Verksamhetsberättelse för Folkrörelsen Nej till EU (FNEU)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Folkrörelsen Nej till EU (FNEU)"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för Folkrörelsen Nej till EU (FNEU) April 2012 Februari 2014 Kongressperioden har inte innehållit några avgörande val som medborgarna engagerats i inom EUsystemet eller i Sverige. I en rapport till EU-toppmötet i juni 2012 uttryckte EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso att den ekonomiska och monetära unionen (EMU) är hörnstenen för att skapa välstånd och stabilitet i hela Europa. För att undvika en upplösning av EMU-systemet uttrycker rapporten fyra centrala byggstenar för fortsatt ökad överstatlighet: en integrerad finansiell ram som tryggar den finansiella stabiliteten, i synnerhet inom euroområdet, och minimerar kostnaderna som de europeiska medborgarna måste bära för bankkonkurser; en integrerad budgetram för att säkerställa sund budgetpolitik på nationell och europeisk nivå, vilken omfattar samordning, gemensamt beslutsfattande, bättre efterlevnad av reglerna samt proportionerliga steg i riktning mot gemensam emission av skuldebrev samt olika former av finansiell solidaritet; en integrerad ram för den ekonomiska politiken som främjar hållbar tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft förenliga med ett smidigt fungerande EMU; säkerställandet av den nödvändiga demokratiska legitimiteten och ansvarsutkrävandet för beslutsfattandet inom EMU grundat på gemensamt ansvar för gemensamma åtgärder samt på solidaritet. I praktiken innebär denna integrationspolitikpolitik fortsatt åtstramningspolitik med inriktning att rädda det europeiska banksystemet; kraftigt ökad arbetslöshet och då särskilt bland unga; omfattande försämring av nationell arbetsrätt och snabbt växande social dumping; privatisering och nedmontering av välfärdsystemen inklusive socialförsäkringar; icke hållbar exploatering av naturresurser; införandet av nya kontrollsystem och massövervakning för att säkerställa den fördragsfästa nyliberala politiken; ökad ojämlikhet och social oro; framväxandet av främlingsfientlighet och rasism samt en urholkning av den politiska demokratin och den nationell suveräniteten. Den fundamentalistiska åtstramningspolitiken har lett till att EU vid ingången till 2014 står på gränsen till deflation. Inga nya jobb skapas. Samhället blir alltmer en låneekonomi och en stor del av medborgarnas köpkraft urholkas. Det dominerande kapitalet investeras inte längre i den produktiva sektorn. Istället har EU-eliten och dess politiker tillåtit fortsatt finansspekulation. Den ekonomiska och finansiella krisen har alltmer blivit en politisk och demokratisk kris som reser frågan om byggandet av ett nytt ekonomiskt-politiskt system som ett alternativ till EU och ett återupprättande av den nationella suveräniteten. Inom detta perspektiv har Folkrörelsen under kongressperioden främst uppmärksammat och drivit en kampanj mot EU:s finanspakt samt påbörjat arbetet och en kampanj för att få tillstånd en ny folkomröstning om EU-medlemskapet. EU och demokratin Den 13 november 2014 är det 20 år sedan folkomröstningen om EU. Den svenska EU-eliten utlovade att en mängd politikerområden inte skulle påverkas, vilket EU-motståndarna redan då sade var osanning. Alla svenskar under 38 år (ca 2 miljoner) har aldrig fått ta ställning till EU-medlemskapet. Med Lissabonfördraget 2008 ingriper EU i praktiken antingen direkt genom direktiv, förordningar och beslut eller indirekt genom riktlinjer i Europeiska rådet och andra EU-organ på snart sagt alla politikerområden. En majoritet av regeringens propositioner handlar om att anpassa svensk lag till unionen regler. Skall EU bestämma om allt? 1

2 När EU skall bestämma allt uppkommer slitningar och motsättningar bland medlemsstaterna. Under 2013 har framförallt Storbritannien och Nederländerna krävt en omförhandling av Lissabonfördraget, och den brittiske premiärministern David Cameron har lovat en folkomröstning om EU om hans konservativa parti vinner parlamentsvalet Efter Camerons utspel bestämde sig riksstyrelsen i februari 2013 att påbörja och driva kampanjen Vi vill också folkomrösta om EU. Kampanjen har utformats i två steg. Ett kortfattat upprop med kravet att svenska folket i likhet med det brittiska får möjlighet att säga ja eller nej till fortsatt svenskt medlemskap i EU i en ny folkomröstning har fått stöd av mer än 120 bland allmänheten kända personer. Uppropet publicerades även på SvD Brännpunkt 23 april med 75 undertecknare. Inför valrörelserna 2014 drivs detta upprop vidare som en allmän namninsamling av riksstyrelsen och lokalavdelningarna. Under hösten har steg två påbörjats. Det innebär att vinna stöd för ett likalydande upprop/plattform för en ny folkomröstning om EU-medlemskapet i organisations-sverige. Resultatet av detta gräsrotsarbete kommer att presenteras i en presskonferens på årsdagen av folkomröstningen den 13 november I anslutning till kampanjen har FNEU haft diskussioner med folkrörelserna i Norge och Danmark om alternativ till EU. EU:s finansiella, ekonomiska kris Under hela kongressperioden har krisen och krisåtgärderna i Europa funnits i bakgrunden för all FNEU:s verksamhet. För att hantera krisen har EU sedan förra kongressperioden fortsatt att bygga på med ett stort antal verktyg, vilka i flera fall befinner sig i en gråzon för vad som är konstitutionellt korrekt enligt Lissabonfördraget och vad som är tillämpligt för euroländer och övriga medlemsländer: europluspakten; krisfonderna EFSF och den permanenta räddningsfonden (ESM); europeiska terminen; sexpacketet; finanspakten (Merkozypakten); tvåpacketet; och nu senast bankunionen. Dessa verktyg har lett till att EU-kommissionen numera överprövar den nationella budgetprocessen för alla medlemsstater, och för EU-länder i akut kris bestämmer Trojkan (EU-kommissionen, ECB och IMF) åtgärdspolitiken över huvudet på nationella politiker och politiska majoriteter. Den 30 maj 2012 röstade en riksdagsmajoritet utan tillstymmelse till debatt i media igenom den ändring i Lissabonfördaget (artikel 136 EUF) som förberedde för inrättandet av räddningsfonden ESM, en ändring som FNEU hade avstyrkt i ett officiellt remissvar. Finanspakten initierades redan under förra kongressperioden och under resten av 2012 och fram till riksdagsbeslutet 6 mars 2013 försökte FNEU uppmärksamma och försöka få igång en debatt om finanspakten. I maj 2012 utkom i Svart på Vitt den av Gösta Torstensson författade broschyren Den tysta revolutionen (euroländernas finanspakt). Den 27 juni 2012 på initiativ av FNEU publicerades i Aftonbladet ett upprop mot finanspakten med 82 välkända undertecknare. Riksstyrelsen inlämnade i september 2012 sitt officiella remissvar på Ds 2012:30 Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen i vilket FNEU sade absolut nej till alliansregeringens förslag att ansluta Sverige till finanspakten, och uppmanade riksdagsledamöterna att avvisa förslaget samt dessutom ta initiativet till en ny folkomröstning om EU-medlemskapet. Lokalavdelningarna i Ludvika, Helsingborg, Botkyrka och Norra Järva lämnade egna inofficiella remissvar. Inför riksdagsbeslutet inbjöds den oberoende irländske riksdagsledamoten Thomas Pringle till Stockholm. På ett möte arrangerat tillsammans med ABF med Pringle och Björn Elmbrant den 9 februari 2013 berättade Pringle om hur finanspakten och ESM behandlades under och efter folkomröstningen på Irland Bl.a. drev Pringle lagligheten av den så kallade räddningsfonden i det irländska rättssystemet, så att frågan om the Pringle case hamnade i EU-domstolen. Detta var en icke-nyhet i Sverige. Vid sitt besök i Sverige träffade Pringle informellt ledamoten i 2

3 riksbanksfullmäktige Lena Sommestad (s) och vänsterpartiets EU-parlamentarikersekretrare Stellan Hermansson. Den 6 mars ställde sig allianspartierna och socialdemokraterna bakom finanspakten, trots att Sverige som icke euroland inte i dagsläget binds upp av pakten. I övrigt har FNEU kontinuerligt försökt att spegla och bevaka krisen utveckling med de medel som står oss till buds; artiklar i Kritiska eu-fakta, [ eu och facket ], på hemsidan, Nyheter om EU. Därutöver kan följande händelser omnämnas: FNEU lämnande i oktober 2012 ett remissvar på Ds 2012:48 Godkännande av irländskt protokoll som skall fogas till EU-fördraget och EUF-fördraget. FNEU var en av 22 formella remissinstanser. Eva Jonsson deltog i egen regi i det europeiska Alter Summit mötet i Aten 7-8 juni Gösta Torstensson och Eva Jonsson har i januari 2014 aktivt medverkat i bildandet av Nätverket för Grekland. Nätverket för Grekland arrangerade 21 februari 2014 i samarbete med ABF Stockholm, Fackförbundet Transport, FNEU med flera ett möte på temat Vad händer i Grekland med Kajsa Ekis Ekman. EU, arbetsrätten och välfärden Arbetet mot försämringar i arbetsrätt, arbetsvillkor, social dumping och privatisering av välfärden har främst bedrivits inom ramen för det Fackliga Nätverket och Folkkampanjen för Gemensam Välfärd. Med utgångspunkt i de fyra friheterna och att konkurrensen inte får snedvridas producerar EU otaliga direktiv, förordningar eller omarbetade/komplettande direktiv som t.ex. bemanningsdirektivet, cabotagedirektivet, yrkeskvalifikationsdirektivet, hälsodirektivet, revidering av utstationeringsdirektivet, revidering av upphandlingsdirektiven, det fjärde järnvägspaketet mm I det månatliga nyhetsbrevet [ eu och facket ]belyser FNEU detta problemområde, som enligt EUförespråkarna inför folkomröstningen 1994 inte skulle påverkas av EU-medlemskapet. Genom nyhetsbrevet har det fackliga nätverket utökat sin kontaktyta inom fackföreningsrörelsen och för nu diskussioner med ett antal fackförbundsledningar. Med stöd i strategiprogrammet anslöt sig FNEU till Folkkampanjen för Gemensam Välfärd i maj För att i debatten visa hur den svenska välfärdssektorn i allt högre grad är underkastad politiska beslut i EU gav FNEU ut broschyren Välfärden krackelerar vilken roll spelar medlemskapet i EU för denna utveckling? med Ulf Karlström som redaktör. Broschyren distribuerades tillsammans med Kritiska eu-fakta nr 130 till samtliga medlemmar. Enskilda styrelseledamöter är aktiva inom Folkkampanjen och deltog i Folkkampanjens nationella manifestationer i 21 september Därutöver kan följande händelser och aktiviteter omnämnas: Ulf Karlström ledde helgen 2-3 februari 2013 i Stockholm ett seminarium om Den urspårade järnvägspolitiken anordnat av Gemensam Välfärd Den 18 februari 2013 anordnade det fackliga nätverket tillsammans med ABF Stockholm ett förberedelsemöte inför Tarragonakonferensen Sex delegater från det fackliga nätverket deltog mars 2013 i den Europeiska arbetaroch fackföreningskonferensen mot EU:s och Trojkans åtstramningspolitik i Tarragona Spanien, varav Jan-Erik Gustafsson, Eva Jonsson och Gösta Torstensson från riksstyrelsen. Gösta Torstensson och Jan-Erik Gustafsson från det fackliga nätverket deltog 31 januari 2014 i Nei till EU:s fackliga utskott förmöte till Trondheimkonferensen om Fagbevegelsen och EOS. Gösta Torstensson och Jan-Erik Gustafsson från det fackliga nätverket deltog 31 januari 2 februari 2014 som anordnades för 26:e året i följd av LO-distriktet i Trondheim. Temat var Samling for felles kamp for arbeid og faglige rettigheter och samlade 545 fackligt förtroendevalda från hela Norge. 3

4 Sju delegater från det fackliga nätverket deltog 1-2 mars 2014 i Paris i den europeiska uppföljningskonferensen till Tarragonakonferensen 2013, varav Jan-Erik Gustafsson, Eva Jonsson och Gösta Torstensson från riksstyrelsen. EU och utrikes- och säkerhetspolitiken FNEU beviljades hösten 50 kkr i projektstöd för informationsprojektet Sverige, EU och Arktis och våren 2013 ett generellt verksamhetsstöd på 50 kkr från Folke Bernadotteakademien (FB). Inom ramen för projektstödet genomfördes två seminarier. Det första 20 april 2013 i Växjö i samarbete med Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), som framförallt behandlade etablerandet av militära övningsfält för omfattande militärt samarbete på svenskt territorium (NEAT, Karlsborg/Vättern, Göteborgs södra skärgård). Per Hernmar och Anna-Lisa Eneroth representerade FNEU. Det andra hölls juni 2013 Kiruna och behandlade risken för exploatering och militarisering av rymden. Seminariet var ett samverkansprojekt mellan IKFF, Global Networks against Weapons and Nuclear Power in Space och FNEU. Per Hernmar, Eva Jonson och Ingela Mårtensson representerade FNEU. På basis av aktiviteterna redigerade Ingela Mårtensson broschyren Norden och militariseringen av rymden med delfinansiering av FNEU. Medlen för projektstöd har använts för att delfinansiera en studieresa till Bryssel med bl.a. besök på NATO-högkvarteret och ett temanummer av Kritiska eu-fakta (nr 132) med inriktning på EU:s och Sveriges säkerhets- och försvarspolitik. Dessutom arrangerades 3 december 2013 ett möte tillsammans med lokalavdelningen Storstockholm i ABF-huset med medverkan av Ingela Mårtensson och Jan-Erik Gustafsson då EU:s och Sveriges satsning på en samordnad försvarsindustri, satsning på rymdteknologi och drönare samt EU:s allt intimare samarbete med NATO togs upp. Den norska fredskommittén tilldelade 2012 EU Nobels fredpris. Riksstyrelsen krävde i ett brev till Nobelstiftelsen att dess styrelse skulle ogiltigförklara fredspriset till EU och att prissumman inte skulle betalas ut. Jan-Erik Gustafsson och Ulf Karlström var inbjudna talare på Nordiska fredssamtal i Degerfors 3-5 augusti Eva Jonson deltog i denna nu årliga konferensen Tema för konferensen är Nej till krig. EMU Endast folkpartiet liberalerna har under kongressperioden då och då framfört direkta propåer för en ny folkomröstning om valutan. Opinionen mot EMU har i olika opinionsundersökningar legat stadigt omkring 80 procent. Det officiella Sverige, EU-eliten och media förbigick 10-årsdagen av segern i folkomröstningen 2003 den 14 september 2013 med fullständig tystnad. Så till exempel vägrade SvD och DN att ta in en debattartikel, skriven av Ulf Karlström, och undertecknad av representanter för (m), (c) och (v) samt Jan-Erik Gustafsson. Även regionalt vägrade de två stora länstidningarna i Östergötland att ta in motsvarande artikel. Ett 10-årsjubileum med anknytning till Forum för EUdebatt i vilket Jan-Erik Gustafsson deltog anordnade på 10-årsdagen ett seminarium i Stockholm med tillbakablickar av Sören Wibe (postumt), Leif Pagrotsky, Margit Gennser, Stefan Carlén, Anne-Marie Pålsson, Stefan de Vylder, Sven Hagströmer, Carl Schlyter, Nils Lundgren, Birgitta Swedenborg, Jonas Sjöstedt, Lars Carlsson, Eva Nisser och Lars Wohlin. I samband med 10-årsjubileumet krävde FNEU i ett uttalande rättsligt bindande undantag från EMU. FNEU har i ett antal artiklar mm belyst de negativa konsekvenser för ekonomi och välfärd som en övergång till euron haft för eurons krisländer. Övriga aktiviteter Under kongressperioden har Gösta Torstensson i samarbete med Färnebo folkhögskola arrangerat en studieresa till Bryssel med totalt ca 30 deltagare, då bl.a. den svenska Natodelegationen i Bryssel besöktes. 4

5 Jan-Erik Gustafsson representerade FNEU på Kommunistiska partiets kongress 3-5 januari 2013 och Vänsterpartiets kongress januari Kongressen 2012 Kongressen hölls 5-6 maj 2012 i Västerås under temat Världen är större än EU. I kongresseminariet Euron och den ekonomiska krisen deltog Gunnlaugur Snaer Òlfasson (Heimssyn), Stefan de Vylder och Eva-Britt Svensson. Tre motioner behandlades. En kortfattad arbetsplan för perioden antogs. Demokratipriset tilldelades Eva-Britt Svensson för hennes principfasta EU-motstånd och hängivna engagemang under många år, bl.a. som EU-parlamentsledamot. Medlemskonferensen Medlemskonferensen hölls i Norrköping helgen april Den första dagen ägnades åt ett offentligt seminarium på två teman Välfärden krackelerar vilken är EU:s roll i detta? med Peter Lorentzon och Lars Taxén från Gemensam Välfärd som talare och 10 år sedan EMU-omröstningen med Jan Å Johansson från EU-demokraternas kansli som talare. Den efterföljande dagen med ca 25 deltagare diskuterades interna organisationsfrågor och hur framtiden ser ut för FNEU. Medlemmar. Vid årsskiftet 2013/2014 var medlemsantalet (ca 1 687), vilket är en minskning med (ca 200 ) personer under kongressperioden. Under 2012 tillkom 79 nya medlemmar, men samtidigt plockades 41 medlemmar bort som inte betalat avgiften för Under 2013 har ytterligare 70 nya medlemmar registrerats. Lokalavdelningarna Folkrörelsen Nej till EU har för närvarande 13 mer eller mindre aktiva lokalavdelningar. Under 2013 lades distriktet i Stockholm ned. I Stockholm finns nu lokalavdelningarna för Storstockholm och Botkyrka. Uppsala återuppstod 2012 som lokalavdelning. Riksstyrelsen har under perioden delat in landet 32 lokalavdelningsområden som baseras på de två-tre första siffrorna i postnumret. Broschyren Vad vill Folkrörelsen Nej till EU?, som innehåller strategidokumentet och stadgar, skickades tillsammans med Kritiska eu-fakta nr 127 ut till samtliga medlemmar. Aktiva lokalavdelningarna och kontaktpersoner har t.o.m. februari 2014 fått 10 lokalavdelningsutskick. För att i övrigt försöka stimulera den lokala verksamheten har ledamöter i riksstyrelsen efter inbjudan i mån av tid och resurser deltagit i ett antal lokalt arrangerade möten. Styrelse Kongressen valde följande personer att ingå i styrelsen: Ordförande: Jan-Erik Gustafsson (Kista/Stockholm) 1:e vice ordförande: Per Hernmar (Göteborg) Ordinarie ledamöter: Eva Jonsson (Stockholm), Ulf Karlström (Norrköping), Uno Kenstam (Nässjö), Mats Nordlund (Sundbyberg), Kerstin Nordkvist (Sundsvall), Eva-Britt Svensson (Växjö), Gösta Torstensson (Skogås) Suppleanter: Ingela Mårtensson (Göteborg), Anna-Lisa Eneroth (Växjö), Peter Lilja (Fagersta) Styrelsen valde Peter Lilja till kassör samt ett arbetsutskott bestående av Jan-Erik Gustafsson, Per Hernmar och Ulf Karlström. 5

6 Styrelsen har haft 9 protokollförda möten under perioden fram t.o.m. februari AU har haft regelbundna kontakter under perioden samt 9 protokollförda möten. Revisorer och valberedning Kongressen valde följande revisorer: Ordinarie: Mikael Pettersson och Mats Wallnerström. Suppleant: Åke Aurell. Kongressen valde följande valberedning: Alfonzo Ramirez (sammankallande), Börje Estmo och Alfonzo Ramirez. Rikskansliet Rikskansliet har kontorsutrymme i ett kulturhus på Pölgatan 5 i Göteborg. Lokaler i huset och kopiator delas med ett antal andra ideella organisationer. Per Hernmar och medlemmar i Göteborgs lokalavdelning ansvarar för det löpande kansliarbetet. Peter Lilja har varit kassör. Till sin hjälp har han haft Torbjörn Lindelöf som assisterar kassören med bokföringen. Riksstyrelsen har under 2012 och 2013 sökt medel från Ungdomsstyrelsen för projektet Mer eller mindre union?, men fått avslag vid båda tillfällena. Regeringen utfärdade 2012 en förordning (SFS 2012:405) om statsbidrag för verksamhet som belyser EU:s framtidsfrågor. Totalt har 3 miljoner kr per år deltas ut till icke vinstdrivande ideella organisationer och stiftelser. Medlemsregistret har skötts av Jan-Erik Gustafsson. Material Materialproduktion av större omfattning under perioden har varit att trycka flygblad och affischer mot EU:s finanspakt. Lagret av rockmärkena Sverige ut ur EU och Nej till EU har fyllts på. Två nummer i Skriftserien Svart på vitt om EU har givits ut: Den tysta revolutionen euroländernas finanspakt (maj 2012); Välfärden krackelerar vilken roll spelar medlemskapet i EU för denna utveckling? (april 2013). Dessutom har FNEU tillsammans med Kvinnor för fred, Global Network against Weapons and Nuclear Power in Space varit medfinansiär till broschyren Norden och militariseringen av rymden (november 2103). Aktuella flygblad görs tillgängliga på hemsidan. Kritiska eu-fakta Under kongressperioden har Kritiska eu-fakta (KEF) utkommit med sju nummer ( ). Som enda EU-kritiska tidskrift i landet fyller tidningen en viktig funktion. Den sprids bl.a. till ett 70-tal bibliotek. Ett normalnummer har tryckts i exemplar. Styrelsen har haft ambitionen om en tätare utgivning, men ekonomin har inte tillåt detta. Varje 14:e dag läggs därutöver nyhetsbladet Nyheter om EU ut på hemsidan. Det månatliga elektroniska nyhetsbrevet [ eu och facket ] har regelbundet utkommit från Nr 31 (mars 2012) t.o.m. Nr 57 (februari 2014). Det distribueras till personer som har anmält sig till Folkrörelsen Nej till EU:s fackliga nätverk, till ett 15-tal fackliga sändlistor, sprids på Facebook och läggs ut på hemsidan. Gösta Torstensson har varit ansvarig redaktör för Kritiska eu-fakta, Nyheter om EU och [ eu och facket ]. 6

7 Hemsidan och annan kommunikation Folkrörelsen Nej till EU har en väl fungerande hemsida. Sidan uppdateras kontinuerligt med nyheter, uttalanden, Kritiska eu-fakta, nyhetsbreven mm. Den har blivit den nationellt viktigaste EU-kritiska hemsidan. Arkivet är en källa att ösa ur där publicerat material finns tillgängligt sedan nio år tillbaka. Hemsidan besöktes av unika besökare Antalet unika besökare var år Under 2011 var antalet besök Webbredaktör är Berit Wiklund. I februari 2014 hade Facebookgruppen Folkrörelsen Nej till EU medlemmar, Facebookgruppen Nej till EU:s fackliga nätverk medlemmar och Facebookgruppen Vi vill också folkomrösta medlemmar. Nordiskt och internationellt samarbete Godkännandeprocessen av Lissabonfördraget och EU-domstolens arbetsrättsdomar har gjort att Riks utöver det fortsatta nordiska samarbetet har bygg ut kontakter med EU-kritiska och fackliga organisationer i även icke-nordiska länder (se ovan). Representanter för de nordiska nej-rörelserna har deltagit på varandras kongresser, och ytterligare ett antal möten. Per Hernmar (Danmark 2012, 2013), Ulf Karlström (Norge 2012) Jonny Widstrand (Norge 2013) har företrätt FNEU vid landsmöten i Danmark och Norge. Gösta Torstensson deltog i april 2012 i Folkebevaegelsen mod EUs 40-årsjubileum. Jan-Erik Gustafsson, Per Hernmar, Eva Jonsson, Ulf Karlström, Uno Kenstam, Mats Nordlund, Kerstin Nordquist, Eva-Britt Svensson, Gösta Torstensson 7

Text: Gösta Torstensson Bild: Robert Nyberg

Text: Gösta Torstensson Bild: Robert Nyberg Nej till Lissabonfördraget! Text: Gösta Torstensson Bild: Robert Nyberg Robert Nyberg 2 Robert Nyberg 3 Mer makt åt Bryssel Det finns en rad förslag i Lissabonfördraget som leder till att mer makt flyttas

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

1 Inledning Den 7 juni 2009 är det val till Europaparlamentet. Det är då femton år sedan vi röstade om medlemskap i den Europeiska Unionen. Under valrörelsen 1994 försökte ja-sidan lansera EU som ett stort

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

1.4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg 3.7, 4.3, 5.3 och 6.1

1.4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg 3.7, 4.3, 5.3 och 6.1 Protokoll, IKFF:s FS lördag 3 december 2011, kl 10.30 17 (kaffe fr 10.00) Stockholm, IKFF:s kansli Deltagande ledamöter: Birgitta Lorentzi, Annalena Vidlund, Kirsti Kolthoff, Emma Bjertén, Christina Hyllner,

Läs mer

Protokoll AU Justerat 2009-06-26. Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00

Protokoll AU Justerat 2009-06-26. Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00 Protokoll AU Justerat 2009-06-26 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00 Närvarande:

Läs mer

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU ! eu-upplysningen EU-upplysningen Snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? Hur kommer ett direktiv till? Så fungerar EU FAKTABLAD FRÅN EU-UPPLYSNINGEN

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Kritik av bankunionen. Hjälporganisationer varnar för EU-politik som skapar fattigdom

Kritik av bankunionen. Hjälporganisationer varnar för EU-politik som skapar fattigdom Grödinge 2013-10-24 Kritik av bankunionen. Hjälporganisationer varnar för EU-politik som skapar fattigdom 1. Bankunionen - Lissabonfördraget - finansministrarna Den 12 september 2012 lade EU-kommissionen

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

Protokoll AU 2009-03-13. Protokoll, IKFF: s AU den 13 mars 2009 kl 14.00 16.00

Protokoll AU 2009-03-13. Protokoll, IKFF: s AU den 13 mars 2009 kl 14.00 16.00 Protokoll AU 2009-03-13 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedo Närvarande: AnnaLisa Enerot, Kirsti Kolthoff, Petra Tötterman Andorff, Pia Johansson

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg.

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg. Pinschersektionen Postadress: Pinschersektionen c/o Carina Jacobsson, Polygonvägen 13, 175 46 Järfälla Protokoll fört vid Styrelsemöte nr 3 16/3 2015 Mötets plats: Free conferencecall Närvarande: Pernilla

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till EU-UTTALANDE

Förbundsstyrelsens förslag till EU-UTTALANDE Förbundsstyrelsens förslag till EU-UTTALANDE Ung Vänsters Riksting 0 april 0 0 0 0 0 0 Inledning Den Europeiska Unionen har haft en betydande roll för den politiska utvecklingen i världen under de senaste

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Dagordning årsmöte 2012-02-02 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Föräldrar i Lerums Kommun, FILK Presenterat vid årsmötet 27 april 2015, Tingshuset i Lerum

Verksamhetsberättelse 2014 Föräldrar i Lerums Kommun, FILK Presenterat vid årsmötet 27 april 2015, Tingshuset i Lerum Verksamhetsberättelse 2014 Föräldrar i Lerums Kommun, FILK Presenterat vid årsmötet 27 april 2015, Tingshuset i Lerum Sammanfattning Under 2014 har FILKs huvudsakliga arbete handlat om dialog och debatt

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Motion 1. SFSF och Europa Europa står inför stora utmaningar. Det finns skäl till oro för demokratin och freden. När detta skrivs har vi tre månader

Motion 1. SFSF och Europa Europa står inför stora utmaningar. Det finns skäl till oro för demokratin och freden. När detta skrivs har vi tre månader Motion 1. SFSF och Europa Europa står inför stora utmaningar. Det finns skäl till oro för demokratin och freden. När detta skrivs har vi tre månader kvar till valen till EU-parlamentet. När motionen diskuteras

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 124 december 2011 gratis kritiska eu-fakta nr 124 december 2011 1 Bild: ROBERT NYBERG

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 124 december 2011 gratis kritiska eu-fakta nr 124 december 2011 1 Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 124 december 2011 gratis Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta nr 124 december 2011 1 KRITISKA EU-FAKTA Nummer 124 December 2011 LEDARE Kritiska EU-fakta

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009 Protokoll Sveriges s kongress 2009 20090313 till 20090315 - Borås Närvarande: Ombud Se röstlängd, bilaga 1 Suppleanter Se röstlängd, bilaga 1 Dagordning: 1. Kongressen öppnas 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Iranskariksförbundets stadgar

Iranskariksförbundets stadgar Iranskariksförbundets stadgar 1 Definition: Iranska Riksförbundet i Sverige, IRIS som i stadgan benämns Riksförbund är en demokratisk, obunden, frivillig organisation. Riksförbundet är organiserat genom

Läs mer

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 127 september 2012 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 127 september 2012 1 Bild: ROBERT NYBERG

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 127 september 2012 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 127 september 2012 1 Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 127 september 2012 pris 20 kr Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta nr 127 september 2012 1 KRITISKA EU-FAKTA Nummer 127 September 2012 LEDARE Kritiska

Läs mer

Nej till bankunionen!

Nej till bankunionen! Grödinge 2012-12-06 Nej till bankunionen! 1. Bakgrund Den 12 september 2012 lade EU-kommissionen fram ett förslag till gemensam banktillsyn och - reglering, Rådets förordning 2012/042 (CNS) om tilldelning

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens extra möte den 14 juni 2006

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens extra möte den 14 juni 2006 Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-06-21 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens extra möte den 14 juni 2006 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Birgitta Wessman-Thyrsson (s) Criss Hagfeldt

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013

Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013 Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013 fotoakuten.se 1 Innehållsförteckning Vision och mål för Centrum för Konflikthantering... 3 Ledning och samordning... 3 Styrelsens mål för 2013...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

STOCKHOLMS LÄNS KRISTNA SOCIALDEMOKRATERS 60:E ORDINARIE DISTRIKTSÅRSKONFERENS

STOCKHOLMS LÄNS KRISTNA SOCIALDEMOKRATERS 60:E ORDINARIE DISTRIKTSÅRSKONFERENS Stockholms läns kristna socialdemokrater Stockholms läns SKSF-distrikt Broderskapsrörelsen STOCKHOLMS LÄNS KRISTNA SOCIALDEMOKRATERS 60:E ORDINARIE DISTRIKTSÅRSKONFERENS FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Distriktsårsmötets

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Grödinge 2013-01-31. 2. Greklands ekonomi fortsätter att krympa liksom Spaniens. Arbetslösheten fortsätter att stiga

Grödinge 2013-01-31. 2. Greklands ekonomi fortsätter att krympa liksom Spaniens. Arbetslösheten fortsätter att stiga Grödinge 2013-01-31 EU:s misslyckade ekonomiska projekt : valutaormen, ERM 1 och EMU - EU på väg mot en övermäktig valutaunion och en politisk superstat - Storbritannien sätter omförhandling och folkomröstning

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 21 augusti 2013 Europaparlamentets eurobarometer (EB79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen har en egen flagga som började användas år 1986. Den är blå med en ring av tolv guldfärgade stjärnor

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Folkrörelsen Nej till EU:s strategidokument 2014

Folkrörelsen Nej till EU:s strategidokument 2014 Folkrörelsen Nej till EU:s strategidokument 2014 Folkstyre i stället för supermakt Demokratin har urholkats till följd av Sveriges medlemskap i EU. Det stora flertalet av de beslut som tidigare fattades

Läs mer

PROTOKOLL Presidiet. 2007-09-27 Nr 2/07

PROTOKOLL Presidiet. 2007-09-27 Nr 2/07 1 (5) Tid: 19.30-20.15 Plats: Närvarande: Telefonsammanträde Ledamöter Ulla Y Gustafsson, ordförande Kurt Kvarnström, vice ordförande Alf Svensson, kassör Ulla Norman, sekreterare 1 Sammanträdets öppnande

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Protokoll från AU den 17 april 2007

Protokoll från AU den 17 april 2007 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll från AU den 17 april 2007 Närvarande Ansa Eneroth Kirsti Kolthoff Kerstin Grebäck Birgitta

Läs mer

SVENSKA FÖRPACKNINGSFÖRENINGEN Swedish Packaging Association

SVENSKA FÖRPACKNINGSFÖRENINGEN Swedish Packaging Association SVENSKA FÖRPACKNINGSFÖRENINGEN Swedish Packaging Association Protokoll Protokoll nr 153 Sammanträdesdag 2014-06-09 Art: Vårmöte och Styrelsesammanträde Tid: 2014-06-09, kl. 13.00-17.00 Plats: Elite Stora

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Sverige i EU. Svenska representanter i EU

Sverige i EU. Svenska representanter i EU ! EU-upplysningen Snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad innebär det att Sverige är med i EU? Hur arbetar regeringen och riksdagen med EUfrågor? Varför har inte Sverige euro? Sverige i EU

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Mats Persson. Den europeiska. skuldkrisen. SNS Förlag

Mats Persson. Den europeiska. skuldkrisen. SNS Förlag Mats Persson Den europeiska skuldkrisen SNS Förlag SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25 info@sns.se www.sns.se SNS Studieförbundet Näringsliv och Samhälle

Läs mer

Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? hur kommer ett direktiv till? FakTaBlaD FRÅn EU- UPPlySnInGEn VID SVERIGES RIkSDaG april 2010

Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? hur kommer ett direktiv till? FakTaBlaD FRÅn EU- UPPlySnInGEn VID SVERIGES RIkSDaG april 2010 Fakta snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? hur kommer ett direktiv till? Så fungerar EU FakTaBlaD FRÅn EU- UPPlySnInGEn VID SVERIGES RIkSDaG april

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Kommunala handikapprådet Verksamhetsberättelse 2010 Kommunala handikapprådet Antagen av Kommunala handikapprådet 2010-11-22 Författad av samordnare Elin Jonsson, december 2009 Kommunala handikapprådets

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Stadgar för SVENSKA FÖRENINGEN FÖR ALKOHOL- OCH DROGFORSKNING (SAD)

Stadgar för SVENSKA FÖRENINGEN FÖR ALKOHOL- OCH DROGFORSKNING (SAD) Stadgar för SVENSKA FÖRENINGEN FÖR ALKOHOL- OCH DROGFORSKNING (SAD) Enligt beslut av årsmöte 1997-11-10 1 Målsättning Föreningens verksamhet syftar till att främja forskning om alkohol och andra beroendeframkallande

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer