Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utdrag ur Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 1 (2) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 15 juni 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-16:45 Sekreterare Linda Svahn KS 253 Dnr 2011/337-KS-161 Plan för Västerås stads krisledning Beslut Kommunstyrelsen beslutar att programmet kompletteras med ett strategiskt mål om information. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Västerås stads krishanteringsplan enligt Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) Ärendebeskrivning Västerås stad antog Plan för Västerås stads krisledning. Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) ålägger kommunen att för varje mandatperiod fastställa en ny plan för att hantera extra ordinära händelser i fredstid. Bestämmelserna i denna lag syftar till att kommuner och landsting skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Kommuner och landsting skall därigenom också uppnå grundläggande förmåga till civilt försvar. Denna plan ska användas när Västerås riskerar att drabbas eller drabbas av en extraordinär händelse. Med en extraordinär händelse avses i lag 2006:544 en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller en överhängande riks för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.

2 Planen kan också användas vid en allvarlig händelse som inte betecknas som en extraordinär händelse i lagens mening, men ändå utsätter stadens organisation, eller delar av den, för stor påfrestning. Vid en sådan svår händelse krävs inte att krisledningsnämnden träder i funktion utan händelsen kan hanteras av den normala organisationen. Primär målgrupp för planen är politiker och tjänstemän. Planen ska också kunna användas som information till samverkande organisationer. Planen är inte tänkt som ett operativt stöd vid en kris utan är en övergripande beskrivning och information om Västerås stads plan för krishantering. Som operativt stöd vid krishantering finns checklistor. Västerås stads krishanteringsplan är förutom stadens också krisledningsnämndens och stadsledningskontorets plan för krishantering och kompletteras av krishanteringsplaner för de olika nämnderna och bolagsstyrelserna i staden. Dessa planer fastställs av respektive nämnd och bolagsstyrelse. Västerås stads krishantering bygger på ett samspel mellan förvaltningarna, bolagen och andra myndigheter och organisationer. Tre principer är vägledande för Västerås stads krishantering: Ansvarsprincipen - De som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden gör det också under en krissituation. Det ingår även att initiera och bedriva samverkan. Likhetsprincipen - Under en kris ska organisation och lokalisering så långt som det är möjligt fungera på samma sätt som vid normala förhållanden. Närhetsprincipen - En kris hanteras där den inträffar, av de närmast berörda och ansvariga. Detta hindrar inte verksamheten från att söka hjälp för att hantera krisen. Rätt utdraget intygar Linda Svahn

3 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Stadsledningskontoret Dnr: 2011/337-KS Monique Holmgren Telefon: Kommunstyrelsen Plan för Västerås stad krisledning Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Västerås stads krishanteringsplan enligt Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) Ärendebeskrivning Västerås stad antog Plan för Västerås stads krisledning. Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) ålägger kommunen att för varje mandatperiod fastställa en ny plan för att hantera extra ordinära händelser i fredstid. Bestämmelserna i denna lag syftar till att kommuner och landsting skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Kommuner och landsting skall därigenom också uppnå grundläggande förmåga till civilt försvar. Denna plan ska användas när Västerås riskerar att drabbas eller drabbas av en extraordinär händelse. Med en extraordinär händelse avses i lag 2006:544 en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller en överhängande riks för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. Planen kan också användas vid en allvarlig händelse som inte betecknas som en extraordinär händelse i lagens mening, men ändå utsätter stadens organisation, eller delar av den, för stor påfrestning. Vid en sådan svår händelse krävs inte att krisledningsnämnden träder i funktion utan händelsen kan hanteras av den normala organisationen. Primär målgrupp för planen är politiker och tjänstemän. Planen ska också kunna användas som information till samverkande organisationer. Planen är inte tänkt som ett operativt stöd vid en kris utan är en övergripande beskrivning och information om Västerås stads plan för krishantering. Som operativt stöd vid krishantering finns checklistor. ID: Missiv krisledningsplan 2011

4 VÄSTERÅS STAD TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) Dnr: 2011/337-KS Västerås stads krishanteringsplan är förutom stadens också krisledningsnämndens och stadsledningskontorets plan för krishantering och kompletteras av krishanteringsplaner för de olika nämnderna och bolagsstyrelserna i staden. Dessa planer fastställs av respektive nämnd och bolagsstyrelse. Västerås stads krishantering bygger på ett samspel mellan förvaltningarna, bolagen och andra myndigheter och organisationer. Tre principer är vägledande för Västerås stads krishantering: Ansvarsprincipen - De som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden gör det också under en krissituation. Det ingår även att initiera och bedriva samverkan. Likhetsprincipen - Under en kris ska organisation och lokalisering så långt som det är möjligt fungera på samma sätt som vid normala förhållanden. Närhetsprincipen - En kris hanteras där den inträffar, av de närmast berörda och ansvariga. Detta hindrar inte verksamheten från att söka hjälp för att hantera krisen. Monica Eriksson Stadsdirektör Monique Holmgren Riskmanager

5 nternati Krishanteringsplan För Västerås stad, krisledningsnämnden och stadsledningskontoret Enligt lag 2006:544 om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Antagen av Kommunfullmäktige datum XX 2011 program policy handlingsplan riktlinje

6 program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort inklusive koncernen Västerås stad uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet i koncernen Västerås stad anger strategier och konkreta åtgärder för att nå den politiska viljeinriktningen och fastställda mål på olika nivåer i organisationen säkerställer ett riktigt agerande och en god kvalitet i handläggning och utförande i koncernen Västerås stad

7 Innehållsförteckning Inledning... 4 Höjd beredskap... 5 Giltighet... 5 Ansvar... 5 Förvaring och distribution Mål och ansvar... 6 Strategiska mål för Västerås stads krishantering... 6 Västerås stads geografiskaa områdesansvar innebär:... 6 Övergripande prioriteringar... 7 Samhällsviktigg verksamhet inom Västerås stad... 7 Verksamhetskritisk verksamhet inom Västerås V stadd... 8 Krishantering... 9 Organisation... 9 Centrala krisledningsgruppen Alarmering och aktivering av centrala krisledningsgruppen Uthållighet Omvärldsbevakning Lokaler, utrustning och samband Lokaler Reservkraft Utrustning Telefon- och videokonferenser Samband Test och iordningställande Samverkan Regional samverkan Lokal samverkan Frivilliga POSOM Avslut av krishanteringsarbetet Kostnadsredovisning Utvärdering av en händelse Utbildning och övning Bilaga: 1. Reglemente för krisledningsnämnden. 3

8 Inledning Denna plan ska användas när Västerås riskerar att drabbas eller drabbas av en extraordinär händelse. Med en extraordinär händelse avses i lag 2006:544 en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller en överhängande riks för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. Planen kan också användas vid en allvarlig händelse som inte betecknas som en extraordinär händelse i lagens mening, men ändå utsätter stadens organisation, eller delar av den, för stor påfrestning. Vid en sådan svår händelse krävs inte att krisledningsnämnden träder i funktion utan händelsen kan hanteras av den normala organisationen. Primär målgrupp för planen är politiker och tjänstemän. Planen ska också kunna användas som information till samverkande organisationer. Planen är inte tänkt som ett operativt stöd vid en kris utan är en övergripande beskrivning och information om Västerås stads plan för krishantering. Som operativt stöd vid krishantering finns checklistor. Västerås stads krishanteringsplan är förutom stadens också krisledningsnämndens och stadsledningskontorets plan för krishantering och kompletteras av krishanteringsplaner för de olika nämnderna och bolagsstyrelserna i staden. Dessa planer fastställs av respektive nämnd och bolagsstyrelse. Västerås stads krishantering bygger på ett samspel mellan förvaltningarna, bolagen och andra myndigheter och organisationer. Tre principer är vägledande för Västerås stads krishantering: Ansvarsprincipen - De som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden gör det också under en krissituation. Det ingår även att initiera och bedriva samverkan. Likhetsprincipen - Under en kris ska organisation och lokalisering så långt som det är möjligt fungera på samma sätt som vid normala förhållanden. Närhetsprincipen - En kris hanteras där den inträffar, av de närmast berörda och ansvariga. Detta hindrar inte verksamheten från att söka hjälp för att hantera krisen. 4

9 Krishanteringsplaner ska finnas på flera olika nivåer r inom Västerås stad. Höjd beredskap Lag 2006:544 gäller även vid höjd beredskap. Vid ett förändrat t säkerhetspolitiskt läge kan k planen för extraordinära händelser kompletteras ochh anpassas så att den också kan vara stadens plan för höjd beredskap. Giltighet x-0x till och med Krishanteringsplanen för Västerås stad fastställas för varje ny mandatperiod av kommunfullmäktige. Planen ska löpande ses över ochh vid behov revideras r under pågående mandatperiod. Enklare revidering kan görass av säkerhetsenheten utan att planen på nytt måste antas av kommunfullmäktige. Larm- och telefonlistor ska uppdateras minstt två gånger per år eller vid v behov. Ansvar Stadsledningskontoret genom Säkerhetsenheten ansvarar för planen och att den revideras. Förvaring ochh distribution En aktuell version av planen ska finnas på följande platser: receptionen i Stadshuset, stadsledningskontorets säkerhetsenhet ochh kansli samt hos Räddningscentralen på Vallbyleden Västerås. Planen ska finnass tillgänglig för samtliga personer somm finns med i krisorganisationen, samtliga förvaltningarr och bolag inom Västerås stad, Mälardalens Brand- och Räddningsförbund, Västmanland Samtrafikförbund, 5

10 Länsstyrelsen Västmanland, Polisen i Västmanland, Landstinget Västmanland, SOS Alarm i Västerås, Västerås frivilliga resursgrupp samt Västerås lokala krishanteringsråd. Planen ska finnas på Västerås stads intranät. Mål och ansvar Strategiska mål för Västerås stads krishantering Rädda och skydda liv och hälsa. Få kontroll över och eventuellt eliminera vållandefenomen. Säkra och skapa gynnsamma villkor för människan som individ och hennes sociala sammanhang. Säkra och åstadkomma kontroll över hotade eller drabbade samhälleliga funktioner. Säkra demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter Information till drabbade, allmänhet, personal, samverkande organisationer och massmedia ska vara korrekt, begriplig, snabb och tillgänglig. Beakta direktiv och/eller vägledning från regeringen och/eller sektorsansvariga central myndighet. Västerås stads geografiska områdesansvar innebär: att göra en samlad risk- och sårbarhetsanalys i kommunens geografiska område som kan leda till en extraordinär händelse och göra denna analys känd för berörda aktörer vara sammankallande för ett krishanteringsråd med representanter från lokala organisationer, näringsliv och myndigheter verka för att de lokala krisaktörernas förberedelser för hanteringen av en extraordinär händelse samordnas verka för samordning av krishanteringen genom samverkan mellan organisationer, näringsliv och myndigheter inom kommunen samordnad information till allmänheten ge den myndighet som regeringen bestämmer lägesrapport och information om händelseutvecklingen, tillståndet, vidtagna och planerade åtgärder ansvara för att hålla utsedd myndighet informerad. Stadsledningskontorets roll före, under och efter en kris Upprätthålla en beredskap genom TIB (tjänsteman i beredskap). Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för krisledning. Samordna och arrangera utbildningar och övningar inom krishantering. Omvärldsbevakning. Informera krisledningsnämndens ordförande. Utse och sammankalla en central krisledningsgrupp för staden vid allvarliga, eller risk för, allvarliga händelser. Rollen vid eller vid risk för allvarlig händelse kan vara: o att följa utvecklingen o att stödja o att samordna o att leda. Leda utvärderingen av allvarliga händelser där flera förvaltningar och bolag blivit berörda. 6

11 Övergripande prioriteringar Alla förvaltningar ska göra prioriteringar av den egnaa verksamheten som underlag vid till t exempel resursbrist i form av personal. För staden s gällerr också en prioriteringsordning av olika verksamhetssystem vid störning. Det innebär att de högst prioriterade systemen åtgärdas först f vid större störningar. Konsult och service IT förvaltar denna lista. Prioriteringarna är gjorda utifrån strukturerad IT-säkerhet (SITS). Utöver detta gäller följande koncernöverg gripande prioriteringar avseende samhällsviktig och verksamhetskritisk verksamhet (utan inbördes prioritering) ). En samhällsviktig verksamhet definieras som en samhällsfunktionn av sådan betydelse att ett bortfall av eller en svår störning i funktionen skulle innebära stor risk eller fara förr befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet eller samhällets grundläggande värden. En samhällsfunktion som har till uppgift attt hantera en pågående allvarlig händelse eller kris så att skadeverkningarna blir så små som möjligt t är också en samhällsviktig verksamhet. Samhällsviktig verksamhet inom Västerås stad Verksamhet Avfallshantering Vinterväghållning Biståndshandläggning Akutjour Funktionshindrade Äldreomsorg Förskola Skola (till och med år 3) Särskola Försörjningsstöd Socialjour/POSOM Vattenproduktion Elnät Värmeproduktion/ distribution Vattenreglering Avloppsreningsverkk Ansvarig förvaltning /bolag Tekniska nämndens stab VafabMiljö AB Tekniska nämndens stab Sociala nämndernass stab Miljö och hälsoskyddsförvaltningen Sociala nämndernass stab Sociala nämndernass stab Pedagogiska nämndernas stab Pedagogiska nämndernas stab Pedagogiska nämndernas stab Sociala nämndernass stab Sociala nämndernass stab Mälarenergi AB Mälarenergi AB Mälarenergi AB Mälarenergi AB Mälarenergi AB Stadens utförare Teknik och idrottsförvaltningen proaros proaros proaros proaros proaros proaros proaros Privata utförare Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 7

12 Fjärrkyla Mälarenergi AB Stadsnät Mälarenergi AB Kundcenter Mälarenergi AB Biogasproduktion Vafab Miljö AB Olycksfallshantering Mimer AB (inom Mimer) Räddningstjänst Mälardalens Brand- och Räddningsförbund Akut fastighetsservice Fastighetskontoret Ja Hamnen Mälarhamnar AB Kundservice Tekniska nämndernas stab Sjukresor Västmanlands samtrafikförbund Stadens telefonväxel Konsult och service Stadens webb Konsult och service Stadens reception Konsult och service Verksamhetskritisk verksamhet inom Västerås stad Verksamhet Finans Lönehantering IT Ekonomi Ekonomi och inköp Registratorer Ledning - krisledning Ansvarig förvaltning Stadsledningskontoret Konsult och Service Konsult och Service Konsult och Service Mälarenergi AB Berör alla verksamheter Berör alla verksamheter 8

13 Krishantering Organisation Västerås stads princip för krisorganisation vid en allvarlig eller extraordinär händelse. En förutsättning för en effektiv krishantering är att krisledningsorganisationenn är flexibel. Den skaa kunna anpassas till fleraa olika typer och omfattningar av händelser, allt från då en enskild förvaltning eller ett bolag behöver förstärkta resurser till att krisledningsnämnden och hela den centrala krisledningen måste aktiveras. Krisledningsnämnden Krisledningsnämnden fungerar som stadens ledande politiska organ om kommunen drabbas av en extraordinär händelse och har h det övergripande yttersta ansvaret för krishanteringen. Ordförandenn i krisledningsnämnden tillsammans med stadsdirektör utvärderar om en viss händelse skall betraktas som en extraordinär händelse. En extraordinär händelse innebär dock inte automatiskt att krisledningsnämnden skall träda i funktion. Omständigheterna i varje enskilt fall avgör. Krisledningsnämnden kan också träda in utan att en extraordinär händelse föreligger. Syftet är då att hålla den informerad och förberedd om läget skulle 9

14 försämras. Om krisledningsnämnden bedömer händelsen som extraordinär får kommunen: på begäran bistå andra kommuner som drabbats av en extraordinär händelse. Om bistånd har lämnats har kommunen rätt till skälig ersättning av den andra kommunen när en enskild persons vistelse i en kommun beror på en extraordinär händelse, har vistelsekommunen rätt till ersättning från den kommun som drabbats av den extraordinära händelsen lämna begränsat ekonomiskt stöd till en enskild som drabbats av händelsen. Ansvar och uppgifter Krisledningsnämnden, som består av ledamöter från kommunstyrelsen, fattar beslut på övergripande nivå. Det är endast krisledningsnämndens ordförande alternativt vice ordförande som kan besluta om situationen är sådan att kommunen står under påverkan av en extraordinär händelse och att krisledningsnämnden ska träda i funktion eller om händelsen kan hanteras av den ordinarie organisationen. Ordföranden i krisledningsnämnden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att man inte kan invänta nämndens avgörande. Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till nämnden. Krisledningsnämnden kan vid behov överta det beslutsfattande som rör den aktuella krisen över hela eller delar av verksamhetsområden från stadens berörda nämnder. Krisledningsnämndens roll är att: o ange inriktning för stadens arbete o besluta om förändringar i servicenivåer inom stadens verksamheter och vilka som ska prioriteras eller stängas o besluta om omfördelning av stadens resurser o tolka stadens roll o företräda staden Befogenheterna beskrivs mer ingående i bilaga 1, reglemente för krisledningsnämnden. Exempel på typ av händelse för krisledning på denna nivå Naturkatastrofer Epidemier Social oro Terrorism/sabotage Svåra störningar i infrastrukturen Långvarigt el- eller fjärrvärmeavbrott Deltagare Krisledningsnämnden består av: sju ledamöter + sex ersättare stadsdirektör (föredragande tjänsteman) kommunsekreterare (sekreterare) stadsjurist (juridiskt beslutsstöd) 10

15 Centrala krisledningsgruppen En central krisledningsgrupp sammankallas vid en extraordinär händelse. Även vid allvarliga händelser, som inte är extraordinära, kan enn central krisledningsgrupp träda i funktion för samordning och samverkan av lednings- och informationsinsatser inom staden. Ansvar och uppgifter är att: bereda ärenden åt krisledningsnämnden. Om händelsen inte är klassad som extraordinär bereds ärenden till stadsdirektör stadsdirektör rapporterar till krisledningsnämnden (även vid händelser som inte klassas som extraordinära) bedöma den aktuella situationen och fastställaa lägesbild bedöma insats- och resursbehov och o prioriteraa åtgärder bedöma omedelbara, kortsiktiga och o långsiktiga konsekvenser av händelsen följa uppp och dokumentera händelseutvecklingen samt svara för planering av alternativ händelseutveckling medverka till lösning av ekonomiska frågor organisera och svara för ett effektivt sambandd såväl inom som utom krisledningen vara tillgänglig och ge saklig ochh begriplig information till media, allmänhet, drabbade, anställda och deras anhöriga samverka med berörda myndigheter, organisationer och andra aktörerr Deltagare Centrala krisledningsgruppens bemanningg beslutas avv stadsdirektör efter samråd med tjänsteman i beredskap, riskmanager, informationschef samt med närmast berörd förvaltning, bolag eller funktion. Beslusfattare Stadsdirektör. Beslutsfattare omm inte krisledningsnämnden är inkopplad. Föredragande för krisledningsnämnden. Centrala krisledningsgruppenn består av följande fasta roller Krisledare. Stadsdirektören utser denne. Initialt fungerarr TIB som krisledare. Krisledaren har att leda och samordna stadens centrala krisledningsgrupp och dess stödfunktioner samt hålla USam och utsedda myndigheter informerade. Information. Informationschef eller e av dennee utsedd person. Informationschefen ansvar även för f att leda kriskommunikationsgruppen samt för samverkan med USams krisinformatörsnätverk. Säkerhet. Riskmanager eller av denne d utseddd person. Kansliet. Kanslichef eller av denne utsedd person. Support (mat, dryck, loggföring, IT, logi och samband). Beroende av händelse kallas representanter från följande verksamheter POSOM-ledning. Representanter från förvaltningar och bolag. Den som representerar ska ha mandat att företräda sin verksamhet. Mälardalens Brand- och Räddningsförbund. 11

16 Personal. Personaldirektör eller av denne utsedd person. Ekonomi. Ekonomidirektör eller av denne utsedd person. Jurist. Stadsjurist eller av denne utsedd person. IT. Affärsområdeschef Konsult och service IT eller av denne utsedd person. Experter. Interna eller externa. Polisen. Landstinget. Västerås frivilliga resursgrupp FRG. Länsstyrelsen. Försvarsmakten. Annan. Kriskommunikation Västerås stads information i samband med en kris (från allvarlig till extraordinär händelse) syftar till att ge drabbade, allmänhet, personal, samverkande organisationer och massmedia korrekt information, snabbt och på ett så bra sätt som möjligt. Detta regleras i kriskommunikationsplanen. Kriskommunikationsplanen för Västerås stad riktar sig i första hand till den centrala krisledningsgruppen och stadens kriskommunikationsgrupp och den beskriver kommunikationsarbetet i en krissituation. Informationschefen är ansvarig för kriskommunikationsplanen och för att den uppdateras vid behov. Planen finns på intranät. POSOM Psykiskt och socialt omhändertagande vid större olyckor och katastrofer (POSOM) ska kunna erbjudas drabbade, anhöriga och övriga inblandade i samband med större olycka och katastrofer. Detta regleras i plan för POSOM för vilken POSOMansvarig ansvarar för. 12

17 Alarmering och aktivering av centrala krisledningsgruppen Larmflöde vid allvarlig händelse Tjänsteman i beredskap (TIB) Västerås stad harr en tjänsteman i beredskap (TIB). Funktionen är en enkel väg in i Västerås stad förr viktig information från samverkandes e eller centrala myndigheter och organisatione er samt ledande tjänstemän inom stadens förvaltningar och bolag. TIB ska alltid omedelbart (inom fem minuter) kunna inleda arbete vid en inträffad händelse. TIB ska vid behov kunna infinna sig i Stadshuset inom 90 minuter. Utförligare instruktioner för TIB finns i en e separat TIBB instruktion. När TIB skapat en lägesbild och ser behov av krishantering kontaktas stadsdirektör, riskmanager, informationschef och eventuellt närmaste berörda förvaltningar, bolag, POSOM, räddningstjänsten och polisen. Beroende på händelse och omfattning samt rapport från berörd myndighet avgörs om och vilka verksamheter/funktioner som ska sammankallas till enn krisledning. Alarmering av TIB ska ske när: allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner risk för tillbud eller konstaterade allvarliga person-, miljö- eller egendomsskador det krävss en koncentrerad insats från f flera förvaltningar/bolag det finnss risk att varumärket skadas det finnss risk för stort intresse från media händelsee som kan omfattas av det geografiskaa områdesansvaret där det finns behov av samverkan mellann inblandade e aktörer 13

18 när myndighet akut begär att få kontakt med Västerås stad. TIB kontaktas vid automatiskt av SOS Alarm vid händelser och risk för händelser enligt en upprättad instruktion. Om allt samband är utslaget ska TIB omgående ta sig till Stadshuset. Övrig krisledningsorganisation Samtliga nedanstående verksamheter ska ha en krisorganisation som ska kunna nås av TIB/SOS Alarm för att kunna ta emot och vidareförmedla larm eller själv vara den som larmar om allvarliga händelser. Funktionen bör kunna initiera och samordna det inledande arbetet vid verksamheten och upprätthålla kontakt med inblandade aktörer inom verksamhetens ansvarsområde tills andra delar av krishanteringsorganisationen har kommit på plats. En aktuell larmlista/kontaktväg till verksamhetens krisorganisation ska mailas till säkerhetsenheten. Uppdaterad lista ska skickas så snart förändringar skett i verksamheten vilka påverkar larmlistan. Krisledningsnämnden. TIB. Samtliga förvaltningar och bolag inom Västerås stad. Samtrafik. POSOM. Kriskommunikationsgruppen. Konsult och service IT. Konsult och service Medborgarservice. Jurister. Personal. Ekonomi. Säkerhet.. Stadsledningskontoret, kansliet. SOS Alarm ansvar för larmning av TIB och övrig krisledning enligt kontaktlistor. Säkerhetsenheten upprätthåller också en extern kontaktlista till myndigheter, organisationer och näringsliv för den centrala krisledningen. Uthållighet Då krishanteringsarbetet kan pågå under lång tid måste uthålligheten säkerställas. Detta gäller såväl central krisledning som ledningen vid varje förvaltning, bolag och funktion. Krishanteringsorganisationen ska kunna upprätthålla verksamhet dygnet runt under en veckas tid. För att få en uthållig bemanning kan respektive verksamhetschef även inkalla personal från semester och tjänstledighet. Även nyligen pensionerad personal kan tillfrågas om att inträda i tjänst. Stöd kan även inhämtas från bemanningsföretag och konsulter. 14

19 Omvärldsbevakning Västerås stad genom säkerhetsenheten ska bedriva enn löpande omvärldsbevakning i syfte att tidigt kunna upptäcka händelser som kan medföra störningar. Detta ger en framförhållning och tid för föreberedelse. Omvärldsbevakningen sker bland annat via: v vädervarningar. Vid klass 2 eller 3 kontaktas TIB automatiskt av Räddningstjänsten bevakning av media avbrottsinformation (el, vatten och fjärrvärme) från Mälarenergi och Vattenfall krisinformation.se prenumeration på nyhetsbrev frånn myndigheter (bland annat Smittskyddsinstitutet, Smi) telefonkonferenser med USam löpande kontakt med polisen sociala medier uppföljning av incidentrapporter Lokaler, utrustning och samband Lokaler Centrala krisledningsgruppenn och kriskommunikationsgruppen etablerar sig i följande lokaler. Beslut om plats tas i samråd med Räddningstjänsten. Om inte annat beslutas gäller Alternativ 1. Alternativ 1 Stadshuset Krisledning: krisledningsnämnd, A287 centrala krisledningsgruppen, A 3913 lokala krisgrupper, respektive förvaltning/bolag. Kriskommunikationsgrupp: information, A591 mediacenter, B 100 Kfm analys och omvärldsbevakning, A591. A (POSOM-ledning Stadshuset k-flygeln,, Carl Henningsgata 8) Alternativ 2 Räddningscentralen, Vallbyleden 9, Västerås Reservkraft Fastighetskontoret ansvarar för att samtliga krisledningslokaler har 15

20 reservkraftförsörjning och en bränsleförsörjningsplan till reservkraften för minst 7 dagar. Utrustning Säkerhetsenheten ansvarar för att lokalerna är utrustade på lämpligt sätt som underlättar och ökar ledningsförmågan. Samtliga krisledningslokaler är försedda med reservkraft. Telefon- och videokonferenser Krisledningen kan också initialt och under krisen samverka via telefon- eller videokonferensmöten. Samband I ordinarie ledningslokaler finns följande samband: telefonförbindelser via IP telefonin med dolda nummer analoga telefonförbindelser vid sidan om stadens växel förbindelse med SOS Alarm, Räddningstjänsten och polisen via radiosystem oberoende av tele- och elfunktioner. Västerås stad kan också dela information med andra myndigheter och organisationer via det webbaserade informationssystemet WIS. Test och iordningställande Alternativ 1 Konsult och service, Medborgarservice, har huvudansvaret för att krisledningslokalerna i Stadshuset iordningsställs enligt plan samt att krisledningsoch sambandsutrustning hämtas ur förråd i respektive lokal, kopplas in och provas årligen. Alternativ 2 Räddningscentralen. Representant från stadsledningskontoret säkerhetsenheten och räddningstjänsten går tillsammans årligen igenom utrustning och lokaler. Säkerhetsenheten sammankallar. Krislednings- och sambandsutrustning är utförligare beskrivet i ett separat dokument. Samverkan Samverkan skall utifrån behov upprättas med andra myndigheter, organisationer och näringsliv. Samverkan kan till exempel gälla att: upprätta samband delge varandra bedömningar och beslut komma överens om gemensamma åtgärder och insatser fördela och prioritera personella och materiella resurser komma överens om informationsinsatser gentemot allmänhet och media 16

21 utgöra stöd för andraa län eller kommuner. Regional samverkan Planerad samverkan i länet finns upprättad genom USam. Huvud systet med USam är attt ge större möjlighet till effektivare samverkan genom att skapa en salad lägesbild. USam ska tidigt säkerställa att samverkan sker mellan de myndigheter och organ som berörs av redan inträffad eller e av framtida bedömda störningar. USam ska även tidigt säkerställa att enstämmig information kan förmedlas f tilll allmänhet och media. I USam ingår Länsstyrelsen, kommunerna, räddningstjänstförbund, polisen, landstinget, SOS Alarm och Sveriges Radio P4 Västmanland. Varje part har rätt att sammankalla USam. Inställelsetiden är 120 minuter. Inom USam finns också ett krisinformatörsnätverk. Länsstyrelsen ansvarar också för ett regionalt krishanteringsråd där andra samhällsviktiga aktörer ingår. Varje part har rätt att sammankalla USamm vilket görs via SOS Alarm. Länsstyrelsen ansvarar för ettt regionalt krishanteringsråd med representanter från samhällsviktiga aktörer. Dessa kan utifrånn händelse adjungeras in till USam. Lokal samverkan Inom kommunenn finns ett lokalt krishanteringsråd med representanter från lokala näringslivet, organisationer och myndigheter. Detta råd har ingen roll under en kris. Frivilliga Västerås stad harr upprättat och utbildat enn frivillig resursgrupp (FRG). Dess uppgift är att finnas till hands när stadenss ordinarie resurser behöver förstärkas i utsatta lägen. FRG har även en viktig uppgift att administrera tillkommande spontanfrivilliga.. Uppgifter för FRG kan i övrigt vara: utdelningg av vatten och bevakning vid mobilaa tankar utdelningg av flygblad/skriftliga meddelanden m i bostadsområden upprätta informationsställen i kommunen vara resurs för POSOM-gruppen sanering vid oljeutsläpp assistera när det behövs uppsamlingar, registreringar, ledsagning, inkvartering biträda med tillsyn av till exempel äldre och bistå vid transporter, värmestugor, samband. POSOM POSOM ansvarar för samverkan med Landstingets PKL grupp (Psykologiska katastrofledningsgruppen) och trossamfund. Avslut av krishanteringsarbetett Krisledningsnämnden eller kommunfullm mäktige fattarr beslut om när nämndens verksamhet ska upphöra och samt göra avslut av den akuta krishanteringen. 17

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun 1 Krisledning vid extraordinära händelser Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Dnr: 2014 000094 KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Antagen av Ronneby Kommunfullmäktige 2015 02 26, rev 2016 03 21 Dnr: 2014 000094 Innehåll 1.

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

Krisledningsplan för Hässleholms kommun

Krisledningsplan för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Krisledningsplan för Hässleholms kommun Program och handlingsplaner Diarienummer: 2015/376 170 Fastställt den: 2004-12-31 185 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar:

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2015 2018 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2011 2014 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering och

Läs mer

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser 1 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser Antagen av kommunfullmäktige 2 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga

Läs mer

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun Ansvarig Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Krisledningsplan Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum KS 2015-06-17 65

Läs mer

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige Krisledningsplan Österåkers Kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-09-19 Österåkers kommuns krisledningsplan Österåkers kommun arbetar i först hand med att förebygga och minimera risker i syfte att

Läs mer

Krisledningsplan 2011 2014

Krisledningsplan 2011 2014 Burlövs kommun Kommunfullmäktige Krisledningsplan 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19, 144 1. Händelse! 2. SOS 4. Larmfunktionen återkopplar beslut om åtgärd till SOS Räddningstjänst, Lst,

Läs mer

Övergripande kommunal ledningsplan

Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Fastställd

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap 1 (7) Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap Med extraordinär händelse avses sådan händelse, som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun för Oxelösunds kommun Del 1 Övergripande beskrivning och åtgärdsplan Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Säkerhetsstrateg kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN LEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, HÖJD BEREDSKAP OCH ANDRA ALLVARLIGA HÄNDELSER Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011 Dnr KS/2011:691 Innehåll 1 Inledning...5

Läs mer

Kommunikationsplan vid kris

Kommunikationsplan vid kris Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2002, 82 Reviderad av kommunfullmäktige 13 februari 2009, 4 Reviderad kommunfullmäktige 25 oktober 2012, 145 Innehåll 1 Kommunikationsplan för Arboga kommun 5 1.1

Läs mer

Krishanteringsplan. Antagen av kommunfullmäktige den , 117 och ersätter tidigare antagen plan från , 73

Krishanteringsplan. Antagen av kommunfullmäktige den , 117 och ersätter tidigare antagen plan från , 73 Krishanteringsplan För Köpings kommun enligt lag SFS, 2006:544 om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Antagen av kommunfullmäktige den

Läs mer

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-05 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Krisberedskap i Lunds kommun... 4 Grundprinciper i krishantering...

Läs mer

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 40, 2010-05-31 Register INLEDNING OCH BAKGRUND 3 DEFINITION AV EXTRAORDINÄR HÄNDELSE ENLIGT 4 1 KAP 2006:544 3 RISK- OCH

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lagstadgad plan 2011-06-20 Plan för hantering av extraordinära händelser Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Ersätter Program för hantering av extraordinära händelser,

Läs mer

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Plan för extraordinära händelser 2011-2014 Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte och målsättning 3 2 KOMMUNENS ANSVAR 5 2.1 Risk- och sårbarhetsanalys 5 2.2 Geografiska

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5 Kommunikationsplan för Kungsörs kommun vid kris Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-10, 83 KS-handling nr 30/2012 Planen ersätter tidigare antagen plan från 2005-09-26, 109 senast reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 Plan för hantering av extraordinära händelser Antagen av KF 5 2(12) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Mål...3 2. Organisation, larmning, start...5 2.1 Kriterier

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med stöd

Läs mer

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser Upprättare: Carina Clemin Revisionsnr Diarienr. 1(6) Granskare: Stefan Jakobsson Fastställandedatum 2011-02-03 Fastställare: Landstingsstyrelsen Giltigt t.o.m. 2015-02-03 Reglemente och plan för krisledningsnämnden

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017. Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.0264 Innehåll Dokumenttyp: Plan Dokumentet gäller för: Kommunens nämnder och

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014

KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014 STRÖMSTADS KOMMUN KRISBEREDSKAP KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014 LEDNINGSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-17, reviderad av Kommunfullmäktige 2013-04-25. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM Bilaga 4 ÖVERENSKOMMELSE 1(7) Gert Andersson 0155-26 40 72 Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM I händelse av en krissituation och höjd beredskap

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser

KRISLEDNINGSPLAN. Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser KRISLEDNINGSPLAN Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser enl. lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 (8) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2013-11-13, 147 Uppdateras: 2015 Plan för hantering av extraordinära händelser Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Syfte 3. Risk-

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014

Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014 Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-17 (Dnr 2010/KS 0358 003 10) Tyresö kommun / 2010-12-01 3 (8) Innehållsförteckning 1 Grunder... 4 1.1 Samhällets

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Indikatorer för bedömning av landstingets generella krisberedskap Norrbottens läns landsting dnr 3520-16 Syftet med en bedömning av landstingets

Läs mer

Bilaga till Styrdokument Krisberedskap. Plan för hantering av extraordinära händelser. Enligt lagen om extraordinära händelser

Bilaga till Styrdokument Krisberedskap. Plan för hantering av extraordinära händelser. Enligt lagen om extraordinära händelser Bilaga till Styrdokument Krisberedskap Plan för hantering av extraordinära händelser Enligt lagen om extraordinära händelser Antagen av Kommunfullmäktige 2016-01-25 4 Diarienr: 2015.0379.168 Ansvarig nämnd:

Läs mer

Krislednings- och informationsplan

Krislednings- och informationsplan Krislednings- och informationsplan för Nora kommuns verksamheter vid en extraordinär händelse och vid höjd beredskap. Antagen av kommunfullmäktige 2006-04-26, 49 Reviderad 2007, 59 KRISLEDNINGSPLAN...

Läs mer

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-13, 53 Dnr 2011/512 KS.052 Innehållsförteckning

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 25 februari 2016, 23 1. Inledning Kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genomföras under

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse

Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse Fastställd av Kommunfullmäktige 2015-04-27, 119 och är gällande för mandatperioden 2015-2018. Ängelholms kommun 262

Läs mer

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN 2015 03 26 Dnr: 2014 000094 KRISKOMMUNIKATIONSPLAN Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Ansvarsprincipen... 2 Bemanning och inkallning av informationsorganisationen... 2 Lokaler... 3 Kommunikationsarbete

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Krisledningsplan - Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Plan Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2014-05-12, Kf 30/2014 Ansvar Säkerhetschef Krisledningsplan

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Central krisledningsplan för Helsingborgs stad

Central krisledningsplan för Helsingborgs stad SID 1(10) Central krisledningsplan för Helsingborgs stad PROGRAM POLICY RIKTLINJER Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(10) Helsingborgs

Läs mer

Direkttelefon Referens Lag och annan statlig reglering

Direkttelefon Referens Lag och annan statlig reglering Direkttelefon Referens 0910-73 46 09 2011-08-15 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Erik Nordlund händelser, 2011--14 1. BAKGRUND Kommunledningskontoret har utarbetat denna ram- och målplan för

Läs mer

Sida STYRDOKUMENT 1(18) Datum 2013-10-04. Samhällsbyggnad. Krisledningsplan. Styrdokument

Sida STYRDOKUMENT 1(18) Datum 2013-10-04. Samhällsbyggnad. Krisledningsplan. Styrdokument STYRDOKUMENT 1(18) Samhällsbyggnad Krisledningsplan Styrdokument 2(18) Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-09-25, 135 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(18) Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunal krishantering

Kommunal krishantering Kommunal krishantering Lag (SFS 2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 2011-10-24 Nyckelroll i samhällets krishantering Nytt

Läs mer

LEDNINGSPLAN Vid kriser och extraordinära händelser Kommunledningsförvaltningen Februari 2016

LEDNINGSPLAN Vid kriser och extraordinära händelser Kommunledningsförvaltningen Februari 2016 LEDNINGSPLAN Vid kriser och extraordinära händelser Kommunledningsförvaltningen Februari 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-17 Innehåll INLEDNING... 3 KRISHANTERINGENS GRUNDPRINCIPER... 3 REVIDERING...

Läs mer

S Krisledningsnämnden Reglemente

S Krisledningsnämnden Reglemente www.hassleholm.se S Krisledningsnämnden Reglemente Diarienummer: 2015/377 170 Fastställt den: 2015-09-28 122 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För uppföljning

Läs mer

Styrdokument för. Krisberedskap Antagen av Kommunfullmäktige

Styrdokument för. Krisberedskap Antagen av Kommunfullmäktige Styrdokument för Krisberedskap 2016-2018 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-02-02 38 Syfte, bakgrund och disposition Detta dokument beskriver kommunens övergripande viljeinriktningar och prioriteringar

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 1/8 Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun 2015-2018, enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 2/8 Styrdokument för kommunens krisberedskap 2015-2018 Överenskommelsen om kommunernas

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Plan för central krisledning MALMÖ STAD, ANTAGEN

Plan för central krisledning MALMÖ STAD, ANTAGEN Plan för central krisledning MALMÖ STAD, ANTAGEN 2011-12-01 1 PLAN FÖR CENTRAL KRISLEDNING MALMÖ STAD Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-01 Gällande från 2012-01-01 2 Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Syfte

Läs mer

Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering

Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering Krisorganisationen vid Uppsala universitet Fastställda av Rektor 2015-09-29 1 Inledning Uppsala universitets verksamhet är omfattande och bedrivs både i Sverige

Läs mer

Ledningsplan vid extraordinär händelse

Ledningsplan vid extraordinär händelse Ledningsplan vid extraordinär händelse Antagen av kommunfullmäktige den 2016-02-29 9 Ledningsplan vid extraordinär händelse Sidan 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Syfte... 2 1. Mål och ansvar... 3

Läs mer

Handlingsplan för kris och extraordinära händelser för social- och äldreomsorgsförvaltningen

Handlingsplan för kris och extraordinära händelser för social- och äldreomsorgsförvaltningen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2013-09-13 AN 2013/322 1 (2) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 312 77 Berit.heidenfors@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Handlingsplan

Läs mer

Central krisledningsplan

Central krisledningsplan PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Central krisledningsplan för Örebro kommun. Handlingsplan för organisation och ledning vid kriser, extraordinära händelser och höjd beredskap Örebro kommun

Läs mer

PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING

PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING Reviderad 2015-01-20 av Mia Lindblom ANTAGEN AV KF 7/12 PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING av kommunens verksamhet vid större olyckor, extraordinära händelser i fred, svåra påfrestningar och under höjd beredskap

Läs mer

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Psykiskt och socialt omhändertagande Del 1 1(11) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Värmdö kommuns krisledningsorganisation... 3 2.1 Krisledningsnämnd...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad KS 216/16 Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad 2.7 Kris och säkerhet Antagen av Kommunstyrelsen 2016-08-24 169 Gäller från och med 2016-01-01 Verksamhetsområde 2. Stödjande process

Läs mer

Storumans kommun. Handlingsplan för extraordinära händelser och kriser. Fastställd av kommunfullmäktige

Storumans kommun. Handlingsplan för extraordinära händelser och kriser. Fastställd av kommunfullmäktige Storumans kommun Handlingsplan för extraordinära händelser och kriser Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-27 120 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Bakgrund... 2 1.2 RSA och nämnderna egen planering...

Läs mer

Extraordinära händelser

Extraordinära händelser Plan för hantering av Extraordinära händelser Eslövs kommun Kemikalieolycka Klimatförändringar BILLINGE Skred STOCKAMÖLLAN Smitta Brand STEHAG El-avbrott MARIEHOLM ESLÖV KUNGSHULT Snöoväder Ö STRÖ Våld

Läs mer

Krishanteringsplan. Antagen av kommunstyrelsen den 23 november

Krishanteringsplan. Antagen av kommunstyrelsen den 23 november Krishanteringsplan Ledningsplan för hur Ljusnarsbergs kommun skall hantera extraordinära händelser samt beredskapsförberedelser enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid

Läs mer

Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap

Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap 2015-2018 Antagen av kommunstyrelsen den 23 november 2016 283 1 1. Inledning Syftet med styrdokumentet är att beskriva det arbete och de åtgärder som

Läs mer

Posom-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer

Posom-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer Posom-plan Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer 1 Innehåll Krishanteringssystemet... 3 Psykiskt och socialt omhändertagande - POSOM... 4 När och hur skall planen användas...

Läs mer

Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering

Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering Dnr UFV 2015/1058 Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering Krisorganisationen vid Uppsala universitet Fastställd av: Rektor 2015-09-29 Rev. 2015-10-27 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Krishantering

Läs mer

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 0 Öste rå 30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Styrdokument. Kommunal krisberedskap. Styrdokument för kommunal krisberedskap enligt kraven i kommunöverenskommelsen om kommuners krisberedskap.

Styrdokument. Kommunal krisberedskap. Styrdokument för kommunal krisberedskap enligt kraven i kommunöverenskommelsen om kommuners krisberedskap. Styrdokument för kommunal krisberedskap enligt kraven i kommunöverenskommelsen om kommuners krisberedskap. Styrdokument Kommunal krisberedskap Antagen av Kommunfullmäktige 2016-01-25 4 Diarienr: 2015.0379.168

Läs mer

Strategi för Risk- och krishantering

Strategi för Risk- och krishantering Strategi för Risk- och krishantering Antagen av Kommunfullmäktige 18 december 2012, KF 186 Giltighetstid: 1 januari 2013 tills vidare Inledning Varbergs kommun ska vara och uppfattas som en trygg och säker

Läs mer

Malung-Sälens kommuns plan för att kommunen skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred.

Malung-Sälens kommuns plan för att kommunen skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Malung-Sälens kommuns plan för att kommunen skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Fejmån våren 2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-09-26.

Läs mer

Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser

Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser 2016-2019 Diarienr: 2015-000542 Antagen av Kommunfullmäktige den 29 mars 2016 35 1 Innehåll Krisberedskapen i Laholms kommun...

Läs mer

Krisledningsplan 2015-2018

Krisledningsplan 2015-2018 Krisledningsplan 2015-2018 Plan för extraordinära händelser eller allvarlig störning i Torsås kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-16 Innehåll Inledning... 2 Extraordinär händelse... 3 Krisledningsnämnd...

Läs mer

Sammanfattning Serviceförvaltningen har tagit fram en reviderad krisledningsplan med anledning av förändringar inom förvaltningen.

Sammanfattning Serviceförvaltningen har tagit fram en reviderad krisledningsplan med anledning av förändringar inom förvaltningen. Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-02-10 Vår referens Lars-Göran Lindh Planeringssekreterare LarsGoran.Lindh@malmo.se Tjänsteskrivelse Krisledningsplan för serviceförvaltningen SN-2015-29

Läs mer

Ledningsplan. för extraordinära händelser och höjd beredskap. Dokumenttyp. Version 1.0

Ledningsplan. för extraordinära händelser och höjd beredskap. Dokumenttyp. Version 1.0 Ledningsplan för extraordinära händelser och höjd beredskap Dokumenttyp Ledningsplan Dokumentägare Kommunstyrelsen Dokumentnamn Ledningsplan vid extraordinära händelser och höjd beredskap Dokumentansvarig

Läs mer

Handlingsprogram för trygghet och säkerhet

Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Delprogram utbildning och övning Mjölby kommun -2018 Diarienummer KS/2014:162 Datum: -11-17 Kommunfullmäktige Innehåll Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Målgrupper...

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun

Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun 2008-02-10 Sid 2 (8) Plan för Syftet med denna plan är att ge vägledning i hur Sala kommun ska ledas under s.k. extraordinära händelser. Definitionen

Läs mer

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12)

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Lednings- och informationsplan vid kriser och extraordinära händelser (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Salems kommun Kommunstyrelsens stab Antagna av KF 2008-06-12, 37 Lednings- och informationsplan

Läs mer

Styrande dokument. Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommun

Styrande dokument. Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommun Styrande dokument Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunstyrelsen 2016-04-19, 97 Gäller från och med 2016-04-29 Ersätter Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommuns ledning

Läs mer

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen Informationsplan vid kris Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-30 101 Information vid kris Kommunens information vid kris syftar till att ge drabbade, allmänhet, personal, samverkande organisationer och

Läs mer

POSOM-plan Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar

POSOM-plan Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar POSOM-plan Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar Antagen av kommunstyrelsen 2008-12-02 295 Revidering antagen av kommunstyrelsen 2012-12-04 290

Läs mer

Krisledningsplan för Timrå kommun

Krisledningsplan för Timrå kommun Krisledningsplan för Timrå kommun inför och vid samhällsstörningar, extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Fastställd av kommunfullmäktige 2016-xx-xx, xxx 1 (11) Innehållsförteckning 1.

Läs mer

regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län

regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län S t r a t e g i f ö r regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län Med våra gemensamma resurser i Södermanland står vi starkare tillsammans och kan hantera

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 15 juni 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ordförande

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN FÖR TIMRÅ KOMMUN. 1. Inledning. - Mål. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 6 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige , 148

KRISLEDNINGSPLAN FÖR TIMRÅ KOMMUN. 1. Inledning. - Mål. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 6 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige , 148 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 6 1 (7) KRISLEDNINGSPLAN FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2015-10-26, 148 1. Inledning Krisledningsplan för Timrå kommun inför och vid samhällsstörningar, extraordinära

Läs mer

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser. Socialförvaltningens ledningsplan

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser. Socialförvaltningens ledningsplan Socialförvaltningen Datum: 2013-09-25 Socialförvaltningen Handläggare: Sara Brodin Direktnr: 0322-61 72 29 Beteckning: 2013.199 SN Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser Socialförvaltningens

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018 Styrdokument för krisberedskap Ragunda kommun 2015-2018 Innehåll Termer... 3 1. Inledning... 4 1.1 Mål med styrdokumentet enligt överenskommelsen... 4 2. Krav enligt lagen om Extraordinära händelser...

Läs mer

Krishanteringsprogram

Krishanteringsprogram 1 [13] 2015-05-13 Krishanteringsprogram Botkyrka kommuns program för hantering av allvarliga händelser, extraordinära händelser, höjd beredskap och pandemier. Dokumenttyp: Styrdokument Beslutad av: Kommunfullmäktige

Läs mer

Plan för samhällsstörning - när det som inte ska hända ändå inträffar

Plan för samhällsstörning - när det som inte ska hända ändå inträffar Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-18 124 Plan för samhällsstörning - när det som inte ska hända ändå inträffar Version 1.0 Upprättad: 2013-05-23 I händelse av besvärliga situationer som kan komma att

Läs mer

Legala aspekter - dispostion

Legala aspekter - dispostion Legala aspekter - dispostion Hot och risker en tillbakablick Styrande regler på regional och nationell nivå Krishanteringssystemet Lagen om skydd mot olyckor Exempel på andra viktiga författningar Civil

Läs mer

Delprogram utbildning & övning. Handlingsprogram för trygghet och säkerhet

Delprogram utbildning & övning. Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Delprogram utbildning & övning Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Mjölby kommun - 1 Inledning Syfte och mål Samhället bör ha en generell förmåga att hantera allvarliga händelser oavsett deras karaktär.

Läs mer

Kommunal krisledningsplan

Kommunal krisledningsplan Kommunal krisledningsplan vid extraordinära händelser i Värnamo kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-08-30, 119 Kommunal krisledning Denna plan äger tillämpning för kommunens ledning vid extraordinära

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser. Motala kommun

Plan för hantering av extraordinära händelser. Motala kommun Plan för hantering av extraordinära händelser Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 10/KS 0086 Datum: 2010-05-24 Paragraf: KF 74 Reviderande instans: Kommunfullmäktige Diarienummer:

Läs mer

Bilaga 2. POSOM-plan

Bilaga 2. POSOM-plan STYRDOKUMENT Sida 1(6) Bilaga 2 POSOM-plan Område Styrning och ledning Fastställd KF 2015-12-07 150 Program Program för skydd och säkerhet Plan Riktlinje Krisledningsplan, bilaga Posom-plan Tjänsteföreskrift

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser Plan för hantering av extraordinära händelser 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Syfte... 5 1.3 Risker i fred och under höjd beredskap.5 2 Mål 6 2.1 Övergripande mål..6 3 Samverkan...7

Läs mer

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor / LSO Statlig / kommunal räddningstjänst

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor / LSO Statlig / kommunal räddningstjänst Lagar: Lag (2003:778) om skydd mot olyckor / LSO Statlig / kommunal räddningstjänst Lag (2006:554) om kommuners och landstings åtgärder inför och extra ordinära händelseri fredstid och beredskap / LEH

Läs mer