DIGITAL DIGIT BILDBEHANDLING BILDBEHANDLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIGITAL DIGIT BILDBEHANDLING BILDBEHANDLING"

Transkript

1 Juha Kaukoniemi Grunderna i DIGITAL BILDBEHANDLING

2 I digital bildbehandling möter man ofta olika okända termer; upplösning, resampling och interpolering. Om du inte vill gå igenom teoridelen nu kan du fortsätta direkt till nästa avsnitt och slå upp termerna när du behöver det. Vektorgrafik består av linjer och kurvor och den kan vara mycket noggrann. Du kan förminska och förstora bilderna utan att kvaliteten försämras. 1. GRUNDERNA I DIGITAL BILDBEHANDLING A. Olika typer av grafik Datorgrafi k kan delas upp i två olika huvudkategorier, vektorgrafi k och pixelgrafi k. Medan vektorgrafi ken visar bilden matematiskt med linjer och kurvor, så består pixelgrafi k av pixlar som utformar detaljerna i bilden. Vektorgrafik Vektorgrafik skapas genom att man ritar olika linjer, kurvor eller områden med ett grafi kprogram, som kan få sina egna färger. Dessa program lämpar sig bra för att skapa logotyper, märken, tekniska ritningar och för att rita andra liknande bilder. En vektorgrafi kbild kan innehålla så mycket information att den liknar ett foto. Men för att rita så detaljerade bilder med ett vektorgrafi kverktyg krävs mycket arbete. Eftersom vektorgrafi k är matematiskt defi nierad (ofta används Béziereller spline-kurvor) kan vektorgrafi k förstoras och förminskas obegränsat utan att bildens detaljer blir lidande. Det går att behandla enkla vektorgrafi kelement och text i Photoshop. När en vektorbild öppnas i Photoshop rastreras bilden, det vill säga den konverteras till pixlar. Konverteringen sker till den storlek som användaren har defi nierat med önskad upplösning. En rastrerad vektorbild börjar efter det följa samma regler som en inskannad bild. Pixelgrafikbild En pixelgrafikbild är ofta en digital presentation av en inskannad bild eller en bild tagen med en digitalkamera. Med en pixelgrafi kbild kan man visa allt möjligt, till exempel bilder av landskap, underskrifter eller seriebilder. Pixelgrafik av lineart-typ. En enkel pixelbild är en enfärgad lineartbild. I en sådan bild fi nns endast svart och vitt. De används ofta för att visa en inskannad text, underskrifter, enfärgade logotyper och så vidare. Filstorleken hos en enfärgad bild är liten. I många program går det att fritt välja fyllnads- och bakgrundsfärger. Det går ofta att defi niera bakgrunden som genomskinlig och då kan en lineartbild vara ovanför en färgad bakgund eller bild. 2

3 Gråskalebild En svartvit bild och gråskalebild betyder i vanliga fall samma sak. De gråskalebilder som fi nns i tidningar kallas ofta för svartvita bilder även om de består av olika grå toner inklusive svart och vitt. Eftersom det numera mest används färgbilder, har svartvita bilder återigen blivit populära för att väcka uppmärksamhet och skapa kontrast. Flerfärgbilder Digitala bilder i flerfärg är de vanligaste bildbehandlingsobjekten. Photoshop stödjer fl erfärgbilder från 2 ända till 20 färgkanaler. I praktiken är RGB och CMYK de vanligaste formaten för färgbilderna. Svartvit det vill säga gråskalebild. RGB Namnet RGB kommer från de engelska orden Red, Green och Blue. RGB-färger används av alla apparater som sänder ljus (till exempel teve, dataskärmar, videoprojektor) eller mäter ljusets färg och styrka (till exempel skanner och digitalkamera). Människans ögon bygger på att förnimma rött, grönt och blått. RGB-bildformat är användbart om bilderna är tänkta att användas på bildskärmar, till exempel på webbsidor. En bild i RGB-format är lättare att bearbeta i Photoshop då alla funktioner är tillgängliga i det formatet. Dessutom är fi lerna 25 procent mindre jämfört med CMYK-formatet. RGB-bilder kan också innehålla fl era färger än CMYK-bilder och de kan omvandlas till olika färgformat. CMYK CMYK kommer från de engelska orden Cyan, Magenta, Yellow och Black (eller Key det vill säga nyckelfärg). Färgformatet CMYK används speciellt i bilder till trycksaker. I CMYK-formatet kan du ta hänsyn till alla färgfel och ändringar som kan ske vid tryck. Bilden kan kalibreras med tanke på bästa resultat. Under de senaste åren har RGB-bilderna blivit allt vanligare även i tryckerier. Bilderna måste fortfarande omvandlas till CMYK-format, men det görs automatiskt med hjälp av olika färgprofi ler. Numera kalibreras färgerna på bildskärmen och färgomvandlingen (färgseparationen) sker automatiskt först vid utskrift. Apparater som sänder ljus använder sig av RGB-färger. Nya färger skapas när olika ljus förenas. Apparater som skriver på papper använder sig av CMYK-färgpigmentet. Nya färger skapas när pigment blandas. 3

4 B. Pixlar grunden i en digitalbild En digitalbild består av pixlar, det vill säga bildelement. En pixel är den minsta beståndsdelen i en digitalbild. I en pixel kan du inte se ytterligare detaljer, vilket innebär att varje enskild pixel har en färgton. Photoshop CS2 kan även simulera andra pixelformer än fyrkantiga. Det här har betydelse i huvudsak vid video- och TV-produktion. Pixelns form, storlek och färg I Photoshop är alla pixlar fyrkantiga och deras storlek är alltid densamma i en bild. Men i olika bilder kan pixlarna ha olika storlek. Tanken är att ögat inte ska kunna urskilja enstaka pixlar utan att bilden i betraktarens öga smälter ihop till en fotoliknande bild. Detta händer när pixlarna är tillräckligt små. Om de i stället är för stora kan de synas i den slutliga utskriften. Färgen på pixlarna kan skilja mycket. Beroende på bildtypen kan en pixel vara svart eller vit, i någon gråton eller i en RGB-färg (en av 16,7 miljoner olika alternativ). En bild av ett bi på kanten av en honungsburk tagen med en digitalkamera. Pixlarna syns inte eftersom de är så små. När bilden förstoras syns de enstaka pixlarna. Alla pixlar har samma storlek men olika färg. Utskrifter i A4-storlek för hem mabruk kan du få redan av bilder tagna med en kamera som har en upplösning på 3 4 megapixlar. Om det finns färre pixlar än detta blir pixlarna ofta synliga i en A4-utskrift. Digitalkamerans megapixlar När du ska skaffa en digitalkamera är en av de viktigaste sakerna att tänka på antalet pixlar. Principen är att ju fl er pixlar en bild har desto större storlek av bilden kan användas. Cirka 1,5 2 megapixel (miljoner pixlar) räcker bra för att skriva ut bilderna i vanligt fotoformat, men om du vill ha högupplösta utskrifter i A4-format behövs det 5 6 megapixel. Kvaliteten på pixlarna har också betydelse. Om bilder tagna med en digitalkamera är oskarpa eller felexponerade, hjälper det inte med ett stort antal megapixlar. Du måste också ta hänsyn till kamerans optiska egenskaper. 4

5 C. Ett raster grunden i en tryckt bild En tryckt bild består av raster. Ett raster är den tryckta bildens minsta beståndsdel och i den syns det inga fl er detaljer. Form, storlek och färg Raster är vanligtvis runda eller ovala. Deras form kan skilja sig mycket längre ner på sidan fi nns ett par exempel. För att minska rasterpunkternas synlighet genom dess storlek kan man också reglera rastren till vissa vinklar och välja en lämplig form för dem. Även storleken på raster varierar. Vissa raster i en bild kan vara stora medan andra är små. Om rasterpunkterna är små ser bilden ljus ut på det stället. Om de i stället är stora ser bilden mörkare ut. I en gråskalebild kan rasterpunkterna endast vara svarta. I en CMYK-bild, det vill säga en fyrfärgsbild, kan de endast vara cyan-, magenta-, gul- eller svartfärgade. Litet är vackert Även om det från betraktarens synvinkel, vore bäst om rasterpunkterna var så små och täta som möjligt, är det inte möjligt ur teknisk synpunkt. Små rasterpunkter smälter ihop och detaljerna i bilden försämras. Många bläckstråleskrivare för hemmabruk använder rasterteknik som skiljer sig från trycktekniker. Målet är dock detsamma färgpunkterna ska vara så små och så nära varandra som möjligt så att ögat inte ska kunna urskilja punkterna. Även rasterpunktens form kan ändras I motsats till pixlar, som alltid är fyrkantiga, kan en rasterpunkt ha nästan vilken form som helst. Vid sidan av vanliga cirklar och ovaler är även fyrkanter, snedstreck och kors populära i konst- och säkerhetstryck. 5

6 D. Upplösning I praktiken kan inte rasterpunkterna göras hur små som helst på grund av tryckprocessens tekniska begränsningar. Tummått används ofta vid skanning och utskrifter. För att omvandla till centimeter multipliceras tum med 2,54 och från centimeter till tum dividerar man måttet med 2,54. Antalet detaljer i en tryckt bild Antalet detaljer i en tryckt bild är beroende av antalet rasterpunkter i bilden. Ju fl er och ju mindre rasterpunkter som fi nns i en bild, desto fl er detaljer kan bilden visa. Rastertäthet En gråskalebild är den enklaste rasterbilden. Ju tätare rasterpunkterna är desto fl er detaljer kan bilden innehålla. Rastertäthet mäts med linjetäthet, vilket talar om hur många rasterpunkter som ryms på ett visst avstånd. Rastertäthetens mått är lpi, linjer per tum (lines per inch), i Europa är det även vanligt med lpcm, linjer per centimeter. Vid rastertäthet pratar man om linjer och inte om enstaka rasterpunkter. Det beror på att rasterpunkterna oftast är arrangerade i rader och när det fi nns fl era sådana här rader bredvid varandra börjar de likna linjer. Olika trycktekniker sätter gränser för hur hög rastertäthet man kan an vända för en viss trycksak. Om rasterpunkterna är mindre och ligger tätare är det svårare att trycka bilden. Många små rasterpunkter (cirka 10 förstoring). Färre och större rasterpunkter (cirka 10 förstoring). Rastertäthet i olika trycktekniker De vanligaste tryckteknikerna i högkvalitativ fyrfärgstryck är arkoffset. Med den här tekniken kan man trycka väldigt varierande rastertätheter. De vanligaste rastertätheterna i arkoffset är lpi. Vanligaste rastertätheten är 150 lpi och är det som använts vid tryckningen av den här boken. I tidningstryckerier går det inte att använda lika hög rastertäthet som i arkoffsettryck. De vanligaste rastertätheterna i tidningar är lpi. 85 lpi är det som rekommenderas. 6

7 Antalet detaljer i en digitalbild Upplösning är en av de vanligaste termerna som används vid digital bildbehandling. Med det menas förmågan att urskilja detaljer. I en digitalbild avgör pixlarna antalet detaljer, ju mindre och tätare pixlarna är, desto högre (= bättre) är upplösningen av bilden. Antalet detaljer i bilden är direkt beroende av antalet pixlar. Om det fi nns få pixlar är även antalet detaljer få. Om det fi nns många pixlar kan det även fi nnas många detaljer i bilden, men det är inte säkert. Om till exempel kameran är dåligt fokuserad och bilden därför är oskarp blir bilden inte skarp oavsett antalet pixlar. Hög upplösning: Många skarpa detaljer. Upplösningens mått Upplösningen i en bild som är inskannad eller tagen med en digitalkamera uttrycks som ppi, pixels per inch. Måttet anger hur många pixlar som ryms i en tum. Ett lika vanligt mått är dpi, dots per inch, som anger till exempel skannerns eller digitalkamerans och andra utenheters upplösningsförmåga. Upplösning efter rastertäthet När du vill trycka en digitalbild som består av pixlar, måste dessa först omvandlas till rasterpunkter. Det här sker vid så kallad rastrering som sker automatiskt i en skrivare. För att rastrering ska ske på bästa möjliga sätt måste den digitala bilden ha dubbelt så hög upplösning jämfört med önskad linjetäthet. Låg upplösning: Färre och oskarpa detaljer. Termerna ppi och dpi blandas ofta ihop, men för att vara korrekt, används ppi för att beskriva filupplösning och dpi för utskrift eller in läs ning av fysiska in- och utmatningsenheter provut skriftens upplösning. Vilken upplösning är tillräcklig? Den lämpligaste bildupplösningen för arkoffsettryck får du när linjetät heten multipliceras med två. I vanligt fall räcker lpi = 300 ppi som upplösning. Men om utskriftens linjetäthet är högre, som till exempel 175 lpi och som ofta används vid konsttryck, blir upplösningen lpi = 350 ppi. Samma regel för multiplicering med två, gäller även vid tidningstryck. Det vill säga om linjetätheten är 85 lpi är 2 85 lpi = 170 ppi tillräcklig bildupplösning. Teknikerna i de fl esta skrivare för hemma- och kontorsbruk skiljer sig från varandra och det går inte att ange noggranna upplösningsregler. I vanliga fall så når du bäst resultat om du använder en upplösning mellan ppi. Det bästa är att skriva ut några provutskrifter för att se vilken upplösning som är den bästa. För bilder som visas på webbsidor eller endast på skärmen är 72 ppi tillräcklig upplösning. 7

8 E. Bildfilens storlek Den slutliga filstorleken påverkas av det valda bildformatet och komprimeringen som den använder. Till exempel gör JPEG-format bilderna mycket mindre jämfört med om bilderna lämnas kvar i okomprimerat TIFF-format. Digitala bildfi ler är ofta väldigt stora. Även mindre ändringar i upplösning en eller fysiska mått har betydande påverkan på fi lstorleken. Eftersom alla åtgärder i bildbehandling står i direkt relation till fi lstorleken är det viktigt att bilderna har korrekt upplösning. Saker som påverkar bildstorleken Ju större bildytan är desto mer plats tar bilden. Det lönar sig att minska bildstorleken så att den är nära den slutliga användningsstorleken. Annars tar bildbehandlingen onödigt mycket datorkapacitet. A3 80 MB A4 40 MB A5 20 MB A6 10 MB En okomprimerad bild i A4-storlek i CMYK-format är cirka 40 MB stor. Med den här tumregeln är det lätt att räkna ut filstorleken på olika bilder. Bildens upplösning När bildens upplösning fördubblas växer antalet pixlar fyra gånger och samtidigt växer även fi lstorleken fyra gånger, det innebär att fi lstorleken växer snabbt när bildstorleken växer. På samma sätt minskar fi lstorleken till hälften när upplösningen halveras. 2 ppi 4 pixlar 4ppi 16 pixlar När upplösningen fördubblas växer antalet pixlar fyra gånger. 8 ppi 64 pixlar 16 ppi 256 pixlar Finns det verkligen 16,7 miljoner färger i en RGB-bild? I princip ja, men i praktiken nej. För att bilden ska kunna ha så många färgnyanser bör man först göra en bild som har minst 16,7 miljoner pixlar, som alla har olika färgnyans. I teorin uppnår man ett sådant resultat om man först gör en bild som är pixlar stor (fi len är 48 MB stor och storleken är 34,7 34,7 cm med 300 ppi upplösning). Minst hälften av bildens alla färgnyanser skulle inte kunna urskiljas med blotta ögat. 8

9 Bildens färgkanaler I streckgrafi k och bilder med grå nyanser fi nns endast en färgkanal, vanligtvis en svart. I en RGB-bild fi nns det tre färgkanaler, det vill säga det fi nns tre olika delfärger. I en CMYK-bild fi nns det fyra stycken. Var och en av färgkanalerna ökar bildstorleken. Photoshop stödjer som mest tjugo färgkanaler men i praktiken förekommer sådana bilder väldigt sällan. Antalet färger bestämmer ofta hur många bitar bilderna har. Streckgrafik har 1 bit, gråtoner har 8 bitar, RGB-bilder har 24 bitar och CMYK-bilderna har 36 bitar. I några specialtillämpningar kan du använda 16 bitar per färgkanal som stöds av Photo shop och då har en RGBbild 48 bitar! 1 färg 10 MB RGB 30 MB CMYK 40 MB Antalet färgtoner i bilden I gråtons-, RGB- och CMYK-bilder brukar det vanligtvis fi nnas 256 färg toner per delfärg. Om det fi nns för få färgtoner kan det orsaka färgreduktion vilket inte är önskvärt i naturbilder. Om det är frågan om en logotyp, märke, diagram eller motsvarande, där det fi nns stora färgytor, och målet är att göra en bild som ska användas på webben, är det bra om det fi nns få färgtoner. I webbgrafi ken kan bildernas storlek minskas genom att man drar ner antalet toner och på det sättet förkorta tiden för nedladdning av bilder. 2 färgnivåer 4 färgnivåer 8 färgnivåer 256 färgnivåer Skärmens färger Bildvisning på skärmen baseras på användning av RGB-färger. Antalet färger kan ändras via operativsystemet. I Windows ändras färgerna på fl iken Inställningar (Settings) i fönstret Egenskaper för bildskärm (Display Properties). I bildbehandling är det rekommenderade antalet färger 24-bitars eller 32-bitars färg; i princip fi nns det ingen skillnad mellan dessa. Många mobila enheter som telefoner och handdatorer har färgskärmar, till exempel har Nokia Communicator som mest färger (12 bitar) och Pocket PC färger (16 bitar). 9

10 2. FÄRGSEPARATION Färgseparation behövs alltid när en bild i RGB-formatet skrivs ut med en maskin som använder CMYK-färger. Inställningar för separationen skiljer sig rätt mycket beroende på användningsändamålet, men som tur är behöver inte en amatör bry sig om dessa saker speciellt ofta. När en bild skrivs ut eller trycks måste den färgsepareras, det vill säga från RGB- till CMYK-format. I den här processen använder Photoshop sig av så kallade färgprofi ler. Med hjälp av dessa profi ler sker en noggrann omvandling. Färgprofi ler behövs mest inom tryckerimiljöer. Många tryckerier levererar färgprofi ler till sina kunder som använder Photoshop, som är kalibrerat att producera bästa möjliga resultat. Teori om färgseparation Den enklaste färgseparationen sker när den röda färgen i en RGB-bild trycks med tryckfärgen cyan, den gröna med magent och den blåa med gul tryckfärg. Tryckfärger fungerar nämligen som färgfi lter där färgen cyan fi ltrerar bort (alltså tar bort) alla andra färger från det vita ljuset utom den röda färgen, magenta fi ltrerar bort den gröna färgen och den gula fi ltrerar den blåa. Kallsvart Men endast tre färgade tryckbläck räcker ändå inte för att producera ett tillfredställände slutresultat, speciellt inte i mörka toner som är nära svart. Därför lades det till svart färg i bildens mörkaste punkter för att komplettera intrycket mörkhet i bilden, och för att neutralisera den svarta som skapas av tre tryckfärger, eftersom den skiljer sig lite från den neutrala svarta färgen. Sådan här färgseparation kallades för kallsvart. Den här tekniken används inte så mycket längre utom i exceptionella tryckförhållanden. C M CMY Y K CMYK 10

11 Underfärgsborttagning När man använde kallsvartseparation behövdes det mycket tryckfärg, och den stora mängden av färg orsakade att tryckpappret lätt kunde bli blött. Den nya tekniken underfärgsborttagning innebär att i de punkter i en bild där det fi nns nästan lika mycket cyan, magenta och gult (som tillsammans skapar en grå färg), tas en del av färgerna bort och de er sätts av lagom mängd svart tryckfärg. På det här sättet minskar åtgången av färg och bildens totala färgmängd minskar, men slutresultatet blir detsamma. Underfärgsborttagning kallas också för Undercolor Removal förkortat UCR. C M CMY Y K CMYK Bilderna som är färgseparerade är maskinberoende Det är viktigt att komma ihåg att bilderna som har konverterats till CMYK-format är maskinberoende. Det här innebär att om du vill trycka bilden med en annorlunda maskin eller i en annan typ av process än vad den var separerad för från början, kan slutresultatet se helt annorlunda ut än vad det var tänkt. Till exempel om en CMYK-bild som är separerad för tidningspress trycks som sådan i arkoffset-trycket blir slutresultatet alldeles för ljust. På samma sätt om en bild som är separerad för arkoffset trycks i en tidningstryck, blir slutresultatet alldeles för mörkt. Det är i vissa fall möjligt att separera bilden igen (det vill säga återkonvertera den tillbaka till RGB-format, ändra färginställningar och konvertera den igen till CMYK-format), men i princip försämras då bildkvaliteten litegrann. Det bästa är att alltid spara ett originalexemplar av bilderna i RGB-formatet och sedan separat konvertera bilden från originalet till CMYK-formatet för olika användningsändamål. En bild som är separerad för en dagstidning är av misstag tryckt i arkoffset. En bild som är separerad för arkoffset är av misstag tryckt i en dagstidning. 11

12 Akromatisk repro kallas även för ersättning eller borttagning av gråkomponent (Gray Component Replacement/ Removal) eller förkortat till GCR. Akromatisk repro Akromatisk repro, som även kallas för ersättning av gråkomponent, minskar färgmängden även i sådana punkter i bilden där de tidigare teknikerna inte fungerade. Till exempel kan människans hudfärg, som i vanliga fall innehåller cirka 5 15 % cyan, % magenta och ungefär lika mycket gult, bytas ut utan att tonen förändras till en kombination där den delen av färgerna som tillsammans skapar den gråa färgen (det vill säga nästan all cyan och en liten del av magenta och gult) ersätts med motsvarande mängd svart. På det här sättet minskar det totala antalet färger ytterligare och åtgången av tryckfärg minskar. C M CMY Y K CMYK 12

13 Inställningar i Photoshop Det har använts färgprofi ler för färgseparation i Photoshop från version 5. Med dessa färgprofi ler har man kunnat ersätta de redan något föråldrade tekniker som presenterades ovan. I Photoshop justeras färginställningarna i fönstret Färginställningar (Color Settings) som öppnas med kommandot Redigera/Färginställningar (Edit/Color Settings), i Mac OS X är kommandot Photoshop/Färginställningar (Photoshop/Color Settings). Den grundinställning som är bäst att börja med är Europeisk prepress-standard (Europe Prepress Defaults). Profil från eget tryckeri Många tryckerier har kalibrerat och profi lerat sina tryckmaskiner och papperskombinationer och från dessa skapat maskinspecifi ka färgprofi ler för Photoshop. Innan du sätter igång med färgseparationen är det värt att fråga det egna tryckeriet om det fi nns en sådan profi l tillgänglig. Om så är fallet bör du använda den. Det är lätt att installera en färgprofi l: Klicka på profi lfi len, som har hämtats från en diskett eller laddats ner från Internet, med höger musknapp och välj Installera profil (Install Profi le) på snabbmenyn. I Photoshop väljer du profi len genom att markera rutan Avancerat läge (Advanced Mode) och efter det välja profi len i listan. I Mac OS X måste du själv fl ytta färgprofi len till rätt mapp. 13

14 Inställningar för arkoffset Det bästa slutresultatet i vanliga färgseparationsfallet åstadkommer du genom att använda Europeisk prepress-standard (Europe Prepress Defaults) och kontrollera att det står Euroscale Coated v2 i CMYK-inställningen. Dessa inställningar är lämpliga i situationer där ambitionen är att skapa högkvalitativa broschyrer, affi scher, prospekt och så vidare, som trycks på högklassiga papper med beläggning. De fl esta svenska tryckerier som inte har skapat en egen färgseparationsprofi l använder den här inställningen. Inställningarna för dagstidningar Om det är meningen att en bild ska tryckas på tidningspapper eller något annat poröst papper, är det bäst att välja Euroscale Uncoated v2 som CMYK-inställning. Inställningen Euroscale Uncoated v2 använder ett mycket lägre antal färger, vilket minskar färgspridning, det vill säga att punkterna sväller på grund av mängden blöt färg som sugs upp i tryckpappret. I Mac OS måste du själv fl ytta färgprofilen till rätt mapp. I Windows XP kan du klicka på färgprofilen med höger musknapp och välja alternativet Installera profil (Install Profile). När behövs det CMYK-inställningar? De fl esta skrivare som fi nns i hemmen är sådana att ändring av CMYKformatet inte ger några speciella fördelar. De fl esta bläckstråleskrivare har en egen inbyggd färgseparation som i vanliga fall inte kan justeras speciellt mycket. I sådana här fall är det bäst att låta bilderna vara kvar i RGB-formatet och låta skrivaren ta hand om själva färgseparationen vid utskrift. Även när du skickar digitalbilder för utskrift till fotoframkallning behövs ingen färgseparation. Då lämnas bilderna i RGB-formatet och fotolaboratoriets maskiner (eller operatören) tar hand om detaljerna som handlar om färgändringar i bilderna. Även RGB-bilderna kan innehålla en färgprofi l. Det vanligaste och mest ändamålsenliga till de fl esta ändamålen är Adobe RGB. Olika operativsystem behandlar färgprofi ler på olika sätt. Du kan själv fl ytta profi len med fi lnamnstillägget icm till det rätta stället beroende på ditt operativsystem. Operativsystem Mac OS 9 Mac OS X Win 98 Win NT4 Win 2000 och XP Profilens plats Systemmapp/Color Sync Profiles Library/ColorSync/Profiles Windows/System/Color Windows/System32/Color Windows/System32/spool/drivers/color 14

Så skapas färgbilder i datorn

Så skapas färgbilder i datorn Så skapas färgbilder i datorn 31 I datorn skapas såväl text som bilder på skärmen av små fyrkantiga punkter, pixlar, som bygger upp bilden. Varje punkt har sin unika färg som erhålls genom blandning med

Läs mer

Kort lektion i skannerteknik

Kort lektion i skannerteknik Sammanställd av Jan Borgfelt Vad är en skanner? En skanner är en bildläsare, som läser in bilder till Din dator. Det finns 2 typer av skanners som Du kan koppla till Din dator: 1. Flatbäddskanner. Läser

Läs mer

Digital bildhantering

Digital bildhantering Digital bildhantering En analog bild blir digital när den scannas. Bilden delas upp i småbitar, fyrkanter, pixlar. En pixel = den digitala bildens minsta byggsten. Hur detaljrik bilden blir beror på upplösningen

Läs mer

Kort lektion i Scannerteknik

Kort lektion i Scannerteknik Sammanställd av Jan Borgfelt Vad är en Scanner? En Scanner är en bildläsare, som läser in bilder till Din dator. Det finns 2 typer av Scanners som Du kan koppla till Din dator: 1. Flatbäddscanner. Läser

Läs mer

A N D E R S 2 0. En liten informationsbroschyr om RASTRERING VÄND

A N D E R S 2 0. En liten informationsbroschyr om RASTRERING VÄND A N D E R S 2 0 En liten informationsbroschyr om RASTRERING VÄND Varför används rastrering? Inom nästan all tryckeri- och skrivarteknik idag används någon form av rastrering för att göra tryckningen möjlig.

Läs mer

Färglära. Ljus är en blandning av färger som tillsammans upplevs som vitt. Färg är reflektion av ljus. I ett mörkt rum inga färger.

Färglära. Ljus är en blandning av färger som tillsammans upplevs som vitt. Färg är reflektion av ljus. I ett mörkt rum inga färger. Ljus är en blandning av färger som tillsammans upplevs som vitt. Färg är reflektion av ljus. I ett mörkt rum inga färger. Människans öga är känsligt för rött, grönt och blått ljus och det är kombinationer

Läs mer

SUPPORT I PDF FORMAT. Navigera dig fram bland informationen med hjälp av bokmärkena på vänster sida

SUPPORT I PDF FORMAT. Navigera dig fram bland informationen med hjälp av bokmärkena på vänster sida SUPPORT I PDF FORMAT Navigera dig fram bland informationen med hjälp av bokmärkena på vänster sida 8 Lathund CSF Färginställningar i Adobe CS För att få rätt färginställningar i Adobe CS är det enklast

Läs mer

Bilder för tryck med Photoshop

Bilder för tryck med Photoshop Bilder för tryck med Photoshop Varför råformat När man fotograferar är det en mycket stor fördel om man kan spara bildfilen i råformat i stället för jpg. Även om man låter spara bilden i jpg med minsta

Läs mer

Det första du behöver göra är att ta reda på vilken storlek bilden har. Öppna en bild i Photoshop. Välj Bild; Bildstorlek i övre menyn

Det första du behöver göra är att ta reda på vilken storlek bilden har. Öppna en bild i Photoshop. Välj Bild; Bildstorlek i övre menyn Ändra bildstorlek (Photoshop CS 3) Sid. 1 1. Minska en bild När man jobbar med bilder vill man ibland ändra storlek, eller minska antal pixlar, eftersom bildfilen blir för stor och för tung (i kb) om den

Läs mer

Bildbehandling Grunder

Bildbehandling Grunder Bildbehandling Grunder Thor Stone Education 1 FÖRORD 3 1 LJUS 4 1.1 Ljus 4 1.1.1 Synligt ljus, våglängder 4 2 FÄRGER I DATORN 6 2.1 Färg på bildskärmen och utskriven färg 6, 7 2.1.1 Färg på bildskärmen

Läs mer

DIGITAL BILDBEHANDLING GRUNDKURS. Sammanställd av

DIGITAL BILDBEHANDLING GRUNDKURS. Sammanställd av DIGITAL BILDBEHANDLING GRUNDKURS Sammanställd av INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion... 3 Några olika bildkällor... 3 Inladdning av fotografier från digitalkamera till dator... 3 Bildbehandlingsprogram...

Läs mer

Blickfång proffsen litar på

Blickfång proffsen litar på Blickfång proffsen litar på Undvik vanliga fallgropar 1) Se till att göra din bild i rätt format. På hemsidan vid varje tryckbar produkt nämner vi Designstorlek och Bildstorlek. Bildstorleken är den synliga

Läs mer

ICC-profiler och färginställningar

ICC-profiler och färginställningar ICC-profiler och färginställningar FÖR DAGSPRESS Innehåll Introduktion... 3 Betraktningsmiljö... 4 Skärmkalibrering... 5 ICC-profiler... 6 Färginställningar... 7 Bildbehandling... 9 Tryckanpassning...

Läs mer

Bildredigering i EPiServer & Gimp

Bildredigering i EPiServer & Gimp Bildredigering i EPiServer & Gimp Maria Sognefors 7minds Agenda Teori om bilder Att tänka på när jag fotograferar Föra över bilder från kamera till dator Ladda upp bilder till EPiServer CMS 5 Enkel redigering

Läs mer

Arbeta smart med fyrfärgsvarta bilder

Arbeta smart med fyrfärgsvarta bilder eställas från nb ww ka w. nt Detta do kum en t är.se xa di erat endast fö rs tim op kä ör ast f sd n E m skär bild ning vis. Ett tryckt d ing ok sn um vi e rm Arbeta smart med fyrfärgsvarta bilder C Gråskala

Läs mer

dpi, lpi och ppi Lite om mig först: Vad termerna står för Tipsa en kompis Skriv ut artikeln

dpi, lpi och ppi Lite om mig först: Vad termerna står för Tipsa en kompis Skriv ut artikeln Logga in Bli medlem Artiklar > Digital bild > dpi, lpi och ppi dpi, lpi och ppi Av Mikael Pertmann 2002-05-17. Läst 16520 ggr. Det finns tre förkortningar som de flesta brukar uppleva som förvirrande nämligen

Läs mer

Digital färgstyrning. ett måste för att ha kontroll på färgerna

Digital färgstyrning. ett måste för att ha kontroll på färgerna FÄRGSTYRNING Digital färgstyrning ett måste för att ha kontroll på färgerna Lär dig styra färgerna så slipper du otrevliga överraskningar i den färdiga trycksaken. AV JONAS HEDMAN Jonas Hedman har en 120-poängsexamen

Läs mer

Grafisk Teknik. Rastrering. Övningar med lösningar/svar. Sasan Gooran (HT 2013)

Grafisk Teknik. Rastrering. Övningar med lösningar/svar. Sasan Gooran (HT 2013) Grafisk Teknik Rastrering Övningar med lösningar/svar Det här lilla häftet innehåller ett antal räkneuppgifter med svar och i vissa fall med fullständiga lösningar. Uppgifterna är för det mesta hämtade

Läs mer

Torstens Digitalbildguide

Torstens Digitalbildguide Thor Stone Education Torstens Digitalbildguide 1 Det finns två huvudtyper av digital bild, vektorbaserad och pixelbaserad. - Vektorbaserade bilder bygger på en matematisk formel och kan storlekförändras

Läs mer

Bildhantering i OEW. Vi ska arbeta med följande bilder:

Bildhantering i OEW. Vi ska arbeta med följande bilder: Bildhantering i OEW Bilder på webben Bilder som man ser på olika hemsidor bör ha dessa egenskaper: 1 Klara färger 2 Skärpa 3 Snabbladdade 4 Rätt storlek för syftet Vi ska arbeta med följande bilder: Program

Läs mer

Grundredigering i Photoshop Elements. Innehåll. Lennart Elg Grundredigering i Elements Version 2, uppdaterad 2012-09-14

Grundredigering i Photoshop Elements. Innehåll. Lennart Elg Grundredigering i Elements Version 2, uppdaterad 2012-09-14 Grundredigering i Photoshop Elements Denna artikel handlar om grundläggande fotoredigering i Elements: Att räta upp sneda horisonter och beskära bilden, och att justera exponering, färg och kontrast, så

Läs mer

Regionala Cancercentrum Logotyp

Regionala Cancercentrum Logotyp Regionala Cancercentrum Logotyp Innehåll 1. LOGOTYPEN 3 1.1 Logotypen 4 1.2 Logotyp för fyrfärgstryck 5 1.3 Logotyp för Pantonetryck 6 1.4 Logotyp för webb 7 1.5 Logotyp för kontorsbruk 8 1.6 Logotypfärger

Läs mer

Från foto till bildskärm och tryck med bästa kvalitet Ulrik Södergren ulrik@digitalfotografen.se

Från foto till bildskärm och tryck med bästa kvalitet Ulrik Södergren ulrik@digitalfotografen.se Från foto till bildskärm och tryck med bästa kvalitet Ulrik Södergren ulrik@digitalfotografen.se 1 Kontaktinfo Göteborg: DigitalFotografen AB Mintensgatan 3b 416 63 Göteborg Sweden Telefon: +46-31-711

Läs mer

Bilder... Dagens föreläsning. Objektgrafik. Objektgrafik. TNMK30, 2010 Föreläsning

Bilder... Dagens föreläsning. Objektgrafik. Objektgrafik. TNMK30, 2010 Föreläsning TNMK30, 2010 Föreläsning Bilder... Tobias Trofast, LiU 1 Dagens föreläsning Olika grafikformat Bitdjup Färglägen och kanaler Komprimering Filformat Bildkvalitet Upplösning & Interpolering Objektgrafik

Läs mer

19-21. Samling och kaffe. Temakväll Bildhantering i släktforskningen Genomgång kring temat. Forska själv. Forska själv. Diskussion kring temat

19-21. Samling och kaffe. Temakväll Bildhantering i släktforskningen Genomgång kring temat. Forska själv. Forska själv. Diskussion kring temat 19-21 Samling och kaffe Temakväll Bildhantering i släktforskningen Genomgång kring temat Forska själv Diskussion kring temat Forska själv Höstens temakvällar 13/9 Digitala bilder i släktforskningen 11/10

Läs mer

bilder för användning

bilder för användning Grundläggande guide i efterbehandling av bilder för användning på webben Innehåll Innehåll...2 Inledning...3 Beskärning...4 Att beskära en kvadratisk bild...5 Att beskära med bibehållna proportioner...5

Läs mer

Färgtyper. Färg. Skriva ut. Använda färg. Pappershantering. Underhåll. Felsökning. Administration. Index

Färgtyper. Färg. Skriva ut. Använda färg. Pappershantering. Underhåll. Felsökning. Administration. Index Med skrivaren får du möjlighet att kommunicera med färg. drar till sig uppmärksamhet, ger ett attraktivt intryck och förhöjer värdet på det material eller den information som du skrivit ut. Om du använder

Läs mer

Adobe. Photoshop CS3. Fortsättningskurs. www.databok.se

Adobe. Photoshop CS3. Fortsättningskurs. www.databok.se Adobe Photoshop CS3 Fortsättningskurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Färghantering... 1 Färgomfång... 2 Behöver du färghantering?... 2 Kalibrera bildskärmen... 3 Kalibreringsprogram... 3 Färginställningar...

Läs mer

Stora guiden om upplösning Av: Billy Ölvestad

Stora guiden om upplösning Av: Billy Ölvestad Stora guiden om upplösning Av: Billy Ölvestad Vad betyder begreppet upplösning, och hur fungerar det? Detta är nog en fråga som väldigt många känner sig osäkra på. I denna lathund försöker jag beskriva

Läs mer

Grundredigering i Photoshop Elements

Grundredigering i Photoshop Elements Grundredigering i Photoshop Elements Denna artikel handlar om grundläggande fotoredigering i Elements: Att räta upp sneda horisonter och beskära bilden, och att justera exponering, färg och kontrast, så

Läs mer

Här finns de allra vanligaste frågorna. Klicka på frågan för att komma till svaret.

Här finns de allra vanligaste frågorna. Klicka på frågan för att komma till svaret. Innehållsförteckning Här finns de allra vanligaste frågorna. Klicka på frågan för att komma till svaret. Hur vill ni ha originalet? Vad är ett original? Vad är DPI? Vad är vektorgrafik? Vad är pixelgrafik?

Läs mer

Triangle Colorscale. Created for design CMYK GUIDE. Intuitiv, exakt och praktisk

Triangle Colorscale. Created for design CMYK GUIDE. Intuitiv, exakt och praktisk Created for design CMYK GUIDE Intuitiv, exakt och praktisk Med CMYK GUIDE hittar du rätt färg i en handvändning. Och i tryck får du exakt den färg du valt! INTUITIV Snabbt verktyg för grafisk design Triangle

Läs mer

Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0

Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0 Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0 Här får du lära dig hur man flyttar bilder från kameran till datorn, hur man fixar till ett foto, hur man skriver ut bilder och mycket mera. Lycka till! copyright

Läs mer

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual 1 INNEHÅLL Inledning 3 Logotyp Färg 4 Logotyp Svart/vit 5 Logotyp Inverterad 6 Färger 7 Typsnitt Trycksaker/utskrifter 8 2 En enhetlig grafisk profil gör Rekal tydligare En grafisk

Läs mer

Att lyckas med utskrifter

Att lyckas med utskrifter Att lyckas med utskrifter Utgiven av Universitetstryckeriet, Luleå, 1999 Gunnar Tuisku Foldern tar upp vanliga problem som kan uppstå vid utskrifter i PC- och Mac-miljö. Att lyckas med utskrifter! Denna

Läs mer

Guide till tryckfärdigt original

Guide till tryckfärdigt original Guide till tryckfärdigt original Pixelbilder, objektgrafik och text Ett grafiskt original kan bestå av pixelbilder, objektgrafik (vektorgrafik) eller en kombination av dessa. En pixelbild begränsas av

Läs mer

Att få in bilder i datorn

Att få in bilder i datorn Att få in bilder i datorn 32 Första steget är att skapa bilden och få in den i datorn. Har du en digitalkamera känner du redan till hur man gör. Har du bilder på papper eller film kan dessa skannas och

Läs mer

Att bevara historiska bilder. Digitalisera, beskriva, söka, visa, långtidslagra

Att bevara historiska bilder. Digitalisera, beskriva, söka, visa, långtidslagra Att bevara historiska bilder Digitalisera, beskriva, söka, visa, långtidslagra Fokus Att bevara bildinformation i oftast lånade bilder genom att överföra informationen i digital form. i digital form. Bättre

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

Redigera. Rotera bild

Redigera. Rotera bild Redigera Ofta tar man bilder på höjden, d v s håller kameran vertikalt när man fotograferar. Några digitalkameror känner av detta och lägger bilden rätt, men oftast får man gå in i ett program och rotera

Läs mer

Innehåll. Ord och uttryck 3 Utfall och Marginal 6 Olika standardformat 7 Checklista 9

Innehåll. Ord och uttryck 3 Utfall och Marginal 6 Olika standardformat 7 Checklista 9 Grafisk Ordlista Innehåll Ord och uttryck 3 Utfall och Marginal 6 Olika standardformat 7 Checklista 9 2 Ord och uttryck Adressering Vid adressering printas mottagarens adress på den trycksak som ska postinlämnas.

Läs mer

Adobe Photoshop CC Jan Johansson 2014

Adobe Photoshop CC Jan Johansson 2014 Adobe Photoshop CC Jan Johansson 2014 Jan Johansson Lövaskog Södra Bosgården 516 92 Äspered 0702 13 96 60 jan.johansson@bornet.net Innehållet får ej kopieras utan medgivande Photoshop CC Photoshop CC Photoshops

Läs mer

BILD Objektgrafik, Pixelgrafik & Färglära

BILD Objektgrafik, Pixelgrafik & Färglära BILD Objektgrafik, Pixelgrafik & Färglära BILD Webben i början kritik designers som vi gör mot papper gör vi mot webben har nu anpassat sig (börjat) specifika filformat Design regler BILD CG - Computer

Läs mer

Juha Kaukoniemi Kent Lindberg PHOTOSHOP ELEMENTS 5. digital bildbehandling

Juha Kaukoniemi Kent Lindberg PHOTOSHOP ELEMENTS 5. digital bildbehandling Juha Kaukoniemi Kent Lindberg PHOTOSHOP ELEMENTS 5 digital bildbehandling Del 2 redigera bilder 14. Redigeraren... 52 15. Snabbkorrigering... 58 16. Övrga färgjusteringar... 64 17. Manuell färgkorrigering...

Läs mer

Digitalt foto Modern teknik för alla fotografer

Digitalt foto Modern teknik för alla fotografer Fördelar Enkelt Billigt Snabbt Bildbehandlig Bildhantering Lätt att dela med sig Bli bättre fotograf Digitalt foto Modern teknik för alla fotografer Vad behöver jag? Kamera Oundgängligt Dator Praktiskt

Läs mer

Inför tryck. Om tryckfärger

Inför tryck. Om tryckfärger Inför tryck Om tryckfärger Förutom att dela in i RGB-färgsystemet och CMYK-färgsystemet talar man också om 4-färgstryck och dekorfärgstryck. Vid 4-färg blandas de fyra färgerna (CMYK) till önskade färger

Läs mer

DigitalBild del 2 Adobe Photoshop Elements ver 3.0

DigitalBild del 2 Adobe Photoshop Elements ver 3.0 Sidan 1 av 5 Inbyggd hjälpfunktion i Photoshop Elements...2 Dataprogram för bildbehandling...2 Forts. Adobe Photoshop Elements verktygsfält...2 Menyraden, Bild...3 Ändra bildstorlek...3 Reglera filkompressionen

Läs mer

Teknisk specifikation Prepress

Teknisk specifikation Prepress Teknisk specifikation Prepress PDF-inställningar Icc-profiler Portal Webkorrektur V 1.3 1309 Färghantering med Sörmlands Grafiska För att nå bästa resultat vid fyrfärgstryck bör man använda en icc-profil

Läs mer

Copyright Docendo AB. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken.

Copyright Docendo AB. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken. I denna bok har vi använt svensk version av Windows 7 och Photoshop CS6. Om du använder andra versioner kan det se lite annorlunda ut hos dig. Har du installerat programmet på Mac, skiljer det bland annat

Läs mer

Så här använder du de enklaste funktionerna i programmet: Starta programmet. Programmet startas från ikonen på skrivbordet.

Så här använder du de enklaste funktionerna i programmet: Starta programmet. Programmet startas från ikonen på skrivbordet. PhotoFiltre 1 Innehåll Starta programmet... 3 Rotera bilden... 4 Beskära bilden... 4 Ljusa upp en bild... 5 Förminska bilden... 6 Skärpa i bilden... 7 Spara och komprimera bilden... 7 Ta bort röda ögon...

Läs mer

EIZOs guide till en djupare förståelse av digital fotografi

EIZOs guide till en djupare förståelse av digital fotografi EIZOs guide till en djupare förståelse av digital fotografi Vad definierar en skärm med korrekt visning? Vad är den idealiska arbetsmiljön? Vad är de optimala inställningarna för mitt bildredigeringsprogram

Läs mer

Kurs 7:1 Att använda bildhanteringsprogram

Kurs 7:1 Att använda bildhanteringsprogram Kurs 7:1 Att använda bildhanteringsprogram S TUDE NTDATOR UTBILDNINGE N MALMÖ HöGSKOLA Beijerskajen 8, K3, källaren, sal Apollo (A01:303), 205 06 Malmö www.bit.mah.se/undervisning/sdm Att använda bildhanteringsprogram,

Läs mer

DigitalBild del 2 Adobe Photoshop Elements ver 5.0

DigitalBild del 2 Adobe Photoshop Elements ver 5.0 Sidan 1 av 5 Inbyggd hjälpfunktion i Photoshop Elements... 2 Dataprogram för bildbehandling... 2 Forts. Adobe Photoshop Elements verktygsfält... 2 Menyraden, Bild...3 Ändra bildstorlek...3 Intensitet och

Läs mer

getprint Användarguide för getprint

getprint Användarguide för getprint geteasy getfast getcheap getprint Användarguide för getprint Allmänna krav 2 Dekaler 2 Utfall 2 Kuvert 2 Magasin 3 Vikta flyers 4 Inking 4 Kalendrar 4 Linjetjocklek 5 Affischer 5 Mappar 5 Broschyrer 5

Läs mer

Utskrifter steg-för-steg och färghantering

Utskrifter steg-för-steg och färghantering Utskrifter steg-för-steg och färghantering Det finns inget som slår en fotografisk utskrift. Det är stunden då din digitalt fångade bild, som redigerats i datorn, förvandlas från ettor och nollor (datorkod)

Läs mer

Harri Taskinen ACROBAT SOM PUBLICERINGSVERKTYG

Harri Taskinen ACROBAT SOM PUBLICERINGSVERKTYG Harri Taskinen ACROBAT SOM PUBLICERINGSVERKTYG Del 2 SKAPA PDF-DOKUMENT 8. Ändamålsenliga PDF-dokument... 28 9. Pdf från olika program... 38 0. Skanning... 48. Från webbsida till pdf... 49 2. Automatiska

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Skanna Det här kapitlet innehåller: "Vanlig skanning" på sida 4-2 "Installera skannerdrivrutinen" på sida 4-4 "Justera skanningsalternativ" på sida 4-5 "Hämta bilder" på sida 4-11 "Hantera filer och styra

Läs mer

Hjälp och idéer för storbilder. - Version 092006 - Copyright TETRIX 2006 All rights reserved

Hjälp och idéer för storbilder. - Version 092006 - Copyright TETRIX 2006 All rights reserved Hjälp och idéer för storbilder - Version 092006 - I n n e h å l l Storbildsråd Storlek, bildområde och utfall 3 Produktspecifikt utfall 4 Resolution/Upplösning 5 Kulörerna är CMYK 6 Typsnitt (fonter) 6

Läs mer

Pensionär efter 41 år i Postens tjänst Vice ordf (kd) i kultur- och fritidsnämnden Tyresö Föreningsaktiv i Seniornet, Lions, Kd, EFS

Pensionär efter 41 år i Postens tjänst Vice ordf (kd) i kultur- och fritidsnämnden Tyresö Föreningsaktiv i Seniornet, Lions, Kd, EFS 2014-12-04 Vem är jag? Carl-Olof (Calle) Strand Slåttervägen 89 gift med Anita, f d lärare på Stimmet 3 barn, 7 barnbarn Sommarhus i Piteå (min hemstad) Pensionär efter 41 år i Postens tjänst Vice ordf

Läs mer

QosmioEngine För avancerad video

QosmioEngine För avancerad video QosmioEngine För avancerad video Qosmio förenar QosmioEngines och QosmioPlayers högkvalitativa videofunktioner, Harman Kardon högtalare och SRS TruSurround XT: s funktioner för surroundljud och digital

Läs mer

Effektiv fotoproduktion Ulrik Södergren - ulrik@digitalfotografen.se

Effektiv fotoproduktion Ulrik Södergren - ulrik@digitalfotografen.se Effektiv fotoproduktion Ulrik Södergren - ulrik@digitalfotografen.se 1 1 Kontaktinfo Göteborg: DigitalFotografen AB Mintensgatan 3b 416 63 Göteborg Sweden Telefon: +46-31-711 17 01 ulrik@digitalfotografen.se

Läs mer

förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung.

förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung. En guide till Alliansens utseende 2014 OM ALLIANSEN VÅR AMBITION Alliansen ska upplevas som: förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung.

Läs mer

Grafisk Ordlista. Innehåll Filformat 3 Layoutprogram 3 Format 3 Färger 4 Papper 4 Bilder 4

Grafisk Ordlista. Innehåll Filformat 3 Layoutprogram 3 Format 3 Färger 4 Papper 4 Bilder 4 Denna Grafiska Guide är framtagen för att underlätta för dig som arbetar med originalframställning av trycksaker eller annat grafiskt material. Målet är att minska de problem som kan uppstå och effektivisera

Läs mer

Veta. Photofiltre 6.1

Veta. Photofiltre 6.1 Veta I vilket bildformat skall man spara bilden i? Skall bilden skrivas ut eller bara visas på skärmen? Får jag ta vilken bild som helst på Internet och använda i mitt arbete? Några svar fi nner du här.

Läs mer

Filformat för digitala stillbilder M A J I E D S H I E R K H A N L O U

Filformat för digitala stillbilder M A J I E D S H I E R K H A N L O U M A J I E D S H I E R K H A N L O U Examensarbete Stockholm, Sverige 2006 M A J I E D S H I E R K H A N L O U Examensarbete i medieteknik om 20 poäng vid Programmet för civilingenjör & lärare Kungliga

Läs mer

Adobe. Photoshop CS3. Grundkurs. www.databok.se

Adobe. Photoshop CS3. Grundkurs. www.databok.se Adobe Photoshop CS3 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Introduktion till materialet... 1 Övningsfiler... 1 2 Digitala bilder...2 Bildskärmens upplösning... 2 Svartvita halvtonsbilder... 3

Läs mer

Du kan använda de avancerade utskrifts- och utskriftsförberedelsefunktionerna till att hantera dina skrivarinställningar oberoende av vilken

Du kan använda de avancerade utskrifts- och utskriftsförberedelsefunktionerna till att hantera dina skrivarinställningar oberoende av vilken Du kan använda de avancerade utskrifts- och utskriftsförberedelsefunktionerna till att hantera dina skrivarinställningar oberoende av vilken utdataenhet du har. Med Adobe InDesign CS3 är det lätt att skriva

Läs mer

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok Förbundet Vi Ungas Grafiska handbok Innehållsförteckning INLEDNING 2 KAPITEL ETT 3 LOGOTYPEN 4 Vad man inte får göra med Vi Ungas logotyp 5 FÄRGER 6 TYPSNITT 7 FLÄTAN 8 KAPITEL TVÅ 9 GRAFISKA ELEMENT 10

Läs mer

Den digitala bildens grunder

Den digitala bildens grunder 1 Den digitala bildens grunder Analog eller digital? En analog bild, till exempel ett diapositiv eller en pappersbild, innehåller områden och detaljer som är kontinuerligt färgade. Värden för tonomfång

Läs mer

Ordlista för dej med digikamera

Ordlista för dej med digikamera Ordlista för dej med digikamera 3x, 5x, 10x Avser hur mycket kamerans lins kan förstora. Detta är optisk, ej digital zoom. Se även Digital Zoom nedan. Version 1.0 13 Sep 2007 8-bitars bild Bild som har

Läs mer

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt.

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt. Om förstoringsglaset Du kan göra mycket med bara ett förstoringsglas! I många sammanhang i det dagliga livet förekommer linser. Den vanligast förekommande typen är den konvexa linsen, den kallas också

Läs mer

Bildskärmar och synergonomi

Bildskärmar och synergonomi OptoNordic 2009 Bildskärmar och synergonomi Föreläsare: Niclas Rydell Email: rydell.niclas@gmail.com Syftet med föreläsningen En hjälp till er i arbetet men även privat Bildskärmen är länken mellan människa

Läs mer

SkanRead hjälp. SkanRead 2.0. Elevdata AB

SkanRead hjälp. SkanRead 2.0. Elevdata AB SkanRead hjälp SkanRead 2.0 Elevdata AB SkanRead hjälp: SkanRead 2.0 Elevdata AB Copyright 2011 Elevdata AB Innehållsförteckning Inledning... v 1. Så här gör du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD och programmenyn...

Läs mer

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik 2 Grunder All vår början bliver svår eller hur det nu brukar heta, och detta är något som gäller även Flash. För den som är ovan vid Flash gäller det säkert extra mycket, då det kan vara knepigt att förstå

Läs mer

Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera

Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera Den digitala bilden. Det finns två huvudtyper av digitala bilder på datorn. Den ena bildtypen är uppbyggd av pixlar. Vill man göra det lätt för sig, översätter

Läs mer

Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 9 FÖRDJUPNING

Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 9 FÖRDJUPNING Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 9 FÖRDJUPNING Innehållsförteckning 1 Bildstorlek, perspektiv och histogram...5 Sammanfattning... 8 Storlek på arbetsyta... 9 Storlekskommandon...10 Stödraster och linjaler... 11

Läs mer

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5 GRAFISK MANUAL 2008 Den grafiska profilens grundpelare är logotypen som tillsammans med typografiska regler bildar en enhet som ger läsaren en tydlig signal om vem som är avsändaren Innehåll Förord - Grafiska

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

Anvisningar för passfoto

Anvisningar för passfoto sidan 1(7) Anvisningar för passfoto Polisens anvisningar för passfoton bygger i enlighet med EU-förordningen på internationella standarder. De allmänna egenskaperna hos pass och övriga resedokument fastställs

Läs mer

En pixel är en digital bilds minsta del och den är väldigt liten

En pixel är en digital bilds minsta del och den är väldigt liten Teori om bildbehandling Text kopierad från www.moderskeppet i undervisningssyfte. 1.Pixelgrafik Sammanfattning: Ett digitalt foto är uppbyggt av pixlar. Varje pixel kan anta en färg bland 16.7 miljoner.

Läs mer

manual D E M O Systemkrav Pc med Windows 98/2000 166 Mhz Pentium 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit) Upplösning: 800 x 600 pixels

manual D E M O Systemkrav Pc med Windows 98/2000 166 Mhz Pentium 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit) Upplösning: 800 x 600 pixels D E M O manual produced by Tony Åström Production / tonyastrom.com Nu är det enkelt att komma igång med vårt nya Hissdesignprogram! Hissdesignprogrammet passar alla typer av hissar och hissfabrikat. Både

Läs mer

Eizo Bildskärmar för Foto

Eizo Bildskärmar för Foto Eizo Bildskärmar för Foto Följande modeller finns i färdiga paket komplett med kalibrering: FORIS FS2331/FS2332, FlexScan S2233W, S2243W, S2433W samt FlexScan SX-serien i paket med EasyPIX. EasyPIX innehåller

Läs mer

Färglära. En värld av färger så fungerar det! Distansskolan 1

Färglära. En värld av färger så fungerar det! Distansskolan 1 Färglära En värld av färger så fungerar det! Distansskolan 1 Färglära Egentligen existerar inte färg på det sätt vi vanligen tror. Färger existerar bara i vår tankevärld. Ljus träffar andra objekt och

Läs mer

Grundinställningar i ViTex

Grundinställningar i ViTex Användarhandledning Grundinställningar i ViTex Innan du använder Vitex första bör gången gör du några grundinställningar. Klicka Inställningar-Generellt Nedanstående inställningar är bra att göra! 1 Introduktion

Läs mer

Version April 2015. TRYCKGUIDE för bästa digitala underlag

Version April 2015. TRYCKGUIDE för bästa digitala underlag Version April 2015 TRYCKGUIDE för bästa digitala underlag Tryckguide De riktlinjer och råd som vi listar i guiden kan hjälpa dig att spara både arbete och tid. Vi ger dig information om hur du bäst anpassar

Läs mer

Användarmanual Onepix Foto SVENSK

Användarmanual Onepix Foto SVENSK Användarmanual Onepix Foto SVENSK 2 Onepix Foto är en integrerad del av Onepix. Med Onepix Foto kan du lagra dina bilder i din DICOM databas tillsammans med dina eventuella röntgenbilder. Du kan dessutom

Läs mer

En grund i bildbearbetning för webben i Photoshop Elements 11

En grund i bildbearbetning för webben i Photoshop Elements 11 En grund i bildbearbetning för webben i Photoshop Elements 11 Mappstrukturering... 2 Arbetsflöde bildbearbetning för webb Beskär... 3 Storleksförändra bild... 4 Skärpa... 5 Spara för webb... 6 Från logga

Läs mer

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Kopiera Det här kapitlet innehåller: "Vanlig kopiering" på sida 3-2 "Justera kopieringsalternativ" på sida 3-3 "Grundinställningar" på sida 3-4 "Bildjusteringar" på sida 3-8 "Justeringar för bildplacering"

Läs mer

Redigera bilder snabbt och enkelt!

Redigera bilder snabbt och enkelt! Redigera bilder snabbt och enkelt! När du ska ladda upp bilder till din hemsida så är det klokt att anpassa bilderna så att dom får rätt storlek och att dom blir så lätta som möjligt i filstorlek. Detta

Läs mer

RGB CMYK. Råd och rekommendationer för digital bildhantering. Vi som var med! RÖD GRÖN BLÅ

RGB CMYK. Råd och rekommendationer för digital bildhantering. Vi som var med! RÖD GRÖN BLÅ Vi som var med! Den här broschyren har tillkommit i ett unikt samarbete mellan Svenska Fotografers Förbund och nedanstående aktörer. Förhoppningen är att broschyren ska innebära startskottet för enklare

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DI1610F. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DI1610F

Läs mer

Macintosh PowerMac, system Mac OS 8.1-9.2.2 och Classic Mode 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit)

Macintosh PowerMac, system Mac OS 8.1-9.2.2 och Classic Mode 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit) N u ä r d e t e n k e l t a t t k o m m a i g å n g m e d v å r t n y a H i s s d e s i g n p r o g r a m! H i s s d e s i g n p r o g rammet passar alla typer av hissar och hissfabrikat. Både nyproduktion

Läs mer

Repro och tryck. Vi skapar säljdrivande förpackningslösningar

Repro och tryck. Vi skapar säljdrivande förpackningslösningar Repro och tryck Vi skapar säljdrivande förpackningslösningar Repro och tryck Egna bolag Distributörer FINLAND NORGE SVERIGE Oslo Mellerud Ulricehamn DANMARK Helsingfors Tallinn ESTLAND Växjö Lagan Plast

Läs mer

Välkommen till Flyerskola!

Välkommen till Flyerskola! Välkommen till Flyerskola! Flyerskola Var började det hela Tryckmetoder Teckensnitt Upplösning av bilder Vanligaste filformaten Program Underlätta arbetet för redaktören Att tänka på vid skapandet av en

Läs mer

Elements 5.0. Innehållsförteckning

Elements 5.0. Innehållsförteckning Elements 5.0 Innehållsförteckning 2. Tanka hem en bild 3. Öppna en bild 4. Rotera 5. Ändra storlek 6. Spara 7. Skriv ut 9. Förbättra 12. Filter 13. Trollstav/Övertoning 14. Klona 15. Gör flytande 16. Svartvit

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Datagrund Vista. Grundläggande filhantering

Datagrund Vista. Grundläggande filhantering Datagrund Vista Grundläggande filhantering 1 Datagrund Vista Mer Windows, bilder och filhantering Det här materialet är avsett för den som genomgått de första två kurserna i Datagrund för Vista. Författare

Läs mer