Motion nr 1/2012 från Aktiespararna i Lund genom Anders Persson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motion nr 1/2012 från Aktiespararna i Lund genom Anders Persson"

Transkript

1 Motion nr 1/2012 från Aktiespararna i Lund genom Anders Persson Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka resurserna, som finns i verksamheten. Trots ett flertal besparingsrundor försämras förbundets ekonomi kontinuerligt och policyn har till slut blivit att vi måste leva på avkastningen från aktieportföljen för att knappt komma i balans. Detta kommer sannolikt i långa loppet att förbruka förbundets kapital och då tvinga förbundet att bli beroende, likt Dr Knaust i pjäxet med samma namn, eller lägga ner. Det är samtidigt viktigt att upprätthålla medlemmarnas inflytande och den lokala förankringen. För att om möjligt minska kostnaderna vill vi komma med stegvisa besparingar. Steg 1 Ändring till flexiblare stadgar Se bilaga 1 för förslagen. Steg 2 Det innebär förslag på årskongress vart annat år med potentiell besparing på 1-2 MSEK/inställd kongress inkl. personalkostnader med over-head, minskning av styrelsen för effektivare styrelsearbete, deltagande på kongress via uppkoppling med Internet och eventuellt e-legitimation, så man samlas lokalt eller regionalt, reduktion av antalet ombud på kongress, så två mindre avdelningar delar på ombud eller ett större endast skickar ett. Val av vissa ombud skall kunna ske enligt dansk förebild direkt av medlemmarna. Om det blir årskongress vart annat år, så måste eventuellt en interimistisk grupp tillsättas för godkännande av årsbokslut etc. för första året. För att upprätthålla en god kontakt mellan styrelse och lokala avdelningar och medlemmarna, så föreslås att regionkonferensen får större betydelse, att styrelsen blir aktivare här att föra ut sitt budskap och ta hem feed-back från de lokala avdelningarna Aktiespararna i Lund genom Anders Persson

2 Bilaga 1 Ändringsförslag Förbundets stadgar 5 Kongress För att få flexibilitet att minska kostnaderna för årskongress föreslås följande ändring: Moment 1 Ordinarie kongress skall hållas årligen eller vartannat år under mars eller april. Extra kongress kan hållas för behandling och beslut i särskild fråga. Vi föreslår att styrelsen tar fram ett förslag i Moment 3 till mindre antal ombud att närvara vid årskongressen och ha ett annat sätt att utse representanterna för att få en god medlemsnärvaro samtidigt som kostnaderna minskas. Det kan vara med dansk förebild att låta hälften väljas direkt av medlemmarna, att lokalavdelningar har gemensam representant, att representanterna deltar via dator hemifrån etc. Moment 3 Kongressen består av 200 ombud samt ledamöterna i förbundsstyrelsen. Lokalavdelning har rätt att utse ett kongressombud. Om antalet lokalavdelningar inte uppgår till 200 har de största lokalavdelningarna rätt att i fallande storleksordning utse ytterligare ett kongressombud intill dess antal ombud uppgår till 200. Antalet medlemmar den 31 oktober ligger till grund för jämförelsen mellan avdelningarna. Kongressombuden och en suppleant för varje kongressombud utses årligen av lokalavdelningarna. Lokalavdelning ska meddela förbundskansliet namnen på utsedda personerna senast under januari. Kongressombud kan delta via Internet och e-legitimation. För att förbättra möjligheten att lämna in motioner bör datum ändras för sista dagen. Moment 6 Motion till ordinarie kongress kan väckas av regionkonferens, lokalavdelning eller enskild medlem. Motion ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 15 januari. Om årskongressen är vartannat år, måste två verksamhetsår godkännas på samma gång eller en annan lösning finnas för godkännande t.ex. att årskongressen utser en interimistisk grupp, som godkänner. Vi ber styrelsen utreda. Se även 6 Moment 2. Moment 8 g) framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen h) fråga om fastställelse av resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen i) beslut om disposition av förbundets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen j) fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter och verkställande direktören. Det finns ingen undre gräns för antalet styrelseledamöter, som skall väljas. Moment 8 p) val av högst sex styrelseledamöter för perioden fram till dess ordinarie kongress hållits andra året efter valet; vid uppkommande vakans under mandatperiodens första år väljs ny ledamot för mandatperiodens andra år 6 Förbundsstyrelsen

3 För att möjliggöra en reduktion av förbundsstyrelsen föreslås en ändring av lägsta antalet och en möjlig reduktion av Unga Aktiesparare i styrelsen. Moment 1 6 Moment 1 Förbundsstyrelsen består av lägst 6 och högst 15 ledamöter. Förbundsordföranden och lägst 4 och högst 12 ledamöter utses av kongressen. Därtill kommer ordföranden eller en vice ordförande i Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund. Förbundsstyrelsen väljer inom sig en eller två vice ordförande. Moment 2 Förbundsstyrelsen är förbundets beslutande organ mellan ordinarie kongresser. Det åligger förbundsstyrelsen.. att årligen avge verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, vilken skall ställas till revisorernas förfogande senast fyra veckor före ordinarie kongress För att möjliggöra en reduktion av styrelsen föreslås följande formuleringar i Moment 3 och 4: Moment 3 Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av förbundsordföranden eller då minst en tredjedel av styrelseledamöterna så begär. Förbundsstyrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Som styrelsens beslut gäller det som biträds av minst hälften av de närvarande ledamöterna, dock minst en tredjedel av förbundsstyrelsen. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val då lotten avgör. Moment 4 Förbundsstyrelsen väljer inom sig ett arbetsutskott om minst en tredjedel av styrelseledamöterna som ledamöter. Arbetsutskottet skall handlägga de ärenden som förbundsstyrelsen delegerar till arbetsutskottet. 8 Regionkonferenser För att få en god medlemsnärvaro i organisationen bör Regionkonferensen få större betydelse. Där kan kontakten med styrelsen utvecklas, om styrelsen är närvarande, och framtidsstrategier, lokala frågor, samarbete mellan lokalavdelningar, bolagsbevakning etc. få en effektiv behandling t.ex. i mindre grupper som även skulle kunna träffa de olika kommittéerna för att ge lokal feed-back och information ut. Vi ber styrelsen ta fram förslag på om stadgeändring behöver ske för detta. Förbundsstyrelsen kallar årligen till regionkonferens för varje region. Denna skall hållas före utgången av oktober. I kallelsen skall anges hur många representanter varje lokalavdelning skall utse. Konferensen förbereds av förbundsstyrelsen eller den förbundsstyrelsen utser. Regionkonferens skall avge förslag till en ledamot samt personlig suppleant för denne att ingå i förbundets valberedning.

4 Förslag till svar på motion nr 1/2012 Avd. 115 har motionerat om ändringar i stadgarnas 5 innebärande att ordinarie kongress skall kunna hållas vartannat år samt att deltagande skall kunna ske via Internet. Vidare att minimiantalet styrelseledamöter skall minskas till att lägst kunna vara 6 och högst 15. Förbundsstyrelsen anser att det är av vikt att kongress hålls varje år. Kongressen har, förutom ett antal beslutande funktioner, ett starkt inslag av informationsutbyte och social samvaro med stor betydelse för att inspirera inför kommande arbete och kunna visa erkänsla för utförda insatser. Då det även föreslås att regionkonferenserna skall utökas, medför förslaget inte några större kostnadsbesparingar. Beträffande minskningen av antalet styrelseledamöter hänvisas till svaret i motion 2. Förslag till beslut Styrelsen föreslår, mot denna bakgrund, kongressen besluta att avslå motionen.

5 Motion nr 2/2012 från Hans Sachs, Östermalm/Djurgården m fl Minskning av antalet ledamöter i SARF styrelse I enlighet med Förbundets stadgar ( 6 mom 1) skall Styrelsen bestå av lägst 11 högst 15 ledamöter. Förbundsordföranden och lägst 10 högst 12 ledamöter utses av kongressen. Därtill kommer ordföranden och en vice ordförande i Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund. Under ett antal år har flera av styrelsens medlemmar framfört åsikter om att antalet styrelsemedlemmar borde minskas. De ledamöter ur Förbundets valberedning som bevakat ett begränsat antal styrelsemöten delar denna uppfattning och tror att en förändring kan leda till effektivare arbete i styrelsen. Valberedningens uppgift är att till kongressen ta fram ett förslag på den styrelse som man anser har bäst förutsättningar att fatta de rätta strategiska besluten kring förbundets verksamhet antalet ledamöter oaktat. Vi anser att styrelsens sammansättning kompetensmässigt med nio ledamöter är tillräcklig. Kompetenskraven kan komma att ändras, justeras eller kompletteras över tiden, beroende på styrelsens sammansättning. En fortlöpande kontakt mellan valberedning och styrelsens ordförande bör i detta sammanhang eftersträvas. Utan att ifrågasätta den grunduppgift som valberedningen har och som ovan antytts tror vi dock inte att en reducering av antalet ledamöter skulle kunna vara till nackdel för Förbundet utan snarast komma att effektivisera styrelsearbetet. Vi anser att det av skilda skäl är viktigt att bibehålla inslaget av ledamöter från Unga Aktiesparare och vill därför föreslå att den reducering av ledamöter som vår motion ger uttryck för kommer att beräknas ur kvoten övriga ledamöter. Det finns naturligtvis också en kostnadsbesparingseffekt i vårt förslag som ej skall underskattas. Undertecknade medlemmar som också utgör Förbundets Valberedning är eniga om innehållet i denna motion. Vi föreslår sålunda att 6 moment 1 i Förbundets stadgar får följande lydelse:

6 Förbundsstyrelsen består av lägst 9 och högst 13 ledamöter. Förbundsordföranden och lägst 6 och högst 10 ledamöter utses av kongressen. Därtill kommer ordföranden och vice ordförande i Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund. Förbundsstyrelsen väljer inom sig en eller två vice ordförande. Stockholm Hans Sachs, Stockholm Östermalm/Djurgården Sune Jonasson, Helsingborg Kjell Gunnarsson, Vetlanda/Sävsjö Christer Martinsson, Lidköping/Götene Olle Törnblom, Göteborg City Asta Ryman, Lidingö Rolf Karlsson, Stockholm Sydväst Morgan Ricknell, Skellefteå Roger Svensk, Hudiksvall

7 Förslag till svar på motion nr 2/2012 Motionen innebär att förbundsstyrelsens storlek minskas, från idag personer, till 9-13 personer. Av dessa är två platser reserverade för ungdomsförbundets representanter, varför kongressen har att välja 7-11 personer, inklusive ordföranden. Förbundsstyrelsen har inte någon gemensam uppfattning i denna fråga. För en minskning talar klart möjligheten av ett effektivare styrelsearbete. Den angivna kostnadsbesparingen är dock relativt begränsad. Mot förslaget talar risken för minskad representativitet och en oro för att det lokala inflytandet och perspektivet kommer att minska. Det bör också noteras att styrelsens ledamöter idag också ägnar tid och kraft åt arbete i kommittéer, möten och arbete med lokalavdelningar och regionkonferenser. Det vore olyckligt om detta engagemang skulle mattas av som en följd av att uppgifterna skall fördelas på färre personer. En majoritet av styrelsen avstyrker motionen på de i föregående stycke redovisade skälen och anser att nuvarande bestämmelse, dvs. ordföranden plus lägst 10 och högst 12 ledamöter valda av kongressen, bäst svarar mot förbundets behov. Denna uppfattning blir alltså styrelsens ställningstagande och förslag. Oberoende av kongressens beslut i frågan bör en rättelse ske av en äldre oklarhet eller felskrivning i nuvarande stadgar. Dagens 6 Moment 1 skall rätteligen lyda: Förbundsstyrelsen består av lägst 13 och högst 15 ledamöter. Förbundsordföranden och lägst 10 och högst 12 ledamöter utses av kongressen. Därtill kommer ordföranden och vice ordföranden i Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund. Förbundsstyrelsen väljer inom sig en eller två vice ordförande. Motionen innebär således att bestämmelsen i stället skall lyda Förbundsstyrelsen består av lägst 9 och högst 13 ledamöter. Förbundsordföranden och lägst 6 och högst 10 ledamöter utses av kongressen. Därtill kommer ordföranden och vice ordföranden i Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund. Förbundsstyrelsen väljer inom sig en eller två vice ordförande. Förslag till beslut Styrelsen föreslår, mot den bakgrunden, kongressen besluta att avslå motionen.

8 Motion nr 3/2012 från Aktiespararna i Limhamn genom Lars Emmertz Lägg ned programkatalog Syd Vi i styrelsen Limhamn har upprepade gånger krävt att programkatalogen för Syd tages bort. Den tjänar inte sitt syfte och belastar bara negativt föreningens ekonomi. Första året den utgavs i Syd belastade den vår avdelning med drygt 30 procent av vårt anslag, helt orimligt. Dessutom finns samma uppgifter på ett antal andra ställen, hemsidan, tidningen Aktiespararen, genom vita kort och . Programkatalogen för hösten -11 blev för vår del inaktuell redan dagen efter utgivningen, då meddelade ett medverkande företag ändring av datum, ingenting vi kunde ändra i katalogen däremot kunde vi lätt ändra detta i våra andra forum. Limhamnsavdelningen ser ingen nytta med denna katalog och motionerar därför att den lägges ner. Styrelsen Limhamn genom Lars Emmertz

9 Förslag till svar på motion nr 3/2012 Motionären föreslår att programkatalog Syd skall upphöra då den numera är onödig och belastar lokalavdelningarnas ekonomi. Programkatalogerna ges för närvarande ut endast i Syd och Väst, ej i Öst eller Nord. Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt att kontinuerligt utvärdera olika modeller för att sprida information om träffar och andra aktiviteter. Tidningen Aktiespararen genomgår en stor förändring. Den omfattar också medlemssidorna. Ambitionen är att tidningen skall fungera som ett kommunicerande kärl när det gäller innehåll och utformning med webb och lokala hemsidor. Beslut har därför fattats om att programkatalogerna i sin nuvarande utformning och spridning skall upphöra. De skall ersättas av lösningar som möjliggör en vidare spridning oavsett geografisk indelning. Förslag till beslut Styrelsen föreslår, mot denna bakgrund, kongressen besluta att motionen bifalles.

10 Motion nr 4/2012 från Aktiespararna i Växjö genom Karin Sjöblom Pedagogisk utbildning av våra utbildare I en stor organisation som Aktiespararna är det viktigt att utbilda sina medlemmar. Mycket bra utbildningar finns för aktiesparare i Stockholm. Men för de medlemmar och blivande medlemmar bosatta utanför Stockholm är detta inget alternativ. Det blir alltför dyrt med kostnader för resor och övernattning. I Aktiespararnas medlemskår finns många som har kunskaper för att leda kurser i aktiekunskap. För att leda kurser räcker dock inte denna kunskap. Man ska ha modet och den pedagogiska förmågan att ställa upp som kursledare. Vi i lokalavdelningen i Växjö föreslår att Aktiespararna ordnar utbildningar för blivande utbildare med början hösten Växjö den 5 december 2011 Lokalavdelningen i Växjö genom Karin Sjöblom utbildningsansvarig

11 Förslag till svar på motion nr 4/2012 Förbundet delar motionärens uppfattning att kunskap och kompetens utgör viktiga faktorer för att rekrytera och behålla medlemmar. Där har den lokala verksamheten en särställning som förmedlare. Förbundets förtroendevalda utgör här en viktig resurs och möjlighet. Förbundet har utvecklat ett utbildningsprogram för de förtroendevalda riktat till den gruppen. Avsikten är att anslå ytterligare resurser och vidga detta program för att utbilda utbildare, med start hösten Förslag till beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att bifalla motionen.

12 Motion nr 5/2012 från Arne Svahn, Stockholm Sydväst Principer för medlemsavgiften Det låga medlemsantalet, i förhållande till potentialen, och nuvarande avgiftsnivå borda vara en signal till att diskutera våra avgifter och medlemsutveckling. Målet kan vara att dubblera antalet medlemmar och om avgiften halveras ger det oförändrade totalintäkter. Då blir vi mer representativa för aktieägarna och samtidigt fördubblas både basen för inflytande och affärsverksamhet. Många medlemmar tycker att man får mycket för avgiften och utnyttjar det, men ännu fler, och även de som inte är medlemmar än, är inte lika engagerade men tycker att de stöder en bra sak och följer med vad som sker. Denna senare grupp är priskänslig och redovisar sin ståndpunkt vid "uppföljningsamtal". Här har vi en stor rekryteringsbas som lättare nås med en annan avgiftsnivå. De vill vara med men inte avsätta så mycket tid och pengar för sitt intresse. Här finns många av de som går på stämmor och är positiva. Det övergripande målet måste vara att få fler medlemmar. Med hjälp av kvalificerad undersökning och analys borde vi kunna hitta en optimalare punkt för avgift och medlemstal. Mälarhöjden Arne Svahn Stockholm Sydväst

13 Förslag till svar på motion nr 5/2012 Förbundsstyrelsen delar motionärens syn om att ett övergripande mål måste vara att få fler medlemmar och att frågan om medlemsavgiftens storlek och konstruktion bör utredas. Förbundet avser att under året genomföra en kvalificerad undersökning kring medlemskapet där avgiften utgör en av frågorna, detta för att se om man kan finna stöd för en optimalare struktur på sätt motionären önskar. Förslag till beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att bifalla motionen.

14 Motion nr 6/2012 från Aktiespararna i Säffle/Åmål genom Anders Hansson Årsavgift i två nivåer Bakgrund: Vi upplever att medlemskapet sjunkit drastiskt under den senare tiden. Vi tycker oss kunna härröra en kraftig minskning av antalet medlemmar sedan den kraftiga höjningen av medlemsavgiften. Detta har vi även fått bekräftat från tidigare medlemmar. Vi upplevde höjningen som ett elitistiskt tänkande som gynnar de med störst kapital och/eller de mest aktiva spararna med större krav, gentemot småspararna, vilka Aktiespararna till stor del skall värna om, men som inte utnyttjar alla förmåner och service som erbjuds men ändå får betala för den. Förslag till åtgärd: För att motverka ytterligare minskning av medlemsantalet och främja värvningen av nya medlemmar motionerar vi härmed om att vi inför ett medlemskap i två steg. Ett billigare standardmedlemskap som framför allt välkomnar nybörjare och de småsparare som kanske inte ännu kommit så långt eller har behov av alla de förmåner som finns hos Aktiespararna. Ett medlemskap plus av mer exklusiv karaktär som kostar lite mer, men samtidigt ger mer förmåner och större serviceutbud till de aktiesparare som har större kapital och eller är mer aktiva i sitt aktiesparande. På detta sätt kan Aktiespararna tillgodose alla medlemmar så nybörjarna och småspararna åter kan känna sig välkomna. Det är viktigt att Aktiespararna stöttar småspararna och hjälper dem vidare. Förhoppningsvis utvecklas de och går då vidare till medlemskap plus. Aktiespararna har redan idag fler olika medlemskap (Unga aktiesparare, 1-årsmedlemskap, 3årsmedlemskap, ständig medlem samt familjemedlemskap) så det bör inte vara något hinder till detta. Vi yrkar på att stämman skall bifalla denna motion så att småspararna åter känner sig välkomna till Aktiespararna. Åmål Aktiespararna Säffle/Åmål g/m Anders Hansson

15 Förslag till svar på motion nr 6/2012 Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om vikten av fler medlemmar och att den för två år sedan beslutade höjningen av medlemsavgiften kan ha minskat intresset för att vara medlem. Någon ny höjning av medlemsavgiften finns därför inte i någon plan. Styrelsen kommer under året att genomföra en kvalificerad undersökning kring medlemskapet, i vilken bl.a. frågor om differentierade medlemsavgifter ställs. Styrelsen anser att man skall avvakta med ett ställningstagande till dess undersökningen är genomförd och resultatet kan utvärderas. Förslag till beslut Styrelsen föreslår, med denna bakgrund, kongressen besluta att avslå motionen.

16 Motion nr 7/2012 från Aktiespararna i Göteborg Hisingen genom Hans Westgren Werner Avgiftsbefrielse för ledningsgrupper Bakgrund: Medlemmar i Hisingens ledningsgrupp och alla andra ledningsgrupper har under många år arbetat gratis för förbundet. Jobbet är inspirerande och roligt, men tar mycken tid och kostar en del. Varje termin skall träffar bokas, bolag väljas och fördelas för kontakt inom gruppen. Det gäller ju att få så många bolag som möjligt att bli intresserade av att komma på våra möten och presentera sig. Vid varje ny kontakt med ett bolag tar det ett antal veckor, innan ett svar kommer. I bästa fall med ett ja, annars får man starta om igen och söka ett nytt bolag. Kassören i ledningsgruppen har ett stort ansvar för att pengar kommer in från medlemmar och ha koll på hur många som anmält sig till träffen, så att t.ex. lokalen passar. Vissa av medlemmarna vill gärna betala kontant vid träff, så kassör har stort ansvar. Dessutom skall en ansvarig i gruppen boka och se till att gästerna får något till livs, t.ex. kaffe och smörgås. Efter våra möten tar medlemsansvarig deltagarkorten för att ta hand om de som vill bli medlem, utbilda sig eller bli mer aktiv. Det innebär telefonkontakt. Alla i gruppen lägger ner många timmar på att få till träffar som lockar våra befintliga och nya medlemmar. Andra organisationer stora som små belönar sina arbetande ledningsgruppspersoner med åtminstone befrielse av årsavgiften. Vill Aktiespararna behålla de arbetande ledningsgruppspersonerna är tiden mogen för en omprövning vad gäller årsavgiften. Vi yrkar därför att Aktiespararna beviljar max 6 st arbetande ledningsgruppspersoner per lokalavdelning befrielse från årsavgift. Göteborg Göteborgs Hisingens ledningsgrupp genom Hans Westgren Werner

17 Förslag till svar på motion nr 7/2012 Förbundsstyrelsen delar helt uppfattningen att många aktiva ledningsgruppspersoner lägger ner mycket tid och omsorg för att driva en bra lokalavdelning. Det arbete som läggs ned utgör ideellt arbete som ofta upplevs som inspirerande och roligt och är uppskattat av övriga medlemmar. Förslaget att bevilja max 6 st. arbetande ledningsgruppspersoner per lokalavdelning befrielse från årsavgift medför vissa problem. Förutom en kostnad, eller intäktsminskning, för förbundet innebär detta för den enskilde en skattepliktig förmån, med skyldighet för förbundet att lämna inkomstbesked till skatteverket. Förslaget skulle också skapa svåra avgränsningar och bedömningar. Styrelsen anser det bättre att utveckla andra och nya sätt för att visa tacksamhet och uppskattning för de många förtjänta insatserna. Förslag till beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att avslå motionen.

18 Motion nr 8/2012 från Björn Söderström, Danderyd Avgiftsrabatt för samverkande organisationer I akt o mening bredda medlemsunderlaget föreslås möjlighet införa samarbetsmedlemskap. Föreslås att det tillsätts en grupp som får till uppdrag söka etablera samarbete där vi erbjuder olika intressegrupper ett speciellt reducerat medlemskap. Exempel på organisationer kan vara: PRO Villa-ägarna 1,6 miljoners klubben 2,6 miljoners klubben m.fl. Medlemskapet kan av sparskäl innebära tillgång till tidningen via nätet. Stocksund Björn Söderström, Danderyd

19 Förslag till svar på motion nr 8/2012 Styrelsen delar motionärens uppfattning att det är angeläget att vi i arbetet med att få fler medlemmar undersöker olika sätt att samverka med andra organisationer och grupper. Det är samtidigt viktigt att medlemskapet och dess innehåll inte eroderas. Frågan om olika typer av medlemskap och avgifter är känslig och flerbottnad. Inom Medlemsavdelningen pågår just nu ett arbete kring olika former av värvarkanaler där samverkan med andra intresseorganisationer utgör en del. I samband med den beslutade medlemsundersökningen kommer också denna fråga att utvärderas. Styrelsens uppfattning är att detta interna arbete först skall fullföljas. Förslag till beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att avslå motionen.

20 Motion nr 9/2012 från Björn Söderström, Danderyd Fler externa rabattavtal Undertecknad föreslår att en grupp tillsätts som får i uppdrag att: Sluta avtal med olika leverantörer och organisationer i syfte att erbjuda våra medlemmar fördelar utur sitt medlemskap. Exempel på sådana fördelar kan vara: Rabatt för våra medlemmar på hotell. Rabatt på flyg: SAS --- Norwegian Bättre pris på försäkring. Erbjudande från lämpligt bolag. Gruppen torde inte ha stora problem hitta fler samarbetsföretag. Stocksund Björn Söderström, Danderyd

21 Förslag till svar på motion nr 9/2012 Motionären lyfter fram vikten av att söka samverkanslösningar som ökar de ekonomiska förmånerna kopplade till ett medlemskap. Aktiespararnas primära uppgift i denna del är att medverka till att finna lösningar som möjliggör att medlemmarna kan göra bättre och klokare affärer i sitt aktie- och fondsparande. Förbundet har genom åren också sökt olika lösningar för medlemmarna som inneburit tillgång till rabatterade produkter och tjänster och som har en rimlig logisk koppling till Förbundets verksamhet. Detta arbete, som pågår inom medlemsavdelningen, bör fortsätta. Man bör då naturligtvis knyta till sig eller lyssna på kunniga och idérika medlemmar. Förslag till beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att avslå motionen.

22 Motion nr 10/2012 från Björn Söderström, Danderyd Betaltjänster genom Aktieinvest Utur vårt ägande i Aktieinvest har vi en enorm fördel om vi kan framgent erbjuda våra medlemmar: Möjlighet att via Aktieinvest betala räkningar. Kan detta erbjudas kan man sedan via lokalavdelningarna utur samarbete med lokala bibliotek bibringa medlemmarna kunskaper i internet. Föreslås att: Kongressen tillsätter en grupp med uppgift undersöka samt förverkliga detta. Stocksund Björn Söderström, Danderyd

23 Förslag på svar på motion nr 10/2012 Motionsställaren yrkar att kongressen skall besluta att Aktieinvest skall utöka sitt utbud med att även innefatta betaltjänster. Att erbjuda medlemmar och sparare att betala räkningar via Aktieinvest ligger utanför Aktieinvests uppdrag och verksamhetsidé. Vidare saknar Aktieinvest de banktillstånd som är erforderliga för att kunna erbjuda detta. Beslut i en sådan fråga bör beredas och fattas av Aktieinvests styrelse. Förslag till beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att avslå motionen.

24 Motion nr 11/2012 från Aktiespararna i Stockholm Kungsholmen genom Erik Levlin Robothandel Handel mellan datorer uppmärksammades redan i samband med börskraschen Men som rapporterats har högfrekvenshandeln eller robothandeln under tiden sedan finanskraschen 2008 eskalerat och står numera många dagar för över hälften av transaktionerna på Stockholmsbörsen och anslutande marknader. Fenomenet är liknande över hela västvärlden. Det är viktigt att marknadens frihet uttalas. Men fundamentalt i aktiespararnas idéer är också att det är människor som uppträder på marknader och aktivitet också måste följas av ansvar. På den grunden kan handel som enbart sker i den elektroniska världen ifrågasättas. Det har väldigt lite med långsiktigt aktieägande att göra bland annat för att det är helt skiljt från börsbolagens försörjning med riskkapital. Snarare skulle det kunnas ses som att driva marknadens kortsiktiga lockelse till tradingvinster till absurda nivåer. Vi tror att det här är ett fenomen som kommer att fortsätta att ta sig allt mer spektakulära former. Bara av debattskäl finns det anledning för Aktiespararna att ta upp och granska robothandeln vid kongressen För att fördjupa frågan ur enskild aktieägarsynpunkt skulle härefter en observationsgrupp med medlemmar från olika delar av landet kunna tillsättas som fördjupat får titta på frågan och utarbeta rapport till kongressen Trading har klassiskt agerat ljusskyggt från övriga marknadsaktörer. Vinnare blir den som besitter informationsövertag, smartness och styrka. Insyn är inget man har intresse av. Det tycks också gälla robothandeln, där media har haft svårt att få fram fakta om teknik, ägare till robotar och vem som ytterst investerar och står för vinster. En första väg sett ut enskild aktieägarsynpunkt skulle vara att permanent för insyn öppna noterade bolags aktieböcker på samma sätt som de är det i icke noterade bolag. Aktieböckerna bör inte begränsa omvärldens insyn. Dessutom bör i böckerna föras in vilka som också är tillfälliga ägare, inte bara de som råkar vara med vid lagreglerade avstämningstillfällen. Eftersom robothandlare har resurser att styra den kortsiktiga värderingen på enskilda aktier så bör de också allmänt och obligatoriskt göras till del av finansinspektionens insynsregister, alltså det som i dag upptar legala insiders såsom företagsledningar och styrelseledamöter. Vi yrkar att Aktiespararna tillsätter en observationsgrupp för robothandeln att rapportera till kongressen 2013 att Aktiespararna verkar för en ökad insyn i noterade bolags aktieböcker att all robothandel rapporteras i finansinspektionens insynsregister Stockholm 14 december 2011 Ledningsgruppen för Stockholm Kungsholmen, Erik Levlin, Mats Blomberg, Stefan Björck, Per Lundin, Christopher Ödmann, Olof Levlin, Gunnar Tjellström och Astrid Östlund.

25 Förslag till svar på motion nr 11/2012 Motionsställaren yrkar att Aktiespararna tillsätter en observationsgrupp för s k robothandel att rapportera till kongressen 2013, att Aktiespararna verkar för en ökad insyn i noterade bolags aktieböcker, samt att all robothandel rapporteras i Finansinspektionens insynsregister Den s k robothandeln är ett fenomen som att fortsätter att ta sig alltmer spektakulära former. Det finns därför anledning för Aktiespararna att fördjupa sig i frågan. En sådan fördjupning omfattar också ökad insyn i de noterade bolagens aktieböcker samt utvidgad rapportering till Finansinspektionens insynsregister. Marknadsplatsernas funktion är vital för förtroendet för aktiemarknaden. Den s.k. robothandeln har skapat oro att handeln inte fungerar tillfredsställande. Bolagskommittén har ägnat frågan stor uppmärksamhet under hösten 2011 och har hitintills inte funnit fall där Aktiespararnas medlemmar skulle ha lidit skada p.g.a. denna form av handel. Det finns ändå stor anledning att ha fortsatt fokus på robothandeln. Förslaget att tillsätta en observationsgrupp med återrapportering till kongressen 2013 kan säkert lyfta frågan ytterligare. Styrelsen är dock av uppfattningen att denna observationsgrupp kan utgöras av förbundets Intressebevakning och bolagskommitté och att förbundsledningen rapporterar så snart man har kommit till några väl underbyggda slutsatser, dock senast till kongressen Ökad insyn i de noterade bolagens aktieböcker och utvidgad rapportering till Finansinspektionens insynsregister kräver lagändringar. Det är osäkert om sådana förändringar verkligen begränsar robothandelns avarter och stärker förtroendet för aktiemarknaden. Dessa frågor bör få utredas av Intressebevakningen innan kongressen binder förbundet. Förslag till beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att uppdra åt styrelsen att snarast, dock senast till kongressen 2013, återrapportera om den s k robothandeln, samt att uppdra åt styrelsen att utreda frågorna om ökad insyn i de noterade bolagens aktieböcker och utvidgad rapportering i Finansinspektionens insynsregister.

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Stadgar för Dataföreningen i Sverige

Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar för Dataföreningen i Sverige Sida 1 av 6 Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar antagna av Dataföreningen i Sverige vid ordinarie Föreningsstämmor; första gången 29:e mars 2012 samt andra

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Val av en eller två justeringsmän; 4. Prövning av om stämman

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156.

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015 Härmed kallas

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

STADGAR. Kost & Näring

STADGAR. Kost & Näring STADGAR för Kost & Näring - en branschförening inom Ledarna Fastställda på Årsmötet 2012-03-24 Sida 1 av 7 Stadgar för Kost & Näring en branschförening inom Ledarna 1 Uppgift och syfte Kost & Näring är

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011 Malmö 29 mars, 2011 Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513.

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SBAB Bank AB (publ) 2015 Härmed kallas till

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i addvise inredning skyddsventilation ab (publ), org.nr. 556363-2115 i Bromma den 24 september 2009

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i addvise inredning skyddsventilation ab (publ), org.nr. 556363-2115 i Bromma den 24 september 2009 Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i addvise inredning skyddsventilation ab (publ), org.nr. 556363-2115 i Bromma den 24 september 2009 Närvarande: Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar 1 (8) Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar Antagna vid kongressen i Uppsala den 11:e till 12:e augusti 2012. 1 Ändamål Liberala Ungdomsförbundet är en fristående organisation som verkar i anslutning

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700.

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för bolagsanalys och ägarstyrning Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

STADGAR för Destination Åsnen

STADGAR för Destination Åsnen STADGAR för Destination Åsnen 1 Föreningens firma är Destination Åsnen, ideell förening 2 Föreningen skall verka för utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet och för att området ska vara en attraktiv

Läs mer

Dagordning)för)Astronomisk)Ungdoms)årsmöte)2013803803) )

Dagordning)för)Astronomisk)Ungdoms)årsmöte)2013803803) ) Dagordning)för)Astronomisk)Ungdoms)årsmöte)2013803803) ) 1. #Mötet#öppnas.# 2. Upprop#av#närvarande.# 3. Fråga#om#årsmötets#stadgeenliga#utlysande.# 4. Val#av#mötesfunktionärer.# 4.1. #Val#av#mötesordförande.#

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015 KALLELSE Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Val av en eller två justeringsmän; 4. Prövning av om stämman

Läs mer

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES.

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 1 Namn Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 2 Riksförbundets mål och syfte Förbundet har en nollvision när det gäller suicid. Riksförbundet ska: ge stöd

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Fredagen den 24 april 2015, kl. 9.00 Plats: Bolagets

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG Bolagets firma 1 Bolagets firma är AB Eidar, Trollhättans. Verksamhetens föremål 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Trollhättans

Läs mer

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Stadgar för Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Ändring av lydelse i 5 antagen på ordinarie årsmöten 2014-03-09 och 2015-03-01. 1. Föreningens namn och karaktär Föreningens namn är Söderbykarls

Läs mer

Bolagsordning för Länsförsäkringar Älvsborg

Bolagsordning för Länsförsäkringar Älvsborg Bolagsordning Antagen av Bolagsstämman 11 april 2012 Fastställd av Finansinspektionen 31 augusti 2012 Bolagsordning för Länsförsäkringar Älvsborg 1 Bolaget vars firma är Länsförsäkringar Älvsborg, har

Läs mer

Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ)

Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ) Sida 1 av 6 Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ) Välkommen till Precise Biometrics AB:s årsstämma tisdagen den 27 april 2015, kl. 16.00 på Precise Biometrics huvudkontor, Scheelevägen

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014 Malmö 31 mars, 2014 Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten Holding AB (publ), org. nr. 556580-2526, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 mars 2014 klockan 14:00 i G Grönberg Advokatbyrå

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Antagna på LRF Jönköpings länsförbundsstämma 20 mars 2015 Godkända av riksförbundsstyrelsen 28 april 2015 Stadgar för Lantbrukarnas länsförbund i Jönköpings Län Namn, geografisk

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Jon Risfelt, som hälsade alla aktieägarna välkomna.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Jon Risfelt, som hälsade alla aktieägarna välkomna. Protokoll fört vid årsstämma i Ortivus AB (publ), org.nr. 556259-1205 avhållen den 3 maj 2010 på Karlsrovägen 2 D i Danderyd Närvarande: Se bilaga 1. 1. Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. Föreningen Sambruk är en ideell förening, som har bildats på initiativ av Bollnäs, Borlänge, Botkyrka, Jönköping, Kungälv,

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN Antagna av Handelskammarföreningen - den 18 mars 1992 och den 5 maj 1992 (årsmöte)

Läs mer

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 1 (5) BOLAGSORDNING för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 Bolagets verksamhet 1 Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt,

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 00 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning Grupp Atmen är en ideell och obunden förening som samlar, sammanställer och sprider kunskap om byggande och byggnadskonst i Sverige. Föreningen verkar för hus och byggande av god kvalitet i ett helhetsperspektiv.

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer