Upphandling av årlig revision för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB och Stockholm Care AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandling av årlig revision för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB och Stockholm Care AB"

Transkript

1 Upphandling av årlig revision för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB och Stockholm Care AB Ni inbjuds härmed att inkomma med anbud avseende årlig revision av Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB) och Stockholm Care AB. De båda bolagen är helägda dotterbolag till Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB). I förfrågningsunderlaget redovisas objekten som AISAB och Care, om inte annat anges. Detta förfrågningsunderlag med bilagor innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen. Förfrågningsunderlaget har följande bilagor: 1. Objektsbeskrivningar (1a och 1b) 2. Uppdragsbeskrivning 3. Svarsformulär för anbudsgivaren (inklusive checklista för anbudsgivarens acceptans av skall-krav i upphandlingen) 4. Antal timmar, pris och bemanning som anbudsgivaren offererar 5. Huvudansvarig revisors revisionsuppdrag 6. Granskningsledares revisionsuppdrag 7. Frågor till referenspersoner 8. Mall för utvärdering 9. Avtal med kommersiella villkor för bolag Anbud ska vara landstingsrevisorerna tillhanda senast För sent inkommet anbud prövas inte. Anbud som inte är komplett eller inte uppfyller samtliga krav kommer inte att prövas. Eventuella frågor angående denna upphandling ska ske skriftligen genom e-post till Vi ser fram mot att ta del av ert anbud. Anneli Lagebro Revisionsdirektör 1

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Stockholms läns landsting Landstingsrevisorerna Uppdragets art och omfattning Basuppdrag Samtidiga upphandlingar Upphandlingsföreskrifter Upphandlande myndighet Upphandlingsförfarande Anbudsprövning i 4 steg Avtalstid Anbudets form och innehåll Sista anbudsdag och anbudets giltighetstid Frågor och svar under anbudstiden Kontaktpersoner hos landstingsrevisorerna Tidplan för upphandlingen Anbudets märkning och adressering Sekretess Tilldelningsbeslut Kontroll och prövning av anbud Kontroll av anbud (steg 1) Uteslutningsgrunder från deltagande i upphandlingen Kontroller som genomförs av landstingsrevisorerna Oberoendeprövning Prövning av ekonomisk och finansiell ställning samt teknisk förmåga och kapacitet (steg 2) Ekonomisk och finansiell ställning (företaget) Nystartade företag och företag under bildande Teknisk förmåga och kapacitet (företaget) Företagets organisation och kompetenser Hänvisning till annans kapacitet Kvalitetssäkringssystem Prövning om kraven på tjänsten är uppfyllda (steg 3) Bemanning av uppdraget Krav på kompetens Huvudansvarig revisor - ersättare för huvudansvarig revisor Granskningsledare Granskare Curriculum Vitae (CV) Granskningsplan Antal timmar och pris för erbjuden bemanning Utvärdering (steg 4) Kvalitet Underkriteriet referenser (vikt 50 procent) Underkriteriet utformn av granskningsplan (vikt 50 procent Sammanfatt bild av bedömn av utvärderingskriteriet kvalitet Anbudspris och utvärderingspris

3 10. Avtal Upphandlingsområden

4 1. Inledning Landstingsrevisorerna har fullmäktiges uppdrag att granska all verksamhet i Stockholms läns landsting (SLL), såväl den som bedrivs i förvaltningsform som den som bedrivs i bolagsform. Revisionens uppdrag omfattar granskning av verksamheter som sammantaget har en budgetomsättning på drygt 80 miljarder kronor år Landstingsfullmäktige har lämnat i uppdrag till revisorskollegiet att svara för upphandling av auktoriserade revisorer för landstingets bolag. Revisorskollegiet har uppdragit åt revisionskontoret att genomföra sådana upphandlingar. Revisorskollegiet har uppdragit till revisionskontoret att upphandla årlig revision för räkenskapsåren 2015 t.o.m Upphandlingen, som totalt omfattar 10 upphandlingsområden (se avsnitt 11 1 ) har tidsmässigt delats upp i två etapper. Etapp 1 omfattar huvudsakligen nämnder. Etapp 2 omfattar huvudsakligen styrelser och stiftelser. Fyra upphandlingsområden ingår i etapp 1och sex områden i etapp 2. Etapp 1 annonserades i oktober Detta förfrågningsunderlag avser upphandlingsområdet 7 med Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB) och Stockholm Care AB (Care). Parallellt med detta upphandlingsområde upphandlas fem andra upphandlingsområden som ingår i etapp 2 (se avsnitt 3). Efter genomförd upphandling lämnas förslag på auktoriserad revisor till årsstämman för objekten. Årsstämma sker i maj/juni Uppdragets giltighet i denna del förutsätter årsstämmans beslut. Avtal kommer att tecknas mellan vald revisionsbyrå och objekten. Mall för avtalet finns i bilaga Stockholms läns landsting I Stockholms län bor ca 2 miljoner invånare. Landstingets främsta uppgift är att se till att länets invånare har tillgång till en väl fungerande hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Andra viktiga uppgifter är regionplanering, tandvård, kultur och utbildning. I SLL-koncernen ingår både nämnder och styrelser med totalt ca anställda inom landstingets förvaltningar och bolag. Ytterligare information finns på landstingets hemsida 1.2 Landstingsrevisorerna Revisorerna väljs av landstingsfullmäktige, som även är revisorernas uppdragsgivare. Landstinget har enligt nuvarande organisation femton förtroendevalda revisorer tillika lekmannarevisorer för att granska nämnder och styrelser. Revisorerna är indelade i tre revisorsgrupper med olika ansvarsområden. De förtroendevalda revisorernas/lekmannarevisorernas uppdrag följer av kommunallag, aktiebolagslag, revisionsreglemente och andra föreskrifter som utfärdats av fullmäktige. Revisorerna är oberoende och avgör självständigt vad som ska granskas samt i vilken omfattning granskning ska ske. De förtroendevalda revisorerna ska varje år i den omfattning som följer av god revisionssed pröva om verksamheten inom landstingets nämnder och styrelser sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig samt om räkenskaperna är rättvisande. Vidare ingår som en väsentlig del att bedöma hur landstingsstyrelsen 1 Flertalet av dessa tio upphandlingsområden omfattar flera objekt. Ett objekt kan vara en nämnd/styrelse/resultatenhet/stiftelse/donationsfond. 4

5 leder och samordnar verksamheten samt utövar sin uppsikt över nämnderna och de landstingskommunala bolagsstyrelserna. Till lekmannarevisor i aktiebolag eller revisor i stiftelse ska fullmäktige enligt kommunallagen utse någon av de revisorer som valts för granskning av styrelsen och övriga nämnders verksamhet. I landstinget uppnås personsambandet mellan lekmannarevisorer i bolag och förtroendevalda i revisorsgrupperna genom att revisorerna i respektive grupp tillika är lekmannarevisorer i de bolag och dotterbolag som ingår i respektive grupps ansvarsområde. Det övergripande målet för de förtroendevalda revisorernas arbete är att till fullmäktiges årliga ansvarsprövning avlämna ett väl underbyggt uttalande i revisionsberättelsen för respektive nämnd och för lekmannarevisorerna att avlämna en granskningsrapport för respektive bolagsstyrelse. Den årliga granskningen måste vara tillräcklig för att revisorerna ska kunna uttala sig om hur nämnder, styrelser och enskilda ledamöter tar sitt ansvar. Stockholms läns landsting har ett eget revisionskontor med sakkunniga som biträder revisorerna. I revisionsarbetet samverkar revisorerna och kontorets sakkunniga med auktoriserade revisorer och konsulter. För ytterligare information se landstingsrevisorernas hemsida 2. Uppdragets art och omfattning 2.1 Basuppdrag Revisionen av AISAB och Care ska utföras enligt de regler som anges i; aktiebolagslagen årsredovisningslagen kommunallagen god revisionssed i kommunalverksamhet SLL:s revisionsreglemente riktlinjer för samordnad revision och bolagsrevision inom landstinget instruktion av revision av bolag inom SLL instruktioner från landstingsrevisorerna I bilaga 1a och 1b till förfrågningsunderlaget finns en beskrivning av de aktuella objekten (objektbeskrivning). I bilaga 2 till förfrågningsunderlaget utvecklas uppdraget ytterligare i respektive uppdragsbeskrivning. Tidsåtgång för den årliga revisionen (basgranskning) uppskattas enligt nedanstående. Uppdrag Basgranskning AISAB, varav Uppskattad tidsåtgång/år 125 timmar Huvudansvarig revisor (ca 15 procent) 19 timmar Granskningsledare (ca 25 procent) 31 timmar Granskare (ca 60 procent) 75 timmar Care 85 timmar Huvudansvarig revisor (ca 15 procent) 13 timmar Granskningsledare (ca 25 procent) 21 timmar Granskare (ca 60 procent) 51 timmar 5

6 Basgranskning antal timmar totalt, varav 210 timmar Huvudansvarig revisor 32 timmar Granskningsledare 52 timmar Granskare (ca 60 procent) 126 timmar En och samma leverantör kommer att antas för de två objekten. Enligt revisionskontorets bedömning, som bl.a. grundas på tidigare års revisionsinsatser, kan den totala tidsåtgången för dessa objekt uppskattas till 210 timmar per år, d.v.s. totalt 840 timmar för hela avtalsperioden. Utvärderingen av anbudspriset kommer att baseras på angivet timantal. Den auktoriserade revisorn har dock rätt att under avtalsperioden göra en egen bedömning av tidsinsatsen. Vid behov av revisionsinsatser, utöver vad som ingår i basuppdraget, ska revisionsbyrån utan dröjsmål göra en skriftlig anmälan till det granskade objektet. Alla uppdrag utöver basgranskning som ersätts av granskade bolag ska utan dröjsmål skriftligen anmälas till revisionskontoret. Oberoendeprövning ska göras i sådant fall. Rådgivning till granskade bolag, vilken utgör ett naturligt led i revisionsuppdraget ingår i uppdraget. Detsamma gäller tidsåtgång för samverkan under hela revisionsprocessen dels med landstingsrevisorerna, dels med de förtroendevalda revisorerna. I den årliga revisionen ingår tre granskningsområden ekonomiskt- och verksamhetsmässigt resultat, intern styrning och kontroll samt räkenskaper. Uppdraget kan komma att ändras om det sker väsentliga förändringar i SLL:s organisation. Det kan t.ex. gälla väsentlig förändring av befintlig verksamhet, förflyttning av verksamhet, omorganisation, ändrad driftskapacitet eller att verksamhet upphör/överförs till annan verksamhet. För information nämns att landstingsrevisorerna för närvarande även har specifika ramavtal avseende granskningar inom områdena IT, miljö, ekonomi och redovisning, upphandling samt juridik. 3. Samtidiga upphandlingar Etapp 2 av upphandlingen av årlig revision omfattar följande sex upphandlingsområden: 5. Landstingsfastigheter Stockholm Locum AB Stiftelsen Clara 6. Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB) AB SLL Internfinans SLL:s donationsfonder 7. Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB) Stockholm Care AB (SCAB) 8. AB Storstockholms Lokaltrafik inklusive dotterbolagen (SL- koncern Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB) Trafiknämnden 9. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 10. Tillväxt- och regionsplaneringsnämnden (TR) Annonsering av dessa sex upphandlingsområden har skett på Visma TendSign (www.tendsign.com). 6

7 Upphandlingen av dessa upphandlingsområden genomförs och utvärderas var för sig. Se förfrågningsunderlaget för respektive upphandlingsområde (www.sll.se/rev). Det är möjligt att lämna anbud på ett eller flera upphandlingsområden. Anbud ska omfatta samtliga objekt inom ett upphandlingsområde. 4. Upphandlingsföreskrifter 4.1 Upphandlande myndighet Upphandlande myndighet är Stockholms läns landsting genom landstingsrevisorerna. 4.2 Upphandlingsförfarande Revisionstjänster är klassade som A-tjänster. Det sammanlagda värdet för denna upphandling samt de parallella upphandlingarna överstiger tröskelvärdet varför upphandlingen genomförs som ett öppet förfarande 4 kap. lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Upphandlingsförfarandet innebär att inga förhandlingar får föras. Landstingsrevisorernas upphandlingar sker med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och genomförs i övrigt affärsmässigt. Anbudsgivare och anbud behandlas utan ovidkommande hänsyn. Detta innebär att upphandlingar inte sker på sådant sätt att vissa anbudsgivare obehörigt gynnas eller missgynnas. 4.3 Anbudsprövning i 4 steg Landstingsrevisorernas prövar endast anbud som inkommer i tid och antar endast anbud som uppfyller samtliga krav i detta förfrågningsunderlag. Prövning av anbuden kommer att göras i 4 steg. Först kontrolleras kraven på anbudsgivaren vad gäller uteslutningsgrunder (1). Därefter sker en prövning av anbudsgivarens ekonomiska och finansiella ställning samt tekniska förmåga och kapacitet (2) och därpå om kraven på tjänsten är uppfyllda (3). De anbud som därefter kvarstår utvärderas i enlighet med vad som anges i avsnitt 9 Utvärdering av anbud (4). 4.4 Avtalstid Upphandlingen avser årlig revision för räkenskapsåren 2015 t.o.m. 2018, vilket motsvarar avtalsperioden t.o.m Granskningen av årsredovisningen ingår i arvodet för det år under vilket årsredovisningen upprättas. 4.5 Anbudets form och innehåll Anbudet ska vara skriftligt och avfattat på svenska språket. Anbudet ska lämnas i enlighet med förfrågningsunderlagets krav. Anbudet ska vara undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren. Om det inte framgår av registreringsbevis eller annan handling vem som är behörig företrädare ska en fullmakt bifogas anbudet. Samma krav ställs för eventuella kompletteringar. Anbudsgivaren ska i förfrågningsunderlagets svarsformulär (bilaga 3) lämna efterfrågade uppgifter. Anbudet med besvarat svarsformulär och övriga efterfrågade handlingar ska lämnas i form av pappersmedia som ett (1) undertecknat original samt en (1) papperskopia och på USB-minne i ett exemplar. Om anbudet skiljer sig åt mellan dessa media anses materialet i originalet vara det korrekta. Anbudet i elektronisk form ska vara läsbart i MS Word Office 2010 eller i PDF-format. Bevis, tryckta broschyrer, tekniska beskrivningar behöver inte ingå i den elektroniska dokumentationen. För att underlätta landstingsrevisorernas hantering av anbuden är det ett önskemål att anbudshandlingarna sorteras in i ringpärmar, att plastade dokument och spiralbindning undviks samt att häftning inte förekommer. 7

8 Anbudet (original och en papperskopia) ska redovisas enligt nedanstående struktur för att granskning och utvärdering av anbuden ska kunna ske på ett effektivt och rättvisande sätt. Anbudet i elektronisk form ska struktureras på motsvarande sätt. Flik 1. Allmänt Av anbudsgivaren ifyllt svarsformulär med bilagor (bilaga 3 till förfrågningsunderlaget) Kopia på gällande ansvarsförsäkring eller annat intyg som visar att företagets ansvarsförsäkring motsvarar avtalets krav (bilaga 9 till förfrågningsunderlaget) Eventuell begäran om sekretess med uppgift om exakt vilka uppgifter som önskas sekretessbeläggas (avsnitt 4.11) Flik 2. Oberoendeprövning för huvudansvarig och granskningsledare (se avsnitt 5.2) Oberoendedeklaration för offererade revisorer Flik 3. Ekonomisk och finansiell ställning, teknisk förmåga och kapacitet (se avsnitt 5.3) Allmän beskrivning av företaget där det bl. a. framgår företagets organisation och kompetenser Kopia från kreditupplysningsföretag utvisande ratingvärde för anbudsgivaren Kopia på avtal/överenskommelse eller annat bevis som visar att anbudsgivaren genom åberopande av annans kapacitet eller på annat sätt har tillräckliga ekonomiska förutsättningar för att genomföra i förfrågningsunderlaget redovisat uppdrag Uppgifter om nybildade företag eller företag under bildande Beskrivning av kvalitetssäkringssystem Flik 4. Erbjuden bemanning (se avsnitt 6) Antal timmar och pris för erbjuden bemanning (se bilaga 4/H till förfrågningsunderlaget) CV för huvudansvarig revisor, granskningsledare och granskare Redovisning av huvudansvarig revisors utförda revisionsuppdrag (se bilaga 5/J till förfrågningsunderlaget) Redovisning av granskningsledarens utförda revisionsuppdrag (se bilaga 6/K till förfrågningsunderlaget) Flik 5 Granskningsplan (se avsnitt 9.1.2) Utformning av granskningsplan för 2015 (bilaga L) 4.6 Sista anbudsdag och anbudets giltighetstid Sista anbudsdag är Anbudet ska vara giltigt t.o.m Frågor och svar under anbudstiden Under anbudstiden ska eventuella frågor om oklarheter i förfrågningsunderlaget skriftligen ställas till e-post: Sådana frågor ska vara landstingsrevisorerna tillhanda senast Information utifrån inkomna frågor/synpunkter redovisas på landstingsrevisorernas webbplats Det åligger anbudsgivaren att löpande under anbudstiden kontrollera om tillkommande information har lämnats. Endast uppgifter lämnade av på landstingsrevisorernas webbplats är bindande för både landstingsrevisorerna och anbudsgivaren. De svar och förtydliganden som lämnas är en integrerad del av förfrågningsunderlaget och utgör tillsammans med detta grunden för anbudsgivarens anbud och därefter följande anbudsprövning. 8

9 4.8 Kontaktpersoner hos landstingsrevisorerna Lars Åström och Camilla Graf Morin är kontaktpersoner och nås genom e-post: 4.9 Tidplan för upphandlingen Anbud ska vara landstingsrevisorerna tillhanda senast Landstingsrevisorerna kan bara anta anbud som inkommit i tid och som innehåller efterfrågad information. Datum Aktivitet Sista dag för inlämnande av anbud Anbuden öppnas t.o.m Anbudsprövning och utvärdering (preliminärt) Revisorskollegiet fattar tilldelningsbeslut Årsstämman beslutar om auktoriserad revisor i AISAB och Care Avtal ska senast vara undertecknat 4.10 Anbudets märkning och adressering Anbudet ska lämnas i förseglat neutralt kuvert med texten Anbud årlig revision av AISAB och Care. Anbuden ska adresseras till: Stockholms läns landsting Landstingsrevisorerna Registrator Box STOCKHOLM I det fall anbud överlämnas personligen eller genom bud är besöksadressen: Hantverkargatan 25 B, 1 trappa över gården. Landstingsrevisorernas reception är öppen under kontorstid kl (fredagar till kl ). Lunchstängt kl Efter kontorstid kan anbud lämnas i Landstingshusets reception (Hantverkargatan 45) som den 22 januari 2015 har öppet fram till kl Sekretess Anser anbudsgivare att vissa uppgifter i inlämnat anbud ska sekretessbeläggas måste anbudsgivaren precisera vilka uppgifter det gäller. Anbudsgivaren ska även motivera på vilket sätt anbudsgivaren skulle lida skada om uppgifterna lämnades ut. Landstingsrevisorerna vill dock framhålla att det är myndigheten, dvs. landstingsrevisorerna, som enligt offentlighets- och sekretesslagen ska besluta om en uppgift ska sekretessbeläggas. Sekretess kan inte utlovas. Prövning sker varje gång handlingar begärs utlämnade Tilldelningsbeslut När landstingsrevisorerna beslutat om leverantör upphör den absoluta sekretessen. Till varje anbudsgivare lämnas då upplysning om innehållet i det s.k. tilldelningsbeslutet. Skälen till varför ett anbud antagits kommer att framgå av tilldelningsbeslutet. Tilldelningsbeslutet skickas med e-post till samtliga anbudsgivare och ställs till i bilaga 3 angiven kontaktperson hos anbudsgivaren. Övriga leverantörer som begär upplysning om tilldelningsbeslutet kommer att få sådan information. Härigenom ges en anbudsgivare/leverantör möjlighet att få tilldelningsbeslutet prövat i förvaltningsdomstol under en föreskriven tidsfrist innan avtal slutits. 9

10 Tidsfristen för rättens prövning av ansökan är tio dagar efter det att upplysningar om tilldelningsbeslutet skickats (elektroniskt), eller om rätten fattat ett interimistiskt beslut tio dagar efter det att beslutet upphävts. Därefter kan, om domstolens beslut inte innebär annat, skriftligt avtal enligt LOU tecknas. Tilldelningsbeslut utgör inte en accept. Landstingsrevisorerna respektive anbudsgivaren blir bundna först i och med att avtal tecknas. 5. Kontroll och prövning av anbud Efter anbudsöppningen granskas att anbuden är korrekta och kompletta enligt förfrågningsunderlaget. Anbudsgivare kan medges att rätta uppenbar felskrivning, felräkning eller annat uppenbart fel i anbudet. Landstingsrevisorerna kan begära att ett anbud förtydligas eller kompletteras om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning (9 kap. 8 LOU). Kontroll sker även av om någon uteslutningsgrund föreligger enligt 10 kap. 1-2 LOU (t.ex. konkurs, brister avseende registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter). Därefter sker prövning dels mot de kvalificeringskrav som ställs på anbudsgivaren, dels mot de skall-krav som ställs på tjänsten. Kontroll, prövning och utvärdering av anbud kommer således att göras i fyra steg: 1. Kontroll av om det föreligger skäl för att utesluta en anbudsgivare 2. Prövning av anbudsgivarens ekonomiska och finansiella ställning samt tekniska förmåga och kapacitet 3. Prövning av om kraven på tjänsten är uppfyllda 4. Utvärdering. Anbudsgivare som klarar kontroll och prövning enligt punkterna 1 3 ovan, får sina anbud utvärderade. 5.1 Kontroll av anbud (steg 1) Uteslutningsgrunder från deltagande i upphandlingen Anbudsgivaren ska uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. Det innebär att landstingsrevisorerna kan komma att utesluta anbudsgivaren från deltagande i upphandlingen om förhållanden enligt 10 kap. 1-2 LOU föreligger Kontroller som genomförs av landstingsrevisorerna Landstingsrevisorerna kommer vid behov att göra en leverantörskontroll hos Skatteverket (blankett SKV 4820) eller hos motsvarande myndighet för utländska anbudsgivare. Kontrollen ska visa om anbudsgivaren har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter och skatt. Landstingsrevisorerna kommer vid behov att kontrollera om företaget är registrerat hos Bolagsverket. Kontroll av utländsk anbudsgivare kommer att göras enligt det landets regler om aktiebolags- eller handelsregister eller liknande register. Detta regleras i 11 kap. 17 LOU. Leverantör som vid överlämning av anbudet är ett bolag under bildande ska senast vid avtalstecknandet kunna styrka att ett bolag finns registrerat hos Bolagsverket eller enligt annat lands regler för registrering. 10

11 5.2 Oberoendeprövning Anbudsgivare ska för offererad huvudansvarig och ersättare för denne samt för granskningsledare redovisa dokumenterad oberoendedeklaration enligt FAR:s analysmodell. Om landstingsrevisorerna bedömer att en intressekonflikt av betydelse föreligger kan anbud komma att förkastas. Med intressekonflikt avses att risk föreligger för att revisorns opartiskhet kan ifrågasättas p.g.a. dennes tidigare eller nuvarande uppdrag. 5.3 Prövning av ekonomisk och finansiell ställning samt teknisk förmåga och kapacitet (steg 2) Ekonomisk och finansiell ställning (företaget) Anbudsgivaren ska ha en stabil ekonomisk ställning. Risken för att anbudsgivarens företag ska hamna i konkurs, tvångsförvaltning, ackord eller liknande förfarande ska var mycket låg. Ett krav är att anbudsgivaren bedöms ha en kreditvärdighet med betyget 3 eller högre i kreditupplysningsföretaget Upplysningscentralens (UC) ratingsystem eller bedöms ha motsvarande kreditvärdighet hos annat kreditupplysningsföretag. Anbudsgivaren ska bifoga handling från kreditupplysningsföretaget som styrker detta. Observera att det är tillräckligt med ett utdrag som enbart visar på ratingvärdet. I det fall lägre kreditvärdering redovisas kan landstingsrevisorerna pröva om anbudsgivaren i anbudet lämnat en sådan förklaring att det kan anses klarlagt att anbudsgivaren, själv eller genom åberopande av annans kapacitet, har tillräcklig ekonomisk förmåga att genomföra efterfrågat uppdrag Nystartade företag och företag under bildande Nystartade företag eller företag under bildande, vilka inte omfattas av kreditförtaget UC:s ratingsystem, ska till anbudet bifoga en affärsplan inklusive finansiell plan. Landstingsrevisorerna kommer att bedöma om startkapitalet räcker för att tillgodose kravet på att anbudsgivaren har tillräckliga resurser för att genomföra uppdraget. 5.4 Teknisk förmåga och kapacitet (företaget) De anbudsgivare som uppfyller kraven avseende ekonomisk och finansiell ställning kommer att bedömas vad gäller teknisk förmåga och kapacitet Företagets organisation och kompetenser Anbudsgivaren ska göra en allmän beskrivning av företaget där det bland annat ska framgå företagets organisation och kompetenser. Redovisningen ska på ett trovärdigt sätt styrka att anbudsgivaren har kapacitet och förmåga att genomföra efterfrågade revisionsinsatser Hänvisning till annans kapacitet Anbudsgivaren får vid behov åberopa andra företags ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet. Om anbudsgivaren åberopar annans kapacitet ska anbudsgivaren till anbudet bifoga en handling som visar hur denne förfogar över de åberopade resurserna Kvalitetssäkringssystem Anbudet ska innehålla en översiktlig beskrivning av anbudsgivarens kvalitetssäkringsarbete. Kvalitetssäkringssystemet ska vara så utformat att det styrker att anbudsgivaren har säkerställda rutiner för uppdragets genomförande. 6. Prövning om kraven på tjänsten är uppfyllda (steg 3) 6.1 Bemanning av uppdraget I bilaga 4 ska anbudsgivaren ange vilka personella resurser som anbudsgivaren ställer till uppdragets förfogande under avtalsperioden. Uppdraget ska bemannas med hänsyn till uppdragets storlek och komplexitet. I erbjuden bemanning ska finnas: 11

12 huvudansvarig revisor ersättare för huvudansvarig revisor granskningsledare granskare Den som föreslås som huvudansvarig revisor får inte med hänsyn till önskat oberoende ha haft motsvarande uppdrag i mer än sju år. Det innebär att den som varit huvudansvarig revisor för ett i upphandlingsområdet ingående objekt under åren 2008 t.o.m inte kan accepteras som huvudansvarig revisor för samma objekt. Huvudansvarig revisor ska vara huvudansvarig för samtlig tre objekt som ingår i denna upphandling. Den huvudansvarige kan inte samtidigt vara granskningsledare för något av de tre objekten. Anbudsgivaren ska kunna erbjuda lämpliga ersättare till huvudansvarig revisor och granskningsledare om behov uppstår under avtalsperioden. Vid byte av huvudansvarig revisor eller granskningsledare ska det granskade objektet skriftligen godkänna bytet. 6.2 Krav på kompetens För att kunna bli aktuell som huvudansvarig revisor, ersättare för huvudansvarig revisor, granskningsledare respektive granskare för ASIAB m. fl. ställs följande krav som ska framgå av upprättade CV. Samtliga anvisade revisorer ska tala, läsa och skriva svenska obehindrat Huvudansvarig revisor - ersättare för huvudansvarig revisor Huvudansvarig och ersättare för huvudansvarig ska vara auktoriserad revisor samt ha minst två års erfarenhet av att som huvudansvarig revisor granska kommunalt eller landstingskommunalt ägda bolag. Huvudansvarig revisor ska under de senaste fyra åren (2011 t.o.m. 2014) ha varit huvudansvarig för minst tre avslutade eller pågående revisionsuppdrag avseende bolag. Alternativt ha varit huvudansvarig revisor under de senaste fyra åren (2011 t.o.m. 2014) för minst två revisionsuppdrag avseende bolag och granskningsledare för ett revisionsuppdrag avseende bolag. Minst två av dessa uppdrag ska avse kommunal eller landstingskommunalt ägda bolag. Krav på uppdrag (bilaga 5/J) : tre uppdrag ska redovisas samtliga uppdrag ska avse tjänster liknande de som nu upphandlas och omfatta minst 100 timmar vardera avslutade uppdrag får inte vara äldre än fyra år räknat från anbudstidens utgång ( ) och avse bolag. Minst två av dessa uppdrag ska avse kommunal eller landstingskommunalt ägda bolag minst två uppdrag ska ha utförts i egenskap av huvudansvarig revisor alternativt ett uppdrag i egenskap av antingen huvudansvarig revisor eller granskningsledare Granskningsledare Granskningsledare ska vara auktoriserad revisor och ha minst två års erfarenhet av att leda revisionsuppdrag. Vidare ska granskningsledaren ha minst ett års erfarenhet från revision av kommunalt eller landstingskommunalt ägda bolag. Granskningsledaren ska under de senaste fyra åren (2011 t.o.m. 2014) ha varit granskningsledare för minst tre avslutade eller pågående revisionsuppdrag avseende bolag. Alternativt ha varit granskningsledare under de senaste fyra åren (2011 t.o.m. 2014) för minst två revisionsuppdrag 12

13 avseende bolag och granskare för ett revisionsuppdrag avseende bolag. Minst två av dessa uppdrag ska avse kommunal eller landstingskommunalt ägda bolag. Krav på uppdrag (bilaga 6/K): tre uppdrag ska redovisas samtliga uppdrag ska avse tjänster liknande de som nu upphandlas och omfatta minst 100 timmar vardera avslutade uppdrag får inte vara äldre än fyra år räknat från anbudstidens utgång ( ) och ska avse bolag. Minst två av dessa uppdrag ska avse kommunal eller landstingskommunalt ägda bolag minst två uppdrag ska ha utförts i egenskap av granskningsledare alternativt ett i egenskap av antingen granskningsledare eller granskare Granskare Granskare ska ha akademisk examen med ekonomisk inriktning på kandidatnivå och ha minst ett års erfarenhet av att granska kommunalt eller landstingskommunalt ägda bolag Curriculum Vitae (CV) Som underlag för kvalificeringen ska till anbudet bifogas CV för: huvudansvarig revisor ersättare för huvudansvarig revisor granskningsledare granskare CV ska visa att erbjudna revisorer motsvarar de krav som är angivna för respektive kompetens i detta avsnitt. Av CV ska framgå: utbildning antal år som auktoriserad revisor för huvudansvarig revisor, ersättare för huvudansvarig revisor och granskningsledare ska antal år i dessa funktioner anges för huvudansvarig revisor, ersättare för huvudansvarig revisor och granskningsledare ska antal år med erfarenhet av att i dessa funktioner revidera kommunalt eller landstingskommunalt ägda bolag anges för granskare ska antal år med erfarenhet av att granska kommunalt eller landstingskommunalt ägda bolag anges Som underlag för kvalificering av anbudet ska huvudansvarigs respektive granskningsledarens erfarenhet av att leda liknande revisionsuppdrag i respektive funktion specificeras (förfrågningsunderlagets bilaga 5/J respektive 6/K). Där redovisas avslutade eller pågående revisionsuppdrag enligt avsnitt och Granskningsplan Anbudet ska innehålla en översiktlig granskningsplan för år 2015 (se avsnitt Underkriteriet Utformning av granskningsplan ). 8. Antal timmar och pris för erbjuden bemanning Fördelningen av uppdragets 840 timmar ska vara följande inom teamet: huvudansvarig revisor 128 timmar (ca 15%), granskningsledare 208 timmar (ca 25 %) och granskare 504 timmar (ca 60%). 13

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Datum 2010-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Målsättning är att 150 företagsbesök ska bokas in samt att 1.000 Almipresentationer ska

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST 1. Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande Myndighet... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2. Anbudsspecifikation... 3

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Datum: 2011-11-28 1 (11) Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten 1(23) ANBUDSINBJUDAN Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten vid CSN och SPV Centrala studiestödsnämnden (CSN) Statens tjänstepensionsverk (SPV) 2(23) Innehållsförteckning: 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling Dnr: AP2 2012/16 Anbudsförfrågan Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Om AP2... 3 1.2 Upphandlingens omfattning... 3 1.3 Avtalets start...

Läs mer

ANBUD/Ledarskapsutvecklare. På VISMA TendSign och på SSF:s webbplats www.stratresearch.se

ANBUD/Ledarskapsutvecklare. På VISMA TendSign och på SSF:s webbplats www.stratresearch.se Anbudsförfrågan Ärendenummer: Märkning: Dnr: za14.0030 ANBUD/Ledarskapsutvecklare Anbudet skall ha kommit in: 2014-04-28 Anbudet skall vara bindande t. o. m: 2014-09-22 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare:

Läs mer

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014 Förfrågningsunderlag 2014-05-20 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Individ- och familjeförvaltningen 1(11) Datum 2012-11-20 Handläggare Vår Referens Magnus Hillborg 2012/00119 080 710 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Förfrågningsunderlaget är indelat

Läs mer

Riktlinjer för samordnad revision och bolagsrevision inom landstinget 2011-2014. Beslutad av Revisorskollegiet 2011-08-10

Riktlinjer för samordnad revision och bolagsrevision inom landstinget 2011-2014. Beslutad av Revisorskollegiet 2011-08-10 N Riktlinjer för samordnad revision och bolagsrevision inom landstinget 2011-2014 Beslutad av Revisorskollegiet 2011-08-10 Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2 Förfrågningsunderlag 2013-12-02 Upphandlande organisation Halmstads kommun Upphandling Psykoterapi för vuxna Malin Hafström KS 2011/0593 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande Texten/frågan

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 DNR SSL 1.3:34/14 Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 Upphandling av fast/mobil telefoni samt växellösning Innehåll 1. Anbudsinbjudan... 5 1.1. Allmän information... 5 1.1.1. Inbjudan... 5 1.1.2. Information

Läs mer

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Stadsledningskontoret Ekonomiavdelning Datum 2012-09-03 Handläggare: Redovisningschef Jonas Lundqvist Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Landskrona stad inbjuder

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 02:01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 4 UF1 ALLMÄN ORIENTERING... 4

Läs mer

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur Förfrågningsunderlag 2012-12-05 Upphandlingsansvarig Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Litteratur Mattias Ek 96-15-2012 Sista anbudsdag: 2013-01-28 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012

2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012 Förfrågningsunderlag 2012-08-24 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012 Anna Nessen 10075 Sista anbudsdag: 2012-10-04 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

Kommunledningskontoret 2014-05-05

Kommunledningskontoret 2014-05-05 HAPARANDA STAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (13) 2014-05-05 Daniel Fälldin Näringslivsutvecklare Förfrågningsunderlag avseende upphandling reklambyråtjänster Anbudsinbjudan Haparanda kommun infordrar anbud

Läs mer

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2 (18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. 1.1. Inbjudan 2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Bemanningstjänster 2012-2. Peter Svensson 10222

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. 1.1. Inbjudan 2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Bemanningstjänster 2012-2. Peter Svensson 10222 Förfrågningsunderlag 2012-08-24 Upphandlingsansvarig Upphandling Bemanningstjänster 2012-2 Peter Svensson 10222 Sista anbudsdag: 2012-09-24 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer