Motion nr 1/2012 från Aktiespararna i Lund genom Anders Persson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motion nr 1/2012 från Aktiespararna i Lund genom Anders Persson"

Transkript

1 Motion nr 1/2012 från Aktiespararna i Lund genom Anders Persson Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka resurserna, som finns i verksamheten. Trots ett flertal besparingsrundor försämras förbundets ekonomi kontinuerligt och policyn har till slut blivit att vi måste leva på avkastningen från aktieportföljen för att knappt komma i balans. Detta kommer sannolikt i långa loppet att förbruka förbundets kapital och då tvinga förbundet att bli beroende, likt Dr Knaust i pjäxet med samma namn, eller lägga ner. Det är samtidigt viktigt att upprätthålla medlemmarnas inflytande och den lokala förankringen. För att om möjligt minska kostnaderna vill vi komma med stegvisa besparingar. Steg 1 Ändring till flexiblare stadgar Se bilaga 1 för förslagen. Steg 2 Det innebär förslag på årskongress vart annat år med potentiell besparing på 1-2 MSEK/inställd kongress inkl. personalkostnader med over-head, minskning av styrelsen för effektivare styrelsearbete, deltagande på kongress via uppkoppling med Internet och eventuellt e-legitimation, så man samlas lokalt eller regionalt, reduktion av antalet ombud på kongress, så två mindre avdelningar delar på ombud eller ett större endast skickar ett. Val av vissa ombud skall kunna ske enligt dansk förebild direkt av medlemmarna. Om det blir årskongress vart annat år, så måste eventuellt en interimistisk grupp tillsättas för godkännande av årsbokslut etc. för första året. För att upprätthålla en god kontakt mellan styrelse och lokala avdelningar och medlemmarna, så föreslås att regionkonferensen får större betydelse, att styrelsen blir aktivare här att föra ut sitt budskap och ta hem feed-back från de lokala avdelningarna Aktiespararna i Lund genom Anders Persson

2 Bilaga 1 Ändringsförslag Förbundets stadgar 5 Kongress För att få flexibilitet att minska kostnaderna för årskongress föreslås följande ändring: Moment 1 Ordinarie kongress skall hållas årligen eller vartannat år under mars eller april. Extra kongress kan hållas för behandling och beslut i särskild fråga. Vi föreslår att styrelsen tar fram ett förslag i Moment 3 till mindre antal ombud att närvara vid årskongressen och ha ett annat sätt att utse representanterna för att få en god medlemsnärvaro samtidigt som kostnaderna minskas. Det kan vara med dansk förebild att låta hälften väljas direkt av medlemmarna, att lokalavdelningar har gemensam representant, att representanterna deltar via dator hemifrån etc. Moment 3 Kongressen består av 200 ombud samt ledamöterna i förbundsstyrelsen. Lokalavdelning har rätt att utse ett kongressombud. Om antalet lokalavdelningar inte uppgår till 200 har de största lokalavdelningarna rätt att i fallande storleksordning utse ytterligare ett kongressombud intill dess antal ombud uppgår till 200. Antalet medlemmar den 31 oktober ligger till grund för jämförelsen mellan avdelningarna. Kongressombuden och en suppleant för varje kongressombud utses årligen av lokalavdelningarna. Lokalavdelning ska meddela förbundskansliet namnen på utsedda personerna senast under januari. Kongressombud kan delta via Internet och e-legitimation. För att förbättra möjligheten att lämna in motioner bör datum ändras för sista dagen. Moment 6 Motion till ordinarie kongress kan väckas av regionkonferens, lokalavdelning eller enskild medlem. Motion ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 15 januari. Om årskongressen är vartannat år, måste två verksamhetsår godkännas på samma gång eller en annan lösning finnas för godkännande t.ex. att årskongressen utser en interimistisk grupp, som godkänner. Vi ber styrelsen utreda. Se även 6 Moment 2. Moment 8 g) framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen h) fråga om fastställelse av resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen i) beslut om disposition av förbundets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen j) fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter och verkställande direktören. Det finns ingen undre gräns för antalet styrelseledamöter, som skall väljas. Moment 8 p) val av högst sex styrelseledamöter för perioden fram till dess ordinarie kongress hållits andra året efter valet; vid uppkommande vakans under mandatperiodens första år väljs ny ledamot för mandatperiodens andra år 6 Förbundsstyrelsen

3 För att möjliggöra en reduktion av förbundsstyrelsen föreslås en ändring av lägsta antalet och en möjlig reduktion av Unga Aktiesparare i styrelsen. Moment 1 6 Moment 1 Förbundsstyrelsen består av lägst 6 och högst 15 ledamöter. Förbundsordföranden och lägst 4 och högst 12 ledamöter utses av kongressen. Därtill kommer ordföranden eller en vice ordförande i Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund. Förbundsstyrelsen väljer inom sig en eller två vice ordförande. Moment 2 Förbundsstyrelsen är förbundets beslutande organ mellan ordinarie kongresser. Det åligger förbundsstyrelsen.. att årligen avge verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, vilken skall ställas till revisorernas förfogande senast fyra veckor före ordinarie kongress För att möjliggöra en reduktion av styrelsen föreslås följande formuleringar i Moment 3 och 4: Moment 3 Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av förbundsordföranden eller då minst en tredjedel av styrelseledamöterna så begär. Förbundsstyrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Som styrelsens beslut gäller det som biträds av minst hälften av de närvarande ledamöterna, dock minst en tredjedel av förbundsstyrelsen. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val då lotten avgör. Moment 4 Förbundsstyrelsen väljer inom sig ett arbetsutskott om minst en tredjedel av styrelseledamöterna som ledamöter. Arbetsutskottet skall handlägga de ärenden som förbundsstyrelsen delegerar till arbetsutskottet. 8 Regionkonferenser För att få en god medlemsnärvaro i organisationen bör Regionkonferensen få större betydelse. Där kan kontakten med styrelsen utvecklas, om styrelsen är närvarande, och framtidsstrategier, lokala frågor, samarbete mellan lokalavdelningar, bolagsbevakning etc. få en effektiv behandling t.ex. i mindre grupper som även skulle kunna träffa de olika kommittéerna för att ge lokal feed-back och information ut. Vi ber styrelsen ta fram förslag på om stadgeändring behöver ske för detta. Förbundsstyrelsen kallar årligen till regionkonferens för varje region. Denna skall hållas före utgången av oktober. I kallelsen skall anges hur många representanter varje lokalavdelning skall utse. Konferensen förbereds av förbundsstyrelsen eller den förbundsstyrelsen utser. Regionkonferens skall avge förslag till en ledamot samt personlig suppleant för denne att ingå i förbundets valberedning.

4 Förslag till svar på motion nr 1/2012 Avd. 115 har motionerat om ändringar i stadgarnas 5 innebärande att ordinarie kongress skall kunna hållas vartannat år samt att deltagande skall kunna ske via Internet. Vidare att minimiantalet styrelseledamöter skall minskas till att lägst kunna vara 6 och högst 15. Förbundsstyrelsen anser att det är av vikt att kongress hålls varje år. Kongressen har, förutom ett antal beslutande funktioner, ett starkt inslag av informationsutbyte och social samvaro med stor betydelse för att inspirera inför kommande arbete och kunna visa erkänsla för utförda insatser. Då det även föreslås att regionkonferenserna skall utökas, medför förslaget inte några större kostnadsbesparingar. Beträffande minskningen av antalet styrelseledamöter hänvisas till svaret i motion 2. Förslag till beslut Styrelsen föreslår, mot denna bakgrund, kongressen besluta att avslå motionen.

5 Motion nr 2/2012 från Hans Sachs, Östermalm/Djurgården m fl Minskning av antalet ledamöter i SARF styrelse I enlighet med Förbundets stadgar ( 6 mom 1) skall Styrelsen bestå av lägst 11 högst 15 ledamöter. Förbundsordföranden och lägst 10 högst 12 ledamöter utses av kongressen. Därtill kommer ordföranden och en vice ordförande i Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund. Under ett antal år har flera av styrelsens medlemmar framfört åsikter om att antalet styrelsemedlemmar borde minskas. De ledamöter ur Förbundets valberedning som bevakat ett begränsat antal styrelsemöten delar denna uppfattning och tror att en förändring kan leda till effektivare arbete i styrelsen. Valberedningens uppgift är att till kongressen ta fram ett förslag på den styrelse som man anser har bäst förutsättningar att fatta de rätta strategiska besluten kring förbundets verksamhet antalet ledamöter oaktat. Vi anser att styrelsens sammansättning kompetensmässigt med nio ledamöter är tillräcklig. Kompetenskraven kan komma att ändras, justeras eller kompletteras över tiden, beroende på styrelsens sammansättning. En fortlöpande kontakt mellan valberedning och styrelsens ordförande bör i detta sammanhang eftersträvas. Utan att ifrågasätta den grunduppgift som valberedningen har och som ovan antytts tror vi dock inte att en reducering av antalet ledamöter skulle kunna vara till nackdel för Förbundet utan snarast komma att effektivisera styrelsearbetet. Vi anser att det av skilda skäl är viktigt att bibehålla inslaget av ledamöter från Unga Aktiesparare och vill därför föreslå att den reducering av ledamöter som vår motion ger uttryck för kommer att beräknas ur kvoten övriga ledamöter. Det finns naturligtvis också en kostnadsbesparingseffekt i vårt förslag som ej skall underskattas. Undertecknade medlemmar som också utgör Förbundets Valberedning är eniga om innehållet i denna motion. Vi föreslår sålunda att 6 moment 1 i Förbundets stadgar får följande lydelse:

6 Förbundsstyrelsen består av lägst 9 och högst 13 ledamöter. Förbundsordföranden och lägst 6 och högst 10 ledamöter utses av kongressen. Därtill kommer ordföranden och vice ordförande i Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund. Förbundsstyrelsen väljer inom sig en eller två vice ordförande. Stockholm Hans Sachs, Stockholm Östermalm/Djurgården Sune Jonasson, Helsingborg Kjell Gunnarsson, Vetlanda/Sävsjö Christer Martinsson, Lidköping/Götene Olle Törnblom, Göteborg City Asta Ryman, Lidingö Rolf Karlsson, Stockholm Sydväst Morgan Ricknell, Skellefteå Roger Svensk, Hudiksvall

7 Förslag till svar på motion nr 2/2012 Motionen innebär att förbundsstyrelsens storlek minskas, från idag personer, till 9-13 personer. Av dessa är två platser reserverade för ungdomsförbundets representanter, varför kongressen har att välja 7-11 personer, inklusive ordföranden. Förbundsstyrelsen har inte någon gemensam uppfattning i denna fråga. För en minskning talar klart möjligheten av ett effektivare styrelsearbete. Den angivna kostnadsbesparingen är dock relativt begränsad. Mot förslaget talar risken för minskad representativitet och en oro för att det lokala inflytandet och perspektivet kommer att minska. Det bör också noteras att styrelsens ledamöter idag också ägnar tid och kraft åt arbete i kommittéer, möten och arbete med lokalavdelningar och regionkonferenser. Det vore olyckligt om detta engagemang skulle mattas av som en följd av att uppgifterna skall fördelas på färre personer. En majoritet av styrelsen avstyrker motionen på de i föregående stycke redovisade skälen och anser att nuvarande bestämmelse, dvs. ordföranden plus lägst 10 och högst 12 ledamöter valda av kongressen, bäst svarar mot förbundets behov. Denna uppfattning blir alltså styrelsens ställningstagande och förslag. Oberoende av kongressens beslut i frågan bör en rättelse ske av en äldre oklarhet eller felskrivning i nuvarande stadgar. Dagens 6 Moment 1 skall rätteligen lyda: Förbundsstyrelsen består av lägst 13 och högst 15 ledamöter. Förbundsordföranden och lägst 10 och högst 12 ledamöter utses av kongressen. Därtill kommer ordföranden och vice ordföranden i Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund. Förbundsstyrelsen väljer inom sig en eller två vice ordförande. Motionen innebär således att bestämmelsen i stället skall lyda Förbundsstyrelsen består av lägst 9 och högst 13 ledamöter. Förbundsordföranden och lägst 6 och högst 10 ledamöter utses av kongressen. Därtill kommer ordföranden och vice ordföranden i Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund. Förbundsstyrelsen väljer inom sig en eller två vice ordförande. Förslag till beslut Styrelsen föreslår, mot den bakgrunden, kongressen besluta att avslå motionen.

8 Motion nr 3/2012 från Aktiespararna i Limhamn genom Lars Emmertz Lägg ned programkatalog Syd Vi i styrelsen Limhamn har upprepade gånger krävt att programkatalogen för Syd tages bort. Den tjänar inte sitt syfte och belastar bara negativt föreningens ekonomi. Första året den utgavs i Syd belastade den vår avdelning med drygt 30 procent av vårt anslag, helt orimligt. Dessutom finns samma uppgifter på ett antal andra ställen, hemsidan, tidningen Aktiespararen, genom vita kort och . Programkatalogen för hösten -11 blev för vår del inaktuell redan dagen efter utgivningen, då meddelade ett medverkande företag ändring av datum, ingenting vi kunde ändra i katalogen däremot kunde vi lätt ändra detta i våra andra forum. Limhamnsavdelningen ser ingen nytta med denna katalog och motionerar därför att den lägges ner. Styrelsen Limhamn genom Lars Emmertz

9 Förslag till svar på motion nr 3/2012 Motionären föreslår att programkatalog Syd skall upphöra då den numera är onödig och belastar lokalavdelningarnas ekonomi. Programkatalogerna ges för närvarande ut endast i Syd och Väst, ej i Öst eller Nord. Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt att kontinuerligt utvärdera olika modeller för att sprida information om träffar och andra aktiviteter. Tidningen Aktiespararen genomgår en stor förändring. Den omfattar också medlemssidorna. Ambitionen är att tidningen skall fungera som ett kommunicerande kärl när det gäller innehåll och utformning med webb och lokala hemsidor. Beslut har därför fattats om att programkatalogerna i sin nuvarande utformning och spridning skall upphöra. De skall ersättas av lösningar som möjliggör en vidare spridning oavsett geografisk indelning. Förslag till beslut Styrelsen föreslår, mot denna bakgrund, kongressen besluta att motionen bifalles.

10 Motion nr 4/2012 från Aktiespararna i Växjö genom Karin Sjöblom Pedagogisk utbildning av våra utbildare I en stor organisation som Aktiespararna är det viktigt att utbilda sina medlemmar. Mycket bra utbildningar finns för aktiesparare i Stockholm. Men för de medlemmar och blivande medlemmar bosatta utanför Stockholm är detta inget alternativ. Det blir alltför dyrt med kostnader för resor och övernattning. I Aktiespararnas medlemskår finns många som har kunskaper för att leda kurser i aktiekunskap. För att leda kurser räcker dock inte denna kunskap. Man ska ha modet och den pedagogiska förmågan att ställa upp som kursledare. Vi i lokalavdelningen i Växjö föreslår att Aktiespararna ordnar utbildningar för blivande utbildare med början hösten Växjö den 5 december 2011 Lokalavdelningen i Växjö genom Karin Sjöblom utbildningsansvarig

11 Förslag till svar på motion nr 4/2012 Förbundet delar motionärens uppfattning att kunskap och kompetens utgör viktiga faktorer för att rekrytera och behålla medlemmar. Där har den lokala verksamheten en särställning som förmedlare. Förbundets förtroendevalda utgör här en viktig resurs och möjlighet. Förbundet har utvecklat ett utbildningsprogram för de förtroendevalda riktat till den gruppen. Avsikten är att anslå ytterligare resurser och vidga detta program för att utbilda utbildare, med start hösten Förslag till beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att bifalla motionen.

12 Motion nr 5/2012 från Arne Svahn, Stockholm Sydväst Principer för medlemsavgiften Det låga medlemsantalet, i förhållande till potentialen, och nuvarande avgiftsnivå borda vara en signal till att diskutera våra avgifter och medlemsutveckling. Målet kan vara att dubblera antalet medlemmar och om avgiften halveras ger det oförändrade totalintäkter. Då blir vi mer representativa för aktieägarna och samtidigt fördubblas både basen för inflytande och affärsverksamhet. Många medlemmar tycker att man får mycket för avgiften och utnyttjar det, men ännu fler, och även de som inte är medlemmar än, är inte lika engagerade men tycker att de stöder en bra sak och följer med vad som sker. Denna senare grupp är priskänslig och redovisar sin ståndpunkt vid "uppföljningsamtal". Här har vi en stor rekryteringsbas som lättare nås med en annan avgiftsnivå. De vill vara med men inte avsätta så mycket tid och pengar för sitt intresse. Här finns många av de som går på stämmor och är positiva. Det övergripande målet måste vara att få fler medlemmar. Med hjälp av kvalificerad undersökning och analys borde vi kunna hitta en optimalare punkt för avgift och medlemstal. Mälarhöjden Arne Svahn Stockholm Sydväst

13 Förslag till svar på motion nr 5/2012 Förbundsstyrelsen delar motionärens syn om att ett övergripande mål måste vara att få fler medlemmar och att frågan om medlemsavgiftens storlek och konstruktion bör utredas. Förbundet avser att under året genomföra en kvalificerad undersökning kring medlemskapet där avgiften utgör en av frågorna, detta för att se om man kan finna stöd för en optimalare struktur på sätt motionären önskar. Förslag till beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att bifalla motionen.

14 Motion nr 6/2012 från Aktiespararna i Säffle/Åmål genom Anders Hansson Årsavgift i två nivåer Bakgrund: Vi upplever att medlemskapet sjunkit drastiskt under den senare tiden. Vi tycker oss kunna härröra en kraftig minskning av antalet medlemmar sedan den kraftiga höjningen av medlemsavgiften. Detta har vi även fått bekräftat från tidigare medlemmar. Vi upplevde höjningen som ett elitistiskt tänkande som gynnar de med störst kapital och/eller de mest aktiva spararna med större krav, gentemot småspararna, vilka Aktiespararna till stor del skall värna om, men som inte utnyttjar alla förmåner och service som erbjuds men ändå får betala för den. Förslag till åtgärd: För att motverka ytterligare minskning av medlemsantalet och främja värvningen av nya medlemmar motionerar vi härmed om att vi inför ett medlemskap i två steg. Ett billigare standardmedlemskap som framför allt välkomnar nybörjare och de småsparare som kanske inte ännu kommit så långt eller har behov av alla de förmåner som finns hos Aktiespararna. Ett medlemskap plus av mer exklusiv karaktär som kostar lite mer, men samtidigt ger mer förmåner och större serviceutbud till de aktiesparare som har större kapital och eller är mer aktiva i sitt aktiesparande. På detta sätt kan Aktiespararna tillgodose alla medlemmar så nybörjarna och småspararna åter kan känna sig välkomna. Det är viktigt att Aktiespararna stöttar småspararna och hjälper dem vidare. Förhoppningsvis utvecklas de och går då vidare till medlemskap plus. Aktiespararna har redan idag fler olika medlemskap (Unga aktiesparare, 1-årsmedlemskap, 3årsmedlemskap, ständig medlem samt familjemedlemskap) så det bör inte vara något hinder till detta. Vi yrkar på att stämman skall bifalla denna motion så att småspararna åter känner sig välkomna till Aktiespararna. Åmål Aktiespararna Säffle/Åmål g/m Anders Hansson

15 Förslag till svar på motion nr 6/2012 Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om vikten av fler medlemmar och att den för två år sedan beslutade höjningen av medlemsavgiften kan ha minskat intresset för att vara medlem. Någon ny höjning av medlemsavgiften finns därför inte i någon plan. Styrelsen kommer under året att genomföra en kvalificerad undersökning kring medlemskapet, i vilken bl.a. frågor om differentierade medlemsavgifter ställs. Styrelsen anser att man skall avvakta med ett ställningstagande till dess undersökningen är genomförd och resultatet kan utvärderas. Förslag till beslut Styrelsen föreslår, med denna bakgrund, kongressen besluta att avslå motionen.

16 Motion nr 7/2012 från Aktiespararna i Göteborg Hisingen genom Hans Westgren Werner Avgiftsbefrielse för ledningsgrupper Bakgrund: Medlemmar i Hisingens ledningsgrupp och alla andra ledningsgrupper har under många år arbetat gratis för förbundet. Jobbet är inspirerande och roligt, men tar mycken tid och kostar en del. Varje termin skall träffar bokas, bolag väljas och fördelas för kontakt inom gruppen. Det gäller ju att få så många bolag som möjligt att bli intresserade av att komma på våra möten och presentera sig. Vid varje ny kontakt med ett bolag tar det ett antal veckor, innan ett svar kommer. I bästa fall med ett ja, annars får man starta om igen och söka ett nytt bolag. Kassören i ledningsgruppen har ett stort ansvar för att pengar kommer in från medlemmar och ha koll på hur många som anmält sig till träffen, så att t.ex. lokalen passar. Vissa av medlemmarna vill gärna betala kontant vid träff, så kassör har stort ansvar. Dessutom skall en ansvarig i gruppen boka och se till att gästerna får något till livs, t.ex. kaffe och smörgås. Efter våra möten tar medlemsansvarig deltagarkorten för att ta hand om de som vill bli medlem, utbilda sig eller bli mer aktiv. Det innebär telefonkontakt. Alla i gruppen lägger ner många timmar på att få till träffar som lockar våra befintliga och nya medlemmar. Andra organisationer stora som små belönar sina arbetande ledningsgruppspersoner med åtminstone befrielse av årsavgiften. Vill Aktiespararna behålla de arbetande ledningsgruppspersonerna är tiden mogen för en omprövning vad gäller årsavgiften. Vi yrkar därför att Aktiespararna beviljar max 6 st arbetande ledningsgruppspersoner per lokalavdelning befrielse från årsavgift. Göteborg Göteborgs Hisingens ledningsgrupp genom Hans Westgren Werner

17 Förslag till svar på motion nr 7/2012 Förbundsstyrelsen delar helt uppfattningen att många aktiva ledningsgruppspersoner lägger ner mycket tid och omsorg för att driva en bra lokalavdelning. Det arbete som läggs ned utgör ideellt arbete som ofta upplevs som inspirerande och roligt och är uppskattat av övriga medlemmar. Förslaget att bevilja max 6 st. arbetande ledningsgruppspersoner per lokalavdelning befrielse från årsavgift medför vissa problem. Förutom en kostnad, eller intäktsminskning, för förbundet innebär detta för den enskilde en skattepliktig förmån, med skyldighet för förbundet att lämna inkomstbesked till skatteverket. Förslaget skulle också skapa svåra avgränsningar och bedömningar. Styrelsen anser det bättre att utveckla andra och nya sätt för att visa tacksamhet och uppskattning för de många förtjänta insatserna. Förslag till beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att avslå motionen.

18 Motion nr 8/2012 från Björn Söderström, Danderyd Avgiftsrabatt för samverkande organisationer I akt o mening bredda medlemsunderlaget föreslås möjlighet införa samarbetsmedlemskap. Föreslås att det tillsätts en grupp som får till uppdrag söka etablera samarbete där vi erbjuder olika intressegrupper ett speciellt reducerat medlemskap. Exempel på organisationer kan vara: PRO Villa-ägarna 1,6 miljoners klubben 2,6 miljoners klubben m.fl. Medlemskapet kan av sparskäl innebära tillgång till tidningen via nätet. Stocksund Björn Söderström, Danderyd

19 Förslag till svar på motion nr 8/2012 Styrelsen delar motionärens uppfattning att det är angeläget att vi i arbetet med att få fler medlemmar undersöker olika sätt att samverka med andra organisationer och grupper. Det är samtidigt viktigt att medlemskapet och dess innehåll inte eroderas. Frågan om olika typer av medlemskap och avgifter är känslig och flerbottnad. Inom Medlemsavdelningen pågår just nu ett arbete kring olika former av värvarkanaler där samverkan med andra intresseorganisationer utgör en del. I samband med den beslutade medlemsundersökningen kommer också denna fråga att utvärderas. Styrelsens uppfattning är att detta interna arbete först skall fullföljas. Förslag till beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att avslå motionen.

20 Motion nr 9/2012 från Björn Söderström, Danderyd Fler externa rabattavtal Undertecknad föreslår att en grupp tillsätts som får i uppdrag att: Sluta avtal med olika leverantörer och organisationer i syfte att erbjuda våra medlemmar fördelar utur sitt medlemskap. Exempel på sådana fördelar kan vara: Rabatt för våra medlemmar på hotell. Rabatt på flyg: SAS --- Norwegian Bättre pris på försäkring. Erbjudande från lämpligt bolag. Gruppen torde inte ha stora problem hitta fler samarbetsföretag. Stocksund Björn Söderström, Danderyd

21 Förslag till svar på motion nr 9/2012 Motionären lyfter fram vikten av att söka samverkanslösningar som ökar de ekonomiska förmånerna kopplade till ett medlemskap. Aktiespararnas primära uppgift i denna del är att medverka till att finna lösningar som möjliggör att medlemmarna kan göra bättre och klokare affärer i sitt aktie- och fondsparande. Förbundet har genom åren också sökt olika lösningar för medlemmarna som inneburit tillgång till rabatterade produkter och tjänster och som har en rimlig logisk koppling till Förbundets verksamhet. Detta arbete, som pågår inom medlemsavdelningen, bör fortsätta. Man bör då naturligtvis knyta till sig eller lyssna på kunniga och idérika medlemmar. Förslag till beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att avslå motionen.

22 Motion nr 10/2012 från Björn Söderström, Danderyd Betaltjänster genom Aktieinvest Utur vårt ägande i Aktieinvest har vi en enorm fördel om vi kan framgent erbjuda våra medlemmar: Möjlighet att via Aktieinvest betala räkningar. Kan detta erbjudas kan man sedan via lokalavdelningarna utur samarbete med lokala bibliotek bibringa medlemmarna kunskaper i internet. Föreslås att: Kongressen tillsätter en grupp med uppgift undersöka samt förverkliga detta. Stocksund Björn Söderström, Danderyd

23 Förslag på svar på motion nr 10/2012 Motionsställaren yrkar att kongressen skall besluta att Aktieinvest skall utöka sitt utbud med att även innefatta betaltjänster. Att erbjuda medlemmar och sparare att betala räkningar via Aktieinvest ligger utanför Aktieinvests uppdrag och verksamhetsidé. Vidare saknar Aktieinvest de banktillstånd som är erforderliga för att kunna erbjuda detta. Beslut i en sådan fråga bör beredas och fattas av Aktieinvests styrelse. Förslag till beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att avslå motionen.

24 Motion nr 11/2012 från Aktiespararna i Stockholm Kungsholmen genom Erik Levlin Robothandel Handel mellan datorer uppmärksammades redan i samband med börskraschen Men som rapporterats har högfrekvenshandeln eller robothandeln under tiden sedan finanskraschen 2008 eskalerat och står numera många dagar för över hälften av transaktionerna på Stockholmsbörsen och anslutande marknader. Fenomenet är liknande över hela västvärlden. Det är viktigt att marknadens frihet uttalas. Men fundamentalt i aktiespararnas idéer är också att det är människor som uppträder på marknader och aktivitet också måste följas av ansvar. På den grunden kan handel som enbart sker i den elektroniska världen ifrågasättas. Det har väldigt lite med långsiktigt aktieägande att göra bland annat för att det är helt skiljt från börsbolagens försörjning med riskkapital. Snarare skulle det kunnas ses som att driva marknadens kortsiktiga lockelse till tradingvinster till absurda nivåer. Vi tror att det här är ett fenomen som kommer att fortsätta att ta sig allt mer spektakulära former. Bara av debattskäl finns det anledning för Aktiespararna att ta upp och granska robothandeln vid kongressen För att fördjupa frågan ur enskild aktieägarsynpunkt skulle härefter en observationsgrupp med medlemmar från olika delar av landet kunna tillsättas som fördjupat får titta på frågan och utarbeta rapport till kongressen Trading har klassiskt agerat ljusskyggt från övriga marknadsaktörer. Vinnare blir den som besitter informationsövertag, smartness och styrka. Insyn är inget man har intresse av. Det tycks också gälla robothandeln, där media har haft svårt att få fram fakta om teknik, ägare till robotar och vem som ytterst investerar och står för vinster. En första väg sett ut enskild aktieägarsynpunkt skulle vara att permanent för insyn öppna noterade bolags aktieböcker på samma sätt som de är det i icke noterade bolag. Aktieböckerna bör inte begränsa omvärldens insyn. Dessutom bör i böckerna föras in vilka som också är tillfälliga ägare, inte bara de som råkar vara med vid lagreglerade avstämningstillfällen. Eftersom robothandlare har resurser att styra den kortsiktiga värderingen på enskilda aktier så bör de också allmänt och obligatoriskt göras till del av finansinspektionens insynsregister, alltså det som i dag upptar legala insiders såsom företagsledningar och styrelseledamöter. Vi yrkar att Aktiespararna tillsätter en observationsgrupp för robothandeln att rapportera till kongressen 2013 att Aktiespararna verkar för en ökad insyn i noterade bolags aktieböcker att all robothandel rapporteras i finansinspektionens insynsregister Stockholm 14 december 2011 Ledningsgruppen för Stockholm Kungsholmen, Erik Levlin, Mats Blomberg, Stefan Björck, Per Lundin, Christopher Ödmann, Olof Levlin, Gunnar Tjellström och Astrid Östlund.

25 Förslag till svar på motion nr 11/2012 Motionsställaren yrkar att Aktiespararna tillsätter en observationsgrupp för s k robothandel att rapportera till kongressen 2013, att Aktiespararna verkar för en ökad insyn i noterade bolags aktieböcker, samt att all robothandel rapporteras i Finansinspektionens insynsregister Den s k robothandeln är ett fenomen som att fortsätter att ta sig alltmer spektakulära former. Det finns därför anledning för Aktiespararna att fördjupa sig i frågan. En sådan fördjupning omfattar också ökad insyn i de noterade bolagens aktieböcker samt utvidgad rapportering till Finansinspektionens insynsregister. Marknadsplatsernas funktion är vital för förtroendet för aktiemarknaden. Den s.k. robothandeln har skapat oro att handeln inte fungerar tillfredsställande. Bolagskommittén har ägnat frågan stor uppmärksamhet under hösten 2011 och har hitintills inte funnit fall där Aktiespararnas medlemmar skulle ha lidit skada p.g.a. denna form av handel. Det finns ändå stor anledning att ha fortsatt fokus på robothandeln. Förslaget att tillsätta en observationsgrupp med återrapportering till kongressen 2013 kan säkert lyfta frågan ytterligare. Styrelsen är dock av uppfattningen att denna observationsgrupp kan utgöras av förbundets Intressebevakning och bolagskommitté och att förbundsledningen rapporterar så snart man har kommit till några väl underbyggda slutsatser, dock senast till kongressen Ökad insyn i de noterade bolagens aktieböcker och utvidgad rapportering till Finansinspektionens insynsregister kräver lagändringar. Det är osäkert om sådana förändringar verkligen begränsar robothandelns avarter och stärker förtroendet för aktiemarknaden. Dessa frågor bör få utredas av Intressebevakningen innan kongressen binder förbundet. Förslag till beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att uppdra åt styrelsen att snarast, dock senast till kongressen 2013, återrapportera om den s k robothandeln, samt att uppdra åt styrelsen att utreda frågorna om ökad insyn i de noterade bolagens aktieböcker och utvidgad rapportering i Finansinspektionens insynsregister.

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

Den av regeringen föreslagna schablonskatten på innehav av aktier och värdepapper

Den av regeringen föreslagna schablonskatten på innehav av aktier och värdepapper Motion nr 1/2011 från Hans Olsson, Furulund Den av regeringen föreslagna schablonskatten på innehav av aktier och värdepapper Hans Olsson yrkar i motion att Aktiespararnas kongress den 9-10 april 2011

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Anförande av närings- och innovationsminister Mikael Damberg

Anförande av närings- och innovationsminister Mikael Damberg Kl. 09.00 Kl. 10.00 Kl. 10.45 Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Kl. 14.40 Kl. 15.10 Kl. 15.40 Kl. 16.00 Inregistrering och kaffe Anförande av närings- och innovationsminister Mikael Damberg Anförande av vd

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Valberedningsarbete i praktiken

Valberedningsarbete i praktiken Valberedningsarbete i praktiken En intervjuundersökning utförd för Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning Malin Björkmo Januari 2008 1 Förord Den här rapporten bygger helt på en intervjuundersökning och hade

Läs mer

Vår mission är att hjälpa fler att bli berikade genom ett klokt och samhällsnyttigt aktiesparande.

Vår mission är att hjälpa fler att bli berikade genom ett klokt och samhällsnyttigt aktiesparande. Årsredovisning 2010 Innehåll Sveriges Aktiesparares Riksförbund Rådmansgatan 70 A 113 89 Stockholm Telefon 08-50 65 15 00 www.aktiespararna.se Organisationsnummer: 857202-1593 Aktiespararnas årsredovisning

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Stockholm 2004 Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690 91 91 Ordertel: 08-690 91 90 E-post: order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se Tryckt

Läs mer

KÅRHANDBOKEN Handbok för verksamheten i kår, distrikt och förbund

KÅRHANDBOKEN Handbok för verksamheten i kår, distrikt och förbund KÅRHANDBOKEN Handbok för verksamheten i kår, distrikt och förbund Upplaga 2006 Bearbetning: Förbundskansliet INNEHÅLL INNEHÅLL 2 UPPGIFT 4 Scoutmetoden 4 SCOUTKÅREN 6 Detta kännetecknar en bra kår! 6 Kårstämma

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

motioner och utlåtanden

motioner och utlåtanden motioner och utlåtanden Motioner och utlåtanden 2013 Livsmedelsarbetareförbundet produktion Bilda Förlag & Idé omslagsillustration Anna Gunneström tryck TMG Sthlm, Bromma, 2013.03 Li1303 Innehåll Organisationsfrågor

Läs mer

Styrelsereferat 17-18 oktober 2013

Styrelsereferat 17-18 oktober 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-10-05--07 1(60) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-10-05--07 Föregående möte: 2007-08-24--26

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Innehåll. Vår vision. Vår verksamhetsidé

Innehåll. Vår vision. Vår verksamhetsidé Innehåll Sveriges Aktiesparares Riksförbund Rådmansgatan 70 A 113 89 Stockholm Telefon 08-50 65 15 00 www.aktiespararna.se Organisationsnummer: 857202-1593 Aktiespararnas årsredovisning 2007 Textredigering:

Läs mer

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner.

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner. Innehåll Inledning... 2! Proposition: Verksamhetsplan 2014... 3! Proposition: Likabehandlingsplan 2014... 11! Proposition: Budget 2014... 26! Proposition: Vision för Ung Media Sverige... 31! Proposition:

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden RAPPORT DEN 31 MAJ 2007 DNR 07-4828-000 2007 : 9 Konsumentskyddet på finansmarknaden INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 1. UTGÅNGSPUNKTER 6 1.1 Statens och konsumenternas ansvar 7 1.2 Flera myndigheter

Läs mer

Bolagsstyrelseledamot. En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2011 LSA ABL. Svensk kod UVA EFR

Bolagsstyrelseledamot. En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2011 LSA ABL. Svensk kod UVA EFR Bolagsstyrelseledamot En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2011 LSA ABL Svensk kod UVA EFR Bolagsstyrelseledamot En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser Innehåll

Läs mer

Om VINNOVA. Om Tillväxtverket

Om VINNOVA. Om Tillväxtverket VINNOVA Rapport VR 2009:29 Organisationsformernas betydelse i klusterverksamhet Att organisera klusterarbete är en ständigt pågående process som ställer höga krav på ledarskap och långsiktig strategi Karina

Läs mer