Beslut: Verksamhetsstipendium på 6000:- till S.O.S för upprustning av kårlokal.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut: Verksamhetsstipendium på 6000:- till S.O.S för upprustning av kårlokal."

Transkript

1

2

3

4 Biblioteksgränd Umeå Tel: Beslutsuppföljning Beslut: Verksamhetsstipendium på 5565:- till UmPe, JF, HHUS och Plum för fotbollsturnering. Beslut: Ersättning på 2198:- för inköp av förstärkare till S.O.S då den tidigare blivit stulen. Beslut: Verksamhetsstipendium på 6000:- till S.O.S för upprustning av kårlokal. Stefan Brattlöf

5 Meddelande Linus Lundström Kårordförande Internat med Ledningsrådet i Örnsköldsvik och ytterligare ledningsråd: Jag har deltagit i ett internat i Örnsköldsvik med universitetets ledningsråd (universitetsledningen, dekanerna och studentkårsordföringarna). Här diskuterades främst universitetets profil och långsiktiga mål Vision 2020, universitetets verksamhetsplansarbete samt universitetets bibliometriska rankning (och hur den skall förbättras). Detta arbete har även följts upp på ytterligare ett ledningsråd. Tyvärr har dessa möten inte varit vansinnigt intressanta ur ett studentperspektiv. Universitetsstyrelsen/Studentfallsskrivelsen 2014: Det har varit ett nytt universitetsstyrelsemöte som jag deltagit i. Av särskilt intresse kan nämnas att styrelsen beslutade om hur universitetet skall gå vidare med årets upplaga av studentfallsskrivelsen. I beslutet ingår att tillsätta en grupp med syfte att säkerställa att universitetets regelverk efterlevs (i enlighet med punk 1.3 i Studentfallsskrivelsen 2013); att Utbildningsstrategiska rådet (USSR) två universitetsövergripande frågor från Studentfallskrivelsen 2013 att arbeta med under verksamhetsåret ; att kårerna för en dialog med fakulteterna rörande innehållet i skrivelsen utifrån dessa dialoger ska varje fakultet och lärarhögskolan ta tag i tre områden från skrivelsen och senast i januari 2014 redovisa till USSR hur frågan ska arbetas med samt att USSR behandlar alla ovan nämnda punkter under hösten 2014 och lägger en plan för det fortsatta arbetet med Studentfallskrivelsen Samverkan om universitetets lokaler och område: Jag har deltagit i samverkansträffar angående att Studentcentrum planeras att flytta till Universum-huset, träff angående storskalig ombyggnad av universumhuset (som dock ligger längre bort i tiden) och genomgång av en tjugoårig plan för universitetets expansion och utveckling av campus. Scharinska: Kommunen har svarat på den skrivelse jag sammanfattade. Svaret var delvis konkret och delvis positivt men också problematiskt. Har även haft möte med kommunen och ska inom kort träffa Länsstyrelsen. Kårhuset: Ytterligare lokalförbättringar genomförda (framdragning av el till studieplatser, en del textilier införskaffade, mer teknik till övervåningen planerad). Den 4:e december kommer kommunens Miljö- & Hälsoskyddsnämnd ta upp frågan om stadigvarande alkoholtillstånd för Kårhuset. Viss verksamhet i form av slutna sittningar och liknande sker i lokalerna regelbundet. Nationernas Hus/Vita Huset: Det är i skrivande stund oklart om vi kommer att ha möjlighet att ta över Nationernas Hus från Nationernas Förbund. Vi arbetar vidare med frågan och ska även träffa en jurist angående möjliga vägar framåt. Avtal med fakulteterna: Vi har diskuterat nya tjänsteköpavtal angående utbildningsbevakning med Samfak och Lärarhögskolan (Humfak ska vi träffa om några veckor). Med Lärarhögskolan har vi slutit ett avtal som innebär att vi kommer att ha 1,5 utbildningsbevakare på Umpe. Det känns positivt då det minskade studentunderlaget gjorde att vi var oroliga att vi skulle vara tvungna att gå ned på 1 utbildningsbevakare på Umpe. Vi har inte kommit i mål med Samfak ännu men förhoppningen är att vi ska ligga kvar på dagens nivå. Kåren som hyresvärd: De renoveringar som genomförs på Storgatan 7 är snart färdiga och vi hoppas på att kunna flytta in personer i rummen inom två veckor Sidan 1 av 5

6 Meddelande Linus Lundström Kårordförande Examensrådet: Fortsatt arbete med revidering av examensordningen. Enkäter för utredning av den nya arbetsprocessen gällande hantering av tillgodoräknanden ska vara klara till fredag den 8 november. GUPP: Revidering av kategorierna i studentfallsdiariet är klart. Nya kategorier är införda och definitionerna av samtliga är omarbetade. De nya kategorierna innebär bland annat att studiesociala frågor innefattas tydligare i diariet. Det färdiga resultatet ska skickas ut till UMS och NTK för synpunkter, vi ska arbeta för att samtliga kårer vid UmU använder sig av samma kategorier för att bland annat underlätta för framtida arbete med studentfallsskrivelsen. GUPP har även gett förslag på hur projekt 18 i Handlingsplanen under Utbildning kan genomföras. Projektet är: Kåren skall utveckla stödet för distansstudenter och studenter vilkas utbildning är förlagd till andra studieorter. Förslagsvis gör minst ett utskick per termin till studenterna där deras rättigheter är i fokus. Utskicket kan då även lyfta fram utbildningsbevakarna, vi skulle dessutom kunna göra ett utskick för Campusstuderande och ett för distansstuderande. Fakulteterna och Lärarhögskolan har blivit erbjuden en fakultetsspecifik översikt av vilka problemområden som är vanligast vid just deras enhet. Lärarhögskolan och Samfak är nöjda med Studentfallsskrivelsen 2013 men Humfak har efterfrågat en specifikation. Arbete med detta har påbörjats. Priser: Fortsatt arbete med planering för pedagogiska priset och studievägledarpriset som delas ut i maj. Utbildning: En arbetsgrupp för att planera den studentfackliga utbildningsdagen har tillsatts. Datumet för dagen är eftermiddagen den 12 december. Arbetsgruppen har haft ett möte sedan dess. Kursplaner: Ett arbete med att granska kursplaner vid den samhällsvetenskapliga fakulteten har påbörjats. Föreläsning: I samarbete med SamSek, JF, HHUS och BetSek gavs en lunchföreläsning om studenträtt och utbildningsfrågor torsdagen den 7 november. Riktad främst till dessa sektioners medlemmar men öppen för alla. Gutbev: Stiftelsen Studenthälsan har kommit med ett förslag till den studiesociala grenen hos kårerna att arbeta fram en ansökan för att genomföra en undersökning kring hur studenterna mår och uppfattar boendesituationen. Ansökan ska ha kommit in till 29 november och ska vara ett samarbete mellan alla fyra kårer. Samtliga centrala utbildningsbevakare ska skicka ut sin kårs handlingsplan för att diskutera vilka projekt vi skulle kunna samarbeta med inom detta forum Sidan 2 av 5

7 Meddelande Linus Lundström Kårordförande Anders F: Mötet med prorektor och studentcentrum har tyvärr senarelagts till måndagen den 11 november. GUPP och GutBev har ett flertal frågor att ta upp under kommande möte, vid vilket även representant från skrivningsbevakningen kommer närvara. Att ta upp: o Allergier i samband med tentamen. o Rektorsbeslut i regelverken: Var är de? o Skrivtid för dyslektiker. o Regelverkssida på engelska. o Kodade hemtentamina. o Skrivningsbevakningen: Varför är ej tentor förberedda innan studenterna kommer in? o Kursplaner och examination: Vad innebär det att skriva att examinationsformer ska framgå? Hur tydligt ska det framgå? o Miniräknare: UmU har en lista med två sorters miniräknare som är godkända, där en har slutat tillverkas. Dessutom finns inte tillräckligt med miniräknare och vissa är förlegade. Institutionsnivå: Psykologiska, sociologiska och pedagogiska institutionerna har fört diskussioner om en sammanslagning. Den planerade sammanslagningen av studiestödsfunktionerna vid institutionerna kommer ej bli av utan ett större fokus kommer läggas på samarbete. Föreningsträff: Undertecknad är kontaktperson till BetSek och HumSek. De kårföreningar som ligger under dessa kårsektioner ska kontaktas för att boka möte med undertecknad tillsammans med deras utbildningsbevakare. Än så länge har tre kårföreningar svarat, samtliga är positiva till möte. Doksek: Första mötet för verksamhetsåret var torsdagen den 7 november. Diskussion fördes kring sektionens framtid, forskarutbildningsfrågor samt hur sektionen ska skaffa ett oberoende från central utbildningsbevakare. Arbetsgrupp för kvalitet i utbildningen: Fortsatt arbete med den universitetscentrala arbetsgruppen för kvalitet i utbildningen. I dagsläget arbetas det fram en efterfrågad verksamhetsövergripande sammanställning av hur US reglerar sitt kvalitetsarbete Sidan 3 av 5

8 Meddelande Linus Lundström Kårordförande Arbetsmiljökommittén: Fokus på arbetsmiljömässiga problem bland medlemmar hos NTK och UMS. Bestämt möte mellan studeranderepresentanter och Lokalförsörjningsenheten i början av december där vi bland annat ska prata om behovet av mikrovågsugnar. Rådet för lika villkor: Framtagande av en plan för jämställdhet och likabehandling. Ett möte med hela rådet samt två studeranderepresentantmöten. Nuvarande plan förlängd till Tidsplan: framarbetande av plan fram till december, beslut senast början av april. Ansvarsfull alkoholservering: Möte angående ansvarsfull alkoholservering med kårhuschefer och andra studiesociala ombud. Kårhuscheferna ska tillsammans arbeta fram en slags värdegrundsplattform. Vi ska även sprida information kring kampanjen Varannan vatten samt utlysa en kåröverskridande tävling bland studenter; designa affisch och t-shirt på temat. Jämställdhet över kårgränserna: Startat upp ett jämställdhetsforum där vi fokuserar på samarbete mellan US, UMS, NTK och SHS. UmU s likabehandlingsplan: Vi har kunnat lyfta fram ett starkt studentperspektiv i arbetet med universitetets likabehdnalingsplan. Kontaktperson: JF & Samsek: Tagit kontakt med sektionsordföranden samt kårföreningsordföranden för att besöka deras styrelsemöten och därigenom få bättre insikt hur deras arbete går till samt för att sprida information om kåren och hur vi kan hjälpa till. Har hittills besökt sektionerna samt tre kårföreningar. HHUS & Studenthälsan: Möte med Studenthälsan och HHUS för att arbeta fram en handlingsplan för kåraktiva vid Jämställdhetspolicy: Färdigställt revideringen av US:s jämställdhetspolicy. Hemsidan: Löpande arbete med den studiesociala delen på hemsidan. Klar med avsnittet Studie- /arbetsmiljö. Studiecirkelledarutbildning: Deltagit i Studiefrämjandets cirkelledarutbildning (2 x 6 h), vilket gör att jag kan vara cirkelledare på bland annat de genusstudiecirklar vi planerar köra igång. Mottagningsuppföljning: Skickat ut mottagningsenkäter till sektions- och föreningsordföranden. Svarsfrekvensen är hittills ca: 50%. Möte med HHUS & Studenthälsan: Träffat Studenthälsan samt representant från HHUS, Olof Suneson, för att arbeta fram en handlingsplan kring kåraktiva och den påfrestande situation som uppstår vid stort engagemang samt heltidsstudier. Alkoholfri mötesplats: Blivit intervjuad av P4 Västerbotten och Umeåtidningen. Möte med IOGT-NTO kring samarbete Sidan 4 av 5

9 Meddelande Linus Lundström Kårordförande Utvärdering av Loppis: Vi har genomfört en utvärdering av den loppis vi arrangerade tidigare under hösten. Det vi kan se är att utställarna eftersöker ett lättare sätt att betala på, samt att de vill att vi försöker undvika flaskhalsar. Vi har löst betalningsproblematiken på så sätt att alla utställare betalar innan loppisen via internet. Flaskhalsar är svåra att undvika men vi ska göra vårt bästa för att besökarna lättare ska kunna ta sig mellan de olika borden och att det ska finnas ett bra flöde bland besökarna. Utöver det har vi även börjat marknadsföra den kommande loppisen som går av stapeln 8e december i Kårhuset/Universum. Hittills har 45 utställare anmält sig. Räkmacka: Jag har rekryterat fyra stycken studentrepresentanter till kommande Räkmacka. Dessa har i sin tur anmält ett bra underlag av studenter som är intresserad av att komma på arrangemanget. Social media: Jag har tagit bort den öppna grupp på Facebook, som fanns för medlemmar och personer som var allmänt intresserad av US verksamhet. Dessa har hänvisats till att använda sig av US-sida på Facebook. Detta är gjort för att ge US medlemmar och andra en mer enhetlig bild av den information som vi väljer att gå ut med. Studenträttighetsdag: Tillsammans med övriga i presidiet och utbildningsbevakarna fanns vi ute i Lindellhallen mellan kl 9-15 den 31a oktober för att sprida information om studenternas rättigheter men vi spred även allmän information om kåren. VI delade ut pennor, godis och broschyrer. Venture Cup: Tillsammans med Venture Cup bjöd vi in studenter till en kväll med föreläsare och mingel med olika företag. Vikt låg vid entreprenörskap. Två av företagen som var inbjuda var Uminova och Drivhuset. Dessvärre fick vi inte in tillräckligt stort antal anmälningar innan och tvingades att ställa in evenemanget. Marknadsföring JF: Inför juristens dag som sker januari har JF varit i kontakt med US för att få hjälp med marknadsföring. Vi kommer att bistå med toalettpratare samt papper till affischer. Juriststudenternas rådgivning har också varit i kontakt med US för att bättre kunna marknadsföra deras tjänst de erbjuder medlemmar i US. Klassrumsbesök Cykelhjälm: Jag har varit i kontakt med olika programansvariga och gått ut för att genomföra kortare klassrumsbesök i syfte att sprida information och vetskap om umeåhjälmen. Klassrumsbesöken kommer att ske med hjälp av Kenneth Gruffman. Vi har även genomför en lunchföreläsning 30e oktober tillsammans med designer av umeåhjälmen för att sprida information om vårt kommande arbete Sidan 5 av 5

10 Styrdokument Emma Strömberg Studiesocialt ansvarig För att nå ett mer jämställt universitet krävs ett aktivt arbete. Denna jämställdhetspolicy har till syfte att fungera som styrdokument för s jämställdhetsarbete. Vägen till en jämställd universitetsvärld är en process. En viktig del i denna process är att integrera jämställdhetsarbetet i s samtliga verksamheter i enlighet med de principer som fastslås i denna policy. Policyn omfattar, dess kårsektioner och kårföreningar. Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Studietiden är utan tvekan en väsentlig del av livet, vilket gör att en jämställd universitetsvärld bör vara något självklart så är det dessvärre inte idag. Jämställdhet avgränsas till maktförhållandet mellan kvinnor som grupp och män som grupp, vilket är heteronormativt och problematiskt för de som inte definierar sig efter dessa könsidentiteter. Ifrågasättandet av könsmaktsordningen, genom jämställdhetsarbete, är dock viktigt i strävan efter ett samhälle utan förlegade könsroller och snäva könsidentiteter. Rådande könsmaktsordningen skapar reella och informella hinder för kvinnor att avancera inom universitetsvärlden. Något som visas tydligt i statistiken för Umeå universitet från 2012 där könsfördelningen skiljer sig beroende på utbildningsnivå: Antal studenter inom grundutbildning: Antal studenter inom forskarutbildning: Antal lärare/forskare: Antal professorer: varav 61 % kvinnor varav 52 % kvinnor varav 45 % kvinnor 392 varav 27 % kvinnor Brist på jämställdhet är inte enbart ett demokratiskt problem utan också ett betydande kvalitetsproblem. Mångfald inom studentgruppen, däribland könsfördelning, bidrar bland annat till olika synsätt på utbildningen, dess innehåll tillika i diskussioner i koppling till undervisningen. Genom att motverka en homogen syn på utbildningsfrågor och utbildningens innehåll kommer det på sikt avspeglas i resterande samhälle. Under studietiden formas studentens värderingar och förhållningssätt för att sedan följa hen genom hela livet. Då studenter är en väsentlig del av samhället och dess utveckling är det av oerhörd vikt att den akademiska världen tar sitt ansvar gällande jämställdhet Sidan 1 av 3

11 Styrdokument Emma Strömberg Studiesocialt ansvarig på central nivå ska verka för att förändra maktstrukturer knutna till kön genom att bedriva påverkansarbete. ska verka för att: Inkludera och uppmuntra studenter i/till jämställdhetsarbete. Uppmärksamma internationella kvinnodagen. Utjämna snedvridna könsfördelningar på samtliga utbildningar. Ett genusperspektiv genomsyrar kurskataloger och kursinformation. s informationsmaterial har ett könsneutralt språkbruk. Genomföra aktiviteter i syfte att skapa diskussioner om genus, makt och kön. Erbjuda kårstyrelsens ledamöter utbildning inom genus. Samtliga presidialer utbildas inom genus. s sektioner och föreningar kan bidra till stärkt jämställdhet på flera sätt. Kårsektioner och kårföreningar bidrar till stärkt jämställdhet genom: Löpande påverkansarbete kring genusperspektiv inom utbildning mot fakultet/institution. Översyn av könsfördelning inom styrelse/utskott. Översyn av aktiviteter under mottagningsverksamhet. Föreningars studerandearbetsmiljöombud som företräder studenter inom bland annat psykosociala arbetsmiljöfrågor. s mottagningsverksamhet regleras av en mottagningspolicy. Där står det att ingen form av kränkning eller diskriminering accepteras. anordnar årligen en mottagningsutbildning för generaler och faddrar, denna ska uppmärksamma hur mottagningen ska genomsyras av ett bra genusperspektiv samt hur sexism ska bemötas och motverkas. ska verka för att: Samtliga mottagningsaktiviteter genomförs utan kränkande inslag och diskriminering Sidan 2 av 3

12 Styrdokument Emma Strömberg Studiesocialt ansvarig Trakasserier på grund av kön är en av fem diskrimineringsgrunder som regleras i diskrimineringslagstiftningen. Sexuella trakasserier är handling och uppträdande av sexuell natur som kränker en annan person. Det är alltid den utsatte som avgör vad som är kränkande. Både män och kvinnor utsätts för trakasserier men i de flesta fall handlar det om män som trakasserar kvinnor. Då det handlar om ett maktmissbruk från förövarens sida är det således en viktig jämställdhetsfråga. ska: Kraftfullt verka för att arbetet mot sexuella trakasserier vid Umeå universitet stärks. Antagen av s fullmäktige Sidan 3 av 3

13 Underlag Linus Lundström Kårordförande UNDERLAG: REVIDERING AV UMEÅS STUDENTKÅRS VALSTADGAR Bakgrund Ett av projekten i årets verksamhetsplan avser att se över kårens valstadgar. Motiveringen är att stärka medlemmarnas inflytande och säkerheten i kårvalet: Vi kommer under året att fortsätta arbetet med en organisatorisk översyn. Det är många delar av kåren som måste utvecklas och förtydligas. Det är viktigt att vi är en kår där alla har en plats och där alla har inflytande. I denna översyn kommer också kårens stadgar att ses över. Fortsätta utveckla kårvalet, med målsättning på ett högre valdeltagande och stärkt säkerhet för röstande medlemmar. Fokus i de ändringsförslag som följer rör dels förtydliganden, dels en tydligare styrning av hur röstning i s val ska gå till. Nedan följer förklaring till de ändringsförslag som lämnas i stadgarna. 2: Då valet är internetbaserat, och identifiering därmed sker på ett annat sätt än förr, finns ingen orsak för en medlem att visa upp sin kårlegitimation. Vidare så sker förtydliganden om vad som avses med valdag samt att den som kandiderar ska ha tecknat medlemskap för vårterminen. 3: Samtliga som stödjer bildande av parti ska ha betalat medlemsavgift för vårterminen. 6: Ett förtydligande görs om vilka namn som kan användas i kårvalet. 7: Samtliga som kandiderar ska ha betalat medlemsavgift för vårterminen. 9: Då internetröstningen börjar innan valförrättningslokalerna öppnar, bör det förtydligas när röstning sker i valförrättningslokaler. 12: Förtydligande om hur röstningen ska gå till där säkerhetsaspekten stärks med en unik kod som tas fram för varje medlem. 24: Samtliga som kandiderar ska ha betalat medlemsavgift för innevarande termin. 25: Samtliga som stödjer bildande av parti ska ha betalat medlemsavgift för innevarande termin. 26: Samtliga som kandiderar ska ha betalat medlemsavgift för innevarande termin Sidan 1 av 1

14 Kapitel 9 Val av kårfullmäktige Valnämnd 1 Valnämnden består av ordförande, vice ordförande samt ett (1) ombud för varje i kårfullmäktige representerat parti. Valnämnden utser inom sig en (1) sekreterare. Nyregistrerade partier har närvaro och yttranderätt med en representant vardera. Valnämnden är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Som valnämndens beslut gäller den mening som erhåller högst antal röster. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Valnämnden ska organisera och genomföra val till s kårfullmäktige. Utöver vad som stadgas i kapitel åligger det valnämnden: Att senast nittio (90) dagar före första valdagen, på s anslagstavla och valets officiella webbplats, offentliggöra plats för inlämnande av de handlingar som krävs för att ställa upp i valet. Att senast sextiofem (65) dagar före första valdagen offentliggöra de vid valet registrerade partierna. Valnämnden ska kontrollera att avgifter enligt kapitel erlagts för samtliga kandidater senast vid tillfället för registrering av kandidatförteckningen. Offentliggörandet ska ske genom anslag på kårens anslagstavla samt på kårvalets officiella webbplats. Att senast sextiofem (65) dagar före första valdagen fastställa och kungöra tidpunkter och platser för valförrättning. Att senast sextiofem (65) dagar före första valdagen offentliggöra plats för röstsammanräkning. Att senast tjugoen (21) dagar före första valdagen utse och instruera valförrättare och rösträknare. Att senast tjugoen (21) dagar före första valdagen tillsända samtliga medlemmar speciell valinformation om hur man går till väga vid röstning samt var information om partierna och deras kandidatlistor finns att tillgå. Att senast tjugoen (21) dagar före första valdagen på tillhandahålla möjlighet till internetröstning. Att i samtliga valförrättningslokaler anslå stadgar samt anvisningar för röstningsförfarandet. Att upprätta protokoll över valet med redogörelse för parti och kandidatregistrering, valresultat, mandatfördelning samt lista med namnen på de valda. Att senast fem (5) dagar efter valförrättningens avslutande inge protokoll till kårfullmäktige samt offentliggöra valresultatet genom anslag på kårens anslagstavla och på kårvalets officiella webbplats., Box 7652, S Umeå

15 Valsätt Nuvarande formulering 2 Kårfullmäktige väljs årligen i fria, slutna, direkta och proportionella val i en valkrets. Rösträtt tillkommer varje medlem som vid valtillfället kan uppvisa giltig kårlegitimation och som har erlagt avgifter enligt kapitel senast klockan 12:00, sista vardagen före första valdagen. Med valdagen avses dagen för vallokalernas öppnande. Valbar är medlem i som vid tillfället för registrering av partis kandidatförteckning erlagt avgifter enligt kapitel senast vid tillfället för registrering av kandidatförteckningen, och som nominerats av registrerat parti. Föreslagen formulering 2 Kårfullmäktige väljs årligen i fria, slutna, direkta och proportionella val i en valkrets. Med valdagen avses dagen för valförrättningslokalernas öppnande. Rösträtt tillkommer varje medlem som vid valtillfället har erlagt medlemsavgift enligt kapitel senast klockan 12:00 före sista valdagen. Valbar är medlem i som vid tillfället för registrering av partis kandidatförteckning erlagt medlemsavgift för vårterminen enligt kapitel senast vid tillfället för registrering av kandidatförteckningen, och som nominerats av registrerat parti. Registrering och nominering 3 Parti som är representerat i kårfullmäktige registreras automatiskt som parti inför nästkommande kårval, under förutsättning att partiet lämnar in namn på gruppledare, kandidatförteckning och kandidatförsäkran inom stadgeenlig tid. Nuvarande formulering För nyregistrering av parti krävs: Att de medlemmar som önskar bilda Föreslagen formulering För nyregistrering av parti krävs: Att de medlemmar som önskar bilda ett parti inkommer med ett parti inkommer med registreringshandling som undertecknats av minst fyrtio (40) kårmedlemmar, som erlagt avgifter enligt kapitel senast vid tillfället för inlämning av registreringshandlingen, där de förklarar sig stödja bildandet av partiet. registreringshandling som undertecknats av minst fyrtio (40) kårmedlemmar, som erlagt medlemsavgift för vårterminen enligt kapitel senast vid tillfället för inlämning av registreringshandlingen, där de förklarar sig stödja bildandet av partiet. Att registreringshandlingen är inlämnad tidigast nittio (90) dagar och senast klockan 12:00 sextiofem (65) dagar före kårvalets första valdag på plats som beslutats av valnämnden enligt kapitel 9 1. Att det nybildade partiet samtidigt med registreringshandlingen skriftligen inger ett partinamn som ej är skyddat enligt stadgarnas kapitel 9 6. Att partiet lämnar in namn på gruppledare, kandidatförteckning och kandidatförsäkran inom stadgeenlig tid. Nyregistrering gäller endast för ett valtillfälle., Box 7652, S Umeå

16 4 Åt alla registrerade partier ska ges möjlighet till information i det nummer av kårens tidning som har utgivningsdag närmast före valet. Det ska även ges möjlighet till information på den officiella webbsidan för kårvalet. 5 Alla enligt kapitel 9 3 registrerade partier har rätt till ekonomiskt stöd. Hälften av detta stöd ska fördelas lika bland alla registrerade partier före valet. Resterande hälft fördelas lika efter valet bland de partier som blivit representerade i kårfullmäktige. Partistödet sätts in på partiets egna konto, eller lämnas ut till partiets gruppledare. Nuvarande formulering Föreslagen formulering 6 Såsom partinamn eller förkortning för detta får ej användas namn tillhörigt annan sammanslutning av studenter, program/kurs eller universitetsorgan. 6 Såsom partinamn eller förkortning för detta får ej användas namn tillhörigt denna sammanslutning, kårsektion, kårförening, annan sammanslutning med eget organisationsnummer, program/kurs eller universitetsorgan. Partinamnet får ej registreras om det inte skiljer sig tydligt från namn som redan är registrerat för valtillfället. Om mer än ett (1) parti önskar anmäla samma partinamn, och om inget annat följer av dessa stadgar, avgör lotten vilket parti som har rätt till namnet. Om mer än ett (1) parti önskar anmäla partinamn, som registrerades vid föregående valtillfälle eller namn som inte tydligt skiljer sig från detta, äger i första hand det parti som redan är representerat i kårfullmäktige under namnet rätt till detsamma. Om oenighet uppkommer inom ett parti som är representerat i kårfullmäktige om vem som har rätt till namnet inför registrering ges rätten till den fraktion som stöds av flertalet av partiets fullmäktigeledamöter. Om inget av ifrågavarande partier är representerat i kårfullmäktige, äger det parti rätt till namnet som bland sina stiftade medlemmar har flest av dem som vid föregående valtillfälle var stiftande medlemmar bakom beteckningen i fråga. Nuvarande formulering: 7 Gruppledaren ska till plats valnämnden beslutat tidigast nittio (90) dagar och senast klockan 12:00 sextiofem (65) dagar före första valdagen inge kandidatförteckning över de nominerade kandidaternas namn i den ordning de ska väljas. Till sådan förteckning ska fogas skriftligt intyg (kandidatförsäkran) där den nominerade förklarar sig villig att åta sig uppdraget som fullmäktigeledamot. Valnämnden ska kontrollera att avgifter enligt kapitel erlagts för samtliga kandidater senast vid tillfället för registrering av kandidatförteckningen. Föreslagen formulering 7 Gruppledaren ska till plats valnämnden beslutat tidigast nittio (90) dagar och senast klockan 12:00 sextiofem (65) dagar före första valdagen inge kandidatförteckning över de nominerade kandidaternas namn i den ordning de ska väljas. Till sådan förteckning ska fogas skriftligt intyg (kandidatförsäkran) där den nominerade förklarar sig villig att åta sig uppdraget som fullmäktigeledamot. Valnämnden ska kontrollera att medlemsavgift för vårterminen enligt kapitel erlagts för samtliga kandidater senast vid tillfället för registrering av kandidatförteckningen., Box 7652, S Umeå

17 8 Om oenighet uppkommer rörande vem som är gruppledare utser valnämnden den som för nyregistrerat parti stöds av flertalet av dess stiftande medlemmar och för automatiskt registrerat parti den som stöds av flertalet av partiets kårfullmäktigeledamöter. Vid jämt röstetal avgör lotten. Valförfarande Nuvarande formulering Föreslagen formulering 9 Val förrättas under vårterminen under de dagar som kårfullmäktige beslutar om enligt kapitel 8 15d. 9 Val i valförrättningslokal förrättas under vårterminen under de dagar som kårfullmäktige beslutar om enligt kapitel 8 15d. 10 I varje vallokal ska valförrättningen ledas av minst en (1) valförrättare. Det åligger valförrättaren/valförrättarna att vidtaga erforderliga åtgärder för att upprätthålla ordningen i vallokalen. Valpropaganda får inte förekomma i vallokalen under valförrättningen. Valnämnden beslutar om lokal för valförrättningen samt lokalens yttre begränsningar. 11 I vallokalen ska minst en (1) dator med internetuppkoppling finnas att tillgå. Internetröstning 12 Samtliga medlemmar ska tillsändas speciell valinformation om hur man går till väga vid röstning samt var information om partierna och deras kandidater finns att tillgå, senast tjugoen (21) dagar före första valdagen. Nuvarande formulering Föreslagen formulering Nytt stycke Varje medlem verifierar sig vid röstning genom att ange personnummer samt en för varje medlem unik kod vid inloggning till valsidan. Valinformationen ska sändas till medlemmarna under adress som finns registrerad i Umeå studentkårs medlemsregister. ansvarar inte för förseningar av valinformationen eller dess uteblivande, om dessa beror på omständigheter varöver Umeå studentkår ej kunnat råda. 13 De röster som inom stadgad tid kommit valnämnden tillhanda ska kontrolleras mot röstlängden. Om flera röster inkommer från samma person är den senast till ankomna rösten giltig och de övriga ska förstöras. Röstsammanräkning och mandatfördelning 14 Röstsammanräkningen är offentlig och ska företas på plats beslutad av valnämnden och under kontroll av minst tre (3) av valnämnden utsedda rösträknare, vilka själva inte nominerats till fullmäktige för det år valet avser. Röstsammanräkningen ska vara avslutad inom fyrtioåtta (48) timmar efter valförrättningens avslutande. Mandaten i kårfullmäktige ska fördelas proportionellt mellan partierna på grundval av valresultatet. Fördelningen görs genom att jämförelsetal beräknas för partierna. Det parti som vid varje beräkning får det största jämförelsetalet ska tilldelas ett mandat. Vid beräkningen ska den jämkade uddatalsmetoden tillämpas, som den beskrivs i kapitel 9 15., Box 7652, S Umeå

18 Mandat som blir över till följd av att parti som vid röstsammanräkningen fått fler mandat än antalet registrerade kandidater får ej fördelas på andra partier. Överblivna mandat är obesatta till nästa val. 15 Fördelningen av mandat beräknas enligt den jämkade uddatalsmetoden. Den innebär att så länge partiet ännu inte tilldelats något mandat beräknas jämförelsetalet genom att partiets röstetal i valkretsen delas med 1,4. När ett parti har fått ett mandat beräknas nytt jämförelsetal genom att partiets röstetal delas med 3. Därefter fortsätter man på samma sätt att dela partiets röstetal med närmast högre udda tal för varje tilldelat nytt mandat. Det parti som vid varje beräkning får det största jämförelsetalet ska tilldelas ett mandat. Ordinarie ledamöter och ersättare 16 Till ordinarie ledamöter utses de, till de antal mandat partiet erhållit, på partis kandidatförteckning, först uppräknade kandidaterna. Till ersättare utses i tur och ordning övriga uppräknade kandidater på ett partis kandidatförteckning. 17 Ersättare inträder vid ordinarie ledamots frånvaro på kallelse av kårfullmäktiges ordförande och i den ordning som fastställs genom kapitel Frånträder kårfullmäktigeledamot eller ersättare sitt uppdrag under löpande mandattid ska denne göra skriftlig anmälan till kårfullmäktige. Till ny ledamot utses den först uppräknade ersättaren på partiets kandidatförteckning. Om ingen fler finns på partiets kandidatförteckning förblir platsen obesatt resten av mandatperioden. 19 Om det kvarvarande antalet kårfullmäktigeledamöter enligt kapitel 9 16 är färre än sexton (16) ska valnämnden förrätta extraval enligt kapitel Överklagande och extraval 20 Medlem som anser att fastställd ordning vid valet inte följts, kan överklaga i fråga om registrering av partinamn senast på sjunde (7) dagen efter deras offentliggörande och i fråga om valförrättningen, röstsammanräkningen eller mandatfördelningen senast sju (7) dagar efter valresultatets offentliggörande. Klagoskriften inlämnas till inspektor. 21 Finner inspektor efter överklagande enligt kapitel 8 20 att fel begåtts, som kan inverka eller har inverkat på valets utgång, ska inspektor ålägga valnämnden att låta göra om de delar av valet och eventuellt förberedelserna för detta, som felet berör. Stadgar för val av kårfullmäktig vid extraval 22 Om kårfullmäktige beslutar om upplösning enligt kapitel 8 34, eller om antalet kvarvarande fullmäktigeledamöter är färre än sexton (16), enligt kapitel 9 19, gäller ordinarie stadgar för val till kårfullmäktige enligt kapitel 9, om inget annat följer av Om kårfullmäktige beslutat om upplösning av fullmäktige ska extraval ske senast femtio (50) dagar efter kårfullmäktiges upplösning. Om antalet kvarvarande fullmäktigeledamöter är färre än sexton (16) enligt kapitel 9 19 ska extraval ske senast femtio (50) dagar efter det uppdagats att antalet kvarvarande ledamöter är färre än sexton (16). 24 Vid extraval åligger det valnämnden särskilt Att besluta om tid och plats för valet., Box 7652, S Umeå

19 Att senast fyrtio (40) dagar före första valdagen, på s anslagstavla och valets officiella webbplats, offentliggöra plats för inlämnande av de handlingar som krävs för att ställa upp i valet. Nuvarande formulering Föreslagen formulering Att senast trettio (30) dagar före första valdagen offentliggöra de vid valet registrerade partierna. Valnämnden ska kontrollera att avgifter enligt kapitel erlagts för samtliga kandidater senast vid tillfället för registrering av kandidatförteckningen. Offentliggörandet ska ske genom anslag på kårens anslagstavla samt på kårvalets officiella webbplats. Att senast trettio (30) dagar före första valdagen offentliggöra de vid valet registrerade partierna. Valnämnden ska kontrollera att medlemsavgift för innevarande termin enligt kapitel erlagts för samtliga kandidater senast vid tillfället för registrering av kandidatförteckningen. Offentliggörandet ska ske genom anslag på kårens anslagstavla samt på kårvalets officiella webbplats. Att senast trettio (30) dagar före första valdagen fastställa och kungöra tidpunkter och platser för valförrättning. Att senast trettio (30) dagar före första valdagen offentliggöra plats för röstsammanräkning. 25 Parti som är representerat i kårfullmäktige registreras automatiskt som parti inför extraval, under förutsättning att partiet lämnar in namn på gruppledare, kandidatförteckning och kandidatförsäkran inom stadgeenlig tid. För nyregistrering av parti vid extraval krävs: Nuvarande formulering Att de medlemmar som önskar bilda Föreslagen formulering Att de medlemmar som önskar bilda ett parti inkommer med ett parti inkommer med registreringshandling som registreringshandling som undertecknats av minst fyrtio (40) undertecknats av minst fyrtio (40) kårmedlemmar, som erlagt avgifter kårmedlemmar, som erlagt enligt kapitel senast vid medlemsavgift för innevarande tillfället för inlämning av termin enligt kapitel senast registreringshandlingen, där de vid tillfället för inlämning av förklarar sig stödja bildandet av registreringshandlingen, där de partiet. förklarar sig stödja bildandet av partiet. Att registreringshandlingen är inlämnad senast klockan 12:00 trettio (30) dagar före extravalets första valdag på plats som beslutats av valnämnden enligt kapitel 9 24, Box 7652, S Umeå

20 Att det nybildade partiet samtidigt med registreringshandlingen skriftligen inger ett partinamn som ej är skyddat enligt stadgarnas kapitel 9 6 Att partiet lämnar in namn på gruppledare, kandidatförteckning och kandidatförsäkran inom stadgeenlig tid. Nyregistrering gäller endast för ett (1) valtillfälle. 26 Vid extraval ska gruppledaren till plats valnämnden beslutat senast klockan 12:00 trettio (30) dagar före första valdagen inge kandidatförteckning över de nominerade kandidaternas namn i den ordning de ska väljas. Till sådan förteckning ska fogas skriftligt intyg (kandidatförsäkran) där den nominerade förklarar sig villig att åta sig uppdraget som fullmäktigeledamot. Nuvarande formulering Föreslagen formulering Valnämnden ska kontrollera att avgifter enligt kapitel erlagts för samtliga kandidater senast vid tillfället för registrering av kandidatförteckningen. Valnämnden ska kontrollera att medlemsavgift för innevarande termin enligt kapitel erlagts för samtliga kandidater senast vid tillfället för registrering av kandidatförteckningen., Box 7652, S Umeå

En levande studentkår

En levande studentkår En levande studentkår hur man kan jobba som kåraktiv inom Umeå studentkår Umeå universitet har ett rikt studentliv: vare sig det rör sig om nationer, pubar, kårföreningar, spex, körer osv. så finns något

Läs mer

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2010-03-03

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2010-03-03 1 Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2010-03-03 Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS Umeå studentkår Nils Larsson Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 09/10 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08/09

Verksamhetsberättelse 08/09 08/09 2009-10-28 INNEHÅLL Innehåll... 2 Inledning... 5 Förtroendevalda... 5 Kårfullmäktige... 5 Kårstyrelsen... 7 Arbetsutskottet... 7 Presidiet... 7 Organisation och verksamhetsledning... 8 Presidiearbetet...

Läs mer

Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI

Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI Index Contact information for The Swedish Pirate Party...3 Party leader...3 Named coordinator...3 Generic "info" email...3 Press contact...3

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Kårordförande 070-686 90 10 Protokoll Styrelsemöte nr.6 10/11 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Närvarande Ordinarie: (MST) Katarina Nilsson (PED)

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE UMEÅ STUDENTKÅR [Kårordförandes namn] Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 08/09 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner.

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner. Innehåll Inledning... 2! Proposition: Verksamhetsplan 2014... 3! Proposition: Likabehandlingsplan 2014... 11! Proposition: Budget 2014... 26! Proposition: Vision för Ung Media Sverige... 31! Proposition:

Läs mer

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14 POLICY Senast reviderad: 2013-12-16 1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 2.1 OM SEKTIONSFÖRENINGEN... 4 2.2 STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA... 4 2.3 ARBETSMILJÖ... 5 2.4 DIPLOMERAD GRÖN SEKTION... 5 3.

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Dagordning 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden Sidan 1 av 1 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(1) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Verksamhetsberättelse 04/05

Verksamhetsberättelse 04/05 Verksamhetsberättelse 04/05 1. FÖRORD Denna verksamhetsberättelse är ett sätt för oss att avsluta och summera vårt verksamhetsår. Den är också en redovisning av vårt arv till våra efterträdare. Summeringen

Läs mer

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset.

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. DAGORDNING FM6 2015 Kårhuset Lund, den 12 maj 2015 Björn Sanders, Talman Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 TFMÖ Ordnfr 2 3 Val av

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Protokoll inför förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll inför förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 2008-08-01--03 1(56) Protokoll inför förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-08-01--03 Föregående möte: 2007-07-11--13

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-10-05--07 1(60) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-10-05--07 Föregående möte: 2007-08-24--26

Läs mer