Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utdrag ur Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 1 (2) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 15 juni 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-16:45 Sekreterare Linda Svahn KS 253 Dnr 2011/337-KS-161 Plan för Västerås stads krisledning Beslut Kommunstyrelsen beslutar att programmet kompletteras med ett strategiskt mål om information. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Västerås stads krishanteringsplan enligt Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) Ärendebeskrivning Västerås stad antog Plan för Västerås stads krisledning. Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) ålägger kommunen att för varje mandatperiod fastställa en ny plan för att hantera extra ordinära händelser i fredstid. Bestämmelserna i denna lag syftar till att kommuner och landsting skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Kommuner och landsting skall därigenom också uppnå grundläggande förmåga till civilt försvar. Denna plan ska användas när Västerås riskerar att drabbas eller drabbas av en extraordinär händelse. Med en extraordinär händelse avses i lag 2006:544 en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller en överhängande riks för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.

2 Planen kan också användas vid en allvarlig händelse som inte betecknas som en extraordinär händelse i lagens mening, men ändå utsätter stadens organisation, eller delar av den, för stor påfrestning. Vid en sådan svår händelse krävs inte att krisledningsnämnden träder i funktion utan händelsen kan hanteras av den normala organisationen. Primär målgrupp för planen är politiker och tjänstemän. Planen ska också kunna användas som information till samverkande organisationer. Planen är inte tänkt som ett operativt stöd vid en kris utan är en övergripande beskrivning och information om Västerås stads plan för krishantering. Som operativt stöd vid krishantering finns checklistor. Västerås stads krishanteringsplan är förutom stadens också krisledningsnämndens och stadsledningskontorets plan för krishantering och kompletteras av krishanteringsplaner för de olika nämnderna och bolagsstyrelserna i staden. Dessa planer fastställs av respektive nämnd och bolagsstyrelse. Västerås stads krishantering bygger på ett samspel mellan förvaltningarna, bolagen och andra myndigheter och organisationer. Tre principer är vägledande för Västerås stads krishantering: Ansvarsprincipen - De som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden gör det också under en krissituation. Det ingår även att initiera och bedriva samverkan. Likhetsprincipen - Under en kris ska organisation och lokalisering så långt som det är möjligt fungera på samma sätt som vid normala förhållanden. Närhetsprincipen - En kris hanteras där den inträffar, av de närmast berörda och ansvariga. Detta hindrar inte verksamheten från att söka hjälp för att hantera krisen. Rätt utdraget intygar Linda Svahn

3 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Stadsledningskontoret Dnr: 2011/337-KS Monique Holmgren Telefon: Kommunstyrelsen Plan för Västerås stad krisledning Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Västerås stads krishanteringsplan enligt Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) Ärendebeskrivning Västerås stad antog Plan för Västerås stads krisledning. Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) ålägger kommunen att för varje mandatperiod fastställa en ny plan för att hantera extra ordinära händelser i fredstid. Bestämmelserna i denna lag syftar till att kommuner och landsting skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Kommuner och landsting skall därigenom också uppnå grundläggande förmåga till civilt försvar. Denna plan ska användas när Västerås riskerar att drabbas eller drabbas av en extraordinär händelse. Med en extraordinär händelse avses i lag 2006:544 en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller en överhängande riks för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. Planen kan också användas vid en allvarlig händelse som inte betecknas som en extraordinär händelse i lagens mening, men ändå utsätter stadens organisation, eller delar av den, för stor påfrestning. Vid en sådan svår händelse krävs inte att krisledningsnämnden träder i funktion utan händelsen kan hanteras av den normala organisationen. Primär målgrupp för planen är politiker och tjänstemän. Planen ska också kunna användas som information till samverkande organisationer. Planen är inte tänkt som ett operativt stöd vid en kris utan är en övergripande beskrivning och information om Västerås stads plan för krishantering. Som operativt stöd vid krishantering finns checklistor. ID: Missiv krisledningsplan 2011

4 VÄSTERÅS STAD TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) Dnr: 2011/337-KS Västerås stads krishanteringsplan är förutom stadens också krisledningsnämndens och stadsledningskontorets plan för krishantering och kompletteras av krishanteringsplaner för de olika nämnderna och bolagsstyrelserna i staden. Dessa planer fastställs av respektive nämnd och bolagsstyrelse. Västerås stads krishantering bygger på ett samspel mellan förvaltningarna, bolagen och andra myndigheter och organisationer. Tre principer är vägledande för Västerås stads krishantering: Ansvarsprincipen - De som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden gör det också under en krissituation. Det ingår även att initiera och bedriva samverkan. Likhetsprincipen - Under en kris ska organisation och lokalisering så långt som det är möjligt fungera på samma sätt som vid normala förhållanden. Närhetsprincipen - En kris hanteras där den inträffar, av de närmast berörda och ansvariga. Detta hindrar inte verksamheten från att söka hjälp för att hantera krisen. Monica Eriksson Stadsdirektör Monique Holmgren Riskmanager

5 nternati Krishanteringsplan För Västerås stad, krisledningsnämnden och stadsledningskontoret Enligt lag 2006:544 om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Antagen av Kommunfullmäktige datum XX 2011 program policy handlingsplan riktlinje

6 program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort inklusive koncernen Västerås stad uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet i koncernen Västerås stad anger strategier och konkreta åtgärder för att nå den politiska viljeinriktningen och fastställda mål på olika nivåer i organisationen säkerställer ett riktigt agerande och en god kvalitet i handläggning och utförande i koncernen Västerås stad

7 Innehållsförteckning Inledning... 4 Höjd beredskap... 5 Giltighet... 5 Ansvar... 5 Förvaring och distribution Mål och ansvar... 6 Strategiska mål för Västerås stads krishantering... 6 Västerås stads geografiskaa områdesansvar innebär:... 6 Övergripande prioriteringar... 7 Samhällsviktigg verksamhet inom Västerås stad... 7 Verksamhetskritisk verksamhet inom Västerås V stadd... 8 Krishantering... 9 Organisation... 9 Centrala krisledningsgruppen Alarmering och aktivering av centrala krisledningsgruppen Uthållighet Omvärldsbevakning Lokaler, utrustning och samband Lokaler Reservkraft Utrustning Telefon- och videokonferenser Samband Test och iordningställande Samverkan Regional samverkan Lokal samverkan Frivilliga POSOM Avslut av krishanteringsarbetet Kostnadsredovisning Utvärdering av en händelse Utbildning och övning Bilaga: 1. Reglemente för krisledningsnämnden. 3

8 Inledning Denna plan ska användas när Västerås riskerar att drabbas eller drabbas av en extraordinär händelse. Med en extraordinär händelse avses i lag 2006:544 en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller en överhängande riks för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. Planen kan också användas vid en allvarlig händelse som inte betecknas som en extraordinär händelse i lagens mening, men ändå utsätter stadens organisation, eller delar av den, för stor påfrestning. Vid en sådan svår händelse krävs inte att krisledningsnämnden träder i funktion utan händelsen kan hanteras av den normala organisationen. Primär målgrupp för planen är politiker och tjänstemän. Planen ska också kunna användas som information till samverkande organisationer. Planen är inte tänkt som ett operativt stöd vid en kris utan är en övergripande beskrivning och information om Västerås stads plan för krishantering. Som operativt stöd vid krishantering finns checklistor. Västerås stads krishanteringsplan är förutom stadens också krisledningsnämndens och stadsledningskontorets plan för krishantering och kompletteras av krishanteringsplaner för de olika nämnderna och bolagsstyrelserna i staden. Dessa planer fastställs av respektive nämnd och bolagsstyrelse. Västerås stads krishantering bygger på ett samspel mellan förvaltningarna, bolagen och andra myndigheter och organisationer. Tre principer är vägledande för Västerås stads krishantering: Ansvarsprincipen - De som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden gör det också under en krissituation. Det ingår även att initiera och bedriva samverkan. Likhetsprincipen - Under en kris ska organisation och lokalisering så långt som det är möjligt fungera på samma sätt som vid normala förhållanden. Närhetsprincipen - En kris hanteras där den inträffar, av de närmast berörda och ansvariga. Detta hindrar inte verksamheten från att söka hjälp för att hantera krisen. 4

9 Krishanteringsplaner ska finnas på flera olika nivåer r inom Västerås stad. Höjd beredskap Lag 2006:544 gäller även vid höjd beredskap. Vid ett förändrat t säkerhetspolitiskt läge kan k planen för extraordinära händelser kompletteras ochh anpassas så att den också kan vara stadens plan för höjd beredskap. Giltighet x-0x till och med Krishanteringsplanen för Västerås stad fastställas för varje ny mandatperiod av kommunfullmäktige. Planen ska löpande ses över ochh vid behov revideras r under pågående mandatperiod. Enklare revidering kan görass av säkerhetsenheten utan att planen på nytt måste antas av kommunfullmäktige. Larm- och telefonlistor ska uppdateras minstt två gånger per år eller vid v behov. Ansvar Stadsledningskontoret genom Säkerhetsenheten ansvarar för planen och att den revideras. Förvaring ochh distribution En aktuell version av planen ska finnas på följande platser: receptionen i Stadshuset, stadsledningskontorets säkerhetsenhet ochh kansli samt hos Räddningscentralen på Vallbyleden Västerås. Planen ska finnass tillgänglig för samtliga personer somm finns med i krisorganisationen, samtliga förvaltningarr och bolag inom Västerås stad, Mälardalens Brand- och Räddningsförbund, Västmanland Samtrafikförbund, 5

10 Länsstyrelsen Västmanland, Polisen i Västmanland, Landstinget Västmanland, SOS Alarm i Västerås, Västerås frivilliga resursgrupp samt Västerås lokala krishanteringsråd. Planen ska finnas på Västerås stads intranät. Mål och ansvar Strategiska mål för Västerås stads krishantering Rädda och skydda liv och hälsa. Få kontroll över och eventuellt eliminera vållandefenomen. Säkra och skapa gynnsamma villkor för människan som individ och hennes sociala sammanhang. Säkra och åstadkomma kontroll över hotade eller drabbade samhälleliga funktioner. Säkra demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter Information till drabbade, allmänhet, personal, samverkande organisationer och massmedia ska vara korrekt, begriplig, snabb och tillgänglig. Beakta direktiv och/eller vägledning från regeringen och/eller sektorsansvariga central myndighet. Västerås stads geografiska områdesansvar innebär: att göra en samlad risk- och sårbarhetsanalys i kommunens geografiska område som kan leda till en extraordinär händelse och göra denna analys känd för berörda aktörer vara sammankallande för ett krishanteringsråd med representanter från lokala organisationer, näringsliv och myndigheter verka för att de lokala krisaktörernas förberedelser för hanteringen av en extraordinär händelse samordnas verka för samordning av krishanteringen genom samverkan mellan organisationer, näringsliv och myndigheter inom kommunen samordnad information till allmänheten ge den myndighet som regeringen bestämmer lägesrapport och information om händelseutvecklingen, tillståndet, vidtagna och planerade åtgärder ansvara för att hålla utsedd myndighet informerad. Stadsledningskontorets roll före, under och efter en kris Upprätthålla en beredskap genom TIB (tjänsteman i beredskap). Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för krisledning. Samordna och arrangera utbildningar och övningar inom krishantering. Omvärldsbevakning. Informera krisledningsnämndens ordförande. Utse och sammankalla en central krisledningsgrupp för staden vid allvarliga, eller risk för, allvarliga händelser. Rollen vid eller vid risk för allvarlig händelse kan vara: o att följa utvecklingen o att stödja o att samordna o att leda. Leda utvärderingen av allvarliga händelser där flera förvaltningar och bolag blivit berörda. 6

11 Övergripande prioriteringar Alla förvaltningar ska göra prioriteringar av den egnaa verksamheten som underlag vid till t exempel resursbrist i form av personal. För staden s gällerr också en prioriteringsordning av olika verksamhetssystem vid störning. Det innebär att de högst prioriterade systemen åtgärdas först f vid större störningar. Konsult och service IT förvaltar denna lista. Prioriteringarna är gjorda utifrån strukturerad IT-säkerhet (SITS). Utöver detta gäller följande koncernöverg gripande prioriteringar avseende samhällsviktig och verksamhetskritisk verksamhet (utan inbördes prioritering) ). En samhällsviktig verksamhet definieras som en samhällsfunktionn av sådan betydelse att ett bortfall av eller en svår störning i funktionen skulle innebära stor risk eller fara förr befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet eller samhällets grundläggande värden. En samhällsfunktion som har till uppgift attt hantera en pågående allvarlig händelse eller kris så att skadeverkningarna blir så små som möjligt t är också en samhällsviktig verksamhet. Samhällsviktig verksamhet inom Västerås stad Verksamhet Avfallshantering Vinterväghållning Biståndshandläggning Akutjour Funktionshindrade Äldreomsorg Förskola Skola (till och med år 3) Särskola Försörjningsstöd Socialjour/POSOM Vattenproduktion Elnät Värmeproduktion/ distribution Vattenreglering Avloppsreningsverkk Ansvarig förvaltning /bolag Tekniska nämndens stab VafabMiljö AB Tekniska nämndens stab Sociala nämndernass stab Miljö och hälsoskyddsförvaltningen Sociala nämndernass stab Sociala nämndernass stab Pedagogiska nämndernas stab Pedagogiska nämndernas stab Pedagogiska nämndernas stab Sociala nämndernass stab Sociala nämndernass stab Mälarenergi AB Mälarenergi AB Mälarenergi AB Mälarenergi AB Mälarenergi AB Stadens utförare Teknik och idrottsförvaltningen proaros proaros proaros proaros proaros proaros proaros Privata utförare Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 7

12 Fjärrkyla Mälarenergi AB Stadsnät Mälarenergi AB Kundcenter Mälarenergi AB Biogasproduktion Vafab Miljö AB Olycksfallshantering Mimer AB (inom Mimer) Räddningstjänst Mälardalens Brand- och Räddningsförbund Akut fastighetsservice Fastighetskontoret Ja Hamnen Mälarhamnar AB Kundservice Tekniska nämndernas stab Sjukresor Västmanlands samtrafikförbund Stadens telefonväxel Konsult och service Stadens webb Konsult och service Stadens reception Konsult och service Verksamhetskritisk verksamhet inom Västerås stad Verksamhet Finans Lönehantering IT Ekonomi Ekonomi och inköp Registratorer Ledning - krisledning Ansvarig förvaltning Stadsledningskontoret Konsult och Service Konsult och Service Konsult och Service Mälarenergi AB Berör alla verksamheter Berör alla verksamheter 8

13 Krishantering Organisation Västerås stads princip för krisorganisation vid en allvarlig eller extraordinär händelse. En förutsättning för en effektiv krishantering är att krisledningsorganisationenn är flexibel. Den skaa kunna anpassas till fleraa olika typer och omfattningar av händelser, allt från då en enskild förvaltning eller ett bolag behöver förstärkta resurser till att krisledningsnämnden och hela den centrala krisledningen måste aktiveras. Krisledningsnämnden Krisledningsnämnden fungerar som stadens ledande politiska organ om kommunen drabbas av en extraordinär händelse och har h det övergripande yttersta ansvaret för krishanteringen. Ordförandenn i krisledningsnämnden tillsammans med stadsdirektör utvärderar om en viss händelse skall betraktas som en extraordinär händelse. En extraordinär händelse innebär dock inte automatiskt att krisledningsnämnden skall träda i funktion. Omständigheterna i varje enskilt fall avgör. Krisledningsnämnden kan också träda in utan att en extraordinär händelse föreligger. Syftet är då att hålla den informerad och förberedd om läget skulle 9

14 försämras. Om krisledningsnämnden bedömer händelsen som extraordinär får kommunen: på begäran bistå andra kommuner som drabbats av en extraordinär händelse. Om bistånd har lämnats har kommunen rätt till skälig ersättning av den andra kommunen när en enskild persons vistelse i en kommun beror på en extraordinär händelse, har vistelsekommunen rätt till ersättning från den kommun som drabbats av den extraordinära händelsen lämna begränsat ekonomiskt stöd till en enskild som drabbats av händelsen. Ansvar och uppgifter Krisledningsnämnden, som består av ledamöter från kommunstyrelsen, fattar beslut på övergripande nivå. Det är endast krisledningsnämndens ordförande alternativt vice ordförande som kan besluta om situationen är sådan att kommunen står under påverkan av en extraordinär händelse och att krisledningsnämnden ska träda i funktion eller om händelsen kan hanteras av den ordinarie organisationen. Ordföranden i krisledningsnämnden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att man inte kan invänta nämndens avgörande. Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till nämnden. Krisledningsnämnden kan vid behov överta det beslutsfattande som rör den aktuella krisen över hela eller delar av verksamhetsområden från stadens berörda nämnder. Krisledningsnämndens roll är att: o ange inriktning för stadens arbete o besluta om förändringar i servicenivåer inom stadens verksamheter och vilka som ska prioriteras eller stängas o besluta om omfördelning av stadens resurser o tolka stadens roll o företräda staden Befogenheterna beskrivs mer ingående i bilaga 1, reglemente för krisledningsnämnden. Exempel på typ av händelse för krisledning på denna nivå Naturkatastrofer Epidemier Social oro Terrorism/sabotage Svåra störningar i infrastrukturen Långvarigt el- eller fjärrvärmeavbrott Deltagare Krisledningsnämnden består av: sju ledamöter + sex ersättare stadsdirektör (föredragande tjänsteman) kommunsekreterare (sekreterare) stadsjurist (juridiskt beslutsstöd) 10

15 Centrala krisledningsgruppen En central krisledningsgrupp sammankallas vid en extraordinär händelse. Även vid allvarliga händelser, som inte är extraordinära, kan enn central krisledningsgrupp träda i funktion för samordning och samverkan av lednings- och informationsinsatser inom staden. Ansvar och uppgifter är att: bereda ärenden åt krisledningsnämnden. Om händelsen inte är klassad som extraordinär bereds ärenden till stadsdirektör stadsdirektör rapporterar till krisledningsnämnden (även vid händelser som inte klassas som extraordinära) bedöma den aktuella situationen och fastställaa lägesbild bedöma insats- och resursbehov och o prioriteraa åtgärder bedöma omedelbara, kortsiktiga och o långsiktiga konsekvenser av händelsen följa uppp och dokumentera händelseutvecklingen samt svara för planering av alternativ händelseutveckling medverka till lösning av ekonomiska frågor organisera och svara för ett effektivt sambandd såväl inom som utom krisledningen vara tillgänglig och ge saklig ochh begriplig information till media, allmänhet, drabbade, anställda och deras anhöriga samverka med berörda myndigheter, organisationer och andra aktörerr Deltagare Centrala krisledningsgruppens bemanningg beslutas avv stadsdirektör efter samråd med tjänsteman i beredskap, riskmanager, informationschef samt med närmast berörd förvaltning, bolag eller funktion. Beslusfattare Stadsdirektör. Beslutsfattare omm inte krisledningsnämnden är inkopplad. Föredragande för krisledningsnämnden. Centrala krisledningsgruppenn består av följande fasta roller Krisledare. Stadsdirektören utser denne. Initialt fungerarr TIB som krisledare. Krisledaren har att leda och samordna stadens centrala krisledningsgrupp och dess stödfunktioner samt hålla USam och utsedda myndigheter informerade. Information. Informationschef eller e av dennee utsedd person. Informationschefen ansvar även för f att leda kriskommunikationsgruppen samt för samverkan med USams krisinformatörsnätverk. Säkerhet. Riskmanager eller av denne d utseddd person. Kansliet. Kanslichef eller av denne utsedd person. Support (mat, dryck, loggföring, IT, logi och samband). Beroende av händelse kallas representanter från följande verksamheter POSOM-ledning. Representanter från förvaltningar och bolag. Den som representerar ska ha mandat att företräda sin verksamhet. Mälardalens Brand- och Räddningsförbund. 11

16 Personal. Personaldirektör eller av denne utsedd person. Ekonomi. Ekonomidirektör eller av denne utsedd person. Jurist. Stadsjurist eller av denne utsedd person. IT. Affärsområdeschef Konsult och service IT eller av denne utsedd person. Experter. Interna eller externa. Polisen. Landstinget. Västerås frivilliga resursgrupp FRG. Länsstyrelsen. Försvarsmakten. Annan. Kriskommunikation Västerås stads information i samband med en kris (från allvarlig till extraordinär händelse) syftar till att ge drabbade, allmänhet, personal, samverkande organisationer och massmedia korrekt information, snabbt och på ett så bra sätt som möjligt. Detta regleras i kriskommunikationsplanen. Kriskommunikationsplanen för Västerås stad riktar sig i första hand till den centrala krisledningsgruppen och stadens kriskommunikationsgrupp och den beskriver kommunikationsarbetet i en krissituation. Informationschefen är ansvarig för kriskommunikationsplanen och för att den uppdateras vid behov. Planen finns på intranät. POSOM Psykiskt och socialt omhändertagande vid större olyckor och katastrofer (POSOM) ska kunna erbjudas drabbade, anhöriga och övriga inblandade i samband med större olycka och katastrofer. Detta regleras i plan för POSOM för vilken POSOMansvarig ansvarar för. 12

17 Alarmering och aktivering av centrala krisledningsgruppen Larmflöde vid allvarlig händelse Tjänsteman i beredskap (TIB) Västerås stad harr en tjänsteman i beredskap (TIB). Funktionen är en enkel väg in i Västerås stad förr viktig information från samverkandes e eller centrala myndigheter och organisatione er samt ledande tjänstemän inom stadens förvaltningar och bolag. TIB ska alltid omedelbart (inom fem minuter) kunna inleda arbete vid en inträffad händelse. TIB ska vid behov kunna infinna sig i Stadshuset inom 90 minuter. Utförligare instruktioner för TIB finns i en e separat TIBB instruktion. När TIB skapat en lägesbild och ser behov av krishantering kontaktas stadsdirektör, riskmanager, informationschef och eventuellt närmaste berörda förvaltningar, bolag, POSOM, räddningstjänsten och polisen. Beroende på händelse och omfattning samt rapport från berörd myndighet avgörs om och vilka verksamheter/funktioner som ska sammankallas till enn krisledning. Alarmering av TIB ska ske när: allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner risk för tillbud eller konstaterade allvarliga person-, miljö- eller egendomsskador det krävss en koncentrerad insats från f flera förvaltningar/bolag det finnss risk att varumärket skadas det finnss risk för stort intresse från media händelsee som kan omfattas av det geografiskaa områdesansvaret där det finns behov av samverkan mellann inblandade e aktörer 13

18 när myndighet akut begär att få kontakt med Västerås stad. TIB kontaktas vid automatiskt av SOS Alarm vid händelser och risk för händelser enligt en upprättad instruktion. Om allt samband är utslaget ska TIB omgående ta sig till Stadshuset. Övrig krisledningsorganisation Samtliga nedanstående verksamheter ska ha en krisorganisation som ska kunna nås av TIB/SOS Alarm för att kunna ta emot och vidareförmedla larm eller själv vara den som larmar om allvarliga händelser. Funktionen bör kunna initiera och samordna det inledande arbetet vid verksamheten och upprätthålla kontakt med inblandade aktörer inom verksamhetens ansvarsområde tills andra delar av krishanteringsorganisationen har kommit på plats. En aktuell larmlista/kontaktväg till verksamhetens krisorganisation ska mailas till säkerhetsenheten. Uppdaterad lista ska skickas så snart förändringar skett i verksamheten vilka påverkar larmlistan. Krisledningsnämnden. TIB. Samtliga förvaltningar och bolag inom Västerås stad. Samtrafik. POSOM. Kriskommunikationsgruppen. Konsult och service IT. Konsult och service Medborgarservice. Jurister. Personal. Ekonomi. Säkerhet.. Stadsledningskontoret, kansliet. SOS Alarm ansvar för larmning av TIB och övrig krisledning enligt kontaktlistor. Säkerhetsenheten upprätthåller också en extern kontaktlista till myndigheter, organisationer och näringsliv för den centrala krisledningen. Uthållighet Då krishanteringsarbetet kan pågå under lång tid måste uthålligheten säkerställas. Detta gäller såväl central krisledning som ledningen vid varje förvaltning, bolag och funktion. Krishanteringsorganisationen ska kunna upprätthålla verksamhet dygnet runt under en veckas tid. För att få en uthållig bemanning kan respektive verksamhetschef även inkalla personal från semester och tjänstledighet. Även nyligen pensionerad personal kan tillfrågas om att inträda i tjänst. Stöd kan även inhämtas från bemanningsföretag och konsulter. 14

19 Omvärldsbevakning Västerås stad genom säkerhetsenheten ska bedriva enn löpande omvärldsbevakning i syfte att tidigt kunna upptäcka händelser som kan medföra störningar. Detta ger en framförhållning och tid för föreberedelse. Omvärldsbevakningen sker bland annat via: v vädervarningar. Vid klass 2 eller 3 kontaktas TIB automatiskt av Räddningstjänsten bevakning av media avbrottsinformation (el, vatten och fjärrvärme) från Mälarenergi och Vattenfall krisinformation.se prenumeration på nyhetsbrev frånn myndigheter (bland annat Smittskyddsinstitutet, Smi) telefonkonferenser med USam löpande kontakt med polisen sociala medier uppföljning av incidentrapporter Lokaler, utrustning och samband Lokaler Centrala krisledningsgruppenn och kriskommunikationsgruppen etablerar sig i följande lokaler. Beslut om plats tas i samråd med Räddningstjänsten. Om inte annat beslutas gäller Alternativ 1. Alternativ 1 Stadshuset Krisledning: krisledningsnämnd, A287 centrala krisledningsgruppen, A 3913 lokala krisgrupper, respektive förvaltning/bolag. Kriskommunikationsgrupp: information, A591 mediacenter, B 100 Kfm analys och omvärldsbevakning, A591. A (POSOM-ledning Stadshuset k-flygeln,, Carl Henningsgata 8) Alternativ 2 Räddningscentralen, Vallbyleden 9, Västerås Reservkraft Fastighetskontoret ansvarar för att samtliga krisledningslokaler har 15

20 reservkraftförsörjning och en bränsleförsörjningsplan till reservkraften för minst 7 dagar. Utrustning Säkerhetsenheten ansvarar för att lokalerna är utrustade på lämpligt sätt som underlättar och ökar ledningsförmågan. Samtliga krisledningslokaler är försedda med reservkraft. Telefon- och videokonferenser Krisledningen kan också initialt och under krisen samverka via telefon- eller videokonferensmöten. Samband I ordinarie ledningslokaler finns följande samband: telefonförbindelser via IP telefonin med dolda nummer analoga telefonförbindelser vid sidan om stadens växel förbindelse med SOS Alarm, Räddningstjänsten och polisen via radiosystem oberoende av tele- och elfunktioner. Västerås stad kan också dela information med andra myndigheter och organisationer via det webbaserade informationssystemet WIS. Test och iordningställande Alternativ 1 Konsult och service, Medborgarservice, har huvudansvaret för att krisledningslokalerna i Stadshuset iordningsställs enligt plan samt att krisledningsoch sambandsutrustning hämtas ur förråd i respektive lokal, kopplas in och provas årligen. Alternativ 2 Räddningscentralen. Representant från stadsledningskontoret säkerhetsenheten och räddningstjänsten går tillsammans årligen igenom utrustning och lokaler. Säkerhetsenheten sammankallar. Krislednings- och sambandsutrustning är utförligare beskrivet i ett separat dokument. Samverkan Samverkan skall utifrån behov upprättas med andra myndigheter, organisationer och näringsliv. Samverkan kan till exempel gälla att: upprätta samband delge varandra bedömningar och beslut komma överens om gemensamma åtgärder och insatser fördela och prioritera personella och materiella resurser komma överens om informationsinsatser gentemot allmänhet och media 16

21 utgöra stöd för andraa län eller kommuner. Regional samverkan Planerad samverkan i länet finns upprättad genom USam. Huvud systet med USam är attt ge större möjlighet till effektivare samverkan genom att skapa en salad lägesbild. USam ska tidigt säkerställa att samverkan sker mellan de myndigheter och organ som berörs av redan inträffad eller e av framtida bedömda störningar. USam ska även tidigt säkerställa att enstämmig information kan förmedlas f tilll allmänhet och media. I USam ingår Länsstyrelsen, kommunerna, räddningstjänstförbund, polisen, landstinget, SOS Alarm och Sveriges Radio P4 Västmanland. Varje part har rätt att sammankalla USam. Inställelsetiden är 120 minuter. Inom USam finns också ett krisinformatörsnätverk. Länsstyrelsen ansvarar också för ett regionalt krishanteringsråd där andra samhällsviktiga aktörer ingår. Varje part har rätt att sammankalla USamm vilket görs via SOS Alarm. Länsstyrelsen ansvarar för ettt regionalt krishanteringsråd med representanter från samhällsviktiga aktörer. Dessa kan utifrånn händelse adjungeras in till USam. Lokal samverkan Inom kommunenn finns ett lokalt krishanteringsråd med representanter från lokala näringslivet, organisationer och myndigheter. Detta råd har ingen roll under en kris. Frivilliga Västerås stad harr upprättat och utbildat enn frivillig resursgrupp (FRG). Dess uppgift är att finnas till hands när stadenss ordinarie resurser behöver förstärkas i utsatta lägen. FRG har även en viktig uppgift att administrera tillkommande spontanfrivilliga.. Uppgifter för FRG kan i övrigt vara: utdelningg av vatten och bevakning vid mobilaa tankar utdelningg av flygblad/skriftliga meddelanden m i bostadsområden upprätta informationsställen i kommunen vara resurs för POSOM-gruppen sanering vid oljeutsläpp assistera när det behövs uppsamlingar, registreringar, ledsagning, inkvartering biträda med tillsyn av till exempel äldre och bistå vid transporter, värmestugor, samband. POSOM POSOM ansvarar för samverkan med Landstingets PKL grupp (Psykologiska katastrofledningsgruppen) och trossamfund. Avslut av krishanteringsarbetett Krisledningsnämnden eller kommunfullm mäktige fattarr beslut om när nämndens verksamhet ska upphöra och samt göra avslut av den akuta krishanteringen. 17

Krishanteringsplan för Katrineholms kommun

Krishanteringsplan för Katrineholms kommun -;, ~~ l~atrinehvlms kommun Krishanteringsplan för Katrineholms kommun Innehåll Bakgrund... 3 Kommunens handlingsplan enligt lagen (LXO)... 4 Övergripande mål... 4 Risk-och sårbarhetsanalys... 4 Samhällsviktig

Läs mer

KOMMUNAL 016.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN

KOMMUNAL 016.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN Kf 2010-02-23, 12 Sida 2 av 26 Innehållsförteckning Del 1 Grunder 3 Bakgrund och syfte... 3 Tillämpning... 3 Roller och ansvar... 3 Uppbyggnad...

Läs mer

Riktlinje för ledning och information vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Riktlinje för ledning och information vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Riktlinje 2007-11-27 Riktlinje för ledning och information vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunstyrelsen den 27 november 2007. Reviderade

Läs mer

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Fastställt av kommunfullmäktige april 2013 3 (31) Ett trygghets- och säkerhetsarbete

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Styrdokument 1(18) 2013-03-06 KS 2013/170 Kriskommunikationsplan Plan för Kumla kommuns kriskommunikation vid extraordinära händelser och kriser Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-06 och ersätter tidigare

Läs mer

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell för planering kbm rekommenderar 2007:3 kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell

Läs mer

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet

Läs mer

Gemensam omvärldsbevakning och informationsdelning

Gemensam omvärldsbevakning och informationsdelning PROGRAM FÖR SAMVERKAN STOCKHOLMSREGIONEN U T V E C K L I N G A V S A M V E R K A N I S Y F T E A T T Ö K A S A M O R D N I N G E N A V S A M H Ä L L E T S R E S U R S E R F Ö R A T T F Ö R H I N D R A

Läs mer

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället kbm rekommenderar 2006:3 kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys 2013

Risk- och sårbarhetsanalys 2013 2013 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-06 94 Innehållsförteckning 1 Inledning... 6 1.1 Bakgrund... 6 1.2 Syfte... 6 1.3 Mål... 6 1.4 Avgränsningar... 6 1.5 Metod... 7 1.5.1 MVA- metoden... 7 1.6 Uppföljning

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LEDNING OCH INFORMATION VID EXTRAORDINÄR HÄNDELSE

HANDLINGSPLAN FÖR LEDNING OCH INFORMATION VID EXTRAORDINÄR HÄNDELSE HANDLINGSPLAN FÖR LEDNING OCH INFORMATION VID EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2 Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

Handlingsprogram 2011-2014

Handlingsprogram 2011-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.32) Handlingsprogram 2011-2014 enligt Lag om Skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Dokumenttyp Styrdokument Ämnesområde Räddningstjänst, intern säkerhet och krisberedskap Ägare/ansvarig

Läs mer

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Ängelholms kommun 2008 Fastställt av kommunfullmäktige 2008-06-23, 120 2 (24) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund och syfte... 5

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer

CHECKLISTOR TILL NACKA KOMMUNS KRISPLAN. 2012-03-16 KFKS 2012/83-012 Tel/larmlista rev september 2013

CHECKLISTOR TILL NACKA KOMMUNS KRISPLAN. 2012-03-16 KFKS 2012/83-012 Tel/larmlista rev september 2013 CHECKLISTOR TILL NACKA KOMMUNS KRISPLAN KFKS 2012/83-012 Tel/larmlista rev september 2013 1 (41) KFKS 2012/83-012 Innehållsförteckning 1 Initial bedömning av inträffad händelse... 4 1.1 Tag emot och anteckna

Läs mer

Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26

Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26 Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26 Sändlista Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Internt (Plan och Stabsinstruktion) Landshövding Länsråd Informationschef Stabschefer

Läs mer

Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka

Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka 1 Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka Länsstyrelsen Strålsäkerhets myndigheten Nationell beredskapsplan Myndigheten för samhällskydd och beredskap Övriga myndigheter Innehåll

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier 2015-03-06 2014/1936 Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier Redovisning av regeringsuppdrag om dammsäkerhet Innehåll 1 Uppdraget och dess genomförande... 5 1.1 Uppdragsbeskrivning...

Läs mer

Krishantering i stormens spår. Huvuddokument

Krishantering i stormens spår. Huvuddokument Krishantering i stormens spår Huvuddokument 2005-08-31 Dnr: 0257/2005 Titel: Krishantering i stormens spår Utgiven av Krisberedskapsmyndigheten (KBM) Rapporten kan laddas ner från Krisberedskapsmyndighetens

Läs mer

Regional Krisinformationsplan för Landstinget i Kalmar län

Regional Krisinformationsplan för Landstinget i Kalmar län Regional Krisinformationsplan för Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av Landstingsstyrelsen 2008-XX-XX 1 Förord Landstinget har en omfattande informationsskyldighet gentemot

Läs mer

Krisberedskap för hälsoskydd och objektinriktat smittskydd

Krisberedskap för hälsoskydd och objektinriktat smittskydd Krisberedskap för hälsoskydd och objektinriktat smittskydd Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Underlag från experter och bygger på vetenskap och

Läs mer

3. Bilaga. Handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet med koppling till LSO och LEH. 1. Inledning. 1.1 Syfte. 1.2 Välbefinnanderådet

3. Bilaga. Handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet med koppling till LSO och LEH. 1. Inledning. 1.1 Syfte. 1.2 Välbefinnanderådet 3. Bilaga Handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet med koppling till LSO och LEH Antagen av Kommunfullmäktige 2014 09 24 1. Inledning Båstads kommun har ett program för folkhälsa, trygghet och

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-04-20

Kallelse Föredragningslista 2015-04-20 Kallelse Föredragningslista 1(5) 2015-04-20 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och lid Bäve, kl. Il :00 onsdagen den 29 april 2015 Ordtörande sekreterare Ingemar Samuelsson Annica Åberg Föredragningslista

Läs mer

Länsstyrelsens samordningsansvar

Länsstyrelsens samordningsansvar Länsstyrelsens samordningsansvar ett koncept för samordning och inriktning vid stora olyckor och kriser Identifiera hjälpbehov och åtgärdsbehov Genomföra skeendetolkning Värdegrund Analysera systemsamverkan

Läs mer

REGIONAL KATASTROF- MEDICINSK PLAN för Stockholms läns landsting

REGIONAL KATASTROF- MEDICINSK PLAN för Stockholms läns landsting REGIONAL KATASTROF- MEDICINSK PLAN för Stockholms läns landsting Ytterligare exemplar kan beställas från: REK, Box 22 550, 104 22 Stockholm, tel 08-737 34 02, fax 08-737 29 98 E-post: barbro.finneid@sll.se

Läs mer

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå 1 I arbetet med att skriva den här handboken har ett antal personer konsulterats som referensgrupp. Ett stort

Läs mer

Manual oljeskyddsplan En handbok för att upprätta en oljeskyddsplan för kommunen

Manual oljeskyddsplan En handbok för att upprätta en oljeskyddsplan för kommunen Manual oljeskyddsplan En handbok för att upprätta en oljeskyddsplan för kommunen Sidan 1 av 31 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte 3 2 Läshänvisning 4 3 Oljeskyddsberedskap inom den egna kommunen

Läs mer

Epidemiberedskapsplan för Region Skåne

Epidemiberedskapsplan för Region Skåne Epidemiberedskapsplan för Region Skåne inklusive Beredskap vid pandemisk influensa Fastställd av Regionstyrelsen 2012-12-11 286 Innehållsförteckning: 1. Allmänt s 3 2. Internationella hälsoreglementet

Läs mer