HANDLINGSPLAN. FoU-stödsverksamheten. för socialtjänsten och berörda delar av hälso-och sjukvården. Dnr: RFUL 2013/261

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGSPLAN. FoU-stödsverksamheten. för socialtjänsten och berörda delar av hälso-och sjukvården. Dnr: RFUL 2013/261"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN Dnr: RFUL 2013/261 FoU-stödsverksamheten för socialtjänsten och berörda delar av hälso-och sjukvården 2014

2 Antagen av Ledningsgruppen för FoU-stöd den 29 november 2013 Bakgrund Uppländsk drivkraft 3.0 är den regionala utvecklingsstrategi (RUS) som gäller för Uppsala län sedan Den övergripande visionen, som tar sikte mot år 2030 säger att Uppsala då ska vara Europas mest attraktiva kunskapsregion. Innehållet i RUS bygger i sin tur på EU:s strategi EU Fyra strategiska inriktningar har definierats för Uppsala län: Innovativ region Växande region Kompetent region Attraktiv region Under var och en av dessa inriktningar nåra mål definierade med tillhörande indikatorer liksom ett antal åtaganden som ska visa på det som behöver göras för att nå målen. Regionförbundets verksamhetsplan 2014 bygger på RUS:en. Mål i regionförbundets verksamhetsplan som gäller FoU-stöd är: Vid 2014 års utgång ska det finnas etablerade former för samverkan mellan universitetets socionom- och sjuksköterskeprogram och arbetsgivare ska det finnas ett program för utbildning och stöd till arbetsledare/chefer och minst ett nytt utbildningsblock för handläggare inom den sociala barnavården inom området kommunikation/samtal med barn. ska kunskap om den demografiska utvecklingen inom äldreområdet ha analyserats och använts i planering och utvecklingsarbete i länet. ska dopning vara inkluderat i arbetet med lokala överenskommelser inom missbruksområdet. Regionförbundets FoU-stöd har vuxit fram på uppdrag av kommunernas socialtjänst, genom olika statliga projekt och kommunala satsningar från mitten av 1990-talet. Sedan år 2000 deltar även landstinget via den statliga äldresatsningen som startades då. Universitetet har hela tiden varit en samverkanspart till FoU-stöd. FoU-stöd ska inte bedriva egen forskning utan i stället utgöra ett verksamheternas FoU. 1

3 FoU-stödsverksamheten inkluderades i Regionförbundet Uppsala län, när det bildades 2003, som ett medlemsuppdrag. Att bedriva en FoU-stödsverksamhet inom socialtjänsten och berörda delar inom hälso-och sjukvården är sedan 2011 inskrivet som ett särskilt medlemsuppdrag i förbundsordningen. FoU-stödsverksamhetens övergripande uppdrag är att verka för en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten och berörda delar inom hälso-och sjukvården, vilket innebär att verksamheter ska bygga på bästa tillgängliga kunskap från forskning, profession och brukare. En verksamhet som bygger på kunskap är nödvändig för att insatser till den som söker stöd och hjälp skall leda till bästa möjliga resultat samtidigt som tillgängliga resurser används effektivt. FoU-stöds uppdrag är att fungera som brobyggare mellan forskning och praktik samt förse socialtjänsten och berörda delar inom hälso- och sjukvården med kunskaps- och metodstöd i deras utvecklings- och uppföljnings-/utvärderingsarbete. I detta ingår att vidareutveckla samverkansformerna med universitet och högskolor samt att synliggöra och tillvarata kunskap från professionen och från brukarna. Regeringen och SKL (Sveriges kommuner och landsting) träffade 2009 en överenskommelse om att stödja utvecklingen av en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande delar av hälso- och sjukvården. Regionala stödstrukturer för stöd till kunskapsutveckling skall utvecklas i varje län. I Uppsala län har en utredning konstaterat att FoU-stödsverksamheten utgör ett naturligt nav i denna stödstruktur. Kopplat till överenskommelsen om en evidensbaserad praktik har Plan för stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet i socialtjänsten och angränsande delar av hälso-och sjukvården i Uppsala län skrivits på uppdrag från SKL. Arbetet med planering och genomförande av planen har påbörjats i FoU-stöds ledningsgrupp under 2013 och kommer att fortsätta under 2014 och Eftersom FoU-stöd är ett medlemsuppdrag kan kommunerna och landstinget komma överens om att förlägga projekt och uppdrag till FoU-stöd i enlighet med den ledningsstruktur som finns antagen av ledningsgruppen för FoU-stöd och förbundsstyrelsen. Det kan röra sig om såväl regionala som nationella initiativ. Den ekonomiutredning som genomförs i regionförbundet under årsskiftet 2013/2014 behandlar bl.a. förbundets uppdrag och styrningen av dessa. Utredningen kan komma att medföra förändrade rutiner. Även genomförandet av Plan för stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet i socialtjänsten och angränsande delar av hälso-och sjukvården i Uppsala län kan innebära förändringar i ledningsstrukturen. Långsiktigt mål: Professionella inom socialtjänsten och berörda delar inom hälso-och sjukvården upplever att FoU-stöd bidrar till kunskapsutveckling för god kvalitet och effektivitet i verksamheterna. FoU-stöd bidrar till kunskapsutveckling i kommunerna och landstinget genom: Omvärldsspaning Kunskapsspridning och att vara arena för erfarenhetsutbyte 2

4 Metodstöd Samverkan med universiteten (sammanföra forskning och praktik, stimulera till ny forskning, söka relevant forskning, samverka i projekt) Målgrupper är yrkesverksamma och beslutsfattare inom socialtjänsten och berörda delar inom hälso-och sjukvården. Handlingsplan för FoU-stöd 2014 FoU-stöds verksamhet består av såväl generella och gemensamma aktiviteter och insatser inom områdena äldre, barn/unga, missbruk/beroende och funktionshinder. Handlingsplanen följer denna indelning. erna i handlingsplanen är framtagna i nära samarbete med referensgrupperna inom respektive område efter en inledande diskussion i ledningsgruppen för FoU-stöd. Referensgrupperna består av tjänstemän/chefer från kommunerna och landstinget och deltagarna är utsedda av ledningsgruppen. Många delar av FoU-stöds verksamhet är långsiktiga processer. Att fullfölja redan påbörjat utvecklingsarbete är centralt. Det finns en efterfrågan på att även ha ett folkhälsoperspektiv i en del insatser. När det blir aktuellt samverkar enhetens medarbetare med regionförbundets folkhälsostrateger. Generella insatser för att stödja en evidensbaserad praktik Att bedriva en evidensbaserad praktik innebär att verksamheten bygger på bästa tillgängliga kunskap. Detta innebär en sammanvägning av relevant forskning, brukarens erfarenhet och vilja och den professionelles kompetens. Kunskap är också en viktig förutsättning för en god samverkan. Den strategi för kunskapsutveckling, KUS, som FoU-stöd har utarbetat i samverkan med verksamhetsrepresentanter, ska erbjudas verksamheterna inom socialtjänsten och angränsande delar inom hälso-och sjukvården som ett stöd för analys av kunskapsbehov och formulering av lokala strategier för kunskapsutveckling. Uppsala universitet bedriver utbildning av flera viktiga yrkesgrupper inom välfärdsområdet. Såväl socionomprogrammet som sjuksköterskeprogrammet leder till en generalistkompetens inom respektive område. Arbetsplatserna efterfrågar ofta medarbetare med mer specialiserad kunskap. Samverkan mellan utbildare och arbetsgivare bidrar till att utbildningen bättre kan svara mot verksamheternas behov, att arbetsgivaren genom kännedom om utbildningens innehåll kan anpassa såväl introduktion som inskolning i yrket samt att rekrytering av nya medarbetare underlättas. I detta är också den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) av stor betydelse. En evidensbaserad praktik förutsätter kontinuerlig påfyllnad av kunskap och tid för reflektion tillsammans med kollegor. Utvärderingsverkstäder och FoU-cirklar/forskningscirklar, t.ex. runt Öppna jämförelser, är exempel på aktiviteter med detta syfte. 3

5 Seminarier/ workshops om lärande och utveckling av arbetsplatser Dialog och kunskapsspridning om KUS Inbjuda till utvärderingsverkstad Planera för samverkan mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare av sjuksköterskeprogrammet I samverkan med företrädare för socionomprogrammet inbjuda till workshops med arbetsgivare och utbildningsanordnare Erbjuda ytterligare FoU-cirklar om Öppna jämförelser Ökad kunskap, erfarenhetsutbyte Metodstöd för kunskapsutveckling Ge teoretisk och praktisk kunskap om uppföljning och utvärdering Samverkan med Uppsala universitet, förbättrad kommunikation mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare Samverkan med Uppsala universitet, förbättrad kommunikation mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare Stödja det lokala utvecklingsarbetet Äldre och åldrande Regeringens mål för äldrepolitiken är att Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. Vidare Alla äldre ska ha rätt att åldras med värdighet. De ska kunna känna trygghet, gemenskap och en delaktighet i samhället i övrigt. För att äldre personer ska kunna fortsätta vara delaktiga i samhällsliv och kunna åldras med god hälsa krävs såväl förebyggande insatser som ett individanpassat stöd, vård och omsorg. Eftersom allt fler äldre uppnår hög ålder kommer också allt fler att drabbas av en demenssjukdom. Det innebär också att behovet av kunskapsbaserad vård och omsorg kommer att öka. En annan effekt av ökad ålder är ett ökat behov av läkemedel. Närmare var femte inläggning på sjukhus av äldre personer är läkemedelsrelaterad. Det finns också skäl att uppmärksamma att även äldre personer kan drabbas av psykisk ohälsa m.m. Det är idag väl känt att anhöriga svarar för den största delen av vården och omsorgen om de äldre i samhället. Ett effektivt och kunskapsbaserat stöd till anhöriga är därför nödvändigt. I länets regionala utvecklingsstrategi sägs att vård och omsorg ska utvecklas genom forskningens, professionens och brukarnas kunskap och erfarenhet. Det förutsätter ett gott samarbete mellan universitet, FoU- verksamhet, kommuner och landsting. 4

6 1. Nationella kvalitetsregister Workshop om förbättringsarbeten kopplat till Öppna jämförelser inom äldreområdet FoU-cirkel runt nytta och lärdomar från kvalitetsregister t ex Senior Alert Seminarium om smärta och smärtskattning Sprida kunskap om intressanta exempel Ge inspiration och kunskap. Erfarenhetsutbyte Sprida kunskap om betydelsen av god smärtbehandling, särskilt i livets slutskede 2. Demens Nätverk av verksamma inom demensomsorg/- vård Nätverk för stöd till implementering av nationella demensriktlinjer Ökad kunskap om demens. Erfarenhetsutbyte Erfarenhetsutbyte runt implementeringen av demensriktlinjerna 3. Psykisk ohälsa Workshop om psykisk ohälsa hos äldre Delta i referensgrupp för projekt i Uppsala kommun Första hjälpen psykisk hälsa äldre Ökad kunskap, inspiration Identifiera utvecklingsmöjligheter 4. Äldre och läkemedel Delta i expertgrupp äldre under Läkemedelskommittén Årliga seminarier runt äldre och läkemedel tillsammans med landstingets läkemedelskommitté Samverkan, identifiera utvecklingsområden Ökad kunskap hos vård- och omsorgspersonal, erfarenhetsutbyte 5

7 Spridning av verktyget/skattningsskalan PHASE-Proxy (Skattningsskala för möjliga läkemedelsrelaterade symtom vid grav kognitiv svikt) Stöd för en förbättrad läkemedelsanvändning 5. Anhörigstöd Nätverk om anhörigstöd Gemensam grupphandledning för anhörigstödjare från kommunerna och landstinget Seminarier och workshops om anhörigstöd Erfarenhetsutbyte, ökad kunskap, utveckla samverkan Erfarenhetsutbyte och kunskap för bättre anhörigstöd och samverkan Ökad kunskap hos vård- och omsorgspersonal, erfarenhetsutbyte 6. Teknik för äldre Söka information Inbjuda till demonstration och information om teknik för äldre Identifiera intressanta och relevanta exempel inom området Kunskapsspridning till berörda personalgrupper 7. Brukarinflytande och värdegrund Fokusgrupper om brukarinflytande/delaktighet på minst fem särskilda boenden i länet Workshop om delaktighet inom äldreområdet Bollplank i utvärdering av värdegrundsarbete Medverka i forskningsprojektet Dignity in action Reflektion, kartlägga förutsättningar/hinder för brukarinflytande hos personalgrupper Sprida kunskap om brukarinflytande med utgångspunkt i kartläggningen. Erfarenhetsutbyte Metodstöd Underlätta verksamhetsanknuten forskning 6

8 8. Äldres hälsa och välbefinnande Workshop runt den demografiska utvecklingen och dess betydelse Möten med Länsstyrelsen m.fl. angående våld i nära relationer Samarbete med U-FOLD runt äldre personers alkoholmissbruk (>65 år) Planering av Forskning pågår om äldre och åldrande 2015 söka aktuell forskning Ökad kunskap som underlag till planering av framtida aktiviteter samt vård och omsorg, erfarenhetsutbyte Undersöka behovet av utbildning inom äldreområdet Omvärldsspaning. Stimulera till forskning Skapa ett intressant och relevant konferensprogram med aktuella teman i samverkan med Uppsala universitet, kommunerna i länet och landstinget Barn och unga Barn ska kunna växa upp i trygga vuxenrelationer och erbjudas tidiga insatser för stöd och vård om behovet uppstår. Stöd till barn som växer upp i riskmiljöer främjar och stärker barns psykiska hälsa. Att lyckas i skolan är en av de viktigaste enskilda faktorerna som påverkar barnens framtid. Barn i samhällsvård, barn som växer upp i missbruksmiljöer samt barn till föräldrar med kognitiva svårigheter är exempel på grupper som kan behöva särskilt stöd för att klara sig bra. Samverkan mellan yrkesgrupper är betydelsefullt för alla dessa barn. När det gäller barn i missbruksmiljöer pågår ett utvecklingsarbete för att öka familjeperspektivet, vilket redovisas under missbruksområdet. Arbetet med barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa, och deras familjer, är ett av socialtjänstens svåraste uppdrag. För att stärka kommunernas arbete med att öka tryggheten och kvaliteten inom den sociala barn- och ungdomsvården har regeringen avsatt särskilda medel till en satsning på kompetensutveckling för personal under För Uppsala län innebär det att det kompetensutvecklingsprogram som redan utvecklats i länet kan vidareutvecklas. En viktig del av arbetet för en evidensbaserad praktik är att lyfta fram den erfarenhetsbaserade kunskapen som professionella inom barn- och ungdomsområdet har. Det görs bl.a. genom att anordna konferenser på temat Praktik pågår, som är en form för systematiskt erfarenhetsutbyte mellan kommunerna och landstinget i Uppsala län. Brukarnas synpunkter och erfarenheter är också en betydelsefull kunskapskälla, som behövs för en evidensbaserad praktik. Att utveckla metoder för hur barns och ungdomars synpunkter ska synliggöras och tas till vara är en viktig uppgift för FoU-stöd. 7

9 1. Barn och unga i den sociala barnavården (Finansieras med stöd av externa medel från nationell satsning) Medverka vid spridning och implementering av produkter från Socialstyrelsen Samordna utbildning av familjehem Främja samverkan med fokus på skolgång och införandet av hälsoundersökning för alla barn som placeras i samhällsvård Medverka i det nationella arbetet för systematisk uppföljning inom den sociala barnavården Underlätta och ge stöd till kommunerna vid implementering Uppnå god kvalitet i familjehemsvården Ge barn i samhällsvård optimala förutsättningar för att nå bra resultat i skolan Ge barn i samhällsvård förutsättningar för en god psykisk och fysisk hälsa inkl. tandhälsa Få ökad kunskap om resultatet av insatser Identifiera utvecklingsområden för att säkra en god kvalitet i barnavården 2. Kompetensutvecklingsprogram för den sociala barnavården Administrera och samordna länets pågående kompetensutvecklingsprogram (Finansieras ev. delvis med stöd av externa medel från nationell satsning) Genomföra inventering av kompetensutvecklingsbehov (finansieras med stöd av medel från länets kommuner) Bredda och utveckla länets kompetensutvecklingsprogram genom gemensamma utbildningssatsningar och handledning, t ex ett program för utbildning och stöd till arbetsledare/chefer (finansiering oklar) Minska personalomsättningen bland socialsekreterare Stärka professionens kompetens för en evidensbaserad praktik Få ökad kunskap om befintlig kompetens i länets kommuner, som underlag för planering av förnyad kompetensutvecklingssatsning Minska personalomsättningen bland socialsekreterare och arbetsledare/chefer Stärka professionens kompetens för en evidensbaserad praktik Förbättra barnens möjlighet att vara delaktiga. Tillvarata barnens kunskap och erfarenhet för en evidensbaserad praktik. 8

10 3. Praktik pågår-konferens Sprida exempel på god praktik i Uppsala län Ökad kunskap om framgångsrika metoder och arbetssätt 4. Barn till föräldrar med kognitiva svårigheter (Finansieras huvudsakligen med stöd av särskilda medel från kommunerna och landstinget) Metodutvecklingsprojektet PYC (Parenting Young Children) (Finansieras med stöd av externa medel från Arvsfonden) Metodutvecklingsprojektet Mamma trots allt Genomföra en kartläggning av barn som har föräldrar med utvecklingsstörning och som är placerade i familjehem (Finansieras med stöd av externa medel från Stiftelsen Erik och Carola Tengströms fond) Sprida kunskap genom bl a informationsmaterial, hemsida, föreläsningar, utbildningar, konsultationer och en nationell SUF-konferens (SUF= Samverkan Utveckling Föräldraskap) Samordna ett nordiskt forskarnätverk och ett forskarpraktikernätverk Främja samverkan genom bl.a. de lokala SUFgrupperna Ökad föräldraförmåga hos föräldrar med kognitiva svårigheter som har små barn (0-7 år) Ökade möjligheter för föräldrar med kognitiva svårigheter, vars barn är familjehemsplacerade, att ha en god relation till sina barn Ökad kunskap om omfattning och orsak till placering av barn och innehållet i beslutat stöd Ökad kunskap hos professionella som arbetar med familjer där någon av föräldrarna har kognitiva svårigheter Inhämta kunskap från både forskning och praktik och stimulera till ytterligare forskning inom området Ökade möjligheter för familjer som tillhör målgruppen att få adekvat stöd 5. Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården Medverka till utvecklingen av chattforum för barn och unga Ökade möjligheter för barn och unga att komma i kontakt med och få stöd av socialtjänsten 9

11 Anordna konferens om kommunikation/samtal med barn (Finansieras med stöd av externa medel från nationell satsning) Genomföra en forskningscirkel om barns brukarmedverkan Ökad kunskap hos professionella som arbetar med barn Ökade förutsättningar för barn och unga att komma till tals i den sociala barnavården 6. Missbruk bland unga (Finansieras med stöd av externa medel från nationell satsning) Anordna en konferens i samarbete med U-fold Ökad kunskap om missbruk bland unga Missbruk/beroende Missbruk/beroende är ett av våra största folkhälsoproblem. En god välfärd inbegriper väl utbyggt stöd och vård till personer med missbruk/beroende och deras anhöriga. Enligt Missbruksutredningen (Bättre insatser vid missbruk och beroende SOU 2011:35) är vården bristfällig, otillräcklig och mycket ojämnt fördelad över landet. Därför infördes en lagändring den 1 juli 2013, som innebär att vården ska förbättras genom ökad samverkan mellan landsting och kommuner. Det ska ske genom att huvudmännen ingår överenskommelser om samarbete kring personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel. Därtill aviseras nya riktlinjer inom missbruks-/beroendeområdet som kommer att ställa nya krav på huvudmännen både när det gäller samverkan och utveckling av insatser. Genom fortbildning av personal rustas missbruks- och beroendevården att ge personer med riskbruk, missbruk eller beroende en modern vård präglad av hög kvalitet och professionalitet. Cirka personer lever idag med missbruk eller beroende. Onödigt lidande hos många kan minska om man ger rätt insatser på rätt sätt från början. Med bättre uppföljningar och kunskapsstöd av forskare blir det lättare att göra rätt. Brukarmedverkan inom missbruksvården har blivit allt viktigare. Brukare ser andra saker än vad professionella gör. Genom brukarens ögon kan vård och stöd anpassas bättre till brukarnas förutsättningar och behov. När en förälder missbrukar påverkas hela familjen, inte minst barnen. Forskning visar att den viktigaste skyddsfaktorn för barnen är relationen till föräldrarna, även när föräldrarna själva har problem. Därför är insatser riktade till föräldrar med missbruksproblem ett sätt att stödja barnen. Men det krävs även särskilda insatser riktade till barnen. 10

12 1. Utveckling av samverkan Genomföra en kartläggning av befintligt utbud av insatser och identifiera lokala utvecklingsbehov inför arbetet med uppdatering av överenskommelser (Finansieras med stöd av externa medel från nationell satsning) Anordna seminarium om dopning Stöd till utveckling av integrerade mottagningar alternativt integrerat arbetssätt Förbättrat kunskapsunderlag för arbetet med överenskommelser Dopning ska inkluderas i arbetet med lokala överenskommelser inom missbruks- /beroendeområdet Ökad kvalitet och tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården 2. Kompetensutveckling (Finansieras med stöd av externa medel från nationell satsning) Erbjuda utbildning och metodstöd kring AUDIT/DUDIT, ASI, MI, HAP 1 i enlighet med länsöverenskommelse mellan kommunerna och landstinget Anordna en basutbildning kring riskbruk, missbruk, beroende i samverkan med U-fold Ökad kunskap hos professionella som arbetar med missbruk/beroende Ökad kunskap hos professionella 3. Uppföljning och utvärdering (Finansieras med stöd av externa medel från nationell satsning) Erbjuda stöd kring användandet av ASI för uppföljning, både på individ- och på verksamhetsnivå Slutföra utvärderingen av den integrerade mottagningen i Enköping och sprida resultatet Bättre underlag för beslut både på individoch verksamhetsnivå Ökat kunskapsunderlag i det fortsatta arbetet med att utveckla integrerade vårdformer 1 AUDIT/ DUDIT = Alcohol/Drug Use Disorders Identification Test, ASI = Addiction Severity Index, MI = Motivational Interviewing, HAP = Haschavvänjningsprogrammet. 11

13 Sprida erfarenheterna från uppföljning enligt Mångbesökarmodellen 2 Förbättrat underlag för samordning av insatser kring personer med omfattande vårdbehov 4. Forskarstöd i lokalt utvecklingsarbete. Anordna seminarier med forskare kring lokala frågeställningar (Finansieras med stöd av externa medel från nationell satsning) Ökad kunskapsbasering inom missbruks- /beroendevården 5. Brukarmedverkan Stödja genomförandet av brukarrevisioner (Finansieras med stöd av externa medel från nationell satsning) Bjuda in fler brukare att medverka i utvecklingen av missbruks-/beroendevården på lokal och regional nivå Ökad kunskap om brukarnas synpunkter och erfarenheter Ökad anpassning av insatser till brukarnas behov 6. Familjeperspektiv inom missbruks-/beroendevården Genomföra en forskningscirkel i samverkan med Uppsala universitet (Finansieras med stöd av externa medel från Statens folkhälsoinstitut) Genomföra fördjupningsutbildning (Finansieras med stöd av externa medel från nationell satsning) Stödja Uppsala kommun i deras arbete med att utveckla samverkan mellan vuxen- och barnenhet (Finansieras med stöd av externa medel från nationell satsning) Förbättrat stöd till föräldrar och barn i familjer med missbruk Ökad kunskap hos professionella om hur missbruk påverkar hela familjen Ökat familjeperspektiv inom både missbruksoch barnavård 2 Mångbesökarmodellen syftar till att identifiera systemhinder ur ett brukarperspektiv utifrån fallbeskrivningar av personer med stora vårdbehov och omfattande vårdkontakter 12

14 7. Uppmärksamma kommande riktlinjer inom missbruks-/beroendevården Anordna en konferens i samverkan med SoS och Västmanlands län om förslaget till nya riktlinjer inom missbruks-/beroendevården Ökad kunskap hos professionella som arbetar med missbruk/beroende Funktionshinder Grunden för funktionshinderpolitiken är att personer med funktionsnedsättningar ska ha samma rättigheter och möjligheter som andra medborgare. Målen handlar om en samhällsgemenskap med mångfald som grund och att samhället utformas så att personer med funktionsnedsättningar blir fullt delaktiga i samhällslivet. Socialstyrelsen konstaterar att det alltjämt är stora skillnader i levnadsförhållanden mellan personer med funktionsnedsättningar (som har insatser enligt LSS och/eller SoL) och befolkningen i stort. I förhållande till befolkningen kännetecknas gruppen bland annat av låg utbildningsnivå, man står utanför arbetsmarknaden, har en svag ekonomi och en mindre aktiv fritid. Socialstyrelsen konstaterar att det är långt kvar till jämlika levnadsförhållanden. Forskning pekar på att det är den fysiska och sociala miljön som avgör om en person med funktionsnedsättning är funktionshindrad eller inte. Det är således inte samma sak att ha en funktionsnedsättning och att vara funktionshindrad. Dessa begrepp särskiljs dock inte alltid i praktiken och att vara funktionshindrad blir därmed det som vidtalas. Ofta beskrivs problem till följd av funktionsnedsättningar kopplat till individen snarare än till omgivningen. Personer med funktionsnedsättning har olika kapacitet att klara sig själva och därmed olika behov av stöd och insatser. Det är heller inte alltid som stödet motsvarar de förväntningar som finns hos en individ. Det krävs flexibilitet och följsamhet från vård och stödgivaren för att tillgodose den enskildes behov. Många gånger krävs även att insatser från olika aktörer samordnas för att den enskildes tillvaro ska fungera. Personalens kompetens är av avgörande betydelse när det gäller utformning av stöd och dess innehåll och kvalitet. Det är viktigt att personalen har relevanta kunskaper och att det finns goda förutsättningar i den organisation man verkar för att omsätta kunskaperna i praktisk handling. Inflytande och delaktighet är prioriterade områden inom funktionshinderpolitiken. Arbetet ska bland annat inriktas på att ge personer med funktionsnedsättningar förutsättningar för självständighet och självbestämmande. De ska i större utsträckning komma till tals, bli lyssnade till och kunna utöva inflytande över socialtjänstens och berörda delar av hälso- och sjukvårdens insatser. Projektmedel från SKL med avsikt att förstärka brukarmedverkan inom LSS-området medför att arbetet med att öka brukarnas medverkan och inflytande kommer att intensifieras kommande år. Detta arbete ska inte ses som en isolerad aktivitet utan något som kommer att genomsyra övriga aktiviteter inom området. 13

15 1. Brukarmedverkan Utbilda och handleda vägledare (personal och brukare) i Delaktighetsmodellen Utbilda och handleda brukarrevisorer Delaktighetsslingor ska genomföras i verksamheter, metodstöd Fler brukarrevisioner genomförs 2. Kompetensutveckling Samverkan med Vård-och Omsorgscollege och Yrkeshögskolan om utbildningsinsatser inom funktionshinderområdet Utbildning till personal och brukare i bemötande och återhämtning Genomföra FoU-patrull inom LSS-området Stärka professionens kompetens Ökad kunskap om återhämtnings-perspektivet Matcha olika kunskapskällor för en evidensbaserad praktik 3. AIMday AIMday inom funktionshinderområdet tillsammans med UUI och Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala universitet Ökad kunskap om aktuell forskning inom området Möten mellan forskare och yrkesverksamma 4. Utmanande beteenden utmanade verksamheter Inbjuda till inspirationsdag och andra aktiviteter som handlar om människor med vissa funktionsnedsättningar vars beteenden i särskilt hög grad utmanar verksamheter som erbjuder stöd och service Ökad kunskap om aktuell forskning inom området Inspirera till ökat lärande 14

16 5. Närvårdsteamet i Uppsala Delta och följa uppbyggnad av Närvårdsteamet för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Uppmärksamma brukarperspektivet i teamets arbete 6. Förstärkt brukarmedverkan På olika sätt och på olika nivåer arbeta för en ökad brukarmedverkan/ökat brukarinflytande inom LSS-verksamhet (Finansieras med stöd av externa medel från nationell satsning) Brukarnas kunskaper och erfarenheter tas tillvara i utformandet av det stöd som ges 7. Utvärdering Utvärdering av projektet ISAmverkan. Ett projekt med syfte att ge stöd till personer med psykiska funktionsnedsättningar att få och behålla ett arbete (Finansieras med externa medel från projektet) Analysera process och resultat av projektet 8. Arbete för personer med funktionsnedsättningar Bidra med FoU-stöd i förstudie inom nationella programmet för Europeiska socialfonden rörande hållbar och inkluderande tillväxt Uppmärksamma behovet av tillgängligt arbetsliv för personer med funktionsnedsättningar 15

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se Disposition - Vad har Kunskap till praktik bidragit med för att utveckla missbruks-

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Presentation på LAR-konferensen i Oslo 2012 10 19 gunborg.brannstrom@skl.se Överenskommelse mellan regeringen och SKL(2008)

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

Program för stabilitet och kompetensutveckling. En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län

Program för stabilitet och kompetensutveckling. En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län , Program för stabilitet och kompetensutveckling En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län Enköping Håbo Tierp Älvkarleby Heby Knivsta Uppsala Östhammar Bakgrund Kompetensutveckling i social barnavård

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Att stärka barn- och föräldraperspektivet inom missbrukoch beroendevården i Jönköpings län

Att stärka barn- och föräldraperspektivet inom missbrukoch beroendevården i Jönköpings län Att stärka barn- och föräldraperspektivet inom missbrukoch beroendevården i Jönköpings län Inger Axelsson FoU-ledare FoUrum Regionförbundet i Jönköpings län Invest Region Jönköping Ur Missbruksutredningen,

Läs mer

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014 Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet Region Halland 5 nov 2014 Vilken kompetens behövs för att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

Stöd i föräldrarollen inom missbruks- och beroendevården 2012-2014

Stöd i föräldrarollen inom missbruks- och beroendevården 2012-2014 Stöd i föräldrarollen inom missbruks- och beroendevården 2012-2014 Inledning Socialstyrelsen har i uppdrag att under perioden 2011-2014 i samråd med Statens Folkhälsoinstitut (FHI) och Sveriges Kommuner

Läs mer

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling. - En Överenskommelse

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling. - En Överenskommelse Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling - En Överenskommelse Dagens program 9,00-10,00 Frukost och registrering 10,00-11,20 11,20 Konferens (Kommunalförbundet och registren) 11,20-11,30 11,30 Bensträckare

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Samlad kunskap kring den äldre människan

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Samlad kunskap kring den äldre människan Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum Samlad kunskap kring den äldre människan Äldreforskningens Hus Vård och omsorg Folkhälsa ÄC Stockholms stad Stockholms läns landsting SDC Äldrecentrum Silviahemmet

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne 2008-09-15 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21 Närvarande:

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län PROJEKTPLAN REVIDERAD 2011-12-01 Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen och

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Verksamhetsplan. FoU Västernorrland. FoU Västernorrland. Godkänd i ledningsgrupp: 2011-12-09. Kommunförbundets styrelse: 2012-0216

Verksamhetsplan. FoU Västernorrland. FoU Västernorrland. Godkänd i ledningsgrupp: 2011-12-09. Kommunförbundets styrelse: 2012-0216 Verksamhetsplan FoU Västernorrland 2012 Godkänd i ledningsgrupp: 2011-12-09 Kommunförbundets styrelse: 2012-0216 FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland 2 Innehåll 1. Forskningsfilosofi 4 FoU-enhetens

Läs mer

Aktuellt från välfärd och FoU-stöd

Aktuellt från välfärd och FoU-stöd 10 år 2003-2013 Aktuellt från välfärd och FoU-stöd December 2013 Varför FoU-stöd? Individen i centrum - eller brukaren, klienten, patienten, kunden har man talat om i många år. Det är egentligen självklart

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE

Socialförvaltningen CARPE CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som har temat forskning och utveckling. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Kristina Engwall, forskningsledare

Läs mer

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom 2015-08-25 Sektionen för vård och socialtjänst 1 Knivdåd i Norrköping kunde ha

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Halmstad 1 december 2011 Per Albinsson Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Målet med de regionala stödstrukturerna är att de långsiktigt ska kunna försörja

Läs mer

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger LÄNSSTYRELSEN 2011-04-01 1(5) Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger 1. Skånesamverkan mot droger Under namnet Skånesamverkan mot droger, SMD samverkar Länsstyrelsen, Region Skåne, Kommunförbundet

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende, Kunskap till praktik

Riskbruk, missbruk och beroende, Kunskap till praktik Riskbruk, missbruk och beroende, Kunskap till praktik Nationell baskurs Under våren 2014 genomförs basutbildningen Riskbruk, missbruk och beroende Kunskap till praktik för sjätte gången i Västerbotten.

Läs mer

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013 Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org Famnas kvalitetsrapport 2013 Famnas kvalitetsrapport 2013 Om Famna Famna startade 2004 genom att åtta idéburna organisationer tog ett gemensamt initiativ till att

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling Innehållet under denna timme Från ord till handling vad är brukarinflytande och hur kan man göra? Vad är inflytande och delaktighet Argument för Lite modeller Vad bidrar och hindrar Brukarinflytande Medborgarnas

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04

Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04 MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare 023-77 70 77 britta.johnsson@regiondalarna.se Datum 2013-12-04 Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04 Närvarande: Tina Jäderbrant (punkt 1-7, 10, 11), Gunilla

Läs mer

IHF Konferens. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap. Föreläsningen. Samverkan

IHF Konferens. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap. Föreläsningen. Samverkan SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap Uppsala läns kommuner, Landstinget, Regionförbundet och FUB IHF Konferens Norrköping 9 september, 2010 Stöd till barn och föräldrar i familjer där

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende baskurs

Riskbruk, missbruk och beroende baskurs Riskbruk, missbruk och beroende baskurs Under våren 2015 kommer en uppdatering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården att presenteras. Denna kurs bygger på kunskaper

Läs mer

vid regeringssammanträde 2010-06-17 S2009/4028/ST (delvis) 1 bilaga Regeringens beslut

vid regeringssammanträde 2010-06-17 S2009/4028/ST (delvis) 1 bilaga Regeringens beslut Protokoll III:8 vid regeringssammanträde 2010-06-17 S2009/4028/ST (delvis) Socialdepartementet Bemyndigande att underteckna en överenskommelse 1 bilaga Regeringens beslut Regeringen bemyndigar äldre- och

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser?

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Arbetsrapport 2014:1 En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Agneta Morelli En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten

Läs mer

Evidensbaserad socialtjänst

Evidensbaserad socialtjänst Evidensbaserad socialtjänst - till nytta för individen Känner du till att du har ett regeringsuppdrag att följa gällande ett evidensbaserat arbete? ill: ida brogren Den verkliga upptäcksresan består inte

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Resultatet för Nässjö kommun är i stort likvärdigt med förra jämförelsen 2013.

Resultatet för Nässjö kommun är i stort likvärdigt med förra jämförelsen 2013. RAPPORT juni 2014 Analys av Öppna Jämförelser Brottsoffer Resultat och förbättringsområden Sammanfattning SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en tredje öppna jämförelser gällande Stöd till brottsoffer

Läs mer

Uppstartkonferens 26 februari 2014

Uppstartkonferens 26 februari 2014 Uppstartkonferens 26 februari 2014 Presentation av nationell utvecklingssatsning samt en länsgemensam strategi och utvecklingsplan Tillsammans i länet ska vi förstärka brukarnas delaktighet och inflytande

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk Vårdsamverkan Fyrbodal Beredningen psykiatri/missbruk Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 Överenskommelse mellan staten och SKL Fortsättning på tidigare satsningar inom området

Läs mer

Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009

Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Kontaktpersoner Stadsdelsförvaltning

Läs mer

Projekt Barn som anhöriga 2012-2014

Projekt Barn som anhöriga 2012-2014 Projekt Barn som anhöriga 2012-2014 Nationell satsning sker på utvecklingsarbete som stödjer barn och unga som har föräldrar med olika svårigheter. I hälso- och sjukvårdslagen har lyfts in barns särskilda

Läs mer

2012-03-18. Inledning

2012-03-18. Inledning Inledning Dokumentet bygger på de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2007) och förtydligar hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Piteå älvdal kan samarbeta och avgränsa sitt arbete kring

Läs mer

Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Hässleholm 7 oktober -15

Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Hässleholm 7 oktober -15 Nationellt kompetenscentrum anhöriga Hässleholm 7 oktober -15 Anhörigområden Anhöriga till äldre Anhöriga till barn och unga med flerfunktionsnedsättning Arbetsgivare för anhöriga Anhöriga till personer

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Resumé - upprinnelsen

Resumé - upprinnelsen Aktuellt nationellt - Äldre Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanningen i särskilda boenden - Vanvård och upprättelse - Missbruk

Läs mer

Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-D 12-2015), giltigt till september 2017 Utarbetad av projektgruppen Barn som anhöriga

Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-D 12-2015), giltigt till september 2017 Utarbetad av projektgruppen Barn som anhöriga Regional medicinsk riktlinje Barn som anhöriga Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-D 12-2015), giltigt till september 2017 Utarbetad av projektgruppen Barn som anhöriga Hälso- och sjukvården

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

FoU Välfärds konferens, 28-29 augusti 2013, Kalmar

FoU Välfärds konferens, 28-29 augusti 2013, Kalmar FoU Välfärds konferens, 28-29 augusti 2013, Kalmar Seminarium A2: Blandade lärande nätverk som metod att utveckla stöd för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa Mats Ewertzon och Jan-Olof Svensson

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

ANHÖRIGPLAN 2012-2015

ANHÖRIGPLAN 2012-2015 ANHÖRIGPLAN 2012-2015 INLEDNING Anhörigplanen för Svedala kommun 2012-2015 är kommunens plattform för anhörigstödet. Planen ska ses som ett uttryck för den politiska synen på verksamheten, övergripande

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Syftet med handlingsplanen är att konkretisera insatserna i kommunen

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa 2015-2020. Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Närsjukvården väster

Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa 2015-2020. Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Närsjukvården väster Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa 2015-2020 Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Närsjukvården väster Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa mellan Motala kommun;

Läs mer

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Lokemodellen Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Bakgrund Diskussionen om en kunskapsbaserad socialtjänst tog fart när dåvarande generaldirektören för Socialstyrelsen Kerstin

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun

Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun Bakgrund och syfte Kommunerna i Stockholm län och Stockholms Läns Landsting har nedtecknat ett

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Evidensbaserad praktik

Evidensbaserad praktik positionspapper Evidensbaserad praktik i socialtjänst och hälso- och sjukvård Förord För att klienter, brukare och patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård och omsorg och för att välfärdsresurser

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Habilitering & Hälsa E-post: habilitering@sll.se Telefon: 08-123 350 00 Habiliteringschef Carina Hjelm Datum: 2014-01-24 Diarienummer SLSO 2014-280 Värdegrund Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Vad innebär lagändringen?

Vad innebär lagändringen? Stöd d till anhöriga Vad innebär lagändringen? Vellinge den 19 november 2009 Britta Mellfors Äldreenheten, Socialstyrelsen Disposition Nya lagtexten. - Vad är nytt och vad står det för? Vem är anhörig?

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren Rapport 2013 Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren rapport 2013-04-10 2(13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Metod... 4 3. Sammanfattning...

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Carpes nationella konferens 14 mars 2012 Vägledning för arbetsgivare Ulla Essén

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Vad krävs för att beakta barns behov av information, råd och stöd?

Vad krävs för att beakta barns behov av information, råd och stöd? Vad krävs för att beakta barns behov av information, råd och stöd? Utveckling av barn- och föräldrastöd vid Beroendecentrum Stockholm (BCS) Barn och unga i familjer med missbruk 2 december 2013 Christina

Läs mer

Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv

Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv Karolinska Institutet Umeå 2015-05-07 Karin Burén och Lena Rolfhamre Namn Efternamn 19 maj 2015 2 Namn Efternamn

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Kartläggning av kompetens och metodanvändning inom missbruks- och beroendeområdet hos personal inom Individ- och familjeomsorgen

Kartläggning av kompetens och metodanvändning inom missbruks- och beroendeområdet hos personal inom Individ- och familjeomsorgen Fråga 1 Kön Kvinna Man Fråga 2 Antal anställningsår inom socialtjänsten 0-2 år 3-4 år 5-8 år 9-15 år 16-24 år 25 år eller längre Fråga 3 Antal anställningsår inom missbruksområdet (även hos andra arbetsgivare

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Utveckla barn - och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården

Utveckla barn - och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården Utveckla barn - och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården Föräldrastöd i Falun 2013 09 17 gunborg.brannstrom@skl.se Kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet V 39 2012

Läs mer