Miljöredovisning 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöredovisning 2012"

Transkript

1 Miljöredovisning juni 2013

2 2/14 Innehåll 2 Om miljöredovisningen 3 Miljöorganisation 4 Miljöledningssystemet och revisioner 5 Direkt och indirekt miljöpåverkan 6 Miljöpolicy 6 Miljölagstiftning och andra krav 7 Miljömål och utfall Miljömål Kärnindikatorer enligt EMAS III Om miljöredovisningen Miljöredovisningen för 2012 utgör en kombination av denna sammanställning och GöteborgsOperans årsredovisning för Detta kan alltså betraktas som en bilaga till årsredovisningen, vilka tillsammans innehåller det som behövs enligt krav i EMAS förordningen på en komplett, transparant och kvalitetsgranskad miljörapport. Denna miljöredovisning med tillhörande kärnindikatorer avseende år 2012 har granskats och godkänts av ackrediterad miljökontrollant nummer 1002, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. I årsredovisningen finns bland annat en förvaltningsberättelse med information om verksamheten under året, dess omfattning, besökssiffror, info om tillgänglighets- och jämställdhetsarbete, samt flera sidor (sid 21-23) med beskrivning av miljöarbetet som har genomförts under Med detta vill vi på GöteborgsOperan visa hur centralt vårt engagemang är i hållbar utveckling för vår verksamhet. Denna sammanställning innehåller information om förändringar inom GöteborgsOperans miljöorganisation, miljöledningssystem med dess styrande dokument och rutiner, samt miljömålsuppföljning, redovisning av kärnindikatorer enligt EMAS och miljöplan med miljömål för verksamheten under 2013.

3 3/14 Miljöorganisation VD Peter Hansson Miljökonsult Natalja Koniouchenkova Miljöchef Teknisk chef Maths Nyström Miljösamordnare Fastighetschef Arne Sahlstedt Assistent Magdalena Fadum Magasinet Peter Strand Transport Berndt Stenholm Turné/Sköv Thomas Johansson Scenen Joel Björberg Ljus Sarah Carleson Restaurang Linda Rullander Verkstäder Jan-Erik Nilsson Snickeriet Markus Rehn Mask/Peruk Lill Dahlgren Projekt Kristoffer Pålman Projekt Jessica Fjelkegård Rekvisita Lennart Hessle Scenen Lars Ehnebuske Kostym Tatiana Bjarne Kostym Yvonne Ryberg Kostym Karin Johansson Marknad Katarina Hydén Mask/Peruk Frida C Jarl Miljöombuden är representanter för organisationens olika funktioner och är viktiga kommunikatörer inom organisationen. Flera av miljöombuden har chefspositioner och har därför mandat inom sina respektive avdelningar. Några av miljöombuden har även kemikalieansvar inom sina respektive inköpsområden. Under 2012 har miljögruppen ökat med flera nya representanter och idag finns det 18 miljöombud på GöteborgsOperan. Miljögruppen har under 2012 haft regelbundna möten, ungefär en gång i månaden. Protokollen läggs ut på intranätet och fungerar som redovisande dokument i miljöledningssystemet. Möten handlar ofta om uppföljning av åtgärder och olika förslag på förbättringar av GO:s miljöprestanda och kommunikation. Miljögruppen har under året arbetat fram förslag till miljömål och underlag för förbättrade interna rutiner. Miljösamordnaren har löpande ansvar för miljöledningssystemet, flödet av energi och avfall, men också säkerhet. Miljösamordnaren är också den som samlar in och rapporterar miljödata till Västra Götalandsregionens miljösekretariat. Miljöchefen, som också är ledningens representant, sammankallar till miljögruppsmöten och leder miljöstrategin. Extern kompetens anlitas regelbundet, med miljöchefens godkännande, i form av konsult för administration av miljöledningssystemet, KLARA kemikaliedatabas, samt för intern miljöutredning och kommunikation.

4 4/14 Miljöledningssystemet och revisioner Göteborgs Operan har sedan 2001 aktivt arbetat med miljöfrågor och har sedan 2004 ett fullt infört miljöledningssystem baserat på ISO14001 standarden. Under 2012 har vi gjort en förnyad miljöutredning och blivit miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004 och EMAS III registrerade. Certifieringen och registreringen omfattar GO:s verksamhet på Christina Nilssons gata, operahuset i centrala Göteborg, samt de funktioner som direkt styrs av verksamheten: turnéverksamhet, gästspel, externa koncerter etc. Skövdescenen och Magasinet i Skandiahamnen omfattas i dagsläget inte av certifieringen och EMAS registreringen. Det innebär bland annat att kärnindikatorerna t.ex. omfattar inte energiförbrukningen i dessa lokaler. Dock gäller miljöpolicyn, resepolicyn och egenkontrollen med avseende på miljölagstiftningen även inom dessa verksamhetsområden. Internrevisionen genomfördes under augusti Huvudsyfte var att kontrollera verksamhetens och miljöledningssystemet inför certifieringsrevisionen enligt ISO och EMAS. Resultatet från internrevisionen ledde till förbättringsåtgärder inom förebyggande av avvikelser, förtydligande av handlingsplaner, flera dokument och rutiner hade uppdaterats och aktualiserats. Den externa revisionen med syfte att miljöcertifiera vår verksamhet genomfördes under september 2012 av SP. I samband med detta hade vi två granskare närvarande från ackrediteringsorganet, Swedac. Inga större avvikelser hittades. De åtta mindre avvikelser och sex observationer från certifieringsrevisionen har lett till åtgärder inom följande områden: * Miljöaspektsbedömningen tydligare * Avfallskärlens märkning korrigerad * Tillgång till säkerhetsdatablad i ett visst utrymme där kemikalier hanteras * Resurstilldelning tydlig i handlingsplaner * Redovisande dokument vid kompetens- och utbildningsinsatser * Dokumentstyrning på intranätet * Rutin, kommunikation med entreprenörer * Tydligare protokoll från Ledningens genomgång Årlig uppföljning och miljöredovisning till VGR Miljösekretariat genomfördes januari 2013.

5 5/14 Direkt miljöpåverkan Göteborgs Operans verksamhet innebär en rad olika typer av miljöpåverkan, föranledda av våra direkta miljöaspekter. Dessa är t.ex. klimatpåverkande utsläpp, olika luftföroreningar, farligt avfall m.m. Delar av verksamhen som ger upphov till dessa direkta miljöaspekter kan sammanfattas till fem kategorier eller målområden: 1. TRANSPORTER 2. ENERGI 3. INKÖP/RESURSANVÄNDNING 4. KEMIKALIER och 5. AVFALL Energin används till uppvärmning och kylning av lokaler, samt elanvändningen inom fastigheten och för verksamheten. Klimat- och miljöpåverkande utsläpp till luft kommer också från godstransporter, tjänsteresor och turné. Restaurangens livsmedelsval är en viktig del av GöteborgsOperans miljöarbete som närmare berör besökarna och publik. Vattenanvändning, inköp av kemiska produkter och uppkomst av farligt avfall är andra exempel på miljöpåverkande verksamhet. Materialinköp till produktion ger upphov till miljöpåverkan inom olika delar av livscykeln, inte minst vid uppkomsten av avfall avfall. Indirekt påverkan Vi har självklart en viktig roll då vi ställer krav på och utvecklar samarbeten med våra leverantörer och entreprenörer, vars miljöprestanda och rutiner är viktiga för oss. Där vi har störst möjlighet att påverka är våra egna produktioners livscykelaspekter där återanvändning och återvinning blir nyckelbegrepp. Utformning av våra tjänster, vårt produktutbud och repertoar är ännu ett indirekt sätt att försöka styra miljöpåverkan. GöteborgsOperan är också en arbetsplats där medarbetarnas engagemang, kompetens och kunskap är avgörande, även när de cyklar hem, till lokal livsmedelbutik för att köpa middag eller när de agerar som samhällsmedborgare. GöteborgsOperan har också en roll som en samhällsaktör och är en del av Västra Götalandsregionen där vi kan vara med och påverka miljö- och hållbarhetskrav som ställs vid centrala upphandlingar. Vi nätverkar och samarbetar med andra aktörer inom kultursektorn för att effektivisera våra processer och resurshantering tillsammans, men också dela med oss av kunskaperna och hämta inspiration hos varandra för att kunna komma längre. GöteborgsOperan är också en mötesplats, samt en aktör som har möjlighet att influera på hållbarhet under turnéer och besök på andra platser. Bi-drag till biologisk mångfald Medarbetarnas engagemang och intern drivkraft har gjort det möjligt för GöteborgsOperan att under sommaren 2012 börja bidra till den biologiska mångfalden även på lokal nivå. Med två stycken bikupor på taket blev det en liten mängd egen honung till personalen, ökad trivsel och möjlighet att på ett konkret sätt hitta positiva miljöaspekter att arbeta med. Glädje har väckts inta bara inom personalgruppen utan också varje gång vi berättar om dessa små flitiga liv vi har i egenhändigt snickrade bikupor. Detta är vårt sätt att bidra till ett av de 16 nationella miljömål: ett rikt växt- och djurliv.

6 6/14 Göteborgs Operans miljöpolicy I vår verksamhet ska vi vara sparsamma med ändliga och förnyelsebara resurser. Vi ska följa lagar och andra krav och ge våra medarbetare goda miljökunskaper. I vår strävan efter hållbar utveckling ska arbetet präglas av ständiga förbättringar. Därför skall vi på GöteborgsOperan: - alltid ha frågan om miljöpåverkan högt prioriterad vid planering, inköp och beslut inom verksamheten. - vid all tillverkning sträva efter metod- och materialval som gör det möjligt att återanvända eller återvinna produkter och material. - ha ett bra utbud av ekologiska råvaror i vårt restaurangkök och aktivt minska mängden avfall. - använda oss av marknadens ur miljö- och arbetsmiljösynpunkt bästa färger, lim och andra kemikalier. - planera resor och transporter för att minimera användandet av fossila drivmedel. - målmedvetet arbeta med att minimera energiförbrukningen. - regelbundet och öppet kommunicera och följa upp miljöarbetet. Miljölagstiftning och andra krav Miljöbalken och flera europeiska förordningar och direktiv styr GöteborgsOperans verksamhet inom miljöområdet. Förutom de grundläggande kraven finns också myndigheternas föreskrifter inom områden som till exempel reglerar avfallshantering, kemikaliehantering, livsmedel, kosmetika och förebyggande av olyckor som också berör GöteborgsOperan. Varje år genomförs en intern kontroll av efterlevnaden av relevanta miljö- och säkerhetslagkrav omfattande hela Göteborgs Operans verksamhet. Under 2012 har egenkontrollen genomförts under augusti månad och dokumenterats med hjälp av en egen framtagen checklista som underlättar uppföljningen. Resultatet visade att GöteborgsOperans verksamhet sker inom de befintliga lagkrav och att det är väldigt viktigt för verksamheten att våra leverantörer bidrar med att hålla sin kompetens på topp. Detaljerad information om vilka lagar och andra krav som berör verksamheten och hur dessa efterlevs finns i Göteborgs Operans miljöledningssystem.

7 7/14 Miljömål och utfall 2012 Grön indikation i tredje kolumnen innebär god framgång inom målområdet. Målet är antingen uppfyllt eller kommer att uppfyllas inom angiven tid. Gul indikation innebär att fler insatser behövs inom målområdet för att uppnå målet och/eller uppnå önskvärd miljöprestanda. Röd indikation innebär att trenden pekar åt ett motsatt håll jämfört med målsättningen. TRANSPORTER Antalet resta mil med bil och flyg i tjänsten per ska minska jämfört med Resande med privata bilar i tjänsten ska minska jämfört med Andel egna fordon (3) som drivs med förnybara bränslen Utfall Antal körda mil med tjänstebilar (1) per 2012: 13 mil/. Tjänsteresor med flyg per 2012: 244 mil/ Andelen tjänsteresor med privata bilar 2012: 1086 mil, utgör 15 % av alla bilresorna i tjänsten. År 2012 finns en personbilregistrerad tjänstebil som drivs med Kommentar minskning jämfört med 2011, 15 mil/åa Kraftig ökning, med 146 % jmf 2011: 78 mil/åa. Flygresor i tjänsten berör nästan uteslutande vårt Danskompani och gästande produktionsteam. Under 2012 har Danskompaniets turnéverksamhet varit mer omfattande än år 2011 (se årsredovisningen för ytterligare information). Minskning jmf 2011: 1430mil (16%). Enligt VGR ska uppgå till max 35 % av bilresorna (1) i tjänsten. Oförändrat jämfört med Förändrade kriterier för miljöbilsklassningen kommer leda till att bilen upphör vara en miljöbil under ska öka. biogas. Förtydligande: Kärnindikator för miljöpåverkan från transporter totalt visar på ökning mellan 2011 och 2012 (se bilaga). Det som grön färg indikerar är att inom vissa delmål för transporter har miljöpåverkan kunnat minska. ENERGI Långsiktigt mål: Minska energiförbrukningen totalt per ytenhet (kwh/m 2 BTA) med 20 % fram till år 2020 (ref.år 1996) (4) Användningen av el per ytenhet (kwh/m 2 BTA) ska minska jämfört men 2009 års nivå. Utfall År 2012 var den totala energiförbrukningen 191 kwh/m 2, vilket är 17 % minskning jämfört med 230 kwh/m 2 år År 2012 var förbrukningen av el 122,87 kwh/m 2 Tot. mängd förbrukad el 2012: MWh Kommentar Trenden har sedan 1996 varit en stadig minskning av energiförbrukningen för varje år. Minskningen för 2012 är en kilowattimme per kvadratmeter jämfört med år Däremot blir insatserna svårare och svårare ju närmare målet. Elförbrukningen har minskat med 16 % jämfört med 146 kwh år Vi köper endast el märkt Bra Miljöval. 2011: 123 kwh/m 2, tot MWh (1) personbilregistrerade tjänstebilar, ej förmånsbilar (2) mätningarna påbörjades 2010 (54115 mil, 99mil/åa), data för tidigare ej tillgänglig (3) gäller personbilregistrerade bilar, lättlastbilar och tunga fordon (4) Ett nationellt mål antogs av Sveriges riksdag 2006 med ref. året 1995 anpassats och applicerats på vår verksamhet. Energianvändningen anges för bruttoarea (BTA) vilket lämpar sig bättre för typer av lokaler som används av GöteborgsOperan. Mätdata finns f.o.m. år 1996, vilket gäller som referensår.

8 8/14 Miljömål och utfall fortsättning INKÖP LIVSMEDEL Andelen ekologiska livsmedel av den totala livsmedelsbudgeten ska öka jmf med Utfall Andel ekologiska livsmedel utgör 37 % år Kommentar Kraftig ökning jmf 28 % år Enligt VGR mål ska regionens totala andel utgöra minst 30% år 2011 (35% år 2013). KEMIKALIER År 2012 ska användningen av utfasningsämnen enligt VGR kemikaliestrategin ha minskat med 25 % jämfört med 2009 (1). År 2012 ska antalet använda utfasningsämnen enligt VGR kemikaliestrategin ha minskat med 25 % jämfört med Säkrare kemikaliehantering, fokusområde för 2012: Kompetensinsatser inom områden kemikalier i textilier och risker inom arbetsmiljön vid kemikaliehantering. Utfall Mängden utfasningsämnen enl. kemikaliestrategin som använts under 2012: 1 liter Mängd använda PVCprodukter, vinyldansmattor 2012: 2200 kg innehållande ftalater DINP tot 572 kg Antalet utfasningsämnen i kemiska produkter som används inom GöteborgsOperan 2012: 4 st Kostymavdelningen planerade och genomförde ett seminarium med inbjudna föreläsare ifrån textilbranschen, textillaboratorium och nationellt nätverk för kemikaliesubstitution. Flera teatrar och leverantörer var inbjudna. Kommentar 2011: 5,8 liter minskning med 97 % enheter jmf 14 liter år Oförändrat. Har kommunicerat frågan bland andra teatrar. Planerar påbörja offensiv kommunikation med branschen för dansmatteleverantörer och tillverkare. Minskning jmf med 11 st år 2009 och 7 st Seminarium är genomförd och en kontaktgrupp bildats. AVFALL År 2013 ska det källsorterade (5) avfallet vara minst 50 %. Utfall Andelen källsorterat avfall år 2012 utgjorde 37,8 %. Kommentar Den totala mängden avfall har minskat från 244 ton till 197 ton Däremot verkar källsorteringsgraden ha minskat jmf 2011 (41 %). Detta beror på att mängden materialåtervinning av glas visade sig vara felberäknad och i praktiken inte hade så stor vikt. Eftersom glas är en väldigt tung fraktion drar det verkliga vikten på glasåtervinningen ner den totala återvinningsgraden. (5) Det källsorterade avfallet innefattar ej fraktionen brännbart/energiåtervinning/hushållsavfall

9 9/14 Miljömål för 2013 Vi har fortsatt med att kontinuerligt förankra miljöarbetet inom organisationen genom att låta respektive avdelning ta fram egna handlingsplaner till de detaljerade miljömålen som kommer nedan. Fördelen med denna metod är att man på så sätt försäkrar sig om att åtgärderna känns relevanta för medarbetarna inom deras respektive expertis. Många delar av vår verksamhet med anknytning till betydande miljöaspekter har koppling till ett eller flera av de 16 nationella miljömålen. Här visar vi denna koppling i den högra kolumnen till våra egna detaljerade miljömål. Övergripande: Bredda miljöledningssystemets effekter. Särskilt prioriterade områden för 2013 Publikens resor Utarbeta och införa flera styrmedel för att minska fossilberoende för publikens resor till och från föreställningar. Relevanta nationella miljömål: Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning God bebyggd miljö Medarbetarengagemang Integrera fler grupper i miljöarbetet. Magasinet Göra verksamheten i Magasinet och verkstan i Skandiahamnen klara för certifiering. för certifiering. TRANSPORTER: Minska klimatpåverkande utsläpp från transporter och tjänsteresor Klimatpåverkan utsläpp från tjänsteresor och transporter ska minska med 5 % per jämfört med Resande med privata bilar i tjänsten ska minska med 5 % jämfört med Relevanta nationella miljömål: Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö God bebyggd miljö Andelen fordon som drivs med förnybara bränslen ska öka jämfört med ENERGI: Minska klimatpåverkande utsläpp från energiförbrukningen och minska den totala energiförbrukningen per ytenhet. y Minska energiförbrukningen med totalt 1 kwh/m 2 (BTA) jämfört med Användningen av el per ytenhet (kwh/m 2 BTA) ska minska med 4 % jämfört med 2012 års nivå. Relevanta nationella miljömål: Begränsad klimatpåverkan, genom att minska energianvändningen. Bara naturlig försurning Giftfri miljö God bebyggd miljö Skyddande ozonskikt Fortsättning på nästa sida

10 10/14 Miljömål för fortsättning INKÖP: Minska miljöbelastningen en på grund av inköp Andelen ekologiska livsmedel av den totala livsmedelsbudgeten ska öka med 2 % jämfört med Kartlägga användningen av PVC-produkter. Se även detaljerade mål inom Kemikalier och Avfall Relevanta nationella miljömål: Levande sjöar och vattendrag Ett rikt växt- och djurliv Ingen övergödning Giftfri miljö Ett rikt odlingslandskap Levande skogar Hav i balans samt levande kust och skärgård Grundvatten av god kvalitet KEMIKALIER: Minska riskerna med kemikalieanvändningen Genomföra en behovsanalys för all kemikalieanvändning inom GO och ta fram inköpsrutin för kemiska produkter. Säkrare kemikaliehantering, fokusområde för 2013: KLARA-användningen för risk- och produktbedömning ska öka vid inköp av nya kemiska produkter. Relevanta nationella miljömål: Begränsad klimatpåverkan Levande sjöar och vattendrag Ingen övergödning - tvättmedel Giftfri miljö Grundvatten av god kvalitet AVFALL: Minska miljöbelastningen på grund av avfallsgenerering År 2013 ska det källsorterade avfallet vara minst 50 % av den totala mängden avfall år Relevanta nationella miljömål: Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Levande sjöar och vattendrag Bara naturlig försurning Giftfri miljö God bebyggd miljö Grundvatten av god kvalitet Skyddande ozonskikt

11 11/14 Kärnindikatorer enligt EMAS III Varje kärnindikator består av följande: Ett värde i kolumnen A anger sammanlagd årlig tillförsel/påverkan inom det givna området. Värdet i kolumnen B anger organisationens sammanlagda årliga produktion (antal produktioner) eller annan relevant enhet för kvantifiering av kärnindikatorn t.ex. ytenhet för energianvändning. För icke-produktionsinriktade delar av verksamheten (förvaltning) kan siffran ange organisationens storlek uttryckt i antalet anställda. GöteborgsOperan redovisar i sådant fall antalet. Kolumnen R anger kvoten A/B för året Kolumnen 2011 visar jämförelsetalet från föregående års miljöredovisning. Energieffektivitet A B R 2011 a. Total direkt samt indirekt energianvändning inkl el (MWh) b. Total elanvändning exkl fjärrkyla (MWh) 5778 BTA m kwh/ m MWh BTA m kwh/m BTA m 2 122,86 kwh/m MWh BTA m 2 123,26 kwh/m 2 Materialeffektivitet a. Mängd PVCplast (ton) b. Mängd kanalplast (ton) c. Mängd trävaror (limträ, plywood, masonit), exkl. möbler och rekvisita (ton) d. Mängd aluminium (ton) e. Mängd stål (ton) 2,2 0,4 ton/pr 2200 kg 400,0 (kg/pr) 2,0 0,364 ton/pr 2000 kg 363,6 (kg/pr) 5,0 0,909 ton/pr 3250 kg 590,9 (kg/pr) 2,0 0,364 ton/pr 4000 kg 727,3 (kg/pr) 13,0 2,364 ton/pr 9000 kg 1636,4 (kg/pr)

12 12/14 Materialeffektivitet forts. A B R 2011 f. Mängd scentextil (ton) 3,25 0,59 ton/pr 3250 kg 590,0 (kg/pr) g. Mängd färg (ton) h. Mängd lim (ton) 1,0 0,182 ton/pr 1000 kg 181,8 (kg/pr) 0,5 0,091 ton/pr 465 kg 84,5 (kg/pr) Vatten a. Sammanlagd årlig vattenförbrukning (m 3 ) lit/åa (l/åa) Avfall a. Sammanlagd årlig avfallsproduktion, exkl farligt avfall (ton) 193, ,348 ton/åa kg 412 (kg/åa) b. Sammanlagd årlig produktion av farligt avfall (kg) ,89 kg/åa 4896 kg 8,43 (kg/åa) c. Sammanlagd mängd källsorterat [2] avfall (ton) 74, ,086 ton total mängd avfall 37,8 % andel källsorterat avfall kg kg tot 41 % andel källsorterat avfall Biologisk mångfald a. Markanvändning i bebyggt område (m 2 ) ,47 m 2 /åa Felaktigt värde 2011: m 2 anger nettoarea, ej bebyggd yta som inte har ändrats. 13,88(m 2 /åa, korr.)

13 13/14 Biologisk mångfald forts. A B R 2011 b. Inköp av ekologiska livsmedel (kr) tot. livsmedelsbud get 37 % kr kr tot 28 % (varav mat 24 % och dryck 39 %) Kemikalier a. Mängd utfasningsämnen* använda inom verksamheten (liter) 1,0 14 liter år 2009 (basår) 0,07 (minskning med 97,5 % enheter) 5,8 liter 14 liter år 2009 (basår) 0,414 (minskning med 59 % enheter) b. Antal utfasningsämnen* i verksamheten (st) 4 11 st år 2009 (basår) 0,363 (minskning med 63 % enheter) 7 st 11 st år 2009 (basår) 0,636 (minskning med 36 % enheter) Transporter a. Totala utsläpp av CO 2 -e från transporterna (ton) 154, ,9 kg/åa 110,85 ton 190,9 (kg/åa) 33 4,67 ton/pr 32 produktioner [4] produktioner [3] 3,46 (ton/pr) b. Utsläpp av CO 2 -e från godsoch person transporter inkl. turné (ton) c. Utsläpp av CO 2 -e från personresor med flyg (ton) 30, , ,8 kg/åa 24,18 ton 41,6 (kg/åa) 222, 1 kg/åa 86,67 ton 149,3 (kg/åa)

14 14/14 Utsläpp A B R R2011 a. Sammanlagda (energi och transporter) utsläpp av växthusgaser (ton CO 2 -e) 204, ,5 kg/åa 160,65 ton 277,7 (kg/åa) 33 6,18 ton/pr 32 produktioner [4] produktioner [3] 5,02 (ton/pr) b. Sammanlagda utsläpp av växthusgaser från energianvändning (ton CO 2 -e) 49, ,9 kg/åa 49,8 ton 580,6 åå 85,7 (kg/åa) 33 1,5 ton/pr Ny indikator produktioner [3] för 2012 c. Sammanlagda utsläpp av SO 2 (ton) [5] d. Sammanlagda utsläpp av NO x (ton) [5] e. Sammanlagda utsläpp av PM (ton) [5] 0, , , ,0015 ton/åa 889,5 kg 1,53 (kg/åa) 0,0026 ton/åa 1627,9 kg 2,80 (kg/åa) 0,00015 ton/åa 80,7 kg 0,14 (kg/åa) *enl. VGR Kemikaliestrategin, målåret 2012 [1] Antal produktioner år 2012 (5,5 st) där materialberäkningar är relevanta. [2] Källsorterat avfall exkl restavfall (energiåtervinning och grovt brännbart), deponi och osorterat avfall. [3] Total antal produktioner år 2012 (Årsredovisningen 2012). [4] Total antal produktioner år 2011 till 32 produktioner, korrigerad i jämförelse med miljöredovisningen 2011 (27 produktioner). Rättad efter årsredovisningen 2011, sid 23. [5] Sammanlagda utsläpp av andra luftföroreningar än CO 2 -e (som svaveldioxid, kväveoxider och partiklar) består av utsläpp från både energianvändningen och transporter, men omfattar inte flygresor. Detta beror på att utsläppen inte kan beräknas utifrån antal resta flygmil. Detaljerad information om flygplansmodeller, antal start och landningar, flygbränsleförbrukning m.m. går inte att få tag på. Schablonvärden saknas. Detta gäller även 2011.

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Miljöpolitiskt program 2013 2017

Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöarbetet i Landstinget Västmanland ska bidra till en minskad klimatpåverkan och en bättre folkhälsa Världens länder fick 1992 ett gemensamt uppdrag vid FN:s konferens

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

Miljöredovisning 2012

Miljöredovisning 2012 Miljöredovisning 2012 Dnr LD xx/xx, LS 2013- LF 2013-20 Innehåll Sida Förord av landstingsdirektören...3 Sammanfattning resultat av miljöarbetet 2012... 4 Miljöpolicy för Landstinget Dalarna...6 Miljömålsarbete...7

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 GöteborgsOperan AB

Delårsrapport augusti 2014 GöteborgsOperan AB Sida 1(11) Delårsrapport augusti 2014 GöteborgsOperan AB 1. Sammanfattning Under sommaren 2014 har det skett ett planerat byte på VD posten då Peter Hansson har gått i pension efter åtta år. Ronnie Hallgren,

Läs mer

Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler

Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler Environmental investigation of Regionservices centres for medical appliances Examensarbete inom maskiningenjörsprogrammet DAT HOANG HENRIK THORÉN Institutionen

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre..

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre.. Innehåll Inledning. 1 Vår verksamhet 1 Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2 Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4 Är vi bra idag? Blir vi bättre.. 5 Mål och resultat 2013.. 6 Framtiden... 22 Bilaga 1 Redovisning

Läs mer

Miljöredovisning - EMAS

Miljöredovisning - EMAS Miljöredovisning - EMAS Övergripande politisk vision för Östersunds kommun Ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund är den gemensamma, grundläggande visionen för Östersunds

Läs mer

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunfullmäktige den 16 oktober 2014 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret 2014 2018 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

KUNGLIGA DRAMATISKA TEATERN

KUNGLIGA DRAMATISKA TEATERN KUNGLIGA DRAMATISKA TEATERN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010 1 INNEHÅLL BAKGRUND... 3 SAMMANFATTNING... 4 UTTALANDE FRÅN LEDNINGEN... 5 ORGANISATION... 6 DRAMATEN I KORTHET... 7 SKAPAT OCH LEVERERAT EKONOMISKT

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2015-02-20 2014-01-01 2014-12-31 Sida: 2 av 28 Sida: 3 av 28 Dnr: Af-2015/074617 Datum: 2015-02-20 miljöledningsarbete Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2014-02-21 20130101-20131231 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 miljöledningsarbete Arbetsförmedlingen ska årligen redovisa miljöledningsarbetet

Läs mer

Miljöprogram 2015-2018 2014-02-04

Miljöprogram 2015-2018 2014-02-04 Miljöprogram 2015-2018 2014-02-04 Miljöprogram 2015-2018 2 (30) 1. Med sikte på en hållbar framtid Enligt landstingets verksamhetsidé hjälper landstinget alla i länet att vara friska och må bra. En grundförutsättning

Läs mer

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Redovisningens syfte och mål Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2011

Läkemedelsverkets miljöarbete 2011 Läkemedelsverkets miljöarbete 2011 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

Miljöredovisning. Region Skåne 2013

Miljöredovisning. Region Skåne 2013 Miljöredovisning Region Skåne 2013 Innehåll 2 Miljöpolicy 3 År 2013 i korthet 4 Miljömål 1. / Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet 8 Miljömål 2. / Hälsosam miljö 10 Miljömål 3.

Läs mer

Ragn-Sells Miljöredovisning 2008

Ragn-Sells Miljöredovisning 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ragn-Sells Miljöredovisning 2008 Inledning Utvecklande förändringsarbete 2008 Transporter Effektiva transporter sparar både miljö och ekonomi Avfallshantering Minskade utsläpp

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja, ISO14001 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Högskolan i Gävle ska arbeta

Läs mer

Miljöutredning. Specialpedagogiska skolmyndigheten April/maj 2011

Miljöutredning. Specialpedagogiska skolmyndigheten April/maj 2011 Miljöutredning Specialpedagogiska skolmyndigheten April/maj 2011 Goodpoint AB Norrlandsgatan 18 SE-111 43 Stockholm Sweden Tel +46 8 789 04 00 Fax +46 8 789 04 01 E-mail info@goodpoint.se www.goodpoint.se

Läs mer

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE Region Nord Boden Bollnäs Borlänge Gävle Luleå Nordmaling Robertsfors Själevad Skellefteå Smedjebacken Sollefteå Sundsvall Söråker

Läs mer

Riksantikvarieämbetets. Miljöutredning 2009

Riksantikvarieämbetets. Miljöutredning 2009 Riksantikvarieämbetets Miljöutredning 2009 Innehåll Sammanfattning... 4 Genomförande... 5 Bakgrund... 5 Projektet... 5 Projektets mål... 6 Arbetssätt... 6 Omfattning... 7 Direkta miljöaspekter... 8 Tjänsteresor...

Läs mer

Innehåll och inledning

Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 3 04 06 08 11 VD har ordet Detta är Wihlborgs Om vår hållbarhetsredovisning Styrning 16 18 32 36 Ekonomiskt

Läs mer

Hållbarhetsredovisning Trivector 2014

Hållbarhetsredovisning Trivector 2014 Hållbarhetsredovisning Trivector 2014 Trafik Processer IT-system Hållbarhetsredovisning 2014 / 1:11 / Trivector består av tre delföretag med varsitt verksamhetsområde och ett nära samarbete: Trivector

Läs mer

Stockholms läns sjukvårdsområde. Miljöredovisning 2014

Stockholms läns sjukvårdsområde. Miljöredovisning 2014 Stockholms läns sjukvårdsområde Miljöredovisning 2014 Innehåll Inledning 3 Miljöarbetet i SLSO 4 SLSO:s verksamhetsidé 4 Mål och resultat 5 Klimateffektivt 5 Resusreffektivt 7 Hälsofrämjande miljöarbete

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2012 1 Hållbarhet finns i vårt DNA Den övergripande visionen för vårt hållbarhetsarbete är att ta en ledande roll i att utveckla för branschen relevanta hållbarhetsfrågor. Detta

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning Bostadsbolagets hållbarhetsredovisning ingår som en enskild del i bolagets årsredovisning. Här beskrivs hur bolaget arbetar med hållbar utveckling inom miljö, samhälle och ekonomi,

Läs mer