet därav den relativt kraftiga befolkningsökningen. Men befolkningsprognoser på lång sikt är mycket osäkra och därför anges ett spann från invånare år 2030 i utställningsförslaget. Trafikprognoser och kommunal service tar höjd för cirka invånare. Utgångspunkten i översiktsplanen är att dels förtäta där kollektivtrafiken redan är bra men även att förbättra kollektivtrafiken. Förtätningen innebär att vissa grönområden kommer att exploateras men samtidigt ska attraktiva parker utvecklas och de sammanhängande grönområdena värnas. Vid exploatering ska hänsyn tas till befintlig karaktär. Samrådsmöten och fokusgrupper Vid samrådsmötet den 9 oktober i centrala Huddinge sade flera deltagare att de är tveksamma till om det önskvärt att Huddinge ska växa mer. Kommentar: I inriktningsbeslutet framgår att kommunen ska växa i takt med länet därav den relativt kraftiga befolkningsökningen. Men befolkningsprognoser på lång sikt är mycket osäkra och därför anges ett spann från invånare år 2030 i utställningsförslaget. Trafikprognoser och kommunal service tar höjd för cirka invånare Huddinge i regionen Nämnder, myndigheter och kommunala råd Södertälje kommun tycker att det är positivt att man i Översiktsplanen konstaterar att Huddinge avser att vara en ledande och framträdande aktör i regionala frågor på länsnivå och i samarbeten på Södertörn. Södertälje kommun anser att Stockholmsregionens södra del behöver en stark röst i planeringen av regionala och statliga satsningar och ett fortsatt samarbete på Södertörn. Kommentar: Tack för synpunkten. 18

19 5.2 Riktlinjer för allmänna intressen I detta kapitel refereras samt kommenteras de synpunkter som kommit in rörande kapitlet Riktlinjer för allmänna intressen i översiktsplanen Bebyggelseutveckling för ökad sammanhållning Nämnder, myndigheter och kommunala råd Miljövårdsrådet, Trafikverket, Tillväxt-, miljö- och regionplaneringsutskottet (TRU), Samhällsbyggnadsnämnden och Miljönämnden är positiva till en ökad funktionsblandning i bebyggelsen. Samhällsbyggnadsnämnden och Miljönämnden påpekar att detta bidrar till ett minskat behov av transporter och därför är önskvärt ur ett hållbarhetsperspektiv. Nämnderna anser dock att en strategi behövs för avvägning mellan målkonflikter och hur man kan tänka kring förtätning i ett redan ianspråktaget område, exempelvis inom 1200 meter från spårstation. Som exempel pekar nämnderna på att en etablering av arbetsplatser/verksamheter innebär en ökning av mängden transporter. Kommentar: Översiktsplanen gör ställningstagandet att förtätningen ska ske inom de utpekade områdena där avståndet till god kollektivtrafik kan innebära att fler väljer kollektivtrafik. I de områdena kan störningar öka som en följd av förtätningen som till exempel att fler får högre bullernivåer från kollektivtrafik och transporter. Enligt översiktsplanen är det därför i de utpekade kollektivtrafiknära områdena som avsteg från bullerriktlinjer får göras. Förtätningar innebär dock att det ställs högre krav på samrådsförfarandet och på gestaltning då projekten på grund av deras placering kommer att bli mer komplicerade. En övervägning ska även göras på projektplanenivå om vilka platser som kan bebyggas utan att områdets behov av parker, grönområden, service med mera åsidosätts. En förtätning i kollektivtrafiknära stadsmiljöer påpekar Socialnämnden har visat ge goda effekter i form av användning av kollektivtrafik, minskad social segregation och större tillgänglighet till service. De framför dock att det finns en risk att bostäderna blir mindre och dyrare, att tillgängligheten till grönytor försämras och att brottsligheten ökar. Socialnämnden önskar att det i översiktsplanen förs en diskussion om hur dessa risker kan minimeras vid en eventuell förtätning. Kommentar: Bostädernas storlek och pris avgörs inte i översiktsplanen. Översiktsplanen uttrycker att en trygg stadsmiljö värderas högt och att målet är att det ska genomsyra all stadsplanering. Tillgängligheten till grönområden kan i vissa fall i mindre utsträckning försämras men samtidigt ska större sammanhängande grönområden värnas och attraktiva parker utvecklas. 19

20 Trafikverket och TRU anser att inriktning mot att förtäta i områden med goda infrastruktur- och kollektivtrafiklägen är bra. TRU stöder vidare kommunens ambition att bygga bostäder i anslutning till Spårväg syd och därigenom bidra till utvecklingen och genomförandet av en flerkärnig region, goda resvanor och regionens bostadsförsörjning. TRU vill dock understryka vikten av att ny bebyggelse i första hand koncentreras till de regionala stadskärnorna. Kommentar: Tack för synpunkterna. Ambitionen är just förtätning och att en stor del av den framtida utveckling ska ske i de regionala stadskärnorna. TRU pekar på behovet av studentbostäder i regionen och menar att Huddinge kommun har goda förutsättningar att bidra till en ökad produktion. TRU ser vidare med tillfredställelse på hur planen i text och på karta ger stöd för hur kommunen kan hantera frågor som annars kan vara komplexa att hantera i stadsomvandlings- och förtätningsprocesser. Som exempel nämner de tillgången på olika upplåtelseformer och vilka centrala parker som ska bevaras eller tillskapas. Kommentar: Behovet av ytterligare studentbostäder för att säkra kompetensförsörjningen förtydligas. Trafikverket påpekar att bebyggelseutveckling nära det statliga väg- och järnvägsnätet i de områden som beskrivs i översiktsplanen skapar ett stort behov av samordning kring trafikfrågor mellan Trafikverket och Huddinge kommun då befolknings- och bebyggelseutvecklingen kan leda till ett kraftigt ökat transportbehov. Trafikverket anser att trafikanalyser bör genomföras utifrån översiktsplanens markanvändningsinriktning och att resultat och konsekvenser utifrån dessa redovisas. Kommentar: Vi håller med om att samordningen kring trafik- och bebyggelsefrågor är viktig. Kommunen följer den regionala utvecklingsplan som finns för regionen i form av RUFS2010. Transportbehovet kommer således att följa de regionala prognoser som finns. Huddinge kommun har även själva tagit fram en kommunövergripande trafikprognos som visar på behovet av infrastruktursatsningar. För att minska behovet av bil ger översiktsplanen tydliga riktlinjer för var bebyggelse primärt ska tillkomma. SL ser mycket positivt på de riktlinjer som redovisas under avsnitt Riktlinjer för allmänna intressen och som berör bebyggelse- och kollektivtrafikplanering. Kommentar: Tack! 20

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Dagordning 8.00-8.10 Välkomna o information om RUFS 2050 8.10-8.25 Grönstrukturen i RUFS 2050 8.25-8.40

Läs mer

Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden

Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden 4 2013-02-06 Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden 2014-2025 Länsstyrelsen i Stockholms län har, med anledning av regeringsuppdraget

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

Huddinge kommun Översiktsplan 2030

Huddinge kommun Översiktsplan 2030 Huddinge kommun Översiktsplan 2030 Huddinge kommun Översiktsplan 2030 Maj 2014 Projektgrupp: Joel Edding, projektledare Johanna Tullhage Wadhstorp, planarkitekt Nicklas Lord, trafikplanerare Marcel Moritz,

Läs mer

Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad. Frukostmöte 23/ Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun

Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad. Frukostmöte 23/ Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad Frukostmöte 23/9-2014 Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun Upplägg Uppdraget och processen Sammanfattning av planförslaget Större ställningstaganden

Läs mer

Fördjupad översiktsplan för Nynäshamns stad, granskningshandling

Fördjupad översiktsplan för Nynäshamns stad, granskningshandling 1 (6) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-02-16 TRN TRN 2017-0014 Handläggare: Helena Näsström Tillväxt- och regionplanenämnden Fördjupad översiktsplan för Nynäshamns stad, granskningshandling Ärendebeskrivning Stockholms

Läs mer

Remissyttrande över samrådsförslaget till regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

Remissyttrande över samrådsförslaget till regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 2016-09-29 TRN 2016-0047 Stockholms läns landsting Tillväxt- och regionplaneförvaltningen registrator.trf@sll.se Remissyttrande över samrådsförslaget till regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen,

Läs mer

Riktlinjer för samhällsbyggnadsprojekt och bostadsförsörjning

Riktlinjer för samhällsbyggnadsprojekt och bostadsförsörjning Riktlinjer för samhällsbyggnadsprojekt och bostadsförsörjning Inledning Huddinge kommun är en starkt växande kommun i länet, läget är attraktivt för boende med närhet till centrala Stockholm, bra kollektivtrafik

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Utställning 27 juni 3 november 2017

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Utställning 27 juni 3 november 2017 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen Utställning 27 juni 3 november 2017 En omfattande process med tät dialog RUFS 2050 fyller flera funktioner Befolkningstillväxten är utgångspunkt Stockholmsregionen

Läs mer

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut.

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut. Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2014-01-14 Ankom Stockholms läns landsting 2014-01- 21 Dnr., 0 i' ' : Sida 1(2) 24 Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Nybyggarland i Kungens Kurva

Nybyggarland i Kungens Kurva Frågor och svar Uppdaterad i april 2013 Nybyggarland i Kungens Kurva Förslag till ny stadsdel för trähusbyggande Huddinge kommun Vi vill gärna ha en dialog om vårt förslag till ny stadsdel. För synpunkter

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

UTDRAG PROTOKOLL

UTDRAG PROTOKOLL UTDRAG PROTOKOLL Nr 7/2012 1 (2) Justerat: Justeringen anslogs: 2012-11-28 Charlotte Broberg Erika Ullberg - - - 70 12 Regional bedömning av behovet av bostäder Tjänsteutlåtande 2012-11-19 Följande yrkanden

Läs mer

Regional, översiktlig och strategisk planering

Regional, översiktlig och strategisk planering Regional, översiktlig och strategisk planering Fokus på social och ekologisk hållbarhet. Frågeställningen syftar till att på en övergripande strategisk nivå besvara frågor som berör markanvändningen och

Läs mer

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran)

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) Samhällsbyggnadskontoret Granskningsutlåtande Dnr 2015-00397-214 Detaljplan för Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) inom Brunnsäng i Södertälje Upprättad 2017-05-15 Beslut Stadsbyggnadsnämnden beslöt 2015-03-24

Läs mer

Svar på Regional utvecklingsplan för Storstockholmsregionen (RUFS 2010) - utställningsförslag

Svar på Regional utvecklingsplan för Storstockholmsregionen (RUFS 2010) - utställningsförslag KOMMUNKONTORET 2009-09-22 EWA JUNGSTEDT/HENRIK LUDVIGSSON DNR 259/2009-210 KOMMUNSTYRELSEN Svar på Regional utvecklingsplan för Storstockholmsregionen (RUFS 2010) - utställningsförslag Beslutsunderlag

Läs mer

Den Gröna Promenadstaden redovisning av samråd och beslut om utställning

Den Gröna Promenadstaden redovisning av samråd och beslut om utställning STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2013-03-18 Handläggare: Katarina Borg Tfn 08-508 275 39 Till Stadsbyggnadsnämnden Den Gröna Promenadstaden redovisning av samråd och beslut

Läs mer

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet KS 2010-313 212 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-09-06 REV. 2011-10-03 ENLIGT KF BESLUT 119/2011 Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-09-22 Marks kommun Postadress:

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken Att Christina Frimodig Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Stockholm 2011-11-17 Ert dnr: NV-00636-11 Vårt dnr: 214/2011 Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Läs mer

Godstransportstrategi för Västra Götaland

Godstransportstrategi för Västra Götaland Dnr: Godstransportstrategi för Västra Götaland Christian Bergman, VGR, berättar vid sammanträdet om arbetet med att ta fram en regional godstransportstrategi. Den handlar om hur Västra Götaland ska utvecklas

Läs mer

Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm

Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm YIMBY Yes in my Backyard. 2009-11-04 Diarienummer: 2007-36100 2009:22 Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm - Inledning Nätverket YIMBY ser mycket positivt på en förtätning i kvarteret Tobaksmonopolet.

Läs mer

Vision centrumutveckling

Vision centrumutveckling Vision centrumutveckling Habo kommun Antagandehandling 2013-11-28 1. Bakgrund Bostadsförsörjningsplan blir en centrumutvecklingsplan År 2010 beslutade kommunstyrelsen i Habo att kommunen skulle ta fram

Läs mer

Yttrande över samrådsförslaget till Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad

Yttrande över samrådsförslaget till Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 1 (3) Handläggare: Matilda Rehn Tillväxt- och regionplanenämnden Yttrande över samrådsförslaget till Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2017 2020 Ärendebeskrivning Stockholms läns

Läs mer

Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av

Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av Översiktsplanen för Trelleborgs Stad 2025. Som tidigare gör kommunen

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2035 ÄNGELHOLMS KOMMUN. Samråd.

ÖVERSIKTSPLAN 2035 ÄNGELHOLMS KOMMUN. Samråd. ÖVERSIKTSPLAN 2035 Samråd ÄNGELHOLMS KOMMUN FOLDER www.engelholm.se/op2035 2(32) HUVUDDRAGEN I ÖVERSIKTSPLAN Den nya översiktsplanen är ett strategiskt dokument, en vision över den framtida utvecklingen

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Inger Sellers Samhällsplanerare 040-675 32 66 Inger.Sellers@skane.se YTTRANDE Datum 2015-03-23 Dnr 1500012 1 (5) Trelleborgs kommun Remiss. Riktlinjer för bostadsförsörjningen

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder - förslag till lösningar fram till år 2025 med utblick mot år 2050.

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder - förslag till lösningar fram till år 2025 med utblick mot år 2050. 2012-03-01 Till Trafikverket Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder - förslag till lösningar fram till år 2025 med utblick mot år 2050. Dags att satsa på Södertörn Södertörnssamverkan -

Läs mer

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Hur ser det hållbara samhället ut år 2025 om vi ska nå de nationella målen till år 2050? Omvärldsanalyser Dialog med

Läs mer

Stad möter land. Strategier för staden Ystad 2030

Stad möter land. Strategier för staden Ystad 2030 Stad möter land Strategin går ut på att hantera mötet mellan stad och land, den stadsnära landsbygden. Ystad är en väl avgränsad stad där gränsen mellan stad och land är viktig. Strategin tar ett grepp

Läs mer

Projektbeskrivning Program Björnkulla

Projektbeskrivning Program Björnkulla Projektbeskrivning Program Björnkulla Syfte med planläggning är att utreda möjligheterna till utveckling och förtätning inom Björnkulla. Tidiga volymstudier indikera att området skulle kunna rymma ca 2

Läs mer

JJIL Stockholms läns landsting

JJIL Stockholms läns landsting JJIL Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering 2015-02-17 1 (4) TRN 2015-0024 Handläggare: Helena Näsström Tillväxt- och regionplanenämnden Ankom Stockholms

Läs mer

Remissyttrande: TRAFIKSTRATEGI FÖR HUDDINGE KOMMUN Vägen mot ett hållbart samhälle Diarienummer: GK-2007/

Remissyttrande: TRAFIKSTRATEGI FÖR HUDDINGE KOMMUN Vägen mot ett hållbart samhälle Diarienummer: GK-2007/ 1 -ansluten till Villaägarnas Riksförbund och med mer än 1 200 medlemmar i Stuvsta/Snättringe www.stuvstagard.se Remissyttrande: TRAFIKSTRATEGI FÖR HUDDINGE KOMMUN Vägen mot ett hållbart samhälle Diarienummer:

Läs mer

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård Uppdragsbeslut 2007-12-12 Samrådsbeslut 1 2008-03-11 Samrådsbeslut 2 2008-08-15 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret jan 2008 SAMRÅDSREDOGÖRELSE samråd 2 Detaljplanen upprättad

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Dnr KS14.339 Bostadsförsörjningsprogram 2016-2025 Förslag 2016-07-08 Sektor samhällsbyggnad Innehåll 1 Bostadsförsörjningsprogrammets syfte och roll 3 2 Mål och inriktningar för bostadsbyggandet 4 3 Dagens

Läs mer

Motion till Kommunfullmäktige

Motion till Kommunfullmäktige Motion till Kommunfullmäktige Det ska vara enkelt att vara klimatsmart i Linköping Inledning Det står klart att klimatförändringarna är orsakade av människor. Och det är vi människor som skapat problemen

Läs mer

RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Samrådsförslag RUFS 2050 en del i en större planprocess RUFS 2010 Aktualitetsarbetet Program ny

Läs mer

Öppet hus Tvärförbindelse Södertörn

Öppet hus Tvärförbindelse Södertörn Öppet hus Tvärförbindelse Södertörn Läs mer om projektet! www.trafikverket.se/tvarforbindelsesodertorn Teckenförklaring Utredningsområde 0 1 2 3 4 km Lantmäteriet, Geodatasamverkan Så jobbar vi med Utredningsområdet

Läs mer

VALLKÄRRA STATIONSBY TAR FORM

VALLKÄRRA STATIONSBY TAR FORM VALLKÄRRA STATIONSBY TAR FORM I arbetet med Vallkärra Stationsby är det viktigt att finna områdets gränser och därmed dess form. Nedan följer en diskussion kring hur Vallkärra Stationsby bör växa. En av

Läs mer

Mobility management i Huddinge kommun

Mobility management i Huddinge kommun Mobility management i Huddinge kommun 2017-11-07 2 Om Huddinge kommun Stockholmsregionens näst största kommun 108 000 invånare (150 000 år 2030) Yta 140 000 kvm varav en tredjedel naturreservat Stora arbetsgivare

Läs mer

Yttrande över samrådsförslag för översiktsplan 2030 för Haninge kommun - med utblick mot 2050

Yttrande över samrådsförslag för översiktsplan 2030 för Haninge kommun - med utblick mot 2050 Stockholms läns landsting 1 (3) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTE UTLÅTANDE 2015-06-18 TRN 2015-0120 Handläggare: Susanne Skärlund Tillväxt- och regionplanenämnden Yttrande över samrådsförslag

Läs mer

Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP)

Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP) MINNESANTECKNINGAR 1 [2] Referens: Alexander Szögi Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP) Dag och tid 11 April, kl. 18.30-20.30 Plats Hallunda Folkets hus Närvarande Ledamöter i

Läs mer

Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor

Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor 19, KS 2013-01-21 15:30 KS: 213/2012 2012-12-27 Dnr: KS213/2012 Handläggare Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor Sammanfattning Stockholms läns landstings Tillväxt- och planeringsutskott

Läs mer

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28 Framtidsplan Översiktsplan för Krokoms kommun Utlåtande över planförslag utställt 2014-09-22 2014-11-23 kommentarer och ändringar 2015-01-28 Utlåtande över utställt förslag till Framtidsplan/Översiktsplan

Läs mer

Tvärförbindelse Södertörn

Tvärförbindelse Södertörn E4 E20 STOCKHOLM Vårby ön BOTKYRKA Glömsta Huddinge Solgård Tullinge Visättra HUDDINGE Länna Orlången Vidja kvarn 73 Kvarnsjön Hacksjön industriområde Lissmasjön Lissma Handen Rudan Ådran Tvärförbindelse

Läs mer

Framtidens Österåker. Sammanställning av tidig dialog underlag till översiktsplan Hösten 2015

Framtidens Österåker. Sammanställning av tidig dialog underlag till översiktsplan Hösten 2015 Framtidens Österåker Sammanställning av tidig dialog underlag till översiktsplan Hösten 2015 Österåker 2040 Österåkers kommun tar fram en ny översiktsplan som är en långsiktig plan för mark- och vattenanvändning

Läs mer

LIS tematiskt tillägg till översiktsplan

LIS tematiskt tillägg till översiktsplan SAMRÅDSREDOGÖRELSE Laxå kommun LIS tematiskt tillägg till översiktsplan Askersund, Laxå och Lekeberg kommuner Sammanställning av yttranden inkomna under samrådstiden 10 dec 2014 30 jan 2015 och som berör

Läs mer

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö Jönköpings kommun Malmö 2016-01-08 Datum 2016-01-08 Uppdragsnummer 1320006609-001 Utgåva/Status 1 Johan Svensson Anna Persson Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsvägen

Läs mer

Medborgardialog: målbilder för översiktsplan Sammanställning av medborgardialog

Medborgardialog: målbilder för översiktsplan Sammanställning av medborgardialog Sammanställning av medborgardialog 2012-10-31 Jörgen Ölund Innehåll 1 Inledning 5 2 Frågorna 7 2.1.1 Bygg på höjden...7 2.1.2 Utpendlingen....7 2.1.3 Utveckling främst i tätorterna....8 2.1.4 Fler arbetsplatsområden....8

Läs mer

VISION OCH MÅL DEL 2. ViISION OCH MÅL. Sida. Vad är egentligen en översiktsplan? 38. Mål 39. Stolthet och attraktivitet 39.

VISION OCH MÅL DEL 2. ViISION OCH MÅL. Sida. Vad är egentligen en översiktsplan? 38. Mål 39. Stolthet och attraktivitet 39. DEL 2 Vad är egentligen en översiktsplan? 38 Mål 39 Sida ViISION OCH MÅL Stolthet och attraktivitet 39 Vision 41 Värdegrund och nyckelord 41 VISION OCH MÅL Vellinge Översiktsplan 2010 med utblick mot 2050

Läs mer

JIL Stockholms läns landsting i (4)

JIL Stockholms läns landsting i (4) JIL Stockholms läns landsting i (4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Helena Näsström Tillväxt- och regionplanenämnden Grönstrukturplan för Nynäshamns stad Arendebeskrivning

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Regionalt trafikförsörjningsprogram Hela resan ska vara smidig för alla. Var får bussarna ta plats? Vi behöver samarbeta för framtidens kollektivtrafik! Vi måste ha hållbarhet i ekonomin också. Hållbarhet ska genomsyra allt! Samarbete på

Läs mer

Översiktsplan för Vingåkers kommun

Översiktsplan för Vingåkers kommun INLEDNING 3 UTGÅNGSPUNKTER 3 ÖVERSIKTSPLANENS UPPBYGGNAD 4 ÖVERSIKTSPLANEN GER SPELREGLER 4 ANDRA BESLUT SOM BERÖR ÖVERSIKTLIG PLANERING 4 ARBETET MED ÖVERSIKTSPLANEN 4 SAMRÅD OCH UTSTÄLLNING 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

: MÅLKONFLIKTER ÄR DET STATENS FEL ATT STÄDERNA INTE KAN SKAPA ETT HÅLLBART TRANSPORTSYSTEM?

: MÅLKONFLIKTER ÄR DET STATENS FEL ATT STÄDERNA INTE KAN SKAPA ETT HÅLLBART TRANSPORTSYSTEM? 10.15-11.00: MÅLKONFLIKTER ÄR DET STATENS FEL ATT STÄDERNA INTE KAN SKAPA ETT HÅLLBART TRANSPORTSYSTEM? 11.15-12.00 Vem ska göra jobbet? Om svenska folkets (o)hållbara resvanor 13.00-13.45 Är de svenska

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(4)

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(4) TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Matilda Rehn Tillväxt- och regionplanenämnden Yttrande över förslag till fördjupning av översiktsplanen

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelser

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelser SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelser Föredragande landstingsråd: Christer Wennerholm ÄRENDET Motionärerna föreslår

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen

Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen mm4 2016-11-24 Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen 2018-2029 Länsstyrelsen i Stockholms län har i en skrivelse till länets kommuner önskat

Läs mer

Södertörnskommunernas yttrande över Regional cykelplan för Stockholms län

Södertörnskommunernas yttrande över Regional cykelplan för Stockholms län 2013-05-06 Södertörnskommunernas yttrande över Regional cykelplan för Stockholms län Ett förslag till en Regional cykelplan för Stockholms län har skickats ut på remiss av Trafikverket Region Stockholm,

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Anna Liljehov Fysisk planerare 040-675 34 08 Anna.Liljehov@skane.se YTTRANDE Datum 2016-07-28 Dnr 1602139 1 (5) Samhällsbyggnadsförvaltningen Erik Bredmar Järnvägsgatan 8 263

Läs mer

JIIL Regionplanekontoret

JIIL Regionplanekontoret JIIL Regionplanekontoret.::!J \\:::: STOCKHOLMS LANS LANDSTING Jan-Ove Östbrink TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-09-16 10 Regionplanenämnden Yttrande över Stokholms översiktsplan, utställningsförslag Förslag till

Läs mer

Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne. 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne

Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne. 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne Skåne i korthet! 33 kommuner 12 x 12 mil i kvadrat 1, 2 miljoner inv,

Läs mer

Ulleråker. Möte om detaljplan för centrala Ulleråker

Ulleråker. Möte om detaljplan för centrala Ulleråker Ulleråker Möte om detaljplan för centrala Ulleråker 2016-08-24 Ulleråker en del av ett växande Uppsala Ny översiktsplan för Uppsala kommun Prioriteringar En drivande kraft i världen En kommun för alla

Läs mer

x Stockholms läns landsting i (B)

x Stockholms läns landsting i (B) x Stockholms läns landsting i (B) TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Susanne Skärlund Tillväxt- och regionplanenämnden Förslag till ny översiktsplan för Tyresö kommun, granskningshandling Arendebeskrivnmg Stockholms

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Kunskapsstråket. En unik position

Kunskapsstråket. En unik position Visionsbild för Kunskapsstråket, SBK Lund och visualisering Arrow Kunskapsstråket En unik position Global trend, lokal vision Omvandlingen från industri- till kunskapssamhälle har skapat en efterfrågan

Läs mer

Stockholms översiktsplan En kort presentation inför samråd

Stockholms översiktsplan En kort presentation inför samråd Stockholms översiktsplan En kort presentation inför samråd Staden har en plan nu ska den uppdateras! Stockholm växer snabbt. De senaste tio åren har befolkningstillväxten varit i snitt 15 000 per år, och

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Resultat dialogen Naturen är en förutsättning för att kunna erbjuda bra boendemiljöer och locka till sig nya invånare, men även besökare vilket ökar turismen. Detta är något som efterfrågas bland både

Läs mer

Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län

Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län 2016-08-16 1 (8) Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län Kommunerna i Stockholms län har fått möjlighet att yttra sig över Stockholms läns landstings intention att skicka in en ansökan om

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Organisation En projektledare, ingen arbetsgrupp Kommunstyrelsens arbetsutskott politisk styrgrupp Bostadspolitiska mål hämtade från Vision och Handlingsprogram

Läs mer

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade.

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade. Inledning Syfte och bakgrund För att främja en hållbar utveckling ur alla perspektiv krävs att stationsorterna i Skåne utvecklas till trygga och levande bymiljöer. Köpingebro är ett exempel på en stationsort

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. tillhörande detaljplan för Säfsen 1:5 m fl Östanvik i Säfsbyn Ludvika kommun Redogörelsen upprättad i augusti 2010

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. tillhörande detaljplan för Säfsen 1:5 m fl Östanvik i Säfsbyn Ludvika kommun Redogörelsen upprättad i augusti 2010 UTSTÄLLNINGSHANDLING tillhörande detaljplan för Säfsen 1:5 m fl Östanvik i Säfsbyn Ludvika kommun Redogörelsen upprättad i augusti 2010 Östanvik sett från Säfsbyn Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-25 SN-2014/2852.319 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-04 Bygg- och miljönämnden Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Läs mer

Sammanställning. Workshop Framtidsbilden. Ängelholms kommun har en översiktsplan

Sammanställning. Workshop Framtidsbilden. Ängelholms kommun har en översiktsplan Sammanställning Ängelholms kommun har en översiktsplan från 2004. Kommunfullmäktige har tagit beslut att en ny översiktsplan ska tas fram. Den nya översiktsplanen ska utgöra ett strategiskt dokument, en

Läs mer

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända.

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända. Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-05-20 87 Planbesked Vrå 3:1, TB Exploatering 2015/190 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked. Ärende

Läs mer

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal YIMBY Yes In My BackYard. 2009-08-24 Diarienummer: 2007-36164 2009:15 Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal - Inledning YIMBY välkomnar att utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter.

Läs mer

KOMMUNER Botkyrka kommun Haninge kommun Nykvarns kommun Nynäshamns kommun Salems kommun Stockholms stad Södertälje kommun Tyresö kommun

KOMMUNER Botkyrka kommun Haninge kommun Nykvarns kommun Nynäshamns kommun Salems kommun Stockholms stad Södertälje kommun Tyresö kommun GK-2007175.441 MYNDIGHETER Länsstyrelsen i Stockholms län Polismyndigheten i Stockholms länsödertörns polismästardistrikt Stockholms läns landsting; Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR) AB Storstockholms

Läs mer

Österåker - skärgård och stad ÖVERSIKTSPLAN 2006

Österåker - skärgård och stad ÖVERSIKTSPLAN 2006 Österåker - skärgård och stad ÖVERSIKTSPLAN 2006 Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 29 maj 2006. Dokumentet har producerats av SWECO FFNS arkitekter. Framsida - Ennäsudden vid Östanå och kv.

Läs mer

xstockholms läns landsting i (4)

xstockholms läns landsting i (4) xstockholms läns landsting i (4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Anders Wilandson Tillväxt- och regionplanenämnden Förslag till ny översiktsplan och innerstadsstrategi

Läs mer

Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015

Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015 1 (8) HANDLÄGGARE Marika Norrberg 08-535 365 65 Marika.norrberg @huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015 Förslag till beslut Nämnden beslutar

Läs mer

Samrådsredogörelse Bostadsförsörjningsplan för Ängelholms kommun

Samrådsredogörelse Bostadsförsörjningsplan för Ängelholms kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1(6) 2015-11-13 2013/526 Lena Åström Chefsstrateg samhälle 0431-870 00 lena.astrom@engelholm.se Samrådsredogörelse Bostadsförsörjningsplan för Ängelholms kommun SAMRÅD Ängelholms kommun

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm ÄRENDET Regionplanenämnden förslag till Regional

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för kv Spikklubban mm i stadsdelarna Solberga och Älvsjö

Antagande av förslag till detaljplan för kv Spikklubban mm i stadsdelarna Solberga och Älvsjö STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (6) 2009-12-04 Handläggare: Torbjörn Johansson Tfn 08-508 273 52 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för kv Spikklubban

Läs mer

Förslag till ny översiktsplan för Upplands Väsby kommun Väsby stad 2040

Förslag till ny översiktsplan för Upplands Väsby kommun Väsby stad 2040 1 (4) TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Matilda Rehn Tillväxt- och regionplanenämnden Förslag till ny översiktsplan för Upplands Väsby kommun Väsby stad 2040 Ärendebeskrivning Samråd om Upplands Väsbys översiktsplan

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Politikerworkshop

Politikerworkshop Politikerworkshop 2016-10-27 inför Översiktsplan 2018 SAMMANSTÄLLNING RESULTAT 2016-11-09 INTRODUKTION INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida Introduktion 2 Vision Stenungsund 2035 3 Erfarenheter & behov 4 Vision och

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Södertörns UtvecklingsProgram 2013 DE VIKTIGASTE REGIONALA UTVECKLINGSFRÅGORNA FÖR INSATSER DE NÄRMASTE ÅREN

Södertörns UtvecklingsProgram 2013 DE VIKTIGASTE REGIONALA UTVECKLINGSFRÅGORNA FÖR INSATSER DE NÄRMASTE ÅREN Södertörns UtvecklingsProgram 2013 DE VIKTIGASTE REGIONALA UTVECKLINGSFRÅGORNA FÖR INSATSER DE NÄRMASTE ÅREN 1 DET HÄR VILL VI UPPNÅ VISIONEN OM SÖDERTÖRN 2025 Södertörn är en attraktiv del av Stockholm

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN. Järfälla nu till 2030

ÖVERSIKTSPLAN. Järfälla nu till 2030 Järfälla nu till 2030 Samrådshandling augusti 2012 SAMRÅDSHANDLING del 1 INLEDNING FÖRORD Jag tycker att Järfälla är fantastiskt. I Järfälla finns närhet till både natur och pulserande stadsliv. Med vårt

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer