Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år"

Transkript

1 Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka resurserna, som finns i verksamheten. Trots ett flertal besparingsrundor försämras förbundets ekonomi kontinuerligt och policyn har till slut blivit att vi måste leva på avkastningen från aktieportföljen för att knappt komma i balans. Detta kommer sannolikt i långa loppet att förbruka förbundets kapital och då tvinga förbundet att bli beroende, likt Dr Knaust i pjäxet med samma namn, eller lägga ner. Det är samtidigt viktigt att upprätthålla medlemmarnas inflytande och den lokala förankringen. För att om möjligt minska kostnaderna vill vi komma med stegvisa besparingar. Steg 1 Ändring till flexiblare stadgar Se bilaga 1 med dagens stadgar och bilaga 2 för förslagen. Steg 2 Det innebär förslag på årskongress vart annat år med potentiell besparing på 1-2 MSEK/inställd kongress inkl. personalkostnader med over-head, minskning av styrelsen för effektivare styrelsearbete, deltagande på kongress via uppkoppling med Internet och eventuellt e-legitimation, så man samlas lokalt eller regionalt, reduktion av antalet ombud på kongress, så två mindre avdelningar delar på ombud eller ett större endast skickar ett. Val av vissa ombud skall kunna ske enligt dansk förebild direkt av medlemmarna. Om det blir årskongress vart annat år, så måste eventuellt en interimistisk grupp tillsättas för godkännande av årsbokslut etc. för första året. För att upprätthålla en god kontakt mellan styrelse och lokala avdelningar och medlemmarna, så föreslås att regionkonferensen får större betydelse, att styrelsen blir aktivare här att föra ut sitt budskap och ta hem feed-back från de lokala avdelningarna.

2 Bilaga 1 Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande i marknadsnoterade aktier, aktiefonder och andra aktierelaterade värdepapper. Förbundets uppgift är att för medlemmarna skapa bästa möjliga förutsättningar för sparande i marknadsnoterade aktier, aktiefonder och andra aktierelaterade värdepapper. 2 Medlemskap Medlem är varje fysisk person, som ställer sig bakom förbundets syften och har erlagt fastställd medlemsavgift. Medlem i förbundet är också den som är medlem i Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund. Medlem som bor inom viss lokalavdelnings område tillhör normalt denna lokalavdelning. Medlem som uppenbart skadat förbundets verksamhet kan uteslutas. Sådant beslut får fattas av styrelsen om minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna biträder beslutet. 3 Organisation och förbundsorgan Förbundets verksamhetsår är kalenderår. Förbundet är organiserat i lokalavdelningar, regioner och ett centralt förbundskansli. Förbundets verksamhet utövas genom a) Kongress Kongressen är förbundets högsta beslutande organ. b) Förbundsstyrelse Förbundsstyrelsen, som har sitt säte i Stockholm, ansvarar för förbundets organisation och förvaltningen av förbundets angelägenheter. c) Förbundskansli Förbundskansliet, vars arbete leds av en av förbundsstyrelsen utsedd verkställande direktör, handlägger den löpande förvaltningen i enlighet med direktiv från styrelsen eller den styrelsen utser. d) Lokalavdelning Lokalavdelningen är förbundets organ för verksamheten inom särskilt geografiskt avgränsat område, som fastställs av styrelsen. Närmare bestämmelser om lokalavdelnings uppgift och ansvar framgår av 7. 2 e) Regionkonferens Regionkonferens är ett forum för samråd och åsiktsutbyte rörande förbundets verksamhet. Regionkonferens skall utse ledamot och suppleant i förbundets valberedning på sätt anges i 8. f ) Valberedning Valberedningens uppgift är att framlägga förslag till val med mera på kongress i de frågor som anges i 9. g) Revisorer Revisorernas uppgift är att granska styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. 4 Tidskrift Tidskriften Aktiespararen är organ för förbundet. 5 Kongress Moment 1 Ordinarie kongress skall hållas årligen under mars eller april. Extra kongress kan hållas för behandling och beslut i särskild fråga. Moment 2 Förbundsstyrelsen kallar till ordinarie kongress. Kallelse till ordinarie kongress ska utfärdas under november månad året före densamma och kungöras i Aktiespararen.

3 Kongressombud kallas dessutom per post minst en månad före kongressen. De ärenden som alltid ska behandlas på ordinarie kongress framgår av Moment 8. Om kongressen skall behandla fråga avseende ändring av dessa stadgar, skall detta anges i kallelsen. Extra kongress sammankallas då förbundsstyrelsen så finner påkallat eller då minst en tredjedel av lokalavdelningarna så begär. Kallelse till extra kongress skall ske minst en månad före densamma genom Aktiespararen och per post till kongressombuden. I kallelsen skall anges det eller de ärenden som skall behandlas. Moment 3 Kongressen består av 200 ombud samt ledamöterna i förbundsstyrelsen. Lokalavdelning har rätt att utse ett kongressombud. Om antalet lokalavdelningar inte uppgår till 200 har de största lokalavdelningarna rätt att i fallande storleksordning utse ytterligare ett kongressombud intill dess antal ombud uppgår till 200. Antalet medlemmar den 31 oktober ligger till grund för jämförelsen mellan avdelningarna. Kongressombuden och en suppleant för varje kongressombud utses årligen av lokalavdelningarna. Lokalavdelning ska meddela förbundskansliet namnen på utsedda personerna senast under januari. Moment 4 Vid kongress har varje ombud samt ledamot av förbundsstyrelsen förslagsrätt och rösträtt. Röstning med fullmakt eller genom ombud är inte tillåten. Vid lika röstetal avgör lotten. Omröstning är öppen såvida inte annat beslutas av kongressen. Förbundsstyrelsens ledamöter äger ej rösträtt ifråga om ansvarsfrihet och val av förbundsstyrelse. Moment 5 Vid kongress äger förbundets samtliga medlemmar närvaro- och yttranderätt. Kongressen kan dock besluta om enskild överläggning i särskild fråga. Moment 6 Motion till ordinarie kongress kan väckas av regionkonferens, lokalavdelning eller enskild medlem. Motion ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 15 december. 3 Moment 7 Senast 14 dagar före ordinarie kongress skall förutom förslag till föredragningslista, verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, motioner med förbundsstyrelsens förslag till beslut samt valberedningens förslag finnas tillgängliga på förbundskansliet och tillställas kongressombuden. Moment 8 Vid ordinarie kongress skall följande frågor behandlas: a) val av ordförande, inom eller utom kretsen av röstberättigade, att leda förhandlingarna b) anmälan om förbundsstyrelsens val av sekreterare att föra protokoll vid kongressen c) fastställande av röstlängd d) val av tre justeringsmän tillika rösträknare e) fastställande av föredragningslista f) fråga huruvida kongressen blivit behörigen sammankallad g) framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen h) fråga om fastställelse av resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen i) beslut om disposition av förbundets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen j) fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter och verkställande direktören k) fastställande av medlemsavgifter l) behandling av inkomna motioner, förslag till beslut från förbundsstyrelsen samt beslut i anledning härav m) fastställande av antalet styrelseledamöter n) fastställande av arvoden till förbundsstyrelse, revisorer och valberedning o) val av förbundsordförande för perioden fram till dess ordinarie kongress hållits andra året efter valet; vid uppkommande vakans under mandatperiodens första år väljs ny

4 förbundsordförande för mandatperiodens andra år p) val av högst sex styrelseledamöter för perioden fram till dess ordinarie kongress hållits andra året efter valet; vid uppkommande vakans under mandatperiodens första år väljs ny ledamot för mandatperiodens andra år q) val av två revisorer och suppleanter för dessa för perioden fram till dess nästa ordinarie kongress hållits r) val av valberedning bestående av en person och personlig suppleant för denne från varje region samt - som ordförande i valberedningen - ytterligare en person s) av enskild kongressledamot väckt fråga. 4 6 Förbundsstyrelsen Moment 1 6 Moment 1 Förbundsstyrelsen består av lägst 11 och högst 15 ledamöter. Förbundsordföranden och lägst 10 och högst 12 ledamöter utses av kongressen. Därtill kommer ordföranden och en vice ordförande i Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund. Förbundsstyrelsen väljer inom sig en eller två vice ordförande. Moment 2 Förbundsstyrelsen är förbundets beslutande organ mellan ordinarie kongresser. Det åligger förbundsstyrelsen att verkställa kongressbeslut att träffa avgörande i frågor som ej bedöms erfordra kongressbeslut att godkänna bildandet av lokalavdelning och besluta om lokalavdelnings upplösning att fastställa varje lokalavdelnings geografiska område att bestämma ramarna för lokalavdelningarnas verksamhet att i det fall lokalavdelning efter förbundsstyrelsens medgivande bedriver ekonomisk verksamhet tillse att denna verksamhet granskas att besluta om landets indelning i regioner att förvalta förbundets tillgångar att utse firmatecknare att årligen avge verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, vilken skall ställas till revisorernas förfogande senast fyra veckor före ordinarie kongress att upprätta budget och verksamhetsplan att årligen fastställa arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande direktören att yttra sig över till kongress inkomna motioner att i övrigt verka för förbundets ändamål. Moment 3 Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av förbundsordföranden eller då minst fem styrelseledamöter så begär. Förbundsstyrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Som styrelsens beslut gäller det som biträds av minst hälften av de närvarande ledamöterna, dock minst en tredjedel av förbundsstyrelsen. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val då lotten avgör. Moment 4 Förbundsstyrelsen väljer inom sig ett arbetsutskott om fem ledamöter. Arbetsutskottet skall handlägga de ärenden som förbundsstyrelsen delegerar till arbetsutskottet. Moment 5 Förbundsstyrelsen äger vid behov utse kommittéer att bereda och handlägga särskilda frågor. 7 Lokalavdelningar Moment 1 I varje kommun eller annat lämpligt område bildar medlemmar en lokalavdelning, där de tillsammans arbetar för förbundets ändamål och uppgifter. Lokalavdelning utgör del av

5 förbundet. Arbetet i lokalavdelningen skall ledas av en ledningsgrupp bestående av minst tre personer. 5 Moment 2 Det åligger ledningsgruppen att kalla medlemmarna till årsmöte som skall äga rum senast under januari att kalla medlemmarna till ytterligare minst två möten per år samt att utse lokalavdelningens representanter vid regionkonferens. Vid årsmötet skall val ske av ledningsgrupp, kongressombud med suppleanter samt valberedning. Årsmötet har rätt att uppdra åt ledningsgruppen att utse kongressombud med suppleant. I det fall lokalavdelning efter förbundsstyrelsens medgivande bedriver självständig ekonomisk verksamhet skall revisor jämte suppleant för denne utses. Kallelse till årsmöte skall ske på av lokalavdelningens årsmöte beslutat sätt. Om så erfordras kan förbundsstyrelsen kalla medlemmarna i lokalavdelning till årsmöte vid tidpunkt som förbundsstyrelsen beslutar. Moment 3 Om Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund bedriver verksamhet inom lokalavdelningens område skall representant för denna organisation beredas möjlighet att ingå i ledningsgruppen. 8 Regionkonferenser Förbundsstyrelsen kallar årligen till regionkonferens för varje region. Denna skall hållas före utgången av oktober. I kallelsen skall anges hur många representanter varje lokalavdelning skall utse. Konferensen förbereds av förbundsstyrelsen eller den förbundsstyrelsen utser. Regionkonferens skall avge förslag till en ledamot samt personlig suppleant för denne att ingå i förbundets valberedning. 9 Valberedning Valberedningens uppgift är att framlägga förslag till förbundsordförande och övriga styrelseledamöter i förbundet, förslag till revisorer och revisorssuppleanter, förslag till arvoden för dessa, förslag till mötesordförande vid kongressen samt förslag till ordförande i valberedningen. Valberedningen skall vara representerad vid varje regionkonferens. 10 Revisorer Ordinarie kongress väljer varje år för tiden intill dess nästa ordinarie kongress hållits två revisorer och två personliga suppleanter. Den ena revisorn liksom dennes suppleant skall vara auktoriserad. 11 Stadgeändring Stadgeändring kan beslutas vid ordinarie kongress om minst två tredjedelar av antalet närvarande röstberättigade därom förenar sig. Stadgeändring kan också beslutas med enkel röstmajoritet vid två på varandra följande ordinarie kongresser. 12 Upplösning För beslut om förbundets upplösning erfordras tre fjärdedels majoritet av de närvarande vid två på varandra följande kongresser, med minst sex månaders mellanrum, varav minst en ordinarie. I kallelse till kongress som har att behandla fråga om förbundets upplösning skall förslag lämnas om hur styrelsen skall förfara med förbundets tillgångar.

6 Bilaga 2 Ändringsförslag Förbundets stadgar 5 Kongress För att få flexibilitet att minska kostnaderna för årskongress föreslås följande ändring: Moment 1 Ordinarie kongress skall hållas årligen eller vartannat år under mars eller april. Extra kongress kan hållas för behandling och beslut i särskild fråga. Vi föreslår att styrelsen tar fram ett förslag i Moment 3 till mindre antal ombud att närvara vid årskongressen och ha ett annat sätt att utse representanterna för att få en god medlemsnärvaro samtidigt som kostnaderna minskas. Det kan vara med dansk förebild att låta hälften väljas direkt av medlemmarna, att lokalavdelningar har gemensam representant, att representanterna deltar via dator hemifrån etc. Moment 3 Kongressen består av 200 ombud samt ledamöterna i förbundsstyrelsen. Lokalavdelning har rätt att utse ett kongressombud. Om antalet lokalavdelningar inte uppgår till 200 har de största lokalavdelningarna rätt att i fallande storleksordning utse ytterligare ett kongressombud intill dess antal ombud uppgår till 200. Antalet medlemmar den 31 oktober ligger till grund för jämförelsen mellan avdelningarna. Kongressombuden och en suppleant för varje kongressombud utses årligen av lokalavdelningarna. Lokalavdelning ska meddela förbundskansliet namnen på utsedda personerna senast under januari. Kongressombud kan delta via Internet och e-legitimation. För att förbättra möjligheten att lämna in motioner bör datum ändras för sista dagen. Moment 6 Motion till ordinarie kongress kan väckas av regionkonferens, lokalavdelning eller enskild medlem. Motion ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 15 januari. Om årskongressen är vartannat år, måste två verksamhetsår godkännas på samma gång eller en annan lösning finnas för godkännande t.ex. att årskongressen utser en interimistisk grupp, som godkänner. Vi ber styrelsen utreda. Se även 6 Moment 2. Moment 8 g) framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen h) fråga om fastställelse av resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen i) beslut om disposition av förbundets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen j) fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter och verkställande direktören. Det finns ingen undre gräns för antalet styrelseledamöter, som skall väljas. Moment 8 p) val av högst sex styrelseledamöter för perioden fram till dess ordinarie kongress hållits andra året efter valet; vid uppkommande vakans under mandatperiodens första år väljs ny ledamot för mandatperiodens andra år 6 Förbundsstyrelsen För att möjliggöra en reduktion av förbundsstyrelsen föreslås en ändring av lägsta antalet och en möjlig reduktion av Unga Aktiesparare i styrelsen. Moment 1 6 Moment 1

7 Förbundsstyrelsen består av lägst 6 och högst 15 ledamöter. Förbundsordföranden och lägst 4 och högst 12 ledamöter utses av kongressen. Därtill kommer ordföranden eller en vice ordförande i Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund. Förbundsstyrelsen väljer inom sig en eller två vice ordförande. Moment 2 Förbundsstyrelsen är förbundets beslutande organ mellan ordinarie kongresser. Det åligger förbundsstyrelsen.. att årligen avge verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, vilken skall ställas till revisorernas förfogande senast fyra veckor före ordinarie kongress För att möjliggöra en reduktion av styrelsen föreslås följande formuleringar i Moment 3 och 4: Moment 3 Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av förbundsordföranden eller då minst en tredjedel av styrelseledamöterna så begär. Förbundsstyrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Som styrelsens beslut gäller det som biträds av minst hälften av de närvarande ledamöterna, dock minst en tredjedel av förbundsstyrelsen. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val då lotten avgör. Moment 4 Förbundsstyrelsen väljer inom sig ett arbetsutskott om minst en tredjedel av styrelseledamöterna som ledamöter. Arbetsutskottet skall handlägga de ärenden som förbundsstyrelsen delegerar till arbetsutskottet. 8 Regionkonferenser För att få en god medlemsnärvaro i organisationen bör Regionkonferensen få större betydelse. Där kan kontakten med styrelsen utvecklas, om styrelsen är närvarande, och framtidsstrategier, lokala frågor, samarbete mellan lokalavdelningar, bolagsbevakning etc. få en effektiv behandling t.ex. i mindre grupper som även skulle kunna träffa de olika kommittéerna för att ge lokal feed-back och information ut. Vi ber styrelsen ta fram förslag på om stadgeändring behöver ske för detta. Förbundsstyrelsen kallar årligen till regionkonferens för varje region. Denna skall hållas före utgången av oktober. I kallelsen skall anges hur många representanter varje lokalavdelning skall utse. Konferensen förbereds av förbundsstyrelsen eller den förbundsstyrelsen utser. Regionkonferens skall avge förslag till en ledamot samt personlig suppleant för denne att ingå i förbundets valberedning.

8 Motion nr 2/2012 från Hans Sachs, Östermalm/Djurgården m fl angående Minskning av antalet ledamöter i SARF:s styrelse Motion från Hans Sachs, Östermalm/Djurgården m fl till Förbundets Årskongress 2012 Minskning av antalet ledamöter i SARF styrelse I enlighet med Förbundets stadgar ( 6 mom 1) skall Styrelsen bestå av lägst 11 högst 15 ledamöter. Förbundsordföranden och lägst 10 högst 12 ledamöter utses av kongressen. Därtill kommer ordföranden och en vice ordförande i Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund. Under ett antal år har flera av styrelsens medlemmar framfört åsikter om att antalet styrelsemedlemmar borde minskas. De ledamöter ur Förbundets valberedning som bevakat ett begränsat antal styrelsemöten delar denna uppfattning och tror att en förändring kan leda till effektivare arbete i styrelsen. Valberedningens uppgift är att till kongressen ta fram ett förslag på den styrelse som man anser har bäst förutsättningar att fatta de rätta strategiska besluten kring förbundets verksamhet antalet ledamöter oaktat. Vi anser att styrelsens sammansättning kompetensmässigt med nio ledamöter är tillräcklig. Kompetenskraven kan komma att ändras, justeras eller kompletteras över tiden, beroende på styrelsens sammansättning. En fortlöpande kontakt mellan valberedning och styrelsens ordförande bör i detta sammanhang eftersträvas. Utan att ifrågasätta den grunduppgift som valberedningen har och som ovan antytts tror vi dock inte att en reducering av antalet ledamöter skulle kunna vara till nackdel för Förbundet utan snarast komma att effektivisera styrelsearbetet. Vi anser att det av skilda skäl är viktigt att bibehålla inslaget av ledamöter från Unga Aktiesparare och vill därför föreslå att den reducering av ledamöter som vår motion ger uttryck för kommer att beräknas ur kvoten övriga ledamöter. Det finns naturligtvis också en kostnadsbesparingseffekt i vårt förslag som ej skall underskattas. Undertecknade medlemmar som också utgör Förbundets Valberedning är eniga om innehållet i denna motion. Vi föreslår sålunda att 6 moment 1 i Förbundets stadgar får följande lydelse:

9 Förbundsstyrelsen består av lägst 9 och högst 13 ledamöter. Förbundsordföranden och lägst 6 och högst 10 ledamöter utses av kongressen. Därtill kommer ordföranden och vice ordförande i Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund. Förbundsstyrelsen väljer inom sig en eller två vice ordförande. Stockholm Hans Sachs, Stockholm Östermalm/Djurgården Sune Jonasson, Helsingborg Kjell Gunnarsson, Vetlanda/Sävsjö Christer Martinsson, Lidköping/Götene Olle Törnblom, Göteborg City Asta Ryman, Lidingö Rolf Karlsson, Stockholm Sydväst Morgan Ricknell, Skellefteå Roger Svensk, Hudiksvall

10 Motion nr 3/2012 från avd 128 Limhamn angående Lägg ned programkatalog Syd Motion från avd. 128, Limhamn genom Lennart Johansson Vi i styrelsen Limhamn har upprepade gånger krävt att programkatalogen för Syd tages bort. Den tjänar inte sitt syfte och belastar bara negativt föreningens ekonomi. Första året den utgavs i Syd belastade den vår avdelning med drygt 30 procent av vårt anslag, helt orimligt. Dessutom finns samma uppgifter på ett antal andra ställen, hemsidan, tidningen Aktiespararen, genom vita kort och . Programkatalogen för hösten -11 blev för vår del inaktuell redan dagen efter utgivningen, då meddelade ett medverkande företag ändring av datum, ingenting vi kunde ändra i katalogen däremot kunde vi lätt ändra detta i våra andra forum. Limhamnsavdelningen ser ingen nytta med denna katalog och motionerar därför att den lägges ner. Styrelsen Limhamn

11 Motion nr 4/2012 från avd 120 Växjö angående Pedagogisk utbildning av våra utbildare Avdelning 120 Växjö Motion utbilda utbildare I en stor organisation som Aktiespararna är det viktigt att utbilda sina medlemmar. Mycket bra utbildningar finns för aktiesparare i Stockholm. Men för de medlemmar och blivande medlemmar bosatta utanför Stockholm är detta inget alternativ. Det blir alltför dyrt med kostnader för resor och övernattning. I Aktiespararnas medlemskår finns många som har kunskaper för att leda kurser i aktiekunskap. För att leda kurser räcker dock inte denna kunskap. Man ska ha modet och den pedagogiska förmågan att ställa upp som kursledare. Vi i lokalavdelningen i Växjö föreslår att Aktiespararna ordnar utbildningar för blivande utbildare med början hösten Växjö den 5 december 2011 Lokalavdelningen i Växjö genom Karin Sjöblom utbildningsansvarig

12

13 Motion nr 5/2012 från Arne Svahn angående Principer för medlemsavgiften Principer för medlemsavgiften. Det låga medlemsantalet, i förhållande till potentialen, och nuvarande avgiftsnivå borda vara en signal till att diskutera våra avgifter och medlemsutveckling. Målet kan vara att dubblera antalet medlemmar och om avgiften halveras ger det oförändrade totalintäkter. Då blir vi mer representativa för aktieägarna och samtidigt fördubblas både basen för inflytande och affärsverksamhet. Många medlemmar tycker att man får mycket för avgiften och utnyttjar det, men ännu fler, och även de som inte är medlemmar än, är inte lika engagerade men tycker att de stöder en bra sak och följer med vad som sker. Denna senare grupp är priskänslig och redovisar sin ståndpunkt vid "uppföljningsamtal". Här har vi en stor rekryteringsbas som lättare nås med en annan avgiftsnivå. De vill vara med men inte avsätta så mycket tid och pengar för sitt intresse. Här finns många av de som går på stämmor och är positiva. Det övergripande målet måste vara att få fler medlemmar. Med hjälp av kvalificerad undersökning och analys borde vi kunna hitta en optimalare punkt för avgift och medlemstal. Mälarhöjden Arne Svahn Haeffnersv Hägersten 073/ Stockholm Sydväst

14 Motion ställd till Aktiespararnas Årskongress 2012 från lokalavdelningen Säffle-Åmål. Bakgrund: Vi upplever att medlemskapet sjunkit drastiskt under den senare tiden. Vi tycker oss kunna härröra en kraftig minskning av antalet medlemmar sedan den kraftiga höjningen av medlemsavgiften. Detta har vi även fått bekräftat från tidigare medlemmar. Vi upplevde höjningen som ett elitistiskt tänkande som gynnar de med störst kapital och/eller de mest aktiva spararna med större krav, gentemot småspararna, vilka Aktiespararna till stor del skall värna om, men som inte utnyttjar alla förmåner och service som erbjuds men ändå får betala för den. Förslag till åtgärd: För att motverka ytterligare minskning av medlemsantalet och främja värvningen av nya medlemmar motionerar vi härmed om att vi inför ett medlemskap i två steg. Ett billigare standardmedlemskap som framför allt välkomnar nybörjare och de småsparare som kanske inte ännu kommit så långt eller har behov av alla de förmåner som finns hos Aktiespararna. Ett medlemskap plus av mer exklusiv karaktär som kostar lite mer, men samtidigt ger mer förmåner och större serviceutbud till de aktiesparare som har större kapital och eller är mer aktiva i sitt aktiesparande. På detta sätt kan Aktiespararna tillgodose alla medlemmar så nybörjarna och småspararna åter kan känna sig välkomna. Det är viktigt att Aktiespararna stöttar småspararna och hjälper dem vidare. Förhoppningsvis utvecklas de och går då vidare till medlemskap plus. Aktiespararna har redan idag fler olika medlemskap (Unga aktiesparare, 1-årsmedlemskap, 3- årsmedlemskap, ständig medlem samt familjemedlemskap) så det bör inte vara något hinder till detta. Vi yrkar på att stämman skall bifalla denna motion så att småspararna åter känner sig välkomna till Aktiespararna. Åmål Aktiespararnas avdelning 233 Säffle/Åmål g/m Anders Hansson

15 Motion nr 7/2012 från avd 238 Göteborg Hisingen angående Avgiftsbefrielse för ledningsgrupper Motion Nr 7 Bakgrund: Medlemmar i Hisingens ledningsgrupp och alla andra ledningsgrupper har under många år arbetat gratis för förbundet. Jobbet är inspirerande och roligt, men tar mycken tid och kostar en del. Varje termin skall träffar bokas, bolag väljas och fördelas för kontakt inom gruppen. Det gäller ju att få så många bolag som möjligt att bli intresserade av att komma på våra möten och presentera sig. Vid varje ny kontakt med ett bolag tar det ett antal veckor, innan ett svar kommer. I bästa fall med ett ja, annars får man starta om igen och söka ett nytt bolag. Kassören i ledningsgruppen har ett stort ansvar för att pengar kommer in från medlemmar och ha koll på hur många som anmält sig till träffen, så att t.ex. lokalen passar. Vissa av medlemmarna vill gärna betala kontant vid träff, så kassör har stort ansvar. Dessutom skall en ansvarig i gruppen boka och se till att gästerna får något till livs, t.ex. kaffe och smörgås. Efter våra möten tar medlemsansvarig deltagarkorten för att ta hand om de som vill bli medlem, utbilda sig eller bli mer aktiv. Det innebär telefonkontakt. Alla i gruppen lägger ner många timmar på att få till träffar som lockar våra befintliga och nya medlemmar. Andra organisationer stora som små belönar sina arbetande ledningsgruppspersoner med åtminstone befrielse av årsavgiften. Vill Aktiespararna behålla de arbetande ledningsgruppspersonerna är tiden mogen för en omprövning vad gäller årsavgiften. Vi yrkar därför att Aktiespararna beviljar max 6 st arbetande ledningsgruppspersoner per lokalavdelning befrielse från årsavgift. Motion Nr 14 Bakgrund: Under alla år har Bolagsbevakarnas arbete med granskning, närvaro, påpekanden och kritik vid årsstämmor hållits mycket hemligt för Aktiespararnas medlemmar. Endast artiklar i press har lagts ut på hemsidan. Vi vill se en förändring på detta så att varje medlem har nytta av informationen. Det är ofta bolagsbevakningen som är skälet till medlemskap i Aktiespararna. Vi yrkar därför att varje bolagsbevakares observationer och rapporter efter en årsstämma görs tillgängliga för varje medlem. Vi önskar bekräftelse på att dessa motioner mottagits och registrerats. Göteborg Göteborgs Hisingens ledningsgrupp Hans Westgren Werner

16 Ordförande

17

18

19

20 Motion nr 11/2012 från avd 323 Stockholm kungsholmen angående Robothandel Motion till 2012 års kongress Om robothandeln och öppenhet på marknaden Handel mellan datorer uppmärksammades redan i samband med börskraschen Men som rapporterats har högfrekvenshandeln eller robothandeln under tiden sedan finanskraschen 2008 eskalerat och står numera många dagar för över hälften av transaktionerna på Stockholmsbörsen och anslutande marknader. Fenomenet är liknande över hela västvärlden. Det är viktigt att marknadens frihet uttalas. Men fundamentalt i aktiespararnas idéer är också att det är människor som uppträder på marknader och aktivitet också måste följas av ansvar. På den grunden kan handel som enbart sker i den elektroniska världen ifrågasättas. Det har väldigt lite med långsiktigt aktieägande att göra bland annat för att det är helt skiljt från börsbolagens försörjning med riskkapital. Snarare skulle det kunnas ses som att driva marknadens kortsiktiga lockelse till tradingvinster till absurda nivåer. Vi tror att det här är ett fenomen som kommer att fortsätta att ta sig allt mer spektakulära former. Bara av debattskäl finns det anledning för Aktiespararna att ta upp och granska robothandeln vid kongressen För att fördjupa frågan ur enskild aktieägarsynpunkt skulle härefter en observationsgrupp med medlemmar från olika delar av landet kunna tillsättas som fördjupat får titta på frågan och utarbeta rapport till kongressen Trading har klassiskt agerat ljusskyggt från övriga marknadsaktörer. Vinnare blir den som besitter informationsövertag, smartness och styrka. Insyn är inget man har intresse av. Det tycks också gälla robothandeln, där media har haft svårt att få fram fakta om teknik, ägare till robotar och vem som ytterst investerar och står för vinster. En första väg sett ut enskild aktieägarsynpunkt skulle vara att permanent för insyn öppna noterade bolags aktieböcker på samma sätt som de är det i icke noterade bolag. Aktieböckerna bör inte begränsa omvärldens insyn. Dessutom bör i böckerna föras in vilka som också är tillfälliga ägare, inte bara de som råkar vara med vid lagreglerade avstämningstillfällen. Eftersom robothandlare har resurser att styra den kortsiktiga värderingen på enskilda aktier så bör de också allmänt och obligatoriskt göras till del av finansinspektionens insynsregister, alltså det som i dag upptar legala insiders såsom företagsledningar och styrelseledamöter. Vi yrkar att Aktiespararna tillsätter en observationsgrupp för robothandeln att rapportera till kongressen 2013 att Aktiespararna verkar för en ökad insyn i noterade bolags aktieböcker att all robothandel rapporteras i finansinspektionens insynsregister Stockholm 14 december 2011 Ledningsgruppen för Stockholm Kungsholmen, Erik Levlin, Mats Blomberg, Stefan Björck, Per Lundin, Christopher Ödmann, Olof Levlin, Gunnar Tjellström och Astrid Östlund.

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Motion nr 1/2012 från Aktiespararna i Lund genom Anders Persson

Motion nr 1/2012 från Aktiespararna i Lund genom Anders Persson Motion nr 1/2012 från Aktiespararna i Lund genom Anders Persson Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Stadgar för SeniorNet Helsingborg

Stadgar för SeniorNet Helsingborg Stadgar för SeniorNet Helsingborg Fastställda den 26 augusti 1999 Reviderad: Extra medlemsmöte den 23 augusti 2001 Årsmöte den 28 februari 2002 Årsmöte den 16 mars 2006 Årsmöte den 8 mars 2007 Årsmöte

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

SVERIGES FRANCHISETAGARE

SVERIGES FRANCHISETAGARE stadgar för SVERIGES FRANCHISETAGARE (802433-3828) Reviderade 2006, 2011 och 2014 1 Stadgar för Sveriges Franchisetagare 1 Firma och säte Föreningens firma är Sveriges Franchisetagare och har sitt säte

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation 1.1 Föreningens firma är Convictus. STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS 1 1 Föreningens firma och organisation 1.2 Convictus är en ideell stödförening för hemlösa och för människor på väg ur hemlöshet, drogberoende

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

STADGAR. för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte )

STADGAR. för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte ) STADGAR för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte 2009-09-08) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hönö Öråd. 2 Föreningens ändamål

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Stadgar för Stureby SK

Stadgar för Stureby SK Stadgar för Stureby SK 1 Föreningen har till uppgift främja och genom sina medlemmar utöva allmän idrottslig verksamhet. För detta ändamål skall föreningen verka för idrottens bästa, välja ändamålsenliga

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN

STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN Stadgarna antagna vid årsmötet den 19 april 2013 1 ÄNDAMÅL Svenska Kyltekniska Föreningen, nedan benämnd Föreningen, har till ändamål att befordra utvecklingen

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Stadga för Skvaderns elevorganisation. Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007

Stadga för Skvaderns elevorganisation. Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007 Stadga för Skvaderns elevorganisation Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007 1 Ändamål Syftet med denna stadga, samt organisationen som stadgan gäller för, är att kontakten

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

STADGAR för Villaföreningen Solbacken

STADGAR för Villaföreningen Solbacken STADGAR för Villaföreningen Solbacken Fastställda av årsmöte 2011-03-03 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaföreningen Solbacken nedan kallad föreningen är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim.

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. STADGAR FÖR FÖRENINGEN BETANIAHEMMET 1 Föreningen är en ideell förening. Dess namn är Föreningen Betaniahemmet.

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen

STADGAR För den ideella föreningen STADGAR För den ideella föreningen SVENSKA BADMÄSTAREFÖRBUNDET Med hemort/säte i TÄBY KOMMUN, Stockholms län Antagna av kongressen den 29 januari 1967 i Kristinehamn. Med ändringar under kongresserna 1980

Läs mer

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010 ÄNDRING AV STADGAR Huvuddelen av dessa ändringar av stadgar är en konsekvensändring i och med att vi på kongressen 2009 ändrade tidsram för när vi ska hålla kongressen. Dessutom är det en ändring vad gäller

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Stadgar RFSU. 1 Ändamål. 2 Organisation och ansvar. 3 Medlemskap. Reviderade och antagna av kongressen 2015

Stadgar RFSU. 1 Ändamål. 2 Organisation och ansvar. 3 Medlemskap. Reviderade och antagna av kongressen 2015 Stadgar RFSU Reviderade och antagna av kongressen 2015 1 Ändamål Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden ideell förening. RFSU utgår från övertygelsen

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

l. FIRMA. Föreningens firma är Bergshamra Bygdegårdsförening. Ingen ändring

l. FIRMA. Föreningens firma är Bergshamra Bygdegårdsförening. Ingen ändring Förslag till ändring av stadgar för Bergshamra Bygdegårdsförening Att behandlas vid årsmötet 2012. Styrelsens förslag till ändring av nuvarande stadgar föranleds främst av det faktum att Bygdegården numera

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening. 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, med syfte att arbeta för en svensk

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister

Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister Fastställda vid ordinarie årsmöte den 7 april 2014 och ordinarie årsmöte den 24 april 2015. Dessa stadgar skall också gälla för föreningens lokalavdelningar.

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD

Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD Antagna vid konstituerande stämma 2012-11-15 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen för byggvarudeklarationer. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

STADGAR. Stadgar för föreningen SIS, Swedish Standards Institute fastställda att gälla från den 1 januari 2012.

STADGAR. Stadgar för föreningen SIS, Swedish Standards Institute fastställda att gälla från den 1 januari 2012. 1(5) STADGAR Stadgar för föreningen SIS, Swedish Standards Institute fastställda att gälla från den 1 januari 2012. 1 Organisationsform SIS Swedish Standards Institute ( SIS ) är en ideell förening utsedd

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011

Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011 Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011 1 Nuvarande lydelse Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening fastställda vid föreningens sammanträde den 4 december 1967, den 29 maj 1968, den 10

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, bildad av registrarer för den nationella

Läs mer

STADGAR. Kost & Näring

STADGAR. Kost & Näring STADGAR för Kost & Näring - en branschförening inom Ledarna Fastställda på Årsmötet 2012-03-24 Sida 1 av 7 Stadgar för Kost & Näring en branschförening inom Ledarna 1 Uppgift och syfte Kost & Näring är

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå STADGAR för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/12 2011. Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer 802468-2471 Antagna av kårstämman 2012-1 1-06 1 Allmänt Scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och

Läs mer