EMAS 2014 REDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EMAS 2014 REDOVISNING"

Transkript

1 EMAS 2014 REDOVISNING

2 MILJÖPOLICY Vi på GöteborgsOperan drivs av lust och delaktighet, är engagerade, professionella och nyskapande. Vi strävar efter hållbarhet ur socialt och ekologiskt perspektiv, och har arbetssätt där alla resurser används klokt och ansvarsfullt. Som samhällsaktör med kreativitet, modernt synsätt, nyfikenhet och öppenhet strävar vi att varsamt röra oss genom tillvaron. Vi är med och skapar ett samhälle där mångfald och ansvarstagande utveckling leder till ett gott liv nu och för kommande generationer. GöteborgsOperan är en miljöcertifierad verksamhet vilket innebär att vi uppfyller gällande miljölagstiftning, våra uppdragsgivares förväntningar och arbetar systematiskt och strategiskt med hållbarhetsfrågor. Varje dag. Ronnie Hallgren, vd

3 Innehåll Miljöpolicy 2 Om miljöredovisningen 2 Framsteg och utmaningar 4 Miljöprogrammet med uppföljning 2014 och delmål Miljöorganisation 9 Miljöledningssystemet och revisioner 10 Miljölagstiftning och andra krav Bilaga Kärnindikatorer enligt EMAS III

4 2/10 Om miljöredovisningen Miljöredovisningen för 2014 utformad enligt kraven i EMAS förordningen, EU:s frivilliga miljöledningsoch miljörevisionsordning. Tillsammans med våra kärnindikatorer i bilagan har redovisningen granskats och godkänts av ackrediterad miljökontrollant nummer 1002, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Emas redovisningen innehåller fördjupad information om GöteborgsOperans miljöarbete, miljöorganisation, ledningssystemet och uppföljningen av miljömål för verksamhetsåret 2014 inom miijöprogrammet för , med delmål för En sammanställning av kärnindikatorer för verksamheten under 2014 finns i bilagan. Information om verksamheten generellt, dess omfattning, besökssiffror, information om tillgänglighetsoch jämställdhetsarbete under året 2014 hittas i GöteborgsOperans separata årsredovisning, i förvaltningsberättelsen. Framsteg och utmaningar GöteborgsOperan har sedan 2001 arbetat strategiskt med hållbarhetsfrågor. Som kulturinstitution har vi en viktig samhällsroll att spela och många utmaningar att möta: som inköpare av varor och tjänster, en stor arbetsplats, en mötesplats för allmänheten och även som en internationell kulturaktör. Hos oss börjar oftast förändringarna som initiativ och idéer hos operahusets medarbetare. Det är medarbetarnas engagemang och kunskaper som är nyckeln som får även bredare genomslag då vi alla kan inspirera varandra. På det sättet kan bikuporna finnas på operahusets tak och den färdigslungade honungen säljas i OperaShopen. Skörden under hösten 2014 såldes slut på bara en timme. Tack vare miljöombudens engagemang kunde GöteborgsOperan ha invigning av Göteborgs första Framtidsveckan på lilla scenen och vår foajé omvandlades till en mötesplats för lokala kämpar för biologisk mångfald. Då hade vi möjlighet att lyfta de positiva exemplen och öka medvetenheten om att det går att ställa om, förbättra och utveckla det lokala samhället. Våra medarbetare agerade som ambassadörer för hållbar utveckling, och visade med sin handlingskraft också glädjen i förändringsarbetet. Tillsammans letar vi ständigt efter nya områden där miljöarbetet kan bli bättre och tack vare årliga effektiviseringar minskar vårt totala energibehov stadigt varje år. Nu har vi lyckas ta ännu ett steg framåt solceller på taket. Nästan 700 m 2 av GöteborgsOperans tak, motsvarande nästan tre tennisplaner, är nu täckt med solceller. De kommer att alstra kw per år ungefär lika mycket som fem villors energiförbrukning under samma tid. Det glädjer oss att kunna köra elfordon på egenproducerad solel, även under de mest gråa dagarna. Operahuset har både el och fjärrvärme märkt Bra Miljöval och fjärrkyla med älven som källa. Våra nya hissar drar endast en tredjedel av energin jämfört med de gamla, delvis för att de också alstrar energi när de åker neråt. Vi byter systematiskt till alltmer energisnål teknik, inte minst på belysningssidan. Våra scener kräver mycket ljus och vi använder mer och mer LED teknik i scenproduktioner. Energibesparande åtgärderna leder till att vi kan ha intensivare aktivitet i huset utan att samtidigt öka den totala energiförbrukningen. Det som drar mest energi i den stora byggnaden är ventilationssystemet, där aggregat flyttar stora luftmassor. Detta syns mest då vi har mycket aktivitet i huset, som till exempel under 2014 i och med musikalen Kristina från Duvemåla, som ledde till ökad förbrukning av elektricitet.

5 3/10 GöteborgsOperananvänderlivscykelperspektivet iproduktionerdärtillvaratagande,återanvändning ochåtervinningärnyckeln.viharökatvårtbidrag tilldencirkulärasamhällsekonomingenomutökad materialåtervinningavavfallsåattdetidagutgör hela61procent.dettainkluderardenbiologiska fraktionensomgårtillbiogasproduktion. Utsorteringenavbioavfalletpåbörjadesunder hösten2013,men2014harvaritdetförstahela åretdåviharbidragittillproduktionenavett förnybartfordonsbränslesomviocksåsjälva användervidtransporter. Vikanskeärettovanligtoperahusmedbåde EMASregistreringochISO14001 certifiering, samtsvanenmärktrestaurang,mensystematiskt arbetssättochtredjepartsgranskninghjälpeross atttydligtsevadvikanförbättraochutveckla. Mångaavåtgärderna,inteminstinom energiområdetochresurshushållningenledertill långsiktigtgodekonomiförverksamheten. Förvårpublikmärkskanskevårtengagemangi miljöfrågormestirestaurangendärmanmedgott samvetekannjutaavgodochekologiskthållbar matochdryck.under2014lyckadesviöka andelenekologiskalivsmedelibudgetenmedtio procentenheter,tilltotalt44procent.men miljöarbetetsomriktarsigmotpubliksträckersig längreäntillvalavlivsmedel digitaliseringav exempelvisbiljettförsäljningenminskarpublikens onödigaresorochtidsanpassningav föreställningarnaökarmöjlighetenattkunnavälja kollektivafärdmedeltillochfrånvåraevenemang. Viharpåvårhemsidalyftframdessamöjligheter ochärocksågladaattdetfinnsgottom hållplatserochlånecykelsystemalldelesi närhetenavoperahuset.vijobbarständigtmed attminskamiljöpåverkanfråntrycksaker,minska mängdernaochanpassatillutvecklingenoch besökarnasbehov.vianvänderossavettlokalt Svanenmärkttryckeriochvåratrycksaker,bland annatgeneralprogrammet,ärmiljömärkta. Idagfinnsmångaavvårautmaningarinom upphandlingochuppföljninginomde kompliceradeinternationellaleverantörskedjorna. Vivillfortsättautvecklavåraochleverantörernas kunskaper,medvetenhetochengagemang. GöteborgsOperanbehöverställabraoch relevantakravsomledertillpositivutvecklingoch transparenta,konstruktivadialogermed professionella,utvecklingsinriktadeleverantörer ochentreprenörervianlitarochupphandlar. Publikensresortillochfrånvåraföreställningar ochevenemangärenviktigtutmaningsomvi arbetarmed.viförsökerhittabrasättatt stimuleraenmerhållbarkonsumtionavvåra tjänster. Äveninomtjänsteresor,transporter,energioch kretsloppsanpassningbehövervipågöteborgs Operansamverkamedsamhälletsolikaaktörer förattnålängreiomställningentillettfossil oberoendesamhälle.detärsvårtattnålångtsom enisoleradverksamhet. Mycketlängrekanvinåtillsammans!

6 4/10 Utfall 2014 för miljömålsprogrammet Resultat från första året med miljöprogrammet som sträcker sig till och med 2016 redovisas nedan. Generellt kan man konstatera att arbetet har varit framgångsrikt och flera miljömål som GöteborgsOperan trodde vara för djärva och mycket svåra att uppnå i tid, visade sig bli uppnådda och i vissa fall överträffade redan under första året. Många utmaningar kvarstår för att hinna med omvärldens utveckling och kunna möta intressenternas alla förväntningar. Delmål för 2015 presenteras per målområde, den sista raden i matriserna. I matrisen nedan visar färgindikation i tredje kolumnen trenden för respektive delmål: Grön innebär god framgång inom målområdet. Det detaljerade miljömålet för 2014 är uppfyllt inom angiven tid. Gul indikation innebär att fler insatser behövs inom målområdet för att uppnå önskvärd miljöprestanda. Röd indikation innebär att trenden pekar åt ett motsatt håll jämfört med den övergripande målsättningen. TRANSPORTER Övergripande mål: Minska klimatpåverkan från transporterna År 2016 drivs tjänstefordon (personbilar) med förnybara bränslen År 2016 är klimatpåverkande utsläpp från person- och godstransporter max 2011 års nivå Delmål 2014 Utfall 2014 Kommentar Minska förbrukning av fossila bränslen för vägtransporter och tjänsteresor inom verksamheten jämfört med Antal körda mil med tjänstebilar (pers bil reg) totalt och per Antal flygmil i tjänsten totalt och per bensin: 1799,9 liter diesel 13918,8 liter fordonsgas: 2189 kg grön el: 1373 kwh tot: 4104,8 mil 7,24 mil/ tot: ,9 mil 229,1 mil/ Bensin: minskad användning med 39,6 % jmf 2013 (2982 liter) Diesel: användning ökat med 14% jmf 2013 (11951 liter). Förbrukningen av bränslen omfattar förutom tunga transporter även uppskattade mängder från användningen av privata bilar som körts i tjänsten. Tjänsteresor med GOs tjänstebilar minskat kraftigt. Privata bilar i tjänsten har under 2014 används mer i tjänsten än : 2222 mil, 3,92 mil/ 2013: 1804 mil, 3,29 mil/ Användningen av de förnybara bränslen har ökat jmf Fordonsgas(50 % fossil/50% biogas): Ökning med 547,4 kg (33%) jmf 2013 (2052 Nm3 motsvarande 1641,6 kg). En lätt lastbil och en personbil (bi duel). El: Ökning med 675 kwh (nästan 97%) jmf 2013 (tot 698 kwh). Bra Miljöval el (förnybar), samt från oktober 2014 egenproducerad sol el. Fortsatt stadig minskning jmf 2013: 4669 mil, 8,52 mil/ Tidigare info för 2013 var en felberäkning (tot 6450 mil och 11,77 mil/åa) på grund av bilar som inte var registrerade som personbilar utan lätta lastbilar var medräknade av misstag. Tjänsteresor (mil) med flyg har ökat jämfört med 2013: mil, 160 mil/ Beräkningen kommer från leverantör av resetjänster. Extraordinärt år för Danskompaniet som fick turnera extra mycket under 2014.

7 5/10 TRANSPORTER Delmål 2014 forts. Sammanställd klimatpåverkan från transporter och tjänsteresor Utreda möjligheter för (intern) klimatkompensation för flygresor i tjänsten och turnéverksamheten Planera för en helt fossiloberoende turné med transporter och resor inom Sverige Utfall 2014 tot: 155,12 ton väg: 42,78 ton flyg: 108,8 ton Klimatkompensation kommer att införas via VästraGötalandsregionen se kommentar Kommentar Den totala mängden klimatpåverkande utsläpp har minskat något, tot 2013: 157,19 ton CO2 eq väg 2013: 48,85 ton (2014 år minskning) flyg 2013: 108,34 ton (2014 år ökning) Under den interna utredningen av möjligheter att samverka med andra organisationer kring klimatkompensation har Västra Götalandsregionens miljöavdelning (dåvarande miljösekretariatet) meddelat om att förslaget till regiongemensamt klimatkompensationssystem har tagits fram på uppdraget av miljönämnden och kommer att under 2015 lämnats för beslut till Regionfullmäktige. GöteborgOperan kan lämna remissvar under våren 2015 Frågan kommer att arbetas in i Skövdescenens systematiska miljöarbete med regionala turnéer i och med miljöcertifiering under 2015.Ingen separat plan har tagits fram under 2014 för fossiloberoende regionala turnéer Delmål 2015: Minska förbrukning av fossila bränslen för vägtransporter och tjänsteresor inom verksamheten jämfört med ENERGI Övergripande mål: Minska förbrukning av energi År 2016 är den totala energiförbrukningen max 180 kwh/m2 BTA År 2016 producerar GöteborgsOperan egen solel till elfordon för egna transporter Delmål 2014 Utfall 2014 Kommentar Minska den totala energiförbrukningen per ytenhet (kwh/m 2 BTA) jämfört med 2013 Användningen av el per ytenhet (kwh/m 2 BTA) ska minska jämfört men 2013 års nivå 177 kwh/m 2 Minskning med 3 kwh/m 2 jämfört med 2013: 180 kwh/m 2, samt under målvärdet för Minskningen beror dels på ett varmt år vilket minskade fjärrvärmebehovet och dels att normalårskorrigeringskoefficienten har justerats, baserat på 10 års period i allt varmare klimat i Sverige. Den totala energiförbrukningen omfattar summan av energi i form av el, fjärrkyla och fjärrvärme. 122,87 kwh/m 2 tot: MWh Delmål 2015: Minska den totala energiförbrukningen per ytenhet (kwh/m 2 ) jmf Användningen av el per ytenhet (kwh/m 2 ) ska minska jmf Elförbrukningen har ökat med 5,38 kwh/m 2 jämfört med år 2013: 115,7 kwh/m 2, tot MWh Vi köper endast el märkt Bra Miljöval och producerar egen sol el sedan oktober 2014.

8 6/10 Utfall 2014 för miljömålsprogrammet fortsättning INKÖP LIVSMEDEL Övergripande mål: Bidra till hållbar utveckling genom inköp År 2016 utgör ekologiska livsmedel minst 40 % av den totala livsmedelsbudgeten Delmål 2014 Utfall 2014 Kommentar Andelen ekologiska livsmedel av den totala livsmedelsbudgeten ska öka jmf med 2013 Andel ekologiska livsmedel utgör 44 % Kraftig ökning jmf 34 % år Med ekologiska livsmedel menas här samma definition som vid årlig redovisning till Västra Götalandsregionen, dvs miljömärkta livsmedel och dryck, samt MSC märkta havsprodukter från hållbara bestånd medräknas. Ökningen under 2014 berör på användningen av MSC märkta fisk och skaldjur har ökat i verksamheten. Delmål 2015: Andelen ekologiska livsmedel (inkl MSC märkt) av den totala livsmedelsbudgeten ska öka jmf med KEMIKALIER Övergripande mål: Minska användningen av utfasningskemikalier År 2016 har mängden miljö- och hälsofarliga ämnen i kemiska produkter och inköpta varor minskat jämfört med år 2011 Delmål 2014 Utfall Kommentar Minska användning och fasa ut kemiska produkter som innehåller ämnen som omfattas av Kemikalieinspektio nens begränsningsdatabas och PRIO databasen Inventerad volym: 19,07 lit Årsförbrukning: 5,99 lit Inventerad volym är mindre jmf 2013, men årsförbrukningen något högre, ca 800 ml mer. 2013: inventerad 32,16 lit Årsf: 5,18 lit 2012: inventerad 26,8 lit Årsf: 5,66 lit 2011: inventerad 25,12 lit Årsf: 6,61 liter Arbetet enligt dessa listor påbörjades under 2014 och data hämtas ur Klara systemet för kemikalier. Kemikalieinspektionens båda databaser uppdateras löpande och produkter som omfattas kan skilja sig från år till år, beroende på ändringar i t.ex. regelverk/lagkrav. Listorna och produkternas ingående ämnen kommer att under 2015 att klassas om enligt CLP förordningens krav. Detta kommer att påverka uppföljningen. Plan finns att börja använda SIN listan som ytterligare riktlinje och prioritetsunderlag för utfasningsarbetet. Delmål 2015: Minska användningen och fasa ut kemiska produkter som innehåller ämnen som omfattas av SIN listan.

9 7/10 Utfall 2014 för miljömålsprogrammet fortsättning AVFALL Övergripande mål: Öka återanvändningen och återvinningen av material År 2016 ska mängden restavfall till förbränning inte överstiga 40 % av den totala mängden avfall År 2016 är mängden materialåtervunnet avfall utgöra minst 60% av den totala mängden avfall År 2016 har den totala mängden avfall minskat jämfört med år 2011 Delmål 2014 Utfall 2014 Kommentar Andel restavfall till förbränning ska minska jmf 2013 Andel materialåtervunnet avfall ska öka jmf 2013 Totala mängden avfall ska minska jmf % Andel och mängden avfall till förbränning (2014: kg) har minskat jmf 2013: 51 % ( kg) 61 % 2013: 47 % Andel materialåtervunnet avfall, inklusive biologisk fraktion, har ökat med 14 proc. Mängden avfall till materialåtervinning var 2014 nästan 17 ton mer jmf : kg 2013: kg Det största bidraget är dock det utsorterade biologiska avfallet som under 2013 ( kg) började sorteras ut bara under de sista par månaderna på året, medan siffran för 2014 (41 774kg) representerar alla tolv månaderna under året. Mätning av matsvinn och arbetet med den frågan pågår inom restaurangens hela verksamhetsområde. 217,9 ton Den totala mängden avfall har under 2014 ökat med 23,5 ton, jmf 2013: 194,4 ton. Ökningen beror troligtvis på mer aktivitet i huset under 2014, vilket bl.a. ökade användningen av livsmedel (både besökare och personal) vars förpackningar utgör en stor del av den totala volymen och vikten (bl.a. glasförpackningar). Även krossat porslin och glas som går till deponi har nästan fördubblats under 2014: 1300 kg jmf 2013: 744 kg. Delmål 2015: Minst 60 % av den totala mängden avfall 2015 går till materialåtervinning inkl. biologisk behandling. Mindre än 40 % av den totala mängden avfall 2015 går till förbränning. Minska totala ängden avfall jämfört 2011 (244,2 ton).

10 8/10 Miljöorganisation Miljöombuden är representanter för organisationens olika funktioner och är viktiga kommunikatörer inom organisationen. Flera av miljöombuden är ansvariga inköpare inom sina respektive verksamhetsdelar och har då även kemikalieansvar inom dessa inköpsområden. Under 2014 har miljögruppens sammansättning förändrats något, då några nya miljöombud har tillkommit och idag finns det 24 miljöombud på GöteborgsOperan. Miljögruppen har under 2014 haft regelbundna möten, ungefär var tredje vecka. Protokollen läggs ut på intranätet och fungerar som redovisande dokument i miljöledningssystemet. Möten handlar om uppföljning av åtgärder och olika förslag på förbättringar av GO:s miljöprestanda och kommunikation. Miljögruppen har under året arbetat fram fler än hundra förbättringsförslag och genomfört förbättringsåtgärder inom dessa områden. Dessa finns sammanställda i ett särskilt redovisande dokument som också delgavs ledningen vid ledningens genomgång under våren Miljösamordnaren har löpande ansvar för miljöledningssystemet, energianvändningen och avfallshanteringen, men också säkerhetsfrågor. Under några år ( ) har miljösamordnaren också varit projektledare för solcellsinstallationen på operahusets tak. Miljösamordnaren är också den som samlar in och rapporterar miljödata till Västra Götalandsregionens miljösekretariat. Miljöchefen, som också är ledningens representant, sammankallar till miljögruppsmöten och leder miljöstrategin. Extern kompetens anlitas regelbundet, med miljöchefens godkännande, i form av konsult för administration av miljöledningssystemet, KLARA kemikaliedatabas, samt för intern miljöutredning och kommunikation.

11 9/10 Miljöledningssystemet och revisioner GöteborgsOperan har sedan 2001 aktivt arbetat med miljöfrågor och har sedan 2004 ett fullt infört miljöledningssystem baserat på ISO standarden. År 2012 blev huvudsakliga delen av verksamheten, det vill säga det stora operahuset på Christina Nilssons gata i Göteborg, samt de funktioner som direkt styrs av verksamheten (turnéverksamhet, gästspel, externa koncerter med mera), certifierad enligt ISO 14001:2004 och registrerad enligt den frivilliga Europeiska EMAS förodningen för miljöledning och miljörevision. Under 2014 har även GöteborgsOperans verksamhet i Skandiahamnen, som är ett magasin och en verkstadslokal, blivit certifierade. Verkstadslokalen utnyttjas tillsammans med Folkteatern, som hyr in sig i dessa lokaler och också deltar vid miljörevisioner som berör den lokaliseringen. GöteborgsOperans Skövdeverksamhet har under 2014 börjat förberedas inför kommande ceritifiering och EMAS registrering under I samband med detta har Skövdescenens miljöutredning från 2005 uppdaterats och alla fakta och miljöaspekter aktualiserats. Eftersom både Magasinet och Skövdesceneni fortsättningen kommer att omfattas av EMAS krav, har kärnindikatorerna (se bilaga med samma namn) kompletterats med t.ex. dessa verksamheters energiförbrukningssiffror för deras respektive lokaler. Även vattenförbrukningen för Skövdescenen har inkluderats. Dock omfattar alla andra kärnindikatorer redan tidigare förbrukningstal för transporter och material för båda dessa delar av verksamheten och behöver därför inte redovisas separat. Detta gäller även alla styrande dokument som miljöpolicyn, resepolicyn och egenkontrollen med avseende på miljölagstiftningen. Skillnaderna består i detaljerade rutiner för säkerhet och hantering av kemikalier och avfall. Internrevisionen genomfördes under oktober 2014 där huvudsakligt fokus låg på Skövdescenen. Syftet var att kontrollera verksamhetens platsspecifika rutiner och miljöledningssystemets lämplighet inför den kommande certifieringsrevisionen under Resultatet från internrevisionen ledde till förbättringsåtgärder inom förebyggande av avvikelser, förtydligande av rutiner och uppdatering av flera centrala dokument. Den externa revisionen med syfte att kontrollera GöteborgsOperans miljöarbete och miljöcertifiera vår verksamhet i Skandiahamnen genomfördes under juni 2014 av SP. Inga större avvikelser hittades. Åtta mindre avvikelser och fem förbättringsförslag från den externa revisionen har lett till åtgärder inom följande områden: * Miljöaspektsbedömningen uppdaterad och kompleterad * Märkning av återsamlingsplats och avfallsstation i Skandiahamnen korrigerad * Miljöombudens rapportering av handlingsplaner dokumenteras av miljögruppen och sammanställs tydligare för ledningens genomgång * Organisationsschemat hålls uppdaterat * Dokumentation av lagefterlevnaden förtydligad * Dokumentstyrning av vissa dokument säkerställd * Kommunikation på avdelningsnivå förbättrad * Tydligare protokoll från bl.a. Ledningens genomgång Årlig uppföljning och miljöredovisning till VGR Miljösekretariat genomfördes januari 2015.

12 10/10 Miljölagstiftning och andra krav Miljöbalken och flera europeiska förordningar och direktiv styr GöteborgsOperans verksamhet inom miljöområdet. Förutom de grundläggande kraven finns också myndigheternas föreskrifter inom områden som till exempel reglerar avfallshantering, kemikaliehantering, livsmedel, kosmetika och förebyggande av olyckor som också berör GöteborgsOperan. Varje år genomförs en intern kontroll av efterlevnaden av relevanta miljö och säkerhetslagkrav omfattande hela GöteborgsOperans verksamhet. Under 2014 har egenkontrollen genomförts löpande under året, miljölagefterlevnaden har kontrollerats särskilt vid internrevisionen och slutligt även dokumenterats i en checklista, daterad december Checklistan har kontrollerats två gånger under 2014 mot en aktuell lagförteckning och checkpunkterna har uppdaterats där det var relevant. Resultatet visade att GöteborgsOperan efterlever befintlig miljölagstiftning. Det är också mycket viktigt för GöteborgsOperans verksamhet att våra leverantörer bidrar med sina kunskaper och håller sin kompetens högaktuell. Detaljerad information om vilka lagar och andra krav som berör verksamheten och hur dessa efterlevs finns i GöteborgsOperans miljöledningssystem.

13 BILAGA BILAGA Kärnindikatorer enligt EMAS III Varje kärnindikator består av följande: Värde i kolumnen A - anger sammanlagd årlig tillförsel/påverkan inom det givna området. Värdet i kolumnen B - anger organisationens sammanlagda årliga produktion (antal produktioner) eller annan relevant enhet för kvantifiering av kärnindikatorn t.ex. ytenhet för energianvändning. För icke-produktionsinriktade delar av verksamheten (förvaltning) kan siffran ange organisationens storlek uttryckt i antalet anställda. GöteborgsOperan redovisar i sådant fall antalet. Kolumnen R - anger kvoten A/B för året Kolumnen visar jämförelsetalet från föregående års miljöredovisning. Energieffektivitet A B R 2013 a. Total* direkt samt indirekt energianvändning inkl el i operahuset Göteborg (MWh) b. Total el-användning exkl fjärrkyla i operahuset Göteborg (MWh) c. Hyrda lokaler: Total direkt samt indirekt energianvändning inkl el Skövdescenen (MWh) d. Hyrda lokaler: Total direkt och indirekt energianvändning inkl el i Magasinet (MWh) 5367 BTA m 2 177,4 kwh/ m MWh 180,0 kwh/m 2 BTA m BTA m 2 121,1 kwh/m MWh 115,7 kwh/m 2 BTA m 2 444,7 BRA 1816 m 2 244,9 kwh/m 2 472,7 MWh 260,3 kwh/m 2 BRA 1816 m 2 494,1 BRA 5490 m 2 90 kwh/m 2 621,2 MWh 113 kwh/m 2 BRA 5490 m 2 sida 1 av 5

14 BILAGA Materialeffektivitet A B R 2013 a. Mängd PVC-plast (ton) b. Mängd kanalplast (ton) c. Mängd trävaror (limträ, plywood, masonit), exkl. möbler och rekvisita (ton) d. Mängd aluminium (ton) 2,2 12 pr [1] 0,18 ton/pr 2,2 ton 9 pr 0,24 ton/pr 2,0 12 pr [1] 0,17 ton/pr 2,0 ton 9 pr 0,22 ton/pr 3,0 12 pr [1] 0,25 ton/pr 3,0 ton 9,0 pr 0,33 ton/pr 1,0 12 pr [1] 0,08 ton/pr 1,0 ton 9 pr 0,11 ton/pr e. Mängd stål (ton) 8,0 12 pr [1] 0,67 ton/pr 8,0 ton 9 pr 0,89 ton/pr f. Mängd scentextil (ton) 2,0 12 pr [1] 0,17 ton/pr 2,0 ton 9 pr 0,22 ton/pr g. Mängd färg (ton) 1,2 12 pr [1] 0,10 ton/pr 1,0 ton 9 pr 0,11 ton/pr h. Mängd lim (ton) 0,15 12 pr [1] 0,013 ton/pr 0,5 ton 9 pr 0,056 ton/pr Vatten A B R 2013 a. Sammanlagd årlig vattenförbrukning i operahuset på Christina Nilssons gata i Göteborg (m 3 ) lit/åa m lit/åa b. Årlig vattenförbrukning Erik Ugglas plats, Skövdescenen (m 3 ) produktioner lit/pr 256 m 3 3 pr 8533 lit/pr sida 2 av 5

15 BILAGA Avfall A B R 2013 a. Sammanlagd årlig avfallsproduktion, exkl farligt avfall (ton) b. Sammanlagd årlig produktion av farligt avfall (kg) 215, ,416 ton/åa 193,670 ton 0,329 ton/åa 3,82 kg/åa 769 kg 1,31 kg/åa c. Sammanlagd mängd avfall till materialåtervinning [2] (ton) 132, ,941 ton total mängd avfall 61 % andel materialåtervunnet avfall 93,439 ton 194,439 ton totalt 48 % andel källsorterat avfall Biologisk mångfald A B R 2013 a. Markanvändning i bebyggt område (m 2 ) b. Inköp av ekologiska livsmedel (kr) tot. livsmedelsbudget 15,56 m 2 /åa 8059 m 2 13,71 m 2 /åa 44 % kr kr tot 34 % Kemikalier A B R 2013 a. Mängd utfasningsämnen [5] använda inom verksamheten (liter) 5,99 6,61 liter (basår 2011) 0,906 5,18 liter 6,61 liter (basår2011) 0,781 Transporter A B R 2013 a. Totala utsläpp av CO 2 -e från transporterna (ton) 155, produktioner [3] 0,267 ton/åa 157,19 ton 0,267 ton/åa 5,35 ton/pr 31 pr 5,07 ton/pr sida 3 av 5

16 BILAGA Transporter forts. A B R 2013 b. Utsläpp av CO 2 -e från godsoch person transporter inkl. turné (ton) c. Utsläpp av CO 2 -e från personresor med flyg (ton) 42, , ,074 ton/åa 48,85 ton 0,083 ton/åa 0,210 ton/åa 108,34 ton 0,184 ton/åa Utsläpp A B R 2013 a. Sammanlagda (energi och transporter) utsläpp av växthusgaser i operahuset på Christina Nilssons gata i Göteborg (ton CO 2 -e) b. Sammanlagda utsläpp av växthusgaser från energianvändning i operahuset på Christina Nilssons gata i Göteborg (ton CO 2 -e) c. Hyrda lokaler: Sammanlagda utsläpp av växthusgaser från energianvändningen (el och värme) i Magasinet och verkstan i Skandiahamnen (ton CO 2 -e) 202, produktioner [3] 47, produktioner [3] 151,74 29 produktioner [3] 0,349 ton/åa 186,63 ton 0,317 ton/åa 6,99 ton/pr 31 pr 6,02 ton/pr 0,082 ton/åa 29,44 ton 0,050 ton/åa 1,65 ton/pr 31 prod. totalt 0,95 ton/pr 5,23 ton/pr 184,64 ton 31 pr 4,89 ton/pr sida 4 av 5

17 BILAGA Utsläpp forts. A B R 2013 d. Hyrda lokaler: Utsläpp av växthusgaser från energianvändningen (el och värme) Erik Ugglas plats, Skövdescenen (ton CO 2 -e) 68,73 3 produktioner 22,91 ton/pr 73,12 ton 3 pr 24,37 ton/pr e. Sammanlagda utsläpp av SO 2 (ton) [4] f. Sammanlagda utsläpp av NO x (ton) [4] g. Sammanlagda utsläpp av PM (ton) [4] 0, , , ,0014 ton/åa 0,792 ton 0,0013 ton/åa 0,0028 ton/åa 1,627 ton 588 årsarb 0,0028 ton/åa 0,00006 ton/åa 0,079 ton 588 årsarb 0,00013 ton/åa * Totala energiförbrukningen beräknas som summan av fjärrvärme, el och enligt praxis en tredjedel av energin till fjärrkylan. Andel förnybart el och fjärrkyla: 100 % Andel förnybart fjärrvärme: minst 90 %. [1] Antal produktioner år 2014 (12 st) där materialberäkningar är relevanta. [2] Återvinningsgraden visar på andel avfall som går till materialåtervinning, exklusive avfall till energiåtervinning via förbränning, det farliga avfallet och deponiavfallet (icke brännbart som porslinkross och isoleringsmaterial). I det materialåtervunna avfallsmängden räknas med den biologiska återvinningen av matavfallet, fettåtervinning från köket, samt fettavskiljning från kökets avlopp. Material som har återanvänts istället för att bli avfall är inte inkluderat i beräkningarna. [3] Total antal produktioner år 2014 (Årsredovisningen 2014). [4] Sammanlagda utsläpp av andra luftföroreningar än CO 2 -e (som svaveldioxid, kväveoxider och partiklar) består av utsläpp från både energianvändningen och transporter, men omfattar inte flygresor. Detta beror på att utsläppen inte kan beräknas utifrån antal resta flygmil. Detaljerad information om flygplansmodeller, antal start och landningar, flygbränsleförbrukning m.m. går inte att få tag på. Schablonvärden saknas. Detta gäller även [5] Enligt Kemikalieinspektionens Begränsningsdatabas och PRIO-databasen, utsökning via Klara kemikaliesystemet. sida 5 av 5

Miljöredovisning 2012

Miljöredovisning 2012 Miljöredovisning 2012 19 juni 2013 2/14 Innehåll 2 Om miljöredovisningen 3 Miljöorganisation 4 Miljöledningssystemet och revisioner 5 Direkt och indirekt miljöpåverkan 6 Miljöpolicy 6 Miljölagstiftning

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 GöteborgsOperan AB

Delårsrapport augusti 2014 GöteborgsOperan AB Sida 1(11) Delårsrapport augusti 2014 GöteborgsOperan AB 1. Sammanfattning Under sommaren 2014 har det skett ett planerat byte på VD posten då Peter Hansson har gått i pension efter åtta år. Ronnie Hallgren,

Läs mer

Miljöredovisning 2012

Miljöredovisning 2012 Miljöredovisning 2012 Dnr LD xx/xx, LS 2013- LF 2013-20 Innehåll Sida Förord av landstingsdirektören...3 Sammanfattning resultat av miljöarbetet 2012... 4 Miljöpolicy för Landstinget Dalarna...6 Miljömålsarbete...7

Läs mer

Miljöutredning - Swedac

Miljöutredning - Swedac 2012 Miljöutredning - Swedac SWEDAC REP 12:4 2012-10-15 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 1.1 Uppdrag... 2 1.2 Historik och omfattning av miljöledningsarbetet... 2 1.3 Beskrivning av verksamheten...

Läs mer

2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013

2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013 2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 ÖVERGRIPANDE VISION... 3 1.2 ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 1.3 STUDENTMEDVERKAN I

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre..

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre.. Innehåll Inledning. 1 Vår verksamhet 1 Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2 Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4 Är vi bra idag? Blir vi bättre.. 5 Mål och resultat 2013.. 6 Framtiden... 22 Bilaga 1 Redovisning

Läs mer

Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg

Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg Innehåll ETT ÅR MED MILJÖARBETE... 3 ETT BRA AVSTAMP INFÖR DET FORTSATTA MILJÖARBETET... 4 LANDSTINGET VILL VÄRNA VÅR MILJÖ... 4 INLEDNING... 5 VÅR MILJÖPÅVERKAN

Läs mer

Miljöredovisning 2007

Miljöredovisning 2007 Miljöredovisning 27 S-223 Innehållsförteckning Ordlista 2 VD har ordet 3 Presentation av Milko 4 Flöden i Milko 6 Ekologiska produkter 7 Vision, affärsidé, miljöpolicy 7 Reportage ekologisk produktion

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej. 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Policy för hållbar

Läs mer

Uddevalla. Sveriges första EMAS - registrerade kommun

Uddevalla. Sveriges första EMAS - registrerade kommun Uddevalla Sveriges första EMAS - registrerade kommun Miljöredovisning för verksamhetsåret 2011 Innehåll En hållbar framtid för Uddevalla... 1 Mål och resultat 2011... 1 Förvaltningsvisa miljömål... 15

Läs mer

Stockholms läns sjukvårdsområde. Miljöredovisning 2014

Stockholms läns sjukvårdsområde. Miljöredovisning 2014 Stockholms läns sjukvårdsområde Miljöredovisning 2014 Innehåll Inledning 3 Miljöarbetet i SLSO 4 SLSO:s verksamhetsidé 4 Mål och resultat 5 Klimateffektivt 5 Resusreffektivt 7 Hälsofrämjande miljöarbete

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2015-02-20 2014-01-01 2014-12-31 Sida: 2 av 28 Sida: 3 av 28 Dnr: Af-2015/074617 Datum: 2015-02-20 miljöledningsarbete Arbetsförmedlingen

Läs mer

Miljöredovisning 2011

Miljöredovisning 2011 Dnr LiÖ 2012-670 Miljöredovisning 2011 www.lio.se 2012-03-19 2 (19) Sammanfattande resultat och reflektion Mycket bra arbete sker för att minska landstingets miljöpåverkan. I många fall sker det indirekt

Läs mer

Innehåll och inledning

Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 3 04 06 08 11 VD har ordet Detta är Wihlborgs Om vår hållbarhetsredovisning Styrning 16 18 32 36 Ekonomiskt

Läs mer

Ragn-Sells Miljöredovisning 2008

Ragn-Sells Miljöredovisning 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ragn-Sells Miljöredovisning 2008 Inledning Utvecklande förändringsarbete 2008 Transporter Effektiva transporter sparar både miljö och ekonomi Avfallshantering Minskade utsläpp

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

Exempel på hur bostadsrättsföreningar kan förbättra sitt miljöarbete Förenklat miljöledningssystem för Brf Eskulapius

Exempel på hur bostadsrättsföreningar kan förbättra sitt miljöarbete Förenklat miljöledningssystem för Brf Eskulapius Exempel på hur bostadsrättsföreningar kan förbättra sitt miljöarbete Förenklat miljöledningssystem för Brf Eskulapius Lovisa Högstedt Uppsats för avläggande av naturvetenskaplig kandidatexamen i Miljövetenskap

Läs mer

Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler

Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler Environmental investigation of Regionservices centres for medical appliances Examensarbete inom maskiningenjörsprogrammet DAT HOANG HENRIK THORÉN Institutionen

Läs mer

Miljöredovisning. SLL Tillväxt, miljö och regionplanering Box 22550, 104 22 Stockholm Telefon: 08-737 25 00 www.sll.se

Miljöredovisning. SLL Tillväxt, miljö och regionplanering Box 22550, 104 22 Stockholm Telefon: 08-737 25 00 www.sll.se Miljöredovisning 2011 Stockholms läns landsting SLL Tillväxt, miljö och regionplanering Box 22550, 104 22 Stockholm Telefon: 08-737 25 00 www.sll.se Från vision till resultat 2007 2011 Miljö Steg 5 VISION,

Läs mer

Miljöredovisning Karolinska Universitetssjukhuset 2014

Miljöredovisning Karolinska Universitetssjukhuset 2014 Miljöredovisning Karolinska Universitetssjukhuset 2014 Miljösmart läkemedelshantering Vi arbetar för en säker och miljösmart läkemedelshantering, där patientsäkerhet och miljöhänsyn följer hela flödet

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja, ISO14001 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Högskolan i Gävle ska arbeta

Läs mer

MILJÖBOKSLUT 2012 ALERIS SPECIALISTVÅRD OCH PRIMÄRVÅRD I DIVISION HEALTHCARE

MILJÖBOKSLUT 2012 ALERIS SPECIALISTVÅRD OCH PRIMÄRVÅRD I DIVISION HEALTHCARE MILJÖBOKSLUT 2012 ALERIS SPECIALISTVÅRD OCH PRIMÄRVÅRD I DIVISION HEALTHCARE MILJÖBOKSLUT 2012 FÖR VERKSAMHETERNA INOM SPECIALISTVÅRD OCH PRIMÄRVÅRD I ALERIS DIVISION HEALTHCARE Innehållsförteckning 1

Läs mer

Miljöutredning för Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan

Miljöutredning för Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan Miljöutredning för Pingstkyrkans second hand-butik i Trollhättan Anastasia Iakovleva Uppsats för avläggande av masterexamen i Miljövetenskap 30 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs

Läs mer

KUNGLIGA DRAMATISKA TEATERN

KUNGLIGA DRAMATISKA TEATERN KUNGLIGA DRAMATISKA TEATERN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010 1 INNEHÅLL BAKGRUND... 3 SAMMANFATTNING... 4 UTTALANDE FRÅN LEDNINGEN... 5 ORGANISATION... 6 DRAMATEN I KORTHET... 7 SKAPAT OCH LEVERERAT EKONOMISKT

Läs mer

Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003

Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003 Miljöhandbok Uddevalla kommun Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003 Verksamhetsbeskrivning Vi har i vår miljöpolicy antagit utmaningen att forma en socialt och ekologiskt hållbar kommun. Det innebär

Läs mer

Miljöprogram 2015-2018 2014-02-04

Miljöprogram 2015-2018 2014-02-04 Miljöprogram 2015-2018 2014-02-04 Miljöprogram 2015-2018 2 (30) 1. Med sikte på en hållbar framtid Enligt landstingets verksamhetsidé hjälper landstinget alla i länet att vara friska och må bra. En grundförutsättning

Läs mer

Miljöredovisning 2011

Miljöredovisning 2011 Miljöredovisning 2011 Östersunds kommun INLEDNING...3 Inriktningsmål...3 Goda exempel...4 Uppföljning av miljömålen...4 KOMMUNENS MILJÖMÅL OCH RESULTAT...5 Luft och klimat...5 Energi...16 Miljön i Östersund...20

Läs mer

Framtidens hållbara meny

Framtidens hållbara meny 2014 Framtidens hållbara meny För oss är handling viktigare än ord. Våra ledstjärnor visar vägen till framtidens hållbara menyer, producerade med omsorg om människor, djur och natur. Välkommen till Martin

Läs mer