HANDLINGSPLAN. FoU-stödsverksamheten. för socialtjänsten och berörda delar av hälso-och sjukvården. Dnr: RFUL 2013/261

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGSPLAN. FoU-stödsverksamheten. för socialtjänsten och berörda delar av hälso-och sjukvården. Dnr: RFUL 2013/261"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN Dnr: RFUL 2013/261 FoU-stödsverksamheten för socialtjänsten och berörda delar av hälso-och sjukvården 2014

2 Antagen av Ledningsgruppen för FoU-stöd den 29 november 2013 Bakgrund Uppländsk drivkraft 3.0 är den regionala utvecklingsstrategi (RUS) som gäller för Uppsala län sedan Den övergripande visionen, som tar sikte mot år 2030 säger att Uppsala då ska vara Europas mest attraktiva kunskapsregion. Innehållet i RUS bygger i sin tur på EU:s strategi EU Fyra strategiska inriktningar har definierats för Uppsala län: Innovativ region Växande region Kompetent region Attraktiv region Under var och en av dessa inriktningar nåra mål definierade med tillhörande indikatorer liksom ett antal åtaganden som ska visa på det som behöver göras för att nå målen. Regionförbundets verksamhetsplan 2014 bygger på RUS:en. Mål i regionförbundets verksamhetsplan som gäller FoU-stöd är: Vid 2014 års utgång ska det finnas etablerade former för samverkan mellan universitetets socionom- och sjuksköterskeprogram och arbetsgivare ska det finnas ett program för utbildning och stöd till arbetsledare/chefer och minst ett nytt utbildningsblock för handläggare inom den sociala barnavården inom området kommunikation/samtal med barn. ska kunskap om den demografiska utvecklingen inom äldreområdet ha analyserats och använts i planering och utvecklingsarbete i länet. ska dopning vara inkluderat i arbetet med lokala överenskommelser inom missbruksområdet. Regionförbundets FoU-stöd har vuxit fram på uppdrag av kommunernas socialtjänst, genom olika statliga projekt och kommunala satsningar från mitten av 1990-talet. Sedan år 2000 deltar även landstinget via den statliga äldresatsningen som startades då. Universitetet har hela tiden varit en samverkanspart till FoU-stöd. FoU-stöd ska inte bedriva egen forskning utan i stället utgöra ett verksamheternas FoU. 1

3 FoU-stödsverksamheten inkluderades i Regionförbundet Uppsala län, när det bildades 2003, som ett medlemsuppdrag. Att bedriva en FoU-stödsverksamhet inom socialtjänsten och berörda delar inom hälso-och sjukvården är sedan 2011 inskrivet som ett särskilt medlemsuppdrag i förbundsordningen. FoU-stödsverksamhetens övergripande uppdrag är att verka för en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten och berörda delar inom hälso-och sjukvården, vilket innebär att verksamheter ska bygga på bästa tillgängliga kunskap från forskning, profession och brukare. En verksamhet som bygger på kunskap är nödvändig för att insatser till den som söker stöd och hjälp skall leda till bästa möjliga resultat samtidigt som tillgängliga resurser används effektivt. FoU-stöds uppdrag är att fungera som brobyggare mellan forskning och praktik samt förse socialtjänsten och berörda delar inom hälso- och sjukvården med kunskaps- och metodstöd i deras utvecklings- och uppföljnings-/utvärderingsarbete. I detta ingår att vidareutveckla samverkansformerna med universitet och högskolor samt att synliggöra och tillvarata kunskap från professionen och från brukarna. Regeringen och SKL (Sveriges kommuner och landsting) träffade 2009 en överenskommelse om att stödja utvecklingen av en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande delar av hälso- och sjukvården. Regionala stödstrukturer för stöd till kunskapsutveckling skall utvecklas i varje län. I Uppsala län har en utredning konstaterat att FoU-stödsverksamheten utgör ett naturligt nav i denna stödstruktur. Kopplat till överenskommelsen om en evidensbaserad praktik har Plan för stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet i socialtjänsten och angränsande delar av hälso-och sjukvården i Uppsala län skrivits på uppdrag från SKL. Arbetet med planering och genomförande av planen har påbörjats i FoU-stöds ledningsgrupp under 2013 och kommer att fortsätta under 2014 och Eftersom FoU-stöd är ett medlemsuppdrag kan kommunerna och landstinget komma överens om att förlägga projekt och uppdrag till FoU-stöd i enlighet med den ledningsstruktur som finns antagen av ledningsgruppen för FoU-stöd och förbundsstyrelsen. Det kan röra sig om såväl regionala som nationella initiativ. Den ekonomiutredning som genomförs i regionförbundet under årsskiftet 2013/2014 behandlar bl.a. förbundets uppdrag och styrningen av dessa. Utredningen kan komma att medföra förändrade rutiner. Även genomförandet av Plan för stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet i socialtjänsten och angränsande delar av hälso-och sjukvården i Uppsala län kan innebära förändringar i ledningsstrukturen. Långsiktigt mål: Professionella inom socialtjänsten och berörda delar inom hälso-och sjukvården upplever att FoU-stöd bidrar till kunskapsutveckling för god kvalitet och effektivitet i verksamheterna. FoU-stöd bidrar till kunskapsutveckling i kommunerna och landstinget genom: Omvärldsspaning Kunskapsspridning och att vara arena för erfarenhetsutbyte 2

4 Metodstöd Samverkan med universiteten (sammanföra forskning och praktik, stimulera till ny forskning, söka relevant forskning, samverka i projekt) Målgrupper är yrkesverksamma och beslutsfattare inom socialtjänsten och berörda delar inom hälso-och sjukvården. Handlingsplan för FoU-stöd 2014 FoU-stöds verksamhet består av såväl generella och gemensamma aktiviteter och insatser inom områdena äldre, barn/unga, missbruk/beroende och funktionshinder. Handlingsplanen följer denna indelning. erna i handlingsplanen är framtagna i nära samarbete med referensgrupperna inom respektive område efter en inledande diskussion i ledningsgruppen för FoU-stöd. Referensgrupperna består av tjänstemän/chefer från kommunerna och landstinget och deltagarna är utsedda av ledningsgruppen. Många delar av FoU-stöds verksamhet är långsiktiga processer. Att fullfölja redan påbörjat utvecklingsarbete är centralt. Det finns en efterfrågan på att även ha ett folkhälsoperspektiv i en del insatser. När det blir aktuellt samverkar enhetens medarbetare med regionförbundets folkhälsostrateger. Generella insatser för att stödja en evidensbaserad praktik Att bedriva en evidensbaserad praktik innebär att verksamheten bygger på bästa tillgängliga kunskap. Detta innebär en sammanvägning av relevant forskning, brukarens erfarenhet och vilja och den professionelles kompetens. Kunskap är också en viktig förutsättning för en god samverkan. Den strategi för kunskapsutveckling, KUS, som FoU-stöd har utarbetat i samverkan med verksamhetsrepresentanter, ska erbjudas verksamheterna inom socialtjänsten och angränsande delar inom hälso-och sjukvården som ett stöd för analys av kunskapsbehov och formulering av lokala strategier för kunskapsutveckling. Uppsala universitet bedriver utbildning av flera viktiga yrkesgrupper inom välfärdsområdet. Såväl socionomprogrammet som sjuksköterskeprogrammet leder till en generalistkompetens inom respektive område. Arbetsplatserna efterfrågar ofta medarbetare med mer specialiserad kunskap. Samverkan mellan utbildare och arbetsgivare bidrar till att utbildningen bättre kan svara mot verksamheternas behov, att arbetsgivaren genom kännedom om utbildningens innehåll kan anpassa såväl introduktion som inskolning i yrket samt att rekrytering av nya medarbetare underlättas. I detta är också den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) av stor betydelse. En evidensbaserad praktik förutsätter kontinuerlig påfyllnad av kunskap och tid för reflektion tillsammans med kollegor. Utvärderingsverkstäder och FoU-cirklar/forskningscirklar, t.ex. runt Öppna jämförelser, är exempel på aktiviteter med detta syfte. 3

5 Seminarier/ workshops om lärande och utveckling av arbetsplatser Dialog och kunskapsspridning om KUS Inbjuda till utvärderingsverkstad Planera för samverkan mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare av sjuksköterskeprogrammet I samverkan med företrädare för socionomprogrammet inbjuda till workshops med arbetsgivare och utbildningsanordnare Erbjuda ytterligare FoU-cirklar om Öppna jämförelser Ökad kunskap, erfarenhetsutbyte Metodstöd för kunskapsutveckling Ge teoretisk och praktisk kunskap om uppföljning och utvärdering Samverkan med Uppsala universitet, förbättrad kommunikation mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare Samverkan med Uppsala universitet, förbättrad kommunikation mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare Stödja det lokala utvecklingsarbetet Äldre och åldrande Regeringens mål för äldrepolitiken är att Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. Vidare Alla äldre ska ha rätt att åldras med värdighet. De ska kunna känna trygghet, gemenskap och en delaktighet i samhället i övrigt. För att äldre personer ska kunna fortsätta vara delaktiga i samhällsliv och kunna åldras med god hälsa krävs såväl förebyggande insatser som ett individanpassat stöd, vård och omsorg. Eftersom allt fler äldre uppnår hög ålder kommer också allt fler att drabbas av en demenssjukdom. Det innebär också att behovet av kunskapsbaserad vård och omsorg kommer att öka. En annan effekt av ökad ålder är ett ökat behov av läkemedel. Närmare var femte inläggning på sjukhus av äldre personer är läkemedelsrelaterad. Det finns också skäl att uppmärksamma att även äldre personer kan drabbas av psykisk ohälsa m.m. Det är idag väl känt att anhöriga svarar för den största delen av vården och omsorgen om de äldre i samhället. Ett effektivt och kunskapsbaserat stöd till anhöriga är därför nödvändigt. I länets regionala utvecklingsstrategi sägs att vård och omsorg ska utvecklas genom forskningens, professionens och brukarnas kunskap och erfarenhet. Det förutsätter ett gott samarbete mellan universitet, FoU- verksamhet, kommuner och landsting. 4

6 1. Nationella kvalitetsregister Workshop om förbättringsarbeten kopplat till Öppna jämförelser inom äldreområdet FoU-cirkel runt nytta och lärdomar från kvalitetsregister t ex Senior Alert Seminarium om smärta och smärtskattning Sprida kunskap om intressanta exempel Ge inspiration och kunskap. Erfarenhetsutbyte Sprida kunskap om betydelsen av god smärtbehandling, särskilt i livets slutskede 2. Demens Nätverk av verksamma inom demensomsorg/- vård Nätverk för stöd till implementering av nationella demensriktlinjer Ökad kunskap om demens. Erfarenhetsutbyte Erfarenhetsutbyte runt implementeringen av demensriktlinjerna 3. Psykisk ohälsa Workshop om psykisk ohälsa hos äldre Delta i referensgrupp för projekt i Uppsala kommun Första hjälpen psykisk hälsa äldre Ökad kunskap, inspiration Identifiera utvecklingsmöjligheter 4. Äldre och läkemedel Delta i expertgrupp äldre under Läkemedelskommittén Årliga seminarier runt äldre och läkemedel tillsammans med landstingets läkemedelskommitté Samverkan, identifiera utvecklingsområden Ökad kunskap hos vård- och omsorgspersonal, erfarenhetsutbyte 5

7 Spridning av verktyget/skattningsskalan PHASE-Proxy (Skattningsskala för möjliga läkemedelsrelaterade symtom vid grav kognitiv svikt) Stöd för en förbättrad läkemedelsanvändning 5. Anhörigstöd Nätverk om anhörigstöd Gemensam grupphandledning för anhörigstödjare från kommunerna och landstinget Seminarier och workshops om anhörigstöd Erfarenhetsutbyte, ökad kunskap, utveckla samverkan Erfarenhetsutbyte och kunskap för bättre anhörigstöd och samverkan Ökad kunskap hos vård- och omsorgspersonal, erfarenhetsutbyte 6. Teknik för äldre Söka information Inbjuda till demonstration och information om teknik för äldre Identifiera intressanta och relevanta exempel inom området Kunskapsspridning till berörda personalgrupper 7. Brukarinflytande och värdegrund Fokusgrupper om brukarinflytande/delaktighet på minst fem särskilda boenden i länet Workshop om delaktighet inom äldreområdet Bollplank i utvärdering av värdegrundsarbete Medverka i forskningsprojektet Dignity in action Reflektion, kartlägga förutsättningar/hinder för brukarinflytande hos personalgrupper Sprida kunskap om brukarinflytande med utgångspunkt i kartläggningen. Erfarenhetsutbyte Metodstöd Underlätta verksamhetsanknuten forskning 6

8 8. Äldres hälsa och välbefinnande Workshop runt den demografiska utvecklingen och dess betydelse Möten med Länsstyrelsen m.fl. angående våld i nära relationer Samarbete med U-FOLD runt äldre personers alkoholmissbruk (>65 år) Planering av Forskning pågår om äldre och åldrande 2015 söka aktuell forskning Ökad kunskap som underlag till planering av framtida aktiviteter samt vård och omsorg, erfarenhetsutbyte Undersöka behovet av utbildning inom äldreområdet Omvärldsspaning. Stimulera till forskning Skapa ett intressant och relevant konferensprogram med aktuella teman i samverkan med Uppsala universitet, kommunerna i länet och landstinget Barn och unga Barn ska kunna växa upp i trygga vuxenrelationer och erbjudas tidiga insatser för stöd och vård om behovet uppstår. Stöd till barn som växer upp i riskmiljöer främjar och stärker barns psykiska hälsa. Att lyckas i skolan är en av de viktigaste enskilda faktorerna som påverkar barnens framtid. Barn i samhällsvård, barn som växer upp i missbruksmiljöer samt barn till föräldrar med kognitiva svårigheter är exempel på grupper som kan behöva särskilt stöd för att klara sig bra. Samverkan mellan yrkesgrupper är betydelsefullt för alla dessa barn. När det gäller barn i missbruksmiljöer pågår ett utvecklingsarbete för att öka familjeperspektivet, vilket redovisas under missbruksområdet. Arbetet med barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa, och deras familjer, är ett av socialtjänstens svåraste uppdrag. För att stärka kommunernas arbete med att öka tryggheten och kvaliteten inom den sociala barn- och ungdomsvården har regeringen avsatt särskilda medel till en satsning på kompetensutveckling för personal under För Uppsala län innebär det att det kompetensutvecklingsprogram som redan utvecklats i länet kan vidareutvecklas. En viktig del av arbetet för en evidensbaserad praktik är att lyfta fram den erfarenhetsbaserade kunskapen som professionella inom barn- och ungdomsområdet har. Det görs bl.a. genom att anordna konferenser på temat Praktik pågår, som är en form för systematiskt erfarenhetsutbyte mellan kommunerna och landstinget i Uppsala län. Brukarnas synpunkter och erfarenheter är också en betydelsefull kunskapskälla, som behövs för en evidensbaserad praktik. Att utveckla metoder för hur barns och ungdomars synpunkter ska synliggöras och tas till vara är en viktig uppgift för FoU-stöd. 7

9 1. Barn och unga i den sociala barnavården (Finansieras med stöd av externa medel från nationell satsning) Medverka vid spridning och implementering av produkter från Socialstyrelsen Samordna utbildning av familjehem Främja samverkan med fokus på skolgång och införandet av hälsoundersökning för alla barn som placeras i samhällsvård Medverka i det nationella arbetet för systematisk uppföljning inom den sociala barnavården Underlätta och ge stöd till kommunerna vid implementering Uppnå god kvalitet i familjehemsvården Ge barn i samhällsvård optimala förutsättningar för att nå bra resultat i skolan Ge barn i samhällsvård förutsättningar för en god psykisk och fysisk hälsa inkl. tandhälsa Få ökad kunskap om resultatet av insatser Identifiera utvecklingsområden för att säkra en god kvalitet i barnavården 2. Kompetensutvecklingsprogram för den sociala barnavården Administrera och samordna länets pågående kompetensutvecklingsprogram (Finansieras ev. delvis med stöd av externa medel från nationell satsning) Genomföra inventering av kompetensutvecklingsbehov (finansieras med stöd av medel från länets kommuner) Bredda och utveckla länets kompetensutvecklingsprogram genom gemensamma utbildningssatsningar och handledning, t ex ett program för utbildning och stöd till arbetsledare/chefer (finansiering oklar) Minska personalomsättningen bland socialsekreterare Stärka professionens kompetens för en evidensbaserad praktik Få ökad kunskap om befintlig kompetens i länets kommuner, som underlag för planering av förnyad kompetensutvecklingssatsning Minska personalomsättningen bland socialsekreterare och arbetsledare/chefer Stärka professionens kompetens för en evidensbaserad praktik Förbättra barnens möjlighet att vara delaktiga. Tillvarata barnens kunskap och erfarenhet för en evidensbaserad praktik. 8

10 3. Praktik pågår-konferens Sprida exempel på god praktik i Uppsala län Ökad kunskap om framgångsrika metoder och arbetssätt 4. Barn till föräldrar med kognitiva svårigheter (Finansieras huvudsakligen med stöd av särskilda medel från kommunerna och landstinget) Metodutvecklingsprojektet PYC (Parenting Young Children) (Finansieras med stöd av externa medel från Arvsfonden) Metodutvecklingsprojektet Mamma trots allt Genomföra en kartläggning av barn som har föräldrar med utvecklingsstörning och som är placerade i familjehem (Finansieras med stöd av externa medel från Stiftelsen Erik och Carola Tengströms fond) Sprida kunskap genom bl a informationsmaterial, hemsida, föreläsningar, utbildningar, konsultationer och en nationell SUF-konferens (SUF= Samverkan Utveckling Föräldraskap) Samordna ett nordiskt forskarnätverk och ett forskarpraktikernätverk Främja samverkan genom bl.a. de lokala SUFgrupperna Ökad föräldraförmåga hos föräldrar med kognitiva svårigheter som har små barn (0-7 år) Ökade möjligheter för föräldrar med kognitiva svårigheter, vars barn är familjehemsplacerade, att ha en god relation till sina barn Ökad kunskap om omfattning och orsak till placering av barn och innehållet i beslutat stöd Ökad kunskap hos professionella som arbetar med familjer där någon av föräldrarna har kognitiva svårigheter Inhämta kunskap från både forskning och praktik och stimulera till ytterligare forskning inom området Ökade möjligheter för familjer som tillhör målgruppen att få adekvat stöd 5. Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården Medverka till utvecklingen av chattforum för barn och unga Ökade möjligheter för barn och unga att komma i kontakt med och få stöd av socialtjänsten 9

11 Anordna konferens om kommunikation/samtal med barn (Finansieras med stöd av externa medel från nationell satsning) Genomföra en forskningscirkel om barns brukarmedverkan Ökad kunskap hos professionella som arbetar med barn Ökade förutsättningar för barn och unga att komma till tals i den sociala barnavården 6. Missbruk bland unga (Finansieras med stöd av externa medel från nationell satsning) Anordna en konferens i samarbete med U-fold Ökad kunskap om missbruk bland unga Missbruk/beroende Missbruk/beroende är ett av våra största folkhälsoproblem. En god välfärd inbegriper väl utbyggt stöd och vård till personer med missbruk/beroende och deras anhöriga. Enligt Missbruksutredningen (Bättre insatser vid missbruk och beroende SOU 2011:35) är vården bristfällig, otillräcklig och mycket ojämnt fördelad över landet. Därför infördes en lagändring den 1 juli 2013, som innebär att vården ska förbättras genom ökad samverkan mellan landsting och kommuner. Det ska ske genom att huvudmännen ingår överenskommelser om samarbete kring personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel. Därtill aviseras nya riktlinjer inom missbruks-/beroendeområdet som kommer att ställa nya krav på huvudmännen både när det gäller samverkan och utveckling av insatser. Genom fortbildning av personal rustas missbruks- och beroendevården att ge personer med riskbruk, missbruk eller beroende en modern vård präglad av hög kvalitet och professionalitet. Cirka personer lever idag med missbruk eller beroende. Onödigt lidande hos många kan minska om man ger rätt insatser på rätt sätt från början. Med bättre uppföljningar och kunskapsstöd av forskare blir det lättare att göra rätt. Brukarmedverkan inom missbruksvården har blivit allt viktigare. Brukare ser andra saker än vad professionella gör. Genom brukarens ögon kan vård och stöd anpassas bättre till brukarnas förutsättningar och behov. När en förälder missbrukar påverkas hela familjen, inte minst barnen. Forskning visar att den viktigaste skyddsfaktorn för barnen är relationen till föräldrarna, även när föräldrarna själva har problem. Därför är insatser riktade till föräldrar med missbruksproblem ett sätt att stödja barnen. Men det krävs även särskilda insatser riktade till barnen. 10

12 1. Utveckling av samverkan Genomföra en kartläggning av befintligt utbud av insatser och identifiera lokala utvecklingsbehov inför arbetet med uppdatering av överenskommelser (Finansieras med stöd av externa medel från nationell satsning) Anordna seminarium om dopning Stöd till utveckling av integrerade mottagningar alternativt integrerat arbetssätt Förbättrat kunskapsunderlag för arbetet med överenskommelser Dopning ska inkluderas i arbetet med lokala överenskommelser inom missbruks- /beroendeområdet Ökad kvalitet och tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården 2. Kompetensutveckling (Finansieras med stöd av externa medel från nationell satsning) Erbjuda utbildning och metodstöd kring AUDIT/DUDIT, ASI, MI, HAP 1 i enlighet med länsöverenskommelse mellan kommunerna och landstinget Anordna en basutbildning kring riskbruk, missbruk, beroende i samverkan med U-fold Ökad kunskap hos professionella som arbetar med missbruk/beroende Ökad kunskap hos professionella 3. Uppföljning och utvärdering (Finansieras med stöd av externa medel från nationell satsning) Erbjuda stöd kring användandet av ASI för uppföljning, både på individ- och på verksamhetsnivå Slutföra utvärderingen av den integrerade mottagningen i Enköping och sprida resultatet Bättre underlag för beslut både på individoch verksamhetsnivå Ökat kunskapsunderlag i det fortsatta arbetet med att utveckla integrerade vårdformer 1 AUDIT/ DUDIT = Alcohol/Drug Use Disorders Identification Test, ASI = Addiction Severity Index, MI = Motivational Interviewing, HAP = Haschavvänjningsprogrammet. 11

13 Sprida erfarenheterna från uppföljning enligt Mångbesökarmodellen 2 Förbättrat underlag för samordning av insatser kring personer med omfattande vårdbehov 4. Forskarstöd i lokalt utvecklingsarbete. Anordna seminarier med forskare kring lokala frågeställningar (Finansieras med stöd av externa medel från nationell satsning) Ökad kunskapsbasering inom missbruks- /beroendevården 5. Brukarmedverkan Stödja genomförandet av brukarrevisioner (Finansieras med stöd av externa medel från nationell satsning) Bjuda in fler brukare att medverka i utvecklingen av missbruks-/beroendevården på lokal och regional nivå Ökad kunskap om brukarnas synpunkter och erfarenheter Ökad anpassning av insatser till brukarnas behov 6. Familjeperspektiv inom missbruks-/beroendevården Genomföra en forskningscirkel i samverkan med Uppsala universitet (Finansieras med stöd av externa medel från Statens folkhälsoinstitut) Genomföra fördjupningsutbildning (Finansieras med stöd av externa medel från nationell satsning) Stödja Uppsala kommun i deras arbete med att utveckla samverkan mellan vuxen- och barnenhet (Finansieras med stöd av externa medel från nationell satsning) Förbättrat stöd till föräldrar och barn i familjer med missbruk Ökad kunskap hos professionella om hur missbruk påverkar hela familjen Ökat familjeperspektiv inom både missbruksoch barnavård 2 Mångbesökarmodellen syftar till att identifiera systemhinder ur ett brukarperspektiv utifrån fallbeskrivningar av personer med stora vårdbehov och omfattande vårdkontakter 12

14 7. Uppmärksamma kommande riktlinjer inom missbruks-/beroendevården Anordna en konferens i samverkan med SoS och Västmanlands län om förslaget till nya riktlinjer inom missbruks-/beroendevården Ökad kunskap hos professionella som arbetar med missbruk/beroende Funktionshinder Grunden för funktionshinderpolitiken är att personer med funktionsnedsättningar ska ha samma rättigheter och möjligheter som andra medborgare. Målen handlar om en samhällsgemenskap med mångfald som grund och att samhället utformas så att personer med funktionsnedsättningar blir fullt delaktiga i samhällslivet. Socialstyrelsen konstaterar att det alltjämt är stora skillnader i levnadsförhållanden mellan personer med funktionsnedsättningar (som har insatser enligt LSS och/eller SoL) och befolkningen i stort. I förhållande till befolkningen kännetecknas gruppen bland annat av låg utbildningsnivå, man står utanför arbetsmarknaden, har en svag ekonomi och en mindre aktiv fritid. Socialstyrelsen konstaterar att det är långt kvar till jämlika levnadsförhållanden. Forskning pekar på att det är den fysiska och sociala miljön som avgör om en person med funktionsnedsättning är funktionshindrad eller inte. Det är således inte samma sak att ha en funktionsnedsättning och att vara funktionshindrad. Dessa begrepp särskiljs dock inte alltid i praktiken och att vara funktionshindrad blir därmed det som vidtalas. Ofta beskrivs problem till följd av funktionsnedsättningar kopplat till individen snarare än till omgivningen. Personer med funktionsnedsättning har olika kapacitet att klara sig själva och därmed olika behov av stöd och insatser. Det är heller inte alltid som stödet motsvarar de förväntningar som finns hos en individ. Det krävs flexibilitet och följsamhet från vård och stödgivaren för att tillgodose den enskildes behov. Många gånger krävs även att insatser från olika aktörer samordnas för att den enskildes tillvaro ska fungera. Personalens kompetens är av avgörande betydelse när det gäller utformning av stöd och dess innehåll och kvalitet. Det är viktigt att personalen har relevanta kunskaper och att det finns goda förutsättningar i den organisation man verkar för att omsätta kunskaperna i praktisk handling. Inflytande och delaktighet är prioriterade områden inom funktionshinderpolitiken. Arbetet ska bland annat inriktas på att ge personer med funktionsnedsättningar förutsättningar för självständighet och självbestämmande. De ska i större utsträckning komma till tals, bli lyssnade till och kunna utöva inflytande över socialtjänstens och berörda delar av hälso- och sjukvårdens insatser. Projektmedel från SKL med avsikt att förstärka brukarmedverkan inom LSS-området medför att arbetet med att öka brukarnas medverkan och inflytande kommer att intensifieras kommande år. Detta arbete ska inte ses som en isolerad aktivitet utan något som kommer att genomsyra övriga aktiviteter inom området. 13

15 1. Brukarmedverkan Utbilda och handleda vägledare (personal och brukare) i Delaktighetsmodellen Utbilda och handleda brukarrevisorer Delaktighetsslingor ska genomföras i verksamheter, metodstöd Fler brukarrevisioner genomförs 2. Kompetensutveckling Samverkan med Vård-och Omsorgscollege och Yrkeshögskolan om utbildningsinsatser inom funktionshinderområdet Utbildning till personal och brukare i bemötande och återhämtning Genomföra FoU-patrull inom LSS-området Stärka professionens kompetens Ökad kunskap om återhämtnings-perspektivet Matcha olika kunskapskällor för en evidensbaserad praktik 3. AIMday AIMday inom funktionshinderområdet tillsammans med UUI och Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala universitet Ökad kunskap om aktuell forskning inom området Möten mellan forskare och yrkesverksamma 4. Utmanande beteenden utmanade verksamheter Inbjuda till inspirationsdag och andra aktiviteter som handlar om människor med vissa funktionsnedsättningar vars beteenden i särskilt hög grad utmanar verksamheter som erbjuder stöd och service Ökad kunskap om aktuell forskning inom området Inspirera till ökat lärande 14

16 5. Närvårdsteamet i Uppsala Delta och följa uppbyggnad av Närvårdsteamet för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Uppmärksamma brukarperspektivet i teamets arbete 6. Förstärkt brukarmedverkan På olika sätt och på olika nivåer arbeta för en ökad brukarmedverkan/ökat brukarinflytande inom LSS-verksamhet (Finansieras med stöd av externa medel från nationell satsning) Brukarnas kunskaper och erfarenheter tas tillvara i utformandet av det stöd som ges 7. Utvärdering Utvärdering av projektet ISAmverkan. Ett projekt med syfte att ge stöd till personer med psykiska funktionsnedsättningar att få och behålla ett arbete (Finansieras med externa medel från projektet) Analysera process och resultat av projektet 8. Arbete för personer med funktionsnedsättningar Bidra med FoU-stöd i förstudie inom nationella programmet för Europeiska socialfonden rörande hållbar och inkluderande tillväxt Uppmärksamma behovet av tillgängligt arbetsliv för personer med funktionsnedsättningar 15

2015-01-19 HANDLINGSPLAN. Välfärd och FoU-stöd. för socialtjänsten och angränsande delar av hälso-och sjukvården.

2015-01-19 HANDLINGSPLAN. Välfärd och FoU-stöd. för socialtjänsten och angränsande delar av hälso-och sjukvården. 2015-01-19 HANDLINGSPLAN Välfärd och FoU-stöd för socialtjänsten och angränsande delar av hälso-och sjukvården Dnr: RFUL 2015/21 2015 Antagen av Ledningsgruppen för FoU-stöd den 16 januari 2015 Bakgrund

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se Disposition - Vad har Kunskap till praktik bidragit med för att utveckla missbruks-

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län (S.k. plattformsarbete) Presentation av nuläge 2011 09 02 Bakgrund till stärkta regionala stödstrukturer

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende

Riskbruk, missbruk och beroende Inbjudan Inbjudan Riskbruk, missbruk och beroende Datum: 12-13 april, 3-4 maj Plats: Härnösands folkhögskola, Murbergsvägen 32, Härnösand Riskbruk, missbruk och beroende - Kunskap till praktik Missa inte

Läs mer

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område vad gör GR?

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område vad gör GR? Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område vad gör GR? 2012 05 31 Bakgrund Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) Målet:

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN FoUrum arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län. Verksamhetsidén är att långsiktigt och samordnat

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

Brukarinflytande KARLSTADS UNIVERSITET FOU VÄLFÄRD VÄRMLAND. (Civildepartementet 1991)

Brukarinflytande KARLSTADS UNIVERSITET FOU VÄLFÄRD VÄRMLAND. (Civildepartementet 1991) Brukarinflytande Med brukarinflytande avses således medborgarnas möjligheter att såsom användare av offentlig service påverka tjänsternas utformning och kvalitet. (Civildepartementet 1991) Tre nivåer för

Läs mer

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Presentation på LAR-konferensen i Oslo 2012 10 19 gunborg.brannstrom@skl.se Överenskommelse mellan regeringen och SKL(2008)

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Psykisk hälsa Lokal handlingsplan

Psykisk hälsa Lokal handlingsplan Psykisk hälsa Lokal handlingsplan Handlingsplan kring området psykisk hälsa utifrån regional analys Psykisk hälsa fastställd av Chefsgrupp Närvård 2016-10-27 Handlingsplan Oktober 2016 ARBETSMATERIAL 0

Läs mer

Projektplan Barn och Unga Fyrbodal

Projektplan Barn och Unga Fyrbodal 2012-04-26 Projektplan Barn och Unga Fyrbodal Bakgrund Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har 2011-01-27 undertecknat en överenskommelse om stöd till en evidensbaserad praktik inom den

Läs mer

Plan för regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014

Plan för regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014 Individ- och familjeomsorg Ärendenr SON 2014/4 1 (5) Datum 16 januari 2014 Plan för regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014 Bakgrund Regeringen och Sveriges Kommuner och

Läs mer

satsning från kunskap till praktik Brukare utvecklar missbruksoch beroendevården

satsning från kunskap till praktik Brukare utvecklar missbruksoch beroendevården satsning från kunskap till praktik Brukare utvecklar missbruksoch beroendevården nationell satning på brukarmedverkan Brukares krav på förändring och förbättring är den viktigaste kraften för att utveckla

Läs mer

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa Socialdepartementet Utdrag Protokoll I:10 vid regeringssammanträde 2011-06-22 S2006/9394/FS (delvis) S2008/2827/FS (delvis) S2008/7907/FS (delvis) S2011/6057/FS Godkännande av en överenskommelse om intensifierat

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse inom området psykisk hälsa 2016

Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse inom området psykisk hälsa 2016 Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse

Läs mer

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning MISSIV 2015-08-28 RJL 2015/1138 Kommunalt forum Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga Program för stöd till anhöriga 2017-2020 stockholm.se Maj 2016 Dnr: 3.1.1 244/2016 och 540-244/2016 Utgivare: Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen 3 (11) Introduktion Det här programmet ska fungera

Läs mer

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling Datum 2014-12-01 Beteckning Dnr 14-7-57 Avdelning socialtjänst, vård och omsorg Skånes kommuner Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/08 N Y T T F R Å N SIKTA Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har tilldelats statliga medel till det 3-åriga samverkansprojektet SIKTA (Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Läs mer

Kartläggning av utvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning

Kartläggning av utvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Kartläggning av utvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Föredragning för nationell konferens om kompetens 2013-03-20 Per Enarsson 1 Nationell nivå Aktörer Utvområden Regional

Läs mer

FoU-miljöers roll för en evidensbaserad socialtjänst

FoU-miljöers roll för en evidensbaserad socialtjänst FoU-miljöers roll för en evidensbaserad socialtjänst Antogs vid FoU Välfärds årsmöte 2013-08-28 1 FoU-miljöers roll för en evidensbaserad socialtjänst Bakgrund Inför regeringens och SKL:s arbete med att

Läs mer

Program för stabilitet och kompetensutveckling. En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län

Program för stabilitet och kompetensutveckling. En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län , Program för stabilitet och kompetensutveckling En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län Enköping Håbo Tierp Älvkarleby Heby Knivsta Uppsala Östhammar Bakgrund Kompetensutveckling i social barnavård

Läs mer

Utveckling av evidensbaserad praktik inom området personer med funktionsnedsättning

Utveckling av evidensbaserad praktik inom området personer med funktionsnedsättning Dnr: RS 2013-541 Utveckling av evidensbaserad praktik inom området personer med funktionsnedsättning Strategi och handlingsplan för Jämtlands län 2014-2015 Susanne Olsson 2014 Utvecklingsledare Ingegerd

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän

Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän För vem? Barn och unga 0-25 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och sjukdom Personer

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 Närvård I Uppsala län definieras närvård som det samverkansarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg som bedrivs mellan lanstinget och kommunerna. Syftet är

Läs mer

Barn och familj Missbruk/ beroende. Ökad måluppfyllelse av länsgemensamma mål inom UIV. Ekonomiskt bistånd/ rehab Funktionsnedsättning.

Barn och familj Missbruk/ beroende. Ökad måluppfyllelse av länsgemensamma mål inom UIV. Ekonomiskt bistånd/ rehab Funktionsnedsättning. 1 AKTIVITETSPLAN SUD 2013-2014 antagen SUD-rådet 2013-11-22 Reviderad 2014-03-10 Implementering Med implementering avses här: implementerings- och processtöd i syfte att nå de mål som anges i form av nationella

Läs mer

Kraften i kunskap stöd för en evidensbaserad socialtjänst

Kraften i kunskap stöd för en evidensbaserad socialtjänst Kraften i kunskap stöd för en evidensbaserad socialtjänst Olivia Wigzell 2016-10-06 Vi ger den nationella bilden 2016-10-06 Socialchefsdagarna i Karlstad 2 Slutsatser från lägesrapport vård och omsorg

Läs mer

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut Regeringsbeslut II:1 2011-06-30 S2011/6353/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Agneta Öjehagen. Sakkunnig NR missbruk beroende. Professor, socionom, leg.psykoterapeut. Avdeln. psykiatri, Institutionen kliniska vetenskaper Lund

Agneta Öjehagen. Sakkunnig NR missbruk beroende. Professor, socionom, leg.psykoterapeut. Avdeln. psykiatri, Institutionen kliniska vetenskaper Lund Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015 - hur kan de hjälpa oss utveckla kunskapsbaserad vård - de största förändringarna jmf tidigare version av NR Göteborg 2016-08-31 Agneta

Läs mer

Du har nu öppnat en presentation som innehåller:

Du har nu öppnat en presentation som innehåller: Du har nu öppnat en presentation som innehåller: Information och förankringsmaterial avseende utvecklingsfrågor gällande kunskapsstyrning: organisation, aktiviteter och tankar framåt. NSK NSK-S Nuvarande

Läs mer

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna I 2014 års PRIO-överenskommelse vill Regeringen och SKL att patienters, brukares och anhörigas delaktighet ökar individuellt och på organisationsnivå. Det

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors. Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården

Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors. Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården 2015-09-15 1(7) Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården Samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård när det gäller personer

Läs mer

Implementering av socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Slutrapport

Implementering av socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Slutrapport SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-09-01 Handläggare: Christina Högblom Telefon: 08 508 25 606 Till Socialnämnden Implementering av socialstyrelsens

Läs mer

CHECKLISTA för god kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården

CHECKLISTA för god kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården CHECKLISTA för god kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Inledning I propositionen (Prop. 2012/13:77) har regeringen föreslagit att det i hälso- och sjukvårdslagen och i socialtjänstlagen

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning PROJEKTPLAN 2013 2015 Reviderad okt 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning ett regionalt utvecklingsarbete inom området förstärkt brukarmedverkan i Västerbotten 1 1. Bakgrund och uppdrag I regeringens

Läs mer

Personcentrerad psykiatri i SKL:s handlingsplan

Personcentrerad psykiatri i SKL:s handlingsplan Personcentrerad psykiatri i SKL:s handlingsplan 2012-2016 The 11th Community Mental Health (CMH) conference, Lund 3-4 juni 2013 Mikael Malm, handläggare SKL 2013-06-03 mikael.malm@skl.se 1 Långsiktig och

Läs mer

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Samlad kunskap kring den äldre människan

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Samlad kunskap kring den äldre människan Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum Samlad kunskap kring den äldre människan Äldreforskningens Hus Vård och omsorg Folkhälsa ÄC Stockholms stad Stockholms läns landsting SDC Äldrecentrum Silviahemmet

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt?

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Charlotta Rehnman Wigstad, samordnare ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel) charlotta.rehnman-wigstad@socialstyrelsen.se

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende

Riskbruk, missbruk och beroende Inbjudan Inbjudan Riskbruk, missbruk och beroende Datum: 12-13 april, 3-4 maj Plats: Härnösands folkhögskola, Murbergsvägen 32, Härnösand Riskbruk, missbruk och beroende - Kunskap till praktik Missa inte

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Välkommen till VKL:s seminarium om MinPlan tjänstedesign i daglig verksamhet

Välkommen till VKL:s seminarium om MinPlan tjänstedesign i daglig verksamhet Välkommen till VKL:s seminarium om MinPlan tjänstedesign i daglig verksamhet = DU Seminariet utgör en i vår länsgemensamma satsning på att utveckla kunskapsbaserade arbetssätt i LSS-verksamheter Satsning

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

Samordnade insatser för ett självständigt gott liv - utveckling med individens fokus

Samordnade insatser för ett självständigt gott liv - utveckling med individens fokus Samordnade insatser för ett självständigt gott liv - utveckling med individens fokus Gemensam strategi för framtidens stöd och vård till personer med psykisk funktionsnedsättning 2016-05-25 Maria Andersson

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

helena.asklund@skl.se Stockholm 2012 10 04

helena.asklund@skl.se Stockholm 2012 10 04 Förstärkt barn- och föräldraperspektiv i missbruks- och beroendevården - ny överenskommelse med regeringen. Ett utvecklingsarbete inom Kunskap till praktik Stockholm 2012 10 04 helena.asklund@skl.se 1

Läs mer

Att stärka barn- och föräldraperspektivet inom missbrukoch beroendevården i Jönköpings län

Att stärka barn- och föräldraperspektivet inom missbrukoch beroendevården i Jönköpings län Att stärka barn- och föräldraperspektivet inom missbrukoch beroendevården i Jönköpings län Inger Axelsson FoU-ledare FoUrum Regionförbundet i Jönköpings län Invest Region Jönköping Ur Missbruksutredningen,

Läs mer

Vad behöver verksamheten/arbetsgruppen utveckla för att stärka föräldraskapet och barnperspektivet i missbruks- och beroendevården?

Vad behöver verksamheten/arbetsgruppen utveckla för att stärka föräldraskapet och barnperspektivet i missbruks- och beroendevården? Vad behöver verksamheten/arbetsgruppen utveckla för att stärka föräldraskapet och barnperspektivet i missbruks- och beroendevården? Arbetsmaterial för reflektion Målet med att stärka barn- och föräldraperspektivet

Läs mer

Inventering av samlade behov för personer med psykisk funktionsnedsättning, 2013.

Inventering av samlade behov för personer med psykisk funktionsnedsättning, 2013. Inventering av samlade behov för personer med psykisk funktionsnedsättning, 2013. - PRIO (Plan för riktade insatser inom området psykisk hälsa. - Målgrupp: Vuxna med diagnos om psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Malin Camper Kunskapscentrum för psykisk hälsa i VGR

Malin Camper Kunskapscentrum för psykisk hälsa i VGR Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk 2016 10 11 Malin Camper Kunskapscentrum

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Antagen av Politiska samverkansledningsgruppen i Örnsköldsvik (POLSAM) och Örnsköldsviks Samordningsförbunds styrelse

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling. - En Överenskommelse

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling. - En Överenskommelse Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling - En Överenskommelse Dagens program 9,00-10,00 Frukost och registrering 10,00-11,20 11,20 Konferens (Kommunalförbundet och registren) 11,20-11,30 11,30 Bensträckare

Läs mer

Uppdrag om stärkt stöd till barn som anhöriga

Uppdrag om stärkt stöd till barn som anhöriga Regeringsbeslut III:4 2017-02-16 S2017/01014/FS Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag om stärkt stöd till barn som anhöriga Regeringens beslut Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag

Läs mer

Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg

Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg Genom vår samverkan i ett handlingskraftigt nätverk ska de äldre i Gävleborg uppleva trygghet och oberoende. Inledning och bakgrund

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Utvecklingsarbete för barn och unga i familjer med missbruk och/eller psykisk ohälsa i Örebro län

Utvecklingsarbete för barn och unga i familjer med missbruk och/eller psykisk ohälsa i Örebro län Utvecklingsarbete för barn och unga i familjer med missbruk och/eller psykisk ohälsa i Örebro län Vi måste prata 2017-05-19 Johanna Karlsson Sofias mamma Anhöriga barn ska uppmärksammas och erbjudas hjälp

Läs mer

Stärkt skydd för barn och unga Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården 2015-09-29

Stärkt skydd för barn och unga Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården 2015-09-29 Stärkt skydd för barn och unga Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Är en arbetsgivar- och intresseorganisation. Driver våra medlemmars intressen

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016 Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016 2015-12-18 Sektionen för vård och socialtjänst 1 Knivdåd i Norrköping kunde

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Monica Jonsson Regionförbundet Uppsala län 018 18 21 09 monica.jonsson@regionuppsala.se Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Representanter från landstinget och länets kommuner på ledningsnivå

Läs mer

Regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården. - Handlingsplan 2015-2016

Regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården. - Handlingsplan 2015-2016 Sida 1(8) Vård,omsorg, e-hälsa och folkhälsa, Nya Perspektiv Birgitta Svensson, 054-701 11 35 Birgitta.svensson@regionvarmland.se Karin Thyselius 054-701 1134 Karin.thyselius@regionvarmland.se Datum 2015-03-17

Läs mer

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 Riktlinje för Land stinget Västm manlands arbete med barnkonventionenn 2 (9) INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Definitioner landstinget västmanland... 4 3 Inriktningsmål... 6 4 Organisation... 7 5 Styrande

Läs mer

Välkommen! En angelägen konferens om stöd till anhöriga och närstående till person med missbruk!

Välkommen! En angelägen konferens om stöd till anhöriga och närstående till person med missbruk! Välkommen! En angelägen konferens om stöd till anhöriga och närstående till person med missbruk! Arrangörer: Kommunal utveckling, Region Jönköpings län Länsstyrelsen Jönköpings län Sofia Rosén, Länsstyrelsen

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landsting/kommun är reglerad i. HSL (8b) och SoL (5a.9a)

Överenskommelse om samverkan mellan landsting/kommun är reglerad i. HSL (8b) och SoL (5a.9a) Överenskommelse om samverkan mellan landsting/kommun är reglerad i HSL (8b) och SoL (5a.9a) Målgrupper 1. Föräldrar/gravida med missbruk/beroende samt deras barn (inkl. det väntade barnet) 2. Ungdomar

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västerbottens län.

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västerbottens län. LAKO Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västerbottens län. Bakgrund Regeringen har träffat en överenskommelse med Sveriges Kommuner och

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län PROJEKTPLAN REVIDERAD 2011-12-01 Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen och

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN 2015. Vision: Göteborg - världens bästa stad att åldras i Rätt kompetens för äldres behov

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN 2015. Vision: Göteborg - världens bästa stad att åldras i Rätt kompetens för äldres behov KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN 2015 Vision: Göteborg - världens bästa stad att åldras i Rätt kompetens för äldres behov KOMPETENSFÖRSÖRJNING 2015 Nuläge/bakgrund Behov av vård-och omsorg för äldre kommer öka

Läs mer

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre.

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Introduktion I Sörmland har en väl fungerande samverkan utvecklats mellan Landstiget och länets 9 kommuner.

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

Länsgemensam strategi och utvecklingsplan 2014-2016

Länsgemensam strategi och utvecklingsplan 2014-2016 Länsgemensam strategi och utvecklingsplan 2014-2016 UTVECKLING AV EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM VERKSAMHETSOMRÅDET STÖD TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Elisabeth Högberg Utvecklingsledare 2 SAMMANFATTING

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning

Psykisk funktionsnedsättning Ärendenr 1 (6) Handlingstyp Överenskommelse Psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och avseende samverkan kring barn, unga och vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016 2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Långsiktig och hållbar kompetens försörjning är en förutsättning för att

Läs mer

Evidensbaserad praktik. Kjerstin Larsson Fil. Dr. Forskningsledare Region Örebro Län Regional utveckling, Välfärd och folkhälsa

Evidensbaserad praktik. Kjerstin Larsson Fil. Dr. Forskningsledare Region Örebro Län Regional utveckling, Välfärd och folkhälsa Evidensbaserad praktik 2016 04 23 Kjerstin Larsson Fil. Dr. Forskningsledare Region Örebro Län Regional utveckling, Välfärd och folkhälsa Evidensbaserad medicin EBM David Sackett läkare vid McMaster University

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE

Socialförvaltningen CARPE CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som har temat forskning och utveckling. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Kristina Engwall, forskningsledare

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Ämnesråd Gert Knutsson Telefon 08-405 33 27 Mobil 070-660 56 50 E-post gert.knutsson@social.ministry.se

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika

Läs mer

AKTIVITETSPLAN SUD antagen SUD-rådet Reviderad Bilaga 1

AKTIVITETSPLAN SUD antagen SUD-rådet Reviderad Bilaga 1 1 AKTIVITETSPLAN SUD 2013-2014 antagen SUD-rådet 2013-11-22 Reviderad 2014-09-30 Bilaga 1 Med implementering avses här: implementerings- och processtöd i syfte att nå de mål som anges i form av nationella

Läs mer