Rottneros AB. Analytikerträff den 26 april 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rottneros AB. Analytikerträff den 26 april 2007"

Transkript

1 Rottneros AB Analytikerträff den 26 april 2007

2 Agenda Resultat Råvara El Ved Marknad Utsikter

3 Resultat

4 Första kvartalet 2007 Resultatet, 14 MSEK efter finansnetto Balanserad marknad med höjda priser i USD Kraftig höjda vedpriser och vedkostnader Besparingsprogrammet genererade 15 MSEK Bra produktionsvolym Bra leveransvolym

5 Resultat Q Q vs Q Q vs Q MSEK Q Q Förändring Nettoomsätting Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansnetto Skatt Resultat efter skatt Effekt på omsättning Volym levererad massa (ton) Medelpris NBSK (USD/ton) Valutakurs (USD/SEK, snittkurs) 7,01 7,77-0, Medelpris NBSK (SEK/ton) Traditionell säkring IAS 39 effekt

6 Resultat Q Q vs Q Q vs Q MSEK Q Q Förändring Nettoomsätting Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansnetto Skatt Resultat efter skatt Effekt på omsättning Volym levererad massa (ton) Medelpris NBSK (USD/ton) Valutakurs (USD/SEK, snittkurs) 7,01 7,08-0, Medelpris NBSK (SEK/ton) Traditionell säkring IAS 39 effekt

7 NBSK USD, BHKP USD and SEK/USD ,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2, Q Q Q Q Q Q Q Q 0,00 NBSK USD BHKP USD SEK/USD

8 NBSK SEK, BHKP SEK, SEK/USD 11, , , ,00 7,00 6,00 5, Q Q Q Q Q Q Q Q 4,00 NBSK SEK BKHP SEK SEK/USD

9 -94 Q1-94 Q3-95 Q1-95 Q3-96 Q1-96 Q3-97 Q1-97 Q3-98 Q1-98 Q3-99 Q1-99 Q3-00 Q1-00 Q3-01 Q1-01 Q3-02 Q1-02 Q3-03 Q1-03 Q3-04 Q1-04 Q3-05 Q1-05 Q3-06 Q1-06 Q3-07 Q Pretax profit and NBSK SEK, quarterly Pretax profit per quarter NBSK in SEK per quarter

10 KAPACITETSUTNYTTTJANDE LEVERANSER PER KVARTAL 2006 Mill Q Q Q Q Cap Cap Cap utilis. % Volume delivered utilis. % Volume delivered utilis. % Volume delivered Volume delivered Cap utilis. % Volume delivered Q Cap utilis. % Slipmassa % % % % % CTMP % % % % % Magnefit Sulfat % % % % % Total % % % % %

11 KAPACITETSUTNYTTJANDE PRODUKTION PER KVARTAL 2006 Q Q Q Q Q Mill Volume prod. Cap util. % Volume prod. Cap util. % Volume prod. Cap Volume util. % produced Cap util. % Slipmassa % % % % % CTMP % % % % % Magnefit Sulfat % % % % % Total % % % % %

12 MSEK Balansräkning Eget kapital Tillgångar Mars Mars Dec och skulder Mars Mars Dec Anläggningstillgångar Eget kapital Varulager Långfristiga räntebärande skulder Kortfristiga fordringar Långfristiga icke räntebärande skulder Kortfristiga räntebärande skulder Likvida medel Kortfristiga icke räntebärande skulder TOTALT TOTALT

13 Känslighetsanalys Riskslag Förändring Effekt på årsresultat efter finansnetto (MSEK) Volatilitet Elpriser 25 öre/kwh 225 Hög Massapris 50 USD/ton Hög USD 50 öre/usd Hög EUR 50 öre/euro 40 Medium Vedpriser 10 SEK/m 3 f 20 Medium Ränterisk 1 procentenhet 4 Låg Refinansiering Ordnad för 3-5 år Ingen Kreditrisk Försäkrad Självrisk 10% 1 Vid en USD-kurs på 7,3 2 Effekt exkl valutaterminssäkringar

14 Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflödet från den löpande verksamheten har förbättrats väsentligt och är 91 MSEK bättre än föregående år Under första kvartalet har nettolåneskulden minskat med 34 MSEK jämfört med utgången av Soliditeten uppgick till 55 %.

15 KASSAFLÖDESANALYS (MSEK) Jan - mar 2007 Jan - mars 2006 Jan - dec 2006 Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Av-/nedskrivningar Bokföringsmässigt resultat vid avyttringar Erhållna/betalda finansiella poster Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringar i anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Förändring långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Upptagna lån Amortering av skuld Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens/Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Periodens/Årets kassaflöde Kursdifferens i likvida medel Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens/årets slut

16 Resultat av säkringar Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Totalt Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Totalt Kvartal 1 Valutasäkringar Massaprissäkringar Elprissäkringar Totalt säkringsresultat Effekt av IAS 39: Valutasäkringar, orealiserade Massaprissäkringar, orealiserade Elprissäkringar, orealiserade Total effekt av IAS Totalt

17 Säkringar MARKNADSVÄRDERING (MSEK) MARS 2007: Säkring Säkrad volym Säkringsnivå Marknadsvärde Referensvärde Avista 31 mars 2007 Valuta USD, termin 10 MUSD 7,05 SEK/USD 1 7,00 SEK/USD Valuta EUR, termin 45 MEUR 9,28 SEK/EUR -2 9,34 SEK/EUR Massapris ton 634 USD (PIX) -98 USD 760/7,00 SEK/USD El MWh 31,5 öre/kwh ,0 öre/kwh Totalt marknadsvärde -109 MARKNADSVÄRDERING (MSEK) MARS 2006: Säkrad volym Säkringsnivå Marknadsvärde Referensvärde Avista 31 mars 2006 Valuta USD, termin 66 MUSD 7,80 SEK/USD 6 7,79 SEK/USD Valuta EUR, termin 17 MEUR 9,46 USD/EUR 1 9,44 SEK/EUR El MWh 26,8 öre/kwh ,2 öre/kwh Totalt marknadsvärde 123

18 Råvara

19 Energi En av landets största förbrukare av el Kostnaden stiger i takt med att säkringarna klingar av

20 Rottneros säkring av elpris År Säkringsgrad Säkrat pris % 27 öre/kwh % 23 öre/kwh % 22 öre/kwh % 27 öre/kwh % 31 öre/kwh % 27 öre/kwh % 25 öre/kwh

21 Energi En av landets största förbrukare av el Kostnaden stiger i takt med att säkringarna klingar av Ny investering i egen elproduktion i Vallvik

22 Råvaruförbrukning i m3f/år m3f P År Rottneros Rockhammar Utansjö Vallvik Miranda Rottneros AB

23 Brist på allt Överallt Nuläge, - en stressad virkesmarknad påverkad av besvärlig höst, kort vinter, storm och insektsangrepp. Knapphet om virkesråvara i Skandinavien, med undantag av södra Sverige Mycket låga råvarulager Brist på avverknings- och transportresurser Snedfördelning timmer/massaved

24

25

26

27 EXEMPEL PÅ PRISUTVECKLING, - IMPORTERAD MASSAVED FOB Lettland i Augusti 2006 April 2007 Barrmassaved Aspmassaved 27 31

28 Vad talar för en stabilare virkesmarknad? Bra efterfrågan och priser ger hög aktivitet i skogsbruket Uppdämt gallringsbehov Normala väderförhållanden ger stabilare avverkningsförhållanden i såväl Sverige som i våra importländer

29 Vad talar mot en stabil virkesmarknad? (ur vårt perspektiv) Stora insektsangrepp Brist på avverknings- och transportresurser Otydlig marknad skapar förväntningar och avvaktan Ökad användning av massaved vid värmeverken Ökande ryska export avgifter

30 Träbränsleanläggningar Dessa bränsleanläggningar förbrukar 5 milj m3 biobränsle. Till detta kommer skogsindustrins behov samt privat eldning.

31 Nytt kraftvärmeverk vid Värtaverket

32

33

34

35

36 Development of certification in Russia

37

38 Marknad

39 Skeppningar kemisk marknadsmassa januari - mars per destination, 2007 vs Tonnes North America W. Europe E.Europe Latin America Japan China Others Changes 2006/ % - 0.8% +9.1% +4.7% -13.7% +3.8% -11.8% Mill.Tonnes -0.9%

40 Producentlager Ton Lager vid månadens Utgång 2006 MAR 3383 **) 2006 APR 3390 **) 2006 MAY 3136 **) 2006 JUN 2 969**) 2006 JUL 3279**) 2006 AUG 3248**) 2006 SEP 3060**) 2006 OCT*) 3068**) 2006 NOV*) 3059**) 2006 DEC*) 3044*) 2007 JAN*) 3344*) 2007 FEB*) 3376*) 2007 Mar*) 3360*) ** Includes German softwood kraft. Portuguese statistics are excluded. Swedish sulphite is excluded.

41 Kundlager av kemisk marknadsmassa 000 Tonnes J 05 F M A M J J A S O N D J 06 F M A M J J A S O N D J 07 F M Stocks Source: Utipulp D17.ppt

42 Massapriser - Europa NBSK: - USD 760 i mars - Prishöjning aviserad från 1 april med USD 20/t Eucalyptus: - USD 670 i mars - Inga höjningar aviserade

43 Utsikter

44 Utsikter för 2007 El-priserna långsiktigt höga men låsta på en för tillfället acceptabel nivå Svag USD-kurs Höga vedpriser är största utmaningen Bra utgångsläge genom stark finansiell ställning + Stark marknad med stigande massapriser + Anläggningarna producerar väl + Fungerande besparingsprogram

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2010 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Bra vinst, starkt kassaflöde

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Pressmeddelande 2003-01-30

Pressmeddelande 2003-01-30 Pressmeddelande 2003-01-30 Stora Ensos finansiella position ytterligare stärkt; oförändrad utdelning, 0,45 EUR, föreslås Resultat för fjärde kvartalet Stora Ensos resultat per aktie, exklusive engångsposter,

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014.

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014. HALVÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari juni. FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI JUNI) Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 4,57 MSEK (3,54

Läs mer

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Väsentliga händelser efter periodens utgång Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Första kvartalet enligt förväntan. 1 januari 31 mars 2015 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 2,6 (19,0) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet

Läs mer

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 kvartalet i korthet 16,7% Omsättningsökning 94,2 mkr Rörelseresultat 5,1% Rörelsemarginal 60,5 mkr Periodens resultat 1,39 kr Vinst per aktie Kvartal 1 2015 Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 29 april 2013 Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2013 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Solid efterfrågan på service, svagare på utrustning Orderingången

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

Lönsam tillväxt forsätter

Lönsam tillväxt forsätter Hexatronic Scandinavia AB (publ) Pressrelease 26 januari 2012 Kvartalsrapport 1, 1 september till 30 november 2011 Lönsam tillväxt forsätter Tillväxten för perioden är 7%. Alla tre affärsområden, Network,

Läs mer

Delårsrapport JANUARI - MARS 2015

Delårsrapport JANUARI - MARS 2015 Delårsrapport JANUARI - MARS 2015 Hög leveranssäkerhet en viktig framgångsfaktor I år är det tio år sedan stora delar av södra Sverige drabbades av stormen Gudrun det mest förödande oväder, vad gäller

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

AKTIEÄGARINFORMATION Niomånadersrapport, januari september 2003

AKTIEÄGARINFORMATION Niomånadersrapport, januari september 2003 Q3 AKTIEÄGARINFORMATION Niomånadersrapport, januari september 2003 Omslag: Skanska breddar E4 norr om Stockholm. I uppdraget ingår designarbetet av den fem kilometer långa sträckan mellan Rotebro och Upplands

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars Bra start på året för ICA Gruppen I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars då förvärvet av Aholds aktier i ICA AB slutfördes.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Juli september 2014 Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 3,7 (3,8) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för tredje kvartalet blev 3,7 (- 4,3) MSEK. Resultatet

Läs mer

Q1 2015 Press- och analytikerpresentation

Q1 2015 Press- och analytikerpresentation Q1 2015 Press- och analytikerpresentation 6 maj 2015 Per Strömberg, Vd Sven Lindskog, Finansdirektör Bra start på 2015 ny koncernstruktur på plats Stark finansiell utveckling i Q1 Nettoomsättning exkl

Läs mer

Stark tillväxt drivs av omfattande nätverksvideoprojekt

Stark tillväxt drivs av omfattande nätverksvideoprojekt Delårsrapport januari september Stark tillväxt drivs av omfattande nätverksvideoprojekt Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1 193 Mkr (841). Rörelseresultatet under perioden uppgick till 264

Läs mer

Vägledning för upprättande av delårsredogörelse

Vägledning för upprättande av delårsredogörelse 1 januari 2014 Vägledning för upprättande av delårsredogörelse Bakgrund och syfte 1. NASDAQ OMX Stockholm har beslutat att avskaffa de nuvarande kraven på att upprätta kvartalsrapporter i enlighet med

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-03-31. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-03-31. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden FINANSRAPPORT 2015-03-31 Kjell Andersson och Sofia Wahlund Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har minskat med 121 mnkr till 506 mnkr. Detta beror på att vi under mars betalade en stor

Läs mer

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48).

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48). PROBI AB DELÅRSRAPPORT 211-1 - 1-211 - 6-3 FORTSATT HÖG TILLVÄXT RESULTATFÖRBÄTTRING OCH KRAFTIG ANDRAA KVARTALET 211 NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 24, MSEK (16,). RÖRELSERESULTATET uppgick till 6,3 MSEK

Läs mer

SCA Årsredovisning 2010

SCA Årsredovisning 2010 SCA Årsredovisning 2010 Detta är SCA SCA skapar värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av innovation, ständig effektivisering och med en uttalad vilja att bidra till en hållbar

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

SCA Årsredovisning 2011. Vi gör skillnad i människors vardag

SCA Årsredovisning 2011. Vi gör skillnad i människors vardag SCA Årsredovisning 2011 Vi gör skillnad i människors vardag Innehåll n Inledning Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 SCA-aktien... 4 Strategi... 6 n Koncernen Verksamhet och struktur... 12 Förvärv, investeringar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Fjärde kvartalet 2014 exklusive Danmark Intäkter: 1 373 MSEK (1 318) Rörelseresultat: 145 MSEK (75) EBITA: 184 MSEK (146) Rörelsemarginal: 11 procent (6) EBITA-marginal: 13 procent

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 Första kvartalet 2015 Stockholm, 23 april 2015 FÖRSTA KVARTALET I KORTHET Läs mer (sida) > > Försäljningen i kvartalet ökade med 13% och nådde SEK 53,5 (47,5) miljarder. Stora valutakursförändringar påverkade

Läs mer