BUDGET FÖR TROSA KOMMUN 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUDGET FÖR TROSA KOMMUN 2013"

Transkript

1 SOCIALDEMOKRATERNA, MILJÖPARTIET DE GRÖNA OCH TROSA RADIKALERS BUDGET FÖR TROSA KOMMUN 2013 MED PLAN FÖR EN MODERN OCH FRAMTIDSINRIKTAD KOMMUN MED SOCIAL, EKONOMISK OCH EKOLOGISK HÅLLBARHET Sida 1 av 18

2 SAMMANFATTNING Budgetförslaget från Socialdemokraterna, Miljöpartiet de Gröna och Trosa radikaler gällande Trosa kommun 2013 innebär en prioritering av kommunens ekonomi, välfärd och miljö. Vi tillför kommunen ökade intäkter på 5 miljoner som en skattesats på 21:46 innebär. Vi anser att ett större ansvar för kommunens ökade lånekostnader behövs för att inte riskera att kunskap, människor och verksamhet på sikt sparas bort. Vi tycker vidare att det behövs ett större politiskt ansvar för framtiden. Vi tillför ökade resurser till skolan, ökar skolpengen med sammanlagt 3,4 % men vill också att förskolan och skolan fördelar resurserna mer efter behov. En likvärdig skola ger också bättre kunskapsresultat. Genom att driva en politik som tar ansvar för framtiden utvecklas också moderna företag och nya jobb växer fram. Investeringar som tar oss till ett klimatsmartare samhälle och förstärker vår profil som Ekokommun är viktiga för oss. Investeringar i IT som en del av en gemensam infrastruktur för kommunikation är en framtidssatsning både i skolan men också för företagarna. Vi tror också att vår kommun mer systematiskt kan arbeta med sociala investeringar. Det förebyggande arbetet det innebär att alla elever lyckas nå målen i skolan kommer att betalas igen mer än någon riskaktie på börsen. Vi fortsätter också att prioritera insatser som vi vet är investeringar i tillit såsom FixarMalte, för de äldre och familjecentral för de yngre. Arbete och kunskap är grunden för vårt välstånd och att erbjuda fler ungdomar sommarjobb, rätt förutsättningar för vidare studier och bra lärare är del av vår långsiktighet. Kommunens personalförsörjning, och personalens förutsättningar och arbetsmiljö bör också prioriteras för att bygga för framtiden. Vi anser att vår budget ger svar på de utmaningar som vår kommun står för. Vi är beredda att ta det ansvaret och ge kommunen de förutsättningar som behövs för att möta framtiden. Sida 2 av 18

3 KOMMUNENS EKONOMI Socialdemokraterna, Miljöpartiet de Gröna och Trosa Radikaler lägger en ansvarsfull gemensam budget 2013 med en plan för en modern och framtidsinriktad kommun. Med vår ansvarfulla budget vill vi visa på prioriteringar som på sikt ska ge förutsättningar för ett hållbart samhälle ekologisk, socialt och ekonomiskt. Vi vill skapa ett jämlikt Trosa där klyftorna inte ökar. Rättvisa, tillit, kreativitet och långsiktig utveckling är vår utgångspunkt när kommunens gemensamma skatteintäkter ska fördelas och prioriteras. Vi menar att en ansvarsfull ekonomisk politik handlar om att ta ansvar för framtiden. Vi kan inte och får inte frikoppla den ekonomiska politiken från naturen. Lika lite som vi kan frikoppla den svenska ekonomin från vår omvärld. Vi, Socialdemokrater, Miljöpartister och Trosa radikaler är i opposition men redan 2014 är det åter val. Vi har i vår budget för 2011 och 2012 presenterat ett antal reformer vi vill genomföra. Dessa kvarstår och finns med i budget för I denna skuggbudget pekar vi ut de skillnader och de satsningar som vi prioriterar. Kommunens styrdokument, Fastlagd kurs som redan 1991 i politiskt samförstånd togs är grundbulten för denna budget. Fullmäktiges nya mål har vi aktivt arbetat med och i brett samförstånd över blockgränserna har vi enats om 20 mål. Vi önskade ytterligare 1 mål på fullmäktigenivå, ett medborgarbaserat kultur och fritidsmål. Det röstades ned av majoriteten. Fullmäktiges mål kommer nu att brytas ned av nämnderna/styrelsen och fastställas av fullmäktige i november Vi utgår då också från att ett medborgbaserat jämställdhetsmål finns med. Vi tror också att en del av de osäkerheter som finns runt budgeten med exempelvis bemanningen på våra äldreboenden och dess finansiering kommer att ges klarare besked från statsmakterna. Det är därför troligt att en reviderad budget för 2013 kommer att presenteras senare i höst. SKATTESATSEN Vi utgår från de budgetförutsättningar som antagits av kommunstyrelsen med den reservationen vi avlämnat vad gäller skattesänkning. I vårt budgetförslag tillförs istället kommunen det Sida 3 av 18

4 skatteunderlag på 21:46 som kommunen hade Vi accepterade inte den moderatledda alliansens skattesänkning på 20 öre för Vi tillför intäkter på 4 miljoner 9 hundra 83 tusen kronor. BEFOLKNINGSTILLVÄTEN MER REALISTISK 2013 I juni 2011 bedömde vi att fullmäktiges mål på en befolkningstillväxt på 150 invånare årligen inte skulle uppnås Vi fick rätt. För 2012 innebär det att kommunens skattintäkter minskades med ca 3 miljoner på grund av att vi är 68 personer färre än budgeterat. Den reviderade befolknings siffran för 2013 på är mer realistisk och vi hoppas att Trosa kommun nu åter kan få en gynnsam befolkningstillväxt med fullmäktiges mål som riktmärke. ÖKADE LÅN RISKERAR ATT MINSKA VÄLFÄRDEN I årsbokslutet för 2011 är den ökade låneskulden uppe i kronor per invånare. De ökade kapitaltjänstkostnaderna innebär att alltmer av kommunens gemensamma intäkter går till finansiella kostnader och ökade driftkostnader. Detta innebär att kommunens välfärdssektor med skola och vård och omsorg på sikt riskerar att urholkas. Det är oroande och riskerar att minska kommunens attraktionskraft om de mjuka värdena i form av bra skolor, äldreomsorg och kultur och fritid offras. För att vara tydliga är det viktigt att regeringens budgetutrymme också går till kommunerna för att möjligöra och utveckla välfärden. AVSÄTTNING TILL PENSIONER EN ANSVARSFRÅGA I majoritetens budgetförutsättningar för 2013 finns inte några avsättningar med för pensioner, fullmäktiges mål är 2 %. I budgetberedningen framkom att en återbetalning från AFA kan komma att göras med ett besked i juni Vi anser att dessa återbetalningsmedel bör användas till att uppnå fullmäktiges mål gällande pensionsavsättningarna. Samtliga partier i riksdagen har också ställt sig bakom moderniseringen av utjämningssystemet men regeringen har ännu inte lagt fram propositionen. För Trosa kommun innebär det minskade anslag i utjämningssystemet med ca 2,7 miljoner. Vi anser att det viktigt att ha en beredskap på sista raden även för detta även om beslutet fördröjts och troligen inte får genomslag förrän budgeten Sida 4 av 18

5 LÅNGSIKTIGHET ISTÄLLET FÖR KORTA 1-ÅRSPROGRAM Trosa kommun har sedan majoritetsskiftet 2006 genomfört neddragningar/rationaliseringar för att den nuvarande majoriteten ska klara de skattesänkningar man utlovat. Nu har snart verksamheternas uppfinningsrikedom och effektiviseringspotential kommit till världens ände. Det går inte längre att dra ner på verksamhet och kalla det 1-års satsningar. Vi, Socialdemokrater, Miljöpartister och Trosa radikaler värjer oss mot det instrumentella att kalkylera i rationaliseringar och ge tillbaka i kortsiktiga 1 års pengar. Vi kommer dock så länge vi är i opposition använda majoritetens budgetförutsättning men vi anser inte att tomtebloss för 5 miljoner är väl satsade pengar längre. Vi har pekat ut 1-års pengar för 2 miljoner kronor. Verksamheterna har synliggjort vissa behov av engångskaraktär. Det är framför allt utbildningar/utredningar som vi uppmärksammat på verksamhetsbesök och i kontakter med kommunens invånare. Vi som företräder Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa radikaler vågar ta ansvar för våra prioriteringar, det innebär exempelvis att vi frågar oss hur skolan, förskolan och äldreomsorgen klarar sina över respektive underskott. Den nuvarande majoriteten har sjösatt ett ekonomisystem men tar inget politiskt ansvar i form av styrningsprinciper. Exempelvis hur mycket + respektive kan en enhet ackumulera? Vilka politiska krav på kvalitet finns? Är det okay att en enhet inom kommunen kan köpa arbetskläder medan en annan inte? vad är likvärdiga förutsättningar? Vi såg med oro på hur Hedebyskolans och Fornbyskolans underskott 2011 riskerade att bidra till allvarliga kvalitetsbrister för barnen och var pådrivande att något måste göras. Av kommunens resultat 2011 avsattes till underskottet. Vi vill fortfarande att vi diskuterar oss fram till ett politiskt styrmål gällande över och underskottsöverföring. Vi anser att avstämning gentemot kvalitetsaspekter och medborgarnas synpunkter måste införas för att systemen ska kunna spegla ett politiskt ansvarstagande. POLITISKT ANSVAR SOM STYRMODELL Socialdemokraternas, Miljöpartiet och Trosa radikalers förslag till arbetet med rationaliseringar är att verksamheterna presenterar hur omprioriteringar utifrån forskning och beprövad erfarenhet kan genomföras till budgetberedningen. Vi bedömer att ett långsiktigt Sida 5 av 18

6 perspektiv med fokus på delaktighet, utvecklings och förändrings process inom våra kommunala verksamheter innebär att vi kommer att kunna prestera en modern och effektiv organisation med fokus på effektivt användande av våra gemensamma resurser. Den såkallade lärande organisationen där olika kunskaper bryts och perspektiv som härstammar från folkhälsa, ekonomi och ekologiskt hållbart är utgångspunkt för formandet av den framtida kommunala organisationen. Kvalitetsledning och kvalitetssäkring är nyckelord i styrning och ledning av kommunen. Jämförande studier i kvalitet kan lyfta såväl verksamhet som anställda och bidra till att höja den ekonomiska effektiviteten på sikt. Vi föredrar ett kvalitetsledningssystem som innebär en större politisk styrning när vi ser kvalitetsbrister. Vi kallar det att ta politiskt ansvar. KOMPETENS VID UPPHANDLINGAR Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Trosa radikalers politiska ansvar för kommunens ekonomi och invånarnas möjlighet till insyn innebär också att när beslut om att handla upp tjänster för kommunen måste medborgarnas insyn garanteras och ansvar för gemensamma skattemedel gälla. Principer som styr det ska finnas med redan i förfrågningsunderlaget. En viktig kvalitetsindikator är att den meddelarfrihet för anställda som finns lagstadgad i offentlig verksamhet även ska gälla för den privat anställda som driver verksamhet med skattemedel. Medborgarna i vår kommun har fått se fördyrande investeringsprojekt samt upphandlingar som inte gynnat kommunens ekonomi. Vi har bland annat påtalat att bättre rutiner behövs för uppföljning och fått gehör för det. Vi bedömer att en förstärkning både vad det gäller kunskapen hos beställarna/politiken samt kvalitetssäkring behövs så för kompetenshöjning förslås även för Dessutom förstärks upphandlar sidan på tekniska kontoret i ramen. BEHOVET AV BOSTÄDER Inför budget 2013 är kommunens invånarantal beräknat på personer. Vi hyser goda förhoppningar att den befolkningstillväxten kan uppnås för Trosa kommun har dock under två år haft en befolkningstillväxt som inte når upp till fullmäktiges mål. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa radikaler har i ägardirektiv till det kommunala bolaget, Trobo varit tydliga att vi under mandatperioden ska bygga 100 lägenheter, något som majoriteten Sida 6 av 18

7 avslagit. Vi har som en kommun ett ansvar för bostadsförsörjningen. Det vilar ett stort ansvar på kommunens politiker när det gäller bostadsförsörjningen. Bristen på bostäder har bidragit till att kommunen inte heller kunnat uppfylla det avtal som vi har om att kunna ta emot 30 flyktingar. I solidaritetens namn och för kommunens befolkningstillväxt bör detta ske och prioriteras. ARBETE OCH KUNSKAP Genom att driva en politik som tar ansvar för framtiden utvecklas moderna företag och industrier och nya jobb växer fram. Investeringar som tar oss till ett klimatsmartare samhälle och förstärker vår profil som Ekokommun är viktiga för oss. Vi hoppas att Trosa kommun skall vara en föregångskommun bland landets Ekokommuner och bidra till att förverkliga de nationella målen 2020 för hållbar energiförsörjning. Vi anser att i Trosa kommun kan ett antal så kallade gröna jobb skapas om kommunen tar initiativ till utveckling inom miljöteknik exempelvis vindkraft, biogas och vattenteknik. Dessa initiativ ger lokala miljöfördelar och bidrar samtidigt till nya företag och arbetstillfällen. Vi avsätter för 2013 medel för utredningar om hur fler arbeten kan skapas inom dessa områden. Det handlar om förstudier, nätverksbyggande, projekteringar, allt i syfte att skapa fler jobb och stärka vårt varumärke som EKO kommun. Det här är investeringar som ger utrymme för nya idéer att växa fram och för svenska innovationer att industrialiseras. Det kräver också en företagarpolitik där alla som bär på idéer till företag får möjlighet att förverkliga dem och där små företag får växa. Kommunstyrelsens bör leda detta strategiska arbete och tillförs år Arbete är grunden för vårt välstånd. En nyckel för att hålla ihop och utveckla Sverige är att fler har ett jobb att gå till och därmed en egen försörjning. Arbete skapar delaktighet. Arbete ger den enskilde friheten att göra sina egna livsval, att förverkliga sina livsdrömmar. Att ungdomar också tidigt får insikter i detta är viktigt och garantier för sommarjobb för kommunens alla 16-åringar ser vi som en viktig väg. Vi har föreslagit den så kallade Nynäshamnmodellen som ett viktigt led i detta. Vi avsatte i rambudgeten mer än majoriteten i budgeten 2012, självklart kvarstår det Sida 7 av 18

8 Vi vill också ta ansvar för att fler söker och utbildar sig inom vård och omsorg. Kommunen, likväl som andra kommuner står inför stora personalavgångar inom vård och omsorg men också inför faktumet att allt fler yngre väljer att inte söka till gymnasiet omvårdnadslinje. Kommunen är i behov av utbildad arbetskraft och har ett ansvar att bedriva ett god kvalitativ vård. Vi vill att de ungdomar från kommunen som läser på omvårdnadslinjen garanteras 4 veckors sommarjobb inom kommunens vård och omsorgsverksamhet. Det kostar årligen och är en investering för framtiden både för ungdomen själv men också för kommunens kommande personalförsörjning. Arbetsgivaren, Trosa kommun är en av de viktigaste arbetsgivaraktörerna i vår kommun. Väl fungerande välfärdstjänster är centralt för fler jobb och växande företag. Därför är rapporter om att framför allt kvinnor tvingas tacka nej till nytt jobb eller gå ner till deltidsarbete som en följd av brister i barn- och äldrevården katastrofalt. Vi kan konstatera att i stället för att utveckla den politik som varit så framgångsrik har omoderna reformer som lägre ersättning vid vård av sjukt barn, vårdnadsbidrag och barnomsorgspeng införts. Att öka kvinnornas deltagande i arbetslivet och ge fler kvinnor möjlighet att arbeta heltid är av avgörande betydelse för att skapa möjligheter för fler att forma fria och självständiga liv och skulle dessutom utgöra ett värdefullt tillskott av arbetskraft framöver. Vi är därför tacksamma att majoriteten tagit vår motion om möjlighet till heltid för kommunens anställda på allvar och att den handlingsplan som ska presenteras också kommer med konkreta förslag hur fler kan få möjlighet att arbeta heltid. Behövs det mer medel är det viktigt att det prioriteras då vi behöver vara en attraktiv arbetsgivare om vi på sikt ska klara vårt välfärdsuppdrag. Vi vet dock redan nu att arbetsmiljön gör att vissa personalgrupper inte orkar arbeta heltid. Detta är inte acceptabelt varför vi avsätter för att 2013 kartlägga vilka brister som finns i arbetsmiljön. Vi anser också att kommunkontorets arbete med att utveckla chefsgruppen i utvecklingssamtal är viktigt och behövligt då det bidrar till en bättre delaktighet hos kommunens anställda. Sida 8 av 18

9 DET LIVSLÅNGA LÄRANDET BÖRJAR TIDIGT Många barn växer upp i familjer där resurser, sociala nätverk, språksäkerhet och många valmöjligheter är obestridda men vårt samhälle har också ansvar att ge möjligheter till barn som föds till sämre villkor. Vår prioritering på skolans område handlar om att säkra upp så att alla barn har rätt till kunskap. Alla barn och ungdomar har rätt till lika god kvalitet i utbildningen från förskola till forskning och alla har rätt att lyckas och nå kunskapsmålen. Vi är övertygade om att alla vill och kan lära och vi vill ge alla elever oavsett bakgrund förutsättningar att växa och nå resultat i världsklass. Så ser vår vision om det livslånga lärandet ut. Det kräver övergripande strukturer såsom ett aktivt arbete med FN`s barnkonvention, delaktighet men också att barnomsorgspengen och elevpengen inte bara fördelas per individ utan att behov också styr. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa radikalerna har aktivt arbetat för att kommunen ska arbeta systematiskt med FN`s barnkonvention. Det viktigaste för att få igång jobbet med barnkonventionen är att ta fram ett övergripande måldokument, till exempel ett barn- och ungdomshandlingsprogram eller ett policydokument som beskriver vad vi vill eller tänker göra för att förverkliga barnkonventionen. Vi fortsätter föreslå att kommunfullmäktige tillsätter en programberedning där alla partier ingår. Socialdemokraterna skrev redan 2008 en motion om barnomsorg på obekväm arbetstid som bifölls men det tog till 2011 innan den nuvarande majoriteten inom befintlig budgetram konstruerade sin egen tolkning av barnomsorg på obekväm arbetstid. För alliansen verkar arbete på helger inte räknas som arbete. Vi anser att barnomsorg på obekväm arbetstid är en reform som gynnar det moderna arbetslivet och bidrar till en kvalitetshöjning för förskolan. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa radikaler vill att barnomsorg också ska kunna erbjudas på helger. Vi avsätter i budgeten till en barnomsorg på obekväm arbetstid och inte bara under vardagsnätter. Skolbarnomsorgen eller fritids har under flera år larmat om stora barngrupper. Vi vill förändra skolbarnomsorgspengen så att Sida 9 av 18

10 åldersintervallen går mellan 6-9 år samt 9-12 för att bättre spegla omsorgsbehovet. Vi tillförde redan 2012 mer resurser till skolbarnomsorgen med kr och självklart kvarstår det. Vi riktar också ett uppdrag till förvaltningen att ta fram ny skolbarnomsorgspeng med andra åldersintervaller. Den nuvarande grundskolepengen är lika för alla barn i hela kommunen. Vi vet att föräldrars egen utbildningsbakgrund förklarar skillnader i kunskaper hos olika barn. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa radikaler vill att alla barn oavsett bakgrund ska ha möjlighet att utveckla sina färdigheter. Det kräver också att elevpengen ger förutsättningar att stimulera för att öka elevernas möjlighet till att nå skolans mål. Rätten till kunskap får aldrig avgöras av föräldrarnas bakgrund eller var du bor därför är det viktigt att professionen tar fram en fördelningsnyckel som inte stigmatiserar utan ger förutsättningar för lärande och utveckling avsatte vi 2 % av hela elevpengen, 1,4 miljoner till en central elevpeng för att uppnå en mer likvärdig skola och till förskolan. Den uppräkning av elevpengen på 2 %, som majoriteten pressmeddelade den 21 mars 2012 motsvarar enbart kompensation för pris och löneuppräkningar enligt budgetanvisningarna. Vi ser att skolan och kunskap blir alltmer avgörande för de framtida arbetena och vill ge alla barn i vår kommun möjlighet att gå i den bästa förskolan och skolan. Vi kommer att presentera ett 10 punkts program hur vi vill fortsätta utveckla skolan. I avvaktan på det ökar vi skolpengen med 3,4 % inför Dessutom tillför vi särskolan i ökat anslag och riktar ett uppdrag till förvaltningen att återkomma med ett underlag för hur kostnadsutvecklingen för särskolan ser ut framåt. Den minskade likvärdigheten är också en av förklaringarna till att resultaten i skolan sjunker. OECD visar tydligt att skolsystem som ger alla elever samma chans att lyckas i skolan kommer också att prestera höga resultat medan ojämlika skolsystem genererar låga skolresultat. En skolpolitik för höga kunskapsresultat måste därför också vara en skolpolitik för en jämlik skola som ger varje elev chans att lyckas. Resurserna till skolan måste därför också fördelas efter elevernas behov. Den enskilt viktigaste faktorn för en elevs resultat är att de möter en riktigt bra lärare. Det går inte nog att poängteras. Trosas skolor måste Sida 10 av 18

11 därför skapa möjlighet till kompetenshöjande utbildningar, karriärvägar och möjligheter att premiera duktiga lärare genom högre lön. Det är en viktig fråga men rektorer måste också kunna lägga mer tid på det pedagogiska ledarskapet. Skolan likväl som kommunen måste utvecklas till en mer lärande organisation, styrningen är viktig och vi har diskuterat vår modell för det under kommunens ekonomi. Skolledare måste vidare ges möjlighet till fortsatt pedagogiskt utvecklingsstöd. Framstående lärare bör coacha och vägleda andra om vi ska vända utvecklingen i skolan. Skolan är en sådan viktig institution och det finns knappast någon bättre investering än kunskap. Varje krona som vi idag lägger på skolan kommer att betala sig på sikt. Det som är en utgift i dagens budgettabeller är en vinstmaskin i framtiden. Sociala investeringar i barn och unga är att investera i framtiden och både politiker och kommunens anställda bör lära sig mer om sociala investeringar. Det förebyggande arbetet det innebär att alla elever lyckas nå målen i skolan kommer att betalas igen mer än någon riskaktie på börsen. Vi vill att utbildning i hur kommun kan börja arbeta med att få tillgång till socialt investeringskapital ska erbjudas och att omställningen till att börja tänka preventivt på allvar påbörjas. Det är ett arbete som handlar helhetssyn, långsiktighet, tidiga insatser, rätta ekonomiska incitament och tillgång till socialt investeringskapital och alltså en kommunstyrelsefråga avsätts till en stödfunktion för det arbetet som också innefattar hur Trosa kommun kan skapa en social investeringsfond. På kommunens socialtjänst har man genom ett förebyggande arbete på hemmaplan med familjebehandlare och drogterapeuter lyckats under flera år minska placeringskostnaderna. Det har inneburit att socialtjänsten utifrån sin budget kunnat lämna tillbaks på ca 7 miljoner årligen och bidragit till kommunens goda resultat. Vi tror att mer av systematiskt arbete och ännu tidigare insatser som är generella i skolan kan ge ännu bättre resultat. Men det är också en fråga om att sätta igång, göra något och göra något konkret i preventiva och förebyggande termer. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa radikalerna har under flera år påtalat behovet av en familjecentral i Vagnhärad. Vi fortsätter att i vår budget lägga ett markeringsbelopp på för detta samverkansprojekt. En familjecentral tillsammans med landstinget och Sida 11 av 18

12 föreningar är ett sätt att bygga en mötesplats för föräldrar och barn så att tidiga insatser kan erbjudas för att förebygga senare bekymmer. Självklart ska familjecentralen kvalitetssäkras i enlighet med Landstingets dokument om familjecentralernas organisering (KAFO). Vi vet redan idag att kyrkans föräldra- barnverksamhet i Vagnhärad lockar jättemånga och skulle kunna vara starten på detta samverkansprojekt. Ett annat viktigt samverkansprojekt med landstinget är ungdomsmottagningen. Vi välkomnar därför den omprioritering utifrån befintlig ram som socialtjänst förvaltningen har gjort som ska öka stödinsatserna för ungdomar. Vi har sett i både Rädda barnens undersökning och i landstingets undersökning Liv och Hälsa/ung att flickor upplever psykisk ohälsa i större utsträckning än pojkar. Dessa varningssignaler bör uppmärksammas och vi riktar ett uppdrag till ansvarig nämnd att återkomma med ett handlingsprogram inför arbetet med budget Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa radikaler har drivit på att skolans elevhälsa ska anslagsfinansieras och finnas som stöd för hela utbildningsväsendet. Nu är det gjort vilket vi välkomnar. Vi ser dock stora utvecklingsmöjligheter med ett mer sammanhållet resursteam och tror att en förstärkning av en studie och yrkesvägledare som ges ett stort utrymme att arbete med utvecklingsfrågor knutna till näringslivet kan bidra till att höja grundskolans resultat och skapa tydligare målbilder för eleverna att studera vidare. Vi tror att vår idé om ett lärcentrum i kommunen där näringsliv, Stensunds folkhögskola, högskolan, arbetsmarknadsenheten, näringslivsenheten tillsammans kan utveckla arbetsmarknaden i kommunen. Det finns ett glapp mellan ungdomar och den kompetens som efterfrågas varför ett lärcentrum med vida tentakler kan öka kvalitén i skolan och för vårt näringsliv. Vi avsatte redan miljon till resurs/lärcentrum samt utökade näringslivsenheten med där även medel för egeninsats vid ansökan om eventuella EU-medel ingår. Självklart kvarstår det i ramen för Vår kommun måste bli bättre på samverkan både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt då det driver kvalitet och öppnar för en bredare arbetsmarknad. Sida 12 av 18

13 TRYGGHET OCH OMSORG Varje generation drar nytta av den välfärd som generationer före oss har lagt grunden till. Vi kan därför tacka våra äldre idag för deras arbete som gjort att det skulle bli bättre för nästa generation. Denna generationstanke ligger bakom den svenska modellen där välfärd ska fördelas solidariskt och efter behov. På kommunens äldreboende har antalet personer med högre grad av omvårdnadsbehov ökat och om kraven på ökad bemanning från socialstyrelsen införs från 1 januari 2013 kommer vård och omsorg behöv många miljoner extra för att möta de kraven. Vi utgår från att staten i så fall kompenserar fullt ut men vård och omsorg har under flera år gått med underskott vilket oroar och måste noggrant följas. Dessutom finns farhågor att den rationalisering/neddragning på 1 miljon som ska göras på vård och omsorgsnämnden inte kan fullföljas. Som tidigare nämnts kan en reviderad budget behövas om staten inte kompenserar för den av staten beslutade reformen. För vård och omsorgspersonalen både inom förskola och vård finns inte arbetskläder. Vissa resultatenheter har löst det genom att ta av de överskott de genererat medan andra inte haft den möjligheten. Vi anser att detta inte ska ske med den peng som enheterna tilldelas varför vi avsätter till arbetskläder till vår personal Rehabiliteringsarbetet liksom möjlighet till icke biståndsbedömda servicetjänster är folkhälsoinsatser som är samhällsekonomiskt lönsamma och spar lidande men ökar tryggheten för den enskilda. Dessa sociala investeringar är långsiktiga och nödvändiga för kommunens framtida budget. Vi fortsätter att avsätta till en FixarMalte som kan utföra dessa servicetjänster som förhindrar fall och ökar tryggheten och tilliten människor emellan. Det är ett steg på en investering som på sikt är lönsam och det är insatser som FixarMalte som också tydliggör vad vi menar med sociala investeringar med fokus på förebyggande och folkhälsa. Enligt medborgarundersökningen är Trosas kommuns medborgare en av landets tryggaste och det är bra men arbetet med trygghetsfrågor måste ständigt vara aktuellt. I kommunen finns en samrådsgrupp och insatser för att förebygga brott måste både ges politisk prioritet och medel. Vi anser fortfarande att ett brottsförebyggande råd som kan Sida 13 av 18

14 engagera både företagare, fastighetsägare, polis och andra myndigheter kan vara ett viktigt forum för att tillsammans markera noll tolerans mot brott och andra normbrytande beteenden. I avvaktan på ett riktigt BRÅ ger vi ett markeringsbelopp om för tryggetsfrågor. Socialdemokraterna har redan 2009 motionerat om 15 platser för ökad trygghet där medborgarna involveras i processen med att identifiera områden som kan behöva åtgärdas för att öka tryggheten. Vi ser gärna att den insatsen kan prioriteras. MÖTESPLATSER OCH FÖRENINGSLIVET Ett rikt och varierat föreningsliv bidrar till att skapa goda livsvillkor för alla. Vissa föreningar har egna mötesplatser/lokaler där medlemmar möts och där allmänheten ibland bjuds in till olika arrangemang. I vårt budgetförslag har vi en pott för de föreningar som har egna lokaler där föreningarna kan söka medel för angelägna upprustningar, ombyggnader eller liknande. Vi avsätter årligen för att stödja det ideella engagemanget och mötesplatser för människor. I Trosa har vi ett rikt kulturliv med flera engagerade kulturutövare. Vi vill bidra till att kreativiteten kan fortsätta blomstra genom att också kommunen bidrar till att hålla ihop nätverksbyggande och dialogen med både lokal, regionala och nationella aktörer. Inflytande och delaktighet är viktiga parametrar som gynnar folkhälsan. Redan 2009 väckte Trosa radikaler en motion om ökat inflytande för ungdomar i kommunen som bifölls men vi har inte sett några konkreta förslag på strukturell nivå. Vi tar frågan på allvar. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa radikalerna fortsätter att avsätta till arbetet med kultur och ungdomsinflytande årligen. Ungdomens hus håller på att finna sina former och här är samverkan med föreningslivet och ideella organisationer viktigt för att skapa dynamiska mötesplatser. En ökad aktivitet kräver också ökade årliga anslag tillfördes kultur och fritid i utökad ram. Vi hoppas att ungdomens hus i Vagnhärad kan bli hela kommunens stolthet och mötesplats för det krävs extra resurser så att huset också kan vara mer tillgängligt. Vi tillför ytterligare i ram för Dessutom vill vi utreda inom 1-års pengen hur en eventuell buss ringlinje i kommunen kan fungera för att öka känslan av att Ungdomens hus är hela kommunens hus. Sida 14 av 18

15 Digitaliserat hus. Avvakta förhandlingar KLIMAT OCH ENERGIOMSTÄLLNING Klimatansvaret spänner från global till lokal nivå. Den gröna omställningen kan också höra ihop med politiken för fler jobb i kommunen. Vi har under rubriken arbete och kunskap pekat på kommunstyrelsens strategiska funktion och vad satsningen på för miljöteknikutveckling under 2013 kan bidra med. Kommunen står inför en ny upphandling av renhållningsentreprenad där sopor nu också blivit en resurs och råvara för biogas. Ett nytt reningsverk kommer att byggas vilket med rätt utformning också kan bidra till biogasproduktion. Dessutom skulle slam från lågflödesmuddring av de grunda vikarna kring Trosa kunna utnyttjas som råvara för biogasproduktion. Vi anser en förstudie som kan klarlägga potential och ekonomi för lokal produktion av fordonsgas ska initieras inom de kr Landbaserad vindkraft bör enligt nyligen publicerade utredningar kunna konkurrera framgångsrikt med ny kärnkraft. Trosa kommun skulle kunna bidra till omställningen till en helt förnybar energiförsörjning genom att identifiera lämpliga placeringar av sådana anläggningar och allvarligt fundera på att bilda bolag för att bygga ett vindkraftverk. Medel för utredning av förutsättningarna och förprojektering ryms även de inom de Vi vill att medborgarna ska vara trygga med kommunens miljöåtgärder när det gäller återställandet av jordens klimat men det är viktigt att den nationella nivån tar täten. En liten kommun som vår kan på olika vis bidra med att stadsplaneringen sker med klimatmål i sikte, att vi energioptimerar, att byggnation och renoveringar sker energieffektivt. Här kan kommuner gärna tävla med varandra för att sporra och inspirera. Det är tydligt att man behöver sätta pris på ekosystemen och där plånbok och samhällsintresse drar åt samma håll. Gröna varor ska vara billigare än svarta som nationalekonomen Klas Eklund uttrycker det. Sida 15 av 18

Onsdagen den 17 juni, kl. 14.00 (OBS tid) Gruppmöte majoriteten: kl. 13.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 13.

Onsdagen den 17 juni, kl. 14.00 (OBS tid) Gruppmöte majoriteten: kl. 13.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 13. Kallelse till sammanträde med kommunfullmäktige 2015-06-09 Tid: Onsdagen den 17 juni, kl. 14.00 (OBS tid) Plats: Folkets hus - Trosa Gruppmöte majoriteten: kl. 13.30 Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens 2013-05-28 Tid: Tisdagen den 4 juni, kl. 18.00 (OBS datum) Plats: Barken, Bomans hotell, Trosa Kaffe och smörgås serveras vid gruppmötena Gruppmöte majoritet:

Läs mer

Investera i framtidens Sollentuna!

Investera i framtidens Sollentuna! Investera i framtidens Sollentuna! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2009 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Budget 2009

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

MED VÄSBYBORNA I FOKUS

MED VÄSBYBORNA I FOKUS MED VÄSBYBORNA I FOKUS Allians för Väsbys förslag till flerårsplan med budget Kommunfullmäktige 2015-06-15 2 Med väsbyborna i fokus INLEDNING Allians för Väsby står för en politik som skapar förutsättningar

Läs mer

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun Foto Clifford Shirley Budget 2015 Enköpings kommun Budget 2015 Enköpings kommun Med långtidsbudget 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2014 Ärende KS2014/122 136 Innehåll Enköping för alla

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Socialdemokraternas förslag till Budget 2008 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Pådrivande och offensiva Den samlade oppositionens

Läs mer

Förslag till budget 2015 för Österåkers kommun från Socialdemokraterna

Förslag till budget 2015 för Österåkers kommun från Socialdemokraterna V Tillsammans gör vi Österåker bättre 2014-11-20 ÖSTERÅKERS mt-, KOMMUNSTYRCLS 2014 "11- l 4 IH Förslag till budget 2015 för Österåkers kommun från Socialdemokraterna 2 Vi Socialdemokrater har en idé om

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Sollentuna kan bli bättre för alla!

Sollentuna kan bli bättre för alla! Sollentuna kan bli bättre för alla! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2007 Politisk inriktning för 2007 Inledning Sollentuna är en bra kommun att leva och bo i, men det finns också mycket som kan

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Årsplan 2015 med budget 2016-2017 Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Innehållsförteckning Förord... 3 Majoritetsförklaring

Läs mer

(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR

(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR En levande grön stad (S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR 2014 Innehåll Solna stad har fyra målområden som ligger till grund för stadens verksamhetplan och budget. Vi socialdemokrater tycker dessa målområden

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Mål och budget 2013-2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Innehållsförteckning Mål och budget i korthet 2 Inledning 3 Vision 2025 5 Budgetförutsättningar 6 Kommunfullmäktiges vägledningsdebatt

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till budget 2014

Socialdemokraternas förslag till budget 2014 (S):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING NYSTART FÖR STOCKHOLM 4 En stad som växer genom arbete, utbildning och investeringar 4 Ett Stockholm som arbetar 5 Bryt utvecklingen mot sjunkande resultat i skolan 9 Utveckla

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Gröna sköna Tyresö. Kommunplan 2015-2018

Gröna sköna Tyresö. Kommunplan 2015-2018 Gröna sköna Tyresö Kommunplan 2015-2018 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT... 4 2. EN BUDGET FÖR VÄLBEFINNANDE... 5 3. MILJÖPARTIETS VISION FÖR TYRESÖ KOMMUN 2030... 7 TYRESÖ EN GRÖNSKANDE

Läs mer

Årsplan 2013-2015 2012-10-23

Årsplan 2013-2015 2012-10-23 Årsplan 2013-2015 2012-10-23 Innehåll Politiska utgångspunkter & Fokus Särskilda prioriteringar 2013... 2 Strategiska mål... 3 Budgetprocess... 4 Fler jobb och växande företag... 5 Unga ska inte vara arbetslösa...

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

2 (43) Innehållsförteckning

2 (43) Innehållsförteckning 2 (43) Innehållsförteckning Vägen mot ett Nacka som sätter barnen i centrum... 4 Socialdemokratiska satsningar i budgetmotionen... 6 Kommunstyrelsen och övergripande... 6 Arbets- och företagsnämnden...

Läs mer

Budget 2014. och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29

Budget 2014. och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 Budget 2014 och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 Innehållsförteckning Budget 2014 politikens förord 3 Budgetdokumentets funktion 5 Kalmar 2020

Läs mer

Budget 2012. Ekonomisk planering 2013-2014 Vision, prioriteringar och resurser

Budget 2012. Ekonomisk planering 2013-2014 Vision, prioriteringar och resurser Budget 2012 Ekonomisk planering 2013-2014 Vision, prioriteringar och resurser Kommunfullmäktige 20 juni 2011 Fotograf är Jan Magnusson om inget annan anges. 2 Budget 2012 och ekonomisk planering 2013-2014

Läs mer

Budget 2014 för Nacka kommun Miljöpartiet de gröna sid 1 av 89

Budget 2014 för Nacka kommun Miljöpartiet de gröna sid 1 av 89 Budget 2014 för Nacka kommun Miljöpartiet de gröna sid 1 av 89 Miljöpartiets förslag till budget för Nacka kommun satsar på förebyggande åtgärder för att sänka kommunens totala klimatutsläpp Vi vill möta

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

ÅRSBUDGET 2006 FLERÅRSPLAN 07-08. och. 2006 är hundens år. K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006.

ÅRSBUDGET 2006 FLERÅRSPLAN 07-08. och. 2006 är hundens år. K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006. ÅRSBUDGET 2006 och FLERÅRSPLAN 07-08 2006 är hundens år K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006.doc Budget 2006/flerårsplan 2007-2008 Innehållsförteckning Sid Sammandrag...

Läs mer