Upphandling av årlig revision för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB och Stockholm Care AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandling av årlig revision för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB och Stockholm Care AB"

Transkript

1 Upphandling av årlig revision för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB och Stockholm Care AB Ni inbjuds härmed att inkomma med anbud avseende årlig revision av Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB) och Stockholm Care AB. De båda bolagen är helägda dotterbolag till Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB). I förfrågningsunderlaget redovisas objekten som AISAB och Care, om inte annat anges. Detta förfrågningsunderlag med bilagor innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen. Förfrågningsunderlaget har följande bilagor: 1. Objektsbeskrivningar (1a och 1b) 2. Uppdragsbeskrivning 3. Svarsformulär för anbudsgivaren (inklusive checklista för anbudsgivarens acceptans av skall-krav i upphandlingen) 4. Antal timmar, pris och bemanning som anbudsgivaren offererar 5. Huvudansvarig revisors revisionsuppdrag 6. Granskningsledares revisionsuppdrag 7. Frågor till referenspersoner 8. Mall för utvärdering 9. Avtal med kommersiella villkor för bolag Anbud ska vara landstingsrevisorerna tillhanda senast För sent inkommet anbud prövas inte. Anbud som inte är komplett eller inte uppfyller samtliga krav kommer inte att prövas. Eventuella frågor angående denna upphandling ska ske skriftligen genom e-post till Vi ser fram mot att ta del av ert anbud. Anneli Lagebro Revisionsdirektör 1

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Stockholms läns landsting Landstingsrevisorerna Uppdragets art och omfattning Basuppdrag Samtidiga upphandlingar Upphandlingsföreskrifter Upphandlande myndighet Upphandlingsförfarande Anbudsprövning i 4 steg Avtalstid Anbudets form och innehåll Sista anbudsdag och anbudets giltighetstid Frågor och svar under anbudstiden Kontaktpersoner hos landstingsrevisorerna Tidplan för upphandlingen Anbudets märkning och adressering Sekretess Tilldelningsbeslut Kontroll och prövning av anbud Kontroll av anbud (steg 1) Uteslutningsgrunder från deltagande i upphandlingen Kontroller som genomförs av landstingsrevisorerna Oberoendeprövning Prövning av ekonomisk och finansiell ställning samt teknisk förmåga och kapacitet (steg 2) Ekonomisk och finansiell ställning (företaget) Nystartade företag och företag under bildande Teknisk förmåga och kapacitet (företaget) Företagets organisation och kompetenser Hänvisning till annans kapacitet Kvalitetssäkringssystem Prövning om kraven på tjänsten är uppfyllda (steg 3) Bemanning av uppdraget Krav på kompetens Huvudansvarig revisor - ersättare för huvudansvarig revisor Granskningsledare Granskare Curriculum Vitae (CV) Granskningsplan Antal timmar och pris för erbjuden bemanning Utvärdering (steg 4) Kvalitet Underkriteriet referenser (vikt 50 procent) Underkriteriet utformn av granskningsplan (vikt 50 procent Sammanfatt bild av bedömn av utvärderingskriteriet kvalitet Anbudspris och utvärderingspris

3 10. Avtal Upphandlingsområden

4 1. Inledning Landstingsrevisorerna har fullmäktiges uppdrag att granska all verksamhet i Stockholms läns landsting (SLL), såväl den som bedrivs i förvaltningsform som den som bedrivs i bolagsform. Revisionens uppdrag omfattar granskning av verksamheter som sammantaget har en budgetomsättning på drygt 80 miljarder kronor år Landstingsfullmäktige har lämnat i uppdrag till revisorskollegiet att svara för upphandling av auktoriserade revisorer för landstingets bolag. Revisorskollegiet har uppdragit åt revisionskontoret att genomföra sådana upphandlingar. Revisorskollegiet har uppdragit till revisionskontoret att upphandla årlig revision för räkenskapsåren 2015 t.o.m Upphandlingen, som totalt omfattar 10 upphandlingsområden (se avsnitt 11 1 ) har tidsmässigt delats upp i två etapper. Etapp 1 omfattar huvudsakligen nämnder. Etapp 2 omfattar huvudsakligen styrelser och stiftelser. Fyra upphandlingsområden ingår i etapp 1och sex områden i etapp 2. Etapp 1 annonserades i oktober Detta förfrågningsunderlag avser upphandlingsområdet 7 med Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB) och Stockholm Care AB (Care). Parallellt med detta upphandlingsområde upphandlas fem andra upphandlingsområden som ingår i etapp 2 (se avsnitt 3). Efter genomförd upphandling lämnas förslag på auktoriserad revisor till årsstämman för objekten. Årsstämma sker i maj/juni Uppdragets giltighet i denna del förutsätter årsstämmans beslut. Avtal kommer att tecknas mellan vald revisionsbyrå och objekten. Mall för avtalet finns i bilaga Stockholms läns landsting I Stockholms län bor ca 2 miljoner invånare. Landstingets främsta uppgift är att se till att länets invånare har tillgång till en väl fungerande hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Andra viktiga uppgifter är regionplanering, tandvård, kultur och utbildning. I SLL-koncernen ingår både nämnder och styrelser med totalt ca anställda inom landstingets förvaltningar och bolag. Ytterligare information finns på landstingets hemsida 1.2 Landstingsrevisorerna Revisorerna väljs av landstingsfullmäktige, som även är revisorernas uppdragsgivare. Landstinget har enligt nuvarande organisation femton förtroendevalda revisorer tillika lekmannarevisorer för att granska nämnder och styrelser. Revisorerna är indelade i tre revisorsgrupper med olika ansvarsområden. De förtroendevalda revisorernas/lekmannarevisorernas uppdrag följer av kommunallag, aktiebolagslag, revisionsreglemente och andra föreskrifter som utfärdats av fullmäktige. Revisorerna är oberoende och avgör självständigt vad som ska granskas samt i vilken omfattning granskning ska ske. De förtroendevalda revisorerna ska varje år i den omfattning som följer av god revisionssed pröva om verksamheten inom landstingets nämnder och styrelser sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig samt om räkenskaperna är rättvisande. Vidare ingår som en väsentlig del att bedöma hur landstingsstyrelsen 1 Flertalet av dessa tio upphandlingsområden omfattar flera objekt. Ett objekt kan vara en nämnd/styrelse/resultatenhet/stiftelse/donationsfond. 4

5 leder och samordnar verksamheten samt utövar sin uppsikt över nämnderna och de landstingskommunala bolagsstyrelserna. Till lekmannarevisor i aktiebolag eller revisor i stiftelse ska fullmäktige enligt kommunallagen utse någon av de revisorer som valts för granskning av styrelsen och övriga nämnders verksamhet. I landstinget uppnås personsambandet mellan lekmannarevisorer i bolag och förtroendevalda i revisorsgrupperna genom att revisorerna i respektive grupp tillika är lekmannarevisorer i de bolag och dotterbolag som ingår i respektive grupps ansvarsområde. Det övergripande målet för de förtroendevalda revisorernas arbete är att till fullmäktiges årliga ansvarsprövning avlämna ett väl underbyggt uttalande i revisionsberättelsen för respektive nämnd och för lekmannarevisorerna att avlämna en granskningsrapport för respektive bolagsstyrelse. Den årliga granskningen måste vara tillräcklig för att revisorerna ska kunna uttala sig om hur nämnder, styrelser och enskilda ledamöter tar sitt ansvar. Stockholms läns landsting har ett eget revisionskontor med sakkunniga som biträder revisorerna. I revisionsarbetet samverkar revisorerna och kontorets sakkunniga med auktoriserade revisorer och konsulter. För ytterligare information se landstingsrevisorernas hemsida 2. Uppdragets art och omfattning 2.1 Basuppdrag Revisionen av AISAB och Care ska utföras enligt de regler som anges i; aktiebolagslagen årsredovisningslagen kommunallagen god revisionssed i kommunalverksamhet SLL:s revisionsreglemente riktlinjer för samordnad revision och bolagsrevision inom landstinget instruktion av revision av bolag inom SLL instruktioner från landstingsrevisorerna I bilaga 1a och 1b till förfrågningsunderlaget finns en beskrivning av de aktuella objekten (objektbeskrivning). I bilaga 2 till förfrågningsunderlaget utvecklas uppdraget ytterligare i respektive uppdragsbeskrivning. Tidsåtgång för den årliga revisionen (basgranskning) uppskattas enligt nedanstående. Uppdrag Basgranskning AISAB, varav Uppskattad tidsåtgång/år 125 timmar Huvudansvarig revisor (ca 15 procent) 19 timmar Granskningsledare (ca 25 procent) 31 timmar Granskare (ca 60 procent) 75 timmar Care 85 timmar Huvudansvarig revisor (ca 15 procent) 13 timmar Granskningsledare (ca 25 procent) 21 timmar Granskare (ca 60 procent) 51 timmar 5

6 Basgranskning antal timmar totalt, varav 210 timmar Huvudansvarig revisor 32 timmar Granskningsledare 52 timmar Granskare (ca 60 procent) 126 timmar En och samma leverantör kommer att antas för de två objekten. Enligt revisionskontorets bedömning, som bl.a. grundas på tidigare års revisionsinsatser, kan den totala tidsåtgången för dessa objekt uppskattas till 210 timmar per år, d.v.s. totalt 840 timmar för hela avtalsperioden. Utvärderingen av anbudspriset kommer att baseras på angivet timantal. Den auktoriserade revisorn har dock rätt att under avtalsperioden göra en egen bedömning av tidsinsatsen. Vid behov av revisionsinsatser, utöver vad som ingår i basuppdraget, ska revisionsbyrån utan dröjsmål göra en skriftlig anmälan till det granskade objektet. Alla uppdrag utöver basgranskning som ersätts av granskade bolag ska utan dröjsmål skriftligen anmälas till revisionskontoret. Oberoendeprövning ska göras i sådant fall. Rådgivning till granskade bolag, vilken utgör ett naturligt led i revisionsuppdraget ingår i uppdraget. Detsamma gäller tidsåtgång för samverkan under hela revisionsprocessen dels med landstingsrevisorerna, dels med de förtroendevalda revisorerna. I den årliga revisionen ingår tre granskningsområden ekonomiskt- och verksamhetsmässigt resultat, intern styrning och kontroll samt räkenskaper. Uppdraget kan komma att ändras om det sker väsentliga förändringar i SLL:s organisation. Det kan t.ex. gälla väsentlig förändring av befintlig verksamhet, förflyttning av verksamhet, omorganisation, ändrad driftskapacitet eller att verksamhet upphör/överförs till annan verksamhet. För information nämns att landstingsrevisorerna för närvarande även har specifika ramavtal avseende granskningar inom områdena IT, miljö, ekonomi och redovisning, upphandling samt juridik. 3. Samtidiga upphandlingar Etapp 2 av upphandlingen av årlig revision omfattar följande sex upphandlingsområden: 5. Landstingsfastigheter Stockholm Locum AB Stiftelsen Clara 6. Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB) AB SLL Internfinans SLL:s donationsfonder 7. Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB) Stockholm Care AB (SCAB) 8. AB Storstockholms Lokaltrafik inklusive dotterbolagen (SL- koncern Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB) Trafiknämnden 9. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 10. Tillväxt- och regionsplaneringsnämnden (TR) Annonsering av dessa sex upphandlingsområden har skett på Visma TendSign (www.tendsign.com). 6

7 Upphandlingen av dessa upphandlingsområden genomförs och utvärderas var för sig. Se förfrågningsunderlaget för respektive upphandlingsområde (www.sll.se/rev). Det är möjligt att lämna anbud på ett eller flera upphandlingsområden. Anbud ska omfatta samtliga objekt inom ett upphandlingsområde. 4. Upphandlingsföreskrifter 4.1 Upphandlande myndighet Upphandlande myndighet är Stockholms läns landsting genom landstingsrevisorerna. 4.2 Upphandlingsförfarande Revisionstjänster är klassade som A-tjänster. Det sammanlagda värdet för denna upphandling samt de parallella upphandlingarna överstiger tröskelvärdet varför upphandlingen genomförs som ett öppet förfarande 4 kap. lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Upphandlingsförfarandet innebär att inga förhandlingar får föras. Landstingsrevisorernas upphandlingar sker med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och genomförs i övrigt affärsmässigt. Anbudsgivare och anbud behandlas utan ovidkommande hänsyn. Detta innebär att upphandlingar inte sker på sådant sätt att vissa anbudsgivare obehörigt gynnas eller missgynnas. 4.3 Anbudsprövning i 4 steg Landstingsrevisorernas prövar endast anbud som inkommer i tid och antar endast anbud som uppfyller samtliga krav i detta förfrågningsunderlag. Prövning av anbuden kommer att göras i 4 steg. Först kontrolleras kraven på anbudsgivaren vad gäller uteslutningsgrunder (1). Därefter sker en prövning av anbudsgivarens ekonomiska och finansiella ställning samt tekniska förmåga och kapacitet (2) och därpå om kraven på tjänsten är uppfyllda (3). De anbud som därefter kvarstår utvärderas i enlighet med vad som anges i avsnitt 9 Utvärdering av anbud (4). 4.4 Avtalstid Upphandlingen avser årlig revision för räkenskapsåren 2015 t.o.m. 2018, vilket motsvarar avtalsperioden t.o.m Granskningen av årsredovisningen ingår i arvodet för det år under vilket årsredovisningen upprättas. 4.5 Anbudets form och innehåll Anbudet ska vara skriftligt och avfattat på svenska språket. Anbudet ska lämnas i enlighet med förfrågningsunderlagets krav. Anbudet ska vara undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren. Om det inte framgår av registreringsbevis eller annan handling vem som är behörig företrädare ska en fullmakt bifogas anbudet. Samma krav ställs för eventuella kompletteringar. Anbudsgivaren ska i förfrågningsunderlagets svarsformulär (bilaga 3) lämna efterfrågade uppgifter. Anbudet med besvarat svarsformulär och övriga efterfrågade handlingar ska lämnas i form av pappersmedia som ett (1) undertecknat original samt en (1) papperskopia och på USB-minne i ett exemplar. Om anbudet skiljer sig åt mellan dessa media anses materialet i originalet vara det korrekta. Anbudet i elektronisk form ska vara läsbart i MS Word Office 2010 eller i PDF-format. Bevis, tryckta broschyrer, tekniska beskrivningar behöver inte ingå i den elektroniska dokumentationen. För att underlätta landstingsrevisorernas hantering av anbuden är det ett önskemål att anbudshandlingarna sorteras in i ringpärmar, att plastade dokument och spiralbindning undviks samt att häftning inte förekommer. 7

8 Anbudet (original och en papperskopia) ska redovisas enligt nedanstående struktur för att granskning och utvärdering av anbuden ska kunna ske på ett effektivt och rättvisande sätt. Anbudet i elektronisk form ska struktureras på motsvarande sätt. Flik 1. Allmänt Av anbudsgivaren ifyllt svarsformulär med bilagor (bilaga 3 till förfrågningsunderlaget) Kopia på gällande ansvarsförsäkring eller annat intyg som visar att företagets ansvarsförsäkring motsvarar avtalets krav (bilaga 9 till förfrågningsunderlaget) Eventuell begäran om sekretess med uppgift om exakt vilka uppgifter som önskas sekretessbeläggas (avsnitt 4.11) Flik 2. Oberoendeprövning för huvudansvarig och granskningsledare (se avsnitt 5.2) Oberoendedeklaration för offererade revisorer Flik 3. Ekonomisk och finansiell ställning, teknisk förmåga och kapacitet (se avsnitt 5.3) Allmän beskrivning av företaget där det bl. a. framgår företagets organisation och kompetenser Kopia från kreditupplysningsföretag utvisande ratingvärde för anbudsgivaren Kopia på avtal/överenskommelse eller annat bevis som visar att anbudsgivaren genom åberopande av annans kapacitet eller på annat sätt har tillräckliga ekonomiska förutsättningar för att genomföra i förfrågningsunderlaget redovisat uppdrag Uppgifter om nybildade företag eller företag under bildande Beskrivning av kvalitetssäkringssystem Flik 4. Erbjuden bemanning (se avsnitt 6) Antal timmar och pris för erbjuden bemanning (se bilaga 4/H till förfrågningsunderlaget) CV för huvudansvarig revisor, granskningsledare och granskare Redovisning av huvudansvarig revisors utförda revisionsuppdrag (se bilaga 5/J till förfrågningsunderlaget) Redovisning av granskningsledarens utförda revisionsuppdrag (se bilaga 6/K till förfrågningsunderlaget) Flik 5 Granskningsplan (se avsnitt 9.1.2) Utformning av granskningsplan för 2015 (bilaga L) 4.6 Sista anbudsdag och anbudets giltighetstid Sista anbudsdag är Anbudet ska vara giltigt t.o.m Frågor och svar under anbudstiden Under anbudstiden ska eventuella frågor om oklarheter i förfrågningsunderlaget skriftligen ställas till e-post: Sådana frågor ska vara landstingsrevisorerna tillhanda senast Information utifrån inkomna frågor/synpunkter redovisas på landstingsrevisorernas webbplats Det åligger anbudsgivaren att löpande under anbudstiden kontrollera om tillkommande information har lämnats. Endast uppgifter lämnade av på landstingsrevisorernas webbplats är bindande för både landstingsrevisorerna och anbudsgivaren. De svar och förtydliganden som lämnas är en integrerad del av förfrågningsunderlaget och utgör tillsammans med detta grunden för anbudsgivarens anbud och därefter följande anbudsprövning. 8

9 4.8 Kontaktpersoner hos landstingsrevisorerna Lars Åström och Camilla Graf Morin är kontaktpersoner och nås genom e-post: 4.9 Tidplan för upphandlingen Anbud ska vara landstingsrevisorerna tillhanda senast Landstingsrevisorerna kan bara anta anbud som inkommit i tid och som innehåller efterfrågad information. Datum Aktivitet Sista dag för inlämnande av anbud Anbuden öppnas t.o.m Anbudsprövning och utvärdering (preliminärt) Revisorskollegiet fattar tilldelningsbeslut Årsstämman beslutar om auktoriserad revisor i AISAB och Care Avtal ska senast vara undertecknat 4.10 Anbudets märkning och adressering Anbudet ska lämnas i förseglat neutralt kuvert med texten Anbud årlig revision av AISAB och Care. Anbuden ska adresseras till: Stockholms läns landsting Landstingsrevisorerna Registrator Box STOCKHOLM I det fall anbud överlämnas personligen eller genom bud är besöksadressen: Hantverkargatan 25 B, 1 trappa över gården. Landstingsrevisorernas reception är öppen under kontorstid kl (fredagar till kl ). Lunchstängt kl Efter kontorstid kan anbud lämnas i Landstingshusets reception (Hantverkargatan 45) som den 22 januari 2015 har öppet fram till kl Sekretess Anser anbudsgivare att vissa uppgifter i inlämnat anbud ska sekretessbeläggas måste anbudsgivaren precisera vilka uppgifter det gäller. Anbudsgivaren ska även motivera på vilket sätt anbudsgivaren skulle lida skada om uppgifterna lämnades ut. Landstingsrevisorerna vill dock framhålla att det är myndigheten, dvs. landstingsrevisorerna, som enligt offentlighets- och sekretesslagen ska besluta om en uppgift ska sekretessbeläggas. Sekretess kan inte utlovas. Prövning sker varje gång handlingar begärs utlämnade Tilldelningsbeslut När landstingsrevisorerna beslutat om leverantör upphör den absoluta sekretessen. Till varje anbudsgivare lämnas då upplysning om innehållet i det s.k. tilldelningsbeslutet. Skälen till varför ett anbud antagits kommer att framgå av tilldelningsbeslutet. Tilldelningsbeslutet skickas med e-post till samtliga anbudsgivare och ställs till i bilaga 3 angiven kontaktperson hos anbudsgivaren. Övriga leverantörer som begär upplysning om tilldelningsbeslutet kommer att få sådan information. Härigenom ges en anbudsgivare/leverantör möjlighet att få tilldelningsbeslutet prövat i förvaltningsdomstol under en föreskriven tidsfrist innan avtal slutits. 9

10 Tidsfristen för rättens prövning av ansökan är tio dagar efter det att upplysningar om tilldelningsbeslutet skickats (elektroniskt), eller om rätten fattat ett interimistiskt beslut tio dagar efter det att beslutet upphävts. Därefter kan, om domstolens beslut inte innebär annat, skriftligt avtal enligt LOU tecknas. Tilldelningsbeslut utgör inte en accept. Landstingsrevisorerna respektive anbudsgivaren blir bundna först i och med att avtal tecknas. 5. Kontroll och prövning av anbud Efter anbudsöppningen granskas att anbuden är korrekta och kompletta enligt förfrågningsunderlaget. Anbudsgivare kan medges att rätta uppenbar felskrivning, felräkning eller annat uppenbart fel i anbudet. Landstingsrevisorerna kan begära att ett anbud förtydligas eller kompletteras om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning (9 kap. 8 LOU). Kontroll sker även av om någon uteslutningsgrund föreligger enligt 10 kap. 1-2 LOU (t.ex. konkurs, brister avseende registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter). Därefter sker prövning dels mot de kvalificeringskrav som ställs på anbudsgivaren, dels mot de skall-krav som ställs på tjänsten. Kontroll, prövning och utvärdering av anbud kommer således att göras i fyra steg: 1. Kontroll av om det föreligger skäl för att utesluta en anbudsgivare 2. Prövning av anbudsgivarens ekonomiska och finansiella ställning samt tekniska förmåga och kapacitet 3. Prövning av om kraven på tjänsten är uppfyllda 4. Utvärdering. Anbudsgivare som klarar kontroll och prövning enligt punkterna 1 3 ovan, får sina anbud utvärderade. 5.1 Kontroll av anbud (steg 1) Uteslutningsgrunder från deltagande i upphandlingen Anbudsgivaren ska uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. Det innebär att landstingsrevisorerna kan komma att utesluta anbudsgivaren från deltagande i upphandlingen om förhållanden enligt 10 kap. 1-2 LOU föreligger Kontroller som genomförs av landstingsrevisorerna Landstingsrevisorerna kommer vid behov att göra en leverantörskontroll hos Skatteverket (blankett SKV 4820) eller hos motsvarande myndighet för utländska anbudsgivare. Kontrollen ska visa om anbudsgivaren har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter och skatt. Landstingsrevisorerna kommer vid behov att kontrollera om företaget är registrerat hos Bolagsverket. Kontroll av utländsk anbudsgivare kommer att göras enligt det landets regler om aktiebolags- eller handelsregister eller liknande register. Detta regleras i 11 kap. 17 LOU. Leverantör som vid överlämning av anbudet är ett bolag under bildande ska senast vid avtalstecknandet kunna styrka att ett bolag finns registrerat hos Bolagsverket eller enligt annat lands regler för registrering. 10

11 5.2 Oberoendeprövning Anbudsgivare ska för offererad huvudansvarig och ersättare för denne samt för granskningsledare redovisa dokumenterad oberoendedeklaration enligt FAR:s analysmodell. Om landstingsrevisorerna bedömer att en intressekonflikt av betydelse föreligger kan anbud komma att förkastas. Med intressekonflikt avses att risk föreligger för att revisorns opartiskhet kan ifrågasättas p.g.a. dennes tidigare eller nuvarande uppdrag. 5.3 Prövning av ekonomisk och finansiell ställning samt teknisk förmåga och kapacitet (steg 2) Ekonomisk och finansiell ställning (företaget) Anbudsgivaren ska ha en stabil ekonomisk ställning. Risken för att anbudsgivarens företag ska hamna i konkurs, tvångsförvaltning, ackord eller liknande förfarande ska var mycket låg. Ett krav är att anbudsgivaren bedöms ha en kreditvärdighet med betyget 3 eller högre i kreditupplysningsföretaget Upplysningscentralens (UC) ratingsystem eller bedöms ha motsvarande kreditvärdighet hos annat kreditupplysningsföretag. Anbudsgivaren ska bifoga handling från kreditupplysningsföretaget som styrker detta. Observera att det är tillräckligt med ett utdrag som enbart visar på ratingvärdet. I det fall lägre kreditvärdering redovisas kan landstingsrevisorerna pröva om anbudsgivaren i anbudet lämnat en sådan förklaring att det kan anses klarlagt att anbudsgivaren, själv eller genom åberopande av annans kapacitet, har tillräcklig ekonomisk förmåga att genomföra efterfrågat uppdrag Nystartade företag och företag under bildande Nystartade företag eller företag under bildande, vilka inte omfattas av kreditförtaget UC:s ratingsystem, ska till anbudet bifoga en affärsplan inklusive finansiell plan. Landstingsrevisorerna kommer att bedöma om startkapitalet räcker för att tillgodose kravet på att anbudsgivaren har tillräckliga resurser för att genomföra uppdraget. 5.4 Teknisk förmåga och kapacitet (företaget) De anbudsgivare som uppfyller kraven avseende ekonomisk och finansiell ställning kommer att bedömas vad gäller teknisk förmåga och kapacitet Företagets organisation och kompetenser Anbudsgivaren ska göra en allmän beskrivning av företaget där det bland annat ska framgå företagets organisation och kompetenser. Redovisningen ska på ett trovärdigt sätt styrka att anbudsgivaren har kapacitet och förmåga att genomföra efterfrågade revisionsinsatser Hänvisning till annans kapacitet Anbudsgivaren får vid behov åberopa andra företags ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet. Om anbudsgivaren åberopar annans kapacitet ska anbudsgivaren till anbudet bifoga en handling som visar hur denne förfogar över de åberopade resurserna Kvalitetssäkringssystem Anbudet ska innehålla en översiktlig beskrivning av anbudsgivarens kvalitetssäkringsarbete. Kvalitetssäkringssystemet ska vara så utformat att det styrker att anbudsgivaren har säkerställda rutiner för uppdragets genomförande. 6. Prövning om kraven på tjänsten är uppfyllda (steg 3) 6.1 Bemanning av uppdraget I bilaga 4 ska anbudsgivaren ange vilka personella resurser som anbudsgivaren ställer till uppdragets förfogande under avtalsperioden. Uppdraget ska bemannas med hänsyn till uppdragets storlek och komplexitet. I erbjuden bemanning ska finnas: 11

12 huvudansvarig revisor ersättare för huvudansvarig revisor granskningsledare granskare Den som föreslås som huvudansvarig revisor får inte med hänsyn till önskat oberoende ha haft motsvarande uppdrag i mer än sju år. Det innebär att den som varit huvudansvarig revisor för ett i upphandlingsområdet ingående objekt under åren 2008 t.o.m inte kan accepteras som huvudansvarig revisor för samma objekt. Huvudansvarig revisor ska vara huvudansvarig för samtlig tre objekt som ingår i denna upphandling. Den huvudansvarige kan inte samtidigt vara granskningsledare för något av de tre objekten. Anbudsgivaren ska kunna erbjuda lämpliga ersättare till huvudansvarig revisor och granskningsledare om behov uppstår under avtalsperioden. Vid byte av huvudansvarig revisor eller granskningsledare ska det granskade objektet skriftligen godkänna bytet. 6.2 Krav på kompetens För att kunna bli aktuell som huvudansvarig revisor, ersättare för huvudansvarig revisor, granskningsledare respektive granskare för ASIAB m. fl. ställs följande krav som ska framgå av upprättade CV. Samtliga anvisade revisorer ska tala, läsa och skriva svenska obehindrat Huvudansvarig revisor - ersättare för huvudansvarig revisor Huvudansvarig och ersättare för huvudansvarig ska vara auktoriserad revisor samt ha minst två års erfarenhet av att som huvudansvarig revisor granska kommunalt eller landstingskommunalt ägda bolag. Huvudansvarig revisor ska under de senaste fyra åren (2011 t.o.m. 2014) ha varit huvudansvarig för minst tre avslutade eller pågående revisionsuppdrag avseende bolag. Alternativt ha varit huvudansvarig revisor under de senaste fyra åren (2011 t.o.m. 2014) för minst två revisionsuppdrag avseende bolag och granskningsledare för ett revisionsuppdrag avseende bolag. Minst två av dessa uppdrag ska avse kommunal eller landstingskommunalt ägda bolag. Krav på uppdrag (bilaga 5/J) : tre uppdrag ska redovisas samtliga uppdrag ska avse tjänster liknande de som nu upphandlas och omfatta minst 100 timmar vardera avslutade uppdrag får inte vara äldre än fyra år räknat från anbudstidens utgång ( ) och avse bolag. Minst två av dessa uppdrag ska avse kommunal eller landstingskommunalt ägda bolag minst två uppdrag ska ha utförts i egenskap av huvudansvarig revisor alternativt ett uppdrag i egenskap av antingen huvudansvarig revisor eller granskningsledare Granskningsledare Granskningsledare ska vara auktoriserad revisor och ha minst två års erfarenhet av att leda revisionsuppdrag. Vidare ska granskningsledaren ha minst ett års erfarenhet från revision av kommunalt eller landstingskommunalt ägda bolag. Granskningsledaren ska under de senaste fyra åren (2011 t.o.m. 2014) ha varit granskningsledare för minst tre avslutade eller pågående revisionsuppdrag avseende bolag. Alternativt ha varit granskningsledare under de senaste fyra åren (2011 t.o.m. 2014) för minst två revisionsuppdrag 12

13 avseende bolag och granskare för ett revisionsuppdrag avseende bolag. Minst två av dessa uppdrag ska avse kommunal eller landstingskommunalt ägda bolag. Krav på uppdrag (bilaga 6/K): tre uppdrag ska redovisas samtliga uppdrag ska avse tjänster liknande de som nu upphandlas och omfatta minst 100 timmar vardera avslutade uppdrag får inte vara äldre än fyra år räknat från anbudstidens utgång ( ) och ska avse bolag. Minst två av dessa uppdrag ska avse kommunal eller landstingskommunalt ägda bolag minst två uppdrag ska ha utförts i egenskap av granskningsledare alternativt ett i egenskap av antingen granskningsledare eller granskare Granskare Granskare ska ha akademisk examen med ekonomisk inriktning på kandidatnivå och ha minst ett års erfarenhet av att granska kommunalt eller landstingskommunalt ägda bolag Curriculum Vitae (CV) Som underlag för kvalificeringen ska till anbudet bifogas CV för: huvudansvarig revisor ersättare för huvudansvarig revisor granskningsledare granskare CV ska visa att erbjudna revisorer motsvarar de krav som är angivna för respektive kompetens i detta avsnitt. Av CV ska framgå: utbildning antal år som auktoriserad revisor för huvudansvarig revisor, ersättare för huvudansvarig revisor och granskningsledare ska antal år i dessa funktioner anges för huvudansvarig revisor, ersättare för huvudansvarig revisor och granskningsledare ska antal år med erfarenhet av att i dessa funktioner revidera kommunalt eller landstingskommunalt ägda bolag anges för granskare ska antal år med erfarenhet av att granska kommunalt eller landstingskommunalt ägda bolag anges Som underlag för kvalificering av anbudet ska huvudansvarigs respektive granskningsledarens erfarenhet av att leda liknande revisionsuppdrag i respektive funktion specificeras (förfrågningsunderlagets bilaga 5/J respektive 6/K). Där redovisas avslutade eller pågående revisionsuppdrag enligt avsnitt och Granskningsplan Anbudet ska innehålla en översiktlig granskningsplan för år 2015 (se avsnitt Underkriteriet Utformning av granskningsplan ). 8. Antal timmar och pris för erbjuden bemanning Fördelningen av uppdragets 840 timmar ska vara följande inom teamet: huvudansvarig revisor 128 timmar (ca 15%), granskningsledare 208 timmar (ca 25 %) och granskare 504 timmar (ca 60%). 13

14 Fördelningen av tidsinsats mellan huvudansvarig, granskningsledare och granskare kan efter samråd med granskat objekt förändras under avtalsperioden. Anbudet ska innehålla timpris per kompetenskategori, pris per objekt och totalpris för hela uppdraget (se bilaga 4). Totalpriset ska inkludera samtliga kostnader (exklusive moms) för fullgörandet av uppdraget. Offererade ersättningar för basuppdraget gäller även vid avrop av optionen övrig granskning. Priserna ska vara fasta för avtalsperioden t.o.m Därefter gäller prisjusteringsklausul enligt punkt 12, avtalets Allmänna avtalsvillkor (se bilaga 9). 9. Utvärdering (steg 4) Av de anbud som uppfyller samtliga krav i förfrågningsunderlaget kommer det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn tagen till utvärderingskriterierna kvalitet och pris att antas. Kvalitet kommer att viktas till 70 procent och pris till 30 procent. 9.1 Kvalitet Utvärderingskriteriet kvalitet är viktat till 70 procent. Erbjuden kvalitet bedöms utifrån två underkriterier som är inbördes viktade: 1. referenser för huvudansvarig revisor och granskningsledare (vikt 50 procent) 2. utformning av granskningsplan (vikt 50 procent). Högsta betyg för kvalitet är 3,0 poäng, som fördelas på underkriterierna enligt nedan: 1. referenser för huvudansvarig revisor och granskningsledare - max 1,5 poäng 2. utformning av granskningsplan - max 1,5 poäng. Betyg- och poängsättning sker med två decimaler Underkriteriet referenser (vikt 50 procent) Revisionskontoret kommer att ta tre referenser för huvudansvarig revisor respektive granskningsledare. En av dessa referenser kan vara egen referens som revisionskontoret kan komma att ta inom Stockholms läns landsting. Sådan referens jämställs med av anbudsgivaren angiven referens. Totalt kommer tre referenser att ligga till grund för utvärderingen. I bilagorna 5/J respektive 6/K ska anbudsgivaren ange referenspersoner för huvudansvarig revisor respektive granskningsledare. Referenser kommer att inhämtas från referenspersoner som angivits i dessa bilagor. Referenspersonerna ska vara vidtalade och ha en funktion som innebär kunskap om anbudsgivarens genomförda arbetsuppgifter. I det fall anbudsgivaren erbjuder fler än en granskningsledare är det genomsnittet för granskningsledarna som betygssätts. Observera att var och en av föreslagna granskningsledare ska ha utfört uppdrag enligt Dessa uppdrag ska redovisas i bilaga 6/K. Tillfrågade referenspersoner kommer att få poängsätta huvudansvarig revisors och granskningsledares insatser. De frågor som kommer att ställas till referenspersonerna framgår av bilaga 7. Referenstagningen kommer att ske skriftligt. Om samma huvudansvarig revisor eller granskningsledare erbjuds i någon av landstingsrevisorernas samtidiga upphandlingar (se avsnitt 3), kan de referenser som lämnas i denna upphandling komma att gälla även för dessa. Kravet är att antal timmar för uppdragen i denna upphandling uppfyller kraven i de samtidiga upphandlingarna. 14

15 Respektive referens kan ge 0,0 till 1,5 poäng 2. Referenspersonernas genomsnittliga poängsättning för huvudansvarig revisor respektive granskningsledare vägs in i bedömningen. Maximal poäng för huvudansvarig revisor respektive granskningsledare är således 1,5. Sammanfattningsvis kan huvudansvarig revisors och granskningsledarens sammanlagda erfarenhet av att leda liknande revisionsuppdrag ge maximalt 3,0 poäng. Vikten för underkriteriet referenser är 50 procent av slutbetyget för kvalitet. Underkriteriets del av slutbetyget för kvalitet är således maximalt 1,5. Referenstagning i samband med utvärderingen kommer i första hand att ske under veckorna 7 t.o.m. 9. Det åligger anbudsgivaren att försäkra sig om att de referenspersoner som är angivna i bilagorna 5/J och 6/K är vidtalade samt anträffbara via e-post under dessa veckor. Om så inte är fallet, och revisionskontoret trots upprepade försök inte kunnat genomföra referenstagningen, kommer det antal referenser som understiger tre ges betyget noll Underkriteriet utformning av granskningsplan (vikt 50 procent) För bedömning av granskningskoncept och granskningsidéer samt metoder och verktyg m.m., ska anbudsgivaren för den årliga revisionen 2015 upprätta en översiktlig granskningsplan för varje objekt ingående i upphandlingsområdet. Det vill säga granskningsplaner anpassade till: 1. AISAB 2. Care För detta underkriterium används en 4-gradig betygsskala. Halvpoäng kan komma att användas. Slutbetyg för genomförande anges med två decimaler. Stort mervärde ger 3 poäng Bra mervärde ger 2 poäng Begränsat mervärde ger 1 poäng Inget mervärde ger 0 poäng För varje granskningsplan görs en bedömning av mervärdet för varje del (1 t.o.m 3 nedan). Det är den genomsnittliga poängen för samtliga delar som blir delkriteriets mervärde. Därefter adderas den genomsnittliga poängen för de tre granskningsplanerna. Det slutgiltiga mervärdet fås genom att det adderade mervärdet divideras med 3. Totalt kan 3 poäng erhållas för delkvalitetskriteriet granskningsplan. Kvalitetskriteriets vikt är 50 procent av slutbetyget för kvalitet. Kvalitetskriteriets del av slutbetyget är således maximalt 1,5. Granskningsplanen ska på en övergripande nivå beskriva hur anbudsgivaren avser att genomföra uppdraget och innehålla följande delar: 1. Bedömning av risk och väsentlighet En översiktlig risk- och väsentlighetsbedömning inklusive sammanställning och värdering av identifierade risker. 2. Förslag till prioriterade granskningsområden Granskningsplanen ska innehålla förslag på granskningsområden för den årliga revisionen Förslaget ska grundas på riskbedömningen och beskriva hur anbudsgivaren vill lägga upp arbetet för att på ett optimalt sätt inom ramen för insatta resurser granska objektet. Det ska finnas en tydlig koppling mellan identifierade risker och förslag till granskningsinsatser. Granskningsplanen ska också 2 Värderingsgrund för poängsättning av referenstagningen framgår av bilaga 7. 15

16 innehålla ett förslag på procentuell fördelning av insatserna mellan områdena ekonomistyrning, intern styrning och kontroll samt räkenskaper. Granskningsinsatserna ska ge ett tillräckligt underlag för att bedöma om ekonomistyrningen är tillfredsställande, om intern styrning och kontroll är tillräcklig samt om räkenskaperna är rättvisande. Särskild vikt ska läggas vid beskrivningen av hur granskningen av intern styrning och kontroll ska genomföras för att ge ett fullgott underlag i ansvarsprövningen. 3. Metodik Övergripande beskrivning av vilka metoder som anbudsgivaren föreslår ska användas. Det kan t.ex. handla om IT-baserade revisionsverktyg, registeranalys, statistikbearbetning, enkäter, urvalsmetoder, benchmarking och presentationsformer. Den metodik som beskrivs ska kunna dokumenteras och redovisas Sammanfattande bild av bedömningen av utvärderingskriteriet kvalitet Kvalitetskriterium Delpoäng Del av slutbetyg 1. Referenser 3,0 (max poäng) 50 % Bedömning av huvudansvarig Bedömning av granskningsledare 1,5 (vid full poäng) 1,5 (vid full poäng) 1,5 1,5 Totalt för underkriteriet 2. Utformning av granskningsplan Bedömning av översiktlig granskningsplan Totalt för underkriteriet 3,0 x 0,5 3,0 (max poäng) 3,0 (vid full poäng) 3,0 x 0,5 1,5 50 % 1,5 1,5 Slutbetyg för kvalitet 3, Anbudspris och utvärderingspris Utvärderingen av anbudspriset kommer att baseras på 210 timmar per år, vilket innebär 840 timmar för hela avtalsperioden. Anbudspriset ska redovisas i enlighet med vad som framgår av avsnitt 8 och bilaga 4. Priset ska inkludera samtliga kostnader (exklusive moms). Ett utvärderingspris tas fram genom att det totala anbudspriset räknas upp med ett procentuellt påslag. Detta påslag bygger på dels det kvalitetsbetyg som anbudsgivaren fått, dels en uppräkningsfaktor som baseras på viktningen mellan kvalitet och pris. Den anbudsgivare som får det lägsta utvärderingspriset kommer att antas. En mall för uträkning och simulering av utvärderingspriset redovisas i bilaga Avtal Efter bolagsstämmans beslut avseende AISAB och Care kommer avtal att tecknas mellan företrädare för vald revisionsbyrå och de två objekten. Avtal med kommersiella villkor för uppdraget framgår av bilaga 9. Observera att i avtalet angivna villkor blir bindande för parterna. 16

17 11. Upphandlingsområden Etapp 1 1. Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) 2. Karolinska Universitetssjukhuset 3. Kulturnämnden (KUN) 3. Hälso- och (HSN) 3. Patientnämnden 4. Objekt inom landstingsstyrelsen enligt nedan: I. Koncernfinansiering och sammanställd redovisning/ koncernredovisning II. Landstingsstyrelsens förvaltning (inkl. NKS-bygg) och skadekontot III Förvaltning för utbyggd tunnelbana Etapp 2 5. Landstingsfastigheter Stockholm 5. Locum AB 5. Stiftelsen Clara 6. Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB) 6. Internfinans 6. SLL:s donationsfonder 7. Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB) 7. Stockholm Care AB 8. AB Storstockholms Lokaltrafik inkl. dotterbolagen (SL-koncernen) 8. Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB) 8. Trafiknämnden 9. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 10. Tillväxt- och regionsplaneringsnämnden (TR) 17

Upphandling av årlig revision för stiftelsen Stockolms läns Äldrecentrum

Upphandling av årlig revision för stiftelsen Stockolms läns Äldrecentrum Upphandling av årlig revision för stiftelsen Stockolms läns Ni inbjuds härmed att inkomma med anbud avseende årlig revision av stiftelsen Stockholms läns (). Detta förfrågningsunderlag med bilagor innehåller

Läs mer

Upphandling av årlig revision för AB Storstockholms Lokaltrafik inklusive dotterbolagen, Waxholms Ångfartygs AB och Trafiknämnden

Upphandling av årlig revision för AB Storstockholms Lokaltrafik inklusive dotterbolagen, Waxholms Ångfartygs AB och Trafiknämnden Upphandling av årlig revision för AB Storstockholms Lokaltrafik inklusive dotterbolagen, Waxholms Ångfartygs AB och Trafiknämnden Ni inbjuds härmed att inkomma med anbud avseende årlig revision av AB Storstockholms

Läs mer

Upphandling av årlig revision för objekt inom Landstingsstyrelsen

Upphandling av årlig revision för objekt inom Landstingsstyrelsen Upphandling av årlig revision för objekt inom Landstingsstyrelsen Ni inbjuds härmed att inkomma med anbud avseende årlig revision för följande objekt inom landstingstyrelsen; koncernfinansiering och sammanställd

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

UPPHANDLING AV SAKKUNNIGA TILL DE KOMMUNALA REVISORERNA I KOMMUN A

UPPHANDLING AV SAKKUNNIGA TILL DE KOMMUNALA REVISORERNA I KOMMUN A FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG EXEMPEL (med kommentarer) 2013-06-24 UPPHANDLING AV SAKKUNNIGA TILL DE KOMMUNALA REVISORERNA I KOMMUN A Revisorerna i kommun A inbjuder er att lämna anbud på uppdraget som sakkunniga

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning

Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning 2008-03-27 Dnr Adm 2008/24 Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning av trycksaker och montrar Härmed inbjuder Statens kulturråd leverantörer att lämna anbud på tjänster:

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Diarienummer 09-495 Datum 2009-08-26 Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-495 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna 2013-11-10 Dnr: 2011-3060046 Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna Härmed inbjuds ni att lämna anbud på de kurser som ESF-projektet

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Datum 2009-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Datum: 2011-11-28 1 (11) Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Innehåll Inledning 1.1 Förfrågningsunderlag 1.2 Om Projekttävlingen Upphandlings

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av konsultstöd för produktion av årsredovisning och ägarrapport samt rådgivande tjänst kring kommunikation Dnr AP2

Förfrågningsunderlag Upphandling av konsultstöd för produktion av årsredovisning och ägarrapport samt rådgivande tjänst kring kommunikation Dnr AP2 Förfrågningsunderlag Upphandling av konsultstöd för produktion av årsredovisning och ägarrapport samt rådgivande tjänst kring kommunikation Dnr AP2 2012/25 1 1. ALLMÄN INFORMATION 1.1 Om Andra AP-fonden

Läs mer

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling Dnr: AP2 2012/16 Anbudsförfrågan Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Om AP2... 3 1.2 Upphandlingens omfattning... 3 1.3 Avtalets start...

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan.

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan. Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Cassandra Utas Stokic Telefon 010-56 369 11 E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se Datum 2014-03-06

Läs mer

Upphandling av ramavtal för verksamhetsutveckling. Dnr 08-1006

Upphandling av ramavtal för verksamhetsutveckling. Dnr 08-1006 Upphandling av ramavtal för verksamhetsutveckling Dnr 08-1006 2(10) 1 Om PTS... 3 2 PTS behov... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 4 3.1 Skattekontroll... 4 3.2 Sanningsförsäkran... 4 3.3 Registreringsbevis...

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1. Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum

Läs mer

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

Sverok upphandlar revisionstjänster

Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund och rymmer idag cirka 120 000 medlemmar i cirka 900 lokalavdelningar och 9 distriktsföreningar. Förbundets huvudsakliga

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket

Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket PM 2006-03-09 Dnr 0602-0137-53 Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. Upphandlande

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Individ- och familjeförvaltningen 1(11) Datum 2012-11-20 Handläggare Vår Referens Magnus Hillborg 2012/00119 080 710 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Förfrågningsunderlaget är indelat

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val 1(9) Sista anbudsdag: 2010-09-13 Anbudets giltighet: 2010-12-31 Upphandlingsform: Förenklad upphandling Datum 2010-08-13 Diarienr 10-179/2 Upphandlande enhet: Valmyndigheten Box 4210 171 04 Solna Förfrågningsunderlag

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-05-05 Dnr: 11-1283 1(5) Administrativa avdelningen Anna-Karin Hellsten 08-678 58 22 anna-karin.hellsten@pts.se Upphandling av administration av Telepriskollen 1

Läs mer

Bevis (3) för den formella prövningen. Egen beskrivning, utan formkrav. Egen beskrivning, utan formkrav. F-skattebevis. Registreringsbevis

Bevis (3) för den formella prövningen. Egen beskrivning, utan formkrav. Egen beskrivning, utan formkrav. F-skattebevis. Registreringsbevis KRAV PÅ ANBUD Uppgifter som anbudet skall innehålla (1) Formella grundkrav (2) Samt grunder för uteslutning Bevis (3) för den formella prövningen Kvalificeringskrav (4) Övriga kvalificeringskrav som ställs

Läs mer

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan.

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan. ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-08-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Diarienr (åberopas vid korresp) A054.552/2013 saknr 261 Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Den här bildserien informerar om vad den kommunala revisionen är och hur den fungerar. Bilderna kan

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm.

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm. Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2009-02-18 Dnr: 09-190 1(10) Upphandlingsenheten Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1. Upphandling av tekniska konsulttjänster 1.1. Bakgrund PTS

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Riktlinjer för utvärdering av anbud

Riktlinjer för utvärdering av anbud Riktlinjer för utvärdering av anbud - Standardmodell för Sundsvalls kommun I Lagen om offentlig upphandling finns två tilldelningsgrunder. Vilket som ska användas måste bestämmas innan förfrågningsunderlaget

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1.1 Ansökningshandlingar 1.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända att få driva vård inom vårdval för fysioterapi/sjukgymnastik inom primvårdsrehabilitering.

Läs mer

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser Stenungsunds kommun Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1. Allmänt om kommunen 3 1.2. Allmänt om LOV 3 2. OMFATTNING 3 2.1.

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015 07-31 UPPHANDLING AV LEDNINGSVISNING FÖR UNNARYD FIBER EK. FÖRENINGS FIBERNÄT Unnaryd fiber, Ekonomisk förening Datum 2015-07-31 Syftet med detta dokument är att ge leverantörer

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting 1 (2) FÖRSLAG 2012:96 LS 1211-1541 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting Ärendebeskrivning Revisionskollegiet har

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Datum 2010-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst genom kundval och bifogar

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV INTERNREVISIONSTJÄNSTER

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV INTERNREVISIONSTJÄNSTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV INTERNREVISIONSTJÄNSTER 1. Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande Myndighet... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2. Anbudsspecifikation... 4 2.1

Läs mer

Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB

Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB ANBUDSFÖRFRÅGAN 1 Ärendebeteckning EBA-Emmaboda Bostads AB 2012-01 Handläggare Datum Vincent Johansson 10 2011-12-09 0471-24 98 39 Upphandling Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB Ni inbjudes inkomma med

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Valfrihet med politiska våndor

Valfrihet med politiska våndor Valfrihet med politiska våndor Lagen om valfrihetssystem LOV Stefan Elg Allego AB www.allego.se De gemenskapsrättsliga principerna EGdirektiven Beslut 1 Beskriva vad Beskriva hur Beskriva när AVTAL Beslut

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING 1. Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande Myndighet... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2. Anbudsspecifikation... 3 2.1 Leverantörsuppgifter...

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST 1. Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande Myndighet... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2. Anbudsspecifikation... 3

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN Ansökan gäller för externa vårdgivare. Leverantörsuppgifter Leverantör som ansöker om godkännande för flera enheter

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB 1 Dnr 2008/199 KOMMUNSTYRELSENS Jan-Olof Friman/0224-551 10 Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB Sala kommun inbjuder er att ansöka om att

Läs mer

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 INNEHÅLL 2 (15) 1 Inledning Stockholms läns landsting har beslutat att införa

Läs mer

Upphandling av förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net Dnr 11-3053

Upphandling av förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net Dnr 11-3053 Datum 2011-03-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net Dnr 11-3053 Upphandling av förmedlingstjänsten Bildtelefoni Diarienummer 11-3053 Författare Caroline Sandlin Post-

Läs mer

Instruktion för revision av bolag inom Stockholms läns landsting 2014

Instruktion för revision av bolag inom Stockholms läns landsting 2014 Instruktion för revision av bolag inom Stockholms läns landsting 2014 Version 27 augusti 2014 Kontaktuppgifter på granskningsansvariga och granskningsbyråer har uppdaterats Avsnitt 1 som behandlar rapportering

Läs mer

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbud avseende: c._bilaga_1_ _Bygg_o_Mark.doc Bygg & Mark För Käppalaförbundet Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbudsgivare: Behörig avtalstecknare : Datum: Underskrift Namnförtydligande Anbudets giltighetstid

Läs mer

Informationsblad. Dnr:T2014-01327 Dnr:14V86 2014-08-26

Informationsblad. Dnr:T2014-01327 Dnr:14V86 2014-08-26 Informationsblad Ansökan för att bli godkänd entreprenör Stockholms stad avseende insamling av skrymmande hushållsavfall (grovavfall) inom Stockholms Stad 1(5) Upphandling tjänstekoncession avseende insamling

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING 1. INKÖP / UPPHANDLING ÖVER TRÖSKELVÄRDENA Inköp över tröskelvärdena innebär att upphandlingen uppgår till ett belopp som enligt lagstiftningen tvingar den att

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN Anbudsförfrågan för reklambyråtjänster Ni inbjuds att till Brottsoffermyndigheten inkomma med anbud på reklambyråtjänster enligt nedanstående kravspecifikation.

Läs mer

Revision i ett landskap som ständigt förändras. Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius

Revision i ett landskap som ständigt förändras. Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius Revision i ett landskap som ständigt förändras Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius Snåriga landskap Kommunalförbund Göteborgsregionens kommunal-förbund GR Stiftelser Kul-i-stan

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende grafisk formgivning Dnr 10-10451

Upphandling av ramavtal avseende grafisk formgivning Dnr 10-10451 Datum 2010-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende grafisk formgivning Dnr 10-10451 Upphandling av ramavtal avseende grafisk formgivning Diarienummer 10-10451 Författare Caroline Sandlin

Läs mer

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Handläggare ANBUDSFÖRFRÅGAN 1 Ärendebeteckning 2012-01 Datum Vincent Johansson 10 2011-12-09 0471-24 98 39 Upphandling Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Ni inbjudes inkomma med anbud på byggtjänster

Läs mer

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola BILAGA 1 Sidantal 5 Mörbyberget 1 Danderyd Sammandrag av: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling litt: 6.01 Totalentreprenad Samverkans entreprenad FN 2011/0016 Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun

Läs mer

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Antagen av direktionen 2013-02-07 Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Affärsmässighet Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns, och även i övrigt genomföras

Läs mer

Datum 04.00. Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan:

Datum 04.00. Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan: 1 (10) Datum 04.00 2015-11-16 Diarienr (åberopas) Saknr 936 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Daniel Gottberg E-post daniel.gottberg@polisen.se Upphandling av handskar (6 bilagor)

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas

Läs mer

2013-10-31 Dnr: 2011/390-710

2013-10-31 Dnr: 2011/390-710 2013-10-31 Dnr: 2011/390-710 Offertförfrågan avseende kompetenshöjande insatser för ett företagsfrämjande system på lika villkor för kvinnor och män i Kalmar län Härmed inbjuds ni att inkomma med offert

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Avropsförfrågan. Testledare/testare

Avropsförfrågan. Testledare/testare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Testledare/testare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Riktlinjer för samordnad revision och bolagsrevision inom landstinget 2011-2014. Beslutad av Revisorskollegiet 2011-08-10

Riktlinjer för samordnad revision och bolagsrevision inom landstinget 2011-2014. Beslutad av Revisorskollegiet 2011-08-10 N Riktlinjer för samordnad revision och bolagsrevision inom landstinget 2011-2014 Beslutad av Revisorskollegiet 2011-08-10 Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som

Läs mer