BUDGET FÖR TROSA KOMMUN 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUDGET FÖR TROSA KOMMUN 2013"

Transkript

1 SOCIALDEMOKRATERNA, MILJÖPARTIET DE GRÖNA OCH TROSA RADIKALERS BUDGET FÖR TROSA KOMMUN 2013 MED PLAN FÖR EN MODERN OCH FRAMTIDSINRIKTAD KOMMUN MED SOCIAL, EKONOMISK OCH EKOLOGISK HÅLLBARHET Sida 1 av 18

2 SAMMANFATTNING Budgetförslaget från Socialdemokraterna, Miljöpartiet de Gröna och Trosa radikaler gällande Trosa kommun 2013 innebär en prioritering av kommunens ekonomi, välfärd och miljö. Vi tillför kommunen ökade intäkter på 5 miljoner som en skattesats på 21:46 innebär. Vi anser att ett större ansvar för kommunens ökade lånekostnader behövs för att inte riskera att kunskap, människor och verksamhet på sikt sparas bort. Vi tycker vidare att det behövs ett större politiskt ansvar för framtiden. Vi tillför ökade resurser till skolan, ökar skolpengen med sammanlagt 3,4 % men vill också att förskolan och skolan fördelar resurserna mer efter behov. En likvärdig skola ger också bättre kunskapsresultat. Genom att driva en politik som tar ansvar för framtiden utvecklas också moderna företag och nya jobb växer fram. Investeringar som tar oss till ett klimatsmartare samhälle och förstärker vår profil som Ekokommun är viktiga för oss. Investeringar i IT som en del av en gemensam infrastruktur för kommunikation är en framtidssatsning både i skolan men också för företagarna. Vi tror också att vår kommun mer systematiskt kan arbeta med sociala investeringar. Det förebyggande arbetet det innebär att alla elever lyckas nå målen i skolan kommer att betalas igen mer än någon riskaktie på börsen. Vi fortsätter också att prioritera insatser som vi vet är investeringar i tillit såsom FixarMalte, för de äldre och familjecentral för de yngre. Arbete och kunskap är grunden för vårt välstånd och att erbjuda fler ungdomar sommarjobb, rätt förutsättningar för vidare studier och bra lärare är del av vår långsiktighet. Kommunens personalförsörjning, och personalens förutsättningar och arbetsmiljö bör också prioriteras för att bygga för framtiden. Vi anser att vår budget ger svar på de utmaningar som vår kommun står för. Vi är beredda att ta det ansvaret och ge kommunen de förutsättningar som behövs för att möta framtiden. Sida 2 av 18

3 KOMMUNENS EKONOMI Socialdemokraterna, Miljöpartiet de Gröna och Trosa Radikaler lägger en ansvarsfull gemensam budget 2013 med en plan för en modern och framtidsinriktad kommun. Med vår ansvarfulla budget vill vi visa på prioriteringar som på sikt ska ge förutsättningar för ett hållbart samhälle ekologisk, socialt och ekonomiskt. Vi vill skapa ett jämlikt Trosa där klyftorna inte ökar. Rättvisa, tillit, kreativitet och långsiktig utveckling är vår utgångspunkt när kommunens gemensamma skatteintäkter ska fördelas och prioriteras. Vi menar att en ansvarsfull ekonomisk politik handlar om att ta ansvar för framtiden. Vi kan inte och får inte frikoppla den ekonomiska politiken från naturen. Lika lite som vi kan frikoppla den svenska ekonomin från vår omvärld. Vi, Socialdemokrater, Miljöpartister och Trosa radikaler är i opposition men redan 2014 är det åter val. Vi har i vår budget för 2011 och 2012 presenterat ett antal reformer vi vill genomföra. Dessa kvarstår och finns med i budget för I denna skuggbudget pekar vi ut de skillnader och de satsningar som vi prioriterar. Kommunens styrdokument, Fastlagd kurs som redan 1991 i politiskt samförstånd togs är grundbulten för denna budget. Fullmäktiges nya mål har vi aktivt arbetat med och i brett samförstånd över blockgränserna har vi enats om 20 mål. Vi önskade ytterligare 1 mål på fullmäktigenivå, ett medborgarbaserat kultur och fritidsmål. Det röstades ned av majoriteten. Fullmäktiges mål kommer nu att brytas ned av nämnderna/styrelsen och fastställas av fullmäktige i november Vi utgår då också från att ett medborgbaserat jämställdhetsmål finns med. Vi tror också att en del av de osäkerheter som finns runt budgeten med exempelvis bemanningen på våra äldreboenden och dess finansiering kommer att ges klarare besked från statsmakterna. Det är därför troligt att en reviderad budget för 2013 kommer att presenteras senare i höst. SKATTESATSEN Vi utgår från de budgetförutsättningar som antagits av kommunstyrelsen med den reservationen vi avlämnat vad gäller skattesänkning. I vårt budgetförslag tillförs istället kommunen det Sida 3 av 18

4 skatteunderlag på 21:46 som kommunen hade Vi accepterade inte den moderatledda alliansens skattesänkning på 20 öre för Vi tillför intäkter på 4 miljoner 9 hundra 83 tusen kronor. BEFOLKNINGSTILLVÄTEN MER REALISTISK 2013 I juni 2011 bedömde vi att fullmäktiges mål på en befolkningstillväxt på 150 invånare årligen inte skulle uppnås Vi fick rätt. För 2012 innebär det att kommunens skattintäkter minskades med ca 3 miljoner på grund av att vi är 68 personer färre än budgeterat. Den reviderade befolknings siffran för 2013 på är mer realistisk och vi hoppas att Trosa kommun nu åter kan få en gynnsam befolkningstillväxt med fullmäktiges mål som riktmärke. ÖKADE LÅN RISKERAR ATT MINSKA VÄLFÄRDEN I årsbokslutet för 2011 är den ökade låneskulden uppe i kronor per invånare. De ökade kapitaltjänstkostnaderna innebär att alltmer av kommunens gemensamma intäkter går till finansiella kostnader och ökade driftkostnader. Detta innebär att kommunens välfärdssektor med skola och vård och omsorg på sikt riskerar att urholkas. Det är oroande och riskerar att minska kommunens attraktionskraft om de mjuka värdena i form av bra skolor, äldreomsorg och kultur och fritid offras. För att vara tydliga är det viktigt att regeringens budgetutrymme också går till kommunerna för att möjligöra och utveckla välfärden. AVSÄTTNING TILL PENSIONER EN ANSVARSFRÅGA I majoritetens budgetförutsättningar för 2013 finns inte några avsättningar med för pensioner, fullmäktiges mål är 2 %. I budgetberedningen framkom att en återbetalning från AFA kan komma att göras med ett besked i juni Vi anser att dessa återbetalningsmedel bör användas till att uppnå fullmäktiges mål gällande pensionsavsättningarna. Samtliga partier i riksdagen har också ställt sig bakom moderniseringen av utjämningssystemet men regeringen har ännu inte lagt fram propositionen. För Trosa kommun innebär det minskade anslag i utjämningssystemet med ca 2,7 miljoner. Vi anser att det viktigt att ha en beredskap på sista raden även för detta även om beslutet fördröjts och troligen inte får genomslag förrän budgeten Sida 4 av 18

5 LÅNGSIKTIGHET ISTÄLLET FÖR KORTA 1-ÅRSPROGRAM Trosa kommun har sedan majoritetsskiftet 2006 genomfört neddragningar/rationaliseringar för att den nuvarande majoriteten ska klara de skattesänkningar man utlovat. Nu har snart verksamheternas uppfinningsrikedom och effektiviseringspotential kommit till världens ände. Det går inte längre att dra ner på verksamhet och kalla det 1-års satsningar. Vi, Socialdemokrater, Miljöpartister och Trosa radikaler värjer oss mot det instrumentella att kalkylera i rationaliseringar och ge tillbaka i kortsiktiga 1 års pengar. Vi kommer dock så länge vi är i opposition använda majoritetens budgetförutsättning men vi anser inte att tomtebloss för 5 miljoner är väl satsade pengar längre. Vi har pekat ut 1-års pengar för 2 miljoner kronor. Verksamheterna har synliggjort vissa behov av engångskaraktär. Det är framför allt utbildningar/utredningar som vi uppmärksammat på verksamhetsbesök och i kontakter med kommunens invånare. Vi som företräder Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa radikaler vågar ta ansvar för våra prioriteringar, det innebär exempelvis att vi frågar oss hur skolan, förskolan och äldreomsorgen klarar sina över respektive underskott. Den nuvarande majoriteten har sjösatt ett ekonomisystem men tar inget politiskt ansvar i form av styrningsprinciper. Exempelvis hur mycket + respektive kan en enhet ackumulera? Vilka politiska krav på kvalitet finns? Är det okay att en enhet inom kommunen kan köpa arbetskläder medan en annan inte? vad är likvärdiga förutsättningar? Vi såg med oro på hur Hedebyskolans och Fornbyskolans underskott 2011 riskerade att bidra till allvarliga kvalitetsbrister för barnen och var pådrivande att något måste göras. Av kommunens resultat 2011 avsattes till underskottet. Vi vill fortfarande att vi diskuterar oss fram till ett politiskt styrmål gällande över och underskottsöverföring. Vi anser att avstämning gentemot kvalitetsaspekter och medborgarnas synpunkter måste införas för att systemen ska kunna spegla ett politiskt ansvarstagande. POLITISKT ANSVAR SOM STYRMODELL Socialdemokraternas, Miljöpartiet och Trosa radikalers förslag till arbetet med rationaliseringar är att verksamheterna presenterar hur omprioriteringar utifrån forskning och beprövad erfarenhet kan genomföras till budgetberedningen. Vi bedömer att ett långsiktigt Sida 5 av 18

6 perspektiv med fokus på delaktighet, utvecklings och förändrings process inom våra kommunala verksamheter innebär att vi kommer att kunna prestera en modern och effektiv organisation med fokus på effektivt användande av våra gemensamma resurser. Den såkallade lärande organisationen där olika kunskaper bryts och perspektiv som härstammar från folkhälsa, ekonomi och ekologiskt hållbart är utgångspunkt för formandet av den framtida kommunala organisationen. Kvalitetsledning och kvalitetssäkring är nyckelord i styrning och ledning av kommunen. Jämförande studier i kvalitet kan lyfta såväl verksamhet som anställda och bidra till att höja den ekonomiska effektiviteten på sikt. Vi föredrar ett kvalitetsledningssystem som innebär en större politisk styrning när vi ser kvalitetsbrister. Vi kallar det att ta politiskt ansvar. KOMPETENS VID UPPHANDLINGAR Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Trosa radikalers politiska ansvar för kommunens ekonomi och invånarnas möjlighet till insyn innebär också att när beslut om att handla upp tjänster för kommunen måste medborgarnas insyn garanteras och ansvar för gemensamma skattemedel gälla. Principer som styr det ska finnas med redan i förfrågningsunderlaget. En viktig kvalitetsindikator är att den meddelarfrihet för anställda som finns lagstadgad i offentlig verksamhet även ska gälla för den privat anställda som driver verksamhet med skattemedel. Medborgarna i vår kommun har fått se fördyrande investeringsprojekt samt upphandlingar som inte gynnat kommunens ekonomi. Vi har bland annat påtalat att bättre rutiner behövs för uppföljning och fått gehör för det. Vi bedömer att en förstärkning både vad det gäller kunskapen hos beställarna/politiken samt kvalitetssäkring behövs så för kompetenshöjning förslås även för Dessutom förstärks upphandlar sidan på tekniska kontoret i ramen. BEHOVET AV BOSTÄDER Inför budget 2013 är kommunens invånarantal beräknat på personer. Vi hyser goda förhoppningar att den befolkningstillväxten kan uppnås för Trosa kommun har dock under två år haft en befolkningstillväxt som inte når upp till fullmäktiges mål. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa radikaler har i ägardirektiv till det kommunala bolaget, Trobo varit tydliga att vi under mandatperioden ska bygga 100 lägenheter, något som majoriteten Sida 6 av 18

7 avslagit. Vi har som en kommun ett ansvar för bostadsförsörjningen. Det vilar ett stort ansvar på kommunens politiker när det gäller bostadsförsörjningen. Bristen på bostäder har bidragit till att kommunen inte heller kunnat uppfylla det avtal som vi har om att kunna ta emot 30 flyktingar. I solidaritetens namn och för kommunens befolkningstillväxt bör detta ske och prioriteras. ARBETE OCH KUNSKAP Genom att driva en politik som tar ansvar för framtiden utvecklas moderna företag och industrier och nya jobb växer fram. Investeringar som tar oss till ett klimatsmartare samhälle och förstärker vår profil som Ekokommun är viktiga för oss. Vi hoppas att Trosa kommun skall vara en föregångskommun bland landets Ekokommuner och bidra till att förverkliga de nationella målen 2020 för hållbar energiförsörjning. Vi anser att i Trosa kommun kan ett antal så kallade gröna jobb skapas om kommunen tar initiativ till utveckling inom miljöteknik exempelvis vindkraft, biogas och vattenteknik. Dessa initiativ ger lokala miljöfördelar och bidrar samtidigt till nya företag och arbetstillfällen. Vi avsätter för 2013 medel för utredningar om hur fler arbeten kan skapas inom dessa områden. Det handlar om förstudier, nätverksbyggande, projekteringar, allt i syfte att skapa fler jobb och stärka vårt varumärke som EKO kommun. Det här är investeringar som ger utrymme för nya idéer att växa fram och för svenska innovationer att industrialiseras. Det kräver också en företagarpolitik där alla som bär på idéer till företag får möjlighet att förverkliga dem och där små företag får växa. Kommunstyrelsens bör leda detta strategiska arbete och tillförs år Arbete är grunden för vårt välstånd. En nyckel för att hålla ihop och utveckla Sverige är att fler har ett jobb att gå till och därmed en egen försörjning. Arbete skapar delaktighet. Arbete ger den enskilde friheten att göra sina egna livsval, att förverkliga sina livsdrömmar. Att ungdomar också tidigt får insikter i detta är viktigt och garantier för sommarjobb för kommunens alla 16-åringar ser vi som en viktig väg. Vi har föreslagit den så kallade Nynäshamnmodellen som ett viktigt led i detta. Vi avsatte i rambudgeten mer än majoriteten i budgeten 2012, självklart kvarstår det Sida 7 av 18

8 Vi vill också ta ansvar för att fler söker och utbildar sig inom vård och omsorg. Kommunen, likväl som andra kommuner står inför stora personalavgångar inom vård och omsorg men också inför faktumet att allt fler yngre väljer att inte söka till gymnasiet omvårdnadslinje. Kommunen är i behov av utbildad arbetskraft och har ett ansvar att bedriva ett god kvalitativ vård. Vi vill att de ungdomar från kommunen som läser på omvårdnadslinjen garanteras 4 veckors sommarjobb inom kommunens vård och omsorgsverksamhet. Det kostar årligen och är en investering för framtiden både för ungdomen själv men också för kommunens kommande personalförsörjning. Arbetsgivaren, Trosa kommun är en av de viktigaste arbetsgivaraktörerna i vår kommun. Väl fungerande välfärdstjänster är centralt för fler jobb och växande företag. Därför är rapporter om att framför allt kvinnor tvingas tacka nej till nytt jobb eller gå ner till deltidsarbete som en följd av brister i barn- och äldrevården katastrofalt. Vi kan konstatera att i stället för att utveckla den politik som varit så framgångsrik har omoderna reformer som lägre ersättning vid vård av sjukt barn, vårdnadsbidrag och barnomsorgspeng införts. Att öka kvinnornas deltagande i arbetslivet och ge fler kvinnor möjlighet att arbeta heltid är av avgörande betydelse för att skapa möjligheter för fler att forma fria och självständiga liv och skulle dessutom utgöra ett värdefullt tillskott av arbetskraft framöver. Vi är därför tacksamma att majoriteten tagit vår motion om möjlighet till heltid för kommunens anställda på allvar och att den handlingsplan som ska presenteras också kommer med konkreta förslag hur fler kan få möjlighet att arbeta heltid. Behövs det mer medel är det viktigt att det prioriteras då vi behöver vara en attraktiv arbetsgivare om vi på sikt ska klara vårt välfärdsuppdrag. Vi vet dock redan nu att arbetsmiljön gör att vissa personalgrupper inte orkar arbeta heltid. Detta är inte acceptabelt varför vi avsätter för att 2013 kartlägga vilka brister som finns i arbetsmiljön. Vi anser också att kommunkontorets arbete med att utveckla chefsgruppen i utvecklingssamtal är viktigt och behövligt då det bidrar till en bättre delaktighet hos kommunens anställda. Sida 8 av 18

9 DET LIVSLÅNGA LÄRANDET BÖRJAR TIDIGT Många barn växer upp i familjer där resurser, sociala nätverk, språksäkerhet och många valmöjligheter är obestridda men vårt samhälle har också ansvar att ge möjligheter till barn som föds till sämre villkor. Vår prioritering på skolans område handlar om att säkra upp så att alla barn har rätt till kunskap. Alla barn och ungdomar har rätt till lika god kvalitet i utbildningen från förskola till forskning och alla har rätt att lyckas och nå kunskapsmålen. Vi är övertygade om att alla vill och kan lära och vi vill ge alla elever oavsett bakgrund förutsättningar att växa och nå resultat i världsklass. Så ser vår vision om det livslånga lärandet ut. Det kräver övergripande strukturer såsom ett aktivt arbete med FN`s barnkonvention, delaktighet men också att barnomsorgspengen och elevpengen inte bara fördelas per individ utan att behov också styr. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa radikalerna har aktivt arbetat för att kommunen ska arbeta systematiskt med FN`s barnkonvention. Det viktigaste för att få igång jobbet med barnkonventionen är att ta fram ett övergripande måldokument, till exempel ett barn- och ungdomshandlingsprogram eller ett policydokument som beskriver vad vi vill eller tänker göra för att förverkliga barnkonventionen. Vi fortsätter föreslå att kommunfullmäktige tillsätter en programberedning där alla partier ingår. Socialdemokraterna skrev redan 2008 en motion om barnomsorg på obekväm arbetstid som bifölls men det tog till 2011 innan den nuvarande majoriteten inom befintlig budgetram konstruerade sin egen tolkning av barnomsorg på obekväm arbetstid. För alliansen verkar arbete på helger inte räknas som arbete. Vi anser att barnomsorg på obekväm arbetstid är en reform som gynnar det moderna arbetslivet och bidrar till en kvalitetshöjning för förskolan. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa radikaler vill att barnomsorg också ska kunna erbjudas på helger. Vi avsätter i budgeten till en barnomsorg på obekväm arbetstid och inte bara under vardagsnätter. Skolbarnomsorgen eller fritids har under flera år larmat om stora barngrupper. Vi vill förändra skolbarnomsorgspengen så att Sida 9 av 18

10 åldersintervallen går mellan 6-9 år samt 9-12 för att bättre spegla omsorgsbehovet. Vi tillförde redan 2012 mer resurser till skolbarnomsorgen med kr och självklart kvarstår det. Vi riktar också ett uppdrag till förvaltningen att ta fram ny skolbarnomsorgspeng med andra åldersintervaller. Den nuvarande grundskolepengen är lika för alla barn i hela kommunen. Vi vet att föräldrars egen utbildningsbakgrund förklarar skillnader i kunskaper hos olika barn. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa radikaler vill att alla barn oavsett bakgrund ska ha möjlighet att utveckla sina färdigheter. Det kräver också att elevpengen ger förutsättningar att stimulera för att öka elevernas möjlighet till att nå skolans mål. Rätten till kunskap får aldrig avgöras av föräldrarnas bakgrund eller var du bor därför är det viktigt att professionen tar fram en fördelningsnyckel som inte stigmatiserar utan ger förutsättningar för lärande och utveckling avsatte vi 2 % av hela elevpengen, 1,4 miljoner till en central elevpeng för att uppnå en mer likvärdig skola och till förskolan. Den uppräkning av elevpengen på 2 %, som majoriteten pressmeddelade den 21 mars 2012 motsvarar enbart kompensation för pris och löneuppräkningar enligt budgetanvisningarna. Vi ser att skolan och kunskap blir alltmer avgörande för de framtida arbetena och vill ge alla barn i vår kommun möjlighet att gå i den bästa förskolan och skolan. Vi kommer att presentera ett 10 punkts program hur vi vill fortsätta utveckla skolan. I avvaktan på det ökar vi skolpengen med 3,4 % inför Dessutom tillför vi särskolan i ökat anslag och riktar ett uppdrag till förvaltningen att återkomma med ett underlag för hur kostnadsutvecklingen för särskolan ser ut framåt. Den minskade likvärdigheten är också en av förklaringarna till att resultaten i skolan sjunker. OECD visar tydligt att skolsystem som ger alla elever samma chans att lyckas i skolan kommer också att prestera höga resultat medan ojämlika skolsystem genererar låga skolresultat. En skolpolitik för höga kunskapsresultat måste därför också vara en skolpolitik för en jämlik skola som ger varje elev chans att lyckas. Resurserna till skolan måste därför också fördelas efter elevernas behov. Den enskilt viktigaste faktorn för en elevs resultat är att de möter en riktigt bra lärare. Det går inte nog att poängteras. Trosas skolor måste Sida 10 av 18

11 därför skapa möjlighet till kompetenshöjande utbildningar, karriärvägar och möjligheter att premiera duktiga lärare genom högre lön. Det är en viktig fråga men rektorer måste också kunna lägga mer tid på det pedagogiska ledarskapet. Skolan likväl som kommunen måste utvecklas till en mer lärande organisation, styrningen är viktig och vi har diskuterat vår modell för det under kommunens ekonomi. Skolledare måste vidare ges möjlighet till fortsatt pedagogiskt utvecklingsstöd. Framstående lärare bör coacha och vägleda andra om vi ska vända utvecklingen i skolan. Skolan är en sådan viktig institution och det finns knappast någon bättre investering än kunskap. Varje krona som vi idag lägger på skolan kommer att betala sig på sikt. Det som är en utgift i dagens budgettabeller är en vinstmaskin i framtiden. Sociala investeringar i barn och unga är att investera i framtiden och både politiker och kommunens anställda bör lära sig mer om sociala investeringar. Det förebyggande arbetet det innebär att alla elever lyckas nå målen i skolan kommer att betalas igen mer än någon riskaktie på börsen. Vi vill att utbildning i hur kommun kan börja arbeta med att få tillgång till socialt investeringskapital ska erbjudas och att omställningen till att börja tänka preventivt på allvar påbörjas. Det är ett arbete som handlar helhetssyn, långsiktighet, tidiga insatser, rätta ekonomiska incitament och tillgång till socialt investeringskapital och alltså en kommunstyrelsefråga avsätts till en stödfunktion för det arbetet som också innefattar hur Trosa kommun kan skapa en social investeringsfond. På kommunens socialtjänst har man genom ett förebyggande arbete på hemmaplan med familjebehandlare och drogterapeuter lyckats under flera år minska placeringskostnaderna. Det har inneburit att socialtjänsten utifrån sin budget kunnat lämna tillbaks på ca 7 miljoner årligen och bidragit till kommunens goda resultat. Vi tror att mer av systematiskt arbete och ännu tidigare insatser som är generella i skolan kan ge ännu bättre resultat. Men det är också en fråga om att sätta igång, göra något och göra något konkret i preventiva och förebyggande termer. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa radikalerna har under flera år påtalat behovet av en familjecentral i Vagnhärad. Vi fortsätter att i vår budget lägga ett markeringsbelopp på för detta samverkansprojekt. En familjecentral tillsammans med landstinget och Sida 11 av 18

12 föreningar är ett sätt att bygga en mötesplats för föräldrar och barn så att tidiga insatser kan erbjudas för att förebygga senare bekymmer. Självklart ska familjecentralen kvalitetssäkras i enlighet med Landstingets dokument om familjecentralernas organisering (KAFO). Vi vet redan idag att kyrkans föräldra- barnverksamhet i Vagnhärad lockar jättemånga och skulle kunna vara starten på detta samverkansprojekt. Ett annat viktigt samverkansprojekt med landstinget är ungdomsmottagningen. Vi välkomnar därför den omprioritering utifrån befintlig ram som socialtjänst förvaltningen har gjort som ska öka stödinsatserna för ungdomar. Vi har sett i både Rädda barnens undersökning och i landstingets undersökning Liv och Hälsa/ung att flickor upplever psykisk ohälsa i större utsträckning än pojkar. Dessa varningssignaler bör uppmärksammas och vi riktar ett uppdrag till ansvarig nämnd att återkomma med ett handlingsprogram inför arbetet med budget Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa radikaler har drivit på att skolans elevhälsa ska anslagsfinansieras och finnas som stöd för hela utbildningsväsendet. Nu är det gjort vilket vi välkomnar. Vi ser dock stora utvecklingsmöjligheter med ett mer sammanhållet resursteam och tror att en förstärkning av en studie och yrkesvägledare som ges ett stort utrymme att arbete med utvecklingsfrågor knutna till näringslivet kan bidra till att höja grundskolans resultat och skapa tydligare målbilder för eleverna att studera vidare. Vi tror att vår idé om ett lärcentrum i kommunen där näringsliv, Stensunds folkhögskola, högskolan, arbetsmarknadsenheten, näringslivsenheten tillsammans kan utveckla arbetsmarknaden i kommunen. Det finns ett glapp mellan ungdomar och den kompetens som efterfrågas varför ett lärcentrum med vida tentakler kan öka kvalitén i skolan och för vårt näringsliv. Vi avsatte redan miljon till resurs/lärcentrum samt utökade näringslivsenheten med där även medel för egeninsats vid ansökan om eventuella EU-medel ingår. Självklart kvarstår det i ramen för Vår kommun måste bli bättre på samverkan både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt då det driver kvalitet och öppnar för en bredare arbetsmarknad. Sida 12 av 18

13 TRYGGHET OCH OMSORG Varje generation drar nytta av den välfärd som generationer före oss har lagt grunden till. Vi kan därför tacka våra äldre idag för deras arbete som gjort att det skulle bli bättre för nästa generation. Denna generationstanke ligger bakom den svenska modellen där välfärd ska fördelas solidariskt och efter behov. På kommunens äldreboende har antalet personer med högre grad av omvårdnadsbehov ökat och om kraven på ökad bemanning från socialstyrelsen införs från 1 januari 2013 kommer vård och omsorg behöv många miljoner extra för att möta de kraven. Vi utgår från att staten i så fall kompenserar fullt ut men vård och omsorg har under flera år gått med underskott vilket oroar och måste noggrant följas. Dessutom finns farhågor att den rationalisering/neddragning på 1 miljon som ska göras på vård och omsorgsnämnden inte kan fullföljas. Som tidigare nämnts kan en reviderad budget behövas om staten inte kompenserar för den av staten beslutade reformen. För vård och omsorgspersonalen både inom förskola och vård finns inte arbetskläder. Vissa resultatenheter har löst det genom att ta av de överskott de genererat medan andra inte haft den möjligheten. Vi anser att detta inte ska ske med den peng som enheterna tilldelas varför vi avsätter till arbetskläder till vår personal Rehabiliteringsarbetet liksom möjlighet till icke biståndsbedömda servicetjänster är folkhälsoinsatser som är samhällsekonomiskt lönsamma och spar lidande men ökar tryggheten för den enskilda. Dessa sociala investeringar är långsiktiga och nödvändiga för kommunens framtida budget. Vi fortsätter att avsätta till en FixarMalte som kan utföra dessa servicetjänster som förhindrar fall och ökar tryggheten och tilliten människor emellan. Det är ett steg på en investering som på sikt är lönsam och det är insatser som FixarMalte som också tydliggör vad vi menar med sociala investeringar med fokus på förebyggande och folkhälsa. Enligt medborgarundersökningen är Trosas kommuns medborgare en av landets tryggaste och det är bra men arbetet med trygghetsfrågor måste ständigt vara aktuellt. I kommunen finns en samrådsgrupp och insatser för att förebygga brott måste både ges politisk prioritet och medel. Vi anser fortfarande att ett brottsförebyggande råd som kan Sida 13 av 18

14 engagera både företagare, fastighetsägare, polis och andra myndigheter kan vara ett viktigt forum för att tillsammans markera noll tolerans mot brott och andra normbrytande beteenden. I avvaktan på ett riktigt BRÅ ger vi ett markeringsbelopp om för tryggetsfrågor. Socialdemokraterna har redan 2009 motionerat om 15 platser för ökad trygghet där medborgarna involveras i processen med att identifiera områden som kan behöva åtgärdas för att öka tryggheten. Vi ser gärna att den insatsen kan prioriteras. MÖTESPLATSER OCH FÖRENINGSLIVET Ett rikt och varierat föreningsliv bidrar till att skapa goda livsvillkor för alla. Vissa föreningar har egna mötesplatser/lokaler där medlemmar möts och där allmänheten ibland bjuds in till olika arrangemang. I vårt budgetförslag har vi en pott för de föreningar som har egna lokaler där föreningarna kan söka medel för angelägna upprustningar, ombyggnader eller liknande. Vi avsätter årligen för att stödja det ideella engagemanget och mötesplatser för människor. I Trosa har vi ett rikt kulturliv med flera engagerade kulturutövare. Vi vill bidra till att kreativiteten kan fortsätta blomstra genom att också kommunen bidrar till att hålla ihop nätverksbyggande och dialogen med både lokal, regionala och nationella aktörer. Inflytande och delaktighet är viktiga parametrar som gynnar folkhälsan. Redan 2009 väckte Trosa radikaler en motion om ökat inflytande för ungdomar i kommunen som bifölls men vi har inte sett några konkreta förslag på strukturell nivå. Vi tar frågan på allvar. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa radikalerna fortsätter att avsätta till arbetet med kultur och ungdomsinflytande årligen. Ungdomens hus håller på att finna sina former och här är samverkan med föreningslivet och ideella organisationer viktigt för att skapa dynamiska mötesplatser. En ökad aktivitet kräver också ökade årliga anslag tillfördes kultur och fritid i utökad ram. Vi hoppas att ungdomens hus i Vagnhärad kan bli hela kommunens stolthet och mötesplats för det krävs extra resurser så att huset också kan vara mer tillgängligt. Vi tillför ytterligare i ram för Dessutom vill vi utreda inom 1-års pengen hur en eventuell buss ringlinje i kommunen kan fungera för att öka känslan av att Ungdomens hus är hela kommunens hus. Sida 14 av 18

15 Digitaliserat hus. Avvakta förhandlingar KLIMAT OCH ENERGIOMSTÄLLNING Klimatansvaret spänner från global till lokal nivå. Den gröna omställningen kan också höra ihop med politiken för fler jobb i kommunen. Vi har under rubriken arbete och kunskap pekat på kommunstyrelsens strategiska funktion och vad satsningen på för miljöteknikutveckling under 2013 kan bidra med. Kommunen står inför en ny upphandling av renhållningsentreprenad där sopor nu också blivit en resurs och råvara för biogas. Ett nytt reningsverk kommer att byggas vilket med rätt utformning också kan bidra till biogasproduktion. Dessutom skulle slam från lågflödesmuddring av de grunda vikarna kring Trosa kunna utnyttjas som råvara för biogasproduktion. Vi anser en förstudie som kan klarlägga potential och ekonomi för lokal produktion av fordonsgas ska initieras inom de kr Landbaserad vindkraft bör enligt nyligen publicerade utredningar kunna konkurrera framgångsrikt med ny kärnkraft. Trosa kommun skulle kunna bidra till omställningen till en helt förnybar energiförsörjning genom att identifiera lämpliga placeringar av sådana anläggningar och allvarligt fundera på att bilda bolag för att bygga ett vindkraftverk. Medel för utredning av förutsättningarna och förprojektering ryms även de inom de Vi vill att medborgarna ska vara trygga med kommunens miljöåtgärder när det gäller återställandet av jordens klimat men det är viktigt att den nationella nivån tar täten. En liten kommun som vår kan på olika vis bidra med att stadsplaneringen sker med klimatmål i sikte, att vi energioptimerar, att byggnation och renoveringar sker energieffektivt. Här kan kommuner gärna tävla med varandra för att sporra och inspirera. Det är tydligt att man behöver sätta pris på ekosystemen och där plånbok och samhällsintresse drar åt samma håll. Gröna varor ska vara billigare än svarta som nationalekonomen Klas Eklund uttrycker det. Sida 15 av 18

16 INVESTERINGAR FÖR SKATTEKOLLEKTIVET I Trosa har stora investeringar gjorts och kommunens låneskuld har ökat kraftigt. Trosas låneskuld, Mkr Socialdemokraterna, Miljöpartiet samt Trosa radikalerna ser dock att kommunen inom en snar framtid är i behov av ett LSS boende men också att skolorna behöver möjligheter till flexibla lokaler för att bygga för framtiden. Att vara i skuld är inte att vara fri och Trosas ökning av skuld per invånare från 172 kr per invånare 2007 till dagens kr är ett allvarligt bekymmer för medborgarna i Trosa kommun och riskerar att välfärden urholkas. Den moderatledda alliansen var tydlig i sin prioritering där de väljer att hellre parera sin skattesänkning inför 2012 med extra medel till vikande konjunktur än att betala av lån. Vi anser det inte rimligt skjuta upp skulder och på sikt vältra över det ansvaret på barnen, på de äldre och på miljön. Vi har därför ett resultat på sista raden som kan bidra till att sänka lånekostnaderna och därmed de kapitaltjänstkostnader som belastar driften. Vi har tillsammans med majoriteten ställt oss bakom de investeringar som gjorts i vår kommun men vi har sett under alliansens ledning att många projekt som upphandlats har fördyrats, försenats eller gjorts om. Det har inneburit stora kostnader för kommunen. Vi avsätter därför till en upphandlartjänst i ramen. Vi står inför stora upphandlingar på den tekniska sidan Både juridiken men också Sida 16 av 18

17 uppföljningen av avtal exempelvis inom kost och städ och hemtjänsten måste kunna följas med kvalitet. Vi tror att denna uppföljning kan leda till besparingar på ca årligen. Vi lägger också ytterligare till IT satsning i skolan som tas från Kommunstyrelsens investeringsreserv. Kommunen behöver också vara med i att bygga infrastrukturen för IT gällande landsbygden. Det är en viktig ur näringslivsutveckling men också för att öka kommunens attraktionskraft som bostadsort. Trosa ligger lågt var det gäller tillgång till bredband och med de statliga satsningar som finns kan kommunen i samverkan med olika byalag hitta konstruktioner som gör att kommunen kan få upp täckningsgraden. Vi tar 3 miljoner från investeringsreserven samt riktar ett uppdrag till förvaltningen hur kommunen tillsammans med det kommunala bolaget Trofi kan utveckla kommunens infrastruktur i form av bättre IT kommunikationer. En annan god investering som kan genomföras med omedelbar avskrivning är att Trosa erbjuder Surfzon, exempelvis vid hamnen. Vi tar från 1-års pengen till denna satsning. Dessutom är förskolorna i framför allt Vagnhärad dåligt underhållna och vi avsätter till underhålls åtgärder INVESTERINGAR FÖR AVGIFTSKOLLEKTIVET Sedan många år har frågan om ett nytt reningsverk för avgiftskollektivet diskuterats politiskt. Det har inneburit att det nuvarande reningsverket i Trosa haft ett eftersatt underhåll. Den nuvarande majoriteten beslutade 2010 att lappa och laga det gamla reningsverket i avvaktan på nybyggnation senare. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa radikalerna ville bygga ett nytt reningsverk omedelbart vid Trosa våtmark. Vi fortsätter att avsätta investeringsmedel för ett nytt reningsverk och riktar ett uppdrag till förvaltningen hur denna miljöinvestering i avgiftskollektivet kan utformas för att öka anslutningarna så att fler kan dela på investeringskostnaderna och stärka EKO kommunen. Med anledning av att den nya huvudvattenledningen mellan Sörtuna och Trosa under 2013 ska projekteras och anläggas förordar vi att avloppsrör läggs ner så att anslutning till nya reningsverket sedan kan möjliggöras. Sida 17 av 18

18 FÖRSLAG TILL BESLUT Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa radikalerna föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 1. att anta Socialdemokraternas, Miljöpartiet de Gröna och Trosa radikalernas förslag till budget för 2013 med flerårsplan för samt göra förslaget till politisk inriktning och därmed göra det till övergripande styrdokument. 2. att fastställa utdebiteringen för år 2013 till 21:46/skattekrona. 3. att fastställa kommunfullmäktiges övergripande mål med tillägg för ett medborgarbaserat kulturmål. 4. att bemyndiga kommunstyrelsen att fördela investeringsmedel ur kommunstyrelsens investeringsreserv till annan nämnd. 5. att bemyndiga nämnder och styrelse att besluta om investeringar för den egna verksamheten inom av kommunfullmäktige beslutade investeringsram. 6. att uppdra åt nämnder och styrelse att senast i december upprätta internbudgetar för år 2013 inom beviljade anslag samt genomföra verksamhetsförändringar för att klara budget för år att fastställa pengabelopp för förskola, grundskola, hemtjänst och särskilt boende enligt bilaga att bemyndiga kommunstyrelsen att ur anslag för central buffert anvisa medel enligt fastställda kriterier. 9. att fastställa kommunens internränta till 5 %. 10. att taxan för mät och kartverksamhet höjs 3 %. 11. att B-beloppet för taxan avseende planering, byggande och strandskydd fastställs till att kommunstyrelsen under 2013 har rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under att kommunstyrelsen under 2013 har rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder under 2013 med totalt i enlighet med kommunens finanspolicy. 14. att minska 2012 års investeringsram med tkr att ersättas av tkr 2013, tkr 2014 och tkr 2015 Sida 18 av 18

19 RESULTATBUDGET (TKR) Invånare Utdebitering kronor/skattekrona 21:46 21:26 21:26 21:46 21:46 21:46 RÖD/GRÖN budget Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan Skatteprognos april Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettobesp med mkr ingår ovan Nya satsningar 0 Avskrivningar skattekollektivet Avskrivningar avgiftskollektivet Central buffert=1,5 % verks kostn Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Slutavräkning skatt Inkomstutjämningsbidrag Kostnadsutjämningsavgift Regleringspost Utjämning LSS Fastighetsavgift Tillfälligt konjunkturstöd Skattenetto Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Öronmärkning Balanskravsresultat Resultatmål 1% skattenetto

20 DRIFTBUDGET (TKR) RÖD/GRÖN budget 2012 Budget 2013 Budget Ksau 28 maj Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kommunstyrelse Politisk ledning Kommunkontor Ekoutskottet Central buffert Humanistisk nämnd Barnomsorg o utbildning Individ och familjeomsorg Kultur- o fritidsnämnd Vård- & omsorgsnämnd Teknik o service skatt Samhällsbyggnadsnämnd Miljönämnd Revision Övr kommungem poster Pensioner Kommmungem Omställningskostnader/rationalisering avtal Tot skattefin verks Affärsdriv verks Finansiering Avräkning internränta Skattenetto Finansiella kostnader Öronmärkning Total

BUDGET FÖR TROSA KOMMUN 2014

BUDGET FÖR TROSA KOMMUN 2014 SOCIALDEMOKRATERNA, MILJÖPARTIET DE GRÖNA OCH TROSA RADIKALERS BUDGET FÖR TROSA KOMMUN 2014 MED PLAN 2015 2016 FÖR EN MODERN OCH FRAMTIDSINRIKTAD KOMMUN MED SOCIAL, EKONOMISK OCH EKOLOGISK HÅLLBARHET Sida

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet: kl. 18.00. Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18.

Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet: kl. 18.00. Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18. Kallelse till sammanträde med kommunfullmäktige 2015-11-23 Tid: Onsdagen den 2 december, kl. 19.00 Plats: Folkets hus - Trosa Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30 Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN

MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN Miljöpartiet de grönas budget för grundar sig på vår gröna ideologi # Solidaritet med världens alla människor # Solidaritet med djur, natur

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till budget/plan för Mölndals Stad 2013-2015

Socialdemokraternas förslag till budget/plan för Mölndals Stad 2013-2015 Socialdemokraternas förslag till budget/plan för Mölndals Stad 2013-2015 Mölndal 2012-10-23 Socialdemokraternas budgetförslag för 2013 och plan 2014-2015. Socialdemokraterna presenterar här sitt förslag

Läs mer

ETT BÄTTRE TROSA. FÖR ALLA. Valprogram i kortversion 2014-2018. Fotograf: Erik Jacobsson FRAMTIDSPARTIET I TROSA

ETT BÄTTRE TROSA. FÖR ALLA. Valprogram i kortversion 2014-2018. Fotograf: Erik Jacobsson FRAMTIDSPARTIET I TROSA ETT BÄTTRE TROSA. FÖR ALLA. Valprogram i kortversion 2014-2018 Fotograf: Erik Jacobsson FRAMTIDSPARTIET I TROSA I Trosa kommun är det lätt att trivas. Fantastisk natur och läget i Mälardalen ger resurser

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Socialdemokraternas Rambudgetförslag 2014. För Gnosjö kommun

Socialdemokraternas Rambudgetförslag 2014. För Gnosjö kommun Socialdemokraternas Rambudgetförslag 2014 För Gnosjö kommun Politiska prioriteringar för Socialdemokraterna i Gnosjö för Gnosjö Kommun. Det avgörande för att få ordning på ekonomin är att använda våra

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Ändring av Kommunplan 2016-2018

Ändring av Kommunplan 2016-2018 Ändring av Kommunplan 2016-2018 Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-21 Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning.

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Ändring av Kommunplan Nybro kommun

Ändring av Kommunplan Nybro kommun Ändring av Kommunplan 2017-2019 Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 19 december 2016 Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning.

Läs mer

Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar

Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Inledning Inför

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018.

ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. Annika Engelbrektsson, kandidat till kommunstyrelsens ordförande och förstanamn på Socialdemokraterna i Degerfors lista

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Lerum. Lerum 2011-06-08. Förslag till. Budget 2012. Socialdemokraterna i Lerum. Budget 2012

Lerum. Lerum 2011-06-08. Förslag till. Budget 2012. Socialdemokraterna i Lerum. Budget 2012 Lerum Lerum 2011-06-08 Förslag till Budget 2012 Socialdemokraterna i Lerum Budget 2012 2 (12) Innehållsförteckning 1. Kommunens övergripande styrdokument...3 2. Vision 2025...4 3. Mål och Viljeinriktningar...5

Läs mer

Kurvorna pekar nedåt!

Kurvorna pekar nedåt! Kurvorna pekar nedåt! 2 ½ år av mandatperioden har gått och vi socialdemokrater ser med oro på utvecklingen för Karlstad. Vi har under mandatperioden lagt en rad förslag som skulle påverkat utvecklingen

Läs mer

Preliminär budget 2015

Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Fastställande av skattesats för år 2003

Fastställande av skattesats för år 2003 Utlåtande 2002:108 RI (Dnr 3224/02) Fastställande av skattesats för år 2003 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Kommunal inkomstskatt utdebiteras med kronor 18:08 per skattekrona

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare.

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. OBS! Tiden. Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Utskottens presidier och företrädare

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Ett Stockholm där alla kan arbeta, utbilda sig och växa

Ett Stockholm där alla kan arbeta, utbilda sig och växa Budget 2012 264 miljoner till utbildning 140 miljoner för att bryta arbetslösheten 10 öres skattehöjning Stadens resurser används mer aktivt för att investera i utbildning och jobb Ett Stockholm där alla

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

En ljus framtid för alla stockholmare

En ljus framtid för alla stockholmare En ljus framtid för alla stockholmare Budgetreservation 2011 Innehåll 1. Lägesbild Stockholm 2010 2. De borgerligas budget 3. Våra satsningar för en ljus framtid för alla stockholmare 4. Analys av kommunens

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009

Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009 AVESTA KOMMUN Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009 Kommunfullmäktiges beslut 2006-11-27 100 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Mål... 4 Övergripande förutsättningar... 6 Budgetdirektiv/förutsättningar...

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Förslag till budget 2015

Förslag till budget 2015 Förslag till budget 2015 och plan för åren 2016-2017 Treklövern Innehållsförteckning Inledning - En budget för hela Ängelholm... 3 Treklöverns förslag till budget för år 2015 och plan för åren 2016-2017...

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Vänsterpartiet Kungsbacka 2015

Vänsterpartiet Kungsbacka 2015 Vänsterpartiet Budget Kungsbacka 2015 Dessa RESULTATMÅL är tilläggsyrkande till liggande budget NÄMNDÖVERGRIPANDE Att sjukfrånvaron skall minska 30 %. Att löneskillnaden mellan män och kvinnor anställda

Läs mer

Ulla Persson Marléne Andersson Vasiliki Tsouplaki kommunalråd (S) kommunalråd (MP) kommunalråd (V)

Ulla Persson Marléne Andersson Vasiliki Tsouplaki kommunalråd (S) kommunalråd (MP) kommunalråd (V) Det rödgröna samarbetet bärs av en idé hur vi vill se framtidens Västerås. Demokrati, ansvar, hållbar utveckling, rättvisa och alla människors lika värde är ledord för oss. Detta framgår i vårt gemensamma

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 För Eslövs Kommun Budgetförutsättningarna för 2016 ser relativt ljusa ut mycket tack vare en stor inflyttning till kommunen och det

Läs mer

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 1 Framtidsvision Framtidsvisionen är den styrande politikens idé om hur samhället i Nynäshamns kommun har utvecklats fram till 2030. Med visionen vill de styrande partierna

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland!

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Östergötland 2009-11-16 10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Socialdemokraterna i Östergötland har presenterat ett program som ska genomföras efter

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Förutsättningar och omvärldsbevakning

Förutsättningar och omvärldsbevakning Förutsättningar och omvärldsbevakning 2.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Mål för god ekonomisk hushållning i Ale kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

Budget 2015 med plan 2016 2017

Budget 2015 med plan 2016 2017 Budget 2015 med plan 2016 2017 Antagen vid möte 2014-11-24 Vi vill vara realistiska det finns inte förutsättningar att nå ett överskott på 3 % för 2015 Sammanfattning LP, MP och KD säger nej till ett överskott

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Högre kvalitet i förskolan

Högre kvalitet i förskolan Stockholm 26 augusti 2010 Högre kvalitet i förskolan Första delen av den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/6 I dag presenterar vi rödgröna partier den första delen av vår regeringsplattform om förskolan

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version Gnesta Arbetarekommun Slutlig version 2010-04-20 Vi socialdemokrater har en idé om vår kommun. Vi har kallat det för Möjligheternas Gnesta. Det är en kommun som bygger på insikten att vi är starkare tillsammans.

Läs mer

Barn- och familjenämnden

Barn- och familjenämnden Barn- och familjenämnden Ordförande: Lena Emilsson Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Förskola Grundskola Särskola Fritidshem Fritidsgårdar Individ- och familjeomsorg Övergripande

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

2009-12-07 Skriftlig reservation från socialdemokraterna och vänsterpartiet angående budgetskrivelse för gymnasienämnden 2010.

2009-12-07 Skriftlig reservation från socialdemokraterna och vänsterpartiet angående budgetskrivelse för gymnasienämnden 2010. 2009-12-07 Skriftlig reservation från socialdemokraterna och vänsterpartiet angående budgetskrivelse för gymnasienämnden 2010. Socialdemokraterna och vänsterpartiet vill visa på vikten av ett ansvarstagande

Läs mer

Stimulans för Stockholm

Stimulans för Stockholm SIDAN 1 Stimulans för Stockholm Finansborgarrådets förslag 14/10-09 Stockholm ska vara attraktivt för alla, en stad där det är möjligt att förverkliga sina drömmar. Sammanhållningen mellan olika grupper

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Alliansen o Miljöpartiets förslag till Budget 2016 samt Utblick 2017-2020. Värnamo, den mänskliga tillväxtkommunen 40 000 invånare år 2035

Alliansen o Miljöpartiets förslag till Budget 2016 samt Utblick 2017-2020. Värnamo, den mänskliga tillväxtkommunen 40 000 invånare år 2035 Alliansen o Miljöpartiets förslag till Budget 2016 samt Utblick 2017-2020 Värnamo, den mänskliga tillväxtkommunen 40 000 invånare år 2035 Kommunens vision och övergripande mål Efter valet startade ett

Läs mer

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige Budget 2008 Planer 2009-10 Fastställd av Kommunfullmäktige 2007-11-14 Sida 1 ÅRSBUDGET 2008 FLERÅRSPLANER 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Sammanfattning 2. 2.. Kommunens Övergripande Mål...4. 3.

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Socialdemokraternas förslag på reviderad nettodriftbudget 2016-2018

Socialdemokraternas förslag på reviderad nettodriftbudget 2016-2018 Socialdemokraternas förslag på reviderad nettodriftbudget 2016-2018 Vi yrkar att Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Komplettera driftbudgeten med ökat ramanslag till Omsorgsnämnden på 2 miljoner årligen.

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Den politiska majoriteten i Orust kommun, Socialdemokraterna, Centernpartiet, Miljöpartiet de

Läs mer

1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag.

1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag. Kallelse 2016-04-07 Kallelse till EXTRA kommunstyrelse Tid Torsdagen den 21 april 2016 kl. 17.15 Plats Ordförande Kungshamns Folkets Hus Mats Abrahamsson Ärende sammanträde Dnr Föredragande 1 Budgetanvisningar

Läs mer