EMAS 2014 REDOVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EMAS 2014 REDOVISNING"

Transkript

1 EMAS 2014 REDOVISNING

2 MILJÖPOLICY Vi på GöteborgsOperan drivs av lust och delaktighet, är engagerade, professionella och nyskapande. Vi strävar efter hållbarhet ur socialt och ekologiskt perspektiv, och har arbetssätt där alla resurser används klokt och ansvarsfullt. Som samhällsaktör med kreativitet, modernt synsätt, nyfikenhet och öppenhet strävar vi att varsamt röra oss genom tillvaron. Vi är med och skapar ett samhälle där mångfald och ansvarstagande utveckling leder till ett gott liv nu och för kommande generationer. GöteborgsOperan är en miljöcertifierad verksamhet vilket innebär att vi uppfyller gällande miljölagstiftning, våra uppdragsgivares förväntningar och arbetar systematiskt och strategiskt med hållbarhetsfrågor. Varje dag. Ronnie Hallgren, vd

3 Innehåll Miljöpolicy 2 Om miljöredovisningen 2 Framsteg och utmaningar 4 Miljöprogrammet med uppföljning 2014 och delmål Miljöorganisation 9 Miljöledningssystemet och revisioner 10 Miljölagstiftning och andra krav Bilaga Kärnindikatorer enligt EMAS III

4 2/10 Om miljöredovisningen Miljöredovisningen för 2014 utformad enligt kraven i EMAS förordningen, EU:s frivilliga miljöledningsoch miljörevisionsordning. Tillsammans med våra kärnindikatorer i bilagan har redovisningen granskats och godkänts av ackrediterad miljökontrollant nummer 1002, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Emas redovisningen innehåller fördjupad information om GöteborgsOperans miljöarbete, miljöorganisation, ledningssystemet och uppföljningen av miljömål för verksamhetsåret 2014 inom miijöprogrammet för , med delmål för En sammanställning av kärnindikatorer för verksamheten under 2014 finns i bilagan. Information om verksamheten generellt, dess omfattning, besökssiffror, information om tillgänglighetsoch jämställdhetsarbete under året 2014 hittas i GöteborgsOperans separata årsredovisning, i förvaltningsberättelsen. Framsteg och utmaningar GöteborgsOperan har sedan 2001 arbetat strategiskt med hållbarhetsfrågor. Som kulturinstitution har vi en viktig samhällsroll att spela och många utmaningar att möta: som inköpare av varor och tjänster, en stor arbetsplats, en mötesplats för allmänheten och även som en internationell kulturaktör. Hos oss börjar oftast förändringarna som initiativ och idéer hos operahusets medarbetare. Det är medarbetarnas engagemang och kunskaper som är nyckeln som får även bredare genomslag då vi alla kan inspirera varandra. På det sättet kan bikuporna finnas på operahusets tak och den färdigslungade honungen säljas i OperaShopen. Skörden under hösten 2014 såldes slut på bara en timme. Tack vare miljöombudens engagemang kunde GöteborgsOperan ha invigning av Göteborgs första Framtidsveckan på lilla scenen och vår foajé omvandlades till en mötesplats för lokala kämpar för biologisk mångfald. Då hade vi möjlighet att lyfta de positiva exemplen och öka medvetenheten om att det går att ställa om, förbättra och utveckla det lokala samhället. Våra medarbetare agerade som ambassadörer för hållbar utveckling, och visade med sin handlingskraft också glädjen i förändringsarbetet. Tillsammans letar vi ständigt efter nya områden där miljöarbetet kan bli bättre och tack vare årliga effektiviseringar minskar vårt totala energibehov stadigt varje år. Nu har vi lyckas ta ännu ett steg framåt solceller på taket. Nästan 700 m 2 av GöteborgsOperans tak, motsvarande nästan tre tennisplaner, är nu täckt med solceller. De kommer att alstra kw per år ungefär lika mycket som fem villors energiförbrukning under samma tid. Det glädjer oss att kunna köra elfordon på egenproducerad solel, även under de mest gråa dagarna. Operahuset har både el och fjärrvärme märkt Bra Miljöval och fjärrkyla med älven som källa. Våra nya hissar drar endast en tredjedel av energin jämfört med de gamla, delvis för att de också alstrar energi när de åker neråt. Vi byter systematiskt till alltmer energisnål teknik, inte minst på belysningssidan. Våra scener kräver mycket ljus och vi använder mer och mer LED teknik i scenproduktioner. Energibesparande åtgärderna leder till att vi kan ha intensivare aktivitet i huset utan att samtidigt öka den totala energiförbrukningen. Det som drar mest energi i den stora byggnaden är ventilationssystemet, där aggregat flyttar stora luftmassor. Detta syns mest då vi har mycket aktivitet i huset, som till exempel under 2014 i och med musikalen Kristina från Duvemåla, som ledde till ökad förbrukning av elektricitet.

5 3/10 GöteborgsOperananvänderlivscykelperspektivet iproduktionerdärtillvaratagande,återanvändning ochåtervinningärnyckeln.viharökatvårtbidrag tilldencirkulärasamhällsekonomingenomutökad materialåtervinningavavfallsåattdetidagutgör hela61procent.dettainkluderardenbiologiska fraktionensomgårtillbiogasproduktion. Utsorteringenavbioavfalletpåbörjadesunder hösten2013,men2014harvaritdetförstahela åretdåviharbidragittillproduktionenavett förnybartfordonsbränslesomviocksåsjälva användervidtransporter. Vikanskeärettovanligtoperahusmedbåde EMASregistreringochISO14001 certifiering, samtsvanenmärktrestaurang,mensystematiskt arbetssättochtredjepartsgranskninghjälpeross atttydligtsevadvikanförbättraochutveckla. Mångaavåtgärderna,inteminstinom energiområdetochresurshushållningenledertill långsiktigtgodekonomiförverksamheten. Förvårpublikmärkskanskevårtengagemangi miljöfrågormestirestaurangendärmanmedgott samvetekannjutaavgodochekologiskthållbar matochdryck.under2014lyckadesviöka andelenekologiskalivsmedelibudgetenmedtio procentenheter,tilltotalt44procent.men miljöarbetetsomriktarsigmotpubliksträckersig längreäntillvalavlivsmedel digitaliseringav exempelvisbiljettförsäljningenminskarpublikens onödigaresorochtidsanpassningav föreställningarnaökarmöjlighetenattkunnavälja kollektivafärdmedeltillochfrånvåraevenemang. Viharpåvårhemsidalyftframdessamöjligheter ochärocksågladaattdetfinnsgottom hållplatserochlånecykelsystemalldelesi närhetenavoperahuset.vijobbarständigtmed attminskamiljöpåverkanfråntrycksaker,minska mängdernaochanpassatillutvecklingenoch besökarnasbehov.vianvänderossavettlokalt Svanenmärkttryckeriochvåratrycksaker,bland annatgeneralprogrammet,ärmiljömärkta. Idagfinnsmångaavvårautmaningarinom upphandlingochuppföljninginomde kompliceradeinternationellaleverantörskedjorna. Vivillfortsättautvecklavåraochleverantörernas kunskaper,medvetenhetochengagemang. GöteborgsOperanbehöverställabraoch relevantakravsomledertillpositivutvecklingoch transparenta,konstruktivadialogermed professionella,utvecklingsinriktadeleverantörer ochentreprenörervianlitarochupphandlar. Publikensresortillochfrånvåraföreställningar ochevenemangärenviktigtutmaningsomvi arbetarmed.viförsökerhittabrasättatt stimuleraenmerhållbarkonsumtionavvåra tjänster. Äveninomtjänsteresor,transporter,energioch kretsloppsanpassningbehövervipågöteborgs Operansamverkamedsamhälletsolikaaktörer förattnålängreiomställningentillettfossil oberoendesamhälle.detärsvårtattnålångtsom enisoleradverksamhet. Mycketlängrekanvinåtillsammans!

6 4/10 Utfall 2014 för miljömålsprogrammet Resultat från första året med miljöprogrammet som sträcker sig till och med 2016 redovisas nedan. Generellt kan man konstatera att arbetet har varit framgångsrikt och flera miljömål som GöteborgsOperan trodde vara för djärva och mycket svåra att uppnå i tid, visade sig bli uppnådda och i vissa fall överträffade redan under första året. Många utmaningar kvarstår för att hinna med omvärldens utveckling och kunna möta intressenternas alla förväntningar. Delmål för 2015 presenteras per målområde, den sista raden i matriserna. I matrisen nedan visar färgindikation i tredje kolumnen trenden för respektive delmål: Grön innebär god framgång inom målområdet. Det detaljerade miljömålet för 2014 är uppfyllt inom angiven tid. Gul indikation innebär att fler insatser behövs inom målområdet för att uppnå önskvärd miljöprestanda. Röd indikation innebär att trenden pekar åt ett motsatt håll jämfört med den övergripande målsättningen. TRANSPORTER Övergripande mål: Minska klimatpåverkan från transporterna År 2016 drivs tjänstefordon (personbilar) med förnybara bränslen År 2016 är klimatpåverkande utsläpp från person- och godstransporter max 2011 års nivå Delmål 2014 Utfall 2014 Kommentar Minska förbrukning av fossila bränslen för vägtransporter och tjänsteresor inom verksamheten jämfört med Antal körda mil med tjänstebilar (pers bil reg) totalt och per Antal flygmil i tjänsten totalt och per bensin: 1799,9 liter diesel 13918,8 liter fordonsgas: 2189 kg grön el: 1373 kwh tot: 4104,8 mil 7,24 mil/ tot: ,9 mil 229,1 mil/ Bensin: minskad användning med 39,6 % jmf 2013 (2982 liter) Diesel: användning ökat med 14% jmf 2013 (11951 liter). Förbrukningen av bränslen omfattar förutom tunga transporter även uppskattade mängder från användningen av privata bilar som körts i tjänsten. Tjänsteresor med GOs tjänstebilar minskat kraftigt. Privata bilar i tjänsten har under 2014 används mer i tjänsten än : 2222 mil, 3,92 mil/ 2013: 1804 mil, 3,29 mil/ Användningen av de förnybara bränslen har ökat jmf Fordonsgas(50 % fossil/50% biogas): Ökning med 547,4 kg (33%) jmf 2013 (2052 Nm3 motsvarande 1641,6 kg). En lätt lastbil och en personbil (bi duel). El: Ökning med 675 kwh (nästan 97%) jmf 2013 (tot 698 kwh). Bra Miljöval el (förnybar), samt från oktober 2014 egenproducerad sol el. Fortsatt stadig minskning jmf 2013: 4669 mil, 8,52 mil/ Tidigare info för 2013 var en felberäkning (tot 6450 mil och 11,77 mil/åa) på grund av bilar som inte var registrerade som personbilar utan lätta lastbilar var medräknade av misstag. Tjänsteresor (mil) med flyg har ökat jämfört med 2013: mil, 160 mil/ Beräkningen kommer från leverantör av resetjänster. Extraordinärt år för Danskompaniet som fick turnera extra mycket under 2014.

7 5/10 TRANSPORTER Delmål 2014 forts. Sammanställd klimatpåverkan från transporter och tjänsteresor Utreda möjligheter för (intern) klimatkompensation för flygresor i tjänsten och turnéverksamheten Planera för en helt fossiloberoende turné med transporter och resor inom Sverige Utfall 2014 tot: 155,12 ton väg: 42,78 ton flyg: 108,8 ton Klimatkompensation kommer att införas via VästraGötalandsregionen se kommentar Kommentar Den totala mängden klimatpåverkande utsläpp har minskat något, tot 2013: 157,19 ton CO2 eq väg 2013: 48,85 ton (2014 år minskning) flyg 2013: 108,34 ton (2014 år ökning) Under den interna utredningen av möjligheter att samverka med andra organisationer kring klimatkompensation har Västra Götalandsregionens miljöavdelning (dåvarande miljösekretariatet) meddelat om att förslaget till regiongemensamt klimatkompensationssystem har tagits fram på uppdraget av miljönämnden och kommer att under 2015 lämnats för beslut till Regionfullmäktige. GöteborgOperan kan lämna remissvar under våren 2015 Frågan kommer att arbetas in i Skövdescenens systematiska miljöarbete med regionala turnéer i och med miljöcertifiering under 2015.Ingen separat plan har tagits fram under 2014 för fossiloberoende regionala turnéer Delmål 2015: Minska förbrukning av fossila bränslen för vägtransporter och tjänsteresor inom verksamheten jämfört med ENERGI Övergripande mål: Minska förbrukning av energi År 2016 är den totala energiförbrukningen max 180 kwh/m2 BTA År 2016 producerar GöteborgsOperan egen solel till elfordon för egna transporter Delmål 2014 Utfall 2014 Kommentar Minska den totala energiförbrukningen per ytenhet (kwh/m 2 BTA) jämfört med 2013 Användningen av el per ytenhet (kwh/m 2 BTA) ska minska jämfört men 2013 års nivå 177 kwh/m 2 Minskning med 3 kwh/m 2 jämfört med 2013: 180 kwh/m 2, samt under målvärdet för Minskningen beror dels på ett varmt år vilket minskade fjärrvärmebehovet och dels att normalårskorrigeringskoefficienten har justerats, baserat på 10 års period i allt varmare klimat i Sverige. Den totala energiförbrukningen omfattar summan av energi i form av el, fjärrkyla och fjärrvärme. 122,87 kwh/m 2 tot: MWh Delmål 2015: Minska den totala energiförbrukningen per ytenhet (kwh/m 2 ) jmf Användningen av el per ytenhet (kwh/m 2 ) ska minska jmf Elförbrukningen har ökat med 5,38 kwh/m 2 jämfört med år 2013: 115,7 kwh/m 2, tot MWh Vi köper endast el märkt Bra Miljöval och producerar egen sol el sedan oktober 2014.

8 6/10 Utfall 2014 för miljömålsprogrammet fortsättning INKÖP LIVSMEDEL Övergripande mål: Bidra till hållbar utveckling genom inköp År 2016 utgör ekologiska livsmedel minst 40 % av den totala livsmedelsbudgeten Delmål 2014 Utfall 2014 Kommentar Andelen ekologiska livsmedel av den totala livsmedelsbudgeten ska öka jmf med 2013 Andel ekologiska livsmedel utgör 44 % Kraftig ökning jmf 34 % år Med ekologiska livsmedel menas här samma definition som vid årlig redovisning till Västra Götalandsregionen, dvs miljömärkta livsmedel och dryck, samt MSC märkta havsprodukter från hållbara bestånd medräknas. Ökningen under 2014 berör på användningen av MSC märkta fisk och skaldjur har ökat i verksamheten. Delmål 2015: Andelen ekologiska livsmedel (inkl MSC märkt) av den totala livsmedelsbudgeten ska öka jmf med KEMIKALIER Övergripande mål: Minska användningen av utfasningskemikalier År 2016 har mängden miljö- och hälsofarliga ämnen i kemiska produkter och inköpta varor minskat jämfört med år 2011 Delmål 2014 Utfall Kommentar Minska användning och fasa ut kemiska produkter som innehåller ämnen som omfattas av Kemikalieinspektio nens begränsningsdatabas och PRIO databasen Inventerad volym: 19,07 lit Årsförbrukning: 5,99 lit Inventerad volym är mindre jmf 2013, men årsförbrukningen något högre, ca 800 ml mer. 2013: inventerad 32,16 lit Årsf: 5,18 lit 2012: inventerad 26,8 lit Årsf: 5,66 lit 2011: inventerad 25,12 lit Årsf: 6,61 liter Arbetet enligt dessa listor påbörjades under 2014 och data hämtas ur Klara systemet för kemikalier. Kemikalieinspektionens båda databaser uppdateras löpande och produkter som omfattas kan skilja sig från år till år, beroende på ändringar i t.ex. regelverk/lagkrav. Listorna och produkternas ingående ämnen kommer att under 2015 att klassas om enligt CLP förordningens krav. Detta kommer att påverka uppföljningen. Plan finns att börja använda SIN listan som ytterligare riktlinje och prioritetsunderlag för utfasningsarbetet. Delmål 2015: Minska användningen och fasa ut kemiska produkter som innehåller ämnen som omfattas av SIN listan.

9 7/10 Utfall 2014 för miljömålsprogrammet fortsättning AVFALL Övergripande mål: Öka återanvändningen och återvinningen av material År 2016 ska mängden restavfall till förbränning inte överstiga 40 % av den totala mängden avfall År 2016 är mängden materialåtervunnet avfall utgöra minst 60% av den totala mängden avfall År 2016 har den totala mängden avfall minskat jämfört med år 2011 Delmål 2014 Utfall 2014 Kommentar Andel restavfall till förbränning ska minska jmf 2013 Andel materialåtervunnet avfall ska öka jmf 2013 Totala mängden avfall ska minska jmf % Andel och mängden avfall till förbränning (2014: kg) har minskat jmf 2013: 51 % ( kg) 61 % 2013: 47 % Andel materialåtervunnet avfall, inklusive biologisk fraktion, har ökat med 14 proc. Mängden avfall till materialåtervinning var 2014 nästan 17 ton mer jmf : kg 2013: kg Det största bidraget är dock det utsorterade biologiska avfallet som under 2013 ( kg) började sorteras ut bara under de sista par månaderna på året, medan siffran för 2014 (41 774kg) representerar alla tolv månaderna under året. Mätning av matsvinn och arbetet med den frågan pågår inom restaurangens hela verksamhetsområde. 217,9 ton Den totala mängden avfall har under 2014 ökat med 23,5 ton, jmf 2013: 194,4 ton. Ökningen beror troligtvis på mer aktivitet i huset under 2014, vilket bl.a. ökade användningen av livsmedel (både besökare och personal) vars förpackningar utgör en stor del av den totala volymen och vikten (bl.a. glasförpackningar). Även krossat porslin och glas som går till deponi har nästan fördubblats under 2014: 1300 kg jmf 2013: 744 kg. Delmål 2015: Minst 60 % av den totala mängden avfall 2015 går till materialåtervinning inkl. biologisk behandling. Mindre än 40 % av den totala mängden avfall 2015 går till förbränning. Minska totala ängden avfall jämfört 2011 (244,2 ton).

10 8/10 Miljöorganisation Miljöombuden är representanter för organisationens olika funktioner och är viktiga kommunikatörer inom organisationen. Flera av miljöombuden är ansvariga inköpare inom sina respektive verksamhetsdelar och har då även kemikalieansvar inom dessa inköpsområden. Under 2014 har miljögruppens sammansättning förändrats något, då några nya miljöombud har tillkommit och idag finns det 24 miljöombud på GöteborgsOperan. Miljögruppen har under 2014 haft regelbundna möten, ungefär var tredje vecka. Protokollen läggs ut på intranätet och fungerar som redovisande dokument i miljöledningssystemet. Möten handlar om uppföljning av åtgärder och olika förslag på förbättringar av GO:s miljöprestanda och kommunikation. Miljögruppen har under året arbetat fram fler än hundra förbättringsförslag och genomfört förbättringsåtgärder inom dessa områden. Dessa finns sammanställda i ett särskilt redovisande dokument som också delgavs ledningen vid ledningens genomgång under våren Miljösamordnaren har löpande ansvar för miljöledningssystemet, energianvändningen och avfallshanteringen, men också säkerhetsfrågor. Under några år ( ) har miljösamordnaren också varit projektledare för solcellsinstallationen på operahusets tak. Miljösamordnaren är också den som samlar in och rapporterar miljödata till Västra Götalandsregionens miljösekretariat. Miljöchefen, som också är ledningens representant, sammankallar till miljögruppsmöten och leder miljöstrategin. Extern kompetens anlitas regelbundet, med miljöchefens godkännande, i form av konsult för administration av miljöledningssystemet, KLARA kemikaliedatabas, samt för intern miljöutredning och kommunikation.

11 9/10 Miljöledningssystemet och revisioner GöteborgsOperan har sedan 2001 aktivt arbetat med miljöfrågor och har sedan 2004 ett fullt infört miljöledningssystem baserat på ISO standarden. År 2012 blev huvudsakliga delen av verksamheten, det vill säga det stora operahuset på Christina Nilssons gata i Göteborg, samt de funktioner som direkt styrs av verksamheten (turnéverksamhet, gästspel, externa koncerter med mera), certifierad enligt ISO 14001:2004 och registrerad enligt den frivilliga Europeiska EMAS förodningen för miljöledning och miljörevision. Under 2014 har även GöteborgsOperans verksamhet i Skandiahamnen, som är ett magasin och en verkstadslokal, blivit certifierade. Verkstadslokalen utnyttjas tillsammans med Folkteatern, som hyr in sig i dessa lokaler och också deltar vid miljörevisioner som berör den lokaliseringen. GöteborgsOperans Skövdeverksamhet har under 2014 börjat förberedas inför kommande ceritifiering och EMAS registrering under I samband med detta har Skövdescenens miljöutredning från 2005 uppdaterats och alla fakta och miljöaspekter aktualiserats. Eftersom både Magasinet och Skövdesceneni fortsättningen kommer att omfattas av EMAS krav, har kärnindikatorerna (se bilaga med samma namn) kompletterats med t.ex. dessa verksamheters energiförbrukningssiffror för deras respektive lokaler. Även vattenförbrukningen för Skövdescenen har inkluderats. Dock omfattar alla andra kärnindikatorer redan tidigare förbrukningstal för transporter och material för båda dessa delar av verksamheten och behöver därför inte redovisas separat. Detta gäller även alla styrande dokument som miljöpolicyn, resepolicyn och egenkontrollen med avseende på miljölagstiftningen. Skillnaderna består i detaljerade rutiner för säkerhet och hantering av kemikalier och avfall. Internrevisionen genomfördes under oktober 2014 där huvudsakligt fokus låg på Skövdescenen. Syftet var att kontrollera verksamhetens platsspecifika rutiner och miljöledningssystemets lämplighet inför den kommande certifieringsrevisionen under Resultatet från internrevisionen ledde till förbättringsåtgärder inom förebyggande av avvikelser, förtydligande av rutiner och uppdatering av flera centrala dokument. Den externa revisionen med syfte att kontrollera GöteborgsOperans miljöarbete och miljöcertifiera vår verksamhet i Skandiahamnen genomfördes under juni 2014 av SP. Inga större avvikelser hittades. Åtta mindre avvikelser och fem förbättringsförslag från den externa revisionen har lett till åtgärder inom följande områden: * Miljöaspektsbedömningen uppdaterad och kompleterad * Märkning av återsamlingsplats och avfallsstation i Skandiahamnen korrigerad * Miljöombudens rapportering av handlingsplaner dokumenteras av miljögruppen och sammanställs tydligare för ledningens genomgång * Organisationsschemat hålls uppdaterat * Dokumentation av lagefterlevnaden förtydligad * Dokumentstyrning av vissa dokument säkerställd * Kommunikation på avdelningsnivå förbättrad * Tydligare protokoll från bl.a. Ledningens genomgång Årlig uppföljning och miljöredovisning till VGR Miljösekretariat genomfördes januari 2015.

12 10/10 Miljölagstiftning och andra krav Miljöbalken och flera europeiska förordningar och direktiv styr GöteborgsOperans verksamhet inom miljöområdet. Förutom de grundläggande kraven finns också myndigheternas föreskrifter inom områden som till exempel reglerar avfallshantering, kemikaliehantering, livsmedel, kosmetika och förebyggande av olyckor som också berör GöteborgsOperan. Varje år genomförs en intern kontroll av efterlevnaden av relevanta miljö och säkerhetslagkrav omfattande hela GöteborgsOperans verksamhet. Under 2014 har egenkontrollen genomförts löpande under året, miljölagefterlevnaden har kontrollerats särskilt vid internrevisionen och slutligt även dokumenterats i en checklista, daterad december Checklistan har kontrollerats två gånger under 2014 mot en aktuell lagförteckning och checkpunkterna har uppdaterats där det var relevant. Resultatet visade att GöteborgsOperan efterlever befintlig miljölagstiftning. Det är också mycket viktigt för GöteborgsOperans verksamhet att våra leverantörer bidrar med sina kunskaper och håller sin kompetens högaktuell. Detaljerad information om vilka lagar och andra krav som berör verksamheten och hur dessa efterlevs finns i GöteborgsOperans miljöledningssystem.

13 BILAGA BILAGA Kärnindikatorer enligt EMAS III Varje kärnindikator består av följande: Värde i kolumnen A - anger sammanlagd årlig tillförsel/påverkan inom det givna området. Värdet i kolumnen B - anger organisationens sammanlagda årliga produktion (antal produktioner) eller annan relevant enhet för kvantifiering av kärnindikatorn t.ex. ytenhet för energianvändning. För icke-produktionsinriktade delar av verksamheten (förvaltning) kan siffran ange organisationens storlek uttryckt i antalet anställda. GöteborgsOperan redovisar i sådant fall antalet. Kolumnen R - anger kvoten A/B för året Kolumnen visar jämförelsetalet från föregående års miljöredovisning. Energieffektivitet A B R 2013 a. Total* direkt samt indirekt energianvändning inkl el i operahuset Göteborg (MWh) b. Total el-användning exkl fjärrkyla i operahuset Göteborg (MWh) c. Hyrda lokaler: Total direkt samt indirekt energianvändning inkl el Skövdescenen (MWh) d. Hyrda lokaler: Total direkt och indirekt energianvändning inkl el i Magasinet (MWh) 5367 BTA m 2 177,4 kwh/ m MWh 180,0 kwh/m 2 BTA m BTA m 2 121,1 kwh/m MWh 115,7 kwh/m 2 BTA m 2 444,7 BRA 1816 m 2 244,9 kwh/m 2 472,7 MWh 260,3 kwh/m 2 BRA 1816 m 2 494,1 BRA 5490 m 2 90 kwh/m 2 621,2 MWh 113 kwh/m 2 BRA 5490 m 2 sida 1 av 5

14 BILAGA Materialeffektivitet A B R 2013 a. Mängd PVC-plast (ton) b. Mängd kanalplast (ton) c. Mängd trävaror (limträ, plywood, masonit), exkl. möbler och rekvisita (ton) d. Mängd aluminium (ton) 2,2 12 pr [1] 0,18 ton/pr 2,2 ton 9 pr 0,24 ton/pr 2,0 12 pr [1] 0,17 ton/pr 2,0 ton 9 pr 0,22 ton/pr 3,0 12 pr [1] 0,25 ton/pr 3,0 ton 9,0 pr 0,33 ton/pr 1,0 12 pr [1] 0,08 ton/pr 1,0 ton 9 pr 0,11 ton/pr e. Mängd stål (ton) 8,0 12 pr [1] 0,67 ton/pr 8,0 ton 9 pr 0,89 ton/pr f. Mängd scentextil (ton) 2,0 12 pr [1] 0,17 ton/pr 2,0 ton 9 pr 0,22 ton/pr g. Mängd färg (ton) 1,2 12 pr [1] 0,10 ton/pr 1,0 ton 9 pr 0,11 ton/pr h. Mängd lim (ton) 0,15 12 pr [1] 0,013 ton/pr 0,5 ton 9 pr 0,056 ton/pr Vatten A B R 2013 a. Sammanlagd årlig vattenförbrukning i operahuset på Christina Nilssons gata i Göteborg (m 3 ) lit/åa m lit/åa b. Årlig vattenförbrukning Erik Ugglas plats, Skövdescenen (m 3 ) produktioner lit/pr 256 m 3 3 pr 8533 lit/pr sida 2 av 5

15 BILAGA Avfall A B R 2013 a. Sammanlagd årlig avfallsproduktion, exkl farligt avfall (ton) b. Sammanlagd årlig produktion av farligt avfall (kg) 215, ,416 ton/åa 193,670 ton 0,329 ton/åa 3,82 kg/åa 769 kg 1,31 kg/åa c. Sammanlagd mängd avfall till materialåtervinning [2] (ton) 132, ,941 ton total mängd avfall 61 % andel materialåtervunnet avfall 93,439 ton 194,439 ton totalt 48 % andel källsorterat avfall Biologisk mångfald A B R 2013 a. Markanvändning i bebyggt område (m 2 ) b. Inköp av ekologiska livsmedel (kr) tot. livsmedelsbudget 15,56 m 2 /åa 8059 m 2 13,71 m 2 /åa 44 % kr kr tot 34 % Kemikalier A B R 2013 a. Mängd utfasningsämnen [5] använda inom verksamheten (liter) 5,99 6,61 liter (basår 2011) 0,906 5,18 liter 6,61 liter (basår2011) 0,781 Transporter A B R 2013 a. Totala utsläpp av CO 2 -e från transporterna (ton) 155, produktioner [3] 0,267 ton/åa 157,19 ton 0,267 ton/åa 5,35 ton/pr 31 pr 5,07 ton/pr sida 3 av 5

16 BILAGA Transporter forts. A B R 2013 b. Utsläpp av CO 2 -e från godsoch person transporter inkl. turné (ton) c. Utsläpp av CO 2 -e från personresor med flyg (ton) 42, , ,074 ton/åa 48,85 ton 0,083 ton/åa 0,210 ton/åa 108,34 ton 0,184 ton/åa Utsläpp A B R 2013 a. Sammanlagda (energi och transporter) utsläpp av växthusgaser i operahuset på Christina Nilssons gata i Göteborg (ton CO 2 -e) b. Sammanlagda utsläpp av växthusgaser från energianvändning i operahuset på Christina Nilssons gata i Göteborg (ton CO 2 -e) c. Hyrda lokaler: Sammanlagda utsläpp av växthusgaser från energianvändningen (el och värme) i Magasinet och verkstan i Skandiahamnen (ton CO 2 -e) 202, produktioner [3] 47, produktioner [3] 151,74 29 produktioner [3] 0,349 ton/åa 186,63 ton 0,317 ton/åa 6,99 ton/pr 31 pr 6,02 ton/pr 0,082 ton/åa 29,44 ton 0,050 ton/åa 1,65 ton/pr 31 prod. totalt 0,95 ton/pr 5,23 ton/pr 184,64 ton 31 pr 4,89 ton/pr sida 4 av 5

17 BILAGA Utsläpp forts. A B R 2013 d. Hyrda lokaler: Utsläpp av växthusgaser från energianvändningen (el och värme) Erik Ugglas plats, Skövdescenen (ton CO 2 -e) 68,73 3 produktioner 22,91 ton/pr 73,12 ton 3 pr 24,37 ton/pr e. Sammanlagda utsläpp av SO 2 (ton) [4] f. Sammanlagda utsläpp av NO x (ton) [4] g. Sammanlagda utsläpp av PM (ton) [4] 0, , , ,0014 ton/åa 0,792 ton 0,0013 ton/åa 0,0028 ton/åa 1,627 ton 588 årsarb 0,0028 ton/åa 0,00006 ton/åa 0,079 ton 588 årsarb 0,00013 ton/åa * Totala energiförbrukningen beräknas som summan av fjärrvärme, el och enligt praxis en tredjedel av energin till fjärrkylan. Andel förnybart el och fjärrkyla: 100 % Andel förnybart fjärrvärme: minst 90 %. [1] Antal produktioner år 2014 (12 st) där materialberäkningar är relevanta. [2] Återvinningsgraden visar på andel avfall som går till materialåtervinning, exklusive avfall till energiåtervinning via förbränning, det farliga avfallet och deponiavfallet (icke brännbart som porslinkross och isoleringsmaterial). I det materialåtervunna avfallsmängden räknas med den biologiska återvinningen av matavfallet, fettåtervinning från köket, samt fettavskiljning från kökets avlopp. Material som har återanvänts istället för att bli avfall är inte inkluderat i beräkningarna. [3] Total antal produktioner år 2014 (Årsredovisningen 2014). [4] Sammanlagda utsläpp av andra luftföroreningar än CO 2 -e (som svaveldioxid, kväveoxider och partiklar) består av utsläpp från både energianvändningen och transporter, men omfattar inte flygresor. Detta beror på att utsläppen inte kan beräknas utifrån antal resta flygmil. Detaljerad information om flygplansmodeller, antal start och landningar, flygbränsleförbrukning m.m. går inte att få tag på. Schablonvärden saknas. Detta gäller även [5] Enligt Kemikalieinspektionens Begränsningsdatabas och PRIO-databasen, utsökning via Klara kemikaliesystemet. sida 5 av 5

EMAS 2015 REDOVISNING

EMAS 2015 REDOVISNING EMAS 2015 REDOVISNING 1 Innehåll MILJÖPOLICY 4 Om miljöredovisningen 5 Framsteg och utmaningar 8 Miljöaspekter 9 Utfall 2015 - Miljömålsprogrammet 2014-2016 12 Miljöorganisation 13 Miljöledningssystemet

Läs mer

Miljöredovisning 2012

Miljöredovisning 2012 Miljöredovisning 2012 19 juni 2013 2/14 Innehåll 2 Om miljöredovisningen 3 Miljöorganisation 4 Miljöledningssystemet och revisioner 5 Direkt och indirekt miljöpåverkan 6 Miljöpolicy 6 Miljölagstiftning

Läs mer

EMAS redovisning 2013

EMAS redovisning 2013 EMAS redovisning 2013 28 feb 2014 2/15 Innehåll 2 Om miljöredovisningen 3 Miljöpolicy 4 Miljöorganisation 5 Miljöledningssystemet och revisioner 6 Direkt och indirekt miljöpåverkan 7 Miljölagstiftning

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Miljöutredning Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB

Miljöutredning Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB Miljöutredning 2017 Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO 14001 Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB Innehåll 1 Inledning och syfte... 3 2 Omfattning... 3 3 Miljöutredning ISO 14001...

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 12.00 13.00 Lunch 13.00 13.30 Eddi Omrcen, miljöchef

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2014

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2014 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2014 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 )

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Inledning Miljöredovisningen för 2012 sammanfattar det gångna året och redovisar uppfyllnad av mål. Miljöredovisningen fungerar både som ett internt och

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Miljörådet INNEHÅLL INNEHÅLL... 0 Ordförande har ordet... 1 Om universitetet... 1 Stockholms universitets miljöpolicy... 2 Universitetets miljöledningssystem... 3 Utpekade miljöaspektområden...

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Miljöredovisning 2011

Miljöredovisning 2011 Miljöredovisning 2011 1 oktober 2012 2/11 Innehåll 2 VD:s ord 3 Om GöteborgsOperan 3 Ägarstruktur 4 Organisation 5 Miljöledningssystemet 5 Vision och miljöpolicy 6 Direkt och indirekt miljöpåverkan 7 Koppling

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Rektor har beslutat att hela universitet ska miljöcertifieras innan utgången av 2016. ISO 14001 Internationell standard för miljöledningssystem Grundkravet:

Läs mer

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y 2017-06-12 Ärendenr: NV-00001-17 Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO 14001 och EMAS Inledning

Läs mer

Miljöprogram , Region Gävleborg

Miljöprogram , Region Gävleborg Information Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 07-182749 Fastställandedatum: 2016-03-16 Upprättare: Marie Helene M Molander Giltigt t.o.m.: 2017-03-16 Fastställare: Susanna Andersson Miljöprogram

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Miljöbokslut Övergripande miljömål i Miljöprogram är markerade med kursiv text.

Miljöbokslut Övergripande miljömål i Miljöprogram är markerade med kursiv text. Miljöbokslut 2015 2015 var slutår för Region Hallands Miljöprogram 2012-2015. Många positiva saker har hänt inom miljöområdet under programperioden såsom ISO-certifieringar, ställda miljökrav i de flesta

Läs mer

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2016 Institutionen för data- och systemvetenskap MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Fastställd av DSV:s styrelse 2016 02 23 2 MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Miljöhandlingsplan 2016 Bakgrund Rektor vid

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Restaurang Sjömagasinet

Restaurang Sjömagasinet REVISIONSRAPPORT FÖR MILJÖDIPLOMERING 2017 Grunduppgifter Omdiplomering - tredjepartsrevision Utfärdare Revisionskriterier: Kraven enligt Göteborgsmetoden för miljödiplomering som är godkända enligt Svens

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Verksamhetsåret 2014

Verksamhetsåret 2014 Klimatredovisning AB Svenska Spel Verksamhetsåret Utförd av Rapport färdigställd: 2015-03-05 Sammanfattning klimatpåverkan Svenska Spel Tricorona Climate Partner AB (Tricorona) har på uppdrag av AB Svenska

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling vid konstnärliga fakulteten

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling vid konstnärliga fakulteten Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling vid konstnärliga fakulteten 2011-2015 Om vi tilltror den konstnärliga verksamheten möjligheten att öka kunskapen om och förtydliga tillvaron så förstår vi

Läs mer

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator Jämtlands läns landsting Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen Jonas Pettersson Miljökoordinator Certifiering Första landstinget i Europa att certifieras enligt ISO 14

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET MARIANNE DALBRO, HÅLLBARHETSCONTROLLER

MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET MARIANNE DALBRO, HÅLLBARHETSCONTROLLER MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET MARIANNE DALBRO, HÅLLBARHETSCONTROLLER Fokus miljö - Metoden Miljöledningssystem Ramverk Systematik Riktiga prioriteringar Kontinuitet Ständiga förbättringar Ledningsstöd

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala ISO ISO 14001

Sveriges lantbruksuniversitet Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala ISO ISO 14001 Universitetsledningen, Universitetsadministrationen, SLU-biblioteket i, har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS -EN vad gäller: has an environmental management system that fulfils the

Läs mer

Ledningens uppföljning

Ledningens uppföljning Ledningens uppföljning Industriell teknik och managements miljöledningssystem Möte 160927 1. Mötet öppnas 1 1. Val av justerare Förslag: Pär Jönsson, vice skolchef 1. Inledning och syfte Uppfylla krav

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Stockholms universitets dokumentation av miljöledningssystemet

Stockholms universitets dokumentation av miljöledningssystemet Sida 1 (6) Nedan ges en översikt av dokumentationen av Stockholms universitets miljöledningssystem. De dokument som har en koppling till miljöarbetet men står utanför Miljörådets ansvarområde finns att

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Rutin för intern miljörevision

Rutin för intern miljörevision Sida 1 (5) Syfte Regelbundna interna miljörevisioner ska genomföras för att säkerställa att universitetets miljöledningssystem är korrekt infört och underhållet. Omfattning Rutinen ska användas vid all

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Rutin för intern miljörevision

Rutin för intern miljörevision Sida 1 (6) Syfte Regelbundna interna miljörevisioner ska genomföras för att säkerställa att universitetets miljöledningssystem är korrekt infört och underhållet. Omfattning Rutinen ska användas vid all

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Radisson Arlandia Hotel AB, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012

Läs mer

Reviderad handlingsplan för miljö och hållbar utveckling vid Konstnärliga fakulteten

Reviderad handlingsplan för miljö och hållbar utveckling vid Konstnärliga fakulteten Dnr F8 70/11 Reviderad handlingsplan för miljö och hållbar utveckling vid Konstnärliga fakulteten 2011-2015 Beslutsfattare Handläggare Dekan Anna Lindal Miljösamordnare Amanda Forsman Beslutsdatum 2011-12-19

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

Kravstandard. Järfälla kommuns Miljödiplomering. Fastställd

Kravstandard. Järfälla kommuns Miljödiplomering. Fastställd 20101207 Kravstandard Järfälla kommuns Miljödiplomering Fastställd 2010-12-07 1. ALLMÄNT 3 2. GRUNDLÄGGANDE KRAV 3 3. MILJÖANSVARIG 3 4. MILJÖUTREDNING 3 5. MILJÖPOLICY OCH MILJÖPLAN 4 6. RUTINER OCH/ELLER

Läs mer

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för Habilitering & Hälsa Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för miljöarbete Habilitering & Hälsa 2014-2016 Habilitering & Hälsa ska: följa den miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

Miljömål för Forskning och utbildning. Naturvetenskapliga fakulteten

Miljömål för Forskning och utbildning. Naturvetenskapliga fakulteten 1 Miljömål för 2009-2010 Naturvetenskapliga fakulteten Forskning och utbildning Universitetsgemensamt miljömål 2007-2010: Universitetet skall öka mängden forskning inom hållbar Universitetet skall integrera

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Uppsala universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Uppsala universitet 2013-02-19 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Uppsala universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är

Läs mer

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete Universiteten har en nyckelroll KI har tillsammans med andra universitet och lärosäten världen över en nyckelroll i arbetet att nå en hållbar utveckling.

Läs mer

Miljömål för Forskning och utbildning. Naturvetenskapliga fakulteten. Fastställda av dekanus

Miljömål för Forskning och utbildning. Naturvetenskapliga fakulteten. Fastställda av dekanus 1 Miljömål för 2008 Naturvetenskapliga fakulteten Fastställda av dekanus 2008-03-18 Forskning och utbildning Universitetsgemensamt miljömål 2007-2010: Universitetet skall öka forskningen inom hållbar utveckling.

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.30 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Miljöledning i staten 2014 och kommande utmaningar Kristina von Oelreich 2015-09-28

Läs mer

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 MÅL OCH ÅTGÄRDER... 3 3 ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR MILJÖARBETET... 7 3.1 ORGANISATION

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

2 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012

2 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012 2 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012 Ord från miljöchefen Våren är här och det har blivit dags att summera UNIT4 Agressos miljöarbete 2012. Just den här våren

Läs mer

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 Kompletterande GRI indikatorer 2012 Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 1 2 Personalrelaterade uppgifter MÅLUPPFYLLELSE PERSONALMÅL 2012 Område Mål Utfall Antal

Läs mer

4.5 Uppföljning Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: Rxx (löpnr) Revisionsrapport F 8 80/07 5 6

4.5 Uppföljning Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: Rxx (löpnr) Revisionsrapport F 8 80/07 5 6 MILJÖHANDBOKEN Grundelement: Element: 4.5 Uppföljning 4.5.5 Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: 4.5.5.Rxx (löpnr) Revisionsrapport F 8 80/07 5 6 Upprättad av: Mottagen av:

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Miljöledningssystem/- arbete

Miljöledningssystem/- arbete UFV 2012/916 Miljöledningssystem/- arbete Rapport från internrevisionen Till konsistoriet 2012-10-03 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och riskbedömning 3 2 Granskningens omfattning och inriktning 3 3 Iakttagelser

Läs mer

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbete 2008 Zoologiska institutionen Göteborgs universitet

Handlingsplan för miljöarbete 2008 Zoologiska institutionen Göteborgs universitet Handlingsplan för miljöarbete 2008 Zoologiska institutionen Göteborgs universitet Datum: 2008-04-05 Utarbetad av L-Å Andersson i samråd med prefekt Lars Förlin 1. Forskning och utbildning Universitetsgemensamt

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Innehåll Västra Götalandsregionen Regionservice.... Inköp... Marknadsanalys... Miljökrav

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2016

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2016 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2016 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är helt inriktat på uthyrning samt bytesservice av entrémattor.

Läs mer

Uppföljning av Stockholms universitets miljöarbete för 2009

Uppföljning av Stockholms universitets miljöarbete för 2009 1 (5) 2010-04-12 Dnr SU 83-0941-10 Jenny Lilliehöök Miljökoordinator Uppföljning av Stockholms universitets miljöarbete för 2009 Inledning Stockholms universitet har sedan 1997 har arbetat med att förbättra

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.40 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? X Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? X Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS X Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Rapport från certifieringsrevision, granskning av miljöledningssystem och miljöredovisning

Rapport från certifieringsrevision, granskning av miljöledningssystem och miljöredovisning 413100 1 (3 ) Kopia till SP- Box 857 Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet Box 720 405 30 GÖTEBORG Rapport från certifieringsrevision, granskning av miljöledningssystem och miljöredovisning Certifikat

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Central handlingsplan till miljöprogram 2010-2013

Central handlingsplan till miljöprogram 2010-2013 Central handlingsplan till miljöprogram 2010-2013 Det är viktigt att miljöarbete bedrivs i alla verksamheter för att nå miljömålen i miljöprogrammet. För detta ändamål har en central handlingsplan till

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen Förskolans miljöprogram samt checklista för Miljöbaggen Antagen BUN 2012 06 20 Reviderad av ledningsgruppen för förskolans miljöarbete 2014 06 16 Förskolornas miljöprogram Förskolornas miljöprogram är

Läs mer

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Våra sju miljömål Universitetssjukhusets sju miljömål gäller under en tre års period. Varje division ska bryta ner dessa

Läs mer

Övergripande mål, detaljerade mål och handlingsplaner

Övergripande mål, detaljerade mål och handlingsplaner 1(5) Övergripande mål, detaljerade mål och handlingsplaner Syfte Syftet med de övergripande- och detaljerade miljömålen är att uppfylla företagets miljöpolicy. Målarbetet är även ett verktyg för ständiga

Läs mer

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010 för en bättre miljö Cramo Instant AB I de lokaler vi hyr ut är det inte möjligt att styra energiförbrukningen hos våra hyresgäster. Vad vi däremot kan göra för att minska den är att i större utsträckning

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2015

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2015 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2015 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet

Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet UMEÅ UNIVERSITET Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet Innehållsförteckning Miljökurser inom ramen för universitetets miljöledningssystem... 1 Utbildningsplan och målgrupper...

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetens namn. Miljöberättelse för år 2014 2014-01-15 1. Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB. Gatuadress: Alidelundsgatan 11

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetens namn. Miljöberättelse för år 2014 2014-01-15 1. Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB. Gatuadress: Alidelundsgatan 11 MILJÖBERÄTTELSE Verksamhetens namn Miljöberättelse för år 2014 Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB Gatuadress: Alidelundsgatan 11 Postadress: Box 502 501 13 Borås Miljösamordnare: Per-Arne Persson Telefon:

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

RUTIN FÖR ÖVERVAKNING OCH MÄTNING - INTERNT FÖRBÄTTRINGSARBETE

RUTIN FÖR ÖVERVAKNING OCH MÄTNING - INTERNT FÖRBÄTTRINGSARBETE MILJÖLEDNINGSSYSTEM M1 1171091 0110 Sida 1 av 8 dnr 1171091 RUTIN FÖR ÖVERVAKNING OCH MÄTNING INTERNT FÖRBÄTTRINGSARBETE Syfte Syftet är att säkerställa att Högskolan i Borås miljöarbete följs upp och

Läs mer

Miljömål 2011. Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete.

Miljömål 2011. Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete. Miljömål 2011 Kompetens, utbildning och kommunikation Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete. Organisationens miljöledningssystem

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier Miljömål och handlingsplan för Önnestads folkhögskola Önnestads folkhögskolas miljömål syftar till att med människan i centrum bidra till en hållbar utveckling genom effektiv hushållning med resurser och

Läs mer

Energi- och miljöplan

Energi- och miljöplan Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat

Läs mer

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar VERKSAMHETSSYSTEM Miljöpolicy och miljömål Generella dokument nr: 00-08 Fastställd av styrelsen 2013-02-13 Ekologigruppen AB Miljöpolicy Ekologigruppens verksamhet genomsyras av en strävan mot ett samhälle

Läs mer

Svenska kyrkans miljödiplomering Kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg

Svenska kyrkans miljödiplomering Kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg Svenska kyrkans miljödiplomering Kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg Hanna Hermansson, miljö- och fastighetsingenjör Syftet med miljödiplomeringen Systematiskt, strukturerat arbetssätt Ständig förbättring

Läs mer

Miljöarbete i läkemedelsindustrin

Miljöarbete i läkemedelsindustrin Miljöarbete i läkemedelsindustrin Bengt Mattson, CSR- och Miljöchef, Pfizer AB http://www.ansvarsblogg.se 1 De tio principerna för Global Compact Mänskliga rättigheter 1. Stödja och respektera skydd för

Läs mer

Lagar och regler för miljöledningsarbetet

Lagar och regler för miljöledningsarbetet Lagar och regler för miljöledningsarbetet Ullika Lundgren Miljöcontroller ullika@gu.se Tel: 031 786 9870 Utbildning för miljösamordnare och miljörepresentanter 26 oktober 2011 09.25-10.15 Lagar och regler

Läs mer