Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år"

Transkript

1 Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka resurserna, som finns i verksamheten. Trots ett flertal besparingsrundor försämras förbundets ekonomi kontinuerligt och policyn har till slut blivit att vi måste leva på avkastningen från aktieportföljen för att knappt komma i balans. Detta kommer sannolikt i långa loppet att förbruka förbundets kapital och då tvinga förbundet att bli beroende, likt Dr Knaust i pjäxet med samma namn, eller lägga ner. Det är samtidigt viktigt att upprätthålla medlemmarnas inflytande och den lokala förankringen. För att om möjligt minska kostnaderna vill vi komma med stegvisa besparingar. Steg 1 Ändring till flexiblare stadgar Se bilaga 1 med dagens stadgar och bilaga 2 för förslagen. Steg 2 Det innebär förslag på årskongress vart annat år med potentiell besparing på 1-2 MSEK/inställd kongress inkl. personalkostnader med over-head, minskning av styrelsen för effektivare styrelsearbete, deltagande på kongress via uppkoppling med Internet och eventuellt e-legitimation, så man samlas lokalt eller regionalt, reduktion av antalet ombud på kongress, så två mindre avdelningar delar på ombud eller ett större endast skickar ett. Val av vissa ombud skall kunna ske enligt dansk förebild direkt av medlemmarna. Om det blir årskongress vart annat år, så måste eventuellt en interimistisk grupp tillsättas för godkännande av årsbokslut etc. för första året. För att upprätthålla en god kontakt mellan styrelse och lokala avdelningar och medlemmarna, så föreslås att regionkonferensen får större betydelse, att styrelsen blir aktivare här att föra ut sitt budskap och ta hem feed-back från de lokala avdelningarna.

2 Bilaga 1 Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande i marknadsnoterade aktier, aktiefonder och andra aktierelaterade värdepapper. Förbundets uppgift är att för medlemmarna skapa bästa möjliga förutsättningar för sparande i marknadsnoterade aktier, aktiefonder och andra aktierelaterade värdepapper. 2 Medlemskap Medlem är varje fysisk person, som ställer sig bakom förbundets syften och har erlagt fastställd medlemsavgift. Medlem i förbundet är också den som är medlem i Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund. Medlem som bor inom viss lokalavdelnings område tillhör normalt denna lokalavdelning. Medlem som uppenbart skadat förbundets verksamhet kan uteslutas. Sådant beslut får fattas av styrelsen om minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna biträder beslutet. 3 Organisation och förbundsorgan Förbundets verksamhetsår är kalenderår. Förbundet är organiserat i lokalavdelningar, regioner och ett centralt förbundskansli. Förbundets verksamhet utövas genom a) Kongress Kongressen är förbundets högsta beslutande organ. b) Förbundsstyrelse Förbundsstyrelsen, som har sitt säte i Stockholm, ansvarar för förbundets organisation och förvaltningen av förbundets angelägenheter. c) Förbundskansli Förbundskansliet, vars arbete leds av en av förbundsstyrelsen utsedd verkställande direktör, handlägger den löpande förvaltningen i enlighet med direktiv från styrelsen eller den styrelsen utser. d) Lokalavdelning Lokalavdelningen är förbundets organ för verksamheten inom särskilt geografiskt avgränsat område, som fastställs av styrelsen. Närmare bestämmelser om lokalavdelnings uppgift och ansvar framgår av 7. 2 e) Regionkonferens Regionkonferens är ett forum för samråd och åsiktsutbyte rörande förbundets verksamhet. Regionkonferens skall utse ledamot och suppleant i förbundets valberedning på sätt anges i 8. f ) Valberedning Valberedningens uppgift är att framlägga förslag till val med mera på kongress i de frågor som anges i 9. g) Revisorer Revisorernas uppgift är att granska styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. 4 Tidskrift Tidskriften Aktiespararen är organ för förbundet. 5 Kongress Moment 1 Ordinarie kongress skall hållas årligen under mars eller april. Extra kongress kan hållas för behandling och beslut i särskild fråga. Moment 2 Förbundsstyrelsen kallar till ordinarie kongress. Kallelse till ordinarie kongress ska utfärdas under november månad året före densamma och kungöras i Aktiespararen.

3 Kongressombud kallas dessutom per post minst en månad före kongressen. De ärenden som alltid ska behandlas på ordinarie kongress framgår av Moment 8. Om kongressen skall behandla fråga avseende ändring av dessa stadgar, skall detta anges i kallelsen. Extra kongress sammankallas då förbundsstyrelsen så finner påkallat eller då minst en tredjedel av lokalavdelningarna så begär. Kallelse till extra kongress skall ske minst en månad före densamma genom Aktiespararen och per post till kongressombuden. I kallelsen skall anges det eller de ärenden som skall behandlas. Moment 3 Kongressen består av 200 ombud samt ledamöterna i förbundsstyrelsen. Lokalavdelning har rätt att utse ett kongressombud. Om antalet lokalavdelningar inte uppgår till 200 har de största lokalavdelningarna rätt att i fallande storleksordning utse ytterligare ett kongressombud intill dess antal ombud uppgår till 200. Antalet medlemmar den 31 oktober ligger till grund för jämförelsen mellan avdelningarna. Kongressombuden och en suppleant för varje kongressombud utses årligen av lokalavdelningarna. Lokalavdelning ska meddela förbundskansliet namnen på utsedda personerna senast under januari. Moment 4 Vid kongress har varje ombud samt ledamot av förbundsstyrelsen förslagsrätt och rösträtt. Röstning med fullmakt eller genom ombud är inte tillåten. Vid lika röstetal avgör lotten. Omröstning är öppen såvida inte annat beslutas av kongressen. Förbundsstyrelsens ledamöter äger ej rösträtt ifråga om ansvarsfrihet och val av förbundsstyrelse. Moment 5 Vid kongress äger förbundets samtliga medlemmar närvaro- och yttranderätt. Kongressen kan dock besluta om enskild överläggning i särskild fråga. Moment 6 Motion till ordinarie kongress kan väckas av regionkonferens, lokalavdelning eller enskild medlem. Motion ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 15 december. 3 Moment 7 Senast 14 dagar före ordinarie kongress skall förutom förslag till föredragningslista, verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, motioner med förbundsstyrelsens förslag till beslut samt valberedningens förslag finnas tillgängliga på förbundskansliet och tillställas kongressombuden. Moment 8 Vid ordinarie kongress skall följande frågor behandlas: a) val av ordförande, inom eller utom kretsen av röstberättigade, att leda förhandlingarna b) anmälan om förbundsstyrelsens val av sekreterare att föra protokoll vid kongressen c) fastställande av röstlängd d) val av tre justeringsmän tillika rösträknare e) fastställande av föredragningslista f) fråga huruvida kongressen blivit behörigen sammankallad g) framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen h) fråga om fastställelse av resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen i) beslut om disposition av förbundets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen j) fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter och verkställande direktören k) fastställande av medlemsavgifter l) behandling av inkomna motioner, förslag till beslut från förbundsstyrelsen samt beslut i anledning härav m) fastställande av antalet styrelseledamöter n) fastställande av arvoden till förbundsstyrelse, revisorer och valberedning o) val av förbundsordförande för perioden fram till dess ordinarie kongress hållits andra året efter valet; vid uppkommande vakans under mandatperiodens första år väljs ny

4 förbundsordförande för mandatperiodens andra år p) val av högst sex styrelseledamöter för perioden fram till dess ordinarie kongress hållits andra året efter valet; vid uppkommande vakans under mandatperiodens första år väljs ny ledamot för mandatperiodens andra år q) val av två revisorer och suppleanter för dessa för perioden fram till dess nästa ordinarie kongress hållits r) val av valberedning bestående av en person och personlig suppleant för denne från varje region samt - som ordförande i valberedningen - ytterligare en person s) av enskild kongressledamot väckt fråga. 4 6 Förbundsstyrelsen Moment 1 6 Moment 1 Förbundsstyrelsen består av lägst 11 och högst 15 ledamöter. Förbundsordföranden och lägst 10 och högst 12 ledamöter utses av kongressen. Därtill kommer ordföranden och en vice ordförande i Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund. Förbundsstyrelsen väljer inom sig en eller två vice ordförande. Moment 2 Förbundsstyrelsen är förbundets beslutande organ mellan ordinarie kongresser. Det åligger förbundsstyrelsen att verkställa kongressbeslut att träffa avgörande i frågor som ej bedöms erfordra kongressbeslut att godkänna bildandet av lokalavdelning och besluta om lokalavdelnings upplösning att fastställa varje lokalavdelnings geografiska område att bestämma ramarna för lokalavdelningarnas verksamhet att i det fall lokalavdelning efter förbundsstyrelsens medgivande bedriver ekonomisk verksamhet tillse att denna verksamhet granskas att besluta om landets indelning i regioner att förvalta förbundets tillgångar att utse firmatecknare att årligen avge verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, vilken skall ställas till revisorernas förfogande senast fyra veckor före ordinarie kongress att upprätta budget och verksamhetsplan att årligen fastställa arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande direktören att yttra sig över till kongress inkomna motioner att i övrigt verka för förbundets ändamål. Moment 3 Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av förbundsordföranden eller då minst fem styrelseledamöter så begär. Förbundsstyrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Som styrelsens beslut gäller det som biträds av minst hälften av de närvarande ledamöterna, dock minst en tredjedel av förbundsstyrelsen. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val då lotten avgör. Moment 4 Förbundsstyrelsen väljer inom sig ett arbetsutskott om fem ledamöter. Arbetsutskottet skall handlägga de ärenden som förbundsstyrelsen delegerar till arbetsutskottet. Moment 5 Förbundsstyrelsen äger vid behov utse kommittéer att bereda och handlägga särskilda frågor. 7 Lokalavdelningar Moment 1 I varje kommun eller annat lämpligt område bildar medlemmar en lokalavdelning, där de tillsammans arbetar för förbundets ändamål och uppgifter. Lokalavdelning utgör del av

5 förbundet. Arbetet i lokalavdelningen skall ledas av en ledningsgrupp bestående av minst tre personer. 5 Moment 2 Det åligger ledningsgruppen att kalla medlemmarna till årsmöte som skall äga rum senast under januari att kalla medlemmarna till ytterligare minst två möten per år samt att utse lokalavdelningens representanter vid regionkonferens. Vid årsmötet skall val ske av ledningsgrupp, kongressombud med suppleanter samt valberedning. Årsmötet har rätt att uppdra åt ledningsgruppen att utse kongressombud med suppleant. I det fall lokalavdelning efter förbundsstyrelsens medgivande bedriver självständig ekonomisk verksamhet skall revisor jämte suppleant för denne utses. Kallelse till årsmöte skall ske på av lokalavdelningens årsmöte beslutat sätt. Om så erfordras kan förbundsstyrelsen kalla medlemmarna i lokalavdelning till årsmöte vid tidpunkt som förbundsstyrelsen beslutar. Moment 3 Om Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund bedriver verksamhet inom lokalavdelningens område skall representant för denna organisation beredas möjlighet att ingå i ledningsgruppen. 8 Regionkonferenser Förbundsstyrelsen kallar årligen till regionkonferens för varje region. Denna skall hållas före utgången av oktober. I kallelsen skall anges hur många representanter varje lokalavdelning skall utse. Konferensen förbereds av förbundsstyrelsen eller den förbundsstyrelsen utser. Regionkonferens skall avge förslag till en ledamot samt personlig suppleant för denne att ingå i förbundets valberedning. 9 Valberedning Valberedningens uppgift är att framlägga förslag till förbundsordförande och övriga styrelseledamöter i förbundet, förslag till revisorer och revisorssuppleanter, förslag till arvoden för dessa, förslag till mötesordförande vid kongressen samt förslag till ordförande i valberedningen. Valberedningen skall vara representerad vid varje regionkonferens. 10 Revisorer Ordinarie kongress väljer varje år för tiden intill dess nästa ordinarie kongress hållits två revisorer och två personliga suppleanter. Den ena revisorn liksom dennes suppleant skall vara auktoriserad. 11 Stadgeändring Stadgeändring kan beslutas vid ordinarie kongress om minst två tredjedelar av antalet närvarande röstberättigade därom förenar sig. Stadgeändring kan också beslutas med enkel röstmajoritet vid två på varandra följande ordinarie kongresser. 12 Upplösning För beslut om förbundets upplösning erfordras tre fjärdedels majoritet av de närvarande vid två på varandra följande kongresser, med minst sex månaders mellanrum, varav minst en ordinarie. I kallelse till kongress som har att behandla fråga om förbundets upplösning skall förslag lämnas om hur styrelsen skall förfara med förbundets tillgångar.

6 Bilaga 2 Ändringsförslag Förbundets stadgar 5 Kongress För att få flexibilitet att minska kostnaderna för årskongress föreslås följande ändring: Moment 1 Ordinarie kongress skall hållas årligen eller vartannat år under mars eller april. Extra kongress kan hållas för behandling och beslut i särskild fråga. Vi föreslår att styrelsen tar fram ett förslag i Moment 3 till mindre antal ombud att närvara vid årskongressen och ha ett annat sätt att utse representanterna för att få en god medlemsnärvaro samtidigt som kostnaderna minskas. Det kan vara med dansk förebild att låta hälften väljas direkt av medlemmarna, att lokalavdelningar har gemensam representant, att representanterna deltar via dator hemifrån etc. Moment 3 Kongressen består av 200 ombud samt ledamöterna i förbundsstyrelsen. Lokalavdelning har rätt att utse ett kongressombud. Om antalet lokalavdelningar inte uppgår till 200 har de största lokalavdelningarna rätt att i fallande storleksordning utse ytterligare ett kongressombud intill dess antal ombud uppgår till 200. Antalet medlemmar den 31 oktober ligger till grund för jämförelsen mellan avdelningarna. Kongressombuden och en suppleant för varje kongressombud utses årligen av lokalavdelningarna. Lokalavdelning ska meddela förbundskansliet namnen på utsedda personerna senast under januari. Kongressombud kan delta via Internet och e-legitimation. För att förbättra möjligheten att lämna in motioner bör datum ändras för sista dagen. Moment 6 Motion till ordinarie kongress kan väckas av regionkonferens, lokalavdelning eller enskild medlem. Motion ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 15 januari. Om årskongressen är vartannat år, måste två verksamhetsår godkännas på samma gång eller en annan lösning finnas för godkännande t.ex. att årskongressen utser en interimistisk grupp, som godkänner. Vi ber styrelsen utreda. Se även 6 Moment 2. Moment 8 g) framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen h) fråga om fastställelse av resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen i) beslut om disposition av förbundets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen j) fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter och verkställande direktören. Det finns ingen undre gräns för antalet styrelseledamöter, som skall väljas. Moment 8 p) val av högst sex styrelseledamöter för perioden fram till dess ordinarie kongress hållits andra året efter valet; vid uppkommande vakans under mandatperiodens första år väljs ny ledamot för mandatperiodens andra år 6 Förbundsstyrelsen För att möjliggöra en reduktion av förbundsstyrelsen föreslås en ändring av lägsta antalet och en möjlig reduktion av Unga Aktiesparare i styrelsen. Moment 1 6 Moment 1

7 Förbundsstyrelsen består av lägst 6 och högst 15 ledamöter. Förbundsordföranden och lägst 4 och högst 12 ledamöter utses av kongressen. Därtill kommer ordföranden eller en vice ordförande i Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund. Förbundsstyrelsen väljer inom sig en eller två vice ordförande. Moment 2 Förbundsstyrelsen är förbundets beslutande organ mellan ordinarie kongresser. Det åligger förbundsstyrelsen.. att årligen avge verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, vilken skall ställas till revisorernas förfogande senast fyra veckor före ordinarie kongress För att möjliggöra en reduktion av styrelsen föreslås följande formuleringar i Moment 3 och 4: Moment 3 Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av förbundsordföranden eller då minst en tredjedel av styrelseledamöterna så begär. Förbundsstyrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Som styrelsens beslut gäller det som biträds av minst hälften av de närvarande ledamöterna, dock minst en tredjedel av förbundsstyrelsen. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val då lotten avgör. Moment 4 Förbundsstyrelsen väljer inom sig ett arbetsutskott om minst en tredjedel av styrelseledamöterna som ledamöter. Arbetsutskottet skall handlägga de ärenden som förbundsstyrelsen delegerar till arbetsutskottet. 8 Regionkonferenser För att få en god medlemsnärvaro i organisationen bör Regionkonferensen få större betydelse. Där kan kontakten med styrelsen utvecklas, om styrelsen är närvarande, och framtidsstrategier, lokala frågor, samarbete mellan lokalavdelningar, bolagsbevakning etc. få en effektiv behandling t.ex. i mindre grupper som även skulle kunna träffa de olika kommittéerna för att ge lokal feed-back och information ut. Vi ber styrelsen ta fram förslag på om stadgeändring behöver ske för detta. Förbundsstyrelsen kallar årligen till regionkonferens för varje region. Denna skall hållas före utgången av oktober. I kallelsen skall anges hur många representanter varje lokalavdelning skall utse. Konferensen förbereds av förbundsstyrelsen eller den förbundsstyrelsen utser. Regionkonferens skall avge förslag till en ledamot samt personlig suppleant för denne att ingå i förbundets valberedning.

8 Motion nr 2/2012 från Hans Sachs, Östermalm/Djurgården m fl angående Minskning av antalet ledamöter i SARF:s styrelse Motion från Hans Sachs, Östermalm/Djurgården m fl till Förbundets Årskongress 2012 Minskning av antalet ledamöter i SARF styrelse I enlighet med Förbundets stadgar ( 6 mom 1) skall Styrelsen bestå av lägst 11 högst 15 ledamöter. Förbundsordföranden och lägst 10 högst 12 ledamöter utses av kongressen. Därtill kommer ordföranden och en vice ordförande i Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund. Under ett antal år har flera av styrelsens medlemmar framfört åsikter om att antalet styrelsemedlemmar borde minskas. De ledamöter ur Förbundets valberedning som bevakat ett begränsat antal styrelsemöten delar denna uppfattning och tror att en förändring kan leda till effektivare arbete i styrelsen. Valberedningens uppgift är att till kongressen ta fram ett förslag på den styrelse som man anser har bäst förutsättningar att fatta de rätta strategiska besluten kring förbundets verksamhet antalet ledamöter oaktat. Vi anser att styrelsens sammansättning kompetensmässigt med nio ledamöter är tillräcklig. Kompetenskraven kan komma att ändras, justeras eller kompletteras över tiden, beroende på styrelsens sammansättning. En fortlöpande kontakt mellan valberedning och styrelsens ordförande bör i detta sammanhang eftersträvas. Utan att ifrågasätta den grunduppgift som valberedningen har och som ovan antytts tror vi dock inte att en reducering av antalet ledamöter skulle kunna vara till nackdel för Förbundet utan snarast komma att effektivisera styrelsearbetet. Vi anser att det av skilda skäl är viktigt att bibehålla inslaget av ledamöter från Unga Aktiesparare och vill därför föreslå att den reducering av ledamöter som vår motion ger uttryck för kommer att beräknas ur kvoten övriga ledamöter. Det finns naturligtvis också en kostnadsbesparingseffekt i vårt förslag som ej skall underskattas. Undertecknade medlemmar som också utgör Förbundets Valberedning är eniga om innehållet i denna motion. Vi föreslår sålunda att 6 moment 1 i Förbundets stadgar får följande lydelse:

9 Förbundsstyrelsen består av lägst 9 och högst 13 ledamöter. Förbundsordföranden och lägst 6 och högst 10 ledamöter utses av kongressen. Därtill kommer ordföranden och vice ordförande i Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund. Förbundsstyrelsen väljer inom sig en eller två vice ordförande. Stockholm Hans Sachs, Stockholm Östermalm/Djurgården Sune Jonasson, Helsingborg Kjell Gunnarsson, Vetlanda/Sävsjö Christer Martinsson, Lidköping/Götene Olle Törnblom, Göteborg City Asta Ryman, Lidingö Rolf Karlsson, Stockholm Sydväst Morgan Ricknell, Skellefteå Roger Svensk, Hudiksvall

10 Motion nr 3/2012 från avd 128 Limhamn angående Lägg ned programkatalog Syd Motion från avd. 128, Limhamn genom Lennart Johansson Vi i styrelsen Limhamn har upprepade gånger krävt att programkatalogen för Syd tages bort. Den tjänar inte sitt syfte och belastar bara negativt föreningens ekonomi. Första året den utgavs i Syd belastade den vår avdelning med drygt 30 procent av vårt anslag, helt orimligt. Dessutom finns samma uppgifter på ett antal andra ställen, hemsidan, tidningen Aktiespararen, genom vita kort och . Programkatalogen för hösten -11 blev för vår del inaktuell redan dagen efter utgivningen, då meddelade ett medverkande företag ändring av datum, ingenting vi kunde ändra i katalogen däremot kunde vi lätt ändra detta i våra andra forum. Limhamnsavdelningen ser ingen nytta med denna katalog och motionerar därför att den lägges ner. Styrelsen Limhamn

11 Motion nr 4/2012 från avd 120 Växjö angående Pedagogisk utbildning av våra utbildare Avdelning 120 Växjö Motion utbilda utbildare I en stor organisation som Aktiespararna är det viktigt att utbilda sina medlemmar. Mycket bra utbildningar finns för aktiesparare i Stockholm. Men för de medlemmar och blivande medlemmar bosatta utanför Stockholm är detta inget alternativ. Det blir alltför dyrt med kostnader för resor och övernattning. I Aktiespararnas medlemskår finns många som har kunskaper för att leda kurser i aktiekunskap. För att leda kurser räcker dock inte denna kunskap. Man ska ha modet och den pedagogiska förmågan att ställa upp som kursledare. Vi i lokalavdelningen i Växjö föreslår att Aktiespararna ordnar utbildningar för blivande utbildare med början hösten Växjö den 5 december 2011 Lokalavdelningen i Växjö genom Karin Sjöblom utbildningsansvarig

12

13 Motion nr 5/2012 från Arne Svahn angående Principer för medlemsavgiften Principer för medlemsavgiften. Det låga medlemsantalet, i förhållande till potentialen, och nuvarande avgiftsnivå borda vara en signal till att diskutera våra avgifter och medlemsutveckling. Målet kan vara att dubblera antalet medlemmar och om avgiften halveras ger det oförändrade totalintäkter. Då blir vi mer representativa för aktieägarna och samtidigt fördubblas både basen för inflytande och affärsverksamhet. Många medlemmar tycker att man får mycket för avgiften och utnyttjar det, men ännu fler, och även de som inte är medlemmar än, är inte lika engagerade men tycker att de stöder en bra sak och följer med vad som sker. Denna senare grupp är priskänslig och redovisar sin ståndpunkt vid "uppföljningsamtal". Här har vi en stor rekryteringsbas som lättare nås med en annan avgiftsnivå. De vill vara med men inte avsätta så mycket tid och pengar för sitt intresse. Här finns många av de som går på stämmor och är positiva. Det övergripande målet måste vara att få fler medlemmar. Med hjälp av kvalificerad undersökning och analys borde vi kunna hitta en optimalare punkt för avgift och medlemstal. Mälarhöjden Arne Svahn Haeffnersv Hägersten 073/ Stockholm Sydväst

14 Motion ställd till Aktiespararnas Årskongress 2012 från lokalavdelningen Säffle-Åmål. Bakgrund: Vi upplever att medlemskapet sjunkit drastiskt under den senare tiden. Vi tycker oss kunna härröra en kraftig minskning av antalet medlemmar sedan den kraftiga höjningen av medlemsavgiften. Detta har vi även fått bekräftat från tidigare medlemmar. Vi upplevde höjningen som ett elitistiskt tänkande som gynnar de med störst kapital och/eller de mest aktiva spararna med större krav, gentemot småspararna, vilka Aktiespararna till stor del skall värna om, men som inte utnyttjar alla förmåner och service som erbjuds men ändå får betala för den. Förslag till åtgärd: För att motverka ytterligare minskning av medlemsantalet och främja värvningen av nya medlemmar motionerar vi härmed om att vi inför ett medlemskap i två steg. Ett billigare standardmedlemskap som framför allt välkomnar nybörjare och de småsparare som kanske inte ännu kommit så långt eller har behov av alla de förmåner som finns hos Aktiespararna. Ett medlemskap plus av mer exklusiv karaktär som kostar lite mer, men samtidigt ger mer förmåner och större serviceutbud till de aktiesparare som har större kapital och eller är mer aktiva i sitt aktiesparande. På detta sätt kan Aktiespararna tillgodose alla medlemmar så nybörjarna och småspararna åter kan känna sig välkomna. Det är viktigt att Aktiespararna stöttar småspararna och hjälper dem vidare. Förhoppningsvis utvecklas de och går då vidare till medlemskap plus. Aktiespararna har redan idag fler olika medlemskap (Unga aktiesparare, 1-årsmedlemskap, 3- årsmedlemskap, ständig medlem samt familjemedlemskap) så det bör inte vara något hinder till detta. Vi yrkar på att stämman skall bifalla denna motion så att småspararna åter känner sig välkomna till Aktiespararna. Åmål Aktiespararnas avdelning 233 Säffle/Åmål g/m Anders Hansson

15 Motion nr 7/2012 från avd 238 Göteborg Hisingen angående Avgiftsbefrielse för ledningsgrupper Motion Nr 7 Bakgrund: Medlemmar i Hisingens ledningsgrupp och alla andra ledningsgrupper har under många år arbetat gratis för förbundet. Jobbet är inspirerande och roligt, men tar mycken tid och kostar en del. Varje termin skall träffar bokas, bolag väljas och fördelas för kontakt inom gruppen. Det gäller ju att få så många bolag som möjligt att bli intresserade av att komma på våra möten och presentera sig. Vid varje ny kontakt med ett bolag tar det ett antal veckor, innan ett svar kommer. I bästa fall med ett ja, annars får man starta om igen och söka ett nytt bolag. Kassören i ledningsgruppen har ett stort ansvar för att pengar kommer in från medlemmar och ha koll på hur många som anmält sig till träffen, så att t.ex. lokalen passar. Vissa av medlemmarna vill gärna betala kontant vid träff, så kassör har stort ansvar. Dessutom skall en ansvarig i gruppen boka och se till att gästerna får något till livs, t.ex. kaffe och smörgås. Efter våra möten tar medlemsansvarig deltagarkorten för att ta hand om de som vill bli medlem, utbilda sig eller bli mer aktiv. Det innebär telefonkontakt. Alla i gruppen lägger ner många timmar på att få till träffar som lockar våra befintliga och nya medlemmar. Andra organisationer stora som små belönar sina arbetande ledningsgruppspersoner med åtminstone befrielse av årsavgiften. Vill Aktiespararna behålla de arbetande ledningsgruppspersonerna är tiden mogen för en omprövning vad gäller årsavgiften. Vi yrkar därför att Aktiespararna beviljar max 6 st arbetande ledningsgruppspersoner per lokalavdelning befrielse från årsavgift. Motion Nr 14 Bakgrund: Under alla år har Bolagsbevakarnas arbete med granskning, närvaro, påpekanden och kritik vid årsstämmor hållits mycket hemligt för Aktiespararnas medlemmar. Endast artiklar i press har lagts ut på hemsidan. Vi vill se en förändring på detta så att varje medlem har nytta av informationen. Det är ofta bolagsbevakningen som är skälet till medlemskap i Aktiespararna. Vi yrkar därför att varje bolagsbevakares observationer och rapporter efter en årsstämma görs tillgängliga för varje medlem. Vi önskar bekräftelse på att dessa motioner mottagits och registrerats. Göteborg Göteborgs Hisingens ledningsgrupp Hans Westgren Werner

16 Ordförande

17

18

19

20 Motion nr 11/2012 från avd 323 Stockholm kungsholmen angående Robothandel Motion till 2012 års kongress Om robothandeln och öppenhet på marknaden Handel mellan datorer uppmärksammades redan i samband med börskraschen Men som rapporterats har högfrekvenshandeln eller robothandeln under tiden sedan finanskraschen 2008 eskalerat och står numera många dagar för över hälften av transaktionerna på Stockholmsbörsen och anslutande marknader. Fenomenet är liknande över hela västvärlden. Det är viktigt att marknadens frihet uttalas. Men fundamentalt i aktiespararnas idéer är också att det är människor som uppträder på marknader och aktivitet också måste följas av ansvar. På den grunden kan handel som enbart sker i den elektroniska världen ifrågasättas. Det har väldigt lite med långsiktigt aktieägande att göra bland annat för att det är helt skiljt från börsbolagens försörjning med riskkapital. Snarare skulle det kunnas ses som att driva marknadens kortsiktiga lockelse till tradingvinster till absurda nivåer. Vi tror att det här är ett fenomen som kommer att fortsätta att ta sig allt mer spektakulära former. Bara av debattskäl finns det anledning för Aktiespararna att ta upp och granska robothandeln vid kongressen För att fördjupa frågan ur enskild aktieägarsynpunkt skulle härefter en observationsgrupp med medlemmar från olika delar av landet kunna tillsättas som fördjupat får titta på frågan och utarbeta rapport till kongressen Trading har klassiskt agerat ljusskyggt från övriga marknadsaktörer. Vinnare blir den som besitter informationsövertag, smartness och styrka. Insyn är inget man har intresse av. Det tycks också gälla robothandeln, där media har haft svårt att få fram fakta om teknik, ägare till robotar och vem som ytterst investerar och står för vinster. En första väg sett ut enskild aktieägarsynpunkt skulle vara att permanent för insyn öppna noterade bolags aktieböcker på samma sätt som de är det i icke noterade bolag. Aktieböckerna bör inte begränsa omvärldens insyn. Dessutom bör i böckerna föras in vilka som också är tillfälliga ägare, inte bara de som råkar vara med vid lagreglerade avstämningstillfällen. Eftersom robothandlare har resurser att styra den kortsiktiga värderingen på enskilda aktier så bör de också allmänt och obligatoriskt göras till del av finansinspektionens insynsregister, alltså det som i dag upptar legala insiders såsom företagsledningar och styrelseledamöter. Vi yrkar att Aktiespararna tillsätter en observationsgrupp för robothandeln att rapportera till kongressen 2013 att Aktiespararna verkar för en ökad insyn i noterade bolags aktieböcker att all robothandel rapporteras i finansinspektionens insynsregister Stockholm 14 december 2011 Ledningsgruppen för Stockholm Kungsholmen, Erik Levlin, Mats Blomberg, Stefan Björck, Per Lundin, Christopher Ödmann, Olof Levlin, Gunnar Tjellström och Astrid Östlund.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Stockholm 2004 Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690 91 91 Ordertel: 08-690 91 90 E-post: order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se Tryckt

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Foto: Erik G Svensson Svenska Skolidrottsförbundet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till förbundsmötet 2012 i Linköping!...

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Innehåll 1 Inledning och bakgrund 3 2 Aktiebolagets organisation 3 3 Årsstämma och val av styrelse 4 4 Styrelsens arbetssätt 6 5 Styrelsens förhållande till den verkställande

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA Innehållsförteckning 1. Praktisk information...3 Preliminärt schema för kongressen...5 2. Kallelse till förbundskongress 2014...6 3.

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R 30 31 maj 2015 Öster Malma Årsstämman 2015 hålls på Öster Malma Inkvartering även på Clarion Hotel Kompaniet, Nyköping PROGRAM Svenska Jägareförbundets

Läs mer

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb STADGAR för Linköpings Orienteringsklubb Innehåll ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1 Ändamål...3 2 Sammansättning...3 3 Tillhörighet m.m...3 4 Beslutande organ...3 5 Firmateckning...3 6 Verksamhets- och räkenskapsår...4

Läs mer

7.2.3 trappor 4 7.2.4 hissar 4 7.2.5 förråd 5 7.2.6 garage 5 7.3 invändigt, bostäder 5 7.3.1 fönster 5 7.3.2 dörrar 6 7.3.

7.2.3 trappor 4 7.2.4 hissar 4 7.2.5 förråd 5 7.2.6 garage 5 7.3 invändigt, bostäder 5 7.3.1 fönster 5 7.3.2 dörrar 6 7.3. SENIORBOENDE BILAGOR BILAGEFÖRTECKNING se även huvudtextens innehållsförteckning, sid 3 1. Exempel på stadgar för ideell förening (jämte turordningsregler) B1:1-4 2. Exempel på tolkning/verksamhetsplan

Läs mer

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR Stadgar för Linköpings Hockey Club bildad den 4 augusti 1976 Reviderad efter Riksidrottsstyrelsens normalstadgar för idrottsförening 2004-06-15 STADGAR för den ideella föreningen LINKÖPINGS HOCKEY CLUB,

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Vår mission är att hjälpa fler att bli berikade genom ett klokt och samhällsnyttigt aktiesparande.

Vår mission är att hjälpa fler att bli berikade genom ett klokt och samhällsnyttigt aktiesparande. Årsredovisning 2010 Innehåll Sveriges Aktiesparares Riksförbund Rådmansgatan 70 A 113 89 Stockholm Telefon 08-50 65 15 00 www.aktiespararna.se Organisationsnummer: 857202-1593 Aktiespararnas årsredovisning

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer