Kulturmetropol. Øresund. En kartläggning av kulturutbudet i Öresundsregionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturmetropol. Øresund. En kartläggning av kulturutbudet i Öresundsregionen"

Transkript

1 Kulturmetropol Øresund En kartläggning av kulturutbudet i Öresundsregionen

2 Denna kartläggning är gjord av Musik i Syd, på uppdrag av Öresundskomiteen med stöd av Kultur Skåne. Projektledare: Martin Martinsson, VD Musik i Syd Projektkoordinator och redaktör: Maria Videll, Musik i Syd Konsult Sjælland: Kari Haugen Engberg, Reflect Art Layout och redigering: Robert Karlsson, Musik i Syd Ett varmt tack till alla de kulturaktörer i Öresundsregionen som hjälpt till med uppgifter om sin verksamhet. Ett speciellt tack också till följande personer och organisationer som på olika sätt bidragit till denna kartläggning; Lena Adelsohn Liljeroth Sveriges kulturminister, Brian Mikkelsen Danmarks Kulturminister, Vibeke Storm Rasmussen Ordförande Region Hovedstaden och Öresundskomiteen, Martin Geertsen Kultur- og fritidsborgmester Københavns Kommune, Rolf Tufvesson Kulturnämndens ordförande Region Skåne, Chris Marschall Kulturchef Region Skåne, Emma Stenström Handelshögskolan Stockholm, Lars Carmén Direktör Malmö Turism, Lars Bernhard Jørgensen Administrerende direktør Wonderful Copenhagen, Niels Boserup Administrerende direktør Københavns Lufthavne, Mads Øvlisen Tidligere administrerende direktør for NOVO nordisk, Birger Olofsson Tidigare direktör för Öresundskomiteen, Bengt Streijfert Öresundsuniversitetets sekretariatschef, Allis Helleland Tidligere Chef Statens Museum for Kunst, Elisabeth Alsheimer Intendent Wanås Utställningar, Claus Due Vice Operachef Den Kongelige Teater, Lars Tibell Operachef Malmö Opera och Musikteater, Signe Lopdrup Festivalchef Copehagen Jazz Festival, Lennart Stenkvist VD Malmö Symfoniorkester, Per Erik Veng Orkester- og Korchef DR Radiosymfoniorkestret, Niels Righolt Tidigare chef Dunkers Kulturhus, Katarina Carlsson Chef operativa verksamheter Kultur Skåne, Petter Møller Direktør Öresundskomiteen, Per Simonsson Tidigare på Öresundskomiteen, Elsebet Fristedt Öresundskomiteen, Anette Vedel Carlsen Öresundskomiteen, Anders Axelsson Öresundskomiteen, Ida Munk Kunststyrelsen, Jan Stenfell Kultur Skåne, Eva Dahl Kultur Skåne, Rosi Gerlach Kultur Skåne, Eva Klamméus Malmö Kulturförvaltning, Märta Lünner Malmö Kulturstöd, Ann Körling Malmö Kulturstöd, Peter Wilgotsson Musik i Syd, Therese Reitan Statens Kulturråd, Jakob Madsen Kulturarvsstyrelsen Museumsenheden, Lisbeth Vibeke Skjødt Københavns Kommune, Jane Nilsson - samt alla andra som möjliggjort denna publikation. Malmö, augusti 2007 Foto: Från Stream av Rui Horta med Skånes Dansteater. Fotograf: Anna Diehl

3 Innehållsförteckning Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid 15 Sid 16 Sid 18 Sid 19 Sid 21 Sid 22 Sid 22 Sid 22 Sid 23 Sid 23 Sid 25 Sid 27 Sid 29 Sid 30 Sid 32 Sid 34 Sid 36 Sid 39 Sid 40 Sid 42 Sid 44 Sid 46 Sid 48 Sid 50 Sid 51 Sid 52 Sid 54 Sid 55 Sid 56 Sid 57 Sid 58 Sid 60 Sid 60 Sid 61 Sid 61 Sid 62 Sid 64 Sid 73 Sid 84 Förord - Vibeke Storm Rasmussen, Formand Öresundskomitéen samt Region Hovedstaden - Ett spännande uppdrag - Inledning av Martin Martinsson, VD Musik i Syd Kära Öresundsvänner - Lena Adelson Liljeroth, Kulturminister i Sverige Frugt og såsæd - Brian Mikkelsen, Kulturminister i Danmark - Bakgrund - Syfte och avgränsningar - Metod Om Öresundsregionen Integration och mångfald betyder styrka - Rolf Tufvesson, Ordförande Region Skånes kulturnämnd - Två länder - en region - Fakta om Öresundsregionen - Kulturen i Öresundsregionen Man taber næsten pusten - Martin Geertsen, Kultur och fritidsborgmästare København - Kulturen på Sjælland - Kulturen i Skåne Kulturregion Skåne - Chris Marschall, Kulturchef Region Skåne - Samarbeten mellan Öresundsregionens kulturaktörer - Biljettsystem - Öresundsregionens scener - Sysselsatta inom kulturnäringen Kulturkartläggning öresund - Dans - Teater - Opera & musikteater - Musikinstitutioner (med egna orkestrar eller ensembler) Ur ett symfoniskt perspektiv - Lennart Stenkvist, VD Malmö SymfoniOrkester - Musikarrangörer & musikscener - Övriga arrangörer & scener - Kulturhus - Konstinstitutioner & konsthallar Konstens förmåga att bygga kreativa nätverk - Elisabeth Alsheimer, Intendent Wanås Utställningar - Museer & kulturmiljöer - Festivaler i Öresundsregionen Kultur och samhällsekonomi Når kulturen spiller en rolle! - Niels Righolt, Fd. Chef Dunkers Kulturhus Kultur, turism och besöksnäring Turism - en mångmiljardindustri - Lars Carmén, Direktör Malmö Turism Fire gode grunde til at intressere sig for begivenhedsøkonomien i Øresundsregionen - Lars Bernhard Jørgensen, Administrerende Direktør Wonderful Copenhagen Kultur och utbildning Utvecklingen drivs av kreativitet och kultur - Bengt Streijfert, Sekretariatschef Öresundsuniversitetet Kultur och näringsliv Erhvervslivet - Niels Boserup, Administrerende Direktør Københavns Lufthavne Ska de inte bo i samma hus - Birger Olofsson Kultursponsring - Rättstillämpning i Sverige och Danmark - Jämförelse med andra länder i Europa - Sponsringens omfattning - Sammanfattning av sponsringsregler i Sverige och Danmark Bilaga 1 - Deltagande kulturaktörer Bilaga 2 - Scener i Öresundsregionen Bilaga 3 - Kultursponsring - enkätsvar från de svenska riksdagspartierna

4 Introduktion Förord Vibeke Storm Rasmussen, Formand Öresundskomiteen samt Region Hovedstaden Öresundskomiteen sætter i 2007 fokus på kulturen som regional udviklingsfaktor. Det gør vi bl.a. med nærværende kortlægning, som skal bidrage til at synliggøre og videreudvikle det eksisterende kulturliv og danne bro mellem kulturliv og erhvervsliv. Samtidig tager vi initiativ til en styrkelse af det kommunale samarbejde henover Øresund omkring fritidsliv, sportsaktiviteter, kulturelle begivenheder og events. Allerede før broen havde Region Hovedstaden en tiltrækning på svenskerne, som var hyppige gæster på f.eks. Lousiana og Arken. Nu er danskerne begyndt at få øjnene op for kulturlivet på den anden side, det være sig Malmøs Konsthal, Dunkers Kulturhus eller Sofieros smukke have. Trafikken over broen og med færgerne overgår nu langt forventningerne. Danskere og svenskere færdes hjemmevant i hele Øresundsregionen og nyder godt af den rige, fælles kulturarv og de mange kulturtilbud. Kulturelle arrangementer, institutioner og sport er med til at binde regionen sammen og danne mentale broer mellem Øresundsborgerne. Kortlægningen af kulturlivet i Øresundsregionen viser med al tydelighed det store potentiale der findes i regionen. Øresundsregionens samlede udbud af kulturinstitutioner er stort og flere af dem er i verdensklasse. Vi skal blive bedre til at synliggøre tilbudet og udnytte synergien. Uden for institutionerne udfolder der sig et kulturliv af et betydeligt omfang og af stor kunstnerisk betydning, hvor enkelte kunstnere eller mindre grupper møder deres publikum. På begge sider af Sundet udfolder der sig et rigt foreningsliv og en folkelig kultur. Og der findes videregående uddannelsesinstitutioner for teater, musik, film, design, kunst og arkitektur. Vi skal styrke samarbejdet mellem de frivillige foreninger og vi skal styrke uddannelsessamarbejdet. Sammen er vi stærke inden for områder som design, mode, film og arkitektur, hvor vi markerer os internationalt. Og i hverdagen sætter danske og svenske virksomheder præg på vores livsstil med møbelkunst og brugskunst mm. Et rigt kulturliv giver grobund for kreativitet. Kulturmøder fremmer forståelsen. Tolerante, kreative samfund tiltrækker talent, virksomheder og turister. Med en indsats på kulturområdet skal vi sætte Øresundsregionen på verdenskortet som en dynamisk og attraktiv region med en høj livskvalitet som kan tiltrække virksomheder og turister i konkurrence med andre metropolregioner. Det er Öresundskomiteens formål at styrke og synliggøre Øresundsregionen i såvel national som international henseende med det formål at skabe grundlag for øget vækst i hele regionen - økonomisk, kulturelt og socialt. Komiteen skal arbejde for en udvikling af hele Øresundsregionen hen imod en funktionelt integreret region. I den proces spiller kulturen en væsentlig rolle. Derfor sætter vi i 2007 kulturen på dagsordenen. Jeg ser frem til en inspirerende dialog med kommuner, institutioner, erhvervsliv og kulturlivets aktører om kulturen som drivkraft i den regionale udvikling. Kulturmetropol Øresund

5 Introduktion Inledning Ett spännande uppdrag Det är med glädje jag konstaterar att kulturen nu i ett brett perspektiv kommit på dagordningen och lyfts fram som en viktig regional utvecklingsfaktor. Inte minst tydliggörs detta genom att Öresundskomiteen i sin framtidsplanering pekar på kultur som ett viktigt utvecklingsområde. Som ansvarig för en institution med ett aktivt engagemang för kulturen, och dess utveckling i Öresundsregionen och med delaktighet i projekt som exempelvis Music Around och Nordiska Musikdagar har vi haft förmånen att få en inblick i en del av det rika utbud som finns och lärt känna institutioner och kollegor på båda sidor sundet. Det har också varit av största betydelse att styrelsen för Musik i Syd och kulturnämnden i Region Skåne haft en positiv inställning till vårt arbete med kulturprojekt i Öresundsregionen. Med detta som grund har vi kunnat påta oss uppdraget att genomföra denna kartläggning av kulturutbudet i Öresundsregionen. Arbetet med kartläggningen har varit mycket stimulerande, men också visat sig vara en långt större och mer omfattande uppgift än vi hade förutsett. I mötet mellan två starkt profilerade regioner i två olika länder, och ett oerhört stort kulturutbud hur man än mäter kan en kartläggning göras i princip hur omfattande som helst. Gensvaret från regionens kulturaktörer har varit överväldigande positivt. I kartläggningen har vi valt att lyfta fram kulturutbudets volym, som t ex antal aktörer, produktioner, besökare - utan att bedöma eller värdera verksamheter. Vi har försökt beskriva och tydliggöra vad som finns med i kartläggningen framför det vi, av en rad olika skäl, inte har kunnat inkludera. Självklart finns det delar av detta rika och omfattande kulturutbud som återstår att kartlägga och lyfta fram. Det är vår förhoppning att denna kartläggning skall kunna användas i många olika sammanhang och bland annat kunna ligga till grund för ett kreativt utvecklingsarbete. Materialet kan förhoppningsvis stimulera till olika samarbeten, ge underlag för analyser och varför inte tjäna som grund för att också se var det finns brister och luckor. Ett annat syfte med kartläggningen har varit att ta fram ett underlag som kan tjäna som en inspiration för ökad samverkan mellan kultur, näringsliv, turism- och besöksnäring. Samtidigt med denna kartläggning har Musik i Syd arbetat med att ta fram ett förslag till en plattform för sådan samverkan. Målsättningen är att, som ett första steg, påbörja den processen genom ett Interreg-projekt under Till sist vill jag framföra ett stort tack till Öresundskomiteen, Kultur Skåne och Musik i Syds styrelse och medarbetare, samt inte minst till alla de institutioner och verksamheter som medverkat till att vi nu kan presentera denna omfattande kartläggning av kulturutbudet i Öresundsregionen. Martin Martinsson, VD Musik i Syd Martin Martinsson, VD Musik i Syd Et rigt kulturliv giver grobund for kreativitet. Kulturmøder fremmer forståelsen. Tolerante, kreative samfund tiltrækker talent, virksomheder og turister Vibeke Storm Rasmussen, Formand Öresundskomiteen samt Region Hovedstaden Kulturmetropol Øresund

6 Introduktion Kära Öresundsvänner Lena Adelsohn Liljeroth, Kulturminister Sverige Öresundsregionen imponerar med sitt kulturutbud och sin kultursamverkan. Denna samverkan över gränserna har naturligtvis inte bara en historisk förklaring utan beror även på en insikt om kulturens betydelse för utvecklingen. I dag ser vi kulturens roll mycket mer brett och förstår också dess mekanismer bättre även om mycket kvarstår att upptäcka. Kulturens olika uttryck har förenat oss människor genom årtusenden. Jag är övertygad om att den fortsättningsvis kommer att betyda ännu mer som Foto: Pawel Flato enande faktor i vår globaliserade värld. Kulturen har ju en härlig egenskap att inte göra halt vid landsgränser - utan den inspirerar, förenar och öppnar dörrar mellan människor, regioner och länder. Ett starkt kulturliv skapar kreativa människor. Och jag är övertygad om att kulturen har en mycket viktig roll i arbetet med att vidareutveckla Öresundssamarbetet, både för de dryga 3, 6 miljoner invånare som bor här - och för andra som kommer som besökare. Kulturen är en viktig faktor som bidrar till regioners utveckling. Inom EU har vi kulturministrar diskuterat en rapport som belyser kultursektorns betydelse för EU: s ekonomi och sysselsättning. Med 5,8 miljoner anställda svarade kultursektorn och relaterade branscher för en betydande del av EU:s BNP, och denna sektor har en högre tillväxttakt än ekonomin i övrigt. Kulturens ekonomiska roll är underskattad idag, och det är därför viktigt att vi ökar våra kunskaper om och främjar kulturens och de kulturella näringarnas betydelse och potential för ekonomisk tillväxt, sysselsättning på lokal, regional och nationell nivå, samt inom EU-samarbetet. Det är viktigt att verka för att öka kunskaperna om kulturens betydelse för tillväxt och utveckling. Jag är övertygad om att kulturen och näringslivet har mycket att vinna på ett utökat samarbete. En stark Öresundsregion är inte bara en regional fråga utan gagnar förutsättningarna för att våra länder, både Danmark och Sverige, skall bli attraktiva och konkurrenskraftiga länder att bo och verka i. Jag önskar er lycka till med er kartläggning om kulturens betydelse för Öresunds utveckling. Och jag ser fram emot att ta del av ert arbete. Kulturens olika uttryck har förenat oss människor genom årtusenden. Jag är övertygad om att den fortsättningsvis kommer att betyda ännu mer som enande faktor i vår globaliserade värld. Kulturen har ju en härlig egenskap att inte göra halt vid landsgränser - utan den inspirerar, förenar och öppnar dörrar mellan människor, regioner och länder. Kulturmetropol Øresund

7 Introduktion Frugt og såsæd Brian Mikkelsen, Kulturminister Danmark Det er karakteristisk, at det i Thomas Manns berømte slægtsroman Buddenbrooks fra forrige århundredeskifte først er den tredje beskrevne generation, som søger mod kunsten (og det ender i øvrigt ilde). Efter den solide købmandsgeneration, dernæst sønnen, den ambitiøse, men sluttelig tvivlshjemsøgte entreprenørtype Thomas, repræsenterer den skrøbelige sønnesøn Hanno - der dør som teenager - stræben efter det smukke og skønne. I denne optik er kunsten en flygtig luksus, vi først kan tillade os, når fundamentet - handel og ingeniørkunst - er på plads. Ganske anderledes ser vores verdensbillede ud i dag. Allerede i en planlægningsfase, når man skal igangsætte eller regenere en udvikling i et område eller en by, vil kunst og kultur indgå på markant vis såvel som udgangspunkt og slutmål. Lænende sig over arkitekttegninger vil planlæggere og byherrer spørge sig selv: Hvilke særlige kulturelle værdier har vi i det pågældende område - som vi skal værne om - og hvilke nye kulturelle herlighedsværdier vil opstå af den igangsatte udvikling? De tørre tal viser, at kultur ikke er en undværlig luksus, men derimod et parameter for udvikling. Det er snart mange år siden, at bysociologen Florida påviste en sammenhæng mellem antallet af korforeninger og den økonomiske vækst. På verdensplan er underholdningsindustrien en af de allerstørste eksportvarer. Kultur spiller en stadig vigtigere rolle i byers indbyrdes konkurrence om at tiltrække kreative mennesker, turister og investeringer. Kultur kan tilføre regioner en profil, en branding. For mange byer og regioner er det centralt at udvikle strategier for kunstens og kulturens rolle i regional udvikling. I erhvervslivet er kunstneriske værdier og færdigheder i høj kurs. En stille revolution har de sidste 20 år hjemsøgt virksomhederne fra kontorsiloerne og lagerrummene til direktionskontorerne. Kæft, trit og retning og snæver, målrettet rationalisme er ikke enerådende. Man efterlyser i højere grad kreativitet, proces-orientering, holdarbejde, empati, og evnen til Foto: Klaus Holsti at associere. Her har kunsten en masse at byde på, fordi den netop inddrager tidligere lidet påskønnede del af den menneskelige intelligens. Det er baggrunden for at kulturens folk i dag kan sidde til bords og spise kirsebær med de store. Kulturen har for længst forladt rollen som klassens særling og slapsvans. Kulturen tæller afgørende med, når det virkelige liv, det man kaldte forholdene i jernindustrien, skal gøres op. Thomas Manns pyramide er vendt om. Den gamle købmandsgård er endt på museum, og industrisiloen er forvandlet til teknohal eller kunstmuseum. Kunst er i dag lige del præmis og slutmål for regional udvikling. Kunstnerne og kulturfolkene leverer ikke bare for underlægningsmusikken. De er med til at gøde terrænet for regional udvikling. Og ofte er de blandt de første til at høste dens frugter. De tørre tal viser, at kultur ikke er en undværlig luksus, men derimod et parameter for udvikling. For mange byer og regioner er det centralt at udvikle strategier for kunstens og kulturens rolle i regional udvikling. 7 Kulturmetropol Øresund

8 Introduktion Bakgrund Öresundskomiteen uttalade 2005 en vision om en plattform för mötet kultur och näringsliv - som ett framtida fyrtorn i den regionala utvecklingen. Denna vision tog sin början vid ett möte mellan Öresundskomiteen och företrädare för kultur- och näringslivet. I det påföljande arbetet med Interreg-projektet En Öresundsregional Östersjöstrategi påtalades också behovet av en mötesplats för kultur, näringsliv, turism- och besöksnäring. För att samla kulturinstitutionerna runt frågan arrangerade Musik i Syd med start våren 2006, tillsammans med Öresundskomiteen och Kultur Skåne, tre konferenser i ämnet Kulturen som regional utvecklingsfaktor. Det konstaterades att en förutsättning för att en process skulle kunna påbörjas var att det togs fram ett underlag som ger en utförlig bild av kulturutbudet i Öresundsregionen, samtidigt som det pekar på utvecklingsmöjligheter. Musik i Syd påtog sig uppdraget att under hösten 2006 samt våren 2007 genomföra denna kartläggning. Syfte & avgränsningar Syftet med kartläggningen är att på ett tydligt och klargörande sätt presentera fakta och statistik om de kulturaktörer och det kulturutbud som finns i Öresundsregionen genom att presentera utbud, publik, omsättning och anställda i siffror. Förhoppningen är att kartläggningen tillsammans med bidragen från de olika textförfattarna skall tydliggöra kulturens roll som en viktig faktor för den regionala utvecklingen och visa på kulturens betydelse för regionens attraktionskraft, nationella och internationella image, påverkan på turism och besöksnäring samt företagsetablering. Det är också en förhoppning att den information och de fakta om utbudet i vår region som förmedlas genom denna kartläggning skall leda till utökade kontakter mellan kultur och näringsliv i regionen och positivt medverka till ett utökat samarbete mellan aktörer på båda sidor sundet. Kartläggningen redovisar stora delar av Öresundsregionens professionella kulturproducenter, arrangörer och scener inom områdena teater, dans, musik, museum och konst. Det geografiskt kartlagda området är avgränsat till Skåne och Sjælland. Studien gör inte anspråk på att vara en komplett inventering av regionens alla kulturaktörer och utbud, men ger förhoppningsvis en tillräckligt omfattande bild av utbudet. För att få med så många aktörer som möjligt i kartläggningen har vi tagit hjälp av olika branschorganisationer, kulturförvaltningarna i Skånes kommuner samt i Köpenhamns stad, Region Skåne, Danska Kulturministeriet, Statens kulturråd, Hovedstadens Udviklingsråd, kulturkollegor med flera. Kartläggningen omfattar därmed statistik från 351 av 392 kontaktade kulturaktörer varav 150 finns i Skåne och 242 finns på Sjælland. I anslutning till varje kulturområdesavsnitt, med fakta och statistik, anger vi ytterligare information om vilka avgränsningar vi gjort. Information, siffror och statistik är från 2005 eller Kartläggningen påbörjades hösten 2006 och de flesta skånska aktörer har inkommit med statistik från De flesta aktörerna på Sjælland har däremot inkommit med siffror och statistik från Många aktörer arbetar dessutom i säsonger som sträcker sig från hösten 2005 till Detalj från Ystads Teater - en av regionens många vackra teaterbyggnader. Du får ikke fornyelse eller styrkelse af erhvervslivet, specielt den innovative del, hvis der ikke ved siden af erhvervs logistikken er et varieret udbud af kulturelle muligheder. Mads Øvlisen, Tidl. adm. direktør for NOVO nordisk 8 Kulturmetropol Øresund

9 Introduktion våren 2006 och redovisar normalt sina siffror efter detta. De tillfrågade aktörerna är alla etablerade och eftersom statistik och siffror normalt varierar från år till år anser vi att den genomsnittliga statistiken som slutligen framkommer ger en bra och hållbar bild av hur utbudet i Öresundsregionen ser ut under ett år. Av sammanlagt 392 tillfrågade aktörer har 351 stycken (ca 90 %) återkommit med svar på åtminstone arrangemangs- och publikstatistik. Hur många som svarat inom varje respektive delområde, återges i de kommande avsnitten. 10 %, och tyvärr däribland en del stora publikdragande aktörer, har valt att inte delta i kartläggningen. Frågeställningarna kan ha uppfattats olika av aktörerna, då det alltid är svårt att hitta en frågeform som passar alla. Där vi har frågat efter antal föreställningar/opførelser har vi exempelvis ibland fått svar på antal produktioner per år. Där vi frågat efter antal utställningar har vi ibland fått svar på antal öppna visningar etc. Vi har gått igenom alla siffror och kontaktat aktörer där vi tror att svaret blivit något annorlunda än det vi åsyftade. Det finns givetvis också risk för att någon siffra kan ha förmedlats från två olika håll. Detta eftersom vi kontaktat både producerande aktörer och arrangerande aktörer, detta gäller särskilt inom teaterområdet. Även detta har vi där det varit möjligt försökt att ta hänsyn till. Så långt som möjligt har vi eftersträvat att presentera siffror som hellre är för låga än för höga vilket innebär att de verkliga siffrorna med största sannolikhet är högre än de vi presenterar i kartläggningen. Metod Kartläggningen bygger till största delen på inhämtat material där Musik i Syd kontaktat alla i studien ingående kulturaktörer. I övrigt är studien genomförd enligt sedvanlig metod med inhämtande av fakta och statistik från befintliga källor. Vid redovisningen av ekonomin har vi presenterat siffror i både svensk och dansk valuta. Vi har då använt en valutakurs om 1,23 SEK per 1,00 DKK. I kartläggningen ingår avsnitt med fria texter och citat från politiker, företagsledare och kulturföreträdare. Detta för att ge en ytterligare dimension till var Öresundskulturen befinner sig idag, vilken roll kulturen spelar i samhället och i den regionala utvecklingen samt vilka visioner som finns om den framtida Öresundsregionen. Maria Videll, Projektkoordinator Wanås Utställningar, Rainbow Warrior av Sánches Castillo. Foto: Stiftelsen Wanås Utställningar Cities need a peoples climate more than they need a business climate Prof. Richard Florida, George Mason University Kulturmetropol Øresund

10 Integration och mångfald betyder styrka Rolf Tufvesson, Ordförande Region Skånes kulturnämnd Öresundsregionen Region Skåne ansvarar för arbetet med den regionala tillväxten i Skåne. I detta ligger satsningar på infrastruktur och kollektivtrafik, utveckling av näringsliv och arbetsmarknad, men också utveckling av kulturen. Mitt perspektiv, som ordförande i kulturnämnden i Region Skåne, innebär att ett rikt och mångsidigt kulturutbud starkt bidrar till en ökad tillväxt. Många studier runt om i världen pekar också på just detta. Närvaron av ett mångfacetterat kulturliv stärker en region och gör den betydligt mer attraktiv för människor, och företag, att etablera sig i. Forskning och utveckling frodas när det finns många kreativa människor i närmiljön. Det är därför en både viktig och stimulerande uppgift att arbeta med den skånska kulturen. Arbetet i Skåne skiljer sig dock väsentligt på en punkt i förhållande till resten av landet. I Skåne har vi inte enbart tillgång till ett rikt kulturliv utan två. Banden över Öresund är gamla och starka, och kulturutbudet på den danska sidan är imponerande. Sett i ett Öresundsperspektiv är kulturlivet här helt unikt för Norden i sin mångfald, bredd och kompetens. Inom ett litet geografiskt område samlas bl.a flera viktiga symfoniorkestrar, opera- och teaterscener och världsberömda konsthallar. Musiklivet frodas både på bredden och djupet. Film, spel och annan digital underhållning produceras i Öresundregionen i en omfattning som inte har sitt like någon annanstans i Norden. Kulturmiljöerna i Skåne och på Själland lockar människor från hela Europa. Människor rör sig dagligen från den ena sidan Öresund till den andra för att avnjuta kulturella evenemang. Kort sagt finns i vår region enorma resurser, men också en enorm utvecklingspotential. En huvuduppgift för att utnyttja potentialen tror jag är att utveckla nya former av samarbete inom marknadsföringen av utbudet. Genom att gemensamt marknadsföra vårt kulturutbud gentemot bl.a norra Europa kommer vi att kunna öka vår attraktionskraft ytterligare. Vi kan, inom några få timmars resväg, erbjuda allt ifrån världsberömda scener till underbara kulturmiljöupplevelser. Det är lätt att ta sig från det ena stället till det andra, och boende och service håller en hög nivå. Genom att befrukta varandras utbud och att marknadsföra det gemensamt kan vi locka människor från alla delar av världen. Jag ser fram emot några spännande år framöver. Öresundsintegrationen börjar nu ta fart på allvar även när det gäller boende och arbete. Över människor pendlar dagligen över Öresundsbron. Förhoppningsvis får vi även en fast förbindelse även mellan Helsingborg och Helsingör. Den svenska och danska regeringen förefaller börja förstå att deras viktigaste uppgift i detta är att ta bort hinder för integration. Besvärliga regelskillnader vad gäller bl.a skatter diskuteras idag som aldrig förr. Kulturen kan här bli en en förebild. Genom ett fördjupat samarbete inom kulturområdet illustreras fördelarna med integration för de centrala makthavarna. Skillnaderna som ändå finns mellan länderna slipas av genom ett livligt kulturellt utbyte. Det handlar inte om att vi till varje pris skall bli likadana, utan om att vi skall förstå våra olikheter, acceptera dem och förstå att i mångfald finns en styrka. Jag är mycket glad över att få vara med i denna spännande tid. 10 Kulturmetropol Øresund

11 Öresundsregionen Om Öresundsregionen Två länder en region Öresundsregionen är med sina 3,6 miljoner invånare nordens största och mest tätbefolkade region. Mötet mellan två länder, med olika språk och unik kultur, gör regionen till en multikulturell smältdegel, som bjuder på ett mångfacetterat, rikt och kvalificerat utbud av möjligheter och upplevelser. Huvudstaden Köpenhamn möter storstaden Malmö och bildar den idag tredje största investeringsregionen i Europa. Bara London och Paris är rankade högre 1. Utmärkt infrastruktur med nationella och internationella förbindelser, med bland annat två stora flygplatser Københavns Lufthavne - nordens största flygplats - och Sturup utanför Malmö, etablerar regionen som ett kommersiellt och industriellt nav. Öresundsregionen är utan tvekan ett av Europas mest spännande och framgångsrika utvecklingsområden en skandinavisk metropol med stor betydelse för hela Sveriges och Danmarks ekonomiska utveckling. Här produceras en fjärdedel av Sveriges och Danmarks samlade BNP, och tillväxten ligger på 2,7 % 2. Öresundsbrons öppnande år 2000 blev en vändpunkt för Öresundsregionen. Utvecklingen har de senaste sju åren gått mycket snabbt framåt och marknaden för boende, arbete, utbildning och kultur har integrerats och vuxit i rekordartad takt. Idag reser i genomsnitt drygt personer dagligen över sundet och resandet ökar hela tiden. Ungefär av de resande är pendlare, d.v.s. personer som bor på ena sidan och arbetar på andra sidan sundet 3. Öresundsregionen har den största koncentrationen av högutbildad befolkning i norra Europa och här finns flera innovationsmiljöer i världsklass. 4 På förhållandevis kort tid har ett välutvecklat samarbete mellan industri, universitetsvärlden och offentlig verksamhet genererats skapade Øresundsuniversitetet Öresund Science region som idag består av nio olika plattformar inom life science, livsmedel, IT, design och miljö. Den snabba utvecklingen får givetvis betydelse för både Sveriges och Danmarks respektive stads- och landsortsbilder. Ländernas olika förutsättningar, där exempelvis Sverige kan erbjuda lägre bostadspriser och Danmark högre löner, gör att fler danskar flyttar till Sverige och fler svenskar pendlar till Danmark för att arbeta. På kort tid har två länder smält samman till en region. Det som är unikt med respektive land fortsätter emellertid att vara unikt och det svenska och det danska kompletterar vartannat, både i ett nationellt och internationellt perspektiv. Regionens förutsättningar, med optimala förbindelser till omvärlden och en väl utbyggd och fungerande infrastruktur, gör att Öresundsregionen idag kan positionerar sig som ett självklart turist- och besöksmål och en självklar plats för etableringar av nya företag och utbildningar. Utvecklingen i Europa drivs inte längre av tillgången på naturtillgångar eller fabriker som tillverkar produkter. Utvecklingen drivs av kreativitet och kultur. Öresundsregionen har sin stora möjlighet här. Bengt Streijfert, Sekretariatchef vid Öresundsuniversitetet 1. The European Investment Monitor, publicerad av Ernst & Young, International Herald Tribune, Advertising Supplement sid. 13, 12 oktober Fakta är hämtade från Öresundsportalen 3. Siffran är från Den är hämtad från Öresundsbrokonsortiets rapport Trafik över Öresundsbron från juli 2005 sid. 5 & 3. Se Analyser och Rapporter. 4. Fakta är hämtade från Öresundsportalen 11 Kulturmetropol Øresund

12 Öresundsregionen Fakta om Öresundsregionen Hämtade från bland annat Öresundsbron, Öresundskomiteen, Örestat/SCB & Visit Öresund Öresundsregionen har totalt: ca 3,6 miljoner invånare och är med det Nordens största och mest tätbefolkade storstadsregion. På danska sidan bor ca personer och på den svenska sidan ca personer. Öresundsregionens folkmängd förväntas öka med ca invånare under åren Öresundsregionen omfattar km2. Med utgångspunkt från Köpenhamn/Malmö tar man sig vart som helst i hela regionen på endast 90 minuter med bil. Cirka 1,9 miljoner personer har sitt arbete i Öresundsregionen. Av dessa arbetar ca på den danska sidan och ca på den svenska sidan. Det finns ca företag i regionen. Av dessa är ca utlandsägda. I regionen finns 14 universitet med ca studenter, ca doktorander, ca forskare, ca 4000 utlandsstudenter och aktivt samarbete med ungefär 800 andra universitet i världen. Öresundsregionen har 8 högre utbildningar (universitetsutbildningar) inom kulturområdet. År 2006 pendlade 900 studenter över Öresund med tåg vilket är en ökning med 50 % på 3 år. Regionen rymmer flera kluster och styrkepositioner inom life science, livsmedel, IT, design och miljö. 47 procent av alla anställda inom läkemedelsindustrin i Danmark och Sverige finns i Öresundsregionen samt 52 procent av de anställda inom medicinalteknologisk industri. 32 % av de anställda inom kultursektorn i Sverige och Danmark finns i Öresundsregionen skapades Øresund Science Region av Øresundsuniversitetet. I dag består det av nio olika plattformar. Den första, Medicon Valley Academy, grundades 1997 som ett Interreg IIA-projekt bildades Øresund Food Network, Øresund IT Academy och Øresund Environment Academy tillkom Øresund Logistics och Øresund Design och slutligen 2005 Nano Øresund, Diginet Øresund och The Humanities Platform. Restiden med tåg mellan Malmö och Köpenhamn är 35 minuter. Idag reser i genomsnitt drygt personer dagligen över sundet och resandet ökar hela tiden. Ca personer pendlar med tåg eller bil över sundet, de bor på ena sidan och arbetar på andra sidan sundet. Sedan 2001 har den dagliga penlingen mer än fyrdubblats. Anledning till resor över Öresundsbron: 30 % arbete 23 % fritid/kultur 20 % pendling 13 % semester 14 % minisemester Kastrup har förbindelser till 129 destinationer och transporterar ca 20 miljoner passagerare varje år. Sturups flygplats har förbindelser till 24 destinationer och transporterar fler än 1,1 miljoner passagerare varje år flyttade närmare 5000 danskar till Skåne för att bosätta sig. Antalet danskar som flyttar till Skåne har mer än femdubblats sedan Ungefär 1000 personer har motsvarande tid flyttat från Sverige till Danmark, inflyttningen till Danmark har ökat med 45 procent personer bosatta i Skåne uppskattas ha sin huvudsakliga inkomst på den danska sidan etablerade sig 19 nordiska huvudkontor i Öresundsregionen. Motsvarande år etablerade sig 17,5 huvudkontor i Stockholm. 32 % av de skånska företagen har någon form av verksamhet i Danmark. 17 % av de danska företagen är verksamma i Skåne Antalet danska företag i Skåne ökade från ca 100 stycken 1998 till ca 350 stycken 2002 I Öresundsregionen finns inte mindre än 8 restauranger upptagna i Guide Michelin och cirka 90 golfbanor varav 20 är rankade som internationella mästerskapsbanor. Öresundsregionen svarar för 26 procent av Danmarks och Sveriges samlade BNP. Öresundsregionen har ett kulturutbud som omfattar 5 symfoniorkestrar (7 om vi också räknar operaorkestrarna), åtminstone 84 teatrar, 46 konstinstitutioner samt cirka 400 museer & samlingar. I regionen ges årligen mer än 7000 konserter. Källor: Kulturmetropol Øresund

13 Öresundsregionen Kulturen i Öresundsregionen Det nära mötet mellan två länder - med bl a huvudstaden Köpenhamn och storstaden Malmö - innebär att Öresundsregionen har unika förutsättningar att utvecklas till en kulturmetropol på hög internationell nivå. Regionens många kulturaktörer bjuder redan idag på ett rikt, mångkulturellt och kvalificerat kulturliv med både bredd och spets. Bland annat finns inte mindre än fem symfoniorkestrar (sju om man räknar operaorkestrarna) och två stora Operahus - Det Kongelige Teater och Malmö Opera och Musikteater. Under Music Around-festivalen 2006 framförde regionens symfoniorkestrar tillsammans med gästspelande orkestrar samtliga Sjostakovitjs 15 symfonier, en världsunik händelse. I Köpenhamn presenterar Parken de stora världsartisterna och gästades 2007 av både Justin Timberlake och The Rolling Stones. Roskildefestivalen är norra Europas största musikfestival och den besöks av ca personer årligen varav ca 40 % beräknas komma från andra länder än Danmark. Regionen kan också visa upp flera stora institutioner för samtidskonst där Louisiana är den internationellt mest kända och det finns ett stort antal museer av hög klass; Nationalmuseum i Köpenhamn, Glyptoteket, Malmö Museer, Kulturen i Lund för att bara nämna några. Rörligheten och närheten mellan Sverige och Danmark skapar nya förutsättningar och öppnar en ännu större marknad. Med korta avstånd reser man enkelt mellan två länder, storstad och landsbygd. Detta bidrar till att ge förutsättningar för ett ytterligare breddat, fördjupat och utvecklat utbud. Något som både publiken och kulturutövarna kan dra nytta av. Av Malmö Operas publik kommer till exempel redan nu 15 % från Danmark och samarbeten med någon aktör på andra sidan sundet är något som många av regionens kulturaktörer har upplevt som något positivt. Kulturaktörer Då vi kartlagt kulturutbudet i Öresundsregionen har vi kontaktat 392 kulturaktörer varav 242 är verksamma på Sjælland och 150 i Skåne. Aktörerna har ombetts att svara på frågor angående sitt utbud, publik samt ekonomi. Av de tillfrågade aktörerna har 351 (90 %) svarat och hjälpt till att möjliggöra denna kartläggning. Kartläggningen omfattar: 16 dansaktörer 84 teatrar 14 opera & musikteatrar 11 musikinstitutioner med egna orkestrar eller ensembler 27 musikarrangörer & musikscener, 28 scener & arrangörer 24 kulturhus 46 konstinstitutioner & konsthallar 139 museer & kulturmiljöer 3 festivaler Arrangemang i siffror 351 (90 %) av de tillfrågade kulturaktörerna har redovisat arrangemangsstatistik samt publiksiffror. Dessa aktörer presenterar tillsammans närmare arrangemang; föreställningar/opførelser, konserter eller utställningar på ett år. Av dessa arrangemang genomförs ca 95 % i Öresundsregionen och övriga ca 5 % på turné, nationellt och Operaen på Holmen - Det Kongelige Teaters nye operahus i København. Foto: Lars Schmidt Banden över Öresund är gamla och starka... Sett i ett Öresundsperspektiv är kulturlivet här helt unikt för Norden i sin mångfald, bredd och kompetens. Rolf Tufvesson, Ordförande Region Skånes kulturnämnd 13 Kulturmetropol Øresund

14 Öresundsregionen internationellt. Tillsammans bjuder arrangörerna på i snitt 58 arrangemang om dagen i Öresundsregionen, året om. Av de arrangemang som genomförs i regionen vänder sig ca 66 % till vuxna och ca 34 % till barn och unga. Tusent al 8 7 Teater Konserter Dans Opera & musikteater Museiutställningar Konstutställningar 815 Övriga Scenkonstarrangemang* * De tredje mest förekommande arrangemangen är olika scenkonstarrangemang. I denna redovisning blandas konserter, teaterföreställningar, musikteater, dansföreställningar etc. Anledningen till denna uppsamlingsredovisning är att flera av regionens scener och arrangörer har blandade arrangemang på programmet och inte har kunnat redovisa varje arrangemangsslag separat. Publik och besökare i siffror Kulturaktörerna når ut till en sammanlagd publik om fler än 18 miljoner på ett år. 99,6 % av publiken möter man i Öresundsregionen och resterande på turné. Ca 87 % av publiken i öresundsregionen är vuxna och ca 13 % är barn och unga. Tusent al Museer Malmö SymfoniOrkester tillsammans med Malmö Akademiska kör i samband med Music Around Foto: Lotta Schwartz Teater Dans Konserter Opera & musikteater Konstinstitutioner Övriga Scenkonstarrangemang Kulturaktörerna i kartläggningen presenterar tillsammans över 20-tusen arrangemang under ett år i Öresundsregionen. Sammanlagt når man en publik på över 18 miljoner. 0 Öresundskulturens omsättning 100 sjællandska aktörer och 87 skånska aktörer, sammanlagt 48 % av de 392 tillfrågade kulturaktörerna har bidragit med ekonomisk redovisning av intäkter och omsättning. Dessa aktörer har en samlad omsättning om ca 3,5 miljarder SEK om året (ca 2,9 miljarder DKK). Alla de stora institutionerna i regionen har bidragit med svar på frågorna om intäkter och kostnader. 14 Kulturmetropol Øresund

15 Öresundsregionen Man taber næsten pusten af Martin Geertsen, Kultur- og fritidsborgmester Københavns Kommune Overblik over kulturtilbuddet i Øresundsregionen? Ja, man taber næsten pusten. Men det er netop det, som vi nu har fået med kortlægningen af kulturlivet i Øresundsregionen. Kortlægningen er et vigtigt redskab for at kunne udvikle regionen i konkurrencen med de andre storbyregioner i Europa. Overblikket er en vigtig brik i øget indsigt i kulturen på tværs af sundet og dermed også i integrationen i regionen. Kortlægningen er med til at styrke den regionale identitet, som er så vigtig for at konsolidere os som porten til Norden. Vi skal fortsat udvikle vores dynamiske, kulturelle, intelligente og innovative profil. Og jeg synes, at vores region er imponerende. Den tiltrækker både arbejdskraft, investeringer og besøgende i rigt mål. Her spiller netop kulturen en central rolle i identitetsskabelsen og tiltrækningskraften. Derfor er jeg utrolig glad for at se det store udbud, når jeg kigger på listen over kulturelle aktiviteter og institutioner. Ja, så taber jeg faktisk pusten. For det er et imponerende kort over et landskab fyldt med kulturelle tilbud og samarbejdsprojekter på tværs af Øresund. Det er et kort, som viser, at vi har en levende kulturscene med rigtig mange kreative ildsjæle og iværksættere i skøn forening med stærke og professionelle kunstnere, organisationer og institutioner. Samtidig har vi et sundt og dygtigt erhvervsliv, der er med til at skabe fundamentet for kulturlivet. Man kan også sige, at vores levende kulturliv er fundamentet for erhvervslivet. En ting er i hvert fald sikkert: Vi skal dyrke begge dele for at holde liv i udviklingen af regionen. Tilsætter vi erhvervs- og kulturlivet det velfungerende samarbejde på tværs af sundet får vi en sprudlende cocktail, som puster liv i regionen. Samarbejdet giver et dynamisk kulturelt drive i regionen, som er så vigtig for integrationen i Øresundsregionen. Vores region har potentiale og derfor er jeg også glad for det frugtbare samarbejde, der hver dag foregår over Øresund. Jeg synes, at samarbejdet om Øresund Film Kommission har været fantastisk. Det er et arbejde, der gerne skulle være med til at tiltrække yderligere filmproduktioner til regionen og give filmområdet et generelt løft. Og vi har forudsætningerne for og viljen til at skabe en region, der er attraktiv for ikke bare danske og svenske filmproduktioner, men også udenlandske produktioner og investeringer. Investeringer der vil sprede sig som ringe i vandet og give vores region yderligere næring og sikre en levende kultur. Music Around har været endnu et succesfuldt samarbejde. Et fælles projekt, der til fulde har indfriet ønsket om en Øresundsfestival for klassisk musik. Sjostakovitj kunne sidste år høres over hele regionen og mennesker i Øresundsregionen oplevede festivalen. For ikke at glemme det store antal udøvende kunstnere på begge sider af sundet, som udgjorde kernen i samarbejdet. Et imponerende antal og en virkelig succeshistorie. Jeg kan også nævne Brønshøj-Limhamn Blues Festival, der er ved at være en institution på bluesscenen i regionen. En festival der er udsprunget fra mindre kulturinstitutioner med et stort ønske om at øge opmærksomheden på en musikgenre ved at samarbejde og derved få samlet kræfterne i regionen. Listen over samarbejdsprojekter er lang og jeg har kun nævnt et par stykker. Det er mit håb, at det kulturelle samarbejde i Øresundsregionen vil fortsætte og udvikle sig yderligere. For samarbejde er energikilden i vores Øresundsregion og et stort kulturudbud er livsvigtigt i den hårde europæiske storbyregionskonkurrence. Kulturlivet er tiltrækningskraften og kittet, der binder Øresundsregionen sammen som en enhed med en fælles identitet. Kortlægningen af de kulturelle ressourcer er med til at styrke regionen og åbner for nye samarbejdsprojekter og nye muligheder. Kortlægningen gør kulturlivet synligt og konsoliderer den dynamiske profil, der er nødvendig for fortsat at tiltrække opmærksomhed og investeringer til Øresundsregionen. Jeg byder med glæde kortlægningen af kulturlivet i vores region velkommen. Jeg håber, at den vil resultere i øget samarbejde på tværs af sundet og vil synliggøre vores enorme kulturtilbud til glæde for alle. 15 Kulturmetropol Øresund

16 Öresundsregionen Intäkter Den största delen intäkter, ca 68 %, härrör från offentliga bidrag från stat, region och kommun. De egna intäkterna såsom biljettintäkter, sålda föreställningar, uthyrning av lokaler, annan försäljning eller liknande uppgår till ca 24 %. Intäkter från stiftelser, fonder, donationer eller sponsring uppgår till ca 5 %. Ca 3 % redovisas som övriga intäkter. Större delen av den ekonomiska redovisningen för museer och konstinstitutioner på Sjælland kommer från Kulturarvsstyrelsens statistik. I denna skiljer man inte på vad som härrör från sponsring och vad som härrör från fonder och donationer. Av denna anledning har vi för den sammanlagda intäktsredovisningen slagit samman dessa poster. I varje kommande delavsnitt är posterna uppdelade för att ge en uppfattning om hur stor del av intäktssidan som härrör från sponsring respektive stiftelser, fonder och donationer, dock inte för museerna och konstinstitutionerna. Fonder, sponsring, donationer 5% Övriga intäkter 3% Egna intäkter 24% Offentliga bidrag 68% Kostnader 118 av de tillfrågade kulturaktörerna (cirka 30 %) har redovisat sina kostnader. Lönekostnader står för ca 53 % av de totala kostnaderna. Ca 44 % är övriga produktionskostnader dvs. scenografi, kostym, teknik, administration, lokalhyror etc. Ca 3 % av omsättningen läggs på marknadsföring. Övriga produktionskostnader 44% Marknadsföring 3% Lön 53% Sjællands kulturaktörer Då vi kartlagt kulturutbudet på Sjælland har vi kontaktat 242 kulturaktörer. 207 aktörer dvs 86 % av de tillfrågade aktörerna har svarat och hjälpt till att möjliggöra kartläggningen. Antalet tillfrågade aktörer fördelar sig enligt följande: 10 dansaktörer 56 teatrar 8 musikinstitutioner med egna orkestrar eller ensembler 8 opera & musikteatrar 16 musikarrangörer & musikscener 11 övriga scenkonstarrangörer & scener Kultur är en sektor med stor ekonomisk betydelse. Därför tycker jag inte att man ska se det offentliga stödet till kulturlivet som bidrag utan som investeringar. Emma Stenström, Handelshögskolan Stockholm 16 Kulturmetropol Øresund

17 Öresundsregionen 14 kulturhus 28 konstinstitutioner & konsthallar 89 museer & kulturmiljöer 2 festivaler Arrangemang i siffror 207 av de tillfrågade kulturaktörerna på Sjælland har redovisat arrangemangsstatistik samt publiksiffror. Dessa aktörer presenterar tillsammans närmare arrangemang, föreställningar/opførelser, konserter eller utställningar på ett år. Av dessa arrangemang genomförs ca 99 % i Öresundsregionen. Av de arrangemang som genomförs i regionen vänder sig ca 73 % till vuxna och ca 27 % till barn och unga Teater Konserter Gamle Scenen vid Kongens Nytorv - Det Kongelige Teater i København. Foto: Fabian Calcavechia Dans 662 Opera & Övrig musikteater Museiutställningar scenkonst 714 Konstutställningar Publik och besökare i siffror Kulturaktörerna på Sjælland når ut till en sammanlagd publik om nästan 11 miljoner på ett år. 99 % av publiken möter man inom Sjaelland. 90 % av publiken inom Sjaelland är vuxna och 10 % är barn och unga Teater Dans Konserter Opera & musikteater Musei utställningar Konstutställningar Övrig scenkonst Omsättning Sjællands kulturaktörer 100 sjaellandska aktörer ca 41 % av de 242 tillfrågade kulturaktörerna har bidragit med ekonomisk redovisning av intäkter och omsättning. Dessa aktörer har en samlad omsättning om ca miljoner DKK om året. De större institutionerna på Sjaelland har alla bidragit med svar på frågorna om intäkter och kostnader. Intäkter Den största delen intäkter, ca 66 %, härrör från offentliga bidrag från stat, region och kommun. De egna intäkterna såsom biljettintäkter, sålda föreställningar, uthyrning av lokaler, annan försäljning eller liknande uppgår till ca 24 %. Intäkter från stiftelser, fonder, donationer eller sponsring uppgår till ca 6 %. Ca 4 % redovisas som övriga intäkter. Kulturaktörerna på Sjælland presenterar tillsammans cirka arrangemang, föreställningar och utställningar på ett år som tillsammans når en publik om närmare 11 miljoner. 17 Kulturmetropol Øresund

18 Öresundsregionen Fonder, sponsring, donationer 6% Övriga intäkter 4% Egna intäkter 24% Offentliga bidrag 66% Kostnader 48 (ca 20 %) av de tillfrågade kulturaktörerna på Sjaelland har redovisat sina kostnader. Lönekostnader står för ca 51 % av de totala kostnaderna. Ca 46 % är övriga produktionskostnader dvs. scenografi, kostym, teknik, administration, lokalhyror etc. Ca 3 % läggs på marknadsföring. Övriga produktionskostnader 46% Datoranimerad skiss på Danmarks Radios nya konserthus som öppnar under Lön 51% Marknadsföring 3% Skånes kulturaktörer Då vi kartlagt kulturutbudet i Skåne har vi kontaktat 150 kulturaktörer. 144 aktörer dvs 96 % av de tillfrågade aktörerna har svarat och hjälpt till att möjliggöra kartläggningen. Antalet tillfrågade aktörer fördelar sig enligt följande: 6 dansaktörer 28 teatrar 3 musikinstitutioner med egna orkestrar eller ensembler 6 opera & musikteatrar 11 musikarrangörer & musikscener 17 övriga scenkonstarrangörer & scener 10 kulturhus 18 konstinstitutioner & konsthallar 50 museer & kulturmiljöer 1 festival Arrangemang i siffror 144 av Skånes kulturaktörer har redovisat arrangemangsstatistik samt publiksiffror. Dessa aktörer presenterar tillsammans ca arrangemang, föreställningar/opførelser, konserter eller utställningar på ett år. Av dessa arrangemang genomförs ca 93 % i Öresundsregionen. Av de arrangemang som genomförs i regionen vänder sig ca 56 % till vuxna och ca 44 % till barn och unga. Det är mixen mellan det institutionella kulturlivet och de många fria kulturentreprenörerna som skapar ett levande och dynamiskt kulturliv i vår region. Chris Marschall, Kulturchef, Region Skåne 18 Kulturmetropol Øresund

19 Öresundsregionen Kulturregion Skåne Av Chris Marschall, Kulturchef Region Skåne Vad kan Skåne erbjuda den kulturintresserade besökaren? - Massor! Mångfalden i kulturutbudet och variationsrikedomen i kulturlandskapet är regionens signum. Under de snart tio år som förflutit sedan Skåne i mer formell mening blev en sammanhållen region, har vi på Kultur Skåne kunnat följa tillkomsten av tusentals kulturinitiativ kreerade av minst lika många kulturaktörer institutioner, kulturproducenter och föreningar. Det är just mixen mellan det institutionella kulturlivet och de många fria kulturentreprenörerna som skapar ett levande och dynamiskt kulturliv i vår region. Skåne har en stark position nationellt inom scenkonsten med institutioner som Malmö Opera och Musikteater, Helsingborgs Stadsteater, Malmö Dramatiska Teater, Malmö SymfoniOrkester, Helsingborgs Symfoniorkester, Musik i Syd och Skånes Dansteater. Härtill skall läggas en stark fri sektor i form av ett flertal teater-, musik- och dansgrupper. På museiområdet finns större regionala institutioner i Malmö, Lund och Kristianstad, men även en rad kommuner driver egna stadsmuseer. Floran av mindre specialmuseer är omfattande. I regioner som domineras av en stor stad som i vårt fall Malmö är det inte ovanligt att kulturlivet är koncentrerat just dit, medan omlandet inte har så mycket att erbjuda. I Skåne stämmer inte detta alls! Av regionens 33 kommuner är många städer med lång historia. Simrishamn, Ystad, Trelleborg, Lund, Landskrona, Hässleholm, Helsingborg och Kristianstad, för att nämna några av de större, driver egna museer och konsthallar och arrangerar festivaler av både nationell och internationell karaktär på tema som musik, teater, litteratur och konst. Alla kommuner i Skåne har egna bibliotek, erbjuder undervisning i kultureller musikskolor och arrangerar publika kulturprogram. Det skånska landskapet visar på ett unikt kulturarv i ett nationellt perspektiv. Mängden av medeltida kyrkor och de skånska slotten och godsen (ca 200 stycken) speglar en rik bygd med minnen från den danska tiden. Megalitgravarna, de förhistoriska boplatserna, det omfattande och mångfacetterande arkeologiska fyndmaterialet är andra tecken på att människor levt ett gott liv i Skåne under lång tid och med aktiva relationer till sin omvärld. Mest spektakulärt är det material som successivt grävs fram från Uppåkra och som i mångt och mycket kräver omdatering av vår historia. Parallellt håller nya kulturföreteelser på att etablera sig; den samtida dansen har en stark plattform i Skåne som äger ett av landets få professionella danskompanier; Skånes Dansteater. Palladium, mitt i Malmö, hyser en gästspelscen för dans och musik, världskända koreografer har sökt sig hit och Europas största dansfestival för barn och unga Salto!- går av stapeln i oktober varje år. Filmen och den rörliga bilden håller på att bli ett intressant tillväxtkluster. Film i Skåne AB, etablerade i Ystad, samproducerar spel, kort- och dokumentärfilmer med det skånska landskapet som resurs. Och i Västra Hamnen i Malmö växer Moving Media Center fram arbetsnamn för ett nytt tillväxtcenter för rörlig bild (film, tv, dataspel) runt Sveriges Televisions nya byggnad. Konst och design har sedan länge varit ett profilområde i Skåne i form av numera nästan 10 konstrundor koncentrerade under påsken, större konstinstitutioner som Wanås Skulpturpark i Östra Göinge, Malmö Konstmuseum, Form Design Center i Malmö, Dunkers Kulturhus i Helsingborg, konsthallarna i Lund, Malmö, Kristianstad och Ystad m fl. Malmö planerar ett nytt konstmuseum och på Lilla Stenshuvud invid Kivik på Österlen, tar planerna för ett Kivik Art Center form. Konsthögskolan i Malmö, initiativ som Signal, nya utställningsrum som Wuthering Heights och Cirkulationscentralen, ett mycket aktivt galleriliv, närheten till Berlin och Köpenhamn gör att Malmö och Skåne lockar till sig unga konstnärer och har ett starkt renommé när det gäller samtidskonsten. Konsten är internationell, brukar man ju säga. I viss mån gäller det allt kulturliv. Skåne i Öresundsregionen och södra Östersjön, har en lång tradition av öppenhet mot omvärlden. Med en växande mångkulturell befolkning och en mångfald i kulturuttrycken, skapas här en särskild dynamik som bidrar till en attraktiv livsmiljö för alla som bor i och besöker Skåne. 19 Kulturmetropol Øresund

20 Öresundsregionen Teater Dans 611 Konserter Opera & musikteater 537 Museiutställningar 495 Konstutställningar 609 Övrig scenkonst Publik och besökare i siffror Kulturaktörerna i Skåne når ut till en sammanlagd publik om närmare personer på ett år. 99 % av publiken möter man i Öresundsregionen. Ca 83 % av publiken i Skåne är vuxna och ca 17 % är barn och unga Konserter Museiutställningar Teater Dans Opera & musikteater Konstutställningar Övrig scenkonst Skånekulturens omsättning 87 av Skånes aktörer, ca 58 % av de tillfrågade kulturaktörerna, har bidragit med ekonomisk redovisning av intäkter och omsättning. Dessa aktörer har en samlad omsättning om ca miljoner SEK om året. De större institutionerna i Skåne har alla bidragit med svar på frågorna om intäkter och kostnader. Intäkter Den största delen intäkter ca 74,3 % härrör från offentliga bidrag från stat, region och kommun. De egna intäkterna såsom biljettintäkter, sålda föreställningar, uthyrning av lokaler, annan försäljning eller liknande uppgår till ca 23,4 %. Intäkter från stiftelser och fonder uppgår till ca 0,4 % och intäkter från sponsring uppgår till ca 1,4 %. Ca 0,6 % redovisas som övriga intäkter. Kulturaktörerna i Skåne presenterar tillsammans ca 10-tusen arrangemang, föreställningar och utställningar på ett år som tillsammans når en publik om närmare 7,2 miljoner. Stiftelser & fonder 0,4 % Sponsring 1,4 % Övriga intäkter 0,6 % Egna intäkter 23,4 % Offentliga bidrag 74,3 % 20 Kulturmetropol Øresund

ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE

ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE 1 INDHOLD INTRODUKTION 3 MØRKETAL 4 OSÄKER FRAMTID 6 ØRESUNDSPENDLERENS HVERDAG 8 PENDLING 10 LIVET I METROPOLEN

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:3

Regeringens proposition 2009/10:3 Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur Prop. 2009/10:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009 Maud Olofsson Lena Adelsohn Liljeroth (Kulturdepartementet)

Läs mer

Kartläggning och utredning av kulturens behov av lokaler Lena Byström, kommunledningsförvaltningen Dnr: 562/2012 2012-11-13

Kartläggning och utredning av kulturens behov av lokaler Lena Byström, kommunledningsförvaltningen Dnr: 562/2012 2012-11-13 Kartläggning och utredning av kulturens behov av lokaler Lena Byström, kommunledningsförvaltningen Dnr: 562/2012 2012-11-13 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning med resultat 1.1 Uppdrag 1.2 Syfte och

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015.

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015. Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland. 2012 2015. 1 2 Vik upp fliken och läs innehållsförteckningen. 3 Välkommen. 7 Vi är alla en del av kulturarvet. 12 1. En kulturarvsvision för Västernorrland.

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

NÄR VAR HUR. om ungas kultur. En analys av ungas kulturutövande på fritiden

NÄR VAR HUR. om ungas kultur. En analys av ungas kulturutövande på fritiden NÄR VAR HUR om ungas kultur En analys av ungas kulturutövande på fritiden NÄR VAR HUR om ungas kultur En analys av ungas kulturutövande på fritiden 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

De unges forslag til Kulturvision for Øresundsregionen

De unges forslag til Kulturvision for Øresundsregionen De unges forslag til Kulturvision for Øresundsregionen Öresundskomiteen havde inviteret 100 unge i alderen 16-20 år til at mødes den 14. november på Nationalmuseet i København. Gennem en energi fyldt dag

Läs mer

Var finns framtidens jobb?

Var finns framtidens jobb? Var finns framtidens jobb? Foto framsida Oststapel Dataspelare under Dreamhack Kattilakoski i Niskanpää i Övertorneå Foto: Johan Carlsson Foto: Toffelginkgo CC-BY-SA-1.0 Foto: Karl T Moderaterna i riksdagens

Läs mer

Boverket. En hel stad. Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet

Boverket. En hel stad. Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet Boverket En hel stad Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet En hel stad Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet Boverket december 2005 Titel: En hel stad. Om lokala insatsers

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen

TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen En studie av de statligt finansierade kulturinstutitionernas arbete med etnisk och

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Socialdemokraterna i Region Skåne Innehållsförteckning Att ta ansvar för välfärden... 3 Del I REGIONAL UTVECKLING... 3 1 Regional utveckling... 3 1.1 Aktiva

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

BEHÖVER VI EN SYDSVENSK REGION?

BEHÖVER VI EN SYDSVENSK REGION? Behöver vi en sydsvensk region? Frågan är relevant och det kan finnas många svar. I denna bok ger ett flertal initierade skribenter sin bild av regionalt utvecklingsarbete och regional samhällsorganisation.

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Kreativa kraftfält i Halland

Kreativa kraftfält i Halland Christer Gustafsson Kreativa kraftfält i Halland s l u t r a p p o r t 2 0 1 3 r a p p o r t n u m m e r 2 0 1 3 : 3 1 Förord Kulturmiljövården måste ständigt utvecklas. För Kulturmiljö Halland är det

Läs mer

internationell profilering och positionering av

internationell profilering och positionering av Oktober 2014 Strategi för internationell profilering och positionering av Norden 2015 2018 Innehåll 1. Bakgrund 1.1 Statsministrarna 3 1.2 Samarbetsministrarnas vision 3 1.3 Nordic Cool 3 1.4 Förstudie

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer