Verksamhetsberättelse för Folkrörelsen Nej till EU (FNEU)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Folkrörelsen Nej till EU (FNEU)"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för Folkrörelsen Nej till EU (FNEU) April 2012 Februari 2014 Kongressperioden har inte innehållit några avgörande val som medborgarna engagerats i inom EUsystemet eller i Sverige. I en rapport till EU-toppmötet i juni 2012 uttryckte EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso att den ekonomiska och monetära unionen (EMU) är hörnstenen för att skapa välstånd och stabilitet i hela Europa. För att undvika en upplösning av EMU-systemet uttrycker rapporten fyra centrala byggstenar för fortsatt ökad överstatlighet: en integrerad finansiell ram som tryggar den finansiella stabiliteten, i synnerhet inom euroområdet, och minimerar kostnaderna som de europeiska medborgarna måste bära för bankkonkurser; en integrerad budgetram för att säkerställa sund budgetpolitik på nationell och europeisk nivå, vilken omfattar samordning, gemensamt beslutsfattande, bättre efterlevnad av reglerna samt proportionerliga steg i riktning mot gemensam emission av skuldebrev samt olika former av finansiell solidaritet; en integrerad ram för den ekonomiska politiken som främjar hållbar tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft förenliga med ett smidigt fungerande EMU; säkerställandet av den nödvändiga demokratiska legitimiteten och ansvarsutkrävandet för beslutsfattandet inom EMU grundat på gemensamt ansvar för gemensamma åtgärder samt på solidaritet. I praktiken innebär denna integrationspolitikpolitik fortsatt åtstramningspolitik med inriktning att rädda det europeiska banksystemet; kraftigt ökad arbetslöshet och då särskilt bland unga; omfattande försämring av nationell arbetsrätt och snabbt växande social dumping; privatisering och nedmontering av välfärdsystemen inklusive socialförsäkringar; icke hållbar exploatering av naturresurser; införandet av nya kontrollsystem och massövervakning för att säkerställa den fördragsfästa nyliberala politiken; ökad ojämlikhet och social oro; framväxandet av främlingsfientlighet och rasism samt en urholkning av den politiska demokratin och den nationell suveräniteten. Den fundamentalistiska åtstramningspolitiken har lett till att EU vid ingången till 2014 står på gränsen till deflation. Inga nya jobb skapas. Samhället blir alltmer en låneekonomi och en stor del av medborgarnas köpkraft urholkas. Det dominerande kapitalet investeras inte längre i den produktiva sektorn. Istället har EU-eliten och dess politiker tillåtit fortsatt finansspekulation. Den ekonomiska och finansiella krisen har alltmer blivit en politisk och demokratisk kris som reser frågan om byggandet av ett nytt ekonomiskt-politiskt system som ett alternativ till EU och ett återupprättande av den nationella suveräniteten. Inom detta perspektiv har Folkrörelsen under kongressperioden främst uppmärksammat och drivit en kampanj mot EU:s finanspakt samt påbörjat arbetet och en kampanj för att få tillstånd en ny folkomröstning om EU-medlemskapet. EU och demokratin Den 13 november 2014 är det 20 år sedan folkomröstningen om EU. Den svenska EU-eliten utlovade att en mängd politikerområden inte skulle påverkas, vilket EU-motståndarna redan då sade var osanning. Alla svenskar under 38 år (ca 2 miljoner) har aldrig fått ta ställning till EU-medlemskapet. Med Lissabonfördraget 2008 ingriper EU i praktiken antingen direkt genom direktiv, förordningar och beslut eller indirekt genom riktlinjer i Europeiska rådet och andra EU-organ på snart sagt alla politikerområden. En majoritet av regeringens propositioner handlar om att anpassa svensk lag till unionen regler. Skall EU bestämma om allt? 1

2 När EU skall bestämma allt uppkommer slitningar och motsättningar bland medlemsstaterna. Under 2013 har framförallt Storbritannien och Nederländerna krävt en omförhandling av Lissabonfördraget, och den brittiske premiärministern David Cameron har lovat en folkomröstning om EU om hans konservativa parti vinner parlamentsvalet Efter Camerons utspel bestämde sig riksstyrelsen i februari 2013 att påbörja och driva kampanjen Vi vill också folkomrösta om EU. Kampanjen har utformats i två steg. Ett kortfattat upprop med kravet att svenska folket i likhet med det brittiska får möjlighet att säga ja eller nej till fortsatt svenskt medlemskap i EU i en ny folkomröstning har fått stöd av mer än 120 bland allmänheten kända personer. Uppropet publicerades även på SvD Brännpunkt 23 april med 75 undertecknare. Inför valrörelserna 2014 drivs detta upprop vidare som en allmän namninsamling av riksstyrelsen och lokalavdelningarna. Under hösten har steg två påbörjats. Det innebär att vinna stöd för ett likalydande upprop/plattform för en ny folkomröstning om EU-medlemskapet i organisations-sverige. Resultatet av detta gräsrotsarbete kommer att presenteras i en presskonferens på årsdagen av folkomröstningen den 13 november I anslutning till kampanjen har FNEU haft diskussioner med folkrörelserna i Norge och Danmark om alternativ till EU. EU:s finansiella, ekonomiska kris Under hela kongressperioden har krisen och krisåtgärderna i Europa funnits i bakgrunden för all FNEU:s verksamhet. För att hantera krisen har EU sedan förra kongressperioden fortsatt att bygga på med ett stort antal verktyg, vilka i flera fall befinner sig i en gråzon för vad som är konstitutionellt korrekt enligt Lissabonfördraget och vad som är tillämpligt för euroländer och övriga medlemsländer: europluspakten; krisfonderna EFSF och den permanenta räddningsfonden (ESM); europeiska terminen; sexpacketet; finanspakten (Merkozypakten); tvåpacketet; och nu senast bankunionen. Dessa verktyg har lett till att EU-kommissionen numera överprövar den nationella budgetprocessen för alla medlemsstater, och för EU-länder i akut kris bestämmer Trojkan (EU-kommissionen, ECB och IMF) åtgärdspolitiken över huvudet på nationella politiker och politiska majoriteter. Den 30 maj 2012 röstade en riksdagsmajoritet utan tillstymmelse till debatt i media igenom den ändring i Lissabonfördaget (artikel 136 EUF) som förberedde för inrättandet av räddningsfonden ESM, en ändring som FNEU hade avstyrkt i ett officiellt remissvar. Finanspakten initierades redan under förra kongressperioden och under resten av 2012 och fram till riksdagsbeslutet 6 mars 2013 försökte FNEU uppmärksamma och försöka få igång en debatt om finanspakten. I maj 2012 utkom i Svart på Vitt den av Gösta Torstensson författade broschyren Den tysta revolutionen (euroländernas finanspakt). Den 27 juni 2012 på initiativ av FNEU publicerades i Aftonbladet ett upprop mot finanspakten med 82 välkända undertecknare. Riksstyrelsen inlämnade i september 2012 sitt officiella remissvar på Ds 2012:30 Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen i vilket FNEU sade absolut nej till alliansregeringens förslag att ansluta Sverige till finanspakten, och uppmanade riksdagsledamöterna att avvisa förslaget samt dessutom ta initiativet till en ny folkomröstning om EU-medlemskapet. Lokalavdelningarna i Ludvika, Helsingborg, Botkyrka och Norra Järva lämnade egna inofficiella remissvar. Inför riksdagsbeslutet inbjöds den oberoende irländske riksdagsledamoten Thomas Pringle till Stockholm. På ett möte arrangerat tillsammans med ABF med Pringle och Björn Elmbrant den 9 februari 2013 berättade Pringle om hur finanspakten och ESM behandlades under och efter folkomröstningen på Irland Bl.a. drev Pringle lagligheten av den så kallade räddningsfonden i det irländska rättssystemet, så att frågan om the Pringle case hamnade i EU-domstolen. Detta var en icke-nyhet i Sverige. Vid sitt besök i Sverige träffade Pringle informellt ledamoten i 2

3 riksbanksfullmäktige Lena Sommestad (s) och vänsterpartiets EU-parlamentarikersekretrare Stellan Hermansson. Den 6 mars ställde sig allianspartierna och socialdemokraterna bakom finanspakten, trots att Sverige som icke euroland inte i dagsläget binds upp av pakten. I övrigt har FNEU kontinuerligt försökt att spegla och bevaka krisen utveckling med de medel som står oss till buds; artiklar i Kritiska eu-fakta, [ eu och facket ], på hemsidan, Nyheter om EU. Därutöver kan följande händelser omnämnas: FNEU lämnande i oktober 2012 ett remissvar på Ds 2012:48 Godkännande av irländskt protokoll som skall fogas till EU-fördraget och EUF-fördraget. FNEU var en av 22 formella remissinstanser. Eva Jonsson deltog i egen regi i det europeiska Alter Summit mötet i Aten 7-8 juni Gösta Torstensson och Eva Jonsson har i januari 2014 aktivt medverkat i bildandet av Nätverket för Grekland. Nätverket för Grekland arrangerade 21 februari 2014 i samarbete med ABF Stockholm, Fackförbundet Transport, FNEU med flera ett möte på temat Vad händer i Grekland med Kajsa Ekis Ekman. EU, arbetsrätten och välfärden Arbetet mot försämringar i arbetsrätt, arbetsvillkor, social dumping och privatisering av välfärden har främst bedrivits inom ramen för det Fackliga Nätverket och Folkkampanjen för Gemensam Välfärd. Med utgångspunkt i de fyra friheterna och att konkurrensen inte får snedvridas producerar EU otaliga direktiv, förordningar eller omarbetade/komplettande direktiv som t.ex. bemanningsdirektivet, cabotagedirektivet, yrkeskvalifikationsdirektivet, hälsodirektivet, revidering av utstationeringsdirektivet, revidering av upphandlingsdirektiven, det fjärde järnvägspaketet mm I det månatliga nyhetsbrevet [ eu och facket ]belyser FNEU detta problemområde, som enligt EUförespråkarna inför folkomröstningen 1994 inte skulle påverkas av EU-medlemskapet. Genom nyhetsbrevet har det fackliga nätverket utökat sin kontaktyta inom fackföreningsrörelsen och för nu diskussioner med ett antal fackförbundsledningar. Med stöd i strategiprogrammet anslöt sig FNEU till Folkkampanjen för Gemensam Välfärd i maj För att i debatten visa hur den svenska välfärdssektorn i allt högre grad är underkastad politiska beslut i EU gav FNEU ut broschyren Välfärden krackelerar vilken roll spelar medlemskapet i EU för denna utveckling? med Ulf Karlström som redaktör. Broschyren distribuerades tillsammans med Kritiska eu-fakta nr 130 till samtliga medlemmar. Enskilda styrelseledamöter är aktiva inom Folkkampanjen och deltog i Folkkampanjens nationella manifestationer i 21 september Därutöver kan följande händelser och aktiviteter omnämnas: Ulf Karlström ledde helgen 2-3 februari 2013 i Stockholm ett seminarium om Den urspårade järnvägspolitiken anordnat av Gemensam Välfärd Den 18 februari 2013 anordnade det fackliga nätverket tillsammans med ABF Stockholm ett förberedelsemöte inför Tarragonakonferensen Sex delegater från det fackliga nätverket deltog mars 2013 i den Europeiska arbetaroch fackföreningskonferensen mot EU:s och Trojkans åtstramningspolitik i Tarragona Spanien, varav Jan-Erik Gustafsson, Eva Jonsson och Gösta Torstensson från riksstyrelsen. Gösta Torstensson och Jan-Erik Gustafsson från det fackliga nätverket deltog 31 januari 2014 i Nei till EU:s fackliga utskott förmöte till Trondheimkonferensen om Fagbevegelsen och EOS. Gösta Torstensson och Jan-Erik Gustafsson från det fackliga nätverket deltog 31 januari 2 februari 2014 som anordnades för 26:e året i följd av LO-distriktet i Trondheim. Temat var Samling for felles kamp for arbeid og faglige rettigheter och samlade 545 fackligt förtroendevalda från hela Norge. 3

4 Sju delegater från det fackliga nätverket deltog 1-2 mars 2014 i Paris i den europeiska uppföljningskonferensen till Tarragonakonferensen 2013, varav Jan-Erik Gustafsson, Eva Jonsson och Gösta Torstensson från riksstyrelsen. EU och utrikes- och säkerhetspolitiken FNEU beviljades hösten 50 kkr i projektstöd för informationsprojektet Sverige, EU och Arktis och våren 2013 ett generellt verksamhetsstöd på 50 kkr från Folke Bernadotteakademien (FB). Inom ramen för projektstödet genomfördes två seminarier. Det första 20 april 2013 i Växjö i samarbete med Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), som framförallt behandlade etablerandet av militära övningsfält för omfattande militärt samarbete på svenskt territorium (NEAT, Karlsborg/Vättern, Göteborgs södra skärgård). Per Hernmar och Anna-Lisa Eneroth representerade FNEU. Det andra hölls juni 2013 Kiruna och behandlade risken för exploatering och militarisering av rymden. Seminariet var ett samverkansprojekt mellan IKFF, Global Networks against Weapons and Nuclear Power in Space och FNEU. Per Hernmar, Eva Jonson och Ingela Mårtensson representerade FNEU. På basis av aktiviteterna redigerade Ingela Mårtensson broschyren Norden och militariseringen av rymden med delfinansiering av FNEU. Medlen för projektstöd har använts för att delfinansiera en studieresa till Bryssel med bl.a. besök på NATO-högkvarteret och ett temanummer av Kritiska eu-fakta (nr 132) med inriktning på EU:s och Sveriges säkerhets- och försvarspolitik. Dessutom arrangerades 3 december 2013 ett möte tillsammans med lokalavdelningen Storstockholm i ABF-huset med medverkan av Ingela Mårtensson och Jan-Erik Gustafsson då EU:s och Sveriges satsning på en samordnad försvarsindustri, satsning på rymdteknologi och drönare samt EU:s allt intimare samarbete med NATO togs upp. Den norska fredskommittén tilldelade 2012 EU Nobels fredpris. Riksstyrelsen krävde i ett brev till Nobelstiftelsen att dess styrelse skulle ogiltigförklara fredspriset till EU och att prissumman inte skulle betalas ut. Jan-Erik Gustafsson och Ulf Karlström var inbjudna talare på Nordiska fredssamtal i Degerfors 3-5 augusti Eva Jonson deltog i denna nu årliga konferensen Tema för konferensen är Nej till krig. EMU Endast folkpartiet liberalerna har under kongressperioden då och då framfört direkta propåer för en ny folkomröstning om valutan. Opinionen mot EMU har i olika opinionsundersökningar legat stadigt omkring 80 procent. Det officiella Sverige, EU-eliten och media förbigick 10-årsdagen av segern i folkomröstningen 2003 den 14 september 2013 med fullständig tystnad. Så till exempel vägrade SvD och DN att ta in en debattartikel, skriven av Ulf Karlström, och undertecknad av representanter för (m), (c) och (v) samt Jan-Erik Gustafsson. Även regionalt vägrade de två stora länstidningarna i Östergötland att ta in motsvarande artikel. Ett 10-årsjubileum med anknytning till Forum för EUdebatt i vilket Jan-Erik Gustafsson deltog anordnade på 10-årsdagen ett seminarium i Stockholm med tillbakablickar av Sören Wibe (postumt), Leif Pagrotsky, Margit Gennser, Stefan Carlén, Anne-Marie Pålsson, Stefan de Vylder, Sven Hagströmer, Carl Schlyter, Nils Lundgren, Birgitta Swedenborg, Jonas Sjöstedt, Lars Carlsson, Eva Nisser och Lars Wohlin. I samband med 10-årsjubileumet krävde FNEU i ett uttalande rättsligt bindande undantag från EMU. FNEU har i ett antal artiklar mm belyst de negativa konsekvenser för ekonomi och välfärd som en övergång till euron haft för eurons krisländer. Övriga aktiviteter Under kongressperioden har Gösta Torstensson i samarbete med Färnebo folkhögskola arrangerat en studieresa till Bryssel med totalt ca 30 deltagare, då bl.a. den svenska Natodelegationen i Bryssel besöktes. 4

5 Jan-Erik Gustafsson representerade FNEU på Kommunistiska partiets kongress 3-5 januari 2013 och Vänsterpartiets kongress januari Kongressen 2012 Kongressen hölls 5-6 maj 2012 i Västerås under temat Världen är större än EU. I kongresseminariet Euron och den ekonomiska krisen deltog Gunnlaugur Snaer Òlfasson (Heimssyn), Stefan de Vylder och Eva-Britt Svensson. Tre motioner behandlades. En kortfattad arbetsplan för perioden antogs. Demokratipriset tilldelades Eva-Britt Svensson för hennes principfasta EU-motstånd och hängivna engagemang under många år, bl.a. som EU-parlamentsledamot. Medlemskonferensen Medlemskonferensen hölls i Norrköping helgen april Den första dagen ägnades åt ett offentligt seminarium på två teman Välfärden krackelerar vilken är EU:s roll i detta? med Peter Lorentzon och Lars Taxén från Gemensam Välfärd som talare och 10 år sedan EMU-omröstningen med Jan Å Johansson från EU-demokraternas kansli som talare. Den efterföljande dagen med ca 25 deltagare diskuterades interna organisationsfrågor och hur framtiden ser ut för FNEU. Medlemmar. Vid årsskiftet 2013/2014 var medlemsantalet (ca 1 687), vilket är en minskning med (ca 200 ) personer under kongressperioden. Under 2012 tillkom 79 nya medlemmar, men samtidigt plockades 41 medlemmar bort som inte betalat avgiften för Under 2013 har ytterligare 70 nya medlemmar registrerats. Lokalavdelningarna Folkrörelsen Nej till EU har för närvarande 13 mer eller mindre aktiva lokalavdelningar. Under 2013 lades distriktet i Stockholm ned. I Stockholm finns nu lokalavdelningarna för Storstockholm och Botkyrka. Uppsala återuppstod 2012 som lokalavdelning. Riksstyrelsen har under perioden delat in landet 32 lokalavdelningsområden som baseras på de två-tre första siffrorna i postnumret. Broschyren Vad vill Folkrörelsen Nej till EU?, som innehåller strategidokumentet och stadgar, skickades tillsammans med Kritiska eu-fakta nr 127 ut till samtliga medlemmar. Aktiva lokalavdelningarna och kontaktpersoner har t.o.m. februari 2014 fått 10 lokalavdelningsutskick. För att i övrigt försöka stimulera den lokala verksamheten har ledamöter i riksstyrelsen efter inbjudan i mån av tid och resurser deltagit i ett antal lokalt arrangerade möten. Styrelse Kongressen valde följande personer att ingå i styrelsen: Ordförande: Jan-Erik Gustafsson (Kista/Stockholm) 1:e vice ordförande: Per Hernmar (Göteborg) Ordinarie ledamöter: Eva Jonsson (Stockholm), Ulf Karlström (Norrköping), Uno Kenstam (Nässjö), Mats Nordlund (Sundbyberg), Kerstin Nordkvist (Sundsvall), Eva-Britt Svensson (Växjö), Gösta Torstensson (Skogås) Suppleanter: Ingela Mårtensson (Göteborg), Anna-Lisa Eneroth (Växjö), Peter Lilja (Fagersta) Styrelsen valde Peter Lilja till kassör samt ett arbetsutskott bestående av Jan-Erik Gustafsson, Per Hernmar och Ulf Karlström. 5

6 Styrelsen har haft 9 protokollförda möten under perioden fram t.o.m. februari AU har haft regelbundna kontakter under perioden samt 9 protokollförda möten. Revisorer och valberedning Kongressen valde följande revisorer: Ordinarie: Mikael Pettersson och Mats Wallnerström. Suppleant: Åke Aurell. Kongressen valde följande valberedning: Alfonzo Ramirez (sammankallande), Börje Estmo och Alfonzo Ramirez. Rikskansliet Rikskansliet har kontorsutrymme i ett kulturhus på Pölgatan 5 i Göteborg. Lokaler i huset och kopiator delas med ett antal andra ideella organisationer. Per Hernmar och medlemmar i Göteborgs lokalavdelning ansvarar för det löpande kansliarbetet. Peter Lilja har varit kassör. Till sin hjälp har han haft Torbjörn Lindelöf som assisterar kassören med bokföringen. Riksstyrelsen har under 2012 och 2013 sökt medel från Ungdomsstyrelsen för projektet Mer eller mindre union?, men fått avslag vid båda tillfällena. Regeringen utfärdade 2012 en förordning (SFS 2012:405) om statsbidrag för verksamhet som belyser EU:s framtidsfrågor. Totalt har 3 miljoner kr per år deltas ut till icke vinstdrivande ideella organisationer och stiftelser. Medlemsregistret har skötts av Jan-Erik Gustafsson. Material Materialproduktion av större omfattning under perioden har varit att trycka flygblad och affischer mot EU:s finanspakt. Lagret av rockmärkena Sverige ut ur EU och Nej till EU har fyllts på. Två nummer i Skriftserien Svart på vitt om EU har givits ut: Den tysta revolutionen euroländernas finanspakt (maj 2012); Välfärden krackelerar vilken roll spelar medlemskapet i EU för denna utveckling? (april 2013). Dessutom har FNEU tillsammans med Kvinnor för fred, Global Network against Weapons and Nuclear Power in Space varit medfinansiär till broschyren Norden och militariseringen av rymden (november 2103). Aktuella flygblad görs tillgängliga på hemsidan. Kritiska eu-fakta Under kongressperioden har Kritiska eu-fakta (KEF) utkommit med sju nummer ( ). Som enda EU-kritiska tidskrift i landet fyller tidningen en viktig funktion. Den sprids bl.a. till ett 70-tal bibliotek. Ett normalnummer har tryckts i exemplar. Styrelsen har haft ambitionen om en tätare utgivning, men ekonomin har inte tillåt detta. Varje 14:e dag läggs därutöver nyhetsbladet Nyheter om EU ut på hemsidan. Det månatliga elektroniska nyhetsbrevet [ eu och facket ] har regelbundet utkommit från Nr 31 (mars 2012) t.o.m. Nr 57 (februari 2014). Det distribueras till personer som har anmält sig till Folkrörelsen Nej till EU:s fackliga nätverk, till ett 15-tal fackliga sändlistor, sprids på Facebook och läggs ut på hemsidan. Gösta Torstensson har varit ansvarig redaktör för Kritiska eu-fakta, Nyheter om EU och [ eu och facket ]. 6

7 Hemsidan och annan kommunikation Folkrörelsen Nej till EU har en väl fungerande hemsida. Sidan uppdateras kontinuerligt med nyheter, uttalanden, Kritiska eu-fakta, nyhetsbreven mm. Den har blivit den nationellt viktigaste EU-kritiska hemsidan. Arkivet är en källa att ösa ur där publicerat material finns tillgängligt sedan nio år tillbaka. Hemsidan besöktes av unika besökare Antalet unika besökare var år Under 2011 var antalet besök Webbredaktör är Berit Wiklund. I februari 2014 hade Facebookgruppen Folkrörelsen Nej till EU medlemmar, Facebookgruppen Nej till EU:s fackliga nätverk medlemmar och Facebookgruppen Vi vill också folkomrösta medlemmar. Nordiskt och internationellt samarbete Godkännandeprocessen av Lissabonfördraget och EU-domstolens arbetsrättsdomar har gjort att Riks utöver det fortsatta nordiska samarbetet har bygg ut kontakter med EU-kritiska och fackliga organisationer i även icke-nordiska länder (se ovan). Representanter för de nordiska nej-rörelserna har deltagit på varandras kongresser, och ytterligare ett antal möten. Per Hernmar (Danmark 2012, 2013), Ulf Karlström (Norge 2012) Jonny Widstrand (Norge 2013) har företrätt FNEU vid landsmöten i Danmark och Norge. Gösta Torstensson deltog i april 2012 i Folkebevaegelsen mod EUs 40-årsjubileum. Jan-Erik Gustafsson, Per Hernmar, Eva Jonsson, Ulf Karlström, Uno Kenstam, Mats Nordlund, Kerstin Nordquist, Eva-Britt Svensson, Gösta Torstensson 7

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 34 maj 2012. från mormor, kommenterar en krönikör i Financial

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 34 maj 2012. från mormor, kommenterar en krönikör i Financial nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 34 maj 2012 [eu och facket] Svindlande affärer Anders Borg är lättad efter de senaste turerna i eurokrisen. Nu får det gå hur det vill

Läs mer

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 29 januari 2012

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 29 januari 2012 nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 29 januari 2012 [eu och facket] Världen är större än EU Folkrörelsen Nej till EU arbetade inför folkomröstningen 1994 för att Sverige inte

Läs mer

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 101 november 2006 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 101 november 2006 1 Bild: ROBERT NYBERG

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 101 november 2006 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 101 november 2006 1 Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta Bild: ROBERT NYBERG utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 101 november 2006 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 101 november 2006 1 KRITISKA EU-FAKTA Nummer 101 November 2006 LEDARE Kritiska

Läs mer

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 122 maj 2011 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 122 maj 2011 1 Bild: ROBERT NYBERG

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 122 maj 2011 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 122 maj 2011 1 Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 122 maj 2011 pris 20 kr Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta nr 122 maj 2011 1 KRITISKA EU-FAKTA Nummer 122 Maj 2011 LEDARE Kritiska EU-fakta ges

Läs mer

utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 77 oktober 2002 pris 20 kr

utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 77 oktober 2002 pris 20 kr utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 77 oktober 2002 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 77 oktober 2002 1 Bild: ROBERT NYBERG KRITISKA EU-FAKTA Nummer 77 Oktober 2002 Kritiska EU-fakta ges ut av Folkrörelsen

Läs mer

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 79 februari 2003 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 79 februari 2003 1 Bild: ROBERT NYBERG

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 79 februari 2003 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 79 februari 2003 1 Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 79 februari 2003 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 79 februari 2003 1 Bild: ROBERT NYBERG KRITISKA EU-FAKTA Nummer 79 Februari 2003 Kritiska EU-fakta

Läs mer

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 51 november 2013

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 51 november 2013 nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 51 november 2013 [eu och facket] Omfattande protest från arbetsrättsjurister 600. Så många av Europas arbetsrättsjurister har skrivit på

Läs mer

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 88 november 2003 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 88 november 2003 1 Bild: ROBERT NYBERG

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 88 november 2003 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 88 november 2003 1 Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 88 november 2003 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 88 november 2003 1 Bild: ROBERT NYBERG KRITISKA EU-FAKTA Nummer 88 November 2003 Kritiska EU-fakta

Läs mer

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 89 februari 2004 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 89 februari 2004 1 Bild: ROBERT NYBERG

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 89 februari 2004 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 89 februari 2004 1 Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 89 februari 2004 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 89 februari 2004 1 Bild: ROBERT NYBERG KRITISKA EU-FAKTA Nummer 89 Februari 2004 Kritiska EU-fakta

Läs mer

Välfärden krackelerar vilken roll spelar medlemskapet i EU för denna utveckling?

Välfärden krackelerar vilken roll spelar medlemskapet i EU för denna utveckling? Välfärden krackelerar vilken roll spelar medlemskapet i EU för denna utveckling? 1[svart på vitt om eu] Nej till EU:s skriftserie nr 1 2013 Första upplagan, april 2013 Redaktör: Ulf Karlsröm Omslagsbild:

Läs mer

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 104 juli 2007 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 104 juli 2007 1 Bild: ROBERT NYBERG

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 104 juli 2007 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 104 juli 2007 1 Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 104 juli 2007 pris 20 kr Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta nr 104 juli 2007 1 KRITISKA EU-FAKTA Nummer 104 Juli 2007 Kritiska EU-fakta ges ut

Läs mer

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 137 februari 2015 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 137 februari 2015 1 Bild: ROBERT NYBERG

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 137 februari 2015 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 137 februari 2015 1 Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 137 februari 2015 pris 20 kr Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta nr 137 februari 2015 1 KRITISKA EU-FAKTA Nummer 137 Februari 2015 LEDARE Kritiska

Läs mer

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 124 december 2011 gratis kritiska eu-fakta nr 124 december 2011 1 Bild: ROBERT NYBERG

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 124 december 2011 gratis kritiska eu-fakta nr 124 december 2011 1 Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 124 december 2011 gratis Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta nr 124 december 2011 1 KRITISKA EU-FAKTA Nummer 124 December 2011 LEDARE Kritiska EU-fakta

Läs mer

[eu eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk # 72 JUlI 2015. eu och facket juli 2015 1

[eu eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk # 72 JUlI 2015. eu och facket juli 2015 1 nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk # 72 JUlI 2015 [eu eu och facket] Angela Merkels stora mardröm Vet ni vad jag tror är den riktigt stora mardrömmen i Bryssel? Att Grekland överger

Läs mer

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 5 december 2009

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 5 december 2009 nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 5 december 2009 [eu och facket] Ska fackföreningarna gräva sin egen grav? Från april 2010 vill den moderatledda regeringen införa nya regler

Läs mer

SOLIDARITET 0030 NYHETSBREV FRÅN NÄTVERKET FÖR GREKLAND NUMMER 1 FEBRUARI 2014

SOLIDARITET 0030 NYHETSBREV FRÅN NÄTVERKET FÖR GREKLAND NUMMER 1 FEBRUARI 2014 NYHETSBREV FRÅN NÄTVERKET FÖR GREKLAND NUMMER 1 FEBRUARI 2014 SOLIDARITET 0030 NÄTVERKET FÖR GREKLAND HAR BILDATS En organisation för solidaritet med det grekiska folket har bildats vid ett möte i Stockholm.

Läs mer

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 25 juli 2011

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 25 juli 2011 nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 25 juli 2011 [eu och facket] EU-ledarna ökar pressen mot Grekland Vid EU-toppmötet i midsommarhelgen enades de 27 stats- och regeringscheferna

Läs mer

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 37 augusti 2012

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 37 augusti 2012 nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 37 augusti 2012 [eu och facket] Angela Merkel vill ha mer överstatlighet Tysklands förbundskansler Angela Merkel har stakat ut hur EU ska

Läs mer

[eu och facket] Försvara konflikträtten! Riv upp Lex Laval! nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 13 maj 2010

[eu och facket] Försvara konflikträtten! Riv upp Lex Laval! nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 13 maj 2010 nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 13 maj 2010 [eu och facket] Försvara konflikträtten! Riv upp Lex Laval! Med 140 röster mot 135 beslöt den borgerliga majoriteten i riksdagen

Läs mer

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 1 augusti 2009

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 1 augusti 2009 nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 1 augusti 2009 [eu och facket] Bli med i Folkrörelsen Nej till EU:s Fackliga Nätverk Lavaldomen och EU:s utstationeringsdirektiv visar

Läs mer

Innehåll. Termer och förkortningar...9. 1 Promemorians innehåll...13

Innehåll. Termer och förkortningar...9. 1 Promemorians innehåll...13 Innehåll Termer och förkortningar...9 1 Promemorians innehåll...13 2 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen...17 3 Tillkomsten av Lissabonfördraget...21

Läs mer

fred och frihet Stopp för svensk vapenexport Ett starkt vapenhandlesavtal Vi tar sikte på vapenexporten höjer rösten för kvinnor, fred och säkerhet

fred och frihet Stopp för svensk vapenexport Ett starkt vapenhandlesavtal Vi tar sikte på vapenexporten höjer rösten för kvinnor, fred och säkerhet fred och frihet Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Nummer 2 & 3, 2012 SVENSK VAPENEXPORT BANKER INVESTERAR I KÄRNVAPEN I INGA THORSSONS FOTSPÅR Stopp för svensk vapenexport höjer rösten

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 2 4 6 8 FOKUSOMRÅDE: Profilfrågan FOKUSOMRÅDE: Antidiskriminering med fokus på kön och sexualitet FOKUSOMRÅDE: Lokal utveckling FOKUSOMRÅDE: Stabil organisationsutveckling

Läs mer

Kongress 2014 26-27 april

Kongress 2014 26-27 april Humanisterna Kongress 2014 26-27 april 1 Kongresshandlingar 2014 01 Kallelse 02 Dagordning 03 Förslag till arbetsordning 04 Verksamhetsberättelse & ekonomisk berättelse 05 Revisorernas berättelse 06 Förbundsstyrelsens

Läs mer

Eurokrisen och Finanspakten:

Eurokrisen och Finanspakten: Forum för EU-debatt Stefan de Vylder Eurokrisen och Finanspakten: Ur askan i elden Rapport nr 2 Eurokrisen och Finanspakten: Ur askan i elden Av Stefan de Vylder Maj 2013 The central irony of financial

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007-2009

Verksamhetsberättelse 2007-2009 Verksamhetsberättelse 2007-2009 GLÖD-kongressen 2009 Rådhuset, Malmö 2 Innehåll Organisation... 6 1. Kongressen 2007... 6 2. Förbundsstyrelsen... 6 3. Broderskapsdistrikten... 8 4. Broderskap i riksdagen...

Läs mer

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 42 februari 2013

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 42 februari 2013 nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 42 februari 2013 [eu och facket] Tyska modellen ska skapa Europas förenta stater Den 1 januari trädde euroländernas så kallade finanspakt

Läs mer

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner INSYN I EU POLITIKEN Så fungerar Europeiska unionen Guide till EU:s institutioner Europeiska unionen INSYN I EU POLITIKEN Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU politiken, som beskriver vad EU gör

Läs mer

Finns det ett EU efter krisen?

Finns det ett EU efter krisen? rapport nr 40/2011 Finns det ett EU efter krisen? Av Tommy Svensson Rapporten EU efter krisen utgiven av Arbetarrörelsens Tankesmedja i november 2011 Författare: Tommy Svensson Tryckning: LO-tryckeriet

Läs mer

I skuggan av uron. Granskning. Sverige bättre utan euron Debatt fyra år efter folkomröstningen. Politisk cynism och mygel kring euron

I skuggan av uron. Granskning. Sverige bättre utan euron Debatt fyra år efter folkomröstningen. Politisk cynism och mygel kring euron Granskning en tidning om EU-samarbetet - 2/2007 EU I skuggan av uron Temanummer om den gemensamma valutan Politisk cynism och mygel kring euron Sverige bättre utan euron Debatt fyra år efter folkomröstningen

Läs mer