Miljöredovisning 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöredovisning 2012"

Transkript

1 Miljöredovisning juni 2013

2 2/14 Innehåll 2 Om miljöredovisningen 3 Miljöorganisation 4 Miljöledningssystemet och revisioner 5 Direkt och indirekt miljöpåverkan 6 Miljöpolicy 6 Miljölagstiftning och andra krav 7 Miljömål och utfall Miljömål Kärnindikatorer enligt EMAS III Om miljöredovisningen Miljöredovisningen för 2012 utgör en kombination av denna sammanställning och GöteborgsOperans årsredovisning för Detta kan alltså betraktas som en bilaga till årsredovisningen, vilka tillsammans innehåller det som behövs enligt krav i EMAS förordningen på en komplett, transparant och kvalitetsgranskad miljörapport. Denna miljöredovisning med tillhörande kärnindikatorer avseende år 2012 har granskats och godkänts av ackrediterad miljökontrollant nummer 1002, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. I årsredovisningen finns bland annat en förvaltningsberättelse med information om verksamheten under året, dess omfattning, besökssiffror, info om tillgänglighets- och jämställdhetsarbete, samt flera sidor (sid 21-23) med beskrivning av miljöarbetet som har genomförts under Med detta vill vi på GöteborgsOperan visa hur centralt vårt engagemang är i hållbar utveckling för vår verksamhet. Denna sammanställning innehåller information om förändringar inom GöteborgsOperans miljöorganisation, miljöledningssystem med dess styrande dokument och rutiner, samt miljömålsuppföljning, redovisning av kärnindikatorer enligt EMAS och miljöplan med miljömål för verksamheten under 2013.

3 3/14 Miljöorganisation VD Peter Hansson Miljökonsult Natalja Koniouchenkova Miljöchef Teknisk chef Maths Nyström Miljösamordnare Fastighetschef Arne Sahlstedt Assistent Magdalena Fadum Magasinet Peter Strand Transport Berndt Stenholm Turné/Sköv Thomas Johansson Scenen Joel Björberg Ljus Sarah Carleson Restaurang Linda Rullander Verkstäder Jan-Erik Nilsson Snickeriet Markus Rehn Mask/Peruk Lill Dahlgren Projekt Kristoffer Pålman Projekt Jessica Fjelkegård Rekvisita Lennart Hessle Scenen Lars Ehnebuske Kostym Tatiana Bjarne Kostym Yvonne Ryberg Kostym Karin Johansson Marknad Katarina Hydén Mask/Peruk Frida C Jarl Miljöombuden är representanter för organisationens olika funktioner och är viktiga kommunikatörer inom organisationen. Flera av miljöombuden har chefspositioner och har därför mandat inom sina respektive avdelningar. Några av miljöombuden har även kemikalieansvar inom sina respektive inköpsområden. Under 2012 har miljögruppen ökat med flera nya representanter och idag finns det 18 miljöombud på GöteborgsOperan. Miljögruppen har under 2012 haft regelbundna möten, ungefär en gång i månaden. Protokollen läggs ut på intranätet och fungerar som redovisande dokument i miljöledningssystemet. Möten handlar ofta om uppföljning av åtgärder och olika förslag på förbättringar av GO:s miljöprestanda och kommunikation. Miljögruppen har under året arbetat fram förslag till miljömål och underlag för förbättrade interna rutiner. Miljösamordnaren har löpande ansvar för miljöledningssystemet, flödet av energi och avfall, men också säkerhet. Miljösamordnaren är också den som samlar in och rapporterar miljödata till Västra Götalandsregionens miljösekretariat. Miljöchefen, som också är ledningens representant, sammankallar till miljögruppsmöten och leder miljöstrategin. Extern kompetens anlitas regelbundet, med miljöchefens godkännande, i form av konsult för administration av miljöledningssystemet, KLARA kemikaliedatabas, samt för intern miljöutredning och kommunikation.

4 4/14 Miljöledningssystemet och revisioner Göteborgs Operan har sedan 2001 aktivt arbetat med miljöfrågor och har sedan 2004 ett fullt infört miljöledningssystem baserat på ISO14001 standarden. Under 2012 har vi gjort en förnyad miljöutredning och blivit miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004 och EMAS III registrerade. Certifieringen och registreringen omfattar GO:s verksamhet på Christina Nilssons gata, operahuset i centrala Göteborg, samt de funktioner som direkt styrs av verksamheten: turnéverksamhet, gästspel, externa koncerter etc. Skövdescenen och Magasinet i Skandiahamnen omfattas i dagsläget inte av certifieringen och EMAS registreringen. Det innebär bland annat att kärnindikatorerna t.ex. omfattar inte energiförbrukningen i dessa lokaler. Dock gäller miljöpolicyn, resepolicyn och egenkontrollen med avseende på miljölagstiftningen även inom dessa verksamhetsområden. Internrevisionen genomfördes under augusti Huvudsyfte var att kontrollera verksamhetens och miljöledningssystemet inför certifieringsrevisionen enligt ISO och EMAS. Resultatet från internrevisionen ledde till förbättringsåtgärder inom förebyggande av avvikelser, förtydligande av handlingsplaner, flera dokument och rutiner hade uppdaterats och aktualiserats. Den externa revisionen med syfte att miljöcertifiera vår verksamhet genomfördes under september 2012 av SP. I samband med detta hade vi två granskare närvarande från ackrediteringsorganet, Swedac. Inga större avvikelser hittades. De åtta mindre avvikelser och sex observationer från certifieringsrevisionen har lett till åtgärder inom följande områden: * Miljöaspektsbedömningen tydligare * Avfallskärlens märkning korrigerad * Tillgång till säkerhetsdatablad i ett visst utrymme där kemikalier hanteras * Resurstilldelning tydlig i handlingsplaner * Redovisande dokument vid kompetens- och utbildningsinsatser * Dokumentstyrning på intranätet * Rutin, kommunikation med entreprenörer * Tydligare protokoll från Ledningens genomgång Årlig uppföljning och miljöredovisning till VGR Miljösekretariat genomfördes januari 2013.

5 5/14 Direkt miljöpåverkan Göteborgs Operans verksamhet innebär en rad olika typer av miljöpåverkan, föranledda av våra direkta miljöaspekter. Dessa är t.ex. klimatpåverkande utsläpp, olika luftföroreningar, farligt avfall m.m. Delar av verksamhen som ger upphov till dessa direkta miljöaspekter kan sammanfattas till fem kategorier eller målområden: 1. TRANSPORTER 2. ENERGI 3. INKÖP/RESURSANVÄNDNING 4. KEMIKALIER och 5. AVFALL Energin används till uppvärmning och kylning av lokaler, samt elanvändningen inom fastigheten och för verksamheten. Klimat- och miljöpåverkande utsläpp till luft kommer också från godstransporter, tjänsteresor och turné. Restaurangens livsmedelsval är en viktig del av GöteborgsOperans miljöarbete som närmare berör besökarna och publik. Vattenanvändning, inköp av kemiska produkter och uppkomst av farligt avfall är andra exempel på miljöpåverkande verksamhet. Materialinköp till produktion ger upphov till miljöpåverkan inom olika delar av livscykeln, inte minst vid uppkomsten av avfall avfall. Indirekt påverkan Vi har självklart en viktig roll då vi ställer krav på och utvecklar samarbeten med våra leverantörer och entreprenörer, vars miljöprestanda och rutiner är viktiga för oss. Där vi har störst möjlighet att påverka är våra egna produktioners livscykelaspekter där återanvändning och återvinning blir nyckelbegrepp. Utformning av våra tjänster, vårt produktutbud och repertoar är ännu ett indirekt sätt att försöka styra miljöpåverkan. GöteborgsOperan är också en arbetsplats där medarbetarnas engagemang, kompetens och kunskap är avgörande, även när de cyklar hem, till lokal livsmedelbutik för att köpa middag eller när de agerar som samhällsmedborgare. GöteborgsOperan har också en roll som en samhällsaktör och är en del av Västra Götalandsregionen där vi kan vara med och påverka miljö- och hållbarhetskrav som ställs vid centrala upphandlingar. Vi nätverkar och samarbetar med andra aktörer inom kultursektorn för att effektivisera våra processer och resurshantering tillsammans, men också dela med oss av kunskaperna och hämta inspiration hos varandra för att kunna komma längre. GöteborgsOperan är också en mötesplats, samt en aktör som har möjlighet att influera på hållbarhet under turnéer och besök på andra platser. Bi-drag till biologisk mångfald Medarbetarnas engagemang och intern drivkraft har gjort det möjligt för GöteborgsOperan att under sommaren 2012 börja bidra till den biologiska mångfalden även på lokal nivå. Med två stycken bikupor på taket blev det en liten mängd egen honung till personalen, ökad trivsel och möjlighet att på ett konkret sätt hitta positiva miljöaspekter att arbeta med. Glädje har väckts inta bara inom personalgruppen utan också varje gång vi berättar om dessa små flitiga liv vi har i egenhändigt snickrade bikupor. Detta är vårt sätt att bidra till ett av de 16 nationella miljömål: ett rikt växt- och djurliv.

6 6/14 Göteborgs Operans miljöpolicy I vår verksamhet ska vi vara sparsamma med ändliga och förnyelsebara resurser. Vi ska följa lagar och andra krav och ge våra medarbetare goda miljökunskaper. I vår strävan efter hållbar utveckling ska arbetet präglas av ständiga förbättringar. Därför skall vi på GöteborgsOperan: - alltid ha frågan om miljöpåverkan högt prioriterad vid planering, inköp och beslut inom verksamheten. - vid all tillverkning sträva efter metod- och materialval som gör det möjligt att återanvända eller återvinna produkter och material. - ha ett bra utbud av ekologiska råvaror i vårt restaurangkök och aktivt minska mängden avfall. - använda oss av marknadens ur miljö- och arbetsmiljösynpunkt bästa färger, lim och andra kemikalier. - planera resor och transporter för att minimera användandet av fossila drivmedel. - målmedvetet arbeta med att minimera energiförbrukningen. - regelbundet och öppet kommunicera och följa upp miljöarbetet. Miljölagstiftning och andra krav Miljöbalken och flera europeiska förordningar och direktiv styr GöteborgsOperans verksamhet inom miljöområdet. Förutom de grundläggande kraven finns också myndigheternas föreskrifter inom områden som till exempel reglerar avfallshantering, kemikaliehantering, livsmedel, kosmetika och förebyggande av olyckor som också berör GöteborgsOperan. Varje år genomförs en intern kontroll av efterlevnaden av relevanta miljö- och säkerhetslagkrav omfattande hela Göteborgs Operans verksamhet. Under 2012 har egenkontrollen genomförts under augusti månad och dokumenterats med hjälp av en egen framtagen checklista som underlättar uppföljningen. Resultatet visade att GöteborgsOperans verksamhet sker inom de befintliga lagkrav och att det är väldigt viktigt för verksamheten att våra leverantörer bidrar med att hålla sin kompetens på topp. Detaljerad information om vilka lagar och andra krav som berör verksamheten och hur dessa efterlevs finns i Göteborgs Operans miljöledningssystem.

7 7/14 Miljömål och utfall 2012 Grön indikation i tredje kolumnen innebär god framgång inom målområdet. Målet är antingen uppfyllt eller kommer att uppfyllas inom angiven tid. Gul indikation innebär att fler insatser behövs inom målområdet för att uppnå målet och/eller uppnå önskvärd miljöprestanda. Röd indikation innebär att trenden pekar åt ett motsatt håll jämfört med målsättningen. TRANSPORTER Antalet resta mil med bil och flyg i tjänsten per ska minska jämfört med Resande med privata bilar i tjänsten ska minska jämfört med Andel egna fordon (3) som drivs med förnybara bränslen Utfall Antal körda mil med tjänstebilar (1) per 2012: 13 mil/. Tjänsteresor med flyg per 2012: 244 mil/ Andelen tjänsteresor med privata bilar 2012: 1086 mil, utgör 15 % av alla bilresorna i tjänsten. År 2012 finns en personbilregistrerad tjänstebil som drivs med Kommentar minskning jämfört med 2011, 15 mil/åa Kraftig ökning, med 146 % jmf 2011: 78 mil/åa. Flygresor i tjänsten berör nästan uteslutande vårt Danskompani och gästande produktionsteam. Under 2012 har Danskompaniets turnéverksamhet varit mer omfattande än år 2011 (se årsredovisningen för ytterligare information). Minskning jmf 2011: 1430mil (16%). Enligt VGR ska uppgå till max 35 % av bilresorna (1) i tjänsten. Oförändrat jämfört med Förändrade kriterier för miljöbilsklassningen kommer leda till att bilen upphör vara en miljöbil under ska öka. biogas. Förtydligande: Kärnindikator för miljöpåverkan från transporter totalt visar på ökning mellan 2011 och 2012 (se bilaga). Det som grön färg indikerar är att inom vissa delmål för transporter har miljöpåverkan kunnat minska. ENERGI Långsiktigt mål: Minska energiförbrukningen totalt per ytenhet (kwh/m 2 BTA) med 20 % fram till år 2020 (ref.år 1996) (4) Användningen av el per ytenhet (kwh/m 2 BTA) ska minska jämfört men 2009 års nivå. Utfall År 2012 var den totala energiförbrukningen 191 kwh/m 2, vilket är 17 % minskning jämfört med 230 kwh/m 2 år År 2012 var förbrukningen av el 122,87 kwh/m 2 Tot. mängd förbrukad el 2012: MWh Kommentar Trenden har sedan 1996 varit en stadig minskning av energiförbrukningen för varje år. Minskningen för 2012 är en kilowattimme per kvadratmeter jämfört med år Däremot blir insatserna svårare och svårare ju närmare målet. Elförbrukningen har minskat med 16 % jämfört med 146 kwh år Vi köper endast el märkt Bra Miljöval. 2011: 123 kwh/m 2, tot MWh (1) personbilregistrerade tjänstebilar, ej förmånsbilar (2) mätningarna påbörjades 2010 (54115 mil, 99mil/åa), data för tidigare ej tillgänglig (3) gäller personbilregistrerade bilar, lättlastbilar och tunga fordon (4) Ett nationellt mål antogs av Sveriges riksdag 2006 med ref. året 1995 anpassats och applicerats på vår verksamhet. Energianvändningen anges för bruttoarea (BTA) vilket lämpar sig bättre för typer av lokaler som används av GöteborgsOperan. Mätdata finns f.o.m. år 1996, vilket gäller som referensår.

8 8/14 Miljömål och utfall fortsättning INKÖP LIVSMEDEL Andelen ekologiska livsmedel av den totala livsmedelsbudgeten ska öka jmf med Utfall Andel ekologiska livsmedel utgör 37 % år Kommentar Kraftig ökning jmf 28 % år Enligt VGR mål ska regionens totala andel utgöra minst 30% år 2011 (35% år 2013). KEMIKALIER År 2012 ska användningen av utfasningsämnen enligt VGR kemikaliestrategin ha minskat med 25 % jämfört med 2009 (1). År 2012 ska antalet använda utfasningsämnen enligt VGR kemikaliestrategin ha minskat med 25 % jämfört med Säkrare kemikaliehantering, fokusområde för 2012: Kompetensinsatser inom områden kemikalier i textilier och risker inom arbetsmiljön vid kemikaliehantering. Utfall Mängden utfasningsämnen enl. kemikaliestrategin som använts under 2012: 1 liter Mängd använda PVCprodukter, vinyldansmattor 2012: 2200 kg innehållande ftalater DINP tot 572 kg Antalet utfasningsämnen i kemiska produkter som används inom GöteborgsOperan 2012: 4 st Kostymavdelningen planerade och genomförde ett seminarium med inbjudna föreläsare ifrån textilbranschen, textillaboratorium och nationellt nätverk för kemikaliesubstitution. Flera teatrar och leverantörer var inbjudna. Kommentar 2011: 5,8 liter minskning med 97 % enheter jmf 14 liter år Oförändrat. Har kommunicerat frågan bland andra teatrar. Planerar påbörja offensiv kommunikation med branschen för dansmatteleverantörer och tillverkare. Minskning jmf med 11 st år 2009 och 7 st Seminarium är genomförd och en kontaktgrupp bildats. AVFALL År 2013 ska det källsorterade (5) avfallet vara minst 50 %. Utfall Andelen källsorterat avfall år 2012 utgjorde 37,8 %. Kommentar Den totala mängden avfall har minskat från 244 ton till 197 ton Däremot verkar källsorteringsgraden ha minskat jmf 2011 (41 %). Detta beror på att mängden materialåtervinning av glas visade sig vara felberäknad och i praktiken inte hade så stor vikt. Eftersom glas är en väldigt tung fraktion drar det verkliga vikten på glasåtervinningen ner den totala återvinningsgraden. (5) Det källsorterade avfallet innefattar ej fraktionen brännbart/energiåtervinning/hushållsavfall

9 9/14 Miljömål för 2013 Vi har fortsatt med att kontinuerligt förankra miljöarbetet inom organisationen genom att låta respektive avdelning ta fram egna handlingsplaner till de detaljerade miljömålen som kommer nedan. Fördelen med denna metod är att man på så sätt försäkrar sig om att åtgärderna känns relevanta för medarbetarna inom deras respektive expertis. Många delar av vår verksamhet med anknytning till betydande miljöaspekter har koppling till ett eller flera av de 16 nationella miljömålen. Här visar vi denna koppling i den högra kolumnen till våra egna detaljerade miljömål. Övergripande: Bredda miljöledningssystemets effekter. Särskilt prioriterade områden för 2013 Publikens resor Utarbeta och införa flera styrmedel för att minska fossilberoende för publikens resor till och från föreställningar. Relevanta nationella miljömål: Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning God bebyggd miljö Medarbetarengagemang Integrera fler grupper i miljöarbetet. Magasinet Göra verksamheten i Magasinet och verkstan i Skandiahamnen klara för certifiering. för certifiering. TRANSPORTER: Minska klimatpåverkande utsläpp från transporter och tjänsteresor Klimatpåverkan utsläpp från tjänsteresor och transporter ska minska med 5 % per jämfört med Resande med privata bilar i tjänsten ska minska med 5 % jämfört med Relevanta nationella miljömål: Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö God bebyggd miljö Andelen fordon som drivs med förnybara bränslen ska öka jämfört med ENERGI: Minska klimatpåverkande utsläpp från energiförbrukningen och minska den totala energiförbrukningen per ytenhet. y Minska energiförbrukningen med totalt 1 kwh/m 2 (BTA) jämfört med Användningen av el per ytenhet (kwh/m 2 BTA) ska minska med 4 % jämfört med 2012 års nivå. Relevanta nationella miljömål: Begränsad klimatpåverkan, genom att minska energianvändningen. Bara naturlig försurning Giftfri miljö God bebyggd miljö Skyddande ozonskikt Fortsättning på nästa sida

10 10/14 Miljömål för fortsättning INKÖP: Minska miljöbelastningen en på grund av inköp Andelen ekologiska livsmedel av den totala livsmedelsbudgeten ska öka med 2 % jämfört med Kartlägga användningen av PVC-produkter. Se även detaljerade mål inom Kemikalier och Avfall Relevanta nationella miljömål: Levande sjöar och vattendrag Ett rikt växt- och djurliv Ingen övergödning Giftfri miljö Ett rikt odlingslandskap Levande skogar Hav i balans samt levande kust och skärgård Grundvatten av god kvalitet KEMIKALIER: Minska riskerna med kemikalieanvändningen Genomföra en behovsanalys för all kemikalieanvändning inom GO och ta fram inköpsrutin för kemiska produkter. Säkrare kemikaliehantering, fokusområde för 2013: KLARA-användningen för risk- och produktbedömning ska öka vid inköp av nya kemiska produkter. Relevanta nationella miljömål: Begränsad klimatpåverkan Levande sjöar och vattendrag Ingen övergödning - tvättmedel Giftfri miljö Grundvatten av god kvalitet AVFALL: Minska miljöbelastningen på grund av avfallsgenerering År 2013 ska det källsorterade avfallet vara minst 50 % av den totala mängden avfall år Relevanta nationella miljömål: Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Levande sjöar och vattendrag Bara naturlig försurning Giftfri miljö God bebyggd miljö Grundvatten av god kvalitet Skyddande ozonskikt

11 11/14 Kärnindikatorer enligt EMAS III Varje kärnindikator består av följande: Ett värde i kolumnen A anger sammanlagd årlig tillförsel/påverkan inom det givna området. Värdet i kolumnen B anger organisationens sammanlagda årliga produktion (antal produktioner) eller annan relevant enhet för kvantifiering av kärnindikatorn t.ex. ytenhet för energianvändning. För icke-produktionsinriktade delar av verksamheten (förvaltning) kan siffran ange organisationens storlek uttryckt i antalet anställda. GöteborgsOperan redovisar i sådant fall antalet. Kolumnen R anger kvoten A/B för året Kolumnen 2011 visar jämförelsetalet från föregående års miljöredovisning. Energieffektivitet A B R 2011 a. Total direkt samt indirekt energianvändning inkl el (MWh) b. Total elanvändning exkl fjärrkyla (MWh) 5778 BTA m kwh/ m MWh BTA m kwh/m BTA m 2 122,86 kwh/m MWh BTA m 2 123,26 kwh/m 2 Materialeffektivitet a. Mängd PVCplast (ton) b. Mängd kanalplast (ton) c. Mängd trävaror (limträ, plywood, masonit), exkl. möbler och rekvisita (ton) d. Mängd aluminium (ton) e. Mängd stål (ton) 2,2 0,4 ton/pr 2200 kg 400,0 (kg/pr) 2,0 0,364 ton/pr 2000 kg 363,6 (kg/pr) 5,0 0,909 ton/pr 3250 kg 590,9 (kg/pr) 2,0 0,364 ton/pr 4000 kg 727,3 (kg/pr) 13,0 2,364 ton/pr 9000 kg 1636,4 (kg/pr)

12 12/14 Materialeffektivitet forts. A B R 2011 f. Mängd scentextil (ton) 3,25 0,59 ton/pr 3250 kg 590,0 (kg/pr) g. Mängd färg (ton) h. Mängd lim (ton) 1,0 0,182 ton/pr 1000 kg 181,8 (kg/pr) 0,5 0,091 ton/pr 465 kg 84,5 (kg/pr) Vatten a. Sammanlagd årlig vattenförbrukning (m 3 ) lit/åa (l/åa) Avfall a. Sammanlagd årlig avfallsproduktion, exkl farligt avfall (ton) 193, ,348 ton/åa kg 412 (kg/åa) b. Sammanlagd årlig produktion av farligt avfall (kg) ,89 kg/åa 4896 kg 8,43 (kg/åa) c. Sammanlagd mängd källsorterat [2] avfall (ton) 74, ,086 ton total mängd avfall 37,8 % andel källsorterat avfall kg kg tot 41 % andel källsorterat avfall Biologisk mångfald a. Markanvändning i bebyggt område (m 2 ) ,47 m 2 /åa Felaktigt värde 2011: m 2 anger nettoarea, ej bebyggd yta som inte har ändrats. 13,88(m 2 /åa, korr.)

13 13/14 Biologisk mångfald forts. A B R 2011 b. Inköp av ekologiska livsmedel (kr) tot. livsmedelsbud get 37 % kr kr tot 28 % (varav mat 24 % och dryck 39 %) Kemikalier a. Mängd utfasningsämnen* använda inom verksamheten (liter) 1,0 14 liter år 2009 (basår) 0,07 (minskning med 97,5 % enheter) 5,8 liter 14 liter år 2009 (basår) 0,414 (minskning med 59 % enheter) b. Antal utfasningsämnen* i verksamheten (st) 4 11 st år 2009 (basår) 0,363 (minskning med 63 % enheter) 7 st 11 st år 2009 (basår) 0,636 (minskning med 36 % enheter) Transporter a. Totala utsläpp av CO 2 -e från transporterna (ton) 154, ,9 kg/åa 110,85 ton 190,9 (kg/åa) 33 4,67 ton/pr 32 produktioner [4] produktioner [3] 3,46 (ton/pr) b. Utsläpp av CO 2 -e från godsoch person transporter inkl. turné (ton) c. Utsläpp av CO 2 -e från personresor med flyg (ton) 30, , ,8 kg/åa 24,18 ton 41,6 (kg/åa) 222, 1 kg/åa 86,67 ton 149,3 (kg/åa)

14 14/14 Utsläpp A B R R2011 a. Sammanlagda (energi och transporter) utsläpp av växthusgaser (ton CO 2 -e) 204, ,5 kg/åa 160,65 ton 277,7 (kg/åa) 33 6,18 ton/pr 32 produktioner [4] produktioner [3] 5,02 (ton/pr) b. Sammanlagda utsläpp av växthusgaser från energianvändning (ton CO 2 -e) 49, ,9 kg/åa 49,8 ton 580,6 åå 85,7 (kg/åa) 33 1,5 ton/pr Ny indikator produktioner [3] för 2012 c. Sammanlagda utsläpp av SO 2 (ton) [5] d. Sammanlagda utsläpp av NO x (ton) [5] e. Sammanlagda utsläpp av PM (ton) [5] 0, , , ,0015 ton/åa 889,5 kg 1,53 (kg/åa) 0,0026 ton/åa 1627,9 kg 2,80 (kg/åa) 0,00015 ton/åa 80,7 kg 0,14 (kg/åa) *enl. VGR Kemikaliestrategin, målåret 2012 [1] Antal produktioner år 2012 (5,5 st) där materialberäkningar är relevanta. [2] Källsorterat avfall exkl restavfall (energiåtervinning och grovt brännbart), deponi och osorterat avfall. [3] Total antal produktioner år 2012 (Årsredovisningen 2012). [4] Total antal produktioner år 2011 till 32 produktioner, korrigerad i jämförelse med miljöredovisningen 2011 (27 produktioner). Rättad efter årsredovisningen 2011, sid 23. [5] Sammanlagda utsläpp av andra luftföroreningar än CO 2 -e (som svaveldioxid, kväveoxider och partiklar) består av utsläpp från både energianvändningen och transporter, men omfattar inte flygresor. Detta beror på att utsläppen inte kan beräknas utifrån antal resta flygmil. Detaljerad information om flygplansmodeller, antal start och landningar, flygbränsleförbrukning m.m. går inte att få tag på. Schablonvärden saknas. Detta gäller även 2011.

EMAS redovisning 2013

EMAS redovisning 2013 EMAS redovisning 2013 28 feb 2014 2/15 Innehåll 2 Om miljöredovisningen 3 Miljöpolicy 4 Miljöorganisation 5 Miljöledningssystemet och revisioner 6 Direkt och indirekt miljöpåverkan 7 Miljölagstiftning

Läs mer

Miljöredovisning 2011

Miljöredovisning 2011 Miljöredovisning 2011 1 oktober 2012 2/11 Innehåll 2 VD:s ord 3 Om GöteborgsOperan 3 Ägarstruktur 4 Organisation 5 Miljöledningssystemet 5 Vision och miljöpolicy 6 Direkt och indirekt miljöpåverkan 7 Koppling

Läs mer

EMAS 2014 REDOVISNING

EMAS 2014 REDOVISNING EMAS 2014 REDOVISNING MILJÖPOLICY Vi på GöteborgsOperan drivs av lust och delaktighet, är engagerade, professionella och nyskapande. Vi strävar efter hållbarhet ur socialt och ekologiskt perspektiv, och

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal Miljöbokslut 26 Miljöbokslutet är en redovisning av miljötillståndet i kommunen. Det är också ett sätt att följa upp kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Postadress: Mölnlycke

Postadress: Mölnlycke MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2013 Företag/verksamhet: Härryda Energi AB Gatuadress: Kabelvägen 2 Postadress: Mölnlycke Miljösamordnare: Mats Fredriksson Telefon: 031-7246470 Sammanfattning Översikt

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetens namn. Miljöberättelse för år 2014 2014-01-15 1. Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB. Gatuadress: Alidelundsgatan 11

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetens namn. Miljöberättelse för år 2014 2014-01-15 1. Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB. Gatuadress: Alidelundsgatan 11 MILJÖBERÄTTELSE Verksamhetens namn Miljöberättelse för år 2014 Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB Gatuadress: Alidelundsgatan 11 Postadress: Box 502 501 13 Borås Miljösamordnare: Per-Arne Persson Telefon:

Läs mer

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Rektor har beslutat att hela universitet ska miljöcertifieras innan utgången av 2016. ISO 14001 Internationell standard för miljöledningssystem Grundkravet:

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Energi- och miljöplan

Energi- och miljöplan Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat

Läs mer

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter och förordning (SFS 2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor,

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Miljömål 2011. Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete.

Miljömål 2011. Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete. Miljömål 2011 Kompetens, utbildning och kommunikation Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete. Organisationens miljöledningssystem

Läs mer

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för Habilitering & Hälsa Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för miljöarbete Habilitering & Hälsa 2014-2016 Habilitering & Hälsa ska: följa den miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som

Läs mer

Miljöredovisning Greencarrier 2012

Miljöredovisning Greencarrier 2012 Miljöredovisning Greencarrier 2012 Förord Greencarrier har sedan en längre tid ett etablerat miljötänkande och vi har alltid eftersträvat resurssnåla logistiklösningar för att minimera vår miljöpåverkan.

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 MÅL OCH ÅTGÄRDER... 3 3 ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR MILJÖARBETET... 7 3.1 ORGANISATION

Läs mer

LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET. Åsa Paletun - Miljöstrateg

LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET. Åsa Paletun - Miljöstrateg LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET Åsa Paletun - Miljöstrateg ÄR VÅR MILJÖ VÄRD ATT VARA RÄDD OM? Bilder från WWF och eget foto HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER Tecknare: Max Gustafsson Vi har den planet vi har

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Goda exempel på miljöledning

Goda exempel på miljöledning Goda exempel på miljöledning Nedan har vi tagit fram några goda exempel på miljöpolicy, miljömål och miljöuppfyllelse från redovisningen Miljöledning i staten. Exemplen är hämtade från Försvarets materielverk,

Läs mer

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Övergripande mål och riktlinjer, del 1 2 i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11) Del 1 Skolans värdegrund och

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål 1(7) Rektor 2004-03-14 Leif Svensson Dnr Redovisning av miljöledningssystemarbetet under år 2003 vid Högskolan i Gävle Arbetet med att integrera miljöledningssystem allt bättre i den ordinarie verksamheten

Läs mer

Rutin för intern miljörevision

Rutin för intern miljörevision Sida 1 (5) Syfte Regelbundna interna miljörevisioner ska genomföras för att säkerställa att universitetets miljöledningssystem är korrekt infört och underhållet. Omfattning Rutinen ska användas vid all

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Evelina Strandfeldt Sweden Green Building Council 1 240 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Sweden Green Building Council Ideell förening för företag i bygg-

Läs mer

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar VERKSAMHETSSYSTEM Miljöpolicy och miljömål Generella dokument nr: 00-08 Fastställd av styrelsen 2013-02-13 Ekologigruppen AB Miljöpolicy Ekologigruppens verksamhet genomsyras av en strävan mot ett samhälle

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 2002

Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 2002 Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 22 Meddelande 23:9 Angående frågor och synpunkter på rapporten, kontakta Stefan Lundvall Länsstyrelsen i Jönköpings län 551 86 Jönköping Telefon direkt:

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning version 22 jan 2004 2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 Strategi Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning Miljöledningssystem för kommunens

Läs mer

Dnr SU 50-2825-02 Doknr. 2. Redovisning av. Central miljöplan för Stockholms universitet år 2002

Dnr SU 50-2825-02 Doknr. 2. Redovisning av. Central miljöplan för Stockholms universitet år 2002 STUN Dnr SU 50-2825-02 Doknr. 2 Redovisning av Central miljöplan för Stockholms universitet år 2002 Den centrala miljöplanen Detta är Stockholms universitets tredje centrala miljöplan. Den första antogs

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Resultat av webbenkät juni 2014 Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Hur många anställda har ni i er verksamhet? 1-50 anställda -70% 51-100 anställda

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 2007-2020. Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter 2011-2014.

Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 2007-2020. Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter 2011-2014. Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 27-22. Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter 211-214. Miljöredovisning för år 211 Sammanfattning Detaljmål 211 214 211 Resultat 211 1.

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam.

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam. Miljöutredning för: Företag/verksamhet:_StormStyrka Gatuadress:_Syrengården 51 Postadress:_424 39 ANGERED Miljöansvarig:_Karin Storm Tel:_031-330 21 55 Verksamheten Vår verksamhet kan kortfattat beskrivas

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Miljömål och handlingsplan för miljöarbete

Miljömål och handlingsplan för miljöarbete UFV 2012/1918 Miljömål och handlingsplan för miljöarbete 2013-2015 Fastställd av rektor 2013-04-23 Innehåll Bakgrund 3 Beskrivning av miljöledningssystem 3 Övergripande miljömål 4 Handlingsplanens upplägg

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Miljöplan för Högbo Golfklubb

Miljöplan för Högbo Golfklubb Miljöplan för Högbo Golfklubb Uppdaterad 2010-01-01 Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid. 2 Miljöpolicy för Högbo Golfklubb sid. 3 Övergripande miljömål för Högbo Golfklubb sid. 4 Detaljerade

Läs mer

Svenska kyrkans miljödiplomering Kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg

Svenska kyrkans miljödiplomering Kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg Svenska kyrkans miljödiplomering Kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg Hanna Hermansson, miljö- och fastighetsingenjör Syftet med miljödiplomeringen Systematiskt, strukturerat arbetssätt Ständig förbättring

Läs mer

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik Beslutad av styrgruppen för Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

Läs mer

Miljöredovisning 2009. Landstinget Sörmland

Miljöredovisning 2009. Landstinget Sörmland Landstinget Sörmland Foto: Catharina Krumlinde 2010-02-22 Landstinget Sörmland Miljöenheten Innehåll SAMMANFATTNING... 2 A. EFFEKTIVT MILJÖARBETE... 3 1. STYRNING AV MILJÖARBETET...3 2. UPPHANDLING...

Läs mer

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Miljö Vi verkar för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i våra kunduppdrag. Miljöledningssystem Miljöutredning MiljöPolicy Övergripande Miljömål detaljerade Miljömål Handlingsprogram

Läs mer

Miljöplan 2014-2020. Inledning

Miljöplan 2014-2020. Inledning Miljöplan 2014-2020 Inledning Timrå kommunkoncern profilerade sig tidigt som ekokommun och har som övergripande mål att skapa en god livsmiljö för nuvarande och framtida invånare i kommunen. För att fortsätta

Läs mer

Rapport från certifieringsrevision, granskning av miljöledningssystem och miljöredovisning

Rapport från certifieringsrevision, granskning av miljöledningssystem och miljöredovisning 413100 1 (3 ) Kopia till SP- Box 857 Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet Box 720 405 30 GÖTEBORG Rapport från certifieringsrevision, granskning av miljöledningssystem och miljöredovisning Certifikat

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2015 Tommy Persson, miljöstrateg Miljö- och vattenstrategiska

Läs mer

Waldmann Ljusteknik AB

Waldmann Ljusteknik AB Miljöberättelse 2015 Waldmann Ljusteknik AB Skebokvarnsvägen 370 124 50 BANDHAGEN Org. nr: 556113-3447 Tfn: 08-99 03 50, fax: 08-99 16 09 E-post: info-se@waldmann.com Hemsida: www.waldmann.com VD/Miljöansvarig:

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Ekosystemtjänster Vad handlar miljö om? Miljökunskap Överkonsumtion Jorden Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Naturreservat Utfiskning Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg Landstinget Gävleborg och miljön Susanna Nyberg Gävleborg i Sverige Nordanstig Ljusdal Hudiksvall 10 kommuner 275 780 länsmedborgare 18 192 km2, ca 4 % av Sveriges yta Två landskap - Gästrikland och Hälsingland

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Miljömål och indikatorer

Miljömål och indikatorer Miljömål och indikatorer Bernt Röndell Karin Öberg Bernt.rondell@naturvardsverket.se Karin.oberg@naturvardsverket.se www.naturvardsverket.se www.miljomal.nu Samhälle & Miljömål / Miljöindikatorer www.eea.eu.int

Läs mer

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Miljöledning i staten 2014 och kommande utmaningar Kristina von Oelreich 2015-09-28

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-02-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

Läs mer

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Arbetet med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM sker i åtta steg. Denna information beskriver övergripande hur arbetet är uppbyggt och hur ni startar det. Trots att

Läs mer

Verksamhetsåret 2014

Verksamhetsåret 2014 Klimatredovisning AB Svenska Spel Verksamhetsåret Utförd av Rapport färdigställd: 2015-03-05 Sammanfattning klimatpåverkan Svenska Spel Tricorona Climate Partner AB (Tricorona) har på uppdrag av AB Svenska

Läs mer

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 1(7) Fastställd av rektor Kåre Bremer 2008-02-28 Dnr: 83-0334-08 Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 Inledning Detta dokument avser miljörådets uppföljning och bedömning

Läs mer

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Antagen av kommunfullmäktige 2011-01-26 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsprocessen... 3 Prioriterade områden... 5 Miljöprogrammets förhållande till andra

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Polisens miljöarbete. Planering av miljöförbättrande aktiviteter inom arbetet med verksamhetsplanen

Polisens miljöarbete. Planering av miljöförbättrande aktiviteter inom arbetet med verksamhetsplanen Polisens miljöarbete Planering av miljöförbättrande aktiviteter inom arbetet med verksamhetsplanen Inledning Polismyndigheten ska sträva efter att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Begreppet

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer

Västra Götalandsregionen. Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer Vision Det goda livet Människa Miljö Ekonomi Västra Götalandsregionen Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer Två stora ansvarsområden

Läs mer

Miljöredovisning Greencarrier 2014

Miljöredovisning Greencarrier 2014 Miljöredovisning Greencarrier 2014 Miljöredovisning 2014 Förord Greencarrier har sedan en längre tid ett etablerat miljötänkande och vi har alltid eftersträvat resurssnåla logistiklösningar för att minimera

Läs mer

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete Universiteten har en nyckelroll KI har tillsammans med andra universitet och lärosäten världen över en nyckelroll i arbetet att nå en hållbar utveckling.

Läs mer