Beslut: Verksamhetsstipendium på 6000:- till S.O.S för upprustning av kårlokal.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut: Verksamhetsstipendium på 6000:- till S.O.S för upprustning av kårlokal."

Transkript

1

2

3

4 Biblioteksgränd Umeå Tel: Beslutsuppföljning Beslut: Verksamhetsstipendium på 5565:- till UmPe, JF, HHUS och Plum för fotbollsturnering. Beslut: Ersättning på 2198:- för inköp av förstärkare till S.O.S då den tidigare blivit stulen. Beslut: Verksamhetsstipendium på 6000:- till S.O.S för upprustning av kårlokal. Stefan Brattlöf

5 Meddelande Linus Lundström Kårordförande Internat med Ledningsrådet i Örnsköldsvik och ytterligare ledningsråd: Jag har deltagit i ett internat i Örnsköldsvik med universitetets ledningsråd (universitetsledningen, dekanerna och studentkårsordföringarna). Här diskuterades främst universitetets profil och långsiktiga mål Vision 2020, universitetets verksamhetsplansarbete samt universitetets bibliometriska rankning (och hur den skall förbättras). Detta arbete har även följts upp på ytterligare ett ledningsråd. Tyvärr har dessa möten inte varit vansinnigt intressanta ur ett studentperspektiv. Universitetsstyrelsen/Studentfallsskrivelsen 2014: Det har varit ett nytt universitetsstyrelsemöte som jag deltagit i. Av särskilt intresse kan nämnas att styrelsen beslutade om hur universitetet skall gå vidare med årets upplaga av studentfallsskrivelsen. I beslutet ingår att tillsätta en grupp med syfte att säkerställa att universitetets regelverk efterlevs (i enlighet med punk 1.3 i Studentfallsskrivelsen 2013); att Utbildningsstrategiska rådet (USSR) två universitetsövergripande frågor från Studentfallskrivelsen 2013 att arbeta med under verksamhetsåret ; att kårerna för en dialog med fakulteterna rörande innehållet i skrivelsen utifrån dessa dialoger ska varje fakultet och lärarhögskolan ta tag i tre områden från skrivelsen och senast i januari 2014 redovisa till USSR hur frågan ska arbetas med samt att USSR behandlar alla ovan nämnda punkter under hösten 2014 och lägger en plan för det fortsatta arbetet med Studentfallskrivelsen Samverkan om universitetets lokaler och område: Jag har deltagit i samverkansträffar angående att Studentcentrum planeras att flytta till Universum-huset, träff angående storskalig ombyggnad av universumhuset (som dock ligger längre bort i tiden) och genomgång av en tjugoårig plan för universitetets expansion och utveckling av campus. Scharinska: Kommunen har svarat på den skrivelse jag sammanfattade. Svaret var delvis konkret och delvis positivt men också problematiskt. Har även haft möte med kommunen och ska inom kort träffa Länsstyrelsen. Kårhuset: Ytterligare lokalförbättringar genomförda (framdragning av el till studieplatser, en del textilier införskaffade, mer teknik till övervåningen planerad). Den 4:e december kommer kommunens Miljö- & Hälsoskyddsnämnd ta upp frågan om stadigvarande alkoholtillstånd för Kårhuset. Viss verksamhet i form av slutna sittningar och liknande sker i lokalerna regelbundet. Nationernas Hus/Vita Huset: Det är i skrivande stund oklart om vi kommer att ha möjlighet att ta över Nationernas Hus från Nationernas Förbund. Vi arbetar vidare med frågan och ska även träffa en jurist angående möjliga vägar framåt. Avtal med fakulteterna: Vi har diskuterat nya tjänsteköpavtal angående utbildningsbevakning med Samfak och Lärarhögskolan (Humfak ska vi träffa om några veckor). Med Lärarhögskolan har vi slutit ett avtal som innebär att vi kommer att ha 1,5 utbildningsbevakare på Umpe. Det känns positivt då det minskade studentunderlaget gjorde att vi var oroliga att vi skulle vara tvungna att gå ned på 1 utbildningsbevakare på Umpe. Vi har inte kommit i mål med Samfak ännu men förhoppningen är att vi ska ligga kvar på dagens nivå. Kåren som hyresvärd: De renoveringar som genomförs på Storgatan 7 är snart färdiga och vi hoppas på att kunna flytta in personer i rummen inom två veckor Sidan 1 av 5

6 Meddelande Linus Lundström Kårordförande Examensrådet: Fortsatt arbete med revidering av examensordningen. Enkäter för utredning av den nya arbetsprocessen gällande hantering av tillgodoräknanden ska vara klara till fredag den 8 november. GUPP: Revidering av kategorierna i studentfallsdiariet är klart. Nya kategorier är införda och definitionerna av samtliga är omarbetade. De nya kategorierna innebär bland annat att studiesociala frågor innefattas tydligare i diariet. Det färdiga resultatet ska skickas ut till UMS och NTK för synpunkter, vi ska arbeta för att samtliga kårer vid UmU använder sig av samma kategorier för att bland annat underlätta för framtida arbete med studentfallsskrivelsen. GUPP har även gett förslag på hur projekt 18 i Handlingsplanen under Utbildning kan genomföras. Projektet är: Kåren skall utveckla stödet för distansstudenter och studenter vilkas utbildning är förlagd till andra studieorter. Förslagsvis gör minst ett utskick per termin till studenterna där deras rättigheter är i fokus. Utskicket kan då även lyfta fram utbildningsbevakarna, vi skulle dessutom kunna göra ett utskick för Campusstuderande och ett för distansstuderande. Fakulteterna och Lärarhögskolan har blivit erbjuden en fakultetsspecifik översikt av vilka problemområden som är vanligast vid just deras enhet. Lärarhögskolan och Samfak är nöjda med Studentfallsskrivelsen 2013 men Humfak har efterfrågat en specifikation. Arbete med detta har påbörjats. Priser: Fortsatt arbete med planering för pedagogiska priset och studievägledarpriset som delas ut i maj. Utbildning: En arbetsgrupp för att planera den studentfackliga utbildningsdagen har tillsatts. Datumet för dagen är eftermiddagen den 12 december. Arbetsgruppen har haft ett möte sedan dess. Kursplaner: Ett arbete med att granska kursplaner vid den samhällsvetenskapliga fakulteten har påbörjats. Föreläsning: I samarbete med SamSek, JF, HHUS och BetSek gavs en lunchföreläsning om studenträtt och utbildningsfrågor torsdagen den 7 november. Riktad främst till dessa sektioners medlemmar men öppen för alla. Gutbev: Stiftelsen Studenthälsan har kommit med ett förslag till den studiesociala grenen hos kårerna att arbeta fram en ansökan för att genomföra en undersökning kring hur studenterna mår och uppfattar boendesituationen. Ansökan ska ha kommit in till 29 november och ska vara ett samarbete mellan alla fyra kårer. Samtliga centrala utbildningsbevakare ska skicka ut sin kårs handlingsplan för att diskutera vilka projekt vi skulle kunna samarbeta med inom detta forum Sidan 2 av 5

7 Meddelande Linus Lundström Kårordförande Anders F: Mötet med prorektor och studentcentrum har tyvärr senarelagts till måndagen den 11 november. GUPP och GutBev har ett flertal frågor att ta upp under kommande möte, vid vilket även representant från skrivningsbevakningen kommer närvara. Att ta upp: o Allergier i samband med tentamen. o Rektorsbeslut i regelverken: Var är de? o Skrivtid för dyslektiker. o Regelverkssida på engelska. o Kodade hemtentamina. o Skrivningsbevakningen: Varför är ej tentor förberedda innan studenterna kommer in? o Kursplaner och examination: Vad innebär det att skriva att examinationsformer ska framgå? Hur tydligt ska det framgå? o Miniräknare: UmU har en lista med två sorters miniräknare som är godkända, där en har slutat tillverkas. Dessutom finns inte tillräckligt med miniräknare och vissa är förlegade. Institutionsnivå: Psykologiska, sociologiska och pedagogiska institutionerna har fört diskussioner om en sammanslagning. Den planerade sammanslagningen av studiestödsfunktionerna vid institutionerna kommer ej bli av utan ett större fokus kommer läggas på samarbete. Föreningsträff: Undertecknad är kontaktperson till BetSek och HumSek. De kårföreningar som ligger under dessa kårsektioner ska kontaktas för att boka möte med undertecknad tillsammans med deras utbildningsbevakare. Än så länge har tre kårföreningar svarat, samtliga är positiva till möte. Doksek: Första mötet för verksamhetsåret var torsdagen den 7 november. Diskussion fördes kring sektionens framtid, forskarutbildningsfrågor samt hur sektionen ska skaffa ett oberoende från central utbildningsbevakare. Arbetsgrupp för kvalitet i utbildningen: Fortsatt arbete med den universitetscentrala arbetsgruppen för kvalitet i utbildningen. I dagsläget arbetas det fram en efterfrågad verksamhetsövergripande sammanställning av hur US reglerar sitt kvalitetsarbete Sidan 3 av 5

8 Meddelande Linus Lundström Kårordförande Arbetsmiljökommittén: Fokus på arbetsmiljömässiga problem bland medlemmar hos NTK och UMS. Bestämt möte mellan studeranderepresentanter och Lokalförsörjningsenheten i början av december där vi bland annat ska prata om behovet av mikrovågsugnar. Rådet för lika villkor: Framtagande av en plan för jämställdhet och likabehandling. Ett möte med hela rådet samt två studeranderepresentantmöten. Nuvarande plan förlängd till Tidsplan: framarbetande av plan fram till december, beslut senast början av april. Ansvarsfull alkoholservering: Möte angående ansvarsfull alkoholservering med kårhuschefer och andra studiesociala ombud. Kårhuscheferna ska tillsammans arbeta fram en slags värdegrundsplattform. Vi ska även sprida information kring kampanjen Varannan vatten samt utlysa en kåröverskridande tävling bland studenter; designa affisch och t-shirt på temat. Jämställdhet över kårgränserna: Startat upp ett jämställdhetsforum där vi fokuserar på samarbete mellan US, UMS, NTK och SHS. UmU s likabehandlingsplan: Vi har kunnat lyfta fram ett starkt studentperspektiv i arbetet med universitetets likabehdnalingsplan. Kontaktperson: JF & Samsek: Tagit kontakt med sektionsordföranden samt kårföreningsordföranden för att besöka deras styrelsemöten och därigenom få bättre insikt hur deras arbete går till samt för att sprida information om kåren och hur vi kan hjälpa till. Har hittills besökt sektionerna samt tre kårföreningar. HHUS & Studenthälsan: Möte med Studenthälsan och HHUS för att arbeta fram en handlingsplan för kåraktiva vid Jämställdhetspolicy: Färdigställt revideringen av US:s jämställdhetspolicy. Hemsidan: Löpande arbete med den studiesociala delen på hemsidan. Klar med avsnittet Studie- /arbetsmiljö. Studiecirkelledarutbildning: Deltagit i Studiefrämjandets cirkelledarutbildning (2 x 6 h), vilket gör att jag kan vara cirkelledare på bland annat de genusstudiecirklar vi planerar köra igång. Mottagningsuppföljning: Skickat ut mottagningsenkäter till sektions- och föreningsordföranden. Svarsfrekvensen är hittills ca: 50%. Möte med HHUS & Studenthälsan: Träffat Studenthälsan samt representant från HHUS, Olof Suneson, för att arbeta fram en handlingsplan kring kåraktiva och den påfrestande situation som uppstår vid stort engagemang samt heltidsstudier. Alkoholfri mötesplats: Blivit intervjuad av P4 Västerbotten och Umeåtidningen. Möte med IOGT-NTO kring samarbete Sidan 4 av 5

9 Meddelande Linus Lundström Kårordförande Utvärdering av Loppis: Vi har genomfört en utvärdering av den loppis vi arrangerade tidigare under hösten. Det vi kan se är att utställarna eftersöker ett lättare sätt att betala på, samt att de vill att vi försöker undvika flaskhalsar. Vi har löst betalningsproblematiken på så sätt att alla utställare betalar innan loppisen via internet. Flaskhalsar är svåra att undvika men vi ska göra vårt bästa för att besökarna lättare ska kunna ta sig mellan de olika borden och att det ska finnas ett bra flöde bland besökarna. Utöver det har vi även börjat marknadsföra den kommande loppisen som går av stapeln 8e december i Kårhuset/Universum. Hittills har 45 utställare anmält sig. Räkmacka: Jag har rekryterat fyra stycken studentrepresentanter till kommande Räkmacka. Dessa har i sin tur anmält ett bra underlag av studenter som är intresserad av att komma på arrangemanget. Social media: Jag har tagit bort den öppna grupp på Facebook, som fanns för medlemmar och personer som var allmänt intresserad av US verksamhet. Dessa har hänvisats till att använda sig av US-sida på Facebook. Detta är gjort för att ge US medlemmar och andra en mer enhetlig bild av den information som vi väljer att gå ut med. Studenträttighetsdag: Tillsammans med övriga i presidiet och utbildningsbevakarna fanns vi ute i Lindellhallen mellan kl 9-15 den 31a oktober för att sprida information om studenternas rättigheter men vi spred även allmän information om kåren. VI delade ut pennor, godis och broschyrer. Venture Cup: Tillsammans med Venture Cup bjöd vi in studenter till en kväll med föreläsare och mingel med olika företag. Vikt låg vid entreprenörskap. Två av företagen som var inbjuda var Uminova och Drivhuset. Dessvärre fick vi inte in tillräckligt stort antal anmälningar innan och tvingades att ställa in evenemanget. Marknadsföring JF: Inför juristens dag som sker januari har JF varit i kontakt med US för att få hjälp med marknadsföring. Vi kommer att bistå med toalettpratare samt papper till affischer. Juriststudenternas rådgivning har också varit i kontakt med US för att bättre kunna marknadsföra deras tjänst de erbjuder medlemmar i US. Klassrumsbesök Cykelhjälm: Jag har varit i kontakt med olika programansvariga och gått ut för att genomföra kortare klassrumsbesök i syfte att sprida information och vetskap om umeåhjälmen. Klassrumsbesöken kommer att ske med hjälp av Kenneth Gruffman. Vi har även genomför en lunchföreläsning 30e oktober tillsammans med designer av umeåhjälmen för att sprida information om vårt kommande arbete Sidan 5 av 5

10 Styrdokument Emma Strömberg Studiesocialt ansvarig För att nå ett mer jämställt universitet krävs ett aktivt arbete. Denna jämställdhetspolicy har till syfte att fungera som styrdokument för s jämställdhetsarbete. Vägen till en jämställd universitetsvärld är en process. En viktig del i denna process är att integrera jämställdhetsarbetet i s samtliga verksamheter i enlighet med de principer som fastslås i denna policy. Policyn omfattar, dess kårsektioner och kårföreningar. Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Studietiden är utan tvekan en väsentlig del av livet, vilket gör att en jämställd universitetsvärld bör vara något självklart så är det dessvärre inte idag. Jämställdhet avgränsas till maktförhållandet mellan kvinnor som grupp och män som grupp, vilket är heteronormativt och problematiskt för de som inte definierar sig efter dessa könsidentiteter. Ifrågasättandet av könsmaktsordningen, genom jämställdhetsarbete, är dock viktigt i strävan efter ett samhälle utan förlegade könsroller och snäva könsidentiteter. Rådande könsmaktsordningen skapar reella och informella hinder för kvinnor att avancera inom universitetsvärlden. Något som visas tydligt i statistiken för Umeå universitet från 2012 där könsfördelningen skiljer sig beroende på utbildningsnivå: Antal studenter inom grundutbildning: Antal studenter inom forskarutbildning: Antal lärare/forskare: Antal professorer: varav 61 % kvinnor varav 52 % kvinnor varav 45 % kvinnor 392 varav 27 % kvinnor Brist på jämställdhet är inte enbart ett demokratiskt problem utan också ett betydande kvalitetsproblem. Mångfald inom studentgruppen, däribland könsfördelning, bidrar bland annat till olika synsätt på utbildningen, dess innehåll tillika i diskussioner i koppling till undervisningen. Genom att motverka en homogen syn på utbildningsfrågor och utbildningens innehåll kommer det på sikt avspeglas i resterande samhälle. Under studietiden formas studentens värderingar och förhållningssätt för att sedan följa hen genom hela livet. Då studenter är en väsentlig del av samhället och dess utveckling är det av oerhörd vikt att den akademiska världen tar sitt ansvar gällande jämställdhet Sidan 1 av 3

11 Styrdokument Emma Strömberg Studiesocialt ansvarig på central nivå ska verka för att förändra maktstrukturer knutna till kön genom att bedriva påverkansarbete. ska verka för att: Inkludera och uppmuntra studenter i/till jämställdhetsarbete. Uppmärksamma internationella kvinnodagen. Utjämna snedvridna könsfördelningar på samtliga utbildningar. Ett genusperspektiv genomsyrar kurskataloger och kursinformation. s informationsmaterial har ett könsneutralt språkbruk. Genomföra aktiviteter i syfte att skapa diskussioner om genus, makt och kön. Erbjuda kårstyrelsens ledamöter utbildning inom genus. Samtliga presidialer utbildas inom genus. s sektioner och föreningar kan bidra till stärkt jämställdhet på flera sätt. Kårsektioner och kårföreningar bidrar till stärkt jämställdhet genom: Löpande påverkansarbete kring genusperspektiv inom utbildning mot fakultet/institution. Översyn av könsfördelning inom styrelse/utskott. Översyn av aktiviteter under mottagningsverksamhet. Föreningars studerandearbetsmiljöombud som företräder studenter inom bland annat psykosociala arbetsmiljöfrågor. s mottagningsverksamhet regleras av en mottagningspolicy. Där står det att ingen form av kränkning eller diskriminering accepteras. anordnar årligen en mottagningsutbildning för generaler och faddrar, denna ska uppmärksamma hur mottagningen ska genomsyras av ett bra genusperspektiv samt hur sexism ska bemötas och motverkas. ska verka för att: Samtliga mottagningsaktiviteter genomförs utan kränkande inslag och diskriminering Sidan 2 av 3

12 Styrdokument Emma Strömberg Studiesocialt ansvarig Trakasserier på grund av kön är en av fem diskrimineringsgrunder som regleras i diskrimineringslagstiftningen. Sexuella trakasserier är handling och uppträdande av sexuell natur som kränker en annan person. Det är alltid den utsatte som avgör vad som är kränkande. Både män och kvinnor utsätts för trakasserier men i de flesta fall handlar det om män som trakasserar kvinnor. Då det handlar om ett maktmissbruk från förövarens sida är det således en viktig jämställdhetsfråga. ska: Kraftfullt verka för att arbetet mot sexuella trakasserier vid Umeå universitet stärks. Antagen av s fullmäktige Sidan 3 av 3

13 Underlag Linus Lundström Kårordförande UNDERLAG: REVIDERING AV UMEÅS STUDENTKÅRS VALSTADGAR Bakgrund Ett av projekten i årets verksamhetsplan avser att se över kårens valstadgar. Motiveringen är att stärka medlemmarnas inflytande och säkerheten i kårvalet: Vi kommer under året att fortsätta arbetet med en organisatorisk översyn. Det är många delar av kåren som måste utvecklas och förtydligas. Det är viktigt att vi är en kår där alla har en plats och där alla har inflytande. I denna översyn kommer också kårens stadgar att ses över. Fortsätta utveckla kårvalet, med målsättning på ett högre valdeltagande och stärkt säkerhet för röstande medlemmar. Fokus i de ändringsförslag som följer rör dels förtydliganden, dels en tydligare styrning av hur röstning i s val ska gå till. Nedan följer förklaring till de ändringsförslag som lämnas i stadgarna. 2: Då valet är internetbaserat, och identifiering därmed sker på ett annat sätt än förr, finns ingen orsak för en medlem att visa upp sin kårlegitimation. Vidare så sker förtydliganden om vad som avses med valdag samt att den som kandiderar ska ha tecknat medlemskap för vårterminen. 3: Samtliga som stödjer bildande av parti ska ha betalat medlemsavgift för vårterminen. 6: Ett förtydligande görs om vilka namn som kan användas i kårvalet. 7: Samtliga som kandiderar ska ha betalat medlemsavgift för vårterminen. 9: Då internetröstningen börjar innan valförrättningslokalerna öppnar, bör det förtydligas när röstning sker i valförrättningslokaler. 12: Förtydligande om hur röstningen ska gå till där säkerhetsaspekten stärks med en unik kod som tas fram för varje medlem. 24: Samtliga som kandiderar ska ha betalat medlemsavgift för innevarande termin. 25: Samtliga som stödjer bildande av parti ska ha betalat medlemsavgift för innevarande termin. 26: Samtliga som kandiderar ska ha betalat medlemsavgift för innevarande termin Sidan 1 av 1

14 Kapitel 9 Val av kårfullmäktige Valnämnd 1 Valnämnden består av ordförande, vice ordförande samt ett (1) ombud för varje i kårfullmäktige representerat parti. Valnämnden utser inom sig en (1) sekreterare. Nyregistrerade partier har närvaro och yttranderätt med en representant vardera. Valnämnden är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Som valnämndens beslut gäller den mening som erhåller högst antal röster. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Valnämnden ska organisera och genomföra val till s kårfullmäktige. Utöver vad som stadgas i kapitel åligger det valnämnden: Att senast nittio (90) dagar före första valdagen, på s anslagstavla och valets officiella webbplats, offentliggöra plats för inlämnande av de handlingar som krävs för att ställa upp i valet. Att senast sextiofem (65) dagar före första valdagen offentliggöra de vid valet registrerade partierna. Valnämnden ska kontrollera att avgifter enligt kapitel erlagts för samtliga kandidater senast vid tillfället för registrering av kandidatförteckningen. Offentliggörandet ska ske genom anslag på kårens anslagstavla samt på kårvalets officiella webbplats. Att senast sextiofem (65) dagar före första valdagen fastställa och kungöra tidpunkter och platser för valförrättning. Att senast sextiofem (65) dagar före första valdagen offentliggöra plats för röstsammanräkning. Att senast tjugoen (21) dagar före första valdagen utse och instruera valförrättare och rösträknare. Att senast tjugoen (21) dagar före första valdagen tillsända samtliga medlemmar speciell valinformation om hur man går till väga vid röstning samt var information om partierna och deras kandidatlistor finns att tillgå. Att senast tjugoen (21) dagar före första valdagen på tillhandahålla möjlighet till internetröstning. Att i samtliga valförrättningslokaler anslå stadgar samt anvisningar för röstningsförfarandet. Att upprätta protokoll över valet med redogörelse för parti och kandidatregistrering, valresultat, mandatfördelning samt lista med namnen på de valda. Att senast fem (5) dagar efter valförrättningens avslutande inge protokoll till kårfullmäktige samt offentliggöra valresultatet genom anslag på kårens anslagstavla och på kårvalets officiella webbplats., Box 7652, S Umeå

15 Valsätt Nuvarande formulering 2 Kårfullmäktige väljs årligen i fria, slutna, direkta och proportionella val i en valkrets. Rösträtt tillkommer varje medlem som vid valtillfället kan uppvisa giltig kårlegitimation och som har erlagt avgifter enligt kapitel senast klockan 12:00, sista vardagen före första valdagen. Med valdagen avses dagen för vallokalernas öppnande. Valbar är medlem i som vid tillfället för registrering av partis kandidatförteckning erlagt avgifter enligt kapitel senast vid tillfället för registrering av kandidatförteckningen, och som nominerats av registrerat parti. Föreslagen formulering 2 Kårfullmäktige väljs årligen i fria, slutna, direkta och proportionella val i en valkrets. Med valdagen avses dagen för valförrättningslokalernas öppnande. Rösträtt tillkommer varje medlem som vid valtillfället har erlagt medlemsavgift enligt kapitel senast klockan 12:00 före sista valdagen. Valbar är medlem i som vid tillfället för registrering av partis kandidatförteckning erlagt medlemsavgift för vårterminen enligt kapitel senast vid tillfället för registrering av kandidatförteckningen, och som nominerats av registrerat parti. Registrering och nominering 3 Parti som är representerat i kårfullmäktige registreras automatiskt som parti inför nästkommande kårval, under förutsättning att partiet lämnar in namn på gruppledare, kandidatförteckning och kandidatförsäkran inom stadgeenlig tid. Nuvarande formulering För nyregistrering av parti krävs: Att de medlemmar som önskar bilda Föreslagen formulering För nyregistrering av parti krävs: Att de medlemmar som önskar bilda ett parti inkommer med ett parti inkommer med registreringshandling som undertecknats av minst fyrtio (40) kårmedlemmar, som erlagt avgifter enligt kapitel senast vid tillfället för inlämning av registreringshandlingen, där de förklarar sig stödja bildandet av partiet. registreringshandling som undertecknats av minst fyrtio (40) kårmedlemmar, som erlagt medlemsavgift för vårterminen enligt kapitel senast vid tillfället för inlämning av registreringshandlingen, där de förklarar sig stödja bildandet av partiet. Att registreringshandlingen är inlämnad tidigast nittio (90) dagar och senast klockan 12:00 sextiofem (65) dagar före kårvalets första valdag på plats som beslutats av valnämnden enligt kapitel 9 1. Att det nybildade partiet samtidigt med registreringshandlingen skriftligen inger ett partinamn som ej är skyddat enligt stadgarnas kapitel 9 6. Att partiet lämnar in namn på gruppledare, kandidatförteckning och kandidatförsäkran inom stadgeenlig tid. Nyregistrering gäller endast för ett valtillfälle., Box 7652, S Umeå

16 4 Åt alla registrerade partier ska ges möjlighet till information i det nummer av kårens tidning som har utgivningsdag närmast före valet. Det ska även ges möjlighet till information på den officiella webbsidan för kårvalet. 5 Alla enligt kapitel 9 3 registrerade partier har rätt till ekonomiskt stöd. Hälften av detta stöd ska fördelas lika bland alla registrerade partier före valet. Resterande hälft fördelas lika efter valet bland de partier som blivit representerade i kårfullmäktige. Partistödet sätts in på partiets egna konto, eller lämnas ut till partiets gruppledare. Nuvarande formulering Föreslagen formulering 6 Såsom partinamn eller förkortning för detta får ej användas namn tillhörigt annan sammanslutning av studenter, program/kurs eller universitetsorgan. 6 Såsom partinamn eller förkortning för detta får ej användas namn tillhörigt denna sammanslutning, kårsektion, kårförening, annan sammanslutning med eget organisationsnummer, program/kurs eller universitetsorgan. Partinamnet får ej registreras om det inte skiljer sig tydligt från namn som redan är registrerat för valtillfället. Om mer än ett (1) parti önskar anmäla samma partinamn, och om inget annat följer av dessa stadgar, avgör lotten vilket parti som har rätt till namnet. Om mer än ett (1) parti önskar anmäla partinamn, som registrerades vid föregående valtillfälle eller namn som inte tydligt skiljer sig från detta, äger i första hand det parti som redan är representerat i kårfullmäktige under namnet rätt till detsamma. Om oenighet uppkommer inom ett parti som är representerat i kårfullmäktige om vem som har rätt till namnet inför registrering ges rätten till den fraktion som stöds av flertalet av partiets fullmäktigeledamöter. Om inget av ifrågavarande partier är representerat i kårfullmäktige, äger det parti rätt till namnet som bland sina stiftade medlemmar har flest av dem som vid föregående valtillfälle var stiftande medlemmar bakom beteckningen i fråga. Nuvarande formulering: 7 Gruppledaren ska till plats valnämnden beslutat tidigast nittio (90) dagar och senast klockan 12:00 sextiofem (65) dagar före första valdagen inge kandidatförteckning över de nominerade kandidaternas namn i den ordning de ska väljas. Till sådan förteckning ska fogas skriftligt intyg (kandidatförsäkran) där den nominerade förklarar sig villig att åta sig uppdraget som fullmäktigeledamot. Valnämnden ska kontrollera att avgifter enligt kapitel erlagts för samtliga kandidater senast vid tillfället för registrering av kandidatförteckningen. Föreslagen formulering 7 Gruppledaren ska till plats valnämnden beslutat tidigast nittio (90) dagar och senast klockan 12:00 sextiofem (65) dagar före första valdagen inge kandidatförteckning över de nominerade kandidaternas namn i den ordning de ska väljas. Till sådan förteckning ska fogas skriftligt intyg (kandidatförsäkran) där den nominerade förklarar sig villig att åta sig uppdraget som fullmäktigeledamot. Valnämnden ska kontrollera att medlemsavgift för vårterminen enligt kapitel erlagts för samtliga kandidater senast vid tillfället för registrering av kandidatförteckningen., Box 7652, S Umeå

17 8 Om oenighet uppkommer rörande vem som är gruppledare utser valnämnden den som för nyregistrerat parti stöds av flertalet av dess stiftande medlemmar och för automatiskt registrerat parti den som stöds av flertalet av partiets kårfullmäktigeledamöter. Vid jämt röstetal avgör lotten. Valförfarande Nuvarande formulering Föreslagen formulering 9 Val förrättas under vårterminen under de dagar som kårfullmäktige beslutar om enligt kapitel 8 15d. 9 Val i valförrättningslokal förrättas under vårterminen under de dagar som kårfullmäktige beslutar om enligt kapitel 8 15d. 10 I varje vallokal ska valförrättningen ledas av minst en (1) valförrättare. Det åligger valförrättaren/valförrättarna att vidtaga erforderliga åtgärder för att upprätthålla ordningen i vallokalen. Valpropaganda får inte förekomma i vallokalen under valförrättningen. Valnämnden beslutar om lokal för valförrättningen samt lokalens yttre begränsningar. 11 I vallokalen ska minst en (1) dator med internetuppkoppling finnas att tillgå. Internetröstning 12 Samtliga medlemmar ska tillsändas speciell valinformation om hur man går till väga vid röstning samt var information om partierna och deras kandidater finns att tillgå, senast tjugoen (21) dagar före första valdagen. Nuvarande formulering Föreslagen formulering Nytt stycke Varje medlem verifierar sig vid röstning genom att ange personnummer samt en för varje medlem unik kod vid inloggning till valsidan. Valinformationen ska sändas till medlemmarna under adress som finns registrerad i Umeå studentkårs medlemsregister. ansvarar inte för förseningar av valinformationen eller dess uteblivande, om dessa beror på omständigheter varöver Umeå studentkår ej kunnat råda. 13 De röster som inom stadgad tid kommit valnämnden tillhanda ska kontrolleras mot röstlängden. Om flera röster inkommer från samma person är den senast till ankomna rösten giltig och de övriga ska förstöras. Röstsammanräkning och mandatfördelning 14 Röstsammanräkningen är offentlig och ska företas på plats beslutad av valnämnden och under kontroll av minst tre (3) av valnämnden utsedda rösträknare, vilka själva inte nominerats till fullmäktige för det år valet avser. Röstsammanräkningen ska vara avslutad inom fyrtioåtta (48) timmar efter valförrättningens avslutande. Mandaten i kårfullmäktige ska fördelas proportionellt mellan partierna på grundval av valresultatet. Fördelningen görs genom att jämförelsetal beräknas för partierna. Det parti som vid varje beräkning får det största jämförelsetalet ska tilldelas ett mandat. Vid beräkningen ska den jämkade uddatalsmetoden tillämpas, som den beskrivs i kapitel 9 15., Box 7652, S Umeå

18 Mandat som blir över till följd av att parti som vid röstsammanräkningen fått fler mandat än antalet registrerade kandidater får ej fördelas på andra partier. Överblivna mandat är obesatta till nästa val. 15 Fördelningen av mandat beräknas enligt den jämkade uddatalsmetoden. Den innebär att så länge partiet ännu inte tilldelats något mandat beräknas jämförelsetalet genom att partiets röstetal i valkretsen delas med 1,4. När ett parti har fått ett mandat beräknas nytt jämförelsetal genom att partiets röstetal delas med 3. Därefter fortsätter man på samma sätt att dela partiets röstetal med närmast högre udda tal för varje tilldelat nytt mandat. Det parti som vid varje beräkning får det största jämförelsetalet ska tilldelas ett mandat. Ordinarie ledamöter och ersättare 16 Till ordinarie ledamöter utses de, till de antal mandat partiet erhållit, på partis kandidatförteckning, först uppräknade kandidaterna. Till ersättare utses i tur och ordning övriga uppräknade kandidater på ett partis kandidatförteckning. 17 Ersättare inträder vid ordinarie ledamots frånvaro på kallelse av kårfullmäktiges ordförande och i den ordning som fastställs genom kapitel Frånträder kårfullmäktigeledamot eller ersättare sitt uppdrag under löpande mandattid ska denne göra skriftlig anmälan till kårfullmäktige. Till ny ledamot utses den först uppräknade ersättaren på partiets kandidatförteckning. Om ingen fler finns på partiets kandidatförteckning förblir platsen obesatt resten av mandatperioden. 19 Om det kvarvarande antalet kårfullmäktigeledamöter enligt kapitel 9 16 är färre än sexton (16) ska valnämnden förrätta extraval enligt kapitel Överklagande och extraval 20 Medlem som anser att fastställd ordning vid valet inte följts, kan överklaga i fråga om registrering av partinamn senast på sjunde (7) dagen efter deras offentliggörande och i fråga om valförrättningen, röstsammanräkningen eller mandatfördelningen senast sju (7) dagar efter valresultatets offentliggörande. Klagoskriften inlämnas till inspektor. 21 Finner inspektor efter överklagande enligt kapitel 8 20 att fel begåtts, som kan inverka eller har inverkat på valets utgång, ska inspektor ålägga valnämnden att låta göra om de delar av valet och eventuellt förberedelserna för detta, som felet berör. Stadgar för val av kårfullmäktig vid extraval 22 Om kårfullmäktige beslutar om upplösning enligt kapitel 8 34, eller om antalet kvarvarande fullmäktigeledamöter är färre än sexton (16), enligt kapitel 9 19, gäller ordinarie stadgar för val till kårfullmäktige enligt kapitel 9, om inget annat följer av Om kårfullmäktige beslutat om upplösning av fullmäktige ska extraval ske senast femtio (50) dagar efter kårfullmäktiges upplösning. Om antalet kvarvarande fullmäktigeledamöter är färre än sexton (16) enligt kapitel 9 19 ska extraval ske senast femtio (50) dagar efter det uppdagats att antalet kvarvarande ledamöter är färre än sexton (16). 24 Vid extraval åligger det valnämnden särskilt Att besluta om tid och plats för valet., Box 7652, S Umeå

19 Att senast fyrtio (40) dagar före första valdagen, på s anslagstavla och valets officiella webbplats, offentliggöra plats för inlämnande av de handlingar som krävs för att ställa upp i valet. Nuvarande formulering Föreslagen formulering Att senast trettio (30) dagar före första valdagen offentliggöra de vid valet registrerade partierna. Valnämnden ska kontrollera att avgifter enligt kapitel erlagts för samtliga kandidater senast vid tillfället för registrering av kandidatförteckningen. Offentliggörandet ska ske genom anslag på kårens anslagstavla samt på kårvalets officiella webbplats. Att senast trettio (30) dagar före första valdagen offentliggöra de vid valet registrerade partierna. Valnämnden ska kontrollera att medlemsavgift för innevarande termin enligt kapitel erlagts för samtliga kandidater senast vid tillfället för registrering av kandidatförteckningen. Offentliggörandet ska ske genom anslag på kårens anslagstavla samt på kårvalets officiella webbplats. Att senast trettio (30) dagar före första valdagen fastställa och kungöra tidpunkter och platser för valförrättning. Att senast trettio (30) dagar före första valdagen offentliggöra plats för röstsammanräkning. 25 Parti som är representerat i kårfullmäktige registreras automatiskt som parti inför extraval, under förutsättning att partiet lämnar in namn på gruppledare, kandidatförteckning och kandidatförsäkran inom stadgeenlig tid. För nyregistrering av parti vid extraval krävs: Nuvarande formulering Att de medlemmar som önskar bilda Föreslagen formulering Att de medlemmar som önskar bilda ett parti inkommer med ett parti inkommer med registreringshandling som registreringshandling som undertecknats av minst fyrtio (40) undertecknats av minst fyrtio (40) kårmedlemmar, som erlagt avgifter kårmedlemmar, som erlagt enligt kapitel senast vid medlemsavgift för innevarande tillfället för inlämning av termin enligt kapitel senast registreringshandlingen, där de vid tillfället för inlämning av förklarar sig stödja bildandet av registreringshandlingen, där de partiet. förklarar sig stödja bildandet av partiet. Att registreringshandlingen är inlämnad senast klockan 12:00 trettio (30) dagar före extravalets första valdag på plats som beslutats av valnämnden enligt kapitel 9 24, Box 7652, S Umeå

20 Att det nybildade partiet samtidigt med registreringshandlingen skriftligen inger ett partinamn som ej är skyddat enligt stadgarnas kapitel 9 6 Att partiet lämnar in namn på gruppledare, kandidatförteckning och kandidatförsäkran inom stadgeenlig tid. Nyregistrering gäller endast för ett (1) valtillfälle. 26 Vid extraval ska gruppledaren till plats valnämnden beslutat senast klockan 12:00 trettio (30) dagar före första valdagen inge kandidatförteckning över de nominerade kandidaternas namn i den ordning de ska väljas. Till sådan förteckning ska fogas skriftligt intyg (kandidatförsäkran) där den nominerade förklarar sig villig att åta sig uppdraget som fullmäktigeledamot. Nuvarande formulering Föreslagen formulering Valnämnden ska kontrollera att avgifter enligt kapitel erlagts för samtliga kandidater senast vid tillfället för registrering av kandidatförteckningen. Valnämnden ska kontrollera att medlemsavgift för innevarande termin enligt kapitel erlagts för samtliga kandidater senast vid tillfället för registrering av kandidatförteckningen., Box 7652, S Umeå

Bilaga B5_1. Umeå studentkår, Biblioteksgränd 6, S-907 36 Umeå www.umeastudentkar.se - 1 -

Bilaga B5_1. Umeå studentkår, Biblioteksgränd 6, S-907 36 Umeå www.umeastudentkar.se - 1 - Bilaga B5_1-1 - ... 4... 4 Stödmedlemskap... 5 Alumnimedlemskap... 5 Utträde... 5... 5... 5... 6 Sammansättning och ändamål... 6 Medlemskap... 6 Sektionsstyrelsens uppgifter... 6 Ekonomi och årsmöte...

Läs mer

Stadgar för Umeå studentkår

Stadgar för Umeå studentkår Stadgar för Umeå studentkår - 1 - Innehåll Stadgar för Umeå studentkår... 1 Kapitel 1 Ändamål och verksamhetsområde... 4 Kapitel 2 Medlemskap och stödmedlemskap... 4 Stödmedlemskap... 4 Utträde... 4 Kapitel

Läs mer

Att starta och driva ett parti inom. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid

Att starta och driva ett parti inom. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Att starta och driva ett parti inom En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Umeå studentkårs syfte...3 Umeå studentkårs uppbyggnad...4

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande Umeå studentkår Kårordförande 13/14 Föredragningslista Kårfullmäktige nr.5 13/14 Att: Kårfullmäktige, kårstyrelsen, gruppledare, inspektor, proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: 2014-02-12

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka?

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka? Paragr af nr. Gällande stadgar reviderade 2011-04-18 Kommentar Föreslagen revidering av stadgar Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen) har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Motion om ordinarie medlemskap och stödmedlemskap i Uppsala studentkår

Motion om ordinarie medlemskap och stödmedlemskap i Uppsala studentkår Till Uppsala studentkårs fullmäktige Motion om ordinarie medlemskap och stödmedlemskap i Uppsala studentkår Uppsala studentkår har i dagsläget bara en typ av medlemskap. Detta innebär att alla medlemmar,

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Bilaga U2 Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090786 90 00 Beslutsuppföljning 20150601 Meddelande att US och NTK skickat en skrivelse till UmU med en förfrågan om kontorslokal vid Konstnärligt

Läs mer

4 Styrelsen. 4.2 Ordförande Väljs under UMSYS årsmöte. Ordförande har rätt att teckna firma. Ordförande leder styrelsens arbete.

4 Styrelsen. 4.2 Ordförande Väljs under UMSYS årsmöte. Ordförande har rätt att teckna firma. Ordförande leder styrelsens arbete. 1 Beskrivning av föreningen Föreningens namn är Umeå Systemvetarförening, (hädanefter benämnd UMSYS). Organisationsnummer: 802446-7956. Föreningens verksamhetsår sträcker sig från 1 januari till 31 december.

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING FÖR ARBETSGRUPP KÅRENS FRAMTIDA ORGANISATION

ARBETSBESKRIVNING FÖR ARBETSGRUPP KÅRENS FRAMTIDA ORGANISATION ARBETSBESKRIVNING FÖR ARBETSGRUPP KÅRENS FRAMTIDA ORGANISATION Representanter: HHUS: Jimmy Kindholm ordf@hhus.se Betsek: Kristoffer Månsson kriztoffer@hotmail.com Humsek: Sebastian Andersson ordfhumsek@umeastudentkar.se

Läs mer

Att starta och driva ett parti. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid

Att starta och driva ett parti. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Att starta och driva ett parti En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Umeå studentkårs syfte... 3 Umeå studentkårs uppbyggnad...

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-05-07 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas Norlund Sivermark Anna Neglén Daniel

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

Stadgar för Obbola Båtklubb OBK

Stadgar för Obbola Båtklubb OBK Stadgar för Obbola Båtklubb OBK 1 Ändamål Obbola Båtklubb bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Långhalsviken, Obbola. Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Styrdokument 2009-09-18. Umeå studentkår Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00

Styrdokument 2009-09-18. Umeå studentkår Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Umeå studentkår Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Styrdokument 2009-09-18 Handlingsplan Info Projekt 1 Sammanställning av studentrabatter För att tydliggöra det värde som ett medlemskap i kåren innebär

Läs mer

Stadgar Göteborg Lacrosse

Stadgar Göteborg Lacrosse Stadgar Göteborg Lacrosse 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Göteborg lacrosse med smeknamnet Seadrakes. Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun. 2 Syfte Föreningens syfte är att främja

Läs mer

MEDLEMSREGLEMENTE FÖR UMEÅ STUDENTKÅR

MEDLEMSREGLEMENTE FÖR UMEÅ STUDENTKÅR MEDLEMSREGLEMENTE FÖR UMEÅ STUDENTKÅR Reglering i s stadgar... 2 Kapitel 2: Medlemskap och stödmedlemskap... 2 Kapitel 5 Kårsektioner... 3 Medlemsavgifter... 4 Medlemskapets innehåll... 5 Medlemskapets

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser VÄSTERBOTTENS HANDBOLLFÖRBUNDS STADGAR, ANTAGNA VID FÖRBUNDETS ÅRSMÖTE, 9 juni 2016 Organisationsnummer; 894001-7125. Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser 1 Förbundets uppgift Förbundets uppgift Västerbottens

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2015-02-11 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Djurens partis stadgar

Djurens partis stadgar Djurens partis stadgar 1. Namn och syfte Partiets namn är Djurens parti. Djurens parti är en politisk organisation vars syfte är att kraftfullt verka för djurens intressen genom att ta politiskt mandat

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå STADGAR för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/12 2011. Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Stadgar för Credos riksorganisation

Stadgar för Credos riksorganisation Stadgar för Credos riksorganisation Antagna av representantskapet 2014-11-01 i första läsningen att ersätta stadgar antagna av Credos styrelse gällande från och med 2006-03-01. Trosgrundvalen är antagen

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Antagna vid årsmöte 7 juni 2007 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva ishockeyverksamhet.

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Örebro studentkårs Fullmäktige

Örebro studentkårs Fullmäktige Örebro studentkårs Fullmäktige Datum: 13-04-23-13-04-24 Tid: 17:00 Plats: T137, Rättegångssalen 1.Mötets öppnande...2 2.Mötets stadgeenliga utlysande...2 3.Val av mötesfunktionärer...2 4.Protokolljustering...2

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar för Kvinnokören Embla

Stadgar för Kvinnokören Embla Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 1 Kapitel 2 Medlemskap... 1 Kapitel 3 Räkenskaper... 1 Kapitel 4 Styrelsen... 2 Kapitel 5 Företrädare... 2 Kapitel 6 Valberedningen... 2 Kapitel 7 Repertoarkommitté...

Läs mer

Gefle Studentkårs stadga Reviderad av fullmäktige

Gefle Studentkårs stadga Reviderad av fullmäktige Gefle Studentkårs stadga Reviderad av fullmäktige 2016-09-14 Kapitel 1- Allmänt 1.1 Ändamål Studentkåren är en sammanslutning av studenter vid Högskolan i Gävle samt doktorander registrerade vid Högskolan

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet Stadga för Morlanda Scoutkår Av Svenska Scoutförbundet Utarbetad under våren 2005 Kapitel 1 Kårens uppgift och verksamhet Uppgift 1:1 Scoutkåren har till uppgift att bedriva scoutverksamhet i enlighet

Läs mer

En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb

En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb 2 Varför starta mc-klubb? Att starta en mc-klubb innebär att man samlas runt det gemensamma intresset motorcykeln. En SMC-klubb visar genom

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. Kap. 1 Om föreningen 1 Föreningens namn är Barnaktiviteter i Örnsköldsvik. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Örnsköldsviks

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman 2015 06 09 1 ÄNDAMÅL Mom 1 Syfte Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella sammanslutning. Svensk sjuksköterskeförening

Läs mer

STADGAR. för. Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun.

STADGAR. för. Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun. STADGAR för Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun. 1 Ändamål Kägelhanesällskapet är en ideell förening och har till ändamål att främja kägelsporten och att

Läs mer

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap, IBL 802400-9279 Västberga allé 9, 8 tr 126 30 Hägersten Tel: 08-24 01 30 Epost: kansli@ibl-inst.se Hemsida: http://www.ibl-inst.se STADGAR för INSTITUTET

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Ideella intresseföreningen DELA FLERA

Ideella intresseföreningen DELA FLERA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att aktivt arbeta för att sprida samhällsinformation om, samt uppmuntra till, delningsekonomi genom olika produkter och tjänster. Föreningen skall

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå INNEHÅLL FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅL... 3 MEDLEMSKAP... 3 EKONOMI... 3 REVISION OCH ANSVARSFRIHET...

Läs mer

3 Tillträde till föreningen har studenter vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet samt de som visar intresse däri.

3 Tillträde till föreningen har studenter vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet samt de som visar intresse däri. EHVS Stadgar Uppdaterade 2015-11-18 ÄNDAMÅL OCH SYFTE 1 Föreningens namn är Ekonomihögskolans i Växjö Studentförening, förkortat EHVS. Styrelsen ska ha sitt säte i Växjö 2 Föreningen är ideell med syftet

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för sektionsstyrelserna inom Konstkåren. Sektionsstyrelsen har ett övergripande ansvar som i första

Läs mer

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. fastställda den 14 september 2009 1 ! " Vår förening vill skapa en positiv idrottsmiljö, där såväl sociala som kulturella inslag är en naturlig del av verksamheten, där våra medlemmar utvecklas till självständiga

Läs mer

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS S STADGA 2012 ÅRS LYDELSE Innehållsförteckning 1 Sammansättning och ändamål 1 2 Medlemskap 1 3 Verksamhetsår 2 4 Organisation 2 5 Årsmöte 2 6 Valberedning 4 7 Styrelse

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund

Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund STADGAR FÖR TYRESÅNS VATTENVÅRDSFÖRBUND Förslag till stadgar att godkänna på förbundsmötetoret förordar Förslag med

Läs mer

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: F1 Mötets öppnande Linus Lundström

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: F1 Mötets öppnande Linus Lundström Föredragningslista Kårfullmäktige nr.1 14/15 Att: Kårfullmäktige, kårstyrelsen, gruppledare, inspektor, proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: 2014-05-21 Tid: 16.15 Plats: Tryggheten Punkt

Läs mer

1 Grundval och uppgift

1 Grundval och uppgift EFS stadgar antagna vid årsmöte 1874, med åren 1904, 1911, 1921, 1922, 1923, 1942, 1949, 1958, 1962, 1964, 1966, 1968, 1972, 1979, 1982, 1986, 1994, 1997, 2002, 2006, 2008, 2010 och 2012 beslutade ändringar

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Stadgar för lokal förening i

Stadgar för lokal förening i Stadgar för lokal förening i Brottsofferjourernas Riksförbund Reviderad vid Riksstämman i Strömstad 2009 Brottsofferjourernas Riksförbund Bondegatan 40 100 61 STOCKHOLM Telefon: 08-644 88 00 Fax: 08-644

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

Regler för kårföreningar Göta studentkårs fullmäktige,

Regler för kårföreningar Göta studentkårs fullmäktige, Sida 1/5 Typ av styrdokument: Antagen av: Senast reviderad: Regler för kårföreningar Göta studentkårs fullmäktige, 2015-03-25 2015-03-25 Typ av kårförening: Kårförening utan annan anknytning Kårförening

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer