Upphandling av årlig revision för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB och Stockholm Care AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandling av årlig revision för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB och Stockholm Care AB"

Transkript

1 Upphandling av årlig revision för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB och Stockholm Care AB Ni inbjuds härmed att inkomma med anbud avseende årlig revision av Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB) och Stockholm Care AB. De båda bolagen är helägda dotterbolag till Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB). I förfrågningsunderlaget redovisas objekten som AISAB och Care, om inte annat anges. Detta förfrågningsunderlag med bilagor innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen. Förfrågningsunderlaget har följande bilagor: 1. Objektsbeskrivningar (1a och 1b) 2. Uppdragsbeskrivning 3. Svarsformulär för anbudsgivaren (inklusive checklista för anbudsgivarens acceptans av skall-krav i upphandlingen) 4. Antal timmar, pris och bemanning som anbudsgivaren offererar 5. Huvudansvarig revisors revisionsuppdrag 6. Granskningsledares revisionsuppdrag 7. Frågor till referenspersoner 8. Mall för utvärdering 9. Avtal med kommersiella villkor för bolag Anbud ska vara landstingsrevisorerna tillhanda senast För sent inkommet anbud prövas inte. Anbud som inte är komplett eller inte uppfyller samtliga krav kommer inte att prövas. Eventuella frågor angående denna upphandling ska ske skriftligen genom e-post till Vi ser fram mot att ta del av ert anbud. Anneli Lagebro Revisionsdirektör 1

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Stockholms läns landsting Landstingsrevisorerna Uppdragets art och omfattning Basuppdrag Samtidiga upphandlingar Upphandlingsföreskrifter Upphandlande myndighet Upphandlingsförfarande Anbudsprövning i 4 steg Avtalstid Anbudets form och innehåll Sista anbudsdag och anbudets giltighetstid Frågor och svar under anbudstiden Kontaktpersoner hos landstingsrevisorerna Tidplan för upphandlingen Anbudets märkning och adressering Sekretess Tilldelningsbeslut Kontroll och prövning av anbud Kontroll av anbud (steg 1) Uteslutningsgrunder från deltagande i upphandlingen Kontroller som genomförs av landstingsrevisorerna Oberoendeprövning Prövning av ekonomisk och finansiell ställning samt teknisk förmåga och kapacitet (steg 2) Ekonomisk och finansiell ställning (företaget) Nystartade företag och företag under bildande Teknisk förmåga och kapacitet (företaget) Företagets organisation och kompetenser Hänvisning till annans kapacitet Kvalitetssäkringssystem Prövning om kraven på tjänsten är uppfyllda (steg 3) Bemanning av uppdraget Krav på kompetens Huvudansvarig revisor - ersättare för huvudansvarig revisor Granskningsledare Granskare Curriculum Vitae (CV) Granskningsplan Antal timmar och pris för erbjuden bemanning Utvärdering (steg 4) Kvalitet Underkriteriet referenser (vikt 50 procent) Underkriteriet utformn av granskningsplan (vikt 50 procent Sammanfatt bild av bedömn av utvärderingskriteriet kvalitet Anbudspris och utvärderingspris

3 10. Avtal Upphandlingsområden

4 1. Inledning Landstingsrevisorerna har fullmäktiges uppdrag att granska all verksamhet i Stockholms läns landsting (SLL), såväl den som bedrivs i förvaltningsform som den som bedrivs i bolagsform. Revisionens uppdrag omfattar granskning av verksamheter som sammantaget har en budgetomsättning på drygt 80 miljarder kronor år Landstingsfullmäktige har lämnat i uppdrag till revisorskollegiet att svara för upphandling av auktoriserade revisorer för landstingets bolag. Revisorskollegiet har uppdragit åt revisionskontoret att genomföra sådana upphandlingar. Revisorskollegiet har uppdragit till revisionskontoret att upphandla årlig revision för räkenskapsåren 2015 t.o.m Upphandlingen, som totalt omfattar 10 upphandlingsområden (se avsnitt 11 1 ) har tidsmässigt delats upp i två etapper. Etapp 1 omfattar huvudsakligen nämnder. Etapp 2 omfattar huvudsakligen styrelser och stiftelser. Fyra upphandlingsområden ingår i etapp 1och sex områden i etapp 2. Etapp 1 annonserades i oktober Detta förfrågningsunderlag avser upphandlingsområdet 7 med Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB) och Stockholm Care AB (Care). Parallellt med detta upphandlingsområde upphandlas fem andra upphandlingsområden som ingår i etapp 2 (se avsnitt 3). Efter genomförd upphandling lämnas förslag på auktoriserad revisor till årsstämman för objekten. Årsstämma sker i maj/juni Uppdragets giltighet i denna del förutsätter årsstämmans beslut. Avtal kommer att tecknas mellan vald revisionsbyrå och objekten. Mall för avtalet finns i bilaga Stockholms läns landsting I Stockholms län bor ca 2 miljoner invånare. Landstingets främsta uppgift är att se till att länets invånare har tillgång till en väl fungerande hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Andra viktiga uppgifter är regionplanering, tandvård, kultur och utbildning. I SLL-koncernen ingår både nämnder och styrelser med totalt ca anställda inom landstingets förvaltningar och bolag. Ytterligare information finns på landstingets hemsida 1.2 Landstingsrevisorerna Revisorerna väljs av landstingsfullmäktige, som även är revisorernas uppdragsgivare. Landstinget har enligt nuvarande organisation femton förtroendevalda revisorer tillika lekmannarevisorer för att granska nämnder och styrelser. Revisorerna är indelade i tre revisorsgrupper med olika ansvarsområden. De förtroendevalda revisorernas/lekmannarevisorernas uppdrag följer av kommunallag, aktiebolagslag, revisionsreglemente och andra föreskrifter som utfärdats av fullmäktige. Revisorerna är oberoende och avgör självständigt vad som ska granskas samt i vilken omfattning granskning ska ske. De förtroendevalda revisorerna ska varje år i den omfattning som följer av god revisionssed pröva om verksamheten inom landstingets nämnder och styrelser sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig samt om räkenskaperna är rättvisande. Vidare ingår som en väsentlig del att bedöma hur landstingsstyrelsen 1 Flertalet av dessa tio upphandlingsområden omfattar flera objekt. Ett objekt kan vara en nämnd/styrelse/resultatenhet/stiftelse/donationsfond. 4

5 leder och samordnar verksamheten samt utövar sin uppsikt över nämnderna och de landstingskommunala bolagsstyrelserna. Till lekmannarevisor i aktiebolag eller revisor i stiftelse ska fullmäktige enligt kommunallagen utse någon av de revisorer som valts för granskning av styrelsen och övriga nämnders verksamhet. I landstinget uppnås personsambandet mellan lekmannarevisorer i bolag och förtroendevalda i revisorsgrupperna genom att revisorerna i respektive grupp tillika är lekmannarevisorer i de bolag och dotterbolag som ingår i respektive grupps ansvarsområde. Det övergripande målet för de förtroendevalda revisorernas arbete är att till fullmäktiges årliga ansvarsprövning avlämna ett väl underbyggt uttalande i revisionsberättelsen för respektive nämnd och för lekmannarevisorerna att avlämna en granskningsrapport för respektive bolagsstyrelse. Den årliga granskningen måste vara tillräcklig för att revisorerna ska kunna uttala sig om hur nämnder, styrelser och enskilda ledamöter tar sitt ansvar. Stockholms läns landsting har ett eget revisionskontor med sakkunniga som biträder revisorerna. I revisionsarbetet samverkar revisorerna och kontorets sakkunniga med auktoriserade revisorer och konsulter. För ytterligare information se landstingsrevisorernas hemsida 2. Uppdragets art och omfattning 2.1 Basuppdrag Revisionen av AISAB och Care ska utföras enligt de regler som anges i; aktiebolagslagen årsredovisningslagen kommunallagen god revisionssed i kommunalverksamhet SLL:s revisionsreglemente riktlinjer för samordnad revision och bolagsrevision inom landstinget instruktion av revision av bolag inom SLL instruktioner från landstingsrevisorerna I bilaga 1a och 1b till förfrågningsunderlaget finns en beskrivning av de aktuella objekten (objektbeskrivning). I bilaga 2 till förfrågningsunderlaget utvecklas uppdraget ytterligare i respektive uppdragsbeskrivning. Tidsåtgång för den årliga revisionen (basgranskning) uppskattas enligt nedanstående. Uppdrag Basgranskning AISAB, varav Uppskattad tidsåtgång/år 125 timmar Huvudansvarig revisor (ca 15 procent) 19 timmar Granskningsledare (ca 25 procent) 31 timmar Granskare (ca 60 procent) 75 timmar Care 85 timmar Huvudansvarig revisor (ca 15 procent) 13 timmar Granskningsledare (ca 25 procent) 21 timmar Granskare (ca 60 procent) 51 timmar 5

6 Basgranskning antal timmar totalt, varav 210 timmar Huvudansvarig revisor 32 timmar Granskningsledare 52 timmar Granskare (ca 60 procent) 126 timmar En och samma leverantör kommer att antas för de två objekten. Enligt revisionskontorets bedömning, som bl.a. grundas på tidigare års revisionsinsatser, kan den totala tidsåtgången för dessa objekt uppskattas till 210 timmar per år, d.v.s. totalt 840 timmar för hela avtalsperioden. Utvärderingen av anbudspriset kommer att baseras på angivet timantal. Den auktoriserade revisorn har dock rätt att under avtalsperioden göra en egen bedömning av tidsinsatsen. Vid behov av revisionsinsatser, utöver vad som ingår i basuppdraget, ska revisionsbyrån utan dröjsmål göra en skriftlig anmälan till det granskade objektet. Alla uppdrag utöver basgranskning som ersätts av granskade bolag ska utan dröjsmål skriftligen anmälas till revisionskontoret. Oberoendeprövning ska göras i sådant fall. Rådgivning till granskade bolag, vilken utgör ett naturligt led i revisionsuppdraget ingår i uppdraget. Detsamma gäller tidsåtgång för samverkan under hela revisionsprocessen dels med landstingsrevisorerna, dels med de förtroendevalda revisorerna. I den årliga revisionen ingår tre granskningsområden ekonomiskt- och verksamhetsmässigt resultat, intern styrning och kontroll samt räkenskaper. Uppdraget kan komma att ändras om det sker väsentliga förändringar i SLL:s organisation. Det kan t.ex. gälla väsentlig förändring av befintlig verksamhet, förflyttning av verksamhet, omorganisation, ändrad driftskapacitet eller att verksamhet upphör/överförs till annan verksamhet. För information nämns att landstingsrevisorerna för närvarande även har specifika ramavtal avseende granskningar inom områdena IT, miljö, ekonomi och redovisning, upphandling samt juridik. 3. Samtidiga upphandlingar Etapp 2 av upphandlingen av årlig revision omfattar följande sex upphandlingsområden: 5. Landstingsfastigheter Stockholm Locum AB Stiftelsen Clara 6. Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB) AB SLL Internfinans SLL:s donationsfonder 7. Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB) Stockholm Care AB (SCAB) 8. AB Storstockholms Lokaltrafik inklusive dotterbolagen (SL- koncern Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB) Trafiknämnden 9. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 10. Tillväxt- och regionsplaneringsnämnden (TR) Annonsering av dessa sex upphandlingsområden har skett på Visma TendSign (www.tendsign.com). 6

7 Upphandlingen av dessa upphandlingsområden genomförs och utvärderas var för sig. Se förfrågningsunderlaget för respektive upphandlingsområde (www.sll.se/rev). Det är möjligt att lämna anbud på ett eller flera upphandlingsområden. Anbud ska omfatta samtliga objekt inom ett upphandlingsområde. 4. Upphandlingsföreskrifter 4.1 Upphandlande myndighet Upphandlande myndighet är Stockholms läns landsting genom landstingsrevisorerna. 4.2 Upphandlingsförfarande Revisionstjänster är klassade som A-tjänster. Det sammanlagda värdet för denna upphandling samt de parallella upphandlingarna överstiger tröskelvärdet varför upphandlingen genomförs som ett öppet förfarande 4 kap. lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Upphandlingsförfarandet innebär att inga förhandlingar får föras. Landstingsrevisorernas upphandlingar sker med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och genomförs i övrigt affärsmässigt. Anbudsgivare och anbud behandlas utan ovidkommande hänsyn. Detta innebär att upphandlingar inte sker på sådant sätt att vissa anbudsgivare obehörigt gynnas eller missgynnas. 4.3 Anbudsprövning i 4 steg Landstingsrevisorernas prövar endast anbud som inkommer i tid och antar endast anbud som uppfyller samtliga krav i detta förfrågningsunderlag. Prövning av anbuden kommer att göras i 4 steg. Först kontrolleras kraven på anbudsgivaren vad gäller uteslutningsgrunder (1). Därefter sker en prövning av anbudsgivarens ekonomiska och finansiella ställning samt tekniska förmåga och kapacitet (2) och därpå om kraven på tjänsten är uppfyllda (3). De anbud som därefter kvarstår utvärderas i enlighet med vad som anges i avsnitt 9 Utvärdering av anbud (4). 4.4 Avtalstid Upphandlingen avser årlig revision för räkenskapsåren 2015 t.o.m. 2018, vilket motsvarar avtalsperioden t.o.m Granskningen av årsredovisningen ingår i arvodet för det år under vilket årsredovisningen upprättas. 4.5 Anbudets form och innehåll Anbudet ska vara skriftligt och avfattat på svenska språket. Anbudet ska lämnas i enlighet med förfrågningsunderlagets krav. Anbudet ska vara undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren. Om det inte framgår av registreringsbevis eller annan handling vem som är behörig företrädare ska en fullmakt bifogas anbudet. Samma krav ställs för eventuella kompletteringar. Anbudsgivaren ska i förfrågningsunderlagets svarsformulär (bilaga 3) lämna efterfrågade uppgifter. Anbudet med besvarat svarsformulär och övriga efterfrågade handlingar ska lämnas i form av pappersmedia som ett (1) undertecknat original samt en (1) papperskopia och på USB-minne i ett exemplar. Om anbudet skiljer sig åt mellan dessa media anses materialet i originalet vara det korrekta. Anbudet i elektronisk form ska vara läsbart i MS Word Office 2010 eller i PDF-format. Bevis, tryckta broschyrer, tekniska beskrivningar behöver inte ingå i den elektroniska dokumentationen. För att underlätta landstingsrevisorernas hantering av anbuden är det ett önskemål att anbudshandlingarna sorteras in i ringpärmar, att plastade dokument och spiralbindning undviks samt att häftning inte förekommer. 7

8 Anbudet (original och en papperskopia) ska redovisas enligt nedanstående struktur för att granskning och utvärdering av anbuden ska kunna ske på ett effektivt och rättvisande sätt. Anbudet i elektronisk form ska struktureras på motsvarande sätt. Flik 1. Allmänt Av anbudsgivaren ifyllt svarsformulär med bilagor (bilaga 3 till förfrågningsunderlaget) Kopia på gällande ansvarsförsäkring eller annat intyg som visar att företagets ansvarsförsäkring motsvarar avtalets krav (bilaga 9 till förfrågningsunderlaget) Eventuell begäran om sekretess med uppgift om exakt vilka uppgifter som önskas sekretessbeläggas (avsnitt 4.11) Flik 2. Oberoendeprövning för huvudansvarig och granskningsledare (se avsnitt 5.2) Oberoendedeklaration för offererade revisorer Flik 3. Ekonomisk och finansiell ställning, teknisk förmåga och kapacitet (se avsnitt 5.3) Allmän beskrivning av företaget där det bl. a. framgår företagets organisation och kompetenser Kopia från kreditupplysningsföretag utvisande ratingvärde för anbudsgivaren Kopia på avtal/överenskommelse eller annat bevis som visar att anbudsgivaren genom åberopande av annans kapacitet eller på annat sätt har tillräckliga ekonomiska förutsättningar för att genomföra i förfrågningsunderlaget redovisat uppdrag Uppgifter om nybildade företag eller företag under bildande Beskrivning av kvalitetssäkringssystem Flik 4. Erbjuden bemanning (se avsnitt 6) Antal timmar och pris för erbjuden bemanning (se bilaga 4/H till förfrågningsunderlaget) CV för huvudansvarig revisor, granskningsledare och granskare Redovisning av huvudansvarig revisors utförda revisionsuppdrag (se bilaga 5/J till förfrågningsunderlaget) Redovisning av granskningsledarens utförda revisionsuppdrag (se bilaga 6/K till förfrågningsunderlaget) Flik 5 Granskningsplan (se avsnitt 9.1.2) Utformning av granskningsplan för 2015 (bilaga L) 4.6 Sista anbudsdag och anbudets giltighetstid Sista anbudsdag är Anbudet ska vara giltigt t.o.m Frågor och svar under anbudstiden Under anbudstiden ska eventuella frågor om oklarheter i förfrågningsunderlaget skriftligen ställas till e-post: Sådana frågor ska vara landstingsrevisorerna tillhanda senast Information utifrån inkomna frågor/synpunkter redovisas på landstingsrevisorernas webbplats Det åligger anbudsgivaren att löpande under anbudstiden kontrollera om tillkommande information har lämnats. Endast uppgifter lämnade av på landstingsrevisorernas webbplats är bindande för både landstingsrevisorerna och anbudsgivaren. De svar och förtydliganden som lämnas är en integrerad del av förfrågningsunderlaget och utgör tillsammans med detta grunden för anbudsgivarens anbud och därefter följande anbudsprövning. 8

9 4.8 Kontaktpersoner hos landstingsrevisorerna Lars Åström och Camilla Graf Morin är kontaktpersoner och nås genom e-post: 4.9 Tidplan för upphandlingen Anbud ska vara landstingsrevisorerna tillhanda senast Landstingsrevisorerna kan bara anta anbud som inkommit i tid och som innehåller efterfrågad information. Datum Aktivitet Sista dag för inlämnande av anbud Anbuden öppnas t.o.m Anbudsprövning och utvärdering (preliminärt) Revisorskollegiet fattar tilldelningsbeslut Årsstämman beslutar om auktoriserad revisor i AISAB och Care Avtal ska senast vara undertecknat 4.10 Anbudets märkning och adressering Anbudet ska lämnas i förseglat neutralt kuvert med texten Anbud årlig revision av AISAB och Care. Anbuden ska adresseras till: Stockholms läns landsting Landstingsrevisorerna Registrator Box STOCKHOLM I det fall anbud överlämnas personligen eller genom bud är besöksadressen: Hantverkargatan 25 B, 1 trappa över gården. Landstingsrevisorernas reception är öppen under kontorstid kl (fredagar till kl ). Lunchstängt kl Efter kontorstid kan anbud lämnas i Landstingshusets reception (Hantverkargatan 45) som den 22 januari 2015 har öppet fram till kl Sekretess Anser anbudsgivare att vissa uppgifter i inlämnat anbud ska sekretessbeläggas måste anbudsgivaren precisera vilka uppgifter det gäller. Anbudsgivaren ska även motivera på vilket sätt anbudsgivaren skulle lida skada om uppgifterna lämnades ut. Landstingsrevisorerna vill dock framhålla att det är myndigheten, dvs. landstingsrevisorerna, som enligt offentlighets- och sekretesslagen ska besluta om en uppgift ska sekretessbeläggas. Sekretess kan inte utlovas. Prövning sker varje gång handlingar begärs utlämnade Tilldelningsbeslut När landstingsrevisorerna beslutat om leverantör upphör den absoluta sekretessen. Till varje anbudsgivare lämnas då upplysning om innehållet i det s.k. tilldelningsbeslutet. Skälen till varför ett anbud antagits kommer att framgå av tilldelningsbeslutet. Tilldelningsbeslutet skickas med e-post till samtliga anbudsgivare och ställs till i bilaga 3 angiven kontaktperson hos anbudsgivaren. Övriga leverantörer som begär upplysning om tilldelningsbeslutet kommer att få sådan information. Härigenom ges en anbudsgivare/leverantör möjlighet att få tilldelningsbeslutet prövat i förvaltningsdomstol under en föreskriven tidsfrist innan avtal slutits. 9

10 Tidsfristen för rättens prövning av ansökan är tio dagar efter det att upplysningar om tilldelningsbeslutet skickats (elektroniskt), eller om rätten fattat ett interimistiskt beslut tio dagar efter det att beslutet upphävts. Därefter kan, om domstolens beslut inte innebär annat, skriftligt avtal enligt LOU tecknas. Tilldelningsbeslut utgör inte en accept. Landstingsrevisorerna respektive anbudsgivaren blir bundna först i och med att avtal tecknas. 5. Kontroll och prövning av anbud Efter anbudsöppningen granskas att anbuden är korrekta och kompletta enligt förfrågningsunderlaget. Anbudsgivare kan medges att rätta uppenbar felskrivning, felräkning eller annat uppenbart fel i anbudet. Landstingsrevisorerna kan begära att ett anbud förtydligas eller kompletteras om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning (9 kap. 8 LOU). Kontroll sker även av om någon uteslutningsgrund föreligger enligt 10 kap. 1-2 LOU (t.ex. konkurs, brister avseende registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter). Därefter sker prövning dels mot de kvalificeringskrav som ställs på anbudsgivaren, dels mot de skall-krav som ställs på tjänsten. Kontroll, prövning och utvärdering av anbud kommer således att göras i fyra steg: 1. Kontroll av om det föreligger skäl för att utesluta en anbudsgivare 2. Prövning av anbudsgivarens ekonomiska och finansiella ställning samt tekniska förmåga och kapacitet 3. Prövning av om kraven på tjänsten är uppfyllda 4. Utvärdering. Anbudsgivare som klarar kontroll och prövning enligt punkterna 1 3 ovan, får sina anbud utvärderade. 5.1 Kontroll av anbud (steg 1) Uteslutningsgrunder från deltagande i upphandlingen Anbudsgivaren ska uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. Det innebär att landstingsrevisorerna kan komma att utesluta anbudsgivaren från deltagande i upphandlingen om förhållanden enligt 10 kap. 1-2 LOU föreligger Kontroller som genomförs av landstingsrevisorerna Landstingsrevisorerna kommer vid behov att göra en leverantörskontroll hos Skatteverket (blankett SKV 4820) eller hos motsvarande myndighet för utländska anbudsgivare. Kontrollen ska visa om anbudsgivaren har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter och skatt. Landstingsrevisorerna kommer vid behov att kontrollera om företaget är registrerat hos Bolagsverket. Kontroll av utländsk anbudsgivare kommer att göras enligt det landets regler om aktiebolags- eller handelsregister eller liknande register. Detta regleras i 11 kap. 17 LOU. Leverantör som vid överlämning av anbudet är ett bolag under bildande ska senast vid avtalstecknandet kunna styrka att ett bolag finns registrerat hos Bolagsverket eller enligt annat lands regler för registrering. 10

11 5.2 Oberoendeprövning Anbudsgivare ska för offererad huvudansvarig och ersättare för denne samt för granskningsledare redovisa dokumenterad oberoendedeklaration enligt FAR:s analysmodell. Om landstingsrevisorerna bedömer att en intressekonflikt av betydelse föreligger kan anbud komma att förkastas. Med intressekonflikt avses att risk föreligger för att revisorns opartiskhet kan ifrågasättas p.g.a. dennes tidigare eller nuvarande uppdrag. 5.3 Prövning av ekonomisk och finansiell ställning samt teknisk förmåga och kapacitet (steg 2) Ekonomisk och finansiell ställning (företaget) Anbudsgivaren ska ha en stabil ekonomisk ställning. Risken för att anbudsgivarens företag ska hamna i konkurs, tvångsförvaltning, ackord eller liknande förfarande ska var mycket låg. Ett krav är att anbudsgivaren bedöms ha en kreditvärdighet med betyget 3 eller högre i kreditupplysningsföretaget Upplysningscentralens (UC) ratingsystem eller bedöms ha motsvarande kreditvärdighet hos annat kreditupplysningsföretag. Anbudsgivaren ska bifoga handling från kreditupplysningsföretaget som styrker detta. Observera att det är tillräckligt med ett utdrag som enbart visar på ratingvärdet. I det fall lägre kreditvärdering redovisas kan landstingsrevisorerna pröva om anbudsgivaren i anbudet lämnat en sådan förklaring att det kan anses klarlagt att anbudsgivaren, själv eller genom åberopande av annans kapacitet, har tillräcklig ekonomisk förmåga att genomföra efterfrågat uppdrag Nystartade företag och företag under bildande Nystartade företag eller företag under bildande, vilka inte omfattas av kreditförtaget UC:s ratingsystem, ska till anbudet bifoga en affärsplan inklusive finansiell plan. Landstingsrevisorerna kommer att bedöma om startkapitalet räcker för att tillgodose kravet på att anbudsgivaren har tillräckliga resurser för att genomföra uppdraget. 5.4 Teknisk förmåga och kapacitet (företaget) De anbudsgivare som uppfyller kraven avseende ekonomisk och finansiell ställning kommer att bedömas vad gäller teknisk förmåga och kapacitet Företagets organisation och kompetenser Anbudsgivaren ska göra en allmän beskrivning av företaget där det bland annat ska framgå företagets organisation och kompetenser. Redovisningen ska på ett trovärdigt sätt styrka att anbudsgivaren har kapacitet och förmåga att genomföra efterfrågade revisionsinsatser Hänvisning till annans kapacitet Anbudsgivaren får vid behov åberopa andra företags ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet. Om anbudsgivaren åberopar annans kapacitet ska anbudsgivaren till anbudet bifoga en handling som visar hur denne förfogar över de åberopade resurserna Kvalitetssäkringssystem Anbudet ska innehålla en översiktlig beskrivning av anbudsgivarens kvalitetssäkringsarbete. Kvalitetssäkringssystemet ska vara så utformat att det styrker att anbudsgivaren har säkerställda rutiner för uppdragets genomförande. 6. Prövning om kraven på tjänsten är uppfyllda (steg 3) 6.1 Bemanning av uppdraget I bilaga 4 ska anbudsgivaren ange vilka personella resurser som anbudsgivaren ställer till uppdragets förfogande under avtalsperioden. Uppdraget ska bemannas med hänsyn till uppdragets storlek och komplexitet. I erbjuden bemanning ska finnas: 11

12 huvudansvarig revisor ersättare för huvudansvarig revisor granskningsledare granskare Den som föreslås som huvudansvarig revisor får inte med hänsyn till önskat oberoende ha haft motsvarande uppdrag i mer än sju år. Det innebär att den som varit huvudansvarig revisor för ett i upphandlingsområdet ingående objekt under åren 2008 t.o.m inte kan accepteras som huvudansvarig revisor för samma objekt. Huvudansvarig revisor ska vara huvudansvarig för samtlig tre objekt som ingår i denna upphandling. Den huvudansvarige kan inte samtidigt vara granskningsledare för något av de tre objekten. Anbudsgivaren ska kunna erbjuda lämpliga ersättare till huvudansvarig revisor och granskningsledare om behov uppstår under avtalsperioden. Vid byte av huvudansvarig revisor eller granskningsledare ska det granskade objektet skriftligen godkänna bytet. 6.2 Krav på kompetens För att kunna bli aktuell som huvudansvarig revisor, ersättare för huvudansvarig revisor, granskningsledare respektive granskare för ASIAB m. fl. ställs följande krav som ska framgå av upprättade CV. Samtliga anvisade revisorer ska tala, läsa och skriva svenska obehindrat Huvudansvarig revisor - ersättare för huvudansvarig revisor Huvudansvarig och ersättare för huvudansvarig ska vara auktoriserad revisor samt ha minst två års erfarenhet av att som huvudansvarig revisor granska kommunalt eller landstingskommunalt ägda bolag. Huvudansvarig revisor ska under de senaste fyra åren (2011 t.o.m. 2014) ha varit huvudansvarig för minst tre avslutade eller pågående revisionsuppdrag avseende bolag. Alternativt ha varit huvudansvarig revisor under de senaste fyra åren (2011 t.o.m. 2014) för minst två revisionsuppdrag avseende bolag och granskningsledare för ett revisionsuppdrag avseende bolag. Minst två av dessa uppdrag ska avse kommunal eller landstingskommunalt ägda bolag. Krav på uppdrag (bilaga 5/J) : tre uppdrag ska redovisas samtliga uppdrag ska avse tjänster liknande de som nu upphandlas och omfatta minst 100 timmar vardera avslutade uppdrag får inte vara äldre än fyra år räknat från anbudstidens utgång ( ) och avse bolag. Minst två av dessa uppdrag ska avse kommunal eller landstingskommunalt ägda bolag minst två uppdrag ska ha utförts i egenskap av huvudansvarig revisor alternativt ett uppdrag i egenskap av antingen huvudansvarig revisor eller granskningsledare Granskningsledare Granskningsledare ska vara auktoriserad revisor och ha minst två års erfarenhet av att leda revisionsuppdrag. Vidare ska granskningsledaren ha minst ett års erfarenhet från revision av kommunalt eller landstingskommunalt ägda bolag. Granskningsledaren ska under de senaste fyra åren (2011 t.o.m. 2014) ha varit granskningsledare för minst tre avslutade eller pågående revisionsuppdrag avseende bolag. Alternativt ha varit granskningsledare under de senaste fyra åren (2011 t.o.m. 2014) för minst två revisionsuppdrag 12

13 avseende bolag och granskare för ett revisionsuppdrag avseende bolag. Minst två av dessa uppdrag ska avse kommunal eller landstingskommunalt ägda bolag. Krav på uppdrag (bilaga 6/K): tre uppdrag ska redovisas samtliga uppdrag ska avse tjänster liknande de som nu upphandlas och omfatta minst 100 timmar vardera avslutade uppdrag får inte vara äldre än fyra år räknat från anbudstidens utgång ( ) och ska avse bolag. Minst två av dessa uppdrag ska avse kommunal eller landstingskommunalt ägda bolag minst två uppdrag ska ha utförts i egenskap av granskningsledare alternativt ett i egenskap av antingen granskningsledare eller granskare Granskare Granskare ska ha akademisk examen med ekonomisk inriktning på kandidatnivå och ha minst ett års erfarenhet av att granska kommunalt eller landstingskommunalt ägda bolag Curriculum Vitae (CV) Som underlag för kvalificeringen ska till anbudet bifogas CV för: huvudansvarig revisor ersättare för huvudansvarig revisor granskningsledare granskare CV ska visa att erbjudna revisorer motsvarar de krav som är angivna för respektive kompetens i detta avsnitt. Av CV ska framgå: utbildning antal år som auktoriserad revisor för huvudansvarig revisor, ersättare för huvudansvarig revisor och granskningsledare ska antal år i dessa funktioner anges för huvudansvarig revisor, ersättare för huvudansvarig revisor och granskningsledare ska antal år med erfarenhet av att i dessa funktioner revidera kommunalt eller landstingskommunalt ägda bolag anges för granskare ska antal år med erfarenhet av att granska kommunalt eller landstingskommunalt ägda bolag anges Som underlag för kvalificering av anbudet ska huvudansvarigs respektive granskningsledarens erfarenhet av att leda liknande revisionsuppdrag i respektive funktion specificeras (förfrågningsunderlagets bilaga 5/J respektive 6/K). Där redovisas avslutade eller pågående revisionsuppdrag enligt avsnitt och Granskningsplan Anbudet ska innehålla en översiktlig granskningsplan för år 2015 (se avsnitt Underkriteriet Utformning av granskningsplan ). 8. Antal timmar och pris för erbjuden bemanning Fördelningen av uppdragets 840 timmar ska vara följande inom teamet: huvudansvarig revisor 128 timmar (ca 15%), granskningsledare 208 timmar (ca 25 %) och granskare 504 timmar (ca 60%). 13

14 Fördelningen av tidsinsats mellan huvudansvarig, granskningsledare och granskare kan efter samråd med granskat objekt förändras under avtalsperioden. Anbudet ska innehålla timpris per kompetenskategori, pris per objekt och totalpris för hela uppdraget (se bilaga 4). Totalpriset ska inkludera samtliga kostnader (exklusive moms) för fullgörandet av uppdraget. Offererade ersättningar för basuppdraget gäller även vid avrop av optionen övrig granskning. Priserna ska vara fasta för avtalsperioden t.o.m Därefter gäller prisjusteringsklausul enligt punkt 12, avtalets Allmänna avtalsvillkor (se bilaga 9). 9. Utvärdering (steg 4) Av de anbud som uppfyller samtliga krav i förfrågningsunderlaget kommer det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn tagen till utvärderingskriterierna kvalitet och pris att antas. Kvalitet kommer att viktas till 70 procent och pris till 30 procent. 9.1 Kvalitet Utvärderingskriteriet kvalitet är viktat till 70 procent. Erbjuden kvalitet bedöms utifrån två underkriterier som är inbördes viktade: 1. referenser för huvudansvarig revisor och granskningsledare (vikt 50 procent) 2. utformning av granskningsplan (vikt 50 procent). Högsta betyg för kvalitet är 3,0 poäng, som fördelas på underkriterierna enligt nedan: 1. referenser för huvudansvarig revisor och granskningsledare - max 1,5 poäng 2. utformning av granskningsplan - max 1,5 poäng. Betyg- och poängsättning sker med två decimaler Underkriteriet referenser (vikt 50 procent) Revisionskontoret kommer att ta tre referenser för huvudansvarig revisor respektive granskningsledare. En av dessa referenser kan vara egen referens som revisionskontoret kan komma att ta inom Stockholms läns landsting. Sådan referens jämställs med av anbudsgivaren angiven referens. Totalt kommer tre referenser att ligga till grund för utvärderingen. I bilagorna 5/J respektive 6/K ska anbudsgivaren ange referenspersoner för huvudansvarig revisor respektive granskningsledare. Referenser kommer att inhämtas från referenspersoner som angivits i dessa bilagor. Referenspersonerna ska vara vidtalade och ha en funktion som innebär kunskap om anbudsgivarens genomförda arbetsuppgifter. I det fall anbudsgivaren erbjuder fler än en granskningsledare är det genomsnittet för granskningsledarna som betygssätts. Observera att var och en av föreslagna granskningsledare ska ha utfört uppdrag enligt Dessa uppdrag ska redovisas i bilaga 6/K. Tillfrågade referenspersoner kommer att få poängsätta huvudansvarig revisors och granskningsledares insatser. De frågor som kommer att ställas till referenspersonerna framgår av bilaga 7. Referenstagningen kommer att ske skriftligt. Om samma huvudansvarig revisor eller granskningsledare erbjuds i någon av landstingsrevisorernas samtidiga upphandlingar (se avsnitt 3), kan de referenser som lämnas i denna upphandling komma att gälla även för dessa. Kravet är att antal timmar för uppdragen i denna upphandling uppfyller kraven i de samtidiga upphandlingarna. 14

15 Respektive referens kan ge 0,0 till 1,5 poäng 2. Referenspersonernas genomsnittliga poängsättning för huvudansvarig revisor respektive granskningsledare vägs in i bedömningen. Maximal poäng för huvudansvarig revisor respektive granskningsledare är således 1,5. Sammanfattningsvis kan huvudansvarig revisors och granskningsledarens sammanlagda erfarenhet av att leda liknande revisionsuppdrag ge maximalt 3,0 poäng. Vikten för underkriteriet referenser är 50 procent av slutbetyget för kvalitet. Underkriteriets del av slutbetyget för kvalitet är således maximalt 1,5. Referenstagning i samband med utvärderingen kommer i första hand att ske under veckorna 7 t.o.m. 9. Det åligger anbudsgivaren att försäkra sig om att de referenspersoner som är angivna i bilagorna 5/J och 6/K är vidtalade samt anträffbara via e-post under dessa veckor. Om så inte är fallet, och revisionskontoret trots upprepade försök inte kunnat genomföra referenstagningen, kommer det antal referenser som understiger tre ges betyget noll Underkriteriet utformning av granskningsplan (vikt 50 procent) För bedömning av granskningskoncept och granskningsidéer samt metoder och verktyg m.m., ska anbudsgivaren för den årliga revisionen 2015 upprätta en översiktlig granskningsplan för varje objekt ingående i upphandlingsområdet. Det vill säga granskningsplaner anpassade till: 1. AISAB 2. Care För detta underkriterium används en 4-gradig betygsskala. Halvpoäng kan komma att användas. Slutbetyg för genomförande anges med två decimaler. Stort mervärde ger 3 poäng Bra mervärde ger 2 poäng Begränsat mervärde ger 1 poäng Inget mervärde ger 0 poäng För varje granskningsplan görs en bedömning av mervärdet för varje del (1 t.o.m 3 nedan). Det är den genomsnittliga poängen för samtliga delar som blir delkriteriets mervärde. Därefter adderas den genomsnittliga poängen för de tre granskningsplanerna. Det slutgiltiga mervärdet fås genom att det adderade mervärdet divideras med 3. Totalt kan 3 poäng erhållas för delkvalitetskriteriet granskningsplan. Kvalitetskriteriets vikt är 50 procent av slutbetyget för kvalitet. Kvalitetskriteriets del av slutbetyget är således maximalt 1,5. Granskningsplanen ska på en övergripande nivå beskriva hur anbudsgivaren avser att genomföra uppdraget och innehålla följande delar: 1. Bedömning av risk och väsentlighet En översiktlig risk- och väsentlighetsbedömning inklusive sammanställning och värdering av identifierade risker. 2. Förslag till prioriterade granskningsområden Granskningsplanen ska innehålla förslag på granskningsområden för den årliga revisionen Förslaget ska grundas på riskbedömningen och beskriva hur anbudsgivaren vill lägga upp arbetet för att på ett optimalt sätt inom ramen för insatta resurser granska objektet. Det ska finnas en tydlig koppling mellan identifierade risker och förslag till granskningsinsatser. Granskningsplanen ska också 2 Värderingsgrund för poängsättning av referenstagningen framgår av bilaga 7. 15

16 innehålla ett förslag på procentuell fördelning av insatserna mellan områdena ekonomistyrning, intern styrning och kontroll samt räkenskaper. Granskningsinsatserna ska ge ett tillräckligt underlag för att bedöma om ekonomistyrningen är tillfredsställande, om intern styrning och kontroll är tillräcklig samt om räkenskaperna är rättvisande. Särskild vikt ska läggas vid beskrivningen av hur granskningen av intern styrning och kontroll ska genomföras för att ge ett fullgott underlag i ansvarsprövningen. 3. Metodik Övergripande beskrivning av vilka metoder som anbudsgivaren föreslår ska användas. Det kan t.ex. handla om IT-baserade revisionsverktyg, registeranalys, statistikbearbetning, enkäter, urvalsmetoder, benchmarking och presentationsformer. Den metodik som beskrivs ska kunna dokumenteras och redovisas Sammanfattande bild av bedömningen av utvärderingskriteriet kvalitet Kvalitetskriterium Delpoäng Del av slutbetyg 1. Referenser 3,0 (max poäng) 50 % Bedömning av huvudansvarig Bedömning av granskningsledare 1,5 (vid full poäng) 1,5 (vid full poäng) 1,5 1,5 Totalt för underkriteriet 2. Utformning av granskningsplan Bedömning av översiktlig granskningsplan Totalt för underkriteriet 3,0 x 0,5 3,0 (max poäng) 3,0 (vid full poäng) 3,0 x 0,5 1,5 50 % 1,5 1,5 Slutbetyg för kvalitet 3, Anbudspris och utvärderingspris Utvärderingen av anbudspriset kommer att baseras på 210 timmar per år, vilket innebär 840 timmar för hela avtalsperioden. Anbudspriset ska redovisas i enlighet med vad som framgår av avsnitt 8 och bilaga 4. Priset ska inkludera samtliga kostnader (exklusive moms). Ett utvärderingspris tas fram genom att det totala anbudspriset räknas upp med ett procentuellt påslag. Detta påslag bygger på dels det kvalitetsbetyg som anbudsgivaren fått, dels en uppräkningsfaktor som baseras på viktningen mellan kvalitet och pris. Den anbudsgivare som får det lägsta utvärderingspriset kommer att antas. En mall för uträkning och simulering av utvärderingspriset redovisas i bilaga Avtal Efter bolagsstämmans beslut avseende AISAB och Care kommer avtal att tecknas mellan företrädare för vald revisionsbyrå och de två objekten. Avtal med kommersiella villkor för uppdraget framgår av bilaga 9. Observera att i avtalet angivna villkor blir bindande för parterna. 16

17 11. Upphandlingsområden Etapp 1 1. Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) 2. Karolinska Universitetssjukhuset 3. Kulturnämnden (KUN) 3. Hälso- och (HSN) 3. Patientnämnden 4. Objekt inom landstingsstyrelsen enligt nedan: I. Koncernfinansiering och sammanställd redovisning/ koncernredovisning II. Landstingsstyrelsens förvaltning (inkl. NKS-bygg) och skadekontot III Förvaltning för utbyggd tunnelbana Etapp 2 5. Landstingsfastigheter Stockholm 5. Locum AB 5. Stiftelsen Clara 6. Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB) 6. Internfinans 6. SLL:s donationsfonder 7. Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB) 7. Stockholm Care AB 8. AB Storstockholms Lokaltrafik inkl. dotterbolagen (SL-koncernen) 8. Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB) 8. Trafiknämnden 9. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 10. Tillväxt- och regionsplaneringsnämnden (TR) 17

Upphandling av årlig revision av Karolinska Universitetssjukhuset

Upphandling av årlig revision av Karolinska Universitetssjukhuset Upphandling av årlig revision av Universitetssjukhuset Ni inbjuds härmed att inkomma med anbud avseende årlig revision för Universitetssjukhuset. Detta förfrågningsunderlag med bilagor innehåller samtliga

Läs mer

Upphandling av årlig revision för stiftelsen Stockolms läns Äldrecentrum

Upphandling av årlig revision för stiftelsen Stockolms läns Äldrecentrum Upphandling av årlig revision för stiftelsen Stockolms läns Ni inbjuds härmed att inkomma med anbud avseende årlig revision av stiftelsen Stockholms läns (). Detta förfrågningsunderlag med bilagor innehåller

Läs mer

Upphandling av årlig revision för Danderyds sjukhus AB

Upphandling av årlig revision för Danderyds sjukhus AB Upphandling av årlig revision för AB Ni inbjuds härmed att inkomma med anbud avseende årlig revision av AB. Bolaget är helägt dotterbolag till Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB). I förfrågningsunderlaget

Läs mer

Upphandling av årlig revision för AB Storstockholms Lokaltrafik inklusive dotterbolagen, Waxholms Ångfartygs AB och Trafiknämnden

Upphandling av årlig revision för AB Storstockholms Lokaltrafik inklusive dotterbolagen, Waxholms Ångfartygs AB och Trafiknämnden Upphandling av årlig revision för AB Storstockholms Lokaltrafik inklusive dotterbolagen, Waxholms Ångfartygs AB och Trafiknämnden Ni inbjuds härmed att inkomma med anbud avseende årlig revision av AB Storstockholms

Läs mer

Upphandling av årlig revision för objekt inom Landstingsstyrelsen

Upphandling av årlig revision för objekt inom Landstingsstyrelsen Upphandling av årlig revision för objekt inom Landstingsstyrelsen Ni inbjuds härmed att inkomma med anbud avseende årlig revision för följande objekt inom landstingstyrelsen; koncernfinansiering och sammanställd

Läs mer

3. Upphandlingsföreskrifter

3. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag 2013-04-22 Upphandlande organisation Sundbybergs Stad Upphandling Drift av särskilt boende Ekbacken Hus F Mari-Ann Samuelsson 13/8 Sista anbudsdag: 2013-05-27 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

PM UPPHANDLING AV REVISION I KOMMUNALA BOLAG

PM UPPHANDLING AV REVISION I KOMMUNALA BOLAG PM 2016-04 UPPHANDLING AV REVISION I KOMMUNALA BOLAG 1 Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram ett stödmaterial för processen att upphandla lagstadgad revision i kommunala bolag,

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande - -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB

AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB 1(12) AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB Avtalsparter: [Aktuellt bolag] [Adress:] [Företag xx] [Adress:] Organisationsnummer: [ ] i det följande kallad Bolaget Organisationsnummer: [ ] i det

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 1 (12) ANBUDSFÖRFRÅGAN Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB 2011-04-20 Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 2 (12) INNEHÅLL 1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2 BAKGRUND...

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Linköpings universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 3 1.1 Inledning och syfte... 3 1.2 Upphandlande enhet... 3

Läs mer

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Rapportnummer Datum 2009-03-09 Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Upphandling av fruktleverans och växtskötsel Rapportnummer Diarienummer 09-629 ISSN 1650-9862 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten:, org.nr: 212000-0555 Upphandlingsförvaltningen 33183Värnamo Telefon vxl: 0370-37 70 00, Telefax: 0370-37 77 69 Kontaktperson:

Läs mer

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Sidan 1 av 5 Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Lysekils kommun inbjuder er att lämna anbud på rubricerade upphandling i enlighet med detta dokument och bilagor. Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2013-10-10 Upphandlande organisation REGION GOTLAND Upphandling Familjerådgivning Gun Sävhammar 2013-22 Sista anbudsdag: 2013-11-19 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne:

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne: Upphandlingscenter Skallkrav Diarie UH-2014-402 Namn Revisionstjänster Linköpings Stadshus AB Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras

Läs mer

Anbudsinbjudan. Medarbetarhandledning i Region Väst. Datum Anbudsinbjudan. Medarbetarhandledning i Region Väst

Anbudsinbjudan. Medarbetarhandledning i Region Väst. Datum Anbudsinbjudan. Medarbetarhandledning i Region Väst Kriminalvården Region Väst Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post 403 17 Göteborg Lilla Badhusgatan 4 031-752 88 00 Region.vast@kriminalvarden.se 2(9) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977 Upphandling av grundläggande betaltjänster Diarienummer 07-10977 Innehåll 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 4 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.1.1 Underleverantörer...

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Upphandling av leverantörsinspektioner

ANBUDSINBJUDAN. Upphandling av leverantörsinspektioner BILAGA 4A TILL CIRKULÄR 09:86 1 (8) ANBUDSINBJUDAN Upphandling av leverantörsinspektioner 2 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 1.1 Avtalsform...3 1.2 Avtalsperiod...3 1.3 Avropsordning...3

Läs mer

Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning

Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning Datum 2010-01-26 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning Diarienummer 10-490/9.72

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienr 11-1283 Datum 2011-02-17 Upphandling av administration av Telepriskollen Förfrågningsunderlag Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienummer 11-1283 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Diarienummer 09-495 Datum 2009-08-26 Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-495 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

Upphandling KFN 2014/91 Utegym 2014

Upphandling KFN 2014/91 Utegym 2014 Krav&Kriterier 1 Allmän Orientering 1.1 Upphandlingen, org.nr: 212000 0977, inbjuder till anbudsgivning gällande utegym. Mer information om finns på www.engelholm.se. 1.2 Omfattning Upphandlingen omfattar

Läs mer

UPPHANDLING AV SAKKUNNIGA TILL DE KOMMUNALA REVISORERNA I KOMMUN A

UPPHANDLING AV SAKKUNNIGA TILL DE KOMMUNALA REVISORERNA I KOMMUN A FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG EXEMPEL (med kommentarer) 2013-06-24 UPPHANDLING AV SAKKUNNIGA TILL DE KOMMUNALA REVISORERNA I KOMMUN A Revisorerna i kommun A inbjuder er att lämna anbud på uppdraget som sakkunniga

Läs mer

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna 2013-11-10 Dnr: 2011-3060046 Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna Härmed inbjuds ni att lämna anbud på de kurser som ESF-projektet

Läs mer

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall Utvärderingsrapport för upphandling DU-UPP13-163 Transport av avfall 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Upphandlingsobjekt 3 1.2 Upphandlande enhet 3 1.3 Ansvarig för upphandlingen 3 1.4 Projektgrupp 4 1.5 Typ

Läs mer

ANBUD/Utvärderingstjänster. På VISMA TendSign och på SSFs webbplats www.stratresearch.se

ANBUD/Utvärderingstjänster. På VISMA TendSign och på SSFs webbplats www.stratresearch.se Anbudsförfrågan Ärendenummer: Märkning: Dnr: za13.0109 ANBUD/Utvärderingstjänster Anbudet skall ha kommit in: 2014-01-22 Anbudet skall vara bindande t. o. m: 2014-05-31 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare:

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN Gällande upphandling av Filtar och kuddar för polisarrester (4 bilagor)

ANBUDSFÖRFRÅGAN Gällande upphandling av Filtar och kuddar för polisarrester (4 bilagor) 1 (8) Datum 04.00 Diarienummer (åberopas) A503.931/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Saknummer 930 Handläggare Sara-Maj Nielsen Sista anbudsdag E-post 2015-04-28 sara-maj.nielsen@polisen.se

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-02-01 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt vuxna. Skåne, Kronoberg och Halland 2016 - IFO

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER...

1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER... Anbudsformulär 1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER...3 2 KRAV PÅ ANBUDSGIVAREN...3 2.2 REGISTRERINGS-, SKATTE-

Läs mer

Administrativa villkor

Administrativa villkor Sida 1 (5) Administrativa villkor Datum 2010-01-20 Referenser Beskrivning Upphandlingsform Alingsås kommun upphandlar kostförsörjningen för grundskolan, gymnasiet, äldreomsorgens egna boenden samt barn-

Läs mer

2. Administrativa förutsättningar och krav

2. Administrativa förutsättningar och krav Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Innehåll Inledning 1.1 Förfrågningsunderlag 1.2 Om Projekttävlingen Upphandlings

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Dnr Lars Lidström 2015-05-07 RÄN-2015-349 0707-782404 ANBUDSINBJUDAN Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala Uppsala brandförsvar inbjuder er att lämna anbud i denna

Läs mer

Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster. Dnr Af 2012/ Ver 1.0

Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster. Dnr Af 2012/ Ver 1.0 Sida: 1 av 14 Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster Dnr Af 2012/060444 Ver 1.0 Sida: 2 av 14 1. Utvärdering upphandling av avtal avseende IT- juristtjänster...3 1.1 Allmän information...3

Läs mer

Upphandling av provningstjänster EMC

Upphandling av provningstjänster EMC ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (8) Dnr 16EV764 Upphandling av provningstjänster EMC Elsäkerhetsverket inbjuder er att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument med bilagor. ELSÄK2000,

Läs mer

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-12-14 Upphandlande organisation Kommunförbundet Skåne Håkan Jönsson Upphandling Rollatorer Extern remiss Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2016-05-23 Upphandlande organisation Ängelholms Kommun Upphandling Företagshälsovård Lisbeth Johnson KS 2016/135 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2016-06-30 Texten/frågan innehåller

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

Vad du behöver veta när du ska lämna anbud. Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10

Vad du behöver veta när du ska lämna anbud. Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10 Vad du behöver veta när du ska lämna anbud Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10 SISAB boulevard 190 skolor + 400 förskolor = 1,7 miljoner kvadratmeter Det skulle krävas

Läs mer

Bilaga 3 Anbudsformulär

Bilaga 3 Anbudsformulär 1 / 5 Inledning Detta dokument används för anbudsgivning avseende ramavtal för BI-system och anger vilka uppgifter och redovisningar Anbudsgivaren ska lämna i anbudet. Samtliga, fullständiga, krav framgår

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende busstrafik Avtalsområde S6 Linje 10

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende busstrafik Avtalsområde S6 Linje 10 Sidan 1 av 6 Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende busstrafik Avtalsområde S6 Linje 10 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län inbjuder härmed till ansökan om att delta

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVTAL AVSEENDE JURIDISK KONSULT. Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman Juridik +46 8 587 133 14 2012-10-16 FXM 2012/578:3

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVTAL AVSEENDE JURIDISK KONSULT. Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman Juridik +46 8 587 133 14 2012-10-16 FXM 2012/578:3 1/9 Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman Juridik +46 8 587 133 14 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Sista anbudsdag: 2012-10-29 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVTAL AVSEENDE JURIDISK KONSULT Försvarsexportmyndigheten Box

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2015-12-07 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling, utredning och omvårdnad vid HVB-hem för vuxna med missbruk/beroende. Skåne, Kronoberg och Halland

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning

Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning 2008-03-27 Dnr Adm 2008/24 Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning av trycksaker och montrar Härmed inbjuder Statens kulturråd leverantörer att lämna anbud på tjänster:

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter Förfrågningsunderlag 2013-02-01 Upphandlingsansvarig Försäkringskassan Upphandling Jag-stärkande aktiviteter Annika Fridh 069608-2012 Sista anbudsdag: 2013-03-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Datum 2009-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Läs mer

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial 2011-04-11 Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

Läs mer

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat Inköpssamverkan Motala 1.0 Allmänna förutsättningar Krav 1.1 Förutsättningarna enligt dokumentet Förfrågningsunderlag accepteras/uppfylls. 2.0 Krav på leverantören Krav 2.1 Anbudsgivaren ska vara registrerad

Läs mer

Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9

Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9 1/6 Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9 2013-03-08 1. INLEDNING Denna förfrågan avser projektering av Arkitekthandlingar. Som option kan även uppdraget utökas och komma att omfatta upphandling och samordning

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Uppsala universitet Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Diarie UH 2013-48 Upphandlare Jens Holmström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Anbudssökande: Underteckning behörig firmatecknare/vd: Bevis, alternativt fullmakt skall bifogas anbudet.

Anbudssökande: Underteckning behörig firmatecknare/vd: Bevis, alternativt fullmakt skall bifogas anbudet. Bilaga 8 ANSÖKNINGSFORMULÄR avseende Hyresvärd gällande nya lokaler för Mittuniversitetet i Sundsvall Dnr MIUN 2013/1615 Anbudssökande: Underteckning behörig firmatecknare/vd: Bevis, alternativt fullmakt

Läs mer

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Förfrågningsunderlag 2015-11-19 Upphandlande organisation Skatteverket Upphandling UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Maj Välimaa 131613036-15/21 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-12-16 23:59 Texten/frågan

Läs mer

Instruktion för revision av förvaltningar inom Stockholms läns landsting 2014

Instruktion för revision av förvaltningar inom Stockholms läns landsting 2014 Instruktion för revision av förvaltningar inom Stockholms läns landsting 2014 Version 27 aug 2014 Kontaktuppgifter för granskningsansvariga har uppdaterats. Avsnitt 1 har uppdaterats fr.o.m. tidpunkten

Läs mer

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010:

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010: Storumans kommun Upphandling ANBUDSBEGÄRAN - FAMILJERÅDGIVNING Upphandlande enhet STORUMANS KOMMUN Omsorgsnämnden 923 81 Storuman Telefon: 0951-140 00 vx Telefax: 0951-140 09 Upphandlande enhets ombud

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar och analyser Dnr

Upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar och analyser Dnr Datum 2011-10-04 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar och analyser Dnr 11-8652 Upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar

Läs mer

Hälsoval Västerbotten

Hälsoval Västerbotten VLL 1854-2014 1 (8) Hälsoval Västerbotten Föreskrifter för ANSÖKAN VLL 1854-2014 2 (8) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 3 1.1 UPPDRAG OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HÄLSOVAL VÄSTERBOTTEN... 3 1.2 GEOGRAFISKT OMRÅDE...

Läs mer

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-12-19 Upphandlande organisation Upphandling Västmanlands läns landsting Program för primärvården i Västmanland - LOV - 2017 Anette Öhrn DU-UPP16-0363 Symbolförklaring:

Läs mer

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Hyresbostäder i Norrköping AB med dotterbolag Upphandling av Företagshälsovård Upprättade av: Karin Höglund 2013-06-27 Administrativa föreskrifter 1 Allmän orienteering Dessa upphandlingsföreskrifter

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde:

Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde: Norrmalms stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Dnr 2.2.2.-633/2015 Sida 1 (3) 2016-01-11 Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde:

Läs mer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer Inledning Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster och entreprenader som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Syftet med reglerna är

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE STOCKHOLM 2011-07-08 INLEDNING Detta dokument kompletterar bilaga 1- Administrativa föreskrifter avseende Ventilationskonsulttjänster, och anger

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Nacka kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Diarie TN 2014/175 Upphandlare Kenneth Lindrooth Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Sverok upphandlar revisionstjänster

Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund och rymmer idag cirka 120 000 medlemmar i cirka 900 lokalavdelningar och 9 distriktsföreningar. Förbundets huvudsakliga

Läs mer