Verksamhetsberättelse för Folkrörelsen Nej till EU (FNEU)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Folkrörelsen Nej till EU (FNEU)"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för Folkrörelsen Nej till EU (FNEU) April 2012 Februari 2014 Kongressperioden har inte innehållit några avgörande val som medborgarna engagerats i inom EUsystemet eller i Sverige. I en rapport till EU-toppmötet i juni 2012 uttryckte EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso att den ekonomiska och monetära unionen (EMU) är hörnstenen för att skapa välstånd och stabilitet i hela Europa. För att undvika en upplösning av EMU-systemet uttrycker rapporten fyra centrala byggstenar för fortsatt ökad överstatlighet: en integrerad finansiell ram som tryggar den finansiella stabiliteten, i synnerhet inom euroområdet, och minimerar kostnaderna som de europeiska medborgarna måste bära för bankkonkurser; en integrerad budgetram för att säkerställa sund budgetpolitik på nationell och europeisk nivå, vilken omfattar samordning, gemensamt beslutsfattande, bättre efterlevnad av reglerna samt proportionerliga steg i riktning mot gemensam emission av skuldebrev samt olika former av finansiell solidaritet; en integrerad ram för den ekonomiska politiken som främjar hållbar tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft förenliga med ett smidigt fungerande EMU; säkerställandet av den nödvändiga demokratiska legitimiteten och ansvarsutkrävandet för beslutsfattandet inom EMU grundat på gemensamt ansvar för gemensamma åtgärder samt på solidaritet. I praktiken innebär denna integrationspolitikpolitik fortsatt åtstramningspolitik med inriktning att rädda det europeiska banksystemet; kraftigt ökad arbetslöshet och då särskilt bland unga; omfattande försämring av nationell arbetsrätt och snabbt växande social dumping; privatisering och nedmontering av välfärdsystemen inklusive socialförsäkringar; icke hållbar exploatering av naturresurser; införandet av nya kontrollsystem och massövervakning för att säkerställa den fördragsfästa nyliberala politiken; ökad ojämlikhet och social oro; framväxandet av främlingsfientlighet och rasism samt en urholkning av den politiska demokratin och den nationell suveräniteten. Den fundamentalistiska åtstramningspolitiken har lett till att EU vid ingången till 2014 står på gränsen till deflation. Inga nya jobb skapas. Samhället blir alltmer en låneekonomi och en stor del av medborgarnas köpkraft urholkas. Det dominerande kapitalet investeras inte längre i den produktiva sektorn. Istället har EU-eliten och dess politiker tillåtit fortsatt finansspekulation. Den ekonomiska och finansiella krisen har alltmer blivit en politisk och demokratisk kris som reser frågan om byggandet av ett nytt ekonomiskt-politiskt system som ett alternativ till EU och ett återupprättande av den nationella suveräniteten. Inom detta perspektiv har Folkrörelsen under kongressperioden främst uppmärksammat och drivit en kampanj mot EU:s finanspakt samt påbörjat arbetet och en kampanj för att få tillstånd en ny folkomröstning om EU-medlemskapet. EU och demokratin Den 13 november 2014 är det 20 år sedan folkomröstningen om EU. Den svenska EU-eliten utlovade att en mängd politikerområden inte skulle påverkas, vilket EU-motståndarna redan då sade var osanning. Alla svenskar under 38 år (ca 2 miljoner) har aldrig fått ta ställning till EU-medlemskapet. Med Lissabonfördraget 2008 ingriper EU i praktiken antingen direkt genom direktiv, förordningar och beslut eller indirekt genom riktlinjer i Europeiska rådet och andra EU-organ på snart sagt alla politikerområden. En majoritet av regeringens propositioner handlar om att anpassa svensk lag till unionen regler. Skall EU bestämma om allt? 1

2 När EU skall bestämma allt uppkommer slitningar och motsättningar bland medlemsstaterna. Under 2013 har framförallt Storbritannien och Nederländerna krävt en omförhandling av Lissabonfördraget, och den brittiske premiärministern David Cameron har lovat en folkomröstning om EU om hans konservativa parti vinner parlamentsvalet Efter Camerons utspel bestämde sig riksstyrelsen i februari 2013 att påbörja och driva kampanjen Vi vill också folkomrösta om EU. Kampanjen har utformats i två steg. Ett kortfattat upprop med kravet att svenska folket i likhet med det brittiska får möjlighet att säga ja eller nej till fortsatt svenskt medlemskap i EU i en ny folkomröstning har fått stöd av mer än 120 bland allmänheten kända personer. Uppropet publicerades även på SvD Brännpunkt 23 april med 75 undertecknare. Inför valrörelserna 2014 drivs detta upprop vidare som en allmän namninsamling av riksstyrelsen och lokalavdelningarna. Under hösten har steg två påbörjats. Det innebär att vinna stöd för ett likalydande upprop/plattform för en ny folkomröstning om EU-medlemskapet i organisations-sverige. Resultatet av detta gräsrotsarbete kommer att presenteras i en presskonferens på årsdagen av folkomröstningen den 13 november I anslutning till kampanjen har FNEU haft diskussioner med folkrörelserna i Norge och Danmark om alternativ till EU. EU:s finansiella, ekonomiska kris Under hela kongressperioden har krisen och krisåtgärderna i Europa funnits i bakgrunden för all FNEU:s verksamhet. För att hantera krisen har EU sedan förra kongressperioden fortsatt att bygga på med ett stort antal verktyg, vilka i flera fall befinner sig i en gråzon för vad som är konstitutionellt korrekt enligt Lissabonfördraget och vad som är tillämpligt för euroländer och övriga medlemsländer: europluspakten; krisfonderna EFSF och den permanenta räddningsfonden (ESM); europeiska terminen; sexpacketet; finanspakten (Merkozypakten); tvåpacketet; och nu senast bankunionen. Dessa verktyg har lett till att EU-kommissionen numera överprövar den nationella budgetprocessen för alla medlemsstater, och för EU-länder i akut kris bestämmer Trojkan (EU-kommissionen, ECB och IMF) åtgärdspolitiken över huvudet på nationella politiker och politiska majoriteter. Den 30 maj 2012 röstade en riksdagsmajoritet utan tillstymmelse till debatt i media igenom den ändring i Lissabonfördaget (artikel 136 EUF) som förberedde för inrättandet av räddningsfonden ESM, en ändring som FNEU hade avstyrkt i ett officiellt remissvar. Finanspakten initierades redan under förra kongressperioden och under resten av 2012 och fram till riksdagsbeslutet 6 mars 2013 försökte FNEU uppmärksamma och försöka få igång en debatt om finanspakten. I maj 2012 utkom i Svart på Vitt den av Gösta Torstensson författade broschyren Den tysta revolutionen (euroländernas finanspakt). Den 27 juni 2012 på initiativ av FNEU publicerades i Aftonbladet ett upprop mot finanspakten med 82 välkända undertecknare. Riksstyrelsen inlämnade i september 2012 sitt officiella remissvar på Ds 2012:30 Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen i vilket FNEU sade absolut nej till alliansregeringens förslag att ansluta Sverige till finanspakten, och uppmanade riksdagsledamöterna att avvisa förslaget samt dessutom ta initiativet till en ny folkomröstning om EU-medlemskapet. Lokalavdelningarna i Ludvika, Helsingborg, Botkyrka och Norra Järva lämnade egna inofficiella remissvar. Inför riksdagsbeslutet inbjöds den oberoende irländske riksdagsledamoten Thomas Pringle till Stockholm. På ett möte arrangerat tillsammans med ABF med Pringle och Björn Elmbrant den 9 februari 2013 berättade Pringle om hur finanspakten och ESM behandlades under och efter folkomröstningen på Irland Bl.a. drev Pringle lagligheten av den så kallade räddningsfonden i det irländska rättssystemet, så att frågan om the Pringle case hamnade i EU-domstolen. Detta var en icke-nyhet i Sverige. Vid sitt besök i Sverige träffade Pringle informellt ledamoten i 2

3 riksbanksfullmäktige Lena Sommestad (s) och vänsterpartiets EU-parlamentarikersekretrare Stellan Hermansson. Den 6 mars ställde sig allianspartierna och socialdemokraterna bakom finanspakten, trots att Sverige som icke euroland inte i dagsläget binds upp av pakten. I övrigt har FNEU kontinuerligt försökt att spegla och bevaka krisen utveckling med de medel som står oss till buds; artiklar i Kritiska eu-fakta, [ eu och facket ], på hemsidan, Nyheter om EU. Därutöver kan följande händelser omnämnas: FNEU lämnande i oktober 2012 ett remissvar på Ds 2012:48 Godkännande av irländskt protokoll som skall fogas till EU-fördraget och EUF-fördraget. FNEU var en av 22 formella remissinstanser. Eva Jonsson deltog i egen regi i det europeiska Alter Summit mötet i Aten 7-8 juni Gösta Torstensson och Eva Jonsson har i januari 2014 aktivt medverkat i bildandet av Nätverket för Grekland. Nätverket för Grekland arrangerade 21 februari 2014 i samarbete med ABF Stockholm, Fackförbundet Transport, FNEU med flera ett möte på temat Vad händer i Grekland med Kajsa Ekis Ekman. EU, arbetsrätten och välfärden Arbetet mot försämringar i arbetsrätt, arbetsvillkor, social dumping och privatisering av välfärden har främst bedrivits inom ramen för det Fackliga Nätverket och Folkkampanjen för Gemensam Välfärd. Med utgångspunkt i de fyra friheterna och att konkurrensen inte får snedvridas producerar EU otaliga direktiv, förordningar eller omarbetade/komplettande direktiv som t.ex. bemanningsdirektivet, cabotagedirektivet, yrkeskvalifikationsdirektivet, hälsodirektivet, revidering av utstationeringsdirektivet, revidering av upphandlingsdirektiven, det fjärde järnvägspaketet mm I det månatliga nyhetsbrevet [ eu och facket ]belyser FNEU detta problemområde, som enligt EUförespråkarna inför folkomröstningen 1994 inte skulle påverkas av EU-medlemskapet. Genom nyhetsbrevet har det fackliga nätverket utökat sin kontaktyta inom fackföreningsrörelsen och för nu diskussioner med ett antal fackförbundsledningar. Med stöd i strategiprogrammet anslöt sig FNEU till Folkkampanjen för Gemensam Välfärd i maj För att i debatten visa hur den svenska välfärdssektorn i allt högre grad är underkastad politiska beslut i EU gav FNEU ut broschyren Välfärden krackelerar vilken roll spelar medlemskapet i EU för denna utveckling? med Ulf Karlström som redaktör. Broschyren distribuerades tillsammans med Kritiska eu-fakta nr 130 till samtliga medlemmar. Enskilda styrelseledamöter är aktiva inom Folkkampanjen och deltog i Folkkampanjens nationella manifestationer i 21 september Därutöver kan följande händelser och aktiviteter omnämnas: Ulf Karlström ledde helgen 2-3 februari 2013 i Stockholm ett seminarium om Den urspårade järnvägspolitiken anordnat av Gemensam Välfärd Den 18 februari 2013 anordnade det fackliga nätverket tillsammans med ABF Stockholm ett förberedelsemöte inför Tarragonakonferensen Sex delegater från det fackliga nätverket deltog mars 2013 i den Europeiska arbetaroch fackföreningskonferensen mot EU:s och Trojkans åtstramningspolitik i Tarragona Spanien, varav Jan-Erik Gustafsson, Eva Jonsson och Gösta Torstensson från riksstyrelsen. Gösta Torstensson och Jan-Erik Gustafsson från det fackliga nätverket deltog 31 januari 2014 i Nei till EU:s fackliga utskott förmöte till Trondheimkonferensen om Fagbevegelsen och EOS. Gösta Torstensson och Jan-Erik Gustafsson från det fackliga nätverket deltog 31 januari 2 februari 2014 som anordnades för 26:e året i följd av LO-distriktet i Trondheim. Temat var Samling for felles kamp for arbeid og faglige rettigheter och samlade 545 fackligt förtroendevalda från hela Norge. 3

4 Sju delegater från det fackliga nätverket deltog 1-2 mars 2014 i Paris i den europeiska uppföljningskonferensen till Tarragonakonferensen 2013, varav Jan-Erik Gustafsson, Eva Jonsson och Gösta Torstensson från riksstyrelsen. EU och utrikes- och säkerhetspolitiken FNEU beviljades hösten 50 kkr i projektstöd för informationsprojektet Sverige, EU och Arktis och våren 2013 ett generellt verksamhetsstöd på 50 kkr från Folke Bernadotteakademien (FB). Inom ramen för projektstödet genomfördes två seminarier. Det första 20 april 2013 i Växjö i samarbete med Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), som framförallt behandlade etablerandet av militära övningsfält för omfattande militärt samarbete på svenskt territorium (NEAT, Karlsborg/Vättern, Göteborgs södra skärgård). Per Hernmar och Anna-Lisa Eneroth representerade FNEU. Det andra hölls juni 2013 Kiruna och behandlade risken för exploatering och militarisering av rymden. Seminariet var ett samverkansprojekt mellan IKFF, Global Networks against Weapons and Nuclear Power in Space och FNEU. Per Hernmar, Eva Jonson och Ingela Mårtensson representerade FNEU. På basis av aktiviteterna redigerade Ingela Mårtensson broschyren Norden och militariseringen av rymden med delfinansiering av FNEU. Medlen för projektstöd har använts för att delfinansiera en studieresa till Bryssel med bl.a. besök på NATO-högkvarteret och ett temanummer av Kritiska eu-fakta (nr 132) med inriktning på EU:s och Sveriges säkerhets- och försvarspolitik. Dessutom arrangerades 3 december 2013 ett möte tillsammans med lokalavdelningen Storstockholm i ABF-huset med medverkan av Ingela Mårtensson och Jan-Erik Gustafsson då EU:s och Sveriges satsning på en samordnad försvarsindustri, satsning på rymdteknologi och drönare samt EU:s allt intimare samarbete med NATO togs upp. Den norska fredskommittén tilldelade 2012 EU Nobels fredpris. Riksstyrelsen krävde i ett brev till Nobelstiftelsen att dess styrelse skulle ogiltigförklara fredspriset till EU och att prissumman inte skulle betalas ut. Jan-Erik Gustafsson och Ulf Karlström var inbjudna talare på Nordiska fredssamtal i Degerfors 3-5 augusti Eva Jonson deltog i denna nu årliga konferensen Tema för konferensen är Nej till krig. EMU Endast folkpartiet liberalerna har under kongressperioden då och då framfört direkta propåer för en ny folkomröstning om valutan. Opinionen mot EMU har i olika opinionsundersökningar legat stadigt omkring 80 procent. Det officiella Sverige, EU-eliten och media förbigick 10-årsdagen av segern i folkomröstningen 2003 den 14 september 2013 med fullständig tystnad. Så till exempel vägrade SvD och DN att ta in en debattartikel, skriven av Ulf Karlström, och undertecknad av representanter för (m), (c) och (v) samt Jan-Erik Gustafsson. Även regionalt vägrade de två stora länstidningarna i Östergötland att ta in motsvarande artikel. Ett 10-årsjubileum med anknytning till Forum för EUdebatt i vilket Jan-Erik Gustafsson deltog anordnade på 10-årsdagen ett seminarium i Stockholm med tillbakablickar av Sören Wibe (postumt), Leif Pagrotsky, Margit Gennser, Stefan Carlén, Anne-Marie Pålsson, Stefan de Vylder, Sven Hagströmer, Carl Schlyter, Nils Lundgren, Birgitta Swedenborg, Jonas Sjöstedt, Lars Carlsson, Eva Nisser och Lars Wohlin. I samband med 10-årsjubileumet krävde FNEU i ett uttalande rättsligt bindande undantag från EMU. FNEU har i ett antal artiklar mm belyst de negativa konsekvenser för ekonomi och välfärd som en övergång till euron haft för eurons krisländer. Övriga aktiviteter Under kongressperioden har Gösta Torstensson i samarbete med Färnebo folkhögskola arrangerat en studieresa till Bryssel med totalt ca 30 deltagare, då bl.a. den svenska Natodelegationen i Bryssel besöktes. 4

5 Jan-Erik Gustafsson representerade FNEU på Kommunistiska partiets kongress 3-5 januari 2013 och Vänsterpartiets kongress januari Kongressen 2012 Kongressen hölls 5-6 maj 2012 i Västerås under temat Världen är större än EU. I kongresseminariet Euron och den ekonomiska krisen deltog Gunnlaugur Snaer Òlfasson (Heimssyn), Stefan de Vylder och Eva-Britt Svensson. Tre motioner behandlades. En kortfattad arbetsplan för perioden antogs. Demokratipriset tilldelades Eva-Britt Svensson för hennes principfasta EU-motstånd och hängivna engagemang under många år, bl.a. som EU-parlamentsledamot. Medlemskonferensen Medlemskonferensen hölls i Norrköping helgen april Den första dagen ägnades åt ett offentligt seminarium på två teman Välfärden krackelerar vilken är EU:s roll i detta? med Peter Lorentzon och Lars Taxén från Gemensam Välfärd som talare och 10 år sedan EMU-omröstningen med Jan Å Johansson från EU-demokraternas kansli som talare. Den efterföljande dagen med ca 25 deltagare diskuterades interna organisationsfrågor och hur framtiden ser ut för FNEU. Medlemmar. Vid årsskiftet 2013/2014 var medlemsantalet (ca 1 687), vilket är en minskning med (ca 200 ) personer under kongressperioden. Under 2012 tillkom 79 nya medlemmar, men samtidigt plockades 41 medlemmar bort som inte betalat avgiften för Under 2013 har ytterligare 70 nya medlemmar registrerats. Lokalavdelningarna Folkrörelsen Nej till EU har för närvarande 13 mer eller mindre aktiva lokalavdelningar. Under 2013 lades distriktet i Stockholm ned. I Stockholm finns nu lokalavdelningarna för Storstockholm och Botkyrka. Uppsala återuppstod 2012 som lokalavdelning. Riksstyrelsen har under perioden delat in landet 32 lokalavdelningsområden som baseras på de två-tre första siffrorna i postnumret. Broschyren Vad vill Folkrörelsen Nej till EU?, som innehåller strategidokumentet och stadgar, skickades tillsammans med Kritiska eu-fakta nr 127 ut till samtliga medlemmar. Aktiva lokalavdelningarna och kontaktpersoner har t.o.m. februari 2014 fått 10 lokalavdelningsutskick. För att i övrigt försöka stimulera den lokala verksamheten har ledamöter i riksstyrelsen efter inbjudan i mån av tid och resurser deltagit i ett antal lokalt arrangerade möten. Styrelse Kongressen valde följande personer att ingå i styrelsen: Ordförande: Jan-Erik Gustafsson (Kista/Stockholm) 1:e vice ordförande: Per Hernmar (Göteborg) Ordinarie ledamöter: Eva Jonsson (Stockholm), Ulf Karlström (Norrköping), Uno Kenstam (Nässjö), Mats Nordlund (Sundbyberg), Kerstin Nordkvist (Sundsvall), Eva-Britt Svensson (Växjö), Gösta Torstensson (Skogås) Suppleanter: Ingela Mårtensson (Göteborg), Anna-Lisa Eneroth (Växjö), Peter Lilja (Fagersta) Styrelsen valde Peter Lilja till kassör samt ett arbetsutskott bestående av Jan-Erik Gustafsson, Per Hernmar och Ulf Karlström. 5

6 Styrelsen har haft 9 protokollförda möten under perioden fram t.o.m. februari AU har haft regelbundna kontakter under perioden samt 9 protokollförda möten. Revisorer och valberedning Kongressen valde följande revisorer: Ordinarie: Mikael Pettersson och Mats Wallnerström. Suppleant: Åke Aurell. Kongressen valde följande valberedning: Alfonzo Ramirez (sammankallande), Börje Estmo och Alfonzo Ramirez. Rikskansliet Rikskansliet har kontorsutrymme i ett kulturhus på Pölgatan 5 i Göteborg. Lokaler i huset och kopiator delas med ett antal andra ideella organisationer. Per Hernmar och medlemmar i Göteborgs lokalavdelning ansvarar för det löpande kansliarbetet. Peter Lilja har varit kassör. Till sin hjälp har han haft Torbjörn Lindelöf som assisterar kassören med bokföringen. Riksstyrelsen har under 2012 och 2013 sökt medel från Ungdomsstyrelsen för projektet Mer eller mindre union?, men fått avslag vid båda tillfällena. Regeringen utfärdade 2012 en förordning (SFS 2012:405) om statsbidrag för verksamhet som belyser EU:s framtidsfrågor. Totalt har 3 miljoner kr per år deltas ut till icke vinstdrivande ideella organisationer och stiftelser. Medlemsregistret har skötts av Jan-Erik Gustafsson. Material Materialproduktion av större omfattning under perioden har varit att trycka flygblad och affischer mot EU:s finanspakt. Lagret av rockmärkena Sverige ut ur EU och Nej till EU har fyllts på. Två nummer i Skriftserien Svart på vitt om EU har givits ut: Den tysta revolutionen euroländernas finanspakt (maj 2012); Välfärden krackelerar vilken roll spelar medlemskapet i EU för denna utveckling? (april 2013). Dessutom har FNEU tillsammans med Kvinnor för fred, Global Network against Weapons and Nuclear Power in Space varit medfinansiär till broschyren Norden och militariseringen av rymden (november 2103). Aktuella flygblad görs tillgängliga på hemsidan. Kritiska eu-fakta Under kongressperioden har Kritiska eu-fakta (KEF) utkommit med sju nummer ( ). Som enda EU-kritiska tidskrift i landet fyller tidningen en viktig funktion. Den sprids bl.a. till ett 70-tal bibliotek. Ett normalnummer har tryckts i exemplar. Styrelsen har haft ambitionen om en tätare utgivning, men ekonomin har inte tillåt detta. Varje 14:e dag läggs därutöver nyhetsbladet Nyheter om EU ut på hemsidan. Det månatliga elektroniska nyhetsbrevet [ eu och facket ] har regelbundet utkommit från Nr 31 (mars 2012) t.o.m. Nr 57 (februari 2014). Det distribueras till personer som har anmält sig till Folkrörelsen Nej till EU:s fackliga nätverk, till ett 15-tal fackliga sändlistor, sprids på Facebook och läggs ut på hemsidan. Gösta Torstensson har varit ansvarig redaktör för Kritiska eu-fakta, Nyheter om EU och [ eu och facket ]. 6

7 Hemsidan och annan kommunikation Folkrörelsen Nej till EU har en väl fungerande hemsida. Sidan uppdateras kontinuerligt med nyheter, uttalanden, Kritiska eu-fakta, nyhetsbreven mm. Den har blivit den nationellt viktigaste EU-kritiska hemsidan. Arkivet är en källa att ösa ur där publicerat material finns tillgängligt sedan nio år tillbaka. Hemsidan besöktes av unika besökare Antalet unika besökare var år Under 2011 var antalet besök Webbredaktör är Berit Wiklund. I februari 2014 hade Facebookgruppen Folkrörelsen Nej till EU medlemmar, Facebookgruppen Nej till EU:s fackliga nätverk medlemmar och Facebookgruppen Vi vill också folkomrösta medlemmar. Nordiskt och internationellt samarbete Godkännandeprocessen av Lissabonfördraget och EU-domstolens arbetsrättsdomar har gjort att Riks utöver det fortsatta nordiska samarbetet har bygg ut kontakter med EU-kritiska och fackliga organisationer i även icke-nordiska länder (se ovan). Representanter för de nordiska nej-rörelserna har deltagit på varandras kongresser, och ytterligare ett antal möten. Per Hernmar (Danmark 2012, 2013), Ulf Karlström (Norge 2012) Jonny Widstrand (Norge 2013) har företrätt FNEU vid landsmöten i Danmark och Norge. Gösta Torstensson deltog i april 2012 i Folkebevaegelsen mod EUs 40-årsjubileum. Jan-Erik Gustafsson, Per Hernmar, Eva Jonsson, Ulf Karlström, Uno Kenstam, Mats Nordlund, Kerstin Nordquist, Eva-Britt Svensson, Gösta Torstensson 7

Verksamhetsberättelse för Folkrörelsen Nej till EU (FNEU)

Verksamhetsberättelse för Folkrörelsen Nej till EU (FNEU) Verksamhetsberättelse för Folkrörelsen Nej till EU (FNEU) Mars 2014 Februari 2016 Under kongressperioden har EUs kriser utvidgats och fördjupats. Den efter EU-parlamentsvalet 2009 nya kommissionen, det

Läs mer

EU-kritiker som inte är till salu. Jöran Fagerlund

EU-kritiker som inte är till salu. Jöran Fagerlund EU-kritiker som inte är till salu Jöran Fagerlund 1989 Blev medlem i KU och VPK Supervalåret 2014 Besegra Reinfeldt två gånger. Få fler medlemmar. Samma politik i Sverige som i EU. Inte till salu. Mobilisera

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011 FOLKRÖRELSEN NEJ TILL EU - SUNDSVALL Org nr 88 92 02-3139 c/o Gösta Åström, Tjädervägen 2 B nb Pg 402 04 76-0 856 31 SUNDSVALL tel 076-770 61 25 (mobil) hemsida: www.nejtilleu.se/sundsvall e-post: birgitta.rune@telia.com

Läs mer

PROMEMoria. Nr 1. Juni 2013. Kan Sverige tvingas att gå med i euron?

PROMEMoria. Nr 1. Juni 2013. Kan Sverige tvingas att gå med i euron? PROMEMoria Nr 1. Juni 2013 Kan Sverige tvingas att gå med i euron? Promemoria nr 1. Juni 2013. Skribent: Gösta Torstensson. Utgivare: Folkrörelsen Nej till EU, Pölgatan 5, 414 60 Göteborg. För mer information:

Läs mer

RÄTTSLIG GRUND BESKRIVNING

RÄTTSLIG GRUND BESKRIVNING MELLANSTATLIGA BESLUTSFÖRFARANDEN Inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, liksom på flera andra områden såsom fördjupat samarbete, vissa utnämningar och översyn av fördragen, ser beslutsförfarandet

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET 4.8.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 229/1 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPAPARLAMENTET Arbetsordning för Konferensen mellan de parlamentariska

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 1 (5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Styrelsen Förtroendevalda och uppdragstagare under verksamhetsåret 2015 Britt-Marie Lindgren Ewa Langerbeck Eva Lindgren Karl-Henrik Forsman Maria Åling Joachim Eckerström

Läs mer

5 röster för Europa. 5 röster för Europa Publicerad på Nya Moderaterna (http://www.moderat.se)

5 röster för Europa. 5 röster för Europa Publicerad på Nya Moderaterna (http://www.moderat.se) En förutsättning för ett bra val är att vi är många som är aktiva. I Europavalen har valdeltagandet traditionellt sett varit lågt vilket innebär att det parti som fått flest sympatisörer att gå och rösta

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014-15

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014-15 1 VERKSAMHETSPLAN ÅR 201415 Centrum mot rasism Stockholm 20140315 2 Inledning CMR:s huvudsakliga kärnverksamhet är att följa och påverka utvecklingen i Sverige vad gäller diskriminering och rasism. Följande

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län Stadgar för Folkdansringen i Örebro län 1 ÄNDAMÅL Uppdaterad senast 25/11 2010 Folkdansringen i Örebro län, i fortsättningen kallad Distriktet, är en distriktsorganisation för alla åldrar, vars ändamål

Läs mer

Lissabonfördraget träder inte i kraft nu. Folkrätten måste följas!

Lissabonfördraget träder inte i kraft nu. Folkrätten måste följas! Grödinge 2009-11-12 Folkrörelsen Nej till EU - Botkyrka: Lissabonfördraget träder inte i kraft nu. Folkrätten måste följas! 1. EU:s fördrag som folkrättslig överenskommelse Ett gällande fördrag som Nicefördraget

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Skärgårdarnas Riksförbund

Skärgårdarnas Riksförbund Skärgårdarnas Riksförbund Verksamhetsberättelse 2007 Vad är SRF och vad vill vi? Skärgårdarnas Riksförbund är en riksorganisation för den bofasta befolkningen i landets skärgårdsområden, på kusten och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på

Läs mer

Lissabonfördraget gjorde EU överstatligt. Euroområdets stagnation, EU:s ökande fattigdom, deflationsrisker, och statsskulder som växer.

Lissabonfördraget gjorde EU överstatligt. Euroområdets stagnation, EU:s ökande fattigdom, deflationsrisker, och statsskulder som växer. Grödinge 2014-08-21 Lissabonfördraget gjorde EU överstatligt. Euroområdets stagnation, EU:s ökande fattigdom, deflationsrisker, och statsskulder som växer. 1. Lissabonfördraget innebar att EU:s kvarvarande

Läs mer

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I P7_TA-PROV(2010)0469 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Västerås (F! Västerås), organisationsnummer 802495-3799. 2 Föreningens säte F! Västerås säte är Västerås kommun. 3

Läs mer

1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU.

1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU. Folkrörelsen Nej till EU Stadgar för riksorganisationen 1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU. 2 Mål 2:1 Folkrörelsen Nej till EU är en ideell organisation, som verkar för ett demokratiskt,

Läs mer

Strategi för internationellt arbete - remissvar

Strategi för internationellt arbete - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-07-21 SN-2015/1199.109 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Strategi

Läs mer

Årsmöte 2015 24 mars. Årsta Scenfolk. Verksamhetsberättelse 2014 Ekonomisk berättelse 2014. Förslag Arbetsplan 2015 Budget 2015

Årsmöte 2015 24 mars. Årsta Scenfolk. Verksamhetsberättelse 2014 Ekonomisk berättelse 2014. Förslag Arbetsplan 2015 Budget 2015 Årsmöte 2015 24 mars Verksamhetsberättelse 2014 Ekonomisk berättelse 2014 Förslag Arbetsplan 2015 Budget 2015 Årsta Scenfolk FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA ÅRSMÖTE 2015 1. Öppnande 2. Fastställande av

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Föräldrar i Lerums Kommun, FILK Presenterat vid årsmötet 27 april 2015, Tingshuset i Lerum

Verksamhetsberättelse 2014 Föräldrar i Lerums Kommun, FILK Presenterat vid årsmötet 27 april 2015, Tingshuset i Lerum Verksamhetsberättelse 2014 Föräldrar i Lerums Kommun, FILK Presenterat vid årsmötet 27 april 2015, Tingshuset i Lerum Sammanfattning Under 2014 har FILKs huvudsakliga arbete handlat om dialog och debatt

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE Riksnätverket är Sveriges organiserade nattvandrares gemensamma förening 1. Mål och uppgifter 1.1 Organisationens mål Organisationens grundläggande mål

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Grödinge 2013-03-14. 1. Bakgrund

Grödinge 2013-03-14. 1. Bakgrund Grödinge 2013-03-14 Kritik av universitetens nätverk för Europaforskning: seminarium 2013-02-06 och boken Ett konkurrenskraftigt EU till rätt pris Europaperspektiv 2013 angående finanspakten 1. Bakgrund

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

Samma lydelse: Föreningen är öppen för de medlemmar i Feministiskt initiativ som är bosatta eller vill verka i regionen Stockholms län.

Samma lydelse: Föreningen är öppen för de medlemmar i Feministiskt initiativ som är bosatta eller vill verka i regionen Stockholms län. Förslag till stadgeändringar 1 Föreningens namn och organisationsnummer Samma lydelse: Föreningens namn är Feministiskt initiativ Storstockholm (FiSS). Föreningen är registrerad som ideell förening hos

Läs mer

INLEDNING. European Alliance for Freedom skall arbeta för följande fundamentala förändringar:

INLEDNING. European Alliance for Freedom skall arbeta för följande fundamentala förändringar: INLEDNING De förestående EU-valen kommer att hållas mellan den och den 5 maj 014 i samtliga medlemsländer i den europeiska unionen. I detta dokument framläggs ett förslag på allmänna politiska principer

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat.

1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat. Länsbygderådet Protokoll Medlemsmöte Länsbygderådet i Kalmarlän 2010-11-29 Plats: Forum Oskarshamn 1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat.

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014 101/2014 (Finlands författningssamlings nr 1018/2014) Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet om

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

Marknadens gränser och politikens villkor

Marknadens gränser och politikens villkor Marknadens gränser och politikens villkor Inbjudan till konferens 6 maj 2011 Stockholm Var går gränsen mellan marknad och politik i en tid när den finansiella sektorn får allt större betydelse? Gränserna

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN 1. Inledning ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN Detta dokument är en arbetsordning för LRF Ungdomen. LRF Ungdomen är inte stadgebundna och är därför att betrakta som ett nätverk med stor frihet i sin verksamhet.

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014 Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014 Klimataktion Stockholms verksamhet utgår från riksorganisationen Klimataktions plattform, stadgar och beslut fattade av dess årsmöte. Verksamhetsplanen

Läs mer

Stadgar för Svensk Biblioteksförening

Stadgar för Svensk Biblioteksförening Stadgar för Svensk Biblioteksförening Box 70380, 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 www.biblioteksforeningen.org 1. Ändamål Svensk Biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att: Verka för ett

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Text: Gösta Torstensson Bild: Robert Nyberg

Text: Gösta Torstensson Bild: Robert Nyberg Nej till Lissabonfördraget! Text: Gösta Torstensson Bild: Robert Nyberg Robert Nyberg 2 Robert Nyberg 3 Mer makt åt Bryssel Det finns en rad förslag i Lissabonfördraget som leder till att mer makt flyttas

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan för global rättvisa 1 Organisation

Läs mer

1 Förbundets ändamål. 2 Förbundet är partipolitiskt obundet. 3 Medlemskap. 5 Uteslutning av medlem. 4 Medlemskapets innebörd

1 Förbundets ändamål. 2 Förbundet är partipolitiskt obundet. 3 Medlemskap. 5 Uteslutning av medlem. 4 Medlemskapets innebörd Stadgar Stadgarna antogs av Akademikerförbundet SSRs kongress 8-10 maj 2015 1 Förbundets ändamål Akademikerförbundet SSR är ett fackligt yrkesförbund som ska tillvarata medlemmarnas ekonomiska, sociala

Läs mer

Stadgar Folk och Försvar

Stadgar Folk och Försvar Stadgar Folk och Försvar Fastställda av årsmötet den 18 april 2012 1 FÖRBUNDETS UPPGIFTER Centralförbundet Folk och Försvar (FoF) är en partipolitiskt obunden sammanslutning av demokratiska riksorganisationer,

Läs mer

STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN.

STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN. 1 2015-03-25 STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN. 1. ÄNDAMÅL Arbetarekommunen har till ändamål Att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska idéerna, Att vara partiets

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

1 Inledning Den 7 juni 2009 är det val till Europaparlamentet. Det är då femton år sedan vi röstade om medlemskap i den Europeiska Unionen. Under valrörelsen 1994 försökte ja-sidan lansera EU som ett stort

Läs mer

StorStockholms Genealogiska Förening

StorStockholms Genealogiska Förening Årsredovisning 2004 Innehåll Verksamhetsberättelse...3 Bokslut...8 Bilagor...11 Bilaga 1 Arrangemang under verksamhetsåret...11 Bilaga 2 Förortsgruppernas arrangemang under verksamhetsåret...12 StorStockholms

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget Jörgen Hettne, Sieps Unionens yttre åtgärder EU-fördraget: Allmänna bestämmelser om unionens yttre

Läs mer

IKFC. (Iranska Kulturforskningens Center) i Göteborgs

IKFC. (Iranska Kulturforskningens Center) i Göteborgs Förkortad översättning av IKFC () i Göteborgs stadgar sep. 1989/feb. 94/feb. 2001/31 maj 2002/ 5 feb 2011/ 26 jan 2013 9 sidor Sidan 2 av 9 Förkortad översättning av IKFC:s stadgar 1 Benämning: Föreningens

Läs mer

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 Förbundsstyrelse 1 januari 31 december 2011 Ordförande

Läs mer

Djurens partis stadgar

Djurens partis stadgar Djurens partis stadgar 1. Namn och syfte Partiets namn är Djurens parti. Djurens parti är en politisk organisation vars syfte är att kraftfullt verka för djurens intressen genom att ta politiskt mandat

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Nyhetsbrev nr 2 april 2008

Nyhetsbrev nr 2 april 2008 Anslås på anslagstavla i nämndemannarum Nämndemännens Riksförbund Nyhetsbrev nr 2 april 2008 - VAD ÄR NRF BRA FÖR? - VAD FÅR MAN FÖR MEDLEMSAVGIFTEN? - HAR VI RÅD ATT VARA MED I NRF? Så kan det låta någon

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Sveriges riksdag på lättläst svenska

Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Bilderna på omslaget finns också inne i broschyren. Där kan du läsa vad de föreställer. Sveriges riksdag på lättläst svenska Innehåll Sveriges riksdag och demokratin...3

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna plus föreningsnamnet plus orten inom. distriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är.. Föreningen är ideell samt partipolitiskt

Läs mer

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009 Protokoll Sveriges s kongress 2009 20090313 till 20090315 - Borås Närvarande: Ombud Se röstlängd, bilaga 1 Suppleanter Se röstlängd, bilaga 1 Dagordning: 1. Kongressen öppnas 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Stadgar SAS Group Club Sweden 2016

Stadgar SAS Group Club Sweden 2016 Stadgar SAS Group Club Sweden 2016 Denna upplaga ersätter SAS Group Club Swedens tidigare utgåvor. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄNDAMÅL... 2 2 MEDLEMSKAP... 2 3 ÅRSAVGIFT... 2 4 VERKSAMHETSÅR... 2 5 STYRELSE...

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG)

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland SV SV MOTIVERING

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från ledningsgruppsmöte onsdagen den 15 januari 2014 i Växjö Närvarande: Martin Myrskog, Landstinget Kronoberg Peter Hogla, Regionförbundet Södra Småland Johan Assarsson, projektledare Peter

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 15.12.2015 COM(2015) 677 final 2015/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om fastställande av provisoriska åtgärder på området för internationellt skydd till förmån

Läs mer

IOGT-NTO:s STADGAR. IOGT-NTO:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås

IOGT-NTO:s STADGAR. IOGT-NTO:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås IOGT-NTO:s STADGAR IOGT-NTO:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås 1 INNEHÅLL IOGT-NTO:S STADGAR... 1 IOGT-NTO... 4 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR IOGT-NTO... 4 1:1 Organisation... 4 1:2

Läs mer

Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242

Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242 MEMO/12/184 Bryssel den 15 mars 2012 Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242 1. Vilka uppgifter har arbetsgruppen för Grekland? Kommissionens arbetsgrupp

Läs mer

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om EU-statistik som utarbetats av ekonomiska och finansiella kommittén.

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om EU-statistik som utarbetats av ekonomiska och finansiella kommittén. Europeiska unionens råd Bryssel den 29 oktober 2014 (OR. en) 13845/14 ECOFIN 874 STATIS 111 UEM 348 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Coreper II och rådet Utkast till rådets slutsatser

Läs mer

IOGT-NTO är en stark folkrörelse

IOGT-NTO är en stark folkrörelse Arbetsplan 2012 IOGT-NTO Kalmar län Utvecklingsplanen utgår från IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010-2015, som antogs vid kongressen 2009. IOGT-NTO Kalmar län har valt att prioritera några av punkterna

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2013

Verksamhetsberättelse för år 2013 1 Naturskyddsföreningen i Jönköpings län Verksamhetsberättelse för år 2013 Länsförbundets årsstämma 27 april vid Ädelfors folkhögskola Länsförbundets ordförande Henrik Svensson hälsade välkommen till den

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Regeringskansliet Faktapromemoria En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Justitiedepartementet 2016-05-18 Dokumentbeteckning KOM (2016) 216 Rekommendation

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Regeringskansliet Faktapromemoria Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Miljödepartementet 2016-03-21 Dokumentbeteckning KOM(2016) 53 Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister

Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister Antagna vid årsmöte 2 september 2006 och ändrade vid årsmöte 8 november 2008 efter att ändringarna först ha godkänts vid årsmöte 10 november 2007,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor PRELIMINÄR VERSION 5 december 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor till utskottet för sysselsättning

Läs mer

Svensk-Cypriotiska Föreningen

Svensk-Cypriotiska Föreningen Svensk-Cypriotiska Föreningen www.svcyfor.se E-mail: svcy-for@hotmail.com Tfn 073-71 53 589 Postgiro 859 281-8 1 1 Föreningens namn och säte FÖRENINGENS STADGAR A. Föreningens namn är Svensk-cypriotiska

Läs mer

RP 12/2011 rd. Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av en ändring av artikel 136 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

RP 12/2011 rd. Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av en ändring av artikel 136 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt RP 12/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av en ändring av artikel 136 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Bosniskhercegovinsk - Svenska kvinnoförbundet i Sverige Värnamo 16 februari 2013 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 NAMN OCH SÄTE 1. Organisationens namn är: Bosniskhercegovinsk - Svenska

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.7.2014 C(2014) 5308 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.7.2014 om fastställande av informations- och kommunikationsåtgärder för allmänheten

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen SV SV MOTIVERING

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 FÖRENINGEN NORDEN SKÅNEDISTRIKTET Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för Föreningen Norden, lämnar följande redogörelse för verksamheten år 2012. Styrelse Ulla Stenow ordförande Ängelholm Sonja Svensson

Läs mer

FiSS ska utgöra basen för beslutsfattande rörande de regionalpolitiska frågorna, liksom för beslut i övriga ärenden av lokal eller regional karaktär.

FiSS ska utgöra basen för beslutsfattande rörande de regionalpolitiska frågorna, liksom för beslut i övriga ärenden av lokal eller regional karaktär. Stadgar för Feministiskt initiativ Storstockholm antagna på extra årsmöte den 6 juni 2016 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Storstockholm (nedan FiSS).

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar. Innehåll. Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015.

Stadgar. Innehåll. Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015. Stadgar Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015. Innehåll I. Allmänna bestämmelser för UNF... 2 II. Bestämmelser för UNF som riksorganisation...5 III. Bestämmelser för UNF-distrikt...

Läs mer

Protokoll från det 3:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2013

Protokoll från det 3:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2013 Protokoll från det 3:e sammanträdet med :s styrelse 2013 Tid och plats: 11 mars kl 09.30 16.00, s kansli, Uppsala stifts hus, Dragabrunnsgatan 71 i Uppsala, våning 3. Närvarande: Stig Hansson, Folkrörelserådet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2012

VERKSAMHETSPLAN 2012 VERKSAMHETSPLAN 2012 Enligt styrelsebeslut 2012-02-03 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer