Motion nr 1/2012 från Aktiespararna i Lund genom Anders Persson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motion nr 1/2012 från Aktiespararna i Lund genom Anders Persson"

Transkript

1 Motion nr 1/2012 från Aktiespararna i Lund genom Anders Persson Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka resurserna, som finns i verksamheten. Trots ett flertal besparingsrundor försämras förbundets ekonomi kontinuerligt och policyn har till slut blivit att vi måste leva på avkastningen från aktieportföljen för att knappt komma i balans. Detta kommer sannolikt i långa loppet att förbruka förbundets kapital och då tvinga förbundet att bli beroende, likt Dr Knaust i pjäxet med samma namn, eller lägga ner. Det är samtidigt viktigt att upprätthålla medlemmarnas inflytande och den lokala förankringen. För att om möjligt minska kostnaderna vill vi komma med stegvisa besparingar. Steg 1 Ändring till flexiblare stadgar Se bilaga 1 för förslagen. Steg 2 Det innebär förslag på årskongress vart annat år med potentiell besparing på 1-2 MSEK/inställd kongress inkl. personalkostnader med over-head, minskning av styrelsen för effektivare styrelsearbete, deltagande på kongress via uppkoppling med Internet och eventuellt e-legitimation, så man samlas lokalt eller regionalt, reduktion av antalet ombud på kongress, så två mindre avdelningar delar på ombud eller ett större endast skickar ett. Val av vissa ombud skall kunna ske enligt dansk förebild direkt av medlemmarna. Om det blir årskongress vart annat år, så måste eventuellt en interimistisk grupp tillsättas för godkännande av årsbokslut etc. för första året. För att upprätthålla en god kontakt mellan styrelse och lokala avdelningar och medlemmarna, så föreslås att regionkonferensen får större betydelse, att styrelsen blir aktivare här att föra ut sitt budskap och ta hem feed-back från de lokala avdelningarna Aktiespararna i Lund genom Anders Persson

2 Bilaga 1 Ändringsförslag Förbundets stadgar 5 Kongress För att få flexibilitet att minska kostnaderna för årskongress föreslås följande ändring: Moment 1 Ordinarie kongress skall hållas årligen eller vartannat år under mars eller april. Extra kongress kan hållas för behandling och beslut i särskild fråga. Vi föreslår att styrelsen tar fram ett förslag i Moment 3 till mindre antal ombud att närvara vid årskongressen och ha ett annat sätt att utse representanterna för att få en god medlemsnärvaro samtidigt som kostnaderna minskas. Det kan vara med dansk förebild att låta hälften väljas direkt av medlemmarna, att lokalavdelningar har gemensam representant, att representanterna deltar via dator hemifrån etc. Moment 3 Kongressen består av 200 ombud samt ledamöterna i förbundsstyrelsen. Lokalavdelning har rätt att utse ett kongressombud. Om antalet lokalavdelningar inte uppgår till 200 har de största lokalavdelningarna rätt att i fallande storleksordning utse ytterligare ett kongressombud intill dess antal ombud uppgår till 200. Antalet medlemmar den 31 oktober ligger till grund för jämförelsen mellan avdelningarna. Kongressombuden och en suppleant för varje kongressombud utses årligen av lokalavdelningarna. Lokalavdelning ska meddela förbundskansliet namnen på utsedda personerna senast under januari. Kongressombud kan delta via Internet och e-legitimation. För att förbättra möjligheten att lämna in motioner bör datum ändras för sista dagen. Moment 6 Motion till ordinarie kongress kan väckas av regionkonferens, lokalavdelning eller enskild medlem. Motion ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 15 januari. Om årskongressen är vartannat år, måste två verksamhetsår godkännas på samma gång eller en annan lösning finnas för godkännande t.ex. att årskongressen utser en interimistisk grupp, som godkänner. Vi ber styrelsen utreda. Se även 6 Moment 2. Moment 8 g) framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen h) fråga om fastställelse av resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen i) beslut om disposition av förbundets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen j) fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter och verkställande direktören. Det finns ingen undre gräns för antalet styrelseledamöter, som skall väljas. Moment 8 p) val av högst sex styrelseledamöter för perioden fram till dess ordinarie kongress hållits andra året efter valet; vid uppkommande vakans under mandatperiodens första år väljs ny ledamot för mandatperiodens andra år 6 Förbundsstyrelsen

3 För att möjliggöra en reduktion av förbundsstyrelsen föreslås en ändring av lägsta antalet och en möjlig reduktion av Unga Aktiesparare i styrelsen. Moment 1 6 Moment 1 Förbundsstyrelsen består av lägst 6 och högst 15 ledamöter. Förbundsordföranden och lägst 4 och högst 12 ledamöter utses av kongressen. Därtill kommer ordföranden eller en vice ordförande i Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund. Förbundsstyrelsen väljer inom sig en eller två vice ordförande. Moment 2 Förbundsstyrelsen är förbundets beslutande organ mellan ordinarie kongresser. Det åligger förbundsstyrelsen.. att årligen avge verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, vilken skall ställas till revisorernas förfogande senast fyra veckor före ordinarie kongress För att möjliggöra en reduktion av styrelsen föreslås följande formuleringar i Moment 3 och 4: Moment 3 Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av förbundsordföranden eller då minst en tredjedel av styrelseledamöterna så begär. Förbundsstyrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Som styrelsens beslut gäller det som biträds av minst hälften av de närvarande ledamöterna, dock minst en tredjedel av förbundsstyrelsen. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val då lotten avgör. Moment 4 Förbundsstyrelsen väljer inom sig ett arbetsutskott om minst en tredjedel av styrelseledamöterna som ledamöter. Arbetsutskottet skall handlägga de ärenden som förbundsstyrelsen delegerar till arbetsutskottet. 8 Regionkonferenser För att få en god medlemsnärvaro i organisationen bör Regionkonferensen få större betydelse. Där kan kontakten med styrelsen utvecklas, om styrelsen är närvarande, och framtidsstrategier, lokala frågor, samarbete mellan lokalavdelningar, bolagsbevakning etc. få en effektiv behandling t.ex. i mindre grupper som även skulle kunna träffa de olika kommittéerna för att ge lokal feed-back och information ut. Vi ber styrelsen ta fram förslag på om stadgeändring behöver ske för detta. Förbundsstyrelsen kallar årligen till regionkonferens för varje region. Denna skall hållas före utgången av oktober. I kallelsen skall anges hur många representanter varje lokalavdelning skall utse. Konferensen förbereds av förbundsstyrelsen eller den förbundsstyrelsen utser. Regionkonferens skall avge förslag till en ledamot samt personlig suppleant för denne att ingå i förbundets valberedning.

4 Förslag till svar på motion nr 1/2012 Avd. 115 har motionerat om ändringar i stadgarnas 5 innebärande att ordinarie kongress skall kunna hållas vartannat år samt att deltagande skall kunna ske via Internet. Vidare att minimiantalet styrelseledamöter skall minskas till att lägst kunna vara 6 och högst 15. Förbundsstyrelsen anser att det är av vikt att kongress hålls varje år. Kongressen har, förutom ett antal beslutande funktioner, ett starkt inslag av informationsutbyte och social samvaro med stor betydelse för att inspirera inför kommande arbete och kunna visa erkänsla för utförda insatser. Då det även föreslås att regionkonferenserna skall utökas, medför förslaget inte några större kostnadsbesparingar. Beträffande minskningen av antalet styrelseledamöter hänvisas till svaret i motion 2. Förslag till beslut Styrelsen föreslår, mot denna bakgrund, kongressen besluta att avslå motionen.

5 Motion nr 2/2012 från Hans Sachs, Östermalm/Djurgården m fl Minskning av antalet ledamöter i SARF styrelse I enlighet med Förbundets stadgar ( 6 mom 1) skall Styrelsen bestå av lägst 11 högst 15 ledamöter. Förbundsordföranden och lägst 10 högst 12 ledamöter utses av kongressen. Därtill kommer ordföranden och en vice ordförande i Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund. Under ett antal år har flera av styrelsens medlemmar framfört åsikter om att antalet styrelsemedlemmar borde minskas. De ledamöter ur Förbundets valberedning som bevakat ett begränsat antal styrelsemöten delar denna uppfattning och tror att en förändring kan leda till effektivare arbete i styrelsen. Valberedningens uppgift är att till kongressen ta fram ett förslag på den styrelse som man anser har bäst förutsättningar att fatta de rätta strategiska besluten kring förbundets verksamhet antalet ledamöter oaktat. Vi anser att styrelsens sammansättning kompetensmässigt med nio ledamöter är tillräcklig. Kompetenskraven kan komma att ändras, justeras eller kompletteras över tiden, beroende på styrelsens sammansättning. En fortlöpande kontakt mellan valberedning och styrelsens ordförande bör i detta sammanhang eftersträvas. Utan att ifrågasätta den grunduppgift som valberedningen har och som ovan antytts tror vi dock inte att en reducering av antalet ledamöter skulle kunna vara till nackdel för Förbundet utan snarast komma att effektivisera styrelsearbetet. Vi anser att det av skilda skäl är viktigt att bibehålla inslaget av ledamöter från Unga Aktiesparare och vill därför föreslå att den reducering av ledamöter som vår motion ger uttryck för kommer att beräknas ur kvoten övriga ledamöter. Det finns naturligtvis också en kostnadsbesparingseffekt i vårt förslag som ej skall underskattas. Undertecknade medlemmar som också utgör Förbundets Valberedning är eniga om innehållet i denna motion. Vi föreslår sålunda att 6 moment 1 i Förbundets stadgar får följande lydelse:

6 Förbundsstyrelsen består av lägst 9 och högst 13 ledamöter. Förbundsordföranden och lägst 6 och högst 10 ledamöter utses av kongressen. Därtill kommer ordföranden och vice ordförande i Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund. Förbundsstyrelsen väljer inom sig en eller två vice ordförande. Stockholm Hans Sachs, Stockholm Östermalm/Djurgården Sune Jonasson, Helsingborg Kjell Gunnarsson, Vetlanda/Sävsjö Christer Martinsson, Lidköping/Götene Olle Törnblom, Göteborg City Asta Ryman, Lidingö Rolf Karlsson, Stockholm Sydväst Morgan Ricknell, Skellefteå Roger Svensk, Hudiksvall

7 Förslag till svar på motion nr 2/2012 Motionen innebär att förbundsstyrelsens storlek minskas, från idag personer, till 9-13 personer. Av dessa är två platser reserverade för ungdomsförbundets representanter, varför kongressen har att välja 7-11 personer, inklusive ordföranden. Förbundsstyrelsen har inte någon gemensam uppfattning i denna fråga. För en minskning talar klart möjligheten av ett effektivare styrelsearbete. Den angivna kostnadsbesparingen är dock relativt begränsad. Mot förslaget talar risken för minskad representativitet och en oro för att det lokala inflytandet och perspektivet kommer att minska. Det bör också noteras att styrelsens ledamöter idag också ägnar tid och kraft åt arbete i kommittéer, möten och arbete med lokalavdelningar och regionkonferenser. Det vore olyckligt om detta engagemang skulle mattas av som en följd av att uppgifterna skall fördelas på färre personer. En majoritet av styrelsen avstyrker motionen på de i föregående stycke redovisade skälen och anser att nuvarande bestämmelse, dvs. ordföranden plus lägst 10 och högst 12 ledamöter valda av kongressen, bäst svarar mot förbundets behov. Denna uppfattning blir alltså styrelsens ställningstagande och förslag. Oberoende av kongressens beslut i frågan bör en rättelse ske av en äldre oklarhet eller felskrivning i nuvarande stadgar. Dagens 6 Moment 1 skall rätteligen lyda: Förbundsstyrelsen består av lägst 13 och högst 15 ledamöter. Förbundsordföranden och lägst 10 och högst 12 ledamöter utses av kongressen. Därtill kommer ordföranden och vice ordföranden i Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund. Förbundsstyrelsen väljer inom sig en eller två vice ordförande. Motionen innebär således att bestämmelsen i stället skall lyda Förbundsstyrelsen består av lägst 9 och högst 13 ledamöter. Förbundsordföranden och lägst 6 och högst 10 ledamöter utses av kongressen. Därtill kommer ordföranden och vice ordföranden i Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund. Förbundsstyrelsen väljer inom sig en eller två vice ordförande. Förslag till beslut Styrelsen föreslår, mot den bakgrunden, kongressen besluta att avslå motionen.

8 Motion nr 3/2012 från Aktiespararna i Limhamn genom Lars Emmertz Lägg ned programkatalog Syd Vi i styrelsen Limhamn har upprepade gånger krävt att programkatalogen för Syd tages bort. Den tjänar inte sitt syfte och belastar bara negativt föreningens ekonomi. Första året den utgavs i Syd belastade den vår avdelning med drygt 30 procent av vårt anslag, helt orimligt. Dessutom finns samma uppgifter på ett antal andra ställen, hemsidan, tidningen Aktiespararen, genom vita kort och . Programkatalogen för hösten -11 blev för vår del inaktuell redan dagen efter utgivningen, då meddelade ett medverkande företag ändring av datum, ingenting vi kunde ändra i katalogen däremot kunde vi lätt ändra detta i våra andra forum. Limhamnsavdelningen ser ingen nytta med denna katalog och motionerar därför att den lägges ner. Styrelsen Limhamn genom Lars Emmertz

9 Förslag till svar på motion nr 3/2012 Motionären föreslår att programkatalog Syd skall upphöra då den numera är onödig och belastar lokalavdelningarnas ekonomi. Programkatalogerna ges för närvarande ut endast i Syd och Väst, ej i Öst eller Nord. Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt att kontinuerligt utvärdera olika modeller för att sprida information om träffar och andra aktiviteter. Tidningen Aktiespararen genomgår en stor förändring. Den omfattar också medlemssidorna. Ambitionen är att tidningen skall fungera som ett kommunicerande kärl när det gäller innehåll och utformning med webb och lokala hemsidor. Beslut har därför fattats om att programkatalogerna i sin nuvarande utformning och spridning skall upphöra. De skall ersättas av lösningar som möjliggör en vidare spridning oavsett geografisk indelning. Förslag till beslut Styrelsen föreslår, mot denna bakgrund, kongressen besluta att motionen bifalles.

10 Motion nr 4/2012 från Aktiespararna i Växjö genom Karin Sjöblom Pedagogisk utbildning av våra utbildare I en stor organisation som Aktiespararna är det viktigt att utbilda sina medlemmar. Mycket bra utbildningar finns för aktiesparare i Stockholm. Men för de medlemmar och blivande medlemmar bosatta utanför Stockholm är detta inget alternativ. Det blir alltför dyrt med kostnader för resor och övernattning. I Aktiespararnas medlemskår finns många som har kunskaper för att leda kurser i aktiekunskap. För att leda kurser räcker dock inte denna kunskap. Man ska ha modet och den pedagogiska förmågan att ställa upp som kursledare. Vi i lokalavdelningen i Växjö föreslår att Aktiespararna ordnar utbildningar för blivande utbildare med början hösten Växjö den 5 december 2011 Lokalavdelningen i Växjö genom Karin Sjöblom utbildningsansvarig

11 Förslag till svar på motion nr 4/2012 Förbundet delar motionärens uppfattning att kunskap och kompetens utgör viktiga faktorer för att rekrytera och behålla medlemmar. Där har den lokala verksamheten en särställning som förmedlare. Förbundets förtroendevalda utgör här en viktig resurs och möjlighet. Förbundet har utvecklat ett utbildningsprogram för de förtroendevalda riktat till den gruppen. Avsikten är att anslå ytterligare resurser och vidga detta program för att utbilda utbildare, med start hösten Förslag till beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att bifalla motionen.

12 Motion nr 5/2012 från Arne Svahn, Stockholm Sydväst Principer för medlemsavgiften Det låga medlemsantalet, i förhållande till potentialen, och nuvarande avgiftsnivå borda vara en signal till att diskutera våra avgifter och medlemsutveckling. Målet kan vara att dubblera antalet medlemmar och om avgiften halveras ger det oförändrade totalintäkter. Då blir vi mer representativa för aktieägarna och samtidigt fördubblas både basen för inflytande och affärsverksamhet. Många medlemmar tycker att man får mycket för avgiften och utnyttjar det, men ännu fler, och även de som inte är medlemmar än, är inte lika engagerade men tycker att de stöder en bra sak och följer med vad som sker. Denna senare grupp är priskänslig och redovisar sin ståndpunkt vid "uppföljningsamtal". Här har vi en stor rekryteringsbas som lättare nås med en annan avgiftsnivå. De vill vara med men inte avsätta så mycket tid och pengar för sitt intresse. Här finns många av de som går på stämmor och är positiva. Det övergripande målet måste vara att få fler medlemmar. Med hjälp av kvalificerad undersökning och analys borde vi kunna hitta en optimalare punkt för avgift och medlemstal. Mälarhöjden Arne Svahn Stockholm Sydväst

13 Förslag till svar på motion nr 5/2012 Förbundsstyrelsen delar motionärens syn om att ett övergripande mål måste vara att få fler medlemmar och att frågan om medlemsavgiftens storlek och konstruktion bör utredas. Förbundet avser att under året genomföra en kvalificerad undersökning kring medlemskapet där avgiften utgör en av frågorna, detta för att se om man kan finna stöd för en optimalare struktur på sätt motionären önskar. Förslag till beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att bifalla motionen.

14 Motion nr 6/2012 från Aktiespararna i Säffle/Åmål genom Anders Hansson Årsavgift i två nivåer Bakgrund: Vi upplever att medlemskapet sjunkit drastiskt under den senare tiden. Vi tycker oss kunna härröra en kraftig minskning av antalet medlemmar sedan den kraftiga höjningen av medlemsavgiften. Detta har vi även fått bekräftat från tidigare medlemmar. Vi upplevde höjningen som ett elitistiskt tänkande som gynnar de med störst kapital och/eller de mest aktiva spararna med större krav, gentemot småspararna, vilka Aktiespararna till stor del skall värna om, men som inte utnyttjar alla förmåner och service som erbjuds men ändå får betala för den. Förslag till åtgärd: För att motverka ytterligare minskning av medlemsantalet och främja värvningen av nya medlemmar motionerar vi härmed om att vi inför ett medlemskap i två steg. Ett billigare standardmedlemskap som framför allt välkomnar nybörjare och de småsparare som kanske inte ännu kommit så långt eller har behov av alla de förmåner som finns hos Aktiespararna. Ett medlemskap plus av mer exklusiv karaktär som kostar lite mer, men samtidigt ger mer förmåner och större serviceutbud till de aktiesparare som har större kapital och eller är mer aktiva i sitt aktiesparande. På detta sätt kan Aktiespararna tillgodose alla medlemmar så nybörjarna och småspararna åter kan känna sig välkomna. Det är viktigt att Aktiespararna stöttar småspararna och hjälper dem vidare. Förhoppningsvis utvecklas de och går då vidare till medlemskap plus. Aktiespararna har redan idag fler olika medlemskap (Unga aktiesparare, 1-årsmedlemskap, 3årsmedlemskap, ständig medlem samt familjemedlemskap) så det bör inte vara något hinder till detta. Vi yrkar på att stämman skall bifalla denna motion så att småspararna åter känner sig välkomna till Aktiespararna. Åmål Aktiespararna Säffle/Åmål g/m Anders Hansson

15 Förslag till svar på motion nr 6/2012 Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om vikten av fler medlemmar och att den för två år sedan beslutade höjningen av medlemsavgiften kan ha minskat intresset för att vara medlem. Någon ny höjning av medlemsavgiften finns därför inte i någon plan. Styrelsen kommer under året att genomföra en kvalificerad undersökning kring medlemskapet, i vilken bl.a. frågor om differentierade medlemsavgifter ställs. Styrelsen anser att man skall avvakta med ett ställningstagande till dess undersökningen är genomförd och resultatet kan utvärderas. Förslag till beslut Styrelsen föreslår, med denna bakgrund, kongressen besluta att avslå motionen.

16 Motion nr 7/2012 från Aktiespararna i Göteborg Hisingen genom Hans Westgren Werner Avgiftsbefrielse för ledningsgrupper Bakgrund: Medlemmar i Hisingens ledningsgrupp och alla andra ledningsgrupper har under många år arbetat gratis för förbundet. Jobbet är inspirerande och roligt, men tar mycken tid och kostar en del. Varje termin skall träffar bokas, bolag väljas och fördelas för kontakt inom gruppen. Det gäller ju att få så många bolag som möjligt att bli intresserade av att komma på våra möten och presentera sig. Vid varje ny kontakt med ett bolag tar det ett antal veckor, innan ett svar kommer. I bästa fall med ett ja, annars får man starta om igen och söka ett nytt bolag. Kassören i ledningsgruppen har ett stort ansvar för att pengar kommer in från medlemmar och ha koll på hur många som anmält sig till träffen, så att t.ex. lokalen passar. Vissa av medlemmarna vill gärna betala kontant vid träff, så kassör har stort ansvar. Dessutom skall en ansvarig i gruppen boka och se till att gästerna får något till livs, t.ex. kaffe och smörgås. Efter våra möten tar medlemsansvarig deltagarkorten för att ta hand om de som vill bli medlem, utbilda sig eller bli mer aktiv. Det innebär telefonkontakt. Alla i gruppen lägger ner många timmar på att få till träffar som lockar våra befintliga och nya medlemmar. Andra organisationer stora som små belönar sina arbetande ledningsgruppspersoner med åtminstone befrielse av årsavgiften. Vill Aktiespararna behålla de arbetande ledningsgruppspersonerna är tiden mogen för en omprövning vad gäller årsavgiften. Vi yrkar därför att Aktiespararna beviljar max 6 st arbetande ledningsgruppspersoner per lokalavdelning befrielse från årsavgift. Göteborg Göteborgs Hisingens ledningsgrupp genom Hans Westgren Werner

17 Förslag till svar på motion nr 7/2012 Förbundsstyrelsen delar helt uppfattningen att många aktiva ledningsgruppspersoner lägger ner mycket tid och omsorg för att driva en bra lokalavdelning. Det arbete som läggs ned utgör ideellt arbete som ofta upplevs som inspirerande och roligt och är uppskattat av övriga medlemmar. Förslaget att bevilja max 6 st. arbetande ledningsgruppspersoner per lokalavdelning befrielse från årsavgift medför vissa problem. Förutom en kostnad, eller intäktsminskning, för förbundet innebär detta för den enskilde en skattepliktig förmån, med skyldighet för förbundet att lämna inkomstbesked till skatteverket. Förslaget skulle också skapa svåra avgränsningar och bedömningar. Styrelsen anser det bättre att utveckla andra och nya sätt för att visa tacksamhet och uppskattning för de många förtjänta insatserna. Förslag till beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att avslå motionen.

18 Motion nr 8/2012 från Björn Söderström, Danderyd Avgiftsrabatt för samverkande organisationer I akt o mening bredda medlemsunderlaget föreslås möjlighet införa samarbetsmedlemskap. Föreslås att det tillsätts en grupp som får till uppdrag söka etablera samarbete där vi erbjuder olika intressegrupper ett speciellt reducerat medlemskap. Exempel på organisationer kan vara: PRO Villa-ägarna 1,6 miljoners klubben 2,6 miljoners klubben m.fl. Medlemskapet kan av sparskäl innebära tillgång till tidningen via nätet. Stocksund Björn Söderström, Danderyd

19 Förslag till svar på motion nr 8/2012 Styrelsen delar motionärens uppfattning att det är angeläget att vi i arbetet med att få fler medlemmar undersöker olika sätt att samverka med andra organisationer och grupper. Det är samtidigt viktigt att medlemskapet och dess innehåll inte eroderas. Frågan om olika typer av medlemskap och avgifter är känslig och flerbottnad. Inom Medlemsavdelningen pågår just nu ett arbete kring olika former av värvarkanaler där samverkan med andra intresseorganisationer utgör en del. I samband med den beslutade medlemsundersökningen kommer också denna fråga att utvärderas. Styrelsens uppfattning är att detta interna arbete först skall fullföljas. Förslag till beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att avslå motionen.

20 Motion nr 9/2012 från Björn Söderström, Danderyd Fler externa rabattavtal Undertecknad föreslår att en grupp tillsätts som får i uppdrag att: Sluta avtal med olika leverantörer och organisationer i syfte att erbjuda våra medlemmar fördelar utur sitt medlemskap. Exempel på sådana fördelar kan vara: Rabatt för våra medlemmar på hotell. Rabatt på flyg: SAS --- Norwegian Bättre pris på försäkring. Erbjudande från lämpligt bolag. Gruppen torde inte ha stora problem hitta fler samarbetsföretag. Stocksund Björn Söderström, Danderyd

21 Förslag till svar på motion nr 9/2012 Motionären lyfter fram vikten av att söka samverkanslösningar som ökar de ekonomiska förmånerna kopplade till ett medlemskap. Aktiespararnas primära uppgift i denna del är att medverka till att finna lösningar som möjliggör att medlemmarna kan göra bättre och klokare affärer i sitt aktie- och fondsparande. Förbundet har genom åren också sökt olika lösningar för medlemmarna som inneburit tillgång till rabatterade produkter och tjänster och som har en rimlig logisk koppling till Förbundets verksamhet. Detta arbete, som pågår inom medlemsavdelningen, bör fortsätta. Man bör då naturligtvis knyta till sig eller lyssna på kunniga och idérika medlemmar. Förslag till beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att avslå motionen.

22 Motion nr 10/2012 från Björn Söderström, Danderyd Betaltjänster genom Aktieinvest Utur vårt ägande i Aktieinvest har vi en enorm fördel om vi kan framgent erbjuda våra medlemmar: Möjlighet att via Aktieinvest betala räkningar. Kan detta erbjudas kan man sedan via lokalavdelningarna utur samarbete med lokala bibliotek bibringa medlemmarna kunskaper i internet. Föreslås att: Kongressen tillsätter en grupp med uppgift undersöka samt förverkliga detta. Stocksund Björn Söderström, Danderyd

23 Förslag på svar på motion nr 10/2012 Motionsställaren yrkar att kongressen skall besluta att Aktieinvest skall utöka sitt utbud med att även innefatta betaltjänster. Att erbjuda medlemmar och sparare att betala räkningar via Aktieinvest ligger utanför Aktieinvests uppdrag och verksamhetsidé. Vidare saknar Aktieinvest de banktillstånd som är erforderliga för att kunna erbjuda detta. Beslut i en sådan fråga bör beredas och fattas av Aktieinvests styrelse. Förslag till beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att avslå motionen.

24 Motion nr 11/2012 från Aktiespararna i Stockholm Kungsholmen genom Erik Levlin Robothandel Handel mellan datorer uppmärksammades redan i samband med börskraschen Men som rapporterats har högfrekvenshandeln eller robothandeln under tiden sedan finanskraschen 2008 eskalerat och står numera många dagar för över hälften av transaktionerna på Stockholmsbörsen och anslutande marknader. Fenomenet är liknande över hela västvärlden. Det är viktigt att marknadens frihet uttalas. Men fundamentalt i aktiespararnas idéer är också att det är människor som uppträder på marknader och aktivitet också måste följas av ansvar. På den grunden kan handel som enbart sker i den elektroniska världen ifrågasättas. Det har väldigt lite med långsiktigt aktieägande att göra bland annat för att det är helt skiljt från börsbolagens försörjning med riskkapital. Snarare skulle det kunnas ses som att driva marknadens kortsiktiga lockelse till tradingvinster till absurda nivåer. Vi tror att det här är ett fenomen som kommer att fortsätta att ta sig allt mer spektakulära former. Bara av debattskäl finns det anledning för Aktiespararna att ta upp och granska robothandeln vid kongressen För att fördjupa frågan ur enskild aktieägarsynpunkt skulle härefter en observationsgrupp med medlemmar från olika delar av landet kunna tillsättas som fördjupat får titta på frågan och utarbeta rapport till kongressen Trading har klassiskt agerat ljusskyggt från övriga marknadsaktörer. Vinnare blir den som besitter informationsövertag, smartness och styrka. Insyn är inget man har intresse av. Det tycks också gälla robothandeln, där media har haft svårt att få fram fakta om teknik, ägare till robotar och vem som ytterst investerar och står för vinster. En första väg sett ut enskild aktieägarsynpunkt skulle vara att permanent för insyn öppna noterade bolags aktieböcker på samma sätt som de är det i icke noterade bolag. Aktieböckerna bör inte begränsa omvärldens insyn. Dessutom bör i böckerna föras in vilka som också är tillfälliga ägare, inte bara de som råkar vara med vid lagreglerade avstämningstillfällen. Eftersom robothandlare har resurser att styra den kortsiktiga värderingen på enskilda aktier så bör de också allmänt och obligatoriskt göras till del av finansinspektionens insynsregister, alltså det som i dag upptar legala insiders såsom företagsledningar och styrelseledamöter. Vi yrkar att Aktiespararna tillsätter en observationsgrupp för robothandeln att rapportera till kongressen 2013 att Aktiespararna verkar för en ökad insyn i noterade bolags aktieböcker att all robothandel rapporteras i finansinspektionens insynsregister Stockholm 14 december 2011 Ledningsgruppen för Stockholm Kungsholmen, Erik Levlin, Mats Blomberg, Stefan Björck, Per Lundin, Christopher Ödmann, Olof Levlin, Gunnar Tjellström och Astrid Östlund.

25 Förslag till svar på motion nr 11/2012 Motionsställaren yrkar att Aktiespararna tillsätter en observationsgrupp för s k robothandel att rapportera till kongressen 2013, att Aktiespararna verkar för en ökad insyn i noterade bolags aktieböcker, samt att all robothandel rapporteras i Finansinspektionens insynsregister Den s k robothandeln är ett fenomen som att fortsätter att ta sig alltmer spektakulära former. Det finns därför anledning för Aktiespararna att fördjupa sig i frågan. En sådan fördjupning omfattar också ökad insyn i de noterade bolagens aktieböcker samt utvidgad rapportering till Finansinspektionens insynsregister. Marknadsplatsernas funktion är vital för förtroendet för aktiemarknaden. Den s.k. robothandeln har skapat oro att handeln inte fungerar tillfredsställande. Bolagskommittén har ägnat frågan stor uppmärksamhet under hösten 2011 och har hitintills inte funnit fall där Aktiespararnas medlemmar skulle ha lidit skada p.g.a. denna form av handel. Det finns ändå stor anledning att ha fortsatt fokus på robothandeln. Förslaget att tillsätta en observationsgrupp med återrapportering till kongressen 2013 kan säkert lyfta frågan ytterligare. Styrelsen är dock av uppfattningen att denna observationsgrupp kan utgöras av förbundets Intressebevakning och bolagskommitté och att förbundsledningen rapporterar så snart man har kommit till några väl underbyggda slutsatser, dock senast till kongressen Ökad insyn i de noterade bolagens aktieböcker och utvidgad rapportering till Finansinspektionens insynsregister kräver lagändringar. Det är osäkert om sådana förändringar verkligen begränsar robothandelns avarter och stärker förtroendet för aktiemarknaden. Dessa frågor bör få utredas av Intressebevakningen innan kongressen binder förbundet. Förslag till beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att uppdra åt styrelsen att snarast, dock senast till kongressen 2013, återrapportera om den s k robothandeln, samt att uppdra åt styrelsen att utreda frågorna om ökad insyn i de noterade bolagens aktieböcker och utvidgad rapportering i Finansinspektionens insynsregister.

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

l. FIRMA. Föreningens firma är Bergshamra Bygdegårdsförening. Ingen ändring

l. FIRMA. Föreningens firma är Bergshamra Bygdegårdsförening. Ingen ändring Förslag till ändring av stadgar för Bergshamra Bygdegårdsförening Att behandlas vid årsmötet 2012. Styrelsens förslag till ändring av nuvarande stadgar föranleds främst av det faktum att Bygdegården numera

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Sveriges Ornitologiska Förening BirdLife Sverige

Stadgar för Sveriges Ornitologiska Förening BirdLife Sverige Stadgar för Sveriges Ornitologiska Förening BirdLife Sverige Antagna vid årsmöte 2015-04-18 och fastställda vid årsmöte 2016-04-09 1 Namn och status Föreningens namn är Sveriges Ornitologiska Förening

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015 Handlingar inför årsstämman 2015 i, 556515-2310 onsdagen den 20 maj 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i, onsdagen den 20 maj 2015 kl. 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

SVERIGES FRANCHISETAGARE

SVERIGES FRANCHISETAGARE stadgar för SVERIGES FRANCHISETAGARE (802433-3828) Reviderade 2006, 2011 och 2014 1 Stadgar för Sveriges Franchisetagare 1 Firma och säte Föreningens firma är Sveriges Franchisetagare och har sitt säte

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Val av en eller två justeringsmän; 4. Prövning av om stämman

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

Stadgar för Dataföreningen i Sverige

Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar för Dataföreningen i Sverige Sida 1 av 6 Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar antagna av Dataföreningen i Sverige vid ordinarie Föreningsstämmor; första gången 29:e mars 2012 samt andra

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Styrelse i Göteborgs Ornitologiska Förening (GOF) föreslår årsmötet att anta nya stadgar vid ordinarie årsmöte 2017-04-02. För att dessa ska

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

STADGAR. för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte )

STADGAR. för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte ) STADGAR för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte 2009-09-08) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hönö Öråd. 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Stadgar RFSU. 1 Ändamål. 2 Organisation och ansvar. 3 Medlemskap. Reviderade och antagna av kongressen 2015

Stadgar RFSU. 1 Ändamål. 2 Organisation och ansvar. 3 Medlemskap. Reviderade och antagna av kongressen 2015 Stadgar RFSU Reviderade och antagna av kongressen 2015 1 Ändamål Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden ideell förening. RFSU utgår från övertygelsen

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Dagordning)för)Astronomisk)Ungdoms)årsmöte)2013803803) )

Dagordning)för)Astronomisk)Ungdoms)årsmöte)2013803803) ) Dagordning)för)Astronomisk)Ungdoms)årsmöte)2013803803) ) 1. #Mötet#öppnas.# 2. Upprop#av#närvarande.# 3. Fråga#om#årsmötets#stadgeenliga#utlysande.# 4. Val#av#mötesfunktionärer.# 4.1. #Val#av#mötesordförande.#

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Val av en eller två justeringsmän; 4. Prövning av om stämman

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

G1 2004-03-17. Stadgar för den Ideella Föreningen ITS-Sweden

G1 2004-03-17. Stadgar för den Ideella Föreningen ITS-Sweden G1 2004-03-17 Stadgar för den Ideella Föreningen ITS-Sweden STADGAR FÖR ITS-SWEDEN 1 Namn och säte Föreningens namn är ITS-Sweden. Föreningens firma på engelska språket lyder Intelligent Transport Systems

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

BILAGA 2 BILAGA 3 Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 aktiebolagslagen (2005:551) Styrelserna för Bure och Skanditek har antagit en gemensam fusionsplan daterad den 13 oktober 2009. Fusionsplanen

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan för global rättvisa 1 Organisation

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT Antagna på Riksteaterns kongress den 10 maj 2015 Dispens 17 antaget av nationella styrelsen 11 maj 2016 Inledande bestämmelser 1 Riksteatern regionalt, internt benämnd

Läs mer

STADGAR. Kost & Näring

STADGAR. Kost & Näring STADGAR för Kost & Näring - en branschförening inom Ledarna Fastställda på Årsmötet 2012-03-24 Sida 1 av 7 Stadgar för Kost & Näring en branschförening inom Ledarna 1 Uppgift och syfte Kost & Näring är

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b)

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b) s i, förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b) föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen om 213 149 060 kronor balanseras i ny räkning och att någon utdelning för räkenskapsåret 2012

Läs mer

STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN

STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN Stadgarna antagna vid årsmötet den 19 april 2013 1 ÄNDAMÅL Svenska Kyltekniska Föreningen, nedan benämnd Föreningen, har till ändamål att befordra utvecklingen

Läs mer

Stadga för Skvaderns elevorganisation. Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007

Stadga för Skvaderns elevorganisation. Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007 Stadga för Skvaderns elevorganisation Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007 1 Ändamål Syftet med denna stadga, samt organisationen som stadgan gäller för, är att kontakten

Läs mer

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december.

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december. Sidan 1 av 5 STADGAR 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna Jarlabanke Täby inom Stockholmsdistriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är 816000-2807. Föreningen är ideell och partipolitiskt

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation 1.1 Föreningens firma är Convictus. STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS 1 1 Föreningens firma och organisation 1.2 Convictus är en ideell stödförening för hemlösa och för människor på väg ur hemlöshet, drogberoende

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Stadgar för Hälsingekatten ansluten till SVERAK Bildad 20 maj 1993

Stadgar för Hälsingekatten ansluten till SVERAK Bildad 20 maj 1993 Stadgar för Hälsingekatten ansluten till SVERAK Bildad 20 maj 1993 1 Benämning, tillhörighet och syfte 1.1 Klubben är en ideell förening och dess namn är Hälsingekatten, vilket förkortas HÄK. 1.2 Klubben

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSTEATERN

STADGAR FÖR RIKSTEATERN STADGAR FÖR RIKSTEATERN Antagna på Riksteaterns kongress den 22 maj 2011 Inledande bestämmelser 1 Riksteatern är en sammanslutning av Riksteaterföreningar och andra anslutna organisationer. Till Riksteatern

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 30 maj 2015

Protokoll fört vid årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 30 maj 2015 1 (6) Protokoll fört vid årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 30 maj 2015 Plats: Gävle Högskola, Gävle Närvarande aktieägare: Enligt bilaga 1 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av Carl Klingberg,

Läs mer

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 Anno 1875 Sida 1 av 5 Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 1. Lindholmsdockans Hamn och Sjöbodsförening är en ideell förening för värnandet av Sveriges äldsta torrdocka som byggdes 1875. Föreningen

Läs mer

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar 1 (8) Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar Antagna vid kongressen i Uppsala den 11:e till 12:e augusti 2012. 1 Ändamål Liberala Ungdomsförbundet är en fristående organisation som verkar i anslutning

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla: Styrelsens för Starbreeze AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och om överlåtelse av egna aktier enligt punkt 12 i förslaget till dagordning vid årsstämma

Läs mer

Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Firma. 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening.

Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Firma. 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening Firma 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Föreningens ändamål och verksamhetens art 2. Ändamålet med föreningens verksamhet

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning Grupp Atmen är en ideell och obunden förening som samlar, sammanställer och sprider kunskap om byggande och byggnadskonst i Sverige. Föreningen verkar för hus och byggande av god kvalitet i ett helhetsperspektiv.

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i addvise inredning skyddsventilation ab (publ), org.nr. 556363-2115 i Bromma den 24 september 2009

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i addvise inredning skyddsventilation ab (publ), org.nr. 556363-2115 i Bromma den 24 september 2009 Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i addvise inredning skyddsventilation ab (publ), org.nr. 556363-2115 i Bromma den 24 september 2009 Närvarande: Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i

Handlingar inför Årsstämma i 2014-04-03 Handlingar inför Årsstämma i 7 maj 2014 Årsstämma i Årsstämma i den 7 maj 2014 kl 17.00 i bolagets lokaler på Berga Backe 4 i Danderyd. Registrering från 16.30. Aktieägare som önskar deltaga

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim.

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. STADGAR FÖR FÖRENINGEN BETANIAHEMMET 1 Föreningen är en ideell förening. Dess namn är Föreningen Betaniahemmet.

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011 Malmö 29 mars, 2011 Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014 Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB måndagen den 30 juni 2014 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4.

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Stadgar för SeniorNet Helsingborg

Stadgar för SeniorNet Helsingborg Stadgar för SeniorNet Helsingborg Fastställda den 26 augusti 1999 Reviderad: Extra medlemsmöte den 23 augusti 2001 Årsmöte den 28 februari 2002 Årsmöte den 16 mars 2006 Årsmöte den 8 mars 2007 Årsmöte

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ) Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ) Aktieägarna i Bufab Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 kl 14.00 i Gamla Gummifabrikens lokaler, Jönköpingsvägen 15/Magasingatan,

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN Antagna av Handelskammarföreningen - den 18 mars 1992 och den 5 maj 1992 (årsmöte)

Läs mer