Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utdrag ur Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 1 (2) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 15 juni 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-16:45 Sekreterare Linda Svahn KS 253 Dnr 2011/337-KS-161 Plan för Västerås stads krisledning Beslut Kommunstyrelsen beslutar att programmet kompletteras med ett strategiskt mål om information. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Västerås stads krishanteringsplan enligt Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) Ärendebeskrivning Västerås stad antog Plan för Västerås stads krisledning. Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) ålägger kommunen att för varje mandatperiod fastställa en ny plan för att hantera extra ordinära händelser i fredstid. Bestämmelserna i denna lag syftar till att kommuner och landsting skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Kommuner och landsting skall därigenom också uppnå grundläggande förmåga till civilt försvar. Denna plan ska användas när Västerås riskerar att drabbas eller drabbas av en extraordinär händelse. Med en extraordinär händelse avses i lag 2006:544 en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller en överhängande riks för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.

2 Planen kan också användas vid en allvarlig händelse som inte betecknas som en extraordinär händelse i lagens mening, men ändå utsätter stadens organisation, eller delar av den, för stor påfrestning. Vid en sådan svår händelse krävs inte att krisledningsnämnden träder i funktion utan händelsen kan hanteras av den normala organisationen. Primär målgrupp för planen är politiker och tjänstemän. Planen ska också kunna användas som information till samverkande organisationer. Planen är inte tänkt som ett operativt stöd vid en kris utan är en övergripande beskrivning och information om Västerås stads plan för krishantering. Som operativt stöd vid krishantering finns checklistor. Västerås stads krishanteringsplan är förutom stadens också krisledningsnämndens och stadsledningskontorets plan för krishantering och kompletteras av krishanteringsplaner för de olika nämnderna och bolagsstyrelserna i staden. Dessa planer fastställs av respektive nämnd och bolagsstyrelse. Västerås stads krishantering bygger på ett samspel mellan förvaltningarna, bolagen och andra myndigheter och organisationer. Tre principer är vägledande för Västerås stads krishantering: Ansvarsprincipen - De som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden gör det också under en krissituation. Det ingår även att initiera och bedriva samverkan. Likhetsprincipen - Under en kris ska organisation och lokalisering så långt som det är möjligt fungera på samma sätt som vid normala förhållanden. Närhetsprincipen - En kris hanteras där den inträffar, av de närmast berörda och ansvariga. Detta hindrar inte verksamheten från att söka hjälp för att hantera krisen. Rätt utdraget intygar Linda Svahn

3 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Stadsledningskontoret Dnr: 2011/337-KS Monique Holmgren Telefon: Kommunstyrelsen Plan för Västerås stad krisledning Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Västerås stads krishanteringsplan enligt Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) Ärendebeskrivning Västerås stad antog Plan för Västerås stads krisledning. Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) ålägger kommunen att för varje mandatperiod fastställa en ny plan för att hantera extra ordinära händelser i fredstid. Bestämmelserna i denna lag syftar till att kommuner och landsting skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Kommuner och landsting skall därigenom också uppnå grundläggande förmåga till civilt försvar. Denna plan ska användas när Västerås riskerar att drabbas eller drabbas av en extraordinär händelse. Med en extraordinär händelse avses i lag 2006:544 en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller en överhängande riks för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. Planen kan också användas vid en allvarlig händelse som inte betecknas som en extraordinär händelse i lagens mening, men ändå utsätter stadens organisation, eller delar av den, för stor påfrestning. Vid en sådan svår händelse krävs inte att krisledningsnämnden träder i funktion utan händelsen kan hanteras av den normala organisationen. Primär målgrupp för planen är politiker och tjänstemän. Planen ska också kunna användas som information till samverkande organisationer. Planen är inte tänkt som ett operativt stöd vid en kris utan är en övergripande beskrivning och information om Västerås stads plan för krishantering. Som operativt stöd vid krishantering finns checklistor. ID: Missiv krisledningsplan 2011

4 VÄSTERÅS STAD TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) Dnr: 2011/337-KS Västerås stads krishanteringsplan är förutom stadens också krisledningsnämndens och stadsledningskontorets plan för krishantering och kompletteras av krishanteringsplaner för de olika nämnderna och bolagsstyrelserna i staden. Dessa planer fastställs av respektive nämnd och bolagsstyrelse. Västerås stads krishantering bygger på ett samspel mellan förvaltningarna, bolagen och andra myndigheter och organisationer. Tre principer är vägledande för Västerås stads krishantering: Ansvarsprincipen - De som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden gör det också under en krissituation. Det ingår även att initiera och bedriva samverkan. Likhetsprincipen - Under en kris ska organisation och lokalisering så långt som det är möjligt fungera på samma sätt som vid normala förhållanden. Närhetsprincipen - En kris hanteras där den inträffar, av de närmast berörda och ansvariga. Detta hindrar inte verksamheten från att söka hjälp för att hantera krisen. Monica Eriksson Stadsdirektör Monique Holmgren Riskmanager

5 nternati Krishanteringsplan För Västerås stad, krisledningsnämnden och stadsledningskontoret Enligt lag 2006:544 om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Antagen av Kommunfullmäktige datum XX 2011 program policy handlingsplan riktlinje

6 program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort inklusive koncernen Västerås stad uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet i koncernen Västerås stad anger strategier och konkreta åtgärder för att nå den politiska viljeinriktningen och fastställda mål på olika nivåer i organisationen säkerställer ett riktigt agerande och en god kvalitet i handläggning och utförande i koncernen Västerås stad

7 Innehållsförteckning Inledning... 4 Höjd beredskap... 5 Giltighet... 5 Ansvar... 5 Förvaring och distribution Mål och ansvar... 6 Strategiska mål för Västerås stads krishantering... 6 Västerås stads geografiskaa områdesansvar innebär:... 6 Övergripande prioriteringar... 7 Samhällsviktigg verksamhet inom Västerås stad... 7 Verksamhetskritisk verksamhet inom Västerås V stadd... 8 Krishantering... 9 Organisation... 9 Centrala krisledningsgruppen Alarmering och aktivering av centrala krisledningsgruppen Uthållighet Omvärldsbevakning Lokaler, utrustning och samband Lokaler Reservkraft Utrustning Telefon- och videokonferenser Samband Test och iordningställande Samverkan Regional samverkan Lokal samverkan Frivilliga POSOM Avslut av krishanteringsarbetet Kostnadsredovisning Utvärdering av en händelse Utbildning och övning Bilaga: 1. Reglemente för krisledningsnämnden. 3

8 Inledning Denna plan ska användas när Västerås riskerar att drabbas eller drabbas av en extraordinär händelse. Med en extraordinär händelse avses i lag 2006:544 en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller en överhängande riks för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. Planen kan också användas vid en allvarlig händelse som inte betecknas som en extraordinär händelse i lagens mening, men ändå utsätter stadens organisation, eller delar av den, för stor påfrestning. Vid en sådan svår händelse krävs inte att krisledningsnämnden träder i funktion utan händelsen kan hanteras av den normala organisationen. Primär målgrupp för planen är politiker och tjänstemän. Planen ska också kunna användas som information till samverkande organisationer. Planen är inte tänkt som ett operativt stöd vid en kris utan är en övergripande beskrivning och information om Västerås stads plan för krishantering. Som operativt stöd vid krishantering finns checklistor. Västerås stads krishanteringsplan är förutom stadens också krisledningsnämndens och stadsledningskontorets plan för krishantering och kompletteras av krishanteringsplaner för de olika nämnderna och bolagsstyrelserna i staden. Dessa planer fastställs av respektive nämnd och bolagsstyrelse. Västerås stads krishantering bygger på ett samspel mellan förvaltningarna, bolagen och andra myndigheter och organisationer. Tre principer är vägledande för Västerås stads krishantering: Ansvarsprincipen - De som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden gör det också under en krissituation. Det ingår även att initiera och bedriva samverkan. Likhetsprincipen - Under en kris ska organisation och lokalisering så långt som det är möjligt fungera på samma sätt som vid normala förhållanden. Närhetsprincipen - En kris hanteras där den inträffar, av de närmast berörda och ansvariga. Detta hindrar inte verksamheten från att söka hjälp för att hantera krisen. 4

9 Krishanteringsplaner ska finnas på flera olika nivåer r inom Västerås stad. Höjd beredskap Lag 2006:544 gäller även vid höjd beredskap. Vid ett förändrat t säkerhetspolitiskt läge kan k planen för extraordinära händelser kompletteras ochh anpassas så att den också kan vara stadens plan för höjd beredskap. Giltighet x-0x till och med Krishanteringsplanen för Västerås stad fastställas för varje ny mandatperiod av kommunfullmäktige. Planen ska löpande ses över ochh vid behov revideras r under pågående mandatperiod. Enklare revidering kan görass av säkerhetsenheten utan att planen på nytt måste antas av kommunfullmäktige. Larm- och telefonlistor ska uppdateras minstt två gånger per år eller vid v behov. Ansvar Stadsledningskontoret genom Säkerhetsenheten ansvarar för planen och att den revideras. Förvaring ochh distribution En aktuell version av planen ska finnas på följande platser: receptionen i Stadshuset, stadsledningskontorets säkerhetsenhet ochh kansli samt hos Räddningscentralen på Vallbyleden Västerås. Planen ska finnass tillgänglig för samtliga personer somm finns med i krisorganisationen, samtliga förvaltningarr och bolag inom Västerås stad, Mälardalens Brand- och Räddningsförbund, Västmanland Samtrafikförbund, 5

10 Länsstyrelsen Västmanland, Polisen i Västmanland, Landstinget Västmanland, SOS Alarm i Västerås, Västerås frivilliga resursgrupp samt Västerås lokala krishanteringsråd. Planen ska finnas på Västerås stads intranät. Mål och ansvar Strategiska mål för Västerås stads krishantering Rädda och skydda liv och hälsa. Få kontroll över och eventuellt eliminera vållandefenomen. Säkra och skapa gynnsamma villkor för människan som individ och hennes sociala sammanhang. Säkra och åstadkomma kontroll över hotade eller drabbade samhälleliga funktioner. Säkra demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter Information till drabbade, allmänhet, personal, samverkande organisationer och massmedia ska vara korrekt, begriplig, snabb och tillgänglig. Beakta direktiv och/eller vägledning från regeringen och/eller sektorsansvariga central myndighet. Västerås stads geografiska områdesansvar innebär: att göra en samlad risk- och sårbarhetsanalys i kommunens geografiska område som kan leda till en extraordinär händelse och göra denna analys känd för berörda aktörer vara sammankallande för ett krishanteringsråd med representanter från lokala organisationer, näringsliv och myndigheter verka för att de lokala krisaktörernas förberedelser för hanteringen av en extraordinär händelse samordnas verka för samordning av krishanteringen genom samverkan mellan organisationer, näringsliv och myndigheter inom kommunen samordnad information till allmänheten ge den myndighet som regeringen bestämmer lägesrapport och information om händelseutvecklingen, tillståndet, vidtagna och planerade åtgärder ansvara för att hålla utsedd myndighet informerad. Stadsledningskontorets roll före, under och efter en kris Upprätthålla en beredskap genom TIB (tjänsteman i beredskap). Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för krisledning. Samordna och arrangera utbildningar och övningar inom krishantering. Omvärldsbevakning. Informera krisledningsnämndens ordförande. Utse och sammankalla en central krisledningsgrupp för staden vid allvarliga, eller risk för, allvarliga händelser. Rollen vid eller vid risk för allvarlig händelse kan vara: o att följa utvecklingen o att stödja o att samordna o att leda. Leda utvärderingen av allvarliga händelser där flera förvaltningar och bolag blivit berörda. 6

11 Övergripande prioriteringar Alla förvaltningar ska göra prioriteringar av den egnaa verksamheten som underlag vid till t exempel resursbrist i form av personal. För staden s gällerr också en prioriteringsordning av olika verksamhetssystem vid störning. Det innebär att de högst prioriterade systemen åtgärdas först f vid större störningar. Konsult och service IT förvaltar denna lista. Prioriteringarna är gjorda utifrån strukturerad IT-säkerhet (SITS). Utöver detta gäller följande koncernöverg gripande prioriteringar avseende samhällsviktig och verksamhetskritisk verksamhet (utan inbördes prioritering) ). En samhällsviktig verksamhet definieras som en samhällsfunktionn av sådan betydelse att ett bortfall av eller en svår störning i funktionen skulle innebära stor risk eller fara förr befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet eller samhällets grundläggande värden. En samhällsfunktion som har till uppgift attt hantera en pågående allvarlig händelse eller kris så att skadeverkningarna blir så små som möjligt t är också en samhällsviktig verksamhet. Samhällsviktig verksamhet inom Västerås stad Verksamhet Avfallshantering Vinterväghållning Biståndshandläggning Akutjour Funktionshindrade Äldreomsorg Förskola Skola (till och med år 3) Särskola Försörjningsstöd Socialjour/POSOM Vattenproduktion Elnät Värmeproduktion/ distribution Vattenreglering Avloppsreningsverkk Ansvarig förvaltning /bolag Tekniska nämndens stab VafabMiljö AB Tekniska nämndens stab Sociala nämndernass stab Miljö och hälsoskyddsförvaltningen Sociala nämndernass stab Sociala nämndernass stab Pedagogiska nämndernas stab Pedagogiska nämndernas stab Pedagogiska nämndernas stab Sociala nämndernass stab Sociala nämndernass stab Mälarenergi AB Mälarenergi AB Mälarenergi AB Mälarenergi AB Mälarenergi AB Stadens utförare Teknik och idrottsförvaltningen proaros proaros proaros proaros proaros proaros proaros Privata utförare Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 7

12 Fjärrkyla Mälarenergi AB Stadsnät Mälarenergi AB Kundcenter Mälarenergi AB Biogasproduktion Vafab Miljö AB Olycksfallshantering Mimer AB (inom Mimer) Räddningstjänst Mälardalens Brand- och Räddningsförbund Akut fastighetsservice Fastighetskontoret Ja Hamnen Mälarhamnar AB Kundservice Tekniska nämndernas stab Sjukresor Västmanlands samtrafikförbund Stadens telefonväxel Konsult och service Stadens webb Konsult och service Stadens reception Konsult och service Verksamhetskritisk verksamhet inom Västerås stad Verksamhet Finans Lönehantering IT Ekonomi Ekonomi och inköp Registratorer Ledning - krisledning Ansvarig förvaltning Stadsledningskontoret Konsult och Service Konsult och Service Konsult och Service Mälarenergi AB Berör alla verksamheter Berör alla verksamheter 8

13 Krishantering Organisation Västerås stads princip för krisorganisation vid en allvarlig eller extraordinär händelse. En förutsättning för en effektiv krishantering är att krisledningsorganisationenn är flexibel. Den skaa kunna anpassas till fleraa olika typer och omfattningar av händelser, allt från då en enskild förvaltning eller ett bolag behöver förstärkta resurser till att krisledningsnämnden och hela den centrala krisledningen måste aktiveras. Krisledningsnämnden Krisledningsnämnden fungerar som stadens ledande politiska organ om kommunen drabbas av en extraordinär händelse och har h det övergripande yttersta ansvaret för krishanteringen. Ordförandenn i krisledningsnämnden tillsammans med stadsdirektör utvärderar om en viss händelse skall betraktas som en extraordinär händelse. En extraordinär händelse innebär dock inte automatiskt att krisledningsnämnden skall träda i funktion. Omständigheterna i varje enskilt fall avgör. Krisledningsnämnden kan också träda in utan att en extraordinär händelse föreligger. Syftet är då att hålla den informerad och förberedd om läget skulle 9

14 försämras. Om krisledningsnämnden bedömer händelsen som extraordinär får kommunen: på begäran bistå andra kommuner som drabbats av en extraordinär händelse. Om bistånd har lämnats har kommunen rätt till skälig ersättning av den andra kommunen när en enskild persons vistelse i en kommun beror på en extraordinär händelse, har vistelsekommunen rätt till ersättning från den kommun som drabbats av den extraordinära händelsen lämna begränsat ekonomiskt stöd till en enskild som drabbats av händelsen. Ansvar och uppgifter Krisledningsnämnden, som består av ledamöter från kommunstyrelsen, fattar beslut på övergripande nivå. Det är endast krisledningsnämndens ordförande alternativt vice ordförande som kan besluta om situationen är sådan att kommunen står under påverkan av en extraordinär händelse och att krisledningsnämnden ska träda i funktion eller om händelsen kan hanteras av den ordinarie organisationen. Ordföranden i krisledningsnämnden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att man inte kan invänta nämndens avgörande. Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till nämnden. Krisledningsnämnden kan vid behov överta det beslutsfattande som rör den aktuella krisen över hela eller delar av verksamhetsområden från stadens berörda nämnder. Krisledningsnämndens roll är att: o ange inriktning för stadens arbete o besluta om förändringar i servicenivåer inom stadens verksamheter och vilka som ska prioriteras eller stängas o besluta om omfördelning av stadens resurser o tolka stadens roll o företräda staden Befogenheterna beskrivs mer ingående i bilaga 1, reglemente för krisledningsnämnden. Exempel på typ av händelse för krisledning på denna nivå Naturkatastrofer Epidemier Social oro Terrorism/sabotage Svåra störningar i infrastrukturen Långvarigt el- eller fjärrvärmeavbrott Deltagare Krisledningsnämnden består av: sju ledamöter + sex ersättare stadsdirektör (föredragande tjänsteman) kommunsekreterare (sekreterare) stadsjurist (juridiskt beslutsstöd) 10

15 Centrala krisledningsgruppen En central krisledningsgrupp sammankallas vid en extraordinär händelse. Även vid allvarliga händelser, som inte är extraordinära, kan enn central krisledningsgrupp träda i funktion för samordning och samverkan av lednings- och informationsinsatser inom staden. Ansvar och uppgifter är att: bereda ärenden åt krisledningsnämnden. Om händelsen inte är klassad som extraordinär bereds ärenden till stadsdirektör stadsdirektör rapporterar till krisledningsnämnden (även vid händelser som inte klassas som extraordinära) bedöma den aktuella situationen och fastställaa lägesbild bedöma insats- och resursbehov och o prioriteraa åtgärder bedöma omedelbara, kortsiktiga och o långsiktiga konsekvenser av händelsen följa uppp och dokumentera händelseutvecklingen samt svara för planering av alternativ händelseutveckling medverka till lösning av ekonomiska frågor organisera och svara för ett effektivt sambandd såväl inom som utom krisledningen vara tillgänglig och ge saklig ochh begriplig information till media, allmänhet, drabbade, anställda och deras anhöriga samverka med berörda myndigheter, organisationer och andra aktörerr Deltagare Centrala krisledningsgruppens bemanningg beslutas avv stadsdirektör efter samråd med tjänsteman i beredskap, riskmanager, informationschef samt med närmast berörd förvaltning, bolag eller funktion. Beslusfattare Stadsdirektör. Beslutsfattare omm inte krisledningsnämnden är inkopplad. Föredragande för krisledningsnämnden. Centrala krisledningsgruppenn består av följande fasta roller Krisledare. Stadsdirektören utser denne. Initialt fungerarr TIB som krisledare. Krisledaren har att leda och samordna stadens centrala krisledningsgrupp och dess stödfunktioner samt hålla USam och utsedda myndigheter informerade. Information. Informationschef eller e av dennee utsedd person. Informationschefen ansvar även för f att leda kriskommunikationsgruppen samt för samverkan med USams krisinformatörsnätverk. Säkerhet. Riskmanager eller av denne d utseddd person. Kansliet. Kanslichef eller av denne utsedd person. Support (mat, dryck, loggföring, IT, logi och samband). Beroende av händelse kallas representanter från följande verksamheter POSOM-ledning. Representanter från förvaltningar och bolag. Den som representerar ska ha mandat att företräda sin verksamhet. Mälardalens Brand- och Räddningsförbund. 11

16 Personal. Personaldirektör eller av denne utsedd person. Ekonomi. Ekonomidirektör eller av denne utsedd person. Jurist. Stadsjurist eller av denne utsedd person. IT. Affärsområdeschef Konsult och service IT eller av denne utsedd person. Experter. Interna eller externa. Polisen. Landstinget. Västerås frivilliga resursgrupp FRG. Länsstyrelsen. Försvarsmakten. Annan. Kriskommunikation Västerås stads information i samband med en kris (från allvarlig till extraordinär händelse) syftar till att ge drabbade, allmänhet, personal, samverkande organisationer och massmedia korrekt information, snabbt och på ett så bra sätt som möjligt. Detta regleras i kriskommunikationsplanen. Kriskommunikationsplanen för Västerås stad riktar sig i första hand till den centrala krisledningsgruppen och stadens kriskommunikationsgrupp och den beskriver kommunikationsarbetet i en krissituation. Informationschefen är ansvarig för kriskommunikationsplanen och för att den uppdateras vid behov. Planen finns på intranät. POSOM Psykiskt och socialt omhändertagande vid större olyckor och katastrofer (POSOM) ska kunna erbjudas drabbade, anhöriga och övriga inblandade i samband med större olycka och katastrofer. Detta regleras i plan för POSOM för vilken POSOMansvarig ansvarar för. 12

17 Alarmering och aktivering av centrala krisledningsgruppen Larmflöde vid allvarlig händelse Tjänsteman i beredskap (TIB) Västerås stad harr en tjänsteman i beredskap (TIB). Funktionen är en enkel väg in i Västerås stad förr viktig information från samverkandes e eller centrala myndigheter och organisatione er samt ledande tjänstemän inom stadens förvaltningar och bolag. TIB ska alltid omedelbart (inom fem minuter) kunna inleda arbete vid en inträffad händelse. TIB ska vid behov kunna infinna sig i Stadshuset inom 90 minuter. Utförligare instruktioner för TIB finns i en e separat TIBB instruktion. När TIB skapat en lägesbild och ser behov av krishantering kontaktas stadsdirektör, riskmanager, informationschef och eventuellt närmaste berörda förvaltningar, bolag, POSOM, räddningstjänsten och polisen. Beroende på händelse och omfattning samt rapport från berörd myndighet avgörs om och vilka verksamheter/funktioner som ska sammankallas till enn krisledning. Alarmering av TIB ska ske när: allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner risk för tillbud eller konstaterade allvarliga person-, miljö- eller egendomsskador det krävss en koncentrerad insats från f flera förvaltningar/bolag det finnss risk att varumärket skadas det finnss risk för stort intresse från media händelsee som kan omfattas av det geografiskaa områdesansvaret där det finns behov av samverkan mellann inblandade e aktörer 13

18 när myndighet akut begär att få kontakt med Västerås stad. TIB kontaktas vid automatiskt av SOS Alarm vid händelser och risk för händelser enligt en upprättad instruktion. Om allt samband är utslaget ska TIB omgående ta sig till Stadshuset. Övrig krisledningsorganisation Samtliga nedanstående verksamheter ska ha en krisorganisation som ska kunna nås av TIB/SOS Alarm för att kunna ta emot och vidareförmedla larm eller själv vara den som larmar om allvarliga händelser. Funktionen bör kunna initiera och samordna det inledande arbetet vid verksamheten och upprätthålla kontakt med inblandade aktörer inom verksamhetens ansvarsområde tills andra delar av krishanteringsorganisationen har kommit på plats. En aktuell larmlista/kontaktväg till verksamhetens krisorganisation ska mailas till säkerhetsenheten. Uppdaterad lista ska skickas så snart förändringar skett i verksamheten vilka påverkar larmlistan. Krisledningsnämnden. TIB. Samtliga förvaltningar och bolag inom Västerås stad. Samtrafik. POSOM. Kriskommunikationsgruppen. Konsult och service IT. Konsult och service Medborgarservice. Jurister. Personal. Ekonomi. Säkerhet.. Stadsledningskontoret, kansliet. SOS Alarm ansvar för larmning av TIB och övrig krisledning enligt kontaktlistor. Säkerhetsenheten upprätthåller också en extern kontaktlista till myndigheter, organisationer och näringsliv för den centrala krisledningen. Uthållighet Då krishanteringsarbetet kan pågå under lång tid måste uthålligheten säkerställas. Detta gäller såväl central krisledning som ledningen vid varje förvaltning, bolag och funktion. Krishanteringsorganisationen ska kunna upprätthålla verksamhet dygnet runt under en veckas tid. För att få en uthållig bemanning kan respektive verksamhetschef även inkalla personal från semester och tjänstledighet. Även nyligen pensionerad personal kan tillfrågas om att inträda i tjänst. Stöd kan även inhämtas från bemanningsföretag och konsulter. 14

19 Omvärldsbevakning Västerås stad genom säkerhetsenheten ska bedriva enn löpande omvärldsbevakning i syfte att tidigt kunna upptäcka händelser som kan medföra störningar. Detta ger en framförhållning och tid för föreberedelse. Omvärldsbevakningen sker bland annat via: v vädervarningar. Vid klass 2 eller 3 kontaktas TIB automatiskt av Räddningstjänsten bevakning av media avbrottsinformation (el, vatten och fjärrvärme) från Mälarenergi och Vattenfall krisinformation.se prenumeration på nyhetsbrev frånn myndigheter (bland annat Smittskyddsinstitutet, Smi) telefonkonferenser med USam löpande kontakt med polisen sociala medier uppföljning av incidentrapporter Lokaler, utrustning och samband Lokaler Centrala krisledningsgruppenn och kriskommunikationsgruppen etablerar sig i följande lokaler. Beslut om plats tas i samråd med Räddningstjänsten. Om inte annat beslutas gäller Alternativ 1. Alternativ 1 Stadshuset Krisledning: krisledningsnämnd, A287 centrala krisledningsgruppen, A 3913 lokala krisgrupper, respektive förvaltning/bolag. Kriskommunikationsgrupp: information, A591 mediacenter, B 100 Kfm analys och omvärldsbevakning, A591. A (POSOM-ledning Stadshuset k-flygeln,, Carl Henningsgata 8) Alternativ 2 Räddningscentralen, Vallbyleden 9, Västerås Reservkraft Fastighetskontoret ansvarar för att samtliga krisledningslokaler har 15

20 reservkraftförsörjning och en bränsleförsörjningsplan till reservkraften för minst 7 dagar. Utrustning Säkerhetsenheten ansvarar för att lokalerna är utrustade på lämpligt sätt som underlättar och ökar ledningsförmågan. Samtliga krisledningslokaler är försedda med reservkraft. Telefon- och videokonferenser Krisledningen kan också initialt och under krisen samverka via telefon- eller videokonferensmöten. Samband I ordinarie ledningslokaler finns följande samband: telefonförbindelser via IP telefonin med dolda nummer analoga telefonförbindelser vid sidan om stadens växel förbindelse med SOS Alarm, Räddningstjänsten och polisen via radiosystem oberoende av tele- och elfunktioner. Västerås stad kan också dela information med andra myndigheter och organisationer via det webbaserade informationssystemet WIS. Test och iordningställande Alternativ 1 Konsult och service, Medborgarservice, har huvudansvaret för att krisledningslokalerna i Stadshuset iordningsställs enligt plan samt att krisledningsoch sambandsutrustning hämtas ur förråd i respektive lokal, kopplas in och provas årligen. Alternativ 2 Räddningscentralen. Representant från stadsledningskontoret säkerhetsenheten och räddningstjänsten går tillsammans årligen igenom utrustning och lokaler. Säkerhetsenheten sammankallar. Krislednings- och sambandsutrustning är utförligare beskrivet i ett separat dokument. Samverkan Samverkan skall utifrån behov upprättas med andra myndigheter, organisationer och näringsliv. Samverkan kan till exempel gälla att: upprätta samband delge varandra bedömningar och beslut komma överens om gemensamma åtgärder och insatser fördela och prioritera personella och materiella resurser komma överens om informationsinsatser gentemot allmänhet och media 16

21 utgöra stöd för andraa län eller kommuner. Regional samverkan Planerad samverkan i länet finns upprättad genom USam. Huvud systet med USam är attt ge större möjlighet till effektivare samverkan genom att skapa en salad lägesbild. USam ska tidigt säkerställa att samverkan sker mellan de myndigheter och organ som berörs av redan inträffad eller e av framtida bedömda störningar. USam ska även tidigt säkerställa att enstämmig information kan förmedlas f tilll allmänhet och media. I USam ingår Länsstyrelsen, kommunerna, räddningstjänstförbund, polisen, landstinget, SOS Alarm och Sveriges Radio P4 Västmanland. Varje part har rätt att sammankalla USam. Inställelsetiden är 120 minuter. Inom USam finns också ett krisinformatörsnätverk. Länsstyrelsen ansvarar också för ett regionalt krishanteringsråd där andra samhällsviktiga aktörer ingår. Varje part har rätt att sammankalla USamm vilket görs via SOS Alarm. Länsstyrelsen ansvarar för ettt regionalt krishanteringsråd med representanter från samhällsviktiga aktörer. Dessa kan utifrånn händelse adjungeras in till USam. Lokal samverkan Inom kommunenn finns ett lokalt krishanteringsråd med representanter från lokala näringslivet, organisationer och myndigheter. Detta råd har ingen roll under en kris. Frivilliga Västerås stad harr upprättat och utbildat enn frivillig resursgrupp (FRG). Dess uppgift är att finnas till hands när stadenss ordinarie resurser behöver förstärkas i utsatta lägen. FRG har även en viktig uppgift att administrera tillkommande spontanfrivilliga.. Uppgifter för FRG kan i övrigt vara: utdelningg av vatten och bevakning vid mobilaa tankar utdelningg av flygblad/skriftliga meddelanden m i bostadsområden upprätta informationsställen i kommunen vara resurs för POSOM-gruppen sanering vid oljeutsläpp assistera när det behövs uppsamlingar, registreringar, ledsagning, inkvartering biträda med tillsyn av till exempel äldre och bistå vid transporter, värmestugor, samband. POSOM POSOM ansvarar för samverkan med Landstingets PKL grupp (Psykologiska katastrofledningsgruppen) och trossamfund. Avslut av krishanteringsarbetett Krisledningsnämnden eller kommunfullm mäktige fattarr beslut om när nämndens verksamhet ska upphöra och samt göra avslut av den akuta krishanteringen. 17

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Krisledningsplan - Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Plan Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2014-05-12, Kf 30/2014 Ansvar Säkerhetschef Krisledningsplan

Läs mer

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Psykiskt och socialt omhändertagande Del 1 1(11) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Värmdö kommuns krisledningsorganisation... 3 2.1 Krisledningsnämnd...

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Extraordinära händelser

Extraordinära händelser Plan för hantering av Extraordinära händelser Eslövs kommun Kemikalieolycka Klimatförändringar BILLINGE Skred STOCKAMÖLLAN Smitta Brand STEHAG El-avbrott MARIEHOLM ESLÖV KUNGSHULT Snöoväder Ö STRÖ Våld

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

Strategi för Risk- och krishantering

Strategi för Risk- och krishantering Strategi för Risk- och krishantering Antagen av Kommunfullmäktige 18 december 2012, KF 186 Giltighetstid: 1 januari 2013 tills vidare Inledning Varbergs kommun ska vara och uppfattas som en trygg och säker

Läs mer

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser Upprättare: Carina Clemin Revisionsnr Diarienr. 1(6) Granskare: Stefan Jakobsson Fastställandedatum 2011-02-03 Fastställare: Landstingsstyrelsen Giltigt t.o.m. 2015-02-03 Reglemente och plan för krisledningsnämnden

Läs mer

Malung-Sälens kommuns plan för att kommunen skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred.

Malung-Sälens kommuns plan för att kommunen skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Malung-Sälens kommuns plan för att kommunen skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Fejmån våren 2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-09-26.

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun

Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun 2008-02-10 Sid 2 (8) Plan för Syftet med denna plan är att ge vägledning i hur Sala kommun ska ledas under s.k. extraordinära händelser. Definitionen

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Krishanteringsplan. Plan för hantering av allvarliga händelser, extraordinära händelser, höjd beredskap och pandemier.

Krishanteringsplan. Plan för hantering av allvarliga händelser, extraordinära händelser, höjd beredskap och pandemier. 10Sidan 1 av 10Sidan 1 av 10110101 Krishanteringsplan Plan för hantering av allvarliga händelser, extraordinära händelser, höjd beredskap och pandemier. Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-16, 101 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12)

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Lednings- och informationsplan vid kriser och extraordinära händelser (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Salems kommun Kommunstyrelsens stab Antagna av KF 2008-06-12, 37 Lednings- och informationsplan

Läs mer

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 0 Öste rå 30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Krisledningsplan

Tjänsteskrivelse. Krisledningsplan Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-06-17 Vår referens Pia Oredsson Birgersson Kommunikationschef Tjänsteskrivelse Krisledningsplan Ärende 16 UTB 2013-297 Sammanfattning

Läs mer

Plan. Krisledningsplan. Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 KS14-281 003. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente.

Plan. Krisledningsplan. Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 KS14-281 003. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente. KS14-281 003 Krisledningsplan Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13 41 Innehållsförteckning

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR HULTSFREDS KOMMUN

KRISHANTERINGSPLAN FÖR HULTSFREDS KOMMUN KRISHANTERINGSPLAN FÖR HULTSFREDS KOMMUN 2013-2014 1 (2) 2013-10-25 Innehållsförteckning 1. Inledning..........................................2 1.1 Grundprinciper 2 1.2 Riskbild Hultsfreds kommun 2 1.3

Läs mer

händelse av dammbrott

händelse av dammbrott 1(5) STYRDOKUMENT DATUM 2014-03-12 Mottagande av utrymda från Jokkmokks kommun i händelse av dammbrott Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Mottagande av utrymda

Läs mer

KOMMUNAL 016.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN

KOMMUNAL 016.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN Kf 2010-02-23, 12 Sida 2 av 26 Innehållsförteckning Del 1 Grunder 3 Bakgrund och syfte... 3 Tillämpning... 3 Roller och ansvar... 3 Uppbyggnad...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Kriskommunikationsplan

FÖRFATTNINGSSAMLING. Kriskommunikationsplan FÖRFATTNINGSSAMLING Kriskommunikationsplan 1 Kriskommunikationsplan för Norrtälje kommun vid extraordinära händelser eller vid krissituation 2012-11-13 Innehåll Inledning Mål Tilltal och förhållningssätt

Läs mer

Krishanteringsplan för extraordinära händelser Härjedalens kommun

Krishanteringsplan för extraordinära händelser Härjedalens kommun H Ä R J E D A L E N S K O M M U N Krishanteringsplan för extraordinära händelser Härjedalens kommun Upprättad 2006-06-13 Fastställd av kommunfullmäktige 2006-08-28 KRISHANTERINGSPLAN 2006-06-13 1(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Tillämpningsföreskrifter för POSOM Antagna av kommunstyrelsen 2008-10-08, 119 Inkallande POSOM består av ledningsgrupp och insatsgrupp. POSOM kan inkallas direkt av SOS Alarm Stockholm, Räddningscentralen

Läs mer

Plan för Psykisk Och Socialt OMhändertagande (POSOM) vid extraordinära händelser och andra allvarliga händelser

Plan för Psykisk Och Socialt OMhändertagande (POSOM) vid extraordinära händelser och andra allvarliga händelser Plan för Psykisk Och Socialt OMhändertagande (POSOM) vid extraordinära händelser och andra allvarliga händelser Antagen av kommunstyrelsen 2006-06-26 1 1. Allmänt POSOM är en ledningsfunktion för ledning

Läs mer

Krishanteringsplan. Styrdokument 1(13) 2013-03-06 KS 2013/169

Krishanteringsplan. Styrdokument 1(13) 2013-03-06 KS 2013/169 Styrdokument 1(13) 2013-03-06 KS 2013/169 Krishanteringsplan Ledningsplan för hur Kumla kommun ska hantera extraordinära händelser samt beredskapsförberedelser enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings

Läs mer

Granskning av. Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport.

Granskning av. Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport. Greger Nyberg Yrkesrevisor 044-309 3207, 0768-87 00 04 greger.nyberg@skane.se 1 (8) Granskning av Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport., Höganäs kommun,

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Datum 2015-06-17 Sida 1(11) Kommunledningsförvaltningen Kriskommunikationsplan w:\förslag till kriskommunikationsplan 2015-06-17.docx Örkelljunga kommun Postadress Kommunledningsförvaltningen 286 80 Örkelljunga

Läs mer

Utbildnings- och övningsplan

Utbildnings- och övningsplan 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2012-06-18 Utbildnings- och övningsplan Älvsbyns Kommun Margareta Lundberg Säkerhetsgruppen Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Utbildnings-

Läs mer

Krisledningsplan för Villa Lidköping BK

Krisledningsplan för Villa Lidköping BK Datum 1(10) Krisledningsplan för Villa Lidköping BK 2(10) 1 Inledning 1.1 Målgrupp Krisledningsplanen vänder sig till alla inom föreningen såväl spelare, ledare, styrelse, funktionärer, publikvärdar eller

Läs mer

Plan för extraordinär händelse

Plan för extraordinär händelse Plan för extraordinär händelse Upplaga 2013-10-09 1 Innehåll 1. INLEDNING...3 2. SAMORDNING AV KOMMUNENS VERKSAMHET...4 2.1 Stab...5 2.2 Kansli och servicefunktion....5 2.3 Analysfunktion...6 2.4 Logistikfunktion...6

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN FÖR SKELLEFTEÅ KOMMUN

KRISLEDNINGSPLAN FÖR SKELLEFTEÅ KOMMUN FÖR SKELLEFTEÅ KOMMUN KRISLEDNINGSORGANISATIONEN GÄLLER FR.O.M. 2007-07-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Allmänt... 3 2 Övergripande målsättning för operativ krishantering - enligt kommunens plan för extraordinära

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Krisledningsorganisation 2013. Luleå kommun

Krisledningsorganisation 2013. Luleå kommun Krisledningsorganisation 2013 Luleå kommun Innehåll Sammanfattningsvis föreslås följande 4 Bakgrund 4 Ny organisation 2013 4 Krisledningsorganisation - allmänt 4 Krisledningsnämnd 5 Krisledningsstab 5

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Krishanteringsplan Västra Götalandsregionen. Krishanteringsplan. Västra Götalandsregionen

Krishanteringsplan Västra Götalandsregionen. Krishanteringsplan. Västra Götalandsregionen Krishanteringsplan Västra Götalandsregionen Regionfullmäktiges beslut 2011-02-01 Dnr RSK 136-2010 1 Krishanteringsplan Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen är en del av rikets krishanteringsorganisation.

Läs mer

Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa

Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa Plan för en pandemisk influensa 1 (6) Dnr: KS 2008/461 Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa Kommunstyrelsens plan för en pandemisk influensa (pandemi) kompletterar den kommunövergripande planen

Läs mer

Malung-Sälens kommuns plan för att ha en god förmåga att hantera informationen vid krissituationer i fred.

Malung-Sälens kommuns plan för att ha en god förmåga att hantera informationen vid krissituationer i fred. Bilaga 1 Malung-Sälens kommuns plan för att ha en god förmåga att hantera informationen vid krissituationer i fred. Bilaga till plan för extraordinära händelser. Innehållsförteckning Inledning Sid 3 Krisinformationsenhet

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Kriskommunikationsplan Riktlinjer för kommunikation vid extraordinär och allvarlig händelse Dokumenttyp Kriskommunikationsplan Dokumentnamn Kriskommunikationsplan, riktlinjer för kommunikation vid extraordinär

Läs mer

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar samhällsskydd och beredskap PM 1 (14) SÖ-UUTV Thomas Bengtsson 010-240 22 12 thomas.bengtsson@msb.se Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar Innehållsföreteckning Inledning...2 Övergripande

Läs mer

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 1 SU FU-2.11.1-3666-14 KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Fastställd av rektor 2014-12-18 2 INNEHÅLL 1 Syfte och mål 3 2 Händelser som omfattas av krisplan 3 3 Krisledningsstruktur 4 3.1 Krisledningsgruppen

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN. Dnr KS/2012:200-168

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN. Dnr KS/2012:200-168 KRISKOMMUNIKATIONSPLAN Dnr KS/2012:200-168 Innehåll 1 Kriskommunikationsplanens syfte... 3 2 Användning av kriskommunikationsplanen... 3 2.1 När ska kriskommunikationsplanen användas?... 3 3 Syfte och

Läs mer

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Läs mer

Arbetsbeskrivning för. Skåne Nordvästs. Kommunikatör i Beredskap (KiB)

Arbetsbeskrivning för. Skåne Nordvästs. Kommunikatör i Beredskap (KiB) Arbetsbeskrivning för Skåne Nordvästs Kommunikatör i Beredskap (KiB) 0 Detta dokument utgör slutrapport på projektet Kriskommunikation Skåne Nordväst. Dokumentet utgör ett förslag på beredskapsorganisation

Läs mer

Sandvikens kommuns plan för hantering av extraordinära händelser 2007 2010

Sandvikens kommuns plan för hantering av extraordinära händelser 2007 2010 Sandvikens kommuns plan för hantering av extraordinära händelser 2007 2010 Förslag från kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 69 Dnr KS2008/209 Kommunkansliet Sandvikens kommuns

Läs mer

2008-12-14 1(8) FFS 163.01 FB. Kommunikationsplan. För allvarlig samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt höjd beredskap

2008-12-14 1(8) FFS 163.01 FB. Kommunikationsplan. För allvarlig samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt höjd beredskap 2008-12-14 1(8) FFS 163.01 FB Kommunikationsplan För allvarlig samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige: 2007-12-19, 317 Adress: Finspångs kommun

Läs mer

Krisplan Intern version

Krisplan Intern version Krisplan Intern version Beslut: Högskolestyrelsen 2001-06-11 Revidering: Rektor 2011-11-21, 2014-12-01 Dnr: DUC 2011/1822/10 Gäller fr o m: 2014-12-01 Ersätter: Krisplan, inter version, DUC 2011/1822/10,

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (2) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 28 tember 211 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:3-16:22 Sekreterare

Läs mer

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper Att kommunicera i kris Information om en kris ska snabbt nå allmänheten, medarbetare inom Region Skåne och de samverkande organisationer som berörs. Vid en kris kan det behöva kallas in extra kommunikatörsresurser

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version)

Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version) Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version) En kris eller katastrof som berör Karlstads universitet kan inträffa när som helst. Då är det viktigt att organisationen är väl

Läs mer

Hur har kommunen planerat för att omhänderta personer vid en massevakuering? Lina Ringberg Malmö stad, Trygghets- och säkerhetsenheten

Hur har kommunen planerat för att omhänderta personer vid en massevakuering? Lina Ringberg Malmö stad, Trygghets- och säkerhetsenheten Hur har kommunen planerat för att omhänderta personer vid en massevakuering? Lina Ringberg Malmö stad, Trygghets- och säkerhetsenheten IHR - Malmö hamn som karantänshamn (CMP) Malmö stad involverade 2011

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

Dnr: 2011/367-KS 2011-09-13. Karin Hjärpe. @vasteras.see. programmet. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen

Dnr: 2011/367-KS 2011-09-13. Karin Hjärpe. @vasteras.see. programmet. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen Stadsledningskontoret Karin Hjärpe Telefon:021 393950 E-post:karin.hjarpe@ @vasteras.see Delges TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: 2011/367-KS 2011-09-13 1 Revidering avv handikappolitiska programmet Förslag till beslut

Läs mer

RIKTLINJE. Informationsplan vid krisledning. Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012

RIKTLINJE. Informationsplan vid krisledning. Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012 Informationsplan vid krisledning Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012 Ändringar införda till och med KF, 111/2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Informationspolicy... 2 Organisation av informationsarbetet...

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden 2012-11-21 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/133-809 Fritidsnämnden Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Projekt Ledning och samverkan 2012-2014 Syfte Förbättra aktörernas samlade förmåga att leda och samverka vid olyckor, kriser och andra händelser (krig). Ett

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tid och plats: Kl. 13.15 16.00. Sunnanåsrummet/Förvaltningshuset Beslutande: Markus Evensson Ordförande (S) MonaWandel SRD Maj-Britt Tönners (C) Bo Hammarsten Anna-maria Winblad Ingvar Pettersson Sören

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS 2014-2015 Reviderad 2014-08-06 Inledning Krisen är en yttre händelse av en sådan art att vi upplever att våra liv, vår trygghet, vår sociala identitet och våra livsmål

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 28 september 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-16:22 Sekreterare

Läs mer

Riktlinje för kriskommunikation

Riktlinje för kriskommunikation 1[7] Referens Marica Nordwall Mottagare Kommunstyrelsen Riktlinje för kriskommunikation Vad är kriskommunikation? Kriskommunikation är utbyte av information inom och mellan organisationer, medier, berörda

Läs mer

POSOM-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer 2014-2018. Beslutad av kommunstyrelsen 2014-09-23

POSOM-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer 2014-2018. Beslutad av kommunstyrelsen 2014-09-23 POSOM-plan Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer 2014-2018 Beslutad av kommunstyrelsen 2014-09-23 Grästorp kommuns krishantering omfattar följande dokument: Risk- och sårbarhetsanalys

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Upprättad av Mark Boustedt, tf presschef Granskad av Monika Samuelsson, kommunikationsdirektör Fastställd av Carina Clemin, beredskapschef Reviderad den 2012-02-06 Version Dnr Kriskommunikationsplan kommunikationsinsatser

Läs mer

Krisledningsplan för Örnsköldsviks kommun. vid allvarliga samhällsstörningar och extraordinära händelser samt höjd beredskap 2013-2016

Krisledningsplan för Örnsköldsviks kommun. vid allvarliga samhällsstörningar och extraordinära händelser samt höjd beredskap 2013-2016 Krisledningsplan för Örnsköldsviks kommun vid allvarliga samhällsstörningar och extraordinära händelser samt höjd beredskap 2013-2016 Dokumenttyp Ledningsplan Dokumentägare Brand och säkerhet Dokumentnamn

Läs mer

Informationsplan vid större samhällsstörning, vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun

Informationsplan vid större samhällsstörning, vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige Rev av styrelsen 1(6) 29/2011. rev Informationsplan vid större samhällsstörning, vid

Läs mer

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN FÖR RMKL, KONCERNKONTORET, REGION SKÅNE

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN FÖR RMKL, KONCERNKONTORET, REGION SKÅNE KRISKOMMUNIKATIONSPLAN FÖR RMKL, KONCERNKONTORET, REGION SKÅNE Utarbetad av: Lina Miller, presschef Region Skåne Fastställd av: Rolf Ohrlander, chef RMKL Datum: 2009-12-18 Kriskommunikationsplan för RMKL

Läs mer

Strategi för krisberedskap inom F-samverkan. Lokal och regional nivå i Jönköpings län 2015-2018

Strategi för krisberedskap inom F-samverkan. Lokal och regional nivå i Jönköpings län 2015-2018 Strategi för krisberedskap inom F-samverkan Lokal och regional nivå i Jönköpings län 2015-2018 Version 1.0 (2015-01-28) Strategi för krisberedskap inom F-samverkan - Lokal och regional nivå i Jönköpings

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07 20 (28) 146 REVIDERAD INFORMATIONSPLAN VID EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER Dnr: LKS 2015-429 En informationsplan vid extraordinära händelser är

Läs mer

Plan för Extraordinär händelse

Plan för Extraordinär händelse Plan för Extraordinär händelse Antagen av kommunfullmäktige 2015-xx-xx 0. Förkortningar och definitioner... 3 1. Inledning... 4 1.1 Krisledningsplan... 4 1.2 Kriskommunikationsplan... 5 2. Vad säger lagen?...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA Här hittar du sidnr. Olycksfall, du som kommer först till olycksplatsen 2 Krisgruppens arbete 2 Rutiner i händelse av förälders dödsfall 3 Bussolycka 3 Ett barn försvinner

Läs mer

Regional krissamverkan i Jönköpings län

Regional krissamverkan i Jönköpings län Regional krissamverkan i Jönköpings län Innehållsansvarig: Daniel Lilja, hälso- och sjukvårdsavdelningen, Landstingets kansli, daniel.lilja@lj.se. Produktion: Informationsavdelningen, Landstingets kansli,

Läs mer

Plan för Trygghetspunkter vid kris i Eksjö kommun

Plan för Trygghetspunkter vid kris i Eksjö kommun Plan för Trygghetspunkter vid kris i Eksjö kommun 2015-05-25 Innehållsförteckning Plan för trygghetspunkt vid kris... 3 Beslut... 3 En fungerande Trygghetspunkt kräver... 4 Bemanning... 4 Frivillig resursgrupp

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Styrdokument 1(18) 2013-03-06 KS 2013/170 Kriskommunikationsplan Plan för Kumla kommuns kriskommunikation vid extraordinära händelser och kriser Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-06 och ersätter tidigare

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING Handlingsplanen ska ge all personal på Värnamo Vuxenutbildning grundläggande information, kunskap och beredskap om hur man kan agera vid krissituationer

Läs mer

Bara skog som brinner?

Bara skog som brinner? Bara skog som brinner? Utvärdering av krishanteringen under skogsbranden i Västmanland 2014 Fredrik Bynander & Viktoria Asp Vad hände? 31 juli 2014 Branden startar 4 augusti Stor brandspridning 5 augusti

Läs mer

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA Kris och katastrofpärmen förvaras hos rektor Innehållsförteckning Krisberedskap på skolan Ansvarsfrågan Krisledningsgruppen på Södra Stockholms

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Krisberedskapsmyndigheten. 101 31 Stockholm

Krisberedskapsmyndigheten. 101 31 Stockholm Sid 1(9) Rapport Dnr 0257/2005 2005-05-30 Krisberedskapsmyndigheten 101 31 Stockholm Redovisning av Krisberedskapsmyndighetens erfarenheter av krishanteringsarbetet i samband med orkanen som drabbade södra

Läs mer

20 Juni 2012 handlingar separat bilaga. Nr 66 Reviderat reglemente för Krisledningsnämnden och ny plan för extraordinära händelser

20 Juni 2012 handlingar separat bilaga. Nr 66 Reviderat reglemente för Krisledningsnämnden och ny plan för extraordinära händelser 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga Nr 66 Reviderat reglemente för Krisledningsnämnden och ny plan för extraordinära händelser Version 6 2012-05-02 Antagen av Kommunfullmäktige 201x-xx-xx, FÖRSLAG Borås

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd Giltig till och med Tillämpning 19 maj 2015 Till dess nytt beslut fattas

Dokumenttyp Fastställd Giltig till och med Tillämpning 19 maj 2015 Till dess nytt beslut fattas Plan Kriskommunikation Stockholms läns landsting Dokumenttyp Fastställd Giltig till och med Tillämpning 19 maj 2015 Till dess nytt beslut fattas Dokumentnummer Fastställd av Upprättad av _ Landstingsfullmäktige

Läs mer

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Projektorganisation Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Tillsammans blir vi starka. När samhället skakas av kriser sluter

Läs mer

Pandemiplan Vännäs kommun. Antagen Ks 2009 05 04, 81

Pandemiplan Vännäs kommun. Antagen Ks 2009 05 04, 81 Pandemiplan Vännäs kommun Antagen Ks 2009 05 04, 81 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...3 1.1 Lagstiftning Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd

Läs mer

Pandemiplanering Kalmar kommun 2009

Pandemiplanering Kalmar kommun 2009 KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunstyrelsen Paul Brehmer 1 (9) Pandemiplanering Kalmar kommun 2009 2 (9) Innehållsförteckning Inledning 3 Influensa pandemi 3

Läs mer

Bilaga 1. Kommunikationsplan

Bilaga 1. Kommunikationsplan STYRDOKUMENT Sida 1(12) Bilaga 1 Kommunikationsplan Område Styrning och ledning Fastställd KS 2012-06-12 81 Program Program för skydd och säkerhet Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje Krisledningsplan,

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING

Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING samt riktlinjer vid plötsliga dödsfall i samband med idrottsutövning (Reviderad 2014-02-18) 1 Denna policy för olycksfall

Läs mer

Krishanteringsplan för Katrineholms kommun

Krishanteringsplan för Katrineholms kommun -;, ~~ l~atrinehvlms kommun Krishanteringsplan för Katrineholms kommun Innehåll Bakgrund... 3 Kommunens handlingsplan enligt lagen (LXO)... 4 Övergripande mål... 4 Risk-och sårbarhetsanalys... 4 Samhällsviktig

Läs mer

Om det händer... Krishantering för teckenspråkiga döva

Om det händer... Krishantering för teckenspråkiga döva Om det händer... Krishantering för teckenspråkiga döva 1 Broschyren är framtagen av Sveriges Dövas Riksförbund TEXTREDIGERING: Helena Fremnell Ståhl ILLUSTRATIONER: Jacob Lind LAYOUT: Birgitta Orström

Läs mer

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Fastställt av kommunfullmäktige april 2013 3 (31) Ett trygghets- och säkerhetsarbete

Läs mer

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen 2 Kollektivtrafikbolagen och Rakel Vad är Rakel? Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem med en egen infrastruktur utbyggt över hela Sverige.

Läs mer

Syfte och omfattning. Sammankallande av Katastrofledningsgruppen

Syfte och omfattning. Sammankallande av Katastrofledningsgruppen Höganäs Management System Page 1(5) Syfte och omfattning Katastrofledningsgruppen sammankallas primärt vid olyckor som förorsakat eller riskerar att förorsaka förluster av stora värden, människoliv eller

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

Internetdagarna 2003-10-07--08. Staffan Karlsson. Informationssäkerhetsenheten. Enhetschef

Internetdagarna 2003-10-07--08. Staffan Karlsson. Informationssäkerhetsenheten. Enhetschef Internetdagarna 2003-10-07--08 Staffan Karlsson Enhetschef Informationssäkerhetsenheten Bakgrund Sårbarhets- och säkerhetsutredningen 2001 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret Prop. 2001/02:10 Samhällets

Läs mer

1.Se till att skadade/berörda får hjälp. 2.Kontakta någon i skolans krisledningsgrupp (adresslista s.2)

1.Se till att skadade/berörda får hjälp. 2.Kontakta någon i skolans krisledningsgrupp (adresslista s.2) Leksands folkhögskola Augusti 2012 Beredskapsplan vid krissituationer Vid en krissituation: 1.Se till att skadade/berörda får hjälp 2.Kontakta någon i skolans krisledningsgrupp (adresslista s.2) 3.Skolans

Läs mer

Handlingsplan för POSOM-verksamheten i Tanum

Handlingsplan för POSOM-verksamheten i Tanum Räddningstjänsten Tanums kommun Handlingsplan för POSOM-verksamheten i Tanum Ledning och samordning vid Psykosocialt omhändertagande. Innehåll Sida Bakgrund och uppgift 3 Planens tillämpning 4 Uppstart

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Energi och Teknik AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer