Analytikerträff den 2 februari 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analytikerträff den 2 februari 2007"

Transkript

1 Analytikerträff den 2 februari 2007

2 Resultat

3 Fjärde kvartalet 2006 Resultat efter finansnetto: 21MSEK Resultatet påverkas av: Rekordproduktion i kvartalet ton Höjda elkostnader, 16 MSEK vs Q Prishöjningar i USD har fortsatt under fjärde kvartalet samtidigt som kursen för USD har fallit Stigande vedpriser gav liten effekt på kvartalsresultatet

4 Helår 2006 Resultat efter finansnetto: -23 MSEK Resultatet påverkas av: Kraftigt höjda elkostnader inkl säkringar, 100 MSEK vs 2005 Stark prisutveckling på massa i USD, USD Prishöjningar har motverkats av dollarförsvagningen (- 1,10 kronor) Rekordhög produktion Leverans av massa rekordhög Avsättning för omstruktureringskostnader 27 MSEK Besparingsprogrammet har medfört kostnadssänkningar med ca 40 MSEK för 2006

5 Resultat helår 2006 MSEK Helår 2006 Helår 2005 Förändring Nettoomsätting Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansnetto Skatt Resultat efter skatt Effekt på omsättning Volym levererad massa (ton) Medelpris NBSK (USD/ton) Valutakurs (USD/SEK, snittkurs) 7,37 7,48-0,11-39 Övrigt (varav 18 MSEK sågade trävaror) Medelpris NBSK (SEK/ton) Traditionell säkring IAS 39 effekt

6 Resultat Q Q mot Q MSEK Q Q Förändring Nettoomsätting Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansnetto Skatt Resultat efter skatt Effekt på omsättning Volym levererad massa (ton) Medelpris NBSK (USD/ton) Valutakurs (USD/SEK, snittkurs) 7,08 7,24-0, Övrigt 4 51 Medelpris NBSK (SEK/ton) Traditionell säkring IAS 39 effekt

7 Utveckling USD och NBSK 2006 NBSK/ USD Utveckling NBSK i USD samt USD kurs 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Helår ,77 7,41 7,24 7,08 7, ,92 7,33 7,69 7,96 7,48 USD 8,2 8 7,8 7,6 7,4 7,2 7 6,8 6,6 6,4

8 Utvecklingen av Massapris i SEK Utveckling av PIX pris SEK SEK/Ton Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q NBSK PIX BHKP PIX

9 Kapacitetsutnyttjande produktion per kvartal 2006 KAPACITETSUTNYTTJANDE PRODUKTION PER KVARTAL 2006 Q Q Q Q Q Q Q Q Jan-Sept 2006 Mill Volume prod. Cap util. % Volume prod. Cap util. % Volume prod. Cap util. % Volume prod. Cap util. % Volume prod. Cap util. % Volume prod. Cap util. % Volume prod. Cap Volume util. % produced Cap util. % Volume prod. Cap util. % Slipmassa % % % % % % % % % CTMP % % % % % % % % % Magnefit % 0 0% Sulfat % % % % % % % % % Total % % % % % % % % %

10 Kapacitetsutnyttjande leveranser per kvartal 2006 KAPACITETSUTNYTTTJANDE LEVERANSER PER KVARTAL 2006 Mill Q Q Q Q Q Q Q Q Jan-Sept 2006 Cap Cap Cap Cap Cap Cap Cap Cap Volume utilis. Volume utilis. Volume utilis. Volume utilis. Volume utilis. Volume utilis. Volume utilis. Volume Cap Volume utilis. delivered % delivered % delivered % delivered % delivered % delivered % delivered % delivered utilis. % delivered % Slipmassa % % % % % % % % % CTMP % % % % % % % % % Magnefit % % % % 0 0% Sulfat % % % % % % % % % Total % % % % % % % % %

11 Känslighetsanalys Riskslag Förändring Effekt på årsresultat efter finansnetto (MSEK) Volatilitet Elpriser 25 öre/kwh 225 Hög Massapris 50 USD/ton Hög USD 50 öre/usd Hög EUR 50 öre/euro 40 Medium Vedpriser 10 SEK/m 3 f 20 Medium Ränterisk 1 procentenhet 4 Låg Refinansiering Ordnad för 3-5 år Ingen Kreditrisk Försäkrad Självrisk 10% 1 Vid en USD-kurs på 7,3 2 Effekt exkl valutaterminssäkringar

12 Säkringar Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Totalt Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Totalt Valutasäkringar Massaprissäkringar Elprissäkringar Totalt säkringsresultat Effekt av IAS 39: Valutasäkringar, orealiserade Massaprissäkringar, orealiserade Elprissäkringar, orealiserade Total effekt av IAS Totalt

13 Marknadsvärde hedgingpositioner Per den 31 december 2006 MARKNADSVÄRDERING (MSEK) DECEMBER 2006: Säkring Säkrad volym Säkringsnivå Marknadsvärde Referensvärde Avista 31 dec 2006 Valuta USD, termin 22 MUSD 7,31 SEK/USD 11 6,87 SEK/USD Valuta EUR, termin 44 MEUR 9,22 SEK/EUR 9 9,04 SEK/EUR Massapris ton 634 USD (PIX) -79 USD 730/6,87 SEK/USD El MWh 31,3 öre/kwh 22 21,7 öre/kwh Totalt marknadsvärde -37

14 Besparingsprogrammet Elkostnaden den främsta orsaken Programmet pågår fullt ut i bruken i Rockhammar, Vallvik och Miranda Rörliga kostnader i fokus i Rottneros och Utansjö bruk I Rottneros Bruk råder anställnings och investeringsstopp Förhandling om avveckling av Utansjö Bruk pågår Besparingar för 2006 beräknas till ca 40 MSEK Mer än 85 MSEK på årsbasis från 2007, fullt genomfört 2008 mer än 100 MSEK per år

15 Medeltal anställda Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q

16 Åtgärder för minskat elprisexponering Investering i turbin i Vallvik Investering i småskalig vattenturbin i Rockhammar Investering i lågenergisegment i mekanisk massaproduktion Produktionsplanering PFE (Projekt för energieffektivisering) Total effekt slutet av % lägre volym inköpt el Avveckling och flytt av verksamhet

17 Investeringar per år MSEK

18 Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflödet från den löpande verksamheten har förbättrats väsentligt och är 204 MSEK bättre än föregående år Under det fjärde kvartalet har nettolåneskulden minskat med 63 MSEK jämfört med utgången av det tredje kvartalet. Ett förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten under fjärde kvartalet har använts till att minska låneskulder. Soliditeten uppgick till 57 %.

19 Kassaflöde 2006 KASSAFLÖDESANALYS (MSEK) Jan - dec 2006 Jan - dec 2005 Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Av-/nedskrivningar Bokföringsmässigt resultat vid avyttringar Erhållna/betalda finansiella poster Betald skatt -3-3 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringar i anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar - 39 Förändring långfristiga fordringar 2 1 Kassaflöde från investeringsverksamheten Upptagna lån Amortering av skuld Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens/Årets kassaflöde 2-33 Likvida medel vid årets början Periodens/Årets kassaflöde 2-33 Kursdifferens i likvida medel -5 1 Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens/årets slut

20 Ved

21 Kortsiktiga problem Ved - Varm väderlek i Sverige - Varm väderlek i Baltikum och Ryssland - Per Långsiktiga problem - Ryska export tullar - Bioenergi - Per och Gudrun

22 Marknad

23 Skeppningar kemisk marknadsmassa per destination, 2006 vs Tonnes North America W. Europe E.Europe Latin America Japan China Others Changes 2006/ % + 3.0% -0.3% +5.3% +2.3% +9.4% +5.9% Mill.Tonnes +4.0%

24 Kinas Massa Import Per månad TONNES J F M A M J J A S O N D Source: Market Pulse Chinaimp06.ppt

25 Skeppningar kemisk marknadsmassa per kvalité, 2006 vs % 96% 94% 92% 93% 96% 94% 97% 94% 93% 93% 97% 91% 94% 95% 90% 88% 86% 85% 84% 82% 80% 78% Northern Softwood Southern Softwood Radiata Northern Hardwood Southern Hardwood Eucalyptus Total Softwood Kraft 2005 = 94% 2006 = 96% Total hardwood Kraft 2005 =93% 2006 =95%

26 Globala Lager av Massa

27 Producentlager av massa Tonnes STOCKS END OF MONTH 000 TONNES 2005 DEC 3380 **) 2006 JAN 3536 **) 2006 FEB 3500 **) 2006 MAR 3381 **) 2006 APR 3390 **) 2006 MAY 3136 **) 2006 JUN 2 969**) 2006 JUL 3279**) 2006 AUG 3248**) 2006 SEP 3060**) 2006 OCT*) 3068**) 2006 NOV*) 3074**) 2006 DEC*) 3100**)

28 Kundlager av kemisk marknadsmassa

29 CTMP Marknad Tonnes 000 Tonnes 500 PRODUCTION SHIPMENTS STOCKS PRODUCTION SHIPMENTS STOCKS Source: ICS-INSTITUTE FOR CTMP - STATISTICS Diff. Due To Roundings

30 USD Pris NBSK NBSK Source: Market Pulse F09.ppt

31 USD Prisskillnad NBSK och Euca i USD Average difference USD Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

32 Marknadsmassa, kapacitetsförändringar tonnes NBSK NBHK

33 USD 1200 NBSK i USD och Euro USD EURO EURO

34 Utsikter Marknaden Kinas behov av importerad massa är fortsatt starkt Bättre balans genom nedlagd kapacitet i Kanada en del dock återstartat Ny kapacitet från Sydamerika Bolaget förväntar sig en fortsatt stark marknad för NBSK massa med en positiv prisutveckling under första halvåret Utvecklingen för kortfibrig massa är mer svårbedömd Pappersprisernas utveckling begränsande faktor

Rottneros AB. Analytikerträff den 26 april 2007

Rottneros AB. Analytikerträff den 26 april 2007 Rottneros AB Analytikerträff den 26 april 2007 Agenda Resultat Råvara El Ved Marknad Utsikter Resultat Första kvartalet 2007 Resultatet, 14 MSEK efter finansnetto Balanserad marknad med höjda priser i

Läs mer

ROTTNEROS-KONCERNEN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 KVARTALSRAPPORT OKTOBER DECEMBER 2002

ROTTNEROS-KONCERNEN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 KVARTALSRAPPORT OKTOBER DECEMBER 2002 ROTTNEROS-KONCERNEN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 KVARTALSRAPPORT OKTOBER DECEMBER 2002 Resultat efter finansnetto jan. dec. 86 MSEK (235) okt. dec. 21 MSEK (4) Resultat efter finansnetto per aktie jan. dec.

Läs mer

ROTTNEROS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014. Jul-sep 2014 förändr. Okt-dec 2014

ROTTNEROS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014. Jul-sep 2014 förändr. Okt-dec 2014 ROTTNEROS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER Kvartalet i siffror Okt-dec Jul-sep förändr Okt-dec 2013 förändr Jan-dec Jan-dec 2013 förändr Omsättning, MSEK 370 404-34 317 53 1 547 1 389 158 Rörelseresultat,

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

KONCERNÖVERSIKT -250 -500. Sulfatmassa 64% Slipmassa 17% CTMP 14% Övriga 5% Slipmassa 42% CTMP 10% Sulfatmassa 2%

KONCERNÖVERSIKT -250 -500. Sulfatmassa 64% Slipmassa 17% CTMP 14% Övriga 5% Slipmassa 42% CTMP 10% Sulfatmassa 2% Årsredovisning 2 KONCERNÖVERSIKT Koncernöversikt Rottneros producerar kundanpassade pappersmassor för avsalumarknaden. Rottneros har cirka 300 medarbetare och omsatte cirka 1,5 miljarder kronor under.

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2005 JLT Mobile Computers AB (publ)

Delårsrapport januari till juni 2005 JLT Mobile Computers AB (publ) Delårsrapport januari till juni JLT Mobile Computers AB (publ) 1 Stärkt position på USA marknaden JLT har under första halvåret ytterligare stärkt sin position på USA marknaden genom en affär med FedEx

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2005

Delårsrapport Januari-mars 2005 Delårsrapport Januari-mars 2005 Org.nr 556025-5001 www.billerud.com 2005 I Kvartal 2004 IV Helår 2004 I 2004 Nettoomsättning, MSEK 1 739 1 753 1 820 7 159 Rörelseresultat, MSEK 66 161 255 781 Rörelsemarginal,

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Bokslutskommuniké (1/1-31/12 2000)

Bokslutskommuniké (1/1-31/12 2000) DORO 1/6 Bokslutskommuniké (1/1-31/12 2000) Nettoomsättningen uppgick till 1454 MKr (1183 MKr) Tvist med leverantör belastar årsresultatet med 21 MKr (10 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -44 MKr

Läs mer

Pro forma-redovisning

Pro forma-redovisning 16 PRO FORMA HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 Pro forma-redovisning (ej reviderad) Nettoomsättningen ökade 2006 med 2% till 29.402 (28.768) Omsättningen påverkades negativt av lägre efterfrågan på trädgårdsprodukter

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2014

Delårsrapport Januari mars 2014 Delårsrapport Januari mars 214 Nettoomsättningen uppgick till 1 564 MSEK (1 583). Förändringen beror på 4 procent lägre leveranser vilket väsentligen kompenserats av 3 procent högre priser. Det operativa

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Resultat efter finansnetto nästan fördubblat till 1 560 (810). Realisationsvinst med 300 ingår. Fortsatt starkt affärsläge kraftigt ökad

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Perioden januari december 2007 Nettoomsättningen 863,5 (542,9) MSEK, +59 % Rörelseresultatet (EBIT) 84,8 (63,9) MSEK, +33 % Resultatet efter skatt 149,5 (42,8)

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Rottneros i korthet Rottneros är en betydande producent av miljövänliga, kundanpassade avsalumassakvaliteter.

Rottneros i korthet Rottneros är en betydande producent av miljövänliga, kundanpassade avsalumassakvaliteter. R O T T N E R O S A B Å R S R E D O V I S N I N G 1 9 9 6 Bolagsstämma Välkommen till ordinarie bolagsstämma i Rottneros AB. Stämman kommer att hållas tisdagen den 29 april 1997 kl 17.00 i Gösta Berlingsalen,

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Pressinformation SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Resultatet efter finansnetto ökade till 3 310 (1 811). Engångsposter ingår med +660. Förbättrad lönsamhet för samtliga affärsområden. Fortsatt bra affärsläge

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2011. Billerud öppnade NASDAQ OMX i New York efter tio år på börsen

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2011. Billerud öppnade NASDAQ OMX i New York efter tio år på börsen DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2011 Billerud öppnade NASDAQ OMX i New York efter tio år på börsen Billerud öppnade NASDAQ OMX i New York efter tio år på börsen För att fira Billeruds tio år på börsen

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2004

Delårsrapport januari juni 2004 Delårsrapport januari juni 2004 2004-07-22 april-juni januari - juni jan-dec juli-juni Nyckeltal 2004 2003 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 967 2 406 5 780 4 752 9 273 10 301 Rörelseresultat

Läs mer

CONCORDIA BUS KONCERNEN

CONCORDIA BUS KONCERNEN CONCORDIA BUS KONCERNEN Concordia Bus AB, (Publ), 556576-4569 Säte: Stockholm DELÅRSRAPPORT MARS 2009 MAJ 2009 1 av 13 Concordia Bus AB (publ) org.nr 556576-4569 Concordia Bus AB delårsrapport 1 mars 31

Läs mer

Bokslutskommuniké. från egen skog med i genomsnitt fyra procent högre priser.

Bokslutskommuniké. från egen skog med i genomsnitt fyra procent högre priser. Bokslutskommuniké Foto: Shutterstock 1 oktober 31 december Nettoomsättningen ökade med fem procent till 1 641 MSEK (1 565). Förändringen beror på tre procent högre leveransvolymer och i genomsnitt tre

Läs mer

delårsrapport andra kvartalet

delårsrapport andra kvartalet delårsrapport andra kvartalet januari juni 2010 Stora Enso i sammandrag Stora Enso är ett globalt pappers-, förpacknings- och träproduktföretag med tillverkning av tidnings- och bokpapper, journalpapper,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - september 2014

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - september 2014 PRESSMEDDELANDE 7 november 2014 Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation

Läs mer

Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000.

Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000. Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000. Nolato AB delårsrapport sex månader januari juni 2000, sid 2 Resultatet efter finansnetto ökade med 61 procent Resultatet efter finansnetto

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer